ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 199

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
28 juli 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1317 van de Commissie van 27 juli 2022 tot vaststelling van afwijkingen van Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassing van de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van grond (GLMC-normen) 7 en 8 voor claimjaar 2023

1

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2022/1318 van de Raad van 26 juli 2022 tot benoeming van een lid van de Rekenkamer

5

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1319 van de Commissie van 26 juli 2022 tot aanvaarding van een door Frankrijk overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad ingediend verzoek om ontheffing van diverse voorschriften van de TSI’s bij de herconfiguratie van bestaande treinstellen tot 19 stellen van het type TGV P-Duplex (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 5150)

6

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1320 van de Commissie van 26 juli 2022 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 5471)  ( 1 )

12

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

28.7.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 199/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/1317 VAN DE COMMISSIE

van 27 juli 2022

tot vaststelling van afwijkingen van Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassing van de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van grond (GLMC-normen) 7 en 8 voor claimjaar 2023

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013 (1), en met name artikel 148, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2021/2115 moeten de lidstaten ervoor zorgen dat alle landbouwarealen, met inbegrip van land dat niet langer voor productiedoeleinden wordt gebruikt, in een goede landbouw- en milieuconditie worden gehouden en op nationaal of regionaal niveau met betrekking tot elke in bijlage III bij die verordening vermelde norm voor een goede landbouw- en milieuconditie van grond (GLMC-norm) minimumnormen vaststellen voor landbouwers en andere begunstigen, overeenkomstig de in die bijlage bedoelde hoofddoelstelling van die normen. De GLMC-normen zijn vanaf claimjaar 2023 van toepassing, met uitzondering van GLMC 2, die, indien naar behoren gemotiveerd, pas vanaf aanvraagjaar 2024 of 2025 van toepassing hoeft te zijn.

(2)

In haar mededeling “De voedselzekerheid waarborgen en de veerkracht van voedselsystemen versterken” (2) schetste de Commissie de ernstige gevolgen van de Russische inval in Oekraïne voor de mondiale voedselzekerheid. De Russische inval in Oekraïne heeft geleid tot een forse stijging van de grondstofprijzen en heeft een impact op vraag en aanbod van landbouwproducten op mondiaal niveau. Met name komt de mondiale tarweproductie in gevaar door enerzijds de verstoring van het aanbod gezien de omvang van het Oekraïense en Russische aandeel op de tarwemarkten en anderzijds de schok in de kosten van de productiemiddelen, met name aardgas, stikstofhoudende meststof en zuurstof. De mondiale voedselvoorziening is thans met grote onzekerheden omgeven, wat aanleiding geeft tot zorgen over de mondiale voedselzekerheid. Om deze situatie tijdig aan te pakken en de voedselvoorziening op peil te houden, moet het agrarisch voedselproductiepotentieel van de Unie in stand worden gehouden, terwijl tegelijk ook de duurzaamheid van de voedselvoorziening op middellange en lange termijn moet worden gewaarborgd door de verdere overgang naar duurzame voedselproductie, zoals vastgelegd in de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie.

(3)

Zowel GLMC-norm 7 “Vruchtwisseling op bouwland, met uitzondering van gewassen die onder water groeien” als het eerste vereiste van GLMC-norm 8 “Minimumaandeel landbouwareaal dat gewijd is aan niet-productieve oppervlakten of elementen”, als vermeld in bijlage III bij Verordening (EU) 2021/2115, die van toepassing zijn vanaf claimjaar 2023, hebben gevolgen voor het gebruik van bouwland voor productiedoeleinden. Door minimumeisen voor de diversiteit in de tijd en in de ruimte bij de teelt van verschillende gewassen vast te stellen met het oog op het behoud van het bodempotentieel en de verbetering van de bodemvruchtbaarheid om de productiviteit op lange termijn te waarborgen, kan GLMC-norm 7 gevolgen hebben voor de gewaskeuze van landbouwers. Door te eisen dat een minimumaandeel bouwland voor niet-productieve arealen of elementen bestemd moet zijn teneinde de voor gezonde en productieve ecosystemen benodigde biodiversiteit op landbouwbedrijven uit hoofde van het eerste vereiste van GLMC-norm 8 te verbeteren, kunnen landbouwers naast de aanwezigheid van landschapselementen ook een bepaald deel van het bouwland braak laten liggen voor biodiversiteitsdoeleinden.

(4)

Gezien de noodzaak om de voedselzekerheidsproblemen die verband houden met de wereldwijde beschikbaarheid en de betaalbaarheid van voedsel, aan te pakken en het voedselproductiepotentieel van de Unie in stand te houden en om tegelijkertijd bij te dragen aan de doelstellingen van de Green Deal van de EU, en met name de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie, moet landbouwers bij wijze van uitzondering de flexibiliteit worden geboden om hun beschikbare bouwland voor voedselproductie te gebruiken, terwijl tegelijkertijd de negatieve gevolgen van deze keuzen voor het milieu en klimaatverandering moeten worden verzacht. Daarom moet het de lidstaten worden toegestaan om voor claimjaar 2023 af te wijken van GLMC-norm 7 en van het eerste vereiste van GLMC-norm 8 als vermeld in bijlage III bij Verordening (EU) 2021/2115 en door de lidstaten nader ingevuld in hun strategisch GLB-plan. Aangezien de afwijking op korte termijn moet bijdragen tot de aanpak van de voedselzekerheidsproblemen, moet worden bepaald dat bouwland dat als gevolg van de afwijking van het eerste vereiste van GLMC-norm 8 als vermeld in bijlage III bij Verordening (EU) 2021/2115 en door de lidstaten nader ingevuld in hun strategisch GLB-plan, niet bestemd is voor niet-productieve arealen, niet mag worden gebruikt voor de teelt van maïs en sojabonen omdat deze gewassen meestal niet voor de voedselproductie zijn bedoeld. Bovendien moeten de lidstaten die gebruikmaken van een van de afwijkingen van de GLMC-normen 7 of 8, in het algemeen het gebruik van gewassen voor de voedselproductie bevorderen, evenals het gebruik van ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen zoals geprogrammeerd in hun strategisch GLB-plan, die tot doel hebben de biodiversiteit op landbouwbedrijven te verbeteren en het bodempotentieel te behouden.

(5)

Gezien het belang van de bovengenoemde GLMC-normen 7 en 8 voor de doelstellingen om het bodempotentieel te behouden en de biodiversiteit op landbouwbedrijven te verbeteren in het kader van de duurzaamheid van de sector op lange termijn en om het voedselproductiepotentieel in stand te houden, moet de afwijking worden beperkt tot claimjaar 2023 en mag deze niet van invloed zijn op de regels in de jaren na 2023, en moet de afwijking worden beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is om de problemen op het gebied van de mondiale voedselzekerheid aan te pakken. Daarom blijven de andere drie vereisten van GLMC-norm 8 als vermeld in bijlage III bij Verordening (EU) 2021/2115, met inbegrip van het vereiste om landschapselementen te behouden, van toepassing voor claimjaar 2023 als waarborg dat de hoofddoelstelling van de norm om de biodiversiteit op landbouwbedrijven te verbeteren, niet in het gedrang komt.

(6)

De mogelijkheid om af te wijken van de toepassing van die GLMC-normen zoals door de lidstaten nader ingevuld in hun strategisch GLB-plan, doet geen afbreuk aan de door de lidstaten na te leven verplichting uit hoofde van artikel 109, lid 2, punt a), i), van Verordening (EU) 2021/2115 om een beschrijving van de uitvoering en bijbehorende elementen van elke GLMC-norm van bijlage III bij die verordening op te nemen in hun strategisch GLB-plan.

(7)

Aangezien GLMC-normen deel uitmaken van de basisvoorwaarden van ecoregelingen en agromilieuklimaat- en andere beheersverbintenissen, zijn er regels nodig voor de naleving van de basislijn wanneer een lidstaat gebruikmaakt van de afwijking van de toepassing van GLMC-norm 7 of het eerste vereiste van GLMC-norm 8. Om de stabiliteit van de strategische GLB-plannen te waarborgen en de ambitie van de interventies die vanaf 2023 deel uitmaken van de groene architectuur van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), veilig te stellen, moet de basislijn ongewijzigd blijven, ongeacht de toepassing van de afwijking. Met name moeten, om in het kader van interventies steun te kunnen ontvangen, de basisvereisten van GLMC-norm 7 of het eerste vereiste van GLMC-norm 8 toch worden nageleefd wanneer de verbintenissen die basisvereisten bevatten of daarop voortbouwen.

