ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 042I

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
23 februari 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2022/259 van de Raad van 23 februari 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/260 van de Raad van 23 februari 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/261 van de Raad van 23 februari 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

15

 

*

Council Regulation (EU) 2022/262 of 23 February 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

74

 

*

Council Regulation (EU) 2022/263 of 23 February 2022 concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas

77

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2022/264 van de Raad van 23 februari 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

95

 

*

Council Decision (CFSP) 2022/265 of 23 February 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

98

 

*

Besluit (GBVB) 2022/266 van de Raad van 23 februari 2022 betreffende beperkende maatregelen in antwoord op de erkenning van de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk van Oekraïne en het sturen van Russische strijdkrachten naar die gebieden

109

 

*

Besluit (GBVB) 2022/267 van de Raad van 23 februari 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

114

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

23.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 42/1


VERORDENING (EU) 2022/259 VAN DE RAAD

van 23 februari 2022

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (2), geeft uitvoering aan de beperkende maatregelen van Besluit 2014/145/GBVB.

(2)

Op 23 februari 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/265 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB vastgesteld en is een uitzondering ingesteld voor bepaalde operatoren op wie de bevriezing van vermogensbestanddelen van toepassing is en aan wie geen tegoeden en economische middelen ter beschikking mogen worden gesteld.

(3)

Deze wijzigingen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(4)

Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad wordt als volgt gewijzigd:

Het volgende artikel wordt ingevoegd na artikel 6 bis:

“Artikel 6 ter

1.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen aan de entiteiten met nummers 53, 54 en 55 van bijlage I, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan deze entiteiten, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de beëindiging op 24 augustus 2022 van activiteiten, contracten of andere overeenkomsten, met inbegrip van correspondentbankrelaties, die met deze entiteiten zijn aangegaan vóór 23 februari 2022.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brusse, 23 februari 2022

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16.

(2)  Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6).


23.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 42/3


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/260 VAN DE RAAD

van 23 februari 2022

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1), en met name artikel 14, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 17 maart 2014 Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

In zijn conclusies van 24 en 25 juni 2021 riep de Europese Raad Rusland op zijn volle verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat de akkoorden van Minsk volledig worden uitgevoerd; dat is de voornaamste voorwaarde voor een substantiële wijziging in de houding van de Unie. Hij benadrukte dat de Unie en haar lidstaten fors en op gecoördineerde wijze moeten reageren op verdere kwaadwillige, illegale en ontwrichtende activiteiten van Rusland, daarbij ten volle gebruikmakend van alle instrumenten waarover de Unie beschikt, in nauwe coördinatie met de partners. Daartoe verzocht de Europese Raad de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de “hoge vertegenwoordiger”) tevens om opties aan te reiken voor aanvullende beperkende maatregelen, waaronder economische sancties.

(4)

De Europese Raad benadrukte in zijn conclusies van 16 december 2021 dat Rusland dringend de spanningen, veroorzaakt door de militaire opbouw langs zijn grens met Oekraïne en een agressieve retoriek, moest laten de-escaleren. Hij sprak nogmaals zijn volledige steun uit voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Europese Raad moedigde diplomatieke inspanningen aan en ondersteunde het Normandiëkwartet met het oog op de volledige uitvoering van de akkoorden van Minsk, maar verklaarde dat verdere militaire agressie tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zou brengen, waaronder met partners gecoördineerde beperkende maatregelen.

(5)

Op 24 januari 2022 heeft de Raad conclusies goedgekeurd waarin hij de aanhoudende agressie en dreigingen van Rusland jegens Oekraïne veroordeelde en Rusland opriep te de-escaleren, zich te houden aan het internationaal recht en via de bestaande internationale mechanismen een constructieve dialoog aan te gaan. De Raad onderstreepte andermaal dat de Unie zeer gehecht is aan de kernbeginselen waarop de Europese veiligheid steunt en die verankerd zijn in het Handvest van de Verenigde Naties (VN) en de oprichtingsakten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, waaronder de Slotakte van Helsinki en het Handvest van Parijs. Die kernbeginselen omvatten met name de soevereine gelijkheid en territoriale integriteit van staten, de onschendbaarheid van grenzen, het zich onthouden van dreiging met of gebruik van geweld, en de vrijheid van staten hun eigen veiligheidsbeleid te kiezen of te wijzigen. De Raad stelde dat die beginselen niet onderhandelbaar en ook geen onderwerp van herziening of herinterpretatie zijn, en dat het feit dat Rusland ze schendt, een obstakel is voor een gemeenschappelijke en ondeelbare veiligheidsruimte in Europa en een bedreiging is voor de vrede en stabiliteit op het Europese continent. Herinnerend aan de conclusies van de Europese Raad van december 2021 herhaalde de Raad dat elke verdere militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zou brengen, waaronder een breed scala aan sectorale en individuele beperkende maatregelen die in overleg met partners zouden worden uitgevaardigd.

(6)

Op 19 februari 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring afgelegd waarin hij uiting gaf aan zijn bezorgdheid over de massale Russische troepenopbouw in en rond Oekraïne, en er bij Rusland op aandrong een zinvolle dialoog aan te gaan en te kiezen voor diplomatie, terughoudendheid aan de dag te leggen en te de-escaleren door een aanzienlijk deel van zijn strijdkrachten terug te trekken uit het grensgebied met Oekraïne. De Unie verklaarde dat elke verdere militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne enorme gevolgen en zware kosten met zich mee zou brengen, waaronder met partners gecoördineerde beperkende maatregelen.

(7)

Op 21 februari 2022 heeft de president van de Russische Federatie een decreet ondertekend waarin de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de zelfverklaarde "Volksrepubliek Donetsk" en "Volksrepubliek Loehansk" worden erkend, en de Russische strijdkrachten opdracht krijgen in Oost-Oekraïne te worden ingezet.

(8)

Op 22 februari 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring afgelegd waarin hij met klem het besluit van de president van de Russische Federatie om de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de Oekraïense oblasten Donetsk en Loehansk als onafhankelijke entiteiten te erkennen en veroordeelt het daaruit voortvloeiende besluit om Russische troepen naar die gebieden te sturen. Die illegale handeling ondermijnt de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne verder en vormt een ernstige inbreuk op het internationale recht en een reeks internationale overeenkomsten, waaronder het Handvest van de VN, de Slotakte van Helsinki, het Handvest van Parijs en het Memorandum van Boedapest, alsook op de Minsk-akkoorden en Resolutie 2202 (2015) van de VN-Veiligheidsraad. De hoge vertegenwoordiger drong er bij Rusland, als partij bij het conflict, op aan die erkenning terug te draaien, zijn verbintenissen na te komen, het internationale recht na te leven en de besprekingen in het Normandiëkwartet en de Tripartiete Contactgroep Oekraïne te hervatten. Hij kondigde aan dat de Unie op die meest recente schendingen door Rusland zou reageren door met spoed aanvullende beperkende maatregelen vast te stellen.

(9)

Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat 22 personen en vier entiteiten moeten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(10)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze verordening genoemde personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 februari 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.


BIJLAGE

De volgende personen worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014:

1.   Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

"212.

Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Geboortedatum: 21.5.1955

Geboorteplaats: Chadan, Republiek Tuva, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Functie: Minister van Defensie van de Russische Federatie

Geslacht: man

Sergei Shoigu is minister van Defensie van de Russische Federatie. Hij heeft publiekelijk verklaard dat de Krim Russisch is en Russisch zal blijven. Onder zijn bevel hebben Russische troepen militaire oefeningen gehouden op de illegaal geannexeerde Krim en zijn die aan de grens gelegerd. Hij is de eindverantwoordelijke voor alle militaire acties tegen Oekraïne.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen en uitvoering geven aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van en de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.2.2022

213.

Anton VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

Geboortedatum: 17.2.1972

Geboorteplaats: Tallinn, Estland

Nationaliteit: Russisch

Functie: Chef-staf van het presidentieel kabinet

Geslacht: man

Anton Vaino is chef-staf van het presidentieel kabinet. Hij speelt een actieve rol in de besluitvorming van het Kremlin door deel te nemen aan de Russische "Veiligheidsraad" en invloed uit te oefenen op de vaststelling van besluiten door de president op het gebied van de Russische defensie en nationale veiligheid. Anton Vaino woont tevens vergaderingen bij over de sociaal-economische ontwikkeling van de Krim en Sebastopol.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen of uitvoering geven aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Geboortedatum: 9.8.1966

Geboorteplaats: Kazan, Republiek Tatarstan, Russische Federatie

Functie: Russisch vicepremier en minister van Bouw en Regionale Ontwikkeling

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: man

Marat Khusnullin is Russisch vicepremier en minister van Bouw en Regionale Ontwikkeling. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het Russische regeringsbeleid voor de bezette Krim, waaronder de watervoorziening van de Krim en Sebastopol.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Geboortedatum: 14.7.1978

Geboorteplaats: Nizhnevartovsk, Tyumen-regio, Russische Federatie

Functies: vicepremier van de Russische Federatie – hoofd van het overheidspersoneel van de Russische Federatie; voorzitter van de raad van toezicht van VTB Bank

Geslacht: man

Dmitriy Grigorenko is de vicepremier van de Russische Federatie en hoofd van het overheidspersoneel van de Russische Federatie. Hij is ook de voorzitter van de raad van toezicht van VTB Bank, een staatsbank, en heeft banden met Maksim Reshetnikov, lid van de raad van toezicht van VTB Bank.

In zijn voormalige hoedanigheid van adjunct-directeur van de federale belastingdienst van de Russische Federatie was Grigorenko verantwoordelijk voor het opstellen van nieuwe plaatselijke belastingwetgeving voor het grondgebied van de Krim na de annexatie ervan in 2014.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

Hij is ook verantwoordelijk voor het verlenen van financiële en materiële steun en heeft profijt van de Russische beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oost-Oekraïne.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

Geboortedatum: 11.7.1979

Geboorteplaats: Perm, Russische Federatie

Functie: minister van Economische Ontwikkeling van de Russische Federatie; lid van de raad van toezicht van VTB Bank

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: man

Maxim Reshetnikov is de minister van Economische Ontwikkeling van de Russische Federatie. Hij is ook een lid van de raad van toezicht van VTB Bank, een staatsbank, en heeft banden met Dmitriy Grigorenko, lid van de raad van toezicht van VTB Bank.

In zijn hoedanigheid van minister van Economische Ontwikkeling is Maxim Reshetnikov verantwoordelijk voor infrastructuurontwikkelingsprogramma's in de Krim en in Sebastopol, met name onder het federale doelprogramma "Sociale en economische ontwikkeling van de Republiek Krim en Sebastopol tot 2022", dat verlengd is tot 2025. Hij heeft publieke verklaringen afgelegd over de plannen en prioriteiten van de regering van de Russische Federatie met betrekking tot de economische ontwikkeling van de Krim en Sebastopol.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

Hij is ook verantwoordelijk voor het verlenen van financiële en materiële steun en heeft profijt van de Russische beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oost-Oekraïne.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(alias Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ)

Geboortedatum: 2.4.1962

Geboorteplaats: Moskou, Rusland

Functie: opperbevelhebber van de Russische marine

Rang: admiraal

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: man

Nikolay Yevmenov is de opperbevelhebber van de Russische marine. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor alle maritieme operaties van de Russische marine, ook in of naar Oekraïne.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen en uitvoering geven aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van en de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Geboortedatum: 17.6.1952

Geboorteplaats: Moskou, Rusland

Geslacht: man

Vladimir Kasatonov is de adjunct-opperbevelhebber van de Russische marine. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor maritieme operaties in of naar Oekraïne.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen en uitvoering geven aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van en de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович ОСИПОВ)

Geboortedatum: 6.3.1973

Geboorteplaats: nederzetting Novo-Shunoe, district Fedorovsky, regio Kostanay, Socialistische Sovjetrepubliek Kazachstan (nu Kazachstan)

Functie: opperbevelhebber van de Zwarte-Zeevloot

Rang: admiraal

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: man

Igor Osipov is de opperbevelhebber van de Zwarte-Zeevloot. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor alle maritieme operaties in of naar Oekraïne over de Zwarte Zee, en voor het beperken van de vrije scheepvaart op de Zwarte Zee.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen en uitvoering geven aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van en de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович САЛЮКОВ)

Geboortedatum: 21.5.1955

Geboorteplaats: Saratov, Russische Federatie

Functie: opperbevelhebber van de Russische landmacht

Rang: generaal

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: man

Generaal Oleg Salyukov is de opperbevelhebber van de Russische landmacht. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor Russische landoperaties in of naar Oekraïne.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen en uitvoering geven aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van en de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(сергей СУРОВИКИН)

Geboortedatum: 11.10.1966

Geboorteplaats: Novosibirsk, Rusland

Functie: Commandant-generaal van de lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten

Rang: generaal

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: man

Generaal Sergei Surovikin is de opperbevelhebber van de Russische lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor de luchtoperaties in of naar Oekraïne.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen of uitvoering geven aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV

(ook bekend als Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Geboortedatum: 11.8.1962

Geboorteplaats: Almazovka, regio Voroshilovograd, Oekraïne

Functie: Bevelhebber van de luchtmacht en plaatsvervangend opperbevelhebber van de lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten

Militaire rang: luitenant-generaal

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: man

Luitenant-generaal Sergey Vladimirovich Dronov is de bevelhebber van de luchtmacht en plaatsvervangend opperbevelhebber van de lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor de luchtoperaties in of naar Oekraïne.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen of uitvoering geven aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Geassocieerde personen: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (zoon); Lyubov Valentinovna Prigozhina (schoondochter)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouw

Violetta Prigozhina is de moeder van Yevgeny Prigozhin en eigenaar van Concord Management and Consulting LLC, dat behoort tot de Concord Group, opgericht door en tot 2019 eigendom van haar zoon. Ze is eigenaar van andere bedrijven die banden hebben met haar zoon. Ze is geassocieerd met Yevgeny Prigozhin, die verantwoordelijk is voor het inzetten van huurlingen van de Wagner-groep in Oekraïne en profiteert van grote overheidsopdrachten van het Russische ministerie van Defensie na de illegale annexatie van de Krim door Rusland en de bezetting van Oost-Oekraïne door door Rusland gesteunde separatisten.

Zij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА)

Geassocieerde personen: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (echtgenoot); Violetta Prigozhina (schoonmoeder)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouw

Lyubov Valentinovna Prigozhina is getrouwd met Yevgeny Prigozhin en eigenaar van Agat LLC, een dochteronderneming van Concord Management and Consulting LLC, dat behoort tot de Concord Group, opgericht door en tot 2019 eigendom van haar echtgenoot. Ze is geassocieerd met Yevgeny Prigozhin, die verantwoordelijk is voor het inzetten van huurlingen van de Wagner-groep in Oekraïne en profiteert van grote overheidsopdrachten van het Russische ministerie van Defensie na de illegale annexatie van de Krim door Rusland en de bezetting van Oost-Oekraïne door door Rusland gesteunde separatisten.

Zij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Geboortedatum: 19.11.1974

Functie: Vicepresident en voorzitter van de raad van bestuur van VTB Bank

Nationaliteit: Russisch

Geassocieerde personen: Alexander Vasilyevich Bortnikov (vader); Tatiana Borisovna Bortnikova (moeder)

Denis Bortnikov is de zoon van, en heeft als zodanig banden met, Alexander Bortnikov – directeur van de federale veiligheidsdienst (FSB) en permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie, die betrokken is bij het vormgeven van het beleid van de Russische regering dat de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

Hij is vicepresident en voorzitter van de raad van bestuur van VTB Bank, waar hij zich inzet voor het legitimeren van de schaduw-/illegale inkomsten van zijn vader. Hij verleent bijgevolg ook financiële steun aan de Russische beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de inlijving van de Krim of de destabilisatie van het oosten van Oekraïne.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Geboortedatum: 21.9.1956

Geboorteplaats: Moskou, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Russische Federatie)

Functie: President van de raad van bestuur van VTB Bank

Geassocieerde personen: Tamara Mikhailovna Kostina (moeder); Leonid Alekseevich Kostin (vader)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: man

Andrei Leonidovich Kostin is voorzitter van de Vneshtorbank (VTB) – een van de belangrijkste staatsbanken van Rusland, en is lid van de Hoge Raad van de politieke partij "Verenigd Rusland".

Hij heeft publieke verklaringen afgelegd waarin hij de annexatie van de Krim steunt en Russische burgers aanmoedigt om naar de Krim op vakantie te gaan. Hij heeft ook banden met en volgens berichten in de media is hij eigenaar van een wijnmakerij en een luxehotel op de Krim.

Hij steunt bijgevolg acties en maatregelen die de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnen en hij haalt voordeel uit de inlijving van de Krim.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Geboortedatum: 4.1.1967

Geboorteplaats: Bilibino, Russische Federatie

Geslacht: man

Igor Ivanovich Shuvalov is voorzitter van de State Development Corporation VEB.RF en lid van de raad van de Euraziatische Economische Commissie. Voordien was hij eerste vicepremier van Rusland. In die hoedanigheid verklaarde hij dat Rusland de begrotingsregels zou wijzigen om rekening te houden met twee miljoen extra inwoners na de illegale inlijving van de Krim door de Russische Federatie.

Hij ondersteunt bijgevolg acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

Geboortedatum: 6.4.1980

Geboorteplaats: Krasnodar, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Functie: hoofdredacteur van het Engelstalige televisienieuwsnetwerk RT (Russia Today)

Geassocieerde personen: Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouw

Margarita Simonyan is een centrale figuur van de regeringspropaganda. Ze is ook hoofdredacteur van het Engelstalige televisienieuwsnetwerk RT (Russia Today). In die hoedanigheid propageerde zij een positieve houding ten aanzien van de annexatie van de Krim en de acties van separatisten in Donbas.

Zij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

Geboortedatum: 24.12.1975

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Functie: directeur van de afdeling Voorlichting en Pers van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie.

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouw

Maria Zakharova is de directeur van de afdeling Voorlichting en Pers van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie. Als spilfiguur van de regeringspropaganda propageerde zij het inzetten van Russische troepen in Oekraïne.

Zij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

Geboortedatum: 20.10.1963

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Functie: propagandist en tv-/radiojournalist

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: man

Vladimir Solovyev is een propagandist en presentator van het eerste Russische televisiekanaal en Rossia 24. Hij kreeg een medaille (orde van Alexander Nevsky) voor zijn "hoge mate van professionaliteit en objectiviteit bij het verslaan van gebeurtenissen in de Republiek Krim".

