ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 114

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
31 maart 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/405 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen of regio’s daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde dieren en goederen is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

118

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

31.3.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 114/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/404 VAN DE COMMISSIE

van 24 maart 2021

tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (1), en met name artikel 230, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/429 bevat onder andere de diergezondheidsvoorschriften voor de binnenkomst in de Unie van zendingen dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong, en is van toepassing met ingang van 21 april 2021. Een van die diergezondheidsvoorschriften is dat die zendingen afkomstig moeten zijn uit een derde land of gebied of een zone of compartiment daarvan, overeenkomstig artikel 230, lid, 1, van die verordening.

(2)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie (2) vormt een aanvulling op Verordening (EU) 2016/429 wat betreft de diergezondheidsvoorschriften voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van bepaalde soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong uit derde landen of gebieden of zones daarvan of, in het geval van aquacultuurdieren, compartimenten daarvan. In artikel 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 wordt bepaald dat de binnenkomst in de Unie van zendingen dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen, alleen wordt toegestaan als zij afkomstig zijn uit een derde land of gebied of een zone of compartiment daarvan dat/die voor de specifieke soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong in de lijst is opgenomen overeenkomstig de in die gedelegeerde verordening vastgestelde diergezondheidsvoorschriften.

(3)

Derhalve moeten in deze verordening de lijsten worden vastgesteld van derde landen of gebieden of zones daarvan, of compartimenten daarvan in het geval van aquacultuurdieren, waaruit de binnenkomst in de Unie van de soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vallen, moet worden toegestaan, overeenkomstig de in artikel 230, lid 1, van Verordening (EU) 2016/429 vastgestelde criteria.

(4)

Momenteel zijn de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van specifieke soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan, vastgesteld in verschillende handelingen van de Commissie. Er zijn lijsten vastgesteld in Beschikking 2007/777/EG van de Commissie (3), Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie (4), Verordening (EG) nr. 119/2009 van de Commissie (5), Verordening (EU) nr. 206/2010 van de Commissie (6), Verordening (EU) nr. 605/2010 van de Commissie (7), Uitvoeringsverordening (EU) nr. 139/2013 van de Commissie (8) en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 van de Commissie (9), die allemaal bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 worden ingetrokken met ingang van 21 april 2021. Er zijn ook lijsten vastgesteld in Beschikking 2006/168/EG van de Commissie (10), Beschikking 2008/636/EG van de Commissie (11), Verordening (EG) nr. 1251/2008 van de Commissie (12), Besluit 2010/472/EU van de Commissie (13), Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU van de Commissie (14), Uitvoeringsbesluit 2012/137/EU van de Commissie (15), Uitvoeringsverordening (EU) 2018/659 en Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/294 van de Commissie (16), die allemaal bij deze Uitvoeringsverordening worden ingetrokken.

(5)

Het is passend om binnen het nieuwe kader voor diergezondheid, dat bij Verordening (EU) 2016/429 is vastgesteld, alle lijsten van derde landen of gebieden of zones daarvan die op basis van diergezondheidsvoorschriften zijn goedgekeurd voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van de dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vallen, vast te stellen in één handeling van de Commissie. Dit stemt overeen met de benadering die is toegepast voor Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692, waarin alle diergezondheidsvoorschriften voor de binnenkomst in de Unie van die zendingen zijn vastgesteld. Bovendien bevordert dit de coherentie en transparantie van de wetgeving van de Unie.

(6)

Om die reden moeten de Beschikkingen 2006/168/EG en 2008/636/EG, Verordening (EG) nr. 1251/2008, Besluit 2010/472/EU, de Uitvoeringsbesluiten 2011/630/EU en 2012/137/EU, Uitvoeringsverordening (EU) 2018/659 en Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/294 worden ingetrokken met ingang van 21 april 2021. In deze verordening moeten derhalve nieuwe lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan worden vastgesteld ter vervanging van de huidige lijsten van derde landen en gebieden of zones of compartimenten daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan. De huidige lijsten hebben zowel betrekking op diergezondheid als op voedselveiligheid, indien van toepassing. De nieuwe lijsten moeten echter afzonderlijk worden opgesteld op basis van met name de diergezondheidsvoorschriften van Verordening (EU) 2016/429 en de voedselveiligheidsvoorschriften van Verordening (EU) 2017/625.

(7)

In sommige gevallen voldoen slechts bepaalde zones of compartimenten van een derde land of gebied aan alle criteria van artikel 230, lid 1, van Verordening (EU) 2016/429 en de relevante diergezondheidsvoorschriften van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692. In die gevallen mag de binnenkomst in de Unie van bepaalde soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong alleen worden toegestaan als zij afkomstig zijn uit die zones of compartimenten van het derde land of gebied. In deze verordening moet daarom in elke lijst duidelijk worden vermeld welke zones of, in het geval van aquacultuurdieren, compartimenten van de derde landen of gebieden aan de diergezondheidsvoorschriften voldoen.

(8)

In artikel 231, onder c), van Verordening (EU) 2016/429 wordt bepaald dat in de door de Commissie op grond van artikel 230, lid 1, van die verordening vastgestelde lijsten moet worden vermeld aan welke specifieke voorwaarden en diergezondheidswaarborgen betreffende in de lijst opgenomen ziekten de derde landen of gebieden moeten voldoen. Deze verordening moet daarom, in voorkomend geval, voorzien in dergelijke specifieke voorwaarden en diergezondheidswaarborgen, rekening houdend met de specifieke diergezondheidssituatie van het derde land of gebied van oorsprong of een zone daarvan, of een compartiment daarvan in het geval van aquacultuurdieren, en de specifieke soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong in kwestie.

(9)

Deel VI van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 bevat bijzondere regels voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van bepaalde soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong waarvoor de Unie niet de eindbestemming is en van zendingen van bepaalde soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die afkomstig zijn uit en terugkeren naar de Unie. Die verordening voorziet meer bepaald in de mogelijkheid om de binnenkomst in de Unie van dergelijke zendingen die niet aan alle relevante diergezondheidsvoorschriften voldoen, toe te staan op voorwaarde dat aan specifieke voorwaarden wordt voldaan. Derhalve moeten in deze verordening de specifieke diergezondheidsvoorwaarden worden vastgesteld waaraan dergelijke zendingen moeten voldoen om in de Unie binnen te komen.

(10)

Krachtens de EER-Overeenkomst zijn de EER-EVA-staten geen derde landen wanneer zij met de EU-lidstaten handeldrijven op gebieden die onder de EER-overeenkomst vallen.

(11)

Aangezien de voorschriften van deze verordening samen met de voorschriften van Verordening (EU) 2016/429 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 moeten worden toegepast, moet deze verordening eveneens met ingang van 21 april 2021 van toepassing zijn.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

Deze verordening bevat de lijsten van derde landen of gebieden of zones daarvan, of compartimenten daarvan in het geval van aquacultuurdieren, waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen van de soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vallen, moet worden toegestaan. De bijlagen I tot en met XXII bij de verordening bevatten de lijsten alsook bepaalde algemene regels betreffende de lijsten.

Bij deze verordening worden ook specifieke voorwaarden en diergezondheidsgaranties voor de binnenkomst in de Unie van bepaalde zendingen vastgesteld en wordt bepaald welke modellen van diergezondheidscertificaten het derde land of gebied van oorsprong van de zendingen moet gebruiken.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening gelden de definities van artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.

Artikel 3

Lijsten van derde landen of gebieden of zones of compartimenten daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong wordt toegestaan

1.   De bevoegde autoriteit geeft slechts toestemming voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van de soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vallen, als het derde land of gebied van oorsprong van de zending, of een zone of compartiment daarvan, voor de specifieke soort en categorie dieren, levende producten of producten van dierlijke oorsprong in de lijst is opgenomen en de zendingen vergezeld gaan van het diergezondheidscertificaat waarvan zendingen van die soorten en categorieën vergezeld moeten gaan, zoals vastgesteld in de tabel in deel 1 van:

a)

bijlage II, voor andere hoefdieren dan:

i)

paardachtigen;

ii)

voor geconsigneerde inrichtingen bestemde hoefdieren;

b)

bijlage III, voor voor geconsigneerde inrichtingen bestemde hoefdieren;

c)

bijlage IV, voor paardachtigen;

d)

bijlage V, voor pluimvee en levende producten van pluimvee;

e)

bijlage VI, voor in gevangenschap levende vogels en levende producten van in gevangenschap levende vogels;

f)

bijlage VII, voor honingbijenkoninginnen en hommels;

g)

bijlage VIII, voor honden, katten en fretten;

h)

bijlage IX, voor levende producten van runderen;

i)

bijlage X, voor levende producten van schapen en geiten;

j)

bijlage XI, voor levende producten van varkens;

k)

bijlage XII, voor levende producten van paardachtigen;

l)

bijlage XIII, voor vers vlees van hoefdieren;

m)

bijlage XIV, voor vers vlees van pluimvee en vederwild;

n)

bijlage XV, voor vleesproducten van hoefdieren, pluimvee en vederwild, als volgt:

i)

afdeling A van deel 1 voor vleesproducten die de niet-specifieke risicobeperkende behandeling A of behandeling B, C of D voor vleesproducten hebben ondergaan (overeenkomstig bijlage XXVI bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692);

ii)

afdeling B van deel 1 voor producten van het type biltong/jerky van hoefdieren, pluimvee en vederwild;

o)

bijlage XVI voor casings;

p)

bijlage XVII voor melk, colostrum, producten op basis van colostrum, van rauwe melk afgeleide zuivelproducten en zuivelproducten die geen specifieke risicobeperkende behandeling tegen mond-en-klauwzeer hoeven te ondergaan;

q)

bijlage XVIII voor zuivelproducten die een specifieke risicobeperkende behandeling tegen mond-en-klauwzeer moeten ondergaan;

r)

bijlage XIX voor eieren en eiproducten;

s)

bijlage XX, voor voor persoonlijk gebruik bestemde producten van dierlijke oorsprong;

t)

bijlage XXI voor waterdieren van in de lijst opgenomen soorten die bestemd zijn voor aquacultuurinrichtingen, vrijlating in het wild of andere doeleinden dan rechtstreekse menselijke consumptie, alsook voor bepaalde waterdieren van in de lijst opgenomen soorten en producten van dierlijke oorsprong van die in de lijst opgenomen soorten die voor menselijke consumptie bestemd zijn.

