ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 322I

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
16 december 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2022/2474 van de Raad van 16 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

1

 

*

Verordening (EU) 2022/2475 van de Raad van 16 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

315

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2476 van de Raad van 16 december 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

318

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2022/2477 van de Raad van 16 december 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

466

 

*

Besluit (GBVB) 2022/2478 van de Raad van 16 december 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

614

 

*

Besluit (GBVB) 2022/2479 van de Raad van 16 december 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

687

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

16.12.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 322/1


VERORDENING (EU) 2022/2474 VAN DE RAAD

van 16 december 2022

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2022/2478 van de Raad van 16 december 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 juli 2014 Verordening (EU) nr. 833/2014 (2) vastgesteld.

(2)

Verordening (EU) nr. 833/2014 geeft uitvoering aan bepaalde bij Besluit 2014/512/GBVB van de Raad (3) vastgestelde maatregelen.

(3)

Op 16 december 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/2478 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB vastgesteld.

(4)

Het is aangewezen over te gaan tot de uitbreiding van de lijst van goederen waarvoor beperkingen gelden en die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische verbetering van Rusland of de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, door het toevoegen aan die lijst van dronemotoren, andere chemische en biologische apparatuur, stoffen voor oproerbeheersing en elektronische componenten.

(5)

Besluit (GBVB) 2022/2478 breidt de lijst van entiteiten die verbonden zijn met het militaire en industriële complex van Rusland, waaraan strengere uitvoerbeperkingen worden opgelegd met betrekking tot goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de technologische verbetering van de Russische defensie- en veiligheidssector, uit door toevoeging van 168 nieuwe entiteiten. Gezien het concrete risico dat bepaalde goederen of technologie van de Krim of Sebastopol naar de Russische Federatie worden omgeleid, is het ook passend bepaalde in de Krim of Sebastopol gevestigde entiteiten die onder Russische zeggenschap staan, in deze lijst van eindgebruikers op te nemen. Deze opneming doet geen afbreuk aan het feit dat de Unie de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol door de Russische Federatie niet erkent en stellig blijft veroordelen.

(6)

Besluit (GBVB) 2022/2478 verlengt de opschorting van de uitzendvergunningen in de Unie van Russische mediakanalen die onder permanent toezicht staan van de Russische leiders, en het verbod op het uitzenden van de door deze kanalen geleverde inhoud.

(7)

De Russische Federatie voert een systematische internationale campagne waarbij de media worden gemanipuleerd en feiten verdraaid om haar strategie van destabilisering van haar buurlanden, en van de Unie en de lidstaten van de Unie te ondersteunen. De propaganda richt zich met name herhaaldelijk en consequent op Europese politieke partijen, met name tijdens verkiezingsperioden, alsook tegen het maatschappelijk middenveld, asielzoekers, Russische etnische minderheden, genderminderheden, en de werking van democratische instellingen in de Unie en haar lidstaten.

(8)

Om de agressie tegen Oekraïne te rechtvaardigen en te ondersteunen verspreidt de Russische Federatie voortdurend en gecoördineerd propaganda die is gericht op het maatschappelijk middenveld in de Unie en de buurlanden, waarbij de feiten ernstig worden verdraaid en gemanipuleerd.

(9)

Die propaganda wordt verspreid via een aantal mediakanalen die onder permanente directe of indirecte controle staan van de leiding van de Russische Federatie. Dergelijke acties vormen een aanzienlijke en rechtstreekse bedreiging voor de openbare orde en veiligheid van de Unie. Die mediakanalen zijn essentieel en instrumenteel om de agressie tegen Oekraïne aan te wakkeren en te ondersteunen, en om de buurlanden van Oekraïne te destabiliseren.

(10)

Gezien de ernst van de situatie en als reactie op de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, is het, in overeenstemming met de grondrechten en fundamentele vrijheden die zijn erkend in het Handvest van de grondrechten, met name het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie zoals erkend in artikel 11 daarvan, noodzakelijk verdere beperkende maatregelen in te voeren om de omroepactiviteiten van dergelijke mediakanalen in de Unie of gericht tot de Unie op te schorten. De maatregelen moeten worden gehandhaafd totdat een einde is gemaakt aan de agressie tegen Oekraïne en totdat de Russische Federatie en de daarmee verbonden mediakanalen een einde maken aan propaganda-acties tegen de Unie en haar lidstaten.

(11)

In overeenstemming met de in het Handvest van de grondrechten erkende grondrechten en fundamentele vrijheden, met name het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, de vrijheid van ondernemerschap en het recht op eigendom, zoals erkend in de artikelen 11, 16 en 17, beletten deze maatregelen de mediakanalen en hun personeel niet om in de Unie andere activiteiten te verrichten dan uitzendingen, zoals onderzoek en interviews. Deze maatregelen doen met name geen afbreuk aan de verplichting tot eerbiediging van de rechten, vrijheden en beginselen als bedoeld in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, met inbegrip van het Handvest van de grondrechten en de grondwetten van de lidstaten, binnen hun respectieve toepassingsgebied.

(12)

Om te zorgen voor samenhang met de procedure in Besluit 2014/512/GBVB voor de opschorting van de uitzendvergunningen, moet de Raad uitvoeringsbevoegdheden uitoefenen om, na onderzoek van de respective gevallen, te besluiten of de beperkende maatregelen op de in deze verordening vermelde datum van toepassing zullen worden ten aanzien van verscheidene in bijlage XV bij deze verordening vermelde entiteiten.

(13)

Besluit (GBVB) 2022/2478 versterkt het reeds bestaande verbod op nieuwe investeringen in de Russische energiesector door nieuwe investeringen in de Russische mijnbouwsector te verbieden, met uitzondering van winnings- en delvingsactiviteiten met betrekking tot bepaalde kritieke grondstoffen.

(14)

Het is aangewezen het uitvoerverbod uit te breiden tot goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie, met inbegrip van vliegtuigmotoren en onderdelen daarvan. Dit verbod en het verbod om op het grondgebied van de Unie te landen, ervan op te stijgen of over het grondgebied van de Unie te vliegen, gelden zowel voor bemande als onbemande luchtvaartuigen. Daarnaast voert Besluit (GBVB) 2022/2478 een afwijking in op grond waarvan technische bijstand kan worden verleend in verband met het gebruik van goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de luchtvaart of de ruimtevaartindustrie, wanneer dit noodzakelijk is om botsingen tussen satellieten of hun onbedoelde terugkeer in de atmosfeer te voorkomen. Bovendien biedt het besluit de nationale bevoegde autoriteiten de mogelijkheid afwijkingen toe te staan om bepaalde luchtvaartgoederen, die ook op grote schaal op medisch gebied worden gebruikt, voor medische, farmaceutische en humanitaire doeleinden uit te voeren.

(15)

Het is aangewezen ook de lijst van goederen die zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de Russische industriële capaciteit, uit te breiden met producten als generatoren, speelgoeddrones, laptops, harde schijven, IT-componenten, nachtzicht- en radionavigatieapparatuur, camera’s en lenzen.

(16)

Bij Besluit (GBVB) 2022/2478 wordt de vrijstelling voor de invoer van methanol van oorsprong uit of uitgevoerd uit Rusland met nog eens zes maanden verlengd.

(17)

Verordening (EU) nr. 833/2014 bevat een verbod op de invoer van ruwe olie uit Rusland, hetzij via pijpleidingen, hetzij via zeevervoer. Verordening (EU) nr. 833/2014 voorziet ook in tijdelijke afwijkingen voor invoer per pijpleiding en voor invoer over zee voor Bulgarije. Deze afwijkingen waren uitsluitend bedoeld om de voorzieningszekerheid van de lidstaten te waarborgen en tegelijkertijd een gelijk speelveld tussen de lidstaten te handhaven. Daarom moet worden verduidelijkt dat Bulgarije, net als de lidstaten die Russische ruwe olie per pijpleiding invoeren, geen aardolieproducten mag verkopen die zijn verkregen uit Russische ruwe olie die op basis van die afwijking is ingevoerd, aan kopers in andere lidstaten of in derde landen. Het bunkeren of bijtanken van een voertuig of luchtvaartuig in de lidstaten waarvoor die afwijkingen gelden, valt niet onder dit verbod.

(18)

In een geest van solidariteit met Oekraïne staat Besluit (GBVB) 2022/2478 Hongarije, Slowakije en Bulgarije niettemin toe om bepaalde geraffineerde aardolieproducten die zijn verkregen uit Russische ruwe olie die op basis van de desbetreffende afwijkingen is ingevoerd, inclusief, indien nodig, doorvoer door andere lidstaten, naar Oekraïne uit te voeren.

(19)

Besluit (GBVB) 2022/2478 staat Bulgarije tevens toe om bepaalde geraffineerde aardolieproducten die zijn verkregen uit Russische ruwe olie die op basis van de desbetreffende afwijkingen is ingevoerd, naar derde landen uit te voeren. Dit is noodzakelijk om milieu- en veiligheidsrisico’s te verminderen aangezien dergelijke producten niet veilig kunnen worden opgeslagen in Bulgarije.

(20)

Om de bevoorradingszekerheid van vloeibaar aardgas te waarborgen, moet in installaties voor de productie van vloeibaar aardgas geproduceerd aardgascondensaat worden uitgesloten van de in de artikelen 3 quaterdecies en 3 quindecies vastgestelde beperkingen. Om omzeiling te voorkomen en om ervoor te zorgen dat aardgascondensaatproducten die uit hoofde van de artikelen 3 quaterdecies en 3 quindecies aan beperkingen zijn onderworpen niet worden aangekocht, ingevoerd of vervoerd naar de Unie of naar derde landen, is het passend om voor exploitanten die transacties verrichten betreffende aardgascondensaat van installaties voor de productie van vloeibaar aardgas, een rapportageverplichting in te stellen.

(21)

Besluit (GBVB) 2022/2478 voegt de Russische regionale ontwikkelingsbank toe aan de lijst van entiteiten die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de Russische staat, en waarvoor het verbod op transacties geldt.

(22)

Besluit (GBVB) 2022/2478 verbiedt onderdanen van de Unie om functies te bekleden in de bestuursorganen van alle in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van de Russische staat. Het voorziet ook in de mogelijkheid voor de bevoegde autoriteiten om hun onderdanen toestemming te verlenen om dergelijke functies te bekleden in bestaande joint ventures of soortgelijke juridische constructies, alsook in EU-dochterondernemingen die in Rusland zijn gevestigd, en wanneer het bekleden van een dergelijke functie noodzakelijk is om te zorgen voor kritieke energievoorziening, of wanneer de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam betrokken is bij de doorvoer door Rusland van olie van oorsprong uit een derde land en het bekleden van een dergelijke functie bedoeld is voor operaties die niet anderszins verboden zijn.

(23)

Besluit (GBVB) 2022/2478 verlengt de duur van de vrijstelling van het verbod op het aangaan van transacties met bepaalde Russische overheidsentiteiten, indien een dergelijke transactie strikt noodzakelijk is voor de liquidatie van een joint venture of soortgelijke juridische constructie. Het voorziet ook in de mogelijkheid voor de nationale bevoegde autoriteiten om toestemming te verlenen voor transacties die noodzakelijk zijn voor de afstoting en terugtrekking van die Russische overheidsentiteiten uit EU-ondernemingen.

(24)

Om de afstoting van de Russische markt door marktdeelnemers uit de Unie te vergemakkelijken, voorziet Besluit (GBVB) 2022/2478 in een tijdelijke afwijking van de invoer- en uitvoerverboden die zijn vervat in Verordening (EU) nr. 833/2014. Om een snelle uittreding uit de Russische markt te vergemakkelijken, is deze afwijking van tijdelijke aard en beperkt qua toepassingsgebied, waardoor de verkoop, levering of overdracht van dergelijke goederen, of de invoer ervan in de Unie, mogelijk is tot en met 30 september 2023, en zij is alleen van toepassing voor goederen die zich reeds fysiek in Rusland bevonden op het moment dat de desbetreffende verbodsbepalingen in werking traden. Daarnaast moeten de nationale autoriteiten ervoor zorgen dat de verboden goederen die als gevolg van de afstoting in Rusland blijven, niet geschikt zijn voor militaire eindgebruikers of militair eindgebruik.

(25)

Het is aangewezen om de rapportageverplichting van de lidstaten voor deposito’s van meer dan 100 000 EUR van in derde landen gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die een meerderheidsbelang hebben in het bezit van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, in overeenstemming te brengen met soortgelijke verplichtingen die reeds bestaan voor andere soorten deposito’s.

(26)

Voorts breidt Besluit (GBVB) 2022/2478 het bestaande verbod op het verlenen van bepaalde diensten aan de Russische Federatie en aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen uit door het aanbieden van reclame, marktonderzoek en opinieonderzoek, producttests en technische inspectie te verbieden. Overeenkomstig de “Central Products Classification”, zoals vastgesteld in de “Statistical Papers, Series M, No 77, CPC prov., 1991” van het Bureau voor de Statistiek van de Verenigde Naties, omvat “marktonderzoek en opinieonderzoek” diensten op het gebied van marktonderzoek en opinieonderzoek. “Technische testen en toetsen” omvatten diensten voor het testen en analyseren van samenstelling en zuiverheid, testen en analyseren van fysische eigenschappen, testen en analyseren van geïntegreerde mechanische en elektrische systemen, diensten voor technische controle en andere technische tests en analysen. Het verlenen van technische bijstand in verband met naar Rusland uitgevoerde goederen blijft toegestaan, op voorwaarde dat de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dergelijke goederen krachtens deze verordening niet verboden is op het tijdstip waarop die technische bijstand wordt verleend.“Diensten op het gebied van reclame” omvatten de verkoop of leasing van advertentieruimte of -tijd en de planning, creatie en plaatsing van reclame, alsmede andere diensten op het gebied van reclame.

(27)

Besluit (GBVB) 2022/2478 verduidelijkt en wijzigt de vrijstellingen van het invoerverbod voor staalproducten van oorsprong uit Rusland of die uit Rusland zijn uitgevoerd.

(28)

Ten slotte worden in Besluit 2022/2478 bepaalde technische correcties aangebracht in het dispositief van de tekst.

(29)

Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de uitvoering ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(30)

Verordening (EU) nr. 833/2014 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

in artikel 1 wordt het volgende punt toegevoegd:

“x)

“sector delfstoffenwinning”: een sector die de locatie, de winning, het beheer en de verwerking van niet-energetische grondstoffen omvat;”;

2)

artikel 3 bis wordt vervangen door:

“Artikel 3 bis

1.   Het is verboden:

a)

nieuwe deelnames te verwerven of bestaande deelnames uit te breiden in rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de energiesector in Rusland;

b)

nieuwe leningen of kredieten of andere wijzen van financiering, waaronder aandelenkapitaal, te verstrekken, of deel uit te maken van een regeling voor het verstrekken daarvan, aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de energiesector in Rusland, of met het aantoonbare doel dergelijke rechtspersonen, entiteiten of lichamen te financieren;

c)

een joint venture op te richten met rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de energiesector in Rusland;

d)

investeringsdiensten te verrichten die direct gerelateerd zijn aan de activiteiten als bedoeld in de punten a), b) en c).

2.   Het is verboden:

a)

nieuwe deelnames te verwerven of bestaande deelnames uit te breiden in rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de sector delfstoffenwinning in Rusland;

b)

nieuwe leningen of kredieten of andere wijzen van financiering, waaronder aandelenkapitaal, te verstrekken, of deel uit te maken van een regeling voor het verstrekken daarvan, aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de sector delfstoffenwinning in Rusland, of met het aantoonbare doel dergelijke rechtspersonen, entiteiten of lichamen te financieren;

c)

een joint venture op te richten met rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de sector delfstoffenwinning in Rusland;

d)

investeringsdiensten te verrichten die direct gerelateerd zijn aan de activiteiten als bedoeld in de punten a), b) en c).

