ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 266

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
13 oktober 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1929 van de Commissie van 31 maart 2022 tot wijziging van de in Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1227 vastgestelde technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor het verstrekken van informatie overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten voor op de balans opgenomen synthetische securitisaties

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1930 van de Commissie van 6 juli 2022 tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft de datum van toepassing van de bepalingen betreffende de buy-inregeling ( 1 )

13

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1931 van de Commissie van 10 oktober 2022 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Scalogno di Romagna (BGA))

16

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2022/1932 van de Raad van 29 september 2022 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Gemengde Commissie EU-CTC die is ingesteld bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer van 20 mei 1987, met betrekking tot wijzigingen van deze overeenkomst

17

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1933 van de Commissie van 12 oktober 2022 tot wijziging van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad wat betreft de verlenging van de periode waarin mag worden afgeweken van de voorwaarden voor de invoer van teeltmateriaal van fruitgewassen alsmede van voor de fruitteelt gebruikte fruitgewassen uit derde landen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 7148)

19

 

 

Rectificaties

 

*

Corrigendum bij het reglement van orde van het Europees Comité van de Regio’s ( PB L 472 van 30.12.2021 )

21

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG ( PB L 151 van 14.6.2018 )

22

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/683 van de Commissie van 15 april 2020 tot uitvoering van Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de administratieve voorschriften voor de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bested ( PB L 163 van 26.5.2020 )

23

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

13.10.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 266/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/1929 VAN DE COMMISSIE

van 31 maart 2022

tot wijziging van de in Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1227 vastgestelde technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor het verstrekken van informatie overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten voor op de balans opgenomen synthetische securitisaties

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 (1), en met name artikel 27, lid 7, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1227 van de Commissie (2) voorziet in het gebruik van templates voor het verstrekken van informatie overeenkomstig de vereisten voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde kennisgeving (STS-kennisgevingsvereisten). In de bijlagen I tot en met III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1227 wordt met name gespecificeerd welke informatie aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) moet worden gerapporteerd voor securitisaties die voldoen aan de STS-vereisten van de artikelen 19 tot en met 22 en de artikelen 23 tot en met 26 van Verordening (EU) 2017/2402.

(2)

Verordening (EU) 2017/2402 is bij Verordening (EU) 2021/557 van het Europees Parlement en de Raad (3) gewijzigd door een uitbreiding van het STS-securitisatiekader tot op de balans opgenomen synthetische securitisaties. Dienovereenkomstig is het noodzakelijk de template voor het verstrekken van informatie overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten voor op de balans opgenomen synthetische securitisaties te specificeren.

(3)

Om beleggers, potentiële beleggers en bevoegde autoriteiten een vergelijkend overzicht te bieden van alle soorten STS-securitisaties, moet worden gezorgd voor consistentie tussen alle STS-kennisgevingen. De kennisgevingstemplate voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde op de balans opgenomen synthetische securitisaties moet daarom het formaat van de template voor traditionele STS-securitisaties volgen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de in artikel 26 sexies van Verordening (EU) 2017/2402 vastgestelde vereisten inzake kredietprotectieovereenkomsten en de rol van de externe verificatieagent.

(4)

Het format voor elk van de in de kennisgeving van op de balans opgenomen STS-securitisaties te rapporteren velden moet nader worden bepaald en informatie moet elektronisch bij de ESMA worden ingediend.

(5)

Bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1227 weerspiegelt de wijzigingen in Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1226 van de Commissie (4) die in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1301 van de Commissie zijn vastgesteld (5).

(6)

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1227 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de ESMA bij de Commissie heeft ingediend.

(8)

De ESMA heeft open publieke consultaties gehouden over de ontwerpen van technisch uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en heeft het advies ingewonnen van de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten (6),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1227

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1227 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid 3 bis wordt ingevoegd:

“3 bis.   De in artikel 1, lid 1, punt d), en artikel 1, lid 2, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1226 bedoelde gegevens worden verschaft door middel van de in bijlage IV bij deze verordening gegeven template.”;

b)

lid 4 wordt vervangen door:

“4.   Wanneer de overeenkomstig dit artikel te verschaffen gegevens niet beschikbaar zijn of worden verlangd als gevolg van de toepassing van de overgangsbepalingen in artikel 43 en 43 bis van Verordening (EU) 2017/2402, wordt in de kennisgeving in het betrokken veld of de betrokken velden van de bijlagen bij deze verordening vermeld “Niet van toepassing als gevolg van de toepassing van overgangsbepalingen”;

c)

lid 6 wordt vervangen door:

“6.   De in artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1226 bedoelde aanvullende informatie wordt ingevuld in het veld “In te vullen vak” van de bijlagen I tot en met IV bij deze verordening.”.

2)

De bijlagen I, II en III worden gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

3)

De tekst van bijlage II bij deze verordening wordt als bijlage IV toegevoegd.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 maart 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 347 van 28.12.2017, blz. 35.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1227 van de Commissie van 12 november 2019 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot templates voor de overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten te verstrekken informatie (PB L 289 van 3.9.2020, blz. 315).

(3)  Verordening (EU) 2021/557 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2021 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2402 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-crisis (PB L 116 van 6.4.2021, blz. 1).

(4)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1226 van de Commissie van 12 november 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad en tot vaststelling van technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten te verstrekken informatie (PB L 289 van 3.9.2020, blz. 285).

