ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 051I

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

66e jaargang
20 februari 2023


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/378 van de Raad van 20 februari 2023 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 401/2013 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/379 van de Raad van 20 februari 2023 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 359/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran

13

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2023/380 van de Raad van 20 februari 2023 tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma

27

 

*

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2023/381 van de Raad van 20 februari 2023 tot uitvoering van Besluit 2011/235/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran

36

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

20.2.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 51/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/378 VAN DE RAAD

van 20 februari 2023

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 401/2013 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 401/2013 van 2 mei 2013 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 194/2008 (1), en met name artikel 4 decies,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 2 mei 2013 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 401/2013 vastgesteld.

(2)

Op 25 juli 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de “hoge vertegenwoordiger”) namens de Unie een verklaring afgelegd waarin de terechtstelling van democratisch gezinde leiders en oppositieleiders in Myanmar/Birma met klem wordt veroordeeld. De hoge vertegenwoordiger verklaarde ook dat deze politieke executies de zoveelste stap zijn richting volledige ontmanteling van de rechtsstaat en opnieuw een flagrante mensenrechtenschending in Myanmar/Birma.

(3)

Het baart de Unie grote zorgen dat de escalatie van het geweld voortduurt en de situatie uitgroeit tot een langdurig conflict met gevolgen voor de rest van de regio. De Unie veroordeelt de aanhoudende ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder gevallen van foltering, seksueel en gendergerelateerd geweld, de voortdurende vervolging van maatschappelijke organisaties, mensenrechtenactivisten en journalisten, en aanvallen op de burgerbevolking, waaronder etnische en religieuze minderheden, door het leger van Myanmar (Tatmadaw).

(4)

De Unie heeft herhaaldelijk verklaard dat indien de situatie in Myanmar/Birma niet snel verbetert, zij klaar staat om verdere beperkende maatregelen te nemen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat en voor de ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma.

(5)

Gelet op de aanhoudende ernstige situatie in Myanmar/Birma, moeten negen personen en zeven entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 401/2013 van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(6)

Verordening (EU) nr. 401/2013 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 401/2013 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 februari 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  PB L 121 van 3.5.2013, blz. 1.


BIJLAGE

Bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 401/2013 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst onder “A. In artikel 4 bis bedoelde natuurlijke personen”:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

“85.

Aung Hlaing Oo

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboortedatum: 11.6.1977

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 12/LaMaTa(Nine)025897

Aung Hlaing Oo is sinds hij in 2001 de Myanmar Chemical and Machinery (MCM) Company Limited oprichtte voorzitter van deze onderneming en haar dochterondernemingen.

Hij heeft zijn zakelijke en persoonlijke positie gebruikt om het geweld door het Myanmarese leger (Tatmadaw) tegen de eigen bevolking te steunen door wapens en goederen voor tweeërlei gebruik te importeren en verhandelen. Als voorzitter van MCM is hij voor de junta een belangrijke bron van wapens en commerciële steun, onder meer door zijn nauwe politieke/zakelijke banden met verschillende bedrijven in de sector militaire uitrusting, ook in 2019 en 2020. Hij maakte ook deel uit van delegaties voor de aankoop van wapens voor het Myanmarese leger, onder meer in juni 2021. Dergelijk materieel, waaronder helikopters en reserveonderdelen voor vliegtuigen, worden gebruikt bij bombardementen op burgers in verschillende deelstaten en regio’s.

Aung Hlaing Oo was derhalve betrokken bij de levering van goederen en/of technologie waarvoor beperkingen gelden en goederen voor tweeërlei gebruik, waarmee ernstige mensenrechtenschendingen zijn gepleegd. Als voorzitter van MCM heeft Aung Hlaing Oo steun verleend aan de Tatmadaw bij het plegen van ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma, onder meer in de deelstaat Rakhine. Hij wordt daarom beschouwd als een natuurlijk persoon van wie de handelingen, het beleid of de activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, of die handelingen verricht of steunt die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen. Bovendien onderhoudt Aung Hlaing Oo banden met het leger door zijn uitgebreide connecties met het voormalige en huidige juntaregime.

20.2.2023

86.

Sit Taing Aung

(ook bekend als Sitt Taing Aung)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboortedatum: 13.11.1971

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 12/YaKaNa(n)006213

Sit Taing Aung was de directeur van Yatanarpon Aviation Support Company en Suntac Group of Companies, vanaf hun oprichting tot hun ontbinding in november 2021. Sit Taing Aung heeft zijn activiteiten voortgezet na de staatsgreep in 2021.

Hij heeft zijn zakelijke en persoonlijke positie en rol als importeur en tussenhandelaar van wapens en goederen voor tweeërlei gebruik gebruikt om het geweld van het Myanmarese leger (Tatmadaw) tegen burgers te steunen, waaronder het bombarderen van scholen. Als directeur van de inmiddels ontbonden Yatanarpon Aviation Support Company is hij voor de junta een belangrijke bron van wapens en commerciële steun geweest, onder meer door zijn nauwe politieke/zakelijke banden met verschillende bedrijven in de sector militaire uitrusting.

Sit Taing Aung was derhalve betrokken bij de levering van goederen en/of technologie waarvoor beperkingen gelden en van goederen voor tweeërlei gebruik aan het Myanmarese leger en er bestaat een risico dat hij dat in de toekomst zal blijven doen. Als directeur van de Yatanarpon Aviation Support Company heeft Sit Taing Aung het Myanmarese leger (Tatmadaw) gesteund bij het plegen van ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma, en zo steun verleend aan handelingen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen. Bovendien onderhoudt Sit Taing Aung banden met het leger door zijn uitgebreide connecties met het voormalige en huidige juntaregime.

20.2.2023

87.

Kyaw Min Oo

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboortedatum: 18.1.1982

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 14/MaMaKa(N)140703

Kyaw Min Oo is sinds hij Sky Aviator oprichtte in 2014 de directeur van dit bedrijf. Sky Aviator heeft zijn activiteiten voortgezet na de staatsgreep in 2021.

In zijn hoedanigheid van importeur en tussenhandelaar van wapens en goederen voor tweeërlei gebruik heeft Kyaw Min Oo met behulp van zijn zakelijke en persoonlijke positie het geweld door het Myanmarese leger (Tatmadaw) gesteund. Als directeur van Sky Aviator is hij, onder meer door zijn nauwe politieke/zakelijke banden met verschillende bedrijven in de sector militaire uitrusting, voor de junta een belangrijke bron van wapens en commerciële steun, waaronder reserveonderdelen waardoor militaire vliegtuigen ingezet kunnen worden in operaties in door burgers bevolkte gebieden.

Kyaw Min Oo was derhalve betrokken bij de levering van goederen en/of technologie waarvoor beperkingen gelden en goederen voor tweeërlei gebruik, waarmee mensenrechtenschendingen zijn gepleegd. Als directeur van Sky Aviator heeft Kyaw Min Oo het Myanmarese leger gesteund bij het plegen van ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma, en zo steun verleend aan handelingen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen. Bovendien onderhoudt Kyaw Min Oo banden met het leger door zijn uitgebreide connecties met het voormalige en huidige juntaregime, inclusief de door de EU op de sanctielijst geplaatste opperbevelhebber van het Myanmarese leger generaal Min Aung Hlaing

20.2.2023

88.

Moe Aung

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Rang: admiraal

Admiraal Moe Aung is de opperbevelhebber van de Myanmarese marine. Hij is een van de hoogste officieren in het Myanmarese leger (Tatmadaw) en onderhoudt nauwe banden met de Staatsbestuursraad van het regime, waaronder met opperbevelhebber Min Aung Hlaing en plaatsvervangend opperbevelhebber Soe Win en de regering.

Moe Aung maakt ook deel uit van het bestuur van de in de EU-lijst opgenomen entiteit MEHL, een conglomeraat dat eigendom is van het leger en dat het leger economische en materiële middelen ter beschikking stelt voor zijn operaties. Onder zijn gezag en in samenwerking met het Ministerie van Vervoer en Communicatie zijn er per boot/schip soldaten en wapens verplaatst naar het noorden van het land.

Als hooggeplaatst lid van het militaire regime wordt Moe Aung derhalve beschouwd als een natuurlijk persoon van wie de handelingen, het beleid of de activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, of die handelingen verricht of steunt die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen. Hij is tevens verantwoordelijk voor talloze mensenrechtenschendingen.

20.2.2023

89.

Maung Maung Aye

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Rang: generaal

Generaal Maung Maung Aye is de chef van de generale staf voor de land-, zee- en luchtstrijdkrachten van Myanmar. Dit is de op twee na belangrijkste functie in het Myanmarese leger. In deze hoedanigheid maakt Maung Maung Aye deel uit van het regime dat in februari 2021 de macht greep en de rechtmatig verkozen leiders in Myanmar/Birma afzette.

Hij neemt actief deel aan de aankoop van wapens uit Rusland. Bovendien helpt hij ook de positie van het Myanmarese leger op het wereldtoneel te versterken door ontmoetingen met zijn tegenhangers uit andere landen.

Hij wordt daarom beschouwd als een natuurlijk persoon van wie de handelingen, het beleid of de activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, of die handelingen verricht of steunt die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen. Hij is tevens verantwoordelijk voor talloze mensenrechtenschendingen.

20.2.2023

90.

Myo Myint Aung

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Rang: luitenant-kolonel

Luitenant-kolonel Myo Myint Aung is sinds 2 september 2022 de minister van Economische Zaken van de Staatsbestuursraad (SAC) van de regio Yangon. Als minister van de regio Yangon is hij rechtstreeks betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming over de regio Yangon.

Voordien was hij bovendien bevelhebber militaire rekrutering van Yangon en, vanaf de oprichting van de militaire rechtbanken tot en met september 2022, militair rechter.

In die hoedanigheid zou hij in juli 2022 betrokken zijn geweest bij het opleggen van doodvonnissen en de executie van vier prodemocratische activisten. Tijdens zijn ambtstermijn als militair rechter werden talrijke leden van de oppositie ter dood en tot gevangenisstraffen veroordeeld.

Als lid van de SAC, bevelhebber militaire rekrutering en militair rechter is hij derhalve verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen die plaatsvonden sinds de staatsgreep in 2021.

20.2.2023

91.

Zin Min Htet

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Rang: generaal-majoor

Generaal-majoor Zin Min Htet is de viceminister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de Myanmarese politie. Hij was rechtstreeks betrokken bij en is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de regio Yangon.

Zin Min Htet volgde op 2 mei 2022 zijn voorganger Than Hlaing op als hoofd van de Myanmarese politie. Voordien was hij viceadjudant-generaal bij het leger (2019-2022). Ook was hij hoofd van de informatica- en technische universiteit van de strijdkrachten.

Als viceminister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de Myanmarese politie wordt Zin Min Htet beschouwd als een natuurlijk persoon van wie de handelingen, het beleid of de activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, of die handelingen verricht of steunt die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen. Daarnaast heeft de politie onder zijn leiding ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd, waaronder het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting en willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep. Zin Min Htet is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen.

20.2.2023

92.

Ko Ko Maung

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Rang: generaal-majoor

Generaal-majoor Ko Ko Maung is regionaal militair bevelhebber in de deelstaat Kachin in het noorden van het land. Voordien was hij regionaal militair bevelhebber in het zuiden van Myanmar; hij werd in augustus 2022 overgeplaatst naar het noordelijk commando.

Als regionaal militair bevelhebber leidt Ko Ko Maung de luchtaanvallen, moordpartijen, invallen en brandstichtingen en het gebruik van burgers als menselijk schild door het leger in Kachin.

Generaal-majoor Ko Ko Maung is derhalve verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma.

20.2.2023

93.

Myo Myint Oo

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Myo Myint Oo is sinds 5 augustus 2022 de minister van Energie van de Unie van Myanmar. Als minister in de regering maakt hij deel uit van het militaire regime.

Onder zijn gezag genereert de op de EU-lijst opgenomen entiteit Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) inkomsten voor de in de EU-lijst opgenomen Staatsbestuursraad (SAC) en Myanmar Petroleum Enterprise, dat een joint venture is aangegaan met Puma Energy (NEPAS genaamd). Het bedrijf houdt zich bezig met de invoer en distributie van luchtvaartbrandstof, ook voor gevechtsvliegtuigen en andere militaire vliegtuigen.

Als minister van Energie is Myo Myint Oo belast met het mogelijk maken van investeringen en samenwerking met buitenlandse partners in de olie- en gassector, wat de SAC inkomsten oplevert en zo bijdraagt aan het veiligstellen van de financiële behoeften van het militaire regime, en aan het importeren van luchtvaartbrandstof voor het leger waardoor het militaire luchtaanvallen kon uitvoeren tegen burgers.

Hij wordt daarom beschouwd als een natuurlijk persoon van wie de handelingen, het beleid of de activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, of die handelingen verricht of steunt die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen.

20.2.2023”

2)

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst onder “B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 4 bis”:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

“12.

Myanmar Office of the Quarter Master General

Adres: Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar

Soort entiteit: openbaar

Plaats van registratie: Myanmar

Geassocieerde personen: opperbevelhebber van het Myanmarese leger generaal Min Aung Hlaing;

minister van Defensie generaal Mya Htun Oo

Andere geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van Myanmar;

Myanmar Economic Corporation (MEC)

Het Myanmar Office of the Quarter Master General (bureau van de hoofdintendant strijdkrachten) is een departement dat onder de bevoegdheid staat van het Ministerie van Defensie en betrokken is bij de aankoop van wapens en militaire uitrusting voor het Myanmarese leger (Tatmadaw).

Als zodanig valt het bureau van de hoofdintendant organisatorisch gezien onder het Myanmarese leger, ook na de staatsgreep van 1 februari 2021. Het speelt een belangrijke rol in het mogelijk maken van het geweld en de mensenrechtenschendingen door het Myanmarese leger tegen de burgers van Myanmar en heeft zo bijgedragen aan de spiraal van geweld in Myanmar/Birma sinds de staatsgreep in 2021.

Het bureau van de hoofdintendant strijdkrachten is ook betrokken bij het beheer van economische activa die de junta ten goede komen.

