ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 200

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
29 juli 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2022/1321 van de Commissie van 25 juli 2022 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van fluoride-ion, oxyfluorfen, pyroxsulam, quinmerac en sulfurylfluoride in of op bepaalde producten betreft ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1322 van de Commissie van 25 juli 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/632 wat betreft de lijsten van aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen producten van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten en samengestelde producten ( 1 )

25

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1323 van de Commissie van 27 juli 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine

65

 

*

Verordening (EU) 2022/1324 van de Commissie van 28 juli 2022 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor benzovindiflupyr, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifurone, fluxapyroxad, fosetyl-Al, isofetamid, metaflumizone, pyraclostrobin, spirotetramat, thiabendazool en tolclofos-methyl in of op bepaalde producten ( 1 )

68

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1325 van de Commissie van 28 juli 2022 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest ( 1 )

109

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2022/1326 van de Commissie van 18 maart 2022 tot wijziging van de bijlage bij Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad in verband met het opnemen van nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van drug

148

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2022/1327 van de Raad van 26 juli 2022 met het verzoek aan de Commissie een studie voor te leggen over de situatie van de interne markt van de postdiensten in de Unie, met name wat betreft de toepassing van Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad, en tevens een voorstel in te dienen, indien passend, in het licht van de resultaten van de studie

152

 

*

Besluit (EU) 2022/1328 van de Commissie van 30 september 2021 betreffende de steunmaatregelen SA.32014, SA.32015 en SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) door Italië en de regio Lazio ten uitvoer gelegd ten faveure van Laziomar en de overnemer CLN (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 6989)  ( 1 )

154

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

29.7.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 200/1


VERORDENING (EU) 2022/1321 VAN DE COMMISSIE

van 25 juli 2022

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van fluoride-ion, oxyfluorfen, pyroxsulam, quinmerac en sulfurylfluoride in of op bepaalde producten betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, punt a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor fluoride-ion, oxyfluorfen, pyroxsulam, quinmerac en sulfurylfluoride zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage III, deel A, bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Voor oxyfluorfen heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (2) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht. Zij heeft aanbevolen de MRL’s voor citrusvruchten, noten, pitvruchten, steenvruchten, druiven, tafelolijven, Kaki’s/Japanse persimoenen, granaatappels, uien, sluitkoolachtigen en zonnebloemzaad te verlagen. Voor andere producten heeft de EFSA aanbevolen om de bestaande MRL’s te handhaven. Aangezien er geen risico is voor de consument, moeten de MRL’s in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het huidige niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau.

(3)

Voor pyroxsulam heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (3) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht. Zij heeft aanbevolen de bestaande MRL’s te handhaven op de specifieke bepaalbaarheidsgrens (LOD) of het standaard-MRL te handhaven. Voor sommige producten moeten specifieke LOD’s worden verhoogd in het licht van de analytische haalbaarheid. Die LOD’s moeten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het huidige niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau.

(4)

Voor quinmerac heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (4) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht. Zij heeft voorgesteld de residudefinitie voor plantaardige producten en honing te wijzigen naar de som van quinmerac en de metabolieten BH 518-2 en BH 518-4 daarvan, uitgedrukt als quinmerac. Zij heeft aanbevolen de MRL’s voor suikerbiet, spier (varkens, runderen, schapen, geiten, paardachtigen, pluimvee), vet (varkens, runderen, schapen, geiten, paardachtigen, pluimvee), lever (varkens, pluimvee), nier (varkens), melk (runderen, schapen, geiten, paarden) en vogeleieren te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven. Aangezien er geen risico is voor de consument, moeten die MRL’s in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het huidige niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL’s voor lever en nier van herkauwers en paardachtigen bepaalde informatie niet beschikbaar was en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Die MRL’s worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(5)

Voor sulfurylfluoride heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (5) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht. Zij heeft voorgesteld de bestaande twee residudefinities (sulfurylfluoride en fluoride-ion) voorlopig te handhaven, aangezien nadere gegevens nodig zijn om deze te bevestigen. Zij heeft ook geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL’s voor sulfurylfluoride en fluoride-ion voor alle in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 opgenomen producten bepaalde informatie niet beschikbaar was en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Rekening houdend met de door exploitanten van levensmiddelenbedrijven verstrekte aanvullende monitoringgegevens moeten de MRL’s voor fluoride-ionen voor kruidenthee, rozenbottels, vlierbessen en “basilicum en eetbare bloemen” in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 op het huidige niveau worden vastgesteld, aangezien er geen risico voor consumenten is. Die MRL’s worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(6)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten, en waarvoor geen invoertoleranties of Codex-grenswaarden (CXL’s) bestaan, moeten de MRL’s worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, punt b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(7)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak van de aanpassing van bepaalde bepaalbaarheidsgrenzen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde producten specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor een aantal stoffen zijn vereist.

(8)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(9)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL’s geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(10)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL’s rechtmatig werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(12)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL’s van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL’s zullen voortvloeien.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 21 februari 2023 in de Unie zijn geproduceerd of ingevoerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 21 februari 2023.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 juli 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for oxyfluorfen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020;18(10):6269.

(3)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyroxsulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020;18(10):6260.

(4)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quinmerac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020;18(10):6257.

(5)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sulfuryl fluoride according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2021;19(1):6390.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG)nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de volgende kolommen voor fluoride-ion, oxyfluorfen, pyroxsulam, quinmerac en sulfurylfluoride toegevoegd:

“Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL’s gelden  (1)

Fluoride-ion

Oxyfluorfen (F)

Pyroxsulam

Quinmerac (som van quinmerac en de metabolieten BH 518-2 en BH 518-4 daarvan, uitgedrukt als quinmerac) (R)

Sulfurylfluoride

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0110000

Citrusvruchten

0,2 (+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

(+)

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen

(+)

 

 

 

 

0110030

Citroenen

(+)

 

 

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

(+)

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen

(+)

 

 

 

 

0110990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0120000

Noten

 

 

 

0,15  (*1)

 

0120010

Amandelen

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120020

Paranoten

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120030

Cashewnoten

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120040

Kastanjes

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120050

Kokosnoten

15 (+)

 

 

 

3 (+)

0120060

Hazelnoten

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120070

Macadamianoten

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120080

Pecannoten

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120090

Pijnboompitten

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120100

Pistaches

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120110

Walnoten

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120990

Overige (2)

30 (+)

 

 

 

0,01  (*1) (+)

0130000

Pitvruchten

0,2 (+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Appelen

(+)

 

 

 

 

0130020

Peren

(+)

 

 

 

 

0130030

Kweeperen

(+)

 

 

 

 

0130040

Mispels

(+)

 

 

 

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

(+)

 

 

 

 

0130990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0140000

Steenvruchten

0,2 (+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Abrikozen

(+)

 

 

 

 

0140020

Kersen (zoet)

(+)

 

 

 

 

0140030

Perziken

(+)

 

 

 

 

0140040

Pruimen

(+)

 

 

 

 

0140990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

(+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0151000

(a)

druiven

0,2 (+)

 

 

 

(+)

0151010

Tafeldruiven

(+)

 

 

 

(+)

0151020

Wijndruiven

(+)

 

 

 

(+)

0152000

b)

aardbeien

0,2 (+)

 

 

 

 

0153000

c)

rubussoorten

0,2 (+)

 

 

 

 

0153010

Bramen/braambessen

(+)

 

 

 

 

0153020

Dauwbramen

(+)

 

 

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

(+)

 

 

 

 

0153990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

 

 

 

 

0154010

Blauwe bessen

0,2 (+)

 

 

 

 

0154020

Veenbessen

0,2 (+)

 

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0,2 (+)

 

 

 

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0,2 (+)

 

 

 

 

0154050

Rozenbottels

2 (+)

 

 

 

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,2 (+)

 

 

 

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,2 (+)

 

 

 

 

0154080

Vlierbessen

2 (+)

 

 

 

 

0154990

Overige (2)

0,2 (+)

 

 

 

 

0160000

Diverse vruchten met

0,2 (+)

 

 

 

0,01  (*1)

0161000

a)

eetbare schil

(+)

 

 

 

 

0161010

Dadels

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161020

Vijgen

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161030

Tafelolijven

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0161040

Kumquats

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161050

Carambola’s

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161060

Kaki’s/Japanse persimoenen

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161070

Jambolans/djamblangs

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161990

Overige (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0162010

Kiwi’s (geel, groen, rood)

(+)

 

 

 

 

0162020

Lychees

(+)

 

 

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja’s

(+)

 

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

(+)

 

 

 

 

0162050

Sterappelen

(+)

 

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

(+)

 

 

 

 

0162990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

(+)

 

 

 

 

0163010

Avocado’s

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0163020

Bananen

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163030

Mango’s

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163040

Papaja’s

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163050

Granaatappels

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163060

Cherimoya’s

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163070

Guaves

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163080

Ananassen

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163090

Broodvruchten

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163100

Doerians

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163990

Overige (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

(+)

 

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0211000

a)

aardappelen

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0212010

Cassave/maniok

(+)

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

(+)

 

 

 

 

0212030

Yams

(+)

 

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

(+)

 

 

 

 

0212990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

(+)

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0213020

Wortels

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213030

Knolselderij

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213040

Mierikswortels

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213050

Aardperen/topinamboers

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213060

Pastinaken

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213070

Wortelpeterselie

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213080

Radijzen

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213090

Schorseneren

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213100

Koolrapen

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213110

Rapen

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213990

Overige (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0220000

Bolgewassen

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Knoflook

(+)

 

 

 

 

0220020

Uien

(+)

 

 

 

 

0220030

Sjalotten

(+)

 

 

 

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

(+)

 

 

 

 

0220990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0230000

Vruchtgroenten

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

(+)

 

 

 

 

0231010

Tomaten

(+)

 

 

 

 

0231020

Paprika’s

(+)

 

 

 

 

0231030

Aubergines

(+)

 

 

 

 

0231040

Okra’s, okers

(+)

 

 

 

 

0231990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

(+)

 

 

 

 

0232010

Komkommers

(+)

 

 

 

 

0232020

Augurken

(+)

 

 

 

 

0232030

Courgettes

(+)

 

 

 

 

0232990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

(+)

 

 

 

 

0233010

Meloenen

(+)

 

 

 

 

0233020

Pompoenen

(+)

 

 

 

 

0233030

Watermeloenen

(+)

 

 

 

 

0233990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0234000

d)

suikermais

(+)

 

 

 

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten

(+)

 

 

 

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

(+)

 

 

 

 

0241010

Broccoli

(+)

 

 

 

 

0241020

Bloemkolen

(+)

 

 

 

 

0241990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

(+)

 

 

 

 

0242010

Spruitjes

(+)

 

 

 

 

0242020

Sluitkolen

(+)

 

 

 

 

0242990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

(+)

 

 

 

 

0243010

Chinese kool/petsai

(+)

 

 

 

 

0243020

Boerenkolen

(+)

 

 

 

 

0243990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0244000

d)

koolrabi’s

(+)

 

 

 

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0251000

a)

slasoorten

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0251010

Veldsla

(+)

 

 

 

 

0251020

Sla

(+)

 

 

 

 

0251030

Andijvie

(+)

 

 

 

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

(+)

 

 

 

 

0251050

Winterkers

(+)

 

 

 

 

0251060

Raketsla/rucola

(+)

 

 

 

 

0251070

Rode amsoi

(+)

 

 

 

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

(+)

 

 

 

 

0251990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0252010

Spinazie

(+)

 

 

 

 

0252020

Postelein

(+)

 

 

 

 

0252030

Snijbiet

(+)

 

 

 

 

0252990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0254000

d)

waterkers

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

0256010

Kervel

0,2 (+)

 

 

 

 

0256020

Bieslook

0,2 (+)

 

 

 

 

0256030

Bladselderij/snijselder

0,2 (+)

 

 

 

 

0256040

Peterselie

0,2 (+)

 

 

 

 

0256050

Salie

0,2 (+)

 

 

 

 

0256060

Rozemarijn

0,2 (+)

 

 

 

 

0256070

Tijm

0,2 (+)

