ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 357

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang
27 oktober 2020


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2020/1557 van de Commissie van 21 oktober 2020 tot vaststelling van een sluiting van de visserij op wijting in gebied 8 door vaartuigen die de vlag van België voeren

1

 

*

Verordening (EU) 2020/1558 van de Commissie van 21 oktober 2020 tot vaststelling van een sluiting van de visserij op roggen in de wateren van de Unie van 8 en 9 voor vaartuigen die de vlag van België voeren

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1559 van de Commissie van 26 oktober 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 tot vaststelling van de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen ( 1 )

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1560 van de Commissie van 26 oktober 2020 tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 152/2009 tot vaststelling van analysemethoden voor de bepaling van bestanddelen van dierlijke oorsprong in het kader van de officiële controle van diervoeders ( 1 )

17

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1561 van de Raad van 23 oktober 2020 tot toekenning van tijdelijke steun uit hoofde van Verordening (EU) 2020/672 aan Hongarije om het risico op werkloosheid in de noodtoestand als gevolg van de COVID‐19-uitbraak te beperken

24

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1562 van de Commissie van 26 oktober 2020 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/167 wat betreft geharmoniseerde normen voor bepaalde radioapparatuur betreffende geavanceerde begeleidings- en controlesystemen voor verplaatsingen over land, primaire zoekradars, radio-ontvangers, internationale mobiele telecommunicatieapparatuur en vaste radiosystemen

29

 

 

AANBEVELINGEN

 

*

Aanbeveling (EU) 2020/1563 van de Commissie van 14 oktober 2020 over energiearmoede

35

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

27.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 357/1


VERORDENING (EU) 2020/1557 VAN DE COMMISSIE

van 21 oktober 2020

tot vaststelling van een sluiting van de visserij op wijting in gebied 8 door vaartuigen die de vlag van België voeren

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een controleregeling van de Unie die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (1), en met name artikel 36, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2020/123 van de Raad (2) zijn quota voor 2020 vastgesteld.

(2)

Uit de door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat, gezien de vangsten van wijting in gebied 8 door vaartuigen die de vlag voeren van of geregistreerd zijn in België, het voor 2020 toegewezen quotum is opgebruikt.

(3)

Daarom moeten bepaalde visserijactiviteiten met betrekking tot dat bestand worden verboden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het opgebruiken van het quotum

Het vangstquotum dat voor 2020 is toegewezen aan België voor het in de bijlage vermelde bestand van wijting in gebied 8 wordt met ingang van de in die bijlage opgenomen datum als opgebruikt beschouwd.

Artikel 2

Verbodsbepalingen

1.   Met ingang van de in de bijlage opgenomen datum is het voor vaartuigen die de vlag voeren van of geregistreerd zijn in België, verboden te vissen op het in artikel 1 bedoelde bestand. Het is met name verboden naar vis te zoeken en vistuig te water te laten, uit te zetten of op te halen voor het bevissen van dat bestand.

2.   Het blijft toegestaan vis en visserijproducten van vangsten uit dat bestand die vóór die datum door die vaartuigen zijn gevangen, over te laden, aan boord te houden, aan boord te verwerken, over te brengen, te kooien, vet te mesten en aan te landen.

3.   Door die vaartuigen verrichte onbedoelde vangsten van soorten uit dat bestand worden overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad (3) aan boord van de vissersvaartuigen gebracht en gehouden, geregistreerd, aangeland en in mindering gebracht op de quota.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 oktober 2020.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Virginijus SINKEVIČIUS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) 2020/123 van de Raad van 27 januari 2020 tot vaststelling, voor 2020, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn (PB L 25 van 30.1.2020, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22).


BIJLAGE

Nr.

27/TQ123

Lidstaat

België

Bestand

WHG/08.

Soort

Wijting (Merlangius merlangus)

Gebied

8

Datum van sluiting

1.10.2020


27.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 357/4


VERORDENING (EU) 2020/1558 VAN DE COMMISSIE

van 21 oktober 2020

tot vaststelling van een sluiting van de visserij op roggen in de wateren van de Unie van 8 en 9 voor vaartuigen die de vlag van België voeren

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een controleregeling van de Unie die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (1), en met name artikel 36, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2020/123 van de Raad (2) zijn quota voor 2020 vastgesteld.

(2)

Uit de door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat, gezien de vangsten van roggen in de wateren van de Unie van 8 en 9 door vaartuigen die de vlag voeren van of geregistreerd zijn in België, het voor 2020 toegewezen quotum is opgebruikt.

(3)

Daarom moeten bepaalde visserijactiviteiten met betrekking tot dat bestand worden verboden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het opgebruiken van het quotum

Het vangstquotum dat voor 2020 is toegewezen aan België voor het in de bijlage vermelde bestand van roggen in de wateren van de Unie van 8 en 9, wordt met ingang van de in die bijlage opgenomen datum als opgebruikt beschouwd.

Artikel 2

Verbodsbepalingen

1.   Met ingang van de in de bijlage opgenomen datum is het voor vaartuigen die de vlag voeren van of geregistreerd zijn in België, verboden te vissen op het in artikel 1 bedoelde bestand. Het is met name verboden naar vis te zoeken en vistuig te water te laten, uit te zetten of op te halen voor het bevissen van dat bestand.

2.   Het blijft toegestaan vis en visserijproducten van vangsten uit dat bestand die vóór die datum door die vaartuigen zijn gevangen, over te laden, aan boord te houden, aan boord te verwerken, over te brengen, te kooien, vet te mesten en aan te landen.

3.   Door die vaartuigen verrichte onbedoelde vangsten van soorten uit dat bestand worden overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad (3) aan boord van de vissersvaartuigen gebracht en gehouden, geregistreerd, aangeland en in mindering gebracht op de quota.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 oktober 2020,

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Virginijus SINKEVIČIUS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) 2020/123 van de Raad van 27 januari 2020 tot vaststelling, voor 2020, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn (PB L 25 van 30.1.2020, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22).


BIJLAGE

Nr.

26/TQ123

Lidstaat

België

Bestand

SRX/89-C., met inbegrip van RJC/89-C., RJH/89-C., RJN/89-C., RJU/8-C. en RJU/9-C.

Soort

Roggen (Rajiformes)

Gebied

Wateren van de Unie van 8 en 9

Datum van sluiting

1.10.2020


27.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 357/7


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1559 VAN DE COMMISSIE

van 26 oktober 2020

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 tot vaststelling van de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie (1), en met name artikel 12,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) 2015/2283 moest de Commissie uiterlijk op 1 januari 2018 de Unielijst vaststellen van de krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (2) toegelaten of aangemelde nieuwe voedingsmiddelen.

(2)

De Unielijst van de krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 toegelaten of aangemelde nieuwe voedingsmiddelen is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie (3) vastgesteld.

(3)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1023 van de Commissie (4) is de in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 opgenomen oorspronkelijke Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen gecorrigeerd door die bijlage te vervangen. Intussen waren acht uitvoeringsverordeningen van de Commissie, met name de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2018/460 (5), (EU) 2018/461 (6), (EU) 2018/462 (7), (EU) 2018/469 (8), (EU) 2018/991 (9), (EU) 2018/1011 (10), (EU) 2018/1018 (11) en (EU) 2018/1032 (12) van de Commissie, tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van nieuwe voedingsmiddelen of een uitbreiding van het gebruik van nieuwe voedingsmiddelen, vastgesteld. Bij deze uitvoeringsverordeningen werd de Unielijst ook bijgewerkt. Die nieuwe voedingsmiddelen en uitbreidingen van het gebruik van nieuwe voedingsmiddelen komen echter niet meer voor in de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1023 vervangen lijst.

(4)

Omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moet de in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 vastgelegde Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen derhalve worden gewijzigd om die nieuwe voedingsmiddelen en uitbreidingen van het gebruik van nieuwe voedingsmiddelen opnieuw in de Unielijst op te nemen. Aangezien deze nieuwe voedingsmiddelen en uitbreidingen van het gebruik van nieuwe voedingsmiddelen tot de inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1023 op 13 augustus 2018 in de Unielijst waren opgenomen, moet deze verordening met ingang van die datum van toepassing zijn.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 13 augustus 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 oktober 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 327 van 11.12.2015, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie van 20 december 2017 tot vaststelling van de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen (PB L 351 van 30.12.2017, blz. 72).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1023 van de Commissie van 23 juli 2018 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 tot vaststelling van de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen (PB L 187 van 24.7.2018, blz. 1).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/460 van de Commissie van 20 maart 2018 tot toelating van het in de handel brengen van Ecklonia cava florotanninen als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie (PB L 78 van 21.3.2018, blz. 2).

(6)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/461 van de Commissie van 20 maart 2018 tot verlening van een vergunning voor een uitbreiding van het gebruik van taxifolinerijk extract als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie (PB L 78 van 21.3.2018, blz. 7).

(7)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/462 van de Commissie van 20 maart 2018 tot verlening van een vergunning voor een uitbreiding van het gebruik van L-ergothioneïne als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie (PB L 78 van 21.3.2018, blz. 11).

(8)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/469 van de Commissie van 21 maart 2018 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van een extract van de wortels van drie kruiden (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. en Angelica gigas Nakai) als een nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie (PB L 79 van 22.3.2018, blz. 11).

(9)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/991 van de Commissie van 12 juli 2018 tot toelating van het in de handel brengen van het kippeneiwit lysozymhydrolysaat als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie (PB L 177 van 13.7.2018, blz. 9).

(10)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1011 van de Commissie van 17 juli 2018 tot toelating van een uitbreiding van de gebruiksniveaus van uv-behandelde champignons als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie (PB L 181 van 18.7.2018, blz. 4).

(11)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1018 van de Commissie van 18 juli 2018 tot toelating van een uitbreiding van het gebruik van uv-behandelde bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae) als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie (PB L 183 van 19.7.2018, blz. 9).

(12)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1032 van de Commissie van 20 juli 2018 tot verlening van een vergunning voor een uitbreiding van het gebruik van olie van de microalg Schizochytrium sp. als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie (PB L 185 van 23.7.2018, blz. 9).


BIJLAGE

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1)

Tabel 1 (Toegelaten nieuwe voedingsmiddelen) wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende vermelding wordt ingevoegd tussen de vermelding voor “Olie van Echium plantagineum” en de vermelding voor “Eimembraanhydrolysaat”:

Toegelaten nieuw voedingsmiddel

Voorwaarden waaronder het nieuwe voedingsmiddel mag worden gebruikt

Aanvullende specifieke etiketteringsvoorschriften

Andere voorschriften

Ecklonia cava florotanninen

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Op de etikettering van levensmiddelen die het nieuwe voedingsmiddel bevatten, wordt het aangeduid als “Ecklonia cava florotanninen”.

Op voedingssupplementen die Ecklonia cava florotanninen bevatten, wordt het volgende vermeld:

a)

Dit voedingssupplement mag niet worden geconsumeerd door kinderen/adolescenten jonger dan 12/14/18 jaar (*).

b)

Dit voedingssupplement mag niet worden geconsumeerd door personen met een schildklierziekte of door personen die weten of van wie is vastgesteld dat ze een risico op een schildklierziekte lopen.

c)

Dit voedingssupplement mag niet worden geconsumeerd als ook andere voedingssupplementen met jodium worden geconsumeerd.

(*)

Afhankelijk van de leeftijdsgroep waarvoor het voedingssupplement bestemd is.”

 

Voedingssupplementen — als gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG — die bestemd zijn voor de gehele bevolking, met uitzondering van kinderen jonger dan 12 jaar

163 mg/dag voor adolescenten van 12 tot 14 jaar

230 mg/dag voor adolescenten ouder dan 14 jaar

263 mg/dag voor volwassenen

b)

de vermelding voor “Taxifolinerijk extract” wordt vervangen door:

Taxifolinerijk extract

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met “taxifolinerijk extract”.

 

Natuuryoghurt/yoghurt met fruit (*)

0,020 g/kg

Kefir (*)

0,008 g/kg

Karnemelk (*)

0,005 g/kg

Melkpoeder (*)

0,052 g/kg

Room (*)

0,070 g/kg

Zure room (*)

0,050 g/kg

Kaas (*)

0,090 g/kg

Boter (*)

0,164 g/kg

Chocoladeproducten

0,070 g/kg

Alcoholvrije dranken

0,020 g/l

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG bestemd voor de algemene bevolking, met uitzondering van zuigelingen, peuters, kinderen en adolescenten jonger dan 14 jaar

100 mg/dag

(*)

Bij gebruik in zuivelproducten mag taxifolinerijk extract niet worden gebruikt voor de volledige of gedeeltelijke vervanging van een van de bestanddelen van melk.”

c)

de vermelding voor “L-ergothioneïne” wordt vervangen door:

L-ergothioneïne

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met “L-ergothioneïne”.

