ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 131

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
16 april 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/614 van de Commissie van 7 april 2021 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen Bayramiç Beyazı (BOB)

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/615 van de Commissie van 7 april 2021 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen Taşköprü Sarımsağı (BOB)

3

 

*

Verordening (EU) 2021/616 van de Commissie van 13 april 2021 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopicolide, proquinazid en pyridalyl in of op bepaalde producten ( 1 )

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/617 van de Commissie van 14 april 2021 tot wijziging van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/2235 en (EU) 2020/2236 wat betreft modellen van diergezondheidscertificaten en modellen van diergezondheids-/officiële certificaten voor de binnenkomst in de Unie van bepaalde waterdieren en producten van dierlijke oorsprong ( 1 )

41

 

*

Verordening (EU) 2021/618 van de Commissie van 15 april 2021 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van diclofop, fluopyram, ipconazool en terbutylazine in of op bepaalde producten ( 1 )

55

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/619 van de Commissie van 15 april 2021 tot wijziging van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 en (EU) 2021/403 wat betreft overgangsbepalingen voor het gebruik van diergezondheidscertificaten, diergezondheids-/officiële certificaten en officiële certificaten ( 1 )

72

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 van de Commissie van 15 april 2021 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de goedkeuring van de ziektevrije en non-vaccinatiestatus van bepaalde lidstaten of zones of compartimenten daarvan ten aanzien van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en de goedkeuring van uitroeiingsprogramma’s voor die in de lijst opgenomen ziekten ( 1 )

78

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/621 van de Commissie van 15 april 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 37/2010 betreffende de indeling van de stof imidacloprid wat de maximumwaarde voor residuen ervan in levensmiddelen van dierlijke oorsprong betreft ( 1 )

120

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/622 van de Commissie van 15 april 2021 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft eenvormige rapportagetemplates, eenvormige instructies en een eenvormige methodologie voor de rapportage van het minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva ( 1 )

123

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/623 van de Commissie van 15 april 2021 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest ( 1 )

137

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2021/624 van de Raad van 12 april 2021 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Gemengde Commissie die is ingesteld bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Bondsstaat betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer, met betrekking tot wijzigingen van de aanhangsels I en III van die overeenkomst

168

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2021/625 van de Commissie van 14 april 2021 inzake de oprichting van het netwerk van primary dealers en de vaststelling van criteria om in aanmerking te komen voor opdrachten als lead manager of co-lead manager voor gesyndiceerde transacties ten behoeve van de leningsactiviteiten van de Commissie namens de Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

170

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/626 van de Commissie van 14 april 2021 tot instelling van het InvestEU-portaal en tot vaststelling van de bijbehorende technische specificaties

183

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/627 van de Commissie van 15 april 2021 tot vaststelling van regels betreffende het bijhouden van en de toegang tot de logbestanden in het Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem (Etias) uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad

187

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

16.4.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 131/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/614 VAN DE COMMISSIE

van 7 april 2021

tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen “Bayramiç Beyazı” (BOB)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 50, lid 2, punt a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 is de door Turkije ingediende aanvraag tot registratie van de naam “Bayramiç Beyazı” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (2).

(2)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012, moet de naam “Bayramiç Beyazı” worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De naam “Bayramiç Beyazı” (BOB) wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Met de in de eerste alinea vermelde naam wordt een product aangeduid van categorie 1.6. (Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt) als opgenomen in bijlage XI bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie (3).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 april 2021.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  PB C 435 van 16.12.2020, blz. 14.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 179 van 19.6.2014, blz. 36).


16.4.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 131/3


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/615 VAN DE COMMISSIE

van 7 april 2021

tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen “Taşköprü Sarımsağı” (BOB)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 50, lid 2, punt a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 is de door Turkije ingediende aanvraag tot registratie van de naam “Taşköprü Sarımsağı” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (2).

(2)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012, moet de naam “Taşköprü Sarımsağı” worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De naam “Taşköprü Sarımsağı” (BOB) wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Met de in de eerste alinea vermelde naam wordt een product aangeduid van categorie 1.6. (Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt) als opgenomen in bijlage XI bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie (3).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 april 2021.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  PB C 436 van 17.12.2020, blz. 25.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 179 van 19.6.2014, blz. 36).


