ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 219I

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
21 juni 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2021/996 van de Raad van 21 juni 2021 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/997 van de Raad van 21 juni 2021 tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/998 van de Raad van 21 juni 2021 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 401/2013 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma

45

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/999 van de Raad van 21 juni 2021 tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

55

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2021/1000 van de Raad van 21 juni 2021 tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma

57

 

*

Besluit (GBVB) 2021/1001 van de Raad van 21 juni 2021 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Belarus

67

 

*

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/1002 van de Raad van 21 juni 2021 tot uitvoering van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus

70

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

21.6.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 219/1


VERORDENING (EU) 2021/996 VAN DE RAAD

van 21 juni 2021

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad (2) voorziet in de bevriezing van tegoeden en economische middelen van en in een verbod op het ter beschikking stellen van tegoeden en economische middelen aan personen, entiteiten of lichamen die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen of de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, of waarvan de activiteiten anderszins ernstige schade berokkenen aan de democratie of de rechtsstaat in Belarus, of die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime-Loekasjenko. Zij verbiedt ook het verlenen van technische bijstand in verband met goederen en technologie die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van dergelijke goederen. Zij stelt een verbod in op de uitvoer, naar personen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus, van uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, alsmede op het verlenen van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand. Voorts verbiedt zij Belarussische luchtvaartmaatschappijen om op het grondgebied van de Unie te landen, van dat grondgebied te vertrekken of daaroverheen te overvliegen.

(2)

Verordening (EG) nr. 765/2006 geeft uitvoering aan de maatregelen die zijn vastgesteld bij Besluit 2012/642/GBVB.

(3)

Bij Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/1002 van de Raad (3) worden bepaalde personen en entiteiten op de lijst geplaatst met het oog op de uitvoering van de conclusies van de Europese Raad van 24 en 25 mei 2021 naar aanleiding van de onwettige gedwongen landing in Minsk (Belarus) op 23 mei 2021 van een Ryanair-vlucht binnen de Unie. Besluit (GBVB) 2021/1001 van de Raad (4) wijzigt Besluit 2012/642/GBVB door te voorzien in bepaalde nieuwe uitzonderingen van de bevriezing van tegoeden en het verbod op het ter beschikking stellen van tegoeden of economische middelen aan op de lijst geplaatste personen of entiteiten, teneinde ongewenste gevolgen van die nieuwe vermeldingen te voorkomen. Deze uitzonderingen hebben betrekking op vluchten voor humanitaire doeleinden, voor de evacuatie of repatriëring van personen, of voor initiatieven ter verstrekking van steun aan slachtoffers van natuur-, kern- of chemische rampen, voor het bijwonen van bijeenkomsten die ten doel hebben een oplossing voor de crisis in Belarus te vinden of ter bevordering van de beleidsdoelstellingen van de beperkende maatregelen, en noodvluchten alsook kwesties inzake de luchtvaartveiligheid. Deze uitzonderingen moeten worden opgenomen in Verordening (EG) nr. 765/2006.

(4)

Verordening (EG) nr. 765/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, moet deze verordening onmiddellijk in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt vervangen door:

“1.   In afwijking van artikel 2 kunnen de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a)

nodig zijn ter dekking van de basisbehoeften van de in bijlage I genoemde personen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare nutsvoorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van een vergoeding die noodzakelijk is voor een van de volgende handelingen:

i)

de uitvoering van vluchten voor humanitaire doeleinden, voor de evacuatie of repatriëring van personen, of voor initiatieven ter verstrekking van steun aan slachtoffers van natuur-, kern- of chemische rampen;

ii)

de uitvoering van vluchten in het kader van internationale adoptieprocedures;

iii)

de uitvoering van vluchten die nodig zijn voor het bijwonen van bijeenkomsten die ten doel hebben een oplossing voor de crisis in Belarus te vinden of ter bevordering van de beleidsdoelstellingen van de beperkende maatregelen, of

iv)

een noodlanding, -start of -overvlucht door een luchtvaartmaatschappij uit de EU, of

e)

na voorafgaande raadpleging van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart noodzakelijk blijken te zijn in verband met cruciale en duidelijk omschreven kwesties inzake de luchtvaartveiligheid.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 21 juni 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  PB L 285 van 17.10.2012, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus (PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/1002 van de Raad van 21 juni 2021 tot uitvoering van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus (zie bladzijde 70 van dit Publicatieblad).

(4)  Besluit (GBVB) 2021/1001 van de Raad van 21 juni 2021 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Belarus (zie bladzijde 67 van dit Publicatieblad).


21.6.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 219/3


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/997 VAN DE RAAD

van 21 juni 2021

tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus (1), en met name artikel 8 bis, lid 1,

Gezien de voorstellen van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 18 mei 2006 Verordening (EG) nr. 765/2006 vastgesteld.

(2)

Op 9 augustus 2020 werden in Belarus presidentsverkiezingen gehouden, die niet aan de internationale normen bleken te voldoen en ontsierd werden door de repressie van onafhankelijke kandidaten en gewelddadig optreden tegen vreedzame demonstranten in de nasleep ervan. Op 11 augustus 2020 deed de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid namens de Unie een verklaring uitgaan, volgens welke de verkiezingen niet vrij en niet eerlijk waren verlopen. Daarin werd eveneens vermeld dat er maatregelen zouden kunnen worden genomen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor geweld, ongerechtvaardigde arrestaties en het vervalsen van de verkiezingsuitslag.

(3)

Gezien de escalatie van de ernstige mensenrechtenschendingen in Belarus en de gewelddadige repressie van het maatschappelijk middenveld, de democratische oppositie, journalisten en personen die tot nationale minderheden behoren, moeten aanvullende plaatsingen van personen en entiteiten worden vastgesteld.

(4)

Op 24 en 25 mei 2021 heeft de Europese Raad in zijn conclusies de gedwongen landing van een Ryanair-vlucht in Minsk (Belarus) op 23 mei 2021, waarmee de veiligheid van de luchtvaart in gevaar werd gebracht, en de detentie door de Belarussische autoriteiten van journalist Raman Pratasevich en van Sofia Sapega ten stelligste veroordeeld. Hij verzocht de Raad om zo spoedig mogelijk op basis van de toepasselijke sanctieregeling aanvullende plaatsingen van personen en entiteiten vast te stellen.

(5)

78 personen en 7 entiteiten moeten daarom worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 opgenomen lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 21 juni 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1.


BIJLAGE

Bijlage 1 bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende natuurlijke personen worden toegevoegd aan lijst “A. In artikel 2, lid 1, bedoelde natuurlijke personen”:

 

Naam

Engelse transcriptie van de Belarussische spelling

Engelse transcriptie van de Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

Datum van plaatsing op de lijst

“89.

Natallia Mikhailauna BUHUK

Natalia Mikhailovna BUGUK

Наталля Мiхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

Rechter bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 19.12.1989

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk is Natallia Buhuk verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten en demonstranten, met name de veroordeling van Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) en Darya Chultsova. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging en van het recht op een eerlijk proces tijdens processen die onder haar toezicht plaatsvonden.

21.6.2021

 

 

 

 

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Алiна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

Substituut bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 12.3.1998

Geboorteplaats:

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als substituut bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk heeft Alina Kasianchyk het Lukashenka-regime vertegenwoordigd in politiek gemotiveerde zaken tegen journalisten, activisten en demonstranten. Met name heeft zij de journalisten Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) en Darya Chultsova op basis van de ongegronde beschuldigingen “samenzwering” en “verstoring van de openbare orde” vervolgd voor het filmen van vreedzame demonstraties. Ook heeft zij leden van het Belarussische maatschappelijke middenveld vervolgd, onder meer vanwege deelname aan vreedzame demonstraties en een eerbetoon aan de vermoorde demonstrant Aliaksandr Taraikousky. Zij heeft bij de rechter voortdurend verzocht om lange gevangenisstraffen.

21.6.2021

 

 

 

 

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

91.

Ihar Viktaravich KURYLOVICH

Igor Viktorovich KURILOVICH

Iгар Вiĸтаравiч КУРЫЛОВIЧ,

Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ

Hoofdonderzoeker van het Onderzoekscomité, afdeling Frunzenski-district

Geboortedatum: 26.9.1990

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofdonderzoeker bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk was Ihar Kurylovich betrokken bij het voorbereiden van de politiek gemotiveerde strafzaak tegen de journalisten Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) en Darya Chultsova. De journalisten, die vreedzame demonstraties filmden, werden beschuldigd van verstoring van de openbare orde en tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

92.

Siarhei Viktaravich SHATSILA

Sergei Viktorovich SHATILO

Сяргей Вiĸтаравiч ШАЦIЛА

Сергей Виĸторович ШАТИЛО

Rechter bij de rechtbank van het Sovetski-district in Minsk

Geboortedatum: 13.8.1989

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rechter van de rechtbank van het Sovetski-district in Minsk is Siarhei Shatsila verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen demonstranten, met name de veroordeling van Natallia Hersche, Dzmitry Halko en Dzmitry Karatkevich, die door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna als politieke gevangenen worden beschouwd.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

93.

Anastasia Vasileuna ACHALAVA

Anastasia Vasilievna ACHALOVA

Анастасiя Васiльеўна АЧАЛАВА

Анастасия Васильевна АЧАЛОВА

Rechter bij de rechtbank van het Leninski-district in Minsk

Geboortedatum: 15.10.1992

Geboorteplaats: Minsk, Belarus

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Leninski-district in Minsk is Anastasia Achalava verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, activisten en demonstranten – met name de veroordeling van het lid van de Coördinatieraad Dzmitry Kruk –, en tegen medisch personeel en senioren. Er zijn meldingen dat tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden gebruik werd gemaakt van anonieme getuigenverklaringen.

21.6.2021

 

 

 

 

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

94.

Mariya Viachaslavauna YAROKHINA

Maria Viacheslavovna YEROKHINA

Марыя Вячаславаўна ЯРОХIНА

Мария Вячеславовна ЕРОХИНА

Rechter bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 4.7.1987

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk is Mariya Yarokhina verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, militante vakbondsleden, sportlieden en demonstranten, met name de veroordeling van de journalist Uladzimir Hrydzin.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

95.

Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK

Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK

Юлiя Аляĸсандраўна БЛIЗНЮК

Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК

Adjunct-voorzitter/rechter bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 23.9.1971

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als adjunct-voorzitter en rechter bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk is Yuliya Blizniuk verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, activisten en demonstranten, met name de veroordeling van de demonstranten Artsiom Khvashcheuski, Artsiom Sauchuk en Maksim Pauliushchyk. De Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna beschouwt deze personen als politieke gevangenen.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

96.

Anastasia Dzmitreuna KULIK

Anastasia Dmitrievna KULIK

Анастасiя Дзмiтрыеўна КУЛIК

Анастасия Дмитриевна КУЛИК

Rechter bij de rechtbank van het Pervomaiski-district in Minsk

Geboortedatum: 28.7.1989

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als rechter van de rechtbank van het Pervomaiski-district in Minsk is Anastasia Kulik verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten, met name de veroordeling van Aliaksandr Zakharevich, die door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna als politiek gevangene wordt beschouwd.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

97.

Maksim Leanidavich TRUSEVICH

Maksim Leonidovich TRUSEVICH

Маĸсiм Леанiдавiч ТРУСЕВIЧ

Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ

Rechter bij de rechtbank van het Pervomaiski-district in Minsk

Geboortedatum: 12.8.1989

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rechter bij de rechtbank van het Pervomaiski-district in Minsk is Maksim Trusievich verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging en van het recht op een eerlijk proces tijdens processen die onder zijn leiding plaatsvonden.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

98.

Tatsiana Yaraslavauna MATYL

Tatiana Yaroslavovna MOTYL

Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ

Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ

Rechter bij de rechtbank van het Moskovski-district in Minsk

Geboortedatum: 20.1.1968

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Moskovski-district in Minsk is Tatsiana Matyl verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten, met name de veroordeling van de oppositiepoliticus Mikalai Statkevich en de journalist Alexander Borozenko (Alyaksandr Barazenka). Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging en van het recht op een eerlijk proces tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

99.

Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA

Aleksandr Anatolevich RUDENKO

Аляĸсандр Анатольевiч РУДЗЕНКА

Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО

Adjunct-voorzitter bij de rechtbank van het Oktyabrski-district in Minsk

Geboortedatum: 1.12.1981

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-voorzitter en rechter bij de rechtbank van het Oktyabrski-district in Minsk is Aliaksandr Rudzenka verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, activisten en demonstranten, met name het beboeten van een oudere en gehandicapte demonstrant en de veroordeling van Liudmila Kazak, de advocaat van de Belarussische oppositieleider Maryia Kalesnikava. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging en van het recht op een eerlijk proces tijdens processen die onder zijn leiding plaatsvonden.

21.6.2021

 

 

 

 

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

100.

Aliaksandr Aliaksandravich VOUK

Aleksandr Aleksandrovich VOLK

Аляĸсандр Аляĸсандравiч ВОЎК

Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК

Rechter bij de rechtbank van het Sovetski-district in Minsk

Geboortedatum: 1.8.1979

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rechter van de rechtbank van het Sovetski-district in Minsk is Aliaksandr Vouk verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten, met name de veroordeling van Anastasia en Victoria Mirontsev (Anastasiya en Viktoryia Mirontsava), die door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna als politieke gevangenen worden beschouwd. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging en van het recht op een eerlijk proces tijdens processen die onder zijn leiding plaatsvonden.

21.6.2021

 

 

 

 

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

101.

Volha Siarheeuna NIABORSKAIA

Olga Sergeevna NEBORSKAIA

Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ

Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ

Rechter bij de rechtbank van het Oktyabrski-district in Minsk

Geboortedatum: 14.2.1991

Geboorteplaats:

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als rechter van de rechtbank van het Oktyabrski-district in Minsk is Volha Niaborskaia verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten en journalisten, met name de veroordeling van Safiya Malashevich en Tsikhan Kliukach, die door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna als politieke gevangenen worden beschouwd. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

102.

Marina Sviataslavauna ZAPASNIK

Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK

Марына Святаславаўна ЗАПАСНIК

Марина Святославовна ЗАПАСНИК

Adjunct-voorzitter van de rechtbank van het Leninski-district in Minsk

Geboortedatum: 28.3.1982

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als adjunct-voorzitter van de rechtbank van het Leninski-district in Minsk is Marina Zapasnik verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten, met name de veroordeling van de activisten Vladislav Zenevich, Olga Pavlova, Volha Klaskouskaya, Viktar Barushka, Siarhei Ratkevich, Aleksey Charvinskiy, Andrey Khrenkov, de student Viktar Aktsistau, en de minderjarige Maksim Babich. De Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna beschouwt hen allen als politieke gevangenen.

21.6.2021

 

 

 

 

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

103.

Maksim Yurevich FILATAU

Maksim Yurevich FILATOV

Максiм Юр'евiч Фiлатаў

Максим Юрьевич ФИЛАТОВ

Rechter bij de rechtbank van Lida

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rechter bij de rechtbank van Lida is Maksim Filatau verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten, met name de veroordeling van de activist Vitold Ashurok, die door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna is erkend als politiek gevangene.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававiч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

Rechter bij de rechtbank van het Leninski-district in Brest

Geboortedatum: 24.1.1979

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rechter bij de rechtbank van het Leninski-district in Brest is Andrei Hrushko verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten, met name de veroordeling van als politiek gevangenen erkende activisten, en van minderjarigen.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

105.

Dzmitry Iurevich HARA

Dmitry Iurevich GORA

Дзмiтрый Юр'евiч ГАРА

Дмитрий Юрьевич ГОРА

Voorzitter van het onderzoekscomité van Belarus (benoemd op 11 maart 2021)

Voormalig plaatsvervangend procureur-generaal van de Republiek Belarus (tot 11 maart 2021)

Geboortedatum: 4.5.1970

In zijn functie als plaatsvervangend procureur-generaal tot maart 2021 draagt Dzmitry Hara verantwoordelijkheid voor politiek gemotiveerde strafzaken tegen vreedzame demonstranten, leden van de oppositie, journalisten, het maatschappelijk middenveld en gewone burgers. Ook was hij betrokken bij het instellen van politiek gemotiveerde strafprocessen tegen Siarhei Tsikhanousky, activist van de oppositie en echtgenoot van de presidentskandidaat Sviatlana Tsikhanouskaya.

21.6.2021

 

 

 

Geboorteplaats: Tbilisi, voormalige Socialistische Sovjetrepubliek Georgië (tegenwoordig Georgië)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Als Hoofd van de Intergouvernementele Commissie, opgericht door het Openbaar Ministerie om klachten van burgers over machtsmisbruik van rechtshandhavers te onderzoeken, is Dzmitry Hara verantwoordelijk voor de nalatigheid van deze instelling, aangezien er, ondanks verzoeken tot opening van strafzaken naar aanleiding van klachten over het gebruik van geweld, mishandeling en marteling, de instelling van geen enkel onderzoek bekend is.

Sinds maart 2021 is hij voorzitter van het Onderzoekscomité van Belarus. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het vervolgen van mensenrechtenverdedigers en deelnemers aan vreedzame demonstraties.

 

 

 

 

 

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

106.

Aliaksei Kanstantsinavich STUK

Alexey Konstantinovich STUK

Аляĸсей Канстанцiнавiч СТУК

Алеĸсей Константинович СТУК

Plaatsvervangend procureur-generaal van de Republiek Belarus

Geboortedatum: 1959

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als plaatsvervangend procureur-generaal draagt Aliaksei Stuk verantwoordelijkheid voor politiek gemotiveerde strafzaken tegen de oppositie, journalisten, het maatschappelijk middenveld en gewone burgers. Hij is verantwoordelijk voor het verscherpen van de controle over de activiteiten van burgers in verenigingen en op het werk en voor het opleggen van buitensporig hoge juridische aansprakelijkheid aan deelnemers aan vreedzame demonstraties. Hij heeft publiekelijk verklaard dat het Openbaar Ministerie “illegale” burgerverenigingen in kaart zou brengen en hun activiteiten zou verbieden.

21.6.2021

 

 

 

 

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

107.

Genadz Iosifavich DYSKO

Gennadi Iosifovich DYSKO

Генадзь Iосiфавiч ДЫСКО

Геннадий Иосифович ДЫСКО

Plaatsvervangend procureur-generaal van de Republiek Belarus, staatsadviseur Justitie 3e klasse Geboortedatum: 22.3.1964

Geboorteplaats: Oshmyany, regio/oblast Grodno/Hrodna, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als plaatsvervangend procureur-generaal draagt Genadz Dysko verantwoordelijkheid voor politiek gemotiveerde strafzaken tegen de oppositie, journalisten, het maatschappelijk middenveld en gewone burgers. Ook was hij betrokken bij het instellen van politiek gemotiveerde strafprocessen tegen Siarhei Tsikhanousky, activist van de oppositie en echtgenoot van de presidentskandidaat Sviatlana Tsikhanouskaya.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

108.

Sviatlana Anatoleuna LYUBETSKAYA

Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA

Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ

Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ

Lid van het Huis van Afgevaardigden van de Nationale Vergadering van de Republiek Belarus, voorzitter van de vaste commissie Wetgeving

Geboortedatum: 3.6.1971

Geboorteplaats: voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Oekraïne)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als voorzitter van de parlementaire commissie Wetgeving is Sviatlana Lyubetskaya verantwoordelijk voor het aannemen van het nieuwe Wetboek van administratieve overtredingen (van kracht sinds 1 maart 2021) dat willekeurige arrestaties toestaat en verhoogde aansprakelijkheid oplegt voor deelname aan massabijeenkomsten en het tonen van politieke symbolen. Met deze wetgevende activiteiten is zij verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder het recht op vreedzame vergadering, en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie. Ook ondermijnen deze activiteiten in ernstige mate de democratie en de rechtsstaat in Belarus.

21.6.2021

109.

Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU

Alexei Vladimirovich YEGOROV

Аляксей Уладзiмiравiч ЯГОРАЎ

Алексей Владимирович ЕГОРОВ

Lid van het Huis van Afgevaardigden van de Nationale Vergadering van de Republiek Belarus, vice-voorzitter van de vaste commissie Wetgeving

Geboortedatum: 16.12.1969

In zijn functie als vice-voorzitter van de parlementaire commissie Wetgeving is Aliaksei Iahorau verantwoordelijk voor het aannemen van het nieuwe Wetboek van administratieve overtredingen (van kracht sinds 1 maart 2021) dat willekeurige arrestaties toestaat en verhoogde aansprakelijkheid oplegt voor deelname aan massabijeenkomsten en het tonen van politieke symbolen. Met deze wetgevende activiteiten is hij verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder het recht op vreedzame vergadering, en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie. Ook ondermijnen deze activiteiten in ernstige mate de democratie en de rechtsstaat in Belarus.

21.6.2021

 

 

 

Geboorteplaats: Novosokolniki, regio/oblast Pskov, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Russische Federatie)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

 

 

110.

Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK

Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK

Аляксандр Паўлавiч АМЕЛЬЯНЮК

Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК

Lid van het Huis van Afgevaardigden van de Nationale Vergadering van de Republiek Belarus, vice-voorzitter van de vaste commissie Wetgeving

Geboortedatum: 6.3.1964

In zijn functie als vice-voorzitter van de parlementaire commissie Wetgeving is Aliaksandr Amelianiuk verantwoordelijk voor het aannemen van het nieuwe Wetboek van administratieve overtredingen (van kracht sinds 1 maart 2021) dat willekeurige arrestaties toestaat en verhoogde aansprakelijkheid oplegt voor deelname aan massabijeenkomsten en het tonen van politieke symbolen. Met deze wetgevende activiteiten is hij verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder het recht op vreedzame vergadering, en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie. Ook ondermijnen deze activiteiten in ernstige mate de democratie en de rechtsstaat in Belarus.

21.6.2021

 

 

 

Geboorteplaats: Kobrin, regio/oblast Brest, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

 

 

111.

Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK

Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK

Андрэй Мiĸалаевiч МУКАВОЗЧЫК

Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК

Politiek commentator van “Belarus Vandaag” (“Sovetskaya Belarus – Belarus Segodnya”)

Geboortedatum: 13.6.1963

Geboorteplaats: Novosibirsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Russische Federatie)

Andrei Mukavozchyk is een van de belangrijkste propagandisten van het Lukashenka-regime die schrijft voor “Belarus Today”, de officiële krant van de presidentiële staf. In zijn artikelen wordt stelselmatig en met vervalste informatie een negatief en denigrerend beeld gegeven van de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld. Hij is een van de voornaamste bronnen van de staatspropaganda, waarin de repressie van de democratische oppositie en van het maatschappelijk middenveld gesteund en gerechtvaardigd wordt.

21.6.2021

 

 

 

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Paspoortnummer: MP 3413113 en MP 2387911

In mei 2020 ontving Mukavozchyk de “Gouden Pen”-prijs van de regeringsgezinde Belarussische Unie van journalisten. In december 2020 ontving hij uit handen van vertegenwoordigers van het Belarussische ministerie van Informatie de prijs de “Gouden letter”. In januari 2021 kende Lukashenka per decreet Mukavozchyk de medaille “Verdienste van de arbeid” toe.

Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

 

112.

Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA

Sergey Alexandrovich GUSACHENKO

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

Adjunct-voorzitter van de nationale staatstelevisie en -radio-omroep (Belteleradio)

Geboortedatum: 5.11.1983

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Telefoon kantoor: (+375-17) 369 90 15

In zijn functie als adjunct-voorzitter van de nationale omroep Belteleradio en auteur en gastheer van de wekelijkse propagandistische TV-show “Glavny efir” heeft Siarhei Gusachenka het Belarussische publiek bewust voorzien van valse informatie over de verkiezingsresultaten, de demonstraties en de door de staatsautoriteiten begane repressie. Hij is rechtstreeks verantwoordelijk voor de manier waarop de staatstelevisie de informatie brengt over de situatie in het land en steunt zo de autoriteiten, met inbegrip van Lukashenka.

Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

113.

Genadz Branislavavich DAVYDZKA

Gennadi Bronislavovich DAVYDKO

Генадзь Бранiслававiч ДАВЫДЗЬКА

Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКO

Lid van het Huis van Afgevaardigden, voorzitter van de commissie Mensenrechten en Media

Voorzitter van de Belarussische politieke organisatie Belaya Rus

Geboortedatum: 29.9.1955

Als voorzitter van Belaya Rus, een belangrijke pro-Lukashenka-organisatie, is Genadz Davydzka een van de belangrijkste propagandisten van het regime. In zijn steun aan Lukashenka gebruikte hij veelvuldig opruiende taal en moedigde hij geweld van het staatsapparaat tegen vreedzame demonstranten aan.

Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

 

 

 

Geboorteplaats: Popovka, district Senno, regio/oblast Vitebsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Paspoortnummer MP2156098

 

 

114.

Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Olga Nikolaevna CHEMODANOVA

Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА

Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА

Perssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Belarus

Geboortedatum: 13.10.1977

Geboorteplaats: regio/oblast Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

Rang: kolonel

Paspoortnummer: MC1405076

Als belangrijkste mediapersoon van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Belarus speelt Volha Chamadanava een centrale rol bij het verdraaien en omdraaien van de feiten over het geweld tegen de demonstranten, en bij het verspreiden van valse informatie over de demonstranten. Ze heeft vreedzame demonstranten bedreigd en blijf het geweld tegen hen rechtvaardigen.

Zij is onderdeel van en spreekt namens het veiligheidsapparaat en steunt aldus het Lukashenka-regime.

21.6.2021

115.

Siarhei Ivanavich SKRYBA

Sergei Ivanovich SKRIBA

Сяргей Iванавiч СКРЫБА

Сергей Иванович СКРИБА

Rector magnificus van de Belarussische Economische Staatsuniversiteit (onderwijszaken)

Geboortedatum: 21.11.1964/1965

Geboorteplaats: Kletsk, regio/oblast Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

E-mail: skriba_s@bseu.by

In zijn functie als rector magnificus van de Belarussische Economische Staatsuniversiteit (BSEU), onderwijszaken, is Siarhei Skryba verantwoordelijk voor de sancties – waaronder verwijdering van de universiteit – tegen studenten vanwege hun deelname aan vreedzame demonstraties.

Sommige sancties volgden op de oproep van Lukashenka van 27 oktober 2020 om studenten die aan demonstraties en stakingen deelnamen van de universiteit te verwijderen.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

116.

Siarhei Piatrovich RUBNIKOVICH

Sergei Petrovich RUBNIKOVICH

Сяргей Пятровiч РУБНIКОВIЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ

Rector van de Belarussische Medische Staatsuniversiteit Geboortedatum: 1974

Geboorteplaats: Sharkaushyna, regio/oblast Vitebsk/Viciebsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rector van de Belarussische Medische Staatsuniversiteit – een benoeming die door Aliaksandr Lukashenka werd goedgekeurd – is Siarhei Rubnikovich verantwoordelijk voor het besluit van het universiteitsbestuur om studenten van de universiteit te verwijderen vanwege hun deelname aan vreedzame demonstraties. Het bevel hen te verwijderen werd genomen na de oproep van Lukashenka van 27 oktober 2020 om studenten die aan demonstraties en stakingen deelnamen van de universiteit te verwijderen.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

117.

Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH

Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH

Аляĸсандр Генадзевiч БАХАНОВIЧ

Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

Rector van de Technische Staatsuniversiteit van Brest

Geboortedatum: 1972

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rector van de Technische Staatsuniversiteit van Brest – een benoeming die door Aliaksandr Lukashenka werd goedgekeurd – is Aliaksandr Bakhanovich verantwoordelijk voor het besluit van het universiteitsbestuur om studenten van de universiteit te verwijderen vanwege hun deelname aan vreedzame demonstraties. Het bevel hen te verwijderen werd genomen na de oproep van Lukashenka van 27 oktober 2020 om studenten die aan demonstraties en stakingen deelnamen van de universiteit te verwijderen.

Bakhanovich is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

118.

Mikhail Ryhoravich BARAZNA

Mikhail Grigorevich BOROZNA

Мiхаiл Рыгоравiч БАРАЗНА

Михаил Григорьевич БОРОЗНА

Rector van de Belarussische Staatsacademie der Kunsten (BSAA)

Geboortedatum: 20.11.1962

Geboorteplaats: Rykasheva, regio/oblast Mogilev/Mahiliou, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rector van de Belarussische Staatsacademie der Kunsten is Mikhail Barazna verantwoordelijk voor het besluit van het universiteitsbestuur om studenten van de universiteit te verwijderen vanwege hun deelname aan vreedzame demonstraties.

Het bevel hen te verwijderen werd genomen na de oproep van Lukashenka van 27 oktober 2020 om studenten die aan demonstraties en stakingen deelnamen van de universiteit te verwijderen.

Mikhail Barazna is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

119.

Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU

Maksim Vladimirovich RYZHENKOV

Максiм Уладзiмiравiч РЫЖАНКОЎ

Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ

Eerste adjunct-kabinetchef van de president

Geboortedatum: 19.6.1972

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als eerste adjunct-kabinetschef van de president heeft Maksim Ryzhankou nauwe banden met de president en is hij verantwoordelijk voor de uitoefening van de presidentiële bevoegdheden op het gebied van binnenlands en buitenlands beleid. Gedurende zijn nu ruim 20-jarige carrière bij de Belarussische overheid heeft hij onder meer bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gediend, en op verschillende diplomatieke posten. Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

120.

Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA

Dmitry Aleksandrovich LUKASHENKO

Дзмiтрый Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО

Zakenman, voorzitter van de presidentiële sportclub

Geboortedatum: 23.3.1980

Geboorteplaats: Mogilev/Mahiliou, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Dzmitry Lukashenka is de zoon van Aliaksandr Lukashenka en zakenman. Hij is sinds 2005 voorzitter van de Publieke Staatsvereniging “de presidentiële sportclub”, en werd in 2020 als voorzitter herkozen. Hij doet zaken via deze entiteit en leidt verschillende ondernemingen. Hij was aanwezig bij de geheime inauguratie van Aliaksandr Lukashenka in september 2020. Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

121.

Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO)

Лiлiя Валер'еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

Zakenvrouw, directeur van een kunstgalerie

Geboortedatum: 1978 of 1979

Geboorteplaats:

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

Liliya Lukashenka is de echtgenote van Viktar Lukashenka en de schoondochter van Aliaksandr Lukashenka. Zij heeft nauwe banden met een aantal belangrijke bedrijven die profijt trekken van het Lukashenka-regime, waaronder Dana Holdings/Dana Astra, Belkhudozhpromysly en Eastleigh trading Ltd. Samen met haar echtgenoot Viktar Lukashenka was zij aanwezig bij de geheime inauguratie van Aliaksandr Lukashenka in september 2020. Aldus trekt zij profijt van en steunt zij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

122.

Valeri Valerevich IVANKOVICH

Valery Valerevich IVANKOVICH

Валерый Валер'евiч IВАНКОВIЧ

Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ

Algemeen directeur van de open vennootschap op aandelen “MAZ”

Geboortedatum: 1971

Geboorteplaats: Novopolotsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als algemeen directeur van de open vennootschap op aandelen “MAZ” draagt Valeri Ivankavich verantwoordelijkheid voor de detentie van werknemers in de bedrijfsgebouwen van MAZ door de veiligheidsdiensten en voor het ontslag van personeel dat deelnam aan vreedzame demonstraties tegen het regime. Hij is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld.

Hij werd door Lukashenka tot lid benoemd van de commissie die belast is met het opstellen van wijzigingen aan de grondwet van Belarus. Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Zakenman, eigenaar en algemeen directeur van LLC Synesis

Geboortedatum:

Geboorteplaats: voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig de Russische Federatie)

Geslacht: man

Nationaliteit: Russisch, Belarussisch

In zijn functie als algemeen directeur van LLC Synesis is Alexander Shatrov verantwoordelijk voor het besluit van het bedrijf om de Belarussische autoriteiten een surveillanceplatform, Kipod, te leveren dat video-opnamen kan doorzoeken en analyseren en dat gebruikmaakt van gezichtsherkenningssoftware. Hij draagt aldus bij aan de onderdrukking door het staatsapparaat van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

 

 

 

 

Synesis LLC en dochteronderneming Panoptes trekken profijt van hun deelname aan het Staatssysteem voor Openbare Veiligheidmonitoring. Ook andere bedrijven waarvan Shatrov (mede-)eigenaar is, zoals BelBet en Synesis Sport, trekken profijt van overheidscontracten.

Hij heeft publiekelijk de demonstranten tegen het Lukashenka-regime gehekeld en het gebrek aan democratie in Belarus gerelativeerd. Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

 

124.

Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Sergei Semionovich TETERIN

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

Zakenman, eigenaar van BELGLOBALSTART, mede-eigenaar van VIBEL, voorzitter van de Belarussische Tennisfederatie

Geboortedatum: 7.1.1961

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Siarhei Tsiatseryn is een van de meest vooraanstaande zakenlieden die in Belarus actief zijn, met zakenbelangen in de handel in alcoholische dranken (via zijn bedrijf “Belglobalstart”), levensmiddelen en meubels. Hij behoort tot de vertrouwelingen van Lukashenka.

In 2019 kreeg Belglobalstart de gelegenheid om een multifunctioneel zakencentrum te bouwen tegenover het presidentieel paleis in Minsk. Hij is mede-eigenaar van het bedrijf VIBEL dat reclameboodschappen verkoopt op een aantal nationale TV-kanalen. Hij is voorzitter van de Belarussische Tennisfederatie en voormalig adviseur van Lukashenka op sportgebied.

21.6.2021

 

 

 

 

Hij heeft publiekelijk Belarussische sportlieden veroordeeld die protesteerden tegen het Lukashenka-regime, met name tegen het geweld jegens en de vervolging van vreedzame demonstranten, journalisten en mensenrechtenactivisten. Hij heeft hierbij gezegd dat deze sportlieden al het geld dat de staat in hen had geïnvesteerd moesten terugbetalen.

Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

 

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Zakenman, eigenaar van de bedrijven Safmar, Slavkali en Slavneft

Geboortedatum: 9.5.1958

Geboorteplaats: Akmolinsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Kazakhstan)

Geslacht: man

Nationaliteit: Russisch

Mikhail Gutseriev is een prominente Russische zakenman met zakenbelangen in Belarus in de sectoren energie, kaliumcarbonaat, horeca en andere. Hij is een oude vriend van Aliaksandr Loekasjenko en heeft dankzij deze band aanzienlijke rijkdom en invloed opgebouwd onder de politieke elite in Belarus. Gutserievs bedrijf Safmar was de enige Russische oliefirma die tijdens de energiecrisis tussen Belarus en Rusland begin 2020 olie bleef leveren aan Belarussische raffinaderijen.

21.6.2021

 

 

 

 

Ook steunde Gutseriev Lukashenka in geschillen met Rusland over olieleveranties. Gutseriev is eigenaar van het bedrijf Slavkali, dat het Nezhinski kaliumchloride exploitatie- en verwerkingsbedrijf bouwt op de Starobinski kali- en zoutafzetting, nabij Lyuban. Dit is, met een waarde van 2 miljard USD, de grootste investering in Belarus. Lukashenka heeft beloofd ter ere van hem de plaatsnaam Lyuban te wijzigen in Gutserievsk. Andere bedrijven van hem in Belarus zijn de Slavneft tankstations en brandstoftanks, een hotel, een zakencentrum en een luchthaven in Minsk. Lukashenka verdedigde Gutseriev nadat er een strafrechtelijk onderzoek naar hem was geopend in Rusland. Lukashenka heeft Gutseriev verder bedankt voor zijn financiële bijdragen aan liefdadigheid en zijn investeringen van miljarden dollars in Belarus. Naar verluidt heeft Gutseriev Lukashenka luxueuze cadeaus geschonken.

 

 

 

 

 

Ook heeft hij, toen journalisten een onderzoek instelden naar het vermogen van Lukashenka, verklaard de eigenaar te zijn van een verblijf dat feitelijk eigendom is van Lukashenka, en hem zo gedekt. Naar verluidt was Gutseriev op de geheime inauguratie van Lukashenka op 23 september 2020. In oktober 2020 waren zowel Lukashenka als Gutseriev aanwezig bij het in gebruik nemen van een door laatstgenoemde gesponsorde orthodoxe kerk. Volgens berichten in de media werden na het ontslag van de stakende werknemers van de Belarussische staatsmedia in augustus 2020 ter vervanging Russische mediamedewerkers aan boord van een vliegtuig van Gutseriev naar Belarus gevlogen en ondergebracht in hotel Minsk Renaissance, dat ook eigendom van Gutseriev is. Mikhail Gutseriev trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime, en steunt dit.

 

126.

Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alexei Ivanovich OLEKSIN

Аляксей Iванавiч АЛЕКСIН

Алексей Иванович ОЛЕКСИН

Zakenman en mede-eigenaar van de Bremino-groep

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Aliaksei Aleksin is een van de belangrijkste zakenlieden in Belarus, met zakenbelangen in de sectoren olie- en energie, ontwikkeling, logistiek, tabak, detailhandel, financiën enzovoort. Hij onderhoudt nauwe banden met Aliaksandr Lukashenka en diens zoon en voormalig nationaal veiligheidsadviseur Viktar Lukashenka. Hij is actief in de bikerbeweging in Belarus, een hobby die hij deelt met Viktar Lukashenka. Zijn bedrijf bezit vastgoed in Alexandria 2 (regio/oblast Mogilev/Mahiliou), algemeen bekend als de “presidentiële residentie”, waar Aliaksandr Lukashenka regelmatig komt.

21.6.2021

 

 

 

 

Hij is mede-eigenaar van de Bremino-groep – initiatiefnemer en medebeheerder van de speciale economische zone Bremino-Orsha, dat per presidentieel decreet, ondertekend door Aliaksandr Lukashenka, werd opgericht. Het bedrijf heeft voor het ontwikkelen van de zone Bremino-Orsha staatssteun ontvangen, en verschillende financiële, belasting- en andere voordelen. Aleksin en de andere eigenaren van Bremino Groep kregen steun van Viktar Lukashenka.

 

 

 

 

 

Inter Tobacco en Energo-Oil, bedrijven die eigendom zijn van Aleksin of zijn naaste familie, kregen exclusieve rechten om tabaksproducten in te voeren in Belarus, op basis van een decreet van Aliaksandr Lukashenka. Ook kregen ze overheidssteun voor de oprichting van Tabakierka kiosken. Naar verluidt was hij betrokken bij de oprichting van GardServis, de eerste, door de overheid goedgekeurde, particuliere militaire onderneming in Belarus, die banden zou hebben met het Belarussische veiligheidsapparaat. Aldus trekt hij profijt van het Lukashenka-regime.

 

127.

Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU

Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV

Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

Zakenman, mede-eigenaar van de Bremino-groep en de Sohra-groep

Geboortedatum: 22.11.1976 of 22.11.1975

Geboorteplaats: Ruzhany, regio/oblast Brest, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Aliaksandr Zaitsau is de voormalige assistent van Viktar Lukashenka, de zoon en nationale veiligheidsadviseur van Aliaksandr Lukashenka. Door zijn toegang tot de familie Lukashenka krijgt Zaitsau lucratieve contracten voor zijn ondernemingen. Hij is eigenaar van de Sohra-groep die het recht heeft om de productie (tractoren, trucks) van overheidsbedrijven uit te voeren naar de Golfstaten en Afrikaanse landen. Hij is tevens mede-eigenaar van de Bremino-groep. Het bedrijf heeft voor het ontwikkelen van de zone Bremino-Orsha staatssteun ontvangen, en verschillende financiële, belasting- en andere voordelen. Zaitsau en de andere eigenaren van Bremino Group kregen steun van Viktar Lukashenka.

21.6.2021

 

 

 

 

Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

 

128.

Ivan Branislavavich MYSLITSKI

Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY

Iван Бранiслававiч МЫСЛIЦКI

Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ

Eerste adjunct-hoofd van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 23.10.1976

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als eerste adjunct-hoofd van het departement voor strafuitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat bevoegd is voor de detentiecentra, is Ivan Myslitski verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in deze detentiecentra werden vastgehouden in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, in lijn met de toespraak van Lukashenka voor de officieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

21.6.2021

 

 

 

 

In deze functie draagt hij verantwoordelijkheid voor de detentieomstandigheden in de Belarussische gevangenissen, waar gedetineerden onder meer worden ingedeeld naar verschillende vormen van mishandeling en marteling, zoals verbale mishandeling, eenzame opsluiting, het verbieden van telefoongesprekken en bezoeken, verminking, afranseling en wrede foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

129.

Aleh Mikalaevich BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Мiĸалаевiч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

Adjunct-hoofd van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het departement voor strafuitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat bevoegd is voor de detentiecentra, is Aleh Beliakou verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in deze detentiecentra werden vastgehouden in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, in lijn met de toespraak van Lukashenka voor de officieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

21.6.2021

 

 

 

 

In deze functie draagt hij verantwoordelijkheid voor de detentieomstandigheden in de Belarussische gevangenissen, waar gedetineerden onder meer worden ingedeeld naar verschillende vormen van mishandeling en marteling, zoals verbale mishandeling, eenzame opsluiting, het verbieden van telefoongesprekken en bezoeken, verminking, afranseling en wrede foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

130.

Uladzislau Aliakseevich MANDRYK

Vladislav Alekseevich MANDRIK

Уладзiслаў Аляксеевiч МАНДРЫК

Владислав Алексеевич МАНДРИК

Adjunct-hoofd van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 4.7.1971

Geboorteplaats:

Nationaal ID: 3040771A125PB2 Paspoortnummer: MP3810311

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het departement voor strafuitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat bevoegd is voor de detentiecentra, is Uladzislau Mandryk verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in deze detentiecentra werden vastgehouden in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, in lijn met de toespraak van Lukashenka voor de officieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

21.6.2021

 

 

 

 

In deze functie draagt hij verantwoordelijkheid voor de detentieomstandigheden in de Belarussische gevangenissen, waar gedetineerden onder meer worden ingedeeld naar verschillende vormen van mishandeling en marteling, zoals verbale mishandeling, eenzame opsluiting, het verbieden van telefoongesprekken en bezoeken, verminking, afranseling en wrede foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мiкалаевiч ДАЙЛIДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

Adjunct-hoofd van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 1.7.1974

Geboorteplaats:

Paspoortnummer: KH2133825

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het departement voor strafuitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat bevoegd is voor de detentiecentra, is Andrei Dailida verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in deze detentiecentra werden vastgehouden in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, in lijn met de toespraak van Lukashenka voor de officieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

21.6.2021

 

 

 

 

In deze functie draagt hij verantwoordelijkheid voor de detentieomstandigheden in de Belarussische gevangenissen, waar gedetineerden onder meer worden ingedeeld naar verschillende vormen van mishandeling en marteling, zoals verbale mishandeling, eenzame opsluiting, het verbieden van telefoongesprekken en bezoeken, verminking, afranseling en wrede foltering. Voor zijn werk als adjunct-hoofd van het departement voor strafuitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontving hij in december 2020 de Presidentiële Orde van Verdienste voor het Moederland en heeft aldus profijt getrokken van het Lukashenka-regime.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

132.

Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI

Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII

Алег Мiкалаевiч ЛАШЧЫНОЎСКI

Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ

Voormalig adjunct-hoofd van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 12.5.1963

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn voormalige functie als adjunct-hoofd van het departement voor strafuitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat bevoegd is voor de detentiecentra, is Aleh Lashchynouski verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in deze detentiecentra werden vastgehouden in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, in lijn met de toespraak van Lukashenka voor de officieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

21.6.2021

 

 

 

 

Met zijn voormalige functie draagt hij verantwoordelijkheid voor de omstandigheden in de Belarussische gevangenissen en de repressieve maatregelen die er worden genomen, waar gedetineerden onder meer worden ingedeeld naar verschillende vormen van mishandeling en marteling, zoals verbale mishandeling, eenzame opsluiting, het verbieden van telefoongesprekken en bezoeken, verminking, afranseling en wrede foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

133.

Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA

Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA

Жана Уладзiмiраўна БАТУРЫЦКАЯ

Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ

Hoofd van het directoraat tenuitvoerlegging veroordelingen van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 20.4.1972

Geboorteplaats:

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als Hoofd van het directoraat tenuitvoerlegging veroordelingen van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat bevoegd is voor de detentiecentra, is Zhana Baturitskaia verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in deze detentiecentra werden vastgehouden in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, in lijn met de toespraak van Lukashenka voor de officieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

21.6.2021

 

 

 

 

In deze functie draagt zij verantwoordelijkheid voor de detentieomstandigheden in de Belarussische gevangenissen, waar gedetineerden onder meer worden ingedeeld naar verschillende vormen van mishandeling en marteling, zoals verbale mishandeling, eenzame opsluiting, het verbieden van telefoongesprekken en bezoeken, verminking, afranseling en wrede foltering.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

134.

Dzmitry Mikalaevich STREBKOU

Dmitry Nikolaevich STREBKOV

Дзмiтрый Мiкалаевiч СТРЭБКОЎ

Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ

Hoofd van gevangenis nr. 8 in Zhodino

Geboortedatum: 19.3.1977

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van gevangenis nr. 8 in Zhodino is Dzmitry Strebkou verantwoordelijk voor de erbarmelijke omstandigheden in het detentiecentrum en voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in dit en het tijdelijke detentiecentrum waren gedetineerd in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

135.

Yauhen Andreevich SHAPETSKA

Evgeniy Andreevich SHAPETKO

Яўген Андрэевiч ШАПЕЦЬКА

Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО

Hoofd van het centrum voor het isoleren van delinquenten Akrestina

Geboortedatum: 30.3.1989

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het centrum voor het isoleren van delinquenten Akrestina is Yauhen Shapetska verantwoordelijk voor de erbarmelijke omstandigheden in dit centrum en voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in dit centrum waren gedetineerd in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

136.

Ihar Ryhoravich KENIUKH

Igor Grigorevich KENIUKH

Iгар Рыгоравiч КЕНЮХ

Игорь Григорьевич КЕНЮХ

Hoofd van het tijdelijke detentiecentrum Akrestina

Geboortedatum: 21.1.1980

Geboorteplaats: regio/oblast Gomel/Homyel, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het tijdelijke detentiecentrum Akrestina is Ihar Keniukh verantwoordelijk voor de erbarmelijke omstandigheden en de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder afranselingen en marteling, van burgers die in dit centrum waren gedetineerd in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

21.6.2021

 

 

 

 

Hij oefende druk uit op de medische staf om dokters die sympathiseerden met de demonstranten te ontslaan. Verschillende vrouwen getuigen in het verslag van het Centrum voor de bevordering van vrouwenrechten “Haar rechten” dat de behandeling in het detentiecentrum Akrestina in Minsk het meest mensonterend was en dat de agenten van OMON bijzonder wreed waren en gebruik maakten van foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

137.

Hleb Uladzimiravich DRYL

Gleb Vladimirovich DRIL

Глеб Уладзiмiравiч ДРЫЛЬ

Глеб Владимирович ДРИЛЬ

Adjunct-hoofd van het tijdelijke detentiecentrum Akrestina

Geboortedatum: 12.5.1980

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct hoofd van het tijdelijke detentiecentrum Akrestina is Hleb Dryl verantwoordelijk voor de erbarmelijke omstandigheden en de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder afranselingen en marteling, van burgers die in dit centrum waren gedetineerd in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

21.6.2021

 

 

 

 

Volgens getuigenverklaringen zijn sommige vrouwen die tussen 9 en 12 augustus 2020 in detentie zaten, hard geslagen in de detentiecentra. Verschillende vrouwen getuigen in het verslag van het Centrum voor de bevordering van vrouwenrechten “Haar rechten” dat de behandeling in het detentiecentrum Akrestina in Minsk het meest mensonterend was en dat de agenten van OMON bijzonder wreed waren en gebruik maakten van foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

138.

Uladzimir Iosifavich LAPYR

Vladimir Yosifovich LAPYR

Уладзiмiр Iосiфавiч ЛАПЫР

Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ

Adjunct-hoofd van het tijdelijke detentiecentrum Akrestina

Geboortedatum: 21.8.1977

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het tijdelijke detentiecentrum Akrestina is Uladzimir Lapyr verantwoordelijk voor de erbarmelijke omstandigheden en de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder afranselingen en marteling, van burgers die in dit centrum waren gedetineerd in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020. Verschillende vrouwen getuigen in het verslag van het Centrum voor de bevordering van vrouwenrechten “Haar rechten” dat de behandeling in het detentiecentrum Akrestina in Minsk het meest mensonterend was en dat de agenten van OMON bijzonder wreed waren en gebruik maakten van foltering.

21.6.2021

 

 

 

 

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

139.

Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich VASILIUK

Аляксандр Уладзiмiравiч ВАСIЛЮК

Александр Владимирович ВАСИЛЮК

Hoofd van het onderzoeksteam van het Onderzoekscomité

Geboortedatum: 8.5.1975

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het onderzoeksteam van het Onderzoekscomité van Belarus is Aliaksandr Vasiliuk verantwoordelijk voor politiek gemotiveerde vervolgingen en detentie, met name van de leden van de Coördinatieraad van de oppositie, waaronder oppositieleider Mariya Kalesnikava, die door mensenrechtenorganisaties als politieke gevangene wordt beschouwd. Hij is ook verantwoordelijk voor de detentie van verschillende vertegenwoordigers van oppositie-media.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

140.

