ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 235

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
12 september 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2019/1398 van de Raad van 10 september 2019 tot benoeming van drie leden van het Comité van de Regio's, voorgedragen door de Italiaanse Republiek

1

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1399 van de Commissie van 10 september 2019 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU wat betreft de lijst van gebieden waar beschermende maatregelen gelden in verband met de kleine bijenkastkever in Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 6418)  ( 1 )

3

 

 

III   Andere handelingen

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 84/2019 van 29 maart 2019 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2019/1400]

5

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 188/2019 van 10 juli 2019 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2019/1401]

7

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 190/2019 van 10 juli 2019 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) en bijlage XIX (Consumentenbescherming) bij de EER-overeenkomst [2019/1402]

9

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1090 van de Commissie van 26 juni 2019 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof dimethoaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( PB L 173 van 27.6.2019 )

11

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering ( PB L 178 van 2.7.2019 )

12

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

BESLUITEN

12.9.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 235/1


BESLUIT (EU) 2019/1398 VAN DE RAAD

van 10 september 2019

tot benoeming van drie leden van het Comité van de Regio's, voorgedragen door de Italiaanse Republiek

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 305,

Gezien de voordracht van de Italiaanse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 26 januari 2015, 5 februari 2015 en 23 juni 2015 heeft de Raad de Besluiten (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) en (EU) 2015/994 (3) houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020 vastgesteld. Op 8 oktober 2018 is mevrouw Micaela Fanelli, bij Besluit (EU) 2018/1510 van de Raad (4) herbenoemd tot lid vanwege een mandaatswijziging.

(2)

In het Comité van de Regio's zijn twee zetels van lid vrijgekomen vanwege het einde van de ambtstermijnen van mevrouw Micaela Fanelli en mevrouw Catiuscia Marini.

(3)

In het Comité van de Regio's is een zetel van lid vrijgekomen vanwege het einde van het mandaat op grond waarvan de heer Matteo Luigi Bianchi (Sindaco del Comune di Morazzone (VA)) was voorgedragen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In het Comité van de Regio's worden de volgende personen benoemd voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2020:

mevrouw Virginia RAGGI, Sindaco di Roma Capitale,

de heer Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte,

de heer Matteo Luigi BIANCHI, Consigliere del Comune di Morazzone (VA) (mandaatswijziging).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 10 september 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

T. TUPPURAINEN


(1)  Besluit (EU) 2015/116 van de Raad van 26 januari 2015 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020 (PB L 20 van 27.1.2015, blz. 42).

(2)  Besluit (EU) 2015/190 van de Raad van 5 februari 2015 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020 (PB L 31 van 7.2.2015, blz. 25).

(3)  Besluit (EU) 2015/994 van de Raad van 23 juni 2015 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020 (PB L 159 van 25.6.2015, blz. 70).

(4)  Besluit (EU) 2018/1510 van de Raad van 8 oktober 2018 tot benoeming van twee leden van het Comité van de Regio's, voorgedragen door de Italiaanse Republiek (PB L 255 van 11.10.2018, blz. 15).


12.9.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 235/3


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1399 VAN DE COMMISSIE

van 10 september 2019

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU wat betreft de lijst van gebieden waar beschermende maatregelen gelden in verband met de kleine bijenkastkever in Italië

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 6418)

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 9, lid 4,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire controles in het intra-uniale handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name artikel 10, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU van de Commissie (3) zijn beschermende maatregelen vastgesteld die Italië moet nemen na de vaststelling van gevallen van de kleine bijenkastkever (Aethina tumida) in bepaalde gebieden, oorspronkelijk in de regio's Calabrië en Sicilië. Op grond van de epidemiologische ontwikkelingen in de afgelopen jaren en na de inwerkingtreding van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/370 van de Commissie (4) zijn deze maatregelen momenteel beperkt tot de regio Calabrië.

(2)

Op 21 juni 2019 heeft Italië de Commissie in kennis gesteld van een nieuw geval van de kleine bijenkastkever in Sicilië. Bijgevolg moet de lijst van gebieden waarop de in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU bedoelde beschermende maatregelen van toepassing zijn, opnieuw worden uitgebreid tot de regio Sicilië.

(3)

Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De tabel in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU wordt vervangen door:

“Lidstaat

Gebieden waar beschermende maatregelen gelden

Italië

Regio Calabrië: hele regio

Regio Sicilië: hele regio”

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 10 september 2019.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.

(2)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(3)  Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU van de Commissie van 12 december 2014 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van bevestigde gevallen van de kleine bijenkastkever in Italië (PB L 359 van 16.12.2014, blz. 161).

(4)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/370 van de Commissie van 1 maart 2017 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU wat betreft de verlenging van de toepassingsperiode van bepaalde beschermende maatregelen en de wijziging van de lijst van gebieden waar beschermende maatregelen gelden in verband met de kleine bijenkastkever in Italië (PB L 56 van 3.3.2017, blz. 213).