16.4.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 131/4


VERORDENING (EU) 2021/616 VAN DE COMMISSIE

van 13 april 2021

tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopicolide, proquinazid en pyridalyl in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), artikel 18, lid 1, onder b), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor benalaxyl en benalaxyl-M zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage II en bijlage III, deel B, bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor fluopicolide, proquinazid en pyridalyl zijn MRL’s vastgesteld in bijlage III, deel A, bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor dichlobenil zijn MRL’s vastgesteld in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Voor benalaxyl en benalaxyl-M heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (2) een met redenen omkleed advies over de herziening van de bestaande MRL’s uitgebracht. Daarbij is rekening gehouden met een eerdere evaluatie voor benalaxyl (3). Voor bepaalde producten heeft de EFSA aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven. De MRL’s voor deze producten moeten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde niveau. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL’s voor tafeldruiven, aardappelen, knoflook, uien, sjalotten, sla en preien bepaalde informatie niet beschikbaar was en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL’s in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Deze MRL’s zullen opnieuw worden beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(3)

Voor dichlobenil heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (4) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht. Aangezien dichlobenil niet langer in de EU is goedgekeurd en alle toelatingen voor deze stof zijn ingetrokken, moeten de MRL’s in bijlage V op de bepaalbaarheidsgrens (LOD) worden gehandhaafd.

(4)

Voor fluopicolide heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (5) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht. Zij heeft aanbevolen het MRL voor sla te verlagen. Voor bepaalde andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven. De MRL’s voor deze producten moeten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde niveau. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL’s voor andijvie, hop, varkens (spier, vet, lever, nier), runderen (spier, vet, lever, nier), schapen (spier, vet, lever, nier), geiten (spier, vet, lever, nier), paardachtigen (spier, vet, lever, nier), pluimvee (spier, vet, lever, nier), andere gekweekte landdieren (spier, vet, lever, nier), melk (runderen, schapen, geiten, paarden) en vogeleieren bepaalde informatie niet beschikbaar was en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor consumenten, moeten de MRL’s in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het huidige gehalte of op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Deze MRL’s zullen opnieuw worden beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(5)

Voor proquinazid heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (6) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht. Zij heeft voorgesteld de residudefinitie voor producten van dierlijke oorsprong te wijzigen en heeft aanbevolen de bestaande MRL’s voor bepaalde producten te verhogen of te handhaven. De MRL’s voor deze producten moeten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde niveau. Zij heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL’s voor gerst, haver, runderen (spier, vet, lever, nier), schapen (spier, vet, lever, nier), geiten (spier, vet, lever, nier), paardachtigen (spier, vet, lever, nier) en melk (runderen, schapen, geiten, paarden) bepaalde informatie niet beschikbaar was en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor consumenten, moeten de MRL’s in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het huidige gehalte of op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Deze MRL’s zullen opnieuw worden beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(6)

Voor pyridalyl heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (7) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht. Zij heeft aanbevolen het MRL voor paprika’s te verlagen. Voor andere producten heeft de EFSA aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven. De MRL’s voor deze producten moeten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau.

(7)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten, en waarvoor geen invoertoleranties of Codex-grenswaarden (CXL’s) bestaan, moeten de MRL’s worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(8)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak van de aanpassing van bepaalde bepaalbaarheidsgrenzen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde goederen specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor een aantal stoffen moeten worden vastgesteld.

(9)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(10)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL’s geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(11)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL’s rechtmatig werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(13)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL’s van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL’s zullen voortvloeien.

(14)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 6 november 2021 in de Unie zijn geproduceerd of ingevoerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 6 november 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 april 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for benalaxyl-M according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(9):5818.

(3)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for benalaxyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(10):3405.

(4)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dichlobenil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(5):3218.

(5)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluopicolide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(7):5748.

(6)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for proquinazid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020;18(1):5987.

(7)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyridalyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(9):5814.