2.   De bevoegde autoriteit geeft slechts toestemming voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong vanuit de derde landen of gebieden of zones daarvan die in de tabel in bijlage XXII, deel 1, zijn opgenomen als die zendingen:

a)

zendingen van de in kolom 3 van die tabel genoemde soorten en categorieën dieren, levende producten of producten van dierlijke oorsprong zijn en niet de Unie als eindbestemming hebben,

of

b)

zendingen van de in kolom 4 van die tabel genoemde soorten en categorieën dieren, levende producten of producten van dierlijke oorsprong zijn en afkomstig zijn uit en terugkeren naar de Unie na doorvoer door een derde land of gebied.

Artikel 4

Specifieke voorwaarden en diergezondheidswaarborgen voor de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong

De lidstaten geven slechts toestemming voor de binnenkomst in de Unie van de zendingen die binnen het toepassingsgebied van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vallen, als die zendingen, in voorkomend geval, voldoen aan de in de desbetreffende bijlage vastgestelde specifieke voorwaarden en diergezondheidswaarborgen voor de specifieke soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong en voor het derde land of gebied of een zone daarvan, of een compartiment daarvan in het geval van aquacultuurdieren.

Artikel 5

Intrekkingen

De volgende handelingen worden met ingang van 21 april 2021 ingetrokken:

Beschikking 2006/168/EG van de Commissie;

Beschikking 2008/636/EG van de Commissie;

Besluit 2010/472/EU van de Commissie;

Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU van de Commissie;

Uitvoeringsbesluit 2012/137/EU van de Commissie;

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/659 van de Commissie;

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/294 van de Commissie;

Beschikking 2000/585/EG van de Commissie.

Artikel 6

Overgangsbepalingen

De binnenkomst in de Unie van zendingen van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die afkomstig zijn uit derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie op grond van de volgende handelingen van de Commissie is toegestaan, en die vergezeld gaan van het gepaste certificaat dat overeenkomstig die handelingen van de Commissie is afgegeven, wordt toegestaan tot en met 20 oktober 2021 op voorwaarde dat het certificaat voor 21 augustus 2021 is ondertekend door de persoon die daartoe bevoegd was overeenkomstig die handelingen van de Commissie:

Beschikking 2006/168/EG van de Commissie;

Beschikking 2007/777/EG van de Commissie;

Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie;

Beschikking 2008/636/EG van de Commissie;

Verordening (EG) nr. 1251/2008 van de Commissie;

Verordening (EU) nr. 206/2010 van de Commissie;

Verordening (EU) nr. 605/2010 van de Commissie;

Besluit 2010/472/EU van de Commissie;

Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU van de Commissie;

Verordening (EU) nr. 28/2012 van de Commissie;

Uitvoeringsbesluit 2012/137/EU van de Commissie;

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 139/2013 van de Commissie;

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 van de Commissie;

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/659 van de Commissie;

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/294 van de Commissie.

Artikel 7

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 21 april 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 maart 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1).

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in de Unie en het na binnenkomst verplaatsen van en werken met zendingen van bepaalde dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 379).

(3)  Beschikking 2007/777/EG van de Commissie van 29 november 2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften en het model van de certificaten voor bepaalde uit derde landen ingevoerde vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen voor menselijke consumptie en tot intrekking van Beschikking 2005/432/EG (PB L 312 van 30.11.2007, blz. 49).

(4)  Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie van 8 augustus 2008 tot vaststelling van een lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit pluimvee en pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Gemeenschap, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (PB L 226 van 23.8.2008, blz. 1).

(5)  Verordening (EG) nr. 119/2009 van de Commissie van 9 februari 2009 tot vaststelling van een lijst van derde landen of delen daarvan voor de invoer in of de doorvoer door de Gemeenschap van vlees van wilde leporidae, bepaalde niet-gedomesticeerde landzoogdieren en gekweekte konijnen en tot vaststelling van de voorschriften inzake de veterinaire certificering (PB L 39 van 10.2.2009, blz. 12).

(6)  Verordening (EU) nr. 206/2010 van de Commissie van 12 maart 2010 tot vaststelling van lijsten van derde landen en gebieden, of delen daarvan, waaruit bepaalde dieren en vers vlees in de Europese Unie mogen worden binnengebracht, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (PB L 73 van 20.3.2010, blz. 1).

(7)  Verordening (EU) nr. 605/2010 van de Commissie van 2 juli 2010 tot vaststelling van de volks- en diergezondheidsvoorwaarden en de veterinaire certificeringsvoorschriften voor het binnenbrengen in de Europese Unie van rauwe melk, zuivelproducten, colostrum en producten op basis van colostrum, bestemd voor menselijke consumptie (PB L 175 van 10.7.2010, blz. 1).

(8)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 139/2013 van de Commissie van 7 januari 2013 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Unie en de desbetreffende quarantainevoorschriften (PB L 47 van 20.2.2013, blz. 1).

(9)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 van de Commissie van 28 april 2016 tot vaststelling van lijsten van derde landen, delen van derde landen en gebieden waaruit de lidstaten het binnenbrengen in de Unie van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong moeten toestaan, tot vaststelling van certificeringsvoorschriften, tot wijziging van Verordening (EG) nr.  2074/2005 en tot intrekking van Beschikking 2003/812/EG (PB L 126 van 14.5.2016, blz. 13).

(10)  Beschikking 2006/168/EG van de Commissie van 4 januari 2006 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van runderembryo’s in de Gemeenschap en tot intrekking van Beschikking 2005/217/EG (PB L 57 van 28.2.2006, blz. 19).

(11)  Beschikking 2008/636/EG van de Commissie van 22 juli 2008 tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van eicellen en embryo’s van varkens toestaan (PB L 206 van 2.8.2008, blz. 32).

(12)  Verordening (EG) nr. 1251/2008 van de Commissie van 12 december 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft de voorwaarden en certificeringsvoorschriften voor het in de handel brengen en de invoer in de Gemeenschap van aquacultuurdieren en producten daarvan en tot vaststelling van een lijst van vectorsoorten (PB L 337 van 16.12.2008, blz. 41).

(13)  Besluit 2010/472/EU van de Commissie van 26 augustus 2010 inzake de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten in de Unie (PB L 228 van 31.8.2010, blz. 74).

(14)  Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU van de Commissie van 20 september 2011 betreffende de invoer van rundersperma in de Unie (PB L 247 van 24.9.2011, blz. 32).

(15)  Uitvoeringsbesluit 2012/137/EU van de Commissie van 1 maart 2012 betreffende de invoer van sperma van varkens in de Unie (PB L 64 van 3.3.2012, blz. 29).

(16)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/294 van de Commissie van 18 februari 2019 tot vaststelling van de lijst van gebieden en derde landen waaruit honden, katten en fretten in de Unie mogen worden ingevoerd, en van het modeldiergezondheidscertificaat voor die invoer (PB L 48 van 20.2.2019, blz. 41).


BIJLAGE I

Algemene regels voor de bijlagen II tot en met XXII

Deze bijlage bevat de volgende voor de bijlagen II tot en met XXII geldende algemene regels:

1)

Als het hele grondgebied van een derde land of gebied van oorsprong voldoet aan de diergezondheidsvoorschriften voor de binnenkomst in de Unie van de in artikel 3 bedoelde zendingen, wordt dat derde land of gebied in de lijst opgenomen met vermelding van de ISO-code ervan gevolgd door een “0”.

2)

Als slechts een zone van een derde land of gebied van oorsprong voldoet aan de diergezondheidsvoorschriften voor de binnenkomst in de Unie van de in artikel 3 bedoelde zendingen, wordt die zone in de lijst opgenomen met vermelding van de ISO-code ervan gevolgd door een ander getal dan “0”.

Die zones worden beschreven in deel 2 van de desbetreffende bijlage.

3)

De modellen van diergezondheidscertificaten voor de in artikel 3 bedoelde zendingen, zoals vermeld in de tabel in deel 1 van de desbetreffende bijlage bij deze verordening, zijn vastgesteld in:

a)

Bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/403 van de Commissie (1) (SANTE/7088/2020 - certificaten TERRE);

b)

Bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 van de Commissie;

c)

Bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2236 van de Commissie.

4)

De in artikel 4 bedoelde specifieke voorwaarden zijn, in voorkomend geval, vastgesteld in de tabel in deel 1 van de desbetreffende bijlage en worden beschreven in de tabel in deel 3 van dezelfde bijlage.

5)

De in artikel 4 bedoelde diergezondheidswaarborgen zijn, in voorkomend geval, vastgesteld in de tabel in deel 1 van de desbetreffende bijlage en worden beschreven in de tabel in deel 4 van dezelfde bijlage.

6)

De in de tabel in deel 1 van de bijlagen II tot en met XXII vermelde einddata en aanvangsdata hebben betrekking op specifieke tijdsbeperkingen die gelden voor de binnenkomst in de Unie van in artikel 3 bedoelde zendingen vanuit de desbetreffende zones, zoals vastgesteld in de regelgeving van de Unie.

7)

De voorschriften inzake diergezondheidscertificering voor Zwitserland zijn vervat in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten, goedgekeurd bij Besluit 2002/309/EG, Euratom van de Raad en, wat betreft de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking, van de Commissie van 4 april 2002 betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat (PB L 114 van 30.4.2002, blz. 1).

8)

De diergezondheidscertificaten die overeenkomstig de bijlagen II tot en met XXI door de bevoegde autoriteiten van IJsland, Nieuw-Zeeland en Canada moeten worden afgegeven, zijn onderworpen aan de specifieke certificeringsvoorschriften die in de desbetreffende overeenkomsten tussen de Unie en die derde landen zijn vastgesteld.