Solovyev staat bekend om zijn uiterst vijandige houding ten opzichte van Oekraïne en zijn lof voor de Russische regering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин КНЫРИК)

Geboortedatum: 1989 (mogelijk)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: man

Konstantin Knyrik is een pro-Russische activist die MediaGroup News Front Ltd leidt, een nieuwswebsite die is geregistreerd op het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim. Hij is het hoofd van de Krim-afdeling van Rodina, een politieke pro-Kremlin-partij in Rusland.

Konstantin Knyrik ontving de medaille "voor de terugkeer van de Krim".

Hij verleende derhalve actieve steun en gaf uitvoering aan acties en maatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Geboortedatum: 10.8.1954

Geboorteplaats: Peking, China

Nationaliteit: Russisch

Telefoon en fax: 8 (495) 697-58-69

Adres van het ontvangstkantoor in de Russische Federatie: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Telefoon- en faxnummer van het ontvangstkantoor in de regio van de Russische Federatie: (342) 253-66-01

Geslacht: man

Aleksey Konstantinovich Pushkov is een senator uit Perm Krai, lid van de regerende politieke partij Verenigd Rusland en voorzitter van de Commissie voor het voorlichtingsbeleid. Hij legde verschillende verklaringen af ter ondersteuning van de annexatie van de Krim en presenteerde die als een voldongen feit.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(ook bekend als Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Geboortedatum: 20.6.1969

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Functie: Russisch journalist, producent, presentator en politicus. Vicevoorzitter van de Doema sinds 2016 en vicevoorzitter van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa sinds 28 januari 2020.

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: man

Pyotr Tolstoy is lid van de Doema en hoofd van de Russische delegatie bij de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE). Hij is ook gastheer van het TV-programma "Vremya Pokazhet". Als centrale figuur van de regeringspropaganda toont hij zich vaak voorstander van de annexatie van de Krim.

Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

23.2.2022"

2.   Entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

"52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Oprichtingsdatum: 2013

Adres: Sint Petersburg, Rusland

Geassocieerde personen: Yevgeny Prigozhin

Internet Research Agency is een Russisch bedrijf dat namens Rusland online invloed uitoefent. Het uiteindelijke doel is de publieke opinie te manipuleren.

Het bedrijf voert desinformatiecampagnes tegen de Oekraïense agenda door verkiezingen of percepties van de annexatie van de Krim of het conflict in Donbas te beïnvloeden. In die hoedanigheid is Internet Research Agency verantwoordelijk voor het actief ondersteunen van acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

Het bedrijf wordt gefinancierd door Yevgeny Prigozhin en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк "Россия")

Opgericht op 27.6.1990

Adres: Pl Rastrelli 2 Liter A Sint-Petersburg, 191124 Russische Federatie

Website: Abr.ru

Geassocieerde personen: Dmitri LEBEDEV (voorzitter); Yuriy KOVALCHUK (grootste aandeelhouder)

Bank Rossiya is de persoonlijke bank van hogere ambtenaren van de Russische Federatie. In die hoedanigheid verleent zij steun aan en trekt zij profijt van de Russische beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oost-Oekraïne.

Bank Rossiya heeft een belangrijk aandeel in de National Media Group, een groep die televisiezenders controleert waarop het destabilisatiebeleid van de Russische regering actief wordt gesteund. Sinds de illegale annexatie van de Krim heeft Bank Rossiya filialen op de Krim en in Sebastopol geopend. Bank Rossiya verstrekte ook een lening aan de Federal State Unitary Enterprise "Crimean Railway" en ondersteunt de aanleg van de spoorweg over de Krimbrug. Derhalve verleent Bank Rossiya financiële steun aan acties die de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

Gelieerd aan Yuriy Valentinovich Kovalchuk, de grootste aandeelhouder van Bank Rossiya.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

Opgericht in 1995

Adres: Moskou

Website: psbank.ru

Geassocieerde personen: Petr Fradkov, CEO

PROMSVYAZBANK is een Russische staatsbank die financiële steun verleent aan de Russische defensiesector en het Russische leger, dat verantwoordelijk is voor de massale inzet van Russische troepen langs de grens met Oekraïne en voor de aanwezigheid van Russische troepen op het schiereiland de Krim.

PROMSVYAZBANK ontvangt rechtstreeks instructies van Vladimir Poetin, president van de Russische Federatie, en verleent derhalve financiële en materiële steun aan Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de destabilisatie van Oost-Oekraïne en de illegale annexatie van de Krim.

PROMSVYAZBANK is actief op het schiereiland de Krim.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(ook bekend als Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Opgericht in 1922 als bank en in 2007 als instelling voor ontwikkeling

Adres: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moskou, Rusland;

Website: veb.ru

Geassocieerde personen: Igor Shuvalov, voorzitter

VEB.RF is een belangrijke financiële instelling voor ontwikkeling waarvan de voorzitter rechtstreeks wordt benoemd door Vladimir Poetin, president van de Russische Federatie, en die rechtstreeks van hem instructies ontvangt. VEB.RF genereert een belangrijke bron van inkomsten voor de Russische regering en beheert haar staatspensioenfondsen.

VEB.RF speelt een actieve rol bij de diversificatie van de defensiesector van de Russische Federatie en heeft projecten met ondernemingen uit de defensie-industrie, waaronder Rostec, die steun verlenen aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

VEB.RF verstrekte leningen aan ’kleine en middelgrote ondernemingen op het schiereiland de Krim dat zij als een "prioritaire regio" beschouwt. Zij heeft partnerschappen met het ministerie voor Krimzaken, dat verantwoordelijk is voor de integratie van de geannexeerde Autonome Republiek Krim in de Russische Federatie.

In die hoedanigheid verleent VEB.RF actief materiële of financiële steun aan, of trekt zij profijt van, Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oost-Oekraïne.

23.2.2022"


23.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 42/15


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/261 VAN DE RAAD

van 23 februari 2022

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1), en met name artikel 14, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 17 maart 2014 Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

In zijn conclusies van 24 en 25 juni 2021 riep de Europese Raad Rusland op zijn volle verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat de akkoorden van Minsk volledig worden uitgevoerd; dat is de voornaamste voorwaarde voor een substantiële wijziging in de houding van de Unie. Hij benadrukte dat de Unie en haar lidstaten fors en op gecoördineerde wijze moeten reageren op verdere kwaadwillige, illegale en ontwrichtende activiteiten van Rusland, daarbij ten volle gebruikmakend van alle instrumenten waarover de Unie beschikt, in nauwe coördinatie met de partners. Daartoe verzocht de Europese Raad de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de “hoge vertegenwoordiger”) tevens om opties aan te reiken voor aanvullende beperkende maatregelen, waaronder economische sancties.

(4)

De Europese Raad benadrukte in zijn conclusies van 16 december 2021 dat Rusland dringend de spanningen, veroorzaakt door de militaire opbouw langs zijn grens met Oekraïne en een agressieve retoriek, moest laten de-escaleren. Hij sprak nogmaals zijn volledige steun uit voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Europese Raad moedigde diplomatieke inspanningen aan en ondersteunde het Normandiëkwartet met het oog op de volledige uitvoering van de akkoorden van Minsk, maar verklaarde dat verdere militaire agressie tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zou brengen, waaronder met partners gecoördineerde beperkende maatregelen.

(5)

Op 24 januari 2022 heeft de Raad conclusies goedgekeurd waarin hij de aanhoudende agressie en dreigingen van Rusland jegens Oekraïne veroordeelde en Rusland opriep te de-escaleren, zich te houden aan het internationaal recht en via de bestaande internationale mechanismen een constructieve dialoog aan te gaan. De Raad onderstreepte andermaal dat de Unie zeer gehecht is aan de kernbeginselen waarop de Europese veiligheid steunt en die verankerd zijn in het Handvest van de Verenigde Naties (VN) en de oprichtingsakten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, waaronder de Slotakte van Helsinki en het Handvest van Parijs. Die kernbeginselen omvatten met name de soevereine gelijkheid en territoriale integriteit van staten, de onschendbaarheid van grenzen, het zich onthouden van dreiging met of gebruik van geweld, en de vrijheid van staten hun eigen veiligheidsbeleid te kiezen of te wijzigen. De Raad stelde dat die beginselen niet onderhandelbaar en ook geen onderwerp van herziening of herinterpretatie zijn, en dat het feit dat Rusland ze schendt, een obstakel is voor een gemeenschappelijke en ondeelbare veiligheidsruimte in Europa en een bedreiging is voor de vrede en stabiliteit op het Europese continent. Herinnerend aan de conclusies van de Europese Raad van december 2021 herhaalde de Raad dat elke verdere militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zou brengen, waaronder een breed scala aan sectorale en individuele beperkende maatregelen die in overleg met partners zouden worden uitgevaardigd.

(6)

Op 21 februari 2022 heeft de president van de Russische Federatie een decreet ondertekend waarin de "onafhankelijkheid en soevereiniteit" van de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de Oekraïense oblasten Donetsk en Loehansk worden erkend en de Russische strijdkrachten opdracht krijgen naar die gebieden te gaan.

(7)

Op 22 februari 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring afgelegd waarin een veroordeling wordt uitgesproken over die illegale handeling, die de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne verder ondermijnt en een ernstige inbreuk vormt op het internationale recht en een reeks internationale overeenkomsten, waaronder het Handvest van de VN, de Slotakte van Helsinki, het Handvest van Parijs en het Memorandum van Boedapest, alsook op de Minsk-akkoorden en Resolutie 2202 (2015) van de VN-Veiligheidsraad. De hoge vertegenwoordiger drong er bij Rusland, als partij bij het conflict, op aan die erkenning terug te draaien, zijn verbintenissen na te komen, het internationale recht na te leven en de besprekingen in het Normandiëkwartet en de Tripartiete Contactgroep Oekraïne te hervatten. Hij kondigde aan dat de Unie op die meest recente schendingen door Rusland zou reageren door met spoed aanvullende beperkende maatregelen vast te stellen.

(8)

Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat 336 leden van de Staatsdoema moeten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen, aangezien zij hebben gestemd voor een resolutie waarin president Vladimir Poetin wordt verzocht de door separatisten opgeëiste delen van Oost-Oekraïne als onafhankelijke staten te erkennen.

(9)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze verordening genoemde personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 februari 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.


BIJLAGE

De volgende personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014:

Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

235.

Gennady Andreevich Zyuganov

(Зюганов Геннадий Андреевич)

Geboortedatum: 26.6.1944

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

236.

Yury Vyacheslavovich Afonin

(Афонин Юрий Вячеславович)

Geboortedatum: 22.3.1977

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

237.

Vladimir Kashin

(Кашин Владимир Иванович)

Geboortedatum: 10.8.1948

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

238.

Dmitry Novikov

(Новиков Дмитрий Георгиевич)

Geboortedatum: 12.9.1969

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

239.

Nikolay Kharitonov

(Харитонов Николай Михайлович)

Geboortedatum: 30.10.1948

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

240.

Nikolai Kolomeytsev

(Коломейцев Николай Васильевич)

Geboortedatum: 1.9.1956

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

241.

Sergey Shargunov

(Шаргунов Сергей Александрович)

Geboortedatum: 12.5.1980

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

242.

Vadim Kumin

(Кумин Вадим Валентинович)

Geboortedatum: 1.1.1973

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

243.

Yury Sinelshchikov

(Синельщиков Юрий Петрович)

Geboortedatum: 26.9.1947

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

244.

Kazbek Taysayev

(Тайсаев Казбек Куцукович)

Geboortedatum: 12.2.1967

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

245.

Alexey Kurinny

(Куринный Алексей Владимирович)

Geboortedatum: 18.1.1974

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

246.

Anzhelika Glazkova

(Глазкова Анжелика Егоровна)

Geboortedatum: 28.12.1968

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

247.

Alexander Yushchenko

(Ющенко Александр Андреевич)

Geboortedatum: 19.11.1969

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

248.

Vyacheslav Markhayev

(Мархаев Вячеслав Михайлович)

Geboortedatum: 1.6.1955

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

249.

Anatoly Bifov

(Бифов Aнатолий Жамалович)

Geboortedatum: 7.1.1963

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

250.

Nikolay Arefyev

(Николай Васильевич Арефьев)

Geboortedatum: 11.3.1949

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

251.

Boris Komotsky

(Комоцкий Борис Олегович)

Geboortedatum: 31.1.1956

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

252.

Irina Filatova

(Филатова Ирина Анатольевна)

Geboortedatum: 8.8.1978

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

253.

Sergey Levchenko

(Левченко Сергей Георгиевич)

Geboortedatum: 2.11.1953

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

254.

Artyom Prokofyev

(Прокофьев Артём Вячеславович)

Geboortedatum: 31.12.1983

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

255.

Maria Drobot

(Дробот Мария Владимировна)

Geboortedatum: 21.3.1982

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

256.

Ivan Babich

(Бабич Иван Николаевич)

Geboortedatum: 2.9.1982

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

257.

Nikolay Osadchy

(Осадчий Николай Иванович)

Geboortedatum: 8.12.1957

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

258.

Alexey Korniyenko

(Корниенко Алексей Викторович)

Geboortedatum: 22.7.1976

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

259.

Sergey Gavrilov

(Гаврилов Сергей Анатольевич)

Geboortedatum: 27.1.1966

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

260.

Nikolay Ivanov

(Иванов Николай Николаевич)

Geboortedatum: 17.1.1957

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

261.

Roman Lyabikhov

(Лябихов Роман Михайлович)

Geboortedatum: 7.5.1973

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

261.

Vladimir Isakov

(Исаков Владимир Павлович)

Geboortedatum: 25.2.1987

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

263.

Renat Suleymanov

(Сулейманов Ренат Исмаилович)

Geboortedatum: 24.12.1965

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

264.

Vladimir Blotsky

(Блоцкий Владимир Николаевич)

Geboortedatum: 10.11.1977

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

265.

Sergey Panteleyev

(Пантелеев Сергей Михайлович)

Geboortedatum: 4.7.1951

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

266.

Georgy Kamnev

(Камнев Георгий Петрович)

Geboortedatum: 5.1.1983

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

267.

Nikolay Vasilyev

(Васильев Николай Иванович)

Geboortedatum: 28.3.1958

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

268.

Boris Ivanyuzhenkov

(Иванюженков Борис Викторович)

Geboortedatum: 28.2.1966

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

269.

Viktor Sobolev

(Соболев Виктор Иванович)

Geboortedatum: 23.2.1950

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

270.

Mikhail Avdeyev

(Авдеев Михаил Юрьевич)

Geboortedatum 6.3.1977

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

271.

Nina Ostanina

(Останина Нина Александровна)

Geboortedatum: 26.12.1955

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

272.

Yevgeny Bessonov

(Бессонов Евгений Иванович)

Geboortedatum: 26.11.1968

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

273.

Nikolay Yezersky

(Езерский Николай Николаевич)

Geboortedatum: 8.5.1956

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

274.

Sergei Obukhov

(Обухов Сергей Павлович)

Geboortedatum: 5.10.1958

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

275.

Denis Parfyonov

(Парфенов Денис Андреевич)

Geboortedatum: 22.9.1987

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

276.

Andrei Anatolyevich Alekhin

(Андрей Анатольевич Алехин)

Geboortedatum: 9.2.1959

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

277.

Petr Revoldovich Ammosov

(Аммосов Петр Револьдович)

Geboortedatum: 22.9.1966

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

278.

Sergei Kazankov

(Казанков Сергей Иванович)

Geboortedatum: 9.10.1972

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

279.

Oleg Lebedev

(Лебедев Олег Александрович)

Geboortedatum: 12.10.1976

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

280.

Mikhail Matveyev

(Матвеев Михаил Николаевич)

Geboortedatum: 13.5.1968

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

281.

Maria Prusakova

(Прусакова Мария Николаевна)

Geboortedatum: 4.9.1983

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

282.

Oleg Smolin

(Смолин Олег Николаевич)

Geboortedatum: 10.2.1952

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

283.

Mikhail Shchapov

(Щапов Михаил Викторович)

Geboortedatum: 20.9.1975

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

284.

Sergei Karginov

(Каргинов Сергей Генрихович)

Geboortedatum: 5.9.1969

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

285.

Yaroslav Nilov

(Нилов Ярослав Евгеньевич)

Geboortedatum: 20.3.1982

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

286.

Vladimir Sipyagin

(Владимир Владимирович Сипягин)

Geboortedatum: 19.2.1970

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

287.

Vasily Vlasov

(Власов Василий Максимович)

Geboortedatum: 27.6.1995

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

288.

Boris Chernyshov

(Чернышов Борис Александрович)

Geboortedatum: 25.6.1991

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

289.

Andrey Lugovoy

(Луговой Андрей Константинович)

Geboortedatum: 19.9.1966

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

290.

Dmitry Svishchev

(Свищев Дмитрий Александрович)

Geboortedatum: 22.5.1969

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

291.

Valery Seleznyov

(Селезнев Валерий Сергеевич)

Geboortedatum: 5.9.1964

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

292.

Kaplan Panesh

(Панеш Каплан Мугдинович)

Geboortedatum: 4.9.1974

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

293.

Arkady Svistunov

(Свистунов Аркадий Николаевич)

Geboortedatum: 28.4.1965

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

294.

Stanislav Naumov

(Наумов Станислав Александрович)

Geboortedatum: 4.10.1972

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

295.

Vladimir Koshelev

(Кошелев Владимир Алексеевич)

Geboortedatum: 1.10.1974

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

296.

Ivan Musatov

(Мусатов Иван Михайлович)

Geboortedatum: 14.2.1976

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

297.

Yevgeny Markov

(Марков Евгений Владимирович)

Geboortedatum: 8.11.1973

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

298.

Ivan Sukharev

(Сухарев Иван Константинович)

Geboortedatum: 10.6.1978

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

299.

Boris Paykin

(Пайкин Борис Романович)

Geboortedatum: 26.3.1965

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

300.

Yuri Napso

(Напсо Юрий Аисович)

Geboortedatum: 17.4.1973

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

301.

Aleksei Didenko

(Диденко Алексей Николаевич)

Geboortedatum: 30.3.1983

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

302.

Aleksei Zhuravlyev

(Журавлев Алексей Александрович)

Geboortedatum: 30.6.1962

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

303.

Sergei Leonov

(Леонов Сергей Дмитриевич)

Geboortedatum: 9.5.1983

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

304.

Gennady Semigin

(Семигин Геннадий Юрьевич)

Geboortedatum: 23.3.1964

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

305.

Aleksandr Terentyev

(Терентьев Александр Васильевич)

Geboortedatum: 1.1.1961

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

306.

Fedot Tumusov

(Тумусов Федот Семёнович)

Geboortedatum: 30.6.1955

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

307.

Timur Kanokov

(Каноков Тимур Борисович)

Geboortedatum: 24.9.1972

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

308.

