ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 318

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
10 december 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2101 van de Raad van 9 december 2019 tot uitvoering van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1183/2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2102 van de Commissie van 27 november 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2452 wat betreft de openbaarmaking van informatie die bij de berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen wordt gebruikt ( 1 )

6

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2103 van de Commissie van 27 november 2019 tot wijziging en rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

13

 

*

Verordening (EU) 2019/2104 van de Commissie van 29 november 2019 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat de International Accounting Standards 1 en 8 betreft ( 1 )

74

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2105 van de Commissie van 9 december 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 wat betreft de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod of exploitatiebeperkingen zijn opgelegd in de Unie ( 1 )

79

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2019/2106 van de Raad van 21 november 2019 over het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité dat is opgericht bij de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten, met betrekking tot het wijzigen van de bijlagen I en II bij de overeenkomst

96

 

*

Besluit (EU) 2019/2107 van de Raad van 28 november 2019 betreffende het namens de Europese Unie in de Raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie in te nemen standpunt met betrekking tot de herziening van hoofdstuk 9 van bijlage 9 (Facilitation) bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart met betrekking tot normen en aanbevolen praktijken op het gebied van persoonsgegevens van passagiers

117

 

*

Besluit (GBVB) 2019/2108 van de Raad van 9 december 2019 ter ondersteuning van de aanscherping van de biologische veiligheid en beveiliging in Latijns-Amerika in overeenstemming met de uitvoering van Resolutie 1540 (2004) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake de non-proliferatie van massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor

123

 

*

Besluit (GBVB) 2019/2109 van de Raad van 9 december 2019 tot wijziging van Besluit 2010/788/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo

134

 

*

Besluit (GBVB) 2019/2110 van de Raad van 9 december 2019 betreffende de GVDB-adviesmissie van de Europese Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUAM RCA)

141

 

*

Besluit (GBVB) 2019/2111 van de Raad van 9 december 2019 betreffende de ondersteuning van ontwapenings- en wapenbeheersingsactiviteiten van het Seesac in Zuidoost-Europa ter beperking van de dreiging die uitgaat van illegale handvuurwapens en lichte wapens

147

 

*

Besluit (GBVB) 2019/2112 van de Raad van 9 december 2019 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2017/2303 van de Raad ter ondersteuning van de verdere uitvoering van Resolutie 2118 (2013) van de VN-Veiligheidsraad en Besluit EC-M-33/DEC.1 van de uitvoerende raad van de OPCW inzake de vernietiging van de Syrische chemische wapens, in het kader van de tenuitvoerlegging van de EU-strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens

159

 

*

Besluit (GBVB) 2019/2113 van de Raad van 9 december 2019 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2016/2356 ter ondersteuning van de ontwapenings- en wapenbeheersingsactiviteiten van het Seesac in Zuidoost-Europa in het kader van de strategie van de EU ter bestrijding van de illegale accumulatie van en handel in handvuurwapens en lichte wapens (SALW) en munitie daarvoor

161

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2114 van de Commissie van 6 december 2019 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8891)  ( 1 )

163

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/451 van de Commissie van 19 maart 2019 inzake de geharmoniseerde normen voor bouwproducten die zijn opgesteld ter ondersteuning van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad ( PB L 077 van 20.3.2019 )

185

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

10.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 318/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/2101 VAN DE RAAD

van 9 december 2019

tot uitvoering van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1183/2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad van 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo (1), en met name artikel 9,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 18 juli 2005 Verordening (EG) nr. 1183/2005 vastgesteld.

(2)

Als gevolg van de evaluatie van de autonome beperkende maatregelen in artikel 2 ter van Verordening (EG) nr. 1183/2005 moeten de motiveringen voor personen op de lijst van bijlage I bis bij die verordening worden gewijzigd en moeten twee personen van die lijst worden geschrapt.

(3)

Bijlage I bis bij Verordening (EG) nr. 1183/2005 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De lijst in bijlage I bis bij Verordening (EG) nr. 1183/2005 wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 december 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  PB L 193 van 23.7.2005, blz. 1.


BIJLAGE

“BIJLAGE I BIS

LIJST VAN PERSONEN EN ENTITEITEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2 TER

A.   Personen

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Ilunga Kampete

alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete.

Geboortedatum: 24.11.1964.

Geboorteplaats: Lubumbashi (DRC).

Militair identiteitsnummer: 1-64-86-22311-29.

Nationaliteit: DRC.

Adres: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosa, Kinshasa/Ngaliema (DRC).

Geslacht: Man

Als bevelhebber van de Republikeinse Garde (GR) was Ilunga Kampete verantwoordelijk voor de eenheden van de GR die ter plaatse werden ingezet en betrokken waren bij het buitensporig gebruik van geweld en de gewelddadige repressie in september 2016 in Kinshasa.

Aangezien hij nog steeds aan het hoofd van de GR staat, is hij verantwoordelijk voor de repressie en mensenrechtenschendingen door GR-agenten, zoals de gewelddadige onderdrukking van een oppositiebijeenkomst in Lubumbashi in december 2018.

Ilunga Kampete was dus betrokken bij het beramen, aansturen of plegen in de DRC van handelingen die ernstige mensenrechtenschendingen vormen.

12.12.2016

2.

Gabriel Amisi Kumba

alias Gabriel Amisi Nkumba; “Tango Fort”; “Tango Four”.

Geboortedatum: 28.5.1964.

Geboorteplaats: Malela (DRC).

Militair identiteitsnummer: 1-64-87-77512-30.

Nationaliteit: DRC.

Adres: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Geslacht: Man

Voormalig bevelhebber van de 1e defensiezone van het Congolese leger (FARDC) waarvan de manschappen deelnamen aan het buitensporig gebruik van geweld en de gewelddadige repressie in september 2016 in Kinshasa.

Gabriel Amisi Kumba is sinds juli 2018 adjunct-chef-staf van het Congolese leger (FARDC) verantwoordelijk voor operaties en inlichtingen. Gezien zijn rol draagt hij verantwoordelijkheid voor de recente mensenrechtenschendingen door de FARDC.

Gabriel Amisi Kumba was dus betrokken bij het beramen, aansturen of plegen in de DRC van handelingen die ernstige mensenrechtenschendingen vormen.

12.12.2016

3.

Ferdinand Ilunga Luyoyo

Geboortedatum: 8.3.1973.

Geboorteplaats: Lubumbashi (DRC).

Paspoortnummer: OB0260335 (geldig van 15.4.2011 tot en met 14.4.2016).

Nationaliteit: DRC.

Adres: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe (DRC).

Geslacht: Man

Als bevelhebber van de oproerbestrijdingseenheid Légion nationale d'intervention van de Congolese nationale politie (PNC) was Ferdinand Ilunga Luyoyo verantwoordelijk voor het buitensporig gebruik van geweld en de gewelddadige repressie in september 2016 in Kinshasa.

Ferdinand Ilunga Luyoyo is sinds juli 2017 commandant van de PNC-eenheid, verantwoordelijk voor de bescherming van instellingen en hoge ambtenaren. Gezien zijn rol draagt hij verantwoordelijkheid voor de recente mensenrechtenschendingen door de PNC.

Ferdinand Ilunga Luyoyo was dus betrokken bij het beramen, aansturen of plegen in de DRC van handelingen die ernstige mensenrechtenschendingen vormen.

12.12.2016

4.

Célestin Kanyama

alias Kanyama Tshisiku Celestin; alias Kanyama Celestin Cishiku Antoine; alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; alias

“Esprit de mort”.

Geboortedatum: 4.10.1960.

Geboorteplaats: Kananga (DRC).

Nationaliteit: DRC.

Paspoortnummer: OB0637580 (geldig van 20.5.2014 tot en met 19.5.2019).

Aan hem werd Schengenvisum nr. 011518403 verleend, afgegeven op 2.7.2016.

Adres: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe (DRC).

Geslacht: Man

Als commissaris van de Congolese nationale politie (PNC) was Célestin Kanyama verantwoordelijk voor het buitensporig gebruik van geweld en de gewelddadige repressie in september 2016 in Kinshasa.

In juli 2017 werd Célestin Kanyama benoemd tot directeur-generaal van de nationale politiescholen. Gezien zijn rol als hooggeplaatste PNC-functionaris draagt hij verantwoordelijkheid voor de recente mensenrechtenschendingen door de PNC. Een voorbeeld is de intimidatie en vrijheidsberoving van journalisten door politieagenten in oktober 2018, na de publicatie van een reeks artikelen over de verduistering van rantsoenen voor politiecadetten en de rol die generaal Kanyama daarbij speelde.

Célestin Kanyama was dus betrokken bij het beramen, aansturen of plegen in de DRC van handelingen die ernstige mensenrechtenschendingen vormen.

12.12.2016

5.

John Numbi

alias John Numbi Banza Tambo; alias John Numbi Banza Ntambo; alias Tambo Numbi.

Geboortedatum: 16.8.1962.

Geboorteplaats: Jadotville-Likasi-Kolwezi (DRC).

Nationaliteit: DRC.

Adres: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe (DRC).