 

Alcoholvrije dranken

0,025 g/kg

Dranken op basis van melk

0,025 g/kg

“Verse” zuivelproducten (*)

0,040 g/kg

Graanrepen

0,2 g/kg

Chocoladewerk

0,25 g/kg

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

30 mg/dag voor de algemene bevolking (met uitzondering van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven)

20 mg/dag voor kinderen vanaf 3 jaar

(*)

Bij gebruik in zuivelproducten mag L-ergothioneïne niet worden gebruikt voor de volledige of gedeeltelijke vervanging van een van de bestanddelen van de melk.”

d)

de volgende vermelding wordt ingevoegd tussen de vermelding voor “L-ergothioneïne” en de vermelding voor “Natriumijzer-EDTA”:

Extract van de wortels van drie kruiden (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. en Angelica gigas Nakai)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Op de etikettering van levensmiddelen die het nieuwe voedingsmiddel bevatten, wordt het aangeduid als “extract van de wortels van drie kruiden (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. en Angelica gigas Nakai)”.

Op de etikettering van voedingssupplementen die het extract van een mengsel van de wortels van drie kruiden bevatten, wordt in de onmiddellijke nabijheid van de lijst van ingrediënten vermeld dat het niet mag worden gebruikt door personen waarvan bekend is dat zij allergisch zijn voor selderij.”

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG voor de volwassen bevolking

175 mg/dag

e)

de volgende vermelding wordt ingevoegd tussen de vermelding voor “Lycopeenoleohars uit tomaten” en de vermelding voor “Magnesiumcitraatmalaat”:

Kippeneiwit lysozymhydrolysaat

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met “kippeneiwit lysozymhydrolysaat”.”

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG bestemd voor de volwassen bevolking

1 000 mg/dag

f)

de vermelding voor “uv-behandelde champignons (Agaricus bisporus)” wordt vervangen door:

uv-behandelde champignons (Agaricus bisporus)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan vitamine D2

1.

De aanduiding op het etiket van het nieuwe voedingsmiddel of van het voedingsmiddel dat het bevat, is “uv-behandelde champignons (Agaricus bisporus)”.

2.

De aanduiding op het etiket van het nieuwe voedingsmiddel of van het voedingsmiddel dat het bevat, gaat vergezeld van de vermelding “een gecontroleerde lichtbehandeling werd gebruikt om het gehalte aan vitamine D te verhogen” of “een uv-behandeling werd gebruikt om het gehalte aan vitamine D2 te verhogen”.”

 

Champignons (Agaricus bisporus)

20 μg vitamine D2/100 g versgewicht

g)

de vermelding voor “uv-behandelde bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae)” wordt vervangen door:

uv-behandelde bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan vitamine D2

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het levensmiddel dat het bevat, aangeduid met “vitamine D-gist” of “vitamine D2-gist”.

 

Met gist gerezen brood en broodjes

5 μg vitamine D2/100 g

Met gist gerezen banketbakkerswaren

5 μg vitamine D2/100 g

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

 

Voorverpakte verse en gedroogde gist voor bakdoeleinden

45 μg/100 g verse gist

200 μg/100 g gedroogde gist

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het levensmiddel aangeduid met “vitamine D-gist” of “vitamine D2-gist”.

2.

De etikettering van het nieuwe voedingsmiddel wordt voorzien van een vermelding dat het levensmiddel uitsluitend bedoeld is om gebakken te worden en niet rauw mag worden opgegeten.

3.

Op de etikettering van het nieuwe voedingsmiddel worden instructies voor de uiteindelijke consument vermeld, zodat de maximumconcentratie van 5 μg/100 van vitamine D2 in de eigengebakken eindproducten niet wordt overschreden.”

h)

de vermelding voor “Olie van Schizochytrium sp. (T18)” wordt vervangen door:

Olie van Schizochytrium sp. (T18)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met “olie van de microalg Schizochytrium sp.”

 

Zuivelproducten met uitzondering van dranken op basis van melk

200 mg/100 g of voor kaasproducten 600 mg/100 g

Zuivelvervangers met uitzondering van dranken

200 mg/100 g of voor kaasvervangende producten 600 mg/100 g

Smeerbare vetten en dressings

600 mg/100 g

Ontbijtgranen

500 mg/100 g

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

250 mg DHA/dag voor de bevolking in het algemeen

450 mg DHA/dag voor zwangere en borstvoeding gevende vrouwen

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013 en maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing

250 mg/maaltijd

Op melk gebaseerde dranken en soortgelijke producten bestemd voor peuters

200 mg/100 g

Levensmiddelen die zijn afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaars

Levensmiddelen met vermeldingen over de afwezigheid of verminderde aanwezigheid van gluten overeenkomstig de voorschriften van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 828/2014 van de Commissie

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig de bijzondere voedingsbehoeften van degenen voor wie de producten bestemd zijn

Bakkerijproducten (broden, broodjes en koekjes en biscuits, gezoet)

200 mg/100 g

Graanrepen

500 mg/100 g

Bakvetten

360 mg/100 g

Niet-alcoholische dranken (waaronder op melk en zuivelvervangers gebaseerde dranken)

80 mg/100 ml

Volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 609/2013

Bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

200 mg/100 g

Groenten-/fruitpuree

100 mg/100 g”

2)

Tabel 2 (Specificaties) wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende vermelding wordt ingevoegd tussen de vermelding voor “Olie van Echium plantagineum” en de vermelding voor “Eimembraanhydrolysaat”:

Toegelaten nieuw voedingsmiddel

Specificatie

Ecklonia cava florotanninen

Omschrijving/definitie

Ecklonia cava florotanninen worden via alcoholextractie verkregen uit het eetbare zeewier Ecklonia cava. Het extract is een donkerbruin poeder dat rijk is aan florotanninen, polyfenolhoudende verbindingen die als secundaire metabolieten voorkomen in bepaalde soorten bruinwieren.

Kenmerken/Samenstelling

Florotanninegehalte: 90 ± 5 %

Antioxidantische werking: > 85 %

Vochtgehalte: < 5 %

As: < 5 %

Microbiologische criteria

Totaal aantal levensvatbare cellen: < 3 000 kve/g

Schimmel/gist: < 300 kve/g

Coliformen: negatieve test

Salmonella spp.: negatieve test

Staphylococcus aureus: negatieve test

Zware metalen en halogenen

Lood: < 3,0 mg/kg

Kwik: < 0,1 mg/kg

Cadmium: < 3,0 mg/kg

Arseen: < 25,0 mg/kg

Anorganisch arseen: < 0,5 mg/kg

Jodium: 150,0-650,0 mg/kg

kve: kolonievormende eenheden”

b)

de “Definitie” van de vermelding voor “Taxifolinerijk extract” wordt vervangen door:

Taxifolinerijk extract

Definitie

Chemische naam: [(2R,3R)-2-(3,4 dihydroxyfenyl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydrochromeen-4-on, ook (+)-trans-(2R,3R)- dihydroquercetine genoemd] en met maximaal 2 % van de cis-vorm”

c)

de volgende vermelding wordt ingevoegd tussen de vermelding voor “L-ergothioneïne” en de vermelding voor “Natriumijzer-EDTA”:

Extract van de wortels van drie kruiden (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. en Angelica gigas Nakai)

Omschrijving/definitie

Het mengsel van de wortels van drie kruiden is een geelbruin fijn poeder geproduceerd door heetwaterextractie, concentratie door verdamping, en sproeidrogen

Samenstelling van het extract van een mengsel van de wortels van drie kruiden

De wortel van Cynanchum wilfordii: 32,5 % (m/m)

De wortel van Phlomis umbrosa: 32,5 % (m/m)

De wortel van Angelica gigas: 35,0 % (m/m)

Specificaties

Gewichtsverlies bij drogen: niet meer dan 100 mg/g

Gehalte

Kaneelzuur: 0,012-0,039 mg/g

Shanzhiside-methylester: 0,20-1,55 mg/g

Nodakenin: 3,35-10,61 mg/g

Methoxsalen: < 3 mg/g

Fenolen: 13,0-40,0 mg/g

Cumarinen: 13,0-40,0 mg/g

Iridoïden: 13,0-39,0 mg/g

Saponinen: 5,0-15,5 mg/g

Voedingscomponenten

Koolhydraten: 600-880 mg/g

Eiwitten: 70-170 mg/g

Vetten: < 4 mg/g

Microbiologische parameters

Totaal kiemgetal: < 5 000 kve/g

Totaal schimmels en gist: < 100 kve/g

Colibacteriën: < 10 kve/g

Salmonella: negatief/25 g

Escherichia coli: negatief/25 g

Staphylococcus aureus: negatief/25 g

Zware metalen

Lood: < 0,65 mg/kg

Arseen: < 3,0 mg/kg

Kwik: < 0,1 mg/kg

Cadmium: < 1,0 mg/kg

kve: kolonievormende eenheden”

d)

de volgende vermelding wordt ingevoegd tussen de vermelding voor “Lycopeenoleohars uit tomaten” en de vermelding voor “Magnesiumcitraatmalaat”:

Kippeneiwit lysozymhydrolysaat

Omschrijving/definitie

Het kippeneiwit lysozymhydrolysaat wordt uit het kippeneiwit lysozym verkregen door middel van een enzymatisch proces waarbij subtilisine uit Bacillus licheniformis wordt gebruikt.

Het product is een wit tot lichtgeel poeder.

Specificatie

Eiwit (TN(*) x 5,30): 80-90 %

Tryptofaan: 5-7 %

Verhouding tryptofaan/LNAA’s(**): 0,18-0,25

Hydrolysegraad: 19-25 %

Vochtgehalte: < 5 %

Asgehalte: < 10 %

Natriumgehalte: < 6 %

Zware metalen

Arseen: < 1 ppm

Lood: < 1 ppm

Cadmium: < 0,5 ppm

Kwik: < 0,1 ppm

Microbiologische criteria

Aeroob kiemgetal: < 103 kve/g

Totaal gecombineerd kiemgetal gisten en schimmels: < 102 kve/g

Enterobacteriën: < 10 kve/g

Salmonella spp.: afwezig in 25 g

Escherichia coli: afwezig in 10 g

Staphylococcus aureus: afwezig in 10 g

Pseudomonas aeruginosa: afwezig in 10 g

(*)

TN: totaal stikstof

(**)

LNAA’s: grote neutrale aminozuren”

e)

de vermelding voor “uv-behandelde champignons (Agaricus bisporus)” wordt vervangen door:

uv-behandelde champignons (Agaricus bisporus)

Omschrijving/definitie

Commercieel geteelde Agaricus bisporus waarbij uv-lichtbehandeling is toegepast op geoogste champignons.

Uv-bestraling: een procedé van bestraling met ultraviolet licht binnen de golflengte van 200-800 nm.

Vitamine D2

Chemische naam: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-secoërgosta-5,7,10(19),22-tetraeen-3-ol

Synoniem: ergocalciferol

CAS-nr.: 50-14-6

Moleculaire massa: 396,65 g/mol

Gehalte

Vitamine D2 in het eindproduct: 5-20 μg/100 g versgewicht bij het verstrijken van de houdbaarheidsperiode.”

f)

De vermelding van “uv-behandelde bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae)” in tabel 2 wordt vervangen door:

uv-behandelde bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae)

Omschrijving/definitie

Bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae) wordt behandeld met ultraviolet licht om de omzetting van ergosterol in vitamine D2 (ergocalciferol) op te wekken. Het gehalte aan vitamine D2 in het gistconcentraat varieert tussen 800 000 en 3 500 000 IE vitamine D/100 g (200-875 μg/g). De gist kan worden geïnactiveerd.

Het gistconcentraat wordt gemengd met gewone bakkersgist om het maximumgehalte in de voorverpakte verse en gedroogde gist voor bakdoeleinden niet te overschrijden.

Geelbruine, vrijstromende korrels.

Vitamine D2

Chemische naam: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-secoërgosta-5,7,10(19),22-tetraeen-3-ol

Synoniem: ergocalciferol

CAS-nr.: 50-14-6

Moleculaire massa: 396,65 g/mol

Microbiologische criteria van het gistconcentraat

Coliformen: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: afwezig in 25 g”


27.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 357/17


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1560 VAN DE COMMISSIE

van 26 oktober 2020

tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 152/2009 tot vaststelling van analysemethoden voor de bepaling van bestanddelen van dierlijke oorsprong in het kader van de officiële controle van diervoeders

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (1), en met name artikel 34, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie (2) stelt testmethoden vast ter ondersteuning van officiële controles met het oog op de handhaving van het verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten in diervoeders voor voedselproducerende dieren. Dit omvat analysemethoden voor de bepaling van bestanddelen van dierlijke oorsprong voor de officiële controle van diervoeders, die wordt beschreven in bijlage VI bij die verordening en uitgevoerd met behulp van lichtmicroscopie of polymerasekettingreactie (PCR).