 

 

 

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

2 (+)

 

 

 

 

0256090

Laurierblad

0,2 (+)

 

 

 

 

0256100

Dragon

0,2 (+)

 

 

 

 

0256990

Overige (2)

0,2 (+)

 

 

 

 

0260000

Peulgroenten

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Bonen (met peul)

(+)

 

 

 

 

0260020

Bonen (zonder peul)

(+)

 

 

 

 

0260030

Erwten (met peul)

(+)

 

 

 

 

0260040

Erwten (zonder peul)

(+)

 

 

 

 

0260050

Linzen

(+)

 

 

 

 

0260990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0270000

Stengelgroenten

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Asperges

(+)

 

 

 

 

0270020

Kardoenen

(+)

 

 

 

 

0270030

Bleekselderij

(+)

 

 

 

 

0270040

Knolvenkel

(+)

 

 

 

 

0270050

Artisjokken

(+)

 

 

 

 

0270060

Preien

(+)

 

 

 

 

0270070

Rabarber

(+)

 

 

 

 

0270080

Bamboescheuten

(+)

 

 

 

 

0270090

Palmharten

(+)

 

 

 

 

0270990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

(+)

 

 

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

(+)

 

 

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

(+)

 

 

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Bonen

(+)

 

 

 

 

0300020

Linzen

(+)

 

 

 

 

0300030

Erwten

(+)

 

 

 

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

(+)

 

 

 

 

0300990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

2 (+)

 

0,01  (*1)

0,15  (*1)

0,01  (*1)

0401000

Oliehoudende zaden

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0401010

Lijnzaad

(+)

 

 

 

 

0401020

Pinda’s/aardnoten

(+)

 

 

 

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

(+)

 

 

 

 

0401040

Sesamzaad

(+)

 

 

 

 

0401050

Zonnebloemzaad

(+)

 

 

 

 

0401060

Koolzaad

(+)

 

 

 

 

0401070

Sojabonen

(+)

 

 

 

 

0401080

Mosterdzaad

(+)

 

 

 

 

0401090

Katoenzaad

(+)

 

 

 

 

0401100

Pompoenzaad

(+)

 

 

 

 

0401110

Saffloerzaad

(+)

 

 

 

 

0401120

Bernagiezaad

(+)

 

 

 

 

0401130

Huttentutzaad

(+)

 

 

 

 

0401140

Hennepzaad

(+)

 

 

 

 

0401150

Wonderbonen

(+)

 

 

 

 

0401990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0402000

Oliehoudende vruchten

(+)

 

 

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

(+)

1

 

 

 

0402020

Palmpitten

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0402030

Palmvruchten

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0402040

Kapok

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0402990

Overige (2)

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0500000

GRANEN

2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Gerst

(+)

 

 

 

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

(+)

 

 

 

 

0500030

Mais

(+)

 

 

 

 

0500040

Gierst/pluimgierst

(+)

 

 

 

 

0500050

Haver

(+)

 

 

 

 

0500060

Rijst

(+)

 

 

 

 

0500070

Rogge

(+)

 

 

 

 

0500080

Sorghum

(+)

 

 

 

 

0500090

Tarwe

(+)

 

 

 

 

0500990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

 

0610000

Thee

400 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0620000

Koffiebonen

5 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0630000

Kruidenthee van

10 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0631000

a)

bloemen

(+)

 

 

 

 

0631010

Kamille

(+)

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/roselle

(+)

 

 

 

 

0631030

Roos

(+)

 

 

 

 

0631040

Jasmijn

(+)

 

 

 

 

0631050

Lindebloesem

(+)

 

 

 

 

0631990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

(+)

 

 

 

 

0632010

Aardbei

(+)

 

 

 

 

0632020

Rooibos

(+)

 

 

 

 

0632030

Maté

(+)

 

 

 

 

0632990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0633000

c)

wortels

(+)

 

 

 

 

0633010

Valeriaan

(+)

 

 

 

 

0633020

Ginseng

(+)

 

 

 

 

0633990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

(+)

 

 

 

 

0640000

Cacaobonen

5 (+)

 

 

 

0,03 (+)

0650000

Carob/johannesbrood

10 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0700000

HOP

10 (+)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0800000

SPECERIJEN

5 (+)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0810000

Als specerij gebruikte zaden

(+)

 

 

 

 

0810010

Anijs

(+)

 

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

(+)

 

 

 

 

0810030

Selderij

(+)

 

 

 

 

0810040

Koriander

(+)

 

 

 

 

0810050

Komijn

(+)

 

 

 

 

0810060

Dille

(+)

 

 

 

 

0810070

Venkel

(+)

 

 

 

 

0810080

Fenegriek

(+)

 

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

(+)

 

 

 

 

0810990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

(+)

 

 

 

 

0820010

Piment

(+)

 

 

 

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

(+)

 

 

 

 

0820030

Karwij

(+)

 

 

 

 

0820040

Kardemom

(+)

 

 

 

 

0820050

Jeneverbes

(+)

 

 

 

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

(+)

 

 

 

 

0820070

Vanille

(+)

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

(+)

 

 

 

 

0820990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

(+)

 

 

 

 

0830010

Kaneel

(+)

 

 

 

 

0830990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

(+)

 

 

 

 

0840010

Zoethout

(+)

 

 

 

 

0840020

Gember (10)

(+)

 

 

 

 

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

(+)

 

 

 

 

0840040

Mierikswortel (11)

(+)

 

 

 

 

0840990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

(+)

 

 

 

 

0850010

Kruidnagels

(+)

 

 

 

 

0850020

Kappertjes

(+)

 

 

 

 

0850990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

(+)

 

 

 

 

0860010

Saffraan

(+)

 

 

 

 

0860990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

(+)

 

 

 

 

0870010

Foelie

(+)

 

 

 

 

0870990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0900010

Suikerbiet

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0900020

Suikerriet

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0900030

Wortelcichorei

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0900990

Overige (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

 

 

 

 

1010000

Producten afkomstig van

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

1011000

a)

varkens

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1011010

Spier

(+)

 

 

 

 

1011020

Vet

(+)

 

 

 

 

1011030

Lever

(+)

 

 

 

 

1011040

Nier

(+)

 

 

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

(+)

 

 

 

 

1011990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

1012000

b)

runderen

(+)

 

 

 

 

1012010

Spier

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1012020

Vet

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1012030

Lever

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1012040

Nier

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1012990

Overige (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1013000

c)

schapen

(+)

 

 

 

 

1013010

Spier

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1013020

Vet

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1013030

Lever

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1013040

Nier

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1013990

Overige (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1014000

d)

geiten

(+)

 

 

 

 

1014010

Spier

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1014020

Vet

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1014030

Lever

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1014040

Nier

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1014990

Overige (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1015000

e)

paardachtigen

(+)

 

 

 

 

1015010

Spier

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1015020

Vet

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1015030

Lever

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1015040

Nier

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1015990

Overige (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1016000

f)

pluimvee

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1016010

Spier

(+)

 

 

 

 

1016020

Vet

(+)

 

 

 

 

1016030

Lever

(+)

 

 

 

 

1016040

Nier

(+)

 

 

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

(+)

 

 

 

 

1016990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1017010

Spier

(+)

 

 

 

 

1017020

Vet

(+)

 

 

 

 

1017030

Lever

(+)

 

 

 

 

1017040

Nier

(+)

 

 

 

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

(+)

 

 

 

 

1017990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

1020000

Melk

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Runderen

(+)

 

 

 

 

1020020

Schapen

(+)

 

 

 

 

1020030

Geiten

(+)

 

 

 

 

1020040

Paarden

(+)

 

 

 

 

1020990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

1030000

Vogeleieren

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kippen

(+)

 

 

 

 

1030020

Eenden

(+)

 

 

 

 

1030030

Ganzen

(+)

 

 

 

 

1030040

Kwartels

(+)

 

 

 

 

1030990

Overige (2)

(+)

 

 

 

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,5  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

 

 

 

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

 

 

 

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

 

 

 

 

Fluoride-ion

A)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Uit gegevens over het voorkomen blijkt dat een MRL lager dan 0,2 mg/kg momenteel niet haalbaar is. Er zijn nadere gegevens nodig om dit niveau gedurende een bepaalde periode te monitoren met het oog op de mogelijke verlaging ervan. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan. B)Om het toegestane gebruik van fluoride-ion voor fumigatie van rozijnen te weerspiegelen, is een maximumgehalte aan residuen van 3 mg/kg vastgesteld. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot studies over de aard van de residuen in voedingsmatrices na fumigatie en de algemene toxiciteit ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151000 a)druiven

0151010 Tafeldruiven

0151020 Wijndruiven

A)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot veldproeven, de aard van de residuen in voedingsmatrices na fumigatie en het algemene toxiciteitsprofiel ontbreekt. Uit gegevens over het voorkomen blijkt dat een MRL lager dan 2 mg/kg momenteel niet haalbaar is. Er zijn nadere gegevens nodig om dit niveau gedurende een bepaalde periode te monitoren met het oog op de mogelijke verlaging ervan. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan. B)Om het toegestane gebruik van fluoride-ion voor fumigatie van gepolijste rijst, meel van granen en zemelen van granen te weerspiegelen, is een maximumgehalte aan residuen van respectievelijk 0,5 mg/kg, 2 mg/kg en 4 mg/kg vastgesteld. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot studies over de aard van de residuen in voedingsmatrices na fumigatie en de algemene toxiciteit ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500060 Rijst

A)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot veldproeven, de aard van de residuen in voedingsmatrices na fumigatie en het algemene toxiciteitsprofiel ontbreekt. Uit gegevens over het voorkomen blijkt dat een MRL lager dan 2 mg/kg momenteel niet haalbaar is. Er zijn nadere gegevens nodig om dit niveau gedurende een bepaalde periode te monitoren met het oog op de mogelijke verlaging ervan. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan. B)Om het toegestane gebruik van fluoride-ion voor fumigatie van maiszetmeel, meel van granen en zemelen van granen te weerspiegelen, is een maximumgehalte aan residuen van respectievelijk 1 mg/kg, 2 mg/kg en 4 mg/kg vastgesteld. Om het toegestane gebruik van fluoride-ion voor fumigatie van maisgrutten, maisolie en maisbloem te weerspiegelen, is een maximumgehalte aan residuen van 0,5 mg/kg vastgesteld. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot studies over de aard van de residuen in voedingsmatrices na fumigatie en de algemene toxiciteit ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500030 Mais

A)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot veldproeven, de aard van de residuen in voedingsmatrices na fumigatie en het algemene toxiciteitsprofiel ontbreekt. Uit gegevens over het voorkomen blijkt dat een MRL lager dan 2 mg/kg momenteel niet haalbaar is. Er zijn nadere gegevens nodig om dit niveau gedurende een bepaalde periode te monitoren met het oog op de mogelijke verlaging ervan. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan. B)Om het toegestane gebruik van fluoride-ion voor fumigatie van tarwekiemen, meel van granen en zemelen van granen te weerspiegelen, is een maximumgehalte aan residuen van respectievelijk 1 mg/kg, 2 mg/kg en 4 mg/kg vastgesteld. Om het toegestane gebruik van fluoride-ion voor fumigatie van durumtarwebloem en tarwevoerbloem te weerspiegelen, is een maximumgehalte aan residuen van 0,5 mg/kg vastgesteld. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot studies over de aard van de residuen in voedingsmatrices na fumigatie en de algemene toxiciteit ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500090 Tarwe

A)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot veldproeven, de aard van de residuen in voedingsmatrices na fumigatie en het algemene toxiciteitsprofiel ontbreekt. Uit gegevens over het voorkomen blijkt dat een MRL lager dan 2 mg/kg momenteel niet haalbaar is. Er zijn nadere gegevens nodig om dit niveau gedurende een bepaalde periode te monitoren met het oog op de mogelijke verlaging ervan. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan. B)Om het toegestane gebruik van fluoride-ion voor fumigatie van meel van granen en zemelen van granen te weerspiegelen, is een maximumgehalte aan residuen van respectievelijk 2 mg/kg en 4 mg/kg vastgesteld. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot studies over de aard van de residuen in voedingsmatrices na fumigatie en de algemene toxiciteit ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500000 GRANEN

