ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 326

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
15 september 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1471 van de Commissie van 18 augustus 2021 tot wijziging en rectificatie van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/2235 en (EU) 2020/2236 wat betreft verwijzingen naar nationale maatregelen ter beperking van het effect van bepaalde ziekten bij waterdieren en naar lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren en goederen is toegestaan ( 1 )

1

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

15.9.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 326/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1471 VAN DE COMMISSIE

van 18 augustus 2021

tot wijziging en rectificatie van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/2235 en (EU) 2020/2236 wat betreft verwijzingen naar nationale maatregelen ter beperking van het effect van bepaalde ziekten bij waterdieren en naar lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren en goederen is toegestaan

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (1), en met name artikel 168, lid 4, artikel 213, lid 2, artikel 224, lid 4, artikel 238, lid 3, en artikel 239, lid 3,

Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (2), en met name artikel 90 en artikel 126, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/2235 (3) en (EU) 2020/2236 (4) van de Commissie bevatten modellen van diergezondheidscertificaten, diergezondheids-/officiële certificaten en officiële certificaten waarvan zendingen dieren en goederen die binnen de Unie worden verplaatst en die de Unie binnenkomen, vergezeld moeten gaan. De bekendgemaakte versies van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/2235 en (EU) 2020/2236 bevatten een aantal duidelijke fouten en onopzettelijke omissies. Deze fouten en omissies moeten worden gerectificeerd door de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/2235 en (EU) 2020/2236 dienovereenkomstig te wijzigen.

(2)

Bijlage V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 bevat het model van particuliere verklaring waarvan zendingen houdbare samengestelde producten die geen ander verwerkt vlees dan gelatine, collageen of zeer verfijnde producten bevatten, bij binnenkomst in de Unie of wanneer zij in de handel worden gebracht, vergezeld moeten gaan. In die verklaring moet de importeur het percentage van elk ingrediënt van plantaardige oorsprong en van verwerkte producten van dierlijke oorsprong in de samengestelde producten vermelden. Deze informatie is niet vereist voor de controle van samengestelde producten, aangezien die controle niet langer gebaseerd is op de hoeveelheid producten van dierlijke oorsprong die zij bevatten. Bovendien kan dit de vertrouwelijkheid van recepten in gevaar brengen. Dit voorschrift moet derhalve worden gewijzigd.

(3)

Krachtens artikel 226, lid 3, van Verordening (EU) 2016/429 moet de Commissie nationale maatregelen ter beperking van het effect van bepaalde ziekten bij waterdieren goedkeuren en, indien nodig, wijzigen wanneer die nationale maatregelen gevolgen kunnen hebben voor de verplaatsing binnen de Unie van waterdieren en producten van dierlijke oorsprong van waterdieren. Overeenkomstig die bepaling zijn dergelijke nationale maatregelen bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/260 van de Commissie (5) goedgekeurd. De verwijzingen naar artikel 226, lid 3, van Verordening (EU) 2016/429 in diergezondheidscertificaten en diergezondheids-/officiële certificaten moeten derhalve worden vervangen door verwijzingen naar Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/260. Bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 en de bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2236 moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie (6) bevat de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429. De verwijzingen in diergezondheidscertificaten en diergezondheids-/officiële certificaten naar de door de Commissie overeenkomstig artikel 230, lid 1, van Verordening (EU) 2016/429 vastgestelde lijsten van derde landen en gebieden moeten derhalve worden vervangen door verwijzingen naar de relevante lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan die in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 zijn vastgesteld. De bijlagen II en V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 en bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2236 moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/405 van de Commissie (7) bevat de lijsten van derde landen of regio’s daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde dieren en goederen is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625. De verwijzingen in diergezondheids-/officiële certificaten en officiële certificaten naar de door de Commissie overeenkomstig artikel 127, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 vastgestelde lijsten van derde landen en regio’s daarvan moeten derhalve worden vervangen door verwijzingen naar de relevante lijsten van derde landen of regio’s daarvan die in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/405 zijn vastgesteld. De bijlagen II, III en V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De bijlagen I, II, III en V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 en de bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2236 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I, II, III en V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 worden gewijzigd overeenkomstig deel 1 van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

De bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2236 worden gewijzigd overeenkomstig deel 2 van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 augustus 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