(5)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1301 van de Commissie van 26 juli 2022 tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1226 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft de overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten te verstrekken informatie voor op de balans opgenomen synthetische securitisaties (PB L 197 van 26.7.2022, blz. 10).

(6)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).


BIJLAGE I

De bijlagen I, II en III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1227 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage I worden in de tabel “STS-kennisgevingsformulier voor niet-ABCP-securitisaties” de rijen voor de veldcodes STSS4, STSS17, STSS21 en STSS22 vervangen door:

“STSS4

Unieke identificatiecode

 

{ALPHANUM-1000}

STSS17

Initiator (of oorspronkelijke kredietverstrekker) zijnde een kredietinstelling

 

{Y/N}

STSS21

Onderworpen aan strenge terugvordering

 

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Vrijstelling van terugvorderingsbepalingen uit nationale insolventiewetgeving

 

{ALPHANUM-10000}”

2)

In bijlage II worden in de tabel “STS-kennisgevingsformulier voor ABCP-securitisaties” de rijen voor de veldcodes STSAT4, STSAT17, STSAT21 en STSAT22 vervangen door:

“STSAT4

Unieke identificatiecode

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT17

Initiator (of oorspronkelijke kredietverstrekker) zijnde een kredietinstelling

 

{Y/N}

STSAT21

Onderworpen aan strenge terugvordering

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT22

Vrijstelling van terugvorderingsbepalingen uit nationale insolventiewetgeving

 

{ALPHANUM-10000}”

3)

In bijlage III wordt in de tabel “STS-kennisgevingsformulier voor ABCP-programma” de rij voor de veldcode STSAT4 vervangen door:

“STSAP4

Unieke identificatiecode

 

{ALPHANUM-1000}”


BIJLAGE II

“BIJLAGE IV

In het STS-kennisgevingsformulier te gebruiken formaat velden

SYMBOOL

TYPE GEGEVENS

DEFINITIE

{ALPHANUM-n}

Maximaal n alfanumerieke tekens

Veld voor vrije tekst. Invoer in ASCII-formaat (tekens zonder accenten)

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerieke tekens

Tweeletterige landcode volgens ISO 3166-1 alpha-2 landcode. Invoer in ASCII-formaat (tekens zonder accenten)

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerieke tekens

Drieletterige valutacode volgens ISO 4217 valutacodes. Invoer in ASCII-formaat (tekens zonder accenten)

{DATEFORMAT}

Datumformaat volgens ISO 8601

Data worden weergegeven in het volgende formaat: JJJJ-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumeriek teken

“waar” — Y

“onwaar” — N

{ISIN}

12 alfanumerieke tekens

ISIN-code volgens ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerieke tekens

Identificatiecode voor rechtspersonen (LEI) volgens ISO 17442

STS-kennisgevingsformulier voor op de balans opgenomen securitisaties

VELDCODE

VELDNAAM

IN TE VULLEN VAK

FORMAAT VELD

STSSY 1

Eerste aanspreekpunt

 

{LEI}

STSSY 2

Kennisgevingsdatum

 

{DATEFORMAT}

STSSY 3

Identificatiecode instrument

 

{ISIN}

STSSY 4

Identificatie voor rechtspersonen (LEI)

 

{LEI}

STSSY 5

Protectiegever

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 6

Identificatiecode kennisgeving

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 7

Unieke identificatiecode

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 8

Securitisatieregister

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 9

Land van vestiging

 

{COUNTRYCODE_2}

STSSY 10

Indeling synthetische securitisatie

 

{LIST}

STSSY 11

Synthetische securitisatie met niet-volgestorte kredietprotectie

 

{LIST}

STSSY 12

Gebruikte kredietprotectieovereenkomst

 

{LIST}

STSSY 13

Indeling onderliggende blootstellingen

 

{LIST}

STSSY 14

Uitgiftedatum

 

{DATEFORMAT}

STSSY 15

Vergunninghoudende externe verificatieagent — verklaring

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 16

Vergunninghoudende externe verificatieagent — land van vestiging

 

{COUNTRYCODE_2}

STSSY 17

Vergunninghoudende externe verificatieagent — bevoegde autoriteit

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 18

STS-status

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 19

De initiator is een entiteit onder toezicht in de Unie

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 20

Beleid van de initiator met betrekking tot de van derden gekochte blootstellingen

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 21

Initiëring onderliggende blootstellingen

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 22

Activa op de balans van de initiator bij het afsluiting van transactie

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 23

Groep/categorie

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 24

Geen verdere afdekking van blootstelling van de initiator

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 25

Kredietprotectieovereenkomst conform artikel 249 van Verordening (EU) nr. 575/2013

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 26

Kredietprotectieovereenkomst voldoet aan andere kredietlimiteringsregels

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY27

Verklaringen en garanties — Wettelijke titel van de onderliggende blootstellingen

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY28

Verklaringen en garanties — Initiator houdt het kredietrisico van de onderliggende activa

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY29

Verklaringen en garanties — Naleving van toelaatbaarheidscriteria

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY30

Verklaringen en garanties — Wettelijke en afdwingbare verplichting voor de debiteur

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY31

Verklaringen en garanties — Afsluitcriteria

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY32

Verklaringen en garanties — Geen materiële inbreuk of niet-nakoming door debiteuren

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY33

Verklaringen en garanties — Geen onjuiste informatie in de transactiedocumentatie

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY34

Verklaringen en garanties — Afdwingbaarheid of inbaarheid van de onderliggende blootstellingen