0500010 Gerst

0500020 Boekweit en andere pseudogranen

0500040 Gierst/pluimgierst

0500050 Haver

0500070 Rogge

0500080 Sorghum

0500990 Overige (2)

Uit gegevens over het voorkomen blijkt dat een MRL lager dan 0,2 mg/kg momenteel niet haalbaar is. Er zijn nadere gegevens nodig om dit niveau gedurende een bepaalde periode te monitoren met het oog op de mogelijke verlaging ervan. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0161030 Tafelolijven

0163010 Avocado’s

1020000 Melk

1020010 Runderen

1020020 Schapen

1020030 Geiten

1020040 Paarden

1020990 Overige (2)

1030000 Vogeleieren

1030010 Kippen

1030020 Eenden

1030030 Ganzen

1030040 Kwartels

1030990 Overige (2)

Uit gegevens over het voorkomen blijkt dat een MRL lager dan 0,3 mg/kg momenteel niet haalbaar is. Er zijn nadere gegevens nodig om dit niveau gedurende een bepaalde periode te monitoren met het oog op de mogelijke verlaging ervan. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1010000 Producten afkomstig van

1011000 a)varkens

1011010 Spier

1011020 Vet

1011030 Lever

1011040 Nier

1011050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1011990 Overige (2)

1012000 b)runderen

1012010 Spier

1012020 Vet

1012030 Lever

1012040 Nier

1012050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1012990 Overige (2)

1013000 c)schapen

1013010 Spier

1013020 Vet

1013030 Lever

1013040 Nier

1013050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013990 Overige (2)

1014000 d)geiten

1014010 Spier

1014020 Vet

1014030 Lever

1014040 Nier

1014050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014990 Overige (2)

1015000 e)paardachtigen

1015010 Spier

1015020 Vet

1015030 Lever

1015040 Nier

1015050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1015990 Overige (2)

1016000 f) pluimvee

1016010 Spier

1016020 Vet

1016030 Lever

1016040 Nier

1016050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1016990 Overige (2)

1017000 g) andere gekweekte landdieren

1017010 Spier

1017020 Vet

1017030 Lever

1017040 Nier

1017050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1017990 Overige (2)

1050000 Amfibieën en reptielen

1060000 Ongewervelde landdieren

1070000 In het wild levende gewervelde landdieren

Uit gegevens over het voorkomen blijkt dat een MRL lager dan 10 mg/kg momenteel niet haalbaar is. Er zijn nadere gegevens nodig om dit niveau gedurende een bepaalde periode te monitoren met het oog op de mogelijke verlaging ervan. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0650000 Carob/johannesbrood

0700000 HOP

Uit gegevens over het voorkomen blijkt dat een MRL lager dan 2 mg/kg momenteel niet haalbaar is. Er zijn nadere gegevens nodig om dit niveau gedurende een bepaalde periode te monitoren met het oog op de mogelijke verlaging ervan. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0300000 PEULVRUCHTEN

0300010 Bonen

0300020 Linzen

0300030 Erwten

0300040 Lupinen/lupinebonen

0300990 Overige (2)

0400000 OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0401000 Oliehoudende zaden

0401010 Lijnzaad

0401020 Pinda’s/aardnoten

0401030 Papaverzaad/maanzaad

0401040 Sesamzaad

0401050 Zonnebloemzaad

0401060 Koolzaad

0401070 Sojabonen

0401080 Mosterdzaad

0401090 Katoenzaad

0401100 Pompoenzaad

0401110 Saffloerzaad

0401120 Bernagiezaad

0401130 Huttentutzaad

0401140 Hennepzaad

0401150 Wonderbonen

0401990 Overige (2)

0402000 Oliehoudende vruchten

0402010 Olijven voor oliewinning

0402020 Palmpitten

0402030 Palmvruchten

0402040 Kapok

0402990 Overige (2)

Uit gegevens over het voorkomen blijkt dat een MRL lager dan 2 mg/kg momenteel niet haalbaar is. Er zijn nadere gegevens nodig om dit niveau gedurende een bepaalde periode te monitoren met het oog op de mogelijke verlaging ervan. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900000 SUIKERGEWASSEN

0900010 Suikerbiet

0900020 Suikerriet

0900030 Wortelcichorei

0900990 Overige (2)

Uit gegevens over het voorkomen blijkt dat een MRL lager dan 400 mg/kg momenteel niet haalbaar is. Er zijn nadere gegevens nodig om dit niveau gedurende een bepaalde periode te monitoren met het oog op de mogelijke verlaging ervan. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0610000 Thee

Uit gegevens over het voorkomen blijkt dat een MRL lager dan 5 mg/kg momenteel niet haalbaar is. Er zijn nadere gegevens nodig om dit niveau gedurende een bepaalde periode te monitoren met het oog op de mogelijke verlaging ervan. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0620000 Koffiebonen

0800000 SPECERIJEN

0810000 Als specerij gebruikte zaden

0810010 Anijs

0810020 Zwarte komijn

0810030 Selderij

0810040 Koriander

0810050 Komijn

0810060 Dille

0810070 Venkel

0810080 Fenegriek

0810090 Nootmuskaat

0810990 Overige (2)

0820000 Als specerij gebruikte vruchten

0820010 Piment

0820020 Szechuanpeper/anijspeper

0820030 Karwij

0820040 Kardemom

0820050 Jeneverbes

0820060 Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0820070 Vanille

0820080 Tamarinde

0820990 Overige (2)

0830000 Als specerij gebruikte bast

0830010 Kaneel

0830990 Overige (2)

0840000 Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

0840010 Zoethout

0840020 Gember (10)

0840030 Geelwortel/kurkuma/koenjit

0840040 Mierikswortel (11)

0840990 Overige (2)

0850000 Als specerij gebruikte knoppen

0850010 Kruidnagels

0850020 Kappertjes

0850990 Overige (2)

0860000 Als specerij gebruikte stampers

0860010 Saffraan

0860990 Overige (2)

0870000 Als specerij gebruikte zaadrokken

0870010 Foelie

0870990 Overige (2)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en het algemene toxiciteitsprofiel ontbreekt. Op grond van het beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal is niet aangetoond dat fluoride-ion van nature in het desbetreffende gewas voorkomt en kunnen evenmin conclusies worden getrokken over het vormingsmechanisme ervan. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0150000 Besvruchten en kleinfruit

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Uit gegevens over het voorkomen blijkt dat een MRL lager dan 0,2 mg/kg momenteel niet haalbaar is. Er zijn nadere gegevens nodig om dit niveau gedurende een bepaalde periode te monitoren met het oog op de mogelijke verlaging ervan. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000 Citrusvruchten

0110010 Grapefruits/pompelmoezen

0110020 Sinaasappelen

0110030 Citroenen

0110040 Limoenen/lemmetjes

0110050 Mandarijnen

0110990 Overige (2)

0130000 Pitvruchten

0130010 Appelen

0130020 Peren

0130030 Kweeperen

0130040 Mispels

0130050 Loquats/Japanse mispels

0130990 Overige (2)

0140000 Steenvruchten

0140010 Abrikozen

0140020 Kersen (zoet)

0140030 Perziken

0140040 Pruimen

0140990 Overige (2)

0152000 b) aardbeien

0153000 c) rubussoorten

0153010 Bramen/braambessen

0153020 Dauwbramen

0153030 Frambozen (geel en rood)

0153990 Overige (2)

0154000 d) ander kleinfruit en besvruchten

0154010 Blauwe bessen

0154020 Veenbessen

0154030 Aalbessen (rood, wit en zwart)

0154040 Kruisbessen (geel, groen en rood)

0154060 Moerbeien (wit en zwart)

0154070 Azaroles/Middellandse Zeemispels

0154990 Overige (2)

0160000 Diverse vruchten met

0161000 a) eetbare schil

0161010 Dadels

0161020 Vijgen

0161040 Kumquats

0161050 Carambola’s

0161060 Kaki’s/Japanse persimoenen

0161070 Jambolans/djamblangs

0161990 Overige (2)

0162000 b) niet-eetbare schil, klein

0162010 Kiwi’s (geel, groen, rood)

0162020 Lychees

0162030 Passievruchten/maracuja’s

0162040 Woestijnvijgen/cactusvruchten

0162050 Sterappelen

0162060 Noord-Amerikaanse persimoenen

0162990 Overige (2)

0163000 c) niet-eetbare schil, groot

0163020 Bananen

0163030 Mango’s

0163040 Papaja’s

0163050 Granaatappels

0163060 Cherimoya’s

0163070 Guaves

0163080 Ananassen

0163090 Broodvruchten

0163100 Doerians

0163110 Zuurzakken/doerian blanda

0163990 Overige (2)

0200000 GROENTEN, VERS of BEVROREN

0210000 Wortel- en knolgewassen

0211000 a) aardappelen

0212000 b) tropische wortel- en knolgewassen

0212010 Cassave/maniok

0212020 Bataten (zoete aardappelen)

0212030 Yams

0212040 Arrowroot/pijlwortel

0212990 Overige (2)

0213000 c) andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0213010 Rode bieten

0213020 Wortels

0213030 Knolselderij

0213040 Mierikswortels

0213050 Aardperen/topinamboers

0213060 Pastinaken

0213070 Wortelpeterselie

0213080 Radijzen

0213090 Schorseneren

0213100 Koolrapen

0213110 Rapen

0213990 Overige (2)

0220000 Bolgewassen

0220010 Knoflook

0220020 Uien

0220030 Sjalotten

0220040 Bosuien/groene uien en stengeluien

0220990 Overige (2)

0230000 Vruchtgroenten

0231000 a) Solanaceae en Malvaceae

0231010 Tomaten

0231020 Paprika’s

0231030 Aubergines

0231040 Okra’s, okers

0231990 Overige (2)

0232000 b) Cucurbitaceae met eetbare schil

0232010 Komkommers

0232020 Augurken

0232030 Courgettes

0232990 Overige (2)

0233000 c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0233010 Meloenen

0233020 Pompoenen

0233030 Watermeloenen

0233990 Overige (2)

0234000 d) suikermais

0239000 e) andere vruchtgroenten

0240000 Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0241000 a) bloemkoolachtigen

0241010 Broccoli

0241020 Bloemkolen

0241990 Overige (2)

0242000 b) sluitkoolachtigen

0242010 Spruitjes

0242020 Sluitkolen

0242990 Overige (2)

0243000 c) bladkoolachtigen

0243010 Chinese kool/petsai

0243020 Boerenkolen

0243990 Overige (2)

0244000 d) koolrabi’s

0250000 Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

0251000 a) slasoorten

0251010 Veldsla

0251020 Sla

0251030 Andijvie

0251040 Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050 Winterkers

0251060 Raketsla/rucola

0251070 Rode amsoi

0251080 Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0251990 Overige (2)

0252000 b) spinazie en dergelijke bladgroente

0252010 Spinazie

0252020 Postelein

0252030 Snijbiet

0252990 Overige (2)

0253000 c) druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0254000 d) waterkers

0255000 e) witlof/witloof/Brussels lof

0256000 f) kruiden en eetbare bloemen

0256010 Kervel

0256020 Bieslook

0256030 Bladselderij/snijselder

0256040 Peterselie

0256050 Salie

0256060 Rozemarijn

0256070 Tijm

0256090 Laurierblad

0256100 Dragon

0256990 Overige (2)

0260000 Peulgroenten

0260010 Bonen (met peul)

0260020 Bonen (zonder peul)

0260030 Erwten (met peul)

0260040 Erwten (zonder peul)

0260050 Linzen

0260990 Overige (2)

0270000 Stengelgroenten

0270010 Asperges

0270020 Kardoenen

0270030 Bleekselderij

0270040 Knolvenkel

0270050 Artisjokken

0270060 Preien

0270070 Rabarber

0270080 Bamboescheuten

0270090 Palmharten

0270990 Overige (2)

0280000 Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0280010 Gekweekte paddenstoelen