Geslacht: Man

John Numbi is sinds juli 2018 inspecteur-generaal van het Congolese leger (FARDC). Gezien zijn rol draagt hij verantwoordelijkheid voor de recente mensenrechtenschendingen door de FARDC, zoals het buitensporige geweld in juni en juli 2019 door FARDC-troepen die rechtstreeks onder zijn gezag stonden tegen mensen die aan illegale mijnbouw deden.

John Numbi was dus betrokken bij het beramen, aansturen of plegen in de DRC van handelingen die ernstige mensenrechtenschendingen vormen.

12.12.2016

6.

Delphin Kahimbi

alias Delphin Kahimbi Kasagwe; alias Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kasagwe Kahimbi.

Geboortedatum: 15.1.1969 (of 15.7.1969).

Geboorteplaats: Kiniezire/Goma (DRC).

Nationaliteit: DRC.

Nr. diplomatiek paspoort: DB0006669 (geldig van 13.11.2013 tot en met 12.11.2018).

Adres: 1, 14ème rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, DRC.

Geslacht: Man

Delphin Kahimbi is sinds juli 2018 assistent-chef-staf van de Generale Staf van de FARDC, verantwoordelijk voor inlichtingen. Gezien zijn rol draagt hij verantwoordelijkheid voor de recente mensenrechtenschendingen door de FARDC.

Delphin Kahimbi was dus betrokken bij het beramen, aansturen of plegen in de DRC van handelingen die ernstige mensenrechtenschendingen vormen.

12.12.2016

7.

Evariste Boshab

alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng.

Geboortedatum: 12.1.1956.

Geboorteplaats: Tete Kalamba (DRC).

Nationaliteit: DRC.

Nr. diplomatiek paspoort: DP0000003 (geldig van 21.12.2015 tot en met 20.12.2020).

Schengenvisum verstreken op 5.1.2017

Adres: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe (DRC)

Geslacht: Man

Als vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid van december 2014 tot december 2016 was Evariste Boshab officieel verantwoordelijk voor de politie en veiligheidsdiensten en voor het coördineren van de werkzaamheden van de provinciegouverneurs. In deze hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor arrestaties van activisten en oppositieleden, alsmede voor het buitensporige gebruik van geweld, onder meer bij betogingen in Kinshasa tussen september 2016 en december 2016, wat resulteerde in een groot aantal doden en gewonden onder de burgerbevolking.

Evariste Boshab was dus betrokken bij het beramen, aansturen of plegen in de DRC van handelingen die ernstige mensenrechtenschendingen vormen.

Evariste Boshab speelde ook een rol in het uitbuiten en erger maken van de crisis in de Kasaï-regio, waar hij een invloedrijke positie behoudt, met name sinds hij in maart 2019 senator van Kasaï werd.

29.5.2017

8.

Alex Kande Mupompa

alias Alexandre Kande Mupomba; alias Kande-Mupompa.

Geboortedatum: 23.9.1950.

Geboorteplaats: Kananga (DRC).

Nationaliteit: DRC en België.

DRC-paspoortnummer: OP0024910 (geldig van 21.3.2016 tot en met 20.3.2021).

Adressen: Messidorlaan 217/25, 1180 Ukkel, België

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema (DRC).

Geslacht: Man

Als gouverneur van Kasaï-Central tot en met oktober 2017 was Alex Kande Mupompa verantwoordelijk voor het buitensporig gebruik van geweld, de gewelddadige onderdrukking en de buitengerechtelijke executies door veiligheidstroepen en de PNC in Kasaï-Central vanaf augustus 2016, waaronder executies in Dibaya in februari 2017.

Alex Kande Mupompa was dus betrokken bij het beramen, aansturen of plegen in de DRC van handelingen die ernstige mensenrechtenschendingen vormen.

Alex Kande Mupompa speelde ook een rol in het uitbuiten en erger maken van de crisis in de Kasaï-regio, waarvan hij tot oktober 2019 vertegenwoordiger was en waar hij een invloedrijke positie behoudt via het Congrès des alliés pour l'action au Congo (CAAC), dat deel uitmaakt van het provinciaal bestuur van Kasaï.

29.5.2017

9.

Jean-Claude Kazembe Musonda

Geboortedatum: 17.5.1963.

Geboorteplaats: Kashobwe (DRC).

Nationaliteit: DRC.

Adres: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Haut-Katanga (DRC).

Geslacht: Man

Als gouverneur van Haut-Katanga tot april 2017 was Jean-Claude Kazembe Musonda verantwoordelijk voor het buitensporig gebruik van geweld en de gewelddadige onderdrukking door veiligheidstroepen en de PNC in Haut-Katanga, onder meer tussen 15 en 31 december 2016, toen 12 burgers werden gedood en 64 burgers gewond raakten als gevolg van het gebruik van dodelijk geweld door veiligheidstroepen, onder wie agenten van de PNC, bij protesten in Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda was dus betrokken bij het beramen, aansturen of plegen in de DRC van handelingen die ernstige mensenrechtenschendingen vormen.

Jean-Claude Kazembe Musonda is de leider van de CONAKAT-partij, die deel uitmaakt van de coalitie van voormalig president Joseph Kabila.

29.5.2017

10.

Éric Ruhorimbere

alias Eric Ruhorimbere Ruhanga; alias Tango Two; alias Tango Deux.

Geboortedatum: 16.7.1969.

Geboorteplaats: Minembwe (DRC).

Militair identiteitsnummer: 1-69-09-51400-64.

Nationaliteit: DRC.

DRC-paspoortnummer: OB0814241.

Adres: Mbujimayi, Kasai Province (DRC).

Geslacht: Man

Als plaatsvervangend bevelhebber voor de 21e militaire regio van september 2014 tot juli 2018 was Éric Ruhorimbere verantwoordelijk voor het buitensporige gebruik van geweld en buitengerechtelijke executies door FARDC-strijdkrachten, met name tegen de Nsapu-militie en vrouwen en kinderen.

Éric Ruhorimbere is sinds juli 2018 bevelhebber van de operationele sector Nord Equateur. Gezien zijn rol draagt hij verantwoordelijkheid voor de recente mensenrechtenschendingen door de FARDC.

Éric Ruhorimbere was dus betrokken bij het beramen, aansturen of plegen in de DRC van handelingen die ernstige mensenrechtenschendingen vormen.

29.5.2017

11.

Emmanuel Ramazani Shadari

alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; alias Shadary.

Geboortedatum: 29.11.1960.

Geboorteplaats: Kasongo (DRC).

Nationaliteit: DRC.

Adres: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa (DRC).

Geslacht: Man

Als vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid tot februari 2018 was Ramazani Shadari officieel verantwoordelijk voor de politie- en veiligheidsdiensten en voor het coördineren van de werkzaamheden van de provinciale gouverneurs. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de arrestaties van activisten en oppositieleden, alsmede voor het buitensporige gebruik van geweld, zoals het gewelddadige optreden tegen leden van de beweging Bundu Dia Kongo (BDK) in Kongo-Central, de onderdrukking in Kinshasa in de periode januari-februari 2017, en het buitensporige gebruik van geweld en de gewelddadige onderdrukking in de Kasaï-provincies.

In die hoedanigheid was Ramazani Shadari dus betrokken bij het beramen, aansturen of plegen in de DRC van handelingen die ernstige mensenrechtenschendingen vormen.

Ramazani Shadari is sinds februari 2018 secretaris-generaal van de Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), de belangrijkste partij van de coalitie van voormalig president Joseph Kabila.

29.5.2017

12.

Kalev Mutondo

alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Geboortedatum: 3.3.1957.

Nationaliteit: DRC.

Paspoortnummer: DB0004470 (geldig van 8.6.2012 tot en met 7.6.2017).

Adres: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa (DRC).

Geslacht: Man

Als hoofd van de nationale inlichtingendienst (ANR) tot februari 2019 was Kalev Mutondo betrokken bij en verantwoordelijk voor de willekeurige arrestatie, detentie en mishandeling van oppositieleden, activisten uit het maatschappelijk middenveld en anderen.

Kalev Mutondo was dus betrokken bij het beramen, aansturen of plegen in de DRC van handelingen die ernstige mensenrechtenschendingen vormen.

In mei 2019 ondertekende hij een verklaring van trouw aan Joseph Kabila in het verleden en in de toekomst, en hij blijft zijn naaste medestander op het gebied van veiligheid.

29.5.2017

B.   Entiteiten

[…]


10.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 318/6


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/2102 VAN DE COMMISSIE

van 27 november 2019

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2452 wat betreft de openbaarmaking van informatie die bij de berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen wordt gebruikt

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (1), en met name artikel 56,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/981 van de Commissie (2) is Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (3) gewijzigd om verdere beginselen inzake uitgestelde belastingen in te voeren om te zorgen voor een gelijk speelveld in de Unie. Bepaalde bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2452 van de Commissie (4) vastgestelde templates moeten worden aangepast om met die wijzigingen rekening te houden.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2452 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

De wijzigingen van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/35 op grond waarvan informatie die bij de berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen wordt gebruikt, openbaar moet worden gemaakt, zijn van toepassing vanaf 1 januari 2020. De wijzigingen waarin deze verordening voorziet, worden aangebracht om die vereisten op te nemen in de relevante templates die bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2452 zijn vastgesteld. Derhalve moet deze verordening met ingang van dezelfde datum van toepassing zijn.