Igor Ananskikh

(Ананских Игорь Александрович)

Geboortedatum: 6.9.1966

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

309.

Vadim Belousov

(Белоусов Вадим Владимирович)

Geboortedatum: 2.10.1960

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

310.

Dmitry Gusev

(Гусев Дмитрий Геннадьевич)

Geboortedatum: 23.7.1972

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

311.

Aleksandr Remezkov

(Ремезков Александр Александрович)

Geboortedatum: 7.4.1962

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

312.

Andrei Kuznetsov

(Кузнецов Андрей Анатольевич)

Geboortedatum: 29.5.1972

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

313.

Sergei Kabyshev

(Кабышев Сергей Владимирович)

Geboortedatum: 4.9.1963

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

314.

Mikhail Delyagin

(Делягин Михаил Геннадьевич)

Geboortedatum: 18.3.1968

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

315.

Oleg Nilov

(Нилов Олег Анатольевич)

Geboortedatum: 8.5.1962

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

316.

Nikolai Burlyayev

(Бурляев Николай Петрович)

Geboortedatum: 3.8.1946

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

317.

Anatoli Aksakov

(Аксаков Анатолий Геннадьевич)

Geboortedatum: 28.11.1957

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

318.

Aleksandr Aksyonenko

(Аксёненко Александр Сергеевич)

Geboortedatum: 8.3.1986

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

319.

Anatoly Wasserman

(Анатолий Александрович Вассерман / укр. Анатолiй Олександрович Вассерман)

Geboortedatum: 9.12.1952

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

320.

Valery Gartung

(Валерий Карлович Гартунг)

Geboortedatum: 12.11.1960

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

321.

Yuri Grigoryevich

(Григорьев Юрий Иннокентьевич)

Geboortedatum: 20.9.1969

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

322.

Dmitri Kuznetsov

(Кузнецов Дмитрий Вадимович)

Geboortedatum: 5.3.1975

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

323.

Yana Lantratova

(Лантратова Яна Валерьевна)

Geboortedatum: 14.12.1988

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

324.

Anatoli Lisitsyn

(Лисицын Анатолий Иванович)

Geboortedatum: 26.6.1947

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

325.

Galina Khovanskaya

(Хованская Галина Петровна)

Geboortedatum: 23.8.1943

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

326.

Sergey Yakhnyuk

(Сергей Васильевич Яхнюк)

Geboortedatum: 3.7.1962

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

327.

Alexander Yakubovsky

(Александр Владимирович Якубовский)

Geboortedatum: 7.5.1985

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

328.

Azat Ferdinandovich Yagafarov

(Ягафаров Азат Фердинандович)

Geboortedatum: 4.4.1961

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

329.

Aleksandr Shcherbakov

(Александр Владимирович Щербаков)

Geboortedatum: 12.5.1965

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

330.

Nikolai Shcheglov

(Щеглов Николай Михайлович)

Geboortedatum: 16.3.1960

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

331.

Adalbi Shhagoshev

(Адальби Люлевич Шхагошев)

Geboortedatum: 6.6.1967

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

332.

Vadim Shuvalov

(Вадим Николаевич Шувалов)

Geboortedatum: 17.2.1958

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

333.

Igor Shubin

(Игорь Николаевич Шубин)

Geboortedatum: 20.12.1955

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

334.

Nadezhda Shkolkina

(Надежда Васильевна Школкина)

Geboortedatum: 12.5.1970

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

335.

Anton Shipulin

(Антон Владимирович Шипулин)

Geboortedatum: 21.8.1987

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

336.

Yuri Shvytkin

(Юрий Николаевич Швыткин)

Geboortedatum: 24.5.1965

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

337.

Sergey Chizhov

(Сергей Викторович Чижов)

Geboortedatum: 16.3.1964

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

338.

Alexey Chernyak

(Алексей Юрьевич Черняк)

Geboortedatum: 27.8.1973

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

339.

Sergei Tchepikov

(Сергей Владимирович Чепиков)

Geboortedatum: 30.1.1967

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

340.

Nikita Yurevich Chaplin

(Чаплин, Никита Юрьевич)

Geboortedatum: 28.7.1982

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

341.

Elena Moiseevna Tsunaeva

(Елена Моисеевна Цунаева)

Geboortedatum: 13.1.1969

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

342.

Nikolay Grigorevich Tsed

(Николай Григорьевич Цед)

Geboortedatum: 6.1.1959

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

343.

Murat Khasanov

(Мурат Русланович Хасанов)

Geboortedatum: 10.12.1970

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

344.

Ekaterina Vladimirovna Kharchenko

(Харченко Екатерина Владимировна)

Geboortedatum: 11.8.1977

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

345.

Sultan Khamzaev

(Хамзаев Бийсултан Султанбиевич)

Geboortedatum: 24.5.1982

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

346.

Tamara Frolova

(Тамара Ивановна Фролова)

Geboortedatum: 2.11.1959

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

347.

Vyacheslav Vasilevich Fomichev

(Вячеслав Васильевич Фомичёв)

Geboortedatum: 26.4.1965

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

348.

Vyacheslav Fetisov

(Вячеслав Фетисов)

Geboortedatum: 20.4.1958

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

349.

Pavel Fedyaev

(Павел Михайлович Федяев)

Geboortedatum: 31.7.1982

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

350.

Yevgeny Fyodorov

(Евгений Алексеевич Фёдоров)

Geboortedatum: 11.5.1963

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

351.

Airat Farrakhov

(Айрат Закиевич Фаррахов)

Geboortedatum: 17.2.1968

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

352.

Oksana Fadina

(Оксана Николаевна Фадина)

Geboortedatum: 3.7.1976

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

353.

Rimma Amirovna Utyasheva

(Римма Амировна Утяшева)

Geboortedatum: 3.1.1952

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

354.

Larisa Tutova

(Лариса Николаевна Тутова)

Geboortedatum: 18.10.1969

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

355.

Artyom Turov

(Артём Викторович Туров)

Geboortedatum: 1.3.1984

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

356.

Andrey Fedorovich Trifonov

(Андрей Фёдорович Трифонов)

Geboortedatum: 1.5.1965

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

357.

Aleksandr Pavlovich Teterdinko

(Александр Павлович Тетердинко)

Geboortedatum: 20.11.1983

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

358.

Roman Teryushkov

(Роман Игоревич Терюшков)

Geboortedatum: 20.12.1979

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

359.

Mikhail Terentyev

(Михаил Борисович Терентьев)

Geboortedatum: 14.5.1970

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

360.

Sergey Ten

(Сергей Юрьевич Тен)

Geboortedatum: 25.8.1976

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

361.

Muslim Barisovich Tatriev

(Муслим Барисович Татриев)

Geboortedatum: 11.1.1980

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

362.

Michail Vasilevich Tarasenko

(Михаил Васильевич Тарасенко)

Geboortedatum: 21.11.1947

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

363.

Artur Taymazov

(Артур Борисович Таймазов)

Geboortedatum: 20.7.1979

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

364.

Ekaterina Stenyakina

(Екатерина Петровна Стенякина)

Geboortedatum: 4.5.1985

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

365.

Mikhail Starshinov

(Михаил Евгеньевич Старшинов)

Geboortedatum: 12.12.1971

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

366.

Aleksandr Yurevich Spiridonov

(Александр Юрьевич Спиридонов)

Geboortedatum: 3.1.1989

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

367.

Sergey Anatolevich Solovev

(Сергей Анатольевич Соловьев)

Geboortedatum: 1.5.1961

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

368.

Sergey Sokol

(Сергей Михайлович Сокол)

Geboortedatum: 17.12.1970

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

369.

Viktor Vladimirovich Smirnov

(Виктор Владимирович Смирнов)

Geboortedatum: 9.9.1968

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

370.

Valeriy Skrug

(Валерий Степанович Скруг)

Geboortedatum: 20.6.1963

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

371.

Andrei Skoch

(Андрей Владимирович Скоч)

Geboortedatum: 30.1.1966

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

372.

Gennadiy Sklyar

(Геннадий Иванович Скляр)

Geboortedatum: 17.5.1952

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

373.

Aleksandr Anatolevich Skachkov

(Александр Анатольевич Скачков)

Geboortedatum: 21.11.1960

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

374.

Aleksey Sitnikov

(Алексей Владимирович Ситников)

Geboortedatum: 19.6.1971

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

375.

Pavel Vladimirovich Simigin

(Симигин Павел Владимирович)

Geboortedatum: 26.7.1968

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

376.

Leonid Jakovlevitch Simanovskiy

(Симановский Леонид Яковлевич)

Geboortedatum: 19.7.1949

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

377.

Vladimir Borisovich Senin

(Сенин Владимир Борисович)

Geboortedatum: 17.9.1960

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

378.

Viktor Seliverstov

(Селиверстов Виктор Валентинович)

Geboortedatum: 2.8.1954

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

379.

Aydyn Nikolaevich Saryglar

(Айдын Николаевич Сарыглар)

Geboortedatum: 22.2.1988

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

380.

Yuliya Vladimirovna Saranova

(Юлия Владимировна Саранова)

Geboortedatum: 21.10.1988

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

381.

Shamsail Saraliyev

(Шамсаил Юнусович Саралиев)

Geboortedatum: 5.11.1973

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

382.

Aleksandr Samokutyaev

(Александр Михайлович Самокутяев)

Geboortedatum: 13.3.1970

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

383.

Vladimir Igorevich Samokish

(Владимир Игоревич Самокиш)

Geboortedatum: 20.9.1975

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

384.

Alla Leonidovna Salaeva

(Алла Леонидовна Салаева)

Geboortedatum: 14.9.1979

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

385.

Oleg Savchenko

(Олег Владимирович Савченко)

Geboortedatum: 25.10.1966

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

386.

Dmitry Savelyev

(Дмитрий Иванович Савельев)

Geboortedatum: 25.5.1971

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

387.

Khizri Abakarov

(Хизри Магомедович Абакаров)

Geboortedatum: 28.6.1960

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

388.

Bekkhan Agayev

(Бекхан Вахаевич Агаев)

Geboortedatum: 29.3.1975

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

389.

Rahim Asimov

(Рахим Азизбоевич Азимов)

Geboortedatum: 16.8.1964

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

390.

Elvira Aitkulova

(Эльвира Ринатовна Аиткулова)

Geboortedatum: 19.8.1973

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

391.

Nikolay Alexeyenko

(Николай Николаевич Алексеенко)

Geboortedatum: 29.11.1971

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

392.

Sergey Altukhov

(Сергей Викторович Алтухов)

Geboortedatum: 23.2.1982

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

393.

Andrey Alshevskih

(Андрей Геннадьевич Альшевских)

Geboortedatum: 14.5.1972

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

394.

Olga Amelchenkova

(Ольга Николаевна Амельченкова)

Geboortedatum: 5.9.1990

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

395.

Andrey Anikeyev

(Андрей Анатольевич Аникеев)

Geboortedatum: 16.12.1961

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

396.

Grigori Wiktorowitsch Anikeev

(Григорий Викторович Аникеев)

Geboortedatum: 28.2.1972

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

397.

Igor Antropenko

(Игорь Александрович Антропенко)

Geboortedatum: 10.12.1969

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

398.

Olga Anufriyeva

(Ольга Николаевна Ануфриева)

Geboortedatum: 18.8.1974

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

399.

Valentina Artamonova

(Валентина Николаевна Артамонова)

Geboortedatum: 13.12.1960

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

400.

Aljona Igorevna Arschinova

(Алёна Игоревна Аршинова)

Geboortedatum: 3.3.1985

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

401.

Rinat Ayupov

(Ринат Зайдулаевич Аюпов),

Geboortedatum: 13.8.1974

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

402.

Leonid Babashov

(Леонид Иванович Бабашов)

Geboortedatum: 31.1.1966

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

403.

Timofey Bazhenov

(Тимофей Баженов)

Geboortedatum: 25.1.1976

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

404.

Zarif Baiguskarov

(Зариф Закирович Байгускаров)

Geboortedatum: 30.6.1967

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

405.

Bekkhan Barakhoyev

(Бекхан Абдулхамидович Барахоев)

Geboortedatum: 1.8.1973

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

406.

Anton Basansky

(Антон Александрович Басанский)

Geboortedatum: 9.7.1987

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

407.

Rima Akberdinowna Batalova

(Рима Акбердиновна Баталова)

Geboortedatum: 1.1.1964

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

408.

Vitaly Bakhmetyev

(Виталий Викторович Бахметьев)

Geboortedatum: 12.8.1961

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

409.

Badma Bashankayev

(Бадма Николаевич Башанкаев)

Geboortedatum: 16.6.1978

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

410.

Irina Belych

(Ирина Викторовна Белых)

Geboortedatum: 16.8.1964

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

411.

Svetlana Bessarab

(Светлана Викторовна Бессараб),

Geboortedatum: 7.12.1970

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

412.

Daniil Bessarabov

(Даниил Владимирович Бессарабов)

Geboortedatum: 9.7.1976

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

413.

Sergey Bidonko

(Сергей Юрьевич Бидонько)

Geboortedatum: 18.8.1975

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

414.

Artyom Bichayev

(Артём Александрович Бичаев)

Geboortedatum: 4.4.1990

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

415.

Irek Borissowitsch Boguslawski

(Ирек Борисович Богуславский)

Geboortedatum: 9.9.1967

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

416.

Jelena Bondarenko

(Елена Вениаминовна Бондаренко)

Geboortedatum: 10.6.1968

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

417.

Alexander Borissov

(Александр Александрович Борисов)

Geboortedatum: 17.8.1974

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

418.

Alexander Borodai

(Александр Юрьевич Бородай)

Geboortedatum: 25.7.1972

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

419.

Nikolay Bortsov

(Николай Иванович Борцов)

Geboortedatum: 8.5.1945

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

420.

Sergey Boyarskiy

(Сергей Михайлович Боярский)

Geboortedatum: 24.1.1980

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

421.

Nikolai Brykin

(Николай Гаврилович Брыкин)

Geboortedatum: 25.11.1959

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

422.

Nikolai Buduyev

(Николай Робертович Будуев)

Geboortedatum: 24.3.1974

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

423.

Vadim Bulavinov

(Вадим Евгеньевич Булавинов)

Geboortedatum: 20.3.1963

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

424.

Sergey Burlakov

(Сергей Владимирович Бурлаков)

Geboortedatum: 26.5.1971

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

425.

Vladimir Burmatov

(Владимир Владимирович Бурматов)

Geboortedatum: 18.8.1981

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

426.

Maria Valerjevna Butina

(Мария Валерьевна Бутина)

Geboortedatum: 10.11.1988

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

427.

Tatiana Butskaya

(Татьяна Викторовна Буцкая)

Geboortedatum: 8.5.1975

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

428.

Ernest Valeev

(Эрнест Абдулович Валеев)

Geboortedatum: 7.4.1950

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

429.

Oleg Valenchuk

(Олег Дорианович Валенчук)

Geboortedatum: 14.9.1960

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

430.

Nikolai Valueev

(Николай Сергеевич Валуев)

Geboortedatum: 21.8.1973

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

431.

Maria Vasilkova

(Мария Викторовна Василькова)

Geboortedatum: 13.2.1978

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

432.

Alexey Veller

(Алексей Борисович Веллер)

Geboortedatum: 9.1.1966

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

433.

Sergey Veremeenko

(Сергей Алексеевич Веремеенко)

Geboortedatum: 26.9.1955

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

434.

Roman Vodyanov

(Роман Михайлович Водянов)

Geboortedatum: 25.11.1982

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

435.

Ilya Volfson

(Илья Светославович Вольфсон)

Geboortedatum: 8.6.1981

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

436.

Andrey Vorobev

(Андрей Викторович Воробьёв)

Geboortedatum: 24.7.1985

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

437.

Anatoliy Voronovskiy

(Анатолий Вороновский)

Geboortedatum: 28.12.1966

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

438.

Anatoli Vyborny

(Анатолий Борисович Выборный)

Geboortedatum: 8.6.1965

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

439.

Abdulkhakim Gadzhiyev

(Абдулхаким Кутбудинович Гаджиев)

Geboortedatum: 13.2.1966

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

440.

Murad Gadzhiyev

(Мурад Станиславович Гаджиев)

Geboortedatum: 31.7.1961

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

441.

Ruslan Gadzhiyev

(Руслан Гаджиевич Гаджиев)

Geboortedatum: 29.8.1978

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

442.

Oleg Garin

(Олег Владимирович Гарин)

Geboortedatum: 26.12.1973

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

443.

Dzhamaladin Gasanov

(Джамаладин Набиевич Гасанов)

Geboortedatum: 5.8.1964

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

444.

Zaur Gekkiev

(Заур Далхатович Геккиев)

Geboortedatum: 12.2.1961

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

445.

Olga Germanova

(Ольга Михайловна Германова)

Geboortedatum: 26.9.1961

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

446.

Anton Getta

(Антон Александрович Гетта)

Geboortedatum: 29.4.1980

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

447.

Dinar Gilmutdinov

(Динар Загитович Гильмутдинов)

Geboortedatum: 10.8.1969

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

448.

Ildar Gilmutdinov

(Ильдар Ирекович Гильмутдинов)

Geboortedatum: 3.9.1962

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

449.

Andrei Gimbatov

(Андрей Петрович Гимбатов)

Geboortedatum: 19.7.1979

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

450.

Boris Gladkikh

(Борис Михайлович Гладких)

Geboortedatum: 16.2.1983

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

451.

Aleksey Govyrin

(Алексей Говырин)

Geboortedatum: 26.5.1983

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

452.

Oleg Golikov

(Олег Александрович Голиков)

Geboortedatum: 21.10.1968

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

453.

Nikolay Goncharov

(Николай Александрович Гончаров)

Geboortedatum: 13.1.1984

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

454.

Anton Gorelkin

(Антон Вадимович Горелкин)

Geboortedatum: 22.12.1982

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

455.

Andrey Gorokhov

(Андрей Юрьевич Горохов)

Geboortedatum: 13.1.1960

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

456.

Andrey Gurulev

(Андрей Викторович Гурулёв)

Geboortedatum: 16.10.1967

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

457.

Galina Danchikova

(Галина Иннокентьевна Данчикова)

Geboortedatum: 13.8.1954

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

458.

Ivan Demtschenko

(Иван Иванович Демченко)

Geboortedatum: 27.9.1960

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

459.

Viktor Deryabkin

(Виктор Ефимович Дерябкин)

Geboortedatum: 11.5.1954

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

460.

Viktor Dsjuba

(Виктор Викторович Дзюба)

Geboortedatum: 10.8.1977

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

461.

Oleg Dimov

(Олег Дмитриевич Димов)

Geboortedatum: 8.3.1968

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

462.