(8)

Omdat het van essentieel belang is om de gevolgen van deze afwijkingen voor de mondiale voedselzekerheid en voor het milieu en klimaatverandering te monitoren, moeten de lidstaten de uitvoering van deze afwijkingen beoordelen en daarover verslag uitbrengen aan de Commissie.

(9)

Om ervoor te zorgen dat de bij deze verordening toegestane afwijkingen doeltreffend zijn, en gezien het feit dat landbouwers vanaf de zomer van 2022 hun beslissingen over de inzaai voor de oogst van 2023 nemen, moet het besluit om van de afwijkingen gebruik te maken, snel worden genomen. Daarom moeten de lidstaten binnen dertig dagen na de datum van inwerkingtreding van deze verordening hun besluit nemen en de Commissie daarvan in kennis stellen met het IT-systeem dat de Commissie op grond van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 van de Commissie (3) ter beschikking heeft gesteld. Het besluit moet in het strategisch GLB-plan worden opgenomen bij de eerstvolgende gelegenheid: hetzij bij de herindiening van het strategisch GLB-plan uit hoofde van artikel 118, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EU) 2021/2115, hetzij bij het eerste verzoek om wijziging van het strategisch GLB-plan uit hoofde van artikel 119 van die verordening. Gelet op de noodzaak om voor een tijdige uitvoering te zorgen, hoeven de besluiten niet ter goedkeuring aan de Commissie te worden voorgelegd.

(10)

Aangezien de besluiten van de lidstaten bijtijds vóór de inzaaibeslissingen van de landbouwers moeten worden genomen, moet de verordening met spoed in werking treden, en wel op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluiten tot afwijking van de toepassing van bepaalde normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van grond voor claimjaar 2023

1.   In afwijking van artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) 2021/2115 kunnen de lidstaten besluiten om voor claimjaar 2023 af te wijken van de toepassing van een of beide van de volgende in bijlage III bij die verordening vermelde GLMC-normen zoals door de lidstaten nader ingevuld in hun strategisch GLB-plan:

a)

GLMC 7 “Gewasrotatie op bouwland, met uitzondering van gewassen die onder water groeien”;

b)

het eerste vereiste van GLMC 8 “Minimumaandeel landbouwareaal dat gewijd is aan niet-productieve oppervlakten of elementen:

Minimumaandeel van ten minste 4 % van het bouwland op bedrijfsniveau dat bestemd is voor niet-productieve gebieden en elementen, met inbegrip van braakliggend land.

Ingeval een landbouwer zich er in het kader van een uitgebreide ecoregeling overeenkomstig artikel 31, lid 6, toe verbindt ten minste 7 % van zijn bouwland te bestemmen voor niet-productieve arealen of elementen, braakliggend land inbegrepen, wordt het aan de naleving van deze GLMC-norm toe te rekenen aandeel beperkt tot 3 %.

Minimumaandeel van ten minste 7 % van het bouwland op bedrijfsniveau indien dit ook vanggewassen of stikstofbindende gewassen omvat die geteeld worden zonder gebruikmaking van gewasbeschermingsmiddelen, waarvan 3 % braak ligt of niet-productieve elementen zijn. De lidstaten dienen voor vanggewassen de wegingsfactor 0,3 te hanteren.”.

De lidstaten die gebruikmaken van de in de eerste alinea, punt b), bedoelde afwijking, zorgen ervoor dat deze uitsluitend van toepassing is op braakliggend land en niet op andere niet-productieve elementen.

De lidstaten zorgen ervoor dat bouwland dat als gevolg van de in de eerste alinea, punt b), bedoelde afwijking niet voor niet-productieve arealen is bestemd, niet wordt gebruikt voor de teelt van maïs, sojabonen of hakhout met korte omlooptijd.

De lidstaten die gebruikmaken van een van de in de eerste alinea bedoelde afwijkingen, bevorderen de teelt van gewassen voor de voedselproductie.

De lidstaten die gebruikmaken van een van de in de eerste alinea bedoelde afwijkingen, bevorderen de ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen zoals geprogrammeerd in hun strategisch GLB-plan, die tot doel hebben de biodiversiteit op landbouwbedrijven te verbeteren en het bodempotentieel te behouden.

2.   Voor de toepassing van de in artikel 31 van Verordening (EU) 2021/2115 bedoelde ecoregelingen en de in artikel 70 van die verordening bedoelde agromilieuklimaat- en andere beheersverbintenissen die de lidstaten in hun strategisch GLB-plan hebben opgenomen voor claimjaar 2023, blijven de in artikel 31, lid 5, eerste alinea, punt a), en artikel 70, lid 3, eerste alinea, punt a), van die verordening bedoelde basislijnen voor GLMC 7 en het eerste vereiste van GLMC 8 hetzelfde in die zin dat ze niet worden gewijzigd door de in lid 1 van dit artikel bedoelde besluiten van de lidstaat.

Artikel 2

Termijn, kennisgeving van besluiten en toepassing daarvan

1.   Binnen dertig dagen na de datum van inwerkingtreding van deze verordening stellen de lidstaten die besluiten gebruik te maken van de in artikel 1, lid 1, bedoelde afwijkingen, de Commissie van de in het kader van dat lid genomen besluiten in kennis met het IT-systeem dat de Commissie op grond van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 ter beschikking heeft gesteld.

2.   De lidstaten nemen de op grond van artikel 1, lid 1, van deze verordening genomen besluiten op in punt 3.10 inzake de conditionaliteit en de desbetreffende GLMC-norm van het strategisch GLB-plan, hetzij bij een herindiening van het strategisch GLB-plan uit hoofde van artikel 118, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EU) 2021/2115, hetzij bij het eerste verzoek om wijziging van het strategisch GLB-plan uit hoofde van artikel 119 van die verordening.

3.   De op grond van artikel 1, lid 1, van deze verordening genomen besluiten zijn niet onderworpen aan goedkeuring door de Commissie als bedoeld in respectievelijk artikel 118, lid 6, of artikel 119, lid 10, van Verordening (EU) 2021/2115.

4.   De op grond van artikel 1, lid 1, genomen besluiten gelden voor claimjaar 2023.

5.   De lidstaten die gebruikmaken van een van de in artikel 1, lid 1, bedoelde afwijkingen, nemen in het in artikel 134 van Verordening (EU) 2021/2115 bedoelde, uiterlijk op 15 februari 2024 in te dienen jaarlijkse prestatieverslag een beoordeling op van de gevolgen van de toepassing van die afwijkingen voor de mondiale voedselzekerheid, voor het behoud van het milieu en voor de bestrijding van klimaatverandering.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 juli 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 435 van 6.12.2021, blz. 1.

(2)  COM(2022)133 final.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 van de Commissie van 20 april 2017 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aan de Commissie te melden informatie en documenten en tot wijziging en intrekking van diverse verordeningen van de Commissie (PB L 171 van 4.7.2017, blz. 113).


BESLUITEN

28.7.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 199/5


BESLUIT (EU) 2022/1318 VAN DE RAAD

van 26 juli 2022

tot benoeming van een lid van de Rekenkamer

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 286, lid 5,

Gezien het voorstel van het Koninkrijk der Nederlanden,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De heer Alex BRENNINKMEIJER werd bij Besluit (EU) 2019/2173 van de Raad (2) benoemd tot lid van de Rekenkamer voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

(2)

Bij brief van 3 juni 2021 diende de heer Alex BRENNINKMEIJER zijn ontslag in als lid van de Rekenkamer, met ingang van 1 januari 2022. Overeenkomstig artikel 286, lid 5, derde alinea, van het Verdrag bleef hij in functie in afwachting van de benoeming van zijn opvolger.

(3)

Op 14 april 2022 is de heer Alex BRENNINKMEIJER overleden.

(4)

Er moet een nieuw lid van de Rekenkamer worden benoemd voor de verdere duur van de ambtstermijn van de heer Alex BRENNINKMEIJER.

(5)

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de heer Stephanus Abraham BLOK voorgedragen voor benoeming tot lid van de Rekenkamer met ingang van 1 september 2022,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De heer Stephanus Abraham BLOK wordt benoemd tot lid van de Rekenkamer voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 december 2025.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 26 juli 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J. SÍKELA


(1)  Advies van 23 juni 2022 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Besluit (EU) 2019/2173 van de Raad van 16 december 2019 houdende benoeming van vijf leden van de Rekenkamer (PB L 329 van 19.12.2019, blz. 94).