9)

Vermeldingen voor Israël hebben betrekking op de Staat Israël en zijn niet van toepassing op de geografische gebieden die sinds 5 juni 1967 onder het bestuur van de Staat Israël staan, namelijk de Golanhoogvlakte, de Gazastrook, Oost-Jeruzalem en de rest van de Westelijke Jordaanoever.

10)

Verwijzingen naar Servië hebben geen betrekking op Kosovo, dat momenteel onder internationaal bestuur staat overeenkomstig Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999.

11)

Wanneer naar Kosovo wordt verwezen, laat deze benaming de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is zij in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.


(1)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/403 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de Verordeningen (EU) 2016/429 en (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft modellen van diergezondheidscertificaten en modellen van diergezondheids-/officiële certificaten voor de binnenkomst in de Unie en verplaatsingen tussen lidstaten van zendingen van bepaalde categorieën landdieren en levende producten daarvan, en officiële certificering van dergelijke certificaten, en tot intrekking van Besluit 2010/470/EU (PB L 113 van 31.3.2021, blz. 1).


BIJLAGE II

Hoefdieren (met uitzondering van paardachtigen en voor geconsigneerde inrichtingen bestemde hoefdieren)

DEEL 1

Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen hoefdieren (met uitzondering van paardachtigen en voor geconsigneerde inrichtingen bestemde hoefdieren) is toegestaan zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt a)

ISO-code en naam

van het derde land of gebied

Code van de zone

zoals bepaald in deel 2

Soorten

waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Categorieën

waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Diergezondheidscertificaten

Specifieke voorwaarden

zoals bepaald in deel 3

Diergezondheidswaarborgen

zoals bepaald in deel 4

Einddatum

Aanvangs-datum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Canada

CA-0

Runderen

Dieren voor verder houden (1)

BOV-X

 

SF-BTV

 

 

Schapen en geiten

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU, SF-BTV

 

 

Varkens

Dieren voor verder houden (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

Kameelachtigen

Dieren voor verder houden (1)

CAM-CER

 

SF-BTV

 

 

Andere hoefdieren

Dieren voor verder houden (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SF-BTV (2)

 

 

CH

Zwitserland

CH-0

Overeenkomstig de in bijlage I, punt 7, bedoelde overeenkomst

 

 

 

 

CL

Chili

CL-0

Runderen

Dieren voor verder houden (1)

BOV-X

 

 

 

 

Schapen en geiten

Dieren voor verder houden (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Varkens

Dieren voor verder houden (1)

SUI-X

 

 

 

 

Kameelachtigen

Dieren voor verder houden (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Hertachtigen

Dieren voor verder houden (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Andere hoefdieren

Dieren voor verder houden (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GL

Groenland

GL-0

Schapen en geiten

Dieren voor verder houden (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Kameelachtigen

Dieren voor verder houden (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Hertachtigen

Dieren voor verder houden (1)

CER-X

 

 

 

 

Andere hoefdieren

Dieren voor verder houden (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

IS

IJsland

IS-0

Runderen

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Schapen en geiten

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

 

 

 

Varkens

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

SUI-X, SUI-Y

CSF

 

 

 

Kameelachtigen

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

CAM-CER

 

 

 

 

Hertachtigen

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

CAM-CER

 

 

 

 

Andere hoefdieren

Dieren voor verder houden (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

NZ

Nieuw-Zeeland

NZ-0

Runderen

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Schapen en geiten

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Varkens

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Kameelachtigen

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

CAM-CER

 

 

 

 

Hertachtigen

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

CAM-CER

 

 

 

 

Andere hoefdieren

Dieren voor verder houden (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

Verenigde Staten

US-0

Varkens

Dieren voor verder houden (1)

SUI-X

 

 

 

 

DEEL 2

Beschrijvingen van de in kolom 2 van de tabel in deel 1 genoemde zones van derde landen of gebieden

Geen

DEEL 3

Specifieke voorwaarden zoals bedoeld in kolom 6 van de tabel in deel 1

CSF

Zendingen varkens uit de in kolom 2 van de tabel in deel 1 genoemde zone moeten in de periode van 30 dagen voor de verzending naar de Unie met negatief resultaat aan een test voor de opsporing van klassieke varkenspest worden onderworpen.

DEEL 4

Diergezondheidswaarborgen zoals bedoeld in kolom 7 van de tabel in deel 1

BRU

De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis voor de specifieke in kolom 3 bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.

TB

De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectie met het Mycobacterium tuberculosis-complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) voor de specifieke in kolom 3 bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.

BTV

De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) voor de specifieke in kolom 3 bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.

SF-BTV

De Unie heeft de seizoensgebonden ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) voor de specifieke in kolom 3 bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.

SF-EHD

De Unie heeft de seizoensgebonden ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectie met het virus van epizoötische hemorragische ziekte voor de specifieke in kolom 3 bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.

EBL

De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van enzoötische boviene leukose voor de specifieke in kolom 3 bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.

IBR

De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectieuze boviene rinotracheïtis/infectieuze pustuleuze vulvovaginitis voor de specifieke in kolom 3 bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.

BVD

De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van boviene virusdiarree voor de specifieke in kolom 3 bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.

ADV

De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectie met het virus van de ziekte van Aujeszky voor de specifieke in kolom 3 bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.


(1)  Onder “dieren voor verder houden” worden dieren verstaan die bestemd zijn voor inrichtingen waar levende dieren worden gehouden, met uitzondering van slachthuizen.

(2)  Alleen voor in de lijst opgenomen soorten overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1882 (PB L 308 van 4.12.2018, blz. 21).


BIJLAGE III

VOOR GECONSIGNEERDE INRICHTINGEN BESTEMDE HOEFDIEREN

DEEL 1

Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen voor geconsigneerde inrichtingen bestemde hoefdieren is toegestaan zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt b)

De binnenkomst in de Unie van zendingen hoefdieren, met uitzondering van paardachtigen, die afkomstig zijn uit overeenkomstig artikel 29 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 in een lijst opgenomen geconsigneerde inrichtingen en bestemd zijn voor geconsigneerde inrichtingen in de Unie, wordt toegestaan uit alle in de tabel in dit deel opgenomen derde landen en gebieden.

ISO-code en naam

van het derde land of gebied

Code van de zone

zoals bepaald in deel 2

Diergezondheidscertificaten

Specifieke voorwaarden

zoals bepaald in deel 3

Diergezondheidswaarborgen

zoals bepaald in deel 4

1

2

3

4

5

AL

Albanië

AL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AR

Argentinië

AR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AU

Australië

AU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BA

Bosnië en Herzegovina

BA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BH

Bahrein

BH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BR

Brazilië

BR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BW

Botswana

BW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BY

Belarus

BY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BZ

Belize

BZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CA

Canada

CA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CH

Zwitserland

CH-0

Overeenkomstig de in bijlage I, punt 7, bedoelde overeenkomst

 

 

CL

Chili

CL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CN

China

CN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CO

Colombia

CO-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CU

Cuba

CU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DZ

Algerije

DZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ET

Ethiopië

ET-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

FK

Falklandeilanden

FK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GL

Groenland

GL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GT

Guatemala

GT-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HK

Hongkong

HK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HN

Honduras

HN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IL

Israël

IL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IN

India

IN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IS

IJsland

IS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

JP

Japan

JP-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

KE

Kenia

KE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MA

Marokko

MA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ME

Montenegro

ME-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MK

Noord-Macedonië

MK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MU

Mauritius

MU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MX

Mexico

MX-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NA

Namibië

NA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NC

Nieuw-Caledonië

NC-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NI

Nicaragua

NI-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NZ

Nieuw-Zeeland

NZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PA

Panama

PA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PY

Paraguay

PY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RS

Servië

RS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RU

Rusland

RU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SG

Singapore

SG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SV

El Salvador

SV-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SZ

Eswatini

SZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TH

Thailand

TH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TN

Tunesië

TN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TR

Turkije

TR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UA

Oekraïne

UA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

US

Verenigde Staten

US-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UY

Uruguay

UY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZA

Zuid-Afrika

ZA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DEEL 2

Beschrijvingen van de in kolom 2 van de tabel in deel 1 genoemde zones van derde landen of gebieden

Geen

DEEL 3

Specifieke voorwaarden zoals bedoeld in kolom 4 van de tabel in deel 1

Geen

DEEL 4

Diergezondheidswaarborgen zoals bedoeld in kolom 5 van de tabel in deel 1

De in de tabel in deel 4 van bijlage II vastgestelde diergezondheidswaarborgen zijn van toepassing.