BIJLAGE

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolom voor benalaxyl en benalaxyl-M wordt vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL’s gelden  (1)

Benalaxyl, inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder benalaxyl-M (som van de isomeren)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

0,01  (*1)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige (2)

 

0120000

Noten

0,01  (*1)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige (2)

 

0130000

Pitvruchten

0,01  (*1)

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige (2)

 

0140000

Steenvruchten

0,01  (*1)

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige (2)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

druiven

 

0151010

Tafeldruiven

0,7 (+)

0151020

Wijndruiven

0,3

0152000

b)

aardbeien

0,01  (*1)

0153000

c)

rubussoorten

0,01  (*1)

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige (2)

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,01  (*1)

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige (2)

 

0160000

Diverse vruchten met

0,01  (*1)

0161000

a)

eetbare schil

 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Carambola’s

 

0161060

Kaki’s/Japanse persimoenen

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0161990

Overige (2)

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

0162010

Kiwi’s (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja’s

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige (2)

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

0163010

Avocado’s

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango’s

 

0163040

Papaja’s

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya’s

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0163990

Overige (2)

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0211000

a)

aardappelen

0,02  (*1) (+)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,01  (*1)

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige (2)

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0,01  (*1)

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortels

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen

 

0213090

Schorseneren

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige (2)

 

0220000

Bolgewassen

 

0220010

Knoflook

0,02  (*1) (+)

0220020

Uien

0,02  (*1) (+)

0220030

Sjalotten

0,02  (*1) (+)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0,01  (*1)

0220990

Overige (2)

0,01  (*1)

0230000

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

 

0231010

Tomaten

0,5

0231020

Paprika’s

0,01  (*1)

0231030

Aubergines

0,5

0231040

Okra’s, okers

0,01  (*1)

0231990

Overige (2)

0,01  (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,01  (*1)

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige (2)

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0233010

Meloenen

0,3

0233020

Pompoenen

0,01  (*1)

0233030

Watermeloenen

0,15

0233990

Overige (2)

0,01  (*1)

0234000

d)

suikermais

0,01  (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01  (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01  (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige (2)

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige (2)

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige (2)

 

0244000

d)

koolrabi’s

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

 

0251010

Veldsla

0,01  (*1)

0251020

Sla

3 (+)

0251030

Andijvie

0,01  (*1)

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,01  (*1)

0251050

Winterkers

0,01  (*1)

0251060

Raketsla/rucola

0,01  (*1)

0251070

Rode amsoi

0,01  (*1)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0,01  (*1)

0251990

Overige (2)

0,01  (*1)

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01  (*1)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige (2)

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01  (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01  (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01  (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02  (*1)

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige (2)

 

0260000

Peulgroenten

0,01  (*1)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige (2)

 

0270000

Stengelgroenten

 

0270010

Asperges

0,01  (*1)

0270020

Kardoenen

0,01  (*1)

0270030

Bleekselderij

0,01  (*1)

0270040

Knolvenkel

0,01  (*1)

0270050

Artisjokken

0,01  (*1)

0270060

Preien

0,02  (*1) (+)

0270070

Rabarber

0,01  (*1)

0270080

Bamboescheuten

0,01  (*1)

0270090

Palmharten

0,01  (*1)

0270990

Overige (2)

0,01  (*1)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01  (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

 

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01  (*1)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige (2)

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01  (*1)

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda’s/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401120

Bernagiezaad

 

0401130

Huttentutzaad

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 

0401990

Overige (2)

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige (2)

 

0500000

GRANEN

0,01  (*1)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0500030

Mais

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe

 

0500990

Overige (2)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05  (*1)

0610000

Thee

 

0620000

Koffiebonen

 

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige (2)

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige (2)

 

0633000

c)

wortels

 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige (2)

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

0640000

Cacaobonen

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0700000

HOP

0,05  (*1)

0800000

SPECERIJEN

0,05  (*1)

0810000

Als specerij gebruikte zaden

 

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige (2)

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

 

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige (2)

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

 

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige (2)

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

 

0840020

Gember (10)

 

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

 

0840040

Mierikswortel (11)

 

0840990

Overige (2)

 

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

 

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige (2)

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

 

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige (2)

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

 

0870010

Foelie

 

0870990

Overige (2)

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01  (*1)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige (2)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

1010000

Producten afkomstig van

 

1011000

a)

varkens

 

1011010

Spier

0,02  (*1)

1011020

Vet

0,01  (*1)

1011030

Lever

0,01  (*1)

1011040

Nier

0,01  (*1)

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01  (*1)

1011990

Overige (2)

0,01  (*1)

1012000

b)

runderen

 

1012010

Spier

0,02  (*1)

1012020

Vet

0,01  (*1)

