ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 239

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
17 september 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2019/1559 van de Commissie van 16 september 2019 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cyflufenamid, fenbuconazool, fluquinconazool en tembotrion in of op bepaalde producten ( 1 )

1

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2019/1560 van de Raad van 16 september 2019 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie

16

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

17.9.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 239/1


VERORDENING (EU) 2019/1559 VAN DE COMMISSIE

van 16 september 2019

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cyflufenamid, fenbuconazool, fluquinconazool en tembotrion in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor cyflufenamid, fenbuconazool, fluquinconazool en tembotrion zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage III, deel A, bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Voor cyflufenamid heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (2). Zij heeft voorgesteld de residudefinitie voor producten van dierlijke oorsprong te wijzigen. Zij heeft aanbevolen de MRL's voor augurken en rogge te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven. Zij heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor mais, gierst/pluimgierst, rijst, sorghum, tarwe, pluimvee (spier, vet, lever) en vogeleieren bepaalde informatie ontbrak en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(3)

Voor fenbuconazool heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (3). De EFSA heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. Zij heeft aanbevolen de MRL's voor grapefruits/pompelmoezen, sinaasappelen, amandelen, paranoten, cashewnoten, kastanjes, kokosnoten, hazelnoten, macadamianoten, pecannoten, pijnboompitten, pistaches, walnoten en blauwe bessen te verlagen. Voor andere producten heeft de EFSA aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven. Zij heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor abrikozen, perziken, pruimen, komkommers, augurken, courgettes, meloenen, pompoenen en watermeloenen bepaalde informatie ontbrak en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(4)

Voor fluquinconazool heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (4). De EFSA heeft geconcludeerd dat er in de Unie momenteel geen aanwendingen of invoertoleranties zijn toegestaan voor fluquinconazool en dat voor die werkzame stof geen Codex-grenswaarden beschikbaar zijn. Daarom wordt niet verwacht dat residuen van fluquinconazool zullen voorkomen in plantaardige of dierlijke producten. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL's voor fluquinconazool in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens.

(5)

Voor tembotrion heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (5). Zij heeft aanbevolen de MRL's voor varkens (lever, nier), runderen (lever, nier) en paardachtigen (lever, nier) te verlagen. Voor andere producten heeft de EFSA aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven. Zij heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor suikermais en als specerij gebruikte vruchten bepaalde informatie ontbrak en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(6)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten en waarvoor geen invoertoleranties of CXL's bestaan, moeten de MRL's worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(7)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak om bepaalde bepaalbaarheidsgrenzen aan te passen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde goederen specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor een aantal stoffen moeten worden vastgesteld.

(8)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(9)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(10)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL's rechtmatig werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(12)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 7 april 2020 in de Unie zijn geproduceerd of ingevoerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 7 april 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 september 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(10):5416.

(3)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(8):5399.

(4)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(9):5409.

(5)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(9):5417.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de volgende kolommen voor cyflufenamid, fenbuconazool, fluquinconazool en tembotrion toegevoegd:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Cyflufenamid (som van cyflufenamid (Z-isomeer) en de E-isomeer daarvan, uitgedrukt als cyflufenamid) (A) (R)

Fenbuconazool (som van de samenstellende enantiomeren)

Fluquinconazool (F)

Tembotrion (som van de oorspronkelijke stof tembotrion (AE 0172747) en de metaboliet M5 (4,6-dihydroxytembotrion) daarvan, uitgedrukt als tembotrion) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0110000

Citrusvruchten

0,01  (*1)

 

 

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0,7 (+)

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

0,9 (+)

 

 

0110030

Citroenen

 

1 (+)

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

1 (+)

 

 

0110050

Mandarijnen

 

0,5 (+)

 

 

0110990

Overige (2)

 

0,5

 

 

0120000

Noten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0120010

Amandelen

 

(+)

 

 

0120020

Paranoten

 

(+)

 

 

0120030

Cashewnoten

 

(+)

 

 

0120040

Kastanjes

 

(+)

 

 

0120050

Kokosnoten

 

(+)

 

 

0120060

Hazelnoten

 

(+)

 

 

0120070

Macadamianoten

 

(+)

 

 

0120080

Pecannoten

 

(+)

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

(+)

 

 

0120100

Pistaches

 

(+)

 

 

0120110

Walnoten

 

(+)

 

 

0120990

Overige (2)

 

 

 

 

0130000

Pitvruchten

0,06

0,5

 

 

0130010

Appelen

 

(+)

 

 