(2)

Het referentielaboratorium van de Europese Unie voor dierlijke eiwitten in diervoeders en de nationale referentielaboratoria in de lidstaten hebben moeilijkheden ondervonden bij de interpretatie van de resultaten na de toepassing van de in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 152/2009 beschreven lichtmicroscopiemethode.

(3)

Om juridische duidelijkheid en rechtszekerheid te waarborgen en uiteenlopende interpretaties te voorkomen, is het passend een aantal bepalingen in bijlage VI te wijzigen.

(4)

Met name het protocol voor de detectie van dierlijke deeltjes in mengvoeders en voedermiddelen moet worden gewijzigd om duidelijkheid te verschaffen over de situaties waarin slechts één bepaling nodig is om de analyse te kunnen afronden. De weergave van de resultaten moet ook nader worden uitgewerkt. Ten slotte moeten de kenmerken van de apparatuur en de voorbereiding van de monsters worden aangepast op basis van de ervaring die in de laatste zes jaar bij de toepassing van de methode is opgedaan.

(5)

Bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 152/2009 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 152/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 oktober 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie van 27 januari 2009 tot vaststelling van de bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders (PB L 54 van 26.2.2009, blz. 1).


BIJLAGE

Bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 152/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Punt 2.1.1 wordt vervangen door:

Beginsel

De bestanddelen van dierlijke oorsprong die kunnen worden aangetroffen in voedermiddelen en mengvoeders die ter analyse worden aangeboden, worden geïdentificeerd op basis van typische microscopisch identificeerbare kenmerken zoals spierweefsel en andere vleesdeeltjes, kraakbeen, bot, hoorn, haar, bloed, melkdeeltjes, lactosekristallen, veren, eierschalen, visgraten en schubben.”.

2)

Punt 2.1.2.1.3.2 wordt vervangen door:

“Glycerol (onverdund, viscositeit 1 490 cP) of een insluitmiddel met gelijkwaardige eigenschappen voor het maken van niet-permanente preparaten”.

3)

Punt 2.1.2.2.2 wordt vervangen door:

“Verkleiningsapparatuur: mes of rotormolen. Bij gebruik van een rotormolen zijn mazen van ≤ 0,5 mm verboden.”.

4)

Punt 2.1.2.2.3 wordt vervangen door:

“Zeven met vierkante mazen van 0,25 mm en 1 mm maaswijdte. Met uitzondering van bij het voorzeven van het monster mag de diameter van de zeven niet groter zijn dan 10 cm om verlies van materialen te voorkomen. IJking van de zeven is niet vereist.”.

5)

In punt 2.1.2.2 worden de volgende punten toegevoegd:

“2.1.2.2.9.

Laboratoriumoven

2.1.2.2.10.

Centrifuge

2.1.2.2.11.

Filterpapier: kwalitatieve cellulosefilter (poriëngrootte 4‐11 μm)”.

6)

Punt 2.1.3.1 wordt vervangen door:

“Bemonstering

Er wordt uitgegaan van een representatief monster dat is genomen overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.”.

7)

Punt 2.1.3.3.1 wordt vervangen door:

“Drogen: monsters met een hoger vochtgehalte dan 14 % worden vóór behandeling overeenkomstig bijlage III bij deze verordening gedroogd.”.

8)

Punt 2.1.3.3.2 wordt vervangen door:

“Voorzeven: om informatie te verzamelen over mogelijke milieuverontreiniging van het diervoeder, wordt aanbevolen om diervoeder in pellets en pitten voor te zeven met 1 mm maaswijdte en beide fracties als afzonderlijke monsters voor te bereiden, te analyseren en er verslag van uit te brengen.”.

9)

De laatste alinea van punt 2.1.3.3.4 wordt vervangen door:

“Het sediment wordt verzameld op een filtreerpapier dat in een trechter wordt geplaatst om het resterende tetrachlooretheen te scheiden terwijl vetafzetting in het sediment wordt vermeden. Het sediment wordt gedroogd. Vervolgens wordt aanbevolen het sediment (tot op 0,001 g nauwkeurig) te wegen om de sedimentatiestap te controleren. Ten slotte wordt het sediment met een maaswijdte van 0,25 mm gezeefd en worden de twee resulterende fracties onderzocht, tenzij zeven niet nodig wordt geacht.”.

10)

De eerste zin van punt 2.1.4.1 wordt vervangen door:

“Er worden microscopische preparaten vervaardigd van het sediment en, naar keuze van de analist, van hetzij het flotaat hetzij het ruwe materiaal.”.

11)

Punt 2.1.4.2, met inbegrip van de diagrammen 1 en 2, wordt vervangen door:

“Stroomschema voor microscopische detectie van deeltjes van dierlijke oorsprong in mengvoeders en voedermiddelen

De microscopische preparaten worden bekeken volgens de stroomschema’s in de diagrammen 1 en 2.

Het microscopisch onderzoek wordt uitgevoerd met de samengestelde microscoop op het sediment en, naar keuze van de analist, op hetzij het flotaat hetzij het ruwe materiaal. Voor de grove fracties kan behalve de samengestelde microscoop ook de stereomicroscoop worden gebruikt. Elk preparaat wordt in zijn geheel bij diverse vergrotingen onderzocht. Het gebruik van de stroomschema’s wordt gedetailleerd beschreven in de standaardwerkvoorschriften van het EURL‐AP, die te vinden zijn op de website van dat laboratorium.

Het minimumaantal preparaten dat in elke stap van het stroomschema moet worden onderzocht, moet strikt worden aangehouden, tenzij de fractie te klein is om het voorgeschreven aantal preparaten te maken, bijvoorbeeld wanneer geen sediment aanwezig is. Per bepaling worden maximaal zes preparaten gebruikt voor het bepalen van het aantal deeltjes.

Wanneer van het flotaat of het ruwe materiaal extra preparaten worden vervaardigd met specifiekere insluitmiddelen met kleurwerking, zoals bepaald in punt 2.1.2.1.4, voor de verdere karakterisering van structuren (bv. veren, haren, spieren of bloeddeeltjes) die zijn aangetroffen op met andere insluitmiddelen vervaardigde preparaten, zoals bepaald in punt 2.1.2.1.3, wordt het aantal deeltjes geteld op basis van niet meer dan zes preparaten per bepaling, met inbegrip van de extra preparaten met een specifieker insluitmiddel.

Om de aard en oorsprong van de deeltjes gemakkelijker te kunnen vaststellen, mag de analist gebruikmaken van hulpmiddelen als beslissingsondersteunende systemen, beeldbanken en referentiemonsters.

Image 1

(De diagrammen 1 en 2 hebben betrekking op de eerste en tweede bepaling; *: gewervelde landdieren, vissen)

Image 2

(De diagrammen 1 en 2 hebben betrekking op de eerste en tweede bepaling; *: gewervelde landdieren, vissen)

12)

Punt 2.1.4.3 wordt vervangen door:

“Aantal bepalingen

De bepalingen worden uitgevoerd op verschillende deelmonsters van elk 50 g.

Als in de eerste bepaling overeenkomstig het stroomschema van diagram 1 geen deeltjes van dierlijke oorsprong worden aangetoond, is geen verdere bepaling nodig en wordt het analyseresultaat uitgedrukt zoals aangegeven in punt 2.1.5.1.

Als in de eerste bepaling overeenkomstig het stroomschema van diagram 1 een of meer deeltjes van dierlijke oorsprong van een bepaald type (gewerveld landdier of vis) worden aangetoond, en het type van de aangetroffen deeltjes de aangegeven inhoud van het monster bevestigt, is een tweede bepaling niet nodig. Als het aantal deeltjes van dierlijke oorsprong van een bepaald type die in deze eerste bepalingen zijn aangetoond, groter is dan 5, wordt het analyseresultaat gerapporteerd per diercategorie en uitgedrukt zoals aangegeven in punt 2.1.5.3. Is dit niet het geval, dan wordt het analyseresultaat gerapporteerd per diercategorie en uitgedrukt zoals aangegeven in punt 2.1.5.2.

In andere gevallen, ook wanneer geen inhoudverklaring aan het laboratorium is verstrekt, wordt een tweede bepaling uitgevoerd met een nieuw deelmonster.

Als na de tweede bepaling overeenkomstig het stroomschema van diagram 2 het totale aantal deeltjes van dierlijke oorsprong van een bepaald type die in de drie bepalingen samen zijn aangetoond, groter is dan 10, wordt het analyseresultaat gerapporteerd per diercategorie en uitgedrukt zoals aangegeven in punt 2.1.5.3. Is dit niet het geval, dan wordt het analyseresultaat gerapporteerd per diercategorie en uitgedrukt zoals aangegeven in punt 2.1.5.2.”.

13)

Punt 2.1.5 wordt vervangen door:

Weergave van de resultaten

Bij de rapportage van de resultaten geeft het laboratorium aan op welk materiaal de analyse is uitgevoerd (sediment, flotaat of ruw materiaal). Bij de rapportage moet duidelijk worden aangegeven hoeveel bepalingen zijn uitgevoerd en of het zeven van de fracties voorafgaand aan het voorbereiden van het preparaat, overeenkomstig de laatste alinea van punt 2.1.3.3.4, al dan niet is uitgevoerd.

Het laboratoriumverslag bevat ten minste informatie over de aanwezigheid van bestanddelen afkomstig van gewervelde landdieren en van vissen.

De verschillende situaties worden gerapporteerd zoals hieronder aangegeven.

2.1.5.1.

Geen deeltjes van dierlijke oorsprong van een bepaald type aangetoond:

“voor zover met een lichtmicroscoop kon worden waargenomen, zijn in het onderzochte monster geen deeltjes afkomstig van gewervelde landdieren aangetoond.”;

“voor zover met een lichtmicroscoop kon worden waargenomen, zijn in het onderzochte monster geen deeltjes afkomstig van vissen aangetoond.”.

2.1.5.2.

Minimaal 1 en maximaal 5 deeltjes van dierlijke oorsprong van een bepaald type aangetoond indien slechts één bepaling is uitgevoerd, of minimaal 1 en maximaal 10 deeltjes van dierlijke oorsprong van een bepaald type aangetoond in geval van twee bepalingen (het aantal aangetoonde deeltjes ligt onder de beslissingsgrens die is vastgesteld in de standaardwerkvoorschriften die door het EU-referentielaboratorium voor dierlijke eiwitten in diervoeders (EURL‐AP) zijn vastgesteld en te vinden zijn op de website van dat laboratorium (1)):

indien slechts één bepaling is uitgevoerd:

“voor zover met een lichtmicroscoop kon worden waargenomen, zijn in het onderzochte monster niet meer dan 5 deeltjes afkomstig van gewervelde landdieren aangetoond. De deeltjes werden geïdentificeerd als … [bot, kraakbeen, spier, haar, hoorn…]; Deze geringe aanwezigheid ligt onder de beslissingsgrens die voor deze microscopische methode is vastgesteld.”;

“voor zover met een lichtmicroscoop kon worden waargenomen, zijn in het onderzochte monster niet meer dan 5 deeltjes afkomstig van vissen aangetoond. De deeltjes werden geïdentificeerd als … [graat, schub, kraakbeen, spier, otoliet, kieuw…]. Deze geringe aanwezigheid ligt onder de beslissingsgrens die voor deze microscopische methode is vastgesteld.”;

indien twee bepalingen zijn uitgevoerd:

“voor zover met een lichtmicroscoop kon worden waargenomen, zijn in het onderzochte monster bij de twee bepalingen niet meer dan 10 deeltjes afkomstig van gewervelde landdieren aangetoond. De deeltjes werden geïdentificeerd als … [bot, kraakbeen, spier, haar, hoorn…]; Deze geringe aanwezigheid ligt onder de beslissingsgrens die voor deze microscopische methode is vastgesteld.”;

“voor zover met een lichtmicroscoop kon worden waargenomen, zijn in het onderzochte monster bij de twee bepalingen niet meer dan 10 deeltjes afkomstig van vissen aangetoond. De deeltjes werden geïdentificeerd als … [graat, schub, kraakbeen, spier, otoliet, kieuw…]. Deze geringe aanwezigheid ligt onder de beslissingsgrens die voor deze microscopische methode is vastgesteld.”.