1012030

Lever

0,01  (*1)

1012040

Nier

0,01  (*1)

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01  (*1)

1012990

Overige (2)

0,01  (*1)

1013000

c)

schapen

 

1013010

Spier

0,02  (*1)

1013020

Vet

0,01  (*1)

1013030

Lever

0,01  (*1)

1013040

Nier

0,01  (*1)

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01  (*1)

1013990

Overige (2)

0,01  (*1)

1014000

d)

geiten

 

1014010

Spier

0,02  (*1)

1014020

Vet

0,01  (*1)

1014030

Lever

0,01  (*1)

1014040

Nier

0,01  (*1)

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01  (*1)

1014990

Overige (2)

0,01  (*1)

1015000

e)

paardachtigen

 

1015010

Spier

0,02  (*1)

1015020

Vet

0,01  (*1)

1015030

Lever

0,01  (*1)

1015040

Nier

0,01  (*1)

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01  (*1)

1015990

Overige (2)

0,01  (*1)

1016000

f)

pluimvee

 

1016010

Spier

0,02  (*1)

1016020

Vet

0,01  (*1)

1016030

Lever

0,01  (*1)

1016040

Nier

0,01  (*1)

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01  (*1)

1016990

Overige (2)

0,01  (*1)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

1017010

Spier

0,02  (*1)

1017020

Vet

0,01  (*1)

1017030

Lever

0,01  (*1)

1017040

Nier

0,01  (*1)

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01  (*1)

1017990

Overige (2)

0,01  (*1)

1020000

Melk

0,02  (*1)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige (2)

 

1030000

Vogeleieren

0,02  (*1)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige (2)

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05  (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,02  (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,02  (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,02  (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

Benalaxyl, inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder benalaxyl-M (som van de isomeren)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en het metabolisme in de gewassen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op [Publicatiebureau: gelieve de datum in te voegen: twee jaar na bekendmaking] is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151010 Tafeldruiven

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in de gewassen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op [Publicatiebureau: gelieve de datum in te voegen: twee jaar na bekendmaking] is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0211000 a) aardappelen

0220010 Knoflook

0220020 Uien

0220030 Sjalotten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in de gewassen en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op [Publicatiebureau: gelieve de datum in te voegen: twee jaar na bekendmaking] is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251020 Sla

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in de gewassen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op [Publicatiebureau: gelieve de datum in te voegen: twee jaar na bekendmaking] is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270060 Preien

b)

de volgende kolommen voor fluopicolide, proquinazid en pyridalyl worden toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL’s gelden  (2)

Fluopicolide

Proquinazid (F) (R)

Pyridalyl

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

 

0,01 (*2)

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*2)

0,01  (*2)

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

 

0110030

Citroenen

 

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

 

0110990

Overige (2)

 

 

 

0120000

Noten

0,01 (*2)

0,02 (*2)

 

0120010

Amandelen

 

 

 

0120020

Paranoten

 

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

 

0120060

Hazelnoten

 

 

 

0120070

Macadamianoten

 

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

0120110

Walnoten

 

 

 

0120990

Overige (2)

 

 

 

0130000

Pitvruchten

0,01 (*2)

 

 

0130010

Appelen

 

0,08

 

0130020

Peren

 

0,08

 

0130030

Kweeperen

 

0,01  (*2)

 

0130040

Mispels

 

0,01  (*2)

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0,01  (*2)

 

0130990

Overige (2)

 

0,01  (*2)

 

0140000

Steenvruchten

0,01 (*2)

0,01  (*2)

 

0140010

Abrikozen

 

 

 

0140020

Kersen (zoet)

 

 

 

0140030

Perziken

 

 

 

0140040

Pruimen

 

 

 

0140990

Overige (2)

 

 

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

0151000

a)

druiven

2

0,5

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

0152000

b)

aardbeien

0,01 (*2)

2

 

0153000

c)

rubussoorten

 

0,01  (*2)

 

0153010

Bramen/braambessen

3

 

 

0153020

Dauwbramen

0,01 (*2)

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

0,01 (*2)

 

 

0153990

Overige (2)

0,01 (*2)

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,01 (*2)

 

 

0154010

Blauwe bessen

 

0,01  (*2)

 

0154020

Veenbessen

 

0,01  (*2)

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

1,5

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

1,5

 

0154050

Rozenbottels

 