3.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor activiteiten als bedoeld in lid 1, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

die noodzakelijk zijn om de kritieke energievoorziening binnen de Unie, alsmede het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, tenzij dit krachtens artikel 3 quaterdecies of 3 quindecies verboden is, van of door Rusland naar de Unie, te waarborgen; of

b)

die uitsluitend een rechtspersoon, entiteit of lichaam actief in de energiesector in Rusland betreffen die eigendom zijn van een volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersoon, entiteit of lichaam.

4.   De betrokken lidstaat/lidstaten stelt/stellen de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 3 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

5.   Het verbod in lid 2 is niet van toepassing op delfstoffenwinning die de hoogste waarde haalt uit, of als hoofddoel heeft, de productie van een van de in bijlage XXX vermelde materialen.”;

3)

artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

a)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“5 ter.   Met betrekking tot de in deel C van bijlage XI vermelde goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 4 niet van toepassing op de uitvoering tot 16 januari 2023 van contracten die zijn gesloten vóór 17 december 2022, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.”

;

b)

de volgende leden worden ingevoegd:

“6 ter   In afwijking van lid 4 kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor het verlenen van technische bijstand in verband met het gebruik van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, nadat zij hebben vastgesteld dat dergelijke technische bijstand noodzakelijk is om botsingen tussen satellieten of hun onbedoelde terugkeer in de atmosfeer te voorkomen.

6 quater.   In afwijking van de leden 1 en 4 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de onder de GN-codes 8517 71 00, 8517 79 00 en 9026 00 00 vallende goederen die zijn vermeld in deel B van bijlage XI, of daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat dit noodzakelijk is voor medische of farmaceutische doeleinden, of voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties.

Wanneer zij een besluit nemen over verzoeken om vergunningen voor medische, farmaceutische of humanitaire doeleinden overeenkomstig dit lid, verlenen de nationale bevoegde autoriteiten geen vergunning voor de uitvoer naar een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland, als zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de goederen bestemd zouden kunnen zijn voor militair eindgebruik.”

;

4)

in artikel 3 sexies bis wordt lid 6 vervangen door:

“6.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na de toestemming in kennis van elke toestemming die op grond van de leden 5, 5 bis en 5 ter is verleend.”

;

5)

artikel 3 octies wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1, punt d) wordt vervangen door:

“d)

met ingang van 30 september 2023 direct of indirect de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten in te voeren of te kopen, wanneer deze in een derde land zijn verwerkt waarin de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit Rusland zijn verwerkt; voor de in bijlage XVII vermelde producten die in een derde land zijn verwerkt en waarin staalproducten van de GN-codes 7207 11, 7207 12 10 of 7224 90 van oorsprong uit Rusland zijn verwerkt, geldt dit verbod met ingang van 1 april 2024 voor GN-code 7207 11, en met ingang van 1 oktober 2024 voor de GN-codes 7207 12 10 en 7224 90.”;

b)

lid 3 wordt vervangen door:

“3.   Met betrekking tot de in deel B van bijlage XVII vermelde goederen die niet in deel A van die bijlage zijn opgenomen, en onverminderd lid 4, zijn de verbodsbepalingen van lid 1 tot en met 8 januari 2023 niet van toepassing op de uitvoering tot en met van contracten die vóór 7 oktober 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten. Deze bepaling is niet van toepassing op goederen van de GN-codes 7207 11, 7207 12 10 en 7224 90, waarop de leden 4, 5 en 5 bis van toepassing zijn.”

;

c)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“5 bis.   De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, van de volgende hoeveelheden van de goederen van GN-code 7224 90:

a)

147 007 ton tussen 17 december 2022 en 31 december 2023;

b)

110 255 ton tussen 1 januari 2024 en 30 september 2024.”;

d)

lid 6 wordt vervangen door:

“6.   de in de leden 4, 5 en 5 bis vastgestelde invoervolumequota worden door de Commissie en de lidstaten beheerd overeenkomstig het systeem voor het beheer van tariefcontingenten als bedoeld in de artikelen 49 tot en met 54 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie (*1).

(*1)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558).”;"

6)

artikel 3 decies wordt gewijzigd als volgt:

a)

lid 3 ter wordt vervangen door:

“3 ter.   Met betrekking tot de in deel B van bijlage XXI vermelde goederen laten de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 de uitvoering, tot 8 januari 2023, van contracten die vóór 7 oktober 2022 zijn gesloten, of aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, onverlet.

Deze bepaling is niet van toepassing op de onder GN-code 2905 11 vallende goederen zoals vermeld in deel B van bijlage XXI, waarop lid 3 ter bis van toepassing is.”

;

b)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“ 3 ter bis.   Met betrekking tot de onder GN-code 2905 11 vallende goederen zoals vermeld in deel B van bijlage XXI, zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot 18 juni 2023, van contracten die zijn gesloten voor 7 oktober 2022 of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.”

;

7)

artikel 3 duodecies, wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 3 wordt vervangen door:

“3.   Met betrekking tot de in deel A van bijlage XXIII vermelde goederen laten de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 de uitvoering, tot 10 juli 2022, van contracten die vóór 9 april 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, onverlet.”

;

b)

lid 3 bis wordt vervangen door:

“3 bis.   Met betrekking tot de onder de GN-codes 2701, 2702, 2703 en 2704 vallende goederen zoals vermeld in deel A van bijlage XXIII, laten de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 de uitvoering, tot 8 januari 2023, van contracten die vóór 7 oktober 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, onverlet.”

;

c)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“3 ter.   Met betrekking tot de in deel B van bijlage XXIII vermelde goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot 16 januari 2023 van contracten die zijn gesloten vóór 17 december 2022, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.”

;

d)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“5 bis.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen, op de door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen van de GN-codes 8417 20, 8419 81 80 en 8438 10 10, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat deze goederen of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand noodzakelijk zijn voor persoonlijk huishoudelijk gebruik door natuurlijke personen.”

;

e)

lid 6 wordt vervangen door:

“6.   Wanneer de bevoegde autoriteiten een besluit nemen over verzoeken om vergunningen als bedoeld in de leden 5 en 5 bis, verlenen zij geen vergunning voor uitvoer aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de goederen een militair eindgebruik zouden kunnen hebben.”

;

8)

artikel 3 quaterdecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende alinea’s worden toegevoegd aan lid 7:

“Met ingang van 5 februari 2023 is het verboden onder GN-code 2710 vallende aardolieproducten die zijn verkregen uit ruwe olie die is ingevoerd op basis van een door de bevoegde Bulgaarse autoriteit krachtens lid 5 toegestane afwijking, over te dragen naar of te vervoeren naar andere lidstaten of naar derde landen, of dergelijke aardolieproducten te verkopen aan kopers in andere lidstaten of in derde landen.

In afwijking van het in de tweede alinea vastgestelde verbod kunnen de bevoegde Bulgaarse autoriteiten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer naar Oekraïne van bepaalde aardolieproducten als vermeld in bijlage XXXI die zijn verkregen uit overeenkomstig lid 5 ingevoerde ruwe olie, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

de producten uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in Oekraïne;

b)

een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer niet bedoeld is om de verbodsbepalingen van de tweede alinea te omzeilen.

In afwijking van het verbod in de tweede alinea, kunnen de bevoegde autoriteiten van Bulgarije, onder de voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer naar derde landen van bepaalde aardolieproducten als vermeld in bijlage XXXII die verkregen worden uit uit hoofde van lid 5 ingevoerde ruwe olie, binnen de in die bijlage vernoemde uitvoervolumequota’s, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

de producten wegens milieu- en veiligheidsrisico’s niet in Bulgarije kunnen worden opgeslagen;

b)

een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer niet bedoeld is om de verbodsbepalingen van de tweede alinea te omzeilen.

Bulgarije stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit lid verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.”;

b)

in lid 8 worden de volgende alinea’s toegevoegd:

“In afwijking van de in de derde alinea bedoelde verbodsbepalingen kunnen de bevoegde Hongaarse en Slowaakse autoriteiten met ingang van 5 februari 2023 onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer naar Oekraïne van bepaalde aardolieproducten als vermeld in bijlage XXXI die zijn verkregen uit overeenkomstig lid 3, punt d), ingevoerde ruwe olie, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

de producten uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in Oekraïne;

b)

een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer niet bedoeld is om de verbodsbepalingen van de derde alinea te omzeilen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit lid verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.”;

c)

de volgende leden worden toegevoegd:

“11.   Natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen stellen de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij woonachtig, gevestigd of als vennootschap erkend zijn, binnen twee weken in kennis van alle transacties voor de aankoop, invoer of overbrenging naar de Unie van aardgascondensaten van GN-code 2709 00 10 afkomstig van installaties voor de productie van vloeibaar aardgas, van oorsprong uit of uitgevoerd uit Rusland. De rapportage bevat informatie over volumes.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van de op grond van de vorige alinea ontvangen informatie.

12.   Op basis van de overeenkomstig lid 11 ontvangen informatie evalueert de Commissie uiterlijk op 18 juni 2023 de werking van de maatregelen betreffende aardgascondensaten van GN-code 2709 00 10 afkomstig van installaties voor de productie van vloeibaar aardgas, van oorsprong uit of uitgevoerd uit Rusland.”

;

9)

in artikel 3 quindecies worden de volgende leden toegevoegd:

“12.   Natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen stellen de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij woonachtig, gevestigd of als vennootschap erkend zijn, binnen twee weken in kennis van alle transacties voor de aankoop of overbrenging naar derde landen van aardgascondensaten van GN-code 2709 00 10 afkomstig van installaties voor de productie van vloeibaar aardgas, van oorsprong uit of uitgevoerd uit Rusland. De rapportage bevat informatie over volumes.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van de op grond van de vorige alinea ontvangen informatie.

13.   Op basis van de overeenkomstig lid 12 ontvangen informatie evalueert de Commissie uiterlijk op 18 juni 2023 de werking van de maatregelen betreffende aardgascondensaten van GN-code 2709 00 10 afkomstig van installaties voor de productie van vloeibaar aardgas, van oorsprong uit of uitgevoerd uit Rusland.”

;

10)

in artikel 5 wordt lid 5 vervangen door:

“5.   Het is verboden met ingang van 12 april 2022 op handelsplatformen die in de Unie zijn geregistreerd of erkend, de overdraagbare effecten van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die voor meer dan 50 % in handen van de overheid zijn, te noteren en in verband daarmee diensten te verlenen, en met ingang van 29 januari 2023 die effecten toe te laten tot de handel op die handelsplatformen.”

;

11)

artikel 5 bis bis wordt als volgt gewijzigd:

a)

volgende leden worden toegevoegd:

“1 ter.   Het is verboden met ingang van 16 januari 2023 om functies te bekleden in de bestuursorganen van:

a)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn, of waarvoor Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland het recht heeft deel te nemen in de winst, of waarmee Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland andere wezenlijke economische betrekkingen heeft;

b)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld in punt a) van dit lid; of

c)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of punt b) van dit lid.

Dit verbod is niet van toepassing op de in lid 1 bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarop lid 1 bis van toepassing is.

1 quater.   In afwijking van lid 1 ter kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor het vervullen van een functie in het bestuursorgaan van een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 ter, nadat zij hebben vastgesteld dat de rechtspersoon, entiteit of lichaam:

a)

een joint venture of soortgelijke juridische constructie is waarbij een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 ter betrokken is en die is gesloten door een rechtspersoon, entiteit of lichaam die naar het recht van een lidstaat is erkend of opgericht vóór 17 december 2022, of

b)

een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 ter die vóór 17 december 2022 en die eigendom is van, of uitsluitend of onder gezamenlijke zeggenschap staat van een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat volgens het recht van een lidstaat is erkend of opgericht.

1 quinquies.   In afwijking van lid 1 ter kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor het uitoefenen van een functie in het bestuursorgaan van een in lid 1 ter bedoelde rechtspersoon, entiteit of lichaam, nadat zij hebben vastgesteld dat het houden van een dergelijke functie noodzakelijk is om de kritieke energievoorziening te waarborgen.

1 sexies.   In afwijking van lid 1 ter kunnen de bevoegde autoriteiten toestaan dat een functie in het bestuursorgaan van een in lid 1 ter bedoelde rechtspersoon, entiteit of lichaam wordt bekleed, nadat zij hebben vastgesteld dat de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam betrokken is bij de doorvoer door Rusland van olie van oorsprong uit een derde land en dat het bekleden van een dergelijke functie bedoeld is om te zorgen voor operaties die niet verboden zijn op grond van de artikelen 3 quaterdecies en 3 quindecies.”

;

b)

de volgende leden worden ingevoegd:

“2 quinquies.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de uitvoering tot en met 18 maart 2023 van contracten die met in deel C van bijlage XIX bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen vóór 17 december 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

2 sexies.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de ontvangst van betalingen die door de in deel C van bijlage XIX bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die vóór 18 maart 2023 zijn uitgevoerd.”

;

c)

lid 3, punt d), wordt vervangen door:

“d)

transacties, met inbegrip van verkopen, die strikt noodzakelijk zijn voor de liquidatie, uiterlijk op 30 juni 2023, van een joint venture of een soortgelijke juridische constructie die is aangegaan vóór 16 maart 2022, waarbij een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 betrokken is.”;

d)

het volgende lid wordt toegevoegd:

“3 bis.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor transacties die strikt noodzakelijk zijn opdat de in lid 1 vermelde entiteiten of hun dochterondernemingen in de Unie vóór 30 juni 2023 in de Unie gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen kunnen afstoten dan wel zich hieruit terugtrekken.”

;

e)

het volgende lid wordt toegevoegd:

“5.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke op grond van lid 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies of 3 bis verleende toestemming.”

;

12)

in artikel 5 octies, lid 1, wordt het volgende punt ingevoegd:

“a bis)

aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn of aan de Commissie, uiterlijk op 27 mei 2023 een lijst te verstrekken van deposito’s van meer dan 100 000 EUR die in het bezit zijn van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven. Om de twaalf maanden verstrekken zij bijgewerkte informatie over de bedragen van dergelijke deposito’s.”;

(13)

artikel 5 quindecies wordt vervangen door:

“Artikel 5 quindecies

1.   Het is verboden om direct of indirect accountancy-, audit-, met inbegrip van wettelijke controle, boekhoudkundige of belastingadviesdiensten, zakelijk en managementadvies of diensten in verband met public relations te verlenen aan:

a)

de regering van Rusland; of

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2.   Het is verboden direct of indirect architectuur- en ingenieursdiensten, diensten op het gebied van juridisch advies en IT-adviesdiensten te verlenen aan:

a)

de regering van Rusland; of

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2 bis.   Het is verboden diensten op het gebied van markt- en opinieonderzoek, technische tests en analyses en reclame te verlenen aan:

a)

de regering van Rusland; of

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

3.   Lid 1 is niet van toepassing op de verlening van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 5 juli 2022, van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende overeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

4.   Lid 2 is niet van toepassing op de verlening van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 8 januari 2023, van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 7 oktober 2022, of van aanvullende overeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

4 bis.   Lid 2 bis is niet van toepassing op de verlening van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 16 januari 2023 van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 17 december 2022, of van aanvullende overeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

5.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verlening van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het recht van verdediging in gerechtelijke procedures en het recht op een effectief rechtsmiddel.

6.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verlening van diensten die strikt noodzakelijk zijn om in een lidstaat de toegang tot gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures te waarborgen, alsmede voor de erkenning of uitvoering van een rechterlijke beslissing die of een arbitraal vonnis dat is uitgesproken in een lidstaat, op voorwaarde dat de verlening van dergelijke diensten in overeenstemming is met de doelstellingen van deze verordening en van Verordening (EU) nr. 269/2014.

7.   De leden 1, 2 en 2 bis zijn niet van toepassing op de verlening van diensten die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap staan van een rechtspersoon die, een entiteit die of een lichaam dat is erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, van Zwitserland of van een in bijlage VIII vermeld partnerland.