Bovendien:

als het monster voorgezeefd is, wordt in het laboratoriumverslag vermeld in welke fractie (gezeefde fractie, pellets of pitten) de deeltjes van dierlijke oorsprong zijn aangetoond; worden alleen in de gezeefde fractie deeltjes van dierlijke oorsprong aangetoond, dan kan dat duiden op milieuverontreiniging;

indien alleen dierlijk materiaal wordt aangetroffen dat niet als gewervelde landdieren of vissen kan worden ingedeeld (bv. spierweefsel), wordt in het verslag vermeld dat alleen dergelijke dierdeeltjes zijn aangetroffen en dat niet kan worden uitgesloten dat zij afkomstig zijn van gewervelde landdieren.

2.1.5.3.

Meer dan 5 deeltjes van een bepaalde type aangetoond indien slechts één bepaling is uitgevoerd, of meer dan 10 deeltjes van een bepaald type aangetoond in het geval van twee bepalingen:

indien slechts één bepaling is uitgevoerd:

“voor zover met een lichtmicroscoop kon worden waargenomen, zijn in het onderzochte monster meer dan 5 deeltjes afkomstig van gewervelde landdieren aangetoond. De deeltjes werden geïdentificeerd als … [bot, kraakbeen, spier, haar, hoorn…].”;

“voor zover met een lichtmicroscoop kon worden waargenomen, zijn in het onderzochte monster meer dan 5 deeltjes afkomstig van vissen aangetoond. De deeltjes werden geïdentificeerd als … [graat, schub, kraakbeen, spier, otoliet, kieuw…].”;

indien twee bepalingen zijn uitgevoerd:

“voor zover met een lichtmicroscoop kon worden waargenomen, zijn in het onderzochte monster bij de twee bepalingen meer dan 10 deeltjes afkomstig van gewervelde landdieren aangetoond. De deeltjes werden geïdentificeerd als … [bot, kraakbeen, spier, haar, hoorn…].”;

“voor zover met een lichtmicroscoop kon worden waargenomen, zijn in het onderzochte monster bij de twee bepalingen meer dan 10 deeltjes afkomstig van vissen aangetoond. De deeltjes werden geïdentificeerd als … [graat, schub, kraakbeen, spier, otoliet, kieuw…].”.

Bovendien:

als het monster voorgezeefd is, wordt in het laboratoriumverslag vermeld in welke fractie (gezeefde fractie, pellets of pitten) de deeltjes van dierlijke oorsprong zijn aangetoond; worden alleen in de gezeefde fractie deeltjes van dierlijke oorsprong aangetoond, dan kan dat duiden op milieuverontreiniging;

indien alleen dierlijk materiaal wordt aangetroffen dat niet als gewervelde landdieren of vissen kan worden ingedeeld (bv. spierweefsel), wordt in het verslag vermeld dat alleen dergelijke dierdeeltjes zijn aangetroffen en dat niet kan worden uitgesloten dat zij afkomstig zijn van gewervelde landdieren.”.


(1)  http://eurl.craw.eu/


BESLUITEN

27.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 357/24


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/1561 VAN DE RAAD

van 23 oktober 2020

tot toekenning van tijdelijke steun uit hoofde van Verordening (EU) 2020/672 aan Hongarije om het risico op werkloosheid in de noodtoestand als gevolg van de COVID‐19-uitbraak te beperken

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2020/672 van de Raad van 19 mei 2020 betreffende de instelling van een Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (SURE) als gevolg van de COVID-19-uitbraak (1), en met name artikel 6, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 6 augustus 2020 heeft Hongarije de Unie om financiële bijstand verzocht als aanvulling op zijn nationale inspanningen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de COVID-19-uitbraak en aan de sociaal-economische gevolgen daarvan voor werknemers en zelfstandigen.

(2)

De COVID-19-uitbraak en de buitengewone maatregelen die Hongarije heeft getroffen om de uitbraak en de sociaal-economische en gezondheidseffecten daarvan in te perken, zullen naar verwachting een dramatisch effect op de overheidsfinanciën hebben. Volgens de voorjaarsprognose 2020 van de Commissie zou Hongarije tegen het einde van 2020 een overheidstekort van 5,2 % van het bruto binnenlands product (bbp) en een schuld van 75,0 % van het bbp hebben. Volgens de tussentijdse zomerprognose 2020 van de Commissie zou het bbp van Hongarije in 2020 met 7,0 % krimpen.

(3)

Door de COVID-19-uitbraak is een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking in Hongarije inactief geworden. Dat heeft geleid tot een plotse en sterke stijging van de overheidsuitgaven van Hongarije ten behoeve van maatregelen als werktijdverkortingsregelingen en maatregelen op gezondheidsgebied, zoals uiteengezet in de overwegingen 4 tot en met 14.

(4)

“Regeringsresolutie 2080/2020 betreffende de nationale ontwikkeling van accommodatie”, waarnaar in het verzoek van Hongarije van 6 augustus 2020 wordt verwezen, voorzag in tijdelijke steun voor de modernisering van accommodatie (verbouwing, uitbreiding, renovatie van gebouwen, aankoop van uitrusting) in toeristische bestemmingen teneinde het bestaande personeelsbestand te behouden. Het verzoek ziet alleen op het deel van de uitgaven met betrekking tot de steun aan de zelfstandigen en eenmansbedrijven. De maatregel kan worden beschouwd als een soortgelijke maatregel als een werktijdverkortingsregeling in de zin van Verordening (EU) 2020/672 omdat hij ertoe strekt de zelfstandigen of daarmee gelijkgestelde categorieën van werkenden te beschermen tegen inkomensderving of -verlies.

(5)

Besluit nr. 25/2020 (VI. 22.) van de minister van Landbouw (2), besluit nr. 26/2020. (VI. 22.) van de minister van Landbouw (3) en besluit nr. 30/2020. (VI. 22.) van de minister van Landbouw (4), waarnaar in het verzoek van Hongarije van 6 augustus 2020 wordt verwezen, voorzagen in eenmalige steun in de vorm van een subsidie voor respectievelijk voedselverwerkende bedrijven, tuinbouwbedrijven in de sectoren van de teelt van eenjarige gewassen en van plantenvermeerdering, en viskwekerijen. De steun is afhankelijk van de voorwaarde dat de entiteit haar werknemers tot december 2020 behoudt. Met betrekking tot het deel van de uitgaven met betrekking tot steun voor de zelfstandigen en eenmansbedrijven, kan de maatregel worden beschouwd als een soortgelijke maatregel als een werktijdverkortingsregeling in de zin van Verordening (EU) 2020/672 omdat hij ertoe strekt de zelfstandigen of daarmee gelijkgestelde categorieën van werkenden te beschermen tegen inkomensderving of -verlies.

(6)

Regeringsbesluit nr. 59/2020 (III. 23.) (5) en wet LVIII van 2020 (6), waarnaar in het verzoek van Hongarije van 6 augustus 2020 wordt verwezen, verlengden de kinderopvangtoeslagen voor werknemers en zelfstandigen die tussen 11 maart 2020 en 30 juni 2020, de periode van de noodtoestand, als gevolg van leeftijdsgrenzen zouden aflopen. Die kinderopvangtoeslagen kunnen worden beschouwd als een soortgelijke maatregel als een werktijdverkortingsregeling in de zin van Verordening (EU) 2020/672, aangezien daarmee inkomenssteun aan werknemers en zelfstandigen wordt verleend om hen te helpen de kosten van kinderopvang te dragen tijdens schoolsluitingen en ouders dus steun krijgen om te blijven werken en wordt voorkomen dat het dienstverband in gevaar komt.

(7)

Bij Regeringsbesluit nr. 47/2020. (III. 18.) (7) (zoals gewijzigd), waarnaar in het verzoek van Hongarije van 6 augustus 2020 wordt verwezen, hebben de autoriteiten een aantal belastinggerelateerde maatregelen ingevoerd. Aangezien die maatregelen bestaan uit gederfde inkomsten voor de overheid, kunnen zij gelijkwaardig worden geacht aan overheidsuitgaven.

(8)

Voor de sectoren die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen, hebben de autoriteiten een vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen en opleidingsheffing voor werkgevers ingevoerd voor de periode van maart tot en met december 2020, en een verlaging van de re-integratiebijdrage voor werkgevers voor de periode van maart tot en met juni 2020. Het verzoek ziet alleen op het deel van de totale uitgaven met betrekking tot ondernemingen die de werktijd verkorten of opschorten of wanneer werknemers tot de datum van de meest recente beschikbare gegevens ononderbroken in dienst waren.

(9)

Voor 26 activiteiten werd voor de periode van maart tot en met juni 2020 een vrijstelling ingevoerd van de forfaitaire belasting voor ondernemingen die weinig belasting betalen (“KATA”). Het verzoek ziet alleen op het deel van de uitgaven met betrekking tot de steun aan de zelfstandigen en eenmansbedrijven. De maatregel kan worden beschouwd als een soortgelijke maatregel als een werktijdverkortingsregeling in de zin van Verordening (EU) 2020/672 omdat hij ertoe strekt de zelfstandigen of daarmee gelijkgestelde categorieën van werkenden te beschermen tegen inkomensderving of -verlies.

(10)

Qua belastinggerelateerde maatregelen hebben de autoriteiten ten slotte in de sectoren die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen, de personeelskosten uitgesloten van de belastinggrondslag van de belasting voor kleine ondernemingen (“KIVA”) voor de periode van maart tot en met juni 2020. Het verzoek ziet alleen op het deel van de totale uitgaven met betrekking tot ondernemingen die de werktijd verkorten of opschorten of wanneer werknemers tot de datum van de meest recente beschikbare gegevens ononderbroken in dienst waren.

(11)

Hongarije heeft ook een reeks maatregelen op gezondheidsgebied genomen om de uitbraak van COVID-19 aan te pakken. Regeringsbesluit nr. 275/2020. (VI. 12) (8), waarnaar in het verzoek van Hongarije van 6 augustus 2020 wordt verwezen, voorzag in een eenmalige forfaitaire uitkering van 500 000 HUF per persoon voor gezondheidswerkers als erkenning voor hun extra werk tijdens de pandemie.

(12)

Staatsbedrijven, waarvan de kosten door de Staat worden gedragen, hebben bijzondere maatregelen ter bestrijding van de pandemie ingevoerd, met overeenkomstige kosten. Het ging om maatregelen op gezondheidsgebied als schoonmaak en de terbeschikkingstelling van beschermingsuitrusting.

(13)

Op basis van Regeringsbesluit nr. 250/2014 (X. 2.) betreffende het directoraat-generaal voor Overheidsopdrachten en Leveringen (KEF) (9), waarnaar in het verzoek van Hongarije van 6 augustus 2020 wordt verwezen, zijn bijzondere maatregelen genomen ter bestrijding van de pandemie (zoals dagelijkse ontsmettingsdiensten en meervoudige reiniging van ventilatiesystemen en liften) en ter bescherming van de persoonlijke gezondheid van staatsambtenaren met ontsmettingsmiddelen en beschermingsinstrumenten, waardoor de kosten zijn gestegen. Die maatregelen zijn genomen door hetKEF om de continuïteit van de begrotingsinstanties van de overheid te waarborgen.

(14)

Ten slotte zijn op basis van Regeringsresolutie 1012/2020. (I. 31.) betreffende de oprichting van een operatieve staf (10), waarnaar in het verzoek van Hongarije van 6 augustus 2020 wordt verwezen, maatregelen ingevoerd met betrekking tot infrastructuur en investeringen in ziekenhuizen om gezondheidswerkers en patiënten een hoog niveau van bescherming te bieden. De maatregelen omvatten speciale medische onderzoeksruimten en geïsoleerde COVID-afdelingen. Daarnaast zijn de directe kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen en -uitrusting (mondkapjes voor eenmalig gebruik, medische kleding, plastic schermen, handschoenen, ontsmettingsmiddelen enz.) in ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen gestegen om gezondheidswerkers een hoog niveau van bescherming te bieden.

(15)

Hongarije voldoet aan de voorwaarden van artikel 3 van Verordening (EU) 2020/672 om financiële bijstand te kunnen aanvragen. Hongarije heeft de Commissie het nodige bewijsmateriaal verschaft dat de werkelijke en geplande overheidsuitgaven sinds 1 februari 2020 met 639 500 000 EUR zijn gestegen als gevolg van de nationale maatregelen om de sociaal-economische gevolgen van de COVID-19-uitbraak het hoofd te bieden. De stijging die rechtstreeks verband houdt met maatregelen als werktijdverkortingsregelingen vormt een plotse en sterke stijging die zowel verband houdt met nieuwe maatregelen als met een verlenging van bestaande maatregelen, die betrekking hebben op een aanzienlijk aandeel van de bedrijven en de beroepsbevolking in Hongarije. Hongarije is voornemens om 113 740 000 EUR van de stijging van het uitgavenbedrag uit Uniemiddelen te financieren.