(2)  PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 van de Commissie van 16 december 2020 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de Verordeningen (EU) 2016/429 en (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft modellen van diergezondheidscertificaten, modellen van officiële certificaten en modellen van diergezondheids-/officiële certificaten, voor de binnenkomst in de Unie en verplaatsingen binnen de Unie van zendingen van bepaalde categorieën dieren en goederen, en officiële certificering met betrekking tot dergelijke certificaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 599/2004, Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 636/2014 en (EU) 2019/628, Richtlijn 98/68/EG en de Beschikkingen 2000/572/EG, 2003/779/EG en 2007/240/EG (PB L 442 van 30.12.2020, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2236 van de Commissie van 16 december 2020 tot vaststelling van regels voor de toepassing van de Verordeningen (EU) 2016/429 en (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft modellen van diergezondheidscertificaten voor de binnenkomst in de Unie en verplaatsingen binnen de Unie van zendingen van waterdieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong van waterdieren, officiële certificering van dergelijke certificaten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1251/2008 (PB L 442 van 30.12.2020, blz. 410).

(5)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/260 van de Commissie van 11 februari 2021 tot goedkeuring van nationale maatregelen ter beperking van het effect van bepaalde ziekten bij waterdieren overeenkomstig artikel 226, lid 3, van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Besluit 2010/221/EU van de Commissie (PB L 59 van 19.2.2021, blz. 1).

(6)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 114 van 31.3.2021, blz. 1).

(7)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/405 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen of regio’s daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde dieren en goederen is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 114 van 31.3.2021, blz. 118).


BIJLAGE

DEEL 1

De bijlagen I, II, III en V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 worden als volgt gewijzigd:

1)

In hoofdstuk 4 van bijlage I wordt vak I.20 vervangen door:

I.20

Gecertificeerd als of voor

 

Selecteer het doel van de verplaatsing van dieren, het beoogde gebruik van goederen of de categorie zoals gespecificeerd in de desbetreffende wetgeving van de Unie:

Diervoeder: betreft alleen voor de voeding van landbouwhuisdieren bestemde dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad (1).

Voeder voor gezelschapsdieren: betreft alleen dierlijke bijproducten die voor gebruik als voeder voor gezelschapsdieren of voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren bestemd zijn, zoals bedoeld in artikel 35 van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

Organische meststoffen en bodemverbeteraars: betreft bepaalde dierlijke bijproducten of afgeleide producten zoals bedoeld in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

Technisch gebruik: dierlijke bijproducten of afgeleide producten die niet geschikt zijn voor menselijke of dierlijke consumptie, zoals bedoeld in artikel 36 van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

Farmaceutisch gebruik: dierlijke bijproducten die niet geschikt zijn voor menselijke of dierlijke consumptie, zoals bedoeld in artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

Handelsmonsters: zoals gedefinieerd in punt 39 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (2).

Tentoonstelling: betreft dieren die bestemd zijn voor een tentoonstelling en voor sportieve, culturele of soortgelijke evenementen of voor gebruik als tentoonstellingsmateriaal zoals gedefinieerd in punt 34 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

Conservenindustrie: betreft producten voor menselijke consumptie (bijvoorbeeld tonijn) die specifiek bestemd zijn voor de conservenindustrie.

Producten voor menselijke consumptie: betreft alleen die voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong waarvoor op grond van de wetgeving van de Unie een diergezondheidscertificaat, officieel certificaat of diergezondheids-/officieel certificaat vereist is.

Verdere verwerking: betreft producten die nog verder moeten worden verwerkt voor zij in de handel worden gebracht, alsmede levende waterdieren en andere producten van dierlijke oorsprong van waterdieren dan levende waterdieren die bestemd zijn voor een ziektebestrijdende inrichting voor aquatische levensmiddelen zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 52, van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad.

Levende waterdieren voor menselijke consumptie: waterdieren bestemd voor rechtstreekse menselijke consumptie, d.w.z. waterdieren die levend aan de eindverbruiker worden geleverd of levend worden geconsumeerd.

Geconsigneerde inrichting: zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 48, van Verordening (EU) 2016/429.

Quarantaine-inrichting: zoals bepaald in artikel 14 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035 van de Commissie (3) wat landdieren betreft en in artikel 15 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/691 van de Commissie (4) wat aquacultuurdieren betreft.