Akhmed Dogayev

(Ахмед Шамханович Догаев)

Geboortedatum: 18.8.1965

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

463.

Nikolay Doluda

(Николай Александрович Долуда)

Geboortedatum: 10.6.1952

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

464.

Andrey Doroshenko

(Андрей Николаевич Дорошенко)

Geboortedatum: 10.3.1977

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

465.

Yuliya Nikolaevna Drozhzhina

(Юлия Николаевна Дрожжина)

Geboortedatum: 1.3.1990

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

466.

Alexander Drozdov

(Александр Сергеевич Дроздов)

Geboortedatum: 1.11.1970

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

467.

Tatyana Dyakonova

(Татьяна Ивановна Дьяконова)

Geboortedatum: 22.4.1970

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

468.

Yelena Yevtyukhova

(Елена Александровна Евтюхова)

Geboortedatum: 7.8.1970

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

469.

Aleksey Yezubov

(Алексей Петрович Езубов)

Geboortedatum: 10.2.1948

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

470.

Vitali Jefimow

(Виталий Борисович Ефимов)

Geboortedatum: 4.4.1940

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

471.

Konstantin Zakharov

(Константин Юрьевич Захаров)

Geboortedatum: 31.3.1973

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

472.

Viktor Subarev

(Зубарев Виктор Владиславович)

Geboortedatum: 20.2.1961

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

473.

Oleg Ivaninskiy

(Олег Иванович Иванинский)

Geboortedatum: 5.6.1966

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

474.

Vladimir Ivanov

(Владимир Валерьевич Иванов)

Geboortedatum: 10.2.1971

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

475.

Maxim Ivanov

(Максим Анатольевич Иванов

Geboortedatum: 24.11.1967

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

476.

Maksim Ivanov

(Максим Евгеньевич Иванов)

Geboortedatum: 23.5.1987

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

477.

Irina Ivenskikh

(Ирина Валентиновна Ивенских)

Geboortedatum: 22.7.1972

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

478.

Leonid Ivlev

(Леонид Григорьевич Ивлев)

Geboortedatum: 1.5.1953

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

479.

Viktor Ignatov

(Виктор Александрович Игнатов)

Geboortedatum: 15.10.1968

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

480.

Igor Igoshin

(Игорь Николаевич Игошин)

Geboortedatum: 11.12.1970

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

481.

Vladimir Ilynikh

(Владимир Алексеевич Ильиных)

Geboortedatum: 20.5.1975

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

482.

Alexander Iltyakov

(Александр Владимирович Ильтяков)

Geboortedatum: 9.10.1971

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

483.

Andrei Issajev

(Андрей Константинович Исаев)

Geboortedatum: 1.10.1964

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

484.

Dmitry Islamov

(Дмитрий Викторович Исламов)

Geboortedatum: 5.12.1977

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

485.

Dmitry Kadenkov

(Дмитрий Михайлович Каденков)

Geboortedatum: 3.5.1972

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

486.

Viktor Kazakov

(Виктор Алексеевич Казаков)

Geboortedatum: 4.4.1949

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

487.

Rustam Kalimullin

(Рустам Галиуллович Калимуллин)

Geboortedatum: 2.1.1958

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

488.

Alexei Kanayev

(Алексей Валерианович Канаев)

Geboortedatum: 30.9.1971

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

489.

Georgy Karlov

(Георгий Александрович Карлов)

Geboortedatum: 4.1.1971

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

490.

Anatoly Karpov

(Анатолий Евгеньевич Карпов)

Geboortedatum: 23.5.1951

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

491.

Andrey Kartapolov

(Андрей Валериевич Картаполов)

Geboortedatum: 9.11.1963

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

492.

Igor Kastyukevich

(Игорь Юрьевич Кастюкевич)

Geboortedatum: 6.12.1976

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

493.

Pavel Kachkaev

(Павел Рюрикович Качкаев)

Geboortedatum: 4.10.1951

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

494.

Ivan Kvitka

(Иван Иванович Квитка)

Geboortedatum: 4.5.1967

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

495.

Viktor Kidyaev

(Виктор Борисович Кидяев)

Geboortedatum: 9.7.1956

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

496.

Mikhail Kizeev

(Михаил Владимирович Кизеев)

Geboortedatum: 31.3.1978

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

497.

Mikhail Kislyakov

(Михаил Леонидович Кисляков)

Geboortedatum: 18.11.1975

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

498.

Alexander Kogan

(Александр Борисович Коган)

Geboortedatum: 26.2.1969

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

499.

Alfia Kogogina

(Альфия Гумаровна Когогина)

Geboortedatum: 22.2.1968

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

500.

Aleksandr Kozlovskiy

(Александр Николаевич Козловский)

Geboortedatum: 5.5.1973

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

501.

Andrey Kolesnik

(Андрей Иванович Колесник)

Geboortedatum: 26.2.1960

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

502.

Oleg Kolesnikov

(Олег Алексеевич Колесников)

Geboortedatum: 11.9.1968

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

503.

Sergey Kolunov

(Сергей Владимирович Колунов)

Geboortedatum: 22.3.1973

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

504.

Vladimir Kononov

(Владимир Михайлович Кононов)

Geboortedatum: 13.3.1958

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

505.

Olga Korobova

(Ольга Владимировна Коробова)

Geboortedatum: 15.9.1978

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

506.

Natalya Kostenko

(Наталья Васильевна Костенко)

Geboortedatum: 9.8.1980

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

507.

Sergey Kotkin

(Сергей Николаевич Коткин)

Geboortedatum: 11.3.1956

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

508.

Denis Kravchenko

(Денис Борисович Кравченко)

Geboortedatum: 17.4.1976

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

509.

Anton Krasnoshtanov

(Антон Алексеевич Красноштанов)

Geboortedatum: 10.6.1986

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

510.

Sergey Krivonosov

(Сергей Владимирович Кривоносов)

Geboortedatum: 29.5.1971

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

511.

Mikhail Kuzmin

(Михаил Владимирович Кузьмин)

Geboortedatum: 5.8.1955

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

512.

Tatyana Kusayko

(Татьяна Алексеевна Кусайко)

Geboortedatum: 15.1.1960

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

513.

Vitaliy Kushnarev

(Виталий Васильевич Кушнарёв)

Geboortedatum: 1.5.1975

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

514.

Alexei Lavrinenko

(Алексей Фёдорович Лавриненко)

Geboortedatum: 20.8.1955

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

515.

Dmitriy Lameykin

(Дмитрий Викторович Ламейкин)

Geboortedatum: 27.2.1977

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

516.

Yevgeniy Lebedev

(Евгений Викторович Лебедев)

Geboortedatum: 12.12.1957

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

517.

Anatoliy Lesun

(Анатолий Фёдорович Лесун)

Geboortedatum: 27.2.1959

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

518.

Ruslan Abdulvakhievich Lechkhadzhiev

(Руслан Абдулвахиевич Лечхаджиев)

Geboortedatum: 2.7.1965

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

519.

Sergei Lissovski

(Сергей Фёдорович Лисовский)

Geboortedatum: 25.4.1960

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

520.

Vitali Lichachow

(Виталий Викторович Лихачёв)

Geboortedatum: 22.2.1964

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

521.

Tatyana Lobach

(Татьяна Георгиевна Лобач)

Geboortedatum: 8.1.1974

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

522.

Vyacheslav Loginov

(Вячеслав Юрьевич Логинов)

Geboortedatum: 9.1.1979

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

523.

Ivan Loor

(Иван Иванович Лоор)

Geboortedatum: 11.12.1955

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

524.

Dmitriy Lotsmanov

(Дмитрий Николаевич Лоцманов)

Geboortedatum: 2.3.1975

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

525.

Roman Lyubarskiy

(Роман Валерьевич Любарский)

Geboortedatum: 16.7.1980

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

526.

Alexander Mazhuga

(Александр Георгиевич Мажуга)

Geboortedatum: 6.8.1980

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

527.

Denis Maidanov

(Денис Майданов)

Geboortedatum: 17.2.1976

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

528.

Vyatscheslav Makarov

(Вячеслав Серафимович Макаров)

Geboortedatum: 7.5.1955

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

529.

Zurab Makiyev

(Зураб Гайозович Макиев)

Geboortedatum: 30.9.1976

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

530.

Alexander Maximov

(Александр Александрович Максимов)

Geboortedatum: 15.11.1946

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

531.

Rafael Mardanshin

(Рафаэль Мирхатимович Марданшин)

Geboortedatum: 24.12.1961

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

532.

Andrey Markov

(Андрей Павлович Марков)

Geboortedatum: 30.6.1972

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

533.

Aidar Metshin

(Айдар Раисович Метшин)

Geboortedatum: 27.8.1963

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

534.

Vitaly Milonov

(Виталий Валентинович Милонов)

Geboortedatum: 23.1.1974

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

535.

Sergey Morozov

(Сергей Иванович Морозов)

Geboortedatum: 6.9.1959

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

536.

Natalya Nazarova

(Наталья Васильевна Назарова)

Geboortedatum: 22.12.1953

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

537.

Anton Nemkin

(Антон Игоревич Немкин)

Geboortedatum: 22.08.1983

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

538.

Nikolay Nikolaev

(Николай Петрович Николаев)

Geboortedatum: 2.4.1970

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

539.

Vyacheslav Nikonov

(Вячеслав Никонов)

Geboortedatum: 5.6.1956

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

540.

Evgeniy Nifantiev

(Евгений Олегович Нифантьев)

Geboortedatum: 14.9.1978

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

541.

Nurbagand Nurbagandov

(Нурбаганд Нурбагандов)

Geboortedatum: 19.3.1957

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

542.

Yuliya Ogloblina

(Юлия Васильевна Оглоблина),

Geboortedatum: 1.11.1989

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

543.

Leonid Ogul

(Леонид Анатольевич Огуль)

Geboortedatum: 26.10.1963

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

544.

Natalya Orlova

(Наталья Алексеевна Орлова)

Geboortedatum: 29.8.1969

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

545.

Gennadiy Panin

(Геннадий Олегович Панин)

Geboortedatum: 13.6.1981

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

546.

Nikolay Pankov

(Николай Васильевич Панков)

Geboortedatum: 5.1.1965

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

547.

Irina Aleksandrovna Pankina

(Ирина Александровна Панькина)

Geboortedatum: 8.3.1986

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

548.

Evgeny Pervyshov

(Евгений Алексеевич Первышов)

Geboortedatum: 4.5.1976

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

549.

Vyacheslav Petrov

(Вячеслав Анатольевич Петров)

Geboortedatum: 17.8.1969

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

550.

Sergey Petrov

(Сергей Валериевич Петров)

Geboortedatum: 19.4.1965

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

551.

Yury Petrov

(Юрий Александрович Петров),

Geboortedatum: 10.4.1947

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

552.

Nikolay Petrunin

(Николай Юрьевич Петрунин),

Geboortedatum: 27.2.1976

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

553.

Valentina Pivnenko

(Валентина Николаевна Пивненко)

Geboortedatum: 14.6.1947

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

554.

Olga Pilipenko

(Ольга Васильевна Пилипенко),

Geboortedatum: 4.1.1966

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

555.

Dmitri Pirog

(Дмитрий Юрьевич Пирог)

Geboortedatum: 27.6.1980

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

556.

Vladimir Plotnikov

(Владимир Николаевич Плотников)

Geboortedatum: 30.11.1961

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

557.

Dmitriy Viktorovich Pogorelyy

(Дмитрий Викторович Погорелый)

Geboortedatum: 4.10.1977

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

558.

Nataliya Poluyanova

(Наталия Владимировна Полуянова)

Geboortedatum: 11.3.1981

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

559.

Arkady Ponomarev

(Аркадий Николаевич Пономарёв)

Geboortedatum: 16.5.1956

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

560.

Yevgeny Popov

(Евгений Попов)

Geboortedatum: 11.9.1978

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

561.

Aleksandr Prokopyev

(Александр Сергеевич Прокопьев)

Geboortedatum: 5.8.1986

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

562.

Roman Ptitsyn

(Роман Викторович Птицын)

Geboortedatum: 8.9.1975

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

563.

Vladislav Reznik

(Владислав Матусович Резник)

Geboortedatum: 17.5.1954

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

564.

Vladimir Resin

(Владимир Иосифович Ресин)

Geboortedatum: 21.2.1936

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

565.

Victoria Rodina

(Виктория Сергеевна Родина)

Geboortedatum: 29.10.1989

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

566.

Irina Rodnina

(Ирина Константиновна Роднина)

Geboortedatum: 12.9.1949

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

567.

Roman Romanenko

(Роман Юрьевич Романенко)

Geboortedatum: 9.8.1971

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

568.

Mikhail Romanov

(Михаил Валентинович Романов)

Geboortedatum: 3.11.1984

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

569.

Igor Rudensky

(Игорь Николаевич Руденский)

Geboortedatum: 11.9.1962

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

570.

Alexander Rumyantsev

(Александр Григорьевич Румянцев)

Geboortedatum: 12.2.1947

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

571.

Zhanna Ryabtseva

(Рябцева Жанна Анатольевна)

Geboortedatum: 8.12.1977

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022


23.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 42/74


COUNCIL REGULATION (EU) 2022/262

of 23 February 2022

amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 215 thereof,

Having regard to Council Decision (CFSP) 2022/264 (1) of 23 February 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine,

Having regard to the joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission,

Whereas:

(1)

On 31 July 2014, the Council adopted Regulation (EU) No 833/2014 (2).

(2)

Regulation (EU) No 833/2014 gives effect to certain measures provided for in Council Decision 2014/512/CFSP (3) and prohibits the sale, supply, transfer or export of dual-use goods and technology to any person, entity or body in Russia or for use in Russia, if those items are for military use or for military end-users. It also bans the sale of such goods and technology to specified legal persons in Russia and prohibits the provision of technical assistance and other related services as well as financing and financial assistance related to such goods and technology. In addition, it requires operators to obtain a prior authorisation for the sale, supply, transfer or export of certain technologies for the oil industry in Russia and prohibits the provision of associated services necessary for deep-water oil exploration and production, arctic oil exploration and production or shale oil projects in Russia, including its Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. It also prohibits the provision of technical assistance related to the goods and technology listed in the Common Military List of the European Union or related to the provision, manufacture, maintenance and use of such goods. It also imposes restrictions on access to the capital market for certain Russian financial institutions.

(3)

On 21 February 2022, the President of the Russian Federation signed a decree recognising the ‘independence and sovereignty’ of the non-government controlled areas of Donetsk and Lugansk oblasts of Ukraine and ordered Russian armed forces into those areas.

(4)

In view of the gravity of the situation, on 23 February 2022 the Council adopted Decision (CFSP) 2022/264 amending Decision 2014/512/CFSP and imposing further restrictive measures prohibiting the financing of Russia, its government and its Central Bank.

(5)

Regulation (EU) No 833/2014 should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Regulation (EU) 833/2014 is amended as follows:

(1)

in Article 1, point (f)(iii) is replaced by the following:

‘(iii)

any other securities giving the right to acquire or sell any such transferable securities or giving rise to a cash settlement determined by reference to transferable securities;’;

(2)

the following Article is inserted:

‘Article 5a

1.   It shall be prohibited to directly or indirectly purchase, sell, provide investment services for or assistance in the issuance of, or otherwise deal with transferable securities and money-market instruments issued after 9 March 2022 by:

(a)

Russia and its government; or

(b)

the Central Bank of Russia; or

(c)

a legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of the entity referred to in point (b).

2.   It shall be prohibited to directly or indirectly make or be part of any arrangement to make any new loans or credit to any legal person, entity or body referred to in paragraph 1 after 23 February 2022.

The prohibition shall not apply to loans or credit that have a specific and documented objective to provide financing for non-prohibited imports or exports of goods and non-financial services between the Union and any third State, including the expenditure for goods and services from another third State that is necessary for executing the export or import contracts.

3.   The prohibition in paragraph 2 shall not apply to drawdown or disbursements made under a contract concluded before 23 February 2022 provided that the following conditions are met:

(a)

all the terms and conditions of such drawdown or disbursements:

(i)

were agreed before 23 February 2022; and

(ii)

have not been modified on or after that date; and

(b)

before 23 February 2022 a contractual maturity date has been fixed for the repayment in full of all funds made available and for the cancellation of all the commitments, rights and obligations under the contract.

The terms and conditions of drawdowns and disbursements referred to in point (a) include provisions concerning the length of the repayment period for each drawdown or disbursement, the interest rate applied or the interest rate calculation method, and the maximum amount.’;

(3)

in Article 11(1), point (a) is replaced by the following:

‘(a)

legal persons, entities or bodies referred to in point (b) or (c) of Article 5(1), in point (c) or (d) of Article 5(2), in point (a), (b) or (c) of Article 5a(1), or listed in Annex III, IV, V or VI;’;

(4)

Article 12 is replaced by the following:

‘Article 12

It shall be prohibited to participate, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent prohibitions in this Regulation, including by acting as a substitute for legal persons, entities or bodies referred to in Article 5 or 5a, or by acting to their benefit by using the exceptions in Article 5(3) or 5a(2).’.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 23 February 2022 ,

For the Council

The President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OJ L 42 I, 23.2.2022, p. 95.

(2)  Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 1).

(3)  Council Decision 2014/512/CFSP of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 13).


23.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 42/77


COUNCIL REGULATION (EU) 2022/263

of 23 February 2022

concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 215 thereof,

Having regard to Council Decision (CFSP) 2022/266 of 23 February 2022 concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas (1),

Having regard to the joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission,

Whereas:

(1)

On 23 February 2022, in response to the signing by the President of the Russian Federation of a decree recognising the ‘independence and sovereignty’ of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and ordering Russian armed forces into those areas, the Council adopted Decision (CFSP) 2022/266.

(2)

Decision (CFSP) 2022/266 imposes restrictions on goods originating in the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and on the provision, directly or indirectly, of financing or financial assistance, as well as insurance and reinsurance, related to the import of such goods, with the exception of goods having been granted a certificate of origin by the Government of Ukraine.

(3)

In addition, Decision (CFSP) 2022/266 restricts trade in goods and technology for use in certain sectors in the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, and prohibits services in the sectors of transport, telecommunications, energy or the prospecting, exploration and production of oil, gas and mineral resources, as well as services related to tourism activities in the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine.

(4)

In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission.

(5)

Member States and the Commission should inform each other of the measures taken pursuant to this Regulation and of other relevant information at their disposal in connection with this Regulation.

(6)

Member States should lay down rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation and make sure that they are implemented. Such penalties should be effective, proportionate and dissuasive.