BIJLAGE IV

PAARDACHTIGEN

DEEL 1

Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen paardachtigen is toegestaan zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt c)

ISO-code en naam

van het derde land of gebied

Zone

zoals bepaald in deel 2 van bijlage II

Gezondheidscategorie

Categorieën

waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Diergezondheidscertificaten

Specifieke voorwaarden

zoals bepaald in deel 3

Diergezondheidswaarborgen

zoals bepaald in deel 4

Einddatum

Aanvangsdatum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AE

Verenigde Arabische Emiraten

AE-0

E

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AR

Argentinië

AR-0

D

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AU

Australië

AU-0

A

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BA

Bosnië en Herzegovina

BA-0

B

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

D

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BH

Bahrein

BH-0

D

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM-0

D

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BO

Bolivia

BO-0

D

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BR

Brazilië

BR-1

D

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BY

Belarus

BY-0

B

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CA

Canada

CA-0

C

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CH

Zwitserland

CH-0

A

Overeenkomstig de in bijlage I, punt 7, bedoelde overeenkomst

 

 

 

 

CL

Chili

CL-0

C

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN

China

CN-1

G

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN-2

G

Geregistreerde paarden

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-1

D

Geregistreerde paarden

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CU

Cuba

CU-0

D

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

DZ

Algerije

DZ-0

E

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

EG

Egypte

EG-1

E

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

FK

Falklandeilanden

FK-0

A

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GL

Groenland

GL-0

A

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

G

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IL

Israël

IL-0

E

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IS

IJsland

IS-0

A

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JM

Jamaica

JM-0

D

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JO

Jordanië

JO-0

E

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JP

Japan

JP-0

G

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KG

Kirgizië

KG-1

B

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

KR

Zuid-Korea

KR-0

G

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KW

Koeweit

KW-0

E

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

28.11.2019

27.11.2020

LB

Libanon

LB-0

E

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MA

Marokko

MA-0

E

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ME

Montenegro

ME-0

B

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MK

Noord-Macedonië

MK-0

B

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MO

Macau

MO-0

G

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MY

Maleisië

MY-1

E

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

7.9.2020

 

MU

Mauritius

MU-0

E

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

MX

Mexico

MX-1

C

Geregistreerde paarden

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MX-2

C

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

NZ

Nieuw-Zeeland

NZ-0

A

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

OM

Oman

OM-0

E

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PE

Peru

PE-1

D

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre en Miquelon

PM-0

A

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

D

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

QA

Qatar

QA-0

E

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RS

Servië

RS-0

B

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU

Rusland

RU-1

B

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-2

B

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-3

B

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SA

Saudi-Arabië

SA-1

E

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

G

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TH

Thailand

TH-0

E

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

6.4.2020

 

TN

Tunesië

TN-0

E

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TR

Turkije

TR-1

E

Geregistreerde paarden,

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

April 2020

27.11.2020

UA

Oekraïne

UA-0

B

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

US

Verenigde Staten

US-0

C

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

D

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ZA

Zuid-Afrika

ZA-1

F

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

Beschikking 2008/698/EG van de Commissie

 

3.5.2011

 

DEEL 2

Beschrijvingen van de in kolom 2 van de tabel in deel 1 genoemde zones van derde landen of gebieden

Naam

van het derde land of gebied

Code

van de zone

Beschrijving van de zone

Brazilië

BR-1

De staten Paraná en Rio de Janeiro

China

CN-1

De paardenziektevrije zone in Conghua, gemeente Guangzhou, provincie Guangdong, met inbegrip van de bioveilige verbindingswegen (“Biosecurity Highway Passage”) van en naar de luchthaven in Guangzhou en Hongkong (hieronder nader beschreven).

De specifieke paardenziektevrije zone in de provincie Guangdong met de volgende begrenzing:

kernzone: paardensportcentrum in Reshui Village, Lingkou Town, Conghua City, met het omringende gebied binnen een straal van 5 km, dat door de wegcontrolepost aan State Highway 105 wordt gecontroleerd;

zone van toezicht: alle bestuurlijke onderverdelingen in Conghua City rond de kernzone, met een oppervlakte van 2 009 km2;

beschermingszone:

buitengrenzen van de volgende aangrenzende bestuurlijke onderverdelingen rond de zone van toezicht:

Baiyun District, Luogang District van Conghua City;

Huadu District van Guangzhou City;

Zengcheng City;

bestuurlijke onderverdelingen in Qingcheng District van Qingyuan City;

Fogang County;

Xinfeng County;

Longmen County

Bioveilige verbindingswegen: netwerk van snelwegen dat de paardenziektevrije zone verbindt met de luchthaven in Guangzhou en Hongkong met actieve ziektebewaking in de regio

Quarantaine vóór het binnenbrengen: de door de bevoegde autoriteit aangewezen quarantaine-inrichting in de beschermingszone voor de voorbereiding van paardachtigen uit andere delen van China met het oog op het binnenbrengen ervan in de paardenziektevrije zone

CN-2

De ontmoetingsplaats voor de Global Champions Tour in de Shanghai 2010 Expo Area en de doorgang naar de internationale luchthaven Shanghai Pudong in het noordelijke deel van het district Pudong en het oostelijke deel van het district Minhang van de agglomeratie van Shanghai (hieronder nader beschreven).

Afbakening van de zone in de agglomeratie van Shanghai:

westelijke grens: vanaf de riviermond van de Huangpu-rivier in het noorden tot de vertakking van de Dazhi-rivier;

zuidelijke grens: van de vertakking van de Huangpu-rivier tot de riviermond van de Dazhi-rivier in het oosten;

noordelijke en oostelijke grenzen: kustlijn

Costa Rica

CR-1

Hoofdstedelijk gebied San José

Egypte

EG-1

De paardenziektevrije zone die is ingesteld rond de veterinaire kliniek van de Egyptische strijdkrachten aan de El-Nasr Road, tegenover de Al Ahly Club in Caïro, en de verbinding via de snelweg met de internationale luchthaven van Caïro (hieronder nader beschreven).

De paardenziektevrije zone (EDFZ) van ongeveer 0,1 km2 groot die is ingesteld rond de veterinaire kliniek van de Egyptische strijdkrachten aan de El-Nasr Road, tegenover de Al Ahly Club in de oostelijke periferie van Caïro (locatie: 30°04′19,6″N 31°21′16,5″E), en de verbinding van 10 km via de El-Nasr Road en de Airport Road met de internationale luchthaven van Caïro.

a)

Afbakening van de grenzen van de EDFZ:

Vanaf het kruispunt van de El-Nasr Road en de El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road (locatie: 30°04′13,6″N 31°21′04,3″E) de El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road ongeveer 500 m in noordelijke richting volgen tot het eerste kruispunt met de Passage Inside Armed Forces, rechts afslaan en de Passage ongeveer 100 m in oostelijke richting volgen, opnieuw rechts afslaan en de Passage 150 m in zuidelijke richting volgen, links afslaan en de Passage 300 m in oostelijke richting volgen, rechts afslaan en de Passage 100 m in zuidelijke richting volgen tot de El-Nasr Road, rechts afslaan en de El-Nasr Road 300 m in zuidwestelijke richting volgen tot tegenover het kruispunt met de Hassan Ma’moon Road, rechts afslaan en de Passage 100 m in noordelijke richting volgen, links afslaan en de Passage 120 m in westelijke richting volgen, links afslaan en de Passage 200 m in zuidelijke richting volgen, rechts afslaan en de El-Nasr Road 100 m in westelijke richting volgen tot het kruispunt met de El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road.

b)

Afbakening van de grenzen van het gebied voor quarantaine vóór de uitvoer binnen de EDFZ:

Van het punt tegenover het kruispunt van de El-Nasr Road met de Hassan Ma’moon Road de Passage 100 m in noordelijke richting volgen, rechts afslaan en de Passage 250 m in oostelijke richting volgen, rechts afslaan en de Passage 50 m in zuidelijke richting volgen tot de El-Nasr Road, rechts afslaan en de El-Nasr Road 300 m in zuidwestelijke richting volgen tot tegenover het kruispunt van de El-Nasr Road met de Hassan Ma’moon Road.

Kirgizië

KG-1

Gebied Issyk-Kul

Maleisië

MY-1

Schiereiland

Mexico

MX-1

Hoofdstedelijk gebied Mexico-Stad

MX-2

Het hele land, met uitzondering van de staten Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz en Tamaulipas

Peru

PE-1

Regio Lima

Rusland

RU-1

Provincies Kaliningrad, Archangelsk, Vologda, Moermansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Brjansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaloega, Kostroma, Moskou, Orjol, Rjazan, Smolensk, Toela, Jaroslavl, Nizjni Novgorod, Kirov, Belgorod, Voronjezj, Koersk, Lipezk, Tambov, Astrachan, Volgograd, Penza, Saratov, Oeljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm en Koergan

RU-2

Regio’s Stavropol en Krasnodar

RU-3

Republieken Karelië, Marij-El, Mordovië, Tsjoewasjië, Kalmukkië, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkarië, Severnaja Osetië, Ingoesjetië en Karatsjai-Tsjerkessië

Saudi-Arabië

SA-1

Het hele land, met uitzondering van de beschermingszones en zones van toezicht in de provincies Jizan, Asir en Najran zoals hieronder beschreven.

Begrenzing van de overeenkomstig artikel 5, lid 2, tweede alinea, punten a) en b), van Richtlijn 2009/156/EG (1) ingestelde beschermingszones en zones van toezicht:

1.

provincie Jizan

beschermingszone: de hele provincie behalve het deel ten noorden van de wegcontrolepost te Ash Shuqaiq aan weg nr. 5 en ten noorden van weg nr. 10;

zone van toezicht: het deel van de provincie ten noorden van de wegcontrolepost te Ash Shuqaiq aan weg nr. 5, gecontroleerd door de wegcontrolepost te Al Qahmah en ten noorden van weg nr. 10;

2.

provincie Asir

beschermingszone: het door weg nr. 10 begrensde deel van de provincie, tussen Ad Darb, Abha en Khamis-Mushayt in het noorden, met uitzondering van de maneges op de luchtmachtbases en militaire bases, en het aan de noordzijde door weg nr. 15 van Khamis-Mushayt via Jarash, Al Utfah en Dhahran Al Janoub tot de grens met de provincie Najran begrensde deel van de provincie en het aan de noordzijde door de weg van Al Utfah via Al Fayd naar Badr Al Janoub (provincie Najran) begrensde gedeelte van de provincie;

zone van toezicht: de maneges op de luchtmachtbases en militaire bases, het gedeelte van de provincie tussen de grens van de beschermingszone en weg nr. 209 van Ash Shuqaiq tot de wegcontrolepost Muhayil aan weg nr. 211, het gedeelte van de provincie tussen de controlepost aan weg nr. 10 ten zuiden van Abha, de stad Abha en de wegcontrolepost Ballasmer op 65 km van Abha aan weg nr. 15 naar het noorden, het gedeelte van de provincie tussen Khamis-Mushayt en de wegcontrolepost op 90 km van Abha aan weg nr. 255 naar Samakh en de wegcontrolepost te Yarah, 90 km van Abha, aan weg nr. 10 naar Riyadh en het gedeelte van de provincie ten zuiden van een denkbeeldige lijn tussen de wegcontrolepost te Yarah aan weg nr. 10 en Khashm Ghurab aan weg nr. 177 tot aan de grens met de provincie Najran;

3.

provincie Najran

beschermingszone: het aan de noordzijde door de weg van Al Utfah (provincie Asir) naar Badr Al Janoub en naar As Sebt en van As Sebt langs Wadi Habunah tot de kruising met weg nr. 177 tussen Najran en Riyadh begrensde deel van de provincie, en van deze kruising langs weg nr. 177 in zuidelijke richting naar de kruising met weg nr. 15 van Najran naar Sharourah, en het gedeelte van de provincie ten zuiden van weg nr. 15 tussen Najran en Sharourah en de grens met Jemen;

zone van toezicht: het deel van de provincie ten zuiden van een lijn tussen de wegcontrolepost te Yarah aan weg nr. 10 en Khashm Ghurab aan weg nr. 177, van de grens van de provincie Najran tot de wegcontrolepost te Khashm Ghurab op 80 km van Narjan, en ten westen van weg nr. 175 naar Sharourah.