8.   De leden 2 en 2 bis zijn niet van toepassing op de verlening van diensten die noodzakelijk zijn voor noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen.

9.   Lid 2 is niet van toepassing op de verlening van diensten die noodzakelijk zijn voor software-updates voor niet-militair gebruik en voor niet-militaire eindgebruikers, die zijn toegestaan op grond van artikel 2, lid 3, punt d), en artikel 2 bis, lid 3, punt d), met betrekking tot de in bijlage VII vermelde goederen.

10.   In afwijking van de leden 1, 2 en 2 bis kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de daarin genoemde diensten, nadat zij hebben geconstateerd dat dit noodzakelijk is voor:

a)

humanitaire doeleinden, zoals de verlening van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties;

b)

activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen;

c)

het functioneren van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie en van de lidstaten of partnerlanden in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht;

d)

de waarborging van kritieke energievoorziening binnen de Unie en de aankoop, de invoer of het vervoer naar de Unie van titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts;

e)

de waarborging van de continue werking van infrastructuur, hardware en software die cruciaal zijn voor de menselijke gezondheid en veiligheid of de veiligheid van het milieu;

f)

de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de voltooiing van civiele nucleaire installaties, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling; of

g)

de verlening van elektronische-communicatiediensten door telecommunicatie-exploitanten van de Unie die nodig zijn voor de exploitatie, het onderhoud en de beveiliging, met inbegrip van cyberbeveiliging, van elektronische-communicatiediensten in Rusland, in Oekraïne, in de Unie, tussen Rusland en de Unie en tussen Oekraïne en de Unie, of voor datacentrumdiensten in de Unie.

11.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke op grond van lid 10 verleende toestemming.”;

14)

de volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 12 ter

1.   In afwijking van de artikelen 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies en 3 duodecies kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 30 september 2023 toestemming verlenen voor de verkoop, levering of overdracht van in de bijlagen II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX en XXIII of in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 vermelde goederen en technologieën, wanneer deze verkoop, levering of overdracht noodzakelijk is voor de terugtrekking uit Rusland of de liquidatie van bedrijfsactiviteiten in Rusland, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de goederen en technologieën zijn eigendom van een onderdaan van een lidstaat, van een rechtspersoon die, een entiteit die of een lichaam dat is erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat, of van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap staan van een rechtspersoon die, een entiteit die of een lichaam dat is erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat; alsmede

b)

de bevoegde autoriteit die beslist over verzoeken om vergunningen, heeft geen redelijke gronden om aan te nemen dat goederen bestemd zouden kunnen zijn voor een militaire eindgebruiker of voor militair eindgebruik in Rusland; alsmede

c)

de betrokken goederen en technologieën bevonden zich fysiek in Rusland voordat de desbetreffende verbodsbepalingen van de artikelen 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies of 3 duodecies in werking zijn getreden met betrekking tot die goederen en technologieën.

2.   In afwijking van de artikelen 3 octies en 3 decies kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 30 september 2023 toestemming verlenen voor de invoer of overdracht van in de bijlagen XVII en XXI vermelde goederen, wanneer deze invoer of overdracht noodzakelijk is voor de terugtrekking uit Rusland of de liquidatie van bedrijfsactiviteiten in Rusland, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de goederen zijn eigendom van een onderdaan van een lidstaat, van een rechtspersoon die, een entiteit die of een lichaam dat is erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat, of van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap staan van een rechtspersoon die, een entiteit die of een lichaam dat is erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat; alsmede

b)

de betrokken goederen en technologieën bevonden zich fysiek in Rusland voordat de desbetreffende verbodsbepalingen van de artikelen 3 octies en 3 decies in werking zijn getreden met betrekking tot die goederen.

3.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke op grond van de leden 1 en 2 verleende toestemming.

4.   Alle in lid 1 bedoelde vergunningen met betrekking tot in bijlage VII en in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 vermelde goederen en technologieën worden zoveel mogelijk langs elektronische weg afgegeven op formulieren die ten minste alle elementen van model C in bijlage IX bevatten, in de daarin vermelde volgorde.

Artikel 12 quater

1.   De bevoegde autoriteiten wisselen met de andere lidstaten en de Commissie informatie uit over alle op grond van lid 1 van artikel 12 ter verleende vergunningen met betrekking tot in bijlage VII en in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 vermelde goederen en technologieën. De informatie-uitwisseling vindt plaats via het elektronische systeem dat in het kader van artikel 23, lid 6, van Verordening (EU) 2021/821 is verstrekt.

2.   Informatie die als gevolg van de toepassing van dit artikel is ontvangen, wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij is gevraagd, met inbegrip van de in lid 4 van artikel 2 quinquies bedoelde uitwisselingen.

3.   De lidstaten en de Commissie waarborgen dat bij de toepassing van dit artikel verzamelde vertrouwelijke informatie overeenkomstig het Unierecht en het desbetreffende nationale recht wordt beschermd.

4.   De lidstaten en de Commissie waarborgen dat op grond van dit artikel verstrekte of uitgewisselde gerubriceerde informatie geen lagere rubriceringsgraad krijgt of gederubriceerd wordt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opsteller.”;

(15)

Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening;

(16)

Bijlage VII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening;

(17)

Bijlage IX wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening;

(18)

Bijlage XI wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IV bij deze verordening;

(19)

Bijlage XV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage V bij deze verordening;

Punt 19 is op een of meer van de in bijlage V bij deze verordening vermelde entiteiten van toepassing met ingang van 1 februari 2023 en op voorwaarde dat de Raad, na de respectieve gevallen te hebben onderzocht, daartoe bij uitvoeringshandeling besluit.

(20)

Bijlage XVII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage VI bij deze verordening;

(21)

Bijlage XIX wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage VII bij deze verordening;

(22)

Bijlage XXIII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage VIII bij deze verordening;

(23)

Bijlage XXV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IX bij deze verordening;

(24)

Bijlage XXX wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage X bij deze verordening;

(25)

Bijlage XXXI wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage XI bij deze verordening;

(26)

Bijlage XXXII wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage XII bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

M. BEK


(1)  PB L 322 I van 16.12.2022.

(2)  Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).

(3)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).


BIJLAGE I

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE IV

Lijst van de in artikel 2, lid 7, artikel 2 bis, lid 7, en artikel 2 ter, lid 1, bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Technologisch Instituut voor wetenschappelijk onderzoek Aleksandrov NITI

Argut OOO

Communicatiecentrum van het ministerie van Defensie

Federaal Onderzoekscentrum Boreskov Instituut voor katalyse

Door de federale staat gefinancierde onderneming van het kabinet van de president van de Russische Federatie

Door de federale staat gefinancierde onderneming Special Flight Unit Rossiya van het kabinet van de president van de Russische Federatie

Onder de federale staat vallende gecentraliseerde onderneming Dukhov Automatics onderzoeksinstelling (VNIIA)

Buitenlandse inlichtingendienst (SVR)

Forensisch centrum van de regio Nizhniy Novgorod Hoofddirectoraat van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Internationaal centrum voor kwantumoptica en kwantumtechnologie (het Russisch Quantum Center)

Irkut Corporation

Public Joint Stock Company “Irkut Research and Production Corporation”

Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Computing Machinery”

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (scheepswerf Zaliv)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministerie van Defensie (Russische Federatie)

Moskou Institute of Physics and Technology (Instituut voor natuurkunde en technologie in Moskou)

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Scheepswerf Krasnoye Sormovo

Scheepswerf Severnaya

Scheepswerf Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

Central Research and Development Institute Tsiklon

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

Scientific-Research Institute of Electronics

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

Scientific Research Institute NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC ‘35th Shipyard’

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Astrakhan Shipyard’

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Aysberg Central Design Bureau’

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Baltic Shipbuilding Factory’

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Krasnoye Sormovo Plant OJSC’

United Shipbuilding Corporation JSC SC ‘Zvyozdochka’

United Shipbuilding Corporation ‘Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar’

United Shipbuilding Corporation ‘Scientific Research Design Technological Bureau Onega’

United Shipbuilding Corporation ‘Sredne-Nevsky Shipyard’

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise ‘Kant’

Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute ‘Argon’

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’

Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) ‘October’

United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’

United Shipbuilding Corporation ‘5th Shipyard’

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau

Lyulki Science and Technology Center

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

Federal State Unitary Enterprise “State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute

Moscow Institute of Thermal Technology

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC

“Aeropribor-Voskhod”, JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

Irkutsk Aviation Plant

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor”

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP “Avitec”, JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

Tulatochmash, JSC

PJSC “I.S. Brook” INEUM

SPE “Krasnoznamenets”, JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

SPA “Impuls”, JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB “Technika”

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (ook bekend als: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC”.


BIJLAGE II

Bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE VII

In artikel 2 bis, lid 1, en artikel 2 ter, lid 1, bedoelde lijst van goederen en technologie

Deel A

De algemene opmerkingen, acroniemen en afkortingen en definities in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 gelden voor deze bijlage, met uitzondering van “Deel I – Algemene opmerkingen, acroniemen en afkortingen en definities, algemene opmerkingen bij bijlage I, punt 2.”.

De in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (Common Military List, CML) van de Europese Unie (2020/C 85/01) gebruikte definities en termen gelden voor deze bijlage.

Onverminderd artikel 12 van deze verordening vallen niet aan controle onderworpen producten met een of meer van de in deze bijlage vermelde onderdelen niet onder de controles krachtens artikelen 2 bis en 2 ter van deze verordening.

Onverminderd artikel 12 van deze verordening vallen niet aan controle onderworpen producten met een of meer van de in deze bijlage vermelde onderdelen niet onder de controles krachtens artikelen 2 bis en 2 ter van deze verordening.

Categorie I — Elektronica

X.A.I.001

Elektronische apparaten en componenten.

a.

“Microprocessor-microschakelingen”, “microcomputer-microschakelingen” en microbesturing-microschakelingen, met een of meer van de volgende kenmerken:

1.

Een prestatiesnelheid van 5 gigaflops of meer en een rekenkundige eenheid (ALU) met een toegangsbereik van 32 bit of meer;

2.

Een klokfrequentie hoger dan 25 MHz; of

3.

Meer dan één gegevens/instructiehoofdlijn of seriële communicatiepoort die een rechtstreekse externe verbinding biedt tussen parallelle “microprocessor-microschakelingen” met een overbrengsnelheid van 2,5 Mbyte/s;

b.

Geïntegreerde geheugenschakelingen, als hieronder:

1.

Elektrisch wisbare PROM’s (EEPROM’s) met een geheugencapaciteit:

a.

Groter dan 16 Mbit per pakket voor “flash memory”-typen; of

b.

Voor alle andere typen EEPROM’s:

1.

Groter dan 1 Mbit per pakket; of

2.

Groter dan 256 kbit per pakket met een maximale toegangstijd korter dan 80 ns;

2.

Statische RAM’s met een geheugencapaciteit:

a.

Groter dan 1 Mbit per pakket; of

b.

Groter dan 256 kbit per pakket met een maximale toegangstijd korter dan 25 ns;

c.

analoog/digitaal-omzetters met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

Een scheidend vermogen van 8 bit of meer maar minder dan 12 bit en een outputsnelheid van meer dan 200 megasamples per seconde (MSPS);

2.

een scheidend vermogen van 12 bit en een outputsnelheid van meer dan 105 megasamples per seconde (MSPS);

3.

Een scheidend vermogen van meer dan 12 bit maar niet meer dan 14 bit en een outputsnelheid van meer dan 10 megasamples per seconde (MSPS); of

4.

Een scheidend vermogen van meer dan 14 bit en een outputsnelheid van meer dan 2,5 megasamples per seconde (MSPS);

d.

Door de gebruiker te programmeren logische apparaten met een maximaal aantal enkelvoudige digitale input/outputs tussen 200 en 700;

e.

FFT (“Fast Fourier Transform”)-processoren met een nominale uitvoeringstijd voor een 1 024 punt complexe FFT van minder dan 1 ms;

f.

Op bestelling geïntegreerde schakelingen waarbij ofwel de functie ofwel de controlestatus van de apparatuur waarin de geïntegreerde schakelingen zullen worden toegepast, niet aan de fabrikant bekend is, met één of meer van de volgende eigenschappen:

1.

Meer dan 144 in-/uitgangspunten; of

2.

Een typische “voortplantingsvertragingstijd van de basispoort” van minder dan 0,4 ns;

g.

“Elektronische vacuümelementen” met een lopende-golf, voor puls- of ongedempte golven, als hieronder:

1.

Gekoppelde trilholtecomponenten of afgeleiden daarvan;

2.

Toestellen die zijn gebaseerd op schakelingen met een spiraalvormige golfgeleider, gevouwen golfgeleider of kronkelende golfgeleider of afgeleiden daarvan, met een of meerdere van de volgende kenmerken:

a.

Een “momentele bandbreedte” van een halve octaaf of meer, en een product van gemiddeld vermogen (in kW) maal frequentie (in GHz) van meer dan 0,2; of

b.

Een “momentele bandbreedte” van minder dan een halve octaaf; en een product van gemiddeld vermogen (in kW) maal frequentie (in GHz) van meer dan 0,4;

h.

Flexibele golfgeleiders ontworpen voor gebruik bij frequenties hoger dan 40 GHz;

i.

Elementen waarbij gebruik wordt gemaakt van akoestische oppervlaktegolven en van akoestische golven die langs de oppervlakte scheren (shallow bulk), met een of meer van de volgende kenmerken:

1.

een draaggolffrequentie groter dan 1 GHz; of

2.

een draaggolffrequentie van 1 GHz of lager; alsmede

a.

Een “onderdrukking van de zijlobben groter” dan 55 dB;

b.

Een product van de maximale vertragingstijd (tijd in μs en bandbreedte in MHz) groter dan 100; of

c.

een dispersieve vertraging groter dan 10 μs;

Technische opmerking: Voor de toepassing van X.A.I.001.i is “onderdrukking van de zijlobben” de maximale waarde van de onderdrukking zoals gespecificeerd in de technische toelichting.

j.

“Cellen”, als hieronder:

1.

“Primaire cellen” met een “energiedichtheid” van 550 Wh/kg of minder bij 293 K (20 C);

2.

“Secundaire cellen” met een “energiedichtheid” van 350 Wh/kg of minder bij 293 K (20 C);

Opmerking: X.A.I.001.j. heeft geen betrekking op batterijen, met inbegrip van ééncellige batterijen.

Technische opmerkingen:

1.

Voor de toepassing van X.A.I.001.j. wordt de energiedichtheid (Wh/kg) berekend uit de nominale spanning vermenigvuldigd met de nominale capaciteit in ampère-uur (Ah) gedeeld door de massa in kg. Indien de nominale capaciteit niet is opgegeven, wordt de energiedichtheid berekend uit de nominale spanning in het kwadraat vermenigvuldigd met de ontladingstijd (in uur), gedeeld door de ontladingsbelasting (in ohm) en de massa in kg.

2.

Voor de toepassing van X.A.I.001.j. wordt een “cel” gedefinieerd als een elektrochemisch element dat voorzien is van positieve en negatieve elektroden, alsook een elektrolyt, en dat een bron van elektrische energie is. Het is de basisbouwsteen van een batterij.

3.

Voor de toepassing van X.A.I.001.j.1. is een “primaire cel” een “cel” die niet ontworpen is om door enige andere bron te worden opgeladen.

4.

Voor de toepassing van X.A.I.001.j.2. is een “secundaire cel” een “cel” die ontworpen is om door een externe elektrische bron te worden opgeladen.

k.

“Supergeleidende” elektromagneten of solenoïden die “speciaal ontworpen” zijn voor volledig opladen of ontladen in minder dan een minuut, met alle volgende kenmerken:

Opmerking: X.A.I.001.k. heeft geen betrekking op “supergeleidende” elektromagneten of solenoïden die zijn ontworpen voor medische apparatuur voor beeldvorming door middel van magnetische resonantie (Magnetic Resonance Imaging – MRI).