Reizend circus/dierennummers: zoals gedefinieerd in artikel 2, respectievelijk punt 34 en punt 35, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035.

Vrijlating in het wild: betreft alleen levende dieren die op de plaats van bestemming in het wild worden vrijgelaten.

Geregistreerde paardachtige: zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 30, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035.

Verder houden: dieren die bestemd zijn voor inrichtingen waar levende dieren worden gehouden of voor houders van gezelschapsdieren, tenzij op die dieren een specifiekere bestemming of categorie van punt I.20 van toepassing is (bv. quarantaine, geconsigneerde inrichtingen enz.). Hieronder vallen ook dieren die bestemd zijn om in het wild te worden uitgezet of in het wild te worden vrijgelaten en die eerst via een inrichting passeren alvorens zij worden vrijgelaten.

Zuiveringscentrum: zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/691.

Verzendingscentrum: zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/691.

Heruitzettingsgebied: zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/691.

Inrichting voor aquacultuurdieren voor sierdoeleinden: zoals bepaald in artikel 17 of 18 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/691.

Slacht: voor dieren die bestemd zijn voor een slachthuis, hetzij rechtstreeks, hetzij via een voor verzameling erkende inrichting.

Levende producten: zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 28, van Verordening (EU) 2016/429.

Overig: voor doeleinden die nergens anders in deze indeling worden vermeld, met inbegrip van waterdieren die als aas voor de visvangst worden gebruikt.

2)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de eerste zin wordt vervangen door:

“Bijlage II bevat het volgende model van diergezondheidscertificaat en het volgende model van officieel certificaat:”;

b)

hoofdstuk 1 wordt vervangen door:

“HOOFDSTUK 1

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR DE VERPLAATSING BINNEN DE UNIE VAN PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG DIE MOGEN WORDEN VERPLAATST UIT EEN BEPERKINGSZONE WAARVOOR NOODMAATREGELEN OF ZIEKTEBESTRIJDINGSMAATREGELEN GELDEN, OF DIE AFKOMSTIG ZIJN VAN DIERSOORTEN WAARVOOR ZULKE MAATREGELEN GELDEN (MODEL INTRA-EMERGENCY)

Image 1

Image 2

Image 3

3)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

de eerste zin van bijlage III wordt vervangen door:

“Bijlage III bevat de volgende modellen van diergezondheids-/officiële certificaten en van officiële certificaten voor de binnenkomst in de Unie:”;

b)

de hoofdstukken 1 tot en met 13 worden vervangen door:

“HOOFDSTUK 1

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD VERS VLEES, MET UITZONDERING VAN SEPARATORVLEES, VAN ALS LANDBOUWHUISDIER GEHOUDEN RUNDEREN (MODEL BOV)

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

HOOFDSTUK 2

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD VERS VLEES, MET UITZONDERING VAN SEPARATORVLEES, VAN ALS LANDBOUWHUISDIER GEHOUDEN SCHAPEN EN GEITEN (MODEL OVI)

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22

Image 23

Image 24

Image 25

Image 26

HOOFDSTUK 3

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD VERS VLEES, MET UITZONDERING VAN SEPARATORVLEES, VAN ALS LANDBOUWHUISDIER GEHOUDEN VARKENS (MODEL POR)

Image 27

Image 28

Image 29

Image 30

Image 31

Image 32

Image 33

Image 34

HOOFDSTUK 4

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD VERS VLEES, MET UITZONDERING VAN GEHAKT VLEES EN SEPARATORVLEES, VAN ALS LANDBOUWHUISDIER GEHOUDEN EENHOEVIGEN (EQUUS CABALLUS, EQUUS ASINUS EN KRUISINGEN DAARVAN) (MODEL EQU)

Image 35

Image 36

Image 37

Image 38

Image 39

Image 40

HOOFDSTUK 5

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD VERS VLEES, MET UITZONDERING VAN SLACHTAFVAL, GEHAKT VLEES EN SEPARATORVLEES, VAN ALS GEKWEEKT WILD GEHOUDEN DIEREN VAN DE FAMILIE BOVIDAE (MET UITZONDERING VAN ALS LANDBOUWHUISDIEREN GEHOUDEN RUNDEREN, SCHAPEN EN GEITEN), KAMEELACHTIGEN EN HERTACHTIGEN (MODEL RUF)