(16)

De Commissie heeft, overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EU) 2020/672, Hongarije geraadpleegd en heeft de plotse en sterke stijging geverifieerd van de werkelijke en geplande overheidsuitgaven die rechtstreeks verband houden met werktijdverkortingsregelingen en soortgelijke maatregelen, alsmede het beroep dat wordt gedaan op maatregelen op gezondheidsgebied die verband houden met de COVID-19-uitbraak, zoals vermeld in het verzoek van 6 augustus 2020.

(17)

Het door Hongarije gevraagde bedrag voor de in de overwegingen 11 tot en met 14 beschreven maatregelen op gezondheidsgebied beloopt 268 550 000 EUR. Dit bedrag vertegenwoordigt meer dan de helft van het totale gevraagde bedrag aan financiële steun. Aangezien deze categorie maatregelen een aanvulling moet blijven, moet het bedrag aan financiële bijstand ter ondersteuning van maatregelen op gezondheidsgebied beperkt blijven tot 247 124 000 EUR, zodat het bedrag minder dan de helft van de totale financiële bijstand vertegenwoordigt.

(18)

Daarom moet financiële bijstand worden verleend om Hongarije te helpen het hoofd te bieden aan de sociaal-economische gevolgen van de ernstige economische verstoring als gevolg van de COVID-19-uitbraak. De Commissie moet de besluiten inzake de looptijd, omvang en vrijgave van de tranches en deeltranches in nauwe samenwerking met de nationale autoriteiten nemen.

(19)

Dit besluit moet de uitkomst onverlet laten van eventuele procedures met betrekking tot verstoringen van de werking van de interne markt, met name uit hoofde van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag. Het doet geen afbreuk aan het vereiste dat de lidstaten, uit hoofde van artikel 108 van het Verdrag, de Commissie op de hoogte brengen van voorgenomen steunmaatregelen.

(20)

Hongarije moet de Commissie op regelmatige basis informeren over de tenuitvoerlegging van de geplande overheidsuitgaven, zodat de Commissie kan beoordelen in hoeverre Hongarije die uitgaven ten uitvoer heeft gelegd.

(21)

Bij het nemen van het besluit om financiële bijstand te verlenen is rekening gehouden met de bestaande en verwachte behoeften van Hongarije en met verzoeken om financiële bijstand op grond van Verordening (EU) 2020/672 die reeds door andere lidstaten zijn ingediend of gepland, met toepassing van de beginselen inzake gelijke behandeling, solidariteit, evenredigheid en transparantie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hongarije voldoet aan de voorwaarden van artikel 3 van Verordening (EU) 2020/672.

Artikel 2

1.   De Unie stelt Hongarije een lening van maximaal 504 330 000 EUR beschikbaar. De lening heeft een gemiddelde looptijd van ten hoogste 15 jaar.

2.   De periode waarin de bij dit besluit verleende financiële bijstand beschikbaar is, bedraagt 18 maanden te rekenen vanaf de eerste dag nadat dit besluit van kracht is geworden.

3.   De Commissie stelt de financiële bijstand van de Unie in maximaal acht tranches beschikbaar aan Hongarije. Een tranche kan in één of meer deeltranches worden uitbetaald. De looptijden van de deeltranches in het kader van de eerste tranche kunnen langer zijn dan de in lid 1 genoemde maximale gemiddelde looptijd. In dergelijke gevallen worden de looptijden van verdere deeltranches zodanig vastgesteld dat de in lid 1 genoemde maximale gemiddelde looptijd in acht is genomen als alle tranches zijn uitbetaald.

4.   De vrijgave van de eerste tranche hangt af van de inwerkingtreding van de in artikel 8, lid 2, van Verordening (EU) 2020/672 bedoelde leningsovereenkomst.

5.   Hongarije betaalt de in artikel 4 van Verordening (EU) 2020/672 bedoelde financieringskosten van de Unie voor elke tranche, vermeerderd met alle vergoedingen, kosten en uitgaven van de Unie die uit de financiering van de uit hoofde van lid 1 van dit artikel toegekende lening voortvloeien.

6.   De Commissie beslist over de omvang en de vrijgave van de tranches, alsmede over de omvang van de deeltranches.

Artikel 3

Hongarije mag de volgende maatregelen financieren:

a)

de tijdelijke steun voor de modernisering van accommodatie in toeristische bestemmingen teneinde het bestaande personeelsbestand te behouden, zoals bepaald in Regeringsresolutie (Kormányhatározat) 2080/2020 betreffende de nationale ontwikkeling van accommodatie, voor het deel van de uitgaven met betrekking tot steun aan de zelfstandigen en eenmansbedrijven;

b)

de tijdelijke steun voor voedselverwerkende bedrijven, zoals bepaald in besluit nr. 25/2020 van de minister van Landbouw. (VI. 22), voor het deel van de uitgaven met betrekking tot steun aan de zelfstandigen en eenmansbedrijven;

c)

de tijdelijke steun voor tuinbouwbedrijven in de sectoren van de teelt van eenjarige gewassen en van plantenvermeerdering, zoals bepaald in besluit nr. 26/2020. (VI. 22.) van de minister van Landbouw, voor het deel van de uitgaven met betrekking tot steun aan de zelfstandigen en eenmansbedrijven;

d)

de tijdelijke steun voor viskwekerijen, zoals bepaald in besluit nr. 30/2020 van de minister van Landbouw. (VI. 22.), voor het deel van de uitgaven met betrekking tot steun aan de zelfstandigen en eenmansbedrijven;

e)

de verlenging, tot en met 30 juni 2020, van de kinderopvangtoeslagen die tijdens de periode van de noodtoestand zouden aflopen, zoals bepaald in Regeringsbesluit nr. 59/2020 (III. 23.) en artikel 71 van wet LVIII van 2020;

f)

de opschorting van de socialebijdragebelasting voor werkgevers in bepaalde sectoren voor de periode van maart tot en met december 2020, zoals bepaald in artikel 4, onder a) van regeringsdecreet nr. 47/2020. (III. 18) (zoals gewijzigd), voor het deel van de uitgaven met betrekking tot ondernemingen die de werktijd verminderen of opschorten of wanneer de werknemers ononderbroken in dienst waren;

g)

de vrijstellingen van de opleidingsheffing voor werkgevers in bepaalde sectoren voor de periode van maart tot en met december 2020, zoals bepaald in artikel 4, onder a) van regeringsdecreet nr. 47/2020. (III. 18) (zoals gewijzigd), voor het deel van de uitgaven met betrekking tot ondernemingen die de werktijd verminderen of opschorten of wanneer de werknemers ononderbroken in dienst waren;

h)

de verlaging van de re-integratiebijdrage voor werkgevers in bepaalde sectoren voor de periode van maart tot en met juni 2020, zoals bepaald in artikel 4, onder a) van Regeringsdecreet nr. 47/2020. (III.18) (zoals gewijzigd), voor het deel van de uitgaven met betrekking tot ondernemingen die de arbeidstijd verminderen of opschorten of wanneer de werknemers ononderbroken in dienst waren;

i)

een belastingvrijstelling voor van de forfaitaire belasting voor ondernemingen die weinig belasting betalen (“KATA”) voor 26 activiteiten voor de periode van maart tot en met juni 2020, zoals bepaald in artikel 5 van Regeringsdecreet nr. 47/2020. (III. 18) (zoals gewijzigd), voor het deel van de uitgaven met betrekking tot steun aan zelfstandigen en eenmansbedrijven;

j)

de uitsluiting van personeelskosten van de belastinggrondslag van de belasting voor kleine ondernemingen (“KIVA”) in bepaalde sectoren voor de periode van maart tot en met december 2020, zoals bepaald in Regeringsdecreet nr. 47/2020. (III. 18) (zoals gewijzigd), voor het deel van de uitgaven met betrekking tot ondernemingen die de werktijd verminderen of opschorten of wanneer de werknemers ononderbroken in dienst waren;

k)

een eenmalige forfaitaire uitkering voor gezondheidswerkers als erkenning voor hun extra werk tijdens de pandemie, zoals bepaald in Regeringsdecreet nr. 275/2020. (VI. 12);

l)

de kosten met betrekking tot bijzondere maatregelen ter bestrijding van de pandemie die in staatsbedrijven zijn ingevoerd;

m)

de kosten met betrekking tot bijzondere maatregelen ter bestrijding van de pandemie en ter bescherming van de persoonlijke gezondheid van staatsambtenaren, op basis van Regeringsbesluit nr. 250/2014 (X. 2.) betreffende het directoraat-generaal voor Overheidsopdrachten en Leveringen (KEF);

n)

de kosten met betrekking tot infrastructuur en investeringen in ziekenhuizen voor een hoog niveau van bescherming van gezondheidswerkers en patiënten, op basis van Regeringsresolutie 1012/2020 (I. 31) betreffende de oprichting van de operatieve staf;

o)

de directe kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen en -uitrusting in ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen met het oog op een hoog niveau van bescherming van gezondheidswerkers, op basis van Regeringsresolutie 1012/2020 (I. 31) betreffende de oprichting van de operatieve staf.

Artikel 4

Hongarije stelt de Commissie uiterlijk op 28 april 2021, en nadien om de zes maanden, in kennis van de tenuitvoerlegging van de geplande overheidsuitgaven totdat die geplande overheidsuitgaven volledig ten uitvoer zijn gelegd.

Artikel 5

Dit besluit is gericht tot Hongarije.

Dit besluit wordt van kracht op de datum van de kennisgeving ervan aan de geadresseerde.

Artikel 6

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 oktober 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

M. ROTH


(1)  PB L 159 van 20.5.2020, blz. 1.

(2)  Bekendgemaakt in het Hongaarse staatsblad op 22 juni 2020 (nr. 148), blz. 3872.

(3)  Bekendgemaakt in het Hongaarse staatsblad op 22 juni 2020 (nr. 148), blz. 3875.

(4)  Bekendgemaakt in het Hongaarse staatsblad op 22 juni 2020 (nr. 148), blz. 3889.

(5)  Bekendgemaakt in het Hongaarse staatsblad op 23 maart 2020 (nr. 51), blz. 1558.

(6)  Bekendgemaakt in het Hongaarse staatsblad op 17 juni 2020 (nr. 144), blz. 3652.

(7)  Bekendgemaakt in het Hongaarse staatsblad op 18 maart 2020 (nr. 47), blz. 1462.

(8)  Bekendgemaakt in het Hongaarse staatsblad op 12 juni 2020 (nr. 141), blz. 3585.

(9)  Bekendgemaakt in het Hongaarse staatsblad op 2 oktober 2014 (nr. 136), blz. 13839.

(10)  Bekendgemaakt in het Hongaarse staatsblad op 31 januari 2020 (nr. 16), blz. 288.


27.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 357/29


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/1562 VAN DE COMMISSIE

van 26 oktober 2020

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/167 wat betreft geharmoniseerde normen voor bepaalde radioapparatuur betreffende geavanceerde begeleidings- en controlesystemen voor verplaatsingen over land, primaire zoekradars, radio-ontvangers, internationale mobiele telecommunicatieapparatuur en vaste radiosystemen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (1), en met name artikel 10, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad (2) wordt radioapparatuur die conform is met geharmoniseerde normen of delen ervan, waarvan de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, geacht conform te zijn met de essentiële eisen van artikel 3 van die richtlijn, die door die normen of delen ervan worden bestreken.

(2)

Bij Uitvoeringsbesluit C(2015) 5376 (3) heeft de Commissie het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie (Cenelec) en het Europees Instituut voor telecommunicatienormen (ETSI) verzocht om geharmoniseerde normen voor radioapparatuur op te stellen en te herzien ter ondersteuning van Richtlijn 2014/53/EU.

(3)

Op basis van het verzoek in Uitvoeringsbesluit C(2015) 5376 heeft het ETSI de volgende geharmoniseerde normen opgesteld: EN 303 213-5-1 V1.1.1 voor ontvangers en interrogators van geavanceerde begeleidings- en controlesystemen voor verplaatsingen over land, EN 303 345-2 V1.1.1 en EN 303 345-5 V1.1.1 voor radio-ontvangers en EN 303 364-3 V1.1.1 voor primaire zoekradars.