Yauhen Anatolevich ARKHIREEU

Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV

Яўген Анатольевiч АРХIРЭЕЎ

Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ

Hoofd van het hoofddepartement Onderzoek, centraal bureau van het Onderzoekscomité

Geboortedatum: 1.7.1977

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het hoofddepartement Onderzoek van het Onderzoekscomité van Belarus is Yauhen Arkhireeu verantwoordelijk voor het openen en onderzoeken van politiek gemotiveerde strafrechtelijke procedures van met name van leden van de Coördinatieraad van de oppositie, en van andere demonstranten. Doel van deze onderzoeken is het intimideren van demonstranten en de deelname aan vreedzame demonstraties te criminaliseren.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

141.

Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN

Alexey Igorovich KOVRYZHKIN

Аляĸсей Iгаравiч КАЎРЫЖКIН

Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН

Hoofd van het onderzoeksteam, hoofddepartement Onderzoek, Onderzoekscomité

Geboortedatum: 3.11.1981

Geboorteplaats: Bobruisk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het onderzoeksteam van het Onderzoekscomité van Belarus is Aliaksei Kauryzhkin verantwoordelijk voor politiek gemotiveerde vervolgingen en detentie, met name van leden van het campagneteam van presidentskandidaat Viktar Babarika en van leden van Coördinatieraad, waaronder advocaat Maksim Znak, die door mensenrechtenorganisaties als politiek gevangene wordt beschouwd.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

142.

Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU

Alexander (Alexandr) Dmitrievich AGAFONOV

Аляксандр Дзмiтрыевiч АГАФОНАЎ

Александр Дмитриевич АГАФОНОВ

Eerste adjunct-hoofd van het hoofddepartement Onderzoek, Onderzoekscomité

Geboortedatum: 13.3.1982

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als eerste adjunct-hoofd van het hoofddepartement Onderzoek van het Onderzoekscomité van Belarus is Aliaksandr Ahafonau verantwoordelijk voor politiek gemotiveerde vervolgingen en arrestaties van de presidentskandidaat Siarhei Tsikhanousky – oppositieactivist en echtgenoot van presidentskandidaat Sviatlana Tsikhanouskaya –, en van andere politieke activisten, waaronder Mikalai Statkevich en Dzmitry Kazlou. Siarhei Tsikhanousky, Dzmitry Kazlou, en Mikalai Statkevich worden door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna erkend als politieke gevangenen.

21.6.2021

 

 

 

 

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

143.

Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK

Konstantin Fedorovich BYCHEK

Канстанцiн Фёдаравiч БЫЧАК

Константин Фёдорович БЫЧЕК

Afdelingshoofd van het departement Onderzoek van de KGB

Geboortedatum: 20.9.1985

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als afdelingshoofd van het departement Onderzoek van de KGB had Kanstantsin Bychak de leiding over het politiek gemotiveerde onderzoek naar presidentskandidaat Viktar Babarika. De kandidatuur van Babarika werd door de centrale kiescommissie geweigerd. Dit besluit was gebaseerd op een verslag van de KGB en officiële verklaringen van Bychak op de televisie die, terwijl het onderzoek nog liep, zei dat Babarika schuldig was aan witwassen.

21.6.2021

 

 

 

 

Op 26 oktober 2020 bedreigde Bychak op de staatstelevisie vreedzame demonstranten met de mededeling dat hun acties als terroristische daad zouden worden aangemerkt.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor de repressie van de democratische oppositie en de repressie van het maatschappelijk middenveld.

 

144.

Andrei Siarheevich BAKACH

Andrei Sergeevich BAKACH

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

Hoofd van het politiecommissariaat van het Pervomaiski-district in Minsk

Geboortedatum: 19.11.1983

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het departement van Binnenlandse Zaken van het Pervomaiski-districtsbestuur in Minsk (sinds december 2019) is Andrei Bakach verantwoordelijk voor de acties van de politie in zijn politiedistrict en -bureau. In de periode dat hij de leiding had werden vreedzame demonstranten in Minsk onderworpen aan wrede, onmenselijke en onterende behandelingen in zijn politiebureau.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

145.

Aliaksandr Uladzimiravich PALULEKH

Aleksandr Vladimirovich POLULEKH

Аляксандр Уладзiмiравiч ПАЛУЛЕХ

Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ

Hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 25.6.1979

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het directoraat Binnenlandse Zaken van het Frunzenski-districtsbestuur in Minsk is Aliaksandr Palulekh verantwoordelijk voor de repressie – met name mishandeling, waaronder marteling –, van vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 door de politie van dit district, en van vreedzame demonstranten die waren gedetineerd in het politiebureau dat hij leidt.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

146.

Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH

Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH

Аляксандр Аляксандравiч ЗАХВIЦЭВIЧ

Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ

Adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 1.1.1977

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk heeft Aliaksandr Zakhvitsevich de leiding over de politie openbare veiligheid en is hij verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het Frunzenski-district gedetineerde burgers, en voor het algemene, brute politiegeweld tegen vreedzame demonstranten. Politieagenten die onder leiding staan van Zakhvitsevich hebben gedetineerden gemarteld.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

147.

Siarhei Uladzimiravich USHAKOU

Sergei Vladimirovich USHAKOV

Сяргей Уладзiмiравiч УШАКОЎ

Сергей Владимирович УШАКОВ

Adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 22.8.1980

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk heeft Siarhei Ushakou de leiding over de recherche en is hij verantwoordelijk voor de acties van zijn ondergeschikten, met name de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het Frunzenski-district gedetineerde burgers, en voor het algemene, brute politiegeweld tegen vreedzame demonstranten. Politieagenten die onder directe leiding staan van Ushakou hebben gedetineerden gemarteld.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

148.

Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA

Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO

Сяргей Пятровiч АРЦЁМЕНКА

Сергей Петрович АРТЁМЕНКО

Adjunct-hoofd van de politie van het Pervomaiski-district in Minsk

Geboortedatum: 26.3.1973

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van de politie van het Pervomaiski-district in Minsk is Siarhei Artsiomenka, die de leiding heeft over de politie openbare veiligheid, verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, door zijn ondergeschikten van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het politiecommissariaat van het Pervomaiski-district gedetineerde burgers, en voor het algemene, brute politiegeweld tegen vreedzame demonstranten. Een voorbeeld daarvan is de mishandeling van bloemist Maksim Haroshin, die werd gearresteerd nadat hij bloemen had uitgereikt aan de deelnemers van de vrouwenmars van 13 oktober 2020. Artemenko oefende druk uit op burgers om niet aan vreedzame demonstraties deel te nemen.

21.6.2021

 

 

 

 

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

149.

Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI

Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY

Аляксандр Мiхайлавiч РЫДЗЕЦКI

Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ

Voormalig hoofd van het politiecommissariaat van het Oktyabrski-district in Minsk, hoofd van het directoraat interne veiligheid van de commissie voor forensisch onderzoek van de staat

Geboortedatum: 14.8.1978

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn voormalige functie als hoofd van de politiecommissariaat van het Oktyabrski-district in Minsk was Aliaksandr Rydzetski verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, door zijn ondergeschikten van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in dat district gedetineerde burgers.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

150.

Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK

Dmitry Evgenevich BURDIUK

Дзмiтрый Яўгеньевiч БУРДЗЮК

Дмитрий

Евгеньевич БУРДЮК

Hoofd van het politiecommissariaat van het Oktyabrski-district, voormalig hoofd van het politiecommissariaat van het Partizanski-district in Minsk

Geboortedatum: 31.1.1980

Geboorteplaats: regio/oblast Brest, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Als voormalig hoofd van het politiecommissariaat van het Partizanski-district in Minsk was Dzmitry Burdziuk verantwoordelijk voor zware afranselingen en marteling van vreedzame demonstranten en omstanders in dat district in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

In december 2020 werd hij benoemd tot hoofd van het politiecommissariaat van het Oktyabrski-district.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

 

 

 

Nationaliteit: Belarussisch

Persoonlijk identificatienummer: 3310180C009PB7

Paspoortnummer: MP3567896

 

 

151.

Vital Vitalevich KAPILEVICH

Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH

Вiталь Вiтальевiч КАПIЛЕВIЧ

Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ

Hoofd van het politiecommissariaat van het Leninski-district in Minsk

Geboortedatum: 26.11.1988

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het politiecommissariaat van het Leninski-district in Minsk is Vital Kapilevich verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers, gedetineerd in het politiecommissariaat van het Leninski-district. De gedetineerden werd medische hulp ontzegd; paramedisch personeel werd bij aankomst bij het commissariaat geïntimideerd om te voorkomen dat het medische bijstand zou verlenen aan de gedetineerden.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en voor de repressie van het maatschappelijk middenveld.

21.6.2021

152.

Kiryl Stanislavavich KISLOU

Kirill Stanislavovich KISLOV

Кiрыл Станiслававiч КIСЛОЎ

Кирилл Станиславович КИСЛОВ

Hoofd van het politiecommissariaat van het Zavodski-district in Minsk

Geboortedatum: 2.1.1979

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het politiecommissariaat van het Zavodski-district in Minsk is Kiryl Kislou verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers, gedetineerd in dit politiebureau. Ook is hij verantwoordelijk voor de grootscheepse repressie door zijn ondergeschikten van vreedzame demonstranten, journalisten, mensenrechtenactivisten, arbeiders, vertegenwoordigers van de academische wereld en omstanders.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en voor de repressie van het maatschappelijk middenveld.

21.6.2021

153.

Siarhei Aliaksandravich VAREIKA

Sergey Aleksandrovich VAREIKO

Сяргей Аляĸсандравiч ВАРЭЙКА

Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО

Hoofd van het politiecommissariaat van het Moskovski-district in Minsk, voormalig adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Zavodski-district in Minsk

Geboortedatum: 1.2.1980

Geboorteplaats:

Als voormalig adjunct-hoofd van de politie van het Zavodskoi-district is Siarhei Vareika verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het politiecommissariaat van het Zavodski-district gedetineerde burgers. Ook is hij verantwoordelijk voor de acties van zijn ondergeschikten die deelnamen aan de grootscheepse repressie van vreedzame demonstranten, journalisten, mensenrechtenactivisten, arbeiders, vertegenwoordigers van de academische wereld en omstanders.

21.6.2021

 

 

 

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Op 21 december 2020 werd hij benoemd tot hoofd van het politiecommissariaat van het Moskovski-district in Minsk.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en voor de repressie van het maatschappelijk middenveld.

 

154.

Siarhei Feliksavich DUBAVIK

Sergey Feliksovich DUBOVIK

Сяргей Фелiĸсавiч ДУБАВIК

Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК

Adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Leninski-district

Geboortedatum: 1.2.1974

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het politiecommissariaat van het Leninski-district is Siarhei Dubavik verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het politiecommissariaat van het Leninski-district gedetineerde burgers. De gedetineerden medische hulp werd ontzegd; paramedisch personeel werd bij aankomst bij het commissariaat geïntimideerd om te voorkomen dat het medische bijstand zou verlenen aan de gedetineerden.

21.6.2021

 

 

 

 

Ook is hij verantwoordelijk voor de acties van zijn ondergeschikten die deelnamen aan de grootscheepse repressie van vreedzame demonstranten, journalisten, mensenrechtenactivisten, arbeiders, vertegenwoordigers van de academische wereld en omstanders.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

155.

Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI

Alexander (Alexandr) Mechislavovich ANDRIEVSKII

Аляĸсандр Мечыслававiч АНДРЫЕЎСКI

Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ

Adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 29.4.1982

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk is Aliaksandr Andryeuski verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het politiecommissariaat van het Frunzenski-district gedetineerde burgers. Gedetineerden zaten urenlang geknield en met gebogen hoofd, werden in elkaar geslagen en geslagen met een taser.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

156.

Vital Mikhailavich MAKRYTSKI

Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII

Вiталь Мiхайлавiч МАКРЫЦКI

Виталий

Михайлович МАКРИЦКИЙ

Adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Oktyabrski-district in Minsk (tot 17 december 2020) Sinds 17 december 2020 hoofd van het politiecommissariaat van het Partizanski-district in Minsk

Geboortedatum: 17.2.1975

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Als voormalig adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Oktyabrski-district in Minsk was Vital Makrytski verantwoordelijk voor zware afranselingen en marteling van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in dit commissariaat gedetineerde vreedzame demonstranten en omstanders.

In december 2020 werd hij bevorderd tot hoofd van het politiecommissariaat van het Partizanski-district in Minsk.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

157.

Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI

Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII

Яўген Аляĸсеевiч УРУБЛЕЎСКI

Евгений Алеĸсеевич ВРУБЛЕВСКИЙ

Senior sergeant van de politie van het centrum voor het isoleren van delinquenten Akrestina

Geboortedatum: 28.1.1966

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Als senior sergeant van de politie van het centrum voor het isoleren van delinquenten, is Yauhen Urubleuski verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in centrum voor het isoleren van delinquenten gedetineerde burgers. Volgens getuigen en verslagen in de media nam hij in augustus 2020 persoonlijk deel aan brute afranselingen van gedetineerde burgers.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen.

21.6.2021

158.

Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU

Nikolai Nikolaevich KARPENKOV

Мiĸалай Мiĸалаевiч КАРПЯНКОЎ

Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ

Viceminister van Binnenlandse Zaken, voormalig hoofd van het hoofddepartement voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en corruptie van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 6.9.1968

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het hoofddepartement voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en corruptie van het ministerie van Binnenlandse Zaken is Mikalai Karpiankau verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling van burgers die deelnamen aan vreedzame protesten, en hun willekeurige arrestatie en detentie. Talloze getuigenissen en foto- en videobewijs tonen aan dat de groep onder zijn bevel vreedzame demonstranten slaat, arresteert en met vuurwapens bedreigt.

21.6.2021

 

 

 

 

Op 6 september 2020 werd Karpiankou gefilmd terwijl hij met een wapenstok een glazen deur inslaat van een café waar vreedzame demonstranten zich verschuilden, en hen op brute wijze arresteert. Er is een opname uitgebracht, waarop Karpiankou zegt dat zijn departement vuurwapens zal gebruiken tegen demonstranten.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

159.

Mikhail Viachaslavavich HRYB

Mikhail Viacheslavovich GRIB

Мiхаiл Вячаслававiч ГРЫБ

Михаил Вячеславович ГРИБ

Hoofd van hoofddepartement van Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de stad Minsk

Geboortedatum: 29.7.1980

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Mikhail Hryb was van maart 2019 tot oktober 2020 Hoofd van het hoofddepartement van Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de regio Vitebsk/Viciebsk, en werd vervolgens benoemd tot hoofd van het hoofddepartement van Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de stad Minsk, waarbij hij de rang van generaal-majoor van de militia (politietroepen) kreeg.

21.6.2021

 

 

 

 

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de acties van de politietroepen in de regio Vitebsk/Viciebsk tot oktober 2020 en in Minsk vanaf oktober 2020, waaronder de gewelddadige repressie van vreedzame demonstranten en de schending van het recht op vreedzame vergadering en op vrije meningsuiting in de nasleep van de Belarussische presidentsverkiezingen van 2020 gepleegd door deze politietroepen in Vitebsk en Minsk.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

160.

Viktar Genadzevich KHRENIN

Viktor Gennadievich KHRENIN

Вiктар Генадзевiч ХРЭНIН

Виктор Геннадиевич ХРЕНИН

Minister van Defensie

Geboortedatum: 1.8.1971

Geboorteplaats: Navahrudak/Novogrudek, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Rang: Luitenant-generaal

BY Paspoortnummer: KH2594621

Viktar Khrenin is sinds 20 januari 2020 minister van Defensie van Belarus en in die functie verantwoordelijk voor de beslissing van het Commando van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht om, op last van Lukashenka, zonder deugdelijke motivering op 23 mei 2021 een militair vliegtuig uit te sturen om de gedwongen landing van passagiersvlucht FR4978 op het vliegveld van Minsk te begeleiden. Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op de het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevitsj en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

21.6.2021

 

 

 

Persoonlijk identificatienummer: 3010871K003PB1

Hij heeft in verschillende publieke verklaringen in augustus 2020 gezegd bereid te zijn het leger in te zetten tegen vreedzame demonstranten, en deze – door hun gebruik van de historische rood-witte vlag – op een lijn geplaatst met nazicollaborateurs.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie en steunt het Lukashenka-regime.

 

161.

Ihar Uladzimiravich HOLUB

Igor Vladimirovich GOLUB

Iгар Уладзiмiравiч ГОЛУБ

Игорь Владимирович ГОЛУБ

Bevelhebber van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht van het leger

Geboortedatum: 19.11.1967

Geboorteplaats: Chernigov, regio/oblast Chernigov, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Oekraïne)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Rang: generaal-majoor

In zijn functie als bevelhebber van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht van het leger van de Republiek Belarus is Ihar Holub verantwoordelijk voor de beslissing van het Commando van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht om, op last van Lukashenka, zonder deugdelijke motivering op 23 mei 2021 een militair vliegtuig uit te sturen om de gedwongen landing van passagiersvlucht FR4978 op het vliegveld van Minsk te begeleiden.

Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op de het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

21.6.2021

 

 

 

BY Paspoortnummer: KH2187962

Persoonlijk identificatienummer: 3191167E003PB1

Na het incident rechtvaardigde Ihar Holub de acties van de Belarussische luchtvaartautoriteiten in gezamenlijke persverklaringen met Artsiom Sikorski, de directeur van het departement luchtvaart van het Belarussisch ministerie van Vervoer.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie en steunt het Lukashenka-regime.

 

162.

Andrei Mikalaevich GURTSEVICH

Andrei Nikolaevich GURTSEVICH

Андрэй Мiкалаевiч ГУРЦЕВИЧ

Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ

Chef van de hoofdstaf, eerste onderbevelhebber van de luchtmacht

Geboortedatum: 27.7.1971

Geboorteplaats: Baranovich, regio/oblast Brest, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Rang: generaal-majoor

In zijn functie als Chef van de hoofdstaf en eerste onderbevelhebber van de luchtmacht van het leger is Andrei Gurtsevich verantwoordelijk voor de beslissing van het Commando van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht om, op last van Lukashenka, zonder deugdelijke motivering op 23 mei 2021 een militair vliegtuig uit te sturen om de gedwongen landing van passagiersvlucht FR4978 op het vliegveld van Minsk te begeleiden.

21.6.2021

 

 

 

BY Paspoortnummer: MP3849920

Persoonlijk identificatienummer: 3270771C016PB2

Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus. Na het incident rechtvaardigde hij in persverklaringen de acties van de Belarussische autoriteiten.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie in Belarus, en steunt het Lukashenka-regime.

 

163.

Leanid Mikalaevich CHURO

Leonid Nikolaevich CHURO

Леанiд Мiкалаевiч ЧУРО

Леонид Николаевич ЧУРО

Directeur-generaal van het staatsbedrijf BELAERONAVIGATSIA

Geboortedatum: 8.7.1956

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

BY Paspoortnummer: P4289481

Persoonlijk identificatienummer: 3080756A068PB5

In zijn functie als directeur-generaal van het overheidsbedrijf BELAERONAVIGATSIA is Leanid Churo verantwoordelijk voor de Belarussische luchtverkeersleidingsdiensten. Hij draagt daarom verantwoordelijkheid voor het op 23 mei 2021 zonder deugdelijke motivering omleiden van passagiersvlucht FR4978 naar het vliegveld van Minsk. Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

164.

Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA

Alexey Nikolaevich AVRAMENKO

Аляксей Мiкалаевiч АЎРАМЕНКА

Алексей Николаевич АВРАМЕНКО

Minister van Vervoer en Communicatie

Geboortedatum: 11.5.1977

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

BY Paspoortnummer: MP3102183

Persoonlijk identificatienummer: 3110577A020PB2

In zijn functie als minister van Vervoer en Communicatie van Belarus is Aliaksei Auramenka verantwoordelijk voor het staatsbeheer van de burgerluchtvaart en het toezicht op de luchtverkeersleidingsdiensten. Hij draagt daarom verantwoordelijkheid voor het op 23 mei 2021 zonder deugdelijke motivering omleiden van passagiersvlucht FR4978 naar het vliegveld van Minsk. Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus. Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

165.

Artsiom Igaravich SIKORSKI

Artem Igorevich SIKORSKIY

Арцём Iгаравiч СIКОРСКI

Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

Directeur van het departement luchtvaart van het Belarussisch ministerie van Vervoer en Communicatie

Geboortedatum: 1983

Geboorteplaats: Soligorsk, regio/oblast Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

In zijn functie als directeur van het departement luchtvaart van het Belarussisch ministerie van Vervoer en Communicatie van Belarus is Artsiom Sikorski verantwoordelijk voor het staatsbeheer van de burgerluchtvaart en het toezicht op de luchtverkeersleidingsdiensten. Hij draagt daarom verantwoordelijkheid voor het zonder deugdelijke motivering omleiden van passagiersvlucht FR4978 naar Minsk op 23 mei 2021. Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

21.6.2021

 

 

 

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

BY Paspoortnummer: MP3785448

Persoonlijk identificatienummer: 3240483A023PB7

Na het incident rechtvaardigde Artsiom Sikorski de acties van de Belarussische luchtvaartautoriteiten in gezamenlijke persverklaringen met Ihar Holub, de bevelhebber van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht van de strijdkrachten van de Republiek Belarus.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie, en steunt het Lukashenka-regime.

 

166.

Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH

Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH

Алег Сяргеевiч ГАЙДУКЕВIЧ

Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ

Plaatsvervangend voorzitter van de vaste commissie voor Internationale Zaken in het Huis van Afgevaardigden van de Nationale Vergadering, lid van de delegatie van de Nationale Vergadering voor contacten met de Parlementaire Vergadering van de Raad van Euro pa

Geboortedatum: 26.3.1977

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Aleh Haidukevich is de plaatsvervangend voorzitter van de vaste commissie voor Internationale Zaken in het Huis van Afgevaardigden van de Nationale Vergadering en lid van de delegatie van de Nationale Vergadering voor contacten met de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. In publieke verklaringen juichte hij het omleiden van passagiersvlucht FR4978 naar Minsk op 23 mei 2021 toe. Dit politiek gemotiveerde besluit werd zonder deugdelijke motivering genomen en was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

21.6.2021”

 

 

 

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Persoonlijk identificatienummer: 3260377A081PB9

Paspoortnummer: MP2663333

Daarnaast verklaarde Aleh Haidukevich publiekelijk dat Belarussische oppositieleiders ook in het buitenland aangehouden zouden kunnen worden en “in de achterbak van een auto” naar Belarus vervoerd, waarmee hij zijn steun uitsprak voor het voortdurende hardhandige optreden van de veiligheidstroepen tegen de democratische oppositie en journalisten.

Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

 

2)

volgende rechtspersonen worden toegevoegd aan lijst “B. de in artikel 4, lid 1, bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen”:

 

Naam

Engelse transcriptie van de Belarussische spelling

Engelse transcriptie van de Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

Datum van plaatsing op de lijst

“8.

Sohra Groep / Sohra LLC

ООО Сохра

Adres: Revolucyonnaya 17/19, office no. 22, 220030 Minsk, Belarus

Inschrijvingsnummer: 192363182

Het bedrijf Sohra is eigendom van Aliaksandr Zaitsau, een van de meest invloedrijke zakenlieden in Belarus, die nauwe banden onderhoudt met het Belarussische politieke establishment en een naaste medewerker is van Lukashenka's oudste zoon Viktar. Sohra stimuleert de verkoop van Belarussische industriële producten in Afrika en landen in het Midden-Oosten. Sohra is medeoprichter van het defensie-bedrijf BSVT-New Technologies dat zich bezighoudt met wapenproductie en de modernisering van raketten. Sohra gebruikt zijn bevoorrechte positie om als gevolmachtigde te dienen tussen het politieke establishment en Belarussische staatsbedrijven, en buitenlandse partners in Afrika en het Midden-Oosten. Het is ook betrokken bij goudwinning in Afrikaanse landen dankzij door het Lukashenka-regime verkregen concessies.

21.6.2021

 

 

 

Website: http://sohra.by/

E-mail: info@sohra.by

Aldus trekt de Sohra-groep profijt van het Lukashenka-regime.

 

9.

BREMINO GROEP, LLC

ООО “Бремино групп”

Inschrijvingsnummer: (УНН/ИНН): 691598938

Adres: Niamiha 40, Minsk 220004, Belarus; regio/oblast Orsha/Vorsha, dorp Bolbasovo, Zavodskaya 1k, Belarus

De Bremino-groep is initiatiefnemer en medebeheerder van de speciale economische zone Bremino-Orsha, dat per presidentieel decreet, ondertekend door Aliaksandr Lukashenka, werd opgericht. Het bedrijf heeft voor het ontwikkelen van de zone Bremino-Orsha staatssteun ontvangen, en verschillende financiële, belasting- en andere voordelen. De eigenaren van Bremino Orsha – Aliaksandr Zaitsau, Mikalai Varabei en Aliaksei Aleksin – behoren tot de intieme kring van zakenlieden rondom Lukashenka en onderhouden nauwe banden met Lukashenka en diens familie.