Image 41

Image 42

Image 43

Image 44

Image 45

Image 46

Image 47

Image 48

Image 49

Image 50

HOOFDSTUK 6

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD VERS VLEES, MET UITZONDERING VAN SLACHTAFVAL, GEHAKT VLEES EN SEPARATORVLEES, VAN WILDE DIEREN VAN DE FAMILIE BOVIDAE (MET UITZONDERING VAN ALS LANDBOUWHUISDIER GEHOUDEN RUNDEREN, SCHAPEN EN GEITEN), WILDE KAMEELACHTIGEN EN WILDE HERTACHTIGEN (MODEL RUW)

Image 51

Image 52

Image 53

Image 54

Image 55

Image 56

Image 57

HOOFDSTUK 7

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD VERS VLEES, MET UITZONDERING VAN SLACHTAFVAL, GEHAKT VLEES EN SEPARATORVLEES, VAN ALS GEKWEEKT WILD GEHOUDEN DIEREN VAN WILDE VARKENSRASSEN EN VAN DE FAMILIE TAYASSUIDAE (MODEL SUF)

Image 58

Image 59

Image 60

Image 61

Image 62

Image 63

Image 64

Image 65

HOOFDSTUK 8

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD VERS VLEES, MET UITZONDERING VAN SLACHTAFVAL, GEHAKT VLEES EN SEPARATORVLEES, VAN WILDE DIEREN VAN WILDE VARKENSRASSEN EN DIEREN VAN DE FAMILIE TAYASSUIDAE (MODEL SUW)

Image 66

Image 67

Image 68

Image 69

Image 70

Image 71

HOOFDSTUK 9

MODEL VAN OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD VERS VLEES, MET UITZONDERING VAN SLACHTAFVAL, GEHAKT VLEES EN SEPARATORVLEES, VAN EENHOEVIG VRIJ WILD VAN HET ONDERGESLACHT HIPPOTIGRIS (ZEBRA) (MODEL EQW)

Image 72

Image 73

Image 74

Image 75

Image 76

HOOFDSTUK 10

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD SEPARATORVLEES VAN ALS LANDBOUWHUISDIER GEHOUDEN HERKAUWERS (MODEL RUM-MSM)

Image 77

Image 78

Image 79

Image 80

Image 81

HOOFDSTUK 11

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD SEPARATORVLEES VAN ALS LANDBOUWHUISDIER GEHOUDEN VARKENS (MODEL SUI-MSM)

Image 82

Image 83

Image 84

Image 85

Image 86

HOOFDSTUK 12

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD VERS VLEES VAN OORSPRONG UIT NIEUW-ZEELAND DAT VIA SINGAPORE IS DOORGEVOERD EN DAAR IS GELOST, EVENTUEEL OPGESLAGEN EN OVERGELADEN VÓÓR BINNENKOMST IN DE UNIE (MODEL NZ-TRANSIT-SG)

Image 87

Image 88

Image 89

Image 90

Image 91

HOOFDSTUK 13

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD VERS VLEES, MET UITZONDERING VAN GEHAKT VLEES EN SEPARATORVLEES, VAN ANDER PLUIMVEE DAN LOOPVOGELS (MODEL POU)

Image 92

Image 93

Image 94

Image 95

Image 96

Image 97

Image 98

Image 99

Image 100

c)

hoofdstuk 15 wordt vervangen door:

“HOOFDSTUK 15

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD VERS VLEES, MET UITZONDERING VAN GEHAKT VLEES EN SEPARATORVLEES, VAN LOOPVOGELS (MODEL RAT)

Image 101

Image 102

Image 103

Image 104

Image 105

Image 106

Image 107

Image 108

Image 109

d)

hoofdstuk 17 wordt vervangen door:

“HOOFDSTUK 17

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD VERS VLEES, MET UITZONDERING VAN GEHAKT VLEES EN SEPARATORVLEES, VAN VEDERWILD (MODEL GBM)

Image 110

Image 111

Image 112

Image 113

Image 114

Image 115

e)

de hoofdstukken 19 tot en met 28 worden vervangen door:

“HOOFDSTUK 19

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE EIEREN (MODEL E)