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY35

Toelaatbaarheidscriteria die geen ruimte laten voor actief portefeuillebeheer van de onderliggende blootstellingen op discretionaire basis

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY36

Vrijstelling van het verbod op actief portefeuillebeheer

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY37

Blootstelling toegevoegd na de afsluitdatum van de transactie die aan de toelaatbaarheidscriteria voldoet

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 38

Volledig terugbetaalde blootstelling

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 39

Verkochte onderliggende blootstellingen

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 40

Geen door krediet aangedreven wijziging

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 41

Toelaatbaarheidscriteria niet vervuld

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 42

Homogeniteit van activa

 

{ALPHANUM}

STSSY 43

Slechts één activatype

 

{ALPHANUM}

STSSY 44

Verplichtingen die contractueel bindend en afdwingbaar zijn

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 45

Vastgelegde periodieke betaling

 

{ALPHANUM}

STSSY 46

Opbrengsten uit de verkoop van activa

 

{ALPHANUM}

STSSY 47

Geen effecten

 

{ALPHANUM}

STSSY 48

Geen hersecuritisatie

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 49

Afsluitstandaarden openbaar gemaakt voor potentiële beleggers

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 50

Volledig verhaalsrecht op een debiteur

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 51

Afsluitstandaarden — Geen derden

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 52

Afsluitstandaarden — Woonkredieten

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 53

Afsluitstandaarden — Beoordeling van kredietnemer

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 54

Expertise van initiator of oorspronkelijke kredietverstrekker

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 55

Geen blootstellingen met wanbetaling

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 56

Geen ongunstig kredietverleden

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 57

Risico van wanbetaling is niet hoger dan voor niet-securitisatieblootstellingen

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 58

Ten minste één betaling verricht op tijdstip van opname van de onderliggende activa

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 59

Inachtneming risicobehoudvereisten

 

{ALPHANUM}

STSSY 60

Limitering rente- en valutarisico’s

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 61

Zekerheden van de kredietprotectie en kredietprotectiebetaling uitgedrukt in dezelfde munt

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 62

Verplichtingen van SSPE niet hoger dan het inkomen van SSPE

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 63

Geen derivaten tenzij voor het afdekken van rente- of valutarisico’s

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 64

Gebruik van derivaten op basis van gemeenschappelijke normen

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 65

Referentierentebetalingen op basis van algemeen gebruikelijke rentevoeten zonder complexe formules of derivaten

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 66

Afdwingingsgrond laat maatregelen van de belegger met het oog op nakoming onverlet

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 67

Afdwinging van de kredietprotectieovereenkomst — Geen insluiting van bedrag aan contanten in SSPE

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 68

Verliezen toegewezen in rangorde

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 69

Sequentiële betaling

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 70

Niet-sequentiële rangorde van betalingen

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 71

Prestatiegerelateerde triggers

 

{ALPHANUM}

STSSY 72

Prestatiegerelateerde triggers

 

{ALPHANUM}

STSSY 73

Prestatiegerelateerde triggers

 

{ALPHANUM}

STSSY 74

Bedrag van de zekerheden gelijk aan bedrag van afgeloste tranches

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 75

Kredietgebeurtenis en beschikbaar bedrag van kredietprotectie op elke betalingsdatum

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 76

Bepalingen voor vervroegde aflossing of triggers — Kredietkwaliteit

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 77

Bepalingen voor vervroegde aflossing of triggers — Verliezen

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 78

Bepalingen voor vervroegde aflossing of triggers — Nieuwe blootstellingen

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 79

Contractuele verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden — Servicer

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 80

Contractuele verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden —

Trustee

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 81

Contractuele verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden — Externe verificatieagent

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 82

Contractuele verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden — Wanbetaling of insolventie

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 83

Contractuele verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden — Servicingprocedures

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 84

Servicingnormen

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 85

Vereiste expertise van de servicer

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 86

Beschikbaar beleid, procedures en risicobeheercontroles zijn goed gedocumenteerd en adequaat

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 87

Servicingprocedures die ten minste even streng zijn als die welke op vergelijkbare niet gesecuritiseerde blootstellingen worden toegepast

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 88

Referentieregister voorhanden

 

{ALPHANUM}

STSSY 89

Referentieregister — Inhoud

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 90

Tijdige oplossing van conflicten tussen verschillende klassen beleggers

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 91

SSPE — Duidelijk omschreven stemrechten

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 92

Gegevens historische wanbetalings- en verliesprestaties

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 93

Steekproef van de aan externe controle onderworpen onderliggende blootstellingen

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 94

Beschikbaarheid liability cash-flowmodel voor potentiële beleggers

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 95

Bekendmaking informatie over milieuprestaties van uit woonkredieten of autoleningen of -leases bestaande onderliggende activa

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 96

Afwijking van de vereiste bekendmaking van milieuprestaties van uit woonkredieten of autoleningen of -leases bestaande onderliggende activa

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY97

Initiator verantwoordelijk voor inachtneming artikel 7 van Verordening (EU) 2017/2402

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 98

Informatie volgens artikel 7, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2017/2402 beschikbaar voor potentiële beleggers

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 99

Informatie volgens artikel 7, lid 1, punten b), c) en d), van Verordening (EU) 2017/2402 ten minste in ontwerp- of initiële vorm beschikbaar voor potentiële beleggers