(7)

These measures fall within the scope of the Treaty and, therefore, in particular with a view to ensuring their uniform application in all Member States, regulatory action at the level of the Union is necessary in order to implement them.

(8)

In order to ensure that the measures provided for in this Regulation are effective, it should enter into force on the day following that of its publication,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:

(a)

‘brokering services’ means:

(i)

the negotiation or arrangement of transactions for the purchase, sale or supply of goods and technology or of financial and technical services, including from a third country to any other third country; or

(ii)

the selling or buying of goods and technology or of financial and technical services, including where they are located in third countries for their transfer to another third country;

(b)

‘claim’ means any claim, whether or not asserted by legal proceedings, made before or after 24 February 2022, under or in connection with a contract or transaction, and includes in particular:

(i)

a claim for performance of any obligation arising under or in connection with a contract or transaction;

(ii)

a claim for extension or payment of a bond, financial guarantee or indemnity of whatever form;

(iii)

a claim for compensation in respect of a contract or transaction;

(iv)

a counterclaim;

(v)

a claim for the recognition or enforcement, including by the procedure of exequatur, of a judgment, an arbitration award or an equivalent decision, wherever made or given;

(c)

‘contract or transaction’ means any transaction of whatever form, whatever the applicable law, and whether comprising one or more contracts or similar obligations made between the same or different parties; for this purpose ‘contract’ includes a bond, guarantee or indemnity, particularly a financial guarantee or financial indemnity, and credit, whether legally independent or not, as well as any related provision arising under, or in connection with, the transaction;

(d)

‘specified territories’ means the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine;

(e)

‘entity in the specified territories’ means any entity having its registered office, central administration or principal place of business in the specified territories, its subsidiaries or affiliates under its control in the specified territories, as well as branches and other entities operating in the specified territories;

(f)

‘goods originating in the specified territories’ means goods which are wholly obtained in the specified territories or which have undergone their last substantial transformation there, in accordance, mutatis mutandis, with Article 60 of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (2);

(g)

‘investment services’ means the following services and activities:

(i)

reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments,

(ii)

execution of orders on behalf of clients,

(iii)

dealing on own account,

(iv)

portfolio management,

(v)

investment advice,

(vi)

underwriting of financial instruments and/or placing of financial instruments on a firm commitment basis,

(vii)

placing of financial instruments without a firm commitment basis,

(h)

‘technical assistance’ means any technical support related to repairs, development, manufacture, assembly, testing, maintenance or any other technical service, and may take forms such as instruction, advice, training, transmission of working knowledge or skills or consulting services; technical assistance includes verbal forms of assistance;

(i)

‘territory of the Union’ means the territories of the Member States to which the Treaty is applicable, under the conditions laid down in the Treaty, including their airspace;

(j)

‘competent authorities’ means the competent authorities of the Member States as identified on the websites listed in Annex I.

Article 2

1.   It shall be prohibited:

(a)

to import into the European Union goods originating in the specified territories;

(b)

to provide, directly or indirectly, financing or financial assistance as well as insurance and reinsurance related to the import of the goods referred to in point (a).

2.   The prohibitions in paragraph 1 shall not apply in respect of:

(a)

the execution until 24 May 2022 of trade contracts concluded before 23 February 2022, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal person, entity or body seeking to perform the contract has notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established;

(b)

goods originating in the specified territories which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement.

Article 3

1.   It shall be prohibited to:

(a)

acquire any new, or extend any existing participation in ownership of, real estate located in the specified territories;

(b)

acquire any new, or extend any existing participation in ownership or control of, entities in the specified territories, including the acquisition in full of such an entity or the acquisition of shares therein, and other securities of a participating nature of such an entity;

(c)

grant or be part of any arrangement to grant any loan or credit or otherwise provide financing, including equity capital, to an entity in the specified territories, or for the documented purpose of financing such an entity;

(d)

create any joint venture in the specified territories or with an entity in the specified territories;

(e)

provide investment services directly related to the activities referred to in points (a) to (d).

2.   The prohibitions and restrictions set out in this Article shall not apply to the conduct of legitimate business with entities outside the specified territories, provided the related investments are not destined to entities in the specified territories.

3.   The prohibitions in paragraph 1 shall be without prejudice to the execution of an obligation arising from a contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such a contract, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.

Article 4

1.   It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export goods and technology listed in Annex II:

(a)

to any natural or legal person, entity or body in the specified territories, or

(b)

for use in the specified territories.

Annex II shall include certain goods and technologies suited for use in the following key sectors:

(i)

transport;

(ii)

telecommunications;

(iii)

energy;

(iv)

the prospecting, exploration and production of oil, gas and mineral resources.

2.   It shall be prohibited to:

(a)

provide, directly or indirectly, technical assistance or brokering services related to the goods and technology listed in Annex II, or related to the provision, manufacture, maintenance and use of such items to any natural or legal person, entity or body in the specified territories or for use in the specified territories;

(b)

provide, directly or indirectly, financing or financial assistance related to the goods and technology listed in Annex II to any natural or legal person, entity or body in the specified territories or for use in the specified territories.

3.   The prohibitions in paragraphs 1 and 2 shall be without prejudice to the execution until 24 August 2022 of an obligation arising from a contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.

Article 5

1.   It shall be prohibited to provide technical assistance, or brokering, construction or engineering services directly relating to infrastructure in the specified territories in the sectors referred to in Article 4(1) as defined on the basis of Annex II, independently of the origin of the goods and technology.

2.   The prohibition in paragraph 1 shall be without prejudice to the execution until 24 August 2022 of an obligation arising from a contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such a contract.

3.   It shall be prohibited to participate, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibitions referred to in paragraphs 1 and 2.

Article 6

1.   It shall be prohibited to provide services directly related to tourism activities in the specified territories.

2.   The prohibition in paragraph 1 shall be without prejudice to the execution until 24 August 2022 of an obligation arising from a contract or an ancillary contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.

Article 7

1.   The competent authorities may grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation in relation to the activities referred to in Articles 3(1) and 4(2), and to the goods and technology referred to in Article 4(1), provided that they are:

(a)

necessary for official purposes of consular missions or international organisations enjoying immunities in accordance with international law located in the specified territories;

(b)

related to projects exclusively in support of hospitals or other public health institutions providing medical services or civilian education establishments located in the specified territories; or

(c)

appliances or equipment for medical use.

2.   The competent authorities may also grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation in relation to the activities referred to in Article 3(1), provided that the transaction is for the purpose of maintenance in order to ensure the safety of existing infrastructure.

3.   The competent authorities may also grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation in relation to the activities referred to in Articles 3(1) and 4(2), and to the goods and technology referred to in Article 4(1) and to the services referred to in Article 5, where the sale, supply, transfer or export of the items or the carrying out of those activities is necessary for the urgent prevention or mitigation of an event likely to have a serious and significant impact on human health and safety, including the safety of existing infrastructure, or the environment. In duly justified cases of emergency, the sale, supply, transfer or export may proceed without prior authorisation, provided that the exporter notifies the competent authority within five working days after the sale, supply, transfer or export has taken place, providing detail about the relevant justification for the sale, supply, transfer or export without prior authorisation.

The Commission and the Member States shall inform each other of the measures taken under this paragraph and share any other relevant information at their disposal.

Article 8

It shall be prohibited to participate, knowingly and intentionally, including indirectly, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibitions laid down in this Regulation.

Article 9

Actions by natural or legal persons, entities or bodies shall not give rise to any liability of any kind on their part if they did not know, and had no reasonable cause to suspect, that their actions would infringe the measures set out in this Regulation.

Article 10

1.   No claims in connection with any contract or transaction the performance of which has been affected, directly or indirectly, in whole or in part, by the measures imposed under this Regulation, including claims for indemnity or any other claim of this type, such as a claim for compensation or a claim under a guarantee, particularly a claim for extension or payment of a bond, guarantee or indemnity, particularly a financial guarantee or financial indemnity, of whatever form, shall be satisfied, if they are made by:

(a)

designated natural or legal persons, entities or bodies listed in Annex I to Council Regulation (EU) No 269/2014 (3);

(b)

any natural or legal person, entity or body acting through or on behalf of one of the persons, entities or bodies referred to in point (a);

(c)

any natural or legal person, entity or body which has been found by an arbitral, judicial or administrative decision to have infringed the prohibitions set out in this Regulation;

(d)

any natural or legal person, entity or body, if the claim relates to goods the import of which is prohibited under Article 2(1).

2.   In any proceedings for the enforcement of a claim, the onus of proving that satisfying the claim is not prohibited by paragraph 1 shall be on the natural or legal person, entity or body seeking the enforcement of that claim.

3.   This Article is without prejudice to the right of natural or legal persons, entities or bodies referred to in paragraph 1 to judicial review of the legality of the non-performance of contractual obligations in accordance with this Regulation.

Article 11

1.   The Commission and the Member States shall inform each other of the measures taken under this Regulation and share any other relevant information at their disposal in connection with this Regulation, in particular information in respect of violation and enforcement problems and judgments handed down by national courts.

2.   The Member States shall immediately inform each other and the Commission of any other relevant information at their disposal which might affect the effective implementation of this Regulation.

Article 12

The Commission shall be empowered to amend Annex I on the basis of information supplied by Member States.

Article 13

1.   Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for must be effective, proportionate and dissuasive.

2.   Member States shall notify the rules referred to in paragraph 1 to the Commission without delay after the entry into force of this Regulation and shall notify it of any subsequent amendment.

Article 14

1.   Member States shall designate the competent authorities referred to in this Regulation and identify them on the websites listed in Annex I. Member States shall notify the Commission of any changes in the addresses of their websites listed in Annex I.

2.   Member States shall notify the Commission of their competent authorities, including the contact details of those competent authorities, without delay after the entry into force of this Regulation, and shall notify it of any subsequent amendment.

3.   Where this Regulation sets out a requirement to notify, inform or otherwise communicate with the Commission, the address and other contact details to be used for such communication shall be those indicated in Annex I.

Article 15

This Regulation shall apply:

(a)

within the territory of the Union, including its airspace;

(b)

on board any aircraft or any vessel under the jurisdiction of a Member State;

(c)

to any person inside or outside the territory of the Union who is a national of a Member State;

(d)

to any legal person, entity or body, inside or outside the territory of the Union, which is incorporated or constituted under the law of a Member State;

(e)

to any legal person, entity or body in respect of any business done in whole or in part within the Union.

Article 16

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussel, 23 February 2022,

For the Council

The President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OJ L 42 I, 23.2.2022, p. 109.

(2)  OJ L 269 10.10.2013, p. 1.

(3)  Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine (OJ L 78 17.3.2014, p. 6).


ANNEX I

Websites for information on the competent authorities of the Member States and the address for notification to the European Commission

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CZECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DENMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANY

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRELAND

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GREECE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAIN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITHUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HUNGARY

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NETHERLANDS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLAND

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

SWEDEN

https://www.regeringen.se/sanktioner

Address for notifications to the European Commission:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


ANNEX II

List of goods and technology referred to in Article 4

Chapter/CN code

Product description

Chapter 25

SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT

Chapter 26

ORES, SLAG AND ASH

Chapter 27

MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES

Chapter 28

INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES

Chapter 29

ORGANIC CHEMICALS

3824

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included

3826 00

Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Chapter 72

Iron and steel

Chapter 73

Articles of iron or steel

Chapter 74

Copper and articles thereof

Chapter 75

Nickel and articles thereof

Chapter 76

Aluminium and articles thereof

Chapter 78

Lead and articles thereof

Chapter 79

Zinc and articles thereof

Chapter 80

Tin and articles thereof

Chapter 81

Other base metals; cermets; articles thereof

8207 13 00

ROCK-DRILLING OR EARTH-BORING TOOLS, INTERCHANGEABLE, WITH WORKING PARTS OF SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS

8207 19 10

ROCK-DRILLING OR EARTH-BORING TOOLS, INTERCHANGEABLE, WITH WORKING PARTS OF DIAMOND OR AGGLOMERATED DIAMOND

8401

Nuclear reactors; fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors; machinery and apparatus for isotopic separation:

8402

Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); superheated water boilers:

8403

Central heating boilers other than those of heading 8402

8404

Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 (for example, economisers, superheaters, soot removers, gas recoverers); condensers for steam or other vapour power units

8405

Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers

8406

Steam turbines and other vapour turbines:

8407

Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines

8408

Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines):

8409

Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408

8410

Hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor

8411

Turbojets, turbopropellers and other gas turbines

8412

Other engines and motors

8413

Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators

8414

Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters

8415

Air-conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated

8416

Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances

8417

Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, nonelectric

8418

Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air-conditioning machines of heading 8415

8420

Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor

8421

Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases

8422

Dishwashing machines; machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery); machinery for aerating beverages

8423

Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight-operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds

8424

Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sandblasting machines and similar jet projecting machines

8425

Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks

8426

Ships' derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane

8427

Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment

8428

Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics

8429

Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and roadrollers

8430

Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; piledrivers and pile extractors; snowploughs and snowblowers

8431

Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430

8432

Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers

8435

Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages

8436

Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry incubators and brooders

8437

Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in the milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables, other than farm-type machinery

8439

Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard

8440

Bookbinding machinery, including book-sewing machines

8441

Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds

8442

Machinery, apparatus and equipment (other than the machine tools of headings 8456 to 8465 ) for preparing or making plates, cylinders or other printing components; plates, cylinders and other printing components; plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (for example, planed, grained or polished)

8443

Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 8442 ; other printers, copying machines and facsimile machines, whether or not combined; parts and accessories thereof

8444 00

Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials:

8445

Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns; textile reeling or winding (including weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines of heading 8446 or 8447

8447

Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting

8448

Auxiliary machinery for use with machines of heading 8444 , 8445 , 8446 or 8447 (for example, dobbies, jacquards, automatic stop motions, shuttle changing mechanisms); parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of this heading or of heading 8444 , 8445 , 8446 or 8447 (for example, spindles and spindle flyers, card clothing, combs, extruding nipples, shuttles, healds and heald-frames, hosiery needles)

8449 00 00

Machinery for the manufacture or finishing of felt or nonwovens in the piece or in shapes, including machinery for making felt hats; blocks for making hats

8450

Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and dry:

8452

Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 8440 ; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles

8453

Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing machines

8454

Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy or in metal foundries

8455

Metal-rolling mills and rolls therefor

8456

Machine tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electrodischarge, electrochemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes; water-jet cutting machines

8457

Machining centres, unit construction machines (single station) and multi- station transfer machines, for working metal

8458

Lathes (including turning centres) for removing metal

8459

Machine tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 8458

8460

Machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461

8461

Machine tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included

8462

Machine tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die-stamping; machine tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for working metal or metal carbides, not specified above

8463

Other machine tools for working metal or cermets, without removing material

8464

Machine tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass

8465

Machine tools (including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials

8466

Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of headings 8456 to 8465 , including work or tool holders, self-opening dieheads, dividing heads and other special attachments for machine tools; tool holders for any type of tool for working in the hand

8467

Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self-contained electric or non-electric motor

8468

Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable of cutting, other than those of heading 8515 ; gas-operated surface tempering machines and appliances

8469 00

Typewriters other than printers of heading 8443 ; word-processing machines

8470

Calculating machines and pocket-size data-recording, reproducing and displaying machines with calculating functions; accounting machines, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device; cash registers

8471

Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included

8472

Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coinsorting machines, coin-counting or -wrapping machines, pencil-sharpening machines, perforating or stapling machines)

8473

Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with machines of headings 8469 to 8472

8474

Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or paste) form; machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry moulds of sand

8475

Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or hot working glass or glassware

8476

Automatic goods-vending machines (for example, postage stamp, cigarette, food or beverage machines), including money-changing machines

8477

Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, not specified or included elsewhere in this chapter

8478

Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere in this chapter

8479

Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this chapter

8480

Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics

8481

Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves

8482

Ball or roller bearings

8483

Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)

8484

Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals

8486

Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9(C) to this chapter; parts and accessories

8487

Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included elsewhere in this chapter

8501

Electric motors and generators (excluding generating sets)

8502

Electric generating sets and rotary converters

8503

Parts suitable for use solely or principally with electric motors and generators, electric generating sets or rotary converters not specified elsewhere

8504

Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors; parts thereof

8505

Electromagnets (other than for medical use); permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation; electromagnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electromagnetic couplings, clutches and brakes; electromagnetic lifting heads; parts thereof

8507

Electric accumulators, incl. separators therefor, whether or not square or rectangular; parts thereof (excl. spent and those of unhardened rubber or textiles)

8511

Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines; parts thereof

8514

Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss; parts thereof

8515

Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals, metal carbides or cermets; parts thereof (excl. guns for spraying hot materials)

8525

Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders

8526

Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus

8527

Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock

8528

Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; reception apparatus for television, whether or not incorporating radio- broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus

8529

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528

8530

Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts thereof (other than mechanical or electromechanical equipment of heading 8608 )

8531

Electric sound or visual signalling apparatus; parts thereof (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms) (excl. those for cycles, motor vehicles and traffic signalling)

8532

Electrical capacitators, fixed, variable or adjustable (pre-set); parts thereof

8533

Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors; parts thereof

8534

Printed circuits

8535

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs and other connectors, junction boxes), for a voltage exceeding 1 000 V (excl. control desks, cabinets, panels, etc. of heading 8537 )

8536

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp holders, junction boxes), for a voltage not exceeding 1 000 V (excl. control desks, cabinets, panels, etc. of heading 8537 )

8537

Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of headings 8535 or 8536 , for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control cabinets (excl. switching apparatus for line telephony or line telegraphy or videophones)

8538

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8535 , 8536 or 8537 not specified elsewhere

8539

Electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultraviolet or infra-red lamps; arc lamps; parts thereof

8540

Thermionic, cold cathode or photocathode valves and tubes (for example, vacuum or vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, cathode ray tubes, television camera tubes); parts thereof

8541

Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices, incl. photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels (excl. photovoltaic generators); light emitting diodes, mounted piezoelectric crystals; parts thereof

8542

Electronic integrated circuits; parts thereof

8543

Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified elsewhere in Chapter 85; parts thereof

8544

Insulated (incl. enamelled or anodised) wire, cable (incl. coaxial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors

8545

Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes

8546

Electrical insulators of any material (excl. insulating fittings)

8547

Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 8546 ; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material

8548

Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified elsewhere in Chapter 85

 

Confidential products under Chapter 85; goods under Chapter 85 transported by post or by parcel post (extra)/reconstituted code for statistical distribution

Chapter 86

Railway or tramway locomotives, rolling stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electromechanical) traffic signalling equipment of all kinds

8701

Tractors (other than tractors of heading 8709 )

8702

Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver

8704

Motor vehicles for the transport of goods

8705

Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological units)

8706 00

Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705

8709

Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles

8710 00 00

Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles

8716

Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof

Chapter 88

Aircraft, spacecraft, and parts thereof

Chapter 89

Ships, boats and floating structures

Chapter 98

Complete industrial plant

7106

Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

7107

Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured

7108

Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi- manufactured forms, or in powder form

7109

Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi- manufactured

7110

Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

7111

Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured

7112

Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious-metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal

9013

Liquid crystal devices not constituting articles provided for more specifically in other headings; lasers, other than laser diodes; other optical appliances and instruments, not specified or included elsewhere in this chapter

9014

Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances

9015

Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders

9025

Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments

9026

Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014 , 9015 , 9028 or 9032

9027

Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes

9028

Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor

9029

Revolution counters, production counters, taximeters, milometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015 ; stroboscopes

9030

Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028 ; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionising radiation

9031

Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this chapter; profile projectors:

9032

Automatic regulating or controlling instruments and apparatus

9033

Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90


BESLUITEN

23.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 42/95


BESLUIT (GBVB) 2022/264 VAN DE RAAD

van 23 februari 2022

tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 juli 2014 Besluit 2014/512/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

In zijn conclusies van 24 en 25 juni 2021 riep de Europese Rusland op zijn volle verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat de akkoorden van Minsk volledig worden uitgevoerd; dit is de voornaamste voorwaarde voor een substantiële wijziging in de houding van de Unie. Hij benadrukte dat de Unie en haar lidstaten fors en op gecoördineerde wijze moeten reageren op verdere kwaadwillige, illegale en ontwrichtende activiteiten van Rusland, daarbij ten volle gebruikmakend van alle instrumenten waarover de Unie beschikt, in nauwe coördinatie met de partners. Daartoe verzocht de Europese Raad de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de “hoge vertegenwoordiger”) tevens om opties aan te reiken voor aanvullende beperkende maatregelen, waaronder economische sancties.