Image 116

Image 117

Image 118

Image 119

Image 120

Image 121

HOOFDSTUK 20

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE EIPRODUCTEN (MODEL EP)

Image 122

Image 123

Image 124

Image 125

Image 126

Image 127

HOOFDSTUK 21

MODEL VAN OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD VERS VLEES VAN WILDE LEPORIDAE (KONIJNEN EN HAZEN), MET UITZONDERING VAN GEHAKT VLEES EN SEPARATORVLEES, EN VAN SLACHTAFVAL, TENZIJ HET GAAT OM NIET-ONTHUIDE EN NIET VAN DE INGEWANDEN ONTDANE LEPORIDAE (MODEL WL)

Image 128

Image 129

Image 130

Image 131

Image 132

HOOFDSTUK 22

MODEL VAN OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD VERS VLEES, MET UITZONDERING VAN SLACHTAFVAL, GEHAKT VLEES EN SEPARATORVLEES, VAN ANDERE NIET-GEDOMESTICEERDE LANDZOOGDIEREN DAN HOEFDIEREN EN LEPORIDAE (MODEL WM)

Image 133

Image 134

Image 135

Image 136

Image 137

HOOFDSTUK 23

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD VERS VLEES, MET UITZONDERING VAN GEHAKT VLEES EN SEPARATORVLEES, VAN GEKWEEKTE KONIJNEN (MODEL RM)

Image 138

Image 139

Image 140

Image 141

HOOFDSTUK 24

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE VLEESBEREIDINGEN (MODEL MP-PREP)

Image 142

Image 143

Image 144

Image 145

Image 146

Image 147

Image 148

Image 149

Image 150

Image 151

HOOFDSTUK 25

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE VLEESPRODUCTEN, WAARONDER GESMOLTEN DIERLIJKE VETTEN EN KANEN, VLEESEXTRACTEN EN BEHANDELDE MAGEN, BLAZEN EN DARMEN, MET UITZONDERING VAN CASINGS, DIE GEEN SPECIFIEKE RISICOBEPERKENDE BEHANDELING HOEVEN TE ONDERGAAN (MODEL MPNT)

Image 152

Image 153

Image 154

Image 155

Image 156

Image 157

Image 158

Image 159

Image 160

Image 161

Image 162

HOOFDSTUK 26

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE VLEESPRODUCTEN, WAARONDER GESMOLTEN DIERLIJKE VETTEN EN KANEN, VLEESEXTRACTEN EN BEHANDELDE MAGEN, BLAZEN EN DARMEN, MET UITZONDERING VAN CASINGS, DIE EEN SPECIFIEKE RISICOBEPERKENDE BEHANDELING MOETEN ONDERGAAN (MODEL MPST)

Image 163

Image 164

Image 165

Image 166

Image 167

Image 168

Image 169

Image 170

Image 171

Image 172

Image 173

Image 174

HOOFDSTUK 27

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE CASINGS (MODEL CAS)

Image 175

Image 176

Image 177

Image 178

Image 179

Image 180

Image 181

Image 182

HOOFDSTUK 28

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE LEVENDE VIS, LEVENDE SCHAALDIEREN EN PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG VAN DIE DIEREN (MODEL FISH-CRUST-HC)

Image 183

Image 184

Image 185

Image 186

Image 187

Image 188

Image 189

Image 190

Image 191

Image 192

Image 193

f)

de hoofdstukken 30 tot en met 38 worden vervangen door:

“HOOFDSTUK 30

MODEL VAN OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE VISSERIJPRODUCTEN OF VISSERIJPRODUCTEN DIE ZIJN AFGELEID VAN TWEEKLEPPIGE WEEKDIEREN DIE RECHTSTREEKS VAN EEN REEFERSCHIP, VRIESVAARTUIG OF FABRIEKSVAARTUIG DAT DE VLAG VAN EEN DERDE LAND VOERT DE UNIE BINNENKOMEN, ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 11, LID 3, VAN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/625 (MODEL FISH/MOL-CAP)

Image 194

Image 195

Image 196

Image 197

Image 198

HOOFDSTUK 31

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNNENKOMST IN DIE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE LEVENDE TWEEKLEPPIGE WEEKDIEREN, STEKELHUIDIGEN, MANTELDIEREN, MARIENE BUIKPOTIGEN EN PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG VAN DIE DIEREN (MODEL MOL-HC)