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 100

Kredietgebeurtenissen en gebruik van garanties

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 101

Kredietgebeurtenissen en gebruik van kredietderivaten

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 102

Gedocumenteerde kredietprotectieovereenkomst

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 103

Respijtmaatregelen sluiten niet uit dat in aanmerking komende kredietgebeurtenissen worden getriggerd

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 104

Kredietprotectiebetaling gebaseerd op geleden verlies en standaardterugvorderingsbeleid en -procedures

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 105

Kredietprotectiebetaling te betalen binnen opgegeven periode

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 106

Tussentijdse kredietprotectiebetaling uiterlijk zes maanden na kredietgebeurtenis

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 107

Tussentijdse kredietprotectiebetaling hoger dan toepasselijke verwachte verliesposten

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 108

Voorwaarden van de tussentijdse kredietprotectiebetaling

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 109

Methode voor de berekening van tussentijdse en definitieve kredietprotectiebetalingen

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 110

Kredietprotectiebetaling staat in verhouding tot het aandeel van het uitstaande nominale bedrag

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 111

Afdwingbaarheid van de kredietprotectiebetaling

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 112

Bedrag dat uit hoofde van de kredietprotectieovereenkomst door de beleggers moet worden betaald, wordt in de kredietprotectieovereenkomst vastgelegd.

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 113

Berekening van de bedragen in alle omstandigheden

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 114

Omstandigheden van betalingen door beleggers zijn in de kredietprotectieovereenkomst vastgelegd

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 115

Beoordeling door externe verificatieagent van de omstandigheden die aanleiding geven tot betaling door beleggers

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 116

Kredietprotectiebetaling berekend op niveau van afzonderlijke onderliggende blootstelling

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 117

Specificatie van de maximale verlengingsperiode voor het schuldherschikkingsproces

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 118

Verlengingsperiode minder dan twee jaar

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 119

Definitieve kredietprotectiebetaling op basis van de definitieve raming van het verlies van de initiator

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 120

Beëindiging van de kredietprotectieovereenkomst

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 121

Kredietprotectiepremies afhankelijk van het uitstaande nominale bedrag

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 122

Kredietprotectieovereenkomst zonder mechanismen waardoor de werkelijke toewijzing van verliezen aan de beleggers kan worden vermeden of verminderd

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 123

Afwijking voor premiebetalingen vooraf

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 124

Beschrijving van de kredietprotectiepremie in de transactiedocumentatie

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 125

Afdwingbaarheid van de rechten van de belegger

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 126

Aanwijzing van een externe verificatieagent vóór de datum van afsluiting van de transactie

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 127

Controle door een externe verificatieagent — Kennisgeving van kredietgebeurtenissen zoals gespecificeerd in de voorwaarden van de kredietprotectieovereenkomst

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 128

Controle door een externe verificatieagent — Onderliggende blootstelling opgenomen in de referentieportefeuille

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 129

Controle externe verificatieagent — Toelaatbaarheidscriteria voldaan bij opname in referentieportefeuille

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 130

Controle externe verificatieagent — Naleving aanvullingsvoorwaarden

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 131

Controle door een externe verificatieagent — Verliezen in overeenstemming met de winst- en verliesrekening van de initiator

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 132

Controle door een externe verificatieagent — Verliezen die correct aan beleggers zijn toegewezen

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 133

Externe verificatieagent die onafhankelijk is van initiators, beleggers en (indien van toepassing) de SSPE

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 134

Aanwijzing van een externe verificatieagent vóór de datum van afsluiting

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 135

Controle door externe verificatieagent op basis van een steekproef

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 136

Mogelijkheid voor beleggers om onderliggende blootstelling door de externe verificatieagent te laten controleren

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 137

Mogelijkheid voor de externe verificatieagent om toegang te hebben tot alle relevante informatie.

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 138

Beëindigingsgebeurtenissen

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 139

Transactiedocumentatie — Callrechten

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 140

Transactiedocumentatie — Timecall niet gestructureerd om toewijzing van verliezen aan kredietverbeteringsposities te vermijden

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 141

Timecall

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 142

Volgestorte kredietprotectie — Teruggave van zekerheden aan beleggers volgens de rangorde van de tranches

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 143

Beëindiging van transactie door beleggers wanneer kredietbeschermingspremie niet wordt betaald

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 144

Bedrag van de synthetische overgebleven rentemarge voor beleggers vermeld in de transactiedocumentatie en uitgedrukt als een vast percentage van de totale uitstaande portefeuillebalans

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 145

Niet-gebruikte synthetische overgebleven rentemarge te restitueren aan de initiator

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 146

Initiators die gebruikmaken van interneratingbenadering — Totale gecommitteerde bedrag per jaar niet hoger dan de uit hoofde van de regelgeving verwachte verliesposten op één jaar

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 147

Initiators die geen gebruikmaken van interneratingbenadering — Berekening van de verwachte verliesposten op één jaar van de onderliggende portefeuille duidelijk bepaald in de transactiedocumentatie

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 148

Voorwaarden synthetische overgebleven rentemarge in de transactiedocumentatie

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 149

Gebruikte kredietprotectie

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 150

Afdwingbaarheid van het recht van de initiator om de zekerheid te gebruiken om aan de protectiebetalingsverplichtingen van de beleggers te voldoen door middel van passende zekerheidsregelingen

 

{ALPHANUM}

STSSY 151

Recht van beleggers op restitutie van niet-gebruikte zekerheden wanneer de securitisatie afgewikkeld is of naarmate de tranches worden afgelost