(4)

Op basis van het verzoek in Uitvoeringsbesluit C(2015) 5376 heeft het ETSI de volgende geharmoniseerde normen, waarvan de referenties in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie (4) zijn bekendgemaakt, herzien: EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 en EN 303 213-6-1 V2.1.1. Dit heeft geleid tot de vaststelling van de geharmoniseerde normen EN 301 908-2 V13.1.1 voor gebruikersapparatuur voor internationale mobiele telecommunicatie, EN 301 908-13 V13.1.1 voor gebruikersapparatuur voor geëvolueerde universele aardse radiotoegang, EN 302 217-2 V3.2.2 voor vaste radiosystemen en EN 303 213-6-1 V3.1.1 voor geavanceerde begeleidings- en controlesystemen voor verplaatsingen over land.

(5)

Samen met het ETSI is de Commissie nagegaan of die geharmoniseerde normen voldoen aan het in Uitvoeringsbesluit C(2015) 5376 geformuleerde verzoek.

(6)

De geharmoniseerde normen EN 303 213-5-1 V1.1.1 en EN 301 908-2 V13.1.1 voldoen aan de essentiële eisen die zij beogen te bestrijken en die zijn vastgesteld in Richtlijn 2014/53/EU. Derhalve moeten de referenties van die normen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(7)

In Uitvoeringsbesluit C(2015) 5376 is in bijlage II, punt 3, onder (3) bepaald dat de prestaties van ontvangers ook van bijzonder belang zijn voor mobiele terminals, met name voor de prestaties van antennes, en voor communicatieapparatuur die wordt gebruikt voor toepassingen voor de beveiliging van mensenlevens. Geharmoniseerde norm EN 301 908-13 V13.1.1 bevat geen specificaties met betrekking tot de prestaties van de antenne. De referentie van die geharmoniseerde norm moet daarom met een beperking worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(8)

Noot 2 van punt 4.3.2 van geharmoniseerde norm EN 302 217-2 V3.2.2 zou fabrikanten in staat kunnen stellen af te wijken van andere specificaties in de geharmoniseerde norm betreffende de bitfoutenkans (BER) en de punten H.3.4, I.3.4 en J.3.4 van die geharmoniseerde norm vereisen geen expliciete testmethode om de conformiteit aan te tonen. De referentie van die geharmoniseerde norm moet daarom met beperkingen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(9)

In aanbeveling ITU-R SM.329-12 (09/2012) inzake ongewenste, onopzettelijke emissies (unwanted emissions in the spurious domain) wordt gesteld dat voor het meest economische en efficiënte gebruik van het frequentiespectrum algemene grenswaarden moeten worden vastgesteld voor onopzettelijke emissies”. In ERC-aanbeveling 74-01 (2019) wordt gesteld dat voor specifieke studies inzake gedeeld gebruik of compatibiliteit lagere niveaus voor de ongewenste en onopzettelijke emissies kunnen worden gebruikt om de spectrumefficiëntie te verbeteren. Van onopzettelijke emissies (spurious emissions) wordt dus erkend dat zij relevant zijn voor het efficiënte gebruik van het spectrum, hetgeen wordt behandeld in artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU. In bijlage C.3 van EN 303 345-2 V1.1.1 en in bijlage B.3 van EN 303 345-5 V1.1.1 wordt erkend dat ongewenste, onopzettelijke emissies van ontvangers relevant zijn in de zin van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU. In punt C.3.5 van EN 303 345-2 V1.1.1 en in punt B.3.5 van EN 303 345-5 V1.1.1 is echter bepaald dat de ongewenste, onopzettelijke emissies van ontvangers onder andere normen vallen. De referenties van de geharmoniseerde normen EN 303 345-2 V1.1.1 en EN 303 345-5 V1.1.1 moeten daarom met beperkingen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(10)

In overweging 2 van Uitvoeringsbesluit C(2015) 5376 wordt opgeroepen tot een goede samenwerking met de Europese Conferentie van post- en telecommunicatieadministraties (CEPT), die is geraadpleegd over de overeenstemming van deze geharmoniseerde normen met ERC-aanbeveling 74-01 (2019) betreffende ongewenste, onopzettelijke emissies. In reactie hierop heeft de CEPT gesteld dat zijn van mening is dat de versoepeling van de toepasselijkheid van ERC-aanbeveling 74-01 (2019) alleen onder specifieke technische voorwaarden kan plaatsvinden. Punt 4.2.1.5 van EN 303 213-6-1 V3.1.1 en punt 4.2.1.4 van EN 303 364-3 V1.1.1 kunnen derhalve alleen een vermoeden van conformiteit vestigen voor specifieke radioapparatuur. De referenties van die geharmoniseerde normen moeten daarom met beperking worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(11)

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/167 van de Commissie (5) bevat de referenties van geharmoniseerde normen die een vermoeden van conformiteit met Richtlijn 2014/53/EU vestigen, en bijlage II bij dat uitvoeringsbesluit bevat de referenties van geharmoniseerde normen die een vermoeden van conformiteit met beperking met Richtlijn 2014/53/EU verlenen. Om ervoor te zorgen dat de referenties van ter ondersteuning van Richtlijn 2014/53/EU opgestelde geharmoniseerde normen in één handeling worden vermeld, moeten de referenties van de normen EN 303 213-5-1 V1.1.1 en EN 301 908-2 V13.1.1 worden opgenomen in bijlage I bij dat uitvoeringsbesluit en moeten de referenties van de normen EN 301 908-13 V 13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 303 213-6-1 V3.1.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 en EN 303 364-3 V1.1.1 worden opgenomen in bijlage II bij dat uitvoeringsbesluit.

(12)

Volgens het ETSI moet geharmoniseerde norm EN 303 339 V1.1.1, waarvan de referentie in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie (6) is bekendgemaakt, als achterhaald worden beschouwd, omdat deze norm niet langer de laatste stand van de techniek weergeeft.

(13)

De referenties van de geharmoniseerde normen EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 en EN 303 213-6-1 V2.1.1 moeten worden geschrapt uit de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie (7) omdat zij zijn herzien, en de referentie van geharmoniseerde norm EN 303 339 V1.1.1 moet worden geschrapt omdat deze als achterhaald wordt beschouwd. Bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/167 bevat een lijst van de referenties van de ter ondersteuning van Richtlijn 2014/53/EU opgestelde geharmoniseerde normen die uit het Publicatieblad van de Europese Unie zijn geschrapt. Daarom is het passend die referentienummers in die bijlage op te nemen. Om de fabrikanten voldoende tijd te geven zich voor te bereiden op de toepassing van de geharmoniseerde normen EN 301 908-2 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2 en EN 303 213-6-1 V3.1.1, moet de schrapping van de referenties van de geharmoniseerde normen EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 en EN 303 213-6-1 V2.1.1 worden uitgesteld. Om fabrikanten ook tijd te geven om zich voor te bereiden op de schrapping van de referentie van de geharmoniseerde norm EN 303 339 V1.1.1, is het noodzakelijk de schrapping van de referentie van die norm uit te stellen.

(14)

Door naleving van een geharmoniseerde norm wordt een vermoeden van conformiteit gevestigd met de overeenkomstige essentiële eisen die in de harmonisatiewetgeving van de Unie zijn opgenomen vanaf de datum van bekendmaking van de verwijzing naar deze norm in het Publicatieblad van de Europese Unie. Dit besluit moet derhalve in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/167 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij dit besluit.

2)

Bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij dit besluit.

3)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 26 oktober 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12.

(2)  Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG (PB L 153 van 22.5.2014, blz. 62).

(3)  Uitvoeringsbesluit C(2015) 5376 final van de Commissie van 4 augustus 2015 betreffende een normalisatieverzoek aan het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie en het Europees Instituut voor telecommunicatienormen met betrekking tot radioapparatuur ter ondersteuning van Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad.

(4)  PB C 326 van 14.9.2018, blz. 114.

(5)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/167 van de Commissie van 5 februari 2020 betreffende de ter ondersteuning van Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor radioapparatuur (PB L 34 van 6.2.2020, blz. 46).

(6)  PB C 326 van 14.9.2018, blz. 114.

(7)  PB C 326 van 14.9.2018, blz. 114.


BIJLAGE I

In bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/167 worden de volgende rijen toegevoegd:

Nr.

Referentienummer van de norm

“8.

EN 301 908-2 V13.1.1

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde norm voor toegang tot radiospectrum — Deel 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) gebruikersapparatuur

9.

ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1

Geavanceerd begeleidings- en controlesysteem voor verplaatsingen over land (A-SMGCS) — Deel 5: Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radiospectrum voor multilateratie-uitrusting (MLAT) — Subdeel 1: Ontvangers en interrogators”


BIJLAGE II

In bijlage II bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/167 worden de volgende rijen toegevoegd:

Nr.

Referentienummer van de norm

“4.

EN 301 908-13 V13.1.1

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde norm voor toegang tot radiospectrum — Deel 13: Gebruikersapparatuur voor geëvolueerde universele aardse radiotoegang (E-UTRA)

Opmerking: Deze geharmoniseerde norm bevat geen prestatieparameters voor antennes en naleving van deze geharmoniseerde norm vestigt geen vermoeden van conformiteit met de essentiële eis van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU wat die parameters betreft.

5.

EN 302 217-2 V3.2.2

Vaste radiosystemen — Eigenschappen en eisen voor punt-puntapparatuur en antennes — Deel 2: Digitale systemen opererend in frequentiebanden van 1 GHz tot 86 GHz — Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radiospectrum

Opmerking: Naleving van deze geharmoniseerde norm vestigt geen vermoeden van conformiteit met de essentiële eis van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU indien noot 2 van punt 4.3.2 van deze geharmoniseerde norm wordt toegepast;

Opmerking: Wat betreft de radioapparatuur die onder H.3.4, I.3.4 of J.3.4 van deze geharmoniseerde norm valt, vestigt de naleving van deze geharmoniseerde norm geen vermoeden van conformiteit met de essentiële eis van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU indien de passende testmethoden niet zijn uitgevoerd om aan te tonen dat aan de punten H.3.4, I.3.4 of J.3.4 van deze geharmoniseerde norm is voldaan.

6.

EN 303 213-6-1 V3.1.1

Geavanceerd begeleidings- en controlesysteem voor verplaatsingen over land (A-SMGCS) — Deel 6: Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radiospectrum voor opgestelde radarsensoren voor verplaatsingen over land — Subdeel 1: X-bandsensoren die gebruikmaken van pulssignalen en een zendvermogen tot 100kW

Opmerking: Wat punt 4.2.1.5 van deze geharmoniseerde norm betreft, verleent de naleving van deze geharmoniseerde norm geen vermoeden van conformiteit met de essentiële eis van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU voor apparatuur waarin het tapse WR112/R84-deel niet wordt gecombineerd met een WR90/R100-golfgeleider, zoals vermeld in noot 1 van hoofdstuk 1 van deze geharmoniseerde norm. De golfgeleider moet een ononderbroken vrije transmissieroute (ongestoord/zuiver) hebben en een minimumlengte van 20 maal de afsnijgolflengte van de golfgeleider in die operationele modus.

7.

EN 303 345-2 V1.1.1

Radio-ontvangers — Deel 2: AM-radiodienst; Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radiospectrum

Opmerking: De naleving van deze geharmoniseerde norm geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit met de essentiële eis van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU wat betreft ongewenste, onopzettelijke emissies door de ontvanger.

8.

EN 303 345-5 V1.1.1

Radio-ontvangers — Deel 5: DRM-radiodienst; Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radiospectrum

Opmerking: De naleving van deze geharmoniseerde norm geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit met de essentiële eis van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU wat betreft ongewenste, onopzettelijke emissies door de ontvanger.

9.

EN 303 364-3 V1.1.1

Primaire zoekradar (PSR) — Geharmoniseerde norm voor toegang tot radiospectrum — Deel 3: PSR-sensoren voor luchtverkeersleiding (ATC) in de frequentieband 8 500 -10 000 MHz (X-band)

Opmerking: Wat punt 4.2.1.4 van deze geharmoniseerde norm betreft, verleent de naleving van deze geharmoniseerde norm geen vermoeden van conformiteit met de essentiële eis van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU voor apparatuur waarin het tapse WR112/R84-deel niet wordt gecombineerd met een WR90/R100-golfgeleider, zoals vermeld in noot 1 van hoofdstuk 1 van deze geharmoniseerde norm. De golfgeleider moet een ononderbroken vrije transmissieroute (ongestoord/zuiver) hebben en een minimumlengte van 20 maal de afsnijgolflengte van de golfgeleider in die operationele modus.”


BIJLAGE III

In bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/167 worden de volgende rijen toegevoegd:

Nr.

Referentienummer van de norm

Datum van intrekking

“12.

EN 301 908-2 V11.1.2

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) gebruikersapparatuur

27 oktober 2021

13.