1.

Maximale energie die tijdens de ontlading wordt geleverd, gedeeld door de duur van de ontlading, van meer dan 500 kJ per minuut;

2.

De binnendiameter van de stroomvoerende wikkelingen is groter dan 250 mm; alsmede

3.

De apparatuur heeft een nominale magnetische inductie van meer dan 8 T of een nominale “totale stroomdichtheid” in de wikkeling hoger dan 300 A/mm2.

l.

Voor de opslag van elektromagnetische energie bestemde schakelingen of systemen, die “componenten” bevatten vervaardigd van “supergeleidende” materialen die “speciaal ontworpen” zijn om te werken bij temperaturen beneden de “kritische temperatuur” van ten minste een van hun “supergeleidende” bestanddelen en met elk van de volgende functies:

1.

Operationele resonantiefrequenties van hoger dan 1 MHz;

2.

Opgeslagen energiedichtheid van 1 MJ/m3 of meer; alsmede

3.

Een ontladingstijd van minder dan 1 ms;

m.

Waterstof/waterstofisotoopthyratrons met keramiekmetaalconstructie en een toelaatbare maximale stroomsterkte van 500 A of meer;

n.

Niet gebruikt;

o.

Zonnecellen, CIC (“cell-interconnect-coverglass”)-samenstellingen, zonnepanelen en zonne-“arrays” die “voor gebruik in de ruimte gekwalificeerd” zijn en niet onder 3A001.e.4. vallen (1).

X.A.I.002

Universele “elektronische samenstellingen”, modules en uitrusting.

a.

Elektronische testapparatuur, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

b.

Digitale magneetbandinstrumentatierecorders met een of meer van de volgende kenmerken:

1.

Een maximale digitale overbrengingssnelheid van de interface groter dan 60 Mbit/s, waarbij gebruik wordt gemaakt van “helical scan”-technieken;

2.

Een maximale digitale overbrengingssnelheid van de interface groter dan 120 Mbit/s, waarbij gebruik wordt gemaakt van vaste-koptechnieken; of

3.

“Voor gebruik in de ruimte gekwalificeerd”;

c.

Apparatuur met een maximale digitale overbrengsnelheid van de interface groter dan 60 Mbit/s, ontworpen voor het ombouwen van digitale magneetbandvideorecorders voor gebruik als digitale instrumentatiegegevensrecorders;

d.

Niet-modulaire analoge oscilloscopen met een bandbreedte van 1 GHz of meer;

e.

Modulaire analoge oscilloscoopsystemen met een van de volgende kenmerken:

1.

Een hoofdorgaan met een bandbreedte van 1 GHz of groter; of

2.

Insteekmodulen met een individuele bandbreedte van 4 GHz of meer;

f.

Analoge bemonsteringsoscilloscopen voor het analyseren van periodieke verschijnselen met een effectieve bandbreedte groter dan 4 GHz;

g.

Digitale oscilloscopen en “transient recorders” die gebruikmaken van analoog-digitaalomzettingstechnieken, geschikt voor het opslaan van kortstondige verschijnselen door het opeenvolgend bemonsteren van eenmalige ingangssignalen met tussenpozen van minder dan 1 ns (meer dan 1 gigasample per seconde (GSPS)), met digitalisering naar een scheidend vermogen van 8 bit of beter en opslag van 256 of meer monsters.

Opmerking: X.A.I.002 is van toepassing op de volgende speciaal ontworpen componenten voor analoge oscilloscopen:

1.

Plug-inmodulen;

2.

Externe versterkers;

3.

Voorversterkers;

4.

Bemonsteringstoestellen;

5.

Kathodestraalbuizen.

X.A.I.003

Specifieke verwerkingsapparatuur, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, als hieronder:

a.

Frequentieomzetters en speciaal ontworpen componenten daarvoor, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

b.

Massaspectrometers, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

c.

Alle flashröntgenmachines of componenten van op basis daarvan ontworpen gepulseerde voedingssystemen, met inbegrip van Marx-generatoren, pulsvormingsnetwerken met een hoog vermogen, hoogspanningscondensatoren en -triggers;

d.

Pulsversterkers, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

e.

Elektronische apparatuur voor het genereren van tijdvertraging of het meten van tijdsinterval, als hieronder:

1.

Digitale generatoren met tijdvertraging met een resolutie van 50 ns of minder voor een tijdsinterval van 1 μs of meer; of

2.

Meerkanalige (d.w.z. drie kanalen of meer) of modulaire intervalmeters en chronometrische apparatuur met een resolutie van 50 ns of minder voor een tijdsinterval van 1 μs of meer;

f.

Chromatografie en spectrometrie analytische instrumenten.

X.B.I.001

Apparatuur voor de vervaardiging van elektronische componenten of materialen, als hieronder, en daarvoor speciaal ontworpen componenten en toebehoren.

a.

Apparatuur speciaal ontworpen voor de vervaardiging van elektronenbuizen, optische elementen en speciaal ontworpen componenten daarvoor, bedoeld in 3A001 (2) of X.A.I.001;

b.

Apparatuur speciaal ontworpen voor de productie van halfgeleiderelementen, geïntegreerde schakelingen en “elektronische samenstellingen”, als hieronder, en systemen die dergelijke apparatuur bevatten of er de kenmerken van hebben:

Opmerking: X.B.I.001.b. is ook van toepassing op apparatuur die wordt gebruikt of aangepast voor gebruik bij de vervaardiging van andere elementen, zoals beeldvormers, elektro-optische elementen en elementen waarbij gebruik wordt gemaakt van akoestische golven.

1.

Apparatuur voor de verwerking van materialen voor de vervaardiging van hulpmiddelen en componenten als bedoeld in rubriek X.B.I.001.b, als hieronder:

Opmerking: X.B.I.001 heeft geen betrekking op kwartsovenbuizen, ovenbekleding, eindeffectoren (“paddles”), ovenschuitjes (met uitzondering van speciaal ontworpen “caged boats”), gaswasflessen, cassettes of smeltkroezen speciaal ontworpen voor de in X.B.I.001.b.1. bedoelde verwerkingsapparatuur.

a.

Apparatuur voor de productie van polykristallijn silicium en materialen bedoeld in 3C001 (3);

b.

Apparatuur speciaal ontworpen voor het zuiveren of verwerken van III/V en II/VI halfgeleidermaterialen als bedoeld in 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 of 3C005 (4), met uitzondering van kristaltrekkers, waarop X.B.I.001.b.1.c hieronder betrekking heeft;

c.

Kristaltrekkers en -ovens, als hieronder:

Opmerking: X.B.I.001.b.1.c heeft geen betrekking op diffusie- en oxidatieovens.

1.

Uitgloei- of rekristalliseerapparatuur anders dan ovens met temperatuursuniformiteit voor grote energieoverdracht geschikt voor het bewerken van plakken (“wafers”) met een snelheid van 0,005 m2 per minuut;

2.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” kristaltrekkers met één of meer van de volgende kenmerken:

a.

Hervulbaar zonder vervanging van de smeltkroescontainer;

b.

Geschikt voor een werkdruk van meer dan 2,5 × 105 Pa, of

c.

Geschikt voor het trekken van kristallen met een diameter van meer dan 100 mm;

d.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” kristaltrekkers voor epitaxiale groei met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

Geschikt voor de productie van een laag van silicium met een laagdikte-uniformiteit beter dan ± 2,5 % over een afstand van 200 mm of meer;

2.

Geschikt voor de productie van een laag van een ander materiaal dan silicium met een laagdikte-uniformiteit van de wafer gelijk aan of beter dan ± 3,5 %; of

3.

Rotatie van afzonderlijke wafers tijdens de bewerking;

e.

Apparatuur voor het opbrengen van epitaxiale lagen door middel van moleculaire bundels;

f.

Magnetisch verbeterde “sputter”-apparatuur met speciaal ontworpen geïntegreerde load-locks, geschikt voor load-lock-wafeltransport in een geïsoleerde vacuümomgeving;

g.

Apparatuur speciaal ontworpen voor ionenimplantatie, ionenversterkte of foto-versterkte diffusie, met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

Mogelijkheid om patronen te vormen;

2.

Stralingsenergie (versnellingsspanning) van meer dan 200 keV;

3.

Geoptimaliseerd om te werken bij een stralingsenergie (versnellingsspanning) van minder dan 10 keV; of

4.

Geschikt om met hoge energie zuurstof te implanteren in een verhit “substraat”;

h.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor selectieve verwijdering (etsen) door middel van anisotrope droge methoden (bv. met plasma), als hieronder:

1.

“Batch”-typen met een van de volgende kenmerken:

a.

Eindpuntsbepaling, anders dan met optische emissiespectroscopietypen; of

b.

Bedrijfsdruk (voor etsen) van de reactor van 26,66 Pa of minder;

2.

“Single wafer”-typen met één of meer van de volgende kenmerken:

a.

Eindpuntsbepaling, anders dan met optische emissiespectroscopietypen;

b.

Bedrijfsdruk (voor etsen) van de reactor van 26,66 Pa of minder; of

c.

“Cassette-to-cassette” en “load lock” voor intern transport van wafers;

Opmerkingen:

1.

Onder “batch”-typen worden machines verstaan die niet speciaal ontworpen zijn voor de productiebewerking van afzonderlijke wafers. Dergelijke machines kunnen twee of meer wafers gelijktijdig bewerken met gemeenschappelijke procesparameters, zoals RF-vermogen, temperatuur, etsgassoorten, stroomsnelheden.

2.

Met “single wafer”-typen worden machines bedoeld die “speciaal ontworpen” zijn voor de productie van afzonderlijke wafers. Deze machines kunnen gebruikmaken van technieken voor automatisch intern transport van wafers om een enkele wafer in de bewerkingsapparatuur te laden. De definitie omvat apparatuur die meerdere wafers kan laden en bewerken, maar waarbij de etsparameters, zoals RF-vermogen of eindpunt, voor elke afzonderlijke wafer apart kunnen worden bepaald.

i.

Apparatuur voor “chemische afzetting uit de damplaag” (CVD), bv. met plasma ondersteunde CVD (PECVD) of fotoversterkte CVD, voor de fabricage van halfgeleiderelementen, met een van de volgende mogelijkheden voor het afzetten van oxiden, nitriden, metalen of polysilicum:

1.

Apparatuur voor “chemische afzetting uit de damplaag” met een werkdruk lager dan 105 Pa, of

2.

PECVD-apparatuur werkend met een werkfrequentie van minder dan 60 Pa of met automatisch intern transport van wafers volgens “cassette-to-cassette” en “load lock”-methode;

Opmerking: X.B.I.001.b.1.i heeft geen betrekking op systemen voor “chemische afzetting uit de damplaag” bij lage druk (LPCVD) of reactieve “sputter”-apparatuur.

j.

Elektronenbundelsystemen speciaal ontworpen of aangepast voor het vervaardigen van maskers of het bewerken van halfgeleiderelementen, met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

Elektrostatische bundeldeflectie;

2.

Gevormd niet-Gaussbundelprofiel;

3.

Digitaal-analoogomzettingssnelheid hoger dan 3 MHz;

4.

Digitaal-analoogomzettingsnauwkeurigheid van meer dan 12 bit; of

5.

Terugkoppelingsnauwkeurigheid van 1 μm of preciezer met betrekking tot de doel-bundelpositie;

Opmerking: X.B.I.001.b.1.j heeft geen betrekking op systemen voor elektronenbundelafzetting of universele rasterelektronenmicroscopen.

k.

Apparatuur voor het afwerken van oppervlakken van halfgeleiderplakken (“wafers”), als hieronder:

1.

Speciaal ontworpen apparatuur voor het bewerken van de achterzijde van wafers die dunner zijn dan 100 μm en het later scheiden daarvan; of

2.

Speciaal ontworpen apparatuur voor het tot stand brengen van een oppervlakteruwheid van het actieve oppervlak van een bewerkte wafer met een waarde van 2 sigma van 2 μm of minder, totale meetklokuitslag (TIR);

Opmerking: X.B.I.001.b.1.k heeft geen betrekking op enkelzijdige schuur- en polijstmachines voor afwerking van het oppervlak van wafers.

l.

Apparatuur voor onderlinge koppeling, waaronder gemeenschappelijke enkelvoudige of meervoudige vacuümkamers speciaal ontworpen om de integratie van in X.B.I.001 bedoelde apparatuur in een compleet systeem mogelijk te maken;

m.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur die gebruikmaakt van “lasers” voor het herstellen of afbramen van “monolithische geïntegreerde schakelingen” met een van de volgende kenmerken:

1.

Instelnauwkeurigheid fijner dan ± 1 μm; of

2.

Brandpuntsvlak (groefbreedte) kleiner dan 3 μm.

Technische opmerking: Voor de toepassing van X.B.I.001.b.1 is “sputteren” een deklaagbekledingsprocedé waarbij positief geladen ionen worden versneld door een elektrisch veld naar het oppervlak van een trefplaat (deklaagmateriaal). De kinetische energie van de botsende ionen is voldoende om ervoor te zorgen dat atomen aan het oppervlak van de trefplaat vrijkomen en worden afgezet op het substraat. (Opmerking: Sputteren met een triode of magnetron en reactief sputteren, welke methoden worden toegepast om de hechting van de bekleding en de afzetsnelheid te vergroten, zijn gebruikelijke aanpassingen van het procedé.)

2.

Maskers, maskersubstraten, apparatuur voor de vervaardiging van maskers en beeldgeleiderapparatuur voor de vervaardiging van elementen en componenten als bedoeld in rubriek X.B.I.001, als hieronder:

Opmerking: De term “maskers” verwijst naar de maskers gebruikt bij elektronenbundellithografie, röntgenlithografie en lithografie met ultraviolet licht, alsmede de gebruikelijke ultraviolette en zichtbare fotolithografie.

a.

Afgewerkte maskers, fijne optische netwerken (“reticles”) en ontwerpen daarvoor, met uitzondering van:

1.

Afgewerkte maskers of fijne optische netwerken (“reticles”) voor de vervaardiging van geïntegreerde schakelingen die niet onder 3A001 vallen (5); of

2.

Maskers of fijne optische netwerken met beide volgende eigenschappen:

a.

Het ontwerp is gebaseerd op geometrie van 2,5 μm of meer; alsmede

b.

Het ontwerp bevat geen bijzondere kenmerken om het beoogde gebruik door middel van productieapparatuur of “programmatuur” te wijzigen;

b.

Maskersubstraten, als hieronder:

1.

Met een hard oppervlak (bv. chroom, silicium, molybdeen) beklede “substraten” (bv. glas, kwarts, saffier) voor het vervaardigen van maskers met afmetingen van meer dan 125 mm x 125 mm; of

2.

Substraten speciaal ontworpen voor röntgenmaskers;

c.

Apparatuur, andere dan computers voor algemeen gebruik, speciaal ontworpen voor computerondersteund ontwerp (CAD) van halfgeleiderelementen of geïntegreerde schakelingen;

d.

Uitrusting of machines, als hieronder, voor de vervaardiging van maskers of fijne optische netwerken (“reticles”):

1.

Foto-optische repeteercamera’s die “arrays” kunnen produceren groter dan 100 mm × 100 mm, of die één enkele belichting groter dan 6 × 6 mm in het beeldvlak (d.w.z. het brandpuntsvlak) kunnen produceren, of die lijnbreedten van minder dan 2,5 μm kunnen aanbrengen in de fotoresist op het “substraat”;

2.

Apparatuur voor de vervaardiging van maskers of fijne optische netwerken die gebruikmaakt van ionen- of “laser”-bundellithografie, geschikt voor het aanbrengen van lijnbreedten van minder dan 2,5 μm; of

3.