0130020

Peren

 

(+)

 

 

0130030

Kweeperen

 

(+)

 

 

0130040

Mispels

 

(+)

 

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

(+)

 

 

0130990

Overige (2)

 

 

 

 

0140000

Steenvruchten

 

 

 

 

0140010

Abrikozen

0,06

0,6 (+)

 

 

0140020

Kersen (zoet)

0,1

1 (+)

 

 

0140030

Perziken

0,06

0,6 (+)

 

 

0140040

Pruimen

0,07

0,6 (+)

 

 

0140990

Overige (2)

0,06

0,6

 

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

 

0151000

a)

druiven

0,2

1,5

 

 

0151010

Tafeldruiven

 

(+)

 

 

0151020

Wijndruiven

 

(+)

 

 

0152000

b)

aardbeien

0,04

0,01  (*1)

 

 

0153000

c)

rubussoorten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0153010

Bramen/braambessen

 

 

 

 

0153020

Dauwbramen

 

 

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

 

 

 

0153990

Overige (2)

 

 

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Blauwe bessen

 

0,5 (+)

 

 

0154020

Veenbessen

 

1 (+)

 

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0,01  (*1)

 

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0,01  (*1)

 

 

0154050

Rozenbottels

 

0,01  (*1)

 

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0,01  (*1)

 

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0,01  (*1)

 

 

0154080

Vlierbessen

 

0,01  (*1)

 

 

0154990

Overige (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0160000

Diverse vruchten met

0,01  (*1)

 

 

 

0161000

a)

eetbare schil

 

0,01  (*1)

 

 

0161010

Dadels

 

 

 

 

0161020

Vijgen

 

 

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

 

 

0161040

Kumquats

 

 

 

 

0161050

Carambola's

 

 

 

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

 

 

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

 

 

 

0161990

Overige (2)

 

 

 

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

0,01  (*1)

 

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

 

 

 

0162020

Lychees

 

 

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

 

 

0162990

Overige (2)

 

 

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

0163010

Avocado's

 

0,01  (*1)

 

 

0163020

Bananen

 

0,05 (+)

 

 

0163030

Mango's

 

0,01  (*1)

 

 

0163040

Papaja's

 

0,01  (*1)

 

 

0163050

Granaatappels

 

0,01  (*1)

 

 

0163060

Cherimoya's

 

0,01  (*1)

 

 

0163070

Guaves

 

0,01  (*1)

 

 

0163080

Ananassen

 

0,01  (*1)

 

 

0163090

Broodvruchten

 

0,01  (*1)

 

 

0163100

Doerians

 

0,01  (*1)

 

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0,01  (*1)

 

 

0163990

Overige (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0211000

a)

aardappelen

 

 

 

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

 

 

 

0212010

Cassave/maniok

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

 

 

0212990

Overige (2)

 

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

 

 

0213020

Wortels

 

 

 

 

0213030

Knolselderij

 

 

 

 

0213040

Mierikswortels

 

 

 

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

 

 

 

0213060

Pastinaken

 

 

 

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

 

 

0213080

Radijzen

 

 

 

 

0213090

Schorseneren

 

 

 

 

0213100

Koolrapen

 

 

 

 

0213110

Rapen

 

 

 

 

0213990

Overige (2)

 

 

 

 

0220000

Bolgewassen

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0220010

Knoflook

 

 

 

 

0220020

Uien

 

 

 

 

0220030

Sjalotten

 

 

 

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

 

 

 

0220990

Overige (2)

 

 

 

 

0230000

Vruchtgroenten

 

 

0,01  (*1)

 

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

 

 

 

0,02 (*1)

0231010

Tomaten

0,04

0,01  (*1)

 

 

0231020

Paprika's

0,06

0,6 (+)

 

 

0231030

Aubergines

0,02 (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231040

Okra's, okers

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231990

Overige (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0232010

Komkommers

 

(+)

 

 

0232020

Augurken

 

(+)

 

 

0232030

Courgettes

 

(+)

 

 

0232990

Overige (2)

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0233010

Meloenen

 

(+)

 

 

0233020

Pompoenen

 

(+)

 

 

0233030

Watermeloenen

 

(+)

 

 

0233990

Overige (2)

 

 

 

 

0234000

d)

suikermais

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05 (+)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,02 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

 

0241020

Bloemkolen

 

 

 

 

0241990

Overige (2)

 

 

 

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

 

 

0242020

Sluitkolen

 

 

 

 

0242990

Overige (2)

 

 

 

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

 

 