EN 301 908-13 V11.1.2

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 13: Gebruikersapparatuur voor geëvolueerde universele aardse radiotoegang (E-UTRA)

27 oktober 2021

14.

EN 302 217-2 V3.1.1

Vaste radiosystemen — Eigenschappen en eisen voor punt-puntapparatuur en antennes — Deel 2: Digitale systemen opererend in frequentiebanden van 1 GHz-86 GHz — Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU

27 april 2022

15.

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Geavanceerd begeleidings- en controlesysteem voor verplaatsingen over land (A-SMGCS) — Deel 6: Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU voor opgestelde radarsensoren voor verplaatsing over land — Subdeel 1: X-bandsensoren die gebruikmaken van pulssignalen en een zendvermogen tot 100kW

27 oktober 2021

16.

EN 303 339 V1.1.1

Rechtstreekse breedband lucht-grondverbinding — Apparatuur werkend in frequentieband 1 900 MHz-1 920 MHz en 5 855 MHz-5 875 MHz — Vastpatroonantennes — Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU

27 april 2021


AANBEVELINGEN

27.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 357/35


AANBEVELING (EU) 2020/1563 VAN DE COMMISSIE

van 14 oktober 2020

over energiearmoede

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 168 en 194,

Gezien Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van woensdag 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU (1) (“de herschikte elektriciteitsrichtlijn”), en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Energiearmoede is een situatie waarin huishoudens geen toegang hebben tot essentiële energiediensten. Uit het feit dat bijna 34 miljoen Europeanen het zich in 2018 niet konden veroorloven om hun huizen voldoende warm te houden (2), blijkt dat energiearmoede een grote uitdaging is voor de EU.

(2)

Zoals de medewetgevers hebben erkend, zijn voldoende warmte, koeling, verlichting en energie voor de aandrijving van apparaten essentiële diensten die een fatsoenlijke levensstandaard en de gezondheid schragen. Toegang tot energiediensten is essentieel voor sociale inclusie. De bestrijding van energiearmoede zou dus meerdere voordelen kunnen opleveren, zoals lagere uitgaven voor gezondheid, minder luchtverontreiniging (door vervanging van verwarmingsbronnen die niet geschikt zijn voor het beoogde doel), meer comfort en welzijn en hogere budgetten voor huishoudens. Samen zouden deze voordelen de economische groei en de welvaart binnen de Europese Unie rechtstreeks ten goede komen.

(3)

In de Europese pijler van sociale rechten, die op 17 november 2017 gezamenlijk is afgekondigd door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, is energie een van de essentiële diensten waar iedereen recht op heeft. Wie er behoefte aan heeft, moet steun kunnen verkrijgen voor toegang tot deze diensten (3).

(4)

Een eerlijke transitie naar een klimaatneutrale Unie tegen 2050 staat centraal in de Europese Green Deal, die in december 2019 door de Commissie was voorgesteld (4). De renovatiegolf (5) staat centraal in deze Green Deal; dit is een belangrijk initiatief ter bevordering van de structurele renovatie van particuliere en openbare gebouwen, het beperken van emissies, het stimuleren van herstel en het aanpakken van energiearmoede. Een dergelijke structurele renovatie zal de inspanningen van de EU op het gebied van mitigatie van klimaatverandering helpen versterken. Daarom wordt het van essentieel belang geacht dat de renovatiegolf en deze aanbeveling gezamenlijk worden aangenomen, zodat de oproepen om de energiearmoede en de gebouwen met de slechtste energieprestaties aan te pakken, elkaar versterken.

(5)

Energiearmoede is een belangrijk concept dat is vastgelegd in het wetgevingspakket “Schone energie voor alle Europeanen”, dat bedoeld is om een rechtvaardige energietransitie te versnellen. Krachtens Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad (6) (“de governanceverordening”) en de herschikte elektriciteitsrichtlijn moet de Commissie indicatieve richtsnoeren verstrekken met passende indicatoren voor het meten van energiearmoede (7) en voor de definitie van een “aanzienlijk aantal huishoudens dat kampt met energiearmoede” (8). Aangezien er geen standaarddefinitie van energiearmoede bestaat, wordt het aan de lidstaten overgelaten om hun eigen criteria te ontwikkelen, in overeenstemming met hun nationale context. Het onlangs aangenomen wetgevingspakket biedt echter nuttige algemene beginselen en inzichten in de mogelijke oorzaken en gevolgen van energiearmoede. In dit pakket wordt ook het belang benadrukt van beleidsmaatregelen om het probleem aan te pakken, met name maatregelen die verband houden met nationale energie- en klimaatplannen en met langetermijnstrategieën inzake renovatie (9).

(6)

In hun nationale energie- en klimaatplan moeten de lidstaten het aantal huishoudens dat met energiearmoede kampt, bijhouden. Indien een lidstaat tot de conclusie komt dat er op zijn grondgebied een aanzienlijk aantal huishoudens met energiearmoede kampt, moet zijn plan zowel een nationale doelstelling bevatten als beleidslijnen en maatregelen om de energiearmoede terug te dringen. In het kader van het vijfde verslag over de stand van de energie-unie heeft de Commissie voor elke lidstaat werkdocumenten van de diensten van de Commissie gepubliceerd met individuele beoordelingen van elk definitief nationaal energie- en klimaatplan. In deze werkdocumenten van de diensten van de Commissie wordt ook beoordeeld hoe in de definitieve plannen gevolg is gegeven aan de desbetreffende aanbevelingen van de Commissie van 2019, onder meer inzake energiearmoede, en wordt een leidraad gegeven voor de uitvoering van het nationale energie- en klimaatplan.

(7)

Op grond van de herschikte elektriciteitsrichtlijn moeten de lidstaten passende maatregelen nemen teneinde energiearmoede, waar deze wordt vastgesteld, te bestrijden, met inbegrip van maatregelen in de bredere context van armoedebestrijding. De lidstaten moeten ook kwetsbare afnemers beschermen, met name afnemers in afgelegen gebieden. Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad (10) bevat soortgelijke bepalingen.

(8)

Een nieuw element in het nieuwe wetgevingskader is dat het aantal huishoudens dat met energiearmoede kampt, moet worden vastgesteld. Artikel 29 van de herschikte elektriciteitsrichtlijn verwijst naar de verplichting van de lidstaten om het aantal huishoudens in energiearmoede vast te stellen en bepaalt dat zij de criteria voor deze beoordeling moeten vaststellen en bekendmaken. Wanneer er aanzienlijke aantallen huishoudens zijn die met energiearmoede kampen, moeten de lidstaten in hun nationale energie- en klimaatplannen een indicatieve doelstelling opnemen voor de vermindering van energiearmoede, een tijdschema verstrekken en relevante beleidsmaatregelen uiteenzetten. Vervolgens moeten zij overeenkomstig de governanceverordening verslag uitbrengen aan de Commissie over de vooruitgang die zij boeken in de richting van de doelstelling om het aantal huishoudens dat met energiearmoede kampt, terug te dringen.

(9)

De energie-efficiëntierichtlijn, Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad (11), zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2018/2002 (12), verplicht de lidstaten om in het kader van hun energie-efficiëntieverplichtingen rekening te houden met de noodzaak om energiearmoede te verminderen. Krachtens artikel 7, lid 11, moet in redelijkheid worden geëist dat een deel van de energie-efficiëntiemaatregelen bij voorrang wordt uitgevoerd ten gunste van kwetsbare huishoudens, met inbegrip van huishoudens die door energiearmoede worden getroffen (13). De governanceverordening bevat ook soortgelijke verplichtingen.

(10)

In het kader van de herziene versie van Richtlijn (EU) 2018/844 betreffende de energieprestatie van gebouwen moeten de lidstaten relevante nationale maatregelen vaststellen om energiearmoede te verlichten, als onderdeel van hun langetermijnrenovatiestrategieën ter ondersteuning van de renovatie van het nationale bestand van al dan niet voor bewoning bestemde gebouwen (14).

(11)

Het wetgevingskader van de EU bevat ook waarborgen om ervoor te zorgen dat de maatregelen die worden genomen om energiearmoede aan te pakken, de openstelling en de werking van de markt niet in de weg staan. Goed functionerende detailhandelsmarkten zijn essentieel voor een eerlijke transitie. Deze waarborgen zijn vastgelegd in artikel 28 van de herschikte elektriciteitsrichtlijn en zijn voornamelijk in artikel 5, lid 5, van de herschikte elektriciteitsrichtlijn uitgewerkt.

(12)

Artikel 27 van de herschikte elektriciteitsrichtlijn versterkt het beginsel door de lidstaten te verplichten ervoor te zorgen dat alle huishoudelijke afnemers, en, indien de lidstaten dit dienstig achten, kleine ondernemingen, aanspraak kunnen maken op universele dienstverlening, dat wil zeggen het recht op levering van elektriciteit van een bepaalde kwaliteit tegen concurrerende, eenvoudig en duidelijk vergelijkbare, doorzichtige en niet-discriminerende prijzen op hun grondgebied. Om de universele dienstverlening te waarborgen, kunnen de lidstaten een noodleverancier aanwijzen.

(13)

In overweging 59 van de herschikte elektriciteitsrichtlijn wordt herhaald dat energiearmoede ontstaat als gevolg van een combinatie van een laag inkomen, hoge energie-uitgaven en de gebrekkige energie-efficiëntie van woningen. De gevolgen van de schommelende energieprijzen en de gebrekkige energie-efficiëntie, met name wat de energieprestaties van gebouwen betreft, in combinatie met een breed scala aan sociaaleconomische factoren die verband houden met algemene armoede en problemen die voortvloeien uit huursystemen, maken het moeilijk om deze kwestie aan te pakken.

(14)

In 2018 was 6,8 % van de mensen in particuliere huishoudens in de EU (30,3 miljoen mensen (15)) niet in staat om hun huur of energierekeningen te voldoen, waardoor het risico bestond dat hun energievoorziening zou worden afgesloten. Verder had meer dan 7,3 % van de bevolking van de EU (37,4 miljoen mensen) te maken met oncomfortabele omgevingstemperaturen in hun huizen.

(15)

Door de COVID‐19-crisis is het duidelijk geworden dat energiearmoede dringend moet worden aangepakt om een sociaal Europa tot stand te brengen dat tegemoetkomt aan de behoeften van al zijn inwoners. De mate van energiearmoede in alle lidstaten zal in de schijnwerpers komen te staan, aangezien meer Europeanen moeite zouden kunnen hebben om toegang te krijgen tot essentiële energie, met name door de stijgende werkloosheid. Tegen deze achtergrond is het van cruciaal belang dat de mijlpalen van de Europese Green Deal worden bereikt, ondanks de huidige ongekende verstoringen van de Europese economieën.

(16)

Het NextGenerationEU (16)-herstelpakket werd gepresenteerd om “een duurzamer, veerkrachtiger en eerlijker Europa voor de volgende generatie op te bouwen”. De Europese herstelplannen moeten gebaseerd zijn op de beginselen van ecologische duurzaamheid, solidariteit, cohesie en convergentie, en de vastbeslotenheid om geen enkele lidstaat, regio of individu achter te laten. NextGenerationEU bevestigt de rol van de renovatiegolf als één van de belangrijkste facilitators van het groene herstel.

(17)

Nationale langetermijnstrategieën inzake renovatie en andere instrumenten die zijn ontworpen om de energie-efficiëntiedoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen, moeten er op gericht zijn om energiearme huishoudens te beschermen en kwetsbare energieconsumenten mondiger te maken door mensen te helpen geld te besparen op energierekeningen, gezondere levensomstandigheden te bieden en energiearmoede terug te dringen.

(18)

Huishoudens identificeren die het meest behoefte hebben aan bescherming en woningen die het meest behoefte hebben aan renovatie zal bijdragen tot doelgerichtheid en beter beheer van overheidsinterventies, waardoor praktische resultaten voor de consument worden gegenereerd, de energie-efficiëntie wordt verbeterd en eventuele verstoringen van de werking van de interne energiemarkt tot een minimum worden beperkt.

(19)

Door deze aanbeveling te verstrekken en de richtsnoeren van de Commissie inzake energiearmoede ter beschikking van de lidstaten te stellen in een begeleidend werkdocument van de diensten van de Commissie, voldoet de Commissie aan bovengenoemde verplichting en helpt zij de lidstaten bij het omzetten van de nieuwe bepalingen inzake energiearmoede. De Commissie verstrekt ook informatie over nieuwe goede praktijken (17).

(20)

De grootste moeilijkheid voor elke definitie is hoe betrouwbare numerieke gegevens kunnen worden verkregen. Een reeks statistische indicatoren is ontwikkeld om de waarschijnlijke oorzaken van energiearmoede en de gevolgen daarvan op EU-niveau te meten. Dit zijn geaggregeerde indicatoren. Aangezien energiearmoede een multidimensionaal probleem is, kan geen enkele indicator alle aspecten ervan volledig weergeven.