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 152

Zekerheden belegd in effecten — Toelaatbaarheidscriteria en bewaringsregeling in de transactiedocumentatie

 

{ALPHANUM}

STSSY 153

Beleggers blootgesteld aan kredietrisico van de initiator

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 154

Advies waarin de afdwingbaarheid van de kredietprotectie in alle rechtsgebieden wordt bevestigd

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 155

Zekerheden van hoge kwaliteit — 0 % risicogewogen schuldtitels

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 156

Zekerheden van hoge kwaliteit — Contanten aangehouden bij een derde kredietinstelling met een kredietkwaliteitscategorie 3 of hoger

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 157

Afwijking — Zekerheden in de vorm van contanten in deposito bij de initiator

 

{ALPHANUM}

STSSY 158

Zekerheden in de vorm van contanten in deposito bij de initiator — Vergunning door de bevoegde autoriteit

 

{ALPHANUM}

STSSY 159

Overdracht van zekerheden wanneer derde kredietinstelling of initiator niet langer in aanmerking komt voor de minimumkredietkwaliteitscategorie

 

{ALPHANUM}

STSSY 160

Naleving van zekerheidsvereisten in geval van beleggingen in credit linked notes die door de initiator zijn uitgegeven

 

{ALPHANUM-1000}


13.10.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 266/13


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/1930 VAN DE COMMISSIE

van 6 juli 2022

tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft de datum van toepassing van de bepalingen betreffende de buy-inregeling

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (1), en met name artikel 7, lid 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 van de Commissie (2) stelt maatregelen vast om mislukte afwikkelingsoperaties te voorkomen en aan te pakken, en om afwikkelingsdiscipline aan te moedigen. Die maatregelen omvatten de monitoring van mislukte afwikkelingsoperaties en het innen en uitkeren van geldboetes voor mislukte afwikkelingsoperaties. Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 legt ook de in artikel 7, leden 3 tot en met 8, van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde operationele details van het buy-inproces vast.

(2)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 is gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1212 van de Commissie (3) om de datum van inwerkingtreding van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 uit te stellen tot 1 februari 2021. Die uitgestelde datum van inwerkingtreding is met Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/70 (4) andermaal uitgesteld, tot 1 februari 2022.

(3)

Belanghebbenden hebben evenwel het bewijs geleverd dat verplichte buy-ins de liquiditeitsdruk en de kosten van effecten die het risico lopen te worden ingekocht, kunnen verhogen. Dit effect zou nog kunnen worden verergerd in het geval van marktvolatiliteit. Tegen die achtergrond zou de toepassing van de regels inzake verplichte buy-ins van Verordening (EU) nr. 909/2014, zoals die nader zijn bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229, een negatief effect kunnen hebben op de efficiëntie en het concurrentievermogen van de kapitaalmarkten in de Unie. Dat effect zou op zijn beurt kunnen leiden tot grotere bied-laatspreads, verminderde marktefficiëntie en minder prikkels om effecten te lenen op de effectenuitleen- en repomarkten en om transacties met in de Unie gevestigde CSD’s af te wikkelen. De verwachting is dat de kosten van het toepassen van de regels inzake verplichte buy-ins, zoals die momenteel zijn bepaald in Verordening (EU) nr. 909/2014, zouden opwegen tegen de potentiële voordelen daarvan.

(4)

Artikel 76, lid 5, van Verordening (EU) nr. 909/2014 is gewijzigd bij artikel 17 van Verordening (EU) 2022/858 van het Europees Parlement en de Raad (5). Die wijziging voorziet in de mogelijkheid om voor elk van de in artikel 7, leden 1 tot en met 13, van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde maatregelen inzake afwikkelingsdiscipline, zoals die nader zijn bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229, verschillende data van toepassing te hebben, met als doel voldoende tijd te bieden om het in Verordening (EU) nr. 909/2014 vastgelegde raamwerk voor afwikkelingsdiscipline te herbeoordelen, en met name de regels inzake verplichte buy-ins. Het is derhalve noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de bepalingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 die op verplichte buy-ins betrekking hebben, niet van toepassing zijn zolang die herbeoordeling niet is afgerond. Een en ander zou er ook voor zorgen dat marktdeelnemers niet tweemaal uitvoeringskosten hoeven te maken ingeval die regels worden gewijzigd als gevolg van de herziening van Verordening (EU) nr. 909/2014 (6).

(5)

Als gevolg daarvan mogen de bepalingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 die op verplichte buy-ins betrekking hebben, niet van toepassing zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening tot 2 november 2025.

(6)

Overeenkomstig artikel 72 van Verordening (EU) nr. 909/2014, en artikel 76, lid 5, van die verordening in de versie die gold vóór de wijziging door Verordening (EU) 2022/858, is artikel 15 van Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad (7) geschrapt vanaf de datum van inwerkingtreding van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229, om rekening te houden met het feit dat de verwachting was dat vanaf die datum Verordening (EU) nr. 909/2014 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 op Unieniveau de maatregelen zouden harmoniseren om mislukte afwikkelingen te voorkomen en aan te pakken met een ruimer toepassingsgebied dan Verordening (EU) nr. 236/2012. Aangezien de bepalingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 die op verplichte buy-ins betrekking hebben, niet van toepassing zullen zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening tot 2 november 2025, moet worden bepaald dat de buy-inprocedures die voordien in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 236/2012 waren vastgesteld, van toepassing zijn totdat de regels die in de artikelen 21 tot en met 38 van Verordening (EU) 2018/1229 van toepassing zijn.