Turkije

TR-1

De provincies Ankara, Edirne, Istanboel, Izmir, Kirklareli en Tekirdag

Zuid-Afrika

ZA-1

Grootstedelijk gebied van Kaapstad zoals hieronder beschreven.

Begrenzing van het grootstedelijk gebied van Kaapstad (ZA-1):

 

noordelijke grens: Blaauwberg Road (M14);

 

oostelijke grens: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), Highway N7, Highway N1 en Highway M5;

 

zuidelijke grens: Otterey Road, Prince George’s Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive tot Newslands Forestry Station en door Echo Gorge op Table Mountain naar Camps Bay;

 

westelijke grens: de kustlijn van Camps Bay tot Blaauwberg Road.

DEEL 3

Specifieke voorwaarden zoals bedoeld in kolom 6 van de tabel in deel 1

Geen

DEEL 4

Diergezondheidswaarborgen zoals bedoeld in kolom 7 van de tabel in deel 1

Geen


(1)  PB L 192 van 23.7.2010, blz. 1.


BIJLAGE V

PLUIMVEE EN LEVENDE PRODUCTEN VAN PLUIMVEE

DEEL 1

Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee en levende producten van pluimvee is toegestaan zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt d)

ISO-code en naam

van het derde land of gebied

Zone

zoals bepaald in deel 2

Categorieën

waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Diergezondheidscertificaat

Specifieke voorwaarden

zoals bepaald in deel 3

Diergezondheidswaarborgen

zoals bepaald in deel 4

Einddatum

Aanvangsdatum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentinië

AR-0

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

AU

Australië

AU-0

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

 

 

 

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

 

C

 

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

 

 

 

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

 

 

 

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

 

C

 

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

 

 

 

 

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

 

 

 

 

Broedeieren van loopvogels

HER

 

C

 

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

 

 

 

 

BR

Brazilië

BR-0

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

BR-1

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N

 

 

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N

 

 

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N

 

 

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N

 

 

 

BR-2

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N

 

 

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N

 

 

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N

 

 

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N

 

 

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N

 

 

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

 

C

 

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

 

C

 

 

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

Broedeieren van loopvogels

HER

 

C

 

 

CA

Canada

CA-0

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

CA-1

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N

 

 

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N

 

 

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N

 

 

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N

 

 

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N

 

 

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N

 

 

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N

 

 

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N

 

 

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N

 

 

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

-

-

 

 

 

 

CH

Zwitserland

CH-0

Overeenkomstig de in bijlage I, punt 7, bedoelde overeenkomst

 

 

 

 

CL

Chili

CL-0

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N

 

 

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N

 

 

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N

 

 

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N

 

 

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N

 

 

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N

 

 

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N

 

 

 

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N

 

 

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N

 

 

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N

 

 

 

GL

Groenland

GL-0

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

IL

Israël

IL-0

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

P2

 

28.1.2017

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

P2

 

28.1.2017

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

P2

 

28.1.2017

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

P2

 

28.1.2017

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

P2

 

18.4.2015

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

P2

 

28.1.2017

 

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

P2

 

28.1.2017

 

Broedeieren van loopvogels

HER

P2

 

28.1.2017

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

P2

 

28.1.2017

 

IS

IJsland

IS-0

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

MX

Mexico

MX-0

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

NA

Namibië

NA-0

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

 

C

 

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

 

C

 

 

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

Broedeieren van loopvogels

HER

 

C

 

 

NZ

Nieuw-Zeeland

NZ-0

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

 

 

 

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

 

 

 

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

 

 

 

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

 

 

 

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

 

 

 

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

 

 

 

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

 

 

 

 

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

 

 

 

 

Broedeieren van loopvogels

HER

 

 

 

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre en Miquelon

PM-0

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

TH

Thailand

TH-0

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

TN

Tunesië

TN-0

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

 

 

 

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

 

 

 

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

 

 

 

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

 

 

 

 

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

Broedeieren van loopvogels

HER

 

 

 

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

 

 

 

 

TR

Turkije

TR-0

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

US

Verenigde Staten

US-0

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

US-1

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N

 

 

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BRP

N

 

 

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N

 

 

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N

 

 

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N

 

 

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N

 

 

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N

 

 

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N

 

 

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N

 

 

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BRP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BRP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

8.4.2020

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BRP

N, P1

 

8.4.2020

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

8.4.2020

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

8.4.2020

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

8.4.2020

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

8.4.2020

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

8.4.2020

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

8.4.2020

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020

 

UY

Uruguay

UY-0

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

ZA

Zuid-Afrika

ZA-0

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

P1

C

9.4.2011

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

P1

C

9.4.2011

 

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

Broedeieren van loopvogels

HER

P1

C

9.4.2011

 

DEEL 2

Beschrijvingen van de in kolom 2 van de tabel in deel 1 genoemde zones van derde landen of gebieden

Naam

van het derde land of gebied

Code

van de zone

Beschrijving van de zone

Brazilië

BR-1

De staten: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo en Mato Grosso do Sul

BR-2

De staten: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina en São Paulo

Canada

CA-1

Het hele land Canada, met uitzondering van gebied CA-2

CA-2

Gebied van Canada dat overeenkomt met:

 

geen

Verenigde Staten

US-1

Geheel de Verenigde Staten met uitzondering van het gebied US-2

US-2

Gebied van de Verenigde Staten dat overeenkomt met:

US-2.1

De staat Tennessee:

 

Lincoln County

 

Franklin County

 

Moore County

US-2.2

De staat Alabama:

 

Madison County

 

Jackson County

US-2.3

De staat South Carolina:

Chesterfield County/Lancaster County/Kershaw County:

een zone met een straal van 10 km, met de klok mee vanaf de noordelijke grens van de cirkelvormige controlezone rond Chesterfield 02:

a)

noord: 2 km ten zuiden van Highway 9, 0,03 km ten oosten van het kruispunt van Airport Rd en Raymond Deason Rd;

b)

noordoost: 1 km ten zuidwesten van het kruispunt van Highway 268 en Cross Roads Church Rd;

c)

oost: 5,1 km ten westen van State Highway 109, 1,6 km ten westen van Angelus Rd en Refuge Dr.;

d)

zuidoost: 3,2 km ten noordwesten van het kruispunt van Highway 145 en Lake Bee Rd;

e)

zuid: 2,7 km ten oosten van het kruispunt van Highway 151 en Catarah Rd;

f)

zuidwest: 1,5 km ten oosten van het kruispunt van McBee Hwy en Mt Pisgah Rd;

g)

west: 1,3 km ten oosten van het kruispunt van Texahaw Rd en Buzzards Roost Rd;

h)

noordwest: het kruispunt van White Plains Church Rd en Graves Rd.

DEEL 3

Specifieke voorwaarden zoals bedoeld in kolom 5 van de tabel in deel 1

P1

Opschorting van de binnenkomst in de Unie wegens beperkende maatregelen in verband met één of meer uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza.

P2

Opschorting van de binnenkomst in de Unie wegens beperkende maatregelen in verband met één of meer uitbraken van infectie met het virus van de ziekte van Newcastle.

N

Er zijn garanties verstrekt dat de wetgeving inzake de bestrijding van infectie met het virus van de ziekte van Newcastle in het derde land of gebied of de zone daarvan gelijkwaardig is aan die van de Unie. In geval van een uitbraak van infectie met het virus van de ziekte van Newcastle mag de binnenkomst in de Unie vanuit het derde land of gebied of de zone daarvan verder worden toegestaan zonder wijziging van de code van het derde land of gebied of de zone daarvan. De binnenkomst in de Unie uit delen waarvoor de bevoegde autoriteit van het betrokken derde land of gebied officiële beperkende maatregelen heeft ingesteld in verband met een uitbraak van die ziekte, is echter van rechtswege verboden.

DEEL 4

Diergezondheidswaarborgen zoals bedoeld in kolom 6 van de tabel in deel 1

A

Derde land of gebied waar tegen hoogpathogene aviaire influenza wordt gevaccineerd en waarvan de bevoegde autoriteit garanties heeft geboden overeenkomstig artikel 37, punt c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.

B

Derde land of gebied waar het gebruik van vaccins tegen infectie met het virus van de ziekte van Newcastle die alleen aan de in punt 1 van bijlage XV bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vastgestelde algemene criteria voldoen, niet verboden is en waarvan de bevoegde autoriteit garanties heeft geboden dat het pluimvee aan de diergezondheidsvoorschriften van punt 2 van bijlage XV bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 voldoet, overeenkomstig artikel 37, punt e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.

C

Derde land of gebied waaruit de binnenkomst in de Unie van loopvogels is toegestaan, dat niet als vrij van infectie met het virus van de ziekte van Newcastle wordt beschouwd overeenkomstig artikel 39 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 en waarvan de bevoegde autoriteit met betrekking tot de betrokken goederen garanties heeft geboden overeenkomstig artikel 37, punt d), ii), tweede streepje, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.