0280020 Wilde paddenstoelen

0280990 Mossen en korstmossen

0290000 Algen en prokaryote organismen

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Uit gegevens over het voorkomen blijkt dat een MRL lager dan 10 mg/kg momenteel niet haalbaar is. Er zijn nadere gegevens nodig om dit niveau gedurende een bepaalde periode te monitoren met het oog op de mogelijke verlaging ervan. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0630000 Kruidenthee van

0631000 a) bloemen

0631010 Kamille

0631020 Hibiscus/roselle

0631030 Roos

0631040 Jasmijn

0631050 Lindebloesem

0631990 Overige (2)

0632000 b) bladeren en kruiden

0632010 Aardbei

0632020 Rooibos

0632030 Maté

0632990 Overige (2)

0633000 c) wortels

0633010 Valeriaan

0633020 Ginseng

0633990 Overige (2)

0639000 d) alle andere delen van de plant

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Uit gegevens over het voorkomen blijkt dat een MRL lager dan 2 mg/kg momenteel niet haalbaar is. Er zijn nadere gegevens nodig om dit niveau gedurende een bepaalde periode te monitoren met het oog op de mogelijke verlaging ervan. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0154050 Rozenbottels

0154080 Vlierbessen

0256080 Basilicum en eetbare bloemen

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven, de aard van de residuen in voedingsmatrices na fumigatie, de analysemethoden en het algemene toxiciteitsprofiel ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0640000 Cacaobonen

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven, de aard van de residuen in voedingsmatrices na fumigatie en het algemene toxiciteitsprofiel ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0120000 Noten

0120010 Amandelen

0120020 Paranoten

0120030 Cashewnoten

0120040 Kastanjes

0120050 Kokosnoten

0120060 Hazelnoten

0120070 Macadamianoten

0120080 Pecannoten

0120090 Pijnboompitten

0120100 Pistaches

0120110 Walnoten

0120990 Overige (2)

Oxyfluorfen (F)

(F)

Vetoplosbaar

Quinmerac (som van quinmerac en de metabolieten BH 518-2 en BH 518-4 daarvan, uitgedrukt als quinmerac) (R)

(R)

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie: code 1000000 met uitzondering van 1040000 : quinmerac

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven op suikerbieten en voederbietenkoppen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012030 Lever

1012040 Nier

1012050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013030 Lever

1013040 Nier

1013050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014030 Lever

1014040 Nier

1014050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1015030 Lever

1015040 Nier

1015050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

Sulfurylfluoride

Om het toegestane gebruik van sulfurylfluoride voor fumigatie van rozijnen te weerspiegelen, is een maximumgehalte aan residuen van 0,06 mg/kg vastgesteld. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151000 a) druiven

0151010 Tafeldruiven

0151020 Wijndruiven

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven, de aard van de residuen in voedingsmatrices na fumigatie en de toxiciteit van fluoride-ion ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met de in de eerste zin bedoelde informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juli 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0120000 Noten

0120010 Amandelen

0120020 Paranoten

0120030 Cashewnoten

0120040 Kastanjes

0120050 Kokosnoten

0120060 Hazelnoten

0120070 Macadamianoten

0120080 Pecannoten

0120090 Pijnboompitten

0120100 Pistaches

0120110 Walnoten

0120990 Overige (2)

0640000 Cacaobonen”

2)

In bijlage III, deel A, worden de kolommen voor fluoride-ion, oxyfluorfen, pyroxsulam, quinmerac en sulfurylfluoride geschrapt.


(*1)  Bepaalbaarheidsgrens

(1)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor MRL’s gelden, zie bijlage I.


29.7.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 200/25


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/1322 VAN DE COMMISSIE

van 25 juli 2022

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/632 wat betreft de lijsten van aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen producten van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten en samengestelde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (1), en met name artikel 47, lid 2, eerste alinea, punt a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/632 van de Commissie (2) bevat lijsten van dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten, samengestelde producten, en hooi en stro die/dat voor officiële controles aan grenscontroleposten moet(en) worden aangeboden, met vermelding van de desbetreffende in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (3) vastgestelde codes van de gecombineerde nomenclatuur (“GN-codes”).

(2)

De artikelen 3, 5 en 12 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/625 van de Commissie (4) bevatten invoervoorschriften voor zendingen van goederen die vallen onder bepaalde GN-codes en codes van het geharmoniseerd systeem (“GS-codes”) in het tweede deel van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87. Die bepalingen zijn gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/887 van de Commissie (5). Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/887 zijn de desbetreffende codes verduidelijkt door ontbrekende codes toe te voegen en codes die niet langer relevant zijn te verwijderen. Om elke dubbelzinnigheid wat betreft de zendingen van goederen die aan officiële controles aan grenscontroleposten zijn onderworpen te vermijden, moeten derhalve de posten en GN-codes 0901, 1902 19, 1904 10 30, 1904 10 90, 1904 20, 1904 90 80, 2008 99, 2906, 2936 en 3002 49 00 aan de lijsten in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/632 worden toegevoegd.

(3)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1832 van de Commissie (6) zijn GN-codes en omschrijvingen van goederen, waaronder dierlijke bijproducten, gewijzigd. Die wijzigingen moeten in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/632 worden overgenomen.

(4)

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/632 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/632 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 juli 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/632 van de Commissie van 13 april 2021 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten, samengestelde producten en hooi en stro, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007 van de Commissie en Beschikking 2007/275/EG van de Commissie (PB L 132 van 19.4.2021, blz. 24).

(3)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(4)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/625 van de Commissie van 4 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde dieren en goederen (PB L 131 van 17.5.2019, blz. 18).

(5)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/887 van de Commissie van 28 maart 2022 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/625 wat betreft de codes van de gecombineerde nomenclatuur en het geharmoniseerde systeem en de invoervoorwaarden voor bepaalde samengestelde producten, tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2122 wat betreft bepaalde goederen en gezelschapsvogels die zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/630 wat betreft voorschriften voor samengestelde producten die zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten (PB L 154 van 7.6.2022, blz. 23).

(6)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1832 van de Commissie van 12 oktober 2021 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 385 van 29.10.2021, blz. 1).


BIJLAGE

“BIJLAGE

LIJSTEN VAN AAN OFFICIËLE CONTROLES AAN GRENSCONTROLEPOSTEN ONDERWORPEN DIEREN, PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, LEVENDE PRODUCTEN, DIERLIJKE BIJPRODUCTEN EN AFGELEIDE PRODUCTEN, SAMENGESTELDE PRODUCTEN EN HOOI EN STRO ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 3

Opmerkingen:

1.

Algemene opmerkingen

Aan bepaalde hoofdstukken zijn algemene opmerkingen toegevoegd om te verduidelijken welke dieren of goederen onder het desbetreffende hoofdstuk vallen. Daarnaast wordt waar nodig verwezen naar specifieke in Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (1) vastgelegde eisen.

De lijst van samengestelde producten die aan specifieke voorwaarden voldoen en vrijgesteld zijn van officiële controles aan grenscontroleposten, is vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/630 van de Commissie (2).

2.

Aantekeningen bij de hoofdstukken

De lijsten in deze bijlage zijn gegroepeerd in hoofdstukken die overeenkomen met de desbetreffende hoofdstukken in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) zoals vastgesteld in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (3).

De aantekeningen bij de hoofdstukken zijn toelichtingen die zo nodig zijn overgenomen uit de aantekeningen bij de afzonderlijke hoofdstukken van de GN.

3.

Uittreksel uit de toelichtingen en de indelingsadviezen van het geharmoniseerd systeem

Aanvullende informatie over de verschillende hoofdstukken is waar nodig overgenomen uit de toelichtingen en de indelingsadviezen van het geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie.

Tabellen:

4.

Kolom (1) — GN-code

In deze kolom wordt de GN-code vermeld. De GN, die is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2658/87, is gebaseerd op het Internationale Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen (GS) dat op 14 juni 1983 in Brussel is gesloten en is goedgekeurd bij Besluit 87/369/EEG van de Raad (4). De eerste zes cijfers van de posten en onderverdelingen van het GS zijn in de GN overgenomen, het zevende en achtste cijfer betreft verdere onderverdelingen die specifiek zijn voor de GN.

Indien een viercijferige code wordt gebruikt: tenzij anders aangegeven moeten alle dieren en goederen die onder die vier cijfers vallen of ermee beginnen, worden onderworpen aan officiële controles aan grenscontroleposten. In de meeste gevallen worden de desbetreffende GN-codes in het Traces-systeem zoals bedoeld in artikel 133, lid 4, van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad (5) uitgesplitst naar codes met zes of acht cijfers.

Indien slechts bepaalde, gespecificeerde dieren en goederen die onder een code met vier, zes of acht cijfers vallen, aan officiële controles moeten worden onderworpen en in de GN geen specifieke onderverdeling voor deze code bestaat, wordt de code voorafgegaan door “ex”. In dat geval bepalen het toepassingsgebied van de GN-code en dat van de overeenkomstige omschrijving in kolom 2 en de kwalificatie en verklaring in kolom 3 welke dieren en goederen onder deze verordening vallen.

5.

Kolom (2) — Omschrijving

De omschrijving van de dieren en goederen is die welke is opgenomen in de kolom omschrijving van de GN.

Onverminderd de regels voor de interpretatie van de GN worden de bewoordingen van de omschrijving van de dieren en goederen in kolom 2 geacht slechts indicatieve waarde te hebben, aangezien de GN-codes bepalend zijn voor de dieren en goederen waarop deze verordening van toepassing is.

6.

Kolom (3) — Kwalificatie en verklaring

In deze kolom worden nadere gegevens verstrekt over de desbetreffende dieren of goederen. Nadere informatie over de dieren of goederen die onder de verschillende hoofdstukken van de GN vallen, is te vinden in de toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie (6).

Van dierlijke bijproducten afgeleide producten die onder Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad (7) of Verordening (EU) nr. 142/2011 vallen, worden in de wetgeving van de Unie niet specifiek geïdentificeerd. Officiële controles moeten worden uitgevoerd op producten die gedeeltelijk verwerkt zijn, maar wel ruwe producten blijven die op de plaats van bestemming in een erkende of geregistreerde inrichting verder zullen worden verwerkt. Officiële inspecteurs bij grenscontroleposten beoordelen en geven waar nodig aan of een afgeleid product afdoende is verwerkt om geen verdere officiële controles zoals voorzien in de wetgeving van de Unie te hoeven ondergaan.

HOOFDSTUK 1

LEVENDE DIEREN

Aantekening bij hoofdstuk 1 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat alle levende dieren, met uitzondering van:

a)

vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, bedoeld bij de posten 0301, 0306, 0307 en 0308;

b)

culturen van micro-organismen en andere producten, bedoeld bij post 3002; en

c)

dieren bedoeld bij post 9508.”.

Uittreksel uit de toelichtingen op het geharmoniseerd systeem

“Post 0106 omvat onder meer de hierna genoemde huisdieren en in het wild levende dieren:

A)

Zoogdieren

1)

primaten;

2)

walvissen, dolfijnen en bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea); lamantijnen en doejongs (zoogdieren van de orde Sirenia); zeehonden, zeeleeuwen en walrussen (zoogdieren van de suborde Pinnipedia);

3)

andere (bijvoorbeeld rendieren, katten, honden, leeuwen, tijgers, beren, olifanten, kamelen en dromedarissen, zebra’s, konijnen, hazen, herten, antilopen (behalve die in de onderfamilie Bovinae), gemzen, vossen, nertsen en andere dieren voor bontkwekerijen).

B)

Reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen)

C)

Vogels

1)

roofvogels;

2)

Psittaciformes (papegaaiachtigen) (papegaaien, parkieten, ara’s en kaketoes daaronder begrepen);

3)

andere (bijvoorbeeld patrijzen, fazanten, kwartels, houtsnippen, watersnippen, duiven, ruigpoothoenders, ortolanen, wilde eenden, wilde ganzen, lijsters, merels, leeuweriken, vinken, mezen, kolibries, pauwen, zwanen en andere niet in post 0105 genoemde vogels).