Image 199

Image 200

Image 201

Image 202

Image 203

Image 204

Image 205

Image 206

Image 207

Image 208

Image 209

HOOFDSTUK 32

MODEL VAN OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE VERWERKTE TWEEKLEPPIGE WEEKDIEREN VAN DE SOORT ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM (MODEL MOL-AT)

Image 210

Image 211

HOOFDSTUK 33

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE RAUWE MELK (MODEL MILK-RM)

Image 212

Image 213

Image 214

Image 215

Image 216

Image 217

HOOFDSTUK 34

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE ZUIVELPRODUCTEN DIE VAN RAUWE MELK ZIJN AFGELEID OF DIE GEEN RISICOBEPERKENDE BEHANDELING HOEVEN TE ONDERGAAN (MODEL MILK-RMP/NT)

Image 218

Image 219

Image 220

Image 221

Image 222

Image 223

HOOFDSTUK 35

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE ZUIVELPRODUCTEN DIE EEN PASTEURISATIE MOETEN ONDERGAAN (MODEL DAIRY-PRODUCTS-PT)

Image 224

Image 225

Image 226

Image 227

Image 228

Image 229

Image 230

HOOFDSTUK 36

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE ZUIVELPRODUCTEN DIE EEN ANDERE SPECIFIEKE RISICOBEPERKENDE BEHANDELING DAN PASTEURISATIE MOETEN ONDERGAAN (MODEL DAIRY-PRODUCTS-ST)

Image 231

Image 232

Image 233

Image 234

Image 235

Image 236

Image 237

HOOFDSTUK 37

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD COLOSTRUM (MODEL COLOSTRUM)

Image 238

Image 239

Image 240

Image 241

Image 242

Image 243

HOOFDSTUK 38

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE PRODUCTEN OP BASIS VAN COLOSTRUM (MODEL COLOSTRUM-BP)

Image 244

Image 245

Image 246

Image 247

Image 248

Image 249

g)

de hoofdstukken 41 tot en met 44 worden vervangen door:

“HOOFDSTUK 41

MODEL VAN OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE GELATINE (MODEL GEL)

Image 250

Image 251

Image 252

Image 253

Image 254

Image 255

Image 256

HOOFDSTUK 42

MODEL VAN OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD COLLAGEEN (MODEL COL)

Image 257

Image 258

Image 259

Image 260

Image 261

Image 262

Image 263

HOOFDSTUK 43

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN GRONDSTOFFEN VOOR DE PRODUCTIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD(E) GELATINE EN COLLAGEEN (MODEL RCG)

Image 264

Image 265

Image 266

Image 267

Image 268

Image 269

Image 270

Image 271

HOOFDSTUK 44

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN BEHANDELDE GRONDSTOFFEN VOOR DE PRODUCTIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD(E) GELATINE EN COLLAGEEN (MODEL TCG)

Image 272

Image 273

Image 274

Image 275

Image 276

Image 277

Image 278

Image 279

h)

de hoofdstukken 48, 49 en 50 worden vervangen door:

“HOOFDSTUK 48

MODEL VAN OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE INSECTEN (MODEL INS)

Image 280

Image 281

Image 282

Image 283

HOOFDSTUK 49

MODEL VAN OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE ANDERE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG VAN ALS LANDBOUWHUISDIER GEHOUDEN HOEFDIEREN, PLUIMVEE, KONIJNEN OF VISSERIJPRODUCTEN, DIE NIET ONDER DE ARTIKELEN 8 TOT EN MET 26 VAN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/2235 VAN DE COMMISSIE VALLEN (MODEL PAO)

Image 284

Image 285

Image 286

Image 287

HOOFDSTUK 50

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDS-/OFFICIEEL CERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE NIET-HOUDBARE SAMENGESTELDE PRODUCTEN EN HOUDBARE SAMENGESTELDE PRODUCTEN DIE EEN ZEKERE HOEVEELHEID VLEESPRODUCTEN, MET UITZONDERING VAN GELATINE, COLLAGEEN EN ZEER VERFIJNDE PRODUCTEN, BEVATTEN (MODEL COMP)

Image 288

Image 289

Image 290

Image 291

Image 292

Image 293

Image 294

Image 295

Image 296

Image 297

Image 298

Image 299

Image 300

i)

hoofdstuk 52 wordt vervangen door:

“HOOFDSTUK 52

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR DE DOORVOER DOOR DE UNIE NAAR EEN DERDE LAND, HETZIJ RECHTSTREEKS, HETZIJ NA OPSLAG IN DE UNIE, VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE NIET-HOUDBARE SAMENGESTELDE PRODUCTEN EN HOUDBARE SAMENGESTELDE PRODUCTEN DIE EEN ZEKERE HOEVEELHEID VLEESPRODUCTEN BEVATTEN (MODEL TRANSIT-COMP)

Image 301

Image 302

Image 303

Image 304

Image 305

Image 306

Image 307

Image 308

4)

Bijlage V wordt vervangen door:

“BIJLAGE V

MODEL VAN PARTICULIERE VERKLARING, ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 14 VAN VERORDENING (EU) 2019/625, VAN DE EXPLOITANT DIE HOUDBARE SAMENGESTELDE PRODUCTEN IN DE UNIE BINNENBRENGT

Image 309

Image 310

Image 311

”.

DEEL 2

De bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2236 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a)

de hoofdstukken 1, 2 en 3 worden vervangen door:

“HOOFDSTUK 1

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR DE VERPLAATSING BINNEN DE UNIE VAN VOOR AQUACULTUURINRICHTINGEN BESTEMDE WATERDIEREN (MODEL “AQUA-INTRA-ESTAB”)

Image 312

Image 313

Image 314

Image 315

Image 316

Image 317

Image 318

HOOFDSTUK 2

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR DE VERPLAATSING BINNEN DE UNIE VAN WATERDIEREN DIE BESTEMD ZIJN VOOR VRIJLATING IN HET WILD (MODEL “AQUA-INTRA-RELEASE”)

Image 319

Image 320

Image 321

Image 322

Image 323

Image 324

HOOFDSTUK 3

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR DE VERPLAATSING BINNEN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE WATERDIEREN (MODEL “AQUA-INTRA-HC”)

Image 325

Image 326

Image 327

Image 328

Image 329

Image 330

b)

hoofdstuk 5 wordt vervangen door:

“HOOFDSTUK 5

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR DE VERPLAATSING BINNEN DE UNIE VAN VOOR GEBRUIK ALS LEVEND VISAAS BESTEMDE WATERDIEREN (MODEL “AQUA-INTRA-BAIT”)

Image 331

Image 332

Image 333

Image 334

Image 335

Image 336

c)

hoofdstuk 7 wordt vervangen door:

“HOOFDSTUK 7

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR DE VERPLAATSING BINNEN DE UNIE VAN ANDERE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG VAN AQUACULTUURDIEREN DAN LEVENDE AQUACULTUURDIEREN WAARVOOR VERPLAATSINGSBEPERKINGEN OF NOODMAATREGELEN GELDEN IN VERBAND MET IN DE LIJST OPGENOMEN OF NIEUWE ZIEKTEN (MODEL “PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT”)

Image 337

Image 338

Image 339

Image 340

2)

Bijlage II wordt vervangen door:

“BIJLAGE II

Bijlage II bevat het volgende model van diergezondheidscertificaat:

Model

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

Model van diergezondheidscertificaat voor de binnenkomst in de Unie van waterdieren bestemd voor bepaalde aquacultuurinrichtingen, vrijlating in het wild of andere doeleinden, met uitzondering van menselijke consumptie

MODEL VAN DIERGEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN WATERDIEREN BESTEMD VOOR BEPAALDE AQUACULTUURINRICHTINGEN, VRIJLATING IN HET WILD OF ANDERE DOELEINDEN, MET UITZONDERING VAN MENSELIJKE CONSUMPTIE (MODEL “AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER”)

Image 341

Image 342

Image 343

Image 344

Image 345

Image 346

Image 347

Image 348

Image 349


(1)  Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1).

(2)  Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).”.

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035 van de Commissie van 28 juni 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor inrichtingen waar landdieren worden gehouden en broederijen, alsmede voor de traceerbaarheid van bepaalde gehouden landdieren en broedeieren (PB L 314 van 5.12.2019, blz. 115).

(4)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/691 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor aquacultuurinrichtingen en vervoerders van waterdieren (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 345).