(7)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 moet dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.

(9)

Gezien de beperkte omvang van de wijziging, de noodzaak om marktdeelnemers zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, en de input die deze marktdeelnemers reeds hebben gegeven tijdens de openbare raadpleging die de Europese Commissie in het kader van het wetgevingsvoorstel voor Verordening (EU) 2022/858 heeft gehouden, heeft de ESMA geen open publieke raadplegingen gehouden. Niettemin heeft de ESMA een brede analyse van de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten gemaakt en heeft zij het advies ingewonnen van de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (8) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten. Bij het uitwerken van de ontwerpen van technische reguleringsnormen heeft de ESMA ook samengewerkt met de leden van het Europees Stelsel van centrale banken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In hoofdstuk IV — Slotbepalingen wordt het volgende artikel 41 bis ingevoegd:

“Artikel 41 bis

Overgangsbepalingen

Tot 2 november 2025 ziet een centrale tegenpartij in een lidstaat die clearingdiensten voor aandelen aanbiedt, erop toe dat procedures voorhanden zijn die aan alle volgende eisen voldoen:

a)

wanneer een natuurlijke persoon of rechtspersoon die aandelen verkoopt, niet in staat is de aandelen te leveren met het oog op afwikkeling binnen vier werkdagen na de dag waarop de afwikkeling moet plaatsvinden, treden automatisch procedures in werking die voorzien in een buy-in van de aandelen, om ervoor te zorgen dat de aandelen met het oog op de afwikkeling worden geleverd;

b)

wanneer de buy-in van de aandelen met het oog op levering niet mogelijk is, wordt aan de koper een bedrag betaald dat gebaseerd is op de waarde van de te leveren aandelen op de leveringsdatum, vermeerderd met een bedrag voor verliezen die de koper als gevolg van het mislukken van de afwikkeling heeft geleden;

c)

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de afwikkeling laat mislukken, vergoedt alle overeenkomstig de punten a) en b) betaalde bedragen.”.

2)

Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:

i)

de titel wordt vervangen door:

Inwerkingtreding en toepassing”;

ii)

de volgende alinea wordt toegevoegd:

“De in de artikelen 21 tot en met 38 uiteengezette maatregelen inzake afwikkelingsdiscipline zijn echter niet van toepassing tot 2 november 2025.”.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 juli 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 van de Commissie van 25 mei 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline (PB L 230 van 13.9.2018, blz. 1).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1212 van de Commissie van 8 mei 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline (PB L 275 van 24.8.2020, blz. 3).

(4)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/70 van de Commissie van 23 oktober 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 betreffende technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline, wat de inwerkingtreding ervan betreft (PB L 27 van 27.1.2021, blz. 1).

(5)  Verordening (EU) 2022/858 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 betreffende een proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van distributed ledger-technologie, en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 909/2014 en Richtlijn 2014/65/EU (PB L 151 van 2.6.2022, blz. 1).

(6)  Op 16 maart 2022 heeft de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel aangenomen om Verordening (EU) nr. 909/2014 te wijzigen en zo de efficiëntie van de afwikkelingsmarkten in de Unie te versterken, zonder dat een en ander ten koste gaat van de financiële stabiliteit (https://ec.europa.eu/info/publications/220316-central-securities-depositories-regulation-review_en).

(7)  Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps (PB L 86 van 24.3.2012, blz. 1).

(8)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).


13.10.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 266/16


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/1931 VAN DE COMMISSIE

van 10 oktober 2022

tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Scalogno di Romagna” (BGA))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 53, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft de Commissie zich gebogen over de aanvraag van Italië tot goedkeuring van een wijziging van het productdossier van de beschermde geografische aanduiding “Scalogno di Romagna”, die bij Verordening (EG) nr. 2325/97 van de Commissie (2) is geregistreerd.

(2)

Aangezien de betrokken wijziging niet minimaal is in de zin van artikel 53, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012, heeft de Commissie de wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, punt a), van die verordening bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (3).

(3)

Aangezien de Commissie geen enkel bezwaar overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft ontvangen, moet de wijziging van het productdossier worden goedgekeurd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte wijziging van het productdossier met betrekking tot de naam “Scalogno di Romagna” (BGA) wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 oktober 2022.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 2325/97 van de Commissie van 24 november 1997 tot aanvulling van de bijlage van Verordening (EG) nr. 1107/96 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad (PB L 322 van 25.11.1997, blz. 33).

(3)  PB C 233 van 16.6.2022, blz. 38.


BESLUITEN

13.10.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 266/17


BESLUIT (EU) 2022/1932 VAN DE RAAD

van 29 september 2022

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Gemengde Commissie EU-CTC die is ingesteld bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer van 20 mei 1987, met betrekking tot wijzigingen van deze overeenkomst

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer (1) (“de overeenkomst”) is gesloten tussen de Europese Economische Gemeenschap, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Bondsstaat en is in werking getreden op 1 januari 1988.

(2)

Krachtens artikel 15, lid 3, punt a), van de overeenkomst kan de bij artikel 14, lid 1, van de overeenkomst ingestelde Gemengde Commissie EU-CTC (“de Gemengde Commissie EU-CTC”) bij besluit wijzigingen in de aanhangsels van de overeenkomst vaststellen.