D)

Insecten, bijvoorbeeld bijen (ook indien vervoerd in bevolkte dozen, kooien en bijenkorven).

E)

Andere, bijvoorbeeld kikkers.

Deze post omvat geen dieren die deel uitmaken van circussen, dierenspelen of andere soortgelijke reizende dierenshows (post 9508).”.

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

0101

Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels

Alle

0102

Levende runderen

Alle

0103

Levende varkens

Alle

0104

Levende schapen en geiten

Alle

0105

Levend pluimvee (hanen, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders)

Alle

0106

Andere levende dieren

Alle, omvat alle dieren van de volgende onderverdelingen:

0106 11 00 (primaten)

0106 12 00 (walvissen, dolfijnen en bruinvissen (zoogdieren van de orde “Cetacea”); lamantijnen en doejongs (zoogdieren van de orde “Sirenia”); zeehonden, zeeleeuwen en walrussen (zoogdieren van de suborde “Pinnipedia”)

0106 13 00 (kamelen en andere kameelachtigen (Camelidae))

0106 14 (konijnen en hazen)

0106 19 00 (andere): zoogdieren m.u.v. die bedoeld bij de posten 0101 , 0102 , 0103 , 0104 , 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 en 0106 14 ; deze onderverdeling omvat honden en katten

0106 20 00 (reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen))

0106 31 00 (vogels: roofvogels)

0106 32 00 (vogels: Psittaciformes (papegaaiachtigen) (papegaaien, parkieten, ara’s en kaketoes daaronder begrepen)

0106 33 00 (struisvogels; emoes (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 (andere): omvat andere vogels dan die welke onder de posten 0105 , 0106 31 , 0106 32 en 0106 33 vallen; deze onderverdeling omvat duiven

0106 41 00 (bijen)

0106 49 00 (andere insecten dan bijen)

0106 90 00 (andere): alle andere levende dieren dan zoogdieren, reptielen, vogels en insecten elders genoemd noch elders onder begrepen. Levende kikkers, hetzij om levend te worden gehouden in vivaria, hetzij om te worden gedood voor menselijke consumptie, vallen onder deze GN-code.

HOOFDSTUK 2

VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN

Aantekening bij hoofdstuk 2 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

wat de posten 0201 tot en met 0208 en post 0210 betreft, producten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie;

b)

eetbare, niet-levende insecten (post 0410);

c)

darmen, blazen en magen van dieren (post 0504) en dierlijk bloed (post 0511 of 3002); of

d)

dierlijk vet, ander dan bedoeld bij post 0209 (hoofdstuk 15).”.

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

0201

Vlees van runderen, vers of gekoeld

Alle. Niet voor menselijke consumptie geschikte grondstoffen vallen evenwel niet onder deze post, maar onder post 0511 .

0202

Vlees van runderen, bevroren

Alle. Niet voor menselijke consumptie bestemde of geschikte grondstoffen vallen evenwel niet onder deze post, maar onder post 0511 .

0203

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren

Alle. Niet voor menselijke consumptie bestemde of geschikte grondstoffen vallen evenwel niet onder deze post, maar onder post 0511 .

0204

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

Alle. Niet voor menselijke consumptie bestemde of geschikte grondstoffen vallen evenwel niet onder deze post, maar onder post 0511 .

0205 00

Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren

Alle. Niet voor menselijke consumptie bestemde of geschikte grondstoffen vallen evenwel niet onder deze post, maar onder post 0511 .

0206

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren

Alle. Niet voor menselijke consumptie bestemde of geschikte grondstoffen vallen evenwel niet onder deze post, maar onder post 0511 .

0207

Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105 ), vers, gekoeld of bevroren

Alle. Niet voor menselijke consumptie bestemde of geschikte grondstoffen vallen evenwel niet onder deze post, maar onder post 0511 .

0208

Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren

Alle. Niet voor menselijke consumptie bestemde of geschikte grondstoffen vallen evenwel niet onder deze post, maar onder post 0511 .

Deze post omvat andere grondstoffen voor de productie van gelatine of collageen voor menselijke consumptie. Deze post omvat alle vlees en eetbare slachtafvallen van de volgende onderverdelingen:

0208 10 (van konijnen of van hazen)

0208 30 00 (van primaten)

0208 40 (van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren van de orde “Cetacea”)); van lamantijnen of van doejongs (zoogdieren van de orde “Sirenia”); van zeehonden, van zeeleeuwen of van walrussen (zoogdieren van de suborde “Pinnipedia”))

0208 50 00 (van reptielen, slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen)

0208 60 00 (van kamelen en van andere kameelachtigen (Camelidae))

0208 90 (andere: van tamme duiven; van wild (met uitzondering van konijnen of van hazen) enz.): omvat vlees van kwartels en van rendieren en andere zoogdiersoorten. Deze onderverdeling omvat ook kikkerbilletjes onder GN-code 0208 90 70 .

0209

Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet van gevogelte, niet gesmolten noch anderszins geëxtraheerd, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

Alle, omvat zowel spek als verwerkt spek zoals omschreven in kolom 2, zelfs indien het alleen geschikt is voor industrieel gebruik (niet geschikt voor menselijke consumptie).

0210

Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder, van vlees of van slachtafvallen

Alle, omvat vlees, vleesproducten en andere producten van dierlijke oorsprong.

Niet voor menselijke consumptie bestemde of geschikte grondstoffen vallen evenwel niet onder deze post, maar onder post 0511 .

Omvat verwerkte dierlijke eiwitten en gedroogde varkensoren voor menselijke consumptie. Zelfs indien gedroogde varkensoren als diervoeder worden gebruikt, kunnen zij volgens de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1125/2006 van de Commissie (*1) onder 0210 99 49 vallen. Niet voor menselijke consumptie geschikte gedroogde slachtafvallen en varkensoren worden evenwel onder GN-code 0511 99 85 ingedeeld.

Worst valt onder post 1601 .

Extracten en sappen van vlees vallen onder post 1603 .

Kanen vallen onder post 2301 .

HOOFDSTUK 3

VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN

Algemene opmerkingen

Dit hoofdstuk omvat levende vis voor kweek en voortplanting, levende siervis, en levende vis of levende schaaldieren die levend worden vervoerd, maar worden ingevoerd voor menselijke consumptie.

Alle producten in dit hoofdstuk moeten officiële controles ondergaan.

Aantekeningen bij hoofdstuk 3 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

zoogdieren bedoeld bij post 0106;

b)

vlees van zoogdieren bedoeld bij post 0106 (post 0208 of 0210);

c)

vis (levers, hom en kuit daaronder begrepen), schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, dood en naar hun aard of naar de toestand waarin zij zich bevinden ongeschikt voor menselijke consumptie (hoofdstuk 5); meel, poeder en pellets van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie (post 2301); of

d)

kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit (post 1604).

2.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als “pellets” aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een kleine hoeveelheid, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.

3.

De posten 0305 tot en met 0308 omvatten niet meel, poeder en pellets, geschikt voor menselijke consumptie (post 0309).”.

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

0301

Levende vis

Alle, omvat forel, paling of aal, karper, en elke andere soort of elke vis die voor kweek of voortplanting wordt ingevoerd.

Levende vis die voor onmiddellijke menselijke consumptie wordt ingevoerd, wordt met het oog op officiële controles behandeld als product.

Omvat siervissen in GN-codes 0301 11 00 en 0301 19 00 .

0302

Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304

Alle, omvat levers, hom en kuit, vers of gekoeld, onder GN-code 0302 91 00 .

0303

Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304

Alle, omvat levers, hom en kuit, bevroren, in onderverdeling 0303 91 .

0304

Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers, gekoeld of bevroren

Alle.

0305

Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien voor of tijdens het roken gekookt

Alle, omvat vissenkoppen, -staarten en zwemblazen en ander eetbaar slachtafval van vis.

0306

Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld

Alle.

Levende schaaldieren die voor onmiddellijke menselijke consumptie worden ingevoerd, worden met het oog op de officiële controles beschouwd en behandeld als producten.

Omvat pekelkreeftjes en hun eieren voor gebruik als aquariumdieren, en alle levende schaaldieren voor sierdoeleinden.

0307

Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, ook indien voor of tijdens het roken gekookt

Deze post omvat ook gerookte weekdieren die vooraf zijn gekookt. Andere gekookte weekdieren vallen onder post 1605 .

Omvat levende weekdieren voor sierdoeleinden.

Levende weekdieren die voor onmiddellijke menselijke consumptie worden ingevoerd, worden met het oog op de officiële controles beschouwd en behandeld als producten.

Omvat alle dieren en goederen van de onderverdelingen 0307 11 tot en met 0307 99 , waaronder:

0307 60 (eetbare slakken, andere dan zeeslakken): omvat terrestrische buikpotigen van de soorten Helix pomatia, Helix aspersa en Helix lucorum en tot de Achatinidae behorende soorten. Omvat levende slakken (zoetwaterslakken daaronder begrepen) voor onmiddellijke menselijke consumptie, alsmede slakkenvlees voor menselijke consumptie. Omvat geblancheerde of voorverwerkte slakken. Verder verwerkte producten vallen onder post 1605 ;

0307 91 00 (andere weekdieren, levend, vers of gekoeld, d.w.z. andere weekdieren dan oesters, jakobsschelpen, mosselen (Mytilus spp., Perna spp.), inktvissen, pijlinktvissen, achtarmige inktvissen, slakken, tweekleppigen, kokkels, arkschelpen, zeeoren (Haliotis spp.) en strombushoorns (Strombus spp.). Omvat vlees van zeeslaksoorten, ook indien in de schelp;

0307 99 (andere weekdieren, andere dan levend, vers, gekoeld, of bevroren, d.w.z. andere weekdieren dan oesters, jakobsschelpen, mosselen (Mytilus spp., Perna spp.), inktvissen, pijlinktvissen, achtarmige inktvissen, zeeslakken, tweekleppigen, kokkels, arkschelpen, zeeoren (Haliotis spp.) en strombushoorns (Strombus spp.).

0308

Ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, ook indien voor of tijdens het roken gekookt

Alle.

0309

Meel, poeder en pellets, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, geschikt voor menselijke consumptie

Alle.

HOOFDSTUK 4

MELK EN ZUIVELPRODUCTEN; VOGELEIEREN; NATUURHONING; EETBARE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN

Aantekeningen bij hoofdstuk 4 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Als “melk” wordt aangemerkt volle melk of geheel of gedeeltelijk afgeroomde melk.

2.

Voor de toepassing van post 0403 kan yoghurt ingedikt of gearomatiseerd zijn en toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, vruchten of cacao, chocolade, specerijen, koffie of koffie-extracten, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren bevatten, voor zover de toegevoegde stof niet wordt gebruikt om, geheel of gedeeltelijk, bestanddelen van melk te vervangen, en het product het essentiële karakter van yoghurt behoudt.

3.

Voor de toepassing van post 0405:

a)

worden als “boter” aangemerkt, natuurlijke boter, boter van wei en “gerecombineerde” boter (vers, gezouten of ranzig, ook indien in luchtdichte verpakkingen) uitsluitend verkregen van melk, met een melkvetgehalte van 80 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercenten, met een gehalte aan vetvrije vaste melkbestanddelen van niet meer dan 2 gewichtspercenten en met een watergehalte van niet meer dan 16 gewichtspercenten. Boter bevat geen toegevoegde emulgeermiddelen, maar mag natriumchloride, voedingskleurstoffen, neutraliserende zouten en onschadelijke culturen van melkzuurbacteriën bevatten;

b)

worden als “zuivelpasta’s” aangemerkt, smeerbare emulsies van het type water-in-olie, die melkvet als enige vetstof bevatten en waarvan het melkvetgehalte 39 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten bedraagt.

4.

Producten verkregen door de concentratie van wei waaraan melk of melkvet is toegevoegd, worden als kaas ingedeeld onder post 0406, voor zover zij voldoen aan de drie volgende criteria:

a)

een melkvetgehalte, berekend op de droge stof, van 5 gewichtspercenten of meer;

b)

een gehalte aan droge stof van ten minste 70 doch niet meer dan 85 gewichtspercenten; en

c)

in vorm gebracht zijn of geschikt zijn om in vorm gebracht te worden.