(21)

Er zijn geaggregeerde indicatoren op Europees niveau ontwikkeld die zijn opgenomen in de bijlage bij deze aanbeveling. Deze indicatoren zijn ontwikkeld door het Bureau voor de statistiek van de Europese Unie (Eurostat) en de EU-waarnemingspost voor energiearmoede (EPOV) en zijn gebaseerd op geharmoniseerde gegevensverzamelingen van de EU; de indicatoren maken het mogelijk de situatie in de hele EU te volgen en nationale specifieke kenmerken in kaart te brengen, evenals om efficiënter wederzijds leren en de uitwisseling van beste praktijken te bevorderen. Nationale indicatoren kunnen bijdragen aan de aanvulling hiervan en, indien relevant, de vaststelling van energiearmoede verfijnen.

(22)

Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen de betrokken bevoegde autoriteiten, en vooral om goed gecoördineerde inspanningen op regionaal en lokaal niveau, zodat elke analyse op basis van indicatoren op EU- of nationaal niveau wordt tegengegaan en aangevuld met een bottom-upbenadering. De regionale en lokale overheden verkeren in een goede positie om de belangrijkste financiële en sociale uitdagingen voor huishoudens in energiearmoede te identificeren en om een belangrijke rol te spelen bij het ontwerpen en uitvoeren van een groene transitie die eerlijk, inclusief en duurzaam is voor iedereen in Europa.

(23)

De Commissie zal de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten blijven ondersteunen, onder andere door samen te werken met het Comité voor sociale bescherming. De financieringsprogramma’s van de EU, waaronder het cohesiebeleid, het instrument voor technische ondersteuning en andere vormen van steun, kunnen worden ingezet om de vastgestelde uitdagingen aan te pakken; onder meer via de platforms van de Europese waarnemingspost voor energiearmoede en het initiatief van het Burgemeestersconvenant.

(24)

In het vierde verslag van de Europese Commissie over energieprijzen en -kosten wordt ook aandacht besteed aan de bijzondere situatie van kwetsbare consumenten en mensen die in energiearmoede leven (18). De Commissie zal ook bijzondere aandacht besteden aan de wijze waarop de lidstaten uitvoering geven aan artikel 5 van de herschikte elektriciteitsrichtlijn, dat overheidsingrijpen in de prijsstelling voor de levering van elektriciteit aan energiearme afnemers of kwetsbare huishoudens toestaat,

BEVEELT AAN DAT DE LIDSTATEN:

1.

een systematische aanpak ontwikkelen voor de liberalisering van de energiemarkten, om te zorgen voor energiebesparing voor alle geledingen van de samenleving, met name de meest behoeftigen;

2.

in het bijzonder rekening houden met het begeleidende werkdocument van de diensten van de Commissie, dat richtsnoeren bevat voor zowel indicatoren inzake energiearmoede als de definitie van wanneer er sprake is van een aanzienlijke hoeveelheid huishoudens die met energiearmoede kampt. Gebruikmaken van de begeleiding van de Commissie bij de uitvoering en actualisering van hun huidige nationale energie- en klimaatplannen overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) 2018/1999 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie;

3.

gebruikmaken van de in de bijlage uiteengezette indicatoren bij hun beoordelingen van energiearmoede;

4.

geïntegreerde beleidsoplossingen ontwikkelen als onderdeel van het energiebeleid en het sociaal beleid, overeenkomstig overweging 60 van de herschikte elektriciteitsrichtlijn. Sociale beleidsmaatregelen en verbeteringen van de energie-efficiëntie die elkaar versterken behoren daartoe, met name op het gebied van huisvesting;

5.

de verdelingseffecten van de energietransitie beoordelen, met name energie-efficiëntiemaatregelen in de nationale context, en beleid vaststellen en uitvoeren om daarmee samenhangende problemen aan te pakken. Er moet hierbij voldoende aandacht worden besteed aan de belemmeringen voor investeringen in energie-efficiënte woningen en aan het profiel van woningen die renovatie het meest nodig hebben, in overeenstemming met de nationale langetermijnstrategieën inzake renovatie;

6.

alle beleidsmaatregelen ontwikkelen met als doel om energiearmoede aan te pakken op basis van zinvolle en verantwoorde processen van publieke deelneming en brede betrokkenheid van belanghebbenden;

7.

maatregelen ontwikkelen om energiearmoede aan te pakken op basis van nauwe samenwerking tussen alle bestuursniveaus, met name door een nauwe samenwerking mogelijk te maken tussen regionale en lokale overheden enerzijds en maatschappelijke organisaties en entiteiten uit de particuliere sector anderzijds;

8.

optimaal gebruikmaken van de beschikbare financiering en programma’s van de Unie, waaronder het cohesiebeleid, om energiearmoede aan te pakken door de verdelingseffecten van projecten voor energietransitie te analyseren en prioriteit te geven aan maatregelen die gericht zijn op kwetsbare groepen om de toegang tot ondersteuning te waarborgen;

9.

bij de toewijzing van overheidsmiddelen, met name vergoedingen, zich richten op huishoudens met een laag inkomen in de categorieën begunstigden met zeer beperkte eigen middelen en beperkte toegang tot commerciële leningen. Onderzoek doen naar de rol van energiediensten (ESCO’s) en energieprestatiecontracten wanneer deze renovatiefinancieringsoplossingen bieden voor energiearme huishoudens om deze kwetsbare huishoudens in staat stellen de hoge aanloopkosten te boven te komen.

Gedaan te Brussel, 14 oktober 2020

Voor de Commissie

Kadri SIMSON

Lid van de Commissie


(1)  PB L 158 van 14.6.2019, blz. 125.

(2)  Gegevens uit 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01])

(3)  EPSR, beginsel 20 “Toegang tot essentiële diensten”: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_nl

(4)  COM(2019) 640 final — Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal.

(5)  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions ‘A Renovation Wave for Europe — greening our buildings, creating jobs, improving lives’ COM(2020) 662 final.

(6)  Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

(7)  Artikel 3, lid 3, onder d), van Verordening (EU) 2018/1999.

(8)  Artikel 29 van Richtlijn (EU) 2019/944.

(9)  Zoals bepaald in artikel 2 bis van Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de energieprestatie van gebouwen (PB L 153 van 18.6.2010, blz. 13), gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2018/844 (PB L 156 van 19.6.2018, blz. 75).

(10)  Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (PB L 211 van 14.8.2009, blz. 94).

(11)  Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1).

(12)  Richtlijn (EU) 2018/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 210).

(13)  Dit bouwt voort op de bestaande verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 2012/27/EU. Zie ook de bijlage bij de aanbeveling van de Commissie over de omzetting van de energiebesparingsverplichting uit hoofde van de gewijzigde energie-efficiëntierichtlijn, C(2019) 6621 final.

(14)  Dit bouwt voort op de bestaande verplichtingen uit hoofde van artikel 4 van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie, die zijn overgeheveld naar de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen en versterkt wat betreft de noodzaak energiearmoede aan te pakken. Overweging 11 van Richtlijn (EU) 2018/844 luidt: “De noodzaak om energiearmoede te verminderen moet in aanmerking worden genomen overeenkomstig de door de lidstaten vastgestelde criteria. De lidstaten omschrijven de nationale maatregelen die bijdragen tot de vermindering van energiearmoede in hun renovatiestrategieën, en hebben het recht te bepalen wat zij relevante acties vinden.”

(15)  Op basis van een geschatte bevolking van de EU‐27 van 446 miljoen inwoners op 1 januari 2018: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics

(16)  Europese Commissie, mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's — Het moment van Europa: herstel en voorbereiding voor de volgende generatie, 27 mei 2020.

(17)  In overweging 59 van Richtlijn (EU) 2019/944 wordt gesteld dat de Commissie de uitvoering van de bepalingen van die richtlijn inzake energiearmoede actief moet ondersteunen door de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten te bevorderen.

(18)  Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over energieprijzen en ‐kosten in Europa (COM(2020) 951) en het bijbehorende werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD(2020) 951).


BIJLAGE

INDICATOREN VOOR ENERGIEARMOEDE

De onderstaande indicatoren zijn beschikbaar bij het Bureau voor de statistiek van de Europese Unie en de Europese waarnemingspost voor energiearmoede, zodat de lidstaten deze kunnen raadplegen bij de beoordeling van de nationale mate van energiearmoede.

De Commissie verstrekt richtsnoeren voor de lidstaten bij het interpreteren van dergelijke indicatoren, die op EU-niveau zijn ontwikkeld, om het begrip “aanzienlijk aantal energiearme huishoudens”, dat aan de hand van nationale definities van energiearmoede is vastgesteld, beter te kwantificeren (1).

Lidstaten kunnen een aantal van de indicatoren uit de punten 1 en 2 verder uitsplitsen om de oorzaken van energiearmoede op nationaal niveau nader te onderzoeken.

De indicatoren kunnen worden verdeeld in vier groepen:

a)

indicatoren om uitgaven aan energie te vergelijken met inkomen: deze kwantificeren energiearmoede door de hoeveelheden die huishoudens aan energie besteden te vergelijken met een inkomensmaat (bijv. het percentage of aantal huishoudens dat meer dan een bepaald deel van hun beschikbaar inkomen besteedt aan huishoudelijke energiediensten);

b)

indicatoren gebaseerd op zelfbeoordeling: huishoudens wordt rechtstreeks gevraagd in welke mate zij zich energie kunnen veroorloven (bijv. of ze in staat zijn om de woning in de winter warm genoeg te houden en het in de zomer voldoende te kunnen koelen);

c)

indicatoren gebaseerd op directe meting: deze indicatoren meten de fysieke variabelen om de toereikendheid van energiediensten (bijv. kamertemperatuur) te bepalen;

d)

indirecte indicatoren: deze meten energiearmoede aan de hand van gerelateerde factoren, zoals betalingsachterstanden voor nutsvoorzieningen, het aantal onderbrekingen van de voorziening en de kwaliteit van de huisvesting.

1.   Indicatoren voor de betaalbaarheid van energiediensten

Aandeel van de bevolking waarvoor armoede dreigt (minder dan 60 % van het nationale gestandaardiseerde besteedbare mediaaninkomen) en die het niet lukt om hun huis voldoende warm te houden, gebaseerd op de vraag “Kan uw huishouden het zich veroorloven om het huis voldoende warm te houden?” (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]).

Aandeel van de totale bevolking die hun huis niet voldoende warm kan houden, gebaseerd op de vraag “Kan uw huishouden het zich veroorloven om het huis voldoende warm te houden?” (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]).

Betalingsachterstanden bij rekeningen van nutsbedrijven: aandeel van de bevolking dat met armoede wordt bedreigd (minder dan 60 % van het nationale gestandaardiseerde besteedbare mediaaninkomen) met achterstallige energiefacturen (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]).

Betalingsachterstanden bij rekeningen van nutsbedrijven: aandeel van de bevolking met achterstallige betalingen op elektriciteitsrekeningen (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]).

Uitgaven voor elektriciteit, gas en andere brandstoffen als aandeel van de totale huishoudelijke uitgaven.

Aantal huishoudens met een aandeel in de energie-uitgaven in het inkomen van meer dan het dubbele van het nationale mediane aandeel (bron: Eurostat, Household Budget Surveys, 2015).

Aandeel huishoudens waarvan de absolute energie-uitgaven minder dan de helft van de nationale mediaan bedraagt (Eurostat, Household Budget Surveys, 2015).

2.   Aanvullende indicatoren

Elektriciteitsprijzen voor alle huishoudelijke afnemers — gemiddelde verbruikscategorie (Eurostat, [nrg_pc_204]).

Gasprijzen voor alle huishoudelijke afnemers — gemiddelde verbruikscategorie (Eurostat, [nrg_pc_202]).

Gasprijzen voor alle huishoudelijke afnemers, laagste verbruikscategorie (Eurostat, [nrg_pc_202]).

Aandeel van de bevolking waarvoor armoede dreigt (minder dan 60 % van het nationale mediaan gestandaardiseerd besteedbaar inkomen) met lekkages, vochtigheid of rotting in hun woning (Eurostat, SILC [ilc_mdho01]).

Aandeel van de bevolking met lekkages, vochtigheid of rotting in hun woning — totale bevolking (Eurostat SILC, [TESSI292]).

Finaal energieverbruik per vierkante meter in de woningsector, gecorrigeerd voor het klimaat (Odyssee-MURE-project database).


(1)  SWD(2020) 960“EU-richtsnoeren inzake energiearmoede”.