ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 297I

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang
11 september 2020


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1270 van de Commissie van 11 september 2020 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in Duitsland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 6326)  ( 1 )

1

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

BESLUITEN

11.9.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 297/1


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/1270 VAN DE COMMISSIE

van 11 september 2020

tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in Duitsland

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 6326)

(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 9, lid 3,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire controles in het intra-uniale handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name artikel 10, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Afrikaanse varkenspest is een virale infectieziekte bij als huisdier gehouden varkens en bij wilde varkens en kan ernstige gevolgen hebben voor de rentabiliteit van de varkenshouderij waardoor de handel in de Unie en de uitvoer naar derde landen worden verstoord.

(2)

Bij een geval van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens bestaat het risico dat de ziekteverwekker naar andere populaties van wilde varkens en naar varkensbedrijven wordt verspreid.

(3)

Bij Richtlijn 2002/60/EG van de Raad (3) zijn in de Unie toe te passen minimummaatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Zo voorziet met name artikel 15 van Richtlijn 2002/60/EG in bepaalde maatregelen die moeten worden genomen na de bevestiging van een of meer gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens.

(4)

Duitsland heeft de Commissie naar aanleiding van een geval van Afrikaanse varkenspest in de deelstaat Brandenburg in kennis gesteld van de actuele situatie op het gebied van die ziekte op zijn grondgebied en heeft overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 2002/60/EG een aantal maatregelen genomen om de verspreiding ervan te voorkomen, waaronder de afbakening van een besmet gebied waar de in artikel 15 van die richtlijn bedoelde maatregelen worden toegepast.

(5)

Om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en om te vermijden dat derde landen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, moet het besmette gebied voor Afrikaanse varkenspest in Duitsland in samenwerking met die lidstaat op het niveau van de Unie worden vastgesteld.

(6)

Gezien de urgentie van de epidemiologische situatie in de Unie wat de verspreiding van Afrikaanse varkenspest betreft, is het belangrijk dat dit besluit zo spoedig mogelijk wordt vastgesteld.

(7)

Dienovereenkomstig moet, in afwachting van de vergadering van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders, het besmette gebied in Duitsland in de bijlage bij dit besluit worden opgenomen en moet de duur van die regionalisering worden vastgesteld.

(8)

Dit besluit moet opnieuw worden bekeken tijdens de volgende vergadering van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Duitsland ziet erop toe dat het door die lidstaat afgebakende besmette gebied, waar de in artikel 15 van Richtlijn 2002/60/EG bedoelde maatregelen van toepassing zijn, ten minste de gebieden omvat die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing tot en met 30 november 2020.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Gedaan te Brussel, 11 september 2020.

Voor de Commissie

Stella KYRIAKIDES

Lid van de Commissie


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.

(2)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(3)  Richtlijn 2002/60/EG van de Raad van 27 juni 2002 houdende vaststelling van specifieke bepalingen voor de bestrijding van Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van Richtlijn 92/119/EEG met betrekking tot besmettelijke varkensverlamming (Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest (PB L 192 van 20.7.2002, blz. 27).


BIJLAGE

Als besmet gebied in Duitsland afgebakende gebieden als bedoeld in artikel 1

Datum einde geldigheid

Landkreis Oder-Spree

Gemeinde Grunow-Dammendorf

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Schlaubetal

Gemeinde Neuzelle

Gemeinde Neißemünde

Gemeinde Lawitz

Gemeinde Eisenhüttenstadt

Gemeinde Vogelsang

Gemeinde Zeltendof

Gemeinde Wiesenau

Gemeinde Friedland met de Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen

30 november 2020

Landkreis Dahme-Spreewald

Gemeinde Jamlitz

Gemeinde Lieberose — met de Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz

30 november 2020

Landkreis Spree-Neiße

Gemeinde Turow-Preilack met de Gemarkung Preilack

Gemeinde Tauer

Gemeinde Schenkendöbern

Gemeinde Guben

Gemeinde Jänschwalde met de Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz

Gemeinde Peitz

30 november 2020