(4)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen bij de Commissie heeft ingediend.

(5)

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen heeft open publieke raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de mogelijke hieraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en het advies ingewonnen van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Stakeholdergroep verzekeringen en herverzekeringen (5),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2452 wordt als volgt gewijzigd:

1)

bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening;

2)

bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 november 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/981 van de Commissie van 8 maart 2019 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 161 van 18.6.2019, blz. 1).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en de uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 12 van 17.1.2015, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2452 van de Commissie van 2 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures, vormgeving en templates van het verslag over de solvabiliteit en financiële positie/toestand in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 347 van 31.12.2015, blz. 1285).

(5)  Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48).


BIJLAGE I

Bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2452 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In template S.25.01.21 — Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen worden de volgende tabellen toegevoegd:

 

“Benadering belastingtarief

 

 

Ja/Nee

 

 

C0109

Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

R0590

 

 

Berekening van verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

 

 

LAC DT

 

 

C0130”

LAC DT

R0640

 

LAC DT onderbouwd met afwikkeling uitgestelde belastingverplichtingen

R0650

 

LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

R0660

 

LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

R0670

 

LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

R0680

 

Maximale LAC DT

R0690

 

2)

In template S.25.02.21 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model worden de volgende tabellen toegevoegd:

 

“Benadering belastingtarief

 

 

Ja/Nee

 

 

C0109

Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

R0590

 

 

Berekening van verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

 

 

LAC DT

 

 

C0130”

Bedrag/schatting LAC DT

R0640

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met afwikkeling uitgestelde belastingverplichtingen

R0650

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

R0660

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

R0670

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

R0680

 

Bedrag/schatting maximale LAC DT

R0690

 

3)

In template S.25.03.21 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen worden de volgende tabellen toegevoegd:

 

“Benadering belastingtarief

 

 

Ja/Nee

 

 

C0109

Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

R0590

 

 

Berekening van verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

 

 

LAC DT

 

 

C0130”

Bedrag/schatting LAC DT

R0640

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met afwikkeling uitgestelde belastingverplichtingen

R0650

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

R0660

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

R0670

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

R0680

 

Bedrag/schatting maximale LAC DT

R0690

 


BIJLAGE II

Bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2452 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In afdeling “S.25.01 — Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen” worden in de tabel de volgende rijen toegevoegd:

Benadering belastingtarief

R0590/C0109

Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

1 — Ja

2 — Nee

3 —Niet van toepassing aangezien LAC DT niet wordt gebruikt (in dit geval zijn R0640 tot en met R0690 niet van toepassing).

Zie EIOPA, Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen (EIOPA-BoS-14/177) (*1).

Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0640/C0130

LAC DT

Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, in de zin van artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Het LAC-bedrag van deze cel moet hetzelfde zijn als de waarde in cel R0150/C0100 in S.25.01.

R0650/C0130

LAC DT onderbouwd met afwikkeling uitgestelde belastingverplichtingen

Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met afwikkeling uitgestelde belastingverplichtingen.

R0660/C0130

LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst.

R0670/C0130

LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend overeenkomstig artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan het volgende boekjaar toegerekende verliezen.

R0680/C0130

LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend overeenkomstig artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan de boekjaren na het volgende boekjaar toegerekende verliezen.

R0690/C0130

Maximale LAC DT

Maximumbedrag van LAC DT dat beschikbaar kan zijn, vóór de beoordeling van de vraag of de toename van netto uitgestelde belastingvorderingen kan worden gebruikt voor correctiedoeleinden, zoals bepaald in artikel 207, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

2)

In afdeling’S.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model” worden in de tabel de volgende rijen toegevoegd:

Benadering belastingtarief

R0590/C0109

Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

1 — Ja

2 — Nee

3 —Niet van toepassing aangezien LAC DT niet wordt gebruikt (in dit geval zijn R0640 tot en met R0690 niet van toepassing).

Zie EIOPA, Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen (EIOPA-BoS-14/177).

Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0640/C0130

Bedrag/schatting LAC DT

Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. De LAC-waarde van deze cel moet hetzelfde zijn als de waarde in cel R0310/C0100 in S.25.02.

R0650/C0130

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met afwikkeling uitgestelde belastingverplichtingen

Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met afwikkeling uitgestelde belastingverplichtingen.

R0660/C0130

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst.

R0670/C0130

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend overeenkomstig artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan het volgende boekjaar toegerekende verliezen.

R0680/C0130

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend overeenkomstig artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan de boekjaren na het volgende boekjaar toegerekende verliezen.

R0690/C0130

Bedrag/schatting maximale LAC DT

Maximumbedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen dat beschikbaar kan zijn, vóór de beoordeling van de vraag of de toename van netto uitgestelde belastingvorderingen kan worden gebruikt voor correctiedoeleinden, zoals bepaald in artikel 207, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.”

3)

In afdeling’S.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen met geheel interne modellen” worden in de tabel de volgende rijen toegevoegd:

“R0590/C0109

Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

1 — Ja

2 — Nee

3 —Niet van toepassing aangezien LAC DT niet wordt gebruikt (in dit geval zijn R0640 tot en met R0690 niet van toepassing).

Zie EIOPA, Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen (EIOPA-BoS-14/177).

Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0640/C0130

Bedrag/schatting LAC DT

Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, in de zin van artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. De LAC-waarde van deze cel moet hetzelfde zijn als de waarde in cel R0310/C0100 in S.25.02.

R0650/C0130

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met afwikkeling uitgestelde belastingverplichtingen

Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met afwikkeling uitgestelde belastingverplichtingen.

R0660/C0130

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst.

R0670/C0130

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend overeenkomstig artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan het volgende boekjaar toegerekende verliezen.

R0680/C0130

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend overeenkomstig artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan de boekjaren na het volgende boekjaar toegerekende verliezen.

R0690/C0130

Bedrag/schatting maximale LAC DT

Maximumbedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen dat beschikbaar kan zijn, vóór de beoordeling van de vraag of de toename van netto uitgestelde belastingvorderingen kan worden gebruikt voor correctiedoeleinden, zoals bepaald in artikel 207, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.”


(*1)  EIOPA, Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen (EIOPA-BoS-14/177 van 2 februari 2015) (https://eiopa.europa.eu/Publications/Guidelines/LAC_Final_document_NL.pdf).”.


10.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 318/13


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/2103 VAN DE COMMISSIE

van 27 november 2019

tot wijziging en rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (1), en met name artikel 35, lid 10, artikel 244, lid 6, derde alinea, en artikel 245, lid 6, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 van de Commissie (2) zijn de rapportagetemplates vastgesteld die verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en groepen moeten gebruiken voor de rapportage van voor toezichtdoeleinden noodzakelijke informatie aan de toezichthoudende autoriteiten.

(2)

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1221 van de Commissie (3) is Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (4) gewijzigd om het prudentiële raamwerk dat op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van toepassing is, aan te passen aan de invoering van eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties. Om ervoor te zorgen dat toezichthoudende autoriteiten de vereiste informatie over die en andere securitisaties ontvangen, moeten de in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 vastgestelde desbetreffende rapportagetemplates worden aangepast om rekening te houden met die wijzigingen.

(3)

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/981 van de Commissie (5) is Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gewijzigd om een aantal vereenvoudigingen door te voeren bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste. Die vereenvoudigingen betreffen onder meer de doorkijkbenadering van instellingen voor collectieve beleggingen. Voor het toezicht op het gebruik van vereenvoudigingen is specifieke informatie in verschillende rapportagetemplates vereist. De in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 vastgestelde desbetreffende rapportagetemplates en de daarmee samenhangende instructies moeten daarom worden aangepast om rekening te houden met die wijzigingen.

(4)

Met Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/981 worden onder meer nieuwe vereisten ingevoerd voor de informatie die de toezichthoudende autoriteiten in het periodiek toezichtverslag en in het verslag over de solvabiliteit en de financiële toestand moet worden verschaft over de boekhoudkundige verwerking van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen. Om een correct toezicht door toezichthoudende autoriteiten te garanderen, moet die informatie in de rapportagetemplates worden aangevuld met kwantitatieve, gestructureerde en vergelijkbare informatie. De in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 vastgestelde desbetreffende rapportagetemplates moeten daarom worden aangepast om rekening te houden met die wijzigingen.

(5)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De instructies in template “S.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model” in bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 bevatten een fout die ertoe kan leiden dat inconsistente of misleidende informatie wordt verschaft. Om te verzekeren dat de instructies aangaande de voor groepen en de voor individuele verzekerings- en herverzekeringsondernemingen te rapporteren informatie onderling zijn afgestemd, moeten die instructies worden gecorrigeerd.

(7)

Volgens de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/981 bepaalde wijzigingen moet informatie worden ingediend met betrekking tot de berekening van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen. Die wijzigingen moeten vanaf 1 januari 2020 worden toegepast. Daarom mogen de in de bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 bepaalde wijzigingen van de templates die gebeuren om die informatievereisten tot uiting te brengen, niet bindend zijn vóór 1 januari 2020. Het is echter van belang dat informatie betreffende de berekening van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, op basis van vrijwilligheid, kan worden ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

(8)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen aan de Commissie heeft voorgelegd.