(3)

In zijn conclusies van 16 december 2021 benadrukte de Europese Raad dat Rusland dringend de spanningen, veroorzaakt door de militaire opbouw langs zijn grens met Oekraïne en een agressieve retoriek, moest laten de-escaleren. Hij sprak nogmaals zijn volledige steun uit voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Europese Raad moedigde diplomatieke inspanningen aan en ondersteunde het Normandiëkwartet met het oog op de volledige uitvoering van de akkoorden van Minsk, maar verklaarde dat verdere militaire agressie tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich zal meebrengen, waaronder met partners gecoördineerde beperkende maatregelen.

(4)

Op 24 januari 2022 heeft de Raad conclusies aangenomen waarin hij de aanhoudende agressie en dreigingen van Rusland jegens Oekraïne veroordeelde en Rusland opriep te de-escaleren, zich te houden aan het internationaal recht en via de bestaande internationale mechanismen een constructieve dialoog aan te gaan. De Raad onderstreepte andermaal dat de Unie zeer gehecht is aan de kernbeginselen waarop de Europese veiligheid steunt en die verankerd zijn in het Handvest van de Verenigde Naties en de oprichtingsakten van de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa, waaronder de Slotakte van Helsinki en het Handvest van Parijs. Deze kernbeginselen omvatten met name de soevereine gelijkheid en territoriale integriteit van staten, de onschendbaarheid van grenzen, het zich onthouden van dreiging met of gebruik van geweld, en de vrijheid van staten hun eigen veiligheidsbeleid te kiezen of te wijzigen. De Raad stelde dat die beginselen niet onderhandelbaar zijn en dat zij ook geen onderwerp van herziening of herinterpretatie zijn, en dat het feit dat Rusland ze schendt, een obstakel is voor een gemeenschappelijke en ondeelbare veiligheidsruimte in Europa en een bedreiging is voor de vrede en stabiliteit op het Europese continent. Herinnerend aan de conclusies van de Europese Raad van 16 december 2021 herhaalde de Raad dat elke verdere militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zou brengen, waaronder een breed scala aan sectorale en individuele beperkende maatregelen die in overleg met partners zouden worden uitgevaardigd.

(5)

Op 19 februari 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring afgelegd waarin hij uiting gaf aan zijn bezorgdheid over de massale Russische troepenopbouw in en rond Oekraïne, en er bij Rusland op aandrong een zinvolle dialoog aan te gaan en te kiezen voor diplomatie, terughoudendheid en de-escalatie, door een aanzienlijk deel van zijn strijdkrachten terug te trekken uit het grensgebied met Oekraïne.

(6)

Op 21 februari 2022 heeft de president van de Russische Federatie een decreet ondertekend waarin de "onafhankelijkheid en soevereiniteit" van de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk van Oekraïne worden erkend, en de Russische strijdkrachten opdracht krijgen zich naar die gebieden te verplaatsen.

(7)

Op 22 februari 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring afgelegd waarin hij die illegale handeling veroordeelt omdat ze de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne verder ondermijnt en een ernstige inbreuk vormt op het internationale recht en een reeks internationale overeenkomsten, waaronder het Handvest van de Verenigde Naties, de Slotakte van Helsinki, het Handvest van Parijs en het Memorandum van Boedapest, alsook op de Minsk-akkoorden en Resolutie 2202 (2015) van de VN-Veiligheidsraad. De hoge vertegenwoordiger drong er bij Rusland, als partij bij het conflict, op aan die erkenning terug te draaien, zijn verbintenissen na te komen, het internationale recht na te leven en de besprekingen in het Normandiëkwartet en de Tripartiete Contactgroep Oekraïne te hervatten. Hij kondigde aan dat de Unie op deze meest recente schendingen door Rusland zou reageren door met spoed aanvullende beperkende maatregelen vast testellen.

(8)

Gezien de ernst van de situatie acht de Raad het passend verdere beperkende maatregelen te nemen in antwoord op de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

(9)

Met name de toegang tot de kapitaalmarkten moet worden beperkt door met name de financiering van Rusland, de Russische regering en de Russische centrale bank te verbieden.

(10)

Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

(11)

Besluit 2014/512/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/512/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

na artikel 1 wordt het volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 1 bis

1.   De directe of indirecte aankoop of verkoop van, het direct of indirect verlenen van investeringsdiensten of bijstand bij de uitgifte van, of enige andere handeling met betrekking tot overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten, die na 9 maart 2022 zijn uitgegeven door:

a)

Rusland en zijn regering;

b)

de centrale bank van Rusland; of

c)

een rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens, of op aanwijzing van, de in punt b) bedoelde entiteit,

zijn verboden.

2.   Het is verboden om na 23 februari 2022 [PB: gelieve de datum van inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit in te voegen] direct of indirect enige regeling te treffen met betrekking tot nieuwe leningen of kredieten aan elke in lid 1 bedoelde rechtspersoon, entiteit of lichaam, of om aan een dergelijke regeling deel te nemen. Dit verbod is niet van toepassing op leningen of kredieten die als specifiek en welomschreven doel hebben financiering te verstrekken voor toegestane invoer of uitvoer van goederen en niet-financiële diensten tussen de Unie en een derde land, met inbegrip van uitgaven voor goederen en diensten uit een ander derde land die nodig zijn om de uitvoer- of invoercontracten uit te voeren.

3.   Het in lid 2 bedoelde verbod is niet van toepassing op kredietopnemingen of uitbetalingen in het kader van een contract dat vóór 23 februari 2022 is gesloten, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

alle voorwaarden voor een dergelijke opneming of uitbetaling:

i)

zijn vóór 23 februari 2022 overeengekomen; en

ii)

zijn op die datum of daarna niet gewijzigd; en

b)

vóór 23 februari 2022 is een contractuele vervaldag vastgesteld voor de volledige terugbetaling van alle beschikbaar gestelde tegoeden en voor de annulering van alle verbintenissen, rechten en verplichtingen uit hoofde van het contract.

De voorwaarden voor de opnemingen en uitbetalingen bedoeld in punt a) omvatten bepalingen betreffende de duur van de aflossingstermijn voor elke opneming of terugbetaling, de toegepaste rentevoet of de methode voor de berekening van de rentevoet, en het maximale bedrag.";

2)

in artikel 7, lid 1, wordt punt a) vervangen door:

"a)

entiteiten als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b) of c), artikel 1, lid 2, onder c) of d), artikel 1 bis, lid 1, onder a), b), of c), of welke zijn vermeld in bijlage I, II, III of IV;".

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 februari 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).


23.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 42/98


COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/265

of 23 February 2022

amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

(1)

On 17 March 2014, the Council adopted Decision 2014/145/CFSP (1).

(2)

The Union remains unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

(3)

In its conclusions of 24 and 25 June 2021, the European Council called on Russia to fully assume its responsibility in ensuring the full implementation of the Minsk Agreements as the key condition for any substantial change in the Union’s stance. It stressed the need for a firm and coordinated response by the Union and its Member States to any further malign, illegal and disruptive activity by Russia, making full use of all instruments at the Union’s disposal, and ensuring coordination with partners. To that end, the European Council also invited the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (the ‘High Representative’) to present options for additional restrictive measures, including economic sanctions.

(4)

In its conclusions of 16 December 2021, the European Council stressed the urgent need for Russia to de-escalate tensions caused by the military build-up along its border with Ukraine and aggressive rhetoric. It reiterated its full support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. While encouraging diplomatic efforts and supporting the Normandy format in achieving the full implementation of the Minsk Agreements, the European Council stated that any further military aggression against Ukraine would have massive consequences and severe cost in response, including restrictive measures coordinated with partners.

(5)

On 24 January 2022, the Council approved conclusions in which it condemned Russia’s continued aggressive actions and threats against Ukraine, and called on Russia to de-escalate, to abide by international law and to engage constructively in dialogue through the established international mechanisms. The Council reaffirmed the Union’s full commitment to the core principles on which European security is built, enshrined in the United Nations (UN) Charter and the founding documents of the Organization for Security and Co-operation in Europe, including the Helsinki Final Act and the Charter of Paris. These core principles include in particular the sovereign equality and territorial integrity of States, the inviolability of frontiers, refraining from the threat or use of force, and the freedom of States to choose or change their own security arrangements. The Council stated that those principles are neither negotiable nor subject to revision or re-interpretation and that their violation by Russia is an obstacle to a common and indivisible security space in Europe and threatens peace and stability on the European continent. Recalling the European Council conclusions of December 2021, the Council reiterated that any further military aggression by Russia against Ukraine would have massive consequences and severe costs, including a wide array of sectoral and individual restrictive measures that would be adopted in coordination with partners.

(6)

On 19 February 2022, the High Representative issued a declaration on behalf of the Union expressing concern over the massive build-up of Russian armed forces in and around Ukraine and urged Russia to engage in meaningful dialogue and diplomacy, show restraint and de-escalate by a substantial withdrawal of military forces from the proximity of Ukraine’s borders. The Union stated that any further military aggression by Russia against Ukraine would have massive consequences and severe costs in response, including restrictive measures coordinated with partners.

(7)

On 21 February 2022, the President of the Russian Federation signed a decree recognising the independence and sovereignty of the self-proclaimed ‘Donetsk People's Republic’ and the ‘Luhansk People's Republic’ and ordered Russian armed forces to be deployed in Eastern Ukraine.

(8)

On 22 February 2022, the High Representative issued a declaration on behalf of the Union condemning the decision of the President of the Russian Federation to recognise the non-government controlled areas of Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine as independent entities and the ensuing decision to send Russian troops into those areas. That illegal act further undermines Ukraine’s sovereignty and independence and is a severe breach of international law and international agreements, including the UN Charter, Helsinki Final Act, Paris Charter and Budapest Memorandum, as well as of the Minsk Agreements and UN Security Council Resolution 2202 (2015). The High Representative urged Russia, as a party to the conflict, to reverse that recognition, uphold its commitments, abide by international law and return to the discussions within the Normandy format and the Trilateral Contact Group. He announced that the Union would respond to these latest violations by Russia by adopting additional restrictive measures as a matter of urgency.

(9)

In view of the gravity of the situation, the Council considers that 22 persons and four entities should be added to the list of persons, entities and bodies subject to restrictive measures set out in the Annex to Decision 2014/145/CFSP.

(10)

The Council considers that a derogation mechanism for certain operations applicable to certain entities listed in the Annex to Decision 2014/145/CFSP should be added.

(11)

Decision 2014/145/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Decision 2014/145/CFSP is amended as follows:

(1)

in Article 2, the following paragraph is added:

‘8.   By way of derogation from paragraphs 1 and 2, the competent authorities of a Member State may authorise the release of certain frozen funds or economic resources belonging to the entities listed under entry numbers 53, 54 and 55 in the Annex, or the making available of certain funds or economic resources to those entities, under such conditions as the competent authorities deem appropriate and after having determined that such funds or economic resources are necessary for the termination by 24 August 2022 of operations, contracts or other agreements, including correspondent banking relations, concluded with those entities before 23 February 2022.’;

(2)

the persons and entities listed in the Annex to this Decision shall be added to the list set out in the Annex to Decision 2014/145/CFSP.

Article 2

This Decision shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

Done at Brussels, 23 February 2022

For the Council

The President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Council Decision 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine (OJ L 78, 17.3.2014, p. 16).


ANNEX

The following persons and entities are added to the list of persons, entities and bodies set out in the Annex to Decision 2014/145/CFSP:

1.   Persons

 

Name

Identifying information

Reasons

Date of listing

‘212.

Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

DOB: 21.5.1955

POB: Chadan, Republic of Tuva, Russian Federation

Nationality: Russian

Function: Defence Minister of the Russian Federation

Gender: Male

Sergei Shoigu is the Defence Minister of the Russian Federation. He has made public comments about Crimea being and remaining Russian. Under his command and orders, Russian troops have held military drills in the illegally annexed Crimea and have been positioned at the border. He is ultimately responsible for any military action against Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

213.

Anton VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

DOB: 17.2.1972

POB: Tallinn, Estonia

Nationality: Russian

Function: Chief of Staff of the Presidential Executive Office

Gender: Male

Anton Vaino is the Chief of Staff of the Presidential Executive Office. He plays an active role in Kremlin decision-making process by taking part in the Russian ‘Security Council’ and influencing the elaboration of decisions by the President in the field of Russia’s defence and national security. Anton Vaino also attends meetings on socio-economic development of Crimea and Sevastopol.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

DOB: 9.8.1966

POB: Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Function: Deputy Prime Minister of Russia for Construction and Regional Development

Nationality: Russian

Gender: Male

Marat Khusnullin is the Deputy Prime Minister of Russia for Construction and Regional Development. In this capacity, he is responsible for Russian governmental policies about occupied Crimea, including providing water to Crimea and Sevastopol.

He is therefore responsible for actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, or stability or security in Ukraine.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

DOB: 14.7.1978

POB: Nizhnevartovsk, Tyumen Region, Russian Federation

Functions: Deputy Prime Minister of the Russian Federation – Chief of the Government Staff of the Russian Federation; Chairman of the Supervisory Council of the VTB Bank

Gender: Male

Dmitriy Grigorenko is Deputy Prime Minister of the Russian Federation and Chief of the Government Staff of the Russian Federation. He is also the Chairman of the Supervisory Council of the VTB Bank, a State-owned bank and associated with Maksim Reshetnikov, member of the Supervisory Council of VTB Bank.

In his former capacity of Deputy Director of the Federal Tax Service of the Russian Federation, Grigorenko was responsible for setting up new local tax legislation for the territory of Crimea following its annexation in 2014.

He is therefore responsible for actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, or stability or security in Ukraine.

He is also responsible for providing financial and material support, and benefitting from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

DOB: 11.7.1979

POB: Perm, Russian Federation

Function: Minister of Economic Development of the Russian Federation; Member of the Supervisory Council of the VTB Bank

Nationality: Russian

Gender: Male

Maxim Reshetnikov is the Minister of Economic Development of the Russian Federation. He is also a Member of the Supervisory Council of the VTB Bank, a State-owned bank and associated with Dmitriy Grigorenko, member of the Supervisory Council of VTB Bank.

In his capacity as Minister of Economic Development, Maxim Reshetnikov is responsible for infrastructure development programmes in Crimea and Sevastopol, most notably under the federal target programme "Social and Economic Development of the Republic of Crimea and Sebastopol until 2022" which has been extended until 2025. He has made public statements outlining the plans and priorities of the government of the Russian Federation concerning the economic development of Crimea and Sevastopol.

He is therefore responsible for actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, or stability or security in Ukraine.

He is also responsible for providing financial and material support, and benefitting from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(a.k.a. Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ)

DOB: 2.4.1962

POB: Moscow, Russia

Function: Commander in chief of the Russian Navy

Rank: Admiral

Nationality: Russian

Gender: Male

Nikolay Yevmenov is Commander-in-Chief of the Russian Navy. As such, he is responsible for any maritime operation of the Russian navy, including in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

DOB: 17.6.1952

POB: Moscow, Russia

Gender: Male

Vladimir Kasatonov is the Deputy Commander-in-Chief of the Russian Navy. As such, he is responsible for naval operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович ОСИПОВ)

DOB: 6.3.1973

POB: Novo-Shunoe settlement, Fedorovsky district, Kostanay region, Kazakh Soviet Socialist Republic (now Kazakhstan)

Function: Commander in Chief of the Black Sea Fleet

Rank: Admiral

Nationality: Russian

Gender: Male

Igor Osipov is the Commander in Chief of the Black Sea Fleet. As such, he is responsible for any maritime operation in or to Ukraine through the Black Sea and for restricting the freedom of navigation in the Black Sea.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович САЛЮКОВ)

DOB: 21.5.1955

POB: Saratov, Russian Federation

Function: Commander-in-Chief of the Russian Ground Forces

Rank: Army General

Nationality: Russian

Gender: Male

Army General Oleg Salyukov is the Commander-in-Chief of the Russian Ground Forces. As such, he is responsible for Russian ground operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(Сергей СУРОВИКИН)

DOB: 11.10.1966

POB: Novosibirsk, Russia

Function: Army General Commander of the Aerospace Forces

Rank: Army General

Nationality: Russian

Gender: Male

Army General Sergei Surovikin is the Commander-in-Chief of the Russian Aerospace Forces. As such, he is responsible for air operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV

(a.k.a. Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

DOB: 11.8.1962

POB: Almazovka, Voroshilovograd region, Ukraine

Function: Commander of the Air Force and Deputy Commander-in-Chief of the Air and Space Forces

Military rank: Lieutenant General

Nationality: Russian

Gender: Male

Lieutenant General Sergey Vladimirovich Dronov is Commander of the Air Force and Deputy Commander-in-Chief of the Air and Space Forces. As such, he is responsible for air operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Associated individuals: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (son); Lyubov Valentinovna Prigozhina (daughter-in-law)

Nationality: Russian

Gender: Female

Violetta Prigozhina is the mother of Yevgeny Prigozhin and owner of Concord Management and Consulting LLC, which belongs to the Concord group, founded and owned until 2019 by her son. She is the owner of other companies with links to his son. She is associated with Yevgeny Prigozhin, who is responsible for the deployment of Wagner Group mercenaries in Ukraine and for benefitting from large public contracts with the Russian Ministry of Defence following the illegal annexation of Crimea by Russia and occupation of Eastern Ukraine by Russia-backed separatists.