5.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

niet-levende insecten, niet geschikt voor menselijke consumptie (post 0511);

b)

producten verkregen uit wei, bevattende meer dan 95 gewichtspercenten lactose, uitgedrukt in kristalwatervrije lactose berekend op de droge stof (post 1702);

c)

producten verkregen uit melk door een of meer van haar natuurlijke bestanddelen (bijvoorbeeld botervetten) te vervangen door een andere substantie (bijvoorbeeld vetten van plantaardige olie) (post 1901 of 2106); of

d)

albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteïnen, bevattende meer den 80 gewichtspercenten weiproteïnen, berekend op de droge stof) (post 3502) en globulinen (post 3504).

6.

Voor de toepassing van post 0410 worden als “insecten” aangemerkt eetbare niet-levende insecten, geheel of in delen, vers, gekoeld, bevroren, gerookt, gedroogd, gezouten of gepekeld, alsmede meel en poeder van insecten, geschikt voor menselijke consumptie. De post omvat echter niet eetbare, niet-levende insecten die op andere wijze zijn bereid of verduurzaamd (in het algemeen afdeling IV).”

Uittreksels uit de toelichtingen op het geharmoniseerd systeem

“Post 0408 omvat hele eieren uit de schaal en eigeel van alle vogels. De onder deze post vallende producten mogen vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht (bijvoorbeeld in cilindervorm gebrachte “long eggs” of eiworsten), bevroren of op andere wijze verduurzaamd zijn. Al deze producten blijven onder deze post ingedeeld ook indien suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd, zowel voor voedingsdoeleinden als voor industriële doeleinden (bijvoorbeeld bij het looien).

Deze post omvat niet:

a)

eierolie (post 1506);

b)

eierpreparaten bevattende kruiden, specerijen of andere toevoegingsmiddelen (post 2106);

c)

lecithine (post 2923);

d)

eiwit (ovoalbumine) (post 3502).

(…)

Post 0409 omvat honing van bijen (Apis mellifera) of van andere insecten, gecentrifugeerd, in de raat of stukken raat bevattend, voor zover er geen suiker of andere stoffen aan zijn toegevoegd. Dergelijke honing kan worden aangeduid met de naam van de bloem waaruit hij is gegaard, met de herkomst of met de kleur.

Van post 0409 zijn uitgezonderd kunsthoning en mengsels van natuurhoning met kunsthoning (post 1702).

(…)

Post 0410 omvat insecten (zoals gedefinieerd in aantekening 6 bij dit hoofdstuk) en andere voor menselijke consumptie geschikte producten van dierlijke oorsprong, niet genoemd noch begrepen onder andere posten van de gecombineerde nomenclatuur. Niet-levende insecten, niet geschikt voor menselijke consumptie (met inbegrip van meel en poeder daarvan) worden echter onder post 0511 ingedeeld. Het gaat hierbij onder meer om:

a)

schildpadeieren. Dit zijn door rivierschildpadden of zeeschildpadden gelegde eieren; dit mogen verse, gedroogde of op andere wijze verduurzaamde eieren zijn.

Olie uit schildpadeieren is uitgezonderd (post 1506);

b)

nesten van salanganen (“vogelnesten”). Die bestaan uit een door de vogel afgescheiden stof die bij blootstelling aan lucht snel vast wordt.

De nesten kunnen onbewerkt worden aangeboden, of zijn gereinigd om veren, dons, stof en andere onzuiverheden te verwijderen teneinde ze voor menselijke consumptie geschikt te maken. De nesten hebben doorgaans de vorm van witachtige stroken of draden.

Nesten van salanganen hebben een hoog proteïnegehalte en worden vrijwel uitsluitend gebruikt voor het bereiden van soepen of andere bereidingen voor menselijke consumptie.

Dierlijk bloed, ook indien geschikt voor menselijke consumptie, zowel vloeibaar als gedroogd, valt niet onder post 0410 (post 0511 of 3002).”.

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

0401

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Alle.

Melk voor diervoeding valt onder deze post, terwijl diervoeding die melk bevat, onder post 2309 valt.

Melk voor therapeutisch/profylactisch gebruik valt onder post 3001 .

0402

Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Alle.

0403

Yoghurt; karnemelk, gestremde melk en room, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

Alle. Omvat room, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten, bevroren en gefermenteerde melk, voor menselijke consumptie.

Consumptie-ijs valt onder post 2105 .

Melk bevattende dranken die zijn gearomatiseerd met cacao of andere stoffen, vallen onder post 2202 .

0404

Wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen; producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen

Alle. Omvat zuivelproducten voor zuigelingen.

GN-code 0404 10 48 omvat biest van runderen, in vloeibare vorm, ontvet en ontdaan van caseïne, voor menselijke consumptie. GN-code 0404 90 21 omvat gesproeidroogd biestpoeder met verminderd vetgehalte, nog niet ontdaan van caseïne, voor menselijke consumptie.

0405

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta’s

Alle.

0406

Kaas en wrongel

Alle.

0407

Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt

Alle. Omvat broedeieren, van specifieke ziektekiemen vrije eieren en bevruchte eieren voor het broeden (0407 11 en 0407 19 ).

Omvat verse eieren (0407 21 tot en met 0407 29 ) en andere eieren (0407 90 ), ook indien niet geschikt voor menselijke consumptie.

Omvat “honderd jaar oude eieren”.

Ovoalbumine, ook indien geschikt voor menselijke consumptie, valt onder post 3502 .

0408

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Alle. Omvat alle eiproducten, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan, en producten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie.

0409 00 00

Natuurhoning

Alle.

0410 10

Insecten

Alle.

Insecten en insecteneieren voor menselijke consumptie zijn in deze post begrepen.

Niet-levende insecten, niet geschikt voor menselijke consumptie (met inbegrip van meel en poeder daarvan) zijn van deze post uitgesloten (post 0511 ) alsook eetbare, niet-levende insecten die op andere wijze zijn bereid of verduurzaamd (in het algemeen afdeling IV).

0410 90 00

Andere eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

Alle.

Deze GN-code omvat koninginnengelei en propolis (gebruikt bij de vervaardiging van farmaceutische producten en voedingssupplementen) en andere van dieren afgeleide materialen voor menselijke consumptie.

Deze GN-code omvat eetbare beenderen en producten uit beenderen die direct worden geconsumeerd (bv. beendermeel, beenderen in poedervorm, soepbeenderen), indien afkomstig van karkassen van voor menselijke consumptie geslachte dieren.

HOOFDSTUK 5

ANDERE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN

Algemene opmerkingen

Specifieke eisen voor bepaalde producten in dit hoofdstuk zijn opgenomen in tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011:

rij 7

:

varkenshaar;

rij 8

:

onbehandelde wol en onbehandeld haar, geproduceerd van andere dieren dan varkens;

rij 9

:

behandelde veren, delen van veren en dons

Aantekeningen bij hoofdstuk 5 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

voor menselijke consumptie geschikte producten, andere dan darmen, blazen en magen van dieren, in hun geheel of in stukken, en bloed van dieren (vloeibaar of gedroogd);

b)

huiden, vellen en pelterijen, andere dan de producten bedoeld bij post 0505 en andere dan bij post 0511 bedoelde snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden en vellen (hoofdstuk 41 of 43);

c)

textielgrondstoffen van dierlijke oorsprong, andere dan paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar (afdeling XI); of

d)

gerede knotten voor borstelwerk (post 9603).

(…)

3.

In de nomenclatuur wordt onder “ivoor” verstaan: slagtanden van olifanten, van nijlpaarden, van walrussen, van narwallen of van wilde zwijnen, horens van neushoorns, alsmede tanden van alle dieren.

4.

In de nomenclatuur wordt als paardenhaar (crin) aangemerkt het haar van de manen of van de staart van paardachtigen of van runderen. Post 0511 omvat onder meer paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar, ook indien in vliezen, al dan niet op een onderlaag.”.

Uittreksel uit de toelichtingen op het geharmoniseerd systeem

“Post 0505 omvat:

1)

met veren of met dons bezette vogelhuiden en andere delen van vogels (zoals koppen en vleugels);

2)

veren en delen van veren (ook indien bijgesneden) en dons, voor zover zij ruw, enkel gereinigd of ontsmet zijn of op een andere wijze zijn behandeld enkel ter voorkoming van bederf, maar verder niet bewerkt of gemonteerd.

Post 0505 omvat eveneens poeder, meel en afval van veren of van delen van veren.”.

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

haar van varkens of van wilde zwijnen en afval van dit haar

Alle, ook indien behandeld.

0504 00 00

Darmen, blazen en magen van dieren (andere dan die van vissen), in hun geheel of in stukken, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

Alle. Omvat magen, blazen en darmen die zijn gereinigd, gezouten, gedroogd of verhit, van runderen, varkens, schapen, geiten of pluimvee.

ex 0505

Vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons bezet, veren en delen van veren (ook indien bijgesneden) en dons, ruw, gereinigd, ontsmet of op andere wijze behandeld ter voorkoming van bederf, doch niet verder bewerkt; poeder en afval, van veren of van delen van veren

Alle, jachttrofeeën van vogels daaronder begrepen, doch met uitzondering van behandelde sierveren, behandelde veren die door reizigers voor eigen gebruik worden vervoerd of zendingen van behandelde veren die voor niet-industriële doeleinden naar privépersonen worden gestuurd zoals bedoeld in hoofdstuk II, afdeling 6, punt a), van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

Artikel 25, lid 1, punt b), van Verordening (EU) nr. 142/2011 verbiedt de invoer in en doorvoer door de Unie van onbehandelde veren en delen van veren en onbehandeld dons.

Veren moeten onafhankelijk van hun behandeling als bedoeld in hoofdstuk VII, punt C, van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011 officiële controles ondergaan.

Hoofdstuk II, afdeling 5, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat nadere specifieke eisen voor jachttrofeeën.

Hoofdstuk II, afdeling 6, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 omvat veren van de soorten die als opvulmateriaal worden gebruikt en dons, ruw, of andere veren.

0506

Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voorbehandeld (doch niet in vorm gesneden), met zuur behandeld of ontdaan van gelatine; poeder en afval van deze stoffen

Omvat beenderen gebruikt als hondenkluiven en beenderen voor de productie van gelatine.

Eetbare beenderen en beendermeel voor menselijke consumptie vallen onder GN-code 0410 90 00.

Specifieke eisen voor dergelijke producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn, zijn opgenomen in rij 6 (jachttrofeeën), in rij 11 (beenderen en producten uit beenderen (met uitzondering van beendermeel), hoorns en producten uit hoorn (met uitzondering van hoornmeel) en hoeven en producten uit hoeven (met uitzondering van meel van hoeven), niet bestemd voor gebruik als voedermiddel, organische meststof of bodemverbeteraar) en in rij 12 (hondenkluiven) van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

0507

Ivoor, schildpad, walvisbaarden (walvisbaardhaar daaronder begrepen), horens, geweien, hoeven, nagels, klauwen en snavels, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden; poeder en afval van deze stoffen

Omvat behandelde, van vogels en hoefdieren afkomstige jachttrofeeën die uitsluitend bestaan uit beenderen, horens, hoeven, klauwen, geweien en tanden.

Rij 6 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor jachttrofeeën.

ex 0508 00

Koraal en dergelijke stoffen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet verder bewerkt; schelpen en schalen, van schaaldieren, van weekdieren of van stekelhuidigen, alsmede rugplaten van inktvissen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden, alsmede poeder en afval van deze stoffen

Omvat lege schelpen en schalen, geschikt voor levensmiddelen of voor gebruik als grondstof voor glucosamine.

Bovendien omvat deze post schelpen en schalen, rugplaten van inktvissen daaronder begrepen, met weke delen of vlees zoals bedoeld in artikel 10, punt k), i), van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

ex 0510 00 00

Grijze amber, bevergeil, civet en muskus; Spaanse vlieg; gal, ook indien gedroogd; klieren en andere stoffen van dierlijke oorsprong, die worden gebruikt voor het bereiden van farmaceutische producten, vers, gekoeld, bevroren of anderszins voorlopig geconserveerd

Grijze amber en Spaanse vlieg zijn uitgezonderd.