BIJLAGE VI

IN GEVANGENSCHAP LEVENDE VOGELS EN LEVENDE PRODUCTEN VAN IN GEVANGENSCHAP LEVENDE VOGELS

DEEL 1

Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen in gevangenschap levende vogels en levende producten van in gevangenschap levende vogels is toegestaan zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt e)

ISO-code en naam

van het derde land of gebied

Zone

zoals bepaald in deel 2

Categorieën

waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Diergezondheidscertificaat

Specifieke voorwaarden

zoals bepaald in deel 3

Diergezondheidswaarborgen

zoals bepaald in deel 4

Einddatum

Aanvangsdatum

1

2

3

4

5

6

7

8

AU

Australië

AU-0

In gevangenschap levende vogels

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Broedeieren van in gevangenschap levende vogels

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

BR

Brazilië

BR-0

-

-

 

 

 

 

BR-1

In gevangenschap levende vogels

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Broedeieren van in gevangenschap levende vogels

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CA

Canada

CA-0

In gevangenschap levende vogels

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Broedeieren van in gevangenschap levende vogels

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CH

Zwitserland

CH-0

Overeenkomstig de in bijlage I, punt 7, bedoelde overeenkomst

 

 

 

 

CL

Chili

CL-0

In gevangenschap levende vogels

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Broedeieren van in gevangenschap levende vogels

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

IL

Israël

IL-0

In gevangenschap levende vogels

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Broedeieren van in gevangenschap levende vogels

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

NZ

Nieuw-Zeeland

NZ-0

In gevangenschap levende vogels

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Broedeieren van in gevangenschap levende vogels

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

TN

Tunesië

TN-0

In gevangenschap levende vogels

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Broedeieren van in gevangenschap levende vogels

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

US

Verenigde Staten

US-0

In gevangenschap levende vogels

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Broedeieren van in gevangenschap levende vogels

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

DEEL 2

Beschrijvingen van de in kolom 2 van de tabel in deel 1 genoemde zones van derde landen of gebieden

Naam

van het derde land of gebied

Code

van de zone

Beschrijving van de zone

Brazilië

BR-1

De staten: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina en São Paulo

DEEL 3

Specifieke voorwaarden zoals bedoeld in kolom 5 van de tabel in deel 1

Geen

DEEL 4

Diergezondheidswaarborgen zoals bedoeld in kolom 6 van de tabel in deel 1

Geen


BIJLAGE VII

HONINGBIJENKONINGINNEN EN HOMMELS

DEEL 1

Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen honingbijenkoninginnen en hommels is toegestaan zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt f)

ISO-code en naam

van het derde land of gebied

Code van de zone

zoals bepaald in deel 2

Categorieën

waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Diergezondheidscertificaten

Specifieke voorwaarden

zoals bepaald in deel 3

Diergezondheidswaarborgen

zoals bepaald in deel 4

Einddatum

Aanvangsdatum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentinië

AR-0

Honingbijenkoninginnen en hommels

QUE, BBEE

 

 

 

 

AU

Australië

AU-0

Honingbijenkoninginnen en hommels

QUE, BBEE

 

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Honingbijenkoninginnen en hommels

QUE, BBEE

 

 

 

 

CH

Zwitserland

CH-0

Overeenkomstig de in bijlage I, punt 7, bedoelde overeenkomst

 

 

 

 

CL

Chili

CL-0

Honingbijenkoninginnen en hommels

QUE, BBEE

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Honingbijenkoninginnen en hommels

QUE, BBEE

 

 

 

 

IL

Israël

IL-0

Honingbijenkoninginnen en hommels

QUE, BBEE

 

 

 

 

KE

Kenia

KE-0

Honingbijenkoninginnen en hommels

QUE, BBEE

 

 

 

 

MA

Marokko

MA-0

Honingbijenkoninginnen en hommels

QUE, BBEE

 

 

 

 

MK

Noord-Macedonië

MK-0

Honingbijenkoninginnen en hommels

QUE, BBEE

 

 

 

 

MX

Mexico

MK-0

Hommels

BBEE

 

 

 

 

NC

Nieuw-Caledonië

NC-0

Honingbijenkoninginnen en hommels

QUE, BBEE

 

 

 

 

NZ

Nieuw-Zeeland

NZ-0

Honingbijenkoninginnen en hommels

QUE, BBEE

 

 

 

 

RS

Servië

RS-0

Honingbijenkoninginnen en hommels

QUE, BBEE

 

 

 

 

RU

Rusland

RU-0

Honingbijenkoninginnen en hommels

QUE, BEE

 

 

 

 

TR

Turkije

TR-0

Honingbijenkoninginnen en hommels

QUE, BBEE

 

 

 

 

UA

Oekraïne

UA-0

Honingbijenkoninginnen en hommels

QUE, BBEE

 

 

 

 

US

Verenigde Staten

US-0

Hommels

BBEE

 

 

 

 

ZA

Zuid-Afrika

ZA-0

Honingbijenkoninginnen en hommels

QUE, BBEE

 

 

 

 

DEEL 2

Beschrijvingen van de in kolom 2 van de tabel in deel 1 genoemde zones van derde landen of gebieden

Geen

DEEL 3

Specifieke voorwaarden zoals bedoeld in kolom 5 van de tabel in deel 1

Geen

DEEL 4

Diergezondheidswaarborgen zoals bedoeld in kolom 6 van de tabel in deel 1

VAR

De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infestatie met Varroa spp. (varroase) erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.


BIJLAGE VIII

HONDEN, KATTEN EN FRETTEN

DEEL 1

Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen honden, katten en fretten is toegestaan zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt g)

ISO-code en naam

van het derde land of gebied

Code van de zone

zoals bepaald in deel 2

Soorten en categorieën

waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Diergezondheidscertificaten

Specifieke voorwaarden

zoals bepaald in deel 3

Diergezondheidswaarborgen

zoals bepaald in deel 4

Einddatum

Aanvangsdatum

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Ascension

AC-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Verenigde Arabische Emiraten

AE-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigua en Barbuda

AG-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albanië

AL-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

AD

Andorra

AD-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AR

Argentinië

AR-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Australië

AU-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosnië en Herzegovina

BA-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahrein

BH-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (de BES-eilanden)

BQ-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brazilië

BR-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

BY

Belarus

BY-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Zwitserland

CH-0

Overeenkomstig de in bijlage I, punt 7, bedoelde overeenkomst

 

 

 

 

CL

Chili

CL-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

China

CN-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

CO

Colombia

CO-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

CU

Cuba

CU-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

CW

Curaçao

CW-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Algerije

DZ-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

ET

Ethiopië

ET-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

FJ

Fiji

FJ-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Falklandeilanden

FK-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Faeröer

FO-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibraltar

GI-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Groenland

GL-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

IL

Israël

IL-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

IN

India

IN-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

IS

IJsland

IS-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Jamaica

JM-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Japan

JP-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Kenia

KE-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

KN

Saint Kitts en Nevis

KN-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Kaaimaneilanden

KY-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Saint Lucia

LC-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Liechtenstein

LI-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Marokko

MA-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

MC

Monaco

MC-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Montenegro

ME-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

MK

Noord-Macedonië

MK-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Mauritius

MU-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Mexico

MX-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Maleisië

MY-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namibië

NA-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

NC

Nieuw-Caledonië

NC-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nicaragua

NI-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

NZ

Nieuw-Zeeland

NZ-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

PF

Frans-Polynesië

PF-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre en Miquelon

PM-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

RS

Servië

RS-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

RU

Rusland

RU-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Sint-Helena

SH-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

El Salvador

SV-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

SX

Sint-Maarten

SX-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Eswatini

SZ-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

TH

Thailand

TH-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

TN

Tunesië

TN-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

TR

Turkije

TR-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

TT

Trinidad en Tobago

TT-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Taiwan

TW-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Oekraïne

UA-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

US

Verenigde Staten met inbegrip van Amerikaans Samoa, Guam, de Noordelijke Marianen, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden

US-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

VA

Vaticaanstad

VA-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Saint Vincent en de Grenadines

VC-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Britse Maagdeneilanden

VG-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis en Futuna

WF-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Zuid-Afrika

ZA-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

DEEL 2

Beschrijvingen van de in kolom 2 van de tabel in deel 1 genoemde zones van derde landen of gebieden

Geen

DEEL 3

Specifieke voorwaarden zoals bedoeld in kolom 5 van de tabel in deel 1

Titreringstest op rabiësantilichamen

De dieren in de zending die de Unie binnenkomt, moeten zijn onderworpen aan een geldige titreringstest op rabiësantilichamen overeenkomstig punt 1 van bijlage XXI bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.

DEEL 4

Diergezondheidswaarborgen zoals bedoeld in kolom 6 van de tabel in deel 1

ECH

De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectie met Echinococcus multilocularis erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.