She has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА)

Associated individuals: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (husband); Violetta Prigozhina (mother-in-law)

Nationality: Russian

Gender: Female

Lyubov Valentinovna Prigozhina is the spouse of Yevgeny Prigozhin and owner of Agat LLC, a subsidiary of Concord Management and Consulting LLC, which belongs to the Concord group, founded and owned until 2019 by her husband. She is associated with Yevgeny Prigozhin, who is responsible for the deployment of Wagner Group mercenaries in Ukraine and for benefitting from large public contracts with the Russian Ministry of Defence following the illegal annexation of Crimea by Russia and occupation of Eastern Ukraine by Russia-backed separatists.

She has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

DOB: 19.11.1974

Function: Deputy President and Chairman of VTB Bank Management Board

Nationality: Russian

Associated individuals: Alexander Vasilyevich Bortnikov (father); Tatiana Borisovna Bortnikova (mother)

Denis Bortnikov is the son of, and as such is associated with, Alexander Bortnikov – Director of the Federal Security Service (FSB) and Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation, who is involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

He is the deputy President and Chairman of VTB Bank Management Board, in which position he works to legitimise his father’s shadow/ illegal income. He is therefore also supporting financially Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

DOB: 21.9.1956

POB: Moscow, Former USSR (now Russian Federation)

Function: President of the VTB Bank Management Board

Associated persons: Tamara Mikhailovna Kostina (mother); Leonid Alekseevich Kostin (father)

Nationality: Russian

Gender: Male

Andrei Leonidovich Kostin is the president-chairman of Vneshtorbank (VTB) – one of the leading state-owned banks in Russia, and a member of the Supreme Council of the “United Russia” political party.

He has made public statements supporting the annexation of Crimea and encouraging Russian citizens to vacation in Crimea. He is also associated with, and according to media reports is an owner of, a winery and a luxurious hotel in Crimea.

He is therefore supporting actions and policies that undermine the territorial integrity of Ukraine and benefitting from the annexation of Crimea.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

DOB: 4.1.1967

POB: Bilibino, Russian Federation

Gender: Male

Igor Ivanovich Shuvalov is the chairman of State Development Corporation VEB.RF and a member of the Council of the Eurasian Economic Commission. He was previously a First Deputy Prime Minister of Russia. In this capacity he made remarks stating that Russian would change budget rules to reflect an additional two million in population after the illegal annexation of Crimea by the Russian Federation.

He is therefore supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

DOB: 6.4.1980

POB: Krasnodar, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Editor-in-chief of the English language television news network RT (Russia Today)

Associated individuals: Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Nationality: Russian

Gender: Female

Margarita Simonyan is a central figure of the Government propaganda. She is also editor-in-chief of the English language television news network RT (Russia Today). Through her function, she promoted a positive attitude to the annexation of Crimea and the actions of separatists in Donbas.

Therefore, she supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

DOB: 24.12.1975

POB: Moscow, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Director of the Information and Press Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation.

Nationality: Russian

Gender Female

Maria Zakharova is the Director of the Information and Press Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. As a central figure of the government propaganda, she promoted the deployment of Russian forces in Ukraine.

Therefore, she supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

DOB: 20.10.1963

POB: Moscow, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Propagandist and TV/Radio Journalist

Nationality: Russian

Gender: Male

Vladimir Solovyev is a Propagandist and Presenter of the Russia-1 channel and Rossia 24. He received a medal (Order of Alexander Nevsky) for “high professionalism and objectivity in covering events in the Republic of Crimea”.

Solovyov is known for his extremely hostile attitude towards Ukraine and praise of the Russian government.

Therefore, he is responsible for supporting actions or policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин КНЫРИК)

DOB: 1989 (possibly)

Nationality: Russian

Gender: Male

Konstantin Knyrik is a pro-Russian activist running MediaGroup News Front Ltd, a news website registered in the illegally annexed Crimean Peninsula. He is the chief of the Crimean division of the Rodina Party, a pro-Kremlin party in Russia.

Konstantin Knyrik received the medal ‘for the return of Crimea’.

He therefore actively supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

DOB: 10.8.1954

POB: Beijing, China

Nationality: Russian

Phone and fax: 8 (495) 697-58-69

Address of the reception office in the subject of the Russian Federation: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Telephone and fax numbers of the reception office in the region of the Russian Federation: (342) 253-66-01

Gender: Male

Aleksey Konstantinovich Pushkov is a Senator from Perm Krai, member of the ruling United Russia political party and Chairman of the Commission on Information Policy. He made several statements in support of the annexation of the Crimean Peninsula, and presented it as a ‘fait accompli’.

He is therefore responsible for supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(a.k.a Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

DOB: 20.6.1969

POB: Moscow, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Russian journalist, producer, presenter and politician. Deputy Chairman of the State Duma since 2016 and the Deputy Chairman of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe since 28 January 2020.

Nationality: Russian

Gender: Male

Pyotr Tolstoy is a Member of the State Duma and head of the Russian delegation at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). He is also TV-Host of “Vremya Pokazhet”. Central figure of the Government propaganda, he frequently takes positions in favour of the annexation of Crimea.

Therefore, he is responsible for supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022’

2.   Entities

 

Name

Identifying information

Reasons

Date of listing

‘52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Date of creation: 2013

Address: Saint Petersburg, Russia

Associated individuals: Yevgeny Prigozhin

Internet Research Agency is a Russian company engaged in online influence operations on behalf of Russia. Its ultimate objective is to manipulate the public opinion.

The company conducts disinformation campaigns targeting Ukraine’s agenda by influencing elections or perceptions of the annexation of Crimea or the conflict in Donbas. In this capacity, the Internet Research Agency is responsible for actively supporting actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

The company is financed by Yevgeny Prigozhin, and therefore associated with a listed person.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк «Россия»)

Founded on 27.6.1990

Address: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation

Website: Abr.ru

Associated individuals: Dmitri LEBEDEV (Chairman); Yuriy KOVALCHUK (largest shareholder)

Bank Rossiya is the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. In this capacity, Bank Rossiya supports and benefits from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group which, in turn, controls television stations which actively support the Russian government’s policies of destabilisation of Ukraine. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol. Bank Rossiya also provided a loan to Federal State Unitary Enterprise "Crimean Railway” and supports the construction of the railway over the Crimean bridge. Therefore, Bank Rossiya supports financially actions which undermine and threaten the territorial integrity of Ukraine.

Associated with Yuriy Valentinovich Kovalchuk, largest shareholder of Bank Rossiya.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

Founded in 1995

Address: Moscow;

Website: psbank.ru

Associated individuals: Petr Fradkov, CEO

PROMSVYAZBANK is a Russian State-owned bank, which provides financial support to the Russian defence sector and the Russian military, which is responsible for the massive deployment of Russian troops along the border with Ukraine and for the presence of Russian troops in the Crimean peninsula.

PROMSVYAZBANK is directly instructed by the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, and therefore provides financial and material support to Russian decision-makers responsible for the destabilisation of Eastern Ukraine and the illegal annexation of Crimea.

PROMSVYAZBANK operates in the Crimean peninsula.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(a.k.a. Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Founded in 1922 as bank and 2007 as development institute

Address: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia;

Website: veb.ru

Associated individuals: Igor Shuvalov, Chairman

VEB.RF is a major financial development institution whose Chairman is directly appointed by the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, and takes instructions directly from him. VEB.RF generates an important source of revenue for the Russian Government and manages its State pension funds.

VEB.RF plays an active role in the diversification of the defence sector of the Russian Federation and has projects with defence industry companies, including Rostec, which provide support to actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

VEB granted loans to small and medium enterprises in Crimea and considers it a “priority region” and has partnerships with the Ministry of Crimean Affairs, responsible for the integration of the annexed Autonomous ‘Republic of Crimea’ into the Russian Federation.

In this capacity, VEB.RF actively supports, materially or financially, or benefits from, Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022’


23.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 42/109


BESLUIT (GBVB) 2022/266 VAN DE RAAD

van 23 februari 2022

betreffende beperkende maatregelen in antwoord op de erkenning van de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk van Oekraïne en het sturen van Russische strijdkrachten naar die gebieden

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Europese Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(2)

In zijn conclusies van 24 en 25 juni 2021 riep de Europese Raad Rusland op zijn volle verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat de akkoorden van Minsk volledig worden uitgevoerd; dat is de voornaamste voorwaarde voor een substantiële wijziging in de houding van de Unie. Daartoe verzocht de Europese Raad de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de “hoge vertegenwoordiger”) tevens om opties aan te reiken voor aanvullende beperkende maatregelen, waaronder economische sancties.

(3)

In zijn conclusies van 16 december 2021 benadrukte de Europese Raad dat Rusland dringend de spanningen, veroorzaakt door de militaire opbouw langs zijn grens met Oekraïne en zijn agressieve retoriek, moest laten de-escaleren. Hij sprak nogmaals zijn volledige steun uit voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Europese Raad moedigde diplomatieke inspanningen aan en ondersteunde het Normandiëkwartet met het oog op de volledige uitvoering van de akkoorden van Minsk, maar verklaarde dat verdere militaire agressie tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zou brengen, waaronder met partners gecoördineerde beperkende maatregelen.

(4)

Op 24 januari 2022 heeft de Raad conclusies goedgekeurd waarin hij de aanhoudende agressie en dreigingen van Rusland jegens Oekraïne veroordeelde en Rusland opriep te de-escaleren, zich te houden aan het internationaal recht en via de bestaande internationale mechanismen een constructieve dialoog aan te gaan. Herinnerend aan de conclusies van de Europese Raad van 16 december 2021 herhaalde de Raad dat elke verdere militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zou brengen, waaronder een breed scala aan sectorale en individuele beperkende maatregelen die in overleg met partners zouden worden uitgevaardigd.

(5)

Op 21 februari 2022 heeft de president van de Russische Federatie een decreet ondertekend waarin de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de zelfverklaarde "Volksrepubliek Donetsk" en "Volksrepubliek Luhansk" worden erkend, en de Russische strijdkrachten opdracht krijgen in die gebieden te worden ingezet.

(6)

Op 22 februari 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring afgelegd waarin hij met klem het besluit van de president van de Russische Federatie om de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk van Oekraïne als onafhankelijke entiteiten te erkennen en veroordeelt het daaruit voortvloeiende besluit om Russische troepen naar die gebieden te sturen. Die illegale handeling ondermijnt de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne verder en vormt een ernstige inbreuk op het internationale recht en een reeks internationale overeenkomsten, waaronder het Handvest van de Verenigde Naties, de Slotakte van Helsinki, het Handvest van Parijs en het Memorandum van Boedapest, alsook op de Minsk-akkoorden en van Resolutie 2202 (2015) van de VN-Veiligheidsraad. De hoge vertegenwoordiger drong er bij Rusland, als partij bij het conflict, op aan de erkenning terug te draaien, zijn verbintenissen na te komen, het internationale recht na te leven en de besprekingen in het Normandiëkwartet en de Tripartiete Contactgroep Oekraïne te hervatten. Hij kondigde aan dat de Unie op die meest recente schendingen door Rusland zal reageren door met spoed aanvullende beperkende maatregelen vast testellen.

(7)

In deze omstandigheden is de Raad van oordeel dat de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk van Oekraïne moet worden verboden, met uitzondering van goederen waarvoor door de regering van Oekraïne een certificaat van oorsprong is afgegeven.

(8)

Bovendien moet de handel in goederen en technologie bestemd voor gebruik in bepaalde sectoren in de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk van Oekraïne worden beperkt. Diensten in de sectoren vervoer, telecommunicatie, energie of de prospectie, exploratie en productie van olie, gas en minerale rijkdommen, alsmede diensten in verband met toeristische activiteiten in de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk van Oekraïne, moeten worden verboden.

(9)

Voor de tenuitvoerlegging van bepaalde maatregelen is verder optreden van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De invoer in de Unie van goederen van oorsprong uit de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblast Donetsk in Oekraïne of de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblast Luhansk in Oekraïne wordt verboden.

2.   Het is verboden rechtstreeks of onrechtstreeks financiering te verstrekken of financiële bijstand te verlenen, alsmede verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de invoer van goederen van oorsprong uit de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblast Donetsk of de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblast Luhansk.

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op goederen van oorsprong uit de in artikel 1 bedoelde, niet onder regeringsgezag vallende gebieden die ter beschikking zijn gesteld voor onderzoek aan en gecontroleerd zijn door de Oekraïense autoriteiten en waaraan door de regering van Oekraïne een certificaat van oorsprong is verleend.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde verbodsbepalingen laten onverlet dat tot en met 24 mei 2022 contracten worden uitgevoerd die vóór 23 februari 2022 zijn gesloten, of aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van deze verplichtingen en die uiterlijk 24 mei 2022 moeten zijn gesloten en uitgevoerd.

Artikel 4

Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de verbodsbepalingen in artikel 1 worden omzeild.

Artikel 5

1.   Er geldt een verbod op al het volgende:

a)

het verwerven van, of het vergroten van een deelneming in, vastgoed in de in artikel 1 bedoelde, niet onder regeringsgezag vallende gebieden;

b)

het verwerven of het vergroten van een deelneming in entiteiten die zijn gevestigd in de in artikel 1 bedoelde, niet onder regeringsgezag vallende gebieden , met inbegrip van de volledige verwerving van dergelijke entiteiten, en de verwerving van aandelen daarin, en het verwerven van andere effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen;

c)

het toekennen van financiering, hetzij rechtstreeks aan entiteiten in de in artikel 1 bedoelde, niet onder regeringsgezag vallende gebieden, hetzij met de expliciete bedoeling dergelijke entiteiten te financieren;

d)

het oprichten van een joint venture met entiteiten in de in artikel 1 bedoelde, niet onder regeringsgezag vallende gebieden; en

e)

het verrichten van investeringsdiensten die rechtstreeks verband houden met de activiteiten als bedoeld in de punten a) tot en met d) van dit lid.

2.   De in lid 1 vastgestelde verbodsbepalingen:

a)

laten onverlet dat verbintenissen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 23 februari 2022 zijn gesloten; en

b)

beletten niet dat een deelneming wordt vergroot uit hoofde van een verplichting die voortvloeit uit een vóór 24 februari 2022 gesloten contract.

3.   Het is verboden om bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de in lid 1 vastgestelde verbodsbepalingen worden omzeild.

4.   De in dit artikel vastgestelde verbodsbepalingen en beperkingen zijn niet van toepassing op het rechtmatig handel drijven met entiteiten buiten de in artikel 1 bedoelde, niet onder regeringsgezag vallende gebieden, waarbij de betrokken investeringen niet zijn bedoeld voor entiteiten in de in artikel 1 bedoelde, niet onder regeringsgezag vallende gebieden.

Artikel 6

1.   De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van technologie of goederen, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten – ongeacht of de goederen daar oorspronkelijk vandaan komen – of met gebruik van de onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende schepen of vliegtuigen, is verboden,

a)

aan enige natuurlijke of rechtspersoon, enige entiteit of enig lichaam in de in artikel 1 bedoelde, niet onder regeringsgezag vallende gebieden, of

b)

met het oog op gebruik in de in artikel 1 bedoelde, niet onder regeringsgezag vallende gebieden ,

in elke van de volgende sectoren:

i)

vervoer;

ii)

telecommunicatie;

iii)

energie; en

iv)

de prospectie, exploratie en productie van olie, gas en minerale rijkdommen.

2.   Het verlenen of verstrekken van:

a)

technische bijstand of opleiding en andere diensten met betrekking tot goederen en technologie in de in lid 1 bedoelde sectoren;

b)

financieringsmiddelen of financiële bijstand voor elke verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie in de in lid 1 bedoelde sectoren, of voor de verstrekking van daarmee verband houdende technische bijstand of opleiding,

is verboden.

3.   Het is verboden om bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de in de leden 1 en 2 vastgestelde verbodsbepalingen worden omzeild.

4.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

Artikel 7

1.   Het is verboden technische bijstand, tussenhandeldiensten, bouwdiensten of ingenieursdiensten te verlenen die rechtstreeks verband houden met infrastructuur in de in artikel 1 bedoelde, niet onder regeringsgezag vallende gebieden , in de in artikel 6, lid 1, bedoelde sectoren, ongeacht de herkomst van de goederen of technologie.

2.   De in lid 1 vastgestelde verbodsbepalingen laten onverlet dat tot en met 24 augustus 2022 uitvoering wordt gegeven aan contracten die zijn gesloten vóór 23 februari 2022, of aan aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van voornoemde contracten.

3.   Het is verboden om bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

Artikel 8

1.   De bevoegde autoriteiten kunnen toestemming verlenen met betrekking tot de in artikel 5, lid 1, artikel 6, lid 2, en artikel 7, lid 1, bedoelde activiteiten, en met betrekking tot de in artikel 6, lid 1, bedoelde goederen en technologie, op voorwaarde dat deze:

a)

noodzakelijk zijn voor de officiële doeleinden van consulaire missies of internationale organisaties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht en gevestigd zijn in de in artikel 1 bedoelde, niet onder regeringsgezag vallende gebieden; of

b)

betrekking hebben op projecten die uitsluitend ter ondersteuning dienen van ziekenhuizen of andere openbare zorginstellingen die medische diensten verstrekken, of van civiele openbare onderwijsinstellingen in de in artikel 1 bedoelde, niet onder regeringsgezag vallende gebieden ,

c)

toestellen of apparatuur voor medisch gebruik.

2.   De bevoegde autoriteiten kunnen tevens, onder de voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor transacties met betrekking tot de in artikel 5, lid 1, bedoelde activiteiten, mits de transactie betrekking heeft op onderhoud om de veiligheid van bestaande infrastructuur te waarborgen.

