ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 274I

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
28 oktober 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2019/1750 van de Raad van 21 oktober 2019 tot wijziging van Besluit (EU) 2019/274 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( 1 )

1

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

BESLUITEN

28.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 274/1


BESLUIT (EU) 2019/1750 VAN DE RAAD

van 21 oktober 2019

tot wijziging van Besluit (EU) 2019/274 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

(Voor de EER relevante tekst)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 50,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Raad kennisgegeven van zijn voornemen zich terug te trekken uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), dat krachtens artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie op Euratom van toepassing is.

(2)

Overeenkomstig artikel 50 VEU heeft de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk onderhandeld over een akkoord over de voorwaarden voor zijn terugtrekking, waarbij rekening is gehouden met het kader van de toekomstige betrekkingen van het Verenigd Koninkrijk met de Unie (“terugtrekkingsakkoord”).

(3)

Op 11 januari 2019 heeft de Raad Besluit (EU) 2019/274 (1) betreffende de ondertekening van het terugtrekkingsakkoord vastgesteld.

(4)

Bij Besluit (EU) 2019/476 (2) heeft de Europese Raad in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk in eerste instantie besloten de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn te verlengen tot en met 12 april 2019. Deze termijn is bij Besluit (EU) 2019/584 van de Europese Raad (3) in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk verder verlengd tot en met 31 oktober 2019.

(5)

Ten gevolge daarvan diende de datum van inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord dienovereenkomstig te worden aangepast en is Besluit (EU) 2019/274 gewijzigd door Besluit (EU) 2019/642 van de Raad (4) om rekening te houden met de aangepaste tekst van het terugtrekkingsakkoord.

(6)

Na onderhandelingen tussen de onderhandelaars van de Unie en van het Verenigd Koninkrijk in september en oktober 2019, werd overeenstemming bereikt over een herziene tekst van het in het terugtrekkingsakkoord opgenomen protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, en over de noodzakelijke technische aanpassingen van de artikelen 184 en 185 van het terugtrekkingsakkoord. Op 17 oktober 2019 heeft de Europese Raad het gewijzigde terugtrekkingsakkoord bekrachtigd.

(7)

Besluit (EU) 2019/274 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Overeenkomstig artikel 50, lid 4, TEU heeft het Verenigd Koninkrijk niet deelgenomen aan de beraadslagingen van de Raad over dit besluit, noch aan de vaststelling ervan,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1 van Besluit (EU) 2019/274 wordt de tweede alinea vervangen door:

“De tekst van het akkoord, zoals gewijzigd, is aan dit besluit gehecht.”.

Artikel 2

De tekst van het akkoord dat aan Besluit (EU) 2019/274 is gehecht, wordt vervangen door de tekst van het aan dit besluit gehechte gewijzigde akkoord (5).

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 21 oktober 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

T. TUPPURAINEN


(1)  Besluit (EU) 2019/274 van de Raad van 11 januari 2019 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB L 47 I van 19.2.2019, blz. 1). De aan Besluit (EU) 2019/274 gehechte tekst van het terugtrekkingsakkoord is bekendgemaakt in PB C 66 I van 19.2.2019, blz. 1.

(2)  Besluit (EU) 2019/476 van de Europese Raad, vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, van 22 maart 2019 tot verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (PB L 80 I van 22.3.2019, blz. 1).

(3)  Besluit (EU) 2019/584 van de Europese Raad, vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, van 11 april 2019 tot verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (PB L 101 van 11.4.2019, blz. 1).

(4)  Besluit (EU) 2019/642 van de Raad van 13 april 2019 tot wijziging van Besluit (EU) 2019/274 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB L 110 I van 25.4.2019, blz. 1). De aan Besluit (EU) 2019/642 gehechte tekst van het terugtrekkingsakkoord is bekendgemaakt in PB C 144 I van 25.4.2019, blz. 1.

(5)  PB C 384 I van 12.11.2019, blz. 1.