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

 

 

 

0243020

Boerenkolen

 

 

 

 

0243990

Overige (2)

 

 

 

 

0244000

d)

koolrabi's

 

 

 

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

 

 

0251000

a)

slasoorten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0251010

Veldsla

 

 

 

 

0251020

Sla

 

 

 

 

0251030

Andijvie

 

 

 

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

 

 

 

0251050

Winterkers

 

 

 

 

0251060

Raketsla/rucola

 

 

 

 

0251070

Rode amsoi

 

 

 

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

 

 

 

0251990

Overige (2)

 

 

 

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0252010

Spinazie

 

 

 

 

0252020

Postelein

 

 

 

 

0252030

Snijbiet

 

 

 

 

0252990

Overige (2)

 

 

 

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,04  (*1)

0256010

Kervel

 

 

 

 

0256020

Bieslook

 

 

 

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

 

 

 

0256040

Peterselie

 

 

 

 

0256050

Salie

 

 

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

 

 

0256070

Tijm

 

 

 

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

 

 

 

0256090

Laurierblad

 

 

 

 

0256100

Dragon

 

 

 

 

0256990

Overige (2)

 

 

 

 

0260000

Peulgroenten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

 

 

 

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

 

 

 

0260030

Erwten (met peul)

 

 

 

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

 

 

 

0260050

Linzen

 

 

 

 

0260990

Overige (2)

 

 

 

 

0270000

Stengelgroenten

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0270010

Asperges

0,01  (*1)

 

 

 

0270020

Kardoenen

0,01  (*1)

 

 

 

0270030

Bleekselderij

0,01  (*1)

 

 

 

0270040

Knolvenkel

0,01  (*1)

 

 

 

0270050

Artisjokken

0,04

 

 

 

0270060

Preien

0,01  (*1)

 

 

 

0270070

Rabarber

0,01  (*1)

 

 

 

0270080

Bamboescheuten

0,01  (*1)

 

 

 

0270090

Palmharten

0,01  (*1)

 

 

 

0270990

Overige (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300010

Bonen

 

 

 

 

0300020

Linzen

 

 

 

 

0300030

Erwten

 

 

 

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

 

 

 

0300990

Overige (2)

 

 

 

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

0401010

Lijnzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0,1 (+)

 

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401040

Sesamzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,05 (+)

 

 

0401060

Koolzaad

 

0,05 (+)

 

 

0401070

Sojabonen

 

0,01  (*1)

 

 

0401080

Mosterdzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401090

Katoenzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401100

Pompoenzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401110

Saffloerzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401120

Bernagiezaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401130

Huttentutzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401140

Hennepzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401150

Wonderbonen

 

0,01  (*1)

 

 

0401990

Overige (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0,01  (*1)

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

 

0402020

Palmpitten

 

 

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

0402990

Overige (2)

 

 

 

 

0500000

GRANEN

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0500010

Gerst

0,1

0,2 (+)

 

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500030

Mais

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500050

Haver

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500060

Rijst

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500070

Rogge

0,04

0,1 (+)

 

 

0500080

Sorghum

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500090

Tarwe

0,04 (+)

0,1 (+)

 

 

0500990

Overige (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0610000

Thee

 

 

 

 

0620000

Koffiebonen

 

 

 

 

0630000

Kruidenthee van

 

 

 

 

0631000

a)

bloemen

 

 

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

 

0631040

Jasmijn

 

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

 

0631990

Overige (2)

 

 

 

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

 

 

 

0632010

Aardbei

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

0632990

Overige (2)

 

 

 

 

0633000

c)

wortels

 

 

 

 

0633010

Valeriaan

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Overige (2)

 

 

 

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

 

 

 

0640000

Cacaobonen

 

 

 

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

 

 

 

0700000

HOP

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0800000

SPECERIJEN

 

 

 

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0810010

Anijs

 

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

 

0810030

Selderij

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

0810050

Komijn

 

 

 

 

0810060

Dille

 

 

 

 

0810070

Venkel

 

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

 

0810990

Overige (2)

 

 

 

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

 

 

 

0820030

Karwij

 

 

 

 

0820040

Kardemom

 

 

 

 

0820050

Jeneverbes

 

 

 

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

0820990

Overige (2)

 

 

 

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0830010

Kaneel

 

 

 

 

0830990

Overige (2)

 

 

 

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

 

 

 

0840010

Zoethout

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840020

Gember (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

 

 

 

 

0840990

Overige (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

 

0850990

Overige (2)

 

 

 