(9)

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen heeft open publieke consultaties gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de mogelijke hieraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en het advies ingewonnen van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad (6) opgerichte Stakeholdergroep verzekeringen en herverzekeringen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

2)

Bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

3)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

Artikel 2

Bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 wordt gerectificeerd overeenkomstig bijlage IV bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 november 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 van de Commissie van 2 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 347 van 31.12.2015, blz. 1).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1221 van de Commissie van 1 juni 2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wat betreft de berekening van wettelijke kapitaalvereisten voor securitisaties en eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties die door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen worden aangehouden (PB L 227 van 10.9.2018, blz. 1).

(4)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en de uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 12 van 17.1.2015, blz. 1).

(5)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/981 van de Commissie van 8 maart 2019 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 161 van 18.6.2019, blz. 1).

(6)  Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48).


BIJLAGE I

Bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

In template S.06.02.01 wordt tussen de kolommen C0290 en C0300 de volgende kolom ingevoegd:

“Benadering berekening solvabiliteitskapitaalvereiste icb

C0292”.

(2)

In template S.25.01.01 worden de volgende tabellen toegevoegd:

“Benadering belastingtarief

 

 

Ja/Nee

 

 

C0109

Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

R0590

 

Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (informatieverstrekking op vrijwillige basis tot en met 31 december 2019, verplicht vanaf 1 januari 2020)

 

 

Vóór de schok

Na de schok

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA voorwaartse verrekening

R0610

 

 

 

DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

”.

LAC DT

R0640

 

 

 

LAC DT onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen

R0650

 

 

 

LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

R0660

 

 

 

LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

R0670

 

 

 

LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

R0680

 

 

 

Maximale LAC DT

R0690

 

 

 

(3)

In template SR.25.01.01 worden de volgende tabellen toegevoegd:

“Benadering belastingtarief

 

 

Ja/Nee

 

 

C0109

Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

R0590

 

Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (informatieverstrekking op vrijwillige basis tot en met 31 december 2019, verplicht vanaf 1 januari 2020)

 

 

Vóór de schok

Na de schok

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA voorwaartse verrekening

R0610

 

 

 

DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

”.

LAC DT

R0640

 

 

 

LAC DT onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen

R0650

 

 

 

LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

R0660

 

 

 

LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

R0670

 

 

 

LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

R0680

 

 

 

Maximale LAC DT

R0690

 

 

 

(4)

In template S.25.02.01 worden de volgende tabellen toegevoegd:

“Benadering belastingtarief

 

 

Ja/Nee

 

 

C0109

Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

R0590

 

Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (informatieverstrekking op vrijwillige basis tot en met 31 december 2019, verplicht vanaf 1 januari 2020)

 

 

Vóór de schok

Na de schok

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA voorwaartse verrekening

R0610

 

 

 

DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

”.

Bedrag/schatting LAC DT

R0640

 

 

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen

R0650

 

 

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

R0660

 

 

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

R0670

 

 

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

R0680

 

 

 

Bedrag/schatting maximale LAC DT

R0690

 

 

 

(5)

In template SR.25.02.01 worden de volgende tabellen toegevoegd:

“Benadering belastingtarief

 

 

Ja/Nee

 

 

C0109

Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

R0590

 

Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (informatieverstrekking op vrijwillige basis tot en met 31 december 2019, verplicht vanaf 1 januari 2020)

 

 

Vóór de schok

Na de schok

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA voorwaartse verrekening

R0610

 

 

 

DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

”.

Bedrag/schatting LAC DT

R0640

 

 

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen

R0650

 

 

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

R0660

 

 

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

R0670

 

 

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

R0680

 

 

 

Bedrag/schatting maximale LAC DT

R0690

 

 

 

(6)

In template S.25.03.01 worden de volgende tabellen toegevoegd:

“Benadering belastingtarief

 

 

Ja/Nee

 

 

C0109

Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

R0590

 

Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (informatieverstrekking op vrijwillige basis tot en met 31 december 2019, verplicht vanaf 1 januari 2020)

 

 

Vóór de schok

Na de schok

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA voorwaartse verrekening

R0610

 

 

 

DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

”.

Bedrag/schatting LAC DT

R0640

 

 

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen

R0650

 

 

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

R0660

 

 

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

R0670

 

 

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

R0680

 

 

 

Bedrag/schatting maximale LAC DT

R0690

 

 

 

(7)

In template SR.25.03.01 worden de volgende tabellen toegevoegd:

“Benadering belastingtarief

 

 

Ja/Nee

 

 

C0109

Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

R0590

 

Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (informatieverstrekking op vrijwillige basis tot en met 31 december 2019, verplicht vanaf 1 januari 2020)

 

 

Vóór de schok

Na de schok

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA voorwaartse verrekening

R0610

 

 

 

DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

”.

Bedrag/schatting LAC DT

R0640

 

 

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen

R0650

 

 

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

R0660

 

 

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

R0670

 

 

 

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

R0680

 

 

 

Maximale LAC DT

R0690

 

 

 

(8)

Template S.26.01.01 wordt als volgt gewijzigd:

(a)

rij R0010 wordt geschrapt;

(b)

de volgende rijen worden ingevoegd voor rij R0020:

“Vereenvoudigingen spreadrisico — obligaties en leningen

R0012

 

Vereenvoudigingen marktrisicoconcentratie — gebruikte vereenvoudigingen

R0014”;

 

(c)

rij R0220 wordt vervangen door:

“aandelen van type 1 niet zijnde langetermijnbeleggingen

R0221

 

 

 

 

”;

(d)

de volgende rij R0231 wordt na R0230 ingevoegd:

“Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen van type 1)

R0231

 

 

 

 

”;

(e)

rij R0260 wordt vervangen door:

“aandelen van type 2 niet zijnde langetermijnbeleggingen

R0261

 

 

 

 

”;

(f)

de volgende rij R0271 wordt na R0270 ingevoegd:

“Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen van type 2)

R0271

 

 

 

 

”;

(g)

de volgende rijen worden ingevoegd tussen de rijen R0291 en R0292:

“kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen, niet zijnde strategische en langetermijnbeleggingen

R0293

 

 

 

 

 

strategische deelnemingen (kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen)

R0294

 

 

 

 

 

Langetermijnbeleggingen in aandelen (kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen)

R0295

 

 

 

 

”;

(h)

de volgende rijen worden ingevoegd tussen de rijen R0292 en R0300:

“kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen, niet zijnde strategische en langetermijnbeleggingen

R0296

 

 

 

 

 

strategische deelnemingen (kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen)

R0297

 

 

 

 

 

Langetermijnbeleggingen in aandelen (kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen)

R0298

 

 

 

 

”;

(i)

de rijen R0460 en R0470 worden geschrapt;

(j)

de volgende rijen worden ingevoegd tussen de rijen R0450 en R0480:

“Senior STS-securitisatie

R0461

 

 

 

 

 

Niet-senior STS-securitisatie

R0462”;

 

 

 

 

 

(k)

de volgende rijen worden ingevoegd tussen de rijen R0480 en R0500:

“Andere securitisatie

R0481

 

 

 

 

 

Overgangssecuritisatie van type 1

R0482

 

 

 

 

 

Gegarandeerde STS-securitisatie

R0483”.

 

 

 

 

 

(9)

Template S.26.01.04 wordt als volgt gewijzigd:

(a)

rij R0010 wordt geschrapt;

(b)

de volgende rijen worden ingevoegd voor rij R0020:

“Vereenvoudigingen spreadrisico — obligaties en leningen

R0012

 

Vereenvoudigingen marktrisicoconcentratie — gebruikte vereenvoudigingen

R0014”;

 

(c)

rij R0220 wordt vervangen door:

“aandelen van type 1 niet zijnde langetermijnbeleggingen

R0221

 

 

 

 

”;

(d)

de volgende rij R0231 wordt na rij R0230 ingevoegd:

“Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen van type 1)

R0231

 

 

 

 

”;

(e)

rij R0260 wordt vervangen door:

“aandelen van type 2 niet zijnde langetermijnbeleggingen

R0261

 

 

 

 

”;

(f)

de volgende rij R0271 wordt na rij R0270 ingevoegd:

“Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen van type 2)

R0271

 

 

 

 

 

”;

(g)

de volgende rijen worden ingevoegd tussen de rijen R0291 en R0292:

“kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen, niet zijnde strategische en langetermijnbeleggingen

R0293

 

 

 

 

 

strategische deelnemingen (kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen)

R0294

 

 

 

 

 

Langetermijnbeleggingen in aandelen (kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen)

R0295

 

 

 

 

”;

(h)

de volgende rijen worden ingevoegd tussen de rijen R0292 en R0300:

“kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen, niet zijnde strategische en langetermijnbeleggingen

R0296

 

 

 

 

 

strategische deelnemingen (kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen)

R0297

 

 

 

 

 

Langetermijnbeleggingen in aandelen (kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen)

R0298

 

 

 

 

”;

(i)

de rijen R0460 en R0470 worden geschrapt;

(j)

de volgende rijen worden ingevoegd tussen de rijen R0450 en R0480:

“Senior STS-securitisatie

R0461

 

 

 

 

 

Niet-senior STS-securitisatie

R0462”;

 

 

 

 

 

(k)

de volgende rijen worden ingevoegd tussen de rijen R0480 en R0500:

“Andere securitisatie

R0481

 

 

 

 

 

Overgangssecuritisatie van type 1

R0482

 

 

 

 

 

Gegarandeerde STS-securitisatie

R0483”;

 

 

 

 

 

(l)

de volgende tabel wordt toegevoegd:

“Voor het berekenen van het valutarisico gebruikte referentievaluta

 

 

C0090

Voor het berekenen van het valutarisico gebruikte referentievaluta

R0810”.

