ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 63

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
2 maart 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2022/345 van de Raad van 1 maart 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

1

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2022/346 van de Raad van 1 maart 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

5

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

2.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 63/1


VERORDENING (EU) 2022/345 VAN DE RAAD

van 1 maart 2022

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2022/346 van de Raad van 1 maart 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 31 juli 2014 hechtte de Raad zijn goedkeuring aan Verordening (EU) nr. 833/2014 (2).

(2)

Verordening (EU) nr. 833/2014 geeft uitvoering aan bepaalde bij Besluit 2014/512/GBVB van de Raad (3) vastgestelde maatregelen.

(3)

Op 1 maart 2022 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan Besluit (GBVB) 2022/346 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB en tot vaststelling van verdere beperkende maatregelen met betrekking tot het verlenen van gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer aan bepaalde Russische kredietinstellingen en hun Russische dochterondernemingen, die relevant zijn voor het Russische financiële systeem en die reeds zijn onderworpen aan beperkende maatregelen opgelegd door de Unie of door partnerlanden en, behoudens bepaalde uitzonderingen, met betrekking tot de samenwerking met het Russische fonds voor directe investeringen. Het verbiedt tevens, behoudens bepaalde uitzonderingen, de levering van eurobankbiljetten aan Rusland.

(4)

Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de uitvoering ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(5)

Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient zij in werking te treden op de datum van de bekendmaking ervan.

(6)

Daarom moet Verordening (EU) nr. 833/2014 dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 2 quinquies worden de leden 1 en 4 vervangen door:

“1.   De bevoegde autoriteiten wisselen met de andere lidstaten en de Commissie informatie uit over de krachtens de artikelen 2, 2 bis, en 2 ter verleende vergunningen en weigeringen. De informatie-uitwisseling vindt plaats via de elektronische systemen die in het kader van artikel 23, lid 6, van Verordening (EU) 2021/821 zijn verstrekt.

4.   In voorkomend geval en op basis van wederkerigheid wisselt de Commissie, in overleg met de lidstaten, informatie uit met partnerlanden om de doeltreffendheid van de uitvoercontrolemaatregelen in het kader van deze verordening en de consistente toepassing van de door de partnerlanden toegepaste uitvoercontrolemaatregelen te ondersteunen.”.

2)

Aan artikel 2 sexies worden de volgende leden toegevoegd:

“3.   Het is verboden om te investeren in, deel te nemen in of anderszins bij te dragen aan door het Russische fonds voor directe investeringen medegefinancierde projecten.

4.   In afwijking van lid 3 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor een beleggingsdeelneming in of bijdrage aan door het Russische fonds voor directe investeringen medegefinancierde projecten, nadat zij hebben geconstateerd dat een dergelijke beleggingsdeelneming of bijdrage verschuldigd is uit hoofde van contracten die vóór 2 maart 2022 zijn gesloten of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.”.

3)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 5 nonies

Het is verboden met ingang van 12 maart 2022 gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer, die worden gebruikt voor de uitwisseling van financiële gegevens, te verlenen aan de in bijlage XIV genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen of aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage XIV genoemde entiteit.

Artikel 5 decies

1.   Het is verboden om eurobankbiljetten te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar Rusland of naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van de regering en de centrale bank van Rusland, of voor gebruik in Rusland.

2.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van eurobankbiljetten indien dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer noodzakelijk is voor:

a)

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Rusland reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, of

b)

de officiële doelen van diplomatieke missies, consulaire posten of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.”.

4)

Artikel 12 wordt vervangen door:

“Artikel 12

Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van deze verordening worden omzeild, onder meer door op te treden als vervanger van de in artikel 2 sexies, lid 3, en de artikelen 5, 5 bis, 5 ter, 5 sexies, 5 septies, 5 nonies en 5 decies bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of te hunnen voordele te handelen door gebruik te maken van de uitzonderingen van artikel 2 sexies, lid 4, artikel 5, lid 6, artikel 5 bis, lid 2, artikel 5 ter, lid 2, artikel 5 sexies, lid 2, artikel 5 septies, lid 2, of artikel 5 decies, lid 2.”.

5)

De bijlage bij deze verordening wordt als bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 833/2014 gevoegd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 maart 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  PB L 63 van 2.3.2022.

(2)  Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).

(3)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).


BIJLAGE

“BIJLAGE XIV

Lijst van rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 5 nonies

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Bank Rossiva

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK

”.

BESLUITEN

2.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 63/5


BESLUIT (GBVB) 2022/346 VAN DE RAAD

van 1 maart 2022

tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 juli 2014 Besluit 2014/512/GBVB vastgesteld (1).

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

Op 24 februari 2022 heeft de president van de Russische Federatie een militaire operatie in Oekraïne aangekondigd en zijn Russische strijdkrachten begonnen met een aanval op Oekraïne. Die aanval is een flagrante schending van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(4)

In zijn conclusies van 24 februari 2022 veroordeelde de Europese Raad in de krachtigste bewoordingen de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne. De onwettige militaire acties van Rusland vormen een flagrante schending van het internationaal recht en van de beginselen van het VN-Handvest en ondermijnen de Europese en mondiale veiligheid en stabiliteit. De Europese Raad heeft ertoe opgeroepen dringend een nieuwe reeks individuele en economische sancties voor te bereiden en goed te keuren.

(5)

Gezien de ernst van de situatie en in antwoord op de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne, is het passend verdere beperkende maatregelen in te stellen met betrekking tot het verlenen van gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer aan bepaalde Russische kredietinstellingen en hun Russische dochterondernemingen, die relevant zijn voor het Russische financiële systeem en die reeds zijn onderworpen aan beperkende maatregelen opgelegd door de Unie of door partnerlanden en, behoudens bepaalde uitzonderingen, met betrekking tot de samenwerking met het Russische fonds voor directe investeringen. Het is tevens passend, behoudens bepaalde uitzonderingen, de levering van eurobankbiljetten aan Rusland te verbieden.

(6)

Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

(7)

Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin dit besluit voorziet te waarborgen, dient het in werking te treden op de datum van de bekendmaking ervan.

(8)

Daarom moet Besluit 2014/512/GBVB dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/512/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 1 sexies

Met ingang van 12 maart 2022 is het verboden gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer, die worden gebruikt voor de uitwisseling van financiële gegevens, te verlenen aan de in bijlage VIII genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen of aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage VIII genoemde entiteit.

Artikel 1 septies

1.   Het is verboden om eurobankbiljetten te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar Rusland of naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van de regering en de centrale bank van Rusland, of voor gebruik in Rusland.

2.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van eurobankbiljetten indien dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer noodzakelijk is voor:

a)

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Rusland reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, of

b)

de officiële doelen van diplomatieke missies, consulaire posten of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.”.

2)

Aan artikel 4 ter, worden de volgende leden toegevoegd:

“3.   Het is verboden om te investeren in, deel te nemen in of anderszins bij te dragen aan door het Russische fonds voor directe investeringen medegefinancierde projecten.

4.   In afwijking van lid 3 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor een beleggingsdeelneming in of bijdrage aan door het Russische fonds voor directe investeringen medegefinancierde projecten, nadat zij hebben geconstateerd dat een dergelijke beleggingsdeelneming of bijdrage verschuldigd is uit hoofde van contracten die vóór 2 maart 2022 zijn gesloten of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.”.

3)

De bijlage bij dit besluit wordt toegevoegd als bijlage VIII bij Besluit 2014/512/GBVB.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 1 maart 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).


BIJLAGE

“BIJLAGE VIII

LIJST VAN RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN EN LICHAMEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 sexies

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Bank Rossiva

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK

”.