21.6.2021

 

 

 

Website: http://www.bremino.by

E-mail: office@bremino.by; marketing@bremino.by

Aldus trekt de Bremino-groep profijt van het Lukashenka-regime.

 

10.

Globalcustom Management, LLC

ООО “Глобалкастом-менеджмент”

Adres: Nemiga 40/301, Minsk, Belarus

Inschrijvingsnummer: 193299162

Website: https://globalcustom.by/

E-mail: info@globalcustom.by

Globalcustom Management is verbonden met het Zakenbeheer van de president dat geleid wordt door Viktar Sheiman, die al in 2004 op de EU-sanctielijst is geplaatst. Het bedrijf is betrokken bij de smokkel van goederen naar Rusland, wat onmogelijk is zonder de toestemming van het regime, dat de grenswachten en douane controleert. Ook de geprivilegieerde positie van het bedrijf bij de uitvoer van bloemen naar Rusland is te danken aan de steun van het regime. Globalcustom Management was de eerste eigenaar van GardService, het enige particuliere bedrijf waaraan Lukashenka het recht heeft toegekend om wapens te gebruiken. Aldus trekt Globalcustom Management profijt van het Lukashenka-regime.

21.6.2021

11.

Belarusski Avtomobilni Zavod (BelAZ) / Open vennootschap op aandelen “BELAZ”

Belarussisch: ААТ “БЕЛАЗ”

Russisch: ОАО “ БЕЛАЗ”

Adres: 40 let Oktyabrya straat 4, 222161, Zhodino, regio Minsk, Republiek Belarus

Website: https://belaz.by

De open vennootschap op aandelen BelAZ is een van de belangrijkste staatsbedrijven in Belarus en een van de grootste fabrikanten van zware vrachtwagens en kiepwagens ter wereld. Het is een belangrijke inkomstenbron van het Lukashenka-regime. Lukashenka verklaarde dat de overheid het bedrijf altijd zal steunen en noemde het een “Belarussisch merk” en “deel van het nationaal erfgoed”. BelAZ heeft ruimte en materiaal geboden om een politieke bijeenkomst te organiseren ten gunste van het regime. Aldus trekt de open vennootschap op aandelen BelAZ profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

 

 

 

 

Werknemers van BelAZ die in de nasleep van de frauduleuze verkiezingen van augustus 2020 in Belarus deelnamen aan stakingen en vreedzame demonstraties werden bedreigd met ontslag en geïntimideerd door het management. Een groep werknemers werd in de bedrijfsgebouwen bij BelAZ opgesloten, om te zorgen dat ze zich niet bij andere demonstranten konden voegen. Het management van het bedrijf presenteerde een staking in de media als een personeelsvergadering. De open vennootschap op aandelen BelAZ is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

 

12.

Minskii Avtomobilni Zavod (MAZ) / De open vennootschap op aandelen “MAZ”

Belarussisch: ААТ “Мiнскi аўтамабiльны завод”

Russisch: ОАО “Минский автомобильный завод”

Datum van inschrijving: 16.7.1944

Adres: Socialisticheskaya 2, 220021 Minsk, Belarus

Tel. +375 17 217 22 22; +8000 217 22 22

De open vennootschap op aandelen Automobiel fabriek Minsk is een van de grootste autofabrikanten in staatshanden in Belarus. Lukashenka noemde het “een van de belangrijkste industriële ondernemingen van het land”. Het is een bron van inkomsten voor het Lukashenka-regime. MAZ heeft ruimte en materiaal geboden om een politieke bijeenkomst te organiseren ten gunste van het regime. Aldus trekt de open vennootschap op aandelen MAZ profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

 

 

 

 

Werknemers van MAZ die in de nasleep van de frauduleuze verkiezingen van augustus 2020 in Belarus deelnamen aan stakingen en vreedzame demonstraties werden geïntimideerd en later ontslagen door het management. Een groep werknemers werd in de bedrijfsgebouwen van MAZ opgesloten, om te zorgen dat ze zich niet bij andere demonstranten konden voegen. De open vennootschap op aandelen MAZ is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

 

13.

Logex

ООО “ЛОГЕКС”

Adres: 24 Kommunisticheskaya str., office 2, Minsk, Belarus

Inschrijvingsnummer: 192695465

Website: http://logex.by/

E-mail: info@logex.by

Logex is verbonden met Aliaksandr Shakutsin, een zakenman die dicht bij het regime staat en reeds op de EU-sanctielijst is geplaatst.

Het bedrijf is betrokken bij de uitvoer van bloemen naar de Russische Federatie tegen dumpingprijzen, wat onmogelijk is zonder de toestemming van het regime, dat de grenswachten en douane controleert. De geprivilegieerde positie bij de uitvoer van bloemen naar Rusland van het bedrijf is te danken aan de steun van het regime. De belangrijkste leveranciers van snijbloemen zijn bedrijven met nauwe banden met de leiders van de republiek.

Aldus trekt Logex profijt van het Lukashenka-regime.

21.6.2021

14.

JSC “NNK” (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company

Belarussisch: ЗАТ “ННК” (Новая нафтавая кампанiя)

Russisch: ЗАО “ННК” (Новая нефтяная компания)

Adres: Rakovska str. 14W, kamer 7, 5e verdieping, Minsk, Belarus

Inschrijvingsnummer: 193402282

Novaia naftavaia kampania (NNK), New Oil Company, werd in maart 2020 opgericht. Het is het enige particuliere bedrijf dat olieproducten uit Belarus mag uitvoeren, wat wijst op nauwe banden met de autoriteiten en het hoogste niveau van privileges van staatswege. NNK is eigendom van Interservice, een bedrijf van Mikalai Varabei, een van de belangrijkste zakenmannen die profijt trekt van het Lukashenka-regime, en dit steunt. Naar verluidt heeft NNK ook banden met Aliaksei Aleksin, een ander belangrijk Belarussische zakenman die profijt trekt van het Lukashenka-regime. Volgens berichten in de media is Aleksin met Varabei de oprichter van NNK. NNK werd ook door de Belarussische autoriteiten gebruikt om de Belarussische economie aan te passen aan de beperkende maatregelen van de EU.

21.6.2021”

 

 

 

 

Aldus trekt NNK profijt van het Lukashenka-regime.

 


21.6.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 219/45


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/998 VAN DE RAAD

van 21 juni 2021

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 401/2013 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 401/2013 van 2 mei 2013 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 194/2008 (1), en met name artikel 4 decies,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 2 mei 2013 Verordening (EU) nr. 401/2013 vastgesteld.

(2)

Gezien de aanhoudende activiteiten die de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, en de brute repressie en ernstige mensenrechtenschendingen in het land, heeft de Raad op 29 april 2021 Besluit (GBVB) 2021/711 (2) vastgesteld, waarbij de geldende beperkende maatregelen, met inbegrip van alle plaatsingen op de lijst, zijn verlengd.

(3)

Gelet op de aanhoudende ernstige situatie in Myanmar/Birma, moeten acht personen en vier entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 401/2013 van natuurlijke personen en rechtspersonen voor wie en entiteiten en lichamen waarvoor beperkende maatregelen gelden.

(4)

Verordening (EU) nr. 401/2013 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 401/2013 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 21 juni 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  PB L 121 van 3.5.2013, blz. 1.

(2)  Besluit (GBVB) 2021/711 van de Raad van 29 april 2021 tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma (PB L 147 van 30.4.2021, blz. 17).


BIJLAGE

Bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 401/2013 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst onder “A. In artikel 4 bis bedoelde natuurlijke personen”:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming in de lijst

“36.

Soe Htut

Geboortedatum: 29 maart 1960;

Geboorteplaats: Mandalay, Myanmar;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Luitenant-generaal Soe Htut is een lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Hij is tevens lid van de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Soe Htut werd op 1 februari 2021 benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken.

21.6.2021

 

 

 

De minister van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de politie, de brandweer en het gevangeniswezen van Myanmar. Tot de taken van het ministerie van Binnenlandse Zaken behoren staatsveiligheid en openbare orde. In die hoedanigheid is luitenant-generaal Soe Htut verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen door de politie van Myanmar sinds de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, waaronder het doden van burgers en ongewapende demonstranten, schendingen van de vrijheid van vereniging en vreedzame vergadering, willekeurige arrestaties en opsluiting van oppositieleiders en vreedzame demonstranten en schendingen van de vrijheid van meningsuiting.

Daarnaast is luitenant-generaal Soe Htut als lid van de SAC direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma. Hij is ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de repressieve besluiten van de SAC, waaronder wetgeving die de mensenrechten schendt en de vrijheden van de burgers van Myanmar inperkt, en voor de ernstige mensenrechtenschendingen door de veiligheidstroepen van Myanmar.

 

37.

Tun Tun, Naung

(ook bekend als Tun Tun Naing; ook bekend als Htun Htun Naung)

Geboortedatum: 30 april 1963;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Luitenant-generaal Tun Tun Naung is lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en was voordien bevelhebber. Hij is minister van Grensaangelegenheden en lid van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad.

In 2013 was Tun Tun Naung de Noordelijke bevelhebber die toezicht hield op het Birmese militaire conflict met het onafhankelijkheidsleger van Kachin. In dit conflict hebben de troepen van Myanmar onder het bevel van Tun Tun Naung ernstige mensenrechtenschendingen begaan en het internationaal humanitair recht geschonden.

In 2017 was Tun Tun Naung bevelhebber van het “1e Bureau speciale operaties”. Onder zijn bevel hebben troepen tijdens de zuiveringsoperaties tegen de Rohingya-bevolking wreedheden en ernstige mensenrechtenschendingen begaan tegen etnische minderheden in de deelstaat Rakhine. Deze operaties gingen van start op 25 augustus 2017 en betroffen willekeurige moorden, fysiek misbruik, foltering, seksueel geweld en detentie van Rohingya. Als bevelhebber in 2013 en 2017 is Tun Tun Naung verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma.

21.6.2021

 

 

 

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Tijdens deze gebeurtenissen aanvaardde Tun Tun Naung op 1 februari 2021 een benoeming tot minister van Grensaangelegenheden in de regering van de Unie en daarmee een zetel in de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad.

Als lid van de regering van de Unie en minister van Grensaangelegenheden is Tun Tun Naung verantwoordelijk voor activiteiten die de democratie en de rechtsstaat in Myanmar ondermijnen en voor acties die de vrede, de veiligheid en de stabiliteit van het land bedreigen.

 

38.

Win Shein

(ook bekend als U Win Shein)

Geboortedatum: 31 juli 1957;

Geboorteplaats: Mandalay, Myanmar;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Adres: Myananyadanar, Naypyitaw, Myanmar/Birma;

Win Shein is op 1 februari 2021 door opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot minister van Planning, Financiën en Industrie in de regering van de Unie.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing.

21.6.2021

 

 

Paspoortnummer: DM001478 (Myanmar/Birma), afgegeven op 10 september 2012, verstrijkt op 9 september 2022;

Nationaal identiteitsbewijs: 12DAGANA011336

Door zijn benoeming tot minister van Planning, Financiën en Industrie van de regering van de Unie te aanvaarden, en door zijn belangrijke rol in het economische beleid van het regime, is Win Shein verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

 

39.

Khin Maung Yi (ook bekend als Khin Maung Yee; ook bekend als U Khin Maung Yi)

Geboortedatum: 15 februari 1965;

Geboorteplaats: Rangoon, Myanmar;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Kolonel Khin Maung Yi is de huidige minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC). Hij was permanent secretaris in dit ministerie onder de democratisch verkozen regering.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Kolonel Khin Maung Yi werd op 2 februari 2021 door de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC).

21.6.2021

 

 

 

Volgens het recht van Myanmar is de minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud als enige verantwoordelijk voor het beheer van de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van Myanmar, en speelt die een cruciale rol bij de exploitatie van en handel in onder andere hulpbronnen zoals edelstenen, parels en andere minerale hulpbronnen en bosbouw. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud staat aan het hoofd van en heeft zeggenschap over Myanmar Pearl Enterprise (MPE), Myanmar Gems Enterprise (MGE) en Myanmar Timber Enterprise (MTE), die exclusieve rechten hebben op de productie van en handel in hulpbronnen op hun bevoegdheidsgebieden.

Door zijn benoeming tot minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud te aanvaarden en door zijn rol bij de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in Myanmar, draagt Khin Maung Yi bij aan de financiering van het militaire regime, en is hij derhalve verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

 

40.

Tin Aung San

Geboortedatum: 16 oktober 1960;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Nationaal identiteitsbewijs: 12/La Ma Na (N) 089 489

Admiraal Tin Aung San is opperbevelhebber van de Myanmarese marine en fungeert als minister van Vervoer en Communicatie. Hij is tevens lid van de Staatsbestuursraad (SAC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

21.6.2021

 

 

 

Admiraal Tin Aung San werd op 3 februari 2021 door de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot minister van Vervoer en Communicatie.

Als minister van de regering is hij verantwoordelijk voor communicatie en netwerken en neemt hij dus besluiten en voert hij beleid uit waarbij de vrijheid van toegang tot onlinegegevens wordt vastgelegd. Sinds hij het ministerie heeft overgenomen, zijn er tal van blokkeringen en opzettelijke vertragingen van het internet geweest, en werden aanbieders opgedragen om de onlinetoegang tot Facebook, Twitter en Instagram te verhinderen. Hij is derhalve rechtstreeks verantwoordelijk voor het beperken van de persvrijheid en de onlinetoegang tot informatie, waardoor hij de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnt.

Als lid van de SAC is Tin Aung San direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma. Hij is ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de repressieve besluiten van de SAC, waaronder wetgeving die de mensenrechten schendt en de vrijheden van de burgers van Myanmar inperkt, en voor de ernstige mensenrechtenschendingen door de veiligheidstroepen van Myanmar.

 

41.

Thida Oo

ook bekend als Daw Thida Oo

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: vrouwelijk

Thida Oo is op 2 februari 2021 door de opperbevelhebber van het leger van Myanmar (Tatmadaw), Min Aung Hlaing, benoemd tot procureur-generaal van de Unie van Myanmar. Zij is lid van de Investeringscommissie van Myanmar (MIC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 terzijde te schuiven en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de Staatsbestuursraad (SAC) opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

21.6.2021

 

 

 

Thida Oo is sinds de eerste dag van de staatsgreep lid van de regering. Zij gebruikt de bij de Wet betreffende de procureur-generaal van de Unie uit 2010 geboden bevoegdheid om politiek gemotiveerde processen te voeren, die uitmonden in willekeurige detentie, en op te treden als een faciliterende kracht voor de door het militaire regime begane misbruiken. Zij is derhalve betrokken bij acties en beleidsmaatregelen die de democratie en de rechtstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, en bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van Myanmar/Birma in gevaar brengen.

 

42.

Aung Lin Tun

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Generaal-majoor Aung Lin Tun is lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en viceminister van Defensie.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

21.6.2021

 

 

 

Generaal-majoor Aung Lin Tun werd op 11 mei 2021 door de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot viceminister van Defensie. Vóór zijn promotie maakte hij deel uit van het kabinet van de opperbevelhebber van het leger en was hij betrokken bij alle repressieve acties van de SAC en de Tatmadaw sinds de staatsgreep.

Generaal-majoor Aung Lin Tun is als viceminister van Defensie betrokken bij beleidsmaatregelen en acties die de democratie en de rechtstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, en bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van het land in gevaar brengen. Daarnaast is generaal-majoor Aung Lin Tun, als lid van het militaire regime, rechtstreeks verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten door de veiligheidstroepen tegen vreedzame betogers.

 

43.

Zaw Min Tun

Geboorteplaats: Yenanchaung, Myanmar;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Brigadegeneraal Zaw Min Tun is hoofd van het persteam van de Staatsbestuursraad en viceminister van Informatie. Hij is het voormalige hoofd van het True News Information Team van de Tatmadaw.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Hij werd op 5 februari 2021 door de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot hoofd van het persteam van de SAC en op 7 februari 2021 tot viceminister van Informatie.

Als woordvoerder van de Staatsbestuursraad heeft brigadegeneraal Zaw Min Tun alle persconferenties van de SAC, die tot doel hebben het discours van de SAC over de staatsgreep te verwoorden en het optreden van de junta sindsdien te rechtvaardigen, voorgezeten.

21.6.2021”

 

 

 

Als viceminister van Informatie van de regering is hij rechtstreeks verantwoordelijk voor de media in staatsbezit en dus voor de uitzending en publicatie van officieel nieuws. Sinds de benoeming van Chit Naing tot minister van Informatie en van Zaw Min Tun tot zijn plaatsvervanger zijn de kranten gevuld met pro-militaire artikelen. Zaw Min Tun is derhalve verantwoordelijk voor de propaganda van de junta en de verspreiding van desinformatie via de staatsmedia, die niet accuraat verslag uitbrengen. Hij is ook verantwoordelijk voor beslissingen die hebben geleid tot het harde optreden tegen de media in Myanmar. Het gaat onder meer om richtlijnen waarbij onafhankelijke media werden bevolen de woorden “staatsgreep”, “militair regime” en “junta” niet te gebruiken, lokale nieuwskanalen in het land werden verboden en binnen- en buitenlandse journalisten werden gearresteerd. In zijn verklaringen steunt hij openlijk de militaire staatsgreep. Hij is daarom verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie in Myanmar/Birma door het beperken van de persvrijheid en de toegang tot informatie, zowel online als offline.

Als lid van zowel de SAC als de regering van de junta, is brigadegeneraal Zaw Min Tun betrokken bij en verleent hij steun aan acties en beleidsmaatregelen die de democratie en de rechtstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, en bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van Myanmar/Birma in gevaar brengen.

 

2)

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst onder “B. In artikel 4 bis bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen”:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming in de lijst

“3.

Myanma Gems Enterprise (ook bekend onder de naam Myanmar Gems Enterprise)

Adres: NO.70-072, Yarza, Thingaha Road, Thapyaygone Ward, Zabuthiri Township, Naypyitaw, Myanmar

Soort entiteit: staatsbedrijf

Myanmar Gems Enterprise (MGE) is een staatsbedrijf dat gecontroleerd wordt door het leger van Myanmar (Tatmadaw) en verantwoordelijk is voor het opstellen van regels en voorschriften, en voor het toezicht op en het verlenen van vergunningen aan plaatselijke particuliere ondernemers, het organiseren van handelsbeurzen en speciale verkopen voor de lucratieve handel in jade en edelstenen. MGE opereert onder leiding van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC), waarvan de minister is benoemd door de Staatsbestuursraad (SAC).

21.6.2021

 

 

Plaats van registratie: Myanmar

Website: http://www.mge.gov.mm/

Het leger van Myanmar (Tatmadaw) heeft al geruime tijd aanzienlijke belangen in jade en edelstenen, met name via de leiding van MGE, die bijna volledig uit voormalige militairen bestaat, en via de activiteiten van twee militaire conglomeraten (Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) en Myanmar Economic Corporation Limited (MEC)). De staatsgreep van 1 februari 2021 heeft MGE opnieuw onder militaire controle gebracht, waardoor de Tatmadaw aanzienlijke controle over de edelsteensector uitoefent. MGE genereert inkomsten voor verschillende ministeries van Myanmar en dankzij de verschillende hierboven beschreven activiteiten kan de Tatmadaw direct of indirect profiteren van de door deze sector gegenereerde inkomsten, wat bijdraagt tot het vermogen van het leger om activiteiten uit te voeren die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen en de mensenrechten in Myanmar/Birma op ernstige wijze schenden.

 

4.

Myanma Timber Enterprise

(ook bekend als Myanmar Timber Enterprise)

Adres:

Hoofdkantoor: Gyogone Forest Compound, Bayint Naung Road, Insein Township, Yangin, Myanmar

Filiaal: No 72/74 Shawe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar

Soort entiteit: staatsbedrijf

Plaats van registratie: Myanmar

Tel.: 01-3528789

Website: http://www.mte.com.mm/index.php/en

Myanma Timber Enterprise (MTE) is een staatsbedrijf dat ressorteert onder het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC). MTE heeft exclusieve rechten op de productie en uitvoer van hout in Myanmar/Birma.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, door middel van een staatsgreep de legitieme burgerregering omvergeworpen en de Staatsbestuursraad (SAC) opgericht om de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat uit te oefenen. Op 2 februari 2021 heeft het militaire regime een nieuw kabinet benoemd, waaronder een nieuwe minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC). Via de SAC en het nieuwe kabinet verwierf het militaire regime zeggenschap over en opbrengsten van staatsbedrijven, waaronder MTE. Myanma Timber Enterprise en haar dochterondernemingen worden dus gecontroleerd door en genereren inkomsten voor de Tatmadaw, wat bijdraagt tot het vermogen van het leger om activiteiten uit te voeren die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen.

21.6.2021

5.

Forest Products Joint Venture Corporation Limited

Adres:

422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., hoek van Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG

Soort entiteit: joint venture

Plaats van registratie: Myanmar

Tel.: 01-9010742; 01-9010744; 09-443250050

E-mail: fjv.md@gmail.com

Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) is actief in de houtindustrie in Myanmar en verwerkt teakhout en hardhout. FPJVC is een openbare onderneming, maar is eigendom van en staat onder zeggenschap van de staat, die i) de meerderheid van de aandelen van FPJVC bezit, via het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC) (10 %) en de onderneming Myanma Timber Enterprise (MTE) (45 %), die eigendom is van de staat, en ii) het recht heeft de meerderheid van de leden van de raad van bestuur van FPJVC te benoemen (MONREC en MTE benoemen elk drie leden, op een totaal van elf).

21.6.2021

 

 

 

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, door middel van een staatsgreep de legitieme burgerregering omvergeworpen en de Staatsbestuursraad (SAC) opgericht om de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat uit te oefenen. Op 2 februari 2021 heeft het militaire regime een nieuw kabinet benoemd, waaronder een nieuwe minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC). Via de SAC en het nieuwe kabinet kreeg het militaire regime zeggenschap over en profiteerde het van staatsbedrijven, waaronder FPJVC. FPJVC wordt dus gecontroleerd door en genereert inkomsten voor de Tatmadaw, wat bijdraagt tot het vermogen van het leger om activiteiten uit te voeren die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen.

 

6.

Myanmar War Veterans Organization

Adres: Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Myanmar

Soort entiteit: niet-gouvernementele organisatie

Plaats van registratie: Yangon, Myanmar/Birma

Datum van registratie: 1973

Tel.: (067) 30485

Website: https://www.mwvo.org/Home/About

De Myanmar War Veterans Organization (MWVO) is een niet-gouvernementele organisatie die steun verleent aan voormalige leden van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Het is de belangrijkste organisatie van het land die op sociale en economische kwesties in verband met het leger weegt.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, door middel van een staatsgreep de legitieme burgerregering omvergeworpen en de Staatsbestuursraad (SAC) opgericht om de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat uit te oefenen. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

21.6.2021”

 

 

 

Volgens het mandaat van de MWVO fungeert de niet-gouvernementele organisatie als een reservemacht van de Tatmadaw en geeft zij mee vorm aan het nationale defensie- en veiligheidsbeleid. Daarnaast organiseert de MWVO steunbetogingen voor het regime en vormt zij volksmilities, waardoor zij de Tatmadaw steunt bij activiteiten die de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen.

De MWVO wordt geleid door prominente figuren van de Tatmadaw, zoals opperbevelhebber Min Aung Hlaing en plaatsvervangend opperbevelhebber Soe Win. Leden van de MWVO maken deel uit van de bestuursstructuur van de door militairen geleide conglomeraten, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) en Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). De MWVO heeft dus banden met personen en entiteiten die zijn genoemd in Besluit 2013/184/GBVB van de Raad en Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad.

 


21.6.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 219/55


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/999 VAN DE RAAD

van 21 juni 2021

tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus (1), en met name artikel 8 bis, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 18 mei 2006 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus vastgesteld.

(2)

Op 24 en 25 mei 2021 heeft de Europese Raad in zijn conclusies de gedwongen landing van een Ryanair-vlucht in Minsk (Belarus) op 23 mei 2021, waarmee de veiligheid van de luchtvaart in gevaar werd gebracht, en de detentie door de Belarussische autoriteiten van journalist Raman Pratasevitsj en van Sofia Sapega ten stelligste veroordeeld. Hij verzocht de Raad om zo spoedig mogelijk op basis van de toepasselijke sanctieregeling aanvullende plaatsingen van personen en entiteiten vast te stellen.