0,01  (*2)

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0,01  (*2)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0,01  (*2)

 

0154080

Vlierbessen

 

0,01  (*2)

 

0154990

Overige (2)

 

0,01  (*2)

 

0160000

Diverse vruchten met

0,01 (*2)

 

 

0161000

a)

eetbare schil

 

 

 

0161010

Dadels

 

0,01  (*2)

 

0161020

Vijgen

 

0,01  (*2)

 

0161030

Tafelolijven

 

0,02 (*2)

 

0161040

Kumquats

 

0,01  (*2)

 

0161050

Carambola’s

 

0,01  (*2)

 

0161060

Kaki’s/Japanse persimoenen

 

0,01  (*2)

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0,01  (*2)

 

0161990

Overige (2)

 

0,01  (*2)

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

0,01  (*2)

 

0162010

Kiwi’s (geel, groen, rood)

 

 

 

0162020

Lychees

 

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja’s

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

 

0162990

Overige (2)

 

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

 

0163010

Avocado’s

 

0,02 (*2)

 

0163020

Bananen

 

0,01  (*2)

 

0163030

Mango’s

 

0,01  (*2)

 

0163040

Papaja’s

 

0,01  (*2)

 

0163050

Granaatappels

 

0,01  (*2)

 

0163060

Cherimoya’s

 

0,01  (*2)

 

0163070

Guaves

 

0,01  (*2)

 

0163080

Ananassen

 

0,01  (*2)

 

0163090

Broodvruchten

 

0,01  (*2)

 

0163100

Doerians

 

0,01  (*2)

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0,01  (*2)

 

0163990

Overige (2)

 

0,01  (*2)

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0211000

a)

aardappelen

0,03

 

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,01  (*2)

 

 

0212010

Cassave/maniok

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

 

0212990

Overige (2)

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0,2

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

 

0213020

Wortels

 

 

 

0213030

Knolselderij

 

 

 

0213040

Mierikswortels

 

 

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

 

 

0213060

Pastinaken

 

 

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

 

0213080

Radijzen

 

 

 

0213090

Schorseneren

 

 

 

0213100

Koolrapen

 

 

 

0213110

Rapen

 

 

 

0213990

Overige (2)

 

 

 

0220000

Bolgewassen

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0220010

Knoflook

0,3

 

 

0220020

Uien

1

 

 

0220030

Sjalotten

0,3

 

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

10

 

 

0220990

Overige (2)

0,01 (*2)

 

 

0230000

Vruchtgroenten

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

1

 

 

0231010

Tomaten

 

0,15

1,5

0231020

Paprika’s

 

0,01  (*2)

0,9

0231030

Aubergines

 

0,15

1,5

0231040

Okra’s, okers

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0231990

Overige (2)

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,5

0,05

0,01 (*2)

0232010

Komkommers

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

0232990

Overige (2)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,5

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0233010

Meloenen

 

 

 

0233020

Pompoenen

 

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

0233990

Overige (2)

 

 

 

0234000

d)

suikermais

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

2

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

0241020

Bloemkolen

 

 

 

0241990

Overige (2)

 

 

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

 

 

0242010

Spruitjes

0,2

 

 

0242020

Sluitkolen

0,3

 

 

0242990

Overige (2)

0,01 (*2)

 

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

2

 

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

 

 

0243020

Boerenkolen

 

 

 

0243990

Overige (2)

 

 

 

0244000

d)

koolrabi’s

0,03

 

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

 

0251000

a)

slasoorten

 

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Veldsla

30

 

 

0251020

Sla

6

 

 

0251030

Andijvie

2 (+)

 

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

30

 

 

0251050

Winterkers

30

 

 

0251060

Raketsla/rucola

30

 

 

0251070

Rode amsoi

30

 

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

30

 

 

0251990

Overige (2)

0,01  (*2)

 

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

6

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0252010

Spinazie

 

 

 

0252020

Postelein

 

 

 

0252030

Snijbiet

 

 

 

0252990

Overige (2)

 

 

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

30

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0254000

d)

waterkers

30

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

 

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Kervel

30

 

 

0256020

Bieslook

9

 

 

0256030

Bladselderij/snijselder

9

 

 

0256040

Peterselie

9

 

 

0256050

Salie

9

 

 

0256060

Rozemarijn

9

 

 