Uitrusting of houders voor het aanpassen van maskers of fijne optische netwerken of het toevoegen van zelfdragende emulsies om gebreken te verhelpen;

Opmerking: X.B.I.001.b.2.d.1 en b.2.d.2 zijn niet van toepassing op apparatuur voor het vervaardigen van maskers waarbij gebruik wordt gemaakt van foto-optische methoden die ofwel vóór 1 januari 1980 in de handel verkrijgbaar was ofwel niet beter presteert dan dergelijke apparatuur.

e.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor de inspectie van maskers, fijne optische netwerken of zelfdragende emulsies met:

1.

Een resolutie van 0,25 μm of preciezer; alsmede

2.

Een nauwkeurigheid van 0,75 μm of preciezer over een afstand van één of twee coördinaten van 63,5 mm of meer;

Opmerking: X.B.I.001.b.2.e heeft niet betrekking op universele rasterelektronenmicroscopen, tenzij speciaal ontworpen en uitgerust voor automatische patrooninspectie.

f.

Apparatuur voor uitrichten en belichten ten behoeve van de productie van wafers met behulp van foto-optische of röntgenmethoden, bijvoorbeeld lithografische apparatuur, met inbegrip van apparatuur voor projectiebeeldoverdracht en “step and repeat”-/repeteerapparatuur (“direct step on wafer”) of scannerapparatuur (“step and scan”), geschikt voor het vervullen van een van de volgende functies:

Opmerking: X.B.I.001.b.2.f heeft geen betrekking op foto-optische op contact of nabijheid gebaseerde apparatuur voor het uitrichten en belichten van maskers, en evenmin op apparatuur voor contactbeeldoverdracht.

1.

Productie met een patroongrootte van minder dan 2,5 μm;

2.

Uitrichting met een nauwkeurigheid preciezer dan ± 0,25 μm (3 sigma);

3.

Machine-tot-machine-deklaag niet beter dan ± 0,3 μm; of

4.

golflengte van de lichtbron korter dan 400 nm;

g.

Elektronenbundel-, ionenbundel- of röntgenapparatuur voor projectiebeeldoverdracht geschikt voor het produceren van patronen van minder dan 2,5 μm;

Opmerking: Zie X.B.I.001.b.1.j voor afgebogen-en-gefocusseerde-bundelsystemen (systemen voor direct schrijven).

h.

Apparatuur met “lasers” voor direct schrijven op wafers en die patronen van minder dan 2,5 μm kan produceren.

3.

Apparatuur voor de assemblage van geïntegreerde schakelingen, als hieronder:

a.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” die-bonders met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

Speciaal ontworpen voor “hybride geïntegreerde schakelingen”;

2.

Een kruistafelbereik groter dan 37,5 × 37,5 mm; alsmede

3.

Plaatsingsnauwkeurigheid in het X-Y-vlak preciezer dan ± 10 μm;

b.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor het aanbrengen van meerdere bindingen in één enkele bewerking (bv. “beam lead bonders”, “chip carrier bonders” en “tape bonders”);

c.

Halfautomatische of automatische “hot cap sealers”, waarbij de toplaag plaatselijk wordt verwarmd tot een hogere temperatuur dan de pakketromp, speciaal ontworpen voor keramische microschakelingen bedoeld in 3A001 (6) en met een verwerkingscapaciteit van ten minste één pakket per minuut.

Opmerking: X.B.I.001.b.3 heeft geen betrekking op puntlasapparaten voor algemeen gebruik.

4.

Filters voor schone kamers geschikt om te zorgen voor een atmosfeer met 10 of minder deeltjes van 0,3 μm of kleiner per 0,02832 m3 en de daartoe benodigde filtermaterialen.

Technische opmerking: Voor de toepassing van X.B.I.001 wordt onder “door een opgeslagen programma gestuurd” verstaan: gestuurd via in een elektronisch geheugen opgeslagen instructies die door een processor kunnen worden uitgevoerd om de verrichting van vooraf bepaalde functies te sturen. Apparatuur kan “door een opgeslagen programma gestuurd” zijn, ook al bevindt het elektronische geheugen zich niet in het apparaat zelf.

X.B.I.002

Apparatuur voor het inspecteren of testen van elektronische componenten en materialen, en speciaal ontworpen componenten en toebehoren daarvoor.

a.

Apparatuur speciaal ontworpen voor het inspecteren of testen van elektronenbuizen, optische elementen en speciaal ontworpen componenten daarvoor als bedoeld in 3A001 (7) of X.A.I.001;

b.

Apparatuur speciaal ontworpen voor het inspecteren of testen van halfgeleiderelementen, geïntegreerde schakelingen en “elektronische samenstellingen”, als hieronder, en systemen die de kenmerken van dergelijke apparatuur bevatten:

Opmerking: X.B.I.002.b heeft ook betrekking op apparatuur gebruikt of aangepast voor gebruik bij het inspecteren of testen van andere apparaten, zoals beeldvormingsapparaten, elektro-optische apparaten en elementen waarbij gebruik wordt gemaakt van akoestische golven.

1.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” inspectieapparatuur voor de automatische detectie van gebreken, fouten of contaminanten van ten hoogste 0,6 μm in of op bewerkte wafers, substraten, met uitzondering van gedrukte schakelingen of chips, waarbij gebruik wordt gemaakt van optische-beeldverwervingstechnieken voor patroonvergelijking;

Opmerking: X.B.I.002.b.1 heeft niet betrekking op universele rasterelektronenmicroscopen, tenzij speciaal ontworpen en uitgerust voor automatische patrooninspectie.

2.

Speciaal ontworpen “door een opgeslagen programma gestuurde” meet- en analyseapparatuur, als hieronder:

a.

Speciaal ontworpen voor de meting van het zuurstof- of koolstofgehalte in halfgeleidermaterialen;

b.

Apparatuur voor lijnbreedtemeting met een resolutie van 1 μm of fijner;

c.

Speciaal ontworpen vlakheidsmeetinstrumenten geschikt voor het meten van vlakheidsafwijkingen van 10 μm of minder met een resolutie van 1 μm of fijner.

3.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor het testen van wafers die een of meer van de volgende kenmerken heeft:

a.

Instelnauwkeurigheid fijner dan 3,5 μm;

b.

Geschikt voor het testen van apparaten met meer dan 68 in-/uitgangspunten; of

c.

Geschikt voor het testen op een frequentie vanaf 1 GHz;

4.

Testapparatuur, als hieronder:

a.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur speciaal ontworpen voor het testen van discrete halfgeleiderelementen en niet-omhulde schijfjes, geschikt voor het testen op frequenties vanaf 18 GHz;

Technische opmerking: Discrete halfgeleiderelementen omvatten ook fotocellen en zonnecellen.

b.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur speciaal ontworpen voor het testen van geïntegreerde schakelingen en “elektronische samenstellingen” ervan, geschikt voor het functioneel testen:

1.

Met een “patroonsnelheid” hoger dan 20 MHz; of

2.

Met een “patroonsnelheid” hoger dan 10 MHz doch niet hoger dan 20 MHz en geschikt voor het testen van pakketten van meer dan 68 in-/uitgangspunten.

Opmerkingen: X.B.I.002.b.4.b heeft niet betrekking op testapparatuur speciaal ontworpen voor het testen van:

1.

Geheugens;

2.

“Samenstellingen” of een categorie “elektronische samenstellingen” voor toepassingen in huis of voor amusement; alsmede

3.

Elektronische componenten, “elektronische samenstellingen” en geïntegreerde schakelingen niet bedoeld in 3A001 (8) of X.A.I.001, mits dergelijke testapparatuur geen computingfaciliteiten met “programmeerbaarheid door de gebruiker” bevat.

Technische opmerking: Voor de toepassing van X.B.I.002.b.4.b wordt onder “patroonsnelheid” de maximale frequentie van digitale werking van testapparatuur verstaan. Deze stemt derhalve overeen met de hoogste overbrengsnelheid van de testapparatuur in non-multiplexed mode. De patroonsnelheid wordt ook testsnelheid, maximale digitale frequentie of maximale digitale snelheid genoemd.

c.

Apparatuur speciaal ontworpen voor het bepalen van de prestaties van focal-plane arrays op golflengten van meer dan 1 200 nm met “door een opgeslagen programma gestuurde” metingen of computerondersteunde evaluaties die een of meer van de volgende kenmerken heeft:

1.

Gebruik van scanstralen met een brandpuntdiameter van minder dan 0,12 mm;

2.

Ontworpen voor het meten van fotogevoelige prestatieparameters en voor het evalueren van de frequentieresponsie, de modulatieoverdrachtsfunctie, de uniformiteit van de responsiviteit of van geluid; of

3.

Ontworpen voor het evalueren van arrays geschikt voor het vormen van beelden met meer lijnelementen dan 32 x 32;

5.

Testsystemen werkend met elektronenbundels ontworpen om te werken bij of onder 3 keV, of werkend met “laser”-bundels, voor het contactloos testen van halfgeleiderelementen die onder spanning staan, met een of meer van de volgende kenmerken:

a.

Werkend met een stroboscoop met bundelonderdrukking (beam blanking) dan wel detector strobing;

b.

Een elektronenspectrometer voor spanningsmetingen met een resolutie van minder dan 0,5 V; of

c.

Elektrische meetklemmen voor de analyse van de prestaties van geïntegreerde schakelingen;

Opmerking: X.B.I.002.b.5 heeft niet betrekking op universele rasterelektronenmicroscopen tenzij speciaal ontworpen en uitgerust voor het contactloos testen van halfgeleiderelementen die onder spanning staan.

6.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” multifunctionele systemen werkend met gebundelde ionenstralen speciaal ontworpen voor het vervaardigen, het repareren, de fysieke layoutanalyse en het testen van maskers en halfgeleiderelementen, met een van de volgende kenmerken:

a.

Terugkoppelingsnauwkeurigheid van 1 μm of preciezer met betrekking tot de doel-bundelpositie; of

b.

Digitaal-analoogomzettingsnauwkeurigheid van meer dan 12 bit;

7.

Deeltjesmeetsystemen die gebruikmaken van “lasers” ontworpen voor het meten van de grootte en concentratie van deeltjes in de lucht, met beide van de volgende kenmerken:

a.

Geschikt voor het meten van de grootte van deeltjes van ten hoogste 0,2 μm met een doorstroomsnelheid van ten minste 0,02832 m3 per minuut; alsmede

b.

Geschikt voor het classificeren van schone lucht, klasse 10 of beter.

Technische opmerking: Voor de toepassing van X.B.I.002 wordt onder “door een opgeslagen programma gestuurd” verstaan: gestuurd via in een elektronisch geheugen opgeslagen instructies die door een processor kunnen worden uitgevoerd om de verrichting van vooraf bepaalde functies te sturen. Apparatuur kan “door een opgeslagen programma gestuurd” zijn, ook al bevindt het elektronische geheugen zich niet in het apparaat zelf.

X.C.I.001

Positieve “resists” ontworpen voor halfgeleiderlithografie die optimaal geschikt zijn gemaakt voor gebruik bij golflengten tussen 370 en 193 nm.

X.D.I.001

“Programmatuur” speciaal ontworpen voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van elektronische apparaten of componenten als bedoeld in X.A.I.001, universele elektronische apparatuur als bedoeld in X.A.I.002, of vervaardigings- en testapparatuur als bedoeld in X.B.I.001 en X.B.I.002; of “programmatuur” speciaal ontworpen voor het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in 3B001.g en 3B001.h (9).

X.E.I.001

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van elektronische apparaten of componenten als bedoeld in X.A.I.001, universele elektronische apparatuur als bedoeld in X.A.I.002, of vervaardigings- en testapparatuur als bedoeld in X.B.I.001 en X.B.I.002, of materialen als bedoeld in X.C.I.001.

Categorie II — Computers

Opmerking: Categorie II heeft niet betrekking op voor persoonlijk gebruik bedoelde goederen van natuurlijke personen.

X.A.II.001

Computers, “elektronische samenstellingen” en aanverwante apparatuur niet bedoeld in 4A001 of 4A003 (10), en speciaal ontworpen componenten daarvoor.

Opmerking: De embargostatus van de in X.A.II.001 omschreven “digitale computers” of aanverwante apparatuur wordt bepaald door de embargostatus van andere apparatuur of systemen, mits:

a.

de “digitale computers” of aanverwante apparatuur essentieel zijn voor de werking van de andere apparatuur of systemen;

b.

de “digitale computers” of de aanverwante apparatuur niet een “voornaamste deel” van de andere apparatuur of systemen vormen; alsmede

N.B.1: De embargostatus van apparatuur voor “signaalverwerking” of “beeldverbetering” speciaal ontworpen voor andere apparatuur, waarvan de functies beperkt zijn tot die welke noodzakelijk zijn voor die andere apparatuur, wordt bepaald door de embargostatus van die andere apparatuur, ook indien het criterium betreffende het “voornaamste deel” wordt overschreden. N.B.2: Zie categorie 5, deel 1 (Telecommunicatie) voor de controlestatus van “digitale computers” of aanverwante apparatuur voor telecommunicatie-uitrusting (11) .

c.

de “technologie” voor de “digitale computers” en aanverwante apparatuur wordt bepaald door 4E (12) .

a.

Elektronische computers en aanverwante apparatuur, en “elektronische samenstellingen” en speciaal ontworpen componenten daarvoor, gespecificeerd om te werken bij een omgevingstemperatuur hoger dan 343 K (70 °C);

b.

“Digitale computers”, met inbegrip van apparatuur voor “signaalverwerking” of “beeldverbetering”, met een aangepast piekvermogen (“APP”) van ten minste 0,0128 gewogen TeraFLOPS (WT);

c.

“Elektronische samenstellingen” speciaal ontworpen of aangepast voor verhoging van de prestaties door samenvoeging van processoren, zoals hieronder:

1.

Zodanig ontworpen dat samenvoegingen in configuraties van 16 of meer processoren mogelijk zijn;

2.

Niet gebruikt;

Opmerking 1: X.A.II.001.c is uitsluitend van toepassing op “elektronische samenstellingen” en programmeerbare onderlinge verbindingen met een “APP” dat de limieten van X.A.II.001.b niet te boven gaat, wanneer deze als niet-geïntegreerde “elektronische samenstellingen” worden geëxporteerd. Deze categorie is niet van toepassing op “elektronische samenstellingen” die van zichzelf door de aard van hun ontwerp beperkt zijn tot gebruik als aanverwante apparatuur als bedoeld in X.A.II.001.k.

Opmerking 2: X.A.II.001.c heeft niet betrekking op een “elektronische samenstelling” speciaal ontworpen voor een product of groep van producten waarvan de maximale configuratie de limieten van X.A.II.001.b. niet te boven gaat.

d.

Niet gebruikt;

e.

Niet gebruikt;

f.

Apparatuur voor “signaalverwerking” of “beeldverbetering” met een aangepast piekvermogen (“APP”) van ten minste 0,0128 gewogen TeraFLOPS (WT);

g.

Niet gebruikt;

h.

Niet gebruikt;

i.

Apparatuur die “terminal interface-apparatuur” bevat welke de limieten van X.A.III.101 te boven gaat;

Technische opmerking: Voor de toepassing van X.A.II.001.i wordt onder “terminal interfaceapparatuur” verstaan: apparatuur waar informatie het telecommunicatiesysteem binnenkomt of verlaat, bijvoorbeeld telefoon, datamachine en computer.

j.

Apparatuur speciaal ontworpen voor het extern onderling verbinden van “digitale computers” of aanverwante apparatuur waardoor communicatie met een gegevenssnelheid groter dan 80 Mb/s mogelijk wordt.

Opmerking: X.A.II.001.j. heeft geen betrekking op interne onderlinge verbindingen (zoals “backplanes”, “buses”), passieve onderlinge verbindingen, “netwerktoegangsbesturingseenheden” of “communicatiekanaalbesturingseenheden”.