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0860010

Saffraan

 

 

 

 

0860990

Overige (2)

 

 

 

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0870010

Foelie

 

 

 

 

0870990

Overige (2)

 

 

 

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0900010

Suikerbiet

 

 

 

 

0900020

Suikerriet

 

 

 

 

0900030

Wortelcichorei

 

 

 

 

0900990

Overige (2)

 

 

 

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

 

 

 

1010000

Producten afkomstig van

0,02 (*1)

 

0,01  (*1)

 

1011000

a)

varkens

 

 

 

 

1011010

Spier

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011020

Vet

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011030

Lever

 

0,1 (+)

 

0,015

1011040

Nier

 

0,1 (+)

 

0,015

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,1 (+)

 

0,015

1011990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012000

b)

runderen

 

 

 

 

1012010

Spier

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012020

Vet

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012030

Lever

 

0,1 (+)

 

0,05

1012040

Nier

 

0,1 (+)

 

0,02

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,1 (+)

 

0,05

1012990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1013000

c)

schapen

 

 

 

0,01  (*1)

1013010

Spier

 

0,05 (*1)

 

 

1013020

Vet

 

0,05 (*1)

 

 

1013030

Lever

 

0,1 (+)

 

 

1013040

Nier

 

0,1 (+)

 

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,1 (+)

 

 

1013990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1014000

d)

geiten

 

 

 

0,01  (*1)

1014010

Spier

 

0,05 (*1)

 

 

1014020

Vet

 

0,05 (*1)

 

 

1014030

Lever

 

0,1 (+)

 

 

1014040

Nier

 

0,1 (+)

 

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,1 (+)

 

 

1014990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1015000

e)

paardachtigen

 

 

 

 

1015010

Spier

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015020

Vet

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015030

Lever

 

0,1 (+)

 

0,05

1015040

Nier

 

0,1 (+)

 

0,02

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,1 (+)

 

0,05

1015990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016000

f)

pluimvee

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016010

Spier

 

 

 

 

1016020

Vet

 

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

 

1016040

Nier

 

 

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

 

 

1016990

Overige (2)

 

 

 

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

 

 

0,01  (*1)

1017010

Spier

 

0,05 (*1)

 

 

1017020

Vet

 

0,05 (*1)

 

 

1017030

Lever

 

0,1 (+)

 

 

1017040

Nier

 

0,1 (+)

 

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,1 (+)

 

 

1017990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1020000

Melk

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Runderen

 

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

 

1020990

Overige (2)

 

 

 

 

1030000

Vogeleieren

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1030010

Kippen

 

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

 

1030990

Overige (2)

 

 

 

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

 

 

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

 

 

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

 

 

 

(F)

=

vetoplosbaar

Cyflufenamid (som van cyflufenamid (Z-isomeer) en de E-isomeer daarvan, uitgedrukt als cyflufenamid) (A) (R)

(A) De referentielaboratoria van de Europese Unie hebben vastgesteld dat de referentiestandaarden voor de E-isomeer en voor metaboliet 149 F1 niet in de handel verkrijgbaar zijn. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met de commerciële beschikbaarheid van de in de eerste zin bedoelde referentiestandaarden als die uiterlijk op 17 september 2020 beschikbaar zijn of, als die referentiestandaard niet op die datum commercieel beschikbaar is, met de onbeschikbaarheid ervan.

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Cyflufenamid - code 1000000 met uitzondering van 1040000 : som van cyflufenamid (Z-isomeer), de E-isomeer daarvan en metaboliet 149-F1, uitgedrukt als cyflufenamid

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de vervoederingsstudies voor pluimvee ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500090

Tarwe

Fenbuconazool (som van de samenstellende enantiomeren)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot metabolieten van triazoolderivaten (TDM's) ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0120010

Amandelen

0120020

Paranoten

0120030

Cashewnoten

0120040

Kastanjes

0120050

Kokosnoten

0120060

Hazelnoten

0120070

Macadamianoten

0120080

Pecannoten

0120090

Pijnboompitten

0120100

Pistaches

0120110

Walnoten

0130010

Appelen

0130020

Peren

0130030

Kweeperen

0130040

Mispels

0130050

Loquats/Japanse mispels

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven, met inbegrip van informatie over metabolieten van triazoolderivaten (TDM's), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010

Abrikozen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot metabolieten van triazoolderivaten (TDM's) ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140020

Kersen (zoet)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven, met inbegrip van informatie over metabolieten van triazoolderivaten (TDM's), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140030