(3)

Gezien de ernst van dat incident moet nog één entiteit worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn, overeenkomstig bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006.

(4)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 21 juni 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1.


BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende rechtspersoon wordt toegevoegd aan lijst “B. In artikel 2, lid 1, bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen”:

 

Naam

Engelse transcriptie van de Belarussische spelling

Engelse transcriptie van de Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

Datum van plaatsing op de lijst

“15.

Belaeronavigatsia

Staatsbedrijf

Belarussisch: Белаэронавiгация

Дзяржаўнае прадпрыемства

Adres: 19 Korotkevich Str., Minsk, 220039, Republiek Belarus

Tel.: +375 (17) 215-40-51

Het staatsbedrijf BELAERONAVIGATSIA is verantwoordelijk voor de Belarussische luchtverkeersleiding. Het draagt daarom verantwoordelijkheid voor het op 23 mei 2021 zonder deugdelijke motivering omleiden van passagiersvlucht FR4978 naar het vliegveld van Minsk. Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

21.6.2021”

 

 

Russisch: Белаэронавигация

Государственное предприятие

Fax: +375 (17) 213-41-63

Website: http://www.ban.by/

E-mailadres: office@ban.by

Registratiedatum: 1996

Staatsbedrijf BELAERONAVIGATSIA is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.”

 


BESLUITEN

21.6.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 219/57


BESLUIT (GBVB) 2021/1000 VAN DE RAAD

van 21 juni 2021

tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 22 april 2013 heeft de Raad Besluit 2013/184/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

Op 22 maart 2021 en 19 april 2021 heeft de Raad 21 personen en twee entiteiten op de lijst geplaatst als reactie op de militaire staatsgreep in Myanmar/Birma van 1 februari 2021 en de daaropvolgende repressie van burgers en vreedzame demonstranten door leger en politie.

(3)

Gezien de aanhoudende activiteiten die de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, en de brute repressie en ernstige mensenrechtenschendingen in het land, heeft de Raad op 29 april 2021 Besluit (GBVB) 2021/711 (2) vastgesteld, waarbij de geldende beperkende maatregelen, met inbegrip van alle plaatsingen op de lijst, zijn verlengd.

(4)

Gelet op de aanhoudende ernstige situatie in Myanmar/Birma moeten acht personen en vier entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB van natuurlijke personen en rechtspersonen voor wie en entiteiten en lichamen waarvoor beperkende maatregelen gelden.

(5)

Besluit 2013/184/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij het onderhavige besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 21 juni 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Besluit 2013/184/GBVB van de Raad van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma (PB L 111 van 23.4.2013, blz. 75).

(2)  Besluit (GBVB) 2021/711 van de Raad van 29 april 2021 tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma (PB L 147 van 30.4.2021, blz. 17).


BIJLAGE

De bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst onder “A. In artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 1, bedoelde natuurlijke personen”:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming in de lijst

“36.

Soe Htut

Geboortedatum: 29 maart 1960;

Geboorteplaats: Mandalay, Myanmar;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Luitenant-generaal Soe Htut is een lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Hij is tevens lid van de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Soe Htut werd op 1 februari 2021 benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken.

21.6.2021

 

 

 

De minister van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de politie, de brandweer en het gevangeniswezen van Myanmar. Tot de taken van het ministerie van Binnenlandse Zaken behoren staatsveiligheid en openbare orde. In die hoedanigheid is luitenant-generaal Soe Htut verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen door de politie van Myanmar sinds de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, waaronder het doden van burgers en ongewapende demonstranten, schendingen van de vrijheid van vereniging en vreedzame vergadering, willekeurige arrestaties en opsluiting van oppositieleiders en vreedzame demonstranten en schendingen van de vrijheid van meningsuiting.

Daarnaast is luitenant-generaal Soe Htut als lid van de SAC direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma. Hij is ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de repressieve besluiten van de SAC, waaronder wetgeving die de mensenrechten schendt en de vrijheden van de burgers van Myanmar inperkt, en voor de ernstige mensenrechtenschendingen door de veiligheidstroepen van Myanmar.

 

37.

Tun Tun, Naung

(ook bekend als Tun Tun Naing; ook bekend als Htun Htun Naung)

Geboortedatum: 30 april 1963;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Luitenant-generaal Tun Tun Naung is lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en was voordien bevelhebber. Hij is minister van Grensaangelegenheden en lid van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad.

In 2013 was Tun Tun Naung de Noordelijke bevelhebber die toezicht hield op het Birmese militaire conflict met het onafhankelijkheidsleger van Kachin. In dit conflict hebben de troepen van Myanmar onder het bevel van Tun Tun Naung ernstige mensenrechtenschendingen begaan en het internationaal humanitair recht geschonden.

In 2017 was Tun Tun Naung bevelhebber van het "1e Bureau speciale operaties". Onder zijn bevel hebben troepen tijdens de zuiveringsoperaties tegen de Rohingya-bevolking wreedheden en ernstige mensenrechtenschendingen begaan tegen etnische minderheden in de deelstaat Rakhine. Deze operaties gingen van start op 25 augustus 2017 en betroffen willekeurige moorden, fysiek misbruik, foltering, seksueel geweld en detentie van Rohingya. Als bevelhebber in 2013 en 2017 is Tun Tun Naung verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma.

21.6.2021

 

 

 

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Tijdens deze gebeurtenissen aanvaardde Tun Tun Naung op 1 februari 2021 een benoeming tot minister van Grensaangelegenheden in de regering van de Unie en daarmee een zetel in de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad.

Als lid van de regering van de Unie en minister van Grensaangelegenheden is Tun Tun Naung verantwoordelijk voor activiteiten die de democratie en de rechtsstaat in Myanmar ondermijnen en voor acties die de vrede, de veiligheid en de stabiliteit van het land bedreigen.

 

38.

Win Shein

(ook bekend als U Win Shein)

Geboortedatum: 31 juli 1957;

Geboorteplaats: Mandalay, Myanmar;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Adres: Myananyadanar, Naypyitaw, Myanmar/Birma;

Win Shein is op 1 februari 2021 door opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot minister van Planning, Financiën en Industrie in de regering van de Unie.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing.

21.6.2021

 

 

Paspoortnummer: DM001478 (Myanmar/Birma), afgegeven op 10 september 2012, verstrijkt op 9 september 2022;

Nationaal identiteitsbewijs: 12DAGANA011336

Door zijn benoeming tot minister van Planning, Financiën en Industrie van de regering van de Unie te aanvaarden, en door zijn belangrijke rol in het economische beleid van het regime, is Win Shein verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

 

39.

Khin Maung Yi (ook bekend als Khin Maung Yee; ook bekend als U Khin Maung Yi)

Geboortedatum: 15 februari 1965;

Geboorteplaats: Rangoon, Myanmar;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Kolonel Khin Maung Yi is de huidige minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC). Hij was permanent secretaris in dit ministerie onder de democratisch verkozen regering.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Kolonel Khin Maung Yi werd op 2 februari 2021 door de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC).

21.6.2021

 

 

 

Volgens het recht van Myanmar is de minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud als enige verantwoordelijk voor het beheer van de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van Myanmar, en speelt die een cruciale rol bij de exploitatie van en handel in onder andere hulpbronnen zoals edelstenen, parels en andere minerale hulpbronnen en bosbouw. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud staat aan het hoofd van en heeft zeggenschap over Myanmar Pearl Enterprise (MPE), Myanmar Gems Enterprise (MGE) en Myanmar Timber Enterprise (MTE), die exclusieve rechten hebben op de productie van en handel in hulpbronnen op hun bevoegdheidsgebieden.

Door zijn benoeming tot minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud te aanvaarden en door zijn rol bij de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in Myanmar, draagt Khin Maung Yi bij aan de financiering van het militaire regime, en is hij derhalve verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

 

40.

Tin Aung San

Geboortedatum: 16 oktober 1960;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Nationaal identiteitsbewijs: 12/La Ma Na (N) 089 489

Admiraal Tin Aung San is opperbevelhebber van de Myanmarese marine en fungeert als minister van Vervoer en Communicatie. Hij is tevens lid van de Staatsbestuursraad (SAC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

21.6.2021

 

 

 

Admiraal Tin Aung San werd op 3 februari 2021 door de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot minister van Vervoer en Communicatie.

Als minister van de regering is hij verantwoordelijk voor communicatie en netwerken en neemt hij dus besluiten en voert hij beleid uit waarbij de vrijheid van toegang tot onlinegegevens wordt vastgelegd. Sinds hij het ministerie heeft overgenomen, zijn er tal van blokkeringen en opzettelijke vertragingen van het internet geweest, en werden aanbieders opgedragen om de onlinetoegang tot Facebook, Twitter en Instagram te verhinderen. Hij is derhalve rechtstreeks verantwoordelijk voor het beperken van de persvrijheid en de onlinetoegang tot informatie, waardoor hij de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnt.

Als lid van de SAC is Tin Aung San direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma. Hij is ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de repressieve besluiten van de SAC, waaronder wetgeving die de mensenrechten schendt en de vrijheden van de burgers van Myanmar inperkt, en voor de ernstige mensenrechtenschendingen door de veiligheidstroepen van Myanmar.

 

41.

Thida Oo

ook bekend als Daw Thida Oo

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: vrouwelijk

Thida Oo is op 2 februari 2021 door de opperbevelhebber van het leger van Myanmar (Tatmadaw), Min Aung Hlaing, benoemd tot procureur-generaal van de Unie van Myanmar. Zij is lid van de Investeringscommissie van Myanmar (MIC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 terzijde te schuiven en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de Staatsbestuursraad (SAC) opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

21.6.2021

 

 

 

Thida Oo is sinds de eerste dag van de staatsgreep lid van de regering. Zij gebruikt de bij de Wet betreffende de procureur-generaal van de Unie uit 2010 geboden bevoegdheid om politiek gemotiveerde processen te voeren, die uitmonden in willekeurige detentie, en op te treden als een faciliterende kracht voor de door het militaire regime begane misbruiken. Zij is derhalve betrokken bij acties en beleidsmaatregelen die de democratie en de rechtstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, en bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van Myanmar/Birma in gevaar brengen.

 

42.

Aung Lin Tun

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Generaal-majoor Aung Lin Tun is lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en viceminister van Defensie.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

21.6.2021

 

 

 

Generaal-majoor Aung Lin Tun werd op 11 mei 2021 door de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot viceminister van Defensie. Vóór zijn promotie maakte hij deel uit van het kabinet van de opperbevelhebber van het leger en was hij betrokken bij alle repressieve acties van de SAC en de Tatmadaw sinds de staatsgreep.

Generaal-majoor Aung Lin Tun is als viceminister van Defensie betrokken bij beleidsmaatregelen en acties die de democratie en de rechtstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, en bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van het land in gevaar brengen. Daarnaast is generaal-majoor Aung Lin Tun, als lid van het militaire regime, rechtstreeks verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten door de veiligheidstroepen tegen vreedzame betogers.

 

43.

Zaw Min Tun

Geboorteplaats: Yenanchaung, Myanmar;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Brigadegeneraal Zaw Min Tun is hoofd van het persteam van de Staatsbestuursraad en viceminister van Informatie. Hij is het voormalige hoofd van het True News Information Team van de Tatmadaw.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Hij werd op 5 februari 2021 door de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot hoofd van het persteam van de SAC en op 7 februari 2021 tot viceminister van Informatie.

Als woordvoerder van de Staatsbestuursraad heeft brigadegeneraal Zaw Min Tun alle persconferenties van de SAC, die tot doel hebben het discours van de SAC over de staatsgreep te verwoorden en het optreden van de junta sindsdien te rechtvaardigen, voorgezeten.

21.6.2021”

 

 

 

Als viceminister van Informatie van de regering is hij rechtstreeks verantwoordelijk voor de media in staatsbezit en dus voor de uitzending en publicatie van officieel nieuws. Sinds de benoeming van Chit Naing tot minister van Informatie en van Zaw Min Tun tot zijn plaatsvervanger zijn de kranten gevuld met pro-militaire artikelen. Zaw Min Tun is derhalve verantwoordelijk voor de propaganda van de junta en de verspreiding van desinformatie via de staatsmedia, die niet accuraat verslag uitbrengen. Hij is ook verantwoordelijk voor beslissingen die hebben geleid tot het harde optreden tegen de media in Myanmar. Het gaat onder meer om richtlijnen waarbij onafhankelijke media werden bevolen de woorden "staatsgreep", "militair regime" en "junta" niet te gebruiken, lokale nieuwskanalen in het land werden verboden en binnen- en buitenlandse journalisten werden gearresteerd. In zijn verklaringen steunt hij openlijk de militaire staatsgreep. Hij is daarom verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie in Myanmar/Birma door het beperken van de persvrijheid en de toegang tot informatie, zowel online als offline.

Als lid van zowel de SAC als de regering van de junta, is brigadegeneraal Zaw Min Tun betrokken bij en verleent hij steun aan acties en beleidsmaatregelen die de democratie en de rechtstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, en bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van Myanmar/Birma in gevaar brengen.

 

2)

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst onder “B. In artikel 6, lid 1, bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen”:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming in de lijst

“3.

Myanma Gems Enterprise (ook bekend onder de naam Myanmar Gems Enterprise)

Adres: NO.70-072, Yarza, Thingaha Road, Thapyaygone Ward, Zabuthiri Township, Naypyitaw, Myanmar;

soort entiteit: staatsbedrijf;

Myanmar Gems Enterprise (MGE) is een staatsbedrijf dat gecontroleerd wordt door het leger van Myanmar (Tatmadaw) en verantwoordelijk is voor het opstellen van regels en voorschriften, en voor het toezicht op en het verlenen van vergunningen aan plaatselijke particuliere ondernemers, het organiseren van handelsbeurzen en speciale verkopen voor de lucratieve handel in jade en edelstenen. MGE opereert onder leiding van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC), waarvan de minister is benoemd door de Staatsbestuursraad (SAC).

21.6.2021

 

 

plaats van registratie: Myanmar;

Website: http://www.mge.gov.mm/

Het leger van Myanmar (Tatmadaw) heeft al geruime tijd aanzienlijke belangen in jade en edelstenen, met name via de leiding van MGE, die bijna volledig uit voormalige militairen bestaat, en via de activiteiten van twee militaire conglomeraten (Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) en Myanmar Economic Corporation Limited (MEC)). De staatsgreep van 1 februari 2021 heeft MGE opnieuw onder militaire controle gebracht, waardoor de Tatmadaw aanzienlijke controle over de edelsteensector uitoefent. MGE genereert inkomsten voor verschillende ministeries van Myanmar en dankzij de verschillende hierboven beschreven activiteiten kan de Tatmadaw direct of indirect profiteren van de door deze sector gegenereerde inkomsten, wat bijdraagt tot het vermogen van het leger om activiteiten uit te voeren die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen en de mensenrechten in Myanmar/Birma op ernstige wijze schenden.

 

4.

Myanma Timber Enterprise

(ook bekend als Myanmar Timber Enterprise)

Adres:

Hoofdkantoor: Gyogone Forest Compound, Bayint Naung Road, Insein Township, Yangin, Myanmar

Filiaal: No 72/74 Shawe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar;

soort entiteit: staatsbedrijf;

plaats van registratie: Myanmar;

telefoonnummer: 01-3528789

Website: http://www.mte.com.mm/index.php/en

Myanma Timber Enterprise (MTE) is een staatsbedrijf dat ressorteert onder het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC). MTE heeft exclusieve rechten op de productie en uitvoer van hout in Myanmar/Birma.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, door middel van een staatsgreep de legitieme burgerregering omvergeworpen en de Staatsbestuursraad (SAC) opgericht om de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat uit te oefenen. Op 2 februari 2021 heeft het militaire regime een nieuw kabinet benoemd, waaronder een nieuwe minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC). Via de SAC en het nieuwe kabinet verwierf het militaire regime zeggenschap over en opbrengsten van staatsbedrijven, waaronder MTE. Myanma Timber Enterprise en haar dochterondernemingen worden dus gecontroleerd door en genereren inkomsten voor de Tatmadaw, wat bijdraagt tot het vermogen van het leger om activiteiten uit te voeren die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen.

21.6.2021

5.

Forest Products Joint Venture Corporation Limited

Adres:

422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., hoek van Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG;

soort entiteit: joint venture;

plaats van registratie: Myanmar;

telefoonnummer: 01-9010742; 01-9010744; 09-443250050

E-mail: fjv.md@gmail.com

Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) is actief in de houtindustrie in Myanmar en verwerkt teakhout en hardhout. FPJVC is een openbare onderneming, maar is eigendom van en staat onder zeggenschap van de staat, die i) de meerderheid van de aandelen van FPJVC bezit, via het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC) (10 %) en de onderneming Myanma Timber Enterprise (MTE) (45 %), die eigendom is van de staat, en ii) het recht heeft de meerderheid van de leden van de raad van bestuur van FPJVC te benoemen (MONREC en MTE benoemen elk drie leden, op een totaal van elf).

21.6.2021

 

 

 

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, door middel van een staatsgreep de legitieme burgerregering omvergeworpen en de Staatsbestuursraad (SAC) opgericht om de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat uit te oefenen. Op 2 februari 2021 heeft het militaire regime een nieuw kabinet benoemd, waaronder een nieuwe minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC). Via de SAC en het nieuwe kabinet kreeg het militaire regime zeggenschap over en profiteerde het van staatsbedrijven, waaronder FPJVC. FPJVC wordt dus gecontroleerd door en genereert inkomsten voor de Tatmadaw, wat bijdraagt tot het vermogen van het leger om activiteiten uit te voeren die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen.

 

6.

Myanmar War Veterans Organization

Adres: Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Myanmar;

soort entiteit: niet-gouvernementele organisatie;

plaats van registratie: Yangon, Myanmar/Birma;

datum van registratie: 1973;

telefoonnummer: (067) 30485

Website: https://www.mwvo.org/Home/About

De Myanmar War Veterans Organization (MWVO) is een niet-gouvernementele organisatie die steun verleent aan voormalige leden van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Het is de belangrijkste organisatie van het land die op sociale en economische kwesties in verband met het leger weegt.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, door middel van een staatsgreep de legitieme burgerregering omvergeworpen en de Staatsbestuursraad (SAC) opgericht om de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat uit te oefenen. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

21.6.2021”

 

 

 

Volgens het mandaat van de MWVO fungeert de niet-gouvernementele organisatie als een reservemacht van de Tatmadaw en geeft zij mee vorm aan het nationale defensie- en veiligheidsbeleid. Daarnaast organiseert de MWVO steunbetogingen voor het regime en vormt zij volksmilities, waardoor zij de Tatmadaw steunt bij activiteiten die de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen.

De MWVO wordt geleid door prominente figuren van de Tatmadaw, zoals opperbevelhebber Min Aung Hlaing en plaatsvervangend opperbevelhebber Soe Win. Leden van de MWVO maken deel uit van de bestuursstructuur van de door militairen geleide conglomeraten, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) en Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). De MWVO heeft dus banden met personen en entiteiten die zijn genoemd in Besluit 2013/184/GBVB van de Raad en Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad.

 


21.6.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 219/67


BESLUIT (GBVB) 2021/1001 VAN DE RAAD

van 21 juni 2021

tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 15 oktober 2012 Besluit 2012/642/GBVB (1) betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus vastgesteld.

(2)

Op 24 en 25 mei 2021 heeft de Europese Raad conclusies aangenomen waarin hij de gedwongen landing van een Ryanair-vlucht in Minsk (Belarus) op 23 mei 2021, waarmee de veiligheid van de luchtvaart in gevaar werd gebracht, en ook de detentie door de Belarussische autoriteiten van journalist Raman Pratasevitsj en van Sofia Sapega ten stelligste veroordeelt. De Europese Raad verzocht de Raad om zo spoedig mogelijk op basis van de toepasselijke sanctieregeling aanvullende plaatsingen van personen en entiteiten vast te stellen.

(3)

Gezien de ernst van dat incident moet één entiteit worden toegevoegd aan de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in de bijlage bij Besluit 2012/642/GBVB. Om ongewenste gevolgen van deze plaatsingen te vermijden, is het nodig om de lijst van gevallen waar de bevoegde autoriteiten van een lidstaat afwijkingen kunnen toestaan wat betreft de bevriezing van tegoeden en het verbod tegoeden en economische middelen ter beschikking te stellen aan op de lijst geplaatste personen of entiteiten, te wijzigen.

(4)

Besluit 2012/642/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2012/642/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 5 wordt lid 1 vervangen door:

“Artikel 5

1.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a)

noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van een in de bijlage genoemde persoon en de leden van diens gezin die van hem afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor het loutere houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d)

noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de bevoegde autoriteit de overige bevoegde autoriteiten en de Commissie ten minste twee weken voor zij de toestemming geeft, in kennis heeft gesteld van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven;

e)

gestort zullen worden op of betaald zullen worden van een rekening van een diplomatieke of consulaire post of een internationale organisatie die bescherming geniet op grond van het internationale recht, voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire post of de internationale organisatie;

f)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van kosten die noodzakelijk zijn voor:

i)

de uitvoering van vluchten voor humanitaire doeleinden, voor de evacuatie of repatriëring van personen, of voor initiatieven ter verstrekking van steun aan slachtoffers van natuur-, kern- of chemische rampen;

ii)

de uitvoering van vluchten in het kader van internationale adoptieprocedures;

iii)

de uitvoering van vluchten die nodig zijn voor het bijwonen van bijeenkomsten die ten doel hebben een oplossing voor de crisis in Belarus te vinden of ter bevordering van de beleidsdoelstellingen van de beperkende maatregelen;

iv)

een noodlanding, -start of -overvlucht door een luchtvaartmaatschappij uit de EU, of

g)

noodzakelijk zijn om dringende en duidelijk omschreven luchtvaartveiligheidskwesties aan te pakken en na voorafgaande raadpleging van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart.

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend.”.

2)

De bijlage bij Besluit 2012/642/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 21 juni 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus (PB L 285 van 17.10.2012, blz. 1).


BIJLAGE

De bijlage bij Besluit 2012/642/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende rechtspersoon wordt toegevoegd aan tabel B “In artikel 4, lid 1, bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen”:

 

Naam

Engelse transcriptie van de Belarussische spelling

Engelse transcriptie van de Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

Datum van plaatsing op de lijst

“15.

Belaeronavigatsia

Staatsbedrijf

Belarussisch: Белаэронавiгация

Дзяржаўнае прадпрыемства

Russisch: Белаэронавигация

Государственное предприятие

Adres: 19 Korotkevich Str., Minsk, 220039, Republiek Belarus

Tel.: +375 (17) 215-40-51

Fax: +375 (17) 213-41-63

Website: http://www.ban.by/

E-mailadres: office@ban.by

Registratiedatum: 1996

Het staatsbedrijf BELAERONAVIGATSIA is verantwoordelijk voor de Belarussische luchtverkeersleiding. Het draagt daarom verantwoordelijkheid voor het op 23 mei 2021 zonder deugdelijke motivering omleiden van passagiersvlucht FR4978 naar het vliegveld van Minsk. Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

Staatsbedrijf BELAERONAVIGATSIA is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021”


21.6.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 219/70


UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2021/1002 VAN DE RAAD

van 21 juni 2021

tot uitvoering van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus (1), en met name artikel 6, lid 1,

Gezien de voorstellen van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 15 oktober 2012 Besluit 2012/642/GBVB vastgesteld.

(2)

Op 9 augustus 2020 werden in Belarus presidentsverkiezingen gehouden, die niet aan de internationale normen bleken te voldoen en ontsierd werden door de repressie van onafhankelijke kandidaten en gewelddadig optreden tegen vreedzame demonstranten in de nasleep ervan. Op 11 augustus 2020 deed de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid namens de Unie een verklaring uitgaan, volgens welke de verkiezingen niet vrij en niet eerlijk waren verlopen. Daarin werd eveneens vermeld dat er maatregelen zouden kunnen worden genomen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor geweld, ongerechtvaardigde arrestaties en het vervalsen van de verkiezingsuitslag.

(3)

Op 2 oktober 2020 heeft de Raad Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2020/1388 (2) vastgesteld, waarbij 40 personen werden aangewezen die verantwoordelijk worden gehouden voor de repressie en intimidatie van vreedzame demonstranten, oppositieleden en journalisten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in Belarus, en voor het wanbeheer door de centrale kiescommissie van het verkiezingsproces.