0256070

Tijm

9

 

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

9

 

 

0256090

Laurierblad

9

 

 

0256100

Dragon

9

 

 

0256990

Overige (2)

0,02  (*2)

 

 

0260000

Peulgroenten

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0260010

Bonen (met peul)

 

 

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

 

 

0260030

Erwten (met peul)

 

 

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

 

 

0260050

Linzen

 

 

 

0260990

Overige (2)

 

 

 

0270000

Stengelgroenten

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0270010

Asperges

0,01 (*2)

 

 

0270020

Kardoenen

0,01 (*2)

 

 

0270030

Bleekselderij

0,01 (*2)

 

 

0270040

Knolvenkel

0,01 (*2)

 

 

0270050

Artisjokken

0,01 (*2)

 

 

0270060

Preien

1,5

 

 

0270070

Rabarber

0,01 (*2)

 

 

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*2)

 

 

0270090

Palmharten

0,01 (*2)

 

 

0270990

Overige (2)

0,01 (*2)

 

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0300010

Bonen

 

 

 

0300020

Linzen

 

 

 

0300030

Erwten

 

 

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

 

 

0300990

Overige (2)

 

 

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0,01  (*2)

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

 

0401010

Lijnzaad

 

 

 

0401020

Pinda’s/aardnoten

 

 

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

 

 

0401040

Sesamzaad

 

 

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

 

 

0401060

Koolzaad

 

 

 

0401070

Sojabonen

 

 

 

0401080

Mosterdzaad

 

 

 

0401090

Katoenzaad

 

 

 

0401100

Pompoenzaad

 

 

 

0401110

Saffloerzaad

 

 

 

0401120

Bernagiezaad

 

 

 

0401130

Huttentutzaad

 

 

 

0401140

Hennepzaad

 

 

 

0401150

Wonderbonen

 

 

 

0401990

Overige (2)

 

 

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

0402020

Palmpitten

 

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Overige (2)

 

 

 

0500000

GRANEN

0,01 (*2)

 

0,01 (*2)

0500010

Gerst

 

0,04 (+)

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0,01  (*2)

 

0500030

Mais

 

0,01  (*2)

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0,01  (*2)

 

0500050

Haver

 

0,04 (+)

 

0500060

Rijst

 

0,01  (*2)

 

0500070

Rogge

 

0,02

 

0500080

Sorghum

 

0,01  (*2)

 

0500090

Tarwe

 

0,02

 

0500990

Overige (2)

 

0,01  (*2)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0610000

Thee

0,05  (*2)

 

 

0620000

Koffiebonen

0,05  (*2)

 

 

0630000

Kruidenthee van

 

 

 

0631000

a)

bloemen

0,05  (*2)

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

0631040

Jasmijn

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

0631990

Overige (2)

 

 

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

0,05  (*2)

 

 

0632010

Aardbei

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Overige (2)

 

 

 

0633000

c)

wortels

7

 

 

0633010

Valeriaan

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Overige (2)

 

 

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,05  (*2)

 

 

0640000

Cacaobonen

0,05  (*2)

 

 

0650000

Carob/johannesbrood

0,05  (*2)

 

 

0700000

HOP

0,15 (+)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

SPECERIJEN

 

 

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0810010

Anijs

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

0810030

Selderij

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

0810050

Komijn

 

 

 

0810060

Dille

 

 

 

0810070

Venkel

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

0810990

Overige (2)

 

 

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0820010

Piment

 

 

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

 

 

0820030

Karwij

 

 

 

0820040

Kardemom

 

 

 

0820050

Jeneverbes

 

 

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

0820990

Overige (2)

 

 

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0830010

Kaneel

 

 

 

0830990

Overige (2)

 

 

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

 

 

0840010

Zoethout

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0840020

Gember (10)

 

 

 

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0840040

Mierikswortel (11)

 

 

 

0840990

Overige (2)

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

0850990

Overige (2)

 

 

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0860010

Saffraan

 

 

 

0860990

Overige (2)

 

 

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0870010

Foelie

 

 

 

0870990

Overige (2)

 

 

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0900010

Suikerbiet

0,15

 

 

0900020

Suikerriet

0,01 (*2)

 

 

0900030

Wortelcichorei

0,01 (*2)

 

 

0900990

Overige (2)

0,01 (*2)

 

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

 

 