Perziken

0140040

Pruimen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot metabolieten van triazoolderivaten (TDM's) ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0154010

Blauwe bessen

0154020

Veenbessen

0163020

Bananen

0231020

Paprika's

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven, met inbegrip van informatie over metabolieten van triazoolderivaten (TDM's), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes

0233010

Meloenen

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot metabolieten van triazoolderivaten (TDM's) ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401020

Pinda's/aardnoten

0401050

Zonnebloemzaad

0401060

Koolzaad

0500010

Gerst

0500070

Rogge

0500090

Tarwe

1011030

Lever

1011040

Nier

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1015030

Lever

1015040

Nier

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1017030

Lever

1017040

Nier

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

Tembotrion (som van de oorspronkelijke stof tembotrion (AE 0172747) en de metaboliet M5 (4,6-dihydroxytembotrion) daarvan, uitgedrukt als tembotrion) (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Tembotrion - code 1000000 behalve 1040000 : metaboliet M5 (dihydroxytembotrion)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0234000

d)

suikermais

2)

In bijlage III, deel A, worden de kolommen voor cyflufenamid, fenbuconazool, fluquinconazool en tembotrion geschrapt.


(*1)  Bepaalbaarheidsgrens

(1)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.


BESLUITEN

17.9.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 239/16


BESLUIT (GBVB) 2019/1560 VAN DE RAAD

van 16 september 2019

tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 8 december 2008 Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (1) vastgesteld, dat een update was en in de plaats kwam van de gedragscode van de Europese Unie betreffende wapenuitvoer, die de Raad op 8 juni 1998 had vastgesteld.

(2)

Sinds de vaststelling van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB heeft een aantal ontwikkelingen zowel op het niveau van de Unie als op internationaal niveau geleid tot nieuwe verplichtingen en verbintenissen voor de lidstaten.

(3)

Op 24 december 2014 is het Wapenhandelsverdrag (WHV), dat de internationale handel in conventionele wapens regelt, in werking getreden. Alle lidstaten zijn partij bij het WHV. Met het WHV wordt beoogd de hoogst mogelijke gemeenschappelijke internationale normen vast te stellen ter reglementering of ter verbetering van de reglementering van de internationale handel in conventionele wapens en de illegale handel in en het oneigenlijk gebruik van deze wapens te voorkomen en uit te bannen.

(4)

De Raad heeft op 20 juli 2015 conclusies aangenomen over de herziening van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB en de tenuitvoerlegging van het WHV, waarbij de bevoegde Raadswerkgroep werd opgedragen de uitvoering van dat Gemeenschappelijk Standpunt en de verwezenlijking van de doelen ervan in 2018 te evalueren.

(5)

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) heeft op 25 september 2015 de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling goedgekeurd, die onder meer het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling als doelstelling heeft.

(6)

De Raad heeft op 19 november 2018 de EU-strategie tegen illegale vuurwapens, handvuurwapens en lichte wapens en munitie daarvoor vastgesteld, die in de plaats kwam van de EU-strategie ter bestrijding van de illegale accumulatie van en handel in handvuurwapens en lichte wapens en munitie daarvoor, die de Europese Raad in 2005 had aangenomen. Het doel van de nieuwe strategie is richting te geven aan een geïntegreerd, collectief en gecoördineerd Europees optreden ter voorkoming en beteugeling van de illegale verwerving van handvuurwapens en lichte wapens (SALW) en munitie daarvoor door terroristen, criminelen en anderen die niet bevoegd zijn deze wapens te bezitten en te gebruiken, alsmede verantwoordingsplicht en verantwoordelijkheidsbesef in de legale wapenhandel te bevorderen.

(7)

De Unie dient toe te zien op de samenhang tussen de diverse onderdelen van haar externe optreden, overeenkomstig artikel 21, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie. In dit verband neemt de Raad onder meer nota van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad (2) en Verordeningen (EU) nr. 258/2012 (3) en (EU) 2019/125 (4) van het Europees Parlement en de Raad.

(8)

Het is passend het beleid van de Unie inzake controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie te versterken door Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB te actualiseren.

(9)

Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB moet daarom worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt vervangen door:

“1.   Elke lidstaat toetst per geval de bij hem ingediende aanvragen inzake uitvoervergunningen, waaronder ook de aanvragen die betrekking hebben op overdrachten van regering aan regering, voor goederen die worden vermeld op de in artikel 12 bedoelde gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, aan de criteria van artikel 2.”;

b)

het volgende lid wordt toegevoegd:

“1 bis.   Indien er nieuwe informatie beschikbaar wordt, wordt elke lidstaat aangemoedigd reeds verleende uitvoervergunningen voor goederen die worden vermeld op de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, opnieuw te beoordelen.”.