(4)

Op 6 november 2020 heeft de Raad, gezien de ernst van de situatie in Belarus, Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2020/1650 (3) vastgesteld, waarbij Aliaksandr Lukashenka en 14 andere personen uit onder meer zijn kring van getrouwen, op de lijst zijn geplaatst van personen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(5)

Op 17 december 2020 heeft de Raad, gezien de repressie van het maatschappelijk middenveld in Belarus, Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2020/2130 (4) vastgesteld, waarbij 29 personen en 7 entiteiten op de lijst zijn geplaatst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(6)

Gezien de escalatie van de ernstige mensenrechtenschendingen in Belarus en de gewelddadige repressie van het maatschappelijk middenveld, de democratische oppositie, journalisten en personen die tot nationale minderheden behoren, moeten aanvullende plaatsingen van personen en entiteiten worden vastgesteld.

(7)

Op 24 en 25 mei 2021 heeft de Europese Raad in zijn conclusies de gedwongen landing van een Ryanair-vlucht in Minsk (Belarus) op 23 mei 2021, waarmee de veiligheid van de luchtvaart in gevaar werd gebracht, en de detentie door de Belarussische autoriteiten van journalist Raman Pratasevich en van Sofia Sapega ten stelligste veroordeeld. Hij verzocht de Raad om zo spoedig mogelijk op basis van de toepasselijke sanctieregeling aanvullende plaatsingen van personen en entiteiten vast te stellen.

(8)

Er moeten daarom 78 personen en 7 entiteiten worden toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit 2012/642/GBVB opgenomen lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2012/642/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 21 juni 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  PB L 285 van 17.10.2012, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2020/1388 van de Raad van 2 oktober 2020 tot uitvoering van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus (PB L 319I van 2.10.2020, blz. 13).

(3)  Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2020/1650 van de Raad van 6 november 2020 tot uitvoering van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus (PB L 370I van 6.11.2020, blz. 9).

(4)  Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2020/2130 van de Raad van 17 december 2020 tot uitvoering van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus (PB L 426I van 17.12.2020, blz. 14).


BIJLAGE

De bijlage bij Besluit 2012/642/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

(1)

de volgende natuurlijke personen worden toegevoegd aan lijst “A. de in artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 1, bedoelde natuurlijke personen”:

 

Naam

Engelse transcriptie van de Belarussische spelling

Engelse transcriptie van de Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

Datum van plaatsing op de lijst

89.

“Natallia Mikhailauna BUHUK

Natalia Mikhailovna BUGUK

Наталля Мiхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

Rechter bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 19.12.1989

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk is Natallia Buhuk verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten en demonstranten, met name de veroordeling van Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) en Darya Chultsova. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging en van het recht op een eerlijk proces tijdens processen die onder haar toezicht plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Алiна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

Substituut bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 12.3.1998

Geboorteplaats:

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als substituut bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk heeft Alina Kasianchyk het Lukashenka-regime vertegenwoordigd in politiek gemotiveerde zaken tegen journalisten, activisten en demonstranten. Met name heeft zij de journalisten Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) en Darya Chultsova op basis van de ongegronde beschuldigingen “samenzwering” en “verstoring van de openbare orde” vervolgd voor het filmen van vreedzame demonstraties. Ook heeft zij leden van het Belarussische maatschappelijke middenveld vervolgd, onder meer vanwege deelname aan vreedzame demonstraties en een eerbetoon aan de vermoorde demonstrant Aliaksandr Taraikousky. Zij heeft bij de rechter voortdurend verzocht om lange gevangenisstraffen.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

91.

Ihar Viktaravich KURYLOVICH

Igor Viktorovich KURILOVICH

Iгар Вiĸтаравiч КУРЫЛОВIЧ,

Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ

Hoofdonderzoeker van het Onderzoekscomité, afdeling Frunzenski-district

Geboortedatum: 26.9.1990

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofdonderzoeker bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk was Ihar Kurylovich betrokken bij het voorbereiden van de politiek gemotiveerde strafzaak tegen de journalisten Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) en Darya Chultsova. De journalisten, die vreedzame demonstraties filmden, werden beschuldigd van verstoring van de openbare orde en tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

92.

Siarhei Viktaravich SHATSILA

Sergei Viktorovich SHATILO

Сяргей Вiĸтаравiч ШАЦIЛА

Сергей Виĸторович ШАТИЛО

Rechter bij de rechtbank van het Sovetski-district in Minsk

Geboortedatum: 13.8.1989

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rechter van de rechtbank van het Sovetski-district in Minsk is Siarhei Shatsila verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen demonstranten, met name de veroordeling van Natallia Hersche, Dzmitry Halko en Dzmitry Karatkevich, die door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna als politieke gevangenen worden beschouwd.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

93.

Anastasia Vasileuna ACHALAVA

Anastasia Vasilievna ACHALOVA

Анастасiя Васiльеўна АЧАЛАВА

Анастасия Васильевна АЧАЛОВА

Rechter bij de rechtbank van het Leninski-district in Minsk

Geboortedatum: 15.10.1992

Geboorteplaats: Minsk, Belarus

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Leninski-district in Minsk is Anastasia Achalava verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, activisten en demonstranten – met name de veroordeling van het lid van de Coördinatieraad Dzmitry Kruk –, en tegen medisch personeel en senioren. Er zijn meldingen dat tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden gebruik werd gemaakt van anonieme getuigenverklaringen.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

94.

Mariya Viachaslavauna YAROKHINA

Maria Viacheslavovna YEROKHINA

Марыя Вячаславаўна ЯРОХIНА

Мария Вячеславовна ЕРОХИНА

Rechter bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 4.7.1987

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk is Mariya Yarokhina verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, militante vakbondsleden, sportlieden en demonstranten, met name de veroordeling van de journalist Uladzimir Hrydzin.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

95.

Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK

Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK

Юлiя Аляĸсандраўна БЛIЗНЮК

Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК

Adjunct-voorzitter/rechter bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 23.9.1971

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als adjunct-voorzitter en rechter bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk is Yuliya Blizniuk verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, activisten en demonstranten, met name de veroordeling van de demonstranten Artsiom Khvashcheuski, Artsiom Sauchuk en Maksim Pauliushchyk. De Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna beschouwt deze personen als politieke gevangenen.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

96.

Anastasia Dzmitreuna KULIK

Anastasia Dmitrievna KULIK

Анастасiя Дзмiтрыеўна КУЛIК

Анастасия Дмитриевна КУЛИК

Rechter bij de rechtbank van het Pervomaiski-district in Minsk

Geboortedatum: 28.7.1989

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als rechter van de rechtbank van het Pervomaiski-district in Minsk is Anastasia Kulik verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten, met name de veroordeling van Aliaksandr Zakharevich, die door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna als politiek gevangene wordt beschouwd.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

97.

Maksim Leanidavich TRUSEVICH

Maksim Leonidovich TRUSEVICH

Маĸсiм Леанiдавiч ТРУСЕВIЧ

Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ

Rechter bij de rechtbank van het Pervomaiski-district in Minsk

Geboortedatum: 12.8.1989

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rechter bij de rechtbank van het Pervomaiski-district in Minsk is Maksim Trusievich verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging en van het recht op een eerlijk proces tijdens processen die onder zijn leiding plaatsvonden.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

98.

Tatsiana Yaraslavauna MATYL

Tatiana Yaroslavovna MOTYL

Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ

Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ

Rechter bij de rechtbank van het Moskovski-district in Minsk

Geboortedatum: 20.1.1968

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Moskovski-district in Minsk is Tatsiana Matyl verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten, met name de veroordeling van de oppositiepoliticus Mikalai Statkevich en de journalist Alexander Borozenko (Alyaksandr Barazenka). Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging en van het recht op een eerlijk proces tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

99.

Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA

Aleksandr Anatolevich RUDENKO

Аляĸсандр Анатольевiч РУДЗЕНКА

Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО

Adjunct-voorzitter bij de rechtbank van het Oktyabrski-district in Minsk

Geboortedatum: 1.12.1981

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-voorzitter en rechter bij de rechtbank van het Oktyabrski-district in Minsk is Aliaksandr Rudzenka verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, activisten en demonstranten, met name het beboeten van een oudere en gehandicapte demonstrant en de veroordeling van Liudmila Kazak, de advocaat van de Belarussische oppositieleider Maryia Kalesnikava. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging en van het recht op een eerlijk proces tijdens processen die onder zijn leiding plaatsvonden.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

100.

Aliaksandr Aliaksandravich VOUK

Aleksandr Aleksandrovich VOLK

Аляĸсандр Аляĸсандравiч ВОЎК

Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК

Rechter bij de rechtbank van het Sovetski-district in Minsk

Geboortedatum: 1.8.1979

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rechter van de rechtbank van het Sovetski-district in Minsk is Aliaksandr Vouk verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten, met name de veroordeling van Anastasia en Victoria Mirontsev (Anastasiya en Viktoryia Mirontsava), die door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna als politieke gevangenen worden beschouwd. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging en van het recht op een eerlijk proces tijdens processen die onder zijn leiding plaatsvonden.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

101.

Volha Siarheeuna NIABORSKAIA

Olga Sergeevna NEBORSKAIA

Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ

Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ

Rechter bij de rechtbank van het Oktyabrski-district in Minsk

Geboortedatum: 14.2.1991

Geboorteplaats:

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als rechter van de rechtbank van het Oktyabrski-district in Minsk is Volha Niaborskaia verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten en journalisten, met name de veroordeling van Safiya Malashevich en Tsikhan Kliukach, die door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna als politieke gevangenen worden beschouwd. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

102.

Marina Sviataslavauna ZAPASNIK

Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK

Марына Святаславаўна ЗАПАСНIК

Марина Святославовна ЗАПАСНИК

Adjunct-voorzitter van de rechtbank van het Leninski-district in Minsk

Geboortedatum: 28.3.1982

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als adjunct-voorzitter van de rechtbank van het Leninski-district in Minsk is Marina Zapasnik verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten, met name de veroordeling van de activisten Vladislav Zenevich, Olga Pavlova, Volha Klaskouskaya, Viktar Barushka, Siarhei Ratkevich, Aleksey Charvinskiy, Andrey Khrenkov, de student Viktar Aktsistau, en de minderjarige Maksim Babich. De Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna beschouwt hen allen als politieke gevangenen.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

103.

Maksim Yurevich FILATAU

Maksim Yurevich FILATOV

Максiм Юр’евiч Фiлатаў

Максим Юрьевич ФИЛАТОВ

Rechter bij de rechtbank van Lida

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rechter bij de rechtbank van Lida is Maksim Filatau verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten, met name de veroordeling van de activist Vitold Ashurok, die door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna is erkend als politiek gevangene.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававiч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

Rechter bij de rechtbank van het Leninski-district in Brest

Geboortedatum: 24.1.1979

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rechter bij de rechtbank van het Leninski-district in Brest is Andrei Hrushko verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten, met name de veroordeling van als politiek gevangenen erkende activisten, en van minderjarigen.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

105.

Dzmitry Iurevich HARA

Dmitry Iurevich GORA

Дзмiтрый Юр’евiч ГАРА

Дмитрий Юрьевич ГОРА

Voorzitter van het onderzoekscomité van Belarus (benoemd op 11 maart 2021)

Voormalig plaatsvervangend procureur-generaal van de Republiek Belarus (tot 11 maart 2021)

Geboortedatum: 4.5.1970

Geboorteplaats: Tbilisi, voormalige Socialistische Sovjetrepubliek Georgië (tegenwoordig Georgië)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als plaatsvervangend procureur-generaal tot maart 2021 draagt Dzmitry Hara verantwoordelijkheid voor politiek gemotiveerde strafzaken tegen vreedzame demonstranten, leden van de oppositie, journalisten, het maatschappelijk middenveld en gewone burgers. Ook was hij betrokken bij het instellen van politiek gemotiveerde strafprocessen tegen Siarhei Tsikhanousky, activist van de oppositie en echtgenoot van de presidentskandidaat Sviatlana Tsikhanouskaya.

Als Hoofd van de Intergouvernementele Commissie, opgericht door het Openbaar Ministerie om klachten van burgers over machtsmisbruik van rechtshandhavers te onderzoeken, is Dzmitry Hara verantwoordelijk voor de nalatigheid van deze instelling, aangezien er, ondanks verzoeken tot opening van strafzaken naar aanleiding van klachten over het gebruik van geweld, mishandeling en marteling, de instelling van geen enkel onderzoek bekend is.

Sinds maart 2021 is hij voorzitter van het Onderzoekscomité van Belarus. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het vervolgen van mensenrechtenverdedigers en deelnemers aan vreedzame demonstraties.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

106.

Aliaksei Kanstantsinavich STUK

Alexey Konstantinovich STUK

Аляĸсей Канстанцiнавiч СТУК

Алеĸсей Константинович СТУК

Plaatsvervangend procureur-generaal van de Republiek Belarus

Geboortedatum: 1959

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als plaatsvervangend procureur-generaal draagt Aliaksei Stuk verantwoordelijkheid voor politiek gemotiveerde strafzaken tegen de oppositie, journalisten, het maatschappelijk middenveld en gewone burgers. Hij is verantwoordelijk voor het verscherpen van de controle over de activiteiten van burgers in verenigingen en op het werk en voor het opleggen van buitensporig hoge juridische aansprakelijkheid aan deelnemers aan vreedzame demonstraties. Hij heeft publiekelijk verklaard dat het Openbaar Ministerie “illegale” burgerverenigingen in kaart zou brengen en hun activiteiten zou verbieden.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

107.

Genadz Iosifavich DYSKO

Gennadi Iosifovich DYSKO

Генадзь Iосiфавiч ДЫСКО

Геннадий Иосифович ДЫСКО

Plaatsvervangend procureur-generaal van de Republiek Belarus, staatsadviseur Justitie 3e klasse Geboortedatum: 22.3.1964

Geboorteplaats: Oshmyany, regio/oblast Grodno/Hrodna, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als plaatsvervangend procureur-generaal draagt Genadz Dysko verantwoordelijkheid voor politiek gemotiveerde strafzaken tegen de oppositie, journalisten, het maatschappelijk middenveld en gewone burgers. Ook was hij betrokken bij het instellen van politiek gemotiveerde strafprocessen tegen Siarhei Tsikhanousky, activist van de oppositie en echtgenoot van de presidentskandidaat Sviatlana Tsikhanouskaya.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

108.

Sviatlana Anatoleuna LYUBETSKAYA

Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA

Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ

Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ

Lid van het Huis van Afgevaardigden van de Nationale Vergadering van de Republiek Belarus, voorzitter van de vaste commissie Wetgeving

Geboortedatum: 3.6.1971

Geboorteplaats: voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Oekraïne)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als voorzitter van de parlementaire commissie Wetgeving is Sviatlana Lyubetskaya verantwoordelijk voor het aannemen van het nieuwe Wetboek van administratieve overtredingen (van kracht sinds 1 maart 2021) dat willekeurige arrestaties toestaat en verhoogde aansprakelijkheid oplegt voor deelname aan massabijeenkomsten en het tonen van politieke symbolen. Met deze wetgevende activiteiten is zij verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder het recht op vreedzame vergadering, en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie. Ook ondermijnen deze activiteiten in ernstige mate de democratie en de rechtsstaat in Belarus.

21.6.2021

109.

Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU

Alexei Vladimirovich YEGOROV

Аляксей Уладзiмiравiч ЯГОРАЎ

Алексей Владимирович ЕГОРОВ

Lid van het Huis van Afgevaardigden van de Nationale Vergadering van de Republiek Belarus, vice-voorzitter van de vaste commissie Wetgeving

Geboortedatum: 16.12.1969

Geboorteplaats: Novosokolniki, regio/oblast Pskov, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Russische Federatie)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als vice-voorzitter van de parlementaire commissie Wetgeving is Aliaksei Iahorau verantwoordelijk voor het aannemen van het nieuwe Wetboek van administratieve overtredingen (van kracht sinds 1 maart 2021) dat willekeurige arrestaties toestaat en verhoogde aansprakelijkheid oplegt voor deelname aan massabijeenkomsten en het tonen van politieke symbolen. Met deze wetgevende activiteiten is hij verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder het recht op vreedzame vergadering, en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie. Ook ondermijnen deze activiteiten in ernstige mate de democratie en de rechtsstaat in Belarus.

21.6.2021

110.

Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK

Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK

Аляксандр Паўлавiч АМЕЛЬЯНЮК

Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК

Lid van het Huis van Afgevaardigden van de Nationale Vergadering van de Republiek Belarus, vice-voorzitter van de vaste commissie Wetgeving

Geboortedatum: 6.3.1964

Geboorteplaats: Kobrin, regio/oblast Brest, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als vice-voorzitter van de parlementaire commissie Wetgeving is Aliaksandr Amelianiuk verantwoordelijk voor het aannemen van het nieuwe Wetboek van administratieve overtredingen (van kracht sinds 1 maart 2021) dat willekeurige arrestaties toestaat en verhoogde aansprakelijkheid oplegt voor deelname aan massabijeenkomsten en het tonen van politieke symbolen. Met deze wetgevende activiteiten is hij verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder het recht op vreedzame vergadering, en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie. Ook ondermijnen deze activiteiten in ernstige mate de democratie en de rechtsstaat in Belarus.

21.6.2021

111.

Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK

Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK

Андрэй Мiĸалаевiч МУКАВОЗЧЫК

Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК

Politiek commentator van “Belarus Vandaag” (“Sovetskaya Belarus – Belarus Segodnya”)

Geboortedatum: 13.6.1963

Geboorteplaats: Novosibirsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Russische Federatie)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Paspoortnummer: MP 3413113 en MP 2387911

Andrei Mukavozchyk is een van de belangrijkste propagandisten van het Lukashenka-regime die schrijft voor “Belarus Today”, de officiële krant van de presidentiële staf. In zijn artikelen wordt stelselmatig en met vervalste informatie een negatief en denigrerend beeld gegeven van de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld. Hij is een van de voornaamste bronnen van de staatspropaganda, waarin de repressie van de democratische oppositie en van het maatschappelijk middenveld gesteund en gerechtvaardigd wordt.

In mei 2020 ontving Mukavozchyk de “Gouden Pen”-prijs van de regeringsgezinde Belarussische Unie van journalisten. In december 2020 ontving hij uit handen van vertegenwoordigers van het Belarussische ministerie van Informatie de prijs de “Gouden letter”. In januari 2021 kende Lukashenka per decreet Mukavozchyk de medaille “Verdienste van de arbeid” toe.

Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

112.

Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA

Sergey Alexandrovich GUSACHENKO

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

Adjunct-voorzitter van de nationale staatstelevisie en -radio-omroep (Belteleradio)

Geboortedatum: 5.11.1983

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Telefoon kantoor: (+375-17) 369 90 15

In zijn functie als adjunct-voorzitter van de nationale omroep Belteleradio en auteur en gastheer van de wekelijkse propagandistische TV-show “Glavny efir” heeft Siarhei Gusachenka het Belarussische publiek bewust voorzien van valse informatie over de verkiezingsresultaten, de demonstraties en de door de staatsautoriteiten begane repressie. Hij is rechtstreeks verantwoordelijk voor de manier waarop de staatstelevisie de informatie brengt over de situatie in het land en steunt zo de autoriteiten, met inbegrip van Lukashenka.

Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

113.

Genadz Branislavavich DAVYDZKA

Gennadi Bronislavovich DAVYDKO

Генадзь Бранiслававiч ДАВЫДЗЬКА

Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКO

Lid van het Huis van Afgevaardigden, voorzitter van de commissie Mensenrechten en Media

Voorzitter van de Belarussische politieke organisatie Belaya Rus

Geboortedatum: 29.9.1955

Geboorteplaats: Popovka, district Senno, regio/oblast Vitebsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Paspoortnummer MP2156098

Als voorzitter van Belaya Rus, een belangrijke pro-Lukashenka-organisatie, is Genadz Davydzka een van de belangrijkste propagandisten van het regime. In zijn steun aan Lukashenka gebruikte hij veelvuldig opruiende taal en moedigde hij geweld van het staatsapparaat tegen vreedzame demonstranten aan.

Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

114.

Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Olga Nikolaevna CHEMODANOVA

Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА

Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА

Perssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Belarus

Geboortedatum: 13.10.1977

Geboorteplaats: regio/oblast Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

Rang: kolonel

Paspoortnummer: MC1405076

Als belangrijkste mediapersoon van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Belarus speelt Volha Chamadanava een centrale rol bij het verdraaien en omdraaien van de feiten over het geweld tegen de demonstranten, en bij het verspreiden van valse informatie over de demonstranten. Ze heeft vreedzame demonstranten bedreigd en blijf het geweld tegen hen rechtvaardigen.

Zij is onderdeel van en spreekt namens het veiligheidsapparaat en steunt aldus het Lukashenka-regime.

21.6.2021

115.

Siarhei Ivanavich SKRYBA

Sergei Ivanovich SKRIBA

Сяргей Iванавiч СКРЫБА

Сергей Иванович СКРИБА

Rector magnificus van de Belarussische Economische Staatsuniversiteit (onderwijszaken)

Geboortedatum: 21.11.1964/1965

Geboorteplaats: Kletsk, regio/oblast Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

E-mail: skriba_s@bseu.by

In zijn functie als rector magnificus van de Belarussische Economische Staatsuniversiteit (BSEU), onderwijszaken, is Siarhei Skryba verantwoordelijk voor de sancties – waaronder verwijdering van de universiteit – tegen studenten vanwege hun deelname aan vreedzame demonstraties.

Sommige sancties volgden op de oproep van Lukashenka van 27 oktober 2020 om studenten die aan demonstraties en stakingen deelnamen van de universiteit te verwijderen.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

116.

Siarhei Piatrovich RUBNIKOVICH

Sergei Petrovich RUBNIKOVICH

Сяргей Пятровiч РУБНIКОВIЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ

Rector van de Belarussische Medische Staatsuniversiteit Geboortedatum: 1974

Geboorteplaats: Sharkaushyna, regio/oblast Vitebsk/Viciebsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rector van de Belarussische Medische Staatsuniversiteit – een benoeming die door Aliaksandr Lukashenka werd goedgekeurd – is Siarhei Rubnikovich verantwoordelijk voor het besluit van het universiteitsbestuur om studenten van de universiteit te verwijderen vanwege hun deelname aan vreedzame demonstraties. Het bevel hen te verwijderen werd genomen na de oproep van Lukashenka van 27 oktober 2020 om studenten die aan demonstraties en stakingen deelnamen van de universiteit te verwijderen.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

117.

Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH

Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH

Аляĸсандр Генадзевiч БАХАНОВIЧ

Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

Rector van de Technische Staatsuniversiteit van Brest

Geboortedatum: 1972

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rector van de Technische Staatsuniversiteit van Brest – een benoeming die door Aliaksandr Lukashenka werd goedgekeurd – is Aliaksandr Bakhanovich verantwoordelijk voor het besluit van het universiteitsbestuur om studenten van de universiteit te verwijderen vanwege hun deelname aan vreedzame demonstraties. Het bevel hen te verwijderen werd genomen na de oproep van Lukashenka van 27 oktober 2020 om studenten die aan demonstraties en stakingen deelnamen van de universiteit te verwijderen.

Bakhanovich is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

118.

Mikhail Ryhoravich BARAZNA

Mikhail Grigorevich BOROZNA

Мiхаiл Рыгоравiч БАРАЗНА

Михаил Григорьевич БОРОЗНА

Rector van de Belarussische Staatsacademie der Kunsten (BSAA)

Geboortedatum: 20.11.1962

Geboorteplaats: Rykasheva, regio/oblast Mogilev/Mahiliou, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rector van de Belarussische Staatsacademie der Kunsten is Mikhail Barazna verantwoordelijk voor het besluit van het universiteitsbestuur om studenten van de universiteit te verwijderen vanwege hun deelname aan vreedzame demonstraties.

Het bevel hen te verwijderen werd genomen na de oproep van Lukashenka van 27 oktober 2020 om studenten die aan demonstraties en stakingen deelnamen van de universiteit te verwijderen.

Mikhail Barazna is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

119.

Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU

Maksim Vladimirovich RYZHENKOV

Максiм Уладзiмiравiч РЫЖАНКОЎ

Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ

Eerste adjunct-kabinetchef van de president

Geboortedatum: 19.6.1972

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als eerste adjunct-kabinetschef van de president heeft Maksim Ryzhankou nauwe banden met de president en is hij verantwoordelijk voor de uitoefening van de presidentiële bevoegdheden op het gebied van binnenlands en buitenlands beleid. Gedurende zijn nu ruim 20-jarige carrière bij de Belarussische overheid heeft hij onder meer bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gediend, en op verschillende diplomatieke posten. Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

120.

Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA

Dmitry Aleksandrovich LUKASHENKO

Дзмiтрый Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО

Zakenman, voorzitter van de presidentiële sportclub

Geboortedatum: 23.3.1980

Geboorteplaats: Mogilev/Mahiliou, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Dzmitry Lukashenka is de zoon van Aliaksandr Lukashenka en zakenman. Hij is sinds 2005 voorzitter van de Publieke Staatsvereniging “de presidentiële sportclub”, en werd in 2020 als voorzitter herkozen. Hij doet zaken via deze entiteit en leidt verschillende ondernemingen. Hij was aanwezig bij de geheime inauguratie van Aliaksandr Lukashenka in september 2020. Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

121.

Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO)

Лiлiя Валер’еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

Zakenvrouw, directeur van een kunstgalerie

Geboortedatum: 1978 of 1979

Geboorteplaats:

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

Liliya Lukashenka is de echtgenote van Viktar Lukashenka en de schoondochter van Aliaksandr Lukashenka. Zij heeft nauwe banden met een aantal belangrijke bedrijven die profijt trekken van het Lukashenka-regime, waaronder Dana Holdings/Dana Astra, Belkhudozhpromysly en Eastleigh trading Ltd. Samen met haar echtgenoot Viktar Lukashenka was zij aanwezig bij de geheime inauguratie van Aliaksandr Lukashenka in september 2020. Aldus trekt zij profijt van en steunt zij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

122.

Valeri Valerevich IVANKOVICH

Valery Valerevich IVANKOVICH

Валерый Валер’евiч IВАНКОВIЧ

Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ

Algemeen directeur van de open vennootschap op aandelen “MAZ”

Geboortedatum: 1971

Geboorteplaats: Novopolotsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als algemeen directeur van de open vennootschap op aandelen “MAZ” draagt Valeri Ivankavich verantwoordelijkheid voor de detentie van werknemers in de bedrijfsgebouwen van MAZ door de veiligheidsdiensten en voor het ontslag van personeel dat deelnam aan vreedzame demonstraties tegen het regime. Hij is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld.

Hij werd door Lukashenka tot lid benoemd van de commissie die belast is met het opstellen van wijzigingen aan de grondwet van Belarus. Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Zakenman, eigenaar en algemeen directeur van LLC Synesis

Geboortedatum:

Geboorteplaats: voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig de Russische Federatie)

Geslacht: man

Nationaliteit: Russisch, Belarussisch

In zijn functie als algemeen directeur van LLC Synesis is Alexander Shatrov verantwoordelijk voor het besluit van het bedrijf om de Belarussische autoriteiten een surveillanceplatform, Kipod, te leveren dat video-opnamen kan doorzoeken en analyseren en dat gebruikmaakt van gezichtsherkenningssoftware. Hij draagt aldus bij aan de onderdrukking door het staatsapparaat van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

Synesis LLC en dochteronderneming Panoptes trekken profijt van hun deelname aan het Staatssysteem voor Openbare Veiligheidmonitoring. Ook andere bedrijven waarvan Shatrov (mede-)eigenaar is, zoals BelBet en Synesis Sport, trekken profijt van overheidscontracten.

Hij heeft publiekelijk de demonstranten tegen het Lukashenka-regime gehekeld en het gebrek aan democratie in Belarus gerelativeerd. Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

124.

Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Sergei Semionovich TETERIN

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

Zakenman, eigenaar van BELGLOBALSTART, mede-eigenaar van VIBEL, voorzitter van de Belarussische Tennisfederatie

Geboortedatum: 7.1.1961

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Siarhei Tsiatseryn is een van de meest vooraanstaande zakenlieden die in Belarus actief zijn, met zakenbelangen in de handel in alcoholische dranken (via zijn bedrijf “Belglobalstart”), levensmiddelen en meubels. Hij behoort tot de vertrouwelingen van Lukashenka.

In 2019 kreeg Belglobalstart de gelegenheid om een multifunctioneel zakencentrum te bouwen tegenover het presidentieel paleis in Minsk. Hij is mede-eigenaar van het bedrijf VIBEL dat reclameboodschappen verkoopt op een aantal nationale TV-kanalen. Hij is voorzitter van de Belarussische Tennisfederatie en voormalig adviseur van Lukashenka op sportgebied.

Hij heeft publiekelijk Belarussische sportlieden veroordeeld die protesteerden tegen het Lukashenka-regime, met name tegen het geweld jegens en de vervolging van vreedzame demonstranten, journalisten en mensenrechtenactivisten. Hij heeft hierbij gezegd dat deze sportlieden al het geld dat de staat in hen had geïnvesteerd moesten terugbetalen.

Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Zakenman, eigenaar van de bedrijven Safmar, Slavkali en Slavneft

Geboortedatum: 9.5.1958

Geboorteplaats: Akmolinsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Kazakhstan)

Geslacht: man

Nationaliteit: Russisch

Mikhail Gutseriev is een prominente Russische zakenman met zakenbelangen in Belarus in de sectoren energie, kaliumcarbonaat, horeca en andere. Hij is een oude vriend van Aliaksandr Loekasjenko en heeft dankzij deze band aanzienlijke rijkdom en invloed opgebouwd onder de politieke elite in Belarus. Gutserievs bedrijf Safmar was de enige Russische oliefirma die tijdens de energiecrisis tussen Belarus en Rusland begin 2020 olie bleef leveren aan Belarussische raffinaderijen.

Ook steunde Gutseriev Lukashenka in geschillen met Rusland over olieleveranties. Gutseriev is eigenaar van het bedrijf Slavkali, dat het Nezhinski kaliumchloride exploitatie- en verwerkingsbedrijf bouwt op de Starobinski kali- en zoutafzetting, nabij Lyuban. Dit is, met een waarde van 2 miljard USD, de grootste investering in Belarus. Lukashenka heeft beloofd ter ere van hem de plaatsnaam Lyuban te wijzigen in Gutserievsk. Andere bedrijven van hem in Belarus zijn de Slavneft tankstations en brandstoftanks, een hotel, een zakencentrum en een luchthaven in Minsk. Lukashenka verdedigde Gutseriev nadat er een strafrechtelijk onderzoek naar hem was geopend in Rusland. Lukashenka heeft Gutseriev verder bedankt voor zijn financiële bijdragen aan liefdadigheid en zijn investeringen van miljarden dollars in Belarus. Naar verluidt heeft Gutseriev Lukashenka luxueuze cadeaus geschonken.

Ook heeft hij, toen journalisten een onderzoek instelden naar het vermogen van Lukashenka, verklaard de eigenaar te zijn van een verblijf dat feitelijk eigendom is van Lukashenka, en hem zo gedekt. Naar verluidt was Gutseriev op de geheime inauguratie van Lukashenka op 23 september 2020. In oktober 2020 waren zowel Lukashenka als Gutseriev aanwezig bij het in gebruik nemen van een door laatstgenoemde gesponsorde orthodoxe kerk. Volgens berichten in de media werden na het ontslag van de stakende werknemers van de Belarussische staatsmedia in augustus 2020 ter vervanging Russische mediamedewerkers aan boord van een vliegtuig van Gutseriev naar Belarus gevlogen en ondergebracht in hotel Minsk Renaissance, dat ook eigendom van Gutseriev is. Mikhail Gutseriev trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime, en steunt dit.

21.6.2021

126.

Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alexei Ivanovich OLEKSIN

Аляксей Iванавiч АЛЕКСIН

Алексей Иванович ОЛЕКСИН

Zakenman en mede-eigenaar van de Bremino-groep

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Aliaksei Aleksin is een van de belangrijkste zakenlieden in Belarus, met zakenbelangen in de sectoren olie- en energie, ontwikkeling, logistiek, tabak, detailhandel, financiën enzovoort. Hij onderhoudt nauwe banden met Aliaksandr Lukashenka en diens zoon en voormalig nationaal veiligheidsadviseur Viktar Lukashenka. Hij is actief in de bikerbeweging in Belarus, een hobby die hij deelt met Viktar Lukashenka. Zijn bedrijf bezit vastgoed in Alexandria 2 (regio/oblast Mogilev/Mahiliou), algemeen bekend als de “presidentiële residentie”, waar Aliaksandr Lukashenka regelmatig komt.

Hij is mede-eigenaar van de Bremino-groep – initiatiefnemer en medebeheerder van de speciale economische zone Bremino-Orsha, dat per presidentieel decreet, ondertekend door Aliaksandr Lukashenka, werd opgericht. Het bedrijf heeft voor het ontwikkelen van de zone Bremino-Orsha staatssteun ontvangen, en verschillende financiële, belasting- en andere voordelen. Aleksin en de andere eigenaren van Bremino Groep kregen steun van Viktar Lukashenka.

Inter Tobacco en Energo-Oil, bedrijven die eigendom zijn van Aleksin of zijn naaste familie, kregen exclusieve rechten om tabaksproducten in te voeren in Belarus, op basis van een decreet van Aliaksandr Lukashenka. Ook kregen ze overheidssteun voor de oprichting van Tabakierka kiosken. Naar verluidt was hij betrokken bij de oprichting van GardServis, de eerste, door de overheid goedgekeurde, particuliere militaire onderneming in Belarus, die banden zou hebben met het Belarussische veiligheidsapparaat. Aldus trekt hij profijt van het Lukashenka-regime.

21.6.2021

127.

Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU

Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV

Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

Zakenman, mede-eigenaar van de Bremino-groep en de Sohra-groep

Geboortedatum: 22.11.1976 of 22.11.1975

Geboorteplaats: Ruzhany, regio/oblast Brest, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Aliaksandr Zaitsau is de voormalige assistent van Viktar Lukashenka, de zoon en nationale veiligheidsadviseur van Aliaksandr Lukashenka. Door zijn toegang tot de familie Lukashenka krijgt Zaitsau lucratieve contracten voor zijn ondernemingen. Hij is eigenaar van de Sohra-groep die het recht heeft om de productie (tractoren, trucks) van overheidsbedrijven uit te voeren naar de Golfstaten en Afrikaanse landen. Hij is tevens mede-eigenaar van de Bremino-groep. Het bedrijf heeft voor het ontwikkelen van de zone Bremino-Orsha staatssteun ontvangen, en verschillende financiële, belasting- en andere voordelen. Zaitsau en de andere eigenaren van Bremino Group kregen steun van Viktar Lukashenka.

Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

128.

Ivan Branislavavich MYSLITSKI

Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY

Iван Бранiслававiч МЫСЛIЦКI

Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ

Eerste adjunct-hoofd van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 23.10.1976

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als eerste adjunct-hoofd van het departement voor strafuitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat bevoegd is voor de detentiecentra, is Ivan Myslitski verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in deze detentiecentra werden vastgehouden in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, in lijn met de toespraak van Lukashenka voor de officieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In deze functie draagt hij verantwoordelijkheid voor de detentieomstandigheden in de Belarussische gevangenissen, waar gedetineerden onder meer worden ingedeeld naar verschillende vormen van mishandeling en marteling, zoals verbale mishandeling, eenzame opsluiting, het verbieden van telefoongesprekken en bezoeken, verminking, afranseling en wrede foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

129.

Aleh Mikalaevich BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Мiĸалаевiч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

Adjunct-hoofd van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het departement voor strafuitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat bevoegd is voor de detentiecentra, is Aleh Beliakou verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in deze detentiecentra werden vastgehouden in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, in lijn met de toespraak van Lukashenka voor de officieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In deze functie draagt hij verantwoordelijkheid voor de detentieomstandigheden in de Belarussische gevangenissen, waar gedetineerden onder meer worden ingedeeld naar verschillende vormen van mishandeling en marteling, zoals verbale mishandeling, eenzame opsluiting, het verbieden van telefoongesprekken en bezoeken, verminking, afranseling en wrede foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

130.

Uladzislau Aliakseevich MANDRYK

Vladislav Alekseevich MANDRIK

Уладзiслаў Аляксеевiч МАНДРЫК

Владислав Алексеевич МАНДРИК

Adjunct-hoofd van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 4.7.1971

Geboorteplaats:

Nationaal ID: 3040771A125PB2 Paspoortnummer: MP3810311

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het departement voor strafuitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat bevoegd is voor de detentiecentra, is Uladzislau Mandryk verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in deze detentiecentra werden vastgehouden in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, in lijn met de toespraak van Lukashenka voor de officieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In deze functie draagt hij verantwoordelijkheid voor de detentieomstandigheden in de Belarussische gevangenissen, waar gedetineerden onder meer worden ingedeeld naar verschillende vormen van mishandeling en marteling, zoals verbale mishandeling, eenzame opsluiting, het verbieden van telefoongesprekken en bezoeken, verminking, afranseling en wrede foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мiкалаевiч ДАЙЛIДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

Adjunct-hoofd van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 1.7.1974

Geboorteplaats:

Paspoortnummer: KH2133825

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het departement voor strafuitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat bevoegd is voor de detentiecentra, is Andrei Dailida verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in deze detentiecentra werden vastgehouden in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, in lijn met de toespraak van Lukashenka voor de officieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In deze functie draagt hij verantwoordelijkheid voor de detentieomstandigheden in de Belarussische gevangenissen, waar gedetineerden onder meer worden ingedeeld naar verschillende vormen van mishandeling en marteling, zoals verbale mishandeling, eenzame opsluiting, het verbieden van telefoongesprekken en bezoeken, verminking, afranseling en wrede foltering. Voor zijn werk als adjunct-hoofd van het departement voor strafuitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontving hij in december 2020 de Presidentiële Orde van Verdienste voor het Moederland en heeft aldus profijt getrokken van het Lukashenka-regime.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

132.

Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI

Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII

Алег Мiкалаевiч ЛАШЧЫНОЎСКI

Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ

Voormalig adjunct-hoofd van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 12.5.1963

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn voormalige functie als adjunct-hoofd van het departement voor strafuitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat bevoegd is voor de detentiecentra, is Aleh Lashchynouski verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in deze detentiecentra werden vastgehouden in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, in lijn met de toespraak van Lukashenka voor de officieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Met zijn voormalige functie draagt hij verantwoordelijkheid voor de omstandigheden in de Belarussische gevangenissen en de repressieve maatregelen die er worden genomen, waar gedetineerden onder meer worden ingedeeld naar verschillende vormen van mishandeling en marteling, zoals verbale mishandeling, eenzame opsluiting, het verbieden van telefoongesprekken en bezoeken, verminking, afranseling en wrede foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

133.

Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA

Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA

Жана Уладзiмiраўна БАТУРЫЦКАЯ

Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ

Hoofd van het directoraat tenuitvoerlegging veroordelingen van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 20.4.1972

Geboorteplaats:

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als Hoofd van het directoraat tenuitvoerlegging veroordelingen van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat bevoegd is voor de detentiecentra, is Zhana Baturitskaia verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in deze detentiecentra werden vastgehouden in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, in lijn met de toespraak van Lukashenka voor de officieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In deze functie draagt zij verantwoordelijkheid voor de detentieomstandigheden in de Belarussische gevangenissen, waar gedetineerden onder meer worden ingedeeld naar verschillende vormen van mishandeling en marteling, zoals verbale mishandeling, eenzame opsluiting, het verbieden van telefoongesprekken en bezoeken, verminking, afranseling en wrede foltering.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

134.

Dzmitry Mikalaevich STREBKOU

Dmitry Nikolaevich STREBKOV

Дзмiтрый Мiкалаевiч СТРЭБКОЎ

Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ

Hoofd van gevangenis nr. 8 in Zhodino

Geboortedatum: 19.3.1977

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van gevangenis nr. 8 in Zhodino is Dzmitry Strebkou verantwoordelijk voor de erbarmelijke omstandigheden in het detentiecentrum en voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in dit en het tijdelijke detentiecentrum waren gedetineerd in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

135.

Yauhen Andreevich SHAPETSKA

Evgeniy Andreevich SHAPETKO

Яўген Андрэевiч ШАПЕЦЬКА

Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО

Hoofd van het centrum voor het isoleren van delinquenten Akrestina

Geboortedatum: 30.3.1989

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het centrum voor het isoleren van delinquenten Akrestina is Yauhen Shapetska verantwoordelijk voor de erbarmelijke omstandigheden in dit centrum en voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in dit centrum waren gedetineerd in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

136.

Ihar Ryhoravich KENIUKH

Igor Grigorevich KENIUKH

Iгар Рыгоравiч КЕНЮХ

Игорь Григорьевич КЕНЮХ

Hoofd van het tijdelijke detentiecentrum Akrestina

Geboortedatum: 21.1.1980

Geboorteplaats: regio/oblast Gomel/Homyel, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het tijdelijke detentiecentrum Akrestina is Ihar Keniukh verantwoordelijk voor de erbarmelijke omstandigheden en de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder afranselingen en marteling, van burgers die in dit centrum waren gedetineerd in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

Hij oefende druk uit op de medische staf om dokters die sympathiseerden met de demonstranten te ontslaan. Verschillende vrouwen getuigen in het verslag van het Centrum voor de bevordering van vrouwenrechten “Haar rechten” dat de behandeling in het detentiecentrum Akrestina in Minsk het meest mensonterend was en dat de agenten van OMON bijzonder wreed waren en gebruik maakten van foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

137.

Hleb Uladzimiravich DRYL

Gleb Vladimirovich DRIL

Глеб Уладзiмiравiч ДРЫЛЬ

Глеб Владимирович ДРИЛЬ

Adjunct-hoofd van het tijdelijke detentiecentrum Akrestina

Geboortedatum: 12.5.1980

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct hoofd van het tijdelijke detentiecentrum Akrestina is Hleb Dryl verantwoordelijk voor de erbarmelijke omstandigheden en de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder afranselingen en marteling, van burgers die in dit centrum waren gedetineerd in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

Volgens getuigenverklaringen zijn sommige vrouwen die tussen 9 en 12 augustus 2020 in detentie zaten, hard geslagen in de detentiecentra. Verschillende vrouwen getuigen in het verslag van het Centrum voor de bevordering van vrouwenrechten “Haar rechten” dat de behandeling in het detentiecentrum Akrestina in Minsk het meest mensonterend was en dat de agenten van OMON bijzonder wreed waren en gebruik maakten van foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

138.

Uladzimir Iosifavich LAPYR

Vladimir Yosifovich LAPYR

Уладзiмiр Iосiфавiч ЛАПЫР

Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ

Adjunct-hoofd van het tijdelijke detentiecentrum Akrestina

Geboortedatum: 21.8.1977

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het tijdelijke detentiecentrum Akrestina is Uladzimir Lapyr verantwoordelijk voor de erbarmelijke omstandigheden en de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder afranselingen en marteling, van burgers die in dit centrum waren gedetineerd in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020. Verschillende vrouwen getuigen in het verslag van het Centrum voor de bevordering van vrouwenrechten “Haar rechten” dat de behandeling in het detentiecentrum Akrestina in Minsk het meest mensonterend was en dat de agenten van OMON bijzonder wreed waren en gebruik maakten van foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

139.

Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich VASILIUK

Аляксандр Уладзiмiравiч ВАСIЛЮК

Александр Владимирович ВАСИЛЮК

Hoofd van het onderzoeksteam van het Onderzoekscomité

Geboortedatum: 8.5.1975

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het onderzoeksteam van het Onderzoekscomité van Belarus is Aliaksandr Vasiliuk verantwoordelijk voor politiek gemotiveerde vervolgingen en detentie, met name van de leden van de Coördinatieraad van de oppositie, waaronder oppositieleider Mariya Kalesnikava, die door mensenrechtenorganisaties als politieke gevangene wordt beschouwd. Hij is ook verantwoordelijk voor de detentie van verschillende vertegenwoordigers van oppositie-media.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

140.

Yauhen Anatolevich ARKHIREEU

Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV

Яўген Анатольевiч АРХIРЭЕЎ

Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ

Hoofd van het hoofddepartement Onderzoek, centraal bureau van het Onderzoekscomité

Geboortedatum: 1.7.1977

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het hoofddepartement Onderzoek van het Onderzoekscomité van Belarus is Yauhen Arkhireeu verantwoordelijk voor het openen en onderzoeken van politiek gemotiveerde strafrechtelijke procedures van met name van leden van de Coördinatieraad van de oppositie, en van andere demonstranten. Doel van deze onderzoeken is het intimideren van demonstranten en de deelname aan vreedzame demonstraties te criminaliseren.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

141.

Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN

Alexey Igorovich KOVRYZHKIN

Аляĸсей Iгаравiч КАЎРЫЖКIН

Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН

Hoofd van het onderzoeksteam, hoofddepartement Onderzoek, Onderzoekscomité

Geboortedatum: 3.11.1981

Geboorteplaats: Bobruisk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het onderzoeksteam van het Onderzoekscomité van Belarus is Aliaksei Kauryzhkin verantwoordelijk voor politiek gemotiveerde vervolgingen en detentie, met name van leden van het campagneteam van presidentskandidaat Viktar Babarika en van leden van Coördinatieraad, waaronder advocaat Maksim Znak, die door mensenrechtenorganisaties als politiek gevangene wordt beschouwd.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

142.

Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU

Alexander (Alexandr) Dmitrievich AGAFONOV

Аляксандр Дзмiтрыевiч АГАФОНАЎ

Александр Дмитриевич АГАФОНОВ

Eerste adjunct-hoofd van het hoofddepartement Onderzoek, Onderzoekscomité

Geboortedatum: 13.3.1982

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als eerste adjunct-hoofd van het hoofddepartement Onderzoek van het Onderzoekscomité van Belarus is Aliaksandr Ahafonau verantwoordelijk voor politiek gemotiveerde vervolgingen en arrestaties van de presidentskandidaat Siarhei Tsikhanousky – oppositieactivist en echtgenoot van presidentskandidaat Sviatlana Tsikhanouskaya –, en van andere politieke activisten, waaronder Mikalai Statkevich en Dzmitry Kazlou. Siarhei Tsikhanousky, Dzmitry Kazlou, en Mikalai Statkevich worden door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna erkend als politieke gevangenen.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

143.

Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK

Konstantin Fedorovich BYCHEK

Канстанцiн Фёдаравiч БЫЧАК

Константин Фёдорович БЫЧЕК

Afdelingshoofd van het departement Onderzoek van de KGB

Geboortedatum: 20.9.1985

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als afdelingshoofd van het departement Onderzoek van de KGB had Kanstantsin Bychak de leiding over het politiek gemotiveerde onderzoek naar presidentskandidaat Viktar Babarika. De kandidatuur van Babarika werd door de centrale kiescommissie geweigerd. Dit besluit was gebaseerd op een verslag van de KGB en officiële verklaringen van Bychak op de televisie die, terwijl het onderzoek nog liep, zei dat Babarika schuldig was aan witwassen.

Op 26 oktober 2020 bedreigde Bychak op de staatstelevisie vreedzame demonstranten met de mededeling dat hun acties als terroristische daad zouden worden aangemerkt.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor de repressie van de democratische oppositie en de repressie van het maatschappelijk middenveld.

21.6.2021

144.

Andrei Siarheevich BAKACH

Andrei Sergeevich BAKACH

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

Hoofd van het politiecommissariaat van het Pervomaiski-district in Minsk

Geboortedatum: 19.11.1983

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het departement van Binnenlandse Zaken van het Pervomaiski-districtsbestuur in Minsk (sinds december 2019) is Andrei Bakach verantwoordelijk voor de acties van de politie in zijn politiedistrict en -bureau. In de periode dat hij de leiding had werden vreedzame demonstranten in Minsk onderworpen aan wrede, onmenselijke en onterende behandelingen in zijn politiebureau.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

145.

Aliaksandr Uladzimiravich PALULEKH

Aleksandr Vladimirovich POLULEKH

Аляксандр Уладзiмiравiч ПАЛУЛЕХ

Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ

Hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 25.6.1979

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het directoraat Binnenlandse Zaken van het Frunzenski-districtsbestuur in Minsk is Aliaksandr Palulekh verantwoordelijk voor de repressie – met name mishandeling, waaronder marteling –, van vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 door de politie van dit district, en van vreedzame demonstranten die waren gedetineerd in het politiebureau dat hij leidt.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

146.

Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH

Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH

Аляксандр Аляксандравiч ЗАХВIЦЭВIЧ

Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ

Adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 1.1.1977

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk heeft Aliaksandr Zakhvitsevich de leiding over de politie openbare veiligheid en is hij verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het Frunzenski-district gedetineerde burgers, en voor het algemene, brute politiegeweld tegen vreedzame demonstranten. Politieagenten die onder leiding staan van Zakhvitsevich hebben gedetineerden gemarteld.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

147.

Siarhei Uladzimiravich USHAKOU

Sergei Vladimirovich USHAKOV

Сяргей Уладзiмiравiч УШАКОЎ

Сергей Владимирович УШАКОВ

Adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 22.8.1980

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk heeft Siarhei Ushakou de leiding over de recherche en is hij verantwoordelijk voor de acties van zijn ondergeschikten, met name de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het Frunzenski-district gedetineerde burgers, en voor het algemene, brute politiegeweld tegen vreedzame demonstranten. Politieagenten die onder directe leiding staan van Ushakou hebben gedetineerden gemarteld.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

148.

Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA

Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO

Сяргей Пятровiч АРЦЁМЕНКА

Сергей Петрович АРТЁМЕНКО

Adjunct-hoofd van de politie van het Pervomaiski-district in Minsk

Geboortedatum: 26.3.1973

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van de politie van het Pervomaiski-district in Minsk is Siarhei Artsiomenka, die de leiding heeft over de politie openbare veiligheid, verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, door zijn ondergeschikten van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het politiecommissariaat van het Pervomaiski-district gedetineerde burgers, en voor het algemene, brute politiegeweld tegen vreedzame demonstranten. Een voorbeeld daarvan is de mishandeling van bloemist Maksim Haroshin, die werd gearresteerd nadat hij bloemen had uitgereikt aan de deelnemers van de vrouwenmars van 13 oktober 2020. Artemenko oefende druk uit op burgers om niet aan vreedzame demonstraties deel te nemen.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

149.

Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI

Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY

Аляксандр Мiхайлавiч РЫДЗЕЦКI

Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ

Voormalig hoofd van het politiecommissariaat van het Oktyabrski-district in Minsk, hoofd van het directoraat interne veiligheid van de commissie voor forensisch onderzoek van de staat

Geboortedatum: 14.8.1978

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn voormalige functie als hoofd van de politiecommissariaat van het Oktyabrski-district in Minsk was Aliaksandr Rydzetski verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, door zijn ondergeschikten van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in dat district gedetineerde burgers.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

150.

Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK

Dmitry Evgenevich BURDIUK

Дзмiтрый Яўгеньевiч БУРДЗЮК

Дмитрий

Евгеньевич БУРДЮК

Hoofd van het politiecommissariaat van het Oktyabrski-district, voormalig hoofd van het politiecommissariaat van het Partizanski-district in Minsk

Geboortedatum: 31.1.1980

Geboorteplaats: regio/oblast Brest, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Persoonlijk identificatienummer: 3310180C009PB7

Paspoortnummer: MP3567896

Als voormalig hoofd van het politiecommissariaat van het Partizanski-district in Minsk was Dzmitry Burdziuk verantwoordelijk voor zware afranselingen en marteling van vreedzame demonstranten en omstanders in dat district in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

In december 2020 werd hij benoemd tot hoofd van het politiecommissariaat van het Oktyabrski-district.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

151.

Vital Vitalevich KAPILEVICH

Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH

Вiталь Вiтальевiч КАПIЛЕВIЧ

Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ

Hoofd van het politiecommissariaat van het Leninski-district in Minsk

Geboortedatum: 26.11.1988

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het politiecommissariaat van het Leninski-district in Minsk is Vital Kapilevich verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers, gedetineerd in het politiecommissariaat van het Leninski-district. De gedetineerden werd medische hulp ontzegd; paramedisch personeel werd bij aankomst bij het commissariaat geïntimideerd om te voorkomen dat het medische bijstand zou verlenen aan de gedetineerden.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en voor de repressie van het maatschappelijk middenveld.

21.6.2021

152.

Kiryl Stanislavavich KISLOU

Kirill Stanislavovich KISLOV

Кiрыл Станiслававiч КIСЛОЎ

Кирилл Станиславович КИСЛОВ

Hoofd van het politiecommissariaat van het Zavodski-district in Minsk

Geboortedatum: 2.1.1979

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het politiecommissariaat van het Zavodski-district in Minsk is Kiryl Kislou verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers, gedetineerd in dit politiebureau. Ook is hij verantwoordelijk voor de grootscheepse repressie door zijn ondergeschikten van vreedzame demonstranten, journalisten, mensenrechtenactivisten, arbeiders, vertegenwoordigers van de academische wereld en omstanders.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en voor de repressie van het maatschappelijk middenveld.

21.6.2021

153.

Siarhei Aliaksandravich VAREIKA

Sergey Aleksandrovich VAREIKO

Сяргей Аляĸсандравiч ВАРЭЙКА

Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО

Hoofd van het politiecommissariaat van het Moskovski-district in Minsk, voormalig adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Zavodski-district in Minsk

Geboortedatum: 1.2.1980

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Als voormalig adjunct-hoofd van de politie van het Zavodskoi-district is Siarhei Vareika verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het politiecommissariaat van het Zavodski-district gedetineerde burgers. Ook is hij verantwoordelijk voor de acties van zijn ondergeschikten die deelnamen aan de grootscheepse repressie van vreedzame demonstranten, journalisten, mensenrechtenactivisten, arbeiders, vertegenwoordigers van de academische wereld en omstanders.

Op 21 december 2020 werd hij benoemd tot hoofd van het politiecommissariaat van het Moskovski-district in Minsk.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en voor de repressie van het maatschappelijk middenveld.

21.6.2021

154.

Siarhei Feliksavich DUBAVIK

Sergey Feliksovich DUBOVIK

Сяргей Фелiĸсавiч ДУБАВIК

Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК

Adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Leninski-district

Geboortedatum: 1.2.1974

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het politiecommissariaat van het Leninski-district is Siarhei Dubavik verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het politiecommissariaat van het Leninski-district gedetineerde burgers. De gedetineerden medische hulp werd ontzegd; paramedisch personeel werd bij aankomst bij het commissariaat geïntimideerd om te voorkomen dat het medische bijstand zou verlenen aan de gedetineerden.

Ook is hij verantwoordelijk voor de acties van zijn ondergeschikten die deelnamen aan de grootscheepse repressie van vreedzame demonstranten, journalisten, mensenrechtenactivisten, arbeiders, vertegenwoordigers van de academische wereld en omstanders.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

155.

Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI

Alexander (Alexandr) Mechislavovich ANDRIEVSKII

Аляĸсандр Мечыслававiч АНДРЫЕЎСКI

Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ

Adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 29.4.1982

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk is Aliaksandr Andryeuski verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het politiecommissariaat van het Frunzenski-district gedetineerde burgers. Gedetineerden zaten urenlang geknield en met gebogen hoofd, werden in elkaar geslagen en geslagen met een taser.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

156.

Vital Mikhailavich MAKRYTSKI

Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII

Вiталь Мiхайлавiч МАКРЫЦКI

Виталий

Михайлович МАКРИЦКИЙ

Adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Oktyabrski-district in Minsk (tot 17 december 2020) Sinds 17 december 2020 hoofd van het politiecommissariaat van het Partizanski-district in Minsk

Geboortedatum: 17.2.1975

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Als voormalig adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Oktyabrski-district in Minsk was Vital Makrytski verantwoordelijk voor zware afranselingen en marteling van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in dit commissariaat gedetineerde vreedzame demonstranten en omstanders.

In december 2020 werd hij bevorderd tot hoofd van het politiecommissariaat van het Partizanski-district in Minsk.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

157.

Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI

Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII

Яўген Аляĸсеевiч УРУБЛЕЎСКI

Евгений Алеĸсеевич ВРУБЛЕВСКИЙ

Senior sergeant van de politie van het centrum voor het isoleren van delinquenten Akrestina

Geboortedatum: 28.1.1966

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Als senior sergeant van de politie van het centrum voor het isoleren van delinquenten, is Yauhen Urubleuski verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in centrum voor het isoleren van delinquenten gedetineerde burgers. Volgens getuigen en verslagen in de media nam hij in augustus 2020 persoonlijk deel aan brute afranselingen van gedetineerde burgers.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen.

21.6.2021

158.

Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU

Nikolai Nikolaevich KARPENKOV

Мiĸалай Мiĸалаевiч КАРПЯНКОЎ

Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ

Viceminister van Binnenlandse Zaken, voormalig hoofd van het hoofddepartement voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en corruptie van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 6.9.1968

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het hoofddepartement voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en corruptie van het ministerie van Binnenlandse Zaken is Mikalai Karpiankau verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling van burgers die deelnamen aan vreedzame protesten, en hun willekeurige arrestatie en detentie. Talloze getuigenissen en foto- en videobewijs tonen aan dat de groep onder zijn bevel vreedzame demonstranten slaat, arresteert en met vuurwapens bedreigt.

Op 6 september 2020 werd Karpiankou gefilmd terwijl hij met een wapenstok een glazen deur inslaat van een café waar vreedzame demonstranten zich verschuilden, en hen op brute wijze arresteert. Er is een opname uitgebracht, waarop Karpiankou zegt dat zijn departement vuurwapens zal gebruiken tegen demonstranten.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

159.

Mikhail Viachaslavavich HRYB

Mikhail Viacheslavovich GRIB

Мiхаiл Вячаслававiч ГРЫБ

Михаил Вячеславович ГРИБ

Hoofd van hoofddepartement van Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de stad Minsk

Geboortedatum: 29.7.1980

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Mikhail Hryb was van maart 2019 tot oktober 2020 Hoofd van het hoofddepartement van Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de regio Vitebsk/Viciebsk, en werd vervolgens benoemd tot hoofd van het hoofddepartement van Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de stad Minsk, waarbij hij de rang van generaal-majoor van de militia (politietroepen) kreeg.

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de acties van de politietroepen in de regio Vitebsk/Viciebsk tot oktober 2020 en in Minsk vanaf oktober 2020, waaronder de gewelddadige repressie van vreedzame demonstranten en de schending van het recht op vreedzame vergadering en op vrije meningsuiting in de nasleep van de Belarussische presidentsverkiezingen van 2020 gepleegd door deze politietroepen in Vitebsk en Minsk.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

160.

Viktar Genadzevich KHRENIN

Viktor Gennadievich KHRENIN

Вiктар Генадзевiч ХРЭНIН

Виктор Геннадиевич ХРЕНИН

Minister van Defensie

Geboortedatum: 1.8.1971

Geboorteplaats: Navahrudak/Novogrudek, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Rang: Luitenant-generaal

BY Paspoortnummer: KH2594621

Persoonlijk identificatienummer: 3010871K003PB1

Viktar Khrenin is sinds 20 januari 2020 minister van Defensie van Belarus en in die functie verantwoordelijk voor de beslissing van het Commando van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht om, op last van Lukashenka, zonder deugdelijke motivering op 23 mei 2021 een militair vliegtuig uit te sturen om de gedwongen landing van passagiersvlucht FR4978 op het vliegveld van Minsk te begeleiden. Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op de het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevitsj en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

Hij heeft in verschillende publieke verklaringen in augustus 2020 gezegd bereid te zijn het leger in te zetten tegen vreedzame demonstranten, en deze – door hun gebruik van de historische rood-witte vlag – op een lijn geplaatst met nazicollaborateurs.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

161.

Ihar Uladzimiravich HOLUB

Igor Vladimirovich GOLUB

Iгар Уладзiмiравiч ГОЛУБ

Игорь Владимирович ГОЛУБ

Bevelhebber van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht van het leger

Geboortedatum: 19.11.1967

Geboorteplaats: Chernigov, regio/oblast Chernigov, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Oekraïne)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Rang: generaal-majoor

BY Paspoortnummer: KH2187962

Persoonlijk identificatienummer: 3191167E003PB1

In zijn functie als bevelhebber van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht van het leger van de Republiek Belarus is Ihar Holub verantwoordelijk voor de beslissing van het Commando van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht om, op last van Lukashenka, zonder deugdelijke motivering op 23 mei 2021 een militair vliegtuig uit te sturen om de gedwongen landing van passagiersvlucht FR4978 op het vliegveld van Minsk te begeleiden.

Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op de het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

Na het incident rechtvaardigde Ihar Holub de acties van de Belarussische luchtvaartautoriteiten in gezamenlijke persverklaringen met Artsiom Sikorski, de directeur van het departement luchtvaart van het Belarussisch ministerie van Vervoer.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

162.

Andrei Mikalaevich GURTSEVICH

Andrei Nikolaevich GURTSEVICH

Андрэй Мiкалаевiч ГУРЦЕВИЧ

Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ

Chef van de hoofdstaf, eerste onderbevelhebber van de luchtmacht

Geboortedatum: 27.7.1971

Geboorteplaats: Baranovich, regio/oblast Brest, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Rang: generaal-majoor

BY Paspoortnummer: MP3849920

Persoonlijk identificatienummer: 3270771C016PB2

In zijn functie als Chef van de hoofdstaf en eerste onderbevelhebber van de luchtmacht van het leger is Andrei Gurtsevich verantwoordelijk voor de beslissing van het Commando van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht om, op last van Lukashenka, zonder deugdelijke motivering op 23 mei 2021 een militair vliegtuig uit te sturen om de gedwongen landing van passagiersvlucht FR4978 op het vliegveld van Minsk te begeleiden.

Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus. Na het incident rechtvaardigde hij in persverklaringen de acties van de Belarussische autoriteiten.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie in Belarus, en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

163.

Leanid Mikalaevich CHURO

Leonid Nikolaevich CHURO

Леанiд Мiкалаевiч ЧУРО

Леонид Николаевич ЧУРО

Directeur-generaal van het staatsbedrijf BELAERONAVIGATSIA

Geboortedatum: 8.7.1956

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

BY Paspoortnummer: P4289481

Persoonlijk identificatienummer: 3080756A068PB5

In zijn functie als directeur-generaal van het overheidsbedrijf BELAERONAVIGATSIA is Leanid Churo verantwoordelijk voor de Belarussische luchtverkeersleidingsdiensten. Hij draagt daarom verantwoordelijkheid voor het op 23 mei 2021 zonder deugdelijke motivering omleiden van passagiersvlucht FR4978 naar het vliegveld van Minsk. Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

164.

Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA

Alexey Nikolaevich AVRAMENKO

Аляксей Мiкалаевiч АЎРАМЕНКА

Алексей Николаевич АВРАМЕНКО

Minister van Vervoer en Communicatie

Geboortedatum: 11.5.1977

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

BY Paspoortnummer: MP3102183

Persoonlijk identificatienummer: 3110577A020PB2

In zijn functie als minister van Vervoer en Communicatie van Belarus is Aliaksei Auramenka verantwoordelijk voor het staatsbeheer van de burgerluchtvaart en het toezicht op de luchtverkeersleidingsdiensten. Hij draagt daarom verantwoordelijkheid voor het op 23 mei 2021 zonder deugdelijke motivering omleiden van passagiersvlucht FR4978 naar het vliegveld van Minsk. Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus. Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

165.

Artsiom Igaravich SIKORSKI

Artem Igorevich SIKORSKIY

Арцём Iгаравiч СIКОРСКI

Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

Directeur van het departement luchtvaart van het Belarussisch ministerie van Vervoer en Communicatie

Geboortedatum: 1983

Geboorteplaats: Soligorsk, regio/oblast Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

BY Paspoortnummer: MP3785448

Persoonlijk identificatienummer: 3240483A023PB7

In zijn functie als directeur van het departement luchtvaart van het Belarussisch ministerie van Vervoer en Communicatie van Belarus is Artsiom Sikorski verantwoordelijk voor het staatsbeheer van de burgerluchtvaart en het toezicht op de luchtverkeersleidingsdiensten. Hij draagt daarom verantwoordelijkheid voor het zonder deugdelijke motivering omleiden van passagiersvlucht FR4978 naar Minsk op 23 mei 2021. Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

Na het incident rechtvaardigde Artsiom Sikorski de acties van de Belarussische luchtvaartautoriteiten in gezamenlijke persverklaringen met Ihar Holub, de bevelhebber van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht van de strijdkrachten van de Republiek Belarus.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie, en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

166.

Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH

Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH

Алег Сяргеевiч ГАЙДУКЕВIЧ

Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ

Plaatsvervangend voorzitter van de vaste commissie voor Internationale Zaken in het Huis van Afgevaardigden van de Nationale Vergadering, lid van de delegatie van de Nationale Vergadering voor contacten met de Parlementaire Vergadering van de Raad van Euro pa

Geboortedatum: 26.3.1977

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Persoonlijk identificatienummer: 3260377A081PB9

Paspoortnummer: MP2663333

Aleh Haidukevich is de plaatsvervangend voorzitter van de vaste commissie voor Internationale Zaken in het Huis van Afgevaardigden van de Nationale Vergadering en lid van de delegatie van de Nationale Vergadering voor contacten met de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. In publieke verklaringen juichte hij het omleiden van passagiersvlucht FR4978 naar Minsk op 23 mei 2021 toe. Dit politiek gemotiveerde besluit werd zonder deugdelijke motivering genomen en was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

Daarnaast verklaarde Aleh Haidukevich publiekelijk dat Belarussische oppositieleiders ook in het buitenland aangehouden zouden kunnen worden en “in de achterbak van een auto” naar Belarus vervoerd, waarmee hij zijn steun uitsprak voor het voortdurende hardhandige optreden van de veiligheidstroepen tegen de democratische oppositie en journalisten.

Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

(2)

de volgende rechtspersonen worden toegevoegd aan lijst “B. de in artikel 4, lid 1, bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen”:

 

Naam

Engelse transcriptie van de Belarussische spelling

Engelse transcriptie van de Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

Datum van plaatsing op de lijst

8.

Sohra Groep / Sohra LLC

ООО Сохра

Adres: Revolucyonnaya 17/19, office no. 22, 220030 Minsk, Belarus

Inschrijvingsnummer: 192363182

Website: http://sohra.by/

E-mail: info@sohra.by

Het bedrijf Sohra is eigendom van Aliaksandr Zaitsau, een van de meest invloedrijke zakenlieden in Belarus, die nauwe banden onderhoudt met het Belarussische politieke establishment en een naaste medewerker is van Lukashenka’s oudste zoon Viktar. Sohra stimuleert de verkoop van Belarussische industriële producten in Afrika en landen in het Midden-Oosten. Sohra is medeoprichter van het defensie-bedrijf BSVT-New Technologies dat zich bezighoudt met wapenproductie en de modernisering van raketten. Sohra gebruikt zijn bevoorrechte positie om als gevolmachtigde te dienen tussen het politieke establishment en Belarussische staatsbedrijven, en buitenlandse partners in Afrika en het Midden-Oosten. Het is ook betrokken bij goudwinning in Afrikaanse landen dankzij door het Lukashenka-regime verkregen concessies.

Aldus trekt de Sohra-groep profijt van het Lukashenka-regime.

21.6.2021

9.

BREMINO GROEP, LLC

ООО “Бремино групп”

Inschrijvingsnummer: (УНН/ИНН): 691598938

Adres: Niamiha 40, Minsk 220004, Belarus; regio/oblast Orsha/Vorsha, dorp Bolbasovo, Zavodskaya 1k, Belarus

Website: http://www.bremino.by

E-mail: office@bremino.by; marketing@bremino.by

De Bremino-groep is initiatiefnemer en medebeheerder van de speciale economische zone Bremino-Orsha, dat per presidentieel decreet, ondertekend door Aliaksandr Lukashenka, werd opgericht. Het bedrijf heeft voor het ontwikkelen van de zone Bremino-Orsha staatssteun ontvangen, en verschillende financiële, belasting- en andere voordelen. De eigenaren van Bremino Orsha – Aliaksandr Zaitsau, Mikalai Varabei en Aliaksei Aleksin – behoren tot de intieme kring van zakenlieden rondom Lukashenka en onderhouden nauwe banden met Lukashenka en diens familie.

Aldus trekt de Bremino-groep profijt van het Lukashenka-regime.

21.6.2021

10.

Globalcustom Management, LLC

ООО “Глобалкастом-менеджмент”

Adres: Nemiga 40/301, Minsk, Belarus

Inschrijvingsnummer: 193299162

Website: https://globalcustom.by/

E-mail: info@globalcustom.by

Globalcustom Management is verbonden met het Zakenbeheer van de president dat geleid wordt door Viktar Sheiman, die al in 2004 op de EU-sanctielijst is geplaatst. Het bedrijf is betrokken bij de smokkel van goederen naar Rusland, wat onmogelijk is zonder de toestemming van het regime, dat de grenswachten en douane controleert. Ook de geprivilegieerde positie van het bedrijf bij de uitvoer van bloemen naar Rusland is te danken aan de steun van het regime. Globalcustom Management was de eerste eigenaar van GardService, het enige particuliere bedrijf waaraan Lukashenka het recht heeft toegekend om wapens te gebruiken. Aldus trekt Globalcustom Management profijt van het Lukashenka-regime.

21.6.2021

11.

Belarusski Avtomobilni Zavod (BelAZ) / Open vennootschap op aandelen “BELAZ”

Belarussisch: ААТ “БЕЛАЗ”

Russisch: ОАО “БЕЛАЗ”

Adres: 40 let Oktyabrya straat 4, 222161, Zhodino, regio Minsk, Republiek Belarus

Website: https://belaz.by

De open vennootschap op aandelen BelAZ is een van de belangrijkste staatsbedrijven in Belarus en een van de grootste fabrikanten van zware vrachtwagens en kiepwagens ter wereld. Het is een belangrijke inkomstenbron van het Lukashenka-regime. Lukashenka verklaarde dat de overheid het bedrijf altijd zal steunen en noemde het een “Belarussisch merk” en “deel van het nationaal erfgoed”. BelAZ heeft ruimte en materiaal geboden om een politieke bijeenkomst te organiseren ten gunste van het regime. Aldus trekt de open vennootschap op aandelen BelAZ profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

Werknemers van BelAZ die in de nasleep van de frauduleuze verkiezingen van augustus 2020 in Belarus deelnamen aan stakingen en vreedzame demonstraties werden bedreigd met ontslag en geïntimideerd door het management. Een groep werknemers werd in de bedrijfsgebouwen bij BelAZ opgesloten, om te zorgen dat ze zich niet bij andere demonstranten konden voegen. Het management van het bedrijf presenteerde een staking in de media als een personeelsvergadering. De open vennootschap op aandelen BelAZ is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

12.

Minskii Avtomobilni Zavod (MAZ) / De open vennootschap op aandelen “MAZ”

Belarussisch: ААТ “Мiнскi аўтамабiльны завод”

Russisch: ОАО “Минский автомобильный завод”

Datum van inschrijving: 16.7.1944

Adres: Socialisticheskaya 2, 220021 Minsk, Belarus

Tel. +375 17 217 22 22; +8000 217 22 22

De open vennootschap op aandelen Automobiel fabriek Minsk is een van de grootste autofabrikanten in staatshanden in Belarus. Lukashenka noemde het “een van de belangrijkste industriële ondernemingen van het land”. Het is een bron van inkomsten voor het Lukashenka-regime. MAZ heeft ruimte en materiaal geboden om een politieke bijeenkomst te organiseren ten gunste van het regime. Aldus trekt de open vennootschap op aandelen MAZ profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

Werknemers van MAZ die in de nasleep van de frauduleuze verkiezingen van augustus 2020 in Belarus deelnamen aan stakingen en vreedzame demonstraties werden geïntimideerd en later ontslagen door het management. Een groep werknemers werd in de bedrijfsgebouwen van MAZ opgesloten, om te zorgen dat ze zich niet bij andere demonstranten konden voegen. De open vennootschap op aandelen MAZ is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

13.

Logex

ООО “ЛОГЕКС”

Adres: 24 Kommunisticheskaya str., office 2, Minsk, Belarus

Inschrijvingsnummer: 192695465

Website: http://logex.by/

E-mail: info@logex.by

Logex is verbonden met Aliaksandr Shakutsin, een zakenman die dicht bij het regime staat en reeds op de EU-sanctielijst is geplaatst.

Het bedrijf is betrokken bij de uitvoer van bloemen naar de Russische Federatie tegen dumpingprijzen, wat onmogelijk is zonder de toestemming van het regime, dat de grenswachten en douane controleert. De geprivilegieerde positie bij de uitvoer van bloemen naar Rusland van het bedrijf is te danken aan de steun van het regime. De belangrijkste leveranciers van snijbloemen zijn bedrijven met nauwe banden met de leiders van de republiek.

Aldus trekt Logex profijt van het Lukashenka-regime.

21.6.2021

14.

JSC “NNK” (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company

Belarussisch: ЗАТ “ННК” (Новая нафтавая кампанiя)

Russisch: ЗАО “ННК” (Новая нефтяная компания)

Adres: Rakovska str. 14W, kamer 7, 5e verdieping, Minsk, Belarus

Inschrijvingsnummer: 193402282

Novaia naftavaia kampania (NNK), New Oil Company, werd in maart 2020 opgericht. Het is het enige particuliere bedrijf dat olieproducten uit Belarus mag uitvoeren, wat wijst op nauwe banden met de autoriteiten en het hoogste niveau van privileges van staatswege. NNK is eigendom van Interservice, een bedrijf van Mikalai Varabei, een van de belangrijkste zakenmannen die profijt trekt van het Lukashenka-regime, en dit steunt. Naar verluidt heeft NNK ook banden met Aliaksei Aleksin, een ander belangrijk Belarussische zakenman die profijt trekt van het Lukashenka-regime. Volgens berichten in de media is Aleksin met Varabei de oprichter van NNK. NNK werd ook door de Belarussische autoriteiten gebruikt om de Belarussische economie aan te passen aan de beperkende maatregelen van de EU.

Aldus trekt NNK profijt van het Lukashenka-regime.”.

21.6.2021