 

(10)

Template SR.26.01.01 wordt als volgt gewijzigd:

(a)

rij R0010 wordt geschrapt;

(b)

de volgende rijen worden ingevoegd voor rij R0020:

“Vereenvoudigingen spreadrisico — obligaties en leningen

R0012

 

Vereenvoudigingen marktrisicoconcentratie — gebruikte vereenvoudigingen

R0014”;

 

(c)

rij R0220 wordt vervangen door:

“aandelen van type 1 niet zijnde langetermijnbeleggingen

R0221

 

 

 

 

”;

(d)

de volgende rij R0231 wordt na R0230 ingevoegd:

“Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen van type 1)

R0231

 

 

 

 

”;

(e)

rij R0260 wordt vervangen door:

“aandelen van type 2 niet zijnde langetermijnbeleggingen

R0261

 

 

 

 

”;

(f)

de volgende rij R0271 wordt na rij R0270 ingevoegd:

“Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen van type 2)

R0271

 

 

 

 

”;

(g)

de volgende rijen worden ingevoegd tussen de rijen R0291 en R0292:

“kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen, niet zijnde strategische en langetermijnbeleggingen

R0293

 

 

 

 

 

strategische deelnemingen (kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen)

R0294

 

 

 

 

 

Langetermijnbeleggingen in aandelen (kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen)

R0295

 

 

 

 

”;

(h)

de volgende rijen worden ingevoegd tussen de rijen R0292 en R0300:

“kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen, niet zijnde strategische en langetermijnbeleggingen

R0296

 

 

 

 

 

strategische deelnemingen (kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen)

R0297

 

 

 

 

 

Langetermijnbeleggingen in aandelen (kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen)

R0298

 

 

 

 

”;

(i)

de rijen R0460 en R0470 worden geschrapt;

(j)

de volgende rijen worden ingevoegd tussen de rijen R0450 en R0480:

“Senior STS-securitisatie

R0461

 

 

 

 

 

Niet-senior STS-securitisatie

R0462”;

 

 

 

 

 

(k)

de volgende rijen worden ingevoegd tussen de rijen R0480 en R0500:

“Andere securitisatie

R0481

 

 

 

 

 

Overgangssecuritisatie van type 1

R0482

 

 

 

 

 

Gegarandeerde STS-securitisatie

R0483”.

 

 

 

 

 

(11)

In template S.26.04.01 wordt na rij R0050 de volgende rij ingevoegd:

“Vereenvoudigingen — NSLT-vervalrisico

R0051”.

 

(12)

In template S.26.04.04 wordt na rij R0050 de volgende rij ingevoegd:

“Vereenvoudigingen — NSLT-vervalrisico

R0051”.

 

(13)

In template SR.26.04.01 wordt na rij R0050 de volgende rij ingevoegd:

“Vereenvoudigingen — NSLT-vervalrisico

R0051”.

 

(14)

In template S.26.05.01 wordt na rij R0010 de volgende rij ingevoegd:

“Gebruikte vereenvoudigingen — vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf

R0011”.

 

(15)

In template S.26.05.04 wordt na rij R0010 de volgende rij ingevoegd:

“Gebruikte vereenvoudigingen — vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf

R0011”.

 

(16)

In template SR.26.05.01 wordt na rij R0010 de volgende rij ingevoegd:

“Gebruikte vereenvoudigingen — vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf

R0011”.

 

(17)

In template S.26.07.01 worden de volgende tabellen toegevoegd:

“Marktrisico — Marktrisicoconcentratie

 

 

C0300

Aandeel schuldportefeuille

R0300

 

NAT CAT-vereenvoudigingen

 

 

Gekozen risicogewicht

Som blootstellingen

 

 

C0320

C0330”.

Storm

R0400

 

 

Hagel

R0410

 

 

Aardbeving

R0420

 

 

Overstroming

R0430

 

 

Aardverzakking

R0440

 

 

(18)

In template S.26.07.04 worden de volgende tabellen toegevoegd:

“Marktrisico — Marktrisicoconcentratie

 

 

C0300

Aandeel schuldportefeuille

R0300

 

NAT CAT-vereenvoudigingen

 

 

Gekozen risicogewicht

Som blootstellingen

 

 

C0320

C0330”.

Storm

R0400

 

 

Hagel

R0410

 

 

Aardbeving

R0420

 

 

Overstroming

R0430

 

 

Aardverzakking

R0440

 

 

(19)

In template SR.26.07.01 worden de volgende tabellen toegevoegd:

“Marktrisico — Marktrisicoconcentratie

 

 

C0300

Aandeel schuldportefeuille

R0300

 

NAT CAT-vereenvoudigingen

 

 

Gekozen risicogewicht

Som blootstellingen

 

 

C0320

C0330”.

Storm

R0400

 

 

Hagel

R0410

 

 

Aardbeving

R0420

 

 

Overstroming

R0430

 

 

Aardverzakking

R0440

 

 

(20)

Template S.27.01.01 wordt als volgt gewijzigd:

(a)

de volgende tabel wordt ingevoegd na de titel van de template:

“Gebruikte vereenvoudigingen

 

 

Gebruikte vereenvoudigingen

 

 

C0001”;

Gebruikte vereenvoudigingen — brandrisico

R0001

 

Gebruikte vereenvoudigingen — natuurrampenrisico

R0002

 

(b)

de volgende rij wordt ingevoegd tussen de rijen R0440 en R0450:

“Republiek Slovenië

R0441

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

de volgende rij wordt ingevoegd tussen de rijen R0460 en R0470:

“Hongarije

R0461

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

de volgende rij wordt ingevoegd tussen de rijen R0520 en R0530:

“Republiek Finland

R0521

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

de volgende rij wordt ingevoegd tussen de rijen R1640 en R1650:

“Tsjechische Republiek

R1641

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

de volgende rij wordt ingevoegd tussen de rijen R1700 en R1710:

“Republiek Slovenië

R1701

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

de volgende tabel wordt na rij R2420 ingevoegd:

“Aantal schepen

 

 

Aantal

 

 

C0781”;

Aantal schepen onder de drempel van 250 000 EUR

R2421

 

(h)

de kolommen C1210, C1220 en C1340 (“Tien jaar durende invaliditeit”) worden geschrapt.

(21)

Template S.27.01.04 wordt als volgt gewijzigd:

(a)

de volgende tabel wordt na rij R0010 ingevoegd:

“Gebruikte vereenvoudigingen

 

 

Gebruikte vereenvoudigingen

 

 

C0001”;

Gebruikte vereenvoudigingen — brandrisico

R0001

 

Gebruikte vereenvoudigingen — natuurrampenrisico

R0002

 

(b)

de volgende rij wordt ingevoegd tussen de rijen R0440 en R0450:

“Republiek Slovenië

R0441

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

de volgende rij wordt ingevoegd tussen de rijen R0460 en R0470:

“Hongarije

R0461

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

de volgende rij wordt ingevoegd tussen de rijen R0520 en R0530:

“Republiek Finland

R0521

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

de volgende rij wordt ingevoegd tussen de rijen R1640 en R1650:

“Tsjechische Republiek

R01641

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

de volgende rij wordt ingevoegd tussen de rijen R1700 en R1710:

“Republiek Slovenië

R01701

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

de volgende tabel wordt na rij R2420 ingevoegd:

“Aantal schepen

 

 

Aantal

 

 

C0781”;

Aantal schepen onder de drempel van 250 000 EUR

R2421

 

(h)

de kolommen C1210, C1220 en C1340 (“Tien jaar durende invaliditeit”) worden geschrapt.

(22)

Template SR.27.01.01 wordt als volgt gewijzigd:

(a)

de volgende tabel wordt na rij R0010 ingevoegd:

“Gebruikte vereenvoudigingen

 

 

Gebruikte vereenvoudigingen

 

 

C0001”;

Gebruikte vereenvoudigingen — brandrisico

R0001

 

Gebruikte vereenvoudigingen — natuurrampenrisico

R0002

 

(b)

de volgende rij R0441 wordt ingevoegd tussen de rijen R0440 en R0450:

“Republiek Slovenië

R0441

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

de volgende rij R0461 wordt ingevoegd tussen de rijen R0460 en R0470:

“Hongarije

R0461

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

de volgende rij R0521 wordt ingevoegd tussen de rijen R0520 en R0530:

“Republiek Finland

R0521

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

de volgende rij wordt ingevoegd tussen de rijen R1640 en R1650:

“Tsjechische Republiek

R01641

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

de volgende rij wordt ingevoegd tussen de rijen R1700 en R1710:

“Republiek Slovenië

R01701

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

de volgende tabel wordt na rij R2420 ingevoegd:

“Aantal schepen

 

 

Aantal

 

 

C0781”;

Aantal schepen onder de drempel van 250 000 EUR

R2421

 

(h)

de kolommen C1210, C1220 en C1340 (“Tien jaar durende invaliditeit”) worden geschrapt.