BIJLAGE IX

LEVENDE PRODUCTEN VAN RUNDEREN

DEEL 1

Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen levende producten van runderen is toegestaan zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt h)

ISO-code en naam

van het derde land of gebied

Code van de zone

zoals bepaald in deel 2

Categorieën levende producten

waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Diergezondheidscertificaten

Specifieke voorwaarden

zoals bepaald in deel 3

Diergezondheidswaarborgen

zoals bepaald in deel 4

1

2

3

4

5

6

AR

Argentinië

AR-0

Oöcyten en embryo’s

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Australië

AU-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test op EHD

Test op BTV

Oöcyten en embryo’s

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test op EHD

Test op BTV

CA

Canada

CA-0

Sperma

Beschikking 2005/290/EG van de Commissie

 

Test op EHD

Test op BTV

Oöcyten en embryo’s

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test op EHD

Test op BTV

CH

Zwitserland

CH-0

Sperma

Overeenkomstig de in bijlage I, punt 7, bedoelde overeenkomst

 

Oöcyten en embryo’s

CL

Chili

CL-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Groenland

GL-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IL

Israël

IL-0

Oöcyten en embryo’s

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

IJsland

IS-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MK

Noord-Macedonië

MK-0

Oöcyten en embryo’s

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Nieuw-Zeeland

NZ-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

Bijlage IV bij Beschikking 2003/56/EG van de Commissie

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre en Miquelon

PM-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Verenigde Staten

US-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test op EHD

Test op BTV

Oöcyten en embryo’s

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test op EHD

Test op BTV

DEEL 2

Beschrijvingen van de in kolom 2 van de tabel in deel 1 genoemde zones van derde landen of gebieden

Geen

DEEL 3

Specifieke voorwaarden zoals bedoeld in kolom 5 van de tabel in deel 1

Geen

DEEL 4

Diergezondheidswaarborgen zoals bedoeld in kolom 6 van de tabel in deel 1

Test op EHD

Verplichte test op infectie met het virus van epizoötische hemorragische ziekte — zendingen sperma, in vitro geproduceerde embryo’s en oöcyten

Test op BTV

Verplichte test op infectie met het bluetonguevirus — zendingen sperma, in vitro geproduceerde embryo’s en oöcyten


BIJLAGE X

LEVENDE PRODUCTEN VAN SCHAPEN EN GEITEN

DEEL 1

Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen levende producten van schapen en geiten is toegestaan zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt i)

ISO-code en naam

van het derde land of gebied

Code van de zone

zoals bepaald in deel 2

Categorieën levende producten

waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Diergezondheidscertificaten

Specifieke voorwaarden

zoals bepaald in deel 3

Diergezondheidswaarborgen

zoals bepaald in deel 4

1

2

3

4

5

6

AU

Australië

AU-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test op EHD

Test op BTV

Oöcyten en embryo’s

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test op EHD

Test op BTV

CA

Canada

CA-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test op EHD

Test op BTV

Oöcyten en embryo’s

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test op EHD

Test op BTV

CH

Zwitserland

CH-0

Sperma

Overeenkomstig de in bijlage I, punt 7, bedoelde overeenkomst

 

Oöcyten en embryo’s

CL

Chili

CL-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Groenland

GL-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

IJsland

IS-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Nieuw-Zeeland

NZ-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre en Miquelon

PM-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Verenigde Staten

US-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test op EHD

Test op BTV

Oöcyten en embryo’s

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test op EHD

Test op BTV

DEEL 2

Beschrijvingen van de in kolom 2 van de tabel in deel 1 genoemde zones van derde landen of gebieden

Geen

DEEL 3

Specifieke voorwaarden zoals bedoeld in kolom 5 van de tabel in deel 1

Geen

DEEL 4

Diergezondheidswaarborgen zoals bedoeld in kolom 6 van de tabel in deel 1

Test op EHD

Verplichte test op infectie met het virus van epizoötische hemorragische ziekte

Test op BTV

Verplichte test op infectie met het bluetonguevirus


BIJLAGE XI

LEVENDE PRODUCTEN VAN VARKENS

DEEL 1

Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen levende producten van varkens is toegestaan zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt j)

ISO-code en naam

van het derde land of gebied

Code van de zone

zoals bepaald in deel 2

Categorieën levende producten

waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Diergezondheidscertificaten

Specifieke voorwaarden

zoals bepaald in deel 3

Diergezondheidswaarborgen

zoals bepaald in deel 4

1

2

3

4

5

6

CA

Canada

CA-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Zwitserland

CH-0

Sperma

Overeenkomstig de in bijlage I, punt 7, bedoelde overeenkomst

 

Oöcyten en embryo’s

NZ

Nieuw-Zeeland

NZ-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Verenigde Staten

US-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

DEEL 2

Beschrijvingen van de in kolom 2 van de tabel in deel 1 genoemde zones van derde landen of gebieden

Geen

DEEL 3

Specifieke voorwaarden zoals bedoeld in kolom 5 van de tabel in deel 1

Geen

DEEL 4

Diergezondheidswaarborgen zoals bedoeld in kolom 6 van de tabel in deel 1

Geen


BIJLAGE XII

LEVENDE PRODUCTEN VAN PAARDACHTIGEN

DEEL 1

Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen levende producten van paardachtigen is toegestaan zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt k)

ISO-code en naam

van het derde land of gebied

Code van de zone

zoals bepaald in deel 2

Categorieën paardachtigen

waarvan de levende producten afkomstig zijn, waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Categorieën levende producten

waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Diergezondheidscertificaten

Specifieke voorwaarden

zoals bepaald in deel 3

Diergezondheidswaarborgen

zoals bepaald in deel 4

1

2

3

4

5

6

7

AE

Verenigde Arabische Emiraten

AE-0

Geregistreerde paarden

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AR

Argentinië

AR-0

Geregistreerde paarden

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Geregistreerde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Australië

AU-0

Geregistreerde paarden

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Geregistreerde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CA

Canada

CA-0

Geregistreerde paarden

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Geregistreerde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Zwitserland

CH-0

Alle categorieën

Alle categorieën

Overeenkomstig de in bijlage I, punt 7, bedoelde overeenkomst

 

IL

Israël

IL-0

Geregistreerde paarden

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Geregistreerde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

IJsland

IS-0

Geregistreerde paarden

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Geregistreerde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MA

Marokko

MA-0

Geregistreerde paarden

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Geregistreerde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

QA

Qatar

QA-0

Geregistreerde paarden

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

SA

Saudi-Arabië

SA-1

Geregistreerde paarden

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UA

Oekraïne

UA-0

Geregistreerde paarden

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Geregistreerde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Verenigde Staten

US-0

Geregistreerde paarden

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Geregistreerde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Geregistreerde paarden

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Geregistreerde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

DEEL 2

Beschrijvingen van de in kolom 2 van de tabel in deel 1 genoemde zones van derde landen of gebieden

De beschrijvingen in de tabel in deel 2 van bijlage IV zijn van toepassing.

DEEL 3

Specifieke voorwaarden zoals bedoeld in kolom 6 van de tabel in deel 1

Geen

DEEL 4

Diergezondheidswaarborgen zoals bedoeld in kolom 7 van de tabel in deel 1

Geen


BIJLAGE XIII

VERS VLEES VAN HOEFDIEREN

DEEL 1

Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen vers vlees van hoefdieren is toegestaan zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt l)

ISO-code en naam

van het derde land of gebied

Code van de zone

zoals bepaald in deel 2

Soorten waarvan het vlees afkomstig is

waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Diergezondheidscertificaten

Specifieke voorwaarden

zoals bepaald in deel 3

Diergezondheidswaarborgen

zoals bepaald in deel 4

Einddatum

Aanvangsdatum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentinië

AR-1

Runderen

BOV

Rijping, pH en ontbening

Geen slachtafval

 

 

1.8.2010

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF

 

 

In het wild levende hoefdieren

RUW

 

 

AR-2

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

1.8.2010

Schapen en geiten

OVI, RUM-MSM

 

 

 

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF, RUM-MSM

 

 

 

In het wild levende hoefdieren

RUW

 

 

 

AR-3

Runderen

BOV

Rijping, pH en ontbening

Geen slachtafval

 

 

1.7.2016

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF

 

 

In het wild levende hoefdieren

RUW

 

 

AR-4

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Schapen en geiten

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

In het wild levende hoefdieren

RUW

 

 

 

 

AU

Australië

AU-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Schapen en geiten

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Varkens

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

In het wild levende hoefdieren

RUW, SUW

 

 

 

 

BR

Brazilië

BR-1

Runderen

BOV

Rijping, pH en ontbening

Gecontroleerd vaccinatieprogramma

Geen slachtafval

Aanvullende traceerbaarheid

 

 

1.12.2008

BR-2

Runderen

BOV

Rijping, pH en ontbening

Geen slachtafval

Aanvullende traceerbaarheid

 

 

BR-3

Runderen

BOV

Rijping, pH en ontbening

Gecontroleerd vaccinatieprogramma

Geen slachtafval

Aanvullende traceerbaarheid

 

 

BR-4

Runderen

BOV

Rijping, pH en ontbening

Gecontroleerd vaccinatieprogramma

Geen slachtafval

Aanvullende traceerbaarheid

 

 

BW

Botswana

BW-1

Runderen

BOV

Rijping en ontbening

Geen slachtafval

 

11.5.2011

26.6.2012

Schapen en geiten

OVI

 

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF

 

In het wild levende hoefdieren

RUW

 

BW-2

Runderen

BOV

Rijping en ontbening

Geen slachtafval

 

 

7.3.2002

Schapen en geiten

OVI

 

 

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF

 

 

In het wild levende hoefdieren

RUW

 

 

BW-3

Runderen

BOV

Rijping en ontbening

Geen slachtafval

 

20.10.2008

20.1.2009

Schapen en geiten

OVI

 

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF

 

In het wild levende hoefdieren

RUW

 

BW-4

Runderen

BOV

Rijping en ontbening

Geen slachtafval

 

28.5.2013

18.2.2011

BW-5

Runderen

BOV

Rijping en ontbening

Geen slachtafval

 

28.5.2013

18.8.2016

Schapen en geiten

OVI

 

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF

 

In het wild levende hoefdieren

RUW

 

BZ

Belize

BZ-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Schapen en geiten

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Varkens

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

In het wild levende hoefdieren

RUW, SUW

 

 

 

CH

Zwitserland

CH-0

Alle

Overeenkomstig de in bijlage I, punt 7, bedoelde overeenkomst

 

 

 

CL

Chili

CL-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Schapen en geiten

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Varkens

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

In het wild levende hoefdieren

RUW

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CU

Cuba

CU-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

FK

Falklandeilanden

FK-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Schapen en geiten

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

GL

Groenland

GL-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Schapen en geiten

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

In het wild levende hoefdieren

RUW

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

JP

Japan

JP-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

28.3.2013

ME

Montenegro

ME-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Schapen en geiten

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MK

Noord-Macedonië

MK-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Schapen en geiten

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MX

Mexico

MX-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

NA

Namibië

NA-1

Runderen

BOV

Rijping en ontbening

Geen slachtafval

Verzamelcentrum

 

 

Schapen en geiten

OVI

 

 

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF

 

 

 

In het wild levende hoefdieren

RUW

 

 

 

NC

Nieuw-Caledonië

NC-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

In het wild levende hoefdieren

RUW

 

 

 

 