3.   De bevoegde autoriteiten kunnen tevens toestemming verlenen met betrekking tot de in artikel 6, lid 1, bedoelde goederen en technologie, en met betrekking tot de in de artikelen 6, lid 2, en artikel 7, bedoelde activiteiten, wanneer de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die goederen of technologie, of het uitvoeren van die activiteiten, noodzakelijk is voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid van de mens, waaronder de veiligheid van de bestaande infrastructuur, of voor het milieu zou kunnen hebben. In naar behoren gemotiveerde noodgevallen mag de verkoop, levering, overdracht of uitvoer zonder voorafgaande toestemming plaatsvinden, op voorwaarde dat de uitvoerder de bevoegde autoriteit daarvan kennis geeft binnen een termijn van vijf werkdagen na de verkoop, levering, overdracht of uitvoer en bij die kennisgeving de nadere motivering verstrekt voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer zonder voorafgaande toestemming.

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar in kennis van de uit hoofde van dit lid genomen maatregelen en wisselen andere relevante informatie waarover zij beschikken uit.

Artikel 9

1.   Het verrichten van diensten die direct gerelateerd zijn aan toeristische activiteiten in de in artikel 1 bedoelde, niet onder regeringsgezag vallende gebieden door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruikmaking van schepen of vliegtuigen waarover de lidstaten rechtsmacht uitoefenen, is verboden.

2.   De in lid 1 vastgestelde verbodsbepalingen laten onverlet dat tot en met 24 augustus 2022 uitvoering wordt gegeven aan contracten die zijn gesloten vóór 23 februari 2022, of aan aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van voornoemde contracten.

3.   Het is verboden om bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de in lid 1 vastgestelde verbodsbepalingen worden omzeild.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Dit besluit is van toepassing tot en met 24 februari 2023.

Dit besluit wordt voortdurend geëvalueerd. Het wordt zo nodig verlengd of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.

Gedaan te Brussel, 23 februari 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


23.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 42/114


BESLUIT (GBVB) 2022/267 VAN DE RAAD

van 23 februari 2022

tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 17 maart 2014 Besluit 2014/145/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

In zijn conclusies van 24 en 25 juni 2021 riep de Europese Raad Rusland op zijn volle verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat de akkoorden van Minsk volledig worden uitgevoerd; dat is de voornaamste voorwaarde voor een substantiële wijziging in de houding van de Unie. Hij benadrukte dat de Unie en haar lidstaten fors en op gecoördineerde wijze moeten reageren op verdere kwaadwillige, illegale en ontwrichtende activiteiten van Rusland, daarbij ten volle gebruikmakend van alle instrumenten waarover de Unie beschikt, in nauwe coördinatie met de partners. Daartoe verzocht de Europese Raad de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de “hoge vertegenwoordiger”) tevens om opties aan te reiken voor aanvullende beperkende maatregelen, waaronder economische sancties.

(4)

De Europese Raad benadrukte in zijn conclusies van 16 december 2021 dat Rusland dringend de spanningen, veroorzaakt door de militaire opbouw langs zijn grens met Oekraïne en een agressieve retoriek, moest laten de-escaleren. Hij sprak nogmaals zijn volledige steun uit voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Europese Raad moedigde diplomatieke inspanningen aan en ondersteunde het Normandiëkwartet met het oog op de volledige uitvoering van de akkoorden van Minsk, maar verklaarde dat verdere militaire agressie tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zou brengen, waaronder met partners gecoördineerde beperkende maatregelen.

(5)

Op 24 januari 2022 heeft de Raad conclusies goedgekeurd waarin hij de aanhoudende agressie en dreigingen van Rusland jegens Oekraïne veroordeelde en Rusland opriep te de-escaleren, zich te houden aan het internationaal recht en via de bestaande internationale mechanismen een constructieve dialoog aan te gaan. De Raad onderstreepte andermaal dat de Unie zeer gehecht is aan de kernbeginselen waarop de Europese veiligheid steunt en die verankerd zijn in het Handvest van de Verenigde Naties (VN) en de oprichtingsakten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, waaronder de Slotakte van Helsinki en het Handvest van Parijs. Die kernbeginselen omvatten met name de soevereine gelijkheid en territoriale integriteit van staten, de onschendbaarheid van grenzen, het zich onthouden van dreiging met of gebruik van geweld, en de vrijheid van staten hun eigen veiligheidsbeleid te kiezen of te wijzigen. De Raad stelde dat die beginselen niet onderhandelbaar en ook geen onderwerp van herziening of herinterpretatie zijn, en dat het feit dat Rusland ze schendt, een obstakel is voor een gemeenschappelijke en ondeelbare veiligheidsruimte in Europa en een bedreiging is voor de vrede en stabiliteit op het Europese continent. Herinnerend aan de conclusies van de Europese Raad van 16 december 2021 herhaalde de Raad dat elke verdere militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zou brengen, waaronder een breed scala aan sectorale en individuele beperkende maatregelen die in overleg met partners zouden worden uitgevaardigd.

(6)

Op 15 februari 2022 stemde de Staatsdoema van Rusland voor een resolutie om president Vladimir Poetin te verzoeken de door de separatisten opgeëiste delen van Oost-Oekraïne als onafhankelijke staten te erkennen.

(7)

Op 19 februari 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring afgelegd waarin hij uiting gaf aan zijn bezorgdheid over de massale Russische troepenopbouw in en rond Oekraïne, en er bij Rusland op aandrong een zinvolle dialoog aan te gaan en te kiezen voor diplomatie, terughoudendheid aan de dag te leggen en te de-escaleren door een aanzienlijk deel van zijn strijdkrachten terug te trekken uit het grensgebied met Oekraïne. De Unie verklaarde dat elke verdere militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne enorme gevolgen en zware kosten met zich mee zou brengen, waaronder met partners gecoördineerde beperkende maatregelen.

(8)

Op 21 februari 2022 heeft de president van de Russische Federatie een decreet ondertekend waarin de "onafhankelijkheid en soevereiniteit" van de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de Oekraïense oblasten Donetsk en Loehansk worden erkend en de Russische strijdkrachten opdracht krijgen naar die gebieden te gaan.

(9)

Op 22 februari 2022 kwam de Staatsdoema van Rusland unaniem overeen de afgescheiden regio's in Oost-Oekraïne te erkennen als soevereine staten en bekrachtigde zij overeenkomsten inzake vriendschap en wederzijdse hulp.

(10)

Op 22 februari 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring afgelegd waarin hij met klem het besluit van de president van de Russische Federatie om de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de Oekraïense oblasten Donetsk en Loehansk als onafhankelijke entiteiten te erkennen en veroordeelt het daaruit voortvloeiende besluit om Russische troepen naar die gebieden te sturen. Die illegale handeling ondermijnt de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne verder en vormt een ernstige inbreuk op het internationale recht en een reeks internationale overeenkomsten, waaronder het Handvest van de VN, de Slotakte van Helsinki, het Handvest van Parijs en het Memorandum van Boedapest, alsook op de Minsk-akkoorden en Resolutie 2202 (2015) van de VN-Veiligheidsraad. De hoge vertegenwoordiger drong er bij Rusland, als partij bij het conflict, op aan die erkenning terug te draaien, zijn verbintenissen na te komen, het internationale recht na te leven en de besprekingen in het Normandiëkwartet en de Tripartiete Contactgroep Oekraïne te hervatten. Hij kondigde aan dat de Unie op die meest recente schendingen door Rusland zou reageren door met spoed aanvullende beperkende maatregelen vast te stellen.

(11)

Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat 336 leden van de Staatsdoema moeten worden toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen, aangezien zij hebben gestemd voor een resolutie waarin president Vladimir Poetin wordt verzocht de door separatisten opgeëiste delen van Oost-Oekraïne als onafhankelijke staten te erkennen.

(12)

Besluit 2014/145/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij dit besluit genoemde personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 februari 2022

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16).


BIJLAGE

De volgende personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst van personen, entiteiten en lichamen in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB:

Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

235.

Gennady Andreevich Zyuganov

(Зюганов Геннадий Андреевич)

Geboortedatum: 26.6.1944

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

236.

Yury Vyacheslavovich Afonin

(Афонин Юрий Вячеславович)

Geboortedatum: 22.3.1977

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

237.

Vladimir Kashin

(Кашин Владимир Иванович)

Geboortedatum: 10.8.1948

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

238.

Dmitry Novikov

(Новиков Дмитрий Георгиевич)

Geboortedatum: 12.9.1969

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

239.

Nikolay Kharitonov

(Харитонов Николай Михайлович)

Geboortedatum: 30.10.1948

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

240.

Nikolai Kolomeytsev

(Коломейцев Николай Васильевич)

Geboortedatum: 1.9.1956

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

241.

Sergey Shargunov

(Шаргунов Сергей Александрович)

Geboortedatum: 12.5.1980

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

242.

Vadim Kumin

(Кумин Вадим Валентинович)

Geboortedatum: 1.1.1973

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

243.

Yury Sinelshchikov

(Синельщиков Юрий Петрович)

Geboortedatum: 26.9.1947

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

244.

Kazbek Taysayev

(Тайсаев Казбек Куцукович)

Geboortedatum: 12.2.1967

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

245.

Alexey Kurinny

(Куринный Алексей Владимирович)

Geboortedatum: 18.1.1974

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

246.

Anzhelika Glazkova

(Глазкова Анжелика Егоровна)

Geboortedatum: 28.12.1968

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

247.

Alexander Yushchenko

(Ющенко Александр Андреевич)

Geboortedatum: 19.11.1969

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

248.

Vyacheslav Markhayev

(Мархаев Вячеслав Михайлович)

Geboortedatum: 1.6.1955

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

249.

Anatoly Bifov

(Бифов Aнатолий Жамалович)

Geboortedatum: 7.1.1963

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

250.

Nikolay Arefyev

(Николай Васильевич Арефьев)

Geboortedatum: 11.3.1949

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

251.

Boris Komotsky

(Комоцкий Борис Олегович)

Geboortedatum: 31.1.1956

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

252.

Irina Filatova

(Филатова Ирина Анатольевна)

Geboortedatum: 8.8.1978

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

253.

Sergey Levchenko

(Левченко Сергей Георгиевич)

Geboortedatum: 2.11.1953

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

254.

Artyom Prokofyev

(Прокофьев Артём Вячеславович)

Geboortedatum: 31.12.1983

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

255.

Maria Drobot

(Дробот Мария Владимировна)

Geboortedatum: 21.3.1982

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

256.

Ivan Babich

(Бабич Иван Николаевич)

Geboortedatum: 2.9.1982

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

257.

Nikolay Osadchy

(Осадчий Николай Иванович)

Geboortedatum: 8.12.1957

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

258.

Alexey Korniyenko

(Корниенко Алексей Викторович)

Geboortedatum: 22.7.1976

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

259.

Sergey Gavrilov

(Гаврилов Сергей Анатольевич)

Geboortedatum: 27.1.1966

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

260.

Nikolay Ivanov

(Иванов Николай Николаевич)

Geboortedatum: 17.1.1957

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

261.

Roman Lyabikhov

(Лябихов Роман Михайлович)

Geboortedatum: 7.5.1973

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

261.

Vladimir Isakov

(Исаков Владимир Павлович)

Geboortedatum: 25.2.1987

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

263.

Renat Suleymanov

(Сулейманов Ренат Исмаилович)

Geboortedatum: 24.12.1965

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

264.

Vladimir Blotsky

(Блоцкий Владимир Николаевич)

Geboortedatum: 10.11.1977

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

265.

Sergey Panteleyev

(Пантелеев Сергей Михайлович)

Geboortedatum: 4.7.1951

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

266.

Georgy Kamnev

(Камнев Георгий Петрович)

Geboortedatum: 5.1.1983

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

267.

Nikolay Vasilyev

(Васильев Николай Иванович)

Geboortedatum: 28.3.1958

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

268.

Boris Ivanyuzhenkov

(Иванюженков Борис Викторович)

Geboortedatum: 28.2.1966

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

269.

Viktor Sobolev

(Соболев Виктор Иванович)

Geboortedatum: 23.2.1950

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

270.

Mikhail Avdeyev

(Авдеев Михаил Юрьевич)

Geboortedatum 6.3.1977

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

271.

Nina Ostanina

(Останина Нина Александровна)

Geboortedatum: 26.12.1955

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

272.

Yevgeny Bessonov

(Бессонов Евгений Иванович)

Geboortedatum: 26.11.1968

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

273.

Nikolay Yezersky

(Езерский Николай Николаевич)

Geboortedatum: 8.5.1956

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

274.

Sergei Obukhov

(Обухов Сергей Павлович)

Geboortedatum: 5.10.1958

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

275.

Denis Parfyonov

(Парфенов Денис Андреевич)

Geboortedatum: 22.9.1987

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

276.

Andrei Anatolyevich Alekhin

(Андрей Анатольевич Алехин)

Geboortedatum: 9.2.1959

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

277.

Petr Revoldovich Ammosov

(Аммосов Петр Револьдович)

Geboortedatum: 22.9.1966

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

278.

Sergei Kazankov

(Казанков Сергей Иванович)

Geboortedatum: 9.10.1972

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

279.

Oleg Lebedev

(Лебедев Олег Александрович)

Geboortedatum: 12.10.1976

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

280.

Mikhail Matveyev

(Матвеев Михаил Николаевич)

Geboortedatum: 13.5.1968

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

281.

Maria Prusakova

(Прусакова Мария Николаевна)

Geboortedatum: 4.9.1983

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

282.

Oleg Smolin

(Смолин Олег Николаевич)

Geboortedatum: 10.2.1952

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

283.

Mikhail Shchapov

(Щапов Михаил Викторович)

Geboortedatum: 20.9.1975

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

284.

Sergei Karginov

(Каргинов Сергей Генрихович)

Geboortedatum: 5.9.1969

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

285.

Yaroslav Nilov

(Нилов Ярослав Евгеньевич)

Geboortedatum: 20.3.1982

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

286.

Vladimir Sipyagin

(Владимир Владимирович Сипягин)

Geboortedatum: 19.2.1970

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

287.

Vasily Vlasov

(Власов Василий Максимович)

Geboortedatum: 27.6.1995

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

288.

Boris Chernyshov

(Чернышов Борис Александрович)

Geboortedatum: 25.6.1991

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

289.

Andrey Lugovoy

(Луговой Андрей Константинович)

Geboortedatum: 19.9.1966

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

290.

Dmitry Svishchev

(Свищев Дмитрий Александрович)

Geboortedatum: 22.5.1969

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

291.

Valery Seleznyov

(Селезнев Валерий Сергеевич)

Geboortedatum: 5.9.1964

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

292.

Kaplan Panesh

(Панеш Каплан Мугдинович)

Geboortedatum: 4.9.1974

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

293.

Arkady Svistunov

(Свистунов Аркадий Николаевич)

Geboortedatum: 28.4.1965

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

294.

Stanislav Naumov

(Наумов Станислав Александрович)

Geboortedatum: 4.10.1972

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

295.

Vladimir Koshelev

(Кошелев Владимир Алексеевич)

Geboortedatum: 1.10.1974

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

296.

Ivan Musatov

(Мусатов Иван Михайлович)

Geboortedatum: 14.2.1976

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

297.

Yevgeny Markov

(Марков Евгений Владимирович)

Geboortedatum: 8.11.1973

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

298.

Ivan Sukharev

(Сухарев Иван Константинович)

Geboortedatum: 10.6.1978

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

299.

Boris Paykin

(Пайкин Борис Романович)

Geboortedatum: 26.3.1965

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

300.

Yuri Napso

(Напсо Юрий Аисович)

Geboortedatum: 17.4.1973

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

301.

Aleksei Didenko

(Диденко Алексей Николаевич)

Geboortedatum: 30.3.1983

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

302.

Aleksei Zhuravlyev

(Журавлев Алексей Александрович)

Geboortedatum: 30.6.1962

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

303.

Sergei Leonov

(Леонов Сергей Дмитриевич)

Geboortedatum: 9.5.1983

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

304.

Gennady Semigin

(Семигин Геннадий Юрьевич)

Geboortedatum: 23.3.1964

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

305.

Aleksandr Terentyev

(Терентьев Александр Васильевич)

Geboortedatum: 1.1.1961

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

306.

Fedot Tumusov

(Тумусов Федот Семёнович)

Geboortedatum: 30.6.1955

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

307.

Timur Kanokov

(Каноков Тимур Борисович)

Geboortedatum: 24.9.1972

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

308.

Igor Ananskikh

(Ананских Игорь Александрович)

Geboortedatum: 6.9.1966

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

309.

Vadim Belousov

(Белоусов Вадим Владимирович)

Geboortedatum: 2.10.1960

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

310.

Dmitry Gusev

(Гусев Дмитрий Геннадьевич)

Geboortedatum: 23.7.1972

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

311.

Aleksandr Remezkov

(Ремезков Александр Александрович)

Geboortedatum: 7.4.1962

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

312.

Andrei Kuznetsov

(Кузнецов Андрей Анатольевич)

Geboortedatum: 29.5.1972

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

313.

Sergei Kabyshev

(Кабышев Сергей Владимирович)

Geboortedatum: 4.9.1963

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

314.

Mikhail Delyagin

(Делягин Михаил Геннадьевич)

Geboortedatum: 18.3.1968

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

315.

Oleg Nilov

(Нилов Олег Анатольевич)

Geboortedatum: 8.5.1962

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

316.

Nikolai Burlyayev

(Бурляев Николай Петрович)

Geboortedatum: 3.8.1946

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

317.

Anatoli Aksakov

(Аксаков Анатолий Геннадьевич)

Geboortedatum: 28.11.1957

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

318.

Aleksandr Aksyonenko

(Аксёненко Александр Сергеевич)

Geboortedatum: 8.3.1986

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

319.

Anatoly Wasserman

(Анатолий Александрович Вассерман / укр. Анатолiй Олександрович Вассерман)

Geboortedatum: 9.12.1952

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

320.

Valery Gartung

(Валерий Карлович Гартунг)

Geboortedatum: 12.11.1960

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

321.

Yuri Grigoryevich

(Григорьев Юрий Иннокентьевич)

Geboortedatum: 20.9.1969

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

322.

Dmitri Kuznetsov

(Кузнецов Дмитрий Вадимович)

Geboortedatum: 5.3.1975

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

323.

Yana Lantratova

(Лантратова Яна Валерьевна)

Geboortedatum: 14.12.1988

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

324.

Anatoli Lisitsyn

(Лисицын Анатолий Иванович)

Geboortedatum: 26.6.1947

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

325.

Galina Khovanskaya

(Хованская Галина Петровна)

Geboortedatum: 23.8.1943

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

326.

Sergey Yakhnyuk

(Сергей Васильевич Яхнюк)

Geboortedatum: 3.7.1962

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk te erkennen" en dus acties en beleid heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

23.2.2022

327.

Alexander Yakubovsky

(Александр Владимирович Якубовский)

Geboortedatum: 7.5.1985

Lid van de Doema dat voor Resolutie nr. 58243-8 stemde: "Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V