BIJLAGE II

bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

In afdeling S.06.02 — Lijst van activa, wordt de tabel als volgt gewijzigd:

(a)

de volgende rij wordt ingevoegd tussen de rijen C0290 en C0300:

“C0292

Benadering berekening solvabiliteitskapitaalvereiste icb

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

1 —

Icb’s waarvoor een volledige doorkijkbenadering werd toegepast ten behoeve van de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste in overeenstemming met artikel 84, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

2 —

Icb’s waarvoor de “vereenvoudigde” doorkijkbenadering werd toegepast op basis van de gerichte toewijzing van onderliggende activa of de laatst gerapporteerde toewijzing van activa en waarvoor gegroepeerde gegevens zijn gebruikt in overeenstemming met artikel 84, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

3 —

Icb’s waarvoor de “vereenvoudigde” doorkijkbenadering werd toegepast op basis van de gerichte toewijzing van onderliggende activa of de laatst gerapporteerde toewijzing van activa en waarvoor geen gegroepeerde gegevens zijn gebruikt in overeenstemming met artikel 84, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

4 —

Icb’s waarvoor het “aandelenrisico type 2” werd toegepast in overeenstemming met artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

9 —

Niet van toepassing.

In de doorkijkopties van dit item moet de benadering tot uiting komen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste is gehanteerd. Voor de in template S.06.03 vereiste rapportage van de informatie over de doorkijkbenadering wordt naar die informatie gevraagd, rekening houdende met de in de algemene opmerkingen van die template bepaalde drempels.

Dit item is alleen van toepassing op CIC categorie 4.”;

(b)

in de derde kolom (“Instructies”) van rij C0310 wordt de gesloten lijst vervangen door:

“1 —

Geen deelneming

2 —

Is een deelneming waarbij de doorkijkbenadering in overeenstemming met artikel 84 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 is toegepast.

3 —

Is een deelneming waarbij de doorkijkbenadering in overeenstemming met artikel 84 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 niet is toegepast.”;

(c)

in de derde kolom (“Instructies”) van rij C0330 wordt de gesloten lijst van aangewezen EKBI’s vervangen door:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-code: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-code: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-code: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-code: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-code: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-code: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (LEI-code: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (LEI-code: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (LEI-code: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Andere aangewezen EKBI

Er is geen EKBI aangewezen en voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste wordt een vereenvoudiging gebruikt.”;

ii)

in de derde kolom (“Instructies”) van rij R0330 wordt de vierde alinea vervangen door:

“Dit item wordt gerapporteerd indien item Externe rating (C0320) wordt gerapporteerd. In het geval van “Er is geen EKBI aangewezen en voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste wordt een vereenvoudiging gebruikt.” wordt de Externe rating (C0320) opengelaten en wordt bij Kredietkwaliteitscategorie (C0340) één van de volgende keuzemogelijkheden gebruikt: 2 bis; 3 bis of 3 ter.”;

(d)

in de derde kolom (“Instructies”) van rij C0340 wordt de gesloten lijst van keuzemogelijkheden voor kredietkwaliteitscategorieën vervangen door:

“0 —

Kredietkwaliteitscategorie 0

1 —

Kredietkwaliteitscategorie 1

2 —

Kredietkwaliteitscategorie 2

2 bis —

Kredietkwaliteitscategorie 2 ingevolge de toepassing van artikel 176 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor obligaties en leningen waarvoor geen rating beschikbaar is.

3 —

Kredietkwaliteitscategorie 3

3 bis —

Kredietkwaliteitscategorie 3 ingevolge de toepassing van de vereenvoudigde berekening op grond van artikel 105 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

3 ter —

Kredietkwaliteitscategorie 3 ingevolge de toepassing van artikel 176 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor obligaties en leningen waarvoor geen rating beschikbaar is.

4 —

Kredietkwaliteitscategorie 4

5 —

Kredietkwaliteitscategorie 5

6 —

Kredietkwaliteitscategorie 6

9 —

Geen rating beschikbaar”.

(2)

In afdeling S.08.01 — Open derivaten, wordt de tabel als volgt gewijzigd:

(a)

in de derde kolom (“Instructies”) van rij C0270 wordt de eerste zin geschrapt;

(b)

in de derde kolom (“Instructies”) van rij C0280 wordt de eerste zin geschrapt;

(c)

in de derde kolom (“Instructies”) van rij C0300 wordt de gesloten lijst van aangewezen EKBI’s vervangen door:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-code: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-code: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-code: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-code: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-code: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-code: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (LEI-code: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (LEI-code: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (LEI-code: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Andere aangewezen EKBI”.

(3)

In afdeling S.08.02 — Derivatentransacties, wordt de tabel als volgt gewijzigd:

(a)

in de derde kolom (“Instructies”) van rij C0250 wordt de eerste zin geschrapt;

(b)

in de derde kolom (“Instructies”) van rij C0260 wordt de eerste zin geschrapt;

(4)

In afdeling S.25.01 — Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen, worden de volgende rijen aan de tabel toegevoegd:

Benadering belastingtarief

R0590/C0109

Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

1 —

Ja

2 —

Nee

3 —

Niet van toepassing aangezien de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (LAC DT) niet wordt gebruikt (in dit geval zijn R0600 tot en met R0690 niet van toepassing)

Zie EIOPA, Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen (EIOPA-BoS-14/177)

Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (informatieverstrekking op vrijwillige basis tot en met 31 december 2019, verplicht vanaf 1 januari 2020)

R0600/C0110

DTA vóór de schok

Totale bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies. Het DTA-bedrag van deze cel moet coherent zijn met de waarde in cel R0040/C0010 in S.02.01.

R0600/C0120

DTA na de schok

Totale bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel moet worden opengelaten wanneer in R0590/C0109 “1 — Ja” is ingevuld.

R0610/C0110

DTA voorwaartse verrekening — Vóór de schok

Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, als gevolg van de voorwaartse verrekening van eerdere verliezen of belastingaftrekken vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies.

R0610/C0120

DTA voorwaartse verrekening — Na de schok

Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) ingevolge voorwaartse verrekening van eerdere verliezen of belastingaftrekken indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel moet worden opengelaten wanneer in R0590/C0109 “1 — Ja” is ingevuld.

R0620/C0110

DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen — Vóór de schok

Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, ingevolge verschillen tussen de waardering overeenkomstig Solvabiliteit II van een actief of verplichting en de heffingsgrondslag daarvan vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies.

R0620/C0120

DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen — Na de schok

Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) ingevolge verschillen tussen de waardering overeenkomstig Solvabiliteit II van een actief of verplichting en de heffingsgrondslag daarvan indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel moet worden opengelaten wanneer in R0590/C0109 “1 — Ja” is ingevuld.

R0630/C0110

DTL — Vóór de schok

Bedrag aan uitgestelde belastingverplichtingen (DTL) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies. Het DTL-bedrag van deze cel moet coherent zijn met de waarde in cel R0780/C0010 in S.02.01.

R0630/C0120

DTL — Na de schok

Bedrag aan uitgestelde belastingverplichtingen (DTL) indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Deze cel moet worden opengelaten in het geval van een benadering op basis van gemiddeld belastingtarief en wanneer in R0590/C0109 “1 — Ja” is ingevuld.

R0640/C0130

LAC DT

Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Het LAC-bedrag van deze cel moet hetzelfde zijn als de waarde in cel R0150/C0100 in S.25.01.01.

R0650/C0130

LAC DT onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen

Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen.

R0660/C0130

LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst.

R0670/C0130

LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan het volgende boekjaar toegerekende verliezen.

R0680/C0130

LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan de boekjaren na het volgende boekjaar toegerekende verliezen.

R0690/C0130

Maximale LAC DT

Maximumbedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen dat beschikbaar kan zijn, vóór de beoordeling van de vraag of de toename van netto uitgestelde belastingvorderingen kan worden gebruikt voor correctiedoeleinden, zoals bepaald in artikel 207, lid 2, van Gedelegeerde Verordening

(5)

In afdeling S.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model, worden de volgende rijen aan de tabel toegevoegd:

“Benadering belastingtarief

R0590/C0109

Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

1 —

Ja

2 —

Nee

3 —

Niet van toepassing aangezien de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (LAC DT) niet wordt gebruikt (in dit geval zijn R0600 tot en met R0690 niet van toepassing)

Zie EIOPA, Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen (EIOPA-BoS-14/177*)

Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (informatieverstrekking op vrijwillige basis tot en met 31 december 2019, verplicht vanaf 1 januari 2020)

R0600/C0110

DTA vóór de schok

Totale bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies. Het DTA-bedrag van deze cel moet coherent zijn met de waarde in cel R0040/C0010 in S.02.01

R0600/C0120

DTA na de schok

Totale bedrag/schatting van de uitgestelde belastingvorderingen (DTA) indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel moet worden opengelaten wanneer in R0590/C0109 “1 — Ja” is ingevuld.

R0610/C0110

DTA voorwaartse verrekening — Vóór de schok

Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, als gevolg van de voorwaartse verrekening van eerdere verliezen of belastingaftrekken vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies.