1010000

Producten afkomstig van

 

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1011000

a)

varkens

 

 

 

1011010

Spier

0,02  (*2) (+)

 

 

1011020

Vet

0,05  (*2) (+)

 

 

1011030

Lever

0,05  (*2) (+)

 

 

1011040

Nier

0,05  (*2) (+)

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05  (*2)

 

 

1011990

Overige (2)

0,05  (*2)

 

 

1012000

b)

runderen

 

 

 

1012010

Spier

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1012020

Vet

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1012030

Lever

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1012040

Nier

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05  (*2)

 

 

1012990

Overige (2)

0,05  (*2)

 

 

1013000

c)

schapen

 

 

 

1013010

Spier

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1013020

Vet

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1013030

Lever

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1013040

Nier

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05  (*2)

 

 

1013990

Overige (2)

0,05  (*2)

 

 

1014000

d)

geiten

 

 

 

1014010

Spier

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1014020

Vet

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1014030

Lever

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1014040

Nier

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05  (*2)

 

 

1014990

Overige (2)

0,05  (*2)

 

 

1015000

e)

paardachtigen

 

 

 

1015010

Spier

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1015020

Vet

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1015030

Lever

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1015040

Nier

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05  (*2)

 

 

1015990

Overige (2)

0,05  (*2)

 

 

1016000

f)

pluimvee

 

 

 

1016010

Spier

0,02  (*2) (+)

 

 

1016020

Vet

0,05  (*2) (+)

 

 

1016030

Lever

0,05  (*2) (+)

 

 

1016040

Nier

0,05  (*2) (+)

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05  (*2)

 

 

1016990

Overige (2)

0,05  (*2)

 

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

 

 

1017010

Spier

0,02  (*2) (+)

 

 

1017020

Vet

0,05  (*2) (+)

 

 

1017030

Lever

0,05  (*2) (+)

 

 

1017040

Nier

0,05  (*2) (+)

 

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05  (*2)

 

 

1017990

Overige (2)

0,05  (*2)

 

 

1020000

Melk

0,02

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1020010

Runderen

(+)

(+)

 

1020020

Schapen

(+)

(+)

 

1020030

Geiten

(+)

(+)

 

1020040

Paarden

(+)

(+)

 

1020990

Overige (2)

 

 

 

1030000

Vogeleieren

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1030010

Kippen

(+)

 

 

1030020

Eenden

(+)

 

 

1030030

Ganzen

(+)

 

 

1030040

Kwartels

(+)

 

 

1030990

Overige (2)

 

 

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

 

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

 

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

 

 

(F) =vetoplosbaar

Fluopicolide

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op [Publicatiebureau: gelieve de datum in te voegen: twee jaar na de bekendmaking] is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251030 Andijvie

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op [Publicatiebureau: gelieve de datum in te voegen: twee jaar na de bekendmaking] is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0700000 HOP

1011010 Spier

1011020 Vet

1011030 Lever

1011040 Nier

1012010 Spier

1012020 Vet

1012030 Lever

1012040 Nier

1013010 Spier

1013020 Vet

1013030 Lever

1013040 Nier

1014010 Spier

1014020 Vet

1014030 Lever

1014040 Nier

1015010 Spier

1015020 Vet

1015030 Lever

1015040 Nier

1016010 Spier

1016020 Vet

1016030 Lever

1016040 Nier

1017010 Spier

1017020 Vet

1017030 Lever

1017040 Nier

1020010 Runderen

1020020 Schapen

1020030 Geiten

1020040 Paarden

1030010 Kippen

1030020 Eenden

1030030 Ganzen

1030040 Kwartels

Proquinazid (F) (R)

(R) =voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

proquinazid - code 1000000 behalve 1040000: som van proquinazid en metaboliet 3-[(6-jood-4-oxo-3-propyl-3,4-dihydrochinazoline-2-yl)oxy]propaanzuur (IN-MU210), uitgedrukt als proquinazid

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op [Publicatiebureau: gelieve de datum in te voegen: twee jaar na de bekendmaking] is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500010 Gerst

0500050 Haver

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven op gras (belangrijk onderdeel van het dieet van vee) ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op [Publicatiebureau: gelieve de datum in te voegen: twee jaar na de bekendmaking] is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012010 Spier

1012020 Vet

1012030 Lever

1012040 Nier