28.7.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 199/6


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2022/1319 VAN DE COMMISSIE

van 26 juli 2022

tot aanvaarding van een door Frankrijk overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad ingediend verzoek om ontheffing van diverse voorschriften van de TSI’s bij de herconfiguratie van bestaande treinstellen tot 19 stellen van het type TGV P-Duplex

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 5150)

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (1), en met name artikel 7, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 10 december 2021 heeft Frankrijk overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Richtlijn (EU) 2016/797 bij de Commissie een verzoek ingediend om te worden ontheven van de toepassing van diverse voorschriften van de technische specificaties inzake interoperabiliteit (TSI) die zijn opgenomen in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1302/2014 (2) van de Commissie (TSI LOC&PAS), in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1300/2014 (3) van de Commissie (TSI PRM) en in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1304/2014 (4) van de Commissie (TSI NOI), bij een project voor de modernisering van 19 treinstellen die zijn ontworpen voor exploitatie op het Franse spoorwegnet.

(2)

Het verzoek werd ingediend op grond van artikel 7, lid 1, punt c), van Richtlijn (EU) 2016/797, namelijk het gebrek aan economische levensvatbaarheid van het project als die voorschriften bij de modernisering van de betrokken treinstellen moeten worden toegepast.

(3)

Het verzoek heeft betrekking op de herconfiguratie van 19 treinstellen waarvan de locomotieven en treinstellen bij de productie in 2006 van elkaar werden gescheiden. In het licht van de toenmalige vervoersvraag werden de locomotieven van de nieuwe treinstellen gekoppeld aan rijtuigen van het type “Réseau 1N” en werden de rijtuigen van die stellen gekoppeld aan locomotieven van het type “Réseau”.

(4)

Op dit moment naderen deze treinstellen hun midlife revisie. Een geplande onderhoudsbeurt moet ervoor zorgen dat ze nog 16 jaar veilig kunnen worden geëxploiteerd. Bij het onderhoud zullen de oorspronkelijke locomotieven en rijtuigen opnieuw aan elkaar worden gekoppeld. De modernisering vindt plaats tussen 2022 en 2025; de eerste treinstellen zijn in februari 2022 naar de werkplaats gegaan. Er wordt naar gestreefd om de typegoedkeuring voor de 19 gemoderniseerde treinstellen tegen december 2023 te verkrijgen. Daarna wordt voor elk treinstel een verklaring van conformiteit met het type afgegeven.

(5)

De vergunningsstrategie voor het herconfiguratieproces verloopt op basis van een “nieuwe” vergunning, als variant van het type TGV Duplex, waarvoor reeds eerder een vergunning is verleend. In dit geval moeten alleen de gewijzigde delen van de rijtuigen in overeenstemming met de TSI worden gebracht. De locomotieven worden niet gewijzigd, maar worden beschouwd als nieuwe elementen van het type TGV Duplex en hun vergunning moet worden beschouwd als een “eerste” vergunning, waarvoor moet worden aangetoond dat zij volledig conform de huidige TSI’s LOC&PAS, NOI en PRM zijn.

(6)

De locomotieven en rijtuigen van de 19 treinstellen die moeten worden gemoderniseerd en geherconfigureerd, voldoen aan de normen en TSI’s die van toepassing waren op het tijdstip van hun productie. Sinds 2006 worden de desbetreffende TSI’s verder ontwikkeld en aangescherpt. Frankrijk vraagt toestemming om ontheffing van de huidige TSI’s omdat de toepassing van die TSI’s op bestaande treinstellen bij de modernisering en herconfiguratie aanzienlijke extra kosten zou meebrengen; het zou bovendien veel langer zou duren vooraleer de treinstellen opnieuw in gebruik kunnen worden genomen.

(7)

Bovendien zou de toepassing van de punten 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 en 4.2.8.2.9 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1302/2014, van de punten 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1304/2014 en van punt 4.2.2.1 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1300/2014 de leverancier ertoe verplichten omvangrijke ontwikkelingsstudies uit te voeren, zouden er middelen moeten worden toegewezen en zou dat extra materiaalkosten met zich meebrengen, waardoor de kosten per treinstel met 60 % zouden stijgen en de economische levensvatbaarheid van het project in het gedrang zou komen.

(8)

De extra kosten kunnen niet in het project voor de modernisering van de 19 treinstellen worden opgenomen zonder de economische relevantie en levensvatbaarheid van het moderniserings- en herconfiguratieproject in het gedrang te brengen.

(9)

In het kader van het project zal worden gezorgd voor overeenstemming met andere voorschriften van de huidige TSI’s, met inbegrip van de wijziging van binnenverlichting, de reizigersbalkons en passagiersruimten, de frontruit, de lichtseinen en visuele waarschuwingsfuncties, noodkoppelingen, de tyfoon, binnenseinen, pictogrammen en tactiele informatie en de auditieve waarschuwingssignalen in de cabine in overeenstemming met de punten 4.2.9.1.8, 4.2.9.2.1, 4.2.7.1.1 tot en met 4.2.7.1.4, 4.2.7.2.1 en 4.2.2.7.2 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1302/2014 en punt 4.2.2.4 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1300/2014.

(10)

In het kader van het project worden de 19 treinstellen bovendien volledig in overeenstemming gebracht met Verordening (EU) 2016/919 (5) van de Commissie, met inbegrip van een upgrade naar ERTMS Baseline 3.

(11)

Indien het verzoek om niet-toepassing niet wordt ingewilligd, dreigt de vervoerscapaciteit in het gebruiksgebied van de 19 treinstellen te dalen, hetgeen nadelig zou zijn voor de treinreizigers. Het project zou bovendien ongeveer drie jaar vertraging oplopen. De stopzetting van het project zou tot gevolg hebben dat de treinstellen buiten dienst worden genomen en zou de commerciële perspectieven van de exploitant in 2023, in de nasleep van COVID-19, in het gedrang brengen. Het potentiële inkomstenverlies voor de exploitant wordt op meer dan 100 miljoen EUR geraamd.

(12)

Tijdens de 93e vergadering van het in artikel 51, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/797 bedoelde comité hebben de Franse vertegenwoordigers toelichting verschaft bij het verzoek om niet-toepassing.

(13)

De potentiële gevolgen van de niet-toepassing van sommige voorschriften van de TSI’s LOC&PAS, PRM en NOI voor de veiligheid worden beperkt doordat reeds is aangetoond dat de 19 geherconfigureerde treinstellen voldoen aan de respectieve veiligheidseisen die van toepassing waren op het moment van hun oorspronkelijke vergunning in 2006 en sindsdien veilig werden geëxploiteerd.

(14)

In het licht van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de locomotieven en rijtuigen van de 19 betrokken treinstellen moeten worden geacht te voldoen aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, punt c), en artikel 7, lid 4, van Richtlijn (EU) 2016/797. De door Frankrijk gevraagde ontheffing van de punten 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7. en 4.2.8.2.9 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1302/2014, de punten 4.2.1. 4.2.2. en 4.2.3. van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1304/2014 en punt 4.2.2.1 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1300/2014, waarbij de niet-toepassing van die punten wordt gemitigeerd door de toepassing van de regels die van toepassing waren op het tijdstip van de vergunning van de originele treinstellen, moet worden aanvaard.

(15)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 51, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/797 bedoelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het door Frankrijk ingediende verzoek om de voorschriften van de TSI’s in de bijlagen bij Verordening (EU) nr. 1302/2014, Verordening (EU) nr. 1300/2014 en Verordening (EU) nr. 1304/2014, als bedoeld in bijlage I bij dit besluit, niet toe te passen op de 19 aangepaste treinstellen van het type TGV P-DUPLEX, bestaande uit de in bijlage II bij dit besluit opgesomde voertuigen, wordt aanvaard.

De voorschriften waarop het in de eerste alinea bedoelde verzoek om niet-toepassing betrekking heeft, alsmede de toe te passen alternatieve voorschriften, zijn opgenomen in bijlage I.

Het gebruiksgebied van de in bijlage II vermelde voertuigen is Frankrijk.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 26 juli 2022.

Voor de Commissie

Adina-Ioana VĂLEAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 138 van 26.5.2016, blz. 44.

(2)  Verordening (EU) nr. 1302/2014 van de Commissie van 18 november 2014 betreffende een technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem “rollend materieel — locomotieven en reizigerstreinen” van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PB L 356 van 12.12.2014, blz. 228).

(3)  Verordening (EU) nr. 1300/2014 van de Commissie van 18 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit betreffende de toegankelijkheid van het spoorwegsysteem in de Unie voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit (PB L 356 van 12.12.2014, blz. 110).

(4)  Verordening (EU) nr. 1304/2014 van de Commissie van 26 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem “rollend materieel — geluidsemissies”, tot wijziging van Beschikking 2008/232/EG en tot intrekking van Besluit 2011/229/EU (PB L 356 van 12.12.2014, blz. 421).

(5)  Verordening (EU) 2016/919 van de Commissie van 27 mei 2016 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van de subsystemen besturing en seingeving van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PB L 158 van 15.6.2016, blz. 1).


BIJLAGE I

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de in artikel 1 bedoelde voorschriften waarvan ontheffing wordt verleend en van de voorschriften die als alternatief moeten worden toegepast.

TSI-voorschrift dat niet wordt toegepast

Alternatief voorschrift

TSI LOC&PAS, punt 4.2.3.1 — Omgrenzingsprofiel

Voor locomotieven: UIC-fiches 505-1 en 506

Voor rijtuigen: EN 15273-2 (november 2017), Beschikking 2008/232/EG van de Commissie (ingetrokken TSI HS RST), Besluit 2011/291/EU van de Commissie (ingetrokken TSI LOC&PAS)

TSI LOC&PAS, punt 4.2.8.2.6 — Stroomvoorziening

EG-keuringsverklaring: 0942/6/SH2/2007/RST/FR-EN/ECA1178AD0048

TSI LOC&PAS, punt 4.2.10.4.4 —

Vermogen om te blijven rijden

Franse norm NF F16-103

TSI LOC&PAS, punt 4.2.3.3.2 — Aslagerbewaking

Franse specificatie SAMI D 001

TSI LOC&PAS, punt 4.2.3.7 — Baanruimers

Arrêté MR van 5 juni 2000 § 2.2.1

TSI LOC&PAS, punt 4.2.8.2.9 — Eisen ten aanzien van de stroomafnemer

Beschikking 2002/735/EG van de Commissie (ingetrokken TSI HS RST), Arrêté MR van 5 juni 2000 § 3.2.1, UIC-fiche 608

TSI NOI, punt 4.2.1 — Grenswaarden voor stationair geluid

Beschikking 2002/735/EG van de Commissie (ingetrokken TSI HS RST)

TSI NOI, punt 4.2.2 — Grenswaarden voor optrekgeluid

TSI NOI, punt 4.2.3 — Grenswaarden voor passeergeluid

TSI PRM, punt 4.2.2.1 — Zitplaatsen

Beschikking 2008/164/EG van de Commissie (ingetrokken TSI PRM)


BIJLAGE II

De volgende tabellen bevatten een lijst van de Europese voertuignummers (EVN zoals gedefinieerd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1614 van de Commissie) van de in artikel 1 bedoelde locomotieven en rijtuigen en die worden geherconfigureerd tot treinstellen van het type TGV P-DUPLEX.

De volgorde van de rijen in de tabellen doet geen afbreuk aan de te vormen stammen van locomotieven + rijtuigen.

De EVN’s van de locomotieven en rijtuigen kunnen na de herconfiguratie veranderen.

Tabel 2.1

Locomotieven

Locomotief [1]

Locomotief [2]

93870384001-8

93870384002-6

93870384003-4

93870384004-2

93870384007-5

93870384008-3

93870384009-1

93870384010-9

93870384011-7

93870384012-5

93870384013-3

93870384014-1

93870384015-8

93870384016-6

93870384017-4

93870384018-2

93870384019-0

93870384020-8

93870384021-6

93870384022-4

93870384023-2

93870384024-0

93870384025-7

93870384026-5

93870384027-3

93870384028-1

93870384005-9

93870384006-7

93870384029-9

93870384030-7

93870384031-5

93870384032-3

93870384033-1

93870384034-9

93870384035-6

93870384036-4

93870384037-2

93870384038-0


Tabel 2.2

Rijtuigen

Rijtuig 1

Rijtuig 2

Rijtuig 3

Rijtuig 4

Rijtuig 5

Rijtuig 6

Rijtuig 7

Rijtuig 8

93870291601-7

93870292601-6

93870293601-5

93870294601-4

93870295601-3

93870296601-2

93870297601-1

93870298601-0

93870291602-5

93870292602-4

93870293602-3

93870294602-2

93870295602-1

93870296602-0

93870297602-9

93870298602-8

93870291604-1

93870292604-0

93870293604-9

93870294604-8

93870295604-7

93870296604-6

93870297604-5

93870298604-4

93870291605-8

93870292605-7

93870293605-6

93870294605-5

93870295605-4

93870296605-3

93870297605-2

93870298605-1

93870291606-6

93870292606-5

93870293606-4

93870294606-3

93870295606-2

93870296606-1

93870297606-0

93870298606-9

93870291607-4

93870292607-3

93870293607-2

93870294607-1

93870295607-0

93870296607-9

93870297607-8

93870298607-7

93870291608-2

93870292608-1

93870293608-0

93870294608-9

93870295608-8

93870296608-7

93870297608-6

93870298608-5

93870291609-0

93870292609-9

93870293609-8

93870294609-7

93870295609-6

93870296609-5

93870297609-4

93870298609-3

93870291610-8

93870292610-7

93870293610-6

93870294610-5

93870295610-4

93870296610-3

93870297610-2

93870298610-1

93870291611-6

93870292611-5

93870293611-4

93870294611-3

93870295611-2

93870296611-1

93870297611-0

93870298611-9

93870291612-4

93870292612-3

93870293612-2

93870294612-1

93870295612-0

93870296612-9

93870297612-8

93870298612-7

93870291616-5

93870292616-4

93870293616-3

93870294616-2

93870295616-1

93870296616-0

93870297616-9

93870298616-8

93870291617-3

93870292617-2

93870293617-1

93870294617-0

93870295617-9

93870296617-8

93870297617-7

93870298617-6

93870291603-3

93870292603-2

93870293603-1

93870294603-0

93870295603-9

93870296603-8

93870297603-7

93870298603-6

93870291619-9

93870292619-8

93870293619-7

93870294619-6

93870295619-5

93870296619-4

93870297619-3

93870298619-2

93870291613-2

93870292613-1

93870293613-0

93870294613-9

93870295613-8

93870296613-7

93870297613-6

93870298613-5

93870291614-0

93870292614-9

93870293614-8

93870294614-7

93870295614-6

93870296614-5

93870297614-4

93870298614-3

93870291615-7

93870292615-6

93870293615-5

93870294615-4

93870295615-3

93870296615-2

93870297615-1

93870298615-0

93870291618-1

93870292618-0

93870293618-9

93870294618-8

93870295618-7

93870296618-6

93870297618-5

93870298618-4


28.7.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 199/12


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2022/1320 VAN DE COMMISSIE

van 26 juli 2022

tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 5471)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (1), en met name artikel 259, lid 1, punt c),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) is een besmettelijke virale ziekte bij vogels die ernstige gevolgen kan hebben voor de rentabiliteit van pluimveehouderijen en die de handel binnen de Unie en de uitvoer naar derde landen verstoort. HPAI-virussen kunnen trekvogels besmetten, die deze virussen vervolgens tijdens hun trek in de herfst en in de lente over lange afstanden kunnen verspreiden. De aanwezigheid van HPAI-virussen bij wilde vogels vormt derhalve een voortdurende bedreiging wat betreft de directe en indirecte insleep van deze virussen in bedrijven waar pluimvee of in gevangenschap levende vogels worden gehouden. Bij een uitbraak van HPAI bestaat het risico dat de ziekteverwekker wordt verspreid naar andere bedrijven waar pluimvee of in gevangenschap levende vogels worden gehouden.

(2)

Bij Verordening (EU) 2016/429 is een nieuw wetgevingskader vastgesteld voor de preventie en bestrijding van ziekten die kunnen worden overgedragen op dieren of mensen. HPAI valt onder de definitie van een in de lijst in die verordening opgenomen ziekte en is onderworpen aan de daarin vastgestelde regels inzake ziektepreventie en -bestrijding. Daarnaast vormt Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 van de Commissie (2) een aanvulling op Verordening (EU) 2016/429 wat betreft de regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten, waaronder ziektebestrijdingsmaatregelen voor HPAI.

(3)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 van de Commissie (3) is vastgesteld in het kader van Verordening (EU) 2016/429 en bevat ziektebestrijdingsmaatregelen in verband met uitbraken van HPAI.

(4)

Meer in het bijzonder is in Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 bepaald dat de naar aanleiding van uitbraken van HPAI door de lidstaten overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 ingestelde beschermings-, bewakings- en extra beperkingszones ten minste de gebieden moeten omvatten die in de lijst van de bijlage bij dat uitvoeringsbesluit als beschermings-, bewakings- en extra beperkingszones zijn opgenomen.

(5)

Naar aanleiding van een nieuwe uitbraak van HPAI bij pluimvee of in gevangenschap levende vogels in België en Nederland die in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 moest worden weerspiegeld, is die bijlage onlangs bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1200 van de Commissie (4) gewijzigd.

(6)

Sinds de datum waarop Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1200 is vastgesteld, heeft Duitsland de Commissie in kennis gesteld van uitbraken van HPAI in bedrijven waar pluimvee of in gevangenschap levende vogels werden gehouden in de deelstaten Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen van die lidstaat.

(7)

Daarnaast heeft Polen de Commissie in kennis gesteld van een uitbraak van HPAI in een bedrijf waar pluimvee of in gevangenschap levende vogels werden gehouden en dat gelegen is in de woiwodschap Groot-Polen van die lidstaat.

(8)

Bovendien bevindt een van de in Duitsland gevestigde uitbraken zich in de onmiddellijke nabijheid van de grens met Denemarken, en de bevoegde autoriteiten van die lidstaten hebben naar behoren samengewerkt met betrekking tot de instelling van de noodzakelijke bewakingszone overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687, aangezien die bewakingszone zich uitstrekt tot op het grondgebied van Denemarken.

(9)

De bevoegde autoriteiten van Denemarken, Duitsland en Polen hebben de nodige ziektebestrijdingsmaatregelen genomen overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687, waaronder de instelling van beschermings- en bewakingszones rond die uitbraken.

(10)

De Commissie heeft de door Denemarken, Duitsland en Polen genomen ziektebestrijdingsmaatregelen in samenwerking met die lidstaten bestudeerd en heeft geconstateerd dat de grenzen van de door de bevoegde autoriteiten van die lidstaten ingestelde beschermings- en bewakingszones in Duitsland en Polen en de bewakingszone in Denemarken op voldoende afstand liggen van de bedrijven waar de uitbraken van HPAI zijn bevestigd.

(11)

In de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 zijn voor Denemarken momenteel geen gebieden opgenomen als bewakingszone, zijn voor Duitsland geen gebieden opgenomen als beschermingszone en zijn voor Polen geen gebieden opgenomen als beschermings- en bewakignszones.

(12)

Om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en om te vermijden dat derde landen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, moeten de overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 door Duitsland en Polen ingestelde beschermings- en bewakingszones en de door Denemarken ingestelde bewakingszone in samenwerking met die lidstaten snel worden vastgesteld op het niveau van de Unie.

(13)

Daarom moet voor Denemarken de bewakingszone, voor Duitsland de beschermingszone en voor Polen de beschermings- en bewakingszones worden opgenomen in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641.

(14)

Voorts moeten de gebieden die voor Duitsland in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 als bewakingszones zijn opgenomen, worden gewijzigd.

(15)

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 moet derhalve worden gewijzigd om de regionalisering op het niveau van de Unie bij te werken om rekening te houden met de overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 door Duitsland en Polen ingestelde beschermings- en bewakingszones en de door Denemarken ingestelde bewakingszone alsmede de duur van de daarin geldende maatregelen aan te geven.

(16)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(17)

Gezien de urgentie van de epidemiologische situatie in de Unie wat de verspreiding van HPAI betreft, is het belangrijk dat de wijzigingen die bij dit besluit in Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 worden aangebracht, zo spoedig mogelijk in werking treden.

(18)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 juli 2022.

Voor de Commissie

Stella KYRIAKIDES

Lid van de Commissie


(1)  PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 64).

(3)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 van de Commissie van 16 april 2021 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (PB L 134 van 20.4.2021, blz. 166).

(4)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1200 van de Commissie van 11 juli 2022 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (PB L 185 van 12.7.2022, blz. 138).


BIJLAGE

“BIJLAGE

DEEL A

In de artikelen 1 en 2 bedoelde beschermingszones in de betrokken lidstaten*:

Lidstaat: Frankrijk

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 39 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

Département: Dordogne (24)

“AURIAC-DU-PERIGORD à l’Ouest de l’Affluent de la Laurence”

“AZERAT à l’Ouest du lieu-dit Servolle”

“BARS au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie”

THENON

16.8.2022

Lidstaat: Duitsland

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 39 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cuxhaven

Beginnend im Ort Lunestedt am Bahnübergang/Heerstedter Straße (K45) Richtung Norden bis zur Querung des Gewässers “Dohrener Bach”. Dem Verlauf des Baches stromaufwärts in östlicher Richtung entlang bis zum Übergang auf die Straße “Kiefernweg” (B71), auf dieser Straße weiter bis nach Beverstedt. An der Kreuzung der L134 auf die Straße “Alte Bundesstraße”übergehend in die Straße “Logestraße”. Dieser folgend bis zur Kreuzung der Straße “Wellener Straße” (L128). Nach Süden weiter auf der L128, bis zur Straße “Drillmoor”in Richtung Kramelheide abbiegend. Dem Straßenverlauf folgend und in die Straße “Nasse Straße” abbiegend auf die Straße “Neue Dorfstraße” (L128) in Richtung Oldendorf, ab der Abbiegung der Straße “Im Dorfe” (K42) dieser folgend Richtung Brunshausen. In die Straße “Hirtenweg”abbiegend und dem Straßenverlauf folgend bis nach Seebeck auf die Straße “Seebeck”bis zum Flussübergang “Billerbeck”.

Dem Flussverlauf stromaufwärts folgend, übergehend in das Gewässer “Stubbengraben”bis zur Straßenüberquerung der Straße “Haßbüttel”. Der Straße Richtung Norden folgend übergehend in die Straße “Haßbütteler Weg”in Richtung Bokel. An der Kreuzung auf die Straße “Hauptstraße” (L134), abbiegend in die Straße “Littstraße”, übergehend in die Straße “Lehmkuhlweg”“Hahnenbergsweg” und “Immenberg”. Abbiegend in die Straße “Mittelstraße”dann übergehend in die Straße “Heiser Weg”nach Norden abbiegen in die Straße “Oberheiser Straße”übergehend in die Straßen “Oberheise”, Hollenerheide”, “Alte Reihe” und weiter in die Straße “Schuldamm”, auf die Straße “Bei den Bauern” (K45) fortlaufend bis zur Überquerung des “Bewehrer Abzugsgraben”nach Norden in den Fluss “Lune”. Der Lune flussabwärts folgend bis zur Mündung des “Hammerwiesen Graben”. Diesem entlang, ankommend an der Straße “Heudamm”, weiter bis in die Straße “Raue Stätte”, abbiegend in die Straße “An der Bahn”und dort weiter bis zum Bahnübergang als Ausgangspunkt.

12.8.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Schleswig-Flensburg

3 Km Umkreis um Primär-Ausbruchsbetrieb gps Koordinaten: 9,589367 54,751891 und Sekundär-Ausbruchsbetrieb gps Koordinaten: 9,567510 54,785590. Betroffen sind Teile der Gemeinden Ringsberg, Wees, Munkbrarup, Husby, Grundhof, Sörup, Ausacker, Hürup und Maasbüll.

9.8.2022

Lidstaat: Nederland

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 39 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

Provincie Noord-Holland

Die delen van de gemeenten Zaanstad, Wormerland, Purmerland, Edam-Volendam en Amsterdam die zich bevinden binnen een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 4,95 breedte 52,44.

27.7.2022

Lidstaat: Polen

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 39 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice miejscowości: Biernacice, Zamość;

2)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Kraszewice miejscowości: Racławice, Renta, Mączniki, Jaźwiny;

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Giżyce, Palaty, Grabów-Wójtostwo, Grabów nad Prosną, Skrzynki, Smolniki, Zawady

12.8.2022

Deel B

In de artikelen 1 en 3 bedoelde bewakingszones in de betrokken lidstaten*:

Lidstaat: Denemarken

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

The parts of Aabenraa and Soenderborg municipalities (ADNS 01580 and ADNS 01540) that is parts of the German zone within the circle of radius 10 kilometres, centred on gps koordinates coordinates

N 54.785588; E 9.567511

18.8.2022

Lidstaat: Duitsland

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cuxhaven

Beginnend an der Autobahnausfahrt 9 Bremerhaven-Wulsdorf der A27 auf die B71 in Richtung Beverstedt, bis zur Abbiegung nach Nückel. Auf der Straße “Nückel”übergehend in die Straße “Heudamm”“Hosermühlen”“Hosermühlener Straße” Richtung Pennhop folgend bis zum Bahnübergang der Bahnstrecke RB33 Bremerhaven — Bremervörde. Dem Bahnverlauf folgend bis Geestenseth zum Bahnübergang der Straße “Geestensether Straße (K40), dieser durch den Ort Frelsdorf folgend. Über die Straße “Malser Straße”“Fresldorfer Weg” bis zur Kreuzung der Straße “Hipstedter Straße”. Auf dieser Straße weiter, übergehend in die Straße “Malser Weg” in südliche Richtung bis zur Landkreisgrenze nach Rotenburg (Wümme).

Der Landkreisgrenze Richtung Süden folgend, übergehend zur Landkreisgrenze Osterholz. Von der Landkreis Osterholz an der Straße “Bremerhorn” (K47) kommend in westliche Richtung auf die Straße “Bremerhorner Weg”, weiter auf die Straße “Albstedter Straße” (K48) und “Unter den Linden” übergehend in die Straße “Dorfhagener Allee” bis zur Kreuzung der Straße “An der Bundesstraße” (B6). Dieser in Richtung Bremerhaven folgend bis zur Abbiegung auf die Straße “Dorfhagener Straße” Richtung Hagen im Bremischen. Ankommend an der Straße “Auf der Wurth”, dieser weiter folgend über “Am Amtsholz” auf die Straße “Amtsdamm” (L134). Im weiteren Verlauf bis zur Kreuzung der Straße “Blumenstraße” (K51), dieser folgend, übergehend in die Straße “Kreisstraße” (K51), abbiegend auf die Autobahn A 27 an der Anschlussstelle 12 Hagen in Richtung Bremerhaven. Der A27 folgend bis zum Ausgangspunkt der Ausfahrt 9 Bremerhaven-Wulsdorf.

21.8.2022

Landkreis Cuxhaven

Beginnend im Ort Lunestedt am Bahnübergang/Heerstedter Straße (K45) Richtung Norden bis zur Querung des Gewässers “Dohrener Bach”. Dem Verlauf des Baches stromaufwärts in östlicher Richtung entlang bis zum Übergang auf die Straße “Kiefernweg” (B71), auf dieser Straße weiter bis nach Beverstedt. An der Kreuzung der L134 auf die Straße “Alte Bundesstraße” übergehend in die Straße “Logestraße”. Dieser folgend bis zur Kreuzung der Straße “Wellener Straße” (L128). Nach Süden weiter auf der L128, bis zur Straße “Drillmoor” in Richtung Kramelheide abbiegend. Dem Straßenverlauf folgend und in die Straße “Nasse Straße” abbiegend auf die Straße “Neue Dorfstraße” (L128) in Richtung Oldendorf, ab der Abbiegung der Straße “Im Dorfe” (K42) dieser folgend Richtung Brunshausen. In die Straße “Hirtenweg” abbiegend und dem Straßenverlauf folgend bis nach Seebeck auf die Straße “Seebeck” bis zum Flussübergang “Billerbeck”.

Dem Flussverlauf stromaufwärts folgend, übergehend in das Gewässer “Stubbengraben” bis zur Straßenüberquerung der Straße “Haßbüttel”. Der Straße Richtung Norden folgend übergehend in die Straße “Haßbütteler Weg” in Richtung Bokel. An der Kreuzung auf die Straße “Hauptstraße” (L134), abbiegend in die Straße “Littstraße”, übergehend in die Straße “Lehmkuhlweg”“Hahnenbergsweg” und “Immenberg”. Abbiegend in die Straße “Mittelstraße” dann übergehend in die Straße “Heiser Weg” nach Norden abbiegen in die Straße “Oberheiser Straße” übergehend in die Straßen “Oberheise”, Hollenerheide”, “Alte Reihe” und weiter in die Straße “Schuldamm”, auf die Straße “Bei den Bauern” (K45) fortlaufend bis zur Überquerung des “Bewehrer Abzugsgraben” nach Norden in den Fluss “Lune”. Der Lune flussabwärts folgend bis zur Mündung des “Hammerwiesen Graben”. Diesem entlang, ankommend an der Straße “Heudamm”, weiter bis in die Straße “Raue Stätte”, abbiegend in die Straße “An der Bahn” und dort weiter bis zum Bahnübergang als Ausgangspunkt.

13.8.2022 — 21.8.2022

Landkreis Osterholz

Die Überwachungszone besteht im Landkreis Osterholz aus den Gemeinden Lübberstedt, Axstedt und Holste.

21.8.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Stadt Flensburg

Gesamtes Stadtgebiet, von der Flensburger Förde beginnend, der Stadtgrenze folgen bis zum Ochsenweg.

18.8.2022

Kreis Schleswig-Flensburg

Von der Stadtgrenze Flensburg/Ochsenweg südwärts folgen bis zur B200. Von dort westwärts bis zur A7. Dieser südwärts folgen bis zur Amtsgrenze Oeversee/Sieverstedt. Dieser Amtsgrenze folgen und weiter über die Amtsgrenze Havetoft/Uelsby und Mittelangeln/Struxdorf bis zur in südlicher Richtung kreuzenden Strasse Schwienholm. Dieser folgen bis Eckberg. Über Eckbergsee, Treholz, Feldstrasse bis K127. Der K127 in nördlicher Richtung folgend bis Kreuzung Alter Weg und südlich weiter bis zur Kreuzung mit der Amtsgrenze Mohrkirch/Böel. Der Amtsgrenze ostwärts folgen bis Amtsgrenze Mohrkirch/Saustrup. In nördlicher Richtung weiter über die Amtsgrenze Mohrkirch/Rügge bis zur Amtsgrenze Ahneby/Rügge und weiter über die Amtsgrenze Sterup/Rügge. Der Amtsgrenze Sterup/Esgrus nördlich folgen über die Amtsgrenze Sterup/Niesgrau, Sterup/Steinfeld bis zur Amtsgrenze Steinbergkirche/Steinfeld. Weiter folgen bis zur Flensburger Förde und westwärts entlang bis zur Stadtgrenze Flensburg.

18.8.2022

Kreis Schleswig-Flensburg

3 Km Umkreis um Primär-Ausbruchsbetrieb gps Koordinaten: 9,589367 54,751891 und Sekundär-Ausbruchsbetrieb gps Koordinaten: 9,567510 54,785590. Betroffen sind Teile der Gemeinden Ringsberg, Wees, Munkbrarup, Husby, Grundhof, Sörup, Ausacker, Hürup und Maasbüll.

10.8.2022 — 18.8.2022

Lidstaat: Frankrijk

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

Département: Dordogne (24)

BANEUIL

BEAUREGARD-ET-BASSAC

BELEYMAS

“BOULAZAC ISLE MANOIRE

sud A89”

BOURROU

BUGUE

CAMPAGNE

CAMPSEGRET

CAUSE-DE-CLERANS

CHALAGNAC

CLERMONT-DE-BEAUREGARD

CREYSSENSAC-ET-PISSOT

DOUVILLE

DOUZE

EGLISE-NEUVE-DE-VERGT

FOULEIX

GRUN-BORDAS

ISSAC

JOURNIAC

LACROPTE

LALINDE

LAMONZIE-MONTASTRUC

LIORAC-SUR-LOUYRE

MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG

MONTAGNAC-LA-CREMPSE

“SANILHAC

territoire au Sud de l’A89 et à l’Est de la RN21”

PRESSIGNAC-VICQ

QUEYSSAC

VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

SAINT-AMAND-DE-VERGT

SAINT-AVIT-DE-VIALARD

SAINT-CIRQ

SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART

SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX

SAINTE-FOY-DE-LONGAS

SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD

SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC

SAINT-JEAN-D’ESTISSAC

SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE

SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD

SAINT-MARTIN-DES-COMBES

SAINT-MAIME-DE-PEREYROL

SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX

SAINT-PAUL-DE-SERRE

SALON

SAVIGNAC-DE-MIREMONT

VERGT

VEYRINES-DE-VERGT

VILLAMBLARD

9.8.2022

ARCHIGNAC

BORREZE

CASSAGNE

CHAPELLE-AUBAREIL

COTEAUX PERIGOURDINS

DORNAC

FEUILLADE

JAYAC

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

“MONTIGNAC

territoire au Sud de la Vézère”

NADAILLAC

PAULIN

PAZAYAC

SAINT-AMAND-DE-COLY

SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET

SAINT-GENIES

SALIGNAC-EYVIGUES

SERGEAC

TAMNIES

TERRASSON-LAVILLEDIEU

THONAC

VALOJOULX

29.7.2022

ANGOISSE

ANLHIAC

CORGNAC-SUR-L’ISLE

COULAURES

DUSSAC

EYZERAC

GENIS

LANOUAILLE

MAYAC

NANTHEUIL

NANTHIAT

NEGRONDES

PAYZAC

PREYSSAC-D’EXCIDEUIL

SAINT-GERMAIN-DES-PRES

SAINT-JORY-LAS-BLOUX

SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL

SAINT-MESMIN

SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL

SARLANDE

SARRAZAC

SAVIGNAC-LEDRIER

SAVIGNAC-LES-EGLISES

“SORGES ET LIGUEUX

(Est de la RN21) (24540)”

THIVIERS

VAUNAC

26.7.2022

AJAT

“AUBAS au nord de la D 704”

“AURIAC DU PERIGORD (24018) — (à l’Est de l’Affluent de la Laurence)”

“AZERAT à l’est du lieu-dit Servolle”

BACHELLERIE

“BARS au sud des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie”

“FANLAC au nord du GR36”

FOSSEMAGNE

“GRANGES-D’ANS (au sud de la D70)”

LIMEYRAT

“MONTIGNAC au nord de la D704 et du GR461)”

“PLAZAC au nord de la D6 et D45”

“SAINTE-ORSE Au sud de la D70”

SAINT-RABIER

24.8.2022

“AURIAC-DU-PERIGORD à l’Ouest de l’Affluent de la Laurence”

“AZERAT à l’Ouest du lieu-dit Servolle”

“BARS au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie”

THENON

17.8.2022 — 24.8.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

Abbaretz

Cordemais

Couëron

Frossay

Joué-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

Nozay

Pannecé

Riaillé

Saint-Étienne-de-Montluc

Saint-Viaud

Teillé

Le Temple-de-Bretagne

Treffieux

Vigneux-de-Bretagne

Chaumes-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Villeneuve-en-Retz

Chauvé

Les Moutiers-en-Retz

La Plaine-sur-Mer

Pornic

Préfailles

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Saint-Michel-Chef-Chef

Sainte-Pazanne

27.7.2022

Legé

La Limouzinière

Machecoul-Saint-Même

La Marne

Paulx

Saint-Colomban

Corcoué-sur-Logne

Saint-Étienne-de-Mer-Morte

Saint-Lumine-de-Coutais

Saint-Mars-de-Coutais

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Touvois

2.8.2022

Aigrefeuille-sur-Maine

Ancenis-Saint-Géréon

La Boissière-du-Doré

Boussay

La Chevrolière

Clisson

Gétigné

Le Landreau

Montbert

Montrelais

La Regrippière

La Remaudière

Remouillé

Saint-Aignan-Grandlieu

Vair-sur-Loire

Saint-Hilaire-de-Clisson

Saint-Lumine-de-Clisson

Vallet

Loireauxence

La Roche-Blanche

Geneston

15.8.2022

La Planche

Vieillevigne

29.8.2022

Département: Lot (46)

ALVIGNAC

BALADOU

BRETENOUX

CALES

CRESSENSAC-SARRAZAC

CREYSSE

CUZANCE

FLOIRAC

GIGNAC

LACAVE

LACHAPELLE-AUZAC

LAVERGNE

LE VIGNON EN QUERCY

LOUBRESSAC

MARTEL

MAYRAC

MAYRINHAC-LENTOUR

MEYRONNE

MIERS

MONTVALENT

PADIRAC

PINSAC

PRUDHOMAT

RIGNAC

ROCAMADOUR

SAINT-DENIS-LES-MARTEL

SAINT-SOZY

SOUILLAC

STRENQUELS

THEGRA

VAYRAC

22.7.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Angrie

Bécon-les-Granits

Champtocé-sur-Loire

Chazé-sur-Argos

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Loiré

Saint-Augustin-des-Bois

Saint-Georges-sur-Loire

Saint-Germain-des-Prés

Saint-Léger-de-Linières

Saint-Martin-du-Fouilloux

Saint-Sigismond

“Segré-en-Anjou BLEU

Sainte-Gemmes-d’Andigné”

Val d’Erdre-Auxence

26.7.2022

Aubigné-sur-Layon

Beaulieu-sur-Layon

Bellevigne-en-Layon

“Brissac Loire Aubance

Luigné”

Cernusson

Chalonnes-sur-Loire

Chanteloup-les-Bois

Chaudefonds-sur-Layon

Chemillé-en-Anjou

Cléré-sur-Layon

Coron

Denée

“Doué-en-Anjou

Brigné”

La Plaine

Lys-Haut-Layon

“Mauges-sur-Loire

Saint-Laurent-de-la-Plaine”

Montilliers

Mozé-sur-Louet

Passavant-sur-Layon

Rochefort-sur-Loire

Saint-Paul-du-Bois

Somloire

Soulaines-sur-Aubance

Terranjou

Val-du-Layon

Vezins

8.8.2022

“Mauges-sur-Loire

(sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)”

Montrevault-sur-Evre

Orée d’Anjou

22.8.2022

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Cholet

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Nuaillé

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Yzernay

29.8.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

Availles-Thouarsais

Saint-Généroux

26.7.2022

Doux

Thénezay

26.7.2022

Ardin

Coulonges-sur-l’Autize

Saint-Pompain

Villiers-en-Plaine

26.7.2022

Amailloux

Boussais

Glénay

Gourgé

Lageon

Louin

Maisontiers

Saint-Loup-Lamairé

Tessonière

2.8.2022

Allonne

Azay-sur-Thouet

Saint-Pardoux-Soutiers

Le Tallud

8.8.2022

L’Absie

Chanteloup

La Chapelle-Saint-Laurent

Largeasse

Neuvy-Bouin

Scillé

Trayes

Vernoux-en-Gâtine

19.8.2022

Bretignolles

Cerizay

Mauléon

Cirières

Combrand

Courlay

La Forêt-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre

Montravers

Nueil-les-Aubiers

La Petite-Boissière

Le Pin

Saint-Amand-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre

SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES

Saint-Paul-en-Gâtine

29.8.2022

Argentonnay

Bressuire

Val en Vignes

Coulonges-Thouarsais

Geay

Genneton

Luché-Thouarsais

Saint-Aubin-du-Plain

Voulmentin

Saint Maurice Étusson

29.8.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

La Chapelleaux-Lys

Faymoreau

Loge-Fougereuse

Marillet

Puy-de-Serre

Saint-Hilaire-de-Voust

27.7.2022

Apremont

Beauvoir-sur-Mer

Benet

Bois-de-Céné

Bouin

Challans

Châteauneuf

Coëx

Commequiers

Falleron

Foussais-Payré

Froidfond

La Garnache

Maché

Saint-Christophe-du-Ligneron

Saint-Gervais

Saint-Hilaire-des-Loges

Saint-Maixent-sur-Vie

Saint-Révérend

Saint-Urbain

Sallertaine

Soullans

26.7.2022

Aizenay

Beaufou

Bellevigny

La Chaize-le-Vicomte

La Chapelle-Palluau

Doix lès Fontaines

Dompierre-sur-Yon

La Ferrière

Fontenay-le-Comte

Fougeré

La Genétouze

Grand’Landes

Les Lucs-sur-Boulogne

La Merlatière

Montreuil

Mouilleron-le-Captif

Palluau

Les Velluire-sur-Vendée

Le Poiré-sur-Vie

La Roche-sur-Yon

Saint-Denis-la-Chevasse

Saint-Étienne-du-Bois

Saint-Martin-de-Fraigneau

Saint-Martin-des-Noyers

Saint-Michel-le-Cloucq

Saint-Paul-Mont-Penit

Saint-Pierre-le-Vieux

La Taillée

Vix

Vouillé-les-Marais

3.8.2022

L’Aiguillon-sur-Vie

Aubigny-Les Clouzeaux

Auchay-sur-Vendée

Bazoges-en-Pareds

Beaulieu-sous-la-Roche

Bessay

Bourneau

Bournezeau

La Caillère-Saint-Hilaire

Chantonnay

La Chapelle-Hermier

La Chapelle-Thémer

Château-Guibert

Corpe

Le Girouard

Le Givre

Grosbreuil

L’Hermenault

L’Île-d’Olonne

La Jaudonnière

La Jonchère

Landeronde

Landevieille

Le Langon

Longèves

Luçon

Les Magnils-Reigniers

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Marsais-Sainte-Radégonde

Martinet

Mervent

Les Achards

Moutiers-les-Mauxfaits

Moutiers-sur-le-Lay

Mouzeuil-Saint-Martin

Nalliers

Nesmy

L’Orbrie

Péault

Petosse

Les Pineaux

Pissotte

Pouillé

La Réorthe

Rosnay

Saint-Aubin-la-Plaine

Saint-Avaugourd-des-Landes

Saint-Benoist-sur-Mer

Saint-Cyr-des-Gâts

Saint-Cyr-en-Talmondais

Saint-Étienne-de-Brillouet

Sainte-Flaive-des-Loups

Rives de l’Yon

Sainte-Foy

Sainte-Gemme-la-Plaine

Saint-Georges-de-Pointindoux

Sainte-Hermine

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Saint-Jean-de-Beugné

Saint-Juire-Champgillon

Saint-Julien-des-Landes

Saint-Laurent-de-la-Salle

Brem-sur-Mer

Saint-Martin-des-Fontaines

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Saint-Mathurin

Sainte-Pexine

Saint-Valérien

Saint-Vincent-sur-Graon

Sérigné

Sigournais

Le Tablier

Talmont-Saint-Hilaire

Thiré

Thorigny

Thouarsais-Bouildroux

Vairé

Venansault

9.8.2022

Chauché

Essarts en Bocage

Mouchamps

La Rabatelière

Rochetrejoux

Saint-André-Goule-d’Oie

Sainte-Cécile

Saint-Germain-de-Prinçay

Saint-Vincent-Sterlanges

Vendrennes

16.8.2022

Bazoges-en-Paillers

La Boissière-de-Montaigu

Chavagnes-en-Paillers

Mesnard-la-Barotière

Saint-Fulgent

23.8.2022

La Bernardière

Les Brouzils

La Bruffière

La Copechagnière

Cugand

L’Herbergement

Montaigu-Vendée

Rocheservière

Montréverd

Saint-Philbert-de-Bouaine

Treize-Septiers

30.8.2022

Beaurepaire

La Gaubretière

Les Herbiers

Les Landes-Genusson

Mortagne-sur-Sèvre

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Saint-Malô-du-Bois

Saint-Martin-des-Tilleuls

Tiffauges

Chanverrie

6.9.2022

Le Boupère

Les Epesses

Sèvremont

Saint-Mars-la-Réorthe

Saint-Paul-en-Pareds

Treize-Vents

13.9.2022

Antigny

Breuil-Barret

Cezais

La Châtaigneraie

Chavagnes-les-Redoux

Cheffois

Mallièvre

La Meilleraie-Tillay

Menomblet

Monsireigne

Montournais

Mouilleron-Saint-Germain

Pouzauges

Réaumur

Saint-Maurice-des-Noues

Saint-Maurice-le-Girard

Saint-Mesmin

Saint-Pierre-du-Chemin

Saint-Prouant

Saint-Sulpice-en-Pareds

Tallud-Sainte-Gemme

La Tardière

Vouvant

13.9.2022

Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87)

GLANDON

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE — Sud de la D901 et de la D18

26.7.2022

Lidstaat: Nederland

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

Provincie Noord-Holland

1.

Vanaf kruising A5/Spoorlijn, Spoorlijn Amsterdam-Alkmaar volgen in noordelijke richting Noordzeekanaal overstekend overgaand in Provincialeweg N203 tot aan Stationsstraat.

2.

Stationsstraat volgen in noordelijke richting tot aan Zaanweg.

3.

Zaanweg volgen in oostelijke richting tot aan Nieuweweg.

4.

Nieuweweg volgen in noordelijke richting tot aan Mercuriusweg.

5.

Mercuriusweg volgen in oostelijke richting tot aan Rouenweg.

6.

Rouenweg volgen in noordelijke richting tot aan Zandweg.

7.

Zandweg volgen in oostelijke richting overgaand in Dorpsstraat overgaand in Oosteinde tot aan Wever.

8.

Wever volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Van Saanelaan.

10.

Van Saanelaan volgen in noordelijke richting tot aan Noorderganssloot.

11.

Noorderganssloot volgen in oostelijke richting tot aan Jispersluissloot.

12.

Jispersluissloot volgen in noordelijke richting tot aan Kanaaldijk.

13.

Kanaaldijk volgen in oostelijke richting tot aan Middenweg.

14.

Middenweg volgen in noordelijke richting tot aan N244.

15.

N244 volgen in oostelijke richting tot aan Purmerenderweg.

16.

Purmerenderweg volgen in noordelijke richting tot aan Kwadijkerweg.

17.

Kwadijkerweg volgen in oostelijke richting overgaand in Kwadijk tot aan Purmerringvaart.

18.

Purmerringvaart volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Haven te Edam.

19.

Nieuwe Haven te Edam volgen in oostelijke richting overgaand in Oorgat tot aan Zeedijk.

20.

Zeedijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Noordeinde tot aan Haven.

21.

Haven volgen in zuidelijke richting tot aan Havenbuurt.

22.

Havenbuurt volgen via zeedijk overgaand in Waterlandsezeedijk overgaand in Markermeer tot aan Uitdammerdijk.

23.

Uitdammerdijk volgen in zuidelijke richting tot aan A10.

24.

A10 volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn.

25.

Spoorlijn volgen in noordelijke richting tot aan Wijttenbachstraat.

26.

Wijttenbachstraat volgen in westelijke richting overgaand in Eerste Oosterparkstraat tot aan Wibautstraat.

27.

Wibautstraat volgen in noordelijke richting tot aan S100.

28.

S100 volgen in westelijke richting tot aan Overtoom (S106).

29.

S106 volgen in westelijke richting tot aan Hoofdweg.

30.

Hoofdweg volgen in noordelijke richting tot aan Bos en Lommerweg.

31.

Bos en Lommerweg volgen in westelijke richting tot aan A10.

32.

A10 volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Amsterdam/Alkmaar.

33.

Spoorlijn Amsterdam/Alkmaar volgen in westelijke richting tot aan A5.

5.8.2022

Die delen van de gemeenten Zaanstad, Wormerland, Purmerland, Edam-Volendam en Amsterdam die zich bevinden binnen een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 4,95 breedte 52,44.

28.7.2022-5.8.2022

Lidstaat: Polen

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

Województwo łódzkie

1)

w powiecie wieruszowskim:

w gminie Galewice miejscowość: Brzeziny

19.8.2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie kaliskim:

a)

w gminie Brzeziny miejscowości: Ostrów Kaliski, Zagórna, Pieczyska, Świerczyna, Przystajnia Kolonia, Przystajnia Wieś, Przystajnia Folwark, Moczalec, Jagodziniec;

b)

w gminie Godziesze Wielkie, miejscowości: Kakawa-Kolonia, Kakawa Nowa, Kakawa Stara, Rafałów;

2)

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszowice miejscowości: Wielowieś, Namysłaki, Raduchów, Kania;

3)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Mikstat miejscowości: Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie, Przedborów

b)

w gminie Doruchów miejscowości: Skarydzew, Mieleszówka, Wygoda Plugawska, Morawin, Stara Kuźnica, Doruchów

c)

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Chlewo, Grabów-Pustkowie, Książenice, Bukownica, Marszałki, Siekierzyn, Kuźnica Bobrowska, Bobrowniki, Dębicze, Kopeć;

d)

w gminie Kraszewice miejscowości: Jelenie, Kuźnica Grabowska, Głuszyna, Kraszewice

e)

w gminie Czajków: Klon

21.8.2022

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice miejscowości: Biernacice, Zamość;

w powiecie ostrzeszowskim:

f)

w gminie Kraszewice miejscowości: Racławice, Renta, Mączniki, Jaźwiny;

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Giżyce, Palaty, Grabów-Wójtostwo, Grabów nad Prosną, Skrzynki, Smolniki, Zawady

13.8.2022-21.8.2022

Deel C

In de artikelen 1 en 3 bis bedoelde extra beperkingszones in de betrokken lidstaten*:

*

Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.