Klieren, andere producten van dierlijke oorsprong en gal zijn onder deze GN-code begrepen.

Gedroogde klieren en andere gedroogde producten vallen onder post 3001 .

Specifieke eisen voor dierlijke bijproducten voor de vervaardiging van ander voeder voor gezelschapsdieren dan rauw voeder, en van afgeleide producten voor gebruik buiten de voederketen (voor farmaceutische en andere technische producten) zijn opgenomen in rij 14 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

ex 0511

Producten van dierlijke oorsprong, niet elders genoemd noch elders onder begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 1 of 3, niet geschikt voor menselijke consumptie

Alle.

Omvat genetisch materiaal (sperma en embryo’s van dierlijke oorsprong van runderen, schapen, geiten, paarden en varkens) en dierlijke bijproducten afkomstig van categorie 1- en categorie 2-materiaal als bedoeld in de artikelen 8 en 9 van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

Hieronder volgen voorbeelden van producten van dierlijke oorsprong die onder de onderverdelingen 0511 10 tot en met 0511 99 vallen:

0511 10 00 (rundersperma);

0511 91 (producten van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 3): alle. Omvat viseieren voor de visteelt, dode dieren, dierlijke bijproducten voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren en farmaceutische en andere technische producten. Omvat ook niet-eetbare of ongeschikt voor menselijke consumptie geachte dieren, bijvoorbeeld daphnia’s of watervlooien, en andere ostracoden of phyllopoden, gedroogd, om als voer voor aquariumvissen te dienen. Omvat ook aas voor de visserij;

ex 0511 99 10 (pezen en zenen; snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden of vellen).

Officiële controles zijn nodig voor huiden die niet zijn behandeld zoals bedoeld in hoofdstuk V, punt C.2, van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011, indien dit in overeenstemming is met hoofdstuk V, punt B.1 of C.1, van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011;

ex 0511 99 31 (ruwe echte sponsen van dierlijke oorsprong): alle, indien voor menselijke consumptie; indien niet voor menselijke consumptie, alleen die welke zijn bestemd voor voeder voor gezelschapsdieren. Rij 12 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor producten voor niet-menselijke consumptie;

ex 0511 99 39 (andere echte sponsen van dierlijke oorsprong dan ruwe): alle, indien voor menselijke consumptie; indien niet voor menselijke consumptie, alleen die welke zijn bestemd voor voeder voor gezelschapsdieren. Rij 12 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor producten voor niet-menselijke consumptie;

ex 0511 99 85 (andere producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 1, niet geschikt voor menselijke consumptie): Omvat embryo’s, eicellen, sperma en genetisch materiaal die/dat niet onder onderverdeling 0511 10 vallen/valt. Omvat embryo’s, eicellen, sperma en genetisch materiaal van andere diersoorten dan runderen. Omvat dierlijke bijproducten voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren of andere technische producten.

Omvat onbehandeld paardenhaar, andere producten van de bijenteelt dan was voor de bijenteelt of voor technisch gebruik, walschot (spermaceti) voor technisch gebruik, dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 1 die niet eetbaar of niet voor menselijke consumptie bestemd zijn (bv.: honden, katten, insecten), materiaal van dierlijke oorsprong waarvan de wezenlijke kenmerken niet zijn gewijzigd, en eetbaar dierlijk bloed, niet afkomstig van vis, voor menselijke consumptie.

Omvat meel, poeder en pellets van insecten, ongeschikt voor menselijke consumptie.

HOOFDSTUK 6

LEVENDE PLANTEN EN PRODUCTEN VAN DE BLOEMENTEELT

Algemene opmerkingen

Dit hoofdstuk omvat champignonbroed in een compost van gesteriliseerde meststoffen van dierlijke oorsprong.

Uittreksel van de toelichtingen op de GN

“0602 90 10 Champignonbroed:

Onder champignonbroed (thallus of mycelium) wordt verstaan een min of meer samenhangende massa ragfijne celdraden (hyphen), die — vaak ondergronds — leven en gedijen op compost van dierlijke of plantaardige stoffen, of zich in de dradenmassa zelf ontwikkelen en waaruit champignons ontstaan.

Onder deze onderverdeling valt eveneens het product dat bestaat uit nog niet volledig ontwikkeld champignonbroed, in microscopisch kleine deeltjes op een voedingsbodem van graankorrels, in een compost van gesteriliseerde paardenmest (een mengsel van stro en paardenvijgen).”.

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Champignonbroed

Alleen indien verwerkte mest van dierlijke oorsprong bevattend. Rij 1 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen.

HOOFDSTUK 9

KOFFIE, THEE, MATÉ EN SPECERIJEN

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

ex 0901

Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien gebrand; bolsters en schillen, van koffie; koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

HOOFDSTUK 12

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN; ALLERLEI ZADEN, ZAAIGOED EN VRUCHTEN; PLANTEN VOOR INDUSTRIEEL EN VOOR GENEESKUNDIG GEBRUIK; STRO EN VOEDER

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

ex 1212 99 95

Andere plantaardige producten hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

Bijenpollen valt onder deze GN-code.

ex 1213 00 00

Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, ook indien gehakt, gemalen, geperst of in pellets

Alleen stro.

ex 1214 90

Koolrapen, voederbieten, voederwortels, hooi, luzerne, klaver, hanenkammetjes (esparcette), mergkool, lupine, wikke en dergelijke voedergewassen, ook indien in pellets: andere dan luzernemeel en luzerne in pellets

Alleen hooi.

HOOFDSTUK 15

DIERLIJKE, PLANTAARDIGE OF MICROBIËLE VETTEN EN OLIËN EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG

Algemene opmerkingen

Alle van dieren afgeleide vetten en oliën. Bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor de volgende producten:

1.

gesmolten vet en visolie in rij 3 van tabel 1 in hoofdstuk I, afdeling 1;

2.

gesmolten vet van categorie 2-materiaal voor bepaalde doeleinden buiten de voederketen van landbouwhuisdieren (bv. voor oleochemische doeleinden) in rij 17 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1;

3.

vetderivaten in rij 18 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1.

Vetderivaten omvatten in de eerste graad van bewerking uit vetten en oliën verkregen producten in zuivere vorm, die zijn vervaardigd volgens een procedé dat is uiteengezet in hoofdstuk XI, punt 1, van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

Met andere materialen gemengde derivaten zijn aan officiële controles onderworpen.

Aantekeningen bij hoofdstuk 15 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

spek, varkensvet en vet van gevogelte, bedoeld bij post 0209;

b)

cacaoboter, cacaovet en cacao-olie daaronder begrepen (post 1804);

c)

bereidingen voor menselijke consumptie, bevattende meer dan 15 gewichtspercenten producten bedoeld bij post 0405 (in het algemeen hoofdstuk 21);

d)

kanen (post 2301) en afvallen bedoeld bij de posten 2304 tot en met 2306;

(…)

3.

Enkel gedenatureerde vetten en oliën of fracties daarvan vallen niet onder post 1518; deze producten worden ingedeeld onder de post die van toepassing is op de overeenkomstige niet-gedenatureerde vetten en oliën of fracties daarvan.

4.

Soapstock, oliedroesem of oliebezinksel, stearinepek, wolvetpek en glycerolpek worden onder post 1522 ingedeeld.”

Uittreksel uit de toelichtingen op het geharmoniseerd systeem

“Post 1516 omvat dierlijke, plantaardige of microbiële vetten en oliën die een specifieke chemische omzetting zoals hierna omschreven hebben ondergaan, doch niet verder zijn bereid.

Op dergelijke wijze behandelde fracties van dierlijke, plantaardige of microbiële vetten en oliën vallen eveneens onder deze post.

Door hydrogenering, die geschiedt door de oliën en vetten bij geschikte temperatuur en druk en met gebruikmaking van een katalysator (in de regel fijnverdeeld nikkel) in aanraking te brengen met zuivere waterstof, wordt het smeltpunt van de vetten verhoogd en worden de oliën vaster door het omzetten van onverzadigde glyceriden (nl. van oleïnezuur, linolzuur enz.), in verzadigde glyceriden met een hoger smeltpunt (nl. van palmitinezuur, stearinezuur enz.).

Post 1518 omvat ook mengsels en bereidingen van dierlijke, plantaardige of microbiële vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij het hoofdstuk, niet geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen.

Deze post omvat onder andere ook gebruikte frituurolie die bijvoorbeeld koolzaadolie, sojaolie en een kleine hoeveelheid dierlijk vet bevat, voor gebruik bij de bereiding van diervoeders.

Deze post omvat tevens gehydrogeneerde, veresterde, opnieuw veresterde of geëlaïdiniseerde vetten en olieën, alsmede fracties daarvan, indien de wijziging betrekking heeft op meer dan één vet of olie.”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

1501

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij post 0209 of 1503

Alle.

1502

Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post 1503

Alle.

1503 00

Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie, niet geëmulgeerd, niet vermengd, noch op andere wijze bereid

Alle.

1504

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

Alle. Omvat visolie en olie van visserijproducten en van zeezoogdieren.

Diverse producten voor menselijke consumptie vallen onder post 1517 of hoofdstuk 21.

1505 00

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen

Alle. Omvat als gesmolten vet ingevoerd wolvet als bedoeld in bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011, of als tussenproduct ingevoerde lanoline.

1506 00 00

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

Alle.

Omvat ongesplitste vetten en oliën, alsmede hun initiële fracties, vervaardigd volgens een procedé dat is uiteengezet in hoofdstuk XI, punt 1, van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

1516 10

Dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan

Alle vetten en oliën van dierlijke oorsprong.

Voor officiële controles omvatten vetderivaten in de eerste graad van bewerking uit dierlijke vetten en oliën verkregen producten in zuivere vorm, die zijn vervaardigd volgens een procedé dat is uiteengezet in hoofdstuk XI, punt 1, van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

ex 1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke, plantaardige of microbiële vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 1518 00 91

Standolie en andere dierlijke, plantaardige of microbiële vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516

Alleen indien dierlijke vetten en oliën bevattend.

Vetderivaten vervaardigd volgens een procedé dat is uiteengezet in hoofdstuk XI, punt 1, van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

Rij 17 (gesmolten vet) en rij 18 (vetderivaten) van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevatten specifieke eisen.

ex 1518 00 95

Mengsels en bereidingen van dierlijke vetten en oliën of van dierlijke, plantaardige of microbiële vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, niet geschikt voor menselijke consumptie

Alleen bereidingen van vetten en oliën, gesmolten vet en derivaten afkomstig van dieren.

Omvat gebruikte bak- en braadolie, bestemd om te worden gebruikt binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

Omvat vetderivaten vervaardigd volgens een procedé dat is uiteengezet in hoofdstuk XI, punt 1, van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

ex 1518 00 99

Andere plantaardige of microbiële vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, dan standolie en andere dierlijke, plantaardige of microbiële vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516 , en andere dan mengsels en bereidingen van dierlijke, plantaardige of microbiële vetten, alsmede fracties daarvan, niet geschikt voor menselijke consumptie

Alleen indien vet van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 1520 00 00

Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

1521 90 91

Ruwe bijenwas en was van andere insecten, ook indien geraffineerd of gekleurd

Alle. Omvat was in natuurlijke raten en ruwe bijenwas voor de bijenteelt of voor technische doeleinden.

Artikel 25, lid 1, punt c), van Verordening (EU) nr. 142/2011 verbiedt de invoer in en doorvoer door de Unie van was in de vorm van honingraat.

Rij 10 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor bijproducten van de bijenteelt.

ex 1521 90 99

Bijenwas en was van andere insecten, ook indien geraffineerd of gekleurd, andere dan ruw

Alle. Omvat was, verwerkt of geraffineerd, ook indien gebleekt of gekleurd, voor de bijenteelt of voor technische doeleinden.

Rij 10 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor bijproducten van de bijenteelt.

Andere bijproducten van de bijenteelt dan bijenwas moeten officiële controles ondergaan uit hoofde van GN-code 0511 99 85 “andere”.

ex 1522 00

Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

Rij 18 (vetderivaten) van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen.