R0610/C0120

DTA voorwaartse verrekening — Na de schok

Bedrag/schatting van uitgestelde belastingvorderingen (DTA) ingevolge voorwaartse verrekening van eerdere verliezen of belastingaftrekken indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel moet worden opengelaten wanneer in R0590/C0109 “1 — Ja” is ingevuld.

R0620/C0110

DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen — Vóór de schok

Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, ingevolge verschillen tussen de waardering overeenkomstig Solvabiliteit II van een actief of verplichting en de heffingsgrondslag daarvan vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies.

R0620/C0120

DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen — Na de schok

Bedrag/schatting van uitgestelde belastingvorderingen (DTA) ingevolge verschillen tussen de waardering overeenkomstig Solvabiliteit II van een actief of verplichting en de heffingsgrondslag daarvan indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel moet worden opengelaten wanneer in R0590/C0109 “1 — Ja” is ingevuld.

R0630/C0110

DTL — Vóór de schok

Bedrag aan uitgestelde belastingverplichtingen (DTL) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies. Het DTL-bedrag van deze cel moet coherent zijn met de waarde in cel R0780/C0010 in S.02.01.

R0630/C0120

DTL — Na de schok

Bedrag/schatting van uitgestelde belastingverplichtingen (DTL) indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Deze cel moet worden opengelaten in het geval van een benadering op basis van gemiddeld belastingtarief en wanneer in R0590/C0109 “1 — Ja” is ingevuld.

R0640/C0130

Bedrag/schatting LAC DT

Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Het LAC-bedrag van deze cel moet hetzelfde zijn als de waarde in cel R0310/C0100 in S.25.02.01.

R0650/C0130

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen

Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen.

R0660/C0130

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst.

R0670/C0130

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan het volgende boekjaar toegerekende verliezen.

R0680/C0130

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan het volgende boekjaar toegerekende verliezen.

R0690/C0130

Bedrag/schatting maximale LAC DT

Maximumbedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen dat beschikbaar kan zijn, vóór de beoordeling van de vraag of de toename van netto uitgestelde belastingvorderingen kan worden gebruikt voor correctiedoeleinden, zoals bepaald in artikel 207, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. ”

(6)

In afdeling S.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen, worden de volgende rijen aan de tabel toegevoegd:

“R0590/C0109

Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

1 —

Ja

2 —

Nee

3 —

Niet van toepassing aangezien de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (LAC DT) niet wordt gebruikt (in dit geval zijn R0600 tot en met R0690 niet van toepassing)

Zie EIOPA, Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen (EIOPA-BoS-14/177)

Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (informatieverstrekking op vrijwillige basis tot en met 31 december 2019, verplicht vanaf 1 januari 2020)

R0600/C0110

DTA vóór de schok

Totale bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies. Het DTA-bedrag van deze cel moet coherent zijn met de waarde in cel R0040/C0010 in S.02.01.

R0600/C0120

DTA na de schok

Totale bedrag van de uitgestelde belastingvorderingen (DTA) indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel moet worden opengelaten wanneer in R0590/C0109 “1 — Ja” is ingevuld.

R0610/C0110

DTA voorwaartse verrekening — Vóór de schok

Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, als gevolg van de voorwaartse verrekening van eerdere verliezen of belastingaftrekken vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies.

R0610/C0120

DTA voorwaartse verrekening — Na de schok

Bedrag/schatting van uitgestelde belastingvorderingen (DTA) ingevolge voorwaartse verrekening van eerdere verliezen of belastingaftrekken indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel moet worden opengelaten wanneer in R0590/C0109 “1 — Ja” is ingevuld.

R0620/C0110

DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen — Vóór de schok

Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, ingevolge verschillen tussen de waardering overeenkomstig Solvabiliteit II van een actief of verplichting en de heffingsgrondslag daarvan vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies.

R0620/C0120

DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen — Na de schok

Bedrag/schatting van uitgestelde belastingvorderingen (DTA) ingevolge verschillen tussen de waardering overeenkomstig Solvabiliteit II van een actief of verplichting en de heffingsgrondslag daarvan indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel moet worden opengelaten wanneer in R0590/C0109 “1 — Ja” is ingevuld.

R0630/C0110

DTL — Vóór de schok

Bedrag aan uitgestelde belastingverplichtingen (DTL) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies. Het DTL-bedrag van deze cel moet coherent zijn met de waarde in cel R0780/C0010 in S.02.01.

R0630/C0120

DTL — Na de schok

Bedrag/schatting van uitgestelde belastingverplichtingen (DTL) indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Deze cel moet worden opengelaten in het geval van een benadering op basis van gemiddeld belastingtarief en wanneer in R0590/C0109 “1 — Ja” is ingevuld.

R0640/C0130

Bedrag/schatting LAC DT

Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, in de zin van artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Het LAC-bedrag van deze cel moet hetzelfde zijn als de waarde in cel R0310/C0100 in S.25.02.01.03.

R0650/C0130

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen

Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen.

R0660/C0130

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst.

R0670/C0130

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan het volgende boekjaar toegerekende verliezen.

R0680/C0130

Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, in de zin van artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan de boekjaren na het volgende boekjaar toegerekende verliezen.

R0690/C0130

Bedrag/schatting maximale LAC DT

Maximumbedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen dat beschikbaar kan zijn, vóór de beoordeling van de vraag of de toename van netto uitgestelde belastingvorderingen kan worden gebruikt voor correctiedoeleinden, zoals bepaald in artikel 207, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.”.

(7)

In afdeling S.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico, wordt de tabel als volgt gewijzigd:

(a)

rij R0010/C0010 wordt geschrapt;

(b)

de volgende rij wordt ingevoegd tussen de rijen Z0030 en R0020/C0010:

“R0012/C0010

Vereenvoudigingen spreadrisico — obligaties en leningen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

1 —

Vereenvoudiging voor artikel 104

2 —

Vereenvoudigingen voor artikel 105 bis

9 —

Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

De keuzemogelijkheden 1 en 2 mogen tegelijkertijd worden gebruikt.

Indien R0012/C0010 = 1, worden voor R0410 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld. ”;

(c)

de volgende rij wordt ingevoegd voor rij R0020/C0010:

“R0014/C0010

Vereenvoudigingen marktrisicoconcentratie — gebruikte vereenvoudigingen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

1 —

Vereenvoudigingen voor artikel 105 bis

9 —

Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt. ”;

(d)

de code van rij R0220—R0240/C0020 wordt vervangen door “R0221—R0240/C0020”;

(e)

de code van rij R0220-R0240/C0040 wordt vervangen door “R0221-R0240/C0040”;

(f)

de code van rij R0260—R0280/C0020 wordt vervangen door “R0261—R0280/C0020”;

(g)

de code van rij R0260—R0280/C0040 wordt vervangen door “R0261—R0280/C0040”;

(h)

de rijen tussen R0261-R0280/C0040 en R0292/C0020 worden geschrapt;

(i)

de volgende rijen worden ingevoegd tussen de rijen R0260-R0280/C0040 en R0292/C0020:

“R0291/C0020, R0293-R0295/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0291/C0030, R0293-R0295/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

Dit is de initiële absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0291/C0040, R0293-R0295/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0291/C0050, R0293-R0295/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen), na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0291/C0060, R0293-R0295/C0060

Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

Dit is het nettokapitaalvereiste voor het aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen), na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0291/C0070, R0293-R0295/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen), na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0291/C0080, R0293-R0295/C0080

Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

Dit is het brutokapitaalvereiste voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. ”;

(j)

de rijen tussen R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 en R0300/C0020 worden geschrapt;

(k)

de volgende rijen worden ingevoegd tussen de rijen R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 en rij R0300/C0020:

“R0292/C0020, R0296-R0298/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0292/C0030, R0296-R0298/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

Dit is de initiële absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0292/C0040, R0296-R0298/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0292/C0050, R0296-R0298/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen), na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0292/C0060, R0296-R0298/C0060

Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

Dit is het nettokapitaalvereiste voor het aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen), na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0292/C0070, R0296-R0298/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen), na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0292/C0080, R0296-R0298/C0080

Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

Dit is het brutokapitaalvereiste voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. ”;

(l)

de rijen tussen rij R0450/C0080 en rij R0480/C0020 worden geschrapt;

(m)

de volgende rijen worden ingevoegd tussen rij R0450/C0080 en rij R0480/C0020:

“R0461/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0461/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0461/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0461/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0461/C0060

Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

Dit is het nettokapitaalvereiste voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

R0461/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0461/C0080

Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

Dit is het brutokapitaalvereiste voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

R0462/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0462/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0462/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0462/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0462/C0060

Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

Dit is het nettokapitaalvereiste voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

R0462/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0462/C0080

Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

Dit is het brutokapitaalvereiste voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen. ”;

(n)

de volgende rijen worden ingevoegd na rij R0480/C0080:

“R0481/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van andere securitisatieposities.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0481/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van andere securitisatieposities.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0481/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van andere securitisatieposities, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0481/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van andere securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0481/C0060

Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

Dit is het nettokapitaalvereiste voor het spreadrisico van andere securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

R0481/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van andere securitisatieposities, na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0481/C0080

Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

Dit is het brutokapitaalvereiste voor het spreadrisico van andere securitisatieposities, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

R0482/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0482/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0482/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0482/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0482/C0060

Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

Dit is het nettokapitaalvereiste voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

R0482/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0482/C0080

Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

Dit is het brutokapitaalvereiste voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

R0483/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0483/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0483/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0483/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0483/C0060

Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

Dit is het nettokapitaalvereiste voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

R0483/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

R0483/C0080

Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

Dit is het brutokapitaalvereiste voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen. ”.