Technische opmerking: Voor de toepassing van X.A.II.001.j wordt onder “communicatiekanaalbesturingseenheden” verstaan: de fysieke verbinding die de stroom synchrone of asynchrone digitale informatie bestuurt. Deze bestaat uit een samenstelling die in de computer- of telecommunicatieapparatuur kan worden geïntegreerd teneinde toegang tot de communicatie te verschaffen.

k.

“Hybride computers” en “elektronische samenstellingen” en speciaal ontworpen componenten daarvoor die analoog-digitaalomzetters bevatten en alle volgende kenmerken hebben:

1.

32 of meer kanalen; alsmede

2.

Een scheidend vermogen van ten minste 14 bit (plus tekenbit) met een omzettingssnelheid van ten minste 200 000 Hz.

X.D.II.001

“Programmatuur” voor de verificatie en validatie van “programma’s”, “programmatuur” voor het automatisch genereren van “broncodes” en besturingssysteem-”programmatuur” die speciaal ontworpen zijn voor apparatuur voor “real-timeverwerking”.

a.

“Programmatuur” voor de verificatie en validatie van “programma’s” waarbij gebruik wordt gemaakt van wiskundige en analytische technieken en die ontworpen of aangepast is voor “programma’s” met meer dan 500 000“broncode”-instructies;

b.

“Programmatuur” voor het automatisch genereren van “broncodes” uit gegevens die online verkregen zijn door middel van externe sensoren zoals beschreven in Verordening (EU) 2021/821; of

c.

Besturingssysteem-”programmatuur” speciaal ontworpen voor apparatuur voor “real-timeverwerking” waardoor een “globale onderbrekingswachttijd” van minder dan 20 μs gewaarborgd is.

Technische opmerking: Voor de toepassing van X.D.II.001 wordt onder “globale onderbrekingswachttijd” verstaan: de tijd die een computersysteem nodig heeft om een door een gebeurtenis veroorzaakte onderbreking te onderkennen, deze af te handelen en de processorinstelling tijdelijk over te schakelen naar een subsidiaire taak die resident is in het geheugen in afwachting van een onderbreking.

X.D.II.002

Andere dan de in 4D001 bedoelde “programmatuur” (13) speciaal ontworpen of aangepast voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in 4A101, X.A.II.001 (14).

X.E.II.001

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.II.001, of “programmatuur” als bedoeld in X.D.II.001 of X.D.II.002.

X.E.II.002

“Technologie” voor de “ontwikkeling” of “productie” van apparatuur ontworpen voor “verwerking van meervoudige stromen van gegevens”.

Technische opmerking: Voor de toepassing van X.E.II.002 wordt onder “verwerking van meervoudige stromen van gegevens” verstaan: de op microprogramma’s of de architectuur van apparatuur gebaseerde technieken die het verwerken van twee of meer datareeksen bestuurd door een of meer opdrachtreeksen mogelijk maken, bijvoorbeeld door middel van:

1.

“single instruction multiple data”-(SIMD)-architecturen zoals vector- of “array” verwerkingseenheden;

2.

“multiple single instruction multiple data”-(MSIMD)-architecturen;

3.

“multiple instruction multiple data”-(MIMD)-architecturen, met inbegrip van die welke hechtgekoppeld, kortgekoppeld of niet-hechtgekoppeld zijn; of

4.

gestructureerde “array” verwerkingselementen, met inbegrip van systolische “arrays”.

Categorie III. Deel 1 – Telecommunicatie

Opmerking: Categorie III. Deel 1 heeft geen betrekking op goederen die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik van natuurlijke personen.

X.A.III.101

Telecommunicatieapparatuur.

a.

Alle soorten telecommunicatieapparatuur die niet onder 5A001.a (15) valt, speciaal ontworpen voor werktemperaturen buiten het gebied van 219 K (-54 C) tot 397 K (124°C).

b.

Telecommunicatie-transmissieapparatuur of -systemen, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen en toebehoren, met een van de volgende kenmerken, functies of eigenschappen:

Opmerking: Telecommunicatie-transmissieapparatuur:

a.

Alle categorieën zoals hieronder vermeld of combinaties daarvan:

1.

Radioapparatuur (b.v. zenders, ontvangers en zender-ontvangers);

2.

Eindstations;

3.

Tussenversterkers;

4.

Lijnversterkers;

5.

Regeneratoren;

6.

Omzet- en codeerapparatuur (“transcoders”);

7.

Multiplexapparatuur (met inbegrip van statistische multiplex);

8.

Modulatoren/demodulatoren (modems);

9.

Transmultiplexapparatuur (zie aanbeveling G 701 van CCITT);

10.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” digitale kruisverbindingsapparatuur;

11.

“Poorten” en bruggen;

12.

“Mediatoegangseenheden”;

b.

Apparatuur ontworpen voor gebruik voor communicatie over een of meer kanalen via:

1.

Draad (lijn);

2.

Coaxiaalkabel;

3.

Glasvezels;

4.

elektromagnetische straling; of

5.

Akoestische golven onder water.

1.

Gebruikmakend van digitale technieken, met inbegrip van de digitale verwerking van analoge signalen, en ontworpen voor het werken bij een “digitale overbrengsnelheid” welke op het hoogste niveau van multiplexen hoger is dan 45 Mbit/s of een “totale digitale overbrengsnelheid” hoger dan 90 Mbit/s;

Opmerking: Niet bedoeld wordt in X.A.III.101.b.1 apparatuur speciaal ontworpen voor integratie en werking in een satellietsysteem voor civiel gebruik.

2.

Modems die gebruikmaken van de “bandbreedte van een spraakkanaal” met een “gegevensdebiet” groter dan 9 600 bit/s;

3.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” digitale kruisverbindingsapparatuur met een “digitale overbrengsnelheid” hoger dan 8,5 Mbit/s per poort.

4.

Apparatuur die omvat:

a.

“Netwerktoegangsbesturingseenheden” en aanverwant gemeenschappelijk medium met een “digitale overbrengsnelheid” groter dan 33 Mbit/s; of

b.

“Communicatiekanaalbesturingseenheden” met een digitale uitvoer met een “gegevensdebiet” groter dan 64 000 bit/s per kanaal;

Opmerking: Indien niet onder embargo vallende apparatuur een “netwerktoegangsbesturingseenheid” bevat, mag deze uitsluitend telecommunicatie-interfaces bevatten van de typen omschreven, doch niet onder embargo gesteld, in X.A.III.101.b.4.

5.

Gebruikmakend van een “laser” en met een of meer van de volgende kenmerken:

a.

een transmissiegolflengte groter dan 1 000 nm; of

b.

gebruikmakend van analoge technieken en met een bandbreedte groter dan 45 MHz;

c.

gebruikmakend van coherente optische transmissietechnieken of coherente optische detectietechnieken (ook wel optische heterodyne of homodyne technieken genoemd);

d.

Gebruikmakend van golflengteverdeling-multiplexing (“wave length division multiplexing”)-technieken; of

e.

Met de functie “optische versterking”;

6.

Radioapparatuur met een in- of uitvoerwerkfrequentie hoger dan:

a.

31 GHz voor toepassing in satellietgrondstations; of

b.

26,5 GHz voor andere toepassingen;

Opmerking: X.A.III.101.b.6. heeft geen betrekking op apparatuur voor civiel gebruik in overeenstemming met een door de ITU (International Telecommunications Union) toegewezen band tussen 26,5 en 31 GHz.

7.

Radioapparatuur:

a.

Die gebruikmaakt van kwadratuur-amplitudemodulatie (QAM)-technieken boven niveau 4 en met een “totale digitale overbrengsnelheid” hoger dan 8,5 Mbit/s;

b.

Die gebruikmaakt van kwadratuur-amplitudemodulatie (QAM)-technieken boven niveau 16 en met een “totale digitale overbrengsnelheid” gelijk aan of lager dan 8,5 Mbit/s;

c.

Die gebruikmaakt van andere digitale modulatietechnieken en met een “spectrumrendement” van meer dan 3 bit/sec/Hz; of

d.

Met werkfrequentie in de 1,5-87,5 MHz band en met adaptieve technieken die meer dan 15 dB onderdrukking van storende signalen verschaffen.

Opmerkingen:

1.

Niet bedoeld wordt in X.A.III.101.b.7 apparatuur speciaal ontworpen voor integratie en werking in een satellietsysteem voor civiel gebruik.

2.

Niet bedoeld wordt in X.A.III.101.b.7 radioapparatuur voor werking in een door de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) toegewezen band:

a.

Met een of meerdere van de volgende kenmerken:

1.

Niet hoger dan 960 MHz; of

2.

Met een “totale digitale overbrengsnelheid” niet hoger dan 8,5 Mbit/s; alsmede

b.

Met een “spectrumrendement” niet hoger dan 4 bit/sec/Hz.

c.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” schakelapparatuur en aanverwante signaleringssystemen, met een of meer van de volgende kenmerken, functies of eigenschappen, en speciaal daarvoor ontworpen componenten en toebehoren:

Opmerking: Statistische multiplexers met digitale invoer en digitale uitvoer die schakelfuncties uitvoeren, worden behandeld als “door een opgeslagen programma gestuurde” schakelapparatuur.

1.

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde apparatuur of systemen voor “data(berichten)-uitwisseling”, ontworpen voor pakketschakeling en elektronische voorgemonteerde delen en componenten daarvoor.

2.

Niet gebruikt;

3.

Routebepaling of schakelen van “datagram”-pakketten;

Opmerking: X.A.III.101.c.3 heeft geen betrekking op netwerken die uitsluitend gebruikmaken van “netwerktoegangsbesturingseenheden” of op “netwerktoegangsbesturingseenheden” zelf.

4.

Niet gebruikt;

5.

Verbindingen tot stand brengen met prioriteit en preëmptie op verscheidene lagen;

Opmerking: Niet bedoeld is in X.A.III.101.c.5 het preëmptief op één niveau tot stand brengen van verbindingen.

6.

Ontworpen voor de automatische overdracht van oproepen in radionetten met celopbouw naar een andere schakelcentrale in het cellulaire net of voor de automatische verbinding met een gecentraliseerde, voor meer dan één centrale dienende abonneegegevensbank;

7.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” digitale kruisverbindingsapparatuur met een “digitale overbrengsnelheid” hoger dan 8,5 Mbit/s per poort.

8.

Apparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van “eenkanaalsignalisering” in niet-verbonden of quasi-verbonden bedrijfswijze;

9.

“Dynamische adaptieve routebepaling”;

10.

Pakketschakelcentrales, lijnschakelcentrales en routeschakelaars met poorten en lijnen die één van beide volgende limieten te boven gaan:

a.

Een “gegevensdebiet” van 000 bit/s per kanaal voor een “communicatiekanaalbesturingseenheid”; of

Opmerking: X.A.III.101.c.10.a heeft geen betrekking op multiplex samengestelde verbindingen die uitsluitend bestaan uit communicatiekanalen die niet individueel onder X.A.III.101.b.1 vallen.

b.

Een “digitale overbrengsnelheid” van 33 Mbit/s voor een “netwerktoegangsbesturingseenheid” en aanverwant gemeenschappelijk medium;

Opmerking: X.A.III.101.c.10 heeft geen betrekking op pakketschakelcentrales of routeschakelaars met poorten en lijnen die de limieten in X.A.III.101.c.10 niet te boven gaan.

11.

“Optisch schakelen”;

12.

Gebruikmakend van “Asynchrone Transfer Modus” (“ATM”)-technieken;

d.

Glasvezel en glasvezelkabel met een lengte van meer dan 50 m, ontworpen voor monomoduswerking;

e.

Gecentraliseerde besturing van het netwerk met beide volgende kenmerken:

1.

Ontvangt gegevens van de knooppunten; alsmede

2.

Verwerkt deze gegevens ten behoeve van besturing van het verkeer zonder dat de telefonist beslissingen hoeft te nemen, zodat het systeem “dynamische adaptieve routebepaling” uitvoert;

Opmerking 1: Onder X.A.III.101.e vallen niet de beslissingen ten aanzien van routebepaling aan de hand van vooraf vastgelegde gegevens.

Opmerking 2: X.A.III.101.e sluit niet uit besturing van het verkeer als een functie van voorspelbare statistische verkeersomstandigheden.

f.

Fasegestuurde antennesystemen opgebouwd uit een aantal identieke antennes (“phased array antennae”) met een werkfrequentie hoger dan 10,5 GHz en met actieve elementen en verspreide of componenten, en zodanig ontworpen dat elektronische besturing van de vorm en richting van de bundel mogelijk is, met uitzondering van landingssystemen met instrumenten die voldoen aan de normen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) (microgolflandingssystemen (MLS)).

g.

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde mobiele communicatieapparatuur, elektronische voorgemonteerde delen en componenten daarvoor; of

h.

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde radiorelaiscommunicatieapparatuur ontworpen voor gebruik bij frequenties gelijk aan of hoger dan 19,7 GHz en componenten daarvoor.

Technische opmerking: Voor de toepassing van X.A.III.101:

1)

“Asynchrone transmissiemodus” (“ATM”): een transfermodus waarbij de informatie is geordend in cellen; deze is asynchroon in die zin dat de manier waarop de cellen zich herhalen afhankelijk is van de vereiste of momentele bitsnelheid.

2)

“Bandbreedte van een spraakkanaal”: bij datacommunicatieapparatuur ontworpen om te werken binnen een spraakkanaal van 100 Hz, volgens de definitie in CCITT-aanbevelingen G.151.

3)

“Communicatiekanaalbesturingseenheid”: de fysieke verbinding die de stroom synchrone of asynchrone digitale informatie bestuurt. Deze bestaat uit een samenstelling die in de computer- of telecommunicatieapparatuur kan worden geïntegreerd teneinde toegang tot de communicatie te verschaffen.

4)

“Datagram”: een op zichzelf staand, onafhankelijk gegevenspakket dat voldoende informatie bevat om van de signaalapparatuur (“data terminal equipment”) van oorsprong naar de signaalapparatuur van bestemming te worden verzonden zonder dat het afhankelijk is van een voorafgaande uitwisseling van gegevens tussen deze signaalapparatuur van oorsprong en van bestemming en het transporterende netwerk.

5)

“Snel selecteren”: een faciliteit die kan worden toegepast bij virtuele oproepen, waardoor de mogelijkheid van signaalapparatuur (“data terminal equipment”) om gegevens te verzenden in gespreksopbouw- en beëindigings-“pakketten” groter wordt dan de basisspecificaties van een virtuele oproep.

6)

“Poort”: de door iedere combinatie van apparatuur en “programmatuur” gerealiseerde functie van het uitvoeren van de omzetting van standaardregels voor de weergave, verwerking of communicatie van gegevens die in het ene systeem worden toegepast, in de overeenkomstige doch verschillende standaardregels die worden toegepast in een ander systeem.

7)

“Digitaal netwerk voor geïntegreerde diensten” (ISDN): een samengebundeld eind-tot-eind-netwerk, waarin gegevens afkomstig van alle soorten communicatie (b.v. spraak, tekst, stilstaande en bewegende beelden) van één poort (terminal) in de telefoon(schakel)centrale via één toegangslijn naar en van de abonnee worden verzonden.

8)

“Pakket”: een groep binaire cijfers die gegevens en oproepbesturingssignalen bevat en als één samengesteld geheel wordt geschakeld. De gegevens, oproepbesturingssignalen en eventuele foutenbesturingsgegevens zijn in een voorgeschreven opmaak gerangschikt.

9)

“Eenkanaalsignalisering”: transmissie van besturingsinformatie (signalering) via een ander kanaal dan het kanaal dat voor de berichten wordt gebruikt. Met het signaleringskanaal worden doorgaans meerdere berichtenkanalen bestuurd.

10)

“Gegevensdebiet”: de zendsnelheid zoals gedefinieerd in aanbeveling 53-36 van de Internationale Telecommunicatie Unie ( ITU), ermee rekening houdend dat voor niet-binaire modulatie baud en bit per seconde niet hetzelfde zijn. Bits voor codeer-, controle- en synchronisatiefuncties worden meegeteld.

11)

“Dynamische adaptieve routebepaling”: automatische aanpassing van de route van verkeer op basis van de waarneming en analyse van actuele feitelijke netwerkomstandigheden.

12)

“Mediumtoegangseenheid”: apparatuur die één of meer communicatie-interfaces bevat (“toegangsbesturingseenheid voor netwerken”, “communicatiekanaalbesturingseenheid”, modem of computerhoofdlijn) voor het aansluiten van eindapparatuur op een netwerk.

13)

“Spectrumrendement”: “digitale overbrengsnelheid” [bits/s] / 6 dB spectrumbandbreedte in Hz.

14)

“Door een opgeslagen programma gestuurd”: gestuurd via in een elektronisch geheugen opgeslagen instructies die door een processor kunnen worden uitgevoerd om de verrichting van vooraf bepaalde functies te sturen.

Opmerking: Apparatuur kan “door een opgeslagen programma gestuurd” zijn, ook al bevindt het elektronische geheugen zich niet in het apparaat zelf.

X.B.III.101

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde telecommunicatie-testapparatuur.

X.C.III.101

Halffabricaten (“preforms”) van glas of enig ander materiaal dat optimaal geschikt is gemaakt voor de fabricage van glasvezels bedoeld in X.A.III.101.

X.D.III.101

“Programmatuur”, speciaal ontworpen of aangepast voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van goederen, bedoeld in X.A.III.101 en X.B.III.101, en programmatuur voor dynamische adaptieve routebepaling, als hieronder beschreven:

a.

“Programmatuur”, anders dan in machinegerichte vorm, speciaal ontworpen voor “dynamische adaptieve routebepaling”;

b.

Niet gebruikt.

X.E.III.101

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.III.101 of X.B.III.101, of “programmatuur” als bedoeld in X.D.III.101, en andere “technologieën”, als hieronder:

a.

Specifieke “technologie”, als hieronder:

1.

“Technologie” voor het bewerken en aanbrengen van bekleding op glasvezels, speciaal ontworpen om deze geschikt te maken voor gebruik onder water;

2.

“Technologie” voor de “ontwikkeling” van apparatuur die gebruikmaakt van “synchrone digitale hiërarchie” (SDH)- of “synchrone optische netwerk” (“Sonet”)-technieken.

Technische opmerking: Voor de toepassing van X.E.III.101:

1)

“Synchrone digitale hiërarchie” (SDH): een digitale hiërarchie die een middel verschaft voor het beheren, multiplexen en benaderen van verschillende vormen van digitaal verkeer door gebruik te maken van een synchrone transmissieopmaak op verschillende soorten media. De opmaak is gebaseerd op de Synchrone Transport Module (STM) die is gedefinieerd in CCITT-aanbevelingen G.703, G.707, G.708, G.709 en nog te publiceren andere aanbevelingen. De snelheid van de eerste orde van “SDH” is 155,52 Mbits/s.

2)

“Synchroon glasvezelnetwerk” (SONET): een netwerk dat een middel verschaft voor het beheren, multiplexen en benaderen van verschillende vormen van digitaal verkeer door gebruik te maken van een synchrone transmissieopmaak op glasvezels. De opmaak is de Noord-Amerikaanse versie van “SDH” en maakt eveneens gebruik van de Synchrone Transport Module (STM). SONET hanteert echter het Synchrone Transport Signaal (STS) als de basistransportmodule met een snelheid van de eerste orde van 51,81 Mbits/s. De SONET-standaarden worden momenteel geïntegreerd in die van “SDH”.

Categorie III. Deel 2 - Informatiebeveiliging

Opmerking: Categorie III. Deel 2 heeft geen betrekking op goederen die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik van natuurlijke personen.

X.A.III.201

Apparatuur, als hieronder:

a.

Niet gebruikt;

b.

Niet gebruikt;

c.

Goederen die zijn ingedeeld als versleuteling voor de massamarkt overeenkomstig de cryptografienoot – noot 3 bij categorie 5, deel 2 (16).

X.D.III.201

“Programmatuur” voor “informatiebeveiliging”, als hieronder:

Opmerking: Dit punt heeft geen betrekking op “programmatuur” die is ontworpen of aangepast om bescherming te bieden tegen kwaadaardige computerschade, bv. virussen, waarbij het gebruik van “cryptografie” beperkt is tot authenticatie, digitale handtekening en/of ontsleuteling van gegevens of bestanden.

a.

Niet gebruikt;

b.

Niet gebruikt;

c.

Programmatuur die is ingedeeld als versleuteling voor de massamarkt overeenkomstig de cryptografienoot – noot 3 bij categorie 5, deel 2 (17).

X.E.III.201

“Technologie” voor “informatiebeveiliging” overeenkomstig de algemene technologienoot, als hieronder:

a.

Niet gebruikt;

b.

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde “Technologie” voor het “gebruik” van massamarktgoederen als bedoeld in X.A.III.201.c of “programmatuur” voor de massamarkt als bedoeld in X.D.III.201.c.

Categorie IV – Sensoren en Lasers

X.A.IV.001

Akoestische apparatuur voor toepassingen te land of op zee, geschikt voor het detecteren of lokaliseren van voorwerpen of kenmerken of het positioneren van oppervlaktevaartuigen of onderwatervoertuigen; en andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde speciaal daarvoor ontworpen componenten.

X.A.IV.002

Optische sensoren, als hieronder:

a.

Beeldversterkerbuizen en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor, als hieronder:

1.

Beeldversterkerbuizen met alle volgende eigenschappen:

a.

Een grootste gevoeligheid bij een golflengte van meer dan 400 nm doch niet meer dan 1 050 nm;

b.

Een microkanalenplaat voor elektronische beeldversterking met een afstand tussen de gaten (kanalen) (hart op hart gemeten) van minder dan 25 μm; alsmede

c.

Met een of meerdere van de volgende kenmerken:

1.

Een S-20-, S-25- of multi-alkali-fotokathode; of

2.

Een GaAs- of GalnAs-fotokathode;

2.

Speciaal ontworpen microkanalenplaten met beide volgende kenmerken:

a.

15 000 of meer kanalen per plaat; en alsmede

b.

Afstand tussen de gaten (kanalen) (hart op hart gemeten) van minder dan 25 μm.

b.

Apparatuur voor directe beeldvorming, werkend in het zichtbare of infrarode spectrum met versterkerbuizen, die de in X.A.IV.002.a.1 vermelde eigenschappen heeft.

X.A.IV.003

Camera’s, als hieronder:

a.

Camera’s die voldoen aan de criteria van noot 3 bij 6A003.b.4. (18);

b.

Niet gebruikt;

X.A.IV.004

Optische apparatuur, als hieronder:

Opmerking: Niet bedoeld worden in X.A.IV.004 optische filters met vaste luchtspleten of filters van het Lyot-type.

a.

Optische filters:

1.

Voor golflengten langer dan 250 nm, bestaande uit verscheidene optische bekledingslagen en met één van beide onderstaande kenmerken:

a.

Bandbreedte gelijk aan of kleiner dan 1 nm volledige breedte op halve intensiteit (full width half intensity (FWHI)) en grootste doorlating van 90 % of meer; of

b.

Bandbreedte gelijk aan of kleiner dan 0,1 nm volledige breedte op halve intensiteit (full width half intensity (FWHI)) en grootste doorlating van 50 % of meer;

2.

Voor golflengten langer dan 250 nm, met alle volgende kenmerken:

a.

Afstembaar over een spectrumgebied van 500 nm of meer;

b.

Momenteel optisch bandfilter van 1,25 nm of minder;

c.

Golflengte binnen 0,1 ms terugstelbaar met een nauwkeurigheid van 1 nm of beter binnen het afstembare spectrumgebied; alsmede

d.

Een enkelvoudige doorlatingspiek van 91 % of meer;

3.

Optische ondoorzichtigheidsschakelaars (filters) met een gezichtsveld van 30° of breder en een reactietijd gelijk aan of minder dan 1 ns;

b.

“Fluorvezel”-kabel of glasvezels daarvoor met een verzwakking van minder dan 4 dB/km in het golflengtegebied van 1 000 nm tot 3 000 nm:

Technische opmerking: Voor de toepassing van X.A.IV.004.b wordt onder “fluorvezel” verstaan vezels vervaardigd van bulk fluorideverbindingen.

X.A.IV.005

“Lasers”, als hieronder:

a.

Koolstofdioxide (CO2))-“lasers” met een of meer van de volgende eigenschappen:

1.

een CW (continugolf)-uitgangsvermogen van meer dan 10 kW;

2.

Een gepulseerd vermogen met een “pulsduur” van meer dan 10 μs; alsmede

a.

een gemiddeld uitgangsvermogen van meer dan 10 kW; of

b.

een gepulseerd “piekvermogen” van meer dan 100 kW, of

3.

een gepulseerd vermogen met een “pulsduur” gelijk aan of minder dan 10 μs; alsmede

a.

een pulsenergie van meer dan 5 J per impuls en een “piekvermogen” van meer dan 2,5 kW; of

b.

een gemiddeld uitgangsvermogen van meer dan 2,5 kW;

b.

halfgeleider-“lasers”, als hieronder:

1.

Afzonderlijke halfgeleider-“lasers” met enkelvoudige transversale modus met één van de volgende eigenschappen:

a.

een gemiddeld uitgangsvermogen van meer dan 100 mW; of

b.

een golflengte groter dan 1 050 nm;

2.

Afzonderlijke, halfgeleider-“lasers” met verschillende transversale modi, of series (“arrays”) van afzonderlijke halfgeleider-“lasers”, met een golflengte langer dan 1 050 nm;

c.

Robijn-“lasers” met een uitgangsenergie van meer dan 20 J per impuls;

d.

Niet-“afstembare”“gepulseerde lasers” met een golflengte-output van meer dan 975 nm doch niet meer dan 150 nm, en één of meer van de volgende eigenschappen:

1.

Een “pulsduur” van 1 ns of meer doch niet meer dan 1 μs en met één of meer van de volgende eigenschappen:

a.

Een uitvoer met een enkelvoudige transversale modus, met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

“Wall-plug efficiency” van meer dan 12 % en een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 10 W, geschikt om te werken met een pulsherhalingsfrequentie van meer dan 1 kHz; of

2.

Een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 20 W; of

b.

Een uitvoer met verschillende transversale modi en met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

“Wall-plug efficiency” van meer dan 18 % en een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 30 W;

2.

Een “piekvermogen” van meer dan 200 MW; of

3.

Een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 50 W; of

2.

Een “pulsduur” van meer dan 1 μs en met één of meer van de volgende kenmerken:

a.

Een uitvoer met een enkelvoudige transversale modus, met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

“Wall-plug efficiency” van meer dan 12 % en een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 10 W, geschikt om te werken met een pulsherhalingsfrequentie van meer dan 1 kHz; of

2.

Een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 20 W; of

b.

Een uitvoer met verschillende transversale modi en met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

“Wall-plug efficiency” van meer dan 18 % en een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 30 W; of

2.

Een “gemiddeld uitgangsvermogen“ van meer dan 500 W;

e.

Niet-”afstembare”“lasers” met continugolf (CW) met een golflengte-output van meer dan 975 nm doch niet meer dan 1 150 nm, en één of meer van de volgende eigenschappen:

1.

Een uitvoer met een enkelvoudige transversale modus, met één of meer van de volgende kenmerken:

a.

“Wall-plug efficiency” van meer dan 12 % en een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 10 W, geschikt om te werken met een pulsherhalingsfrequentie van meer dan 1 kHz; of

b.

Een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 50 W; of

2.

Een uitvoer met verschillende transversale modi en met één of meer van de volgende kenmerken:

a.

“Wall-plug efficiency” van meer dan 18 % en een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 30 W; of

b.

Een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 500 W;

Opmerking: X.A.IV.005.e.2.b omvat geen industriële “lasers” met “verschillende transversale modi” met een uitgangsvermogen van minder dan of gelijk aan 2 kW en een totale massa van meer dan 1 200 kg. In deze noot omvat de totale massa alle componenten die nodig zijn om de “laser” te laten werken, bv. “laser” stroombron, warmtewisselaar, maar geen externe optische apparatuur voor conditionering en/of transmissie van de straal.

f.

Niet-afstembare “lasers” met een golflengte-output van meer dan 1 400 nm doch niet meer dan 1 555 nm, en één of meer van de volgende eigenschappen:

1.

Een uitgangsenergie per impuls van meer dan 100 mJ en een gepulseerd “piekvermogen” van meer dan 1 W; of

2.

een gemiddeld of CW (continugolf)-uitgangsvermogen van meer dan 1 W;

g.

Vrije elektronen-“lasers”.

Technische opmerking: Voor de toepassing van X.A.IV.005 wordt onder “Wall-plug efficiency” verstaan de verhouding tussen het “laser”-uitgangsvermogen (of “gemiddeld uitgangsvermogen”) en het elektrische ingangsvermogen dat nodig is om met de “laser” te werken, inclusief conditionering van de stroombron en thermische conditionering warmtewisselaar.

X.A.IV.006

“Magnetometers”, “supergeleidende” elektromagnetische sensoren, en speciaal daarvoor ontworpen componenten, als hieronder:

a.

“Magnetometers”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, met een “gevoeligheid” lager (beter) dan 1,0 nT effectieve waarde (rms) per vierkantswortel Hz.

Technische opmerking: Voor de toepassing van X.A.IV.006.a wordt onder “gevoeligheid” (ruisniveau) verstaan de effectieve waarde van het componentspecifieke laagst meetbare achtergrondgeluid.

b.

“Supergeleidende” elektromagnetische sensoren, componenten vervaardigd van “supergeleidende” materialen:

1.

Ontworpen om te werken bij temperaturen beneden de “kritische temperatuur” van ten minste één van de “supergeleidende” componenten (met inbegrip van Josephson-effect-elementen en “supergeleidende” quantuminterferentie-elementen (“Squids”));

2.

Ontworpen voor het meten van magnetische veldsterkteschommelingen bij een frequentie van 1 kHz of minder; alsmede

3.

Met een of meerdere van de volgende kenmerken:

a.

met dunne-laag-“Squids” met een minimale elementafmeting kleiner dan 2 micrometer en met bijbehorende koppelschakelingen voor in- en uitvoer;

b.

ontworpen om te werken met een zwenking van het magnetische veld groter dan 1 x 106 magnetische flux per seconde;

c.

ontworpen om te werken in het aardveld zonder magnetische afscherming; of

d.

met een temperatuurcoëfficiënt lager (kleiner) dan 0,1 quantum magnetische flux/K.

X.A.IV.007

Zwaartekrachtmeters (gravimeters) voor gebruik te land, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, als hieronder:

a.

Met een statische nauwkeurigheid kleiner (beter) dan 100 μGal; of

b.

Van het type met kwartselement (Worden-type).

X.A.IV.008

Radarsystemen, apparatuur en belangrijke componenten andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, en speciaal daarvoor ontworpen componenten, als hieronder:

a.

Radarapparatuur voor aan boord van luchtvaartuigen, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, en speciaal daarvoor ontworpen componenten;

b.

“Voor gebruik in de ruimte gekwalificeerde”“laser”-radar of lichtdetectie- en afstandsbepalingsapparatuur (LIDAR) speciaal ontworpen voor landmetingen of meteorologische waarnemingen;

c.

Radarbeeldvormingssystemen met millimetergolfzichtverbetering speciaal ontworpen voor draaivleugelvliegtuigen, met alle volgende kenmerken:

1.

Geschikt om te werken in het frequentiegebied van 94 GHz;

2.

Een gemiddeld uitgangsvermogen van minder dan 20 mW;

3.

Radarstraalbreedte van 1 graad; alsmede

4.

Operationeel bereik gelijk aan of groter dan 1 500 m.

X.A.IV.009

Specifieke verwerkingsapparatuur, als hieronder:

a.

Seismologische detectieapparatuur niet bedoeld in X.A.IV.009.c;

b.

Stralingsharde tv-camera’s, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821; of

c.

Seismologische inbraakdetectiesystemen die de lager van de bron van een gedetecteerd signaal detecteren, indelen en bepalen.

X.B.IV.001

Apparatuur, met inbegrip van gereedschap, matrijzen, armaturen of pasmallen, en andere speciaal ontworpen componenten en toebehoren daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor:

a.

De vervaardiging of inspectie van:

1.

Magneetveldondulatoren (“wigglers”) voor vrije-elektronenlasers;

2.

Fotoinjecteurs voor vrije-elektronenlasers;

b.

Voor de afstelling van het longitudinale magneetveld van vrije-elektronen-“lasers” overeenkomstig de vereiste toleranties.

X.C.IV.001

Glasvezels voor detectoren met een aangepaste structuur voor een “beat length” kleiner dan 500 mm (sterk dubbelbrekend) of niet in 6C002.b (19) beschreven materialen voor optische sensoren met een zinkgehalte van gelijk aan of meer dan 6 % per “molfractie”.

Technische opmerking: Voor de toepassing van X.C.IV.001:

1)

Onder “molfractie” wordt verstaan de verhouding tussen het aantal mol van ZnTe en de som van de aantallen mol van CdTe en ZnTe in het kristal.

2)

Onder “beat length” wordt verstaan de afstand die twee orthogonaal gepolariseerde signalen, die aanvankelijk in fase zijn, moeten afleggen teneinde 2 pi radiaal faseverschil te verkrijgen.

X.C.IV.002

Optische materialen, als volgt:

a.

Materialen met lage optische absorptie, als hieronder:

1.

Fluorideverbindingen in massa die bestanddelen bevatten met een zuiverheid van 99,999 % of meer; of

Opmerking: X.C.IV.002.a.1 heeft betrekking op fluoriden van zirkonium of aluminium en varianten daarvan.

2.

Fluorideglas in massa gemaakt van de verbindingen als bedoeld in 6C004.e.1 (20);

b.

“Halffabricaten (“preforms”) voor glasvezels” gemaakt van fluorideverbindingen in massa die bestanddelen bevatten met een zuiverheid van 99,999 % of meer, “speciaal ontworpen” voor de vervaardiging van de “fluoridevezels” als bedoeld in X.A.IV.004.b.

Technische opmerking: Voor de toepassing van X.C.IV.002:

1)

wordt onder “fluoridevezels” verstaan vezels vervaardigd van bulk fluorideverbindingen;

2)

wordt onder “halffabricaten (“preforms”) voor glasvezels” verstaan staven, ruwe gietstukken of stangen van glas, kunststof of andere materialen die speciaal zijn bewerkt om te worden gebruikt bij de vervaardiging van glasvezels. De eigenschappen van het halffabricaat bepalen de basiseigenschappen van de daaruit getrokken glasvezels.

X.D.IV.001

“Programmatuur”, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, speciaal ontworpen voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van goederen als bedoeld in 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, of X.A.IV.008.

X.D.IV.002

“Programmatuur”, speciaal ontworpen voor de “ontwikkeling” of “productie” van apparatuur, als bedoeld in X.A.IV.002, X.A.IV.004, or X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Overige “programmatuur”, als hieronder:

a.

Toepassings-“programma’s” van luchtverkeersleidings- (ATC) “programmatuur” die zijn geïnstalleerd op universele computers geplaatst in een luchtverkeersleidingscentrum en geschikt voor het automatisch doorgeven van primaire radardoelgegevens (indien niet samengevoegd met secundaire loodsradar- (SSR) gegevens) van het gastheer-ATC-centrum aan een ander ATC-centrum.

b.

“Programmatuur” speciaal ontworpen voor seismologische inbraakdetectiesystemen in X.A.IV.009.c; of

c.

“Broncode” speciaal ontworpen voor seismologische inbraakdetectiesystemen in X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 of X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002

“Technologie” voor de “ontwikkeling” of “productie” van apparatuur, materialen of “programmatuur” als bedoeld in X.A.IV.002, X.A.IV.004, of X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, of X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Andere “technologie”, als hieronder:

a.

Optische fabricagetechnologieën voor serieproductie van optische componenten in een tempo van meer dan 10 m2 oppervlak per jaar op één enkele as en met:

1.

Een productieoppervlak groter dan 1 m2; en

2.

Een oppervlaktegetal groter dan λ/10 effectief (rms) bij de aangewezen golflengte;

b.

“Technologie” voor optische filters met een bandbreedte gelijk aan of minder dan 10 nm, een gezichtsveld (FOV) groter dan 40° en een resolutie groter dan 0,75 lijnenparen per milliradiaal;

c.

“Technologie” voor de “ontwikkeling” of de “productie” van camera’s als bedoeld in X.A.IV.003;

d.

“Technologie”“noodzakelijk” voor de “ontwikkeling” of de “productie” van niet-triaxiale “magnetometers” of niet-triaxiale “magnetometer”-systemen met aardinductie, met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

“Gevoeligheid” lager (beter) dan 0,05 nT (rms) effectieve waarde per vierkantswortel Hz bij een frequentie lager dan 1 Hz; of

2.

“Gevoeligheid” lager (beter) dan 1 x 10-3 nT (rms) effectieve waarde per vierkantswortel Hz bij frequenties van 1 Hz of meer.

e.

“Technologie” noodzakelijk voor de “ontwikkeling” of de “productie” van instrumenten voor opwaartse infraroodconversie met alle volgende eigenschappen:

1.

Een gevoeligheid bij een golflengte van meer dan 700 nm doch niet meer dan 1 500 nm; alsmede

2.

Een combinatie van een infraroodfotodetector, lichtdiode (OLED) en nanokristal om infraroodlicht te converteren naar zichtbaar licht.

Technische opmerking: Voor de toepassing van X.E.IV.003 wordt onder “gevoeligheid” (of ruisniveau) verstaan de effectieve waarde van het componentspecifieke laagst meetbare achtergrondgeluid.

Categorie V — Navigatie en vliegtuigelektronica

X.A.V.001

Boordcommunicatieapparatuur, alle instrumentatiesystemen voor traagheidsnavigatie in “luchtvaartuigen”, en andere avionische apparatuur, met inbegrip van componenten, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

Opmerking 1: X.A.V.001. heeft geen betrekking op hoofdtelefoons of microfoons.

Opmerking 2: X.A.V.001. heeft geen betrekking op goederen voor persoonlijk gebruik door natuurlijke personen.

X.B.V.001

Andere apparatuur speciaal ontworpen voor het testen, inspecteren of de “productie” van navigatieapparatuur en avionische apparatuur.

X.D.V.001

“Programmatuur”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van navigatieapparatuur, boordapparatuur voor communicatie en andere avionische apparatuur.

X.E.V.001

“Technologie”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van navigatieapparatuur, boordapparatuur voor communicatie en andere avionische apparatuur.

Categorie VI — Zeewezen en schepen

X.A.VI.001

Vaartuigen, mariene systemen of apparatuur, en speciaal daarvoor ontworpen componenten, componenten en toebehoren, als hieronder:

a.

Systemen voor onderwaterzien, als hieronder:

1.

Televisiesystemen (bestaande uit camera, lampen, controleapparatuur en apparatuur voor de overdracht van signalen) met een “systeemoplossend vermogen”, gemeten in de lucht, van meer dan 500 lijnen, die speciaal ontworpen of aangepast zijn om op afstand bediend te worden in een onderwatervoertuig; of

2.

onderwatertelevisiecamera’s met een systeemoplossend vermogen, gemeten in de lucht, van meer dan 700 lijnen;

Technische opmerking: Het systeemoplossende vermogen voor televisie is een maat voor het horizontale oplossende vermogen dat gewoonlijk wordt uitgedrukt als het maximale aantal lijnen per beeldschermhoogte dat op een testkaart onderscheiden kan worden, met toepassing van IEEE Standard 208/1960 of een equivalente norm.

b.

Fotografische camera’s speciaal ontworpen of aangepast voor gebruik onder water, met een filmformaat van 35 mm of groter, met autofocussering of afstandsfocussering “speciaal ontworpen” voor gebruik onder water;

c.

Stroboscopische lichtbronnen, speciaal ontworpen of aangepast voor gebruik onder water, met een lichtopbrengst van meer dan 300 J per flits;

d.

Andere onderwatercamera-apparatuur, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

e.

Niet gebruikt;

f.

Vaartuigen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten), met inbegrip van opblaasboten, en specifiek daarvoor ontworpen componenten, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

Opmerking: X.A.VI.001.f heeft geen betrekking op vaartuigen gedurende tijdelijk verblijf, gebruikt voor privé-vervoer of voor het vervoer van passagiers of goederen uit of door het douanegebied van de Unie.

g.

Scheepsmotoren (zowel binnen- als buitenboordmotoren) en onderzeemotoren en speciaal daarvoor ontworpen componenten, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

h.

Onafhankelijke onderwaterademapparaten (scuba-uitrusting) en toebehoren daarvoor, andere dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

i.

Reddingsvesten, opblaaspatronen, duikkompassen en duikcomputers;

Opmerking: X.A.VI.001.i. heeft geen betrekking op goederen voor persoonlijk gebruik door natuurlijke personen.

j.

Onderwaterlichten en voortstuwingsapparatuur; of

Opmerking: X.A.VI.001.j. heeft geen betrekking op goederen voor persoonlijk gebruik door natuurlijke personen.

k.

Luchtcompressoren en filtersystemen speciaal ontworpen voor het vullen van luchtflessen;

X.D.VI.001

“Programmatuur” speciaal ontworpen of aangepast voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VI.001.

X.D.VI.002

“Programmatuur” speciaal ontworpen voor de bediening van onbemande onderwatervoertuigen die in de olie- en gasindustrie worden gebruikt.

X.E.VI.001

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VI.001.

Categorie VII — Ruimtevaart en voortstuwing

X.A.VII.001

Dieselmotoren, en trekkers en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821:

a.

Dieselmotoren, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor vrachtwagens, trekkers en autotoepassingen, met een totaal uitgaand vermogen van 298 kW of meer.

b.

Terreinwieltrekkers met een laadvermogen van 9 t of meer; en belangrijke componenten en toebehoren, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

c.

Trekkers (wegtractors) voor opleggers, met enkelvoudige of tandemachterassen gespecificeerd voor 9 t per as of meer en speciaal ontworpen belangrijke componenten.

Opmerking: X.A.VII.001.b en X.A.VII.001.c hebben geen betrekking op voertuigen gedurende tijdelijk verblijf, gebruikt voor privé-vervoer of voor het vervoer van passagiers of goederen uit of door het douanegebied van de Unie.

X.A.VII.002

Gasturbinemotoren en componenten andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

a.

Niet gebruikt;

b.

Niet gebruikt;

c.

Gasturbinemotoren voor vliegtuigen en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

d.

Niet gebruikt;

e.

Speciaal daarvoor ontworpen componenten voor vliegtuigademhalingsapparatuur werkend bij overdruk, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

X.A.VII.003

Luchtvaartuigmotoren, andere dan gespecificeerd in X.A.VII.002, de CML of in Verordening (EU) 2021/821, als hieronder:

a.

Zuigermotoren of wankelmotoren; of

b.

Elektromotoren

Technische opmerking: Voor de toepassing van X.A.VII.003 wordt onder luchtvaartuigen verstaan: vliegtuigen, onbemande luchtvaartuigen (UAV’s), helikopters, gyrokopters, hybride luchtvaartuigen of radiogestuurde modellen.

X.B.VII.001

Apparatuur voor het testen door middel van trillingen en speciaal ontworpen componenten, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

Opmerking: X.B.VII.001 heeft enkel betrekking op apparatuur voor de “ontwikkeling” of de “productie”. Het heeft geen betrekking op systemen voor controle van omstandigheden.

X.B.VII.002

Speciaal ontworpen “apparatuur”, gereedschappen of klemmen voor het vervaardigen of meten van gasturbinebladen of -schoepen of gegoten schoepuiteindeversterkingen, als hieronder:

a.

Automatische apparatuur die gebruikmaakt van niet-mechanische methoden voor het meten van de wanddikte van aerodynamische onderdelen;

b.

Gereedschappen, klemmen of meetuitrusting voor de “laser”-, waterstraal- of ECM/EDM-procedés voor het boren van gaten, als bedoeld in 9E003.c (22);

c.

Uitrusting voor het logen van keramische kernen;

d.

Uitrusting of gereedschappen voor het vervaardigen van keramische kernen;

e.

Uitrusting voor het bereiden van wasmodellen voor keramische mantels;

f.

Uitrusting voor het uitbranden of bakken van keramische mantels.

X.D.VII.001

“Programmatuur”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor de “ontwikkeling” of de “productie” van apparatuur als bedoeld in X.A.VII.001 of X.B.VII.001.

X.D.VII.002

“Programmatuur”, voor de “ontwikkeling” of de “productie” van apparatuur als bedoeld in X.A.VII.002 of X.B.VII.002.

X.E.VII.001

“Technologie”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor de “ontwikkeling” of de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VII.001 of X.B.VII.001.

X.E.VII.002

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VII.002 of X.B.VII.002.

X.E.VII.003

Andere “technologie”, niet beschreven in 9E003 (23), als hieronder:

a.

Regelsystemen voor rotorbladtipspeling waarbij gebruik wordt gemaakt van actief compenserende omhullingen. De “technologie” is beperkt tot de ontwerp- en ontwikkelingsdatabase; of

b.

Gaslagers voor rotorsamenstellingen voor gasturbinemotoren.

Categorie VIII — Diversen

X.A.VIII.001

Uitrusting voor olieproductie of -exploratie, als hieronder:

a.

In de boorkop geïntegreerde meetapparatuur, met inbegrip van traagheidsnavigatiesystemen voor metingen tijdens het boren (MWD - measurement while drilling);

b.

Controleapparatuur voor gassen en detectoren daarvoor, ontworpen voor voortdurende werking en de detectie van waterstofsulfide;

c.

Apparatuur voor seismologische metingen, met inbegrip van reflectieseismiek en seismische vibratoren;

d.

Sedimentechopeilers.

X.A.VIII.002

Apparatuur, “elektronische samenstellingen” en onderdelen, speciaal ontworpen voor kwantumcomputers, kwantumelektronica, kwantumsensoren, kwantumverwerkingseenheden, qubitcircuits, qubitapparaten of kwantumradarsystemen, met inbegrip van Pockelscellen.

Opmerking 1: Kwantumcomputers verrichten berekeningen die de gezamenlijke eigenschappen van kwantumtoestanden, zoals superpositie, interferentie en verstrengeling, benutten.

Opmerking 2: Eenheden, schakelingen en apparaten omvatten supergeleidende circuits, kwantumkoeling, ionenval, fotonische interactie, siliciumspin en koude atomen, maar zijn daartoe niet beperkt.

X.A.VIII.003

Microscopen en aanverwante uitrusting en detectoren, als hieronder:

a.

Rasterelektronenmicroscopen (SEM);

b.

Rasterelektronenmicroscopen voor Auger-elektronspectroscopie;

c.

Transmissie-elektronenmicroscopen (TEM);

d.

Atoomkrachtmicroscopen (AFM);

e.

Rasterkrachtmicroscopen (SFM);

f.

Apparatuur en detectoren, speciaal ontworpen voor gebruik met de in X.A.VIII.003.a tot en met X.A.VIII.0003.e vermelde microscopen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een van de volgende technieken voor materiaalanalyse:

1.

Röntgenfotospectroscopie (XPS);

2.

Energiedispersieve röntgenspectroscopie (EDX, EDS), of

3.

Elektron