(3)

Op 25 augustus 2022 heeft de Gemengde Commissie EU-CTC besloten Oekraïne uit te nodigen tot de overeenkomst toe te treden en op 31 augustus 2022 heeft Oekraïne zijn toetredingsakte neergelegd.

(4)

De toetreding van Oekraïne zal een dienovereenkomstige aanpassing van de akten van borgtocht vereisen alsook de invoeging van bepaalde technische termen in de Oekraïense taal.

(5)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in de Gemengde Commissie EU-CTC, aangezien de wijzigingen van de overeenkomst, indien zij worden goedgekeurd, rechtsgevolgen in de Unie zullen hebben.

(6)

Alle lidstaten van de Unie hebben in de werkgroep EU-CTC “Gemeenschappelijk douanevervoer” hun instemming met de voorgestelde wijzigingen betuigd.

(7)

Aangezien het besluit van de Gemengde Commissie EU-CTC de overeenkomst zal wijzigen, is het passend dat besluit na de vaststelling ervan bekend te maken in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(8)

Het standpunt van de Unie in de Gemengde Commissie EU-CTC moet derhalve worden gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Unie in te nemen standpunt in de Gemengde Commissie EU-CTC die is ingesteld bij de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer (“de Gemengde Commissie EU-CTC”) op haar volgende zitting of via een schriftelijke procedure van de Gemengde Commissie EU-CTC met betrekking tot wijzigingen van de aanhangsels van die overeenkomst, is gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van de Gemengde Commissie EU-CTC.

Kleine technische wijzigingen van het ontwerpbesluit kunnen worden goedgekeurd door de vertegenwoordiger van de Unie in de Gemengde Commissie EU-CTC.

Artikel 2

Het besluit van de Gemengde Commissie EU-CTC wordt na vaststelling ervan bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 29 september 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J. SÍKELA


(1)  PB L 226 van 13.8.1987, blz. 2.


13.10.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 266/19


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2022/1933 VAN DE COMMISSIE

van 12 oktober 2022

tot wijziging van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad wat betreft de verlenging van de periode waarin mag worden afgeweken van de voorwaarden voor de invoer van teeltmateriaal van fruitgewassen alsmede van voor de fruitteelt gebruikte fruitgewassen uit derde landen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 7148)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2008/90/EG van de Raad van 29 september 2008 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (1), en met name artikel 12, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Richtlijn 2008/90/EG moet de Commissie besluiten of teeltmateriaal en fruitgewassen die in een derde land zijn geproduceerd en dezelfde garanties bieden inzake verplichtingen van de leverancier, identiteit, kenmerken, fytosanitaire aspecten, substraat, verpakking, voorschriften met betrekking tot inspectie, waarmerking en plombering, in al deze opzichten gelijkwaardig zijn aan teeltmateriaal en fruitgewassen die in de Unie zijn geproduceerd en aan de eisen en voorschriften van die richtlijn voldoen. Artikel 12, lid 2, van Richtlijn 2008/90/EG voorziet in een afwijking op grond waarvan de lidstaten, in afwachting van dat besluit, op de invoer van teeltmateriaal en fruitgewassen voorwaarden kunnen toepassen die ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke gelden voor teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die in de Unie worden geproduceerd.

(2)

Deze afwijking was toegekend tot en met 31 december 2022. De lidstaten mogen derhalve voorwaarden toepassen die gelijkwaardig zijn aan die van de Uitvoeringsrichtlijnen 2014/96/EU (2), 2014/97/EU (3) en 2014/98/EU (4) van de Commissie.

(3)

Er wordt een uitvoeringsbesluit van de Commissie voorbereid betreffende de gelijkwaardigheid van in bepaalde derde landen geproduceerd(e) teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt. De Commissie moet de desbetreffende wetgeving van die derde landen onderzoeken en besluiten of teeltmateriaal en voor de fruitteelt gebruikte fruitgewassen die in die derde landen worden geproduceerd, gelijkwaardig zijn aan teeltmateriaal en voor de fruitteelt gebruikte fruitgewassen die in de Unie zijn geproduceerd, en of zij aan Richtlijn 2008/90/EG voldoen. De Commissie moet ook onderzoeken of het teeltmateriaal en de fruitgewassen die in die derde landen worden geproduceerd, dezelfde garanties bieden inzake verplichtingen van de leverancier, identiteit, kenmerken, fytosanitaire aspecten, substraat, verpakking, voorschriften met betrekking tot inspectie, waarmerking en plombering, als het desbetreffende materiaal dat overeenkomstig die richtlijn in de Unie wordt geproduceerd.

(4)

Gezien de tijd die nodig is om dergelijke beoordelingen uit te voeren en gezien het grote aantal aanvragen dat van derde landen is ontvangen, wordt het niet haalbaar geacht om het bovengenoemde uitvoeringsbesluit uiterlijk op 31 december 2022 vast te stellen. In afwachting van de vaststelling van dat uitvoeringsbesluit en om te voorkomen dat de handelspatronen worden verstoord, moeten de lidstaten van de afwijking van artikel 12, lid 2, van Richtlijn 2008/90/EG gebruik kunnen blijven maken.

(5)

Bijgevolg moet de termijn voor de toepassing van de in artikel 12, lid 2, van Richtlijn 2008/90/EG vastgestelde afwijking worden verlengd tot en met 31 december 2025.