2)

In artikel 2 wordt lid 1 als volgt gewijzigd:

a)

de eerste alinea wordt vervangen door:

“1.   Criterium 1: Naleving van de internationale verplichtingen en verbintenissen van de lidstaten, in het bijzonder de door de VN-Veiligheidsraad of de Europese Unie aangenomen sancties, overeenkomsten inzake non-proliferatie en andere onderwerpen, alsmede van andere internationale verplichtingen en verbintenissen.”;

b)

de tweede alinea wordt als volgt gewijzigd:

i)

de volgende punten worden ingevoegd:

“b bis)

de internationale verplichtingen van de lidstaten uit hoofde van het Conventionelewapensverdrag en de relevante protocollen in bijlage daarbij;

b ter)

de internationale verplichtingen van de lidstaten uit hoofde van het Wapenhandelsverdrag;”;

ii)

punt c) wordt vervangen door:

“c)

de internationale verplichtingen van de lidstaten uit hoofde van het Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van antipersoneelmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens (het Verdrag van Ottawa);”;

iii)

het volgende punt wordt ingevoegd:

“c bis)

de verbintenissen van de lidstaten uit hoofde van het Actieprogramma ter voorkoming, bestrijding en uitroeiing van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens in al zijn aspecten;”.

3)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Onverminderd Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad (*1), gelden de criteria in artikel 2 van dit Gemeenschappelijk Standpunt en de raadplegingsprocedure van artikel 4 ook voor de lidstaten met betrekking tot goederen en technologie voor tweeërlei gebruik als vermeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de eindgebruiker van dergelijke goederen en technologie de strijdkrachten of de binnenlandse veiligheidsdienst of vergelijkbare entiteiten in het ontvangende land zullen zijn. Wanneer in dit Gemeenschappelijk Standpunt wordt verwezen naar militaire goederen of technologie, worden hieronder ook militaire goederen en technologie met een militair eindgebruik verstaan.

(*1)  Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1).”."

4)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Teneinde dit Gemeenschappelijk Standpunt zo doeltreffend mogelijk te maken, streven de lidstaten in het kader van het GBVB naar versterking van hun samenwerking en bevordering van hun convergentie op het gebied van de uitvoer van militaire goederen en technologie, onder meer door relevante informatie uit te wisselen — waaronder informatie over kennisgevingen van weigering en over wapenuitvoerbeleid — en door na te gaan welke maatregelen zouden kunnen worden genomen om de convergentie te intensiveren.”.

5)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

1.   Iedere lidstaat verstrekt de Europese Dienst voor extern optreden jaarlijks uiterlijk op 30 juni informatie over zijn uitvoer van militaire goederen en technologie en zijn uitvoering van dit Gemeenschappelijk Standpunt in het voorafgaande kalenderjaar.

2.   Een EU-jaarverslag, dat gebaseerd is op bijdragen van alle lidstaten, wordt ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd en aan het publiek ter beschikking gesteld in de vorm van een narratief verslag en een doorzoekbare onlinedatabank op de website van de Europese Dienst voor extern optreden.

3.   Iedere lidstaat die goederen of technologie uitvoert welke op de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen staan, publiceert voorts een nationaal verslag over zijn uitvoer van militaire goederen en technologie, waarvan de inhoud voldoet aan de nationale wetgeving, zoals toepasselijk.”.

6)

Artikel 13 wordt vervangen door:

“Artikel 13

“De Gids voor de gebruiker bij dit Gemeenschappelijk Standpunt, die op gezette tijden opnieuw wordt bezien, dient als leidraad voor de uitvoering ervan.”.

7)

Artikel 15 wordt vervangen door:

“Artikel 15

Dit Gemeenschappelijk Standpunt wordt vijf jaar na de vaststelling van Besluit (GBVB) 2019/1560 van de Raad (*2) geëvalueerd.

(*2)  Besluit (GBVB) 2019/1560 van de Raad van 16 september 2019 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie (PB L 239 van 17.9.2019, blz. 16).”."

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 16 september 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

T. TUPPURAINEN


(1)  Gemeenschappelijke Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie (PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99).

(2)  Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens), en tot vaststelling van uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan (PB L 94 van 30.3.2012, blz. 1).

(4)  Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PB L 30 van 31.1.2019, blz. 1).