Het bureau van de hoofdintendant strijdkrachten wordt gelinkt aan verschillende personen en entiteiten die op de EU-sanctielijst staan, waaronder opperbevelhebber generaal Min Aung Hlaing en de Myanmar Economic Corporation (MEC).

20.2.2023

13.

Myanmar Directorate of Defense Industries

Adres: Shwedagon Pagoda Road, Yangon, Myanmar

Soort entiteit: staatsbedrijf

Plaats van registratie: Myanmar

Geassocieerde personen: opperbevelhebber van het Myanmarese leger generaal Min Aung Hlaing;

luitenant-generaal Thein Htay;

minister van Defensie generaal Mya Htun Oo

Andere geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van Myanmar

Het Myanmar Directorate of Defense Industries (Myanmarese directoraat Defensie-industrie) is een staatsbedrijf dat onder de bevoegdheid van het Ministerie van Defensie valt en als enige Myanmarese entiteit verantwoordelijk is voor de productie van wapens voor het Myanmarese leger (Tatmadaw).

Het directoraat Defensie-industrie staat onder leiding van luitenant-generaal Thein Htay van het Myanmarese leger. Het directoraat staat onder het gezag van de door de EU op de sanctielijst geplaatste opperbevelhebber van de Tatmadaw, generaal Min Aung Hlaing, en wordt gelinkt aan verschillende personen die dichtbij het leger staan of door het leger zijn benoemd, zoals de opperbevelhebber en zijn plaatsvervanger.

Als zodanig valt het directoraat Defensie-industrie organisatorisch onder het Myanmarese leger, ook na de staatsgreep van 1 februari 2021. Het stelt het Myanmarese leger in staat geweld te plegen tegen Myanmarese burgers en speelt zo een belangrijke rol als aanjager van de spiraal van geweld in Myanmar sinds de staatsgreep.

20.2.2023

14.

Myanmar Directorate of Defense Procurement

Adres: Nay Pyi Taw, Myanmar

Soort entiteit: administratief departement

Plaats van registratie: Myanmar

Geassocieerde personen: opperbevelhebber van het Myanmarese leger generaal Min Aung Hlaing;

luitenant-generaal Thein Htay;

minister van Defensie generaal Mya Htun Oo

Andere geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van Myanmar

Het Myanmar Directorate of Defense Procurement (Myanmarese directoraat Defensieaankopen) is een departement dat onder de bevoegdheid van het Ministerie van Defensie valt en als Myanmarese entiteit verantwoordelijk is voor de aankoop van wapens en militaire uitrusting voor het Myanmarese leger (Tatmadaw).

Het directoraat Defensieaankopen staat onder het gezag van de door de EU op de sanctielijst geplaatste opperbevelhebber van het Myanmarese leger, generaal Min Aung Hlaing, en wordt daarom gelinkt aan verschillende personen en entiteiten op de EU-sanctielijst, waaronder generaal Min Aung Hlaing.

Als zodanig valt het directoraat Defensieaankopen organisatorisch onder het Myanmarese leger, ook na de staatsgreep van 1 februari 2021. Het stelt het Myanmarese leger in staat geweld te plegen tegen Myanmarese burgers en speelt zo een belangrijke rol als aanjager van de spiraal van geweld die Myanmar/Birma sinds de staatsgreep heeft overspoeld.

20.2.2023

15.

Asia Sun Group

Andere geassocieerde entiteiten: Asia Sun Trading, Asia Sun Energy

Asia Sun Group is betrokken bij de toeleveringsketen van luchtvaartbrandstof voor het leger. Het concern Asia Sun Group is, via de dochterondernemingen Asia Sun Trading en Asia Sun Energy, betrokken bij de invoer van luchtvaartbrandstof. Asia Sun Trading was in 2022 ten minste tweemaal betrokken bij de invoer van luchtvaartbrandstof uit Thailand voor gebruik door de Myanmarese luchtmacht.

Het militaire regime van Myanmar heeft opzettelijk en zonder onderscheid burgerdoelen geviseerd, waarbij gebruikgemaakt werd van helikopters, gevechtsvliegtuigen en drones en onder de lokale bevolking veel slachtoffers vielen, waaronder kinderen. Tussen oktober 2021 en september 2022 heeft de junta minstens 268 luchtaanvallen uitgevoerd op de burgerbevolking in Myanmar/Birma. Bij deze aanvallen zijn ten minste 155 burgers omgekomen, 190 gewonden gevallen en zijn huizen en religieuze gebouwen vernietigd.

Asia Sun Group wordt derhalve beschouwd als een rechtspersoon, entiteit of lichaam die/dat eigendom is of onder zeggenschap staat van het leger van Myanmar (Tatmadaw), of die/dat inkomsten genereert voor, steun verleent aan of profijt ontvangt van het leger van Myanmar (Tatmadaw).

20.2.2023

16.

Dynasty International Company Limited

(ook bekend als Dynasty Group of Companies)

Adres: Waizayangdar Rd., no. 15, Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Yangon Region, Myanmar

Plaats van registratie: Myanmar

Geassocieerde personen: Aung Moe Myint (eigenaar)

Myo Thitsar (directeur)

E-mail: dynastygroup@myanmar.com.mm

Dynasty International Company Limited is een Myanmarees bedrijf dat is opgericht door wapenhandelaar Aung Moe Myint.

Het bedrijf heeft wapentransacties namens het Myanmarese leger gefaciliteerd, waaronder de invoer van vliegtuigonderdelen voor de luchtaanvallen van de Myanmarese luchtmacht tegen dorpen en civiele infrastructuur.

Dynasty International Company Limited wordt derhalve beschouwd als een rechtspersoon, entiteit of lichaam die/dat eigendom is of onder zeggenschap staat van het leger van Myanmar (Tatmadaw), of die/dat inkomsten genereert voor, steun verleent aan of profijt ontvangt van het leger van Myanmar (Tatmadaw).

20.2.2023

17.

International Gateways Group of Companies Limited (IGG)

Adres: No. 19, Kyaik Wine Pagoda Road, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon

Plaats van registratie: Myanmar

Geassocieerde persoon: Naing Htut Aung (oprichter)

International Gateways Group of Companies Limited (IGG) heeft in 2017 bij geldinzamelingsacties van opperbevelhebber Min Aung Hlaing voor “zuiveringsoperaties” in Rakhine middelen gedoneerd aan de Myanmarese veiligheidsdiensten. IGG heeft rechtstreeks middelen ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van het Myanmarese regime.

In 2017 hebben de Myanmarese veiligheidsdiensten duizenden Rohingya vermoord, verkracht en gefolterd tijdens de “zuiveringsoperaties” in Rakhine. 740 000 Rohingya werden gedwongen de grens met Bangladesh over te steken. De Myanmarese veiligheidsdiensten hebben zich ook schuldig gemaakt aan andere ernstige mensenrechtenschendingen en de onderdrukking van de burgerbevolking in Myanmar/Birma. Op 1 februari 2021 pleegde het Myanmarese leger (Tatmadaw) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing een staatsgreep in Myanmar/Birma.

De directeur van IGG, Naing Htut Aung, is een belangrijke speler in de wapenhandel in Myanmar en treedt op als tussenpersoon voor contracten van de luchtmacht en marine met leveranciers, met name in China. IGG/Naing Htut Aung zijn door de regering van nationale eenheid op een zwarte lijst gezet van bedrijven/eigenaars die het leger zouden steunen via wapenhandel.

IGG wordt derhalve beschouwd als een rechtspersoon, entiteit of lichaam die/dat eigendom is of onder zeggenschap staat van het leger van Myanmar (Tatmadaw), of die/dat inkomsten genereert voor, steun verleent aan of profijt ontvangt van het leger van Myanmar (Tatmadaw).

20.2.2023

18.

Sky Aviator Company Limited

Adres: No.(204/2), (14/1)Ward, Myinthar (11)th Street, Southokkalapa, Yangon, Myanmar

Plaats van registratie: Myanmar

Geassocieerde persoon: Kyaw Min Oo (algemeen directeur)

Sky Aviator Company Limited is een bedrijf dat is opgezet door Kyaw Min Oo.

Het bedrijf heeft wapentransacties gefaciliteerd namens het Myanmarese leger, waaronder de invoer van vliegtuigonderdelen. Onder leiding van Kyaw Min Oo is Sky Aviator een belangrijke leverancier van onderdelen voor legervliegtuigen aan het Myanmarese leger. Sinds de staatsgreep van februari 2021 heeft Sky Aviator verschillende wapenzendingen ontvangen van aan sancties onderworpen entiteiten.

Sky Aviator Company Limited wordt derhalve beschouwd als een rechtspersoon, entiteit of lichaam die/dat eigendom is of onder zeggenschap staat van het leger van Myanmar (Tatmadaw), of die/dat inkomsten genereert voor, steun verleent aan of profijt ontvangt van het leger van Myanmar (Tatmadaw).

20.2.2023”


20.2.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 51/13


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/379 VAN DE RAAD

van 20 februari 2023

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 359/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran (1), en met name artikel 12, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 12 april 2011 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 359/2011 vastgesteld.

(2)

Op 25 september 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid namens de Unie een verklaring afgelegd waarin hij zijn afschuw uitsprak over het wijdverbreide en onevenredige gebruik van geweld door de Iraanse veiligheidsdiensten tegen vreedzame demonstranten, waarbij hij opmerkt dat dit tot het verlies van levens en een groot aantal gewonden heeft geleid. In de verklaring werd er tevens op gewezen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de moord op Mahsa Amini ter verantwoording moeten worden geroepen, en werden de Iraanse autoriteiten ertoe opgeroepen te zorgen voor transparante en geloofwaardige onderzoeken om klaarheid inzake het aantal doden en arrestaties te verschaffen, alle vreedzame demonstranten vrij te laten en alle gedetineerden een eerlijke rechtsgang te bieden. Voorts werd benadrukt dat het besluit van Iran om de toegang tot internet danig te beperken en platforms voor instant messaging te blokkeren, een flagrante schending van de vrijheid van meningsuiting is. Tot slot werd in de verklaring gesteld dat de Unie alle beschikbare mogelijkheden zal nagaan om de moord op Mahsa Amini en de wijze waarop de Iraanse veiligheidsdiensten op de daaropvolgende betogingen hebben gereageerd aan de orde te stellen.

(3)

In dit verband en in overeenstemming met de toezegging van de Unie om alle zorgwekkende kwesties met betrekking tot Iran, waaronder de mensenrechtensituatie, aan te pakken, zoals bevestigd in de conclusies van de Raad van 12 december 2022, moeten 32 personen en twee entiteiten worden opgenomen op de lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen in de bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011.

(4)

Verordening (EU) nr. 359/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 februari 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  PB L 100 van 14.4.2011, blz. 1.


BIJLAGE

De volgende personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011:

Personen

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op lijst

“174.

ESMAEILI Mohammad Mehdi

محمد مهدی اسماعیلی

Geboortedatum: 1975

Geboorteplaats: Kabudarahang, Hamedan, Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: minister van Cultuur en Islamitische Leiding

Geassocieerde entiteiten: Ministerie van Cultuur en Islamitische Leiding; Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

Mohammad Mehdi Esmaeili is de Iraanse minister van Cultuur en Islamitische Leiding.

Onder zijn leiding heeft het ministerie artiesten/muzikanten die de door de regering uitgestippelde koers niet volgen, met reis- en werkverboden bedreigd. Hij heeft filmmakers die in een verklaring de veiligheidstroepen hadden opgeroepen om zich terughoudend op te stellen ten opzichte van vreedzame demonstranten, zowel persoonlijk als in het openbaar bedreigd met arrestatie en werkverboden. Sinds hij minister werd, zijn tal van artiesten en journalisten gearresteerd op grond van verzonnen beschuldigingen, hetgeen aantoont dat de repressieve bedreigingen werden gevolgd door repressieve maatregelen. Esmaeili wil de vrijheid van meningsuiting nog meer beknotten door momenteel in het parlement te trachten een wetsvoorstel goedgekeurd te krijgen dat het delen van regeringskritische informatie of berichtgeving strafbaar stelt. Onder leiding van Mohammad Mehdi Esmaeili, en met zijn uitdrukkelijke goedkeuring, werden talrijke Iraanse artiesten, muzikanten, filmmakers en journalisten bedreigd, gearresteerd en vervolgd op basis van verzonnen beschuldigingen en werd hun vrijheid van meningsuiting nog aanzienlijker beknot.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

175.

NOURI Yousef

یوسف نوری

Geboortedatum: 1961

Geboorteplaats: Ilam, Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: minister van Onderwijs

Geassocieerde entiteiten: Iraans Ministerie van Onderwijs; Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

Yousef Nouri is sinds november 2021 Iraans minister van Onderwijs.

Onder zijn leiding wordt het onderwijs van de Iraanse studenten voortdurend afgestemd op het beleid van de regering en de leer van ayatollah Khamenei. In september en oktober 2022 werd gezien hoe veiligheidstroepen Iraanse scholieren arresteerden omdat ze zouden hebben deelgenomen aan demonstraties tegen het verplicht dragen van de hidjab. Als minister van Onderwijs is Nouri verantwoordelijk voor de detentie van studenten in correctionele inrichtingen. Nouri heeft bevestigd dat sommige scholieren al werden gearresteerd. Hij zei dat ze naar “psychologische instellingen” werden gestuurd waar studenten worden “hervormd en heropgevoed” om “antisociaal” gedrag te voorkomen. Hij voegde eraan toe dat de studenten enkel naar school konden terugkeren wanneer ze “hervormd” waren.

Doordat hij verantwoordelijk is voor de willekeurige detentie van studenten om regeringskritische stemmen te smoren, schendt Nouri het elementaire mensenrecht op onderwijs, waarbij onderwijs gericht is op de volledige ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid en op het versterken van de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

176.