HOOFDSTUK 16

BEREIDINGEN VAN VLEES, VAN VIS, VAN SCHAALDIEREN, VAN WEEKDIEREN, VAN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN OF VAN INSECTEN

Aantekeningen bij hoofdstuk 16 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Vlees, slachtafvallen, vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, evenals insecten, bereid of verduurzaamd op een wijze als bedoeld in hoofdstuk 2 of 3, aantekening 6 op hoofdstuk 4, of post 0504, worden niet ingedeeld onder dit hoofdstuk.

2.

Bereidingen voor menselijke consumptie worden ingedeeld onder dit hoofdstuk voor zover zij meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, insecten, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen, bevatten. Indien deze bereidingen twee of meer van de voorgenoemde producten bevatten, worden zij ingedeeld onder de post van dit hoofdstuk die betrekking heeft op het bestanddeel dat in de samenstelling met het hoogste gewicht voorkomt. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de gevulde producten bedoeld bij post 1902 of op de bereidingen bedoeld bij de posten 2103 en 2104.

Voor bereidingen die lever bevatten is het bepaalde in de tweede zin echter niet van toepassing voor de vaststelling van de onderverdelingen binnen de posten 1601 en 1602.”.

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

1601 00

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen, van bloed of van insecten; bereidingen van deze producten, voor menselijke consumptie

Alle. Omvat vleesconserven in diverse vormen.

1602

Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen, van bloed of van insecten

Alle. Omvat vleesconserven in diverse vormen.

1603 00

Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

Alle. Omvat vleesextracten en vleesconcentraten, gels van viseiwitten, gekoeld of bevroren, alsmede haaienkraakbeen.

1604

Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit

Alle. Omvat gekookte of voorgekookte culinaire bereidingen die vis of visserijproducten bevatten of ermee gemengd zijn.

Omvat bereidingen van surimi onder GN-code 1604 20 05 .

Omvat vis en kaviaar, verpakt in luchtdicht blik, en ook sushi’s (mits zij niet in een bij hoofdstuk 19 bedoelde GN-code worden ingedeeld).

Zogenaamde visspiezen (d.w.z. rauw visvlees of rauwe garnalen met groenten op een houten spies) worden ingedeeld onder GN-code 1604 19 97 .

1605

Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

Alle, met inbegrip van volledig bereide of voorbereide slakken, schaaldieren en andere ongewervelde waterdieren in blik alsmede mosselpoeder.

HOOFDSTUK 17

SUIKER EN SUIKERWERK

Aantekeningen bij hoofdstuk 17 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

suikerwerk dat cacao bevat (post 1806);

b)

chemisch zuivere suikers (andere dan sacharose, lactose, maltose, glucose en fructose (levulose)) en andere producten, bedoeld bij post 2940;”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

ex 1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthoning, ook indien met natuurhoning vermengd; karamel

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

Omvat suiker en kunsthoning, indien met natuurhoning vermengd.

ex 1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

HOOFDSTUK 18

CACAO EN BEREIDINGEN DAARVAN

Aantekeningen bij hoofdstuk 18 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

bereidingen voor menselijke consumptie bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, insecten, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen (hoofdstuk 16);

b)

bereidingen en producten, bedoeld bij de posten 0403, 1901, 1902, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 en 3004.

2.

Post 1806 omvat suikerwerk dat cacao bevat en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten, met uitzondering van die bedoeld bij aantekening 1 hiervoor.”.

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

HOOFDSTUK 19

BEREIDINGEN VAN GRAAN, VAN MEEL, VAN ZETMEEL OF VAN MELK; GEBAK

Aantekeningen bij hoofdstuk 19 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

bereidingen voor menselijke consumptie bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, insecten, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen (hoofdstuk 16); de gevulde producten bedoeld bij post 1902 worden evenwel steeds onder die post ingedeeld;”.

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

ex 1901

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404 , geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

Omvat rauwe levensmiddelen (bv. pizza) die producten van dierlijke oorsprong bevatten.

Culinaire bereidingen vallen onder de hoofdstukken 16 en 21.

ex 1902 11 00

Deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid, waarin ei is verwerkt

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 1902 19

Deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid, andere dan waarin ei is verwerkt

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 1902 20 10

Gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid) bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vis, schaal- of weekdieren of andere ongewervelde waterdieren

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 1902 20 30

Gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid) bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees of slachtafvallen van alle soorten, met inbegrip van vet van alle soorten of oorsprong

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 1902 20 91

Gekookte of gebakken gevulde deegwaren

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 1902 20 99

Gevulde deegwaren, andere dan gekookt of gebakken

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 1902 30

Andere deegwaren dan die bedoeld bij de onderverdelingen 1902 11 , 1902 19 en 1902 20

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 1902 40

Koeskoes

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 1904 10 10

Maispreparaten verkregen door poffen of door roosteren

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 1904 10 30

Rijstpreparaten verkregen door poffen of door roosteren

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 1904 10 90

Andere graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 1904 20

Bereidingen voor menselijke consumptie verkregen uit ongeroosterde graanvlokken of uit mengsels van ongeroosterde graanvlokken en geroosterde graanvlokken of gepofte granen

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 1904 90 10

Rijst in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

Omvat bijvoorbeeld sushi (mits de desbetreffende producten niet in hoofdstuk 16 worden ingedeeld).

ex 1904 90 80

Granen (andere dan mais) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen, andere dan bulgurtarwe en andere dan op basis van rijst

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

HOOFDSTUK 20

BEREIDINGEN VAN GROENTEN, VAN VRUCHTEN EN VAN ANDERE PLANTENDELEN

Aantekeningen bij hoofdstuk 20 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

(…)

c)

bereidingen voor menselijke consumptie bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, insecten, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen (hoofdstuk 16);”.

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

ex 2001

Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 2004

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 2005

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 2008 99

Andere bereidingen van vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

HOOFDSTUK 21

DIVERSE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE

Aantekeningen bij hoofdstuk 21 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

(…)

e)

bereidingen voor menselijke consumptie, bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, insecten, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen (hoofdstuk 16); de producten bedoeld bij de posten 2103 en 2104 worden evenwel steeds onder die posten ingedeeld;

(…)

3.

Voor de toepassing van post 2104 worden als “samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie” aangemerkt, bereidingen van een fijn gehomogeniseerd mengsel van twee of meer basisbestanddelen zoals vlees, vis, groenten, vruchten en noten, opgemaakt voor de verkoop in het klein als voeding voor zuigelingen of voor jonge kinderen of als dieetvoeding, in verpakkingen met een nettogewicht van niet meer dan 250 g. Voor de toepassing van deze bepaling wordt geen rekening gehouden met kleine hoeveelheden ingrediënten, die aan het mengsel zijn toegevoegd als smaakgevend middel, als conserveringsmiddel of voor een ander doel. Die bereidingen mogen kleine hoeveelheden zichtbare deeltjes bevatten.

Aanvullende aantekeningen (GN)

(…)

5.

Andere producten voor menselijke consumptie die zijn opgemaakt in afgemeten hoeveelheden zoals capsules, tabletten, pastilles en pillen, en die bestemd zijn om te worden gebruikt als voedingssupplement, worden ingedeeld onder post 2106, tenzij zij elders zijn genoemd of onder begrepen.”.

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

ex 2101

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 2103

Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 2105 00

Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 2106 10

Proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 2106 90 51

Lactosestroop

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 2106 90 92

Andere producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen, bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

ex 2106 90 98

Andere producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

HOOFDSTUK 22

DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN

Aantekeningen bij hoofdstuk 22 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“3.

Voor de toepassing van post 2202 wordt onder “alcoholvrije dranken” verstaan, dranken met een alcoholvolumegehalte van niet meer dan 0,5 % vol. Alcoholhoudende dranken worden naargelang van het geval ingedeeld onder de posten 2203 tot en met 2206 of onder post 2208.”.

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

ex 2202 99 91

Alcoholvrije dranken, met uitzondering van water met zoetstoffen dan wel gearomatiseerd, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009, met een gehalte van minder dan 0,2 gewichtspercent aan vetstoffen afkomstig van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404

Alle.

ex 2202 99 95

Alcoholvrije dranken, met uitzondering van water met zoetstoffen dan wel gearomatiseerd, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009, met een gehalte van 0,2 of meer doch minder dan 2 gewichtspercenten aan vetstoffen afkomstig van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404

Alle.

ex 2202 99 99

Alcoholvrije dranken, met uitzondering van water met zoetstoffen dan wel gearomatiseerd, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009, met een gehalte van 2 of meer gewichtspercenten aan vetstoffen afkomstig van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404

Alle.

ex 2208 70

Likeuren

Alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend.

HOOFDSTUK 23

RESTEN EN AFVAL VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; BEREID VOEDSEL VOOR DIEREN

Aantekening bij hoofdstuk 23 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Post 2309 omvat mede producten van de soort gebruikt voor het voederen van dieren, elders genoemd noch elders onder begrepen, verkregen door het behandelen van plantaardige of dierlijke zelfstandigheden, en wel zodanig dat het wezenlijk karakter van die zelfstandigheden verloren is gegaan. Plantaardige afval, plantaardige residuen en bijproducten van vorenbedoelde behandeling vallen echter niet onder deze post.”.

Uittreksel uit de toelichtingen op het geharmoniseerd systeem

“Kanen, het vliezig weefsel dat overblijft na het smelten van varkensvet of andere dierlijke vetten. Zij worden vooral gebruikt voor het bereiden van voeder voor dieren, zoals hondenbrood, maar zij blijven ook onder post 2301 ingedeeld indien zij geschikt zijn voor menselijke consumptie.”.

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

2301

Meel, poeder en pellets van vlees, van slachtafvallen, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie; kanen

Alle. Omvat verwerkte dierlijke eiwitten, ongeschikt voor menselijke consumptie, meel van vlees, ongeschikt voor menselijke consumptie, en kanen, ook indien geschikt voor menselijke consumptie.

Meel, poeder en pellets van insecten, ongeschikt voor menselijke consumptie, zijn van deze post uitgesloten. Zij vallen onder post 0511 .

Meel van veren valt onder post 0505 .

Rij 1 van tabel 1 in hoofdstuk I, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor verwerkte dierlijke eiwitten.

ex 2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren

Alle, indien producten van dierlijke oorsprong bevattend, met uitzondering van GN-codes 2309 90 20 en 2309 90 91 .

Omvat onder meer honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein (onderverdeling 2309 10 ), dat producten van dierlijke oorsprong bevat, en visperswater en perswater van zeezoogdieren (“solubles”) (GN-code 2309 90 10 ). Omvat ook producten van dierlijke oorsprong bestemd voor het voederen van dieren, met inbegrip van mengsels van meelsoorten (zoals hoef- en hoornmeel).

Deze post omvat vloeibare melk, biest en producten die zuivelproducten, biest, niet van caseïne ontdane biest of koolhydraten bevatten, niet geschikt voor menselijke consumptie, doch bestemd voor diervoeder (van caseïne ontdane biest geschikt voor het voederen van dieren valt onder post 3001 ).

Deze post omvat ook voeder voor gezelschapsdieren, hondenkluiven en mengsels van meel (de mengsels kunnen ook dode insecten bevatten).

Rij 12 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor voeder voor gezelschapsdieren, hondenkluiven daaronder begrepen.

Deze post omvat niet voor menselijke consumptie bestemde verwerkte eiproducten en andere niet voor menselijke consumptie bestemde verwerkte producten van dierlijke oorsprong.

Rij 9 van tabel 1 in hoofdstuk I, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor eiproducten.

HOOFDSTUK 28

ANORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN; ANORGANISCHE OF ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN EDELE METALEN, VAN RADIOACTIEVE ELEMENTEN, VAN ZELDZAME AARDMETALEN EN VAN ISOTOPEN

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

ex 2835 25 00

Calciumwaterstoforthofosfaat (dicalciumfosfaat)

Alleen indien van dierlijke oorsprong.

Rij 6 van tabel 1 in hoofdstuk I, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordenin