ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 153

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
3 juni 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/876 van de Raad van 3 juni 2022 tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

1

 

*

Verordening (EU) 2022/877 van de Raad van 3 juni 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de sistuatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

11

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/878 van de Raad van 3 juni 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

15

 

*

Verordening (EU) 2022/879 van de Raad van 3 juni 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

53

 

*

Verordening (EU) 2022/880 van de Raad van 3 juni 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

75

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2022/881 van de Raad van 3 juni 2022 tot uitvoering van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en in het licht van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

77

 

*

Besluit (GBVB) 2022/882 van de Raad van 3 juni 2022 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

88

 

*

Besluit (GBVB) 2022/883 van de Raad van 3 juni 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

92

 

*

Besluit (GBVB) 2022/884 van de Raad van 3 juni 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

128

 

*

Besluit (GBVB) 2022/885 van de Raad van 3 juni 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

139

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

3.6.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 153/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/876 VAN DE RAAD

van 3 juni 2022

tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne (1), en met name artikel 8 bis, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 18 mei 2006 Verordening (EG) nr. 765/2006 vastgesteld.

(2)

Gezien de ernst van de situatie in Belarus en de aanhoudende mensenrechtenschendingen en de aanhoudende repressie van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie moeten twaalf personen en acht entiteiten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(3)

Verordening (EG) nr. 765/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 juni 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

C. COLONNA


(1)  PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1.


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende natuurlijke personen worden toegevoegd aan tabel A “In artikel 2, lid 1, bedoelde natuurlijke personen”:

 

Naam

(Transcriptie van de Belarussische spelling) (Transcriptie van de Russische spelling)

Naam

(Belarussische spelling)

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

Datum van plaatsing op de lijst

“184.

Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Functie(s): Voorzitter van de centrale commissie van de Republiek Belarus voor de verkiezingen en het houden van referenda van de Republiek

Geboortedatum: 28.4.1964

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie van voorzitter van de centrale commissie van de Republiek Belarus voor de verkiezingen en het houden van referenda van de Republiek, die hij sinds 13 december 2021 uitoefent, is Ihar Karpenka verantwoordelijk voor het organiseren en het houden van het grondwettelijk referendum van 27 februari 2022, dat niet beantwoordt aan de internationale normen op het gebied van de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten en evenmin voldoet aan de door de Commissie van Venetië vastgestelde criteria. De tekst van de nieuwe grondwet is op niet-transparante wijze tot stand gekomen, en het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in ballingschap werden niet bij dat proces betrokken.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het ernstig ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Belarus.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Functie(s): Zoon van Aliaksei Aleksin, aandeelhouder van Belneftgaz, Energo-Oil en Grantlo (voorheen Energo-Oil-Invest)

Geboortedatum: 25.4.1987

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Dzmitry Aleksin is de zoon van Aliaksei Aleksin, een prominent Belarussisch zakenman. In 2021 werd hij mede-eigenaar van ondernemingen die eigendom waren van of banden hadden met zijn vader, waaronder Energo-Oil, Belneftgaz en Grantlo (voorheen Energo-Oil-Invest). Die ondernemingen kregen een voorkeursbehandeling op basis van presidentiële decreten die door Aliaksandr Lukashenka werden ondertekend: Inter Tobacco kreeg exclusieve voorrechten voor de invoer van tabaksproducten in Belarus, terwijl Belneftgaz werd aangewezen als nationale toezichthouder voor de doorvoer.

Hij trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime.

3.6.2022

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Functie(s): Zoon van Aliaksei Aleksin, aandeelhouder van Belneftgaz, Energo-Oil en Grantlo (voorheen Energo-Oil-Invest)

Geboortedatum: 29.8.1997

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Vital Aleksin is de zoon van Aliaksei Aleksin, een prominent Belarussisch zakenman. In 2021 werd hij mede-eigenaar van ondernemingen die eigendom waren van of banden hadden met zijn vader, waaronder Energo-Oil, Belneftgaz en Grantlo (voorheen Energo-Oil-Invest). Die ondernemingen kregen een voorkeursbehandeling op basis van presidentiële decreten die door Aliaksandr Lukashenka werden ondertekend: Inter Tobacco kreeg exclusieve voorrechten voor de invoer van tabaksproducten in Belarus, terwijl Belneftgaz werd aangewezen als nationale toezichthouder voor de doorvoer.

Hij trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Functie(s): Servisch zakenman en politicus, verbonden met het bedrijf Dana Holdings

Geboortedatum: 17.1.1954

Geboorteplaats: Peja/Pec Kosovo

Geslacht: man

Nationaliteit: Servisch

Paspoortnummer: 12830978 (geldig tot 27.12.2026)

Bogoljub Karić is een Servisch zakenman en politicus. Samen met zijn familieleden ontwikkelde hij een netwerk van vastgoedbedrijven in Belarus en heeft hij een netwerk van contacten met de familie van Aliaksandr Lukashenka opgebouwd. Met name was hij nauw verbonden met Dana Holdings en zijn voormalige dochteronderneming Dana Astra, en vertegenwoordigde hij die entiteiten naar verluidt tijdens bijeenkomsten met Lukashenka. Het project Minsk World, dat werd ontwikkeld door een met Karić verbonden bedrijf, werd door Lukashenka beschreven als “een voorbeeld van samenwerking van de Slavische wereld”. Dankzij die nauwe betrekkingen met Lukashenka en zijn entourage kregen de met Karić verbonden ondernemingen een voorkeursbehandeling van het regime van Lukashenka, waaronder belastingvoordelen en percelen voor de ontwikkeling van vastgoed.

Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

3.6.2022

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Functie(s): Medepresentator van het programma “Platform” op de staatstelevisiezender Belarus 1

Lid van de organisatie “Rusj molodaja”

Geboortedatum: 20.9.1990

Geboorteplaats: Belarus

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Andrii Sich is medepresentator van het programma “Platform” op de staatstelevisiezender Belarus 1. In die functie heeft hij steun verleend aan narratieven van het regime die erop gericht zijn onafhankelijke media in diskrediet te brengen, de democratie te ondermijnen en repressie te rechtvaardigen. Hij heeft het narratief van het Lukashenka-regime over het voornemen van westerse staten om een staatsgreep in Belarus te organiseren gesteund, en hij heeft opgeroepen tot strenge straffen voor de vermeende betrokkenen, heeft steun verleend aan desinformatiecampagnes over de mishandeling van migranten die vanuit Belarus in de Unie zijn aangekomen, en heeft bijgedragen tot het voorstellen van onafhankelijke media als buitenlandse agenten wier activiteiten beperkt moeten worden.

Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Functie(s): Hoofd van de afdeling van het openbaar ministerie van de regio/oblast Gomel die toeziet op de wettelijkheid van gerechtelijke uitspraken in strafzaken; hoofdadviseur juridische zaken

Geboortedatum: 21.3.1980

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Dzianis Mikusheu is hoofd van de afdeling van het openbaar ministerie van de regio/oblast Gomel die toeziet op de wettelijkheid van gerechtelijke uitspraken in strafzaken en hoofdadviseur juridische zaken. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor het inleiden van strafrechtelijke procedures tegen Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich en Mikalai Statkevich. Volgens het verslag van de werkgroep inzake willekeurige detentie van de Mensenrechtenraad heeft hij bijgedragen tot de willekeurige detentie van Siarhei Tsikhanouski.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, voor ondermijning van de rechtsstaat en voor repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

3.6.2022

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Functie(s): Rechter bij de regionale rechtbank van Gomel

Geboortedatum: 3.7.1979

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Persoonsnummer: 070379H041PBI

Mikalai Dolia is rechter bij de regionale rechtbank van Gomel. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor de veroordeling van Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich en Mikalai Statkevich tot disproportioneel lange gevangenisstraffen. Volgens het verslag van de werkgroep inzake willekeurige detentie van de Mensenrechtenraad heeft hij bijgedragen tot de willekeurige detentie van Siarhei Tsikhanouski.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, voor ondermijning van de rechtsstaat en voor repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Functie(s): Hoofd van het hoofddepartement voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en corruptie in Belarus (GUBOPiK)

Geboortedatum: 19.2.1974

Adres: Skryganova St. 4A, Apt. 211, Minsk, Belarus

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Andrei Parshyn is sinds 2021 hoofd van het hoofddepartement voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en corruptie (GUBOPiK) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. GUBOPiK is een van de belangrijkste organen die verantwoordelijk zijn voor de politieke vervolgingen in Belarus, met inbegrip van de willekeurige en onwettige arrestaties en mishandeling, waaronder marteling, van activisten en leden van het maatschappelijk middenveld.

GUBOPiK heeft op zijn Telegramprofiel video's gepubliceerd van gedwongen bekentenissen van Belarussische activisten en gewone burgers, die zo worden blootgesteld aan het grote publiek in Belarus en worden gebruikt als politiek drukmiddel. GUBOPiK heeft ook Mark Bernstein, een van de belangrijkste redacteuren voor de Russischtalige Wikipedia, vastgezet voor het publiceren van wat in hun ogen anti-Russisch nepnieuws is over de Russische agressie tegen Oekraïne.

Andrei Parshyn is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en voor repressie van het maatschappelijk middenveld in Belarus.

3.6.2022

192.

Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Functie(s): Werknemer van staatstelevisiezender ONT, schrijver en presentator van verschillende programma's (“Propaganda”, “To be completed”)

Geboortedatum: 26.3.1989

Geboorteplaats: Grodno/Hrodna Belarus

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Ihar Tur werkt bij de staatstelevisiezender ONT en is een van de belangrijkste propagandisten van het Lukashenka-regime. Hij presenteert het programma “Propaganda”, waarin hij oproept tot geweld, activisten van de oppositie in diskrediet brengt en video's van gedwongen bekentenissen van politieke gevangenen onder de aandacht brengt. Hij is verantwoordelijk voor een aantal valse berichten over de protesten van de Belarussische oppositie en voor desinformatie over gebeurtenissen in de Unie en over aanvallen op het maatschappelijk middenveld. Hij is ook verantwoordelijk voor het online verspreiden van desinformatie en berichten die aanzetten tot geweld. Hij heeft van Aliaksandr Lukashenka een medaille ontvangen voor zijn werk in de media.

Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Functie(s): Speciaal correspondent van de krant “Belarus Vandaag” (SB Belarus Segodnya), anker op de staatstelevisiezender ''Belarus 1''

Geboortedatum: 30.6.1983

Adres: Vodolazhsky St. 8A, apt. 45, Minsk, Belarus

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

Lyudmila Hladkaya is een van de meest prominente propagandisten van het Lukashenka-regime. Zij werkt bij de krant “Belarus Vandaag” (SB Belarus Segodnya) en bij andere regeringsgezinde media, waaronder de staatstelevisiezender Belarus 1. Zij spreekt vaak over de democratische oppositie in haatzaaiende en minachtende taal. Zij heeft ook talrijke onterecht opgesloten Belarussische burgers, vaak studenten, in vernederende situaties en op spottende wijze “geïnterviewd”. Zij heeft de repressie door het veiligheidsapparaat van Belarus bevorderd en heeft desinformatie- en informatiemanipulatiecampagnes helpen opzetten. Zij steunt Aliaksandr Lukashenka openlijk en is trotse aanhanger van zijn regime. Zij wordt voor haar werk openlijk geprezen door en heeft prijzen ontvangen van Lukashenka.

Aldus trekt zij profijt van en steunt zij het Lukashenka-regime.

3.6.2022

194.

Ryhor Yur'yevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Functie(s): Werknemer van staatstelevisiezender ''CTV'', auteur en presentator van verschillende programma's (“Secret Springs of Politics”, “Order of Judas”, “Panopticon”)

Rang: reserveluitenant

Geboortedatum: 18.10.1995

Geboorteplaats: Minsk, Belarus

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Ryhor Azaronak is een van de belangrijkste propagandisten van het Lukashenka-regime. Hij is een politiek columnist, auteur en presentator van wekelijkse propagandashows op de staatstelevisiezender ''CTV''. In zijn uitzendingen keurde hij geweld tegen dissidenten van het Lukashenka-regime goed, en gebruikte hij systematisch minachtende taal ten aanzien van activisten, journalisten en andere tegenstanders van het Lukashenka-regime. Hij ontving de medaille “Voor moed” van Aliaksandr Lukashenka.

Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

3.6.2022

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Functie(s): Directeur-generaal van de openbare vennootschap op aandelen “Belaruskali”

Lid van het Permanent Comité van de Raad van de Republiek Belarus en van de Nationale Vergadering van de Republiek Belarus voor buitenlandse zaken en nationale veiligheid

Geboortedatum: 15.6.1976

Geboorteplaats: het dorp Pogost, Soligorsk-district, regio/oblast Minsk, Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Ivan Galavatyi is de directeur-generaal van het staatsbedrijf Belaruskali, dat een belangrijke bron van inkomsten en buitenlandse valuta voor het Lukashenka-regime is. Hij is lid van de Raad van de Republiek Belarus van de Nationale Vergadering en bekleedt meerdere andere hoge functies in Belarus. Hij heeft tijdens zijn loopbaan meerdere staatsprijzen ontvangen, onder meer rechtstreeks uit handen van Aliaksandr Lukashenka. Hij heeft nauwe banden met Lukashenka en zijn familieleden. Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

De werknemers van Belaruskali die in de nasleep van de frauduleuze presidentsverkiezingen van augustus 2020 in Belarus deelnamen aan stakingen en vreedzame demonstraties, ontvingen geen premies meer en werden ontslagen. Aliaksandr Lukashenka dreigde er persoonlijk mee de stakers te vervangen door mijnwerkers uit Oekraïne. Ivan Galavatyi is bijgevolg verantwoordelijk voor repressie van het maatschappelijk middenveld.

3.6.2022”

2)

De volgende rechtspersonen worden toegevoegd aan tabel B “In artikel 2, lid 1, bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen”:

 

Naam

(Engelse transcriptie van de Belarussische spelling)

(Engelse transcriptie van de Russische spelling)

Naam

(Belarussische spelling)

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

Datum van plaatsing op de lijst

“28.

Openbare vennootschap op aandelen “Belaruskali”

Адкрытае акцыянернае таварыства “Беларуськалiй”

Открытое акционерное общество “Беларуськалий”

Adres: Korzha St. 5, Soligorsk, 223710 regio/oblast Minsk, Belarus

Registratiedatum: 23.12.1996

Registratienummer: 600122610

De openbare vennootschap op aandelen “Belaruskali” is een staatsbedrijf en een van de grootste potasproducenten ter wereld. Het bedrijf staat in voor 20 % van de wereldwijde potasuitvoer. Als zodanig is het bedrijf een belangrijke bron van inkomsten en buitenlandse valuta voor het Lukashenka-regime. Aliaksandr Lukashenka beschreef het bedrijf als “een nationale parel om trots op te zijn, een pijler van de Belarussische uitvoer”. Belaruskali trekt aldus profijt van en steunt het Lukashenka-regime.

De werknemers van Belaruskali die in de nasleep van de frauduleuze presidentsverkiezingen van augustus 2020 in Belarus deelnamen aan stakingen en vreedzame demonstraties, werden geïntimideerd en ontslagen door het management. Lukashenka dreigde er persoonlijk mee de stakers te vervangen door mijnwerkers uit Oekraïne. Belaruskali is daarom verantwoordelijk voor repressie van het maatschappelijk middenveld in Belarus en steunt het Lukashenka-regime.

3.6.2022

29.

Vennootschap op aandelen “Belarusian Potash Company”

ААТ “Беларуская калiйная кампанiя”

ОАО “Белорусская калийная компания”

Adres: Masherova Ave. 35, 200022 Minsk, Belarus

Registratiedatum: 13.9.2013

Registratienummer: 192050251

Tel. +375 (17)-309-30-10; +375 (17)-309-30-30

E-mailadres: info@belpc.by

De vennootschap op aandelen “Belarusian Potash Company” is het bedrijf dat de uitvoer van kaliumproducent Belaruskali regelt, een Belarussisch staatsbedrijf. Belaruskali is een van de grootste inkomstenbronnen voor het Lukashenka-regime. Belarusian Potash Company is goed voor 20 % van de wereldwijde kaliumexport.

De overheid waarborgt het monopolierecht van het bedrijf Belarusian Potash Company op de uitvoer van kalimeststoffen. Door de voorkeursbehandeling van de Belarussische autoriteiten genereert het bedrijf enorme inkomsten. Belarusian Potash Company trekt aldus profijt van en steunt het Lukashenka-regime.

3.6.2022

30.

“Inter Tobacco” LLC

Таварыства з абмежаванай адказнасцю “Iнтэр Табак”

Общество с ограниченной ответственностью “Интер Тобако”

Adres: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 regio/oblast Minsk, Belarus (vrije economische zone van Minsk)

Registratiedatum: 10.10.2002

Registratienummer: 808000714

Inter Tobacco LLC is onderdeel van Tobacco Manufacturing Industry in Belarus. Het heeft een groot deel van de winstgevende binnenlandse sigarettenmarkt in Belarus in handen. Bij decreet van Aliaksandr Lukashenka kreeg het bedrijf exclusieve voorrechten om tabaksproducten in Belarus in te voeren. Daarnaast vaardigde Lukashenka een presidentieel decreet uit waarin de grenzen van de Belarussische hoofdstad Minsk werden hertekend, zodat grond voor de fabriek van Inter Tobacco vrij kwam. Wellicht om belastingen te ontduiken. Inter Tobacco is een bedrijf van Alexei Oleksin en dichte familieleden van hem (het is eigendom van het bedrijf Energo-Oil van Oleksin).

Inter Tobacco trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime.

3.6.2022

31.

Openbare vennootschap op aandelen “Naftan”

Адкрытае акцыянернае таварыства “Нафтан”

Открытое акционерное общество “Нафтан”

Adres: Novopolotsk 1, 211440 regio Vitebsk, Belarus

Registratiedatum: 1992

Registratienummer: 300042199

Het staatsbedrijf openbare vennootschap op aandelen “Naftan” is een belangrijke bron van inkomsten en buitenlandse valuta voor het Lukashenka-regime. Naftan trekt aldus profijt van en steunt het Lukashenka-regime.

Werknemers van Naftan die in de nasleep van de frauduleuze verkiezingen van augustus 2020 in Belarus deelnamen aan stakingen en vreedzame demonstraties, werden geïntimideerd en ontslagen door het management. Naftan is daarom verantwoordelijk voor repressie van het maatschappelijk middenveld in Belarus en steunt het Lukashenka-regime.

3.6.2022

32.

Openbare vennootschap op aandelen “Grodno Tobacco Factory Neman”

Адкрытае акцыянернае таварыства “Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман”

Oткрытое акционерное общество “Гродненская табачная фабрика Неман”

Adres: Ordzhonikidze St. 18, 230771 Grodno/Hrodna, Belarus

Registratiedatum: 30.12.1996

Registratienummer: 500047627

De openbare vennootschap op aandelen “Grodno Tobacco Factory Neman” is een Belarussisch staatsbedrijf en een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het Lukashenka-regime. Het bedrijf is goed voor 70 tot 80 % van de tabaksmarkt in Belarus. Grodno Tobacco Factory Neman trekt aldus profijt van en steunt het Lukashenka-regime.

De in Belarus geproduceerde merken van Grodno Tobacco Factory Neman behoren tot de meest voorkomende merken die de Unie worden binnengesmokkeld in het kader van de lucratieve sluikhandel in tabak. Hiervoor worden treinwagons van de Belarussische staatsbedrijven Belaruskali en Grodno Azot gebruikt. Grodno Tobacco Factory Neman draagt derhalve bij aan het faciliteren van de illegale overbrenging van aan beperkingen onderworpen goederen naar het grondgebied van de Unie.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства “Белмытсэрвiс”

Республиканское унитарное предприятие “Белтаможсервис”

Adres: 17th km, Minsk-Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk Region/Oblast, Belarus

Registratiedatum: 9.6.1999

Registratienummer: 101561144

Beltamozhservice is een staatsbedrijf en is een van de grootste logistieke bedrijven in Belarus. Het heeft nauwe banden met de Belarussische autoriteiten en is betrokken bij de smokkel en wederuitvoer van goederen uit Belarus naar Rusland. Het bedrijf trekt profijt van zijn banden met de Belarussische autoriteiten en verschaft aanzienlijke inkomsten aan het Lukashenka-regime. Beltamozhservice trekt aldus profijt van en steunt het Lukashenka-regime.

3.6.2022

34.

Open vennootschap op aandelen Beheermaatschappij van “Belkommunmash” Holding

Адкрытае акцыянернае таварыства Кiруючая кампанiя холдынгу “Белкамунмаш”

Открытое акционерное общество Управляющая компания холдинга “Белкоммунмаш”

Adres: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Belarus

Registratiedatum: 13.8.1991

Registratienummer: 100205408

Belkommunmash is een Belarussische fabrikant van voertuigen voor het openbaar vervoer. Aliaksandr Lukashenka bevordert de zaken van Belkommunmash, zorgt ervoor dat het bedrijf zijn contractuele verplichtingen jegens zijn partners kan nakomen en gebruikt zijn invloed om de bedrijfsactiviteiten van Belkommunmash te ondersteunen. Belkommunmash trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime.

Belkommunmash heeft werknemers ontslagen als vergelding voor hun protest tegen de vervalste uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020, en is derhalve verantwoordelijk voor repressie van het maatschappelijk middenveld, en steunt het Lukashenka-regime.

3.6.2022

35.

Belteleradio Company/nationale staatstelevisie- en -radio-omroep van de Republiek Belarus

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь/Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь/Белтелерадиокомпания

Adres: Makayonka St. 9, Minsk, Belarus

Registratiedatum: 14.9.1994

Registratienummer: 100717729

Website: tvr.by

Belteleradio Company is de nationale staatstelevisie en -radio-omroep die zeven televisiezenders en vijf radiozenders in Belarus beheert. In de nasleep van de frauduleuze presidentsverkiezingen van augustus 2020 heeft Belteleradio Company protesterende werknemers van de mediakanalen waarover hij zeggenschap heeft, ontslagen en vervangen door Russische mediamedewerkers. Belteleradio Company is bijgevolg verantwoordelijk voor repressie van het maatschappelijk middenveld.

De televisie- en radiozenders van Belteleradio Company verspreiden actief propaganda en steunen zo het Lukashenka-regime.

3.6.2022”


3.6.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 153/11


VERORDENING (EU) 2022/877 VAN DE RAAD

van 3 juni 2022

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en in het licht van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 18 mei 2006 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 765/2006 (2) vastgesteld.

(2)

Verordening (EG) nr. 765/2006 geeft uitvoering aan de bij Besluit 2012/642/GBVB vastgestelde maatregelen.

(3)

Besluit (GBVB) 2022/882 van de Raad (3) breidt het toepassingsgebied van de sancties uit teneinde nader uitvoering te geven aan de conclusies van de Europese Raad van 24 maart 2022, naar aanleiding van de betrokkenheid van Belarus bij de onaanvaardbare en illegale Russische militaire agressie tegen Oekraïne, die naar internationaal recht wordt gekwalificeerd als een daad van agressie.

(4)

Gezien de ernst van de situatie is het noodzakelijk aanvullende maatregelen te nemen. De lijst van entiteiten die onderworpen zijn aan beperkingen met betrekking tot vergunningen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en van goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Belarus of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, wordt derhalve bij Besluit (GBVB) 2022/882 uitgebreid. Ook de lijst van Belarussische kredietinstellingen en hun Belarussische dochterondernemingen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen met betrekking tot het verlenen van gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer, wordt bij Besluit (GBVB) 2022/882.

(5)

Verordening (EG) nr. 765/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 septvicies ter wordt vervangen door:

“Artikel 1 septvicies ter

1.   Het is verboden gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer, die worden gebruikt voor de uitwisseling van financiële gegevens, te verlenen aan de in bijlage XV genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen of aan in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage XV vermelde entiteit.

2.   Voor elke in bijlage XV bedoelde rechtspersoon, entiteit of lichaam is het verbod van lid 1 van toepassing vanaf de voor hen in die bijlage vermelde datum. Het verbod is vanaf diezelfde datum van toepassing op in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage XV vermelde entiteit.”.

2)

In artikel 9 wordt lid 1 vervangen door:

“1.   De lidstaten stellen voorschriften vast ten aanzien van de sancties, met inbegrip van passende strafrechtelijke sancties, die van toepassing zijn op overtredingen van de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze sancties worden uitgevoerd. De vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen tevens passende maatregelen vast voor de confiscatie van de opbrengst van dergelijke overtredingen.”.

3)

Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage I bij deze verordening.

4)

Bijlage XV bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 juni 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

C. COLONNA


(1)  PB L 285 van 17.10.2012, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne (PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1).

(3)  Besluit (GBVB) 2022/882 van de Raad van 3 juni 2022 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en in het licht van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne (PB L 153 van 3.6.2022).


BIJLAGE I

“BIJLAGE V

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 1 SEXIES, LID 7, ARTIKEL 1 SEPTIES, LID 7, EN ARTIKEL 1 SEPTIES BIS, LID 1, BEDOELDE NATUURLIJKE PERSONEN OF RECHTSPERSONEN

Ministerie van Defensie van Belarus

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT – Control Systems – Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding JSC

AGAT – Electromechanical Plant OJSC

AGAT – SYSTEM

ATE – Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT – New Technologies

Departement Binnenlandse Zaken van het Uitvoerend Comité van de oblast Gomel

Binnenlandse troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Republiek Belarus

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Staatsagentschap voor de militaire industrie van de Republiek Belarus

Comité voor de Staatsveiligheid van de Republiek Belarus

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC


BIJLAGE II

“BIJLAGE XV

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 1 SEPTVICIES TER BEDOELDE RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN OF LICHAMEN

Naam van de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam

Datum van toepassing

Belagroprombank

20 maart 2022

Bank Dabrabyt

20 maart 2022

Ontwikkelingsbank van de Republiek Belarus

20 maart 2022

Belinvestbank (Belarussische Bank voor Ontwikkeling en Wederopbouw)

14 juni 2022


3.6.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 153/15


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/878 VAN DE RAAD

van 3 juni 2022

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1), en met name artikel 14, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 17 maart 2014 Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

(2)

De Unie blijft de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne onverminderd steunen, en acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnen, veroordelen.

(3)

De Unie veroordeelt in de krachtigste bewoordingen de gemelde gruweldaden van de strijdkrachten van de Russische Federatie in Boetsja en andere Oekraïense steden. De Unie steunt alle maatregelen om ervoor te zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd voor schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht in Oekraïne door strijdkrachten van de Russische Federatie.

(4)

Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat 65 personen en 18 entiteiten moeten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(5)

Verordening (EU) nr. 269/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 juni 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

C. COLONNA


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.


BIJLAGE

De volgende personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014:

1.   PERSONEN

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(Russisch: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Kolonel, bevelhebber van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Adres: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3

Kolonel Azatbek Asanbekovich Omurbekov is de bevelhebber van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid en kreeg als bijnaam “de Slager van Boetsja” vanwege zijn directe verantwoordelijkheid voor de dodingen, verkrachtingen en martelingen in Boetsja.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1112.

Andrei Boevich KURBANOV

(Russisch: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 7.1.1970

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 4615 949409

Nationaal identiteitsnummer: Y-184386

Andrei Boevich Kurbanov is een kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV

(Russisch: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 19.11.1978

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 8001 142195

Nationaal identiteitsnummer: Ф-703443

Viacheslav Sergeevich Klobukov is een kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS

(Russisch: Александр Викторович ВИНС)

Kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 24.1.1969

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0801 547363

Nationaal identiteitsnummer: T-194304

Aleksandr Viktorovich Vins is een kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV

(Russisch: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 14.1.1978

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 380 2634927

Nationaal identiteitsnummer: Ф-529191

Aleksandr Leonidovich Shershnev is een kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV

(Russisch: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 25.9.1982

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 6804 36337

Nationaal identiteitsnummer: X-296449

Sergei Aleksandrovich Vetrov is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV

(Russisch: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 30.10.1978

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 6002 284996

Nationaal identiteitsnummer: Ф-052935

Ruslan Ovsepovich Mitiaev is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO

(Russisch: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 5.11.1972

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 1202 583493

Nationaal identiteitsnummer: У-639041

Andrei Nikolaevich Ermishko is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV

(Russisch: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 3.1.1980

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 5003 593303

Nationaal identiteitsnummer: У-874515

Maksim Alekseevich Platonenkov is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV

(Russisch: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 5.9.1979

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 7600 562816

Nationaal identiteitsnummer: Ф-594713

Vladimir Viktorovich Matafonov is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV

(ook bekend als Dmitrii Ivanovich LVIV)

(Russisch: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 15.8.1975

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 7603 794013

Nationaal identiteitsnummer: Ф-620752

Dmitrii Ivanovich Lvov is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie , die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII

(Russisch: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 1.1.1977

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 8103 551489

Nationaal identiteitsnummer: У-853407

Evgenii Valerievich Ladyzhenskii is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN

(Russisch: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 19.9.1976

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0402 274319

Nationaal identiteitsnummer: Ф-620770

Dmitrii Viktorovich Pakhandrin is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN

(Russisch: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 12.9.1977

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 5301 903199

Nationaal identiteitsnummer: Ф-607350

Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1125.

Denis Nikolaevich DEEV

(Russisch: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 30.7.1977

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 9002 427497

Nationaal identiteitsnummer: Ф-624703

Denis Nikolaevich Deev is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV

(Russisch: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 20.5.1979

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 1804 68726

Nationaal identiteitsnummer: Ф-584921

Oleg Iurievich Bukhvalov is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO

(Russisch: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 27.12.1976

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 2702 603048

Nationaal identiteitsnummer: Ф-670103

Dmitrii Aleksandrovich Smoliago is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV

(Russisch: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОВ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 15.3.1976

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0802 576504

Nationaal identiteitsnummer: У-053364

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN

(Russisch: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 21.7.1977

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 1002 570526

Nationaal identiteitsnummer: У-874071

Roman Vladimirovich Nadezdhin is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV

(Russisch: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 27.10.1972

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0502 898734

Nationaal identiteitsnummer: У-721933

Viktor Vladimirovich Filippov is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV

(ook bekend als Faik Samaddin MAMMADOV)

(Russisch: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 24.11.1978

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 9902 119102

Nationaal identiteitsnummer: 802348

Faik Mamedov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV

(Russisch: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 9.12.1980

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 6602 516592

Nationaal identiteitsnummer: 845762

Igor Evgenievich Fedotov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1133.

German Nikolaevich KULEMIN

(Russisch: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 29.3.1982

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 6702 594036

Nationaal identiteitsnummer: 949685

German Nikolaevich Kulemin is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1134.

Roman Victorovich BURDO

(Russisch: Роман Викторович БУРДО)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 26.11.1980

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 1003 651875

Nationaal identiteitsnummer: 1083746

Roman Victorovich Burdo is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV

(Russisch: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 11.10.1978

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0801 272127

Nationaal identiteitsnummer: 1088985

Dmitry Arkadyevich Kozlov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN

(Russisch: Иван Александрович КУРКИН)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 17.1.1982

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0804 232754

Nationaal identiteitsnummer: 1091451

Ivan Alexandrovich Kurkin is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV

(Russisch: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 27.1.1985

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 1005 944897

Nationaal identiteitsnummer: 1092162

Evgeny Yurievich Vazhenov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV

(Russisch: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 3.7.1965

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 1005 724322

Nationaal identiteitsnummer: 1093778

Dmitry Yulianovich Ionov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN

(Russisch: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 10.12.1971

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0803 940939

Nationaal identiteitsnummer: 1093786

Alexander Anatolyevich Kochergin is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV

(Russisch: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 29.9.1980

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 7301 420589

Nationaal identiteitsnummer: 1094262

Alexander Vladimirovich Kopylov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV

(Russisch: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 8.10.1980

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0810 999451

Nationaal identiteitsnummer: 1094540

Maxim Vladimirovich Chernyshev is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV

(Russisch: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 16.8.1982

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0810 953377

Nationaal identiteitsnummer: 1095194

Stanislav Igorevich Makarov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV

(Russisch: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 26.2.1981

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 2701 493476

Nationaal identiteitsnummer: 1095611

Andrey Nikolaevich Ivanov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN

(Russisch: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 19.1.1973

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0804 277244

Nationaal identiteitsnummer: 1100141

Sergei Gennadyevich Pereshivkin is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV

(Russisch: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 25.11.1975

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0501 704733

Datum van afgifte: 20.3.2002

Identiteitsnummer: У-360702

Identificatienummer binnen de entiteit: 1100633

Aleksey Vladimirovich Prysev is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO

(Russisch: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 7.10.1975

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0801 524291

Datum van afgifte: 14.3.2002

Identiteitsnummer: У-268570

Identificatienummer binnen de entiteit: 1100637

Sergey Viktorovich Rudenko is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK

(Russisch: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 14.12.1981

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Paspoortnummer: 6004 190824

Datum van afgifte: 10.10.2003

Identiteitsnummer: Ф-142685

Identificatienummer binnen de entiteit: 1102882

Olga Aleksandrovna Khamenok is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Zij leidde de acties van haar militaire eenheid.

Zij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1148.

Dmitriy Gennadyevich LEVIN

(Russisch: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 25.10.1982

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0804 98883

Datum van afgifte: 30.6.2003

Identiteitsnummer: У-268857

Identificatienummer binnen de entiteit: 1103126

Dmitriy Gennadyevich Levin is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR

(Russisch: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 31.1.1970

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0802 562844

Datum van afgifte: 27.5.2002

Identiteitsnummer: У-265899

Identificatienummer binnen de entiteit: 1103591

Dmitriy Alekseevich Goncharis is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN

(Russisch: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 25.10.1982

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 7503 78809

Datum van afgifte: 2.3.2003

Identiteitsnummer: X-115531

Identificatienummer binnen de entiteit: 1166487

Sergey Sergeevich Zorin is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV

(Russisch: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 8.5.1981

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 6603 808655

Datum van afgifte: 29.4.2003

Identiteitsnummer: X-078567

Identificatienummer binnen de entiteit: 1170231

Aleksandr Aleksandrovich Potapov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV

(Russisch: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 26.3.1979

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 8110 342164

Datum van afgifte: 9.7.2010

Identiteitsnummer: Ф-594680

Identificatienummer binnen de entiteit: 1194779

Stepan Viktorovich Grigorov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV

(Russisch: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 19.1.1978

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0802 688231

Datum van afgifte: 18.10.2015

Identiteitsnummer: Ф-866954

Identificatienummer binnen de entiteit: 2737869

Sergey Viktorovich Mosalev is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK

(Russisch: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 5.4.1979

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 5004 572078

Datum van afgifte: 28.8.2004

Nationaal identiteitsnummer: Ф-879492

Identificatienummer binnen de entiteit: 3102560

Valentin Pavlovich Lutsak is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO

(Russisch: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 15.3.1978

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0503 357858

Datum van afgifte: 30.1.2003

Identiteitsnummer: У-268030

Identificatienummer binnen de entiteit: 3127462

Sergey Nikolaevich Borisenko is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(Russisch: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Geboortedatum: 17.5.1979

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Geassocieerde personen:

Alexey Mordashov (echtgenoot)

Kirill Mordashov (stiefzoon)

Nikita Mordashov (stiefzoon)

Geassocieerde entiteiten:

Ondero Limited, Britse Maagdeneilanden

Unifirm Limited, Cyprus

Marina Mordashova is de echtgenote van Alexey Mordashov, voorzitter van het bedrijf Severgroup. Alexey Mordashov heeft zijn aandelen in de reisgigant TUI en het goudbedrijf Nordgold – voor een totaalbedrag van meer dan 1,5 miljard euro – overgedragen aan zijn echtgenote Marina Mordashova via verschillende offshorebedrijven, waaronder Unifirm Limited, Ondero Limited en Ranel Assets Limited, die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van Marina Mordashova. Marina Alexandrovna Mordashova is derhalve een natuurlijke persoon die banden heeft met een op de lijst geplaatste persoon die verantwoordelijk is voor het verlenen van steun aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en voor het verlenen van financiële en materiële steun aan, en het profijt trekken van, Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

3.6.2022

 

 

Ranel Assets Limited, Britse Maagdeneilanden

Rayglow Limited, Cyprus

ServerGroup LLC (Russische Federatie)

KN-Holding LLC (VS)

Nordgold

 

 

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(Russisch: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Hoofd van het controlecentrum van de nationale defensie van de Russische Federatie, kolonel-generaal

Geboortedatum: 10.9.1962

Geboorteplaats: Averinskaya, district Syamzhensky, regio Vologda

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Kolonel-generaal Mikhail Mizintsev staat aan het hoofd van het controlecentrum van de nationale defensie van de Russische Federatie. Mizintsev wordt “de Slager van Marioepol” genoemd, en is geïdentificeerd als de bevelhebber die toezicht houdt op de belegering van Marioepol, waar hij zich baseert op tactieken die eerder werden gebruikt bij de belegering van Aleppo (Syrië) en het aansturen van de bombardementen door Russische troepen op Marioepol. Mizintsev wordt er met name van beschuldigd de bombardementen op de stad Marioepol te orkestreren, waarbij duizenden burgers zijn gedood, met onder meer de beschietingen van een kraamkliniek en een theatergebouw waar honderden kinderen werden gedood. Mikhail Mizintsev is derhalve een natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor, steun verleent aan of uitvoering geeft aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA

(Russisch: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Vicevoorzitter van de Stichting voor de ontwikkeling van Russisch-Franse historische initiatieven

Geboortedatum: 9.1.1998

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Geassocieerde persoon: Dmitry Peskov (vader)

Elizaveta Peskova is de dochter van Dmitry Peskov, perssecretaris van president Vladimir Poetin van de Russische Federatie, die op grond van Besluit 2014/145/GBVB op de lijst is geplaatst.

Elizaveta Peskova is de vicevoorzitter van de Stichting voor de ontwikkeling van Russisch-Franse historische initiatieven en de oprichter van een communicatiebedrijf. Het is dankzij de connecties van haar vader dat zij deze lucratieve functies bekleedt en een luxueuze levensstijl leidt.

Zij heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon die actief steun heeft verleend aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, evenals de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV

(ook bekend als Nikolay Dmitrievich CHOLES/CHOULZ)

(Russisch: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(ook bekend als Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Geboortedatum: 3.2.1990

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 721123760

Datum van afgifte: 12.9.2012

Vervaldatum: 12.9.2022

Nationaal identiteitsnummer: 4516913332

Geassocieerde persoon: Dmitry Peskov (vader)

Nikolay Peskov is een zoon van Dmitry Peskov, perssecretaris van president Vladimir Poetin van de Russische Federatie, die op grond van Besluit 2014/145/GBVB op de lijst is geplaatst.

Nikolay Peskov maakt gebruik van het vermogen en het geld van zijn vader, en profiteert dus rechtstreeks van zijn nauwe band met zijn vader. Hij heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon die actief steun heeft verleend aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, evenals de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(Russisch: Татьяна Александровна НАВКА)

Geboortedatum: 13.4.1975

Geboorteplaats: Oekraïne

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Tatiana Navka is de echtgenote van Dmitry Peskov, perssecretaris van president Vladimir Poetin van de Russische Federatie, die op grond van Besluit 2014/145/GBVB op de lijst is geplaatst.

Tatiana Navka is mede-eigenaar van bedrijven en eigendommen op, onder meer, het schiereiland de Krim, dat illegaal door de Russische Federatie werd geannexeerd. Zij verleent derhalve steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Daarnaast heeft zij banden met een op de lijst geplaatste persoon die actief steun heeft verleend aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, evenals de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV

(Russisch: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Lid van de stadsdoema (gemeenteraad) van Moskou

Geboortedatum: 22.8.1984

Geboorteplaats: Lyubertsy, regio Moskou, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Sergey Savostyanov is een Russisch staatsman en politicus. Op 8 september 2019 werd hij verkozen tot plaatsvervanger in de stadsdoema van Moskou.

Hij ontkent de territoriale integriteit van onafhankelijke landen en promoot het herstel van de grenzen van de voormalige Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, en verleent zodoende publiekelijk steun aan de acties van de Russische Federatie in Oekraïne. Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, evenals de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1162.

Andrei Yurievich LIPOV

(Russisch: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Hoofd van de Russische federale dienst voor toezicht op communicatie, informatietechnologie en massamedia (Roskomnadzor)

Geboortedatum: 23.11.1969

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Andrei Lipov staat aan het hoofd van de Russische federale dienst voor toezicht op communicatie, informatietechnologie en massamedia (Roskomnadzor). Roskomnadzor is een sleutelinstrument in de censurering en onderdrukking van de vrije media in Rusland.

Als hoofd van Roskomnadzor is Andrei Lipov verantwoordelijk voor besluiten die hebben geleid tot de censuur en sluiting van onafhankelijke Russische media.

Deze acties creëren een gecensureerde informatieruimte die de Russische gewapende agressie tegen Oekraïne promoot, ondersteunt en vergoelijkt.

3.6.2022

 

 

 

Voorts heeft Roskomnadzor onder leiding van Andrei Lipov de territoriale integriteit van Oekraïne actief ondermijnd via steun aan de separatistische regio's in Oekraïne, de zelfverklaarde “republieken” in de Donbas, en met name aan Denis Pushilin, hoofd van de zelfverklaarde “Volksrepubliek Donetsk”.

Andrei Lipov is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO

(Oekraïens: Володимир Васильович САЛДО)

Lid van de gemeenteraad van Cherson, lid van het “Heilscomité voor Vrede en Orde” in Cherson

Voormalig burgemeester van Cherson (2002–2012) en voormalig parlementslid (Partij van de Regio's, 2012–2014).

Geboortedatum: 12.6.1956

Nationaliteit: Oekraïens

Geslacht: mannelijk

Volodymir Saldo ging in maart 2022 naar een bijeenkomst ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne en nam vervolgens deel aan de oprichting van het zogeheten “Heilscomité voor Vrede en Orde”, een orgaan voor samenwerking met de Russische bezetter in de oblast Cherson. De heer Saldo heeft acties en maatregelen ondersteund en bevorderd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

3.6.2022

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV

(Oekraïens: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Voorzitter van het “Heilscomité voor Vrede en Orde” in Cherson

Geboortedatum: 1976

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Kyrylo Stremousov nam in maart 2022 deel aan de oprichting van het zogeheten “Heilscomité voor Vrede en Orde”, een orgaan voor samenwerking met de Russische bezetter in de oblast Cherson.

Stresoumov heeft acties en maatregelen ondersteund en bevorderd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

3.6.2022

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO

(Oekraïens: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

Lid van het “Heilscomité voor Vrede en Orde” in Cherson, voormalig wethouder van Cherson

Geboortedatum: 11.8.1975

Nationaliteit: Oekraïens

Geslacht: mannelijk

Serhiy Cherevko nam in maart 2022 deel aan de oprichting van het zogeheten “Heilscomité voor Vrede en Orde”, een orgaan voor samenwerking met de Russische bezetter in de oblast Cherson.

Cherevko heeft acties en maatregelen ondersteund en bevorderd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

3.6.2022

1166.

Tetiana KUZMICH

(Oekraïens: Тетяна КУЗЬМIЧ)

Lid van het “Heilscomité voor Vrede en Orde” in Cherson

Voormalig wethouder van Cherson.

Voorzitter van de maatschappelijke organisatie Russische Nationale Gemeenschap “Rusich”.

Geboortedatum: 10.4.1968

Nationaliteit: Oekraïens

Geslacht: vrouwelijk

Tetiana Kuzmich nam in maart 2022 deel aan de oprichting van het zogeheten “Heilscomité voor Vrede en Orde”, een orgaan voor samenwerking met de Russische bezetter in de oblast Cherson.

Kuzmich heeft acties en maatregelen ondersteund en bevorderd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

3.6.2022

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENKO

(Oekraïens: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Benoemd tot waarnemend burgemeester van Melitopol door de Russische bezettingsstrijdkrachten

Geboortedatum: 1964

Nationaliteit: Oekraïense

Geslacht: vrouwelijk

Galina Danilchenko is de waarnemend burgemeester van de stad Melitopol.

Op 4 maart 2022 werd de wettige burgemeester van Melitopol door Russische troepen ontvoerd en werd Galina Danilchenko benoemd te zijner vervanging. Bovendien heeft zij verschillende verklaringen afgelegd ter ondersteuning van de Russische aanwezigheid in haar stad en heeft zij de bevolking opgeroepen zich niet tegen de bezetter te verzetten.

In die hoedanigheid heeft zij bijgevolg acties en maatregelen ondersteund en bevorderd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

3.6.2022

1168.

Petr AKOPOV

(Russisch: Петр Акопов)

Functie: Russische propagandist: columnist bij RIA Novosti

Geboortedatum: 7.10.1968

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: man

Petr Akopov is een Russische propagandist en columnist bij RIA Novosti, een binnenlands nieuwsagentschap dat in handen is van de Russische staat en onder feitelijke staatscontrole staat van Rossiya Segodnya. Hij is een centrale figuur in de regeringspropaganda en schreef artikelen waarin hij Oekraïne het recht op een eigen staat ontzegt, oproept tot “denazificatie”, alsmede de “de-Oekraïnisering” van het land, en het idee propageert dat Oekraïne integraal deel moet uitmaken van Rusland.

Petr Akopov is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV

(Russisch: Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Functie: Russische propagandist: columnist bij RIA Novosti

Geboortedatum: 3.11.1963

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: man

Timofey Sergeytsev is een Russische propagandist en columnist bij RIA Novosti, een binnenlands nieuwsagentschap dat in handen is van de Russische staat en onder feitelijke staatscontrole staat van Rossiya Segodnya. Hij is een centrale figuur in de regeringspropaganda en schreef artikelen waarin hij Oekraïne het recht op een eigen staat ontzegt, oproept tot “de-nazificatie”, alsmede de “de-Oekraïnisering” van het land, en het idee propageert dat Oekraïne integraal deel moet uitmaken van Rusland.

Timofey Sergeytsev is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aanacties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1170.

Victoria NIKIFOROVA

(Russisch: Виктория НИКИФОРОВА)

Functie: Russische propagandist: werkzaam voor RIA Novosti

Geboortedatum: 12.6.1971

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouw

Victoria Nikiforova is een Russische propagandist en columnist bij RIA Novosti, een binnenlands nieuwsagentschap dat in handen is van de Russische staat en onder feitelijke staatscontrole staat van Rossiya Segodnya. Zij is een centrale figuur van de regeringspropaganda en ontkent het bestaansrecht van Oekraïne en het vermogen van het Oekraïense volk om zelf te beslissen. Zij beschrijft de Oekraïense bevolking als “gehersenspoeld” en “gegijzeld” en propageert zo een positieve houding ten opzichte van de Russische agressie tegen Oekraïne

Victoria Nikiforova is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1171.

Alina Maratovna KABAEVA

(ook bekend als: Alina Maratovna KABAYEVA)

(Russisch: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Functie: Voorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Mediagroep (National Media Group -NMG)

Geboortedatum: 12.5.1983

Geboorteplaats: Tasjkent, Oezbekistan

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouw

Geassocieerde entiteit: National Media Group (NMG)

Alina Kabaeva is voorzitter van de raad van bestuur van de National Media Group (NMG), een holding die grote belangen heeft in bijna alle belangrijke Russische federale media die de propaganda van de Russische regering weergeven. Zij is een voormalige Russische turnster en voormalig lid van de Doema. Zij heeft nauwe banden met president Vladimir Putin.

Zij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen. Bovendien heeft zij banden met een op de lijst geplaatste persoon die verantwoordelijk is voor en actief steun biedt aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(Servisch: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Geboortedatum: 21.4.1977

Geboorteplaats: Belgrado, Servië

Geassocieerde persoon: Andrey Igorevich Melnichenko (echtgenoot)

Nationaliteit: Servisch, Kroatisch

Geslacht: vrouw

Paspoortnummer: Kroatisch paspoort nr. 094949450 (vervaldatum: 23.12.2023)

Aleksandra Melnichenko is de echtgenote van Andrey Igorevich Melnichenko, een Russische industrieel die eigenaar is van de grote kunstmestproducent EuroChem Group en de steenkoolonderneming SUEK. Aleksandra Melnichenko profiteert van het vermogen van haar echtgenoot en vaart wel bij zijn rijkdom. Samen bezitten ze twee penthouses met een waarde van meer dan 30 miljoen dollar. In maart 2022 heeft Aleksandra Melnichenko haar echtgenoot vervangen als de uiteindelijk belanghebbende van Firstline Trust, die wordt beheerd door Linetrust PTC Ltd, een onderneming die de uiteindelijke eigenaar van EuroChem Group vertegenwoordigt.

Zij heeft derhalve banden met een vooraanstaande zakenman die actief is in economische sectoren welke een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Voorts steunt Andrey Igorevich Melnichenko acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, evenals de stabiliteit en veiligheid in dit land, ondermijnen of bedreigen, of voert hij deze uit.

3.6.2022

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(Эдуард Юрьевич Худайнатов)

Geboortedatum: 11.9.1960

Geboorteplaats: Shymkent, USSR (nu Kazachstan)

Nationaliteit: Russisch

Paspoortnummer: 753296761 (Russisch)

Geslacht: mannelijk

Eduard Yurevich Khudaynatov is een Russische zakenman die actief is in de energiesector. Hij is de eigenaar van “Independent Oil and Gas Company” (NOC, JSC Neftegazholding), een van de grootste Russische particuliere ondernemingen en een van de belangrijkste olieproducenten, met als bedrijfsactiviteit de prospectie, exploratie en ontwikkeling van olie- en gasvelden, olieraffinage, en de productie en afzet van aardolieproducten. In 2015 bedroegen de bedrijfsinkomsten 2,2 miljard USD.

“Independent Oil and Gas Company” heeft de afgelopen jaren van het staatsbedrijf Rosneft aanzienlijke belangen verworven in ondernemingen die actief zijn in de energiesector, samen met hun winningsvergunningen. Bovendien neemt NOC samen met Rosneft deel aan het project Vostok Oil. Rosneft heeft Khudaynatov de afgelopen paar jaren ook 9,6 miljard USD betaald in ruil voor een onderneming die de eigenaar is van een olieveld in Taimyr.

3.6.2022

 

 

 

In 2019 hebben NOC en Rosneft president Poetin om voordelen gevraagd met betrekking tot hun winningsactiviteiten in het noordpoolgebied, en deze voordelen ook verkregen.

Khudaynatov heeft banden met de Russische oligarch Igor Sechin en president Vladimir Poetin.

Khudaynatov en Sechin hebben samen in Rosneft gewerkt en hun ondernemingen oefenen samen bedrijfsactiviteiten uit in de energiesector.

In 2000 heeft Khudaynatov als verantwoordelijke voor de regio Tyumen, waar hij sinds 1997 regionaal lid van de Doema was, aan Poetins eerste campagne voor de presidentsverkiezingen gewerkt.

 

 

 

 

Hij heeft de Orde van Verdienste voor het Vaderland ontvangen omdat hij “de positie van Rusland op de mondiale energiemarkt heeft versterkt en de investeringsvooruitzichten van het land heeft verbeterd”.

Eduard Yurevich Khudaynatov is derhalve een vooraanstaand zakenman die actief is in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie. Hij trekt profijt van de regering van de Russische Federatie en heeft banden met op de lijst geplaatste personen.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Geboortedatum: 1996

Nationaliteit: Russisch

Fiscaal identificatienummer: 780103765308

Geassocieerde personen: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (vader), Lyubov Valentinovna Prigozhina (moeder), Polina Evgenievna Prigozhina (zus)

Geassocieerde entiteiten: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Geslacht: mannelijk

Pavel Prigozhin is de zoon van Yevgeniy Prigozhin, een vooraanstaand Russisch zakenman met nauwe banden met president Poetin en het Russische Ministerie van Defensie. Yevgeniy Prigozhin is de financier en het officieuze hoofd van de Wagner-groep, een in Rusland gevestigde, de facto militaire entiteit die verantwoordelijk is voor de inzet van huurlingen in Oekraïne.

Concord, ook bekend als KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, een onderneming die Yevgeniy Prigozhin heeft opgericht en tot november 2019 in bezit had, en een groep andere ondernemingen die banden met hem hebben, waaronder Concord Management and Consulting LLC en Megaline LLC, profiteren van grote overheidsopdrachten van het Russische ministerie van Defensie na de illegale annexatie van de Krim door de Russische Federatie en de bezetting van Oost-Oekraïne door door Rusland gesteunde separatisten.

3.6.2022

 

 

 

Pavel Prigozhin is de eigenaar van vijf ondernemingen, die voordien in het bezit waren van zijn moeder, Lyubov Valentinovna Prigozhina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC en Lakhta Plaza LLC.

Hij heeft derhalve banden met vooraanstaande zakenlieden of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die betrokken zijn bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

 

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Functie: medeoprichter en CEO van Yandex N.V.

Geboortedatum: 11.2.1964

Geboorteplaats: Atyrau, Socialistische Sovjetrepubliek Kazachstan, USSR (nu Kazachstan)

Nationaliteit: Russisch, Maltees

Geslacht: mannelijk

Arkady Yurievich VOLOZH is een Russisch zakenman met zakelijke belangen op het gebied van IT en technologie. Hij is de oprichter en CEO van Yandex. Yandex is het grootste internetbedrijf in Rusland en exploiteert de populairste Russische zoekmachine.

Russische staatsbanken zoals Sberbank en VTB houden aandelen van en investeren in Yandex.

In 2019 besloot Yandex tot een herstructurering, waarbij een “gouden aandeel” werd toegekend aan een toen pas opgerichte stichting van openbaar nut met als doel “de belangen van de Russische Federatie te verdedigen”. Via die stichting van openbaar nut heeft de regering van de Russische Federatie de mogelijkheid om een veto uit te spreken over een vastgestelde lijst van transacties, zoals de verkoop van essentiële intellectuele eigendom en de verkoop of doorgifte van persoonsgegevens van Russische gebruikers aan buitenlandse bedrijven, aangezien wordt geacht dat die transacties gevolgen kunnen hebben voor de “nationale belangen” van Rusland. Yandex is ook verantwoordelijk voor het hoger plaatsen van staatsmedia en het overheidsdiscours in zijn zoekresultaten, en het lager plaatsen en verwijderen van inhoud die kritisch is voor het Kremlin, zoals inhoud over de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

3.6.2022”

 

 

 

Volozh is een vooraanstaand zakenman die betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Als oprichter en CEO van Yandex verleent hij bovendien materiële of financiële steun aan de regering van de Russische Federatie en is hij verantwoordelijk voor het steun verlenen aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

 

2.   ENTITEITEN

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“84.

Vennootschap op aandelen GARNIZON

(Russisch: АО Гарнизон)

Adres: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, Moscow, Russia 115035; building 1.

Postadres: Sadovnicheskaya 53, Moscow, Russia 115035

Tel.: +7 (499) 790-92-12

Website: http://ao-garnizon.ru

E-mail: info@ao-garnizon.ru

Vennootschap op aandelen Garnizon is een holdingmaatschappij die afhangt van het ministerie van Defensie van de Russische Federatie. Zij bestaat uit meer dan 60 entiteiten. Zij verricht de door het ministerie van Defensie vastgestelde taken en beschermt de belangen van de strijdkrachten van de Russische Federatie. Zij trad op als aanbestedende dienst voor openbare aanbestedingen voor het ministerie van Defensie.

Bijgevolg betreft het een rechtspersoon die materiële of financiële steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

3.6.2022

85.

Vennootschap op aandelen OBORONENERGO

(Russisch: АО Оборонэнерго)

Adres: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane, 11, Russia

Tel.: +7 (495) 532-13-06

Website: https://oboronenergo.su

E-mail: info@oen.su

Vennootschap op aandelen Oboronenergo is een militaire energieleverancier die krachtens overheidscontracten elektriciteit levert aan de Russische militaire eenheden en andere van het ministerie van Defensie afhankelijke entiteiten. Zij nam deel aan de modernisering van de militaire luchtmachtbasis in Korenovsk, die door de strijdkrachten van de Russische Federatie werd gebruikt om in het kader van de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne aanvallen uit te voeren op doelwitten in Oekraïne.

Derhalve verleent zij materiële steun aan en trok zij profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Zij verleende ook materiële steun voor aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

3.6.2022

86.

OJSC Automobielfabriek Ulyanovsk (UAZ)

(Russian: ООО “Ульяновский автомобильный завод” ( УАЗ))

Adres: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Tel.: +7 (8422) 40-91-09

Website: https://uaz.global/

E-mail: mm.medvedev@dnd.team

UAZ is een Russische automobielfabrikant. Hij voorziet de strijdkrachten van de Russische Federatie van UAZ Patriot-voertuigen, die door het Russische leger werden gebruikt tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie tegen Oekraïne.

Derhalve verleent hij materiële steun aan en trekt hij profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Hij is verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

3.6.2022

87.

Vennootschap op aandelen VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(Russisch: АО “Воентелеком”)

Adres: 107014, Russia, Moscow, st. Bolshaya Olenya, 15A, building 1

Tel.: +7 (495) 609-50-05, +7 (985) 900-50-05

Website: https://voentelecom.ru

E-mail: info@voentelecom.ru

Voentelecom is de belangrijkste aanbieder van telecommunicatiediensten aan het ministerie van Defensie van de Russische Federatie. De regering van de Russische Federatie heeft Voentelecom aangemerkt als een onderneming van federaal belang. Zij verricht onderhoud en reparaties van IT-infrastructuur, militaire communicatieapparatuur, communicatielijnen en uitrusting voor elektronische oorlogvoering van de strijdkrachten van de Russische Federatie, ook op het grondgebied van de illegaal geannexeerde Krim en Sebastopol. Zij heeft een uniform geautomatiseerd digitaal communicatiesysteem voor het Russische leger ontwikkeld. Zij voorziet de Russische marine van beveiligde breedbandradiocommunicatie, ook op het grondgebied van het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim. Voentelecom heeft met Rostec samengewerkt voor de ontwikkeling van de LTE-standaard op het grondgebied van de illegaal geannexeerde Krim en Sebastopol.

3.6.2022

 

 

 

Derhalve verleent zij materiële steun aan en trok zij profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Zij verleende ook materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

 

88.

Vennootschap op aandelen VOENTORG

(Russisch: АО “Военторг”)

Adres: Russia, Moscow, 115035, Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Tel.: + 7 (495) 66609-5200

Website: http://www.oaovoentorg.ru

E-mail: info@oaovoentorg.ru

Geassocieerde entiteiten: dochterondernemingen:

 

Vennootschap op aandelen “Voentorg-West”;

 

Vennootschap op aandelen “Voentorg-South”;

 

Vennootschap op aandelen “Voentorg-Center”;

 

Vennootschap op aandelen “Voentorg-Vostok”;

 

Vennootschap op aandelen “Voentorg-Moscow”;

 

Voentorg-Retail LLC

Voentorg is een contractant van het ministerie van Defensie van de Russische Federatie. Zij biedt catering- en wasserijdiensten aan en voorziet de strijdkrachten van de Russische Federatie van militaire uniformen. Voorts verkocht een dochteronderneming van Voentorg, Voentorg Retail, T-shirts van het Russische leger met het militaire symbool “Z”, dat door Russische propagandisten is gebruikt om de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne te promoten.

Bijgevolg verleent zij materiële of financiële steun aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Zij verleent ook materiële of financiële steun voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(Russisch: ООО ВоенТекстильПром)

Adres: 115446, Moscow, Kolomensky proezd, 13a, Russia

Tel.: 8-499-444-32-84;

Fax: 8-499-611-90-46

Website: https://voentekstilprom.ru/

E-mail: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom produceert kleding ten behoeve van de regering van de Russiche Federatie. Zij heeft het Russische leger kleding geleverd als onderdeel van een opdracht van de staatsdefensie. Voyentekstilprom produceert velduniformen voor de Nationale Garde van Rusland en overhemden voor soldaten van de Russische marine en de Nationale Garde van Rusland.

Bijgevolg betreft het een rechtspersoon die materiële of financiële steun verleent aan, of profijt trekt van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

3.6.2022

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(Russisch: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Adres: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow, 123001

Tel.: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19

Fax: +7 (495) 788-81-16

Website: www.nsg-ins.ru

E-mail: info@nsg-ins.ru

Independent Insurance Group Ltd is een verzekeraar van ondernemingen van de Russiche defensie-industrie. Independent Insurance Group Ltd is opgenomen in de lijst van verzekeraars die verzekeringsdiensten verlenen voor het internationaal vervoer van militaire goederen. Zij werkt samen met en verzekert Russische staatsbedrijven, met name in de militaire en defensiesector. Independent Insurance Group Ltd is de belangrijkste risicoverzekeraar van Rostec, het defensieconglomeraat van de Russische overheid. Het bedrijf is een van de sponsors en deelnemers van het Internationaal Militair en Technisch Forum “Army2022”, dat door het ministerie van Defensie van de Russische Federatie wordt georganiseerd.

3.6.2022

 

 

 

Derhalve is het verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd. Het verleent tevens materiële of financiële steun aan, of trekt profijt van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

 

91.

PJSC KAMAZ ook bekend als KAMAZ PTC

(Russisch: ПАО “КАМАЗ”)

Adres: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, 423827

Tel.: +7 (800) 555-00-99

Website: https://kamaz.ru/en

E-mail: callcentre@kamaz.ru

KAMAZ is een Russisch ontwikkelaar en fabrikant van voertuigen en militaire uitrusting. Het produceerde de voertuigen KAMAZ-5350, KAMAZ-6350 en KAMAZ 6560, die door de strijdkrachten van de Russische Federatie werden gebruikt tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

Derhalve is het verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

3.6.2022

92.

Vennootschap op aandelen KRONSHTADT TEKHNOLOGII (concern)

(Russisch: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Adres: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Russia/199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Tel.: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Moscow);

+7 (812) 449-90-90 (St. Petersburg)

Website: https://kronshtadt.ru

E-mail: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

De vennootschap op aandelen Kronshtadt Tekhnologii is een Russische militaire contractant die voor de Russische defensie-industrie apparatuur, software en geïntegreerde oplossingen voor onbemande luchtvaartuigen ontwikkelt en vervaardigt. De strijdkrachten van de Russische Federatie gebruikten door Kronshtadt Tekhnologii vervaardigde Orion-onbemande luchtvaartuigen tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

3.6.2022

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(Russisch: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adres: 423580, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

Tel.: +7(8555) 49-73-42 , +7(8555) 49-75-86,

Fax: + 7(8555) 49-75-86

Website: www.neftehim.tatneft.ru

E-mail: nhk@tnnh.tatneft.ru

Geassocieerde entiteiten:

Vennootschap op aandelen Nizhnekamskshina;

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

Vennootschap op aandelen Nizhnekamsktekhuglerod;

Vennootschap op aandelen Nizhnekamsk Mechanical Plant);

TD ‘Kama’ Trading House;

LLC ‘Kama’ Scientific & Technical Center;

Beheersmaatschappij Tatneft-Neftekhim beheert en coördineert de dochterondernemingen-bandenproducenten van Tatneft, waaronder TD KAMA, Nizhnekamskshina en Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Zij verenigt alle ondernemingen van Tatneft die verband houden met de productie van banden binnen Tatneft, en beheert de productie, de planningprocessen, de bedrijfsactiviteiten, de personeelszaken en de public relations.

TD KAMA, de algemene distributeur van de door Tatneft geproduceerde banden, levert banden aan de strijdkrachten van de Russische Federatie en de nationale garde van de Russische Federatie. Nizhnekamskshina produceert de banden die op K4386 Typhoon-VDV-pantservoertuigen worden gemonteerd. Tot de producten van de Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant behoren KAMA NU402-banden, die op de Tigr-infanterievoertuigen met “Kornet” mobiele antitankraketten worden gemonteerd. De strijdkrachten van de Russische Federatie gebruikten K4386 Typhoon-VDV pantservoertuigen, Tigr-infanterievoertuigen en mobiele Kornet-antitankraketten tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

3.6.2022

 

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

Vennootschap op aandelen Yarpolimermash-Tatneft;

LLC Energoshinservis

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd. Daarnaast verleent zij materiële steun aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

 

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(Russisch: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Adres: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone, Republic of Tatarstan, Russia

Tel.: +7 (8555) 49-73-40

Website: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

E-mail: nkastp@tatneft.ru

Geassocieerde entiteiten:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamskshina

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant produceert banden met stalen riem en karkas. Deze onderneming valt onder Tatneft. Zij levert producten aan het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie.

Zij produceert KAMA NU402-banden die op Tigr-infanterievoertuigen met mobiele Kornet-antitankraketten worden gemonteerd. De strijdkrachten van de Russische Federatie gebruikten Tigr-infanterievoertuigen met mobiele Kornet-antitankraketten tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd. Daarnaast verleent zij materiële steun aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

3.6.2022

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(Russisch: ПАО “Нижнекамскшина”)

Adres: 423570, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Russia

Tel.: +8 555 49-79-30,

fax: + 8 555 24-15-70

Website: https://shinakama.tatneft.ru

E-mail: nksh@tatneft.ru

Geassocieerde entiteiten:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Nizhnekamskshina is de grootste bandenfabrikant van Rusland. Deze onderneming valt onder Tatneft. Zij produceert KAMA- en Viatti-banden. Het gamma van deze onderneming omvat banden voor tweeërlei en militair gebruik die aan de regering van de Russische Federatie worden geleverd. Zij produceert banden die op K4386 Typhoon-VDV-pantservoertuigen worden gemonteerd. De strijdkrachten van de Russische Federatie gebruikten K4386 Typhoon-VDV-pantservoertuigen tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd. Daarnaast verleent zij materiële steun aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

3.6.2022

96.

LLC TD KAMA

(Russisch: ООО ТД “КАМА”)

Adres: 423570, Russia, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Tel.: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Website: https://www.td-kama.com

E-mail: info@td-kama.com

TD KAMA is een algemene distributeur van de banden van Tatneft, die worden vervaardigd door Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant en Nizhnekamskshina. De onderneming levert banden aan de strijdkrachten van de Russische Federatie en de nationale garde van de Russische Federatie.

Het gamma dat Nizhnekamskshina produceert en TD KAMA verdeelt, omvat banden voor tweeërlei en militair gebruik die aan de regering van de Russiche Federatie worden geleverd. Nizhnekamskshina produceert banden die op K4386 Typhoon-VDV-pantservoertuigen worden gelegd. De producten van Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, die TD KAMA verdeelt, omvatten KAMA NU402-banden, die op Tigr-infanterievoertuigen met mobiele Kornet-antitankraketten worden gemonteerd. De strijdkrachten van de Russische Federatie gebruikten K4386 Typhoon-VDV-pantservoertuigen, Tigr-infanterievoertuigen en mobiele Kornet-antitankraketten tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

3.6.2022

 

 

 

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd. Daarnaast verleent zij materiële steun aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

 

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(Russisch: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

ook bekend als OJSC BLMZ

(Russisch: ОАО БЛМЗ)

Adres: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya Oblast, 143900, Russian Federation

Tel.: +7 (495) 639-94-94

Website: https://www.blmz.ru

E-mail: info@blmz.ru

BLMZ is een Russische fabriek van gietvormen en werktuigen. Zij levert materieel voor de wapenproductie aan Russische leveranciers van militaire uitrusting die door de Unie op de sanctielijst zijn geplaatst wegens de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

Zij heeft een overeenkomst met de strijdkrachten van de Russische Federatie om producten te leveren. Zij levert uitrusting en materieel voor de productie van verschillende vliegtuigen en helikopters, waaronder de Ka-52 die door de strijdkrachten van de Russische Federatie werd gebruikt tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

3.6.2022

 

 

 

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd. Daarnaast verleent zij materiële steun aan en trekt zij profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

 

98.

JSC REMDIZEL

(Russisch: АО “Ремдизель”)

Adres: 423800, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Russia

Tel.: +7 (8552) 55-15-88/ 7 (8552) 30-80-00

Website: http://www.remdizel.com

E-mail: remdizel@kamaz.ru

Geassocieerde entiteiten:

KAMAZ

Remdizel produceert en repareert wiel- en rupsvoertuigen. De onderneming produceert de K-63968 Typhoon-voertuigen die bescherming bieden tegen mijnen en hinderlagen, die door de strijdkrachten van de Russische Federatie werden gebruikt tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

3.6.2022

99.

JSC SUKHOI Company

(Russisch: ПАО Компания “Сухой”)

Adres: 125284, Russia, Moscow, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Tel.: +7 (499) 550-01-06

Website: https://www.blmz.ru

E-mail: info@sukhoi.org

Geassocieerde entiteiten:

United Aircraft Corporation (moedermaatschappij)

Sukhoi is een Russische vliegtuigbouwer. De strijdkrachten van de Russische Federatie zetten door Sukhoi gebouwde gevechtsvliegtuigen in tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

3.6.2022

100.

JSC “121 AIRCRAFT REPAIR PLANT”

(Russisch: Акционерное общество “121 авиационный ремонтный завод”)

Adres: Russia, 143079, regio Moskou, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Tel.: +7(498) 677-95-11

Website: https://121arz.ru

E-mail: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant herstelt Su-25-, Su-27- en MiG-29-vliegtuigen. Zij is de enige onderneming in Rusland die Su-25-vliegtuigen tegelijkertijd herstelt en ombouwt tot de versie Su-25 SM. Su-25 SM-vliegtuigen werden door de strijdkrachten van de Russische Federatie gebruikt tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd. Zij verleent tevens materiële of financiële steun aan, of trekt profijt van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

3.6.2022

101.

National Settlement Depository (NSD)

(Russich: Национальный расчетный депозитарий)

Adres: Spartakovskayastraat 12, 105066, Moskou, Russische Federatie

Soort entiteit: niet-bancaire kredietinstelling, vennootschap op aandelen

Registratiedatum: 27.6.1996

Staatsregistratienummer: 3294

Hoofdstaatsregistratienummer: 1027739132563

Fiscaal identificatienummer: 7702165310/770101001

Hoofdvestiging: Russische Federatie

NSD is een Russische niet-bancaire financiële instelling en de centrale effectenbewaarinstelling van Rusland. Het is de grootste effectenbewaarinstelling in Rusland op marktwaarde van het eigen vermogen en op in bewaring gegeven schuldbewijzen, en de enige met toegang tot het internationale financiële stelsel.

NSD wordt door de regering en de centrale bank van Rusland erkend als een systeemrelevante Russische financiële instelling. De instelling speelt een essentiële rol in de werking van het financiële stelsel van Rusland en in de wisselwerking daarvan met het internationale financiële stelsel, en stelt de Russische regering derhalve direct en indirect in staat haar activiteiten, beleid en middelen te ontplooien.

3.6.2022”

 

 

Geassocieerde entiteiten: meerderheidsaandeelhouder/moederbedrijf voor 99,997 % (niet afzonderlijk opgenomen):

Openbare vennootschap op aandelen “Moscow Exchange MICEX-RTS” (Beurs van Moskou of MOEX) Officieel adres: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009 Moskou, Russische Federatie

Fiscaal identificatienummer: 7702077840;

Hoofdstaatsregistratienummer: 1027739387411

NSD is nagenoeg volledig in handen van de Beurs van Moskou, die als doel heeft uitgebreide toegang te verlenen tot de Russische financiële markten. De Beurs van Moskou staat vanwege haar rol en aandeelhouders dan weer in hoge mate onder zeggenschap van de Russische regering. NSD is bijgevolg een entiteit of organisatie die materiële of financiële steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

 


3.6.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 153/53


VERORDENING (EU) 2022/879 VAN DE RAAD

van 3 juni 2022

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2022/884 van de Raad van 3 juni 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 31 juli 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 833/2014 (2) vastgesteld.

(2)

Verordening (EU) nr. 833/2014 geeft uitvoering aan bepaalde bij Besluit 2014/512/GBVB van de Raad (3) vastgestelde maatregelen.

(3)

Op 3 juni 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/884 vastgesteld tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB en tot vaststelling van verdere beperkende maatregelen in diverse sectoren.

(4)

Besluit (GBVB) 2022/884 breidt het verbod op het verlenen van gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer uit tot drie extra Russische kredietinstellingen.

(5)

Besluit (GBVB) 2022/884 breidt tevens de lijst uit van personen die banden hebben met de Russische industriële en defensiebasis, aan wie strengere uitvoerbeperkingen worden opgelegd met betrekking tot goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de technologische verbetering van de Russische defensie- en veiligheidssector.

(6)

Het wordt ook passend geacht de lijst van aan controle onderworpen producten uit te breiden die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische verbetering van Rusland of tot de ontwikkeling van de defensie- en veiligheidssector in Rusland.

(7)

Besluit (GBVB) 2022/884 verlengt de opschorting van de uitzendvergunningen in de Unie van Russische mediakanalen die onder permanente controle van de Russische overheid staan.

(8)

De Russische Federatie voert een systematische internationale campagne waarbij de media worden gemanipuleerd en feiten verdraaid om haar strategie van destabilisering van haar buurlanden, en van de Unie en de lidstaten van de Unie te ondersteunen. De propaganda richt zich met name herhaaldelijk en consequent op Europese politieke partijen, met name tijdens verkiezingsperioden, alsook tegen het maatschappelijk middenveld, asielzoekers, Russische etnische minderheden, genderminderheden, en de werking van democratische instellingen in de Unie en haar lidstaten.

(9)

Om de agressie tegen Oekraïne te rechtvaardigen en te ondersteunen verspreidt de Russische Federatie voortdurend en gecoördineerd propaganda die is gericht op het maatschappelijk middenveld in de Unie en de buurlanden, waarbij de feiten ernstig worden verdraaid en gemanipuleerd.

(10)

Die propaganda wordt verspreid via een aantal mediakanalen die onder permanente directe of indirecte controle staan van de leiding van de Russische Federatie. Dergelijke acties vormen een aanzienlijke en rechtstreekse bedreiging voor de openbare orde en veiligheid van de Unie. Die mediakanalen zijn essentieel en instrumenteel om de agressie tegen Oekraïne aan te wakkeren en te ondersteunen, en om de buurlanden van Oekraïne te destabiliseren.

(11)

Gezien de ernst van de situatie en in antwoord op de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, moeten, in overeenstemming met de fundamentele rechten en vrijheden die in het Handvest van de grondrechten zijn erkend, met name het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie van artikel 11, verdere beperkende maatregelen worden ingesteld om de uitzendingen van die mediakanalen in de Unie of gericht tegen de Unie te schorsen. De maatregelen moeten worden gehandhaafd totdat de agressie tegen Oekraïne is beëindigd en totdat de Russische Federatie en de daarmee verbonden mediakanalen ophouden met propaganda tegen de Unie en haar lidstaten.

(12)

Het is wenselijk aan de Raad uitvoeringsbevoegdheden toe te kennen om door middel van uitvoeringshandelingen en na onderzoek van de relevante feiten te besluiten of de beperkende maatregelen op de in deze verordening vermelde datum van toepassing moeten worden op een of meer in bijlage VI bij deze verordening vermelde entiteiten.

(13)

In overeenstemming met de fundamentele rechten en vrijheden die in het Handvest van de grondrechten zijn erkend, met name het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, de vrijheid van ondernemerschap en het recht op eigendom van de artikelen 11, 16 en 17, beletten die maatregelen die mediakanalen en hun personeel niet om in de Unie andere activiteiten uit te oefenen dan uitzendingen, zoals onderzoek en interviews. Meer in het bijzonder wijzigen die maatregelen niets aan de verplichting tot het naleven van de rechten, vrijheden en beginselen bedoeld in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, met inbegrip van het Handvest van de grondrechten, en in de grondwetten van de lidstaten, binnen het respectieve toepassingsgebied daarvan.

(14)

Besluit (GBVB) 2022/884 stelt ook een verbod in op reclame voor producten of diensten in enig welke vorm van inhoud die door Russische mediakanalen onder permanente controle van de Russische overheid wordt geproduceerd of uitgezonden, onder voorbehoud van de schorsing van de uitzendvergunningen.

(15)

Besluit (GBVB) 2022/884 voorziet ook in een verbod op de aankoop, invoer of overdracht naar de lidstaten, direct of indirect, van ruwe olie en bepaalde aardolieproducten, die van oorsprong zijn uit Rusland of die uit Rusland worden uitgevoerd, en op het verzekeren en het herverzekeren van het maritieme vervoer van dergelijke goederen naar derde landen. Er wordt voorzien in passende overgangsperioden.

(16)

Gezien de geografische ligging van verscheidene lidstaten, waardoor zij specifiek afhankelijk zijn van ruwe olie die via pijpleidingen uit Rusland wordt ingevoerd, en aangezien er op korte termijn geen haalbare alternatieve voorziening mogelijk is, dienen de invoerverboden op ruwe olie uit Rusland tijdelijk niet van toepassing te zijn op ruwe olie die via pijpleidingen uit Rusland in die lidstaten wordt ingevoerd, totdat de Raad anders besluit. Die lidstaten moeten alle nodige maatregelen nemen om alternatieve leveringen te verkrijgen opdat de invoer via pijpleidingen van ruwe olie uit Rusland zo spoedig mogelijk aan de verbodsbepalingen wordt onderworpen.

(17)

Het is noodzakelijk de verdere overdracht, het vervoer of de wederverkoop aan andere lidstaten of aan derde landen te verbieden van ruwe olie uit Rusland die via pijpleidingen in een lidstaat wordt geleverd, alsook na een overgangsperiode van acht maanden de verdere overdracht, het vervoer of de wederverkoop aan andere lidstaten te verbieden van uit dergelijke ruwe olie verkregen aardolieproducten. Gezien de specifieke afhankelijkheid van Tsjechië van dergelijke aardolieproducten dient voor dat land een extra periode van tien maanden toegelaten te worden om alternatieve leveringen te verkrijgen.

(18)

Gezien de specifieke geografische blootstelling van Bulgarije dient voor een beperkte periode te worden voorzien in een bijzondere afwijking van het verbod op de invoer van ruwe olie via maritiem vervoer (“ruwe olie over zee”) en van aardolieproducten. Gezien de specifieke situatie van Kroatië waarbij zijn raffinaderij voor zijn werking regelmatige leveringen van vacuümgasolie nodig heeft, moet het voor de nationale bevoegde autoriteit mogelijk zijn om onder bepaalde voorwaarden voor een specifieke periode toestemming te verlenen voor de aankoop, invoer of overdracht van Russische vacuümgasolie.

(19)

Indien de levering van ruwe olie via pijpleidingen vanuit Rusland aan een niet aan zee grenzende lidstaat wordt onderbroken om redenen die buiten de macht van die lidstaat vallen, dient de invoer van ruwe olie over zee uit Rusland in die lidstaat bij wijze van een uitzonderlijke tijdelijke afwijking te worden toegestaan totdat de levering via pijpleidingen wordt hervat of totdat de Raad besluit dat het verbod op de invoer van via pijpleidingen geleverde ruwe olie van toepassing is op die lidstaat.

(20)

In het geval van een plotselinge verstoring van de aardolievoorziening, via pijpleidingen of over zee, moeten de lidstaten handelen in een geest van solidariteit en regionale samenwerking, waarbij zowel overheidsinstanties als energiebedrijven worden betrokken, in nauw overleg binnen de Groep coördinatie aardolie, met het oog op het mogelijk vrijgeven van olievoorraden, waaronder noodvoorraden, en andere maatregelen, waaronder het leveren van het geschikte mengsel, zoals bepaald in hun nationale noodplannen of zoals overeengekomen overeenkomstig Richtlijn 2009/119/EG. Die verbintenis tot solidariteit en samenwerking is van bijzonder belang in het licht van de Russische agressie tegen Oekraïne en een mogelijke verstoring van de voorziening met Russische ruwe olie of met geraffineerde aardolieproducten, met name via pijpleidingen of havens aan de Zwarte Zee, in de regio. De Commissie zal de markten en de voorzieningszekerheid monitoren, en zal regelmatig verslag uitbrengen aan de Raad en indien nodig voorstellen doen om de voorzieningszekerheid te versterken.

(21)

Conform het beginsel van vrijheid van doorvoer, dient het verbod op de aankoop, invoer of overdracht van ruwe olie over zee en van bepaalde aardolieproducten uit Rusland de aankoop, invoer of overdracht van dergelijke goederen uit een derde land die alleen door Rusland worden doorgevoerd, onverlet te laten. Die verbodsbepalingen mogen meer bepaald niet van toepassing zijn wanneer Rusland in de douaneaangiften als de staat van uitvoer is aangemerkt, indien in die douaneaangiften een derde staat als land van oorsprong voor de ruwe olie en andere aardolieproducten is opgegeven.

(22)

De nationale autoriteiten moeten de nodige controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat de doorvoer van goederen uit derde landen niet leidt tot omzeiling van de verbodsbepalingen. Indien er voldoende bewijs is dat de invoer van goederen uit derde landen tot ontwijking van het verbod leidt, moet die invoer worden verboden.

(23)

Voorts voorziet Besluit (GBVB) 2022/884 in een verbod op het verlenen aan Rusland van accountancy-, audit-, boekhoudkundige en belastingadviesdiensten, alsmede op het verlenen van zakelijk en managementadvies en publicrelationsdiensten aan Rusland.

(24)

Teneinde de vlotte uitvoering van artikel 5 quaterdecies van Verordening (EU) nr. 833/2014 te waarborgen, is het passend de in de leden 2 en 3 van dat artikel vastgestelde termijn voor de beëindiging van de activiteiten te verlengen van 10 mei 2022 tot en met 5 juli 2022.

(25)

Het is passend te verduidelijken dat deze verordening geen beletsel vormt voor de ontvangst van betalingen door een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat volgens het recht van een lidstaat is erkend of opgericht, van zijn of haar Russische tegenpartij op grond van vóór 26 februari 2022 gesloten en vóór 27 mei 2022 door die rechtspersoon of entiteit of dat lichaam uitgevoerde contracten met betrekking tot goederen en technologie vermeld in bijlage X van Verordening (EU) nr. 833/2014.

(26)

Gelet op bijlage II bij Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen (4), hebben accountancy-, audit-, boekhoudkundige en belastingadviesdiensten betrekking op de registratie van handelstransacties voor ondernemingen en anderen; het onderzoek van boekhoudverslagen en financiële verklaringen; planning en advies op het gebied van bedrijfsbelastingen; en het opstellen van belastingdocumenten. Zakelijk en managementadvies en public relations omvatten advies-, begeleidings- en operationele-bijstandsdiensten voor het bedrijfsleven op het gebied van ondernemingsbeleid en -strategie en de algehele planning, structurering en controle van een organisatie. Managementvergoedingen, managementcontroles; advies inzake marktbeheer, personeelsbeheer, productiebeheer en projectbeheer; en advies-, begeleidings- en operationele diensten ter verbetering van het imago bij de klanten en de betrekkingen met het publiek en met andere instellingen zijn allemaal inbegrepen.

(27)

Met het oog op de correcte uitvoering van de maatregelen van Verordening (EU) nr. 833/2014 is het passend de vrijstelling van het verbod op het vervoer van goederen door in Rusland gevestigde wegvervoerondernemingen uit te breiden tot alle diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in Rusland. Het is ook passend bepaalde vrijstellingen van het verbod op het aanvaarden van deposito’s en op trusts uit te breiden en de bepalingen inzake nationale sancties voor inbreuken op de maatregelen van die verordening te verduidelijken en aan te scherpen.

(28)

Die maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk, in het bijzonder om ervoor te zorgen dat die in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(29)

Verordening (EU) nr. 833/2014 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 2 septies wordt het volgende lid toegevoegd:

“3.   Het is verboden reclame te maken voor producten of diensten in enig welke vorm van inhoud die wordt geproduceerd of uitgezonden door de in bijlage XV genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, inclusief via transmissie of distributie op enigerlei in lid 1 bedoelde wijze.”.

2)

In artikel 3, lid 3, wordt punt a) vervangen door:

“a)

het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, tenzij op grond van artikel 3 quaterdecies of artikel 3 quindecies verboden, van of via Rusland naar de Unie; of”.

3)

In artikel 3 bis, lid 2, wordt punt a) vervangen door:

“a)

die noodzakelijk zijn om de kritieke energievoorziening binnen de Unie, alsmede het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, tenzij op grond van artikel 3 quaterdecies of artikel 3 quindecies verboden, van of door Rusland naar de Unie, te waarborgen; of”.

4)

In artikel 3 sexies bis, lid 5, wordt punt a) vervangen door:

“a)

de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts, alsmede bepaalde chemische en ijzerproducten als vermeld in bijlage XXIV, tenzij dit krachtens artikel 3 quaterdecies of artikel 3 quindecies verboden is;”.

5)

In artikel 3 terdecies, lid 4, wordt punt a) vervangen door:

“a)

tenzij dit verboden is op grond van artikel 3 quaterdecies of artikel 3 quindecies, de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts;”.

6)

In artikel 3 terdecies, lid 4, wordt punt d) vervangen door:

“d)

het functioneren van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht; of”.

7)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 3 quaterdecies

1.   Het is verboden ruwe olie of aardolieproducten, als vermeld in bijlage XXV, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien zij van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.

2.   Het is verboden direct of indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, of enige andere dienst in verband met de verbodsbepaling van lid 1, te verstrekken.

3.   De in de leden 1 en 2 vastgestelde verbodsbepalingen gelden niet:

a)

tot en met 5 december 2022 voor eenmalige transacties voor levering op korte termijn die vóór die datum zijn gesloten en uitgevoerd, of voor de uitvoering van contracten voor de aankoop, invoer of overdracht van onder GN-code 2709 00 vallende goederen die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten, op voorwaarde dat de betrokken lidstaten de Commissie uiterlijk op 24 juni 2022 in kennis hebben gesteld van die contracten en dat de betrokken lidstaten de Commissie binnen 10 dagen na de voltooiing ervan in kennis stellen van de eenmalige transacties voor levering op korte termijn;

b)

tot en met 5 februari 2023 voor eenmalige transacties voor levering op korte termijn die vóór die datum zijn gesloten en uitgevoerd, of voor de uitvoering van contracten voor de aankoop, invoer of overdracht van onder GN-code 2710 vallende goederen die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten, op voorwaarde dat de betrokken lidstaten de Commissie uiterlijk op 24 juni 2022 in kennis hebben gesteld van die contracten en dat de betrokken lidstaten de Commissie binnen 10 dagen na de voltooiing ervan in kennis stellen van de eenmalige transacties voor levering op korte termijn;

c)

voor de aankoop, invoer of overdracht van ruwe olie over zee en van aardolieproducten vermeld in bijlage XXV, indien die goederen uit een derde land komen en alleen worden geladen in, vertrekken uit of worden doorgevoerd door Rusland, mits zowel de oorsprong als de eigenaar van die goederen niet-Russisch zijn;

d)

voor onder GN-code 2709 00 vallende ruwe olie die via pijpleidingen uit Rusland in de lidstaten wordt geleverd, totdat de Raad besluit dat de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 van toepassing zijn.

4.   Indien de levering van ruwe olie via pijpleidingen vanuit Rusland aan een niet aan zee grenzende lidstaat wordt onderbroken om redenen die buiten de macht van die lidstaat vallen, mag onder GN-code 2709 00 vallende ruwe olie over zee uit Rusland in uitzonderlijke tijdelijke afwijking van de leden 1 en 2 in die lidstaat worden ingevoerd, totdat de levering wordt hervat of totdat het in lid 3, punt d), bedoelde besluit van de Raad ten aanzien van die lidstaat van toepassing is, indien dat eerder is.

5.   Vanaf 5 december 2022, en in afwijking van de leden 1 en 2, mogen de bevoegde autoriteiten van Bulgarije tot 31 december 2024 de uitvoering toestaan van contracten die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten, voor de aankoop, invoer of overdracht van ruwe olie over zee en van in bijlage XXV vermelde aardolieproducten van oorsprong uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland.

6.   Vanaf 5 februari 2023, en in afwijking van de leden 1 en 2, mogen de bevoegde autoriteiten van Kroatië tot en met 31 december 2023 toestemming verlenen voor de aankoop, de invoer of de overdracht van onder GN-code 2710 19 71 vallende vacuümgasolie die oorspronkelijk afkomstig is uit Rusland of die uitgevoerd is uit Rusland, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden zijn vervuld:

a)

geen alternatieve levering van vacuümgasolie is beschikbaar, en

b)

Kroatië heeft de Commissie ten minste twee weken vóór de vergunning in kennis gesteld van de redenen waarom het van oordeel is dat een specifieke vergunning moet worden verleend, en de Commissie heeft binnen die termijn geen bezwaar gemaakt.

7.   Goederen die ingevolge een door een bevoegde autoriteit uit hoofde van lid 5 of lid 6 verleende afwijking zijn ingevoerd, mogen niet worden verkocht aan kopers in een andere lidstaat of in een derde land.

8.   De overdracht of het vervoer van via pijpleidingen geleverde ruwe olie naar lidstaten als bedoeld in lid 3, punt d), naar andere lidstaten of naar derde landen, of de verkoop ervan aan kopers in andere lidstaten of in derde landen, is verboden.

Alle zendingen en containers van dergelijke ruwe olie zijn duidelijk aangegeven met “REBCO: uitvoer verboden”.

Vanaf 5 februari 2023 is het, wanneer ruwe olie via pijpleidingen is geleverd in een lidstaat als bedoeld in lid 3, punt d), verboden onder GN-code 2710 vallende aardolieproducten die uit dergelijke ruwe olie zijn verkregen, over te dragen of te vervoeren naar andere lidstaten of naar derde landen, of dergelijke aardolieproducten te verkopen aan kopers in andere lidstaten of in derde landen.

Bij wijze van tijdelijke afwijking zijn de in de derde alinea bedoelde verbodsbepalingen van toepassing met ingang van 5 december 2023 voor de invoer en overdracht in Tsjechië, en voor de verkoop aan kopers in Tsjechië, van aardolieproducten verkregen uit ruwe olie die via pijpleidingen in een andere lidstaat is geleverd, als bedoeld in lid 3, punt d). Indien Tsjechië vóór die datum alternatieve voorraden van dergelijke aardolieproducten ter beschikking worden gesteld, stelt de Raad, met eenparigheid van stemmen, een besluit vast om die tijdelijke afwijking te beëindigen. Gedurende de periode tot en met 5 december 2023 mogen de hoeveelheden van dergelijke aardolieproducten die uit andere lidstaten in Tsjechië zijn ingevoerd, niet groter zijn dan de gemiddelde hoeveelheden die in dezelfde periode tijdens de voorgaande vijf jaar uit die andere lidstaten in Tsjechië zijn ingevoerd.

9.   De verbodsbepalingen in lid 1 zijn niet van toepassing op aankopen in Rusland van in bijlage XXV genoemde goederen die nodig zijn om te voorzien in de essentiële behoeften van de koper in Rusland of van humanitaire projecten in Rusland.

10.   De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 8 juni 2022 en vervolgens om de drie maanden in kennis van de hoeveelheden van onder GN-code 2709 00 vallende ruwe olie die via pijpleidingen is ingevoerd, als bedoeld in lid 3, punt d). Dergelijke invoercijfers worden per pijpleiding uitgesplitst. Indien de in lid 4 bedoelde uitzonderlijke tijdelijke afwijking van toepassing is op een niet aan zee grenzende lidstaat, stelt die lidstaat de Commissie om de drie maanden in kennis van de hoeveelheden onder GN-code 2709 00 vallende ruwe olie over zee die uit Rusland wordt ingevoerd, en dat zolang die afwijking van toepassing is.

Gedurende de periode tot en met 5 december 2023 als bedoeld in lid 8, vierde alinea, stellen de lidstaten de Commissie om de drie maanden in kennis van de hoeveelheden die zij naar Tsjechië uitvoeren van onder GN-code 2710 vallende aardolieproducten die zijn verkregen uit ruwe olie die is geleverd via pijpleidingen als bedoeld in lid 3, punt d).

Artikel 3 quindecies

1.   Het is verboden direct of indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten of financiering of financiële bijstand, in verband met het vervoer, ook door middel van schip-tot-schiptransfers, naar derde landen van ruwe olie of aardolieproducten, als vermeld in bijlage XXV, die van oorsprong zijn uit Rusland of die uit Rusland worden uitgevoerd.

2.   De in lid 1 vastgestelde verbodsbepalingen gelden niet voor:

a)

de uitvoering tot en met 5 december 2022 van contracten die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten;

b)

het vervoer van ruwe olie of aardolieproducten vermeld in bijlage XXV, indien die goederen uit een derde land komen en alleen worden geladen in, vertrekken uit of worden doorgevoerd door Rusland, mits zowel de oorsprong als de eigenaar van die goederen niet-Russisch zijn.”.

8)

Artikel 5 bis bis wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid wordt toegevoegd:

“2 bis.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de ontvangst van betalingen die verschuldigd zijn door de daarin bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen uit hoofde van contracten die vóór 15 mei 2022 zijn uitgevoerd.”;

b)

in lid 3 wordt punt a) vervangen door:

“a)

transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de directe of indirecte aankoop, de invoer of het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsook titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts uit of via Rusland in de Unie, in een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, in Zwitserland of in de Westelijke Balkan, tenzij dit verboden is op grond van artikel 3 quaterdecies of artikel 3 quindecies;”;

c)

in lid 3 worden de volgende punten toegevoegd:

“d)

transacties, me inbegrip van verkopen, die strikt noodzakelijk zijn voor de liquidatie, uiterlijk op 5 september 2022, van een joint venture of een soortgelijke juridische constructie, afgesloten vóór 16 maart 2022, waarbij een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 betrokken is;

e)

transacties in verband met het verstrekken van elektronische-communicatiediensten, datacentrumdiensten, en het verstrekken van diensten en uitrusting die nodig zijn voor de werking, het onderhoud, de beveiliging, met inbegrip van de verstrekking van firewalls, en callcenterdiensten aan een rechtspersoon, entiteit of lichaam genoemd in bijlage XIX.”.

9)

Artikel 5 quater wordt vervangen door:

“Artikel 5 quater

1.   In afwijking van artikel 5 ter, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verlening van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva, nadat zij hebben vastgesteld dat de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verlening van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva:

a)

noodzakelijk is voor uitgaven in verband met basisbehoeften van in artikel 5 ter, lid 1, bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen en medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd is voor het betalen van redelijke honoraria of het vergoeden van andere aangegane kosten voor juridische diensten;

c)

uitsluitend bestemd is voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d)

noodzakelijk is voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de vergunning verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat een specifieke vergunning moet worden verleend, of

e)

noodzakelijk is voor de officiële doelen van een diplomatieke of consulaire post of internationale organisatie.

2.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1, punt a), b), c) of e), verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.”.

10)

In artikel 5 septies wordt lid 2 vervangen door:

“2.   Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, noch op natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat, voor een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of voor Zwitserland.”.

11)

Artikel 5 nonies wordt vervangen door:

“Artikel 5 nonies

1.   Het is verboden gespecialiseerde financiële berichtendiensten, die worden gebruikt voor de uitwisseling van financiële gegevens, te verstrekken aan de in bijlage XIV genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen of aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage XIV vermelde entiteit.

2.   Voor elke rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage XIV is het verbod van lid 1 van toepassing vanaf de voor hen in die bijlage vermelde datum. Het verbod geldt vanaf dezelfde datum voor alle in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen van wie, respectievelijk waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage XIV vermelde entiteit.”.

12)

In artikel 5 duodecies, lid 2, wordt punt e) vervangen door:

“e)

tenzij dit verboden is op grond van artikel 3 quaterdecies of artikel 3 quindecies, de aankoop, de invoer of het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts, van of door Rusland naar de Unie, of”.

13)

Artikel 5 quaterdecies wordt vervangen door:

“Artikel 5 quaterdecies

1.   Het is verboden zich te registreren, een statutaire zetel, een zakelijk of administratief adres en beheersdiensten te verstrekken aan een trust of een soortgelijke juridische constructie met als insteller van de trust of begunstigde:

a)

Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven;

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in punt a) of b);

d)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die onder zeggenschap staan van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in punt a), b) of c);

e)

natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in punt a), b), c) of d).

2.   Met ingang van 5 juli 2022 is het verboden op te treden als, of ervoor te zorgen dat een andere persoon optreedt als trustee, gevolmachtigde aandeelhouder, bestuurder, secretaris of soortgelijke positie, voor een trust of soortgelijke juridische constructie als bedoeld in lid 1.

3.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 5 juli 2022, van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 9 april 2022 of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

4.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de insteller van de trust of de begunstigde een onderdaan van een lidstaat is of een natuurlijke persoon is die in het bezit is van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

5.   In afwijking van lid 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor het voorzetten van de in lid 2 genoemde diensten na 5 juli 2022, wegens:

a)

de voltooiing, uiterlijk op 5 september 2022, van transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging van de in lid 3 bedoelde contracten, mits dergelijke transacties vóór 11 mei 2022 van start zijn gegaan, of

b)

andere redenen, mits de dienstverleners direct noch indirect tegoeden of economische middelen aanvaarden van of beschikbaar stellen aan de in lid 1 bedoelde personen, noch die personen anderszins voordeel verschaffen uit tegoeden die in een trust zijn geplaatst.

6.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de in die leden bedoelde diensten, nadat zij hebben geconstateerd dat dit noodzakelijk is voor:

a)

humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties;

b)

activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen, of

c)

de exploitatie van trusts die tot doel hebben bedrijfspensioenregelingen, verzekeringspolissen of aandelenregelingen voor werknemers, liefdadigheidsinstellingen, amateursportclubs en fondsen voor minderjarigen of kwetsbare volwassenen te beheren.

7.   De betrokken lidstaat stelt de Commissie in kennis van elke op grond van lid 5 of lid 6 verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van die vergunning.”.

14)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 5 quindecies

1.   Het is verboden om direct of indirect accountancy-, audit-, met inbegrip van wettelijke controle, boekhoudkundige of belastingadviesdiensten, zakelijk en managementadvies of diensten in verband met public relations te verlenen aan:

a)

de regering van Rusland, of

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2.   Lid 1 is niet van toepassing op de verrichting van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 5 juli 2022 van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

3.   Lid 1 is niet van toepassing op het verrichten van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het recht van verdediging in gerechtelijke procedures en het recht op een effectief rechtsmiddel.

4.   Lid 1 is niet van toepassing op het verlenen van diensten die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitend of gezamenlijk zeggenschap staan van een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat volgens het recht van een lidstaat is erkend of opgericht.

5.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de daarin genoemde diensten, nadat zij hebben geconstateerd dat dit noodzakelijk is voor:

a)

humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties, of

b)

activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen.”.

15)

In artikel 8 wordt lid 1 vervangen door:

“1.   De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties, met inbegrip van passende strafrechtelijke sancties, die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels worden toegepast. De vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten voorzien tevens in passende maatregelen voor de confiscatie van de opbrengsten van dergelijke inbreuken.”.

16)

Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

17)

Bijlage VII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

18)

Bijlage VIII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

19)

Bijlage XII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IV bij deze verordening.

20)

Bijlage XIV wordt vervangen door de tekst in bijlage V bij deze verordening.

21)

Bijlage XV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage VI bij deze verordening.

Dit punt is op een of meer van de in bijlage VI bij deze verordening vermelde entiteiten van toepassing met ingang van 25 juni 2022 en op voorwaarde dat de Raad, na de respectieve gevallen te hebben onderzocht, daartoe bij uitvoeringshandeling besluit.

22)

Bijlage XXI wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage VII bij deze verordening.

23)

Een bijlage XXV wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage VIII bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 juni 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

C. COLONNA


(1)  PB L 153 van 3.6.2022.

(2)  Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).

(3)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).

(4)  PB L 35 van 8.2.2005, blz. 23.


BIJLAGE I

In bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 833/2014 worden de volgende natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen toegevoegd:

“46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise “Radiosviaz”

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise “Kant”

Scientific-Production Enterprise “Svyaz”

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute “Argon”

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Salute”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “State Machine Building Design Bureau “Vympel” By Name I.I.Toropov”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “URALELEMENT”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Plant Dagdiesel”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company “Research Center for Automated Design”

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant “Molot”

Tactical Missile Company, PJSC “MBDB ISKRA”

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, “Central Design Bureau of Automation”

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP “Region”

Tactical Missile Corporation, AO TMKB “Soyuz”

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern “MPO – Gidropribor”

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company “KRASNY GIDROPRESS”

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau “Detal”

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) “October”

United Shipbuilding Corporation “Production Association Northern Machine Building Enterprise”

United Shipbuilding Corporation “5th Shipyard””.


BIJLAGE II

Bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In subcategorie X.A.I.003 van Categorie I — Elektronica wordt punt a vervangen door:

“a.

Frequentieomzetters en speciaal ontworpen componenten daarvoor, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;”.

2)

De volgende categorieën worden toegevoegd:

“Categorie IX — Speciale materialen en aanverwante apparatuur

X.C.IX.001

Geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen als bedoeld in aantekening 1 bij de hoofdstukken 28 en 29 van de gecombineerde nomenclatuur:

a.

In concentraties van 95 % gewicht of meer, als hieronder:

1.

ethyleendichloride (CAS 107-06-2);

2.

nitromethaan (CAS 75-52-5);

3.

picrinezuur (CAS 88-89-1);

4.

aluminumchloride (CAS 7446-70-0);

5.

arseen (CAS 7440-38-2);

6.

arseentrioxide (CAS 1327-53-3);

7.

bis(2-chloorethyl)ethylaminehydrochloride (CAS 3590-07-6);

8.

bis(2-chloorethyl)methylaminehydrochloride (CAS CAS 55-86-7);

9.

tris(2-chloorethyl)aminehydrochloride (CAS 817-09-4);

10.

tributylfosfiet (CAS 102-85-2);

11.

methylisocyanaat (CAS 624-83-9);

12.

chinaldine (CAS 91-63-4);

13.

2-broomchloorethaan (CAS 107-04-0);

14.

benzil (CAS 134-81-6);

15.

diethylether (CAS 60-29-7);

16.

dimethylether (CAS 115-10-6);

17.

diethylaminoethanol (CAS 108-01-0);

18.

2-methoxyethanol (CAS 109-86-4);

19.

butyrylcholinesterase (BCHE);

20.

diëthyleentriamine (CAS 111-40-0);

21.

dichloormethaan (CAS 75-09-2);

22.

dimethylamine (CAS 121-69-7);

23.

ethylbromide (CAS 74-96-4);

24.

ethylchloride (CAS 75-00-3);

25.

ethylamine (CAS 75-04-7);

26.

hexamine (CAS 100-97-0);

27.

isopropanol (CAS 67-63-0);

28.

isopropylbromide (CAS 75-26-3);

29.

isopropylether (CAS 108-20-3);

30.

methylamine (CAS 74-89-5);

31.

methylbromide (CAS 74-83-9);

32.

monoisopropylamine (CAS 75-31-0);

33.

obidoximchloride (CAS 114-90-9);

34.

kaliumbromide (CAS 7758-02-3);

35.

pyridine (CAS 110-86-1);

36.

pyridostigminebromide (CAS 101-26-8);

37.

natrium bromide (CAS 7647-15-6);

38.

natriummetaal (CAS 7440-23-5);

39.

tributylamine (CAS 102-82-9);

40.

triethylamine (CAS 121-44-8); of

41.

trimethylamine (CAS 75-50-3).

b.

In concentraties van 90 % gewicht of meer, als hieronder:

1.

aceton (CAS 67-64-1);

2.

acetyleen (CAS 74-86-2);

3.

ammoniak (CAS 7664-41-7);

4.

antimoon (CAS 7440-36-0);

5.

benzaldehyde (CAS 100-52-7);

6.

benzoïne (CAS 119-53-9);

7.

butaan-1-ol (CAS 71-36-3);

8.

butaan-2-ol (CAS 78-92-2);

9.

isobutanol (CAS 78-83-1);

10.

tert-butanol (CAS 75-65-0);

11.

calciumcarbide (CAS 75-20-7);

12.

koolstofmonoxide (CAS 630-08-0);

13.

chloor (CAS 7782-50-5);

14.

cyclohexanol (CAS 108-93-0);

15.

dicyclohexylamine (CAS 101-83-7);

16.

ethanol (CAS 64-17-5);

17.

ethyleen (CAS 74-85-1);

18.

ethyleenoxide (CAS 75-21-8);

19.

fluorapatiet (CAS 1306-05-4);

20.

waterstofchloride (CAS 7647-01-0);

21.

waterstofsulfide (CAS 7783-06-4);

22.

amandelzuur (CAS 90-64-2);

23.

methanol (CAS 67-56-1);

24.

methylchloride (CAS 74-87-3);

25.

methyljodide (CAS 74-88-4);

26.

methylmercaptaan (CAS 74-93-1);

27.

ethyleenglycol (CAS 107-21-1);

28.

oxalylchloride (CAS 79-37-8);

29.

kaliumsulfide (CAS 1312-73-8);

30.

kaliumthiocyanaat (CAS 333-20-0);

31.

natriumhypochloriet (CAS 7681-52-9);

32.

zwavel (CAS 7704-34-9);

33.

zwaveldioxide (CAS 7446-09-5);

34.

zwaveltrioxide (CAS 7446-11-9);

35.

thiofosforylchloride (CAS 3982-91-0);

36.

triisobutylfosfaat (CAS 1606-96-8);

37.

witte fosfor (CAS 12185-10-3); of

38.

gele fosfor (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002

Fentanyl en de derivaten daarvan alfentanil, sufentanil, remifentanil, carfentanil, alsmede zouten daarvan.

Opmerking:

In X.C.IX.002 worden niet bedoeld producten waarvan is vastgesteld dat het gaat om verpakte consumptiegoederen voor de detailhandelverkoop voor persoonlijk gebruik of verpakte consumptiegoederen voor individueel gebruik.

X.C.IX.003

Chemische precursoren van op het centrale zenuwstelsel werkende chemische stoffen, als hieronder:

a.

4-anilino-N-fenethylpiperidine (CAS 21409-26-7), of

b.

N-fenethyl-4-piperidone (CAS 39742-60-4).

Opmerkingen:

1.

In X.C.IX.003 worden niet bedoeld “chemische mengsels” die een of meer van de in punt X.C.IX.003 vermelde chemische stoffen bevatten en waarin geen van de afzonderlijk vermelde stoffen meer dan 1 gewichtspercent van het mengsel vertegenwoordigt.

2.

In X.C.IX.003 worden niet bedoeld producten waarvan is vastgesteld dat het gaat om verpakte consumptiegoederen voor de detailhandelverkoop voor persoonlijk gebruik of verpakte consumptiegoederen voor individueel gebruik.

Categorie X – Materiaalbewerking

X.B.X.001

“Continue stroomreactoren” en “modulaire componenten” daarvan.

Technische opmerkingen:

1.

Voor de toepassing van X.B.X.001 bestaan “continue stroomreactoren” uit stekker- en spansystemen waarbij reagentia continu in de reactor worden ingebracht en het resulterende product aan de uitlaat wordt opgevangen.

2.

Voor de toepassing van X.B.X.001 zijn “modulaire componenten” vloeistofmodules, vloeistofpompen, kleppen, verpakte modules, mengmodules, drukmeters, vloeistofscheiders enz.

X.B.X.002

Niet onder 2B352.i vallende samenstellers en synthesizers van nucleïnezuren, gedeeltelijk of geheel geautomatiseerd, en ontworpen voor de generatie van nucleïnezuren met een lengte van meer dan 50 basen.

X.B.X.003

Geautomatiseerde peptidesynthesizers die geschikt zijn om te werken onder gecontroleerde atmosferische omstandigheden.”.


BIJLAGE III

In bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 worden de volgende partnerlanden toegevoegd:

“VERENIGD KONINKRIJK

ZUID-KOREA”.


BIJLAGE IV

In bijlage XII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt de titel vervangen door:

“Lijst van de in artikel 5, lid 2, bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen”.


BIJLAGE V

Bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE XIV

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 5 NONIES BEDOELDE RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN EN LICHAMEN

Naam van de rechtspersoon, entiteit of lichaam

Datum van toepassing

Bank Otkritie

12 maart 2022

Novikombank

12 maart 2022

Promsvyazbank

12 maart 2022

Bank Rossiya

12 maart 2022

Sovcombank

12 maart 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 maart 2022

VTB BANK

12 maart 2022

Sberbank

14 juni 2022

Credit Bank of Moscow

14 juni 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14 juni 2022


BIJLAGE VI

In bijlage XV bij Verordening (EU) nr. 833/2014 worden de volgende entiteiten toegevoegd:

“Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International”.


BIJLAGE VII

Bijlage XXI bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE XXI

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 3 DECIES BEDOELDE GOEDEREN EN TECHNOLOGIE

GN-code

Naam van het product

0306

Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld

16043100

Kaviaar

16043200

Kaviaarsurrogaten

2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

2303

Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen, bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie, bostel (brouwerijafval), afvallen van branderijen, ook indien in pellets

2523

Portlandcement, aluminiumcement, hoogovencement, supersulfaatcement en soortgelijk hydraulisch cement, ook indien gekleurd of in de vorm van klinkers

ex ex2825

Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan; andere anorganische basen; andere metaaloxiden, -hydroxiden en -peroxiden, met uitzondering van de GN-codes 2825 20 00 en 2825 30 00

ex ex2835

Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten) en fosfaten; polyfosfaten, al dan niet chemisch welbepaald, met uitzondering van GN-code 2835 26 00

ex ex2901

Acyclische koolwaterstoffen, met uitzondering van GN-code 2901 10 00

2902

Cyclische koolwaterstoffen

ex ex2905

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan, met uitzondering van GN-code 2905 11 00

2907

Fenolen; fenolalcoholen

2909

Ethers, etheralcoholen, etherfenolen, etherfenolalcoholen, alcoholperoxiden, etherperoxiden, acetaal- en hemiacetaalperoxiden, ketonperoxiden (al dan niet chemisch welbepaald), alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

310420

Kaliumchloride

310520

minerale of chemische meststoffen die de drie vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten

310560

minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium bevatten

ex ex31059020

Andere meststoffen die kaliumchloride bevatten

ex ex31059080

Andere meststoffen die kaliumchloride bevatten

3902

Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen

4011

Nieuwe luchtbanden van rubber

44

Hout en houtwaren; houtskool

4705

Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling

4804

Kraftpapier en kraftkarton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen, ander dan dat bedoeld bij post 4802 of 4803

6810

Werken van cement, van beton of van kunststeen, ook indien gewapend

7005

Vuurgepolijst glas (“float glass”) en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt

7007

Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten

7010

Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas

7019

Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bijvoorbeeld garens, rovings, weefsels)

7106

Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

7606

Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm.

7801

Ruw lood

ex ex8411

Turbinestraalmotoren, schroefturbines en andere gasturbines met uitzondering van onderdelen van turbinestraalmotoren en schroefturbines van GN-code 8411 91 00

8431

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines of toestellen bedoeld bij de posten 8425 tot en met 8430

8901

Passagiersschepen, rondvaartboten, veerboten, vrachtschepen, aken en dergelijke schepen voor het vervoer van personen of van goederen

8904

Sleepboten en duwboten

8905

Lichtschepen, pompboten, baggermolens en zandzuigers, drijvende kranen en andere schepen, waarbij het varen slechts van bijkomstige betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie; drijvende droogdokken; boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden

9403

Andere meubelen en delen daarvan


BIJLAGE VIII

De volgende bijlage wordt toegevoegd:

“BIJLAGE XXV

LIJST VAN RUWE OLIE EN AARDOLIEPRODUCTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3 QUATERDECIES EN ARTIKEL 3 QUINDECIES

GN-Code

Beschrijving

2709 00

Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen

2710

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie


3.6.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 153/75


VERORDENING (EU) 2022/880 VAN DE RAAD

van 3 juni 2022

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad (2) geeft uitvoering aan de beperkende maatregelen van Besluit 2014/145/GBVB.

(2)

Op 3 juni 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/885 (3) tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB vastgesteld, waarbij nieuwe uitzonderingsmogelijkheden werden ingevoerd met betrekking tot de bevriezing van activa en het verbod op het ter beschikking stellen van tegoeden of economische middelen aan aangewezen personen en entiteiten. Het is ook passend de bepalingen inzake nationale sancties voor inbreuken op de maatregelen van deze verordening te verduidelijken en aan te scherpen.

(3)

Deze wijzigingen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(4)

Verordening (EU) nr. 269/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 6 quater

Artikel 2 is niet van toepassing op tegoeden of economische middelen die strikt noodzakelijk zijn voor het verlenen van elektronische-communicatiediensten door telecommunicatie-exploitanten uit de Unie, voor het verlenen van bijbehorende faciliteiten en diensten die noodzakelijk zijn voor de exploitatie, het onderhoud en de beveiliging van dergelijke elektronische-communicatiediensten, in Rusland, in Oekraïne, in de Unie, tussen Rusland en de Unie, en tussen Oekraïne en de Unie, en voor datacentrumdiensten in de Unie.”.

2)

In artikel 15 wordt lid 1 vervangen door:

“1.   De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties, met inbegrip van, in voorkomend geval, strafrechtelijke sancties, die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zij ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten voorzien tevens in passende maatregelen voor de confiscatie van de opbrengsten van dergelijke inbreuken.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 juni 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

C. COLONNA


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16.

(2)  Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6).

(3)  Besluit van de Raad (GBVB) 2022/885 van 3 juni 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 153 van 3.6.2022).


BESLUITEN

3.6.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 153/77


UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2022/881 VAN DE RAAD

van 3 juni 2022

tot uitvoering van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en in het licht van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en in het licht van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne (1), en met name artikel 6, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 15 oktober 2012 Besluit 2012/642/GBVB vastgesteld.

(2)

Gezien de ernst van de situatie in Belarus en de aanhoudende mensenrechtenschendingen en de aanhoudende repressie van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie moeten twaalf personen en acht entiteiten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Besluit 2012/642/GBVB opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(3)

Besluit 2012/642/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Besluit 2012/642/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 juni 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

C. COLONNA


(1)  PB L 285 van 17.10.2012, blz. 1.


BIJLAGE

Bijlage I bij Besluit 2012/642/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende natuurlijke personen worden toegevoegd aan tabel A “In artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 1, bedoelde natuurlijke personen”:

 

Naam

(Transcriptie van de Belarussische spelling)

(Transcriptie van de Russische spelling)

Naam

(Belarussische spelling)

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

Datum van plaatsing op de lijst

“184.

Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Functie(s): Voorzitter van de centrale commissie van de Republiek Belarus voor de verkiezingen en het houden van referenda van de Republiek

Geboortedatum: 28.4.1964

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie van voorzitter van de centrale commissie van de Republiek Belarus voor de verkiezingen en het houden van referenda van de Republiek, die hij sinds 13 december 2021 uitoefent, is Ihar Karpenka verantwoordelijk voor het organiseren en het houden van het grondwettelijk referendum van 27 februari 2022, dat niet beantwoordt aan de internationale normen op het gebied van de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten en evenmin voldoet aan de door de Commissie van Venetië vastgestelde criteria. De tekst van de nieuwe grondwet is op niet-transparante wijze tot stand gekomen, en het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in ballingschap werden niet bij dat proces betrokken.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het ernstig ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Belarus.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Functie(s): Zoon van Aliaksei Aleksin, aandeelhouder van Belneftgaz, Energo-Oil en Grantlo (voorheen Energo-Oil-Invest)

Geboortedatum: 25.4.1987

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Dzmitry Aleksin is de zoon van Aliaksei Aleksin, een prominent Belarussisch zakenman. In 2021 werd hij mede-eigenaar van ondernemingen die eigendom waren van of banden hadden met zijn vader, waaronder Energo-Oil, Belneftgaz en Grantlo (voorheen Energo-Oil-Invest). Die ondernemingen kregen een voorkeursbehandeling op basis van presidentiële decreten die door Aliaksandr Lukashenka werden ondertekend: Inter Tobacco kreeg exclusieve voorrechten voor de invoer van tabaksproducten in Belarus, terwijl Belneftgaz werd aangewezen als nationale toezichthouder voor de doorvoer.

Hij trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime.

3.6.2022

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Functie(s): Zoon van Aliaksei Aleksin, aandeelhouder van Belneftgaz, Energo-Oil en Grantlo (voorheen Energo-Oil-Invest)

Geboortedatum: 29.8.1997

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Vital Aleksin is de zoon van Aliaksei Aleksin, een prominent Belarussisch zakenman. In 2021 werd hij mede-eigenaar van ondernemingen die eigendom waren van of banden hadden met zijn vader, waaronder Energo-Oil, Belneftgaz en Grantlo (voorheen Energo-Oil-Invest). Die ondernemingen kregen een voorkeursbehandeling op basis van presidentiële decreten die door Aliaksandr Lukashenka werden ondertekend: Inter Tobacco kreeg exclusieve voorrechten voor de invoer van tabaksproducten in Belarus, terwijl Belneftgaz werd aangewezen als nationale toezichthouder voor de doorvoer.

Hij trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Functie(s): Servisch zakenman en politicus, verbonden met het bedrijf Dana Holdings

Geboortedatum: 17.1.1954

Geboorteplaats: Peja/Pec Kosovo

Geslacht: man

Nationaliteit: Servisch

Paspoortnummer: 12830978 (geldig tot 27.12.2026)

Bogoljub Karić is een Servisch zakenman en politicus. Samen met zijn familieleden ontwikkelde hij een netwerk van vastgoedbedrijven in Belarus en heeft hij een netwerk van contacten met de familie van Aliaksandr Lukashenka opgebouwd. Met name was hij nauw verbonden met Dana Holdings en zijn voormalige dochteronderneming Dana Astra, en vertegenwoordigde hij die entiteiten naar verluidt tijdens bijeenkomsten met Lukashenka. Het project Minsk World, dat werd ontwikkeld door een met Karić verbonden bedrijf, werd door Lukashenka beschreven als “een voorbeeld van samenwerking van de Slavische wereld”. Dankzij die nauwe betrekkingen met Lukashenka en zijn entourage kregen de met Karić verbonden ondernemingen een voorkeursbehandeling van het regime van Lukashenka, waaronder belastingvoordelen en percelen voor de ontwikkeling van vastgoed.

Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

3.6.2022

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Functie(s): Medepresentator van het programma “Platform” op de staatstelevisiezender Belarus 1

Lid van de organisatie “Rusj molodaja”

Geboortedatum: 20.9.1990

Geboorteplaats: Belarus

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Andrii Sich is medepresentator van het programma “Platform” op de staatstelevisiezender Belarus 1. In die functie heeft hij steun verleend aan narratieven van het regime die erop gericht zijn onafhankelijke media in diskrediet te brengen, de democratie te ondermijnen en repressie te rechtvaardigen. Hij heeft het narratief van het Lukashenka-regime over het voornemen van westerse staten om een staatsgreep in Belarus te organiseren gesteund, en hij heeft opgeroepen tot strenge straffen voor de vermeende betrokkenen, heeft steun verleend aan desinformatiecampagnes over de mishandeling van migranten die vanuit Belarus in de Unie zijn aangekomen, en heeft bijgedragen tot het voorstellen van onafhankelijke media als buitenlandse agenten wier activiteiten beperkt moeten worden.

Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Functie(s): Hoofd van de afdeling van het openbaar ministerie van de regio/oblast Gomel die toeziet op de wettelijkheid van gerechtelijke uitspraken in strafzaken; hoofdadviseur juridische zaken

Geboortedatum: 21.3.1980

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Dzianis Mikusheu is hoofd van de afdeling van het openbaar ministerie van de regio/oblast Gomel die toeziet op de wettelijkheid van gerechtelijke uitspraken in strafzaken en hoofdadviseur juridische zaken. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor het inleiden van strafrechtelijke procedures tegen Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich en Mikalai Statkevich. Volgens het verslag van de werkgroep inzake willekeurige detentie van de Mensenrechtenraad heeft hij bijgedragen tot de willekeurige detentie van Siarhei Tsikhanouski.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, voor ondermijning van de rechtsstaat en voor repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

3.6.2022

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Functie(s): Rechter bij de regionale rechtbank van Gomel

Geboortedatum: 3.7.1979

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Persoonsnummer: 070379H041PBI

Mikalai Dolia is rechter bij de regionale rechtbank van Gomel. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor de veroordeling van Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich en Mikalai Statkevich tot disproportioneel lange gevangenisstraffen. Volgens het verslag van de werkgroep inzake willekeurige detentie van de Mensenrechtenraad heeft hij bijgedragen tot de willekeurige detentie van Siarhei Tsikhanouski.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, voor ondermijning van de rechtsstaat en voor repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Functie(s): Hoofd van het hoofddepartement voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en corruptie in Belarus (GUBOPiK)

Geboortedatum: 19.2.1974

Adres: Skryganova St. 4A, Apt. 211, Minsk, Belarus

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Andrei Parshyn is sinds 2021 hoofd van het hoofddepartement voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en corruptie (GUBOPiK) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. GUBOPiK is een van de belangrijkste organen die verantwoordelijk zijn voor de politieke vervolgingen in Belarus, met inbegrip van de willekeurige en onwettige arrestaties en mishandeling, waaronder marteling, van activisten en leden van het maatschappelijk middenveld.

GUBOPiK heeft op zijn Telegramprofiel video's gepubliceerd van gedwongen bekentenissen van Belarussische activisten en gewone burgers, die zo worden blootgesteld aan het grote publiek in Belarus en worden gebruikt als politiek drukmiddel. GUBOPiK heeft ook Mark Bernstein, een van de belangrijkste redacteuren voor de Russischtalige Wikipedia, vastgezet voor het publiceren van wat in hun ogen anti-Russisch nepnieuws is over de Russische agressie tegen Oekraïne.

Andrei Parshyn is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en voor repressie van het maatschappelijk middenveld in Belarus.

3.6.2022

192.

Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Functie(s): Werknemer van staatstelevisiezender ONT, schrijver en presentator van verschillende programma's (“Propaganda”, “To be completed”)

Geboortedatum: 26.3.1989

Geboorteplaats: Grodno/Hrodna Belarus

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Ihar Tur werkt bij de staatstelevisiezender ONT en is een van de belangrijkste propagandisten van het Lukashenka-regime. Hij presenteert het programma “Propaganda”, waarin hij oproept tot geweld, activisten van de oppositie in diskrediet brengt en video's van gedwongen bekentenissen van politieke gevangenen onder de aandacht brengt. Hij is verantwoordelijk voor een aantal valse berichten over de protesten van de Belarussische oppositie en voor desinformatie over gebeurtenissen in de Unie en over aanvallen op het maatschappelijk middenveld. Hij is ook verantwoordelijk voor het online verspreiden van desinformatie en berichten die aanzetten tot geweld. Hij heeft van Aliaksandr Lukashenka een medaille ontvangen voor zijn werk in de media.

Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Functie(s): Speciaal correspondent van de krant “Belarus Vandaag” (SB Belarus Segodnya), anker op de staatstelevisiezender ''Belarus 1''

Geboortedatum: 30.6.1983

Adres: Vodolazhsky St. 8A, apt. 45, Minsk, Belarus

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

Lyudmila Hladkaya is een van de meest prominente propagandisten van het Lukashenka-regime. Zij werkt bij de krant “Belarus Vandaag” (SB Belarus Segodnya) en bij andere regeringsgezinde media, waaronder de staatstelevisiezender Belarus 1. Zij spreekt vaak over de democratische oppositie in haatzaaiende en minachtende taal. Zij heeft ook talrijke onterecht opgesloten Belarussische burgers, vaak studenten, in vernederende situaties en op spottende wijze “geïnterviewd”. Zij heeft de repressie door het veiligheidsapparaat van Belarus bevorderd en heeft desinformatie- en informatiemanipulatiecampagnes helpen opzetten. Zij steunt Aliaksandr Lukashenka openlijk en is trotse aanhanger van zijn regime. Zij wordt voor haar werk openlijk geprezen door en heeft prijzen ontvangen van Lukashenka.

Aldus trekt zij profijt van en steunt zij het Lukashenka-regime.

3.6.2022

194.

Ryhor Yur'yevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Functie(s): Werknemer van staatstelevisiezender ''CTV'', auteur en presentator van verschillende programma's (“Secret Springs of Politics”, “Order of Judas”, “Panopticon”)

Rang: reserveluitenant

Geboortedatum: 18.10.1995

Geboorteplaats: Minsk, Belarus

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Ryhor Azaronak is een van de belangrijkste propagandisten van het Lukashenka-regime. Hij is een politiek columnist, auteur en presentator van wekelijkse propagandashows op de staatstelevisiezender ''CTV''. In zijn uitzendingen keurde hij geweld tegen dissidenten van het Lukashenka-regime goed, en gebruikte hij systematisch minachtende taal ten aanzien van activisten, journalisten en andere tegenstanders van het Lukashenka-regime. Hij ontving de medaille “Voor moed” van Aliaksandr Lukashenka.

Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

3.6.2022

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Functie(s): Directeur-generaal van de openbare vennootschap op aandelen “Belaruskali”

Lid van het Permanent Comité van de Raad van de Republiek Belarus en van de Nationale Vergadering van de Republiek Belarus voor buitenlandse zaken en nationale veiligheid

Geboortedatum: 15.6.1976

Geboorteplaats: het dorp Pogost, Soligorsk-district, regio/oblast Minsk, Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Ivan Galavatyi is de directeur-generaal van het staatsbedrijf Belaruskali, dat een belangrijke bron van inkomsten en buitenlandse valuta voor het Lukashenka-regime is. Hij is lid van de Raad van de Republiek Belarus van de Nationale Vergadering en bekleedt meerdere andere hoge functies in Belarus. Hij heeft tijdens zijn loopbaan meerdere staatsprijzen ontvangen, onder meer rechtstreeks uit handen van Aliaksandr Lukashenka. Hij heeft nauwe banden met Lukashenka en zijn familieleden. Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

De werknemers van Belaruskali die in de nasleep van de frauduleuze presidentsverkiezingen van augustus 2020 in Belarus deelnamen aan stakingen en vreedzame demonstraties, ontvingen geen premies meer en werden ontslagen. Aliaksandr Lukashenka dreigde er persoonlijk mee de stakers te vervangen door mijnwerkers uit Oekraïne. Ivan Galavatyi is bijgevolg verantwoordelijk voor repressie van het maatschappelijk middenveld.

3.6.2022”

2)

De volgende rechtspersonen worden toegevoegd aan tabel B “In artikel 4, lid 1, bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen”:

 

Naam

(Engelse transcriptie van de Belarussische spelling)

(Engelse transcriptie van de Russische spelling)

Naam

(Belarussische spelling)

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

Datum van plaatsing op de lijst

“28.

Openbare vennootschap op aandelen “Belaruskali”

Адкрытае акцыянернае таварыства “Беларуськалiй”

Открытое акционерное общество “Беларуськалий”

Adres: Korzha St. 5, Soligorsk, 223710 regio/oblast Minsk, Belarus

Registratiedatum: 23.12.1996

Registratienummer: 600122610

De openbare vennootschap op aandelen “Belaruskali” is een staatsbedrijf en een van de grootste potasproducenten ter wereld. Het bedrijf staat in voor 20 % van de wereldwijde potasuitvoer. Als zodanig is het bedrijf een belangrijke bron van inkomsten en buitenlandse valuta voor het Lukashenka-regime. Aliaksandr Lukashenka beschreef het bedrijf als “een nationale parel om trots op te zijn, een pijler van de Belarussische uitvoer”. Belaruskali trekt aldus profijt van en steunt het Lukashenka-regime.

De werknemers van Belaruskali die in de nasleep van de frauduleuze presidentsverkiezingen van augustus 2020 in Belarus deelnamen aan stakingen en vreedzame demonstraties, werden geïntimideerd en ontslagen door het management. Lukashenka dreigde er persoonlijk mee de stakers te vervangen door mijnwerkers uit Oekraïne. Belaruskali is daarom verantwoordelijk voor repressie van het maatschappelijk middenveld in Belarus en steunt het Lukashenka-regime.

3.6.2022

29.

Vennootschap op aandelen “Belarusian Potash Company”

ААТ “Беларуская калiйная кампанiя”

ОАО Белорусская калийная компания

Adres: Masherova Ave. 35, 200022 Minsk, Belarus

Registratiedatum: 13.9.2013

Registratienummer: 192050251

Tel. +375 (17)-309-30-10; +375 (17)-309-30-30

E-mailadres: info@belpc.by

De vennootschap op aandelen “Belarusian Potash Company” is het bedrijf dat de uitvoer van kaliumproducent Belaruskali regelt, een Belarussisch staatsbedrijf. Belaruskali is een van de grootste inkomstenbronnen voor het Lukashenka-regime. Belarusian Potash Company is goed voor 20 % van de wereldwijde kaliumexport.

De overheid waarborgt het monopolierecht van het bedrijf Belarusian Potash Company op de uitvoer van kalimeststoffen. Door de voorkeursbehandeling van de Belarussische autoriteiten genereert het bedrijf enorme inkomsten. Belarusian Potash Company trekt aldus profijt van en steunt het Lukashenka-regime.

3.6.2022

30.

“Inter Tobacco” LLC

Таварыства з абмежаванай адказнасцю “Iнтэр Табак”

Общество с ограниченной ответственностью “Интер Тобако”

Adres: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 regio/oblast Minsk, Belarus (vrije economische zone van Minsk)

Registratiedatum: 10.10.2002

Registratienummer: 808000714

Inter Tobacco LLC is onderdeel van Tobacco Manufacturing Industry in Belarus. Het heeft een groot deel van de winstgevende binnenlandse sigarettenmarkt in Belarus in handen. Bij decreet van Aliaksandr Lukashenka kreeg het bedrijf exclusieve voorrechten om tabaksproducten in Belarus in te voeren. Daarnaast vaardigde Lukashenka een presidentieel decreet uit waarin de grenzen van de Belarussische hoofdstad Minsk werden hertekend, zodat grond voor de fabriek van Inter Tobacco vrijkwam. Wellicht om belastingen te ontduiken. Inter Tobacco is een bedrijf van Alexei Oleksin en dichte familieleden van hem (het is eigendom van het bedrijf Energo-Oil van Oleksin).

Inter Tobacco trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime.

3.6.2022

31.

Openbare vennootschap op aandelen “Naftan”

Адкрытае акцыянернае таварыства “Нафтан”

Открытое акционерное общество “Нафтан”

Adres: Novopolotsk 1, 211440 regio Vitebsk, Belarus

Registratiedatum: 1992

Registratienummer: 300042199

Het staatsbedrijf openbare vennootschap op aandelen “Naftan” is een belangrijke bron van inkomsten en buitenlandse valuta voor het Lukashenka-regime. Naftan trekt aldus profijt van en steunt het Lukashenka-regime.

Werknemers van Naftan die in de nasleep van de frauduleuze verkiezingen van augustus 2020 in Belarus deelnamen aan stakingen en vreedzame demonstraties, werden geïntimideerd en ontslagen door het management. Naftan is daarom verantwoordelijk voor repressie van het maatschappelijk middenveld in Belarus en steunt het Lukashenka-regime.

3.6.2022

32.

Openbare vennootschap op aandelen “Grodno Tobacco Factory Neman”

Адкрытае акцыянернае таварыства “Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман”

Oткрытое акционерное общество “Гродненская табачная фабрика Неман”

Adres: Ordzhonikidze St. 18, 230771 Grodno/Hrodna, Belarus

Registratiedatum: 30.12.1996

Registratienummer: 500047627

De openbare vennootschap op aandelen “Grodno Tobacco Factory Neman” is een Belarussisch staatsbedrijf en een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het Lukashenka-regime. Het bedrijf is goed voor 70 tot 80 % van de tabaksmarkt in Belarus. Grodno Tobacco Factory Neman trekt aldus profijt van en steunt het Lukashenka-regime.

De in Belarus geproduceerde merken van Grodno Tobacco Factory Neman behoren tot de meest voorkomende merken die de Unie worden binnengesmokkeld in het kader van de lucratieve sluikhandel in tabak. Hiervoor worden treinwagons van de Belarussische staatsbedrijven Belaruskali en Grodno Azot gebruikt. Grodno Tobacco Factory Neman draagt derhalve bij aan het faciliteren van de illegale overbrenging van aan beperkingen onderworpen goederen naar het grondgebied van de Unie.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства “Белмытсэрвiс”

Республиканское унитарное предприятие “Белтаможсервис”

Adres: 17th km, Minsk-Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk Region/Oblast, Belarus

Registratiedatum: 9.6.1999

Registratienummer: 101561144

Beltamozhservice is een staatsbedrijf en is een van de grootste logistieke bedrijven in Belarus. Het heeft nauwe banden met de Belarussische autoriteiten en is betrokken bij de smokkel en wederuitvoer van goederen uit Belarus naar Rusland. Het bedrijf trekt profijt van zijn banden met de Belarussische autoriteiten en verschaft aanzienlijke inkomsten aan het Lukashenka-regime. Beltamozhservice trekt aldus profijt van en steunt het Lukashenka-regime.

3.6.2022

34.

Open vennootschap op aandelen Beheermaatschappij van “Belkommunmash” Holding

Адкрытае акцыянернае таварыства “Кiруючая кампанiя холдынгу “Белкамунмаш””

Открытое акционерное общество “Управляющая компания холдинга “Белкоммунмаш””

Adres: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Belarus

Registratiedatum: 13.8.1991

Registratienummer: 100205408

Belkommunmash is een Belarussische fabrikant van voertuigen voor het openbaar vervoer. Aliaksandr Lukashenka bevordert de zaken van Belkommunmash, zorgt ervoor dat het bedrijf zijn contractuele verplichtingen jegens zijn partners kan nakomen en gebruikt zijn invloed om de bedrijfsactiviteiten van Belkommunmash te ondersteunen. Belkommunmash trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime.

Belkommunmash heeft werknemers ontslagen als vergelding voor hun protest tegen de vervalste uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020, en is derhalve verantwoordelijk voor repressie van het maatschappelijk middenveld, en steunt het Lukashenka-regime.

3.6.2022

35.

Belteleradio Company/nationale staatstelevisie- en -radio-omroep van de Republiek Belarus

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь/Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь/Белтелерадиокомпания

Adres: Makayonka St. 9, Minsk, Belarus

Registratiedatum: 14.9.1994

Registratienummer: 100717729

Website: tvr.by

Belteleradio Company is de nationale staatstelevisie en -radio-omroep die zeven televisiezenders en vijf radiozenders in Belarus beheert. In de nasleep van de frauduleuze presidentsverkiezingen van augustus 2020 heeft Belteleradio Company protesterende werknemers van de mediakanalen waarover hij zeggenschap heeft, ontslagen en vervangen door Russische mediamedewerkers. Belteleradio Company is bijgevolg verantwoordelijk voor repressie van het maatschappelijk middenveld.

De televisie- en radiozenders van Belteleradio Company verspreiden actief propaganda en steunen zo het Lukashenka-regime.

3.6.2022”


3.6.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 153/88


BESLUIT (GBVB) 2022/882 VAN DE RAAD

van 3 juni 2022

tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 15 oktober 2012 Besluit 2012/642/GBVB (1) vastgesteld betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus.

(2)

Op 24 februari 2022 heeft de president van de Russische Federatie een militaire operatie in Oekraïne aangekondigd en zijn Russische strijdkrachten begonnen met een aanval op Oekraïne, onder meer vanuit het grondgebied van Belarus. Die aanval is een flagrante schending van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(3)

De Raad heeft op 2 maart 2022 Besluit (GBVB) 2022/356 (2) vastgesteld, waarbij de titel van Besluit 2012/642/GBVB werd gewijzigd en verdere beperkende maatregelen werden ingesteld in antwoord op de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne.

(4)

In zijn conclusies van 24 maart 2022 heeft de Europese Raad verklaard dat de Unie bereid blijft snel verdere gecoördineerde, zware sancties op te leggen aan Rusland en Belarus om de Russische mogelijkheden om de agressieoorlog voort te zetten op effectieve wijze te dwarsbomen.

(5)

Gezien de ernst van de situatie is het passend de lijst van Belarussische kredietinstellingen en hun Belarussische dochterondernemingen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen met betrekking tot het verlenen van gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer uit te breiden. Ook is het passend de lijst van entiteiten die onderworpen zijn aan beperkingen met betrekking tot vergunningen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en van goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Belarus of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, uit te breiden.

(6)

Besluit 2012/642/GBVB moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2012/642/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2 sexvicies wordt vervangen door:

“Artikel 2 sexvicies

1.   Het is verboden gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer, die worden gebruikt voor de uitwisseling van financiële gegevens, te verlenen aan de in bijlage V genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen of aan in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage V vermelde entiteit.

2.   Voor elke in bijlage V bedoelde rechtspersoon, entiteit of lichaam is het verbod van lid 1 van toepassing vanaf de voor hen in die bijlage vermelde datum. Het verbod is vanaf diezelfde datum van toepassing op in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage V vermelde entiteit.”.

2)

De bijlagen II en V bij Besluit 2012/642/GBVB worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 juni 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

C. COLONNA


(1)  Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus (PB L 285 van 17.10.2012, blz. 1). Nu getiteld Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en in het licht van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne.

(2)  Besluit (GBVB) 2022/356 van de Raad van 2 maart 2022 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus (PB L 67 van 2.3.2022, blz. 103).


BIJLAGE

1)

Bijlage II bij Besluit 2012/642/GBVB wordt vervangen door:

“BIJLAGE II

LIJST VAN IN ARTIKEL 2 QUINQUIES BEDOELDE RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN OF LICHAMEN

Ministerie van Defensie van Belarus

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT — Control Systems — Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding JSC

AGAT — Electromechanical Plant OJSC

AGAT — SYSTEM

ATE — Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT — New Technologies

Departement Binnenlandse Zaken van het Uitvoerend Comité van de oblast Gomel

Binnenlandse troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Republiek Belarus

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Staatsagentschap voor de militaire industrie van de Republiek Belarus

Comité voor de Staatsveiligheid van de Republiek Belarus

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC.

2)

Bijlage V bij Besluit 2012/642/GBVB wordt vervangen door:

“BIJLAGE V

LIJST VAN IN ARTIKEL 2 SEXVICIES BEDOELDE RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN OF LICHAMEN

Naam van de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam

Datum van toepassing

Belagroprombank

20 maart 2022

Bank Dabrabyt

20 maart 2022

Ontwikkelingsbank van de Republiek Belarus

20 maart 2022

Belinvestbank (Belarussische Bank voor Ontwikkeling en Wederopbouw)

14 juni 2022


3.6.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 153/92


BESLUIT (GBVB) 2022/883 VAN DE RAAD

van 3 juni 2022

tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 17 maart 2014 Besluit 2014/145/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Unie blijft de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne onverminderd steunen, en acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnen, veroordelen.

(3)

De Unie veroordeelt in de krachtigste bewoordingen de gemelde gruweldaden van de strijdkrachten van de Russische Federatie in Boetsja en andere Oekraïense steden. De Unie steunt alle maatregelen om ervoor te zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd voor schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht in Oekraïne door strijdkrachten van de Russische Federatie.

(4)

Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat 65 personen en 18 entiteiten moeten worden toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(5)

Besluit 2014/145/GBVB moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 juni 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

C. COLONNA


(1)  Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16).


BIJLAGE

De volgende personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst van personen, entiteiten en lichamen in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB:

1.   PERSONEN

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(Russisch: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Kolonel, bevelhebber van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Adres: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3

Kolonel Azatbek Asanbekovich Omurbekov is de bevelhebber van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid en kreeg als bijnaam “de Slager van Boetsja” vanwege zijn directe verantwoordelijkheid voor de dodingen, verkrachtingen en martelingen in Boetsja.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1112.

Andrei Boevich KURBANOV

(Russisch: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 7.1.1970

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 4615 949409

Nationaal identiteitsnummer: Y-184386

Andrei Boevich Kurbanov is een kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV

(Russisch: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 19.11.1978

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 8001 142195

Nationaal identiteitsnummer: Ф-703443

Viacheslav Sergeevich Klobukov is een kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS

(Russisch: Александр Викторович ВИНС)

Kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 24.1.1969

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0801 547363

Nationaal identiteitsnummer: T-194304

Aleksandr Viktorovich Vins is een kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV

(Russisch: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 14.1.1978

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 380 2634927

Nationaal identiteitsnummer: Ф-529191

Aleksandr Leonidovich Shershnev is een kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV

(Russisch: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 25.9.1982

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 6804 36337

Nationaal identiteitsnummer: X-296449

Sergei Aleksandrovich Vetrov is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV

(Russisch: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 30.10.1978

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 6002 284996

Nationaal identiteitsnummer: Ф-052935

Ruslan Ovsepovich Mitiaev is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO

(Russisch: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 5.11.1972

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 1202 583493

Nationaal identiteitsnummer: У-639041

Andrei Nikolaevich Ermishko is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV

(Russisch: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 3.1.1980

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 5003 593303

Nationaal identiteitsnummer: У-874515

Maksim Alekseevich Platonenkov is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV

(Russisch: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 5.9.1979

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 7600 562816

Nationaal identiteitsnummer: Ф-594713

Vladimir Viktorovich Matafonov is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV

(ook bekend als Dmitrii Ivanovich LVIV)

(Russisch: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 15.8.1975

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 7603 794013

Nationaal identiteitsnummer: Ф-620752

Dmitrii Ivanovich Lvov is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII

(Russisch: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 1.1.1977

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 8103 551489

Nationaal identiteitsnummer: У-853407

Evgenii Valerievich Ladyzhenskii is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN

(Russisch: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 19.9.1976

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0402 274319

Nationaal identiteitsnummer: Ф-620770

Dmitrii Viktorovich Pakhandrin is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN

(Russisch: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 12.9.1977

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 5301 903199

Nationaal identiteitsnummer: Ф-607350

Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1125.

Denis Nikolaevich DEEV

(Russisch: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 30.7.1977

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 9002 427497

Nationaal identiteitsnummer: Ф-624703

Denis Nikolaevich Deev is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV

(Russisch: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 20.5.1979

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 1804 68726

Nationaal identiteitsnummer: Ф-584921

Oleg Iurievich Bukhvalov is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO

(Russisch: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 27.12.1976

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 2702 603048

Nationaal identiteitsnummer: Ф-670103

Dmitrii Aleksandrovich Smoliago is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV

(Russisch: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОВ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 15.3.1976

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0802 576504

Nationaal identiteitsnummer: У-053364

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN

(Russisch: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 21.7.1977

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 1002 570526

Nationaal identiteitsnummer: У-874071

Roman Vladimirovich Nadezdhin is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV

(Russisch: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 27.10.1972

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0502 898734

Nationaal identiteitsnummer: У-721933

Viktor Vladimirovich Filippov is een luitenant-kolonel van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV

(ook bekend als Faik Samaddin MAMMADOV)

(Russisch: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 24.11.1978

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 9902 119102

Nationaal identiteitsnummer: 802348

Faik Mamedov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV

(Russisch: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 9.12.1980

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 6602 516592

Nationaal identiteitsnummer: 845762

Igor Evgenievich Fedotov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1133.

German Nikolaevich KULEMIN

(Russisch: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 29.3.1982

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 6702 594036

Nationaal identiteitsnummer: 949685

German Nikolaevich Kulemin is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1134.

Roman Victorovich BURDO

(Russisch: Роман Викторович БУРДО)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 26.11.1980

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 1003 651875

Nationaal identiteitsnummer: 1083746

Roman Victorovich Burdo is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV

(Russisch: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 11.10.1978

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0801 272127

Nationaal identiteitsnummer: 1088985

Dmitry Arkadyevich Kozlov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN

(Russisch: Иван Александрович КУРКИН)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 17.1.1982

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0804 232754

Nationaal identiteitsnummer: 1091451

Ivan Alexandrovich Kurkin is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV

(Russisch: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 27.1.1985

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 1005 944897

Nationaal identiteitsnummer: 1092162

Evgeny Yurievich Vazhenov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV

(Russisch: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 3.7.1965

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 1005 724322

Nationaal identiteitsnummer: 1093778

Dmitry Yulianovich Ionov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN

(Russisch: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 10.12.1971

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0803 940939

Nationaal identiteitsnummer: 1093786

Alexander Anatolyevich Kochergin is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV

(Russisch: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 29.9.1980

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 7301 420589

Nationaal identiteitsnummer: 1094262

Alexander Vladimirovich Kopylov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV

(Russisch: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 8.10.1980

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0810 999451

Nationaal identiteitsnummer: 1094540

Maxim Vladimirovich Chernyshev is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV

(Russisch: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 16.8.1982

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0810 953377

Nationaal identiteitsnummer: 1095194

Stanislav Igorevich Makarov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV

(Russisch: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 26.2.1981

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 2701 493476

Nationaal identiteitsnummer: 1095611

Andrey Nikolaevich Ivanov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN

(Russisch: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 19.1.1973

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0804 277244

Nationaal identiteitsnummer: 1100141

Sergei Gennadyevich Pereshivkin is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV

(Russisch: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 25.11.1975

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0501 704733

Datum van afgifte: 20.3.2002

Identiteitsnummer: У-360702

Identificatienummer binnen de entiteit: 1100633

Aleksey Vladimirovich Prysev is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO

(Russisch: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 7.10.1975

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0801 524291

Datum van afgifte: 14.3.2002

Identiteitsnummer: У-268570

Identificatienummer binnen de entiteit: 1100637

Sergey Viktorovich Rudenko is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK

(Russisch: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 14.12.1981

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Paspoortnummer: 6004 190824

Datum van afgifte: 10.10.2003

Identiteitsnummer: Ф-142685

Identificatienummer binnen de entiteit: 1102882

Olga Aleksandrovna Khamenok is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Zij leidde de acties van haar militaire eenheid.

Zij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1148.

Dmitriy Gennadyevich LEVIN

(Russisch: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 25.10.1982

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0804 98883

Datum van afgifte: 30.6.2003

Identiteitsnummer: У-268857

Identificatienummer binnen de entiteit: 1103126

Dmitriy Gennadyevich Levin is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR

(Russisch: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 31.1.1970

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0802 562844

Datum van afgifte: 27.5.2002

Identiteitsnummer: У-265899

Identificatienummer binnen de entiteit: 1103591

Dmitriy Alekseevich Goncharis is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN

(Russisch: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 25.10.1982

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 7503 78809

Datum van afgifte: 2.3.2003

Identiteitsnummer: X-115531

Identificatienummer binnen de entiteit: 1166487

Sergey Sergeevich Zorin is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV

(Russisch: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 8.5.1981

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 6603 808655

Datum van afgifte: 29.4.2003

Identiteitsnummer: X-078567

Identificatienummer binnen de entiteit: 1170231

Aleksandr Aleksandrovich Potapov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV

(Russisch: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 26.3.1979

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 8110 342164

Datum van afgifte: 9.7.2010

Identiteitsnummer: Ф-594680

Identificatienummer binnen de entiteit: 1194779

Stepan Viktorovich Grigorov is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV

(Russisch: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 19.1.1978

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0802 688231

Datum van afgifte: 18.10.2015

Identiteitsnummer: Ф-866954

Identificatienummer binnen de entiteit: 2737869

Sergey Viktorovich Mosalev is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK

(Russisch: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 5.4.1979

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 5004 572078

Datum van afgifte: 28.8.2004

Nationaal identiteitsnummer: Ф-879492

Identificatienummer binnen de entiteit: 3102560

Valentin Pavlovich Lutsak is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO

(Russisch: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie

Geboortedatum: 15.3.1978

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 0503 357858

Datum van afgifte: 30.1.2003

Identiteitsnummer: У-268030

Identificatienummer binnen de entiteit: 3127462

Sergey Nikolaevich Borisenko is een majoor van de 64e autonome Motorised Rifle Brigade van het 35e gecombineerde leger van de Russische Federatie, die burgers heeft gedood, verkracht en gemarteld in Boetsja, Oekraïne. Deze gruweldaden zijn misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Hij leidde de acties van zijn militaire eenheid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(Russisch: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Geboortedatum: 17.5.1979

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Geassocieerde personen:

Alexey Mordashov (echtgenoot)

Kirill Mordashov (stiefzoon)

Nikita Mordashov (stiefzoon)

Geassocieerde entiteiten:

Ondero Limited, Britse Maagdeneilanden

Unifirm Limited, Cyprus

Marina Mordashova is de echtgenote van Alexey Mordashov, voorzitter van het bedrijf Severgroup. Alexey Mordashov heeft zijn aandelen in de reisgigant TUI en het goudbedrijf Nordgold – voor een totaalbedrag van meer dan 1,5 miljard euro – overgedragen aan zijn echtgenote Marina Mordashova via verschillende offshorebedrijven, waaronder Unifirm Limited, Ondero Limited en Ranel Assets Limited, die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van Marina Mordashova. Marina Alexandrovna Mordashova is derhalve een natuurlijke persoon die banden heeft met een op de lijst geplaatste persoon die verantwoordelijk is voor het verlenen van steun aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en voor het verlenen van financiële en materiële steun aan, en het profijt trekken van, Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

3.6.2022

 

 

Ranel Assets Limited, Britse Maagdeneilanden

Rayglow Limited, Cyprus

ServerGroup LLC (Russische Federatie)

KN-Holding LLC (VS)

Nordgold

 

 

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(Russisch: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Hoofd van het controlecentrum van de nationale defensie van de Russische Federatie, kolonel-generaal

Geboortedatum: 10.9.1962

Geboorteplaats: Averinskaya, district Syamzhensky, regio Vologda

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Kolonel-generaal Mikhail Mizintsev staat aan het hoofd van het controlecentrum van de nationale defensie van de Russische Federatie. Mizintsev wordt “de Slager van Marioepol” genoemd, en is geïdentificeerd als de bevelhebber die toezicht houdt op de belegering van Marioepol, waar hij zich baseert op tactieken die eerder werden gebruikt bij de belegering van Aleppo (Syrië) en het aansturen van de bombardementen door Russische troepen op Marioepol. Mizintsev wordt er met name van beschuldigd de bombardementen op de stad Marioepol te orkestreren, waarbij duizenden burgers zijn gedood, met onder meer de beschietingen van een kraamkliniek en een theatergebouw waar honderden kinderen werden gedood. Mikhail Mizintsev is derhalve een natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor, steun verleent aan of uitvoering geeft aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA

(Russisch: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Vicevoorzitter van de Stichting voor de ontwikkeling van Russisch-Franse historische initiatieven

Geboortedatum: 9.1.1998

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Geassocieerde persoon: Dmitry Peskov (vader)

Elizaveta Peskova is de dochter van Dmitry Peskov, perssecretaris van president Vladimir Poetin van de Russische Federatie, die op grond van Besluit 2014/145/GBVB op de lijst is geplaatst.

Elizaveta Peskova is de vicevoorzitter van de Stichting voor de ontwikkeling van Russisch-Franse historische initiatieven en de oprichter van een communicatiebedrijf. Het is dankzij de connecties van haar vader dat zij deze lucratieve functies bekleedt en een luxueuze levensstijl leidt.

Zij heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon die actief steun heeft verleend aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, evenals de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV

(ook bekend als Nikolay Dmitrievich CHOLES/CHOULZ)

(Russisch: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(ook bekend als Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Geboortedatum: 3.2.1990

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 721123760

Datum van afgifte: 12.9.2012

Vervaldatum: 12.9.2022

Nationaal identiteitsnummer: 4516913332

Geassocieerde persoon: Dmitry Peskov (vader)

Nikolay Peskov is een zoon van Dmitry Peskov, perssecretaris van president Vladimir Poetin van de Russische Federatie, die op grond van Besluit 2014/145/GBVB op de lijst is geplaatst.

Nikolay Peskov maakt gebruik van het vermogen en het geld van zijn vader, en profiteert dus rechtstreeks van zijn nauwe band met zijn vader. Hij heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon die actief steun heeft verleend aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, evenals de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(Russisch: Татьяна Александровна НАВКА)

Geboortedatum: 13.4.1975

Geboorteplaats: Oekraïne

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Tatiana Navka is de echtgenote van Dmitry Peskov, perssecretaris van president Vladimir Poetin van de Russische Federatie, die op grond van Besluit 2014/145/GBVB op de lijst is geplaatst.

Tatiana Navka is mede-eigenaar van bedrijven en eigendommen op, onder meer, het schiereiland de Krim, dat illegaal door de Russische Federatie werd geannexeerd. Zij verleent derhalve steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Daarnaast heeft zij banden met een op de lijst geplaatste persoon die actief steun heeft verleend aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, evenals de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV

(Russisch: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Lid van de stadsdoema (gemeenteraad) van Moskou

Geboortedatum: 22.8.1984

Geboorteplaats: Lyubertsy, regio Moskou, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Sergey Savostyanov is een Russisch staatsman en politicus. Op 8 september 2019 werd hij verkozen tot plaatsvervanger in de stadsdoema van Moskou.

Hij ontkent de territoriale integriteit van onafhankelijke landen en promoot het herstel van de grenzen van de voormalige Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, en verleent zodoende publiekelijk steun aan de acties van de Russische Federatie in Oekraïne. Hij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, evenals de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1162.

Andrei Yurievich LIPOV

(Russisch: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Hoofd van de Russische federale dienst voor toezicht op communicatie, informatietechnologie en massamedia (Roskomnadzor)

Geboortedatum: 23.11.1969

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Andrei Lipov staat aan het hoofd van de Russische federale dienst voor toezicht op communicatie, informatietechnologie en massamedia (Roskomnadzor). Roskomnadzor is een sleutelinstrument in de censurering en onderdrukking van de vrije media in Rusland.

Als hoofd van Roskomnadzor is Andrei Lipov verantwoordelijk voor besluiten die hebben geleid tot de censuur en sluiting van onafhankelijke Russische media.

Deze acties creëren een gecensureerde informatieruimte die de Russische gewapende agressie tegen Oekraïne promoot, ondersteunt en vergoelijkt.

3.6.2022

 

 

 

Voorts heeft Roskomnadzor onder leiding van Andrei Lipov de territoriale integriteit van Oekraïne actief ondermijnd via steun aan de separatistische regio's in Oekraïne, de zelfverklaarde “republieken” in de Donbas, en met name aan Denis Pushilin, hoofd van de zelfverklaarde “Volksrepubliek Donetsk”.

Andrei Lipov is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO

(Oekraïens: Володимир Васильович САЛДО)

Lid van de gemeenteraad van Cherson, lid van het “Heilscomité voor Vrede en Orde” in Cherson

Voormalig burgemeester van Cherson (2002–2012) en voormalig parlementslid (Partij van de Regio's, 2012–2014).

Geboortedatum: 12.6.1956

Nationaliteit: Oekraïens

Geslacht: mannelijk

Volodymir Saldo ging in maart 2022 naar een bijeenkomst ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne en nam vervolgens deel aan de oprichting van het zogeheten “Heilscomité voor Vrede en Orde”, een orgaan voor samenwerking met de Russische bezetter in de oblast Cherson. De heer Saldo heeft acties en maatregelen ondersteund en bevorderd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

3.6.2022

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV

(Oekraïens: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Voorzitter van het “Heilscomité voor Vrede en Orde” in Cherson

Geboortedatum: 1976

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Kyrylo Stremousov nam in maart 2022 deel aan de oprichting van het zogeheten “Heilscomité voor Vrede en Orde”, een orgaan voor samenwerking met de Russische bezetter in de oblast Cherson.

Stresoumov heeft acties en maatregelen ondersteund en bevorderd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

3.6.2022

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO

(Oekraïens: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

Lid van het “Heilscomité voor Vrede en Orde” in Cherson, voormalig wethouder van Cherson

Geboortedatum: 11.8.1975

Nationaliteit: Oekraïens

Geslacht: mannelijk

Serhiy Cherevko nam in maart 2022 deel aan de oprichting van het zogeheten “Heilscomité voor Vrede en Orde”, een orgaan voor samenwerking met de Russische bezetter in de oblast Cherson.

Cherevko heeft acties en maatregelen ondersteund en bevorderd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

3.6.2022

1166.

Tetiana KUZMICH

(Oekraïens: Тетяна КУЗЬМIЧ)

Lid van het “Heilscomité voor Vrede en Orde” in Cherson

Voormalig wethouder van Cherson.

Voorzitter van de maatschappelijke organisatie Russische Nationale Gemeenschap “Rusich”.

Geboortedatum: 10.4.1968

Nationaliteit: Oekraïens

Geslacht: vrouwelijk

Tetiana Kuzmich nam in maart 2022 deel aan de oprichting van het zogeheten “Heilscomité voor Vrede en Orde”, een orgaan voor samenwerking met de Russische bezetter in de oblast Cherson.

Kuzmich heeft acties en maatregelen ondersteund en bevorderd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

3.6.2022

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENKO

(Oekraïens: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Benoemd tot waarnemend burgemeester van Melitopol door de Russische bezettingsstrijdkrachten

Geboortedatum: 1964

Nationaliteit: Oekraïense

Geslacht: vrouwelijk

Galina Danilchenko is de waarnemend burgemeester van de stad Melitopol.

Op 4 maart 2022 werd de wettige burgemeester van Melitopol door Russische troepen ontvoerd en werd Galina Danilchenko benoemd te zijner vervanging. Bovendien heeft zij verschillende verklaringen afgelegd ter ondersteuning van de Russische aanwezigheid in haar stad en heeft zij de bevolking opgeroepen zich niet tegen de bezetter te verzetten.

In die hoedanigheid heeft zij bijgevolg acties en maatregelen ondersteund en bevorderd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

3.6.2022

1168.

Petr AKOPOV

(Russisch: Петр Акопов)

Functie: Russische propagandist: columnist bij RIA Novosti

Geboortedatum: 7.10.1968

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: man

Petr Akopov is een Russische propagandist en columnist bij RIA Novosti, een binnenlands nieuwsagentschap dat in handen is van de Russische staat en onder feitelijke staatscontrole staat van Rossiya Segodnya. Hij is een centrale figuur in de regeringspropaganda en schreef artikelen waarin hij Oekraïne het recht op een eigen staat ontzegt, oproept tot “denazificatie”, alsmede de “de-Oekraïnisering” van het land, en het idee propageert dat Oekraïne integraal deel moet uitmaken van Rusland.

Petr Akopov is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV

(Russisch: Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Functie: Russische propagandist: columnist bij RIA Novosti

Geboortedatum: 3.11.1963

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: man

Timofey Sergeytsev is een Russische propagandist en columnist bij RIA Novosti, een binnenlands nieuwsagentschap dat in handen is van de Russische staat en onder feitelijke staatscontrole staat van Rossiya Segodnya. Hij is een centrale figuur in de regeringspropaganda en schreef artikelen waarin hij Oekraïne het recht op een eigen staat ontzegt, oproept tot “de-nazificatie”, alsmede de “de-Oekraïnisering” van het land, en het idee propageert dat Oekraïne integraal deel moet uitmaken van Rusland.

Timofey Sergeytsev is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aanacties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1170.

Victoria NIKIFOROVA

(Russisch: Виктория НИКИФОРОВА)

Functie: Russische propagandist: werkzaam voor RIA Novosti

Geboortedatum: 12.6.1971

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouw

Victoria Nikiforova is een Russische propagandist en columnist bij RIA Novosti, een binnenlands nieuwsagentschap dat in handen is van de Russische staat en onder feitelijke staatscontrole staat van Rossiya Segodnya. Zij is een centrale figuur van de regeringspropaganda en ontkent het bestaansrecht van Oekraïne en het vermogen van het Oekraïense volk om zelf te beslissen. Zij beschrijft de Oekraïense bevolking als “gehersenspoeld” en “gegijzeld” en propageert zo een positieve houding ten opzichte van de Russische agressie tegen Oekraïne

Victoria Nikiforova is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

1171.

Alina Maratovna KABAEVA

(ook bekend als: Alina Maratovna KABAYEVA)

(Russisch: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Functie: Voorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Mediagroep (National Media Group -NMG)

Geboortedatum: 12.5.1983

Geboorteplaats: Tasjkent, Oezbekistan

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouw

Geassocieerde entiteit: National Media Group (NMG)

Alina Kabaeva is voorzitter van de raad van bestuur van de National Media Group (NMG), een holding die grote belangen heeft in bijna alle belangrijke Russische federale media die de propaganda van de Russische regering weergeven. Zij is een voormalige Russische turnster en voormalig lid van de Doema. Zij heeft nauwe banden met president Vladimir Putin.

Zij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen. Bovendien heeft zij banden met een op de lijst geplaatste persoon die verantwoordelijk is voor en actief steun biedt aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(Servisch: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Geboortedatum: 21.4.1977

Geboorteplaats: Belgrado, Servië

Geassocieerde persoon: Andrey Igorevich Melnichenko (echtgenoot)

Nationaliteit: Servisch, Kroatisch

Geslacht: vrouw

Paspoortnummer: Kroatisch paspoort nr. 094949450 (vervaldatum: 23.12.2023)

Aleksandra Melnichenko is de echtgenote van Andrey Igorevich Melnichenko, een Russische industrieel die eigenaar is van de grote kunstmestproducent EuroChem Group en de steenkoolonderneming SUEK. Aleksandra Melnichenko profiteert van het vermogen van haar echtgenoot en vaart wel bij zijn rijkdom. Samen bezitten ze twee penthouses met een waarde van meer dan 30 miljoen dollar. In maart 2022 heeft Aleksandra Melnichenko haar echtgenoot vervangen als de uiteindelijk belanghebbende van Firstline Trust, die wordt beheerd door Linetrust PTC Ltd, een onderneming die de uiteindelijke eigenaar van EuroChem Group vertegenwoordigt.

Zij heeft derhalve banden met een vooraanstaande zakenman die actief is in economische sectoren welke een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Voorts steunt Andrey Igorevich Melnichenko acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, evenals de stabiliteit en veiligheid in dit land, ondermijnen of bedreigen, of voert hij deze uit.

3.6.2022

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(Эдуард Юрьевич Худайнатов)

Geboortedatum: 11.9.1960

Geboorteplaats: Shymkent, USSR (nu Kazachstan)

Nationaliteit: Russisch

Paspoortnummer: 753296761 (Russisch)

Geslacht: mannelijk

Eduard Yurevich Khudaynatov is een Russische zakenman die actief is in de energiesector. Hij is de eigenaar van “Independent Oil and Gas Company” (NOC, JSC Neftegazholding), een van de grootste Russische particuliere ondernemingen en een van de belangrijkste olieproducenten, met als bedrijfsactiviteit de prospectie, exploratie en ontwikkeling van olie- en gasvelden, olieraffinage, en de productie en afzet van aardolieproducten. In 2015 bedroegen de bedrijfsinkomsten 2,2 miljard USD.

“Independent Oil and Gas Company” heeft de afgelopen jaren van het staatsbedrijf Rosneft aanzienlijke belangen verworven in ondernemingen die actief zijn in de energiesector, samen met hun winningsvergunningen. Bovendien neemt NOC samen met Rosneft deel aan het project Vostok Oil. Rosneft heeft Khudaynatov de afgelopen paar jaren ook 9,6 miljard USD betaald in ruil voor een onderneming die de eigenaar is van een olieveld in Taimyr.

3.6.2022

 

 

 

In 2019 hebben NOC en Rosneft president Poetin om voordelen gevraagd met betrekking tot hun winningsactiviteiten in het noordpoolgebied, en deze voordelen ook verkregen.

Khudaynatov heeft banden met de Russische oligarch Igor Sechin en president Vladimir Poetin.

Khudaynatov en Sechin hebben samen in Rosneft gewerkt en hun ondernemingen oefenen samen bedrijfsactiviteiten uit in de energiesector.

In 2000 heeft Khudaynatov als verantwoordelijke voor de regio Tyumen, waar hij sinds 1997 regionaal lid van de Doema was, aan Poetins eerste campagne voor de presidentsverkiezingen gewerkt.

 

 

 

 

Hij heeft de Orde van Verdienste voor het Vaderland ontvangen omdat hij “de positie van Rusland op de mondiale energiemarkt heeft versterkt en de investeringsvooruitzichten van het land heeft verbeterd”.

Eduard Yurevich Khudaynatov is derhalve een vooraanstaand zakenman die actief is in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie. Hij trekt profijt van de regering van de Russische Federatie en heeft banden met op de lijst geplaatste personen.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Geboortedatum: 1996

Nationaliteit: Russisch

Fiscaal identificatienummer: 780103765308

Geassocieerde personen: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (vader), Lyubov Valentinovna Prigozhina (moeder), Polina Evgenievna Prigozhina (zus)

Geassocieerde entiteiten: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Geslacht: mannelijk

Pavel Prigozhin is de zoon van Yevgeniy Prigozhin, een vooraanstaand Russisch zakenman met nauwe banden met president Poetin en het Russische Ministerie van Defensie. Yevgeniy Prigozhin is de financier en het officieuze hoofd van de Wagner-groep, een in Rusland gevestigde, de facto militaire entiteit die verantwoordelijk is voor de inzet van huurlingen in Oekraïne.

Concord, ook bekend als KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, een onderneming die Yevgeniy Prigozhin heeft opgericht en tot november 2019 in bezit had, en een groep andere ondernemingen die banden met hem hebben, waaronder Concord Management and Consulting LLC en Megaline LLC, profiteren van grote overheidsopdrachten van het Russische ministerie van Defensie na de illegale annexatie van de Krim door de Russische Federatie en de bezetting van Oost-Oekraïne door door Rusland gesteunde separatisten.

3.6.2022

 

 

 

Pavel Prigozhin is de eigenaar van vijf ondernemingen, die voordien in het bezit waren van zijn moeder, Lyubov Valentinovna Prigozhina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC en Lakhta Plaza LLC.

Hij heeft derhalve banden met vooraanstaande zakenlieden of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die betrokken zijn bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

 

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Functie: medeoprichter en CEO van Yandex N.V.

Geboortedatum: 11.2.1964

Geboorteplaats: Atyrau, Socialistische Sovjetrepubliek Kazachstan, USSR (nu Kazachstan)

Nationaliteit: Russisch, Maltees

Geslacht: mannelijk

Arkady Yurievich VOLOZH is een Russisch zakenman met zakelijke belangen op het gebied van IT en technologie. Hij is de oprichter en CEO van Yandex. Yandex is het grootste internetbedrijf in Rusland en exploiteert de populairste Russische zoekmachine.

Russische staatsbanken zoals Sberbank en VTB houden aandelen van en investeren in Yandex.

In 2019 besloot Yandex tot een herstructurering, waarbij een “gouden aandeel” werd toegekend aan een toen pas opgerichte stichting van openbaar nut met als doel “de belangen van de Russische Federatie te verdedigen”. Via die stichting van openbaar nut heeft de regering van de Russische Federatie de mogelijkheid om een veto uit te spreken over een vastgestelde lijst van transacties, zoals de verkoop van essentiële intellectuele eigendom en de verkoop of doorgifte van persoonsgegevens van Russische gebruikers aan buitenlandse bedrijven, aangezien wordt geacht dat die transacties gevolgen kunnen hebben voor de “nationale belangen” van Rusland. Yandex is ook verantwoordelijk voor het hoger plaatsen van staatsmedia en het overheidsdiscours in zijn zoekresultaten, en het lager plaatsen en verwijderen van inhoud die kritisch is voor het Kremlin, zoals inhoud over de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

3.6.2022”

 

Volozh is een vooraanstaand zakenman die betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Als oprichter en CEO van Yandex verleent hij bovendien materiële of financiële steun aan de regering van de Russische Federatie en is hij verantwoordelijk voor het steun verlenen aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

2.   ENTITEITEN

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“84.

Vennootschap op aandelen GARNIZON

(Russisch: АО Гарнизон)

Adres: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, Moscow, Russia 115035; building 1.

Postadres: Sadovnicheskaya 53, Moscow, Russia 115035

Tel.: +7 (499) 790-92-12

Website: http://ao-garnizon.ru

E-mail: info@ao-garnizon.ru

Vennootschap op aandelen Garnizon is een holdingmaatschappij die afhangt van het ministerie van Defensie van de Russische Federatie. Zij bestaat uit meer dan 60 entiteiten. Zij verricht de door het ministerie van Defensie vastgestelde taken en beschermt de belangen van de strijdkrachten van de Russische Federatie. Zij trad op als aanbestedende dienst voor openbare aanbestedingen voor het ministerie van Defensie.

Bijgevolg betreft het een rechtspersoon die materiële of financiële steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

3.6.2022

85.

Vennootschap op aandelen OBORONENERGO

(Russisch:: АО Оборонэнерго)

Adres: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane, 11, Russia

Tel.: +7 (495) 532-13-06

Website: https://oboronenergo.su

E-mail: info@oen.su

Vennootschap op aandelen Oboronenergo is een militaire energieleverancier die krachtens overheidscontracten elektriciteit levert aan de Russische militaire eenheden en andere van het ministerie van Defensie afhankelijke entiteiten. Zij nam deel aan de modernisering van de militaire luchtmachtbasis in Korenovsk, die door de strijdkrachten van de Russische Federatie werd gebruikt om in het kader van de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne aanvallen uit te voeren op doelwitten in Oekraïne.

Derhalve verleent zij materiële steun aan en trok zij profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Zij verleende ook materiële steun voor aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

3.6.2022

86.

OJSC Automobielfabriek Ulyanovsk (UAZ)

(Russian: ООО “Ульяновский автомобильный завод” ( УАЗ))

Adres: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Tel.: +7 (8422) 40-91-09

Website: https://uaz.global/

E-mail: mm.medvedev@dnd.team

UAZ is een Russische automobielfabrikant. Hij voorziet de strijdkrachten van de Russische Federatie van UAZ Patriot-voertuigen, die door het Russische leger werden gebruikt tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie tegen Oekraïne.

Derhalve verleent hij materiële steun aan en trekt hij profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Hij is verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

3.6.2022

87.

Vennootschap op aandelen VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(Russisch: АО “Воентелеком”)

Adres: 107014, Russia, Moscow, st. Bolshaya Olenya, 15A, building 1

Tel.: +7 (495) 609-50-05, +7 (985) 900-50-05

Website: https://voentelecom.ru

E-mail: info@voentelecom.ru

Voentelecom is de belangrijkste aanbieder van telecommunicatiediensten aan het ministerie van Defensie van de Russische Federatie. De regering van de Russische Federatie heeft Voentelecom aangemerkt als een onderneming van federaal belang. Zij verricht onderhoud en reparaties van IT-infrastructuur, militaire communicatieapparatuur, communicatielijnen en uitrusting voor elektronische oorlogvoering van de strijdkrachten van de Russische Federatie, ook op het grondgebied van de illegaal geannexeerde Krim en Sebastopol. Zij heeft een uniform geautomatiseerd digitaal communicatiesysteem voor het Russische leger ontwikkeld. Zij voorziet de Russische marine van beveiligde breedbandradiocommunicatie, ook op het grondgebied van het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim. Voentelecom heeft met Rostec samengewerkt voor de ontwikkeling van de LTE-standaard op het grondgebied van de illegaal geannexeerde Krim en Sebastopol.

3.6.2022

 

 

 

Derhalve verleent zij materiële steun aan en trok zij profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Zij verleende ook materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

 

88.

Vennootschap op aandelen VOENTORG

(Russisch: АО “Военторг”)

Adres: Russia, Moscow, 115035, Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Tel.: + 7 (495) 66609-5200

Website: http://www.oaovoentorg.ru

E-mail: info@oaovoentorg.ru

Geassocieerde entiteiten: dochterondernemingen:

 

Vennootschap op aandelen “Voentorg-West”;

 

Vennootschap op aandelen “Voentorg-South”;

 

Vennootschap op aandelen “Voentorg-Center”;

 

Vennootschap op aandelen “Voentorg-Vostok”;

 

Vennootschap op aandelen “Voentorg-Moscow”;

 

Voentorg-Retail LLC

Voentorg is een contractant van het ministerie van Defensie van de Russische Federatie. Zij biedt catering- en wasserijdiensten aan en voorziet de strijdkrachten van de Russische Federatie van militaire uniformen. Voorts verkocht een dochteronderneming van Voentorg, Voentorg Retail, T-shirts van het Russische leger met het militaire symbool “Z”, dat door Russische propagandisten is gebruikt om de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne te promoten.

Bijgevolg verleent zij materiële of financiële steun aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Zij verleent ook materiële of financiële steun voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

3.6.2022

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(Russisch: ООО ВоенТекстильПром)

Adres: 115446, Moscow, Kolomensky proezd, 13a, Russia

Tel.: 8-499-444-32-84;

Fax: 8-499-611-90-46

Website: https://voentekstilprom.ru/

E-mail: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom produceert kleding ten behoeve van de regering van de Russiche Federatie. Zij heeft het Russische leger kleding geleverd als onderdeel van een opdracht van de staatsdefensie. Voyentekstilprom produceert velduniformen voor de Nationale Garde van Rusland en overhemden voor soldaten van de Russische marine en de Nationale Garde van Rusland.

Bijgevolg betreft het een rechtspersoon die materiële of financiële steun verleent aan, of profijt trekt van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

3.6.2022

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(Russisch: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Adres: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow, 123001

Tel.: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19

Fax: +7 (495) 788-81-16

Website: www.nsg-ins.ru

E-mail: info@nsg-ins.ru

Independent Insurance Group Ltd is een verzekeraar van ondernemingen van de Russiche defensie-industrie. Independent Insurance Group Ltd is opgenomen in de lijst van verzekeraars die verzekeringsdiensten verlenen voor het internationaal vervoer van militaire goederen. Zij werkt samen met en verzekert Russische staatsbedrijven, met name in de militaire en defensiesector. Independent Insurance Group Ltd is de belangrijkste risicoverzekeraar van Rostec, het defensieconglomeraat van de Russische overheid. Het bedrijf is een van de sponsors en deelnemers van het Internationaal Militair en Technisch Forum “Army2022”, dat door het ministerie van Defensie van de Russische Federatie wordt georganiseerd.

3.6.2022

Derhalve is het verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd. Het verleent tevens materiële of financiële steun aan, of trekt profijt van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

91.

PJSC KAMAZ ook bekend als KAMAZ PTC

(Russisch: ПАО “КАМАЗ”)

Adres: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, 423827

Tel.: +7 (800) 555-00-99

Website: https://kamaz.ru/en

E-mail: callcentre@kamaz.ru

KAMAZ is een Russisch ontwikkelaar en fabrikant van voertuigen en militaire uitrusting. Het produceerde de voertuigen KAMAZ-5350, KAMAZ-6350 en KAMAZ 6560, die door de strijdkrachten van de Russische Federatie werden gebruikt tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

Derhalve is het verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

3.6.2022

92.

Vennootschap op aandelen KRONSHTADT TEKHNOLOGII (concern)

(Russisch: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Adres: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Russia / 199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Tel.: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Moscow);

+7 (812) 449-90-90 (St. Petersburg)

Website: https://kronshtadt.ru

E-mail: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

De vennootschap op aandelen Kronshtadt Tekhnologii is een Russische militaire contractant die voor de Russische defensie-industrie apparatuur, software en geïntegreerde oplossingen voor onbemande luchtvaartuigen ontwikkelt en vervaardigt. De strijdkrachten van de Russische Federatie gebruikten door Kronshtadt Tekhnologii vervaardigde Orion-onbemande luchtvaartuigen tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

3.6.2022

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(Russisch: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adres: 423580, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

Tel.: +7(8555) 49-73-42 ,

+7(8555) 49-75-86,

Fax: + 7(8555) 49-75-86

Website: www.neftehim.tatneft.ru

E-mail: nhk@tnnh.tatneft.ru

Geassocieerde entiteiten:

 

Vennootschap op aandelen Nizhnekamskshina;

 

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory

 

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

 

Vennootschap op aandelen Nizhnekamsktekhuglerod;

 

Vennootschap op aandelen Nizhnekamsk Mechanical Plant);

 

TD ‘Kama’ Trading House;

 

LLC ‘Kama’ Scientific & Technical Center;

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

 

Vennootschap op aandelen Yarpolimermash-Tatneft;

 

LLC Energoshinservis

Beheersmaatschappij Tatneft-Neftekhim beheert en coördineert de dochterondernemingen-bandenproducenten van Tatneft, waaronder TD KAMA, Nizhnekamskshina en Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Zij verenigt alle ondernemingen van Tatneft die verband houden met de productie van banden binnen Tatneft, en beheert de productie, de planningprocessen, de bedrijfsactiviteiten, de personeelszaken en de public relations.

TD KAMA, de algemene distributeur van de door Tatneft geproduceerde banden, levert banden aan de strijdkrachten van de Russische Federatie en de nationale garde van de Russische Federatie. Nizhnekamskshina produceert de banden die op K4386 Typhoon-VDV-pantservoertuigen worden gemonteerd. Tot de producten van de Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant behoren KAMA NU402-banden, die op de Tigr-infanterievoertuigen met “Kornet” mobiele antitankraketten worden gemonteerd. De strijdkrachten van de Russische Federatie gebruikten K4386 Typhoon-VDV pantservoertuigen, Tigr-infanterievoertuigen en mobiele Kornet-antitankraketten tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd. Daarnaast verleent zij materiële steun aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

3.6.2022

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(Russisch: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Adres: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone, Republic of Tatarstan, Russia

Tel.: +7 (8555) 49-73-40

Website: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

E-mail: nkastp@tatneft.ru

Geassocieerde entiteiten:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamskshina

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant produceert banden met stalen riem en karkas. Deze onderneming valt onder Tatneft. Zij levert producten aan het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie.

Zij produceert KAMA NU402-banden die op Tigr-infanterievoertuigen met mobiele Kornet-antitankraketten worden gemonteerd. De strijdkrachten van de Russische Federatie gebruikten Tigr-infanterievoertuigen met mobiele Kornet-antitankraketten tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd. Daarnaast verleent zij materiële steun aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

3.6.2022

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(Russisch: ПАО “Нижнекамскшина”)

Adres: 423570, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Russia

Tel.: +8 555 49-79-30,

fax: + 8 555 24-15-70

Website: https://shinakama.tatneft.ru

E-mail: nksh@tatneft.ru

Geassocieerde entiteiten:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Nizhnekamskshina is de grootste bandenfabrikant van Rusland. Deze onderneming valt onder Tatneft. Zij produceert KAMA- en Viatti-banden. Het gamma van deze onderneming omvat banden voor tweeërlei en militair gebruik die aan de regering van de Russische Federatie worden geleverd. Zij produceert banden die op K4386 Typhoon-VDV-pantservoertuigen worden gemonteerd. De strijdkrachten van de Russische Federatie gebruikten K4386 Typhoon-VDV-pantservoertuigen tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd. Daarnaast verleent zij materiële steun aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

3.6.2022

96.

LLC TD KAMA

(Russisch: ООО ТД “КАМА”)

Adres: 423570, Russia, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Tel.: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Website: https://www.td-kama.com

E-mail: info@td-kama.com

TD KAMA is een algemene distributeur van de banden van Tatneft, die worden vervaardigd door Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant en Nizhnekamskshina. De onderneming levert banden aan de strijdkrachten van de Russische Federatie en de nationale garde van de Russische Federatie.

Het gamma dat Nizhnekamskshina produceert en TD KAMA verdeelt, omvat banden voor tweeërlei en militair gebruik die aan de regering van de Russiche Federatie worden geleverd. Nizhnekamskshina produceert banden die op K4386 Typhoon-VDV-pantservoertuigen worden gelegd. De producten van Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, die TD KAMA verdeelt, omvatten KAMA NU402-banden, die op Tigr-infanterievoertuigen met mobiele Kornet-antitankraketten worden gemonteerd. De strijdkrachten van de Russische Federatie gebruikten K4386 Typhoon-VDV-pantservoertuigen, Tigr-infanterievoertuigen en mobiele Kornet-antitankraketten tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

3.6.2022

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd. Daarnaast verleent zij materiële steun aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(Russisch: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

ook bekend als OJSC BLMZ

(Russisch: ОАО БЛМЗ)

Adres: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya Oblast, 143900, Russian Federation

Tel.: +7 (495) 639-94-94

Website: https://www.blmz.ru

E-mail: info@blmz.ru

BLMZ is een Russische fabriek van gietvormen en werktuigen. Zij levert materieel voor de wapenproductie aan Russische leveranciers van militaire uitrusting die door de Unie op de sanctielijst zijn geplaatst wegens de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

Zij heeft een overeenkomst met de strijdkrachten van de Russische Federatie om producten te leveren. Zij levert uitrusting en materieel voor de productie van verschillende vliegtuigen en helikopters, waaronder de Ka-52 die door de strijdkrachten van de Russische Federatie werd gebruikt tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

3.6.2022

 

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd. Daarnaast verleent zij materiële steun aan en trekt zij profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

98.

JSC REMDIZEL

(Russisch: АО “Ремдизель”)

Adres: 423800, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Russia

Tel.: +7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Website: http://www.remdizel.com

E-mail: remdizel@kamaz.ru

Geassocieerde entiteiten:

KAMAZ

Remdizel produceert en repareert wiel- en rupsvoertuigen. De onderneming produceert de K-63968 Typhoon-voertuigen die bescherming bieden tegen mijnen en hinderlagen, die door de strijdkrachten van de Russische Federatie werden gebruikt tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

3.6.2022

99.

JSC SUKHOI Company

(Russisch: ПАО Компания “Сухой”)

Adres: 125284, Russia, Moscow, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Tel.: +7 (499) 550-01-06

Website: https://www.blmz.ru

E-mail: info@sukhoi.org

Geassocieerde entiteiten:

United Aircraft Corporation (moedermaatschappij)

Sukhoi is een Russische vliegtuigbouwer. De strijdkrachten van de Russische Federatie zetten door Sukhoi gebouwde gevechtsvliegtuigen in tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

3.6.2022

100.

JSC “121 AIRCRAFT REPAIR PLANT”

(Russisch: Акционерное общество “121 авиационный ремонтный завод”)

Adres: Russia, 143079, regio Moskou, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Tel.: +7(498) 677-95-11

Website: https://121arz.ru

E-mail: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant herstelt Su-25-, Su-27- en MiG-29-vliegtuigen. Zij is de enige onderneming in Rusland die Su-25-vliegtuigen tegelijkertijd herstelt en ombouwt tot de versie Su-25 SM. Su-25 SM-vliegtuigen werden door de strijdkrachten van de Russische Federatie gebruikt tijdens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd. Zij verleent tevens materiële of financiële steun aan, of trekt profijt van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

3.6.2022

101.

National Settlement Depository (NSD)

(Russisch: Национальный расчетный депозитарий)

Adres: Spartakovskayastraat 12, 105066, Moskou, Russische Federatie

Soort entiteit: niet-bancaire kredietinstelling, vennootschap op aandelen

Registratiedatum: 27.6.1996

Staatsregistratienummer: 3294

Hoofdstaatsregistratienummer: 1027739132563

Fiscaal identificatienummer: 7702165310 / 770101001

Hoofdvestiging: Russische Federatie

NSD is een Russische niet-bancaire financiële instelling en de centrale effectenbewaarinstelling van Rusland. Het is de grootste effectenbewaarinstelling in Rusland op marktwaarde van het eigen vermogen en op in bewaring gegeven schuldbewijzen, en de enige met toegang tot het internationale financiële stelsel.

NSD wordt door de regering en de centrale bank van Rusland erkend als een systeemrelevante Russische financiële instelling. De instelling speelt een essentiële rol in de werking van het financiële stelsel van Rusland en in de wisselwerking daarvan met het internationale financiële stelsel, en stelt de Russische regering derhalve direct en indirect in staat haar activiteiten, beleid en middelen te ontplooien.

3.6.2022”

Geassocieerde entiteiten: meerderheidsaandeelhouder/moederbedrijf voor 99,997 % (niet afzonderlijk opgenomen):

Openbare vennootschap op aandelen “Moscow Exchange MICEX-RTS” (Beurs van Moskou of MOEX) Officieel adres: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009 Moskou, Russische Federatie

Fiscaal identificatienummer: 7702077840;

Hoofdstaatsregistratienummer: 1027739387411

NSD is nagenoeg volledig in handen van de Beurs van Moskou, die als doel heeft uitgebreide toegang te verlenen tot de Russische financiële markten. De Beurs van Moskou staat vanwege haar rol en aandeelhouders dan weer in hoge mate onder zeggenschap van de Russische regering. NSD is bijgevolg een entiteit of organisatie die materiële of financiële steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.


3.6.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 153/128


BESLUIT (GBVB) 2022/884 VAN DE RAAD

van 3 juni 2022

tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 31 juli 2014 heeft de Raad Besluit 2014/512/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

Op 24 februari 2022 kondigde de president van de Russische Federatie een militaire operatie in Oekraïne aan, waarna de Russische strijdkrachten een aanval begonnen op Oekraïne. Die aanval is een flagrante schending van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(4)

In zijn conclusies van 24 februari 2022 veroordeelde de Europese Raad in de krachtigste bewoordingen de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne. De onwettige militaire acties van Rusland vormen een flagrante schending van het internationaal recht en van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en ondermijnen de Europese en mondiale veiligheid en stabiliteit. De Europese Raad riep op tot de dringende voorbereiding en aanneming van een nieuw pakket individuele en economische sancties.

(5)

In zijn conclusies van 24 maart 2022 verklaarde de Europese Raad dat de Unie bereid blijft om snel mazen te dichten, daadwerkelijke en mogelijke omzeiling van de reeds aangenomen beperkende maatregelen aan te pakken, en snel verdere gecoördineerde, zware sancties op te leggen aan Rusland en Belarus om de Russische mogelijkheden om de agressie voort te zetten op effectieve wijze te dwarsbomen.

(6)

Gezien de ernst van de situatie en in antwoord op de agressieoorlog van Rusland tegen Oekraïne moeten verdere beperkende maatregelen worden ingesteld.

(7)

De invoer, aankoop of overdracht naar lidstaten van ruwe olie en bepaalde aardolieproducten uit Rusland moet worden verboden. Daarnaast moet het verzekeren en herverzekeren van het maritieme vervoer van dergelijke goederen naar derde landen worden verboden. Er moeten passende overgangstermijnen worden bepaald.

(8)

Gezien de geografische ligging van verscheidene lidstaten, waardoor zij specifiek afhankelijk zijn van ruwe olie die via pijpleidingen uit Rusland wordt ingevoerd, en aangezien er op korte termijn geen haalbare alternatieve voorziening mogelijk is, mogen de invoerverboden op ruwe olie uit Rusland tijdelijk niet van toepassing zijn op ruwe olie die via pijpleidingen uit Rusland in die lidstaten wordt ingevoerd, totdat de Raad anders besluit. Die lidstaten moeten alle nodige maatregelen nemen om zich zo spoedig mogelijk met alternatieve leveringen te bevoorraden. De Commissie moet toezicht houden op de vooruitgang die de betrokken lidstaten boeken bij de bevoorrading met alternatieve leveringen, en die vooruitgang faciliteren. Wanneer een lidstaat voldoende vooruitgang heeft geboekt, moet de hoge vertegenwoordiger met de steun van de Commissie de Raad voorstellen de tijdelijke uitzondering voor die lidstaat te beëindigen.

(9)

Tijdens zijn bijeenkomst van 30 en 31 mei 2022 is de Europese Raad overeengekomen dat hij zo snel mogelijk zal terugkomen op de kwestie van die tijdelijke uitzondering voor ruwe aardolie die via pijpleidingen wordt geleverd.

(10)

Het is noodzakelijk de verdere overdracht, het vervoer of de wederverkoop aan andere lidstaten of aan derde landen te verbieden van ruwe olie uit Rusland die via pijpleidingen in een lidstaat wordt geleverd, alsook na een overgangsperiode van acht maanden de verdere overdracht, het vervoer of de wederverkoop aan andere lidstaten te verbieden van uit dergelijke ruwe olie verkregen aardolieproducten. Gezien de specifieke afhankelijkheid van Tsjechië van dergelijke aardolieproducten dient voor dat land een extra periode van tien maanden toegelaten te worden om alternatieve leveringen te verkrijgen.

(11)

Gezien de specifieke geografische blootstelling van Bulgarije, dient voor een beperkte periode te worden voorzien in een bijzondere afwijking van het verbod op de invoer van ruwe olie via maritiem transport (“ruwe olie over zee”) en van aardolieproducten. Gezien de specifieke situatie van Kroatië waarbij zijn raffinaderij voor zijn werking regelmatige leveringen van vacuümgasolie nodig heeft, moet het voor de nationale bevoegde autoriteit mogelijk zijn om onder bepaalde voorwaarden voor een specifieke periode toestemming te verlenen voor de aankoop, invoer of overdracht van Russische vacuümgasolie.

(12)

Indien de levering van ruwe olie via pijpleidingen vanuit Rusland aan een niet aan zee grenzende lidstaat wordt onderbroken om redenen die buiten de macht van die lidstaat vallen, dient de invoer van ruwe olie over zee uit Rusland in die lidstaat bij wijze van een uitzonderlijke tijdelijke afwijking te worden toegestaan totdat de levering via pijpleidingen wordt hervat of totdat de Raad besluit dat het verbod op de invoer van via pijpleidingen geleverde ruwe olie van toepassing is op die lidstaat.

(13)

Conform het beginsel van vrijheid van doorvoer, dient het verbod op de aankoop, invoer of overdracht van ruwe olie over zee en van bepaalde aardolieproducten uit Rusland de aankoop, invoer of overdracht van dergelijke goederen uit een derde land die alleen door Rusland worden doorgevoerd, onverlet te laten. Die verbodsbepalingen mogen meer bepaald niet van toepassing zijn wanneer Rusland in de douaneaangiften als de staat van uitvoer is aangemerkt, indien in die douaneaangiften een derde staat als land van oorsprong voor de ruwe olie en andere aardolieproducten is opgegeven.

(14)

Het is passend te verbieden om accountancy-, audit-, met inbegrip van wettelijke controle, boekhoudkundige en belastingadviesdiensten, of zakelijk en managementadvies en diensten in verband met public relations te verlenen aan Rusland. Tevens is het passend de verbodsbepalingen betreffende, respectievelijk, deposito's, in Rusland gevestigde wegvervoerondernemingen, en trustdiensten te wijzigen. Ten slotte is het passend bepaalde vermeldingen toe te voegen aan de lijst van rechtspersonen, entiteiten en lichamen in de bijlagen bij Besluit 2014/512/GBVB.

(15)

Teneinde de vlotte uitvoering van artikel 1 undecies van Besluit 2014/512/GBVB te waarborgen, is het passend de in de leden 2 en 3 van dat artikel vastgestelde termijn voor de beëindiging van de activiteiten te verlengen van 10 mei 2022 tot en met 5 juli 2022.

(16)

Het is passend te verduidelijken dat dit besluit geen beletsel vormt voor de ontvangst van betalingen door een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat volgens het recht van een lidstaat is erkend of opgericht, van zijn of haar Russische tegenpartij op grond van vóór 26 februari 2022 gesloten en vóór 27 mei 2022 uitgevoerde contracten met betrekking tot goederen en technologie vermeld in artikel 4 quater van Besluit 2014/512/GBVB.

(17)

De Russische Federatie voert een systematische internationale campagne waarbij de media worden gemanipuleerd en feiten verdraaid om haar strategie van destabilisering van haar buurlanden, en van de Unie en de lidstaten van de Unie te ondersteunen. De propaganda richt zich met name herhaaldelijk en consequent op Europese politieke partijen, met name tijdens verkiezingsperioden, alsook tegen het maatschappelijk middenveld, asielzoekers, Russische etnische minderheden, genderminderheden, en de werking van democratische instellingen in de Unie en haar lidstaten.

(18)

Om de agressie tegen Oekraïne te rechtvaardigen en te ondersteunen verspreidt de Russische Federatie voortdurend en gecoördineerd propaganda die is gericht op het maatschappelijk middenveld in de Unie en de buurlanden, waarbij de feiten ernstig worden verdraaid en gemanipuleerd.

(19)

Die propaganda wordt verspreid via een aantal mediakanalen die onder permanente directe of indirecte controle staan van de leiding van de Russische Federatie. Dergelijke acties vormen een aanzienlijke en rechtstreekse bedreiging voor de openbare orde en veiligheid van de Unie. Die mediakanalen zijn essentieel en instrumenteel om de agressie tegen Oekraïne aan te wakkeren en te ondersteunen, en om de buurlanden van Oekraïne te destabiliseren.

(20)

Gezien de ernst van de situatie en in antwoord op de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, moeten, in overeenstemming met de fundamentele rechten en vrijheden die in het Handvest van de grondrechten zijn erkend, met name het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie van artikel 11, verdere beperkende maatregelen worden ingesteld om de uitzendingen van die mediakanalen in de Unie of gericht tegen de Unie te schorsen. De maatregelen moeten worden gehandhaafd totdat de agressie tegen Oekraïne is beëindigd en totdat de Russische Federatie en de daarmee verbonden mediakanalen ophouden met propaganda tegen de Unie en haar lidstaten.

(21)

In overeenstemming met de fundamentele rechten en vrijheden die in het Handvest van de grondrechten zijn erkend, met name het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, de vrijheid van ondernemerschap en het recht op eigendom van de artikelen 11, 16 en 17, beletten die maatregelen de mediakanalen en hun personeel niet om in de Unie andere activiteiten uit te oefenen dan uitzendingen, zoals onderzoek en interviews. Meer in het bijzonder wijzigen die maatregelen niets aan de verplichting tot het naleven van de rechten, vrijheden en beginselen bedoeld in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, met inbegrip van het Handvest van de grondrechten, en in de grondwetten van de lidstaten, binnen het respectieve toepassingsgebied daarvan.

(22)

Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

(23)

Besluit 2014/512/GBVB moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/512/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 bis bis wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“2 bis.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de ontvangst van betalingen die verschuldigd zijn door de daarin bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen uit hoofde van contracten die vóór 15 mei 2022 zijn uitgevoerd.”;

b)

in lid 3 wordt punt a) vervangen door:

“a)

transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de directe of indirecte aankoop, de invoer of het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsook titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts uit of via Rusland in de Unie, in een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, in Zwitserland of in de Westelijke Balkan, tenzij dit verboden is op grond van de artikel 4 sexdecies of 4 septdecies;”;

c)

aan lid 3 worden de volgende punten toegevoegd:

“d)

transacties, met inbegrip van verkopen, die strikt noodzakelijk zijn voor de liquidatie, uiterlijk op 5 september 2022 van een joint venture of een soortgelijke juridische constructie, afgesloten vóór 16 maart 2022, waarbij een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 betrokken is;

e)

transacties in verband met het verstrekken van elektronische-communicatiediensten, datacentrumdiensten en het verstrekken van diensten en uitrusting die nodig zijn voor de werking, het onderhoud, de beveiliging, met inbegrip van de verstrekking van firewalls, en callcenterdiensten aan een rechtspersoon, entiteit of lichaam genoemd in bijlage X.”.

2)

In artikel 1 ter wordt lid 5 vervangen door:

“5.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden vergunning verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verlening van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva, nadat zij hebben geconstateerd dat de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verlening van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva:

a)

noodzakelijk is voor uitgaven in verband met de basisbehoeften van in lid 1 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd is voor het betalen van redelijke honoraria of het vergoeden van andere aangegane kosten voor juridische diensten;

c)

uitsluitend bestemd is voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d)

noodzakelijk is voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de vergunning verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat een specifieke vergunning moet worden verleend, of

e)

noodzakelijk is voor de officiële doelen van een diplomatieke of consulaire post of internationale organisatie.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van punt a), b), c) of e) van dit lid verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.”.

3)

In artikel 1 quinquies wordt lid 2 vervangen door:

“2.   Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, noch op natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat, voor een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of voor Zwitserland.”.

4)

Artikel 1 sexies wordt vervangen door:

“Artikel 1 sexies

1.   Het is verboden gespecialiseerde financiële berichtendiensten, die worden gebruikt voor de uitwisseling van financiële gegevens, te verstrekken aan de in bijlage VIII genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen of aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage VIII vermelde entiteit.

2.   Voor elke in bijlage VIII vermelde rechtspersoon, entiteit of lichaam is het verbod van lid 1 van toepassing vanaf de voor hen in die bijlage vermelde datum. Het verbod geldt vanaf dezelfde datum voor alle in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen van wie, respectievelijk waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage VIII vermelde entiteit.”.

5)

In artikel 1 nonies, lid 2, wordt punt e) vervangen door:

“e)

tenzij dit verboden is op grond van artikel 4 sexdecies of 4 septdecies, de aankoop, de invoer of het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts, van of door Rusland naar de Unie, of”.

6)

Artikel 1 undecies wordt vervangen door:

“Artikel 1 undecies

1.   Het is verboden zich te registreren, een statutaire zetel, een zakelijk of administratief adres en beheersdiensten te verstrekken aan een trust of een soortgelijke juridische constructie met als insteller van de trust of begunstigde:

a)

Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven;

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in punt a) of punt b);

d)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die onder zeggenschap staan van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in punt a), b) of c);

e)

natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in punt a), b), c) of d).

2.   Met ingang van 5 juli 2022 is het verboden op te treden als, of ervoor te zorgen dat een andere persoon optreedt als trustee, gevolmachtigde aandeelhouder, bestuurder, secretaris of soortgelijke positie, voor een trust of soortgelijke juridische constructie als bedoeld in lid 1.

3.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 5 juli 2022, van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 9 april 2022 of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

4.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de insteller van de trust of de begunstigde een onderdaan van een lidstaat is of een natuurlijke persoon is die in het bezit is van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

5.   In afwijking van lid 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor het voorzetten van de in lid 2 bedoelde diensten na 5 juli 2022, wegens:

a)

de voltooiing, uiterlijk op 5 september 2022, van transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging van de in lid 3 bedoelde contracten, mits dergelijke transacties vóór 11 mei 2022 van start zijn gegaan, of

b)

andere redenen, mits de dienstverleners direct noch indirect tegoeden of economische middelen aanvaarden van of beschikbaar stellen aan de in lid 1 bedoelde personen, noch die personen anderszins voordeel verschaffen uit tegoeden die in een trust zijn geplaatst.

6.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de in die leden bedoelde diensten, nadat zij hebben geconstateerd dat dit noodzakelijk is voor:

a)

humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties;

b)

activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen, of

c)

de exploitatie van trusts die tot doel hebben bedrijfspensioenregelingen, verzekeringspolissen of aandelenregelingen voor werknemers, liefdadigheidsinstellingen, amateursportclubs en fondsen voor minderjarigen of kwetsbare volwassenen te beheren.

7.   De betrokken lidstaat stelt de Commissie in kennis van elke op grond van lid 5 of lid 6 verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van die vergunning.”.

7)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 1 duodecies

1.   Het is verboden om direct of indirect accountancy-, audit-, met inbegrip van wettelijke controle, boekhoudkundige of belastingadviesdiensten, zakelijk en managementadvies of diensten in verband met public relations te verlenen aan:

a)

de regering van Rusland, of

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2.   Lid 1 is niet van toepassing op de verlening van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 5 juli 2022 van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

3.   Lid 1 is niet van toepassing op de verlening van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het recht van verdediging in gerechtelijke procedures en het recht op een effectief rechtsmiddel.

4.   Lid 1 is niet van toepassing op de verlening van diensten die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitend of gezamenlijk zeggenschap staan van een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat volgens het recht van een lidstaat is erkend of opgericht.

5.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de daarin genoemde diensten, nadat zij hebben geconstateerd dat dit noodzakelijk is voor:

a)

humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties, of

b)

activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen.”.

8)

In artikel 4, lid 3, wordt punt a) vervangen door:

“a)

het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, tenzij dit uit hoofde van artikel 4 sexdecies of artikel 4 septdecies verboden is, van of via Rusland naar de Unie, of”.

9)

In artikel 4 bis, lid 2, wordt punt a) vervangen door:

“a)

die noodzakelijk zijn om de kritieke energievoorziening binnen de Unie, alsmede het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, tenzij uit hoofde van artikel 4 sexdecies of artikel 4 septdecies verboden, van of door Rusland naar de Unie, te waarborgen, of”.

10)

Aan artikel 4 octies wordt het volgende lid toegevoegd:

“3.   Het is verboden reclame te maken voor producten of diensten in enig welke vorm van inhoud die wordt geproduceerd of uitgezonden door de in bijlage IX genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, inclusief via transmissie of distributie op enigerlei in lid 1 bedoelde wijze.”.

11)

In artikel 4 nonies bis, lid 5, wordt punt a) vervangen door:

“a)

de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts, alsmede bepaalde chemische en ijzerproducten, tenzij dit uit hoofde artikel 4 sexdecies of 4 septdecies verboden is;”.

12)

Artikel 4 quindecies, lid 4, wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt a) wordt vervangen door:

“a)

tenzij dit verboden is uit hoofde van artikel 4 sexdecies of 4 septdecies, de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts;”;

b)

punt d) wordt vervangen door:

“d)

het functioneren van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten overeenkomstig het internationaal recht, of”.

13)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 4 sexdecies

1.   Het is verboden ruwe olie of aardolieproducten direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien zij van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.

2.   Het is verboden direct of indirect technische bijstand, tussenhandelsdiensten, financiering of financiële bijstand of enige andere dienst in verband met de verbodsbepaling van lid 1, te verstrekken.

3.   De in de leden 1 en 2 vastgestelde verbodsbepalingen gelden niet:

a)

tot en met 5 december 2022 voor eenmalige transacties voor levering op korte termijn die vóór die datum zijn gesloten en uitgevoerd, of voor de uitvoering van contracten voor de aankoop, invoer of overdracht van ruwe olie, die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten, op voorwaarde dat de betrokken lidstaten de Commissie uiterlijk op 24 juni 2022 in kennis hebben gesteld van die contracten en dat de betrokken lidstaten de Commissie binnen tien dagen na de voltooiing ervan in kennis stellen van de eenmalige transacties voor levering op korte termijn;

b)

tot en met 5 februari 2023 voor eenmalige transacties voor levering op korte termijn die vóór die datum zijn gesloten en uitgevoerd, of voor de uitvoering van contracten voor de aankoop, invoer of overdracht van aardolieproducten die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten, op voorwaarde dat de betrokken lidstaten de Commissie uiterlijk op 24 juni 2022 in kennis hebben gesteld van die contracten en dat de betrokken lidstaten de Commissie binnen tien dagen na de voltooiing ervan in kennis stellen van de eenmalige transacties voor levering op korte termijn;

c)

voor de aankoop, invoer of overdracht van ruwe olie over zee en van aardolieproducten indien die goederen uit een derde land komen en alleen worden geladen in, vertrekken uit of worden doorgevoerd door Rusland, op voorwaarde dat zowel de oorsprong als de eigenaar van die goederen niet-Russisch is;

d)

voor ruwe olie die via pijpleidingen vanuit Rusland aan de lidstaten wordt geleverd, totdat de Raad, op voorstel van de hoge vertegenwoordiger gesteund door de Commissie, met eenparigheid van stemmen besluit dat de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 van toepassing zijn.

4.   Indien de levering van ruwe olie via pijpleidingen vanuit Rusland aan een niet aan zee grenzende lidstaat wordt onderbroken om redenen die buiten de macht van die lidstaat vallen, mag ruwe olie over zee uit Rusland in uitzonderlijke tijdelijke afwijking van de leden 1 en 2 in die lidstaat worden ingevoerd, totdat de levering wordt hervat of totdat het in lid 3, punt d), bedoelde besluit van de Raad ten aanzien van die lidstaat van toepassing is, indien dat eerder is.

5.   Vanaf 5 december 2022, en in afwijking van de leden 1 en 2, mogen de bevoegde autoriteiten van Bulgarije tot 31 december 2024 de uitvoering toestaan van contracten die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten, voor de aankoop, invoer of overdracht van ruwe olie over zee en van aardolieproducten van oorsprong uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland.

6.   Vanaf 5 februari 2023, en in afwijking van de leden 1 en 2, mogen de bevoegde autoriteiten van Kroatië tot 31 december 2023 de aankoop, de invoer of de overdracht toestaan van vacuümgasolie die oorspronkelijk afkomstig is uit Rusland of die uitgevoerd is uit Rusland, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden zijn vervuld:

a)

geen alternatieve levering van vacuümgasolie is beschikbaar, en

b)

Kroatië heeft de Commissie ten minste twee weken vóór de vergunning in kennis gesteld van de redenen waarom het van oordeel is dat een specifieke vergunning moet worden verleend, en de Commissie heeft binnen die termijn geen bezwaar gemaakt.

7.   De goederen die ingevolge een door een bevoegde autoriteit uit hoofde van lid 5 of lid 6 verleende afwijking zijn ingevoerd, mogen niet worden verkocht aan kopers in een andere lidstaat of in een derde land.

8.   De overdracht of het vervoer van via pijpleiding geleverde ruwe olie naar lidstaten als bedoeld in lid 3, punt d), naar andere lidstaten of naar derde landen, of de verkoop ervan aan kopers in andere lidstaten of in derde landen, is verboden.

Alle zendingen en containers van dergelijke ruwe olie zijn duidelijk aangegeven met “REBCO: uitvoer verboden”.

Vanaf 5 februari 2023 is het, wanneer ruwe olie via pijpleidingen is geleverd in een lidstaat als bedoeld in lid 3, punt d), verboden aardolieproducten die uit dergelijke ruwe olie zijn verkregen, over te dragen of te vervoeren naar andere lidstaten of naar derde landen, of dergelijke aardolieproducten te verkopen aan kopers in andere lidstaten of in derde landen.

Bij wijze van tijdelijke afwijking zijn de in de derde alinea bedoelde verbodsbepalingen van toepassing met ingang van 5 december 2023 voor de invoer en overdracht in Tsjechië, en voor de verkoop aan kopers in Tsjechië, van aardolieproducten verkregen uit ruwe olie die via pijpleidingen in een andere lidstaat is geleverd, als bedoeld in lid 3, punt d). Indien Tsjechië vóór die datum alternatieve voorraden van dergelijke aardolieproducten ter beschikking worden gesteld, stelt de Raad, met eenparigheid van stemmen, een besluit vast om die tijdelijke afwijking te beëindigen. Gedurende de periode tot en met 5 december 2023 mogen de hoeveelheden van dergelijke aardolieproducten die uit andere lidstaten in Tsjechië zijn ingevoerd, niet groter zijn dan de gemiddelde hoeveelheden die in dezelfde periode tijdens de voorgaande vijf jaar uit die andere lidstaten in Tsjechië zijn ingevoerd.

9.   De verbodsbepalingen in lid 1 zijn niet van toepassing op aankopen in Rusland van ruwe olie of aardolieproducten die nodig zijn om te voorzien in de essentiële behoeften van de koper in Rusland of van humanitaire projecten in Rusland.

10.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

Artikel 4 septdecies

1.   Het is verboden direct of indirect technische bijstand, tussenhandelsdiensten of financiering of financiële bijstand in verband met het vervoer te verstrekken, ook door middel van schip-tot-schiptransfers, aan derde landen met betrekking tot ruwe olie of aardolieproducten die van oorsprong zijn uit Rusland of die uit Rusland worden uitgevoerd.

2.   De verbodsbepaling in lid 1 geldt niet voor:

a)

de uitvoering tot en met 5 december 2022 van contracten die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten, of

b)

het vervoer van ruwe olie of aardolieproducten indien die goederen uit een derde land komen en alleen worden geladen in, vertrekken uit of worden doorgevoerd door Rusland, op voorwaarde dat zowel de oorsprong als de eigenaar van die goederen niet-Russisch is.”.

14)

De bijlagen worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Dit punt is ten aanzien van een of meer van de in punt 4) van de bijlage bij dit besluit bedoelde entiteiten van toepassing met ingang van 25 juni 2022 en op voorwaarde dat de Raad, na de respectieve gevallen te hebben onderzocht, daartoe met eenparigheid van stemmen besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 juni 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

C. COLONNA


(1)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).


BIJLAGE

1)

In bijlage IV bij Besluit 2014/512/GBVB worden de volgende vermeldingen toegevoegd:

“46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise “Radiosviaz”

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise “Kant”

Scientific-Production Enterprise “Svyaz”

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute “Argon”

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Salute”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “State Machine Building Design Bureau “Vympel” By Name I.I.Toropov”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “URALELEMENT”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Plant Dagdiesel”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company “Research Center for Automated Design”

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant “Molot”

Tactical Missile Company, PJSC “MBDB ISKRA”

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, “Central Design Bureau of Automation”

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP “Region”

Tactical Missile Corporation, AO TMKB “Soyuz”

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern “MPO – Gidropribor”

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company “KRASNY GIDROPRESS”

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau “Detal”

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) “October”

United Shipbuilding Corporation “Production Association Northern Machine Building Enterprise”

United Shipbuilding Corporation “5th Shipyard””.

2)

In bijlage VII bij Besluit 2014/512/GBVB worden de volgende vermeldingen toegevoegd:

“Verenigd Koninkrijk

Zuid-Korea”.

3)

Bijlage VIII bij Besluit 2014/512/GBVB wordt vervangen door:

“BIJLAGE VIII

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 1 SEXIES BEDOELDE RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN OF LICHAMEN

Naam van de rechtspersoon, entiteit of lichaam

Datum van toepassing

Bank Otkritie

12 maart 2022

Novikombank

12 maart 2022

Promsvyazbank

12 maart 2022

Bank Rossiya

12 maart 2022

Sovcombank

12 maart 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 maart 2022

VTB BANK

12 maart 2022

Sberbank

14 juni 2022

Credit Bank of Moscow

14 juni 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14 juni 2022

”.

4)

In bijlage IX bij Besluit 2014/512/GBVB worden de volgende vermeldingen togevoegd:

“Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International”


3.6.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 153/139


BESLUIT (GBVB) 2022/885 VAN DE RAAD

van 3 juni 2022

tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 17 maart 2014 Besluit 2014/145/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

De Raad is van oordeel dat er nieuwe uitzonderingsmogelijkheden met betrekking tot de bevriezing van activa en het verbod op het ter beschikking stellen van tegoeden of economische middelen aan aangewezen personen en entiteiten moeten worden ingevoerd.

(4)

Besluit 2014/145/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 2 van Besluit 2014/145/GBVB wordt het volgende lid toegevoegd:

“13.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op tegoeden of economische middelen die strikt noodzakelijk zijn voor het verlenen van elektronische-communicatiediensten door telecommunicatie-exploitanten uit de Unie, voor het verlenen van bijbehorende faciliteiten en diensten die noodzakelijk zijn voor de exploitatie, het onderhoud en de beveiliging van dergelijke elektronische-communicatiediensten, in Rusland, in Oekraïne, in de Unie, tussen Rusland en de Unie, en tussen Oekraïne en de Unie, en voor datacentrumdiensten in de Unie.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 juni 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

C. COLONNA


(1)  Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16).