KARIMI Farzin

فرزین کریمی مزلقان چای

(alias KARIMI MAZLGHANCHAY Farzin)

Geboortedatum: 7.12.1992

Geboorteplaats: Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Identiteitsbewijs nr.: 0440273961

Functie: lid van het Iraanse Ministerie van Inlichtingen (MOIS); medeoprichter van de Ravin Academy

Farzin Karimi is lid van het Iraanse Ministerie van Inlichtingen (MOIS) en medeoprichter van de op de EU-lijst geplaatste Ravin Academy, een entiteit die aan personen opleidingen in cyberbeveiliging en hacking verstrekt en onder hen voor het MOIS rekruteert.

Het MOIS is op ruime schaal betrokken bij het infiltreren van interne oppositiegroeperingen, het monitoren van binnenlandse bedreigingen en uitgeweken dissidenten, en het arresteren van vermeende spionnen en dissidenten.

Farzin Karimi is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

177.

MOSTAFAVI Seyed Mojtaba

سید مجتبی مصطفوی

(alias MORTAZAVI, Mojtaba; MOSTAF, Mojtaba)

Geboortedatum: 2.4.1987

Geboorteplaats: Teheran, Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Nationaal identiteitsbewijs nr.: 0080467741 (Iran)

Functie: lid van het Iraanse Ministerie van Inlichtingen (MOIS); medeoprichter van de Ravin Academy

Seyed Mojtaba Mostafavi is lid van het Iraanse Ministerie van Inlichtingen en Veiligheid (MOIS) en medeoprichter van de op de EU-lijst geplaatste Ravin Academy, een entiteit die aan personen opleidingen in cyberbeveiliging en hacking verstrekt, en onder hen voor het MOIS rekruteert.

Het MOIS is op ruime schaal betrokken bij het infiltreren van interne oppositiegroeperingen, het monitoren van binnenlandse bedreigingen en uitgeweken dissidenten, en het arresteren van vermeende spionnen en dissidenten.

Seyed Mojtaba Mostafavi is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

178.

ESMAELI Vali

ولی اسماعیلی

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: hoofd van de Sociale Commissie van het parlement

Vali Esmaeli is een wetgever van de harde lijn en het hoofd van de Sociale Commissie van het Iraanse parlement.

Hij is een van de 227 parlementsleden die op 6 november 2022 een verklaring hebben ondertekend waarin de veiligheidstroepen werden geprezen voor het doden van demonstranten en het gerecht werd aangespoord om de rechtszaken te versnellen en de demonstranten ter dood te veroordelen, door ze als “muharebeh” of “vijandig jegens God” te bestempelen. Esmaeli noemde de demonstranten “buitenlandse agenten” en rechtvaardigde schendingen van de mensenrechten door de Islamitische Republiek Iran. Als Iraans parlementslid heeft Esmaeli tijdens de landelijke protesten van 2022 het doden, opsluiten en folteren van mensen gesteund.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

179.

NADERI Ahmad

احمد نادری

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: lid van het presidium van het Iraanse parlement

Ahmad Naderi is een wetgever van de harde lijn en lid van het presidium/de raad van bestuur van het Iraanse parlement.

Hij is een van de 227 parlementsleden die op 6 november 2022 een verklaring hebben ondertekend waarin de veiligheidstroepen werden geprezen voor het doden van demonstranten en het gerecht werd aangespoord om de rechtszaken te versnellen en de demonstranten ter dood te veroordelen, door ze als “muharebeh” of “vijandig jegens God” te bestempelen.

Op 2 oktober 2022 las hij tijdens een openbare zitting van het parlement een verklaring van 233 parlementsleden voor, waarbij hij het optreden van de veiligheids- en ordetroepen tijdens het neerslaan van de protesten prees en steunde. Als Iraans parlementslid heeft Naderi tijdens de landelijke protesten van 2022 het doden, opsluiten en folteren van mensen gesteund.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

180.

ELAHIAN Zohreh

الهیان زهره

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: vrouw

Functie: lid van de Commissie voor nationale veiligheid en buitenlands beleid van het Iraanse parlement

Zohreh Elahian is een wetgever van de harde lijn en lid van de Commissie voor nationale veiligheid en buitenlands beleid van het Iraanse parlement.

Zij is een van de 227 parlementsleden die op 6 november 2022 een verklaring hebben ondertekend waarin de veiligheidstroepen werden geprezen voor het doden van demonstranten en het gerecht werd aangespoord om de rechtszaken te versnellen en de demonstranten ter dood te veroordelen, door ze als “muharebeh” of “vijandig jegens God” te bestempelen. Als Iraans parlementslid heeft Elahian tijdens de landelijke protesten van 2022 in Iran het doden, opsluiten en folteren van mensen gesteund.

Zij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

181.

FARAHANI Ahmad Amirabadi

احمد امیرآبادی فراهانی

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: lid van het presidium van het Iraanse parlement

Amirabadi Farahani is een wetgever van de harde lijn en lid van het presidium/de raad van bestuur van het Iraanse parlement. Hij is een van de 227 parlementsleden die op 6 november 2022 een verklaring hebben ondertekend waarin de veiligheidstroepen werden geprezen voor het doden van demonstranten en het gerecht werd aangespoord om de rechtszaken te versnellen en de demonstranten ter dood te veroordelen, door ze als “muharebeh” of “vijandig jegens God” te bestempelen. Als Iraans parlementslid heeft Farahani tijdens de landelijke protesten van 2022 het doden, opsluiten en folteren van mensen gesteund.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

182.

DELKHOSH-ABATARI Seyyed Kazem

سید کاظم دلخوش اباتری

Geboorteplaats: Someh, Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: woordvoerder van de Rechterlijke en Wetgevende Commissie van het Iraanse parlement

Seyyed Kazem Delkhosh-Abatari is de woordvoerder van de “Rechterlijke en Wetgevende Commissie” van het Iraanse parlement.

Tijdens de protesten van 2022/2023 hielp hij een plan ontwerpen om journalisten en mediakanalen die nieuws bekendmaken dat niet met de officiële lijn van de Islamitische Republiek strookt, te veroordelen. De repressie van journalisten in Iran is sinds het begin van de protesten in 2022 harder geworden. Tot dusver werden bijna 70 journalisten gearresteerd. Als woordvoerder van de Rechterlijke en Wetgevende Commissie van het Iraanse parlement is Delkhosh-Abatari betrokken geweest bij het monddood maken van de media en journalisten na het uitbreken van protesten in heel Iran in 2022.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

183.

JALALI Hossein

حسین جلالی

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: parlementslid

Hossein Jalali is een wetgever van de harde lijn en lid van het Iraanse parlement.

Hij is een van de 227 parlementsleden die een brief hebben ondertekend waarin de veiligheidstroepen werden geprezen voor het doden van demonstranten en het gerecht werd aangespoord om de rechtszaken te versnellen en de demonstranten ter dood te veroordelen, door ze als “muharebeh” of “vijandig jegens God” te bestempelen. Hij heeft het bestaan van die brief persoonlijk bevestigd en de eisen erin herbevestigd. Als lid van het Iraanse parlement heeft Jalali persoonlijk opgeroepen tot de terechtstelling van demonstranten.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

184.

MOUSAVI Seyyed Nezamoldin

سید نظام الدین موسوی

(alias: MOUSAVI Nezam)

Geboorteplaats: Khorramabad, Iran

Geslacht: man

Functie: woordvoerder van de raad van bestuur van het Iraanse parlement

Seyyed Nezamoldin Mousavi is de woordvoerder van het presidium/de raad van bestuur van het Iraanse parlement.

Tijdens de protesten van 2022/2023 hield hij een bijeenkomst met rechterlijke en wetgevende autoriteiten om de uitvoering van de straffen voor gearresteerde demonstranten te versnellen. Als woordvoerder van het presidium/de raad van bestuur van het Iraanse parlement heeft Mousavi de rechterlijke macht aangespoord de rechtszaken te versnellen, evenals de uitvoering van de straffen voor de demonstranten. Hierdoor ontzegt hij ze hun recht op een eerlijk proces en is hij derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

Mousavi is ook een van de 227 parlementsleden die op 6 november 2022 een verklaring hebben ondertekend waarin de veiligheidstroepen werden geprezen voor het doden van demonstranten en het gerecht werd aangespoord om de rechtszaken te versnellen en de demonstranten ter dood te veroordelen, door ze als “muharebeh” of “vijandig jegens God” te bestempelen. Hij noemde de demonstranten “buitenlandse agenten” en rechtvaardigde schendingen van de mensenrechten door de Islamitische Republiek Iran. Mousavi heeft tijdens de landelijke protesten van 2022 het doden, opsluiten en folteren van mensen gesteund.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

185.

NESARI Habibollah Jan

حبیب الله جان نثاری

Geboorteplaats: Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: plaatsvervanger voor het trainen en opleiden van de wetshandhavingsdiensten (LEF) van de Islamitische Republiek Iran

Habibollah Jan Nesari is momenteel de plaatsvervanger voor het trainen en opleiden van de op de EU-lijst geplaatste wetshandhavingsdiensten (LEF) van de Islamitische Republiek Iran.

Tussen 2016 en 30 december 2019 was hij plaatsvervangend bevelhebber van de speciale eenheden van de LEF.

In zijn hoedanigheid van plaatsvervangend bevelhebber was hij verantwoordelijk voor het toezicht op de troepen bij het gebruik van dodelijke en niet-dodelijke wapens tijdens de landelijke protesten in november 2019, waarbij honderden demonstranten werden gedood. Hij is door het “International People’s Tribunal on Iran’s Atrocities” schuldig bevonden aan misdrijven tegen de menselijkheid voor zijn rol in het neerslaan van de protesten in zijn hoedanigheid van plaatsvervangend bevelhebber. Het is gebleken dat de politiediensten, als onderdeel van de veiligheidstroepen, een plan hebben ontworpen en uitgevoerd om misdrijven tegen de menselijkheid te begaan en over te gaan tot moord, opsluiting, gedwongen verdwijningen, foltering en seksueel geweld om de protesten neer te slaan en de misdaden te verhelen die tijdens de protesten van november 2019 werden begaan.

Als plaatsvervangend bevelhebber is Nesari persoonlijk verantwoordelijk voor de schendingen van de mensenrechten die door de LEF werden begaan. De LEF, die momenteel door hem worden getraind, hebben deel aan het gewelddadige optreden tijdens de protesten die in september 2022 uitbraken, onder meer door het gebruik van dodelijk geweld tegen Iraanse demonstranten.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

186.

BABAEI Hassan

حسن بابایی

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: hoofd van de Staatsorganisatie voor de registratie van akten en eigendommen en

Hassan Babaei is hoofd van de Staatsorganisatie voor de registratie van akten en eigendommen en een hooggeplaatst lid van de Iraanse rechterlijke macht.

In deze functies is Hassan Babaei verantwoordelijk voor talrijke schendingen van het recht op een eerlijk proces tijdens de protesten van 2022/2023 in Iran.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

187.

GHANNAD Qazi

قاض قناد

(alias QANAD Qazi)

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: openbaar aanklager en rechter bij de Revolutionaire Rechtbank

Qazi Ghannad is openbaar aanklager en rechter bij de Revolutionaire Rechtbank.

Tijdens de protesten van 2022/2023 heeft hij het recht op een eerlijk proces geschonden en doodvonnissen uitgesproken tegen demonstranten, die later door het Iraanse regime werden geëxecuteerd. Als openbaar aanklager heeft hij de doodstraf uitgesproken in de zaak van Majid Rahnavard in 2022.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

188.

MANSOURI Seyed Hadi

منصوری هادی سید

Geboorteplaats: Mashhad, Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: hoofd van de vierde afdeling van de Revolutionaire Rechtbank van Mashhad

Seyed Hadi Mansouri is sedert december 2017 rechter en hoofd van de vierde afdeling van de Revolutionaire Rechtbank van Mashhad.

Tijdens de protesten van 2022/2023 nam hij deel aan de campagne van doodvonnissen tegen demonstranten, waarbij hun recht op een eerlijk proces werd geschonden.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

189.

HOSSEINI Hojjat al-Eslam Hossein

حسینی الاسلام حسین حجت

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: hoofd van de rechterlijke macht voor de provincie Koerdistan

Hojjat al-Eslam Hossein Hosseini is het hoofd van de rechterlijke macht in de regio Koerdistan.

Tijdens de protesten van 2022/2023 nam hij deel aan het neerslaan van demonstraties; hij is ook verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen bij de repressie jegens vreedzame demonstranten. Hij is medeplichtig aan het voltrekken van die mensenrechtenschendingen, waaronder marteling en wrede, onmenselijke en vernederende behandeling.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

190.

JABARI Mohammad

محمد جباری

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: openbaar aanklager van de provincie Koerdistan

Mohammad Jabari is de openbaar aanklager van de provincie Koerdistan.

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor verscheidene mensenrechtenschendingen na de protesten van 2019, waaronder doodvonnissen en het neerslaan van demonstraties.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

191.

MOSTAFAVINIA Hojjat al-Eslam Ali

نیا مصطفوی علی الاسلام هجت

(alias MOSTAFAVI (Hojjatoleslam) Ali)

Geboorteplaats: Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: geestelijke; Procureur-generaal van de provincie Sistan en Beloetsjistan

Adres: Zahedan

Hojjat-al-Eslam Ali Mostafavinia is een geestelijke en tevens procureur-generaal voor de provincie Sistan en Beloetsjistan. Hij was voorheen openbaar aanklager in Sistan en Beloetsjistan, en in Zuid-Chorasan.

In deze hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de vervolging van demonstranten, die willekeurig werden vastgehouden tijdens de protesten in Zahedan, die in oktober 2022 plaatsvonden en het voorwerp waren van bloedige repressie door de politie, met doden en gewonden tot gevolg.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

192.

SHAMSABAD Mehdi

آباد شمس مهدی

(alias SHAMSABAD Mahdi)

Geboorteplaats: Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: openbaar aanklager van de provincie Sistan en Beloetsjistan

Mehdi Shamsabad is de openbaar aanklager van Zahedan in de provincie Sistan en Beloetsjistan.

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen tijdens de protesten van 2022/2023, waaronder doodvonnissen en het neerslaan van demonstraties, en voor het uitspreken van vernederende straffen, waaronder de doodstraf door geseling.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

193.

HARIKANDI Hossein Fazeli

هریکندی فاضلی حسین

Geboorteplaats: Babol, provincie Mazandaran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: procureur-generaal van de provincie Alborz

Hossein Fazeli Harikandi is de procureur-generaal van de provincie Alborz.

In deze functie is hij verantwoordelijk voor de veroordeling van honderden demonstranten wegens het misdrijf “verspreiding van corruptie op aarde” tijdens de protesten van 2022/2023, waardoor zij de doodstraf riskeren.

Hij steunde ook de stelling van de regering aangaande de dood van Sarina Ismailzadeh in 2022. Zij is overleden aan de gevolgen van politiegeweld. De overheid heeft evenwel een verklaring afgelegd waarin betoogd wordt dat zij zelfmoord heeft gepleegd en dus niet is overleden als gevolg van het gewelddadig neerslaan van de demonstraties in de provincie Alborz.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

194.

MADADI Hassan

حسن مددی

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: waarnemend openbaar aanklager van de provincie Alborz

Hassan Madadi is ten minste sedert 2020 waarnemend openbaar aanklager van de provincie Alborz.

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor verscheidene ernstige mensenrechtenschendingen, waarvan het ontzeggen van het recht op een eerlijk proces tijdens de protesten van 2022/2023 de belangrijkste is.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

195.

TAGHANAKI Soghra Khodadadi

صغری خدادادی

Geboortedatum: 27.3.1971

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: vrouw

Functie: directeur van de vrouwengevangenis van Qarchak

Paspoort nummer: B50799950 (Iran) (individueel)

Adres: Varamin, Teheran, Iran

Soghra Khodadadi Taghanaki is de directeur van de vrouwengevangenis van Qarchak.

De gevangenis staat bekend om haar onmenselijke detentie-omstandigheden, waaronder een slechte gezondheidssituatie en slechte hygiëne, weigering van medische zorg, voedseltekorten, buitensporig gebruik van geweld tegen gevangenen, foltering, seksueel geweld en buitengerechtelijke executies.

De gevangenis van Qarchak is een van de belangrijkste plaatsen waar vrouwen worden vastgehouden die tijdens de vreedzame protesten van 2022/2023 naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Masha Amini na haar arrestatie door de Iraanse zedenpolitie, werden opgepakt.

Soghra Khodadadi Taghanaki is derhalve verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Iran.

20.2.2023

196.

PASANDIDEH Heidar

حیدر پسندیده

Geboorteplaats: Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: directeur van de gevangenis van Sanandaj

Heidar Pasandideh is sedert 2020 directeur van de centrale gevangenis van Sanandaj in de provincie Koerdistan in Iran.

Onder zijn toezicht werden gevangenen willekeurig terechtgesteld in de centrale gevangenis van Sanandaj. Als directeur hield hij toezicht op en is hij derhalve verantwoordelijk voor de detentie en foltering van gevangenen die tijdens de protesten van 2022/2023 na de dood van Mahsa Amini werden gearresteerd.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

197.

PIRI Morteza

مرتضی پیری

Geboortedatum: 5.7.1977

Geboorteplaats: Zabol, provincie Sistan en Beloetsjistan, Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: directeur van de centrale gevangenis van Zahedan

Identiteitsbewijs nr.: 4072307122

Adres: Zahedan, Iran

Morteza Piri is de directeur van de centrale gevangenis van Zahedan in de provincie Sistan en Beloetsjistan.

De gevangenis staat bekend om haar onmenselijke detentie-omstandigheden, waaronder een slechte gezondheidssituatie en slechte hygiëne, weigering van medische zorg, buitensporig gebruik van geweld tegen gevangenen en buitengerechtelijke executies. Onder zijn leiding heeft de gevangenis van Zahedan talrijke executies verricht, waarbij een onevenredig groot aantal slachtoffers tot de Beloetsjen-minderheid in Iran behoort. In die hoedanigheid is hij betrokken geweest bij het neerslaan van de protesten van 2022/2023 naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Masha Amini na haar arrestatie door de Iraanse zedenpolitie.

Morteza Piri is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

198.

AZIZI Allah-Karam

اللهکرم عزیزی

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: hoofd van de gevangenis van Rajai Shahr

Adres: Moazzen Blvd, Gohardasht, Karaj City, Provincie Alborz, Iran

Geassocieerde entiteiten: Gevangenis van Rahar Shahr

Allah-Karam Azizi is het hoofd van de op de EU-lijst geplaatste Rajaee Shahr gevangenis (alias: Rajai Shahr gevangenis, Rajaishahr, Raja’i Shahr, Reja’i Shahr, Rajayi Shahr, Gorhardasht gevangenis, Gohar Dasht gevangenis) in Iran.

In die functie is hij verantwoordelijk voor het plegen van ernstige mensenrechtenschendingen in Iran, namelijk foltering en wrede, onmenselijke of vernederende behandeling, alsook mishandeling en foltering van gevangenen.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

199.

KHOSRAVI Mohammad Hossein

محمد حسین خسروی

Geboortedatum: 23.9.1974

Geboorteplaats: Birjand, provincie Zuid-Chorasan, Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: directeur-generaal van de gevangenissen van de provincie Sistan en Beloetsjistan, voormalig directeur van de centrale gevangenis van Zahedan

Identiteitsbewijs nr.: 0653027761

Adres: Provincie Sistan en Beloetsjistan, Iran

Als directeur-generaal van de gevangenissen van de provincie Sistan en Beloetsjistan heeft Mohammad Hossein Khosravi de leiding over de gevangenissen in de provincie Sistan en Beloetsjistan.

De gevangenissen in deze provincie, waaronder de centrale gevangenis van Zahedan, staan bekend om hun onmenselijke detentie-omstandigheden, waaronder een slechte gezondheidssituatie en slechte hygiëne, weigering van medische zorg, buitensporig gebruik van geweld tegen gevangenen en buitengerechtelijke executies. Onder zijn leiding heeft de gevangenis van Zahedan talrijke executies verricht, waarbij een onevenredig groot aantal slachtoffers tot de Beloetsjen-minderheid in Iran behoort, en was hij betrokken bij het neerslaan van de protesten van 2022/2023 naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Masha Amini na haar arrestatie door de Iraanse zedenpolitie.

Mohammad Hossein Khosravi is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

200.

CHEHARMAHALI Ali

علی چهارمحالی

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: directeur-generaal van de gevangenissen van Alborz

Adres: Alvand Building, Below Mader Square, Karaj, Mehravila, Iran

Ali Cheharmahali is de directeur -generaal van de gevangenissen in de provincie Alborz en voormalig directeur van de Evingevangenis, die op een EU-lijst is geplaatst.

In die functie is hij verantwoordelijk voor het plegen van ernstige mensenrechtenschendingen in Iran, waaronder foltering en wrede, onmenselijke of vernederende behandeling, tijdens de protesten van 2022/2023.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

201.

FADAVI Ali

علی فدوی

Geboortedatum: 1961

Geboorteplaats: Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: plaatsvervangend bevelhebber van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

Ali Fadavi is de plaatsvervangend bevelhebber van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG).

De IRG was nauw betrokken bij het actief en gewelddadig neerslaan van de protesten van 2022/2023 in Iran, en is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen.

In zijn functie stuurt Fadavi de door de IRG gepleegde ernstige mensenrechtenschendingen aan, en faciliteert en gedoogt hij deze.

Derhalve is Ali Fadavi verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

202.

SHARIF Ramezan

شریف رمظان

Geboorteplaats: Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: woordvoerder van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

Ramezan Sharif is woordvoerder van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG).

De IRG was nauw betrokken bij het actief en gewelddadig neerslaan van de protesten van 2022/2023 in Iran, en is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen.

In zijn functie dekt Sharif de door de IRG gepleegde ernstige mensenrechtenschendingen toe en gedoogt hij deze.

Derhalve is Ramezan Sharif verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

203.

JOMEIRI Fathollah

فتح الله جمیری

Geboorteplaats: Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: hoofd van de inlichtingendienst van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)/eenheid Beveiliging van de IRG

Fathollah Jomeiri is het hoofd van de inlichtingendienst van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG), ook eenheid Beveiliging van de IRG geheten.

De eenheid is verantwoordelijk voor het beschermen van vitale infrastructuur en sleutelsectoren van het land, belangrijke personen, zoals “VIP’s” van het regime, en bovenal voor het beschermen van het regime.

De IRG was nauw betrokken bij het actief en gewelddadig neerslaan van de protesten van 2022/2023 in Iran, en is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen.

In zijn functie stuurt Jomeiri de door de IRG gepleegde ernstige mensenrechtenschendingen aan, en faciliteert en gedoogt hij deze.

Derhalve is Fathollah Jomeiri verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

204.

KAAMFAR Behdad

کامفر بهداد

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: openbaar aanklager bij het revolutionair openbaar ministerie van Karaj

Behdad Kaamfar is een openbaar aanklager bij het revolutionair openbaar ministerie van Karaj, dat vervolging instelt in zaken voor de revolutionaire rechtbank van Karaj.

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor repressie jegens demonstranten middels zware straffen, waaronder de doodstraf. De Iraanse rechterlijke instanties hanteren met name de strafrechtelijke aanklacht “muharebeh”, of “vijandigheid jegens God”, die het mogelijk maakt de doodstraf uit te spreken wegens verzet tegen overheidsinstanties en die veelvuldig wordt gebruikt voor repressie tegen demonstranten.

Kaamfar vertegenwoordigde met name het openbaar ministerie in een zaak in november/december 2022, waarin een aantal demonstranten publiekelijk werd veroordeeld wegens zogenaamde aanvallen op de Basij. Tijdens dat proces bracht Kaamfar het openbaar miniserie ertoe een aantal doodstraffen te vorderen wegens “muharebeh”, met name lastens Mohammad Mehdi Karimi, Amid Mehdi Shokrollahi, Reza Aria Farzaneh Gharehassanlou, Hamid Gharehassanlou, Ali Moazzami Goudarzi en Hossein Mehdi Mohammadi.

Doordat hij de leiding had over deze vervolgingen en dergelijke met de rechtsbeginselen strijdige aanklachten heeft gedaan, die hebben geleid tot de dood van individuen die verzet plegen tegen de Iraanse staat, is Behdad Kaamfar verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendigen in Iran.

20.2.2023

205.

FATHI Murad

مراد فتحی

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: directeur van de gevangenissen in de provincie West-Azerbeidzjan

Murad Fahti is sedert 22 november 2022 de directeur van de gevangenissen in de provincie West-Azerbeidzjan.

Voorheen had hij dezelfde functie in de provincie Koerdistan. In de gevangenissen die onder zijn leiding stonden, zijn gevangenen gefolterd tijdens de protesten van 2022/2023, en zijn in sommige gevallen gedetineerden overleden na folteringen te hebben ondergaan en/of wegens gebrek aan medische verzorging. Onder de gedetineerden en gefolterden bevonden zich demonstranten die in deze beide provincies waren aangehouden.

Door deel te nemen aan de repressie tegen demonstranten en in de gevangenissen onder zijn leiding foltering te laten plaatsvinden, in sommige gevallen met de dood van gevangenen tot gevolg, is Murad Fahti verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendigen in Iran.

20.2.2023”

Entiteiten

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op lijst

“32.

Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (LEF) Cooperation Foundation

بنیاد تعاون فراجا

بنیاد تعاون ناجا

(a.k.a. NAJA Cooperation Foundation)

Adres: Marzdaran Blvd, Teheran, Teheran, Iran

Soort entiteit: Stichting voor samenwerking die geassocieerd is met de wetshandhavingdiensten van de Islamitische Republiek

Geassocieerde entiteiten: Wetshandhavingsdiensten van de Islamitische Republiek Iran (LEF) (alias: NAJA; FARAJA)

فرماندهی انتظامی جمهورى اسلامی ایران

De stichting voor samenwerking tussen de wetshandhavingsdiensten van de Islamitische Republiek Iran (LEF) is een economisch samenwerkingsverband dat onder het gezag staat van de op de EU-lijst geplaatste LEF (alias: NAJA) en is actief in de Iraanse economische sectoren energie, bouw, diensten, technologie en banken.

De stichting voor samenwerking van de LEF is een belangrijke financieringsbron van de LEF, bestaat de facto uit een financiële holding die voorziet in financiële middelen en deze naar de begunstigde leidt, met als doel de sancties te omzeilen. Voorts is de stichting voor samenwerking samen met haar dochtermaatschappijen een van de weinige leveranciers die uitsluitend betrokken zijn bij het vervaardigen en invoeren van uitrusting die gebruikt wordt om protesten neer te slaan in Iran.

De stichting voor samenwerking tussen wetshandhavingsdiensten voorziet derhalve in financiële middelen en uitrusting voor het neerslaan van protesten aan de wetshandhavingsdiensten zelf, die deze gebruiken voor het plegen van ernstige mensenrechtenschendigen.

De stichting voor samenwerking tussen de wetshandhavingsdiensten is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

33.

Police Science and Social Studies Institute

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فراجا

Plaats van registratie: Teheran, Iran

Adres: QCC3 + HPP District 3, Teheran, Provincie Teheran, Iran

Soort entiteit: instituut dat geassocieerd is met de wetshandhavingdiensten van de Islamitische Republiek (LEF)

Geassocieerde entiteiten: wetshandhavingsdiensten van de Islamitische Republiek Iran (LEF) (alias: NAJA; FARAJA)

Het Instituut voor politieke wetenschappen en sociale studies, dat gelieerd is met de op de EU-lijst geplaatste wetshandhavingdiensten van de Islamitische Republiek Iran (LEF) (alias: NAJA) vervaardigt “drones voor het bestrijden van oproer”, die door de wetshandhavingsdiensten gebruikt worden om vreedzame protesten neer te slaan. Daarnaast bevordert het instituut onderzoek naar het gebruik van drones door de politiediensten en voert het dit onderzoek uit.

Het Instituut voor politieke wetenschappen en sociale studies is geassocieerd met de wetshandhavingsdiensten van Iran en verstrekt uitrusting die wordt gebruikt voor het plegen van ernstige mensenrechtenschendigen.

Het is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023”


BESLUITEN

20.2.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 51/27


BESLUIT (GBVB) 2023/380 VAN DE RAAD

van 20 februari 2023

tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 22 april 2013 heeft de Raad Besluit 2013/184/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

Op 25 juli 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de “hoge vertegenwoordiger”) namens de Unie een verklaring afgelegd waarin de terechtstelling van democratisch gezinde leiders en oppositieleiders in Myanmar/Birma met klem wordt veroordeeld. De hoge vertegenwoordiger verklaarde ook dat deze politiek gemotiveerde terechtstellingen de zoveelste stap zijn in de richting van de volledige ontmanteling van de rechtsstaat en opnieuw een flagrante mensenrechtenschending in Myanmar/Birma vormen.

(3)

Het baart de Unie grote zorgen dat de escalatie van het geweld voortduurt en de situatie uitgroeit tot een langdurig conflict met gevolgen voor de rest van de regio. De Unie veroordeelt de aanhoudende ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder gevallen van foltering, seksueel en gendergerelateerd geweld, de voortdurende vervolging van maatschappelijke organisaties, mensenrechtenactivisten en journalisten, en aanvallen op de burgerbevolking, waaronder etnische en religieuze minderheden, door het leger van Myanmar (Tatmadaw).

(4)

De Unie heeft herhaaldelijk verklaard dat indien de situatie in Myanmar/Birma niet snel verbetert, zij klaar staat om verdere beperkende maatregelen te nemen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat en voor de ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma.

(5)

Gelet op de aanhoudende ernstige situatie in Myanmar/Birma moeten negen personen en zeven entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvoor beperkende maatregelen gelden.

(6)

Besluit 2013/184/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 20 februari 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Besluit 2013/184/GBVB van de Raad van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma (PB L 111 van 23.4.2013, blz. 75).


BIJLAGE

De bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst onder “A. In artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 1, bedoelde natuurlijke personen”:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

“85.

Aung Hlaing Oo

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboortedatum: 11.6.1977

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 12/LaMaTa(Nine)025897

Aung Hlaing Oo is sinds hij in 2001 de Myanmar Chemical and Machinery (MCM) Company Limited oprichtte voorzitter van deze onderneming en haar dochterondernemingen.

Hij heeft zijn zakelijke en persoonlijke positie gebruikt om het geweld door het Myanmarese leger (Tatmadaw) tegen de eigen bevolking te steunen door wapens en goederen voor tweeërlei gebruik te importeren en verhandelen. Als voorzitter van MCM is hij voor de junta een belangrijke bron van wapens en commerciële steun, onder meer door zijn nauwe politieke/zakelijke banden met verschillende bedrijven in de sector militaire uitrusting, ook in 2019 en 2020. Hij maakte ook deel uit van delegaties voor de aankoop van wapens voor het Myanmarese leger, onder meer in juni 2021. Dergelijk materieel, waaronder helikopters en reserveonderdelen voor vliegtuigen, worden gebruikt bij bombardementen op burgers in verschillende deelstaten en regio's.

Aung Hlaing Oo was derhalve betrokken bij de levering van goederen en/of technologie waarvoor beperkingen gelden en goederen voor tweeërlei gebruik, waarmee ernstige mensenrechtenschendingen zijn gepleegd. Als voorzitter van MCM heeft Aung Hlaing Oo steun verleend aan de Tatmadaw bij het plegen van ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma, onder meer in de deelstaat Rakhine. Hij wordt daarom beschouwd als een natuurlijk persoon van wie de handelingen, het beleid of de activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, of die handelingen verricht of steunt die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen. Bovendien onderhoudt Aung Hlaing Oo banden met het leger door zijn uitgebreide connecties met het voormalige en huidige juntaregime.

20.2.2023

86.

Sit Taing Aung

(ook bekend als Sitt Taing Aung)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboortedatum: 13.11.1971

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 12/YaKaNa(n)006213

Sit Taing Aung was de directeur van Yatanarpon Aviation Support Company en Suntac Group of Companies, vanaf hun oprichting tot hun ontbinding in november 2021. Sit Taing Aung heeft zijn activiteiten voortgezet na de staatsgreep in 2021.

Hij heeft zijn zakelijke en persoonlijke positie en rol als importeur en tussenhandelaar van wapens en goederen voor tweeërlei gebruik gebruikt om het geweld van het Myanmarese leger (Tatmadaw) tegen burgers te steunen, waaronder het bombarderen van scholen. Als directeur van de inmiddels ontbonden Yatanarpon Aviation Support Company is hij voor de junta een belangrijke bron van wapens en commerciële steun geweest, onder meer door zijn nauwe politieke/zakelijke banden met verschillende bedrijven in de sector militaire uitrusting.

Sit Taing Aung was derhalve betrokken bij de levering van goederen en/of technologie waarvoor beperkingen gelden en van goederen voor tweeërlei gebruik aan het Myanmarese leger en er bestaat een risico dat hij dat in de toekomst zal blijven doen. Als directeur van de Yatanarpon Aviation Support Company heeft Sit Taing Aung het Myanmarese leger (Tatmadaw) gesteund bij het plegen van ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma, en zo steun verleend aan handelingen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen. Bovendien onderhoudt Sit Taing Aung banden met het leger door zijn uitgebreide connecties met het voormalige en huidige juntaregime.

20.2.2023

87.

Kyaw Min Oo

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboortedatum: 18.1.1982

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 14/MaMaKa(N)140703

Kyaw Min Oo is sinds hij Sky Aviator oprichtte in 2014 de directeur van dit bedrijf. Sky Aviator heeft zijn activiteiten voortgezet na de staatsgreep in 2021.

In zijn hoedanigheid van importeur en tussenhandelaar van wapens en goederen voor tweeërlei gebruik heeft Kyaw Min Oo met behulp van zijn zakelijke en persoonlijke positie het geweld door het Myanmarese leger (Tatmadaw) gesteund. Als directeur van Sky Aviator is hij, onder meer door zijn nauwe politieke/zakelijke banden met verschillende bedrijven in de sector militaire uitrusting, voor de junta een belangrijke bron van wapens en commerciële steun, waaronder reserveonderdelen waardoor militaire vliegtuigen ingezet kunnen worden in operaties in door burgers bevolkte gebieden.

Kyaw Min Oo was derhalve betrokken bij de levering van goederen en/of technologie waarvoor beperkingen gelden en goederen voor tweeërlei gebruik, waarmee mensenrechtenschendingen zijn gepleegd. Als directeur van Sky Aviator heeft Kyaw Min Oo het Myanmarese leger gesteund bij het plegen van ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma, en zo steun verleend aan handelingen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen. Bovendien onderhoudt Kyaw Min Oo banden met het leger door zijn uitgebreide connecties met het voormalige en huidige juntaregime, inclusief de door de EU op de sanctielijst geplaatste opperbevelhebber van het Myanmarese leger generaal Min Aung Hlaing

20.2.2023

88.

Moe Aung

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Rang: admiraal

Admiraal Moe Aung is de opperbevelhebber van de Myanmarese marine. Hij is een van de hoogste officieren in het Myanmarese leger (Tatmadaw) en onderhoudt nauwe banden met de Staatsbestuursraad van het regime, waaronder met opperbevelhebber Min Aung Hlaing en plaatsvervangend opperbevelhebber Soe Win en de regering.

Moe Aung maakt ook deel uit van het bestuur van de in de EU-lijst opgenomen entiteit MEHL, een conglomeraat dat eigendom is van het leger en dat het leger economische en materiële middelen ter beschikking stelt voor zijn operaties. Onder zijn gezag en in samenwerking met het Ministerie van Vervoer en Communicatie zijn er per boot/schip soldaten en wapens verplaatst naar het noorden van het land.

Als hooggeplaatst lid van het militaire regime wordt Moe Aung derhalve beschouwd als een natuurlijk persoon van wie de handelingen, het beleid of de activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, of die handelingen verricht of steunt die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen. Hij is tevens verantwoordelijk voor talloze mensenrechtenschendingen.

20.2.2023

89.

Maung Maung Aye

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Rang: generaal

Generaal Maung Maung Aye is de chef van de generale staf voor de land-, zee- en luchtstrijdkrachten van Myanmar. Dit is de op twee na belangrijkste functie in het Myanmarese leger. In deze hoedanigheid maakt Maung Maung Aye deel uit van het regime dat in februari 2021 de macht greep en de rechtmatig verkozen leiders in Myanmar/Birma afzette.

Hij neemt actief deel aan de aankoop van wapens uit Rusland. Bovendien helpt hij ook de positie van het Myanmarese leger op het wereldtoneel te versterken door ontmoetingen met zijn tegenhangers uit andere landen.

Hij wordt daarom beschouwd als een natuurlijk persoon van wie de handelingen, het beleid of de activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, of die handelingen verricht of steunt die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen. Hij is tevens verantwoordelijk voor talloze mensenrechtenschendingen.

20.2.2023

90.

Myo Myint Aung

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Rang: luitenant-kolonel

Luitenant-kolonel Myo Myint Aung is sinds 2 september 2022 de minister van Economische Zaken van de Staatsbestuursraad (SAC) van de regio Yangon. Als minister van de regio Yangon is hij rechtstreeks betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming over de regio Yangon.

Voordien was hij bovendien bevelhebber militaire rekrutering van Yangon en, vanaf de oprichting van de militaire rechtbanken tot en met september 2022, militair rechter.

In die hoedanigheid zou hij in juli 2022 betrokken zijn geweest bij het opleggen van doodvonnissen en de executie van vier prodemocratische activisten. Tijdens zijn ambtstermijn als militair rechter werden talrijke leden van de oppositie ter dood en tot gevangenisstraffen veroordeeld.

Als lid van de SAC, bevelhebber militaire rekrutering en militair rechter is hij derhalve verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen die plaatsvonden sinds de staatsgreep in 2021.

20.2.2023

91.

Zin Min Htet

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Rang: generaal-majoor

Generaal-majoor Zin Min Htet is de viceminister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de Myanmarese politie. Hij was rechtstreeks betrokken bij en is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de regio Yangon.

Zin Min Htet volgde op 2 mei 2022 zijn voorganger Than Hlaing op als hoofd van de Myanmarese politie. Voordien was hij vice-adjudant-generaal bij het leger (2019-2022). Ook was hij hoofd van de informatica- en technische universiteit van de strijdkrachten.

Als viceminister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de Myanmarese politie wordt Zin Min Htet beschouwd als een natuurlijk persoon van wie de handelingen, het beleid of de activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, of die handelingen verricht of steunt die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen. Daarnaast heeft de politie onder zijn leiding ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd, waaronder het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting en willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep. Zin Min Htet is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen.

20.2.2023

92.

Ko Ko Maung

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Rang: generaal-majoor

Generaal-majoor Ko Ko Maung is regionaal militair bevelhebber in de deelstaat Kachin in het noorden van het land. Voordien was hij regionaal militair bevelhebber in het zuiden van Myanmar; hij werd in augustus 2022 overgeplaatst naar het noordelijk commando.

Als regionaal militair bevelhebber leidt Ko Ko Maung de luchtaanvallen, moordpartijen, invallen en brandstichtingen en het gebruik van burgers als menselijk schild door het leger in Kachin.

Generaal-majoor Ko Ko Maung is derhalve verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma.

20.2.2023

93.

Myo Myint Oo

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Myo Myint Oo is sinds 5 augustus 2022 de minister van Energie van de Unie van Myanmar. Als minister in de regering maakt hij deel uit van het militaire regime.

Onder zijn gezag genereert de op de EU-lijst opgenomen entiteit Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) inkomsten voor de in de EU-lijst opgenomen Staatsbestuursraad (SAC) en Myanmar Petroleum Enterprise, dat een joint venture is aangegaan met Puma Energy (NEPAS genaamd). Het bedrijf houdt zich bezig met de invoer en distributie van luchtvaartbrandstof, ook voor gevechtsvliegtuigen en andere militaire vliegtuigen.

Als minister van Energie is Myo Myint Oo belast met het mogelijk maken van investeringen en samenwerking met buitenlandse partners in de olie- en gassector, wat de SAC inkomsten oplevert en zo bijdraagt aan het veiligstellen van de financiële behoeften van het militaire regime, en aan het importeren van luchtvaartbrandstof voor het leger waardoor het militaire luchtaanvallen kon uitvoeren tegen burgers.

Hij wordt daarom beschouwd als een natuurlijk persoon van wie de handelingen, het beleid of de activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, of die handelingen verricht of steunt die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen.

20.2.2023”

2)

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst onder “B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 6, lid 1”:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

“12.

Myanmar Office of the Quarter Master General

Adres: Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar

Soort entiteit: openbaar

Plaats van registratie: Myanmar

Geassocieerde personen: opperbevelhebber van het Myanmarese leger generaal Min Aung Hlaing;

minister van Defensie generaal Mya Htun Oo

Andere geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van Myanmar;

Myanmar Economic Corporation (MEC)

Het Myanmar Office of the Quarter Master General (bureau van de hoofdintendant strijdkrachten) is een departement dat onder de bevoegdheid staat van het Ministerie van Defensie en betrokken is bij de aankoop van wapens en militaire uitrusting voor het Myanmarese leger (Tatmadaw).

Als zodanig valt het bureau van de hoofdintendant organisatorisch gezien onder het Myanmarese leger, ook na de staatsgreep van 1 februari 2021. Het speelt een belangrijke rol in het mogelijk maken van het geweld en de mensenrechtenschendingen door het Myanmarese leger tegen de burgers van Myanmar en heeft zo bijgedragen aan de spiraal van geweld in Myanmar/Birma sinds de staatsgreep in 2021.

Het bureau van de hoofdintendant strijdkrachten is ook betrokken bij het beheer van economische activa die de junta ten goede komen.

Het bureau van de hoofdintendant strijdkrachten wordt gelinkt aan verschillende personen en entiteiten die op de EU-sanctielijst staan, waaronder opperbevelhebber generaal Min Aung Hlaing en de Myanmar Economic Corporation (MEC).

20.2.2023

13.

Myanmar Directorate of Defense Industries

Adres: Shwedagon Pagoda Road, Yangon, Myanmar

Soort entiteit: staatsbedrijf

Plaats van registratie: Myanmar

Geassocieerde personen: opperbevelhebber van het Myanmarese leger generaal Min Aung Hlaing;

luitenant-generaal Thein Htay;

minister van Defensie generaal Mya Htun Oo

Andere geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van Myanmar

Het Myanmar Directorate of Defense Industries (Myanmarese directoraat Defensie-industrie) is een staatsbedrijf dat onder de bevoegdheid van het Ministerie van Defensie valt en als enige Myanmarese entiteit verantwoordelijk is voor de productie van wapens voor het Myanmarese leger (Tatmadaw).

Het directoraat Defensie-industrie staat onder leiding van luitenant-generaal Thein Htay van het Myanmarese leger. Het directoraat staat onder het gezag van de door de EU op de sanctielijst geplaatste opperbevelhebber van de Tatmadaw, generaal Min Aung Hlaing, en wordt gelinkt aan verschillende personen die dichtbij het leger staan of door het leger zijn benoemd, zoals de opperbevelhebber en zijn plaatsvervanger.

Als zodanig valt het directoraat Defensie-industrie organisatorisch onder het Myanmarese leger, ook na de staatsgreep van 1 februari 2021. Het stelt het Myanmarese leger in staat geweld te plegen tegen Myanmarese burgers en speelt zo een belangrijke rol als aanjager van de spiraal van geweld in Myanmar sinds de staatsgreep.

20.2.2023

14.

Myanmar Directorate of Defense Procurement

Adres: Nay Pyi Taw, Myanmar

Soort entiteit: administratief departement

Plaats van registratie: Myanmar

Geassocieerde personen: opperbevelhebber van het Myanmarese leger generaal Min Aung Hlaing;

luitenant-generaal Thein Htay;

minister van Defensie generaal Mya Htun Oo

Andere geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van Myanmar

Het Myanmar Directorate of Defense Procurement (Myanmarese directoraat Defensie-aankopen) is een departement dat onder de bevoegdheid van het Ministerie van Defensie valt en als Myanmarese entiteit verantwoordelijk is voor de aankoop van wapens en militaire uitrusting voor het Myanmarese leger (Tatmadaw).

Het directoraat Defensie-aankopen staat onder het gezag van de door de EU op de sanctielijst geplaatste opperbevelhebber van het Myanmarese leger, generaal Min Aung Hlaing, en wordt daarom gelinkt aan verschillende personen en entiteiten op de EU-sanctielijst, waaronder generaal Min Aung Hlaing.

Als zodanig valt het directoraat Defensie-aankopen organisatorisch onder het Myanmarese leger, ook na de staatsgreep van 1 februari 2021. Het stelt het Myanmarese leger in staat geweld te plegen tegen Myanmarese burgers en speelt zo een belangrijke rol als aanjager van de spiraal van geweld die Myanmar/Birma sinds de staatsgreep heeft overspoeld.

20.2.2023

15.

Asia Sun Group

Andere geassocieerde entiteiten: Asia Sun Trading, Asia Sun Energy

Asia Sun Group is betrokken bij de toeleveringsketen van luchtvaartbrandstof voor het leger. Het concern Asia Sun Group is, via de dochterondernemingen Asia Sun Trading en Asia Sun Energy, betrokken bij de invoer van luchtvaartbrandstof. Asia Sun Trading was in 2022 ten minste tweemaal betrokken bij de invoer van luchtvaartbrandstof uit Thailand voor gebruik door de Myanmarese luchtmacht.

Het militaire regime van Myanmar heeft opzettelijk en zonder onderscheid burgerdoelen geviseerd, waarbij gebruik gemaakt werd van helikopters, gevechtsvliegtuigen en drones en onder de lokale bevolking veel slachtoffers vielen, waaronder kinderen. Tussen oktober 2021 en september 2022 heeft de junta minstens 268 luchtaanvallen uitgevoerd op de burgerbevolking in Myanmar/Birma. Bij deze aanvallen zijn ten minste 155 burgers omgekomen, 190 gewonden gevallen en zijn huizen en religieuze gebouwen vernietigd.

Asia Sun Group wordt derhalve beschouwd als een rechtspersoon, entiteit of lichaam die/dat eigendom is of onder zeggenschap staat van het leger van Myanmar (Tatmadaw), of die/dat inkomsten genereert voor, steun verleent aan of profijt ontvangt van het leger van Myanmar (Tatmadaw).

20.2.2023

16.

Dynasty International Company Limited

(ook bekend als Dynasty Group of Companies)

Adres: Waizayangdar Rd., no. 15, Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Yangon Region, Myanmar

Plaats van registratie: Myanmar

Geassocieerde personen: Aung Moe Myint (eigenaar)

Myo Thitsar (directeur)

E-mail: dynastygroup@myanmar.com.mm

Dynasty International Company Limited is een Myanmarees bedrijf dat is opgericht door wapenhandelaar Aung Moe Myint.

Het bedrijf heeft wapentransacties namens het Myanmarese leger gefaciliteerd, waaronder de invoer van vliegtuigonderdelen voor de luchtaanvallen van de Myanmarese luchtmacht tegen dorpen en civiele infrastructuur.

Dynasty International Company Limited wordt derhalve beschouwd als een rechtspersoon, entiteit of lichaam die/dat eigendom is of onder zeggenschap staat van het leger van Myanmar (Tatmadaw), of die/dat inkomsten genereert voor, steun verleent aan of profijt ontvangt van het leger van Myanmar (Tatmadaw).

20.2.2023

17.

International Gateways Group of Companies Limited (IGG)

Adres: No. 19, Kyaik Wine Pagoda Road, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon

Plaats van registratie: Myanmar

Geassocieerde persoon: Naing Htut Aung (oprichter)

International Gateways Group of Companies Limited (IGG) heeft in 2017 bij geldinzamelingsacties van opperbevelhebber Min Aung Hlaing voor “zuiveringsoperaties” in Rakhine middelen gedoneerd aan de Myanmarese veiligheidsdiensten. IGG heeft rechtstreeks middelen ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van het Myanmarese regime.

In 2017 hebben de Myanmarese veiligheidsdiensten duizenden Rohingya vermoord, verkracht en gefolterd tijdens de “zuiveringsoperaties” in Rakhine. 740 000 Rohingya werden gedwongen de grens met Bangladesh over te steken. De Myanmarese veiligheidsdiensten hebben zich ook schuldig gemaakt aan andere ernstige mensenrechtenschendingen en de onderdrukking van de burgerbevolking in Myanmar/Birma. Op 1 februari 2021 pleegde het Myanmarese leger (Tatmadaw) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing een staatsgreep in Myanmar/Birma.

De directeur van IGG, Naing Htut Aung, is een belangrijke speler in de wapenhandel in Myanmar en treedt op als tussenpersoon voor contracten van de luchtmacht en marine met leveranciers, met name in China. IGG/Naing Htut Aung zijn door de regering van nationale eenheid op een zwarte lijst gezet van bedrijven/eigenaars die het leger zouden steunen via wapenhandel.

IGG wordt derhalve beschouwd als een rechtspersoon, entiteit of lichaam die/dat eigendom is of onder zeggenschap staat van het leger van Myanmar (Tatmadaw), of die/dat inkomsten genereert voor, steun verleent aan of profijt ontvangt van het leger van Myanmar (Tatmadaw).

20.2.2023

18.

Sky Aviator Company Limited

Adres: No.(204/2), (14/1)Ward, Myinthar (11)th Street, Southokkalapa, Yangon, Myanmar

Plaats van registratie: Myanmar

Geassocieerde persoon: Kyaw Min Oo (algemeen directeur)

Sky Aviator Company Limited is een bedrijf dat is opgezet door Kyaw Min Oo.

Het bedrijf heeft wapentransacties gefaciliteerd namens het Myanmarese leger, waaronder de invoer van vliegtuigonderdelen. Onder leiding van Kyaw Min Oo is Sky Aviator een belangrijke leverancier van onderdelen voor legervliegtuigen aan het Myanmarese leger. Sinds de staatsgreep van februari 2021 heeft Sky Aviator verschillende wapenzendingen ontvangen van aan sancties onderworpen entiteiten.

Sky Aviator Company Limited wordt derhalve beschouwd als een rechtspersoon, entiteit of lichaam die/dat eigendom is of onder zeggenschap staat van het leger van Myanmar (Tatmadaw), of die/dat inkomsten genereert voor, steun verleent aan of profijt ontvangt van het leger van Myanmar (Tatmadaw).

20.2.2023”


20.2.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 51/36


UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2023/381 VAN DE RAAD

van 20 februari 2023

tot uitvoering van Besluit 2011/235/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran

De Raad van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2011/235/GBVB van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran (1), en met name artikel 3, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 12 april 2011 heeft de Raad Besluit 2011/235/GBVB vastgesteld.

(2)

Op 25 september 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid namens de Unie een verklaring afgelegd waarin hij zijn afschuw uitsprak over het wijdverbreide en onevenredige gebruik van geweld door de Iraanse veiligheidsdiensten tegen vreedzame demonstranten, waarbij hij opmerkt dat dit tot het verlies van levens en een groot aantal gewonden heeft geleid. In de verklaring werd er tevens op gewezen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de moord op Mahsa Amini ter verantwoording moeten worden geroepen, en werden de Iraanse autoriteiten ertoe opgeroepen te zorgen voor transparante en geloofwaardige onderzoeken om klaarheid inzake het aantal doden en arrestaties te verschaffen, alle vreedzame demonstranten vrij te laten en alle gedetineerden een eerlijke rechtsgang te bieden. Voorts werd benadrukt dat het besluit van Iran om de toegang tot internet danig te beperken en platforms voor instant messaging te blokkeren, een flagrante schending van de vrijheid van meningsuiting is. Tot slot werd in de verklaring gesteld dat de Unie alle beschikbare mogelijkheden zal nagaan om de moord op Mahsa Amini en de wijze waarop de Iraanse veiligheidsdiensten op de daaropvolgende betogingen hebben gereageerd aan de orde te stellen.

(3)

In dit verband en in overeenstemming met de toezegging van de Unie om alle zorgwekkende kwesties met betrekking tot Iran, waaronder de mensenrechtensituatie, aan te pakken, zoals bevestigd in de conclusies van de Raad van 12 december 2022, moeten 32 personen en twee entiteiten worden opgenomen op de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen in de bijlage bij Besluit 2011/235/GBVB.

(4)

Besluit 2011/235/GBVB moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2011/235/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 20 februari 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  PB L 100 van 14.4.2011, blz. 51.


BIJLAGE

De volgende personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten in de bijlage bij Besluit 2011/235/GBVB:

Personen

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op lijst

“174.

ESMAEILI Mohammad Mehdi

محمد مهدی اسماعیلی

Geboortedatum: 1975

Geboorteplaats: Kabudarahang, Hamedan, Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: minister van Cultuur en Islamitische Leiding

Geassocieerde entiteiten: Ministerie van Cultuur en Islamitische Leiding; Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

Mohammad Mehdi Esmaeili is de Iraanse minister van Cultuur en Islamitische Leiding.

20.2.2023

Onder zijn leiding heeft het ministerie artiesten/muzikanten die de door de regering uitgestippelde koers niet volgen, met reis- en werkverboden bedreigd. Hij heeft filmmakers die in een verklaring de veiligheidstroepen hadden opgeroepen om zich terughoudend op te stellen ten opzichte van vreedzame demonstranten, zowel persoonlijk als in het openbaar bedreigd met arrestatie en werkverboden. Sinds hij minister werd, zijn tal van artiesten en journalisten gearresteerd op grond van verzonnen beschuldigingen, hetgeen aantoont dat de repressieve bedreigingen werden gevolgd door repressieve maatregelen. Esmaeili wil de vrijheid van meningsuiting nog meer beknotten door momenteel in het parlement te trachten een wetsvoorstel goedgekeurd te krijgen dat het delen van regeringskritische informatie of berichtgeving strafbaar stelt. Onder leiding van Mohammad Mehdi Esmaeili, en met zijn uitdrukkelijke goedkeuring, werden talrijke Iraanse artiesten, muzikanten, filmmakers en journalisten bedreigd, gearresteerd en vervolgd op basis van verzonnen beschuldigingen en werd hun vrijheid van meningsuiting nog aanzienlijker beknot.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

175.

NOURI Yousef

یوسف نوری

Geboortedatum: 1961

Geboorteplaats: Ilam, Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: minister van Onderwijs

Geassocieerde entiteiten: Iraans Ministerie van Onderwijs; Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

Yousef Nouri is sinds november 2021 Iraans minister van Onderwijs.

Onder zijn leiding wordt het onderwijs van de Iraanse studenten voortdurend afgestemd op het beleid van de regering en de leer van ayatollah Khamenei. In september en oktober 2022 werd gezien hoe veiligheidstroepen Iraanse scholieren arresteerden omdat ze zouden hebben deelgenomen aan demonstraties tegen het verplicht dragen van de hidjab. Als minister van Onderwijs is Nouri verantwoordelijk voor de detentie van studenten in correctionele inrichtingen. Nouri heeft bevestigd dat sommige scholieren al werden gearresteerd. Hij zei dat ze naar “psychologische instellingen” werden gestuurd waar studenten worden “hervormd en heropgevoed” om “antisociaal” gedrag te voorkomen. Hij voegde eraan toe dat de studenten enkel naar school konden terugkeren wanneer ze “hervormd” waren.

20.2.2023

Doordat hij verantwoordelijk is voor de willekeurige detentie van studenten om regeringskritische stemmen te smoren, schendt Nouri het elementaire mensenrecht op onderwijs, waarbij onderwijs gericht is op de volledige ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid en op het versterken van de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

176.

KARIMI Farzin

فرزین کریمی مزلقان چای

(alias KARIMI MAZLGHANCHAY Farzin)

Geboortedatum: 7.12.1992

Geboorteplaats: Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Identiteitsbewijs nr.: 0440273961

Functie: lid van het Iraanse Ministerie van Inlichtingen (MOIS); medeoprichter van de Ravin Academy

Farzin Karimi is lid van het Iraanse Ministerie van Inlichtingen (MOIS) en medeoprichter van de op de EU-lijst geplaatste Ravin Academy, een entiteit die aan personen opleidingen in cyberbeveiliging en hacking verstrekt en onder hen voor het MOIS rekruteert.

Het MOIS is op ruime schaal betrokken bij het infiltreren van interne oppositiegroeperingen, het monitoren van binnenlandse bedreigingen en uitgeweken dissidenten, en het arresteren van vermeende spionnen en dissidenten.

Farzin Karimi is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

177.

MOSTAFAVI Seyed Mojtaba

سید مجتبی مصطفوی

(alias MORTAZAVI, Mojtaba; MOSTAF, Mojtaba)

Geboortedatum: 2.4.1987

Geboorteplaats: Teheran, Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Nationaal identiteitsbewijs nr.: 0080467741 (Iran)

Functie: lid van het Iraanse Ministerie van Inlichtingen (MOIS); medeoprichter van de Ravin Academy

Seyed Mojtaba Mostafavi is lid van het Iraanse Ministerie van Inlichtingen en Veiligheid (MOIS) en medeoprichter van de op de EU-lijst geplaatste Ravin Academy, een entiteit die aan personen opleidingen in cyberbeveiliging en hacking verstrekt, en onder hen voor het MOIS rekruteert.

Het MOIS is op ruime schaal betrokken bij het infiltreren van interne oppositiegroeperingen, het monitoren van binnenlandse bedreigingen en uitgeweken dissidenten, en het arresteren van vermeende spionnen en dissidenten.

Seyed Mojtaba Mostafavi is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

178.

ESMAELI Vali

ولی اسماعیلی

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: hoofd van de Sociale Commissie van het parlement

Vali Esmaeli is een wetgever van de harde lijn en het hoofd van de Sociale Commissie van het Iraanse parlement.

Hij is een van de 227 parlementsleden die op 6 november 2022 een verklaring hebben ondertekend waarin de veiligheidstroepen werden geprezen voor het doden van demonstranten en het gerecht werd aangespoord om de rechtszaken te versnellen en de demonstranten ter dood te veroordelen, door ze als “muharebeh” of “vijandig jegens God” te bestempelen. Esmaeli noemde de demonstranten “buitenlandse agenten” en rechtvaardigde schendingen van de mensenrechten door de Islamitische Republiek Iran. Als Iraans parlementslid heeft Esmaeli tijdens de landelijke protesten van 2022 het doden, opsluiten en folteren van mensen gesteund.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

179.

NADERI Ahmad

احمد نادری

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: lid van het presidium van het Iraanse parlement

Ahmad Naderi is een wetgever van de harde lijn en lid van het presidium/de raad van bestuur van het Iraanse parlement.

Hij is een van de 227 parlementsleden die op 6 november 2022 een verklaring hebben ondertekend waarin de veiligheidstroepen werden geprezen voor het doden van demonstranten en het gerecht werd aangespoord om de rechtszaken te versnellen en de demonstranten ter dood te veroordelen, door ze als “muharebeh” of “vijandig jegens God” te bestempelen.

Op 2 oktober 2022 las hij tijdens een openbare zitting van het parlement een verklaring van 233 parlementsleden voor, waarbij hij het optreden van de veiligheids- en ordetroepen tijdens het neerslaan van de protesten prees en steunde. Als Iraans parlementslid heeft Naderi tijdens de landelijke protesten van 2022 het doden, opsluiten en folteren van mensen gesteund.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

180.

ELAHIAN Zohreh

الهیان زهره

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: vrouw

Functie: lid van de Commissie voor nationale veiligheid en buitenlands beleid van het Iraanse parlement

Zohreh Elahian is een wetgever van de harde lijn en lid van de Commissie voor nationale veiligheid en buitenlands beleid van het Iraanse parlement.

Zij is een van de 227 parlementsleden die op 6 november 2022 een verklaring hebben ondertekend waarin de veiligheidstroepen werden geprezen voor het doden van demonstranten en het gerecht werd aangespoord om de rechtszaken te versnellen en de demonstranten ter dood te veroordelen, door ze als “muharebeh” of “vijandig jegens God” te bestempelen. Als Iraans parlementslid heeft Elahian tijdens de landelijke protesten van 2022 in Iran het doden, opsluiten en folteren van mensen gesteund.

Zij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

181.

FARAHANI Ahmad Amirabadi

احمد امیرآبادی فراهانی

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: lid van het presidium van het Iraanse parlement

Amirabadi Farahani is een wetgever van de harde lijn en lid van het presidium/de raad van bestuur van het Iraanse parlement. Hij is een van de 227 parlementsleden die op 6 november 2022 een verklaring hebben ondertekend waarin de veiligheidstroepen werden geprezen voor het doden van demonstranten en het gerecht werd aangespoord om de rechtszaken te versnellen en de demonstranten ter dood te veroordelen, door ze als “muharebeh” of “vijandig jegens God” te bestempelen. Als Iraans parlementslid heeft Farahani tijdens de landelijke protesten van 2022 het doden, opsluiten en folteren van mensen gesteund.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

182.

DELKHOSH-ABATARI Seyyed Kazem

سید کاظم دلخوش اباتری

Geboorteplaats: Someh, Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: woordvoerder van de Rechterlijke en Wetgevende Commissie van het Iraanse parlement

Seyyed Kazem Delkhosh-Abatari is de woordvoerder van de “Rechterlijke en Wetgevende Commissie” van het Iraanse parlement.

Tijdens de protesten van 2022/2023 hielp hij een plan ontwerpen om journalisten en mediakanalen die nieuws bekendmaken dat niet met de officiële lijn van de Islamitische Republiek strookt, te veroordelen. De repressie van journalisten in Iran is sinds het begin van de protesten in 2022 harder geworden. Tot dusver werden bijna 70 journalisten gearresteerd. Als woordvoerder van de Rechterlijke en Wetgevende Commissie van het Iraanse parlement is Delkhosh-Abatari betrokken geweest bij het monddood maken van de media en journalisten na het uitbreken van protesten in heel Iran in 2022.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

183.

JALALI Hossein

حسین جلالی

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: parlementslid

Hossein Jalali is een wetgever van de harde lijn en lid van het Iraanse parlement.

Hij is een van de 227 parlementsleden die een brief hebben ondertekend waarin de veiligheidstroepen werden geprezen voor het doden van demonstranten en het gerecht werd aangespoord om de rechtszaken te versnellen en de demonstranten ter dood te veroordelen, door ze als “muharebeh” of “vijandig jegens God” te bestempelen. Hij heeft het bestaan van die brief persoonlijk bevestigd en de eisen erin herbevestigd. Als lid van het Iraanse parlement heeft Jalali persoonlijk opgeroepen tot de terechtstelling van demonstranten.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

184.

MOUSAVI Seyyed Nezamoldin

سید نظام الدین موسوی

(alias: MOUSAVI Nezam)

Geboorteplaats: Khorramabad, Iran

Geslacht: man

Functie: woordvoerder van de raad van bestuur van het Iraanse parlement

Seyyed Nezamoldin Mousavi is de woordvoerder van het presidium/de raad van bestuur van het Iraanse parlement.

Tijdens de protesten van 2022/2023 hield hij een bijeenkomst met rechterlijke en wetgevende autoriteiten om de uitvoering van de straffen voor gearresteerde demonstranten te versnellen. Als woordvoerder van het presidium/de raad van bestuur van het Iraanse parlement heeft Mousavi de rechterlijke macht aangespoord de rechtszaken te versnellen, evenals de uitvoering van de straffen voor de demonstranten. Hierdoor ontzegt hij ze hun recht op een eerlijk proces en is hij derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

Mousavi is ook een van de 227 parlementsleden die op 6 november 2022 een verklaring hebben ondertekend waarin de veiligheidstroepen werden geprezen voor het doden van demonstranten en het gerecht werd aangespoord om de rechtszaken te versnellen en de demonstranten ter dood te veroordelen, door ze als “muharebeh” of “vijandig jegens God” te bestempelen. Hij noemde de demonstranten “buitenlandse agenten” en rechtvaardigde schendingen van de mensenrechten door de Islamitische Republiek Iran. Mousavi heeft tijdens de landelijke protesten van 2022 het doden, opsluiten en folteren van mensen gesteund.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

185.

NESARI Habibollah Jan

حبیب الله جان نثاری

Geboorteplaats: Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: plaatsvervanger voor het trainen en opleiden van de wetshandhavingsdiensten (LEF) van de Islamitische Republiek Iran

Habibollah Jan Nesari is momenteel de plaatsvervanger voor het trainen en opleiden van de op de EU-lijst geplaatste wetshandhavingsdiensten (LEF) van de Islamitische Republiek Iran.

Tussen 2016 en 30 december 2019 was hij plaatsvervangend bevelhebber van de speciale eenheden van de LEF.

In zijn hoedanigheid van plaatsvervangend bevelhebber was hij verantwoordelijk voor het toezicht op de troepen bij het gebruik van dodelijke en niet-dodelijke wapens tijdens de landelijke protesten in november 2019, waarbij honderden demonstranten werden gedood. Hij is door het “International People’s Tribunal on Iran’s Atrocities” schuldig bevonden aan misdrijven tegen de menselijkheid voor zijn rol in het neerslaan van de protesten in zijn hoedanigheid van plaatsvervangend bevelhebber. Het is gebleken dat de politiediensten, als onderdeel van de veiligheidstroepen, een plan hebben ontworpen en uitgevoerd om misdrijven tegen de menselijkheid te begaan en over te gaan tot moord, opsluiting, gedwongen verdwijningen, foltering en seksueel geweld om de protesten neer te slaan en de misdaden te verhelen die tijdens de protesten van november 2019 werden begaan.

20.2.2023

Als plaatsvervangend bevelhebber is Nesari persoonlijk verantwoordelijk voor de schendingen van de mensenrechten die door de LEF werden begaan. De LEF, die momenteel door hem worden getraind, hebben deel aan het gewelddadige optreden tijdens de protesten die in september 2022 uitbraken, onder meer door het gebruik van dodelijk geweld tegen Iraanse demonstranten.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

186.

BABAEI Hassan

حسن بابایی

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: hoofd van de Staatsorganisatie voor de registratie van akten en eigendommen en

Hassan Babaei is hoofd van de Staatsorganisatie voor de registratie van akten en eigendommen en een hooggeplaatst lid van de Iraanse rechterlijke macht.

In deze functies is Hassan Babaei verantwoordelijk voor talrijke schendingen van het recht op een eerlijk proces tijdens de protesten van 2022/2023 in Iran.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

187.

GHANNAD Qazi

قاض قناد

(alias QANAD Qazi)

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: openbaar aanklager en rechter bij de Revolutionaire Rechtbank

Qazi Ghannad is openbaar aanklager en rechter bij de Revolutionaire Rechtbank.

Tijdens de protesten van 2022/2023 heeft hij het recht op een eerlijk proces geschonden en doodvonnissen uitgesproken tegen demonstranten, die later door het Iraanse regime werden geëxecuteerd. Als openbaar aanklager heeft hij de doodstraf uitgesproken in de zaak van Majid Rahnavard in 2022.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

188.

MANSOURI Seyed Hadi

منصوری هادی سید

Geboorteplaats: Mashhad, Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: hoofd van de vierde afdeling van de Revolutionaire Rechtbank van Mashhad

Seyed Hadi Mansouri is sedert december 2017 rechter en hoofd van de vierde afdeling van de Revolutionaire Rechtbank van Mashhad.

Tijdens de protesten van 2022/2023 nam hij deel aan de campagne van doodvonnissen tegen demonstranten, waarbij hun recht op een eerlijk proces werd geschonden.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

189.

HOSSEINI Hojjat al-Eslam Hossein

حسینی الاسلام حسین حجت

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: hoofd van de rechterlijke macht voor de provincie Koerdistan

Hojjat al-Eslam Hossein Hosseini is het hoofd van de rechterlijke macht in de regio Koerdistan.

Tijdens de protesten van 2022/2023 nam hij deel aan het neerslaan van demonstraties; hij is ook verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen bij de repressie jegens vreedzame demonstranten. Hij is medeplichtig aan het voltrekken van die mensenrechtenschendingen, waaronder marteling en wrede, onmenselijke en vernederende behandeling.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

190.

JABARI Mohammad

محمد جباری

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: openbaar aanklager van de provincie Koerdistan

Mohammad Jabari is de openbaar aanklager van de provincie Koerdistan.

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor verscheidene mensenrechtenschendingen na de protesten van 2019, waaronder doodvonnissen en het neerslaan van demonstraties.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

191.

MOSTAFAVINIA Hojjat al-Eslam Ali

نیا مصطفوی علی الاسلام هجت

(alias MOSTAFAVI (Hojjatoleslam) Ali)

Geboorteplaats: Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: geestelijke; Procureur-generaal van de provincie Sistan en Beloetsjistan

Adres: Zahedan

Hojjat-al-Eslam Ali Mostafavinia is een geestelijke en tevens procureur-generaal voor de provincie Sistan en Beloetsjistan. Hij was voorheen openbaar aanklager in Sistan en Beloetsjistan, en in Zuid-Chorasan.

In deze hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de vervolging van demonstranten, die willekeurig werden vastgehouden tijdens de protesten in Zahedan, die in oktober 2022 plaatsvonden en het voorwerp waren van bloedige repressie door de politie, met doden en gewonden tot gevolg.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

192.

SHAMSABAD Mehdi

آباد شمس مهدی

(alias SHAMSABAD Mahdi)

Geboorteplaats: Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: openbaar aanklager van de provincie Sistan en Beloetsjistan

Mehdi Shamsabad is de openbaar aanklager van Zahedan in de provincie Sistan en Beloetsjistan.

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen tijdens de protesten van 2022/2023, waaronder doodvonnissen en het neerslaan van demonstraties, en voor het uitspreken van vernederende straffen, waaronder de doodstraf door geseling.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

193.

HARIKANDI Hossein Fazeli

هریکندی فاضلی حسین

Geboorteplaats: Babol, provincie Mazandaran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: procureur-generaal van de provincie Alborz

Hossein Fazeli Harikandi is de procureur-generaal van de provincie Alborz.

In deze functie is hij verantwoordelijk voor de veroordeling van honderden demonstranten wegens het misdrijf “verspreiding van corruptie op aarde” tijdens de protesten van 2022/2023, waardoor zij de doodstraf riskeren.

Hij steunde ook de stelling van de regering aangaande de dood van Sarina Ismailzadeh in 2022. Zij is overleden aan de gevolgen van politiegeweld. De overheid heeft evenwel een verklaring afgelegd waarin betoogd wordt dat zij zelfmoord heeft gepleegd en dus niet is overleden als gevolg van het gewelddadig neerslaan van de demonstraties in de provincie Alborz.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

194.

MADADI Hassan

حسن مددی

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: waarnemend openbaar aanklager van de provincie Alborz

Hassan Madadi is ten minste sedert 2020 waarnemend openbaar aanklager van de provincie Alborz.

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor verscheidene ernstige mensenrechtenschendingen, waarvan het ontzeggen van het recht op een eerlijk proces tijdens de protesten van 2022/2023 de belangrijkste is.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

195.

TAGHANAKI Soghra Khodadadi

صغری خدادادی

Geboortedatum: 27.3.1971

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: vrouw

Functie: directeur van de vrouwengevangenis van Qarchak

Paspoort nummer: B50799950 (Iran) (individueel)

Adres: Varamin, Teheran, Iran

Soghra Khodadadi Taghanaki is de directeur van de vrouwengevangenis van Qarchak.

De gevangenis staat bekend om haar onmenselijke detentie-omstandigheden, waaronder een slechte gezondheidssituatie en slechte hygiëne, weigering van medische zorg, voedseltekorten, buitensporig gebruik van geweld tegen gevangenen, foltering, seksueel geweld en buitengerechtelijke executies.

De gevangenis van Qarchak is een van de belangrijkste plaatsen waar vrouwen worden vastgehouden die tijdens de vreedzame protesten van 2022/2023 naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Masha Amini na haar arrestatie door de Iraanse zedenpolitie, werden opgepakt.

Soghra Khodadadi Taghanaki is derhalve verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Iran.

20.2.2023

196.

PASANDIDEH Heidar

حیدر پسندیده

Geboorteplaats: Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: directeur van de gevangenis van Sanandaj

Heidar Pasandideh is sedert 2020 directeur van de centrale gevangenis van Sanandaj in de provincie Koerdistan in Iran.

Onder zijn toezicht werden gevangenen willekeurig terechtgesteld in de centrale gevangenis van Sanandaj. Als directeur hield hij toezicht op en is hij derhalve verantwoordelijk voor de detentie en foltering van gevangenen die tijdens de protesten van 2022/2023 na de dood van Mahsa Amini werden gearresteerd.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

197.

PIRI Morteza

مرتضی پیری

Geboortedatum: 5.7.1977

Geboorteplaats: Zabol, provincie Sistan en Beloetsjistan, Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: directeur van de centrale gevangenis van Zahedan

Identiteitsbewijs nr.: 4072307122

Adres: Zahedan, Iran

Morteza Piri is de directeur van de centrale gevangenis van Zahedan in de provincie Sistan en Beloetsjistan.

De gevangenis staat bekend om haar onmenselijke detentie-omstandigheden, waaronder een slechte gezondheidssituatie en slechte hygiëne, weigering van medische zorg, buitensporig gebruik van geweld tegen gevangenen en buitengerechtelijke executies. Onder zijn leiding heeft de gevangenis van Zahedan talrijke executies verricht, waarbij een onevenredig groot aantal slachtoffers tot de Beloetsjen-minderheid in Iran behoort. In die hoedanigheid is hij betrokken geweest bij het neerslaan van de protesten van 2022/2023 naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Masha Amini na haar arrestatie door de Iraanse zedenpolitie.

Morteza Piri is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

198.

AZIZI Allah-Karam

اللهکرم عزیزی

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: hoofd van de gevangenis van Rajai Shahr

Adres: Moazzen Blvd, Gohardasht, Karaj City, Provincie Alborz, Iran

Geassocieerde entiteiten: Gevangenis van Rahar Shahr

Allah-Karam Azizi is het hoofd van de op de EU-lijst geplaatste Rajaee Shahr gevangenis (alias: Rajai Shahr gevangenis, Rajaishahr, Raja’i Shahr, Reja’i Shahr, Rajayi Shahr, Gorhardasht gevangenis, Gohar Dasht gevangenis) in Iran.

In die functie is hij verantwoordelijk voor het plegen van ernstige mensenrechtenschendingen in Iran, namelijk foltering en wrede, onmenselijke of vernederende behandeling, alsook mishandeling en foltering van gevangenen.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

199.

KHOSRAVI Mohammad Hossein

محمد حسین خسروی

Geboortedatum: 23.9.1974

Geboorteplaats: Birjand, provincie Zuid-Chorasan, Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: directeur-generaal van de gevangenissen van de provincie Sistan en Beloetsjistan, voormalig directeur van de centrale gevangenis van Zahedan

Identiteitsbewijs nr.: 0653027761

Adres: Provincie Sistan en Beloetsjistan, Iran

Als directeur-generaal van de gevangenissen van de provincie Sistan en Beloetsjistan heeft Mohammad Hossein Khosravi de leiding over de gevangenissen in de provincie Sistan en Beloetsjistan.

De gevangenissen in deze provincie, waaronder de centrale gevangenis van Zahedan, staan bekend om hun onmenselijke detentie-omstandigheden, waaronder een slechte gezondheidssituatie en slechte hygiëne, weigering van medische zorg, buitensporig gebruik van geweld tegen gevangenen en buitengerechtelijke executies. Onder zijn leiding heeft de gevangenis van Zahedan talrijke executies verricht, waarbij een onevenredig groot aantal slachtoffers tot de Beloetsjen-minderheid in Iran behoort, en was hij betrokken bij het neerslaan van de protesten van 2022/2023 naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Masha Amini na haar arrestatie door de Iraanse zedenpolitie.

Mohammad Hossein Khosravi is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

200.

CHEHARMAHALI Ali

علی چهارمحالی

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: directeur-generaal van de gevangenissen van Alborz

Adres: Alvand Building, Below Mader Square, Karaj, Mehravila, Iran

Ali Cheharmahali is de directeur -generaal van de gevangenissen in de provincie Alborz en voormalig directeur van de Evingevangenis, die op een EU-lijst is geplaatst.

In die functie is hij verantwoordelijk voor het plegen van ernstige mensenrechtenschendingen in Iran, waaronder foltering en wrede, onmenselijke of vernederende behandeling, tijdens de protesten van 2022/2023.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

201.

FADAVI Ali

علی فدوی

Geboortedatum: 1961

Geboorteplaats: Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: plaatsvervangend bevelhebber van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

Ali Fadavi is de plaatsvervangend bevelhebber van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG).

De IRG was nauw betrokken bij het actief en gewelddadig neerslaan van de protesten van 2022/2023 in Iran, en is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen.

In zijn functie stuurt Fadavi de door de IRG gepleegde ernstige mensenrechtenschendingen aan, en faciliteert en gedoogt hij deze.

Derhalve is Ali Fadavi verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

202.

SHARIF Ramezan

شریف رمظان

Geboorteplaats: Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: woordvoerder van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

Ramezan Sharif is woordvoerder van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG).

De IRG was nauw betrokken bij het actief en gewelddadig neerslaan van de protesten van 2022/2023 in Iran, en is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen.

In zijn functie dekt Sharif de door de IRG gepleegde ernstige mensenrechtenschendingen toe en gedoogt hij deze.

Derhalve is Ramezan Sharif verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

203.

JOMEIRI Fathollah

فتح الله جمیری

Geboorteplaats: Iran

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: hoofd van de inlichtingendienst van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)/eenheid Beveiliging van de IRG

Fathollah Jomeiri is het hoofd van de inlichtingendienst van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG), ook eenheid Beveiliging van de IRG geheten.

De eenheid is verantwoordelijk voor het beschermen van vitale infrastructuur en sleutelsectoren van het land, belangrijke personen, zoals “VIP's' van het regime, en bovenal voor het beschermen van het regime.

De IRG was nauw betrokken bij het actief en gewelddadig neerslaan van de protesten van 2022/2023 in Iran, en is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen.

In zijn functie stuurt Jomeiri de door de IRG gepleegde ernstige mensenrechtenschendingen aan, en faciliteert en gedoogt hij deze.

Derhalve is Fathollah Jomeiri verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023

204.

KAAMFAR Behdad

کامفر بهداد

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: openbaar aanklager bij het revolutionair openbaar ministerie van Karaj

Behdad Kaamfar is een openbaar aanklager bij het revolutionair openbaar ministerie van Karaj, dat vervolging instelt in zaken voor de revolutionaire rechtbank van Karaj.

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor repressie jegens demonstranten middels zware straffen, waaronder de doodstraf. De Iraanse rechterlijke instanties hanteren met name de strafrechtelijke aanklacht “muharebeh”, of “vijandigheid jegens God”, die het mogelijk maakt de doodstraf uit te spreken wegens verzet tegen overheidsinstanties en die veelvuldig wordt gebruikt voor repressie tegen demonstranten.

Kaamfar vertegenwoordigde met name het openbaar ministerie in een zaak in november/december 2022, waarin een aantal demonstranten publiekelijk werd veroordeeld wegens zogenaamde aanvallen op de Basij. Tijdens dat proces bracht Kaamfar het openbaar miniserie ertoe een aantal doodstraffen te vorderen wegens “muharebeh”, met name lastens Mohammad Mehdi Karimi, Amid Mehdi Shokrollahi, Reza Aria Farzaneh Gharehassanlou, Hamid Gharehassanlou, Ali Moazzami Goudarzi en Hossein Mehdi Mohammadi.

20.2.2023

Doordat hij de leiding had over deze vervolgingen en dergelijke met de rechtsbeginselen strijdige aanklachten heeft gedaan, die hebben geleid tot de dood van individuen die verzet plegen tegen de Iraanse staat, is Behdad Kaamfar verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendigen in Iran.

205.

FATHI Murad

مراد فتحی

Nationaliteit: Iraanse

Geslacht: man

Functie: directeur van de gevangenissen in de provincie West-Azerbeidzjan

Murad Fahti is sedert 22 november 2022 de directeur van de gevangenissen in de provincie West-Azerbeidzjan.

Voorheen had hij dezelfde functie in de provincie Koerdistan. In de gevangenissen die onder zijn leiding stonden, zijn gevangenen gefolterd tijdens de protesten van 2022/2023, en zijn in sommige gevallen gedetineerden overleden na folteringen te hebben ondergaan en/of wegens gebrek aan medische verzorging. Onder de gedetineerden en gefolterden bevonden zich demonstranten die in deze beide provincies waren aangehouden.

Door deel te nemen aan de repressie tegen demonstranten en in de gevangenissen onder zijn leiding foltering te laten plaatsvinden, in sommige gevallen met de dood van gevangenen tot gevolg, is Murad Fahti verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendigen in Iran.

20.2.2023”

Entiteiten

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op lijst

“32.

Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (LEF) Cooperation Foundation

بنیاد تعاون فراجا

بنیاد تعاون ناجا

(a.k.a. NAJA Cooperation Foundation)

Adres: Marzdaran Blvd, Teheran, Teheran, Iran

Soort entiteit: Stichting voor samenwerking die geassocieerd is met de wetshandhavingdiensten van de Islamitische Republiek

Geassocieerde entiteiten: Wetshandhavingsdiensten van de Islamitische Republiek Iran (LEF) (alias: NAJA; FARAJA)

فرماندهی انتظامی جمهورى اسلامی ایران

De stichting voor samenwerking tussen de wetshandhavingsdiensten van de Islamitische Republiek Iran (LEF) is een economisch samenwerkingsverband dat onder het gezag staat van de op de EU-lijst geplaatste LEF (alias: NAJA) en is actief in de Iraanse economische sectoren energie, bouw, diensten, technologie en banken.

De stichting voor samenwerking van de LEF is een belangrijke financieringsbron van de LEF, bestaat de facto uit een financiële holding die voorziet in financiële middelen en deze naar de begunstigde leidt, met als doel de sancties te omzeilen. Voorts is de stichting voor samenwerking samen met haar dochtermaatschappijen een van de weinige leveranciers die uitsluitend betrokken zijn bij het vervaardigen en invoeren van uitrusting die gebruikt wordt om protesten neer te slaan in Iran.

20.2.2023

De stichting voor samenwerking tussen wetshandhavingsdiensten voorziet derhalve in financiële middelen en uitrusting voor het neerslaan van protesten aan de wetshandhavingsdiensten zelf, die deze gebruiken voor het plegen van ernstige mensenrechtenschendigen.

De stichting voor samenwerking tussen de wetshandhavingsdiensten is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

33.

Police Science and Social Studies Institute

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فراجا

Plaats van registratie: Teheran, Iran

Adres: QCC3 + HPP District 3, Teheran, Provincie Teheran, Iran

Soort entiteit: instituut dat geassocieerd is met de wetshandhavingdiensten van de Islamitische Republiek (LEF)

Geassocieerde entiteiten: wetshandhavingsdiensten van de Islamitische Republiek Iran (LEF) (alias: NAJA; FARAJA)

Het Instituut voor politieke wetenschappen en sociale studies, dat gelieerd is met de op de EU-lijst geplaatste wetshandhavingdiensten van de Islamitische Republiek Iran (LEF) (alias: NAJA) vervaardigt “drones voor het bestrijden van oproer”, die door de wetshandhavingsdiensten gebruikt worden om vreedzame protesten neer te slaan. Daarnaast bevordert het instituut onderzoek naar het gebruik van drones door de politiediensten en voert het dit onderzoek uit.

Het Instituut voor politieke wetenschappen en sociale studies is geassocieerd met de wetshandhavingsdiensten van Iran en verstrekt uitrusting die wordt gebruikt voor het plegen van ernstige mensenrechtenschendigen.

Het is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

20.2.2023”