(8)

In afdeling S.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico, wordt de tabel als volgt gewijzigd:

(a)

in de derde kolom (“Instructies”) wordt de tekst van rij R0010/C0010 vervangen door:

“Vermeld of een onderneming heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het tegenpartijkredietrisico. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

3 —

Vereenvoudiging poolingregelingen, artikel 109

4 —

Vereenvoudiging groepering singlenameblootstellingen, artikel 110

5 —

Vereenvoudiging LGD voor herverzekeringsregelingen, artikel 112 bis

6 —

Vereenvoudiging voor type 1-blootstellingen, artikel 112 ter

7 —

Vereenvoudiging voor het risicolimiteringseffect van herverzekeringsregelingen, artikel 111

9 —

Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

De keuzemogelijkheden 3 tot en met 7 mogen tegelijkertijd worden gebruikt.

Indien R0010/C0010 = 4 of 6, voor type 1-blootstellingen, voor R0100 uitsluitend R0100/C0080 invullen.”;

(b)

in de derde kolom (“Instructies”) wordt de tekst van rij R0010/C0080 vervangen door:

“Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 1.

Indien R0010/C0010 = 4 of 6, geeft dit item het brutosolvabiliteitskapitaalvereiste weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.”.

(9)

In afdeling S.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico, wordt in de derde kolom (“Instructies”) de tekst van rij R0040/C0010 vervangen door:

“Vermeld of een onderneming heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het vervalrisico. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden:

1 —

Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 95

2 —

Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 95 bis

9 —

Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

De keuzemogelijkheden 1 en 2 mogen tegelijkertijd worden gebruikt.

Indien R0040/C0010 = 1, worden voor R0400 tot en met R0420 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.”.

(10)

Afdeling S.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico, wordt als volgt gewijzigd:

(a)

in de derde kolom (“Instructies”) wordt de tekst van rij R0050/C0010 vervangen door:

“Vermeld of een onderneming heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het vervalrisico. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden:

1 —

Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 102

2 —

Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 102 bis

9 —

Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

De keuzemogelijkheden 1 en 2 mogen tegelijkertijd worden gebruikt.

Indien R0050/C0010 = 1, worden voor R0400 tot en met R0420 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.”;

(b)

de volgende rij wordt ingevoegd na rij R0050/C0010:

“R0051/C0010

Vereenvoudigingen — NSLT-vervalrisico

Vermeld of een onderneming heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het vervalrisico. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden:

1 —

Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 96 bis

9 —

Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.”.

(11)

In afdeling S.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico, wordt in de tabel de volgende rij ingevoegd na rij R0010/C0010:

“R0011/C0010

Gebruikte vereenvoudigingen — vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf

Vermeld of een onderneming heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het schadeverzekeringstechnisch risico. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden:

1 —

Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 90 bis

9 —

Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.”

(12)

In afdeling S.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen, wordt de tabel als volgt gewijzigd:

(a)

de volgende tabel wordt toegevoegd:

“Marktrisico — Marktrisicoconcentratie

R0300/C0300

Aandeel schuldportefeuille

Het aandeel van de schuldportefeuille waarvoor een vereenvoudigde berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste is uitgevoerd.

Dit item alleen rapporteren in het geval van de vrijstelling van rapportage van S.06.02. ”;

(b)

de volgende rijen worden ingevoegd na rij R0300/C0300:

“NAT CAT-vereenvoudigingen

R0400/C0320

Storm — bij de NAT CAT-vereenvoudigingen gekozen risicogewicht

Het bij storm-vereenvoudigingen gehanteerde risicogewicht opnemen.

R0400/C0330

Storm — som van de aan NAT CAT-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen

De som van de aan storm-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.

R0410/C0320

Hagel — bij de NAT CAT-vereenvoudigingen gekozen risicogewicht

Het bij hagel-vereenvoudigingen gehanteerde risicogewicht opnemen.

R0410/C0330

Hagel — som van de aan NAT CAT-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen

De som van de aan hagel-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.

R0420/C0320

Aardbeving — bij de NAT CAT-vereenvoudigingen gekozen risicogewicht

Het bij aardbeving-vereenvoudigingen gehanteerde risicogewicht opnemen.

R0420/C0330

Aardbeving — som van de aan NAT CAT-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen

De som van de aan aardbeving-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.

R0430/C0320

Overstroming — bij de NAT CAT-vereenvoudigingen gekozen risicogewicht

Het bij overstroming-vereenvoudigingen gehanteerde risicogewicht opnemen.

R0430/C0330

Overstroming — som van de aan NAT CAT-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen

De som van de aan overstroming-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.

R0440/C0320

Aardverzakking — bij de NAT CAT-vereenvoudigingen gekozen risicogewicht

Het bij aardverzakking-vereenvoudigingen gehanteerde risicogewicht opnemen.

R0440/C0330

Aardverzakking — som van de aan NAT CAT-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen

De som van de aan aardverzakking-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen. ”.

(13)

In afdeling S.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf, wordt de tabel als volgt gewijzigd:

(a)

de volgende rijen worden ingevoegd na rij Z0030:

“R0001/C001

Gebruikte vereenvoudigingen — brandrisico

Vermeld of een onderneming heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het brandrisico. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden:

1 —

Vereenvoudigingen voor de toepassing van artikel 90 quater

9 —

Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

Indien R0001/C0001 = 1, wordt voor R2600 uitsluitend C0880 ingevuld.

R0002/C001

Gebruikte vereenvoudigingen — natuurrampenrisico

Vermeld of een onderneming heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het natuurrampenrisico. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden:

1 —

Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 90 ter — storm

2 —

Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 90 ter — aardbeving

3 —

Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 90 ter — overstroming

4 —

Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 90 ter — hagel

5 —

Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 90 ter — aardverzakking

9 —

Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

De keuzemogelijkheden 1 tot en met 5 mogen tegelijkertijd worden gebruikt.”;

(b)

de volgende tabel wordt ingevoegd voor rij C0760/R2400:

“Aantal schepen

C0781/R2421

Aantal schepen onder de drempel van 250 000 EUR

Dit is het aantal schepen onder de drempel van 250 000 EUR. ”;

(c)

in de eerste kolom van rij C1170/R3300—R3600, C1190/R3300—R3600, C1210/R3300—R3600, C1230/R3300—R3600, C1250/R3300—R3600, wordt “C1210/R3300—R3600” geschrapt;

(d)

in de eerste kolom van rij C1180/R3300—R3600, C1200/R3300—R3600, C1220/R3300—R3600, C1240/R3300—R3600, C1260/R3300—R3600, wordt “C1220/R3300—R3600” geschrapt;

(e)

in de eerste kolom van rij C1320/R3700—R4010, C1330/R3700—R4010, C1340/R3700—R4010, C1350/R3700—R4010, C1360/R3700—R4010, wordt “C1340/R3700—R4010” geschrapt.

(14)

In afdeling S.30.02 — Facultatieve dekking voor aandelengegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf, wordt in de derde kolom (“Instructies”) van rij C0340 van de tabel de gesloten lijst van aangewezen EKBI’s vervangen door:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-code: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-code: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-code: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-code: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-code: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81)

—Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-code: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (LEI-code: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (LEI-code: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (LEI-code: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Andere aangewezen EKBI”.

(15)

In afdeling S.30.04 — Aandelengegevens programma uitgaande herverzekering, wordt in de derde kolom (“Instructies”) van rij C0240 van de tabel de gesloten lijst van aangewezen EKBI’s vervangen door:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-code: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-code: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-code: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-code: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-code: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-code: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (LEI-code: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (LEI-code: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (LEI-code: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Andere aangewezen EKBI”.

(16)

In afdeling S.31.01 — Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV’s), wordt in de derde kolom (“Instructies”) van rij C0220 van de tabel de gesloten lijst van aangewezen EKBI’s vervangen door:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-code: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-code: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-code: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-code: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-code: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-code: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (LEI-code: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (LEI-code: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (LEI-code: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Andere aangewezen EKBI”.

(17)

In afdeling S.31.02 — Special Purpose Vehicles, wordt in de derde kolom (“Instructies”) van rij C0280 van de tabel de gesloten lijst van aangewezen EKBI’s vervangen door:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-code: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-code: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-code: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-code: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-code: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-code: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (LEI-code: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (LEI-code: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (LEI-code: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Andere aangewezen EKBI”.


(*1)  Zie EIOPA, Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen (EIOPA-BoS-14/177) (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technical-provisions-and-deferred-taxes).”


Bijlage III

bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

In afdeling S.06.02 — Lijst van activa, wordt de tabel als volgt gewijzigd:

(a)

in de derde kolom (“Instructies”) van rij C0330 wordt de gesloten lijst van aangewezen EKBI’s vervangen door:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-code: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340)