(6)

Richtlijn 2008/90/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 12, lid 2, eerste alinea, van Richtlijn 2008/90/EG wordt de datum “31 december 2022” vervangen door “31 december 2025”.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 oktober 2022.

Voor de Commissie

Stella KYRIAKIDES

Lid van de Commissie


(1)  PB L 267 van 8.10.2008, blz. 8.

(2)  Uitvoeringsrichtlijn 2014/96/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad vallen (PB L 298 van 16.10.2014, blz. 12).

(3)  Uitvoeringsrichtlijn 2014/97/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad wat betreft de registratie van leveranciers en van rassen en de gemeenschappelijke lijst van rassen (PB L 298 van 16.10.2014, blz. 16).

(4)  Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad wat betreft specifieke voorschriften voor de in bijlage I bij die richtlijn bedoelde geslachten en soorten van fruitgewassen, specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële inspecties (PB L 298 van 16.10.2014, blz. 22).


Rectificaties

13.10.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 266/21


Corrigendum bij het reglement van orde van het Europees Comité van de Regio’s

( Publicatieblad van de Europese Unie L 472 van 30 december 2021 )

Bladzijde 2, artikel 6:

in plaats van:

“4.

Plaatsvervangers of leden die als plaatsvervangers optreden kunnen slechts een volmacht van één lid ontvangen. Tijdens de vergadering neemt het lid dat als plaatsvervanger optreedt of de plaatsvervanger alle taken en bevoegdheden van het lid over. Het secretariaat-generaal moet overeenkomstig de desbetreffende voorschriften van de stemoverdracht in kennis worden gesteld. De stemoverdracht moet uiterlijk op de dag vóór de desbetreffende vergadering zijn ontvangen.

Per zitting kan slechts één onkostenvergoeding worden toegekend, ofwel aan het lid ofwel aan zijn of haar plaatsvervanger. Dit wordt door het bureau nader uitgewerkt in de regelingen inzake de vergoeding van reis- en verblijfskosten.

5.

Als rapporteur aangewezen plaatsvervangers kunnen tijdens de zitting het door hen opgestelde ontwerpadvies indienen en toelichten. De betrokken leden kunnen deze plaatsvervangers voor de duur van de behandeling van het desbetreffende ontwerpadvies hun stemrecht overdragen. De secretaris-generaal dient vóór de zitting schriftelijk in kennis te worden gesteld van de stemoverdracht.

6.

Zonder afbreuk te doen aan artikel 24, lid 1, blijft iedere volmacht zonder gevolg vanaf het moment dat het verhinderde lid zijn of haar hoedanigheid van lid van het Comité heeft verloren.”,

lezen:

“4.

Plaatsvervangers of leden die als plaatsvervangers optreden kunnen slechts een volmacht van één lid ontvangen. Tijdens de vergadering neemt het lid dat als plaatsvervanger optreedt of de plaatsvervanger alle taken en bevoegdheden van het lid over. Het secretariaat-generaal moet overeenkomstig de desbetreffende voorschriften van de stemoverdracht in kennis worden gesteld. De stemoverdracht moet uiterlijk op de dag vóór de desbetreffende vergadering zijn ontvangen.

5.

Per zitting kan slechts één onkostenvergoeding worden toegekend, ofwel aan het lid ofwel aan zijn of haar plaatsvervanger. Dit wordt door het bureau nader uitgewerkt in de regelingen inzake de vergoeding van reis- en verblijfskosten.

6.

Als rapporteur aangewezen plaatsvervangers kunnen tijdens de zitting het door hen opgestelde ontwerpadvies indienen en toelichten. De betrokken leden kunnen deze plaatsvervangers voor de duur van de behandeling van het desbetreffende ontwerpadvies hun stemrecht overdragen. De secretaris-generaal dient vóór de zitting schriftelijk in kennis te worden gesteld van de stemoverdracht.

7.

Zonder afbreuk te doen aan artikel 24, lid 1, blijft iedere volmacht zonder gevolg vanaf het moment dat het verhinderde lid zijn of haar hoedanigheid van lid van het Comité heeft verloren.”.

13.10.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 266/22


Rectificatie van Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG

( Publicatieblad van de Europese Unie L 151 van 14 juni 2018 )

Bladzijde 122, bijlage II, aanhangsel 2, punt 4, deel I, nummer 4A:

in plaats van:

“4A

Verordening (EU) nr. 1003/2010

(plaats voor de achterkentekenplaat)

De plaats, helling, zichtbaarheidshoeken en stand van de kentekenplaat moeten voldoen aan Verordening (EU) nr. 1003/2010.”

lezen:

“4A

Verordening (EU) nr. 1003/2010

(ruimte voor de achterkentekenplaat)

De ruimte, helling, zichtbaarheidshoeken en stand van de kentekenplaat moeten voldoen aan Verordening (EU) nr. 1003/2010.”


13.10.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 266/23


Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/683 van de Commissie van 15 april 2020 tot uitvoering van Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de administratieve voorschriften voor de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bested

( Publicatieblad van de Europese Unie L 163 van 26 mei 2020 )

Bladzijde 139, bijlage IV, punt 3.6, inleidende zin:

in plaats van:

“Voorbeeld van individuele nationale goedkeuring van een voertuig, verleend door Argentinië overeenkomstig Verordening (EU) 2018/858:”,

lezen:

“Voorbeeld van individuele nationale goedkeuring van een voertuig, verleend door Oostenrijk overeenkomstig Verordening (EU) 2018/858:”.