NZ

Nieuw-Zeeland

NZ-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Schapen en geiten

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Varkens

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

In het wild levende hoefdieren

RUW, SUW

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Runderen

BOV

Rijping, pH en ontbening

 

 

17.4.2015

RS

Servië

RS-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Schapen en geiten

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

RU

Rusland

RU-1

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF

 

 

 

 

SZ

Eswatini

SZ-1

Runderen

BOV

Rijping en ontbening

Geen slachtafval

 

 

 

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF

 

 

 

In het wild levende hoefdieren

RUW

 

 

 

SZ-2

Runderen

BOV

 

 

4.8.2003

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF

 

 

In het wild levende hoefdieren

RUW

 

 

US

Verenigde Staten

US-0

Runderen

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Schapen en geiten

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Varkens

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Als gekweekt wild gehouden hoefdieren

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

In het wild levende hoefdieren

RUW, SUW

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Runderen

BOV

Rijping en ontbening

Geen slachtafval

Verzamelcentrum

 

1.11.2001

Schapen en geiten

OVI

 

 

 

DEEL 2

Beschrijvingen van de in kolom 2 van de tabel in deel 1 genoemde zones van derde landen of gebieden

Naam

van het derde land of gebied

Code

van de zone

Beschrijving van de zone

Argentinië

AR-1

Deel van de provincie Buenos Aires (behalve het gebied dat onder AR-4 valt), en de provincies Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy en Salta (behalve het gebied dat onder AR-3 valt)

AR-2

De provincies Chubut, Santa Cruz en Tierra del Fuego, deel van de provincie Neuquén (behalve het gebied dat onder AR-4 valt), en deel van de provincie Río Negro (behalve het gebied dat onder AR-4 valt)

AR-3

Deel van de provincie Salta (de zone van 25 km vanaf de grens met Bolivia en Paraguay die zich uitstrekt van het district Santa Catalina in de provincie Jujuy tot het district Laishi in de provincie Formosa (de voormalige bufferzone met intensieve bewaking))

AR-4

Deel van de provincie Neuquén (in Confluencia de zone ten oosten van provinciale weg nr. 17, en in Picun Leufú de zone ten oosten van provinciale weg nr. 17), deel van de provincie Río Negro (in Avellaneda de zone ten noorden van provinciale weg nr. 7 en ten oosten van provinciale weg nr. 250, in Conesa de zone ten oosten van provinciale weg nr. 2, in El Cuy de zone ten noorden van provinciale weg nr. 7 vanaf de kruising met provinciale weg nr. 66 tot aan de grens met het departement Avellaneda, en in San Antonio de zone ten oosten van de provinciale wegen nr. 250 en nr. 2), en deel van de provincie Buenos Aires (partido de Patagones)

Brazilië

BR-1

De staat Minas Gerais, de staat Espírito Santo, de staat Goiás, de staat Mato Grosso, de staat Rio Grande Do Sul en de staat Mato Grosso Do Sul (behalve het gebied dat onder BR-4 valt)

BR-2

De staat Santa Catarina

BR-3

De staten Paraná en São Paulo

BR-4

Deel van de staat Mato Grosso Do Sul: de zone van 15 km vanaf de buitengrenzen in de gemeenten Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã en Mundo Novo en het gebied in de gemeenten Corumbá en Ladário (de voormalige speciale toezichtszone)

Botswana

BW-1

Veterinary disease control zones 3c, 4b, 5, 8, 9 en 18

BW-2

Veterinary disease control zones 10, 11, 13 en 14

BW-3

Veterinary disease control zone 12

BW-4

De veterinary disease control zone 4a, behalve de bufferzone van 10 km met intensieve bewaking langs de grens met het gebied waar tegen mond-en-klauwzeer wordt ingeënt en natuurbeheergebieden

BW-5

Veterinary disease control zones 6a en 6b

Namibië

NA-1

Het gebied ten zuiden van de afsluitingen die lopen van Palgrave Point in het westen tot Gam in het oosten

Rusland

RU-1

De regio Moermansk, het autonome gebied Yamalo-Nenets

Eswatini

SZ-1

Het gebied ten westen van de “red line”-afsluitingen, die noordwaarts lopen van de Usuturivier naar de grens met Zuid-Afrika ten westen van de Nkalashane

SZ-2

De in verband met mond-en-klauwzeer ingestelde veterinaire toezichts- en vaccinatiegebieden (bekendgemaakt bij wettelijk decreet nr. 51 van 2001)

DEEL 3

Specifieke voorwaarden zoals bedoeld in kolom 5 van de tabel in deel 1

Rijping, pH en ontbening

Voor zones waar een vaccinatieprogramma tegen mond-en-klauwzeer (serotypen A, O of C) wordt uitgevoerd, gelden de in deel B, punt 1, c), van bijlage XXV bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vastgestelde voorwaarden betreffende de rijping, pH-meting en ontbening van ander vers vlees dan slachtafval.

Rijping en ontbening

Voor zones waar niet tegen mond-en-klauwzeer wordt gevaccineerd, gelden de in deel B, punt 3.1, c), van bijlage XXV bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vastgestelde voorwaarden betreffende de rijping en ontbening van ander vers vlees dan slachtafval.

Geen slachtafval

Slachtafval mag niet in de Unie worden binnengebracht, behalve middenrif en kauwspieren van runderen.

Gecontroleerd vaccinatieprogramma

Het vaccinatieprogramma tegen mond-en-klauwzeer in de zone moet worden uitgevoerd onder toezicht van de bevoegde autoriteit, die de doeltreffendheid ervan moet controleren door middel van regelmatige serologische bewaking waaruit blijkt dat de dieren een voldoende hoge antilichaamtiter hebben en dat het mond-en-klauwzeervirus niet circuleert in de zone.

Geen vaccinatie

In de zone wordt niet tegen mond-en-klauwzeer gevaccineerd en de bevoegde autoriteit van het derde land of gebied moet een regelmatige serologische bewaking uitvoeren om te bewijzen dat het mond-en-klauwzeervirus er niet circuleert.

Aanvullende traceerbaarheid

1.

De dieren waarvan het vlees afkomstig is, moeten geïdentificeerd en geregistreerd zijn in het nationale systeem voor identificatie en certificatie van oorsprong voor runderen.

2.

De bevoegde autoriteit van het derde land of gebied moet, nadat zij met gunstig resultaat een inspectie heeft uitgevoerd en daarvan een officieel verslag heeft opgesteld, de inrichtingen van oorsprong van de dieren waarvan het vlees afkomstig is, opnemen in de lijst van erkende inrichtingen in Imsoc, en zij moet regelmatig inspecties uitvoeren om te garanderen dat aan de relevante voorschriften van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 is voldaan.

3.

De door de bevoegde autoriteit verstrekte lijst van erkende inrichtingen moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt door de bevoegde autoriteit. De Commissie moet de lijst van erkende inrichtingen voor informatiedoeleinden openbaar maken.

DEEL 4

Diergezondheidswaarborgen zoals bedoeld in kolom 6 van de tabel in deel 1

Verzamelcentrum

Er zijn garanties geboden betreffende de verplaatsing van runderen, schapen en geiten van de inrichting van oorsprong naar het slachthuis, waardoor zij via een verzamelcentrum mogen gaan voordat zij rechtstreeks naar het slachthuis worden vervoerd.


BIJLAGE XIV

VERS VLEES VAN PLUIMVEE EN VEDERWILD

DEEL 1

Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt m)

ISO-code en naam

van het derde land of gebied

Code van de zone

zoals bepaald in deel 2

Categorieën vers vlees

waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Diergezondheidscertificaten

Specifieke voorwaarden

zoals bepaald in deel 3

Aanvullende garanties

zoals bepaald in deel 4

Einddatum

Aanvangsdatum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentinië

AR-0

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

 

 

 

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

 

 

 

 

Vers vlees van vederwild

GBM

 

 

 

 

AU

Australië

AU-0

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

 

B

 

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

 

C

 

 

BA

Bosnië en Herzegovina

BA-0

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

 

 

 

 

BR

Brazilië

BR-0

-

-

 

 

 

 

BR-1

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N

 

 

 

Vers vlees van vederwild

GBM

 

 

 

 

BR-2

Vers vlees van loopvogels

RAT

N

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Vers vlees van loopvogels

RAT

 

C

 

 

CA

Canada

CA-0

-

-

 

 

 

 

CA-1

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N

 

 

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

N

 

 

 

Vers vlees van vederwild

GBM

 

 

 

 

CA-2

-

-

 

 

 

 

CH

Zwitserland

CH-0

Overeenkomstig de in bijlage I, punt 7, bedoelde overeenkomst

 

 

 

 

CL

Chili

CL-0

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N

 

 

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

N

 

 

 

Vers vlees van vederwild

GBM

 

 

 

 

CN

China

CN-0

-

-

 

 

 

 

CN-1

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

P1

B

6.2.2004

 

GL

Groenland

GL-0

Vers vlees van vederwild

GBM

 

 

 

 

IL

Israël

IL-0

Vers vlees van loopvogels

RAT

P2

 

28.1.2017

 

Vers vlees van vederwild

GBM

P2

 

18.4.2015

 

IL-1

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

24.4.2019

 

IL-2

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

P2

 

21.1.2017

 

JP

Japan

JP-0

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

 

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Vers vlees van vederwild

GBM

 

 

 

 

MK

Noord-Macedonië

MK-0

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017

NA

Namibië

NA-0

Vers vlees van loopvogels

RAT

 

C

 

 

NZ

Nieuw-Zeeland

NZ-0

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

 

 

 

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

 

 

 

 

Vers vlees van vederwild

GBM

 

 

 

 

RU

Rusland

RU-0

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

P1

 

17.11.2016

 

P2

 

28.1.2019

 

TH

Thailand

TH-0

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

 

 

 

1.7.2012

Vers vlees van loopvogels

RAT

 

 

 

1.7.2012

Vers vlees van vederwild

GBM

 

 

 

1.7.2012

TN

Tunesië

TN-0

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

 

 

 

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

 

 

 

 

Vers vlees van vederwild