III Andere handelingen

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

12.9.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 235/5


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 84/2019

van 29 maart 2019

tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2019/1400]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna “de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) wordt bij Verordening (EU) 2017/1129 ingetrokken en moet derhalve met ingang van 21 juli 2019 uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(3)

Bijlage IX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

Punt 29b (Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt met ingang van 21 juli 2019 geschrapt.

2.

Na punt 29bc (Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/301 van de Commissie) wordt het volgende ingevoegd:

“29bd.

32017 R 1129: Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 30.6.2017, blz. 12).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt aangepast:

a)

Niettegenstaande de bepalingen van Protocol 1 bij deze overeenkomst en tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, staan de termen “lidsta(a)t(en)” en “bevoegde autoriteiten” niet alleen voor de in de verordening bedoelde betekenis, maar ook voor respectievelijk de EVA-staten en hun bevoegde autoriteiten.

b)

Verwijzingen naar andere besluiten in de verordening worden relevant geacht voor zover en in de vorm waarin deze in de overeenkomst zijn opgenomen.

c)

In artikel 9, lid 3, worden de woorden “of de datum van de inwerkingtreding van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 84/2019 van 29 maart 2019, indien dat later is” ingevoegd na de woorden “21 juli 2019”.

d)

In artikel 22, lid 11, worden de woorden “het recht van de Unie” vervangen door de woorden “de EER-overeenkomst”.

e)

In artikel 33, lid 5, tweede zin, worden de woorden “of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”.

f)

In artikel 34, lid 1, worden wat betreft de EVA-staten de woorden “en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”.

g)

In artikel 35, lid 2, worden de woorden “het Unierecht” vervangen door de woorden “de EER-overeenkomst”.

h)

In artikel 37, lid 3, tweede zin, worden de woorden “of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”.

i)

In artikel 38, lid 2, onder d), worden de woorden “het toepasselijke Unierecht” gelezen als “de toepasselijke bepalingen van de EER-overeenkomst”.

j)

In artikel 46, lid 3, worden de woorden “of de datum van de inwerkingtreding van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 84/2019 van 29 maart 2019, indien dat later is” ingevoegd na de woorden “21 juli 2019”.

k)

In artikel 49, lid 2 en lid 3, worden de woorden “of de datum van de inwerkingtreding van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 84/2019 van 29 maart 2019, indien dat later is” ingevoegd na de woorden “21 juli 2019”.

l)

In artikel 49, lid 2, worden de woorden “21 juli 2018” en “20 juli 2017” vervangen door “de datum van de inwerkingtreding van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 84/2019 van 29 maart 2019”.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2017/1129 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 30 maart 2019 of op de dag na die van de laatste kennisgeving zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst (*1), indien dat later is.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 29 maart 2019.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 168 van 30.6.2017, blz. 12.

(2)  PB L 345 van 31.12.2003, blz. 64.

(*1)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


12.9.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 235/7


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 188/2019

van 10 juli 2019

tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2019/1401]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna “de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 van de Commissie van 14 maart 2019 houdende aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende essentiële financiële informatie in de samenvatting van een prospectus, de publicatie en classificatie van prospectussen, reclame voor effecten, aanvullingen van een prospectus, en het kennisgevingsportaal, en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 382/2014 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/301 van de Commissie (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 van de Commissie van 14 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vorm, de inhoud, de controle en de goedkeuring van het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Gedelegeerde Verordeningen van de Commissie (EU) nr. 382/2014 (3) en (EU) 2016/301 (4) worden bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 ingetrokken en moeten derhalve met ingang van 21 juli 2019 uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(4)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie (5) wordt bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 ingetrokken en moet derhalve met ingang van 21 juli 2019 uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(5)

Bijlage IX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   In bijlage IX bij de EER-overeenkomst worden na punt 29bd (Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad) de volgende punten ingevoegd:

“29bda.

32019 R 0979: Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 van de Commissie van 14 maart 2019 houdende aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende essentiële financiële informatie in de samenvatting van een prospectus, de publicatie en classificatie van prospectussen, reclame voor effecten, aanvullingen van een prospectus, en het kennisgevingsportaal, en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 382/2014 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/301 van de Commissie (PB L 166 van 21.6.2019, blz. 1).

29bdb.

32019 R 0980: Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 van de Commissie van 14 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vorm, de inhoud, de controle en de goedkeuring van het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie (PB L 166 van 21.6.2019, blz. 26).”.

2.   De tekst van punt 29ba (Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie), punt 29bb (Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 382/2014 van de Commissie) en punt 29bc (Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/301 van de Commissie) van bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt met ingang van 21 juli 2019 geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2019/979 en (EU) 2019/980 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 11 juli 2019, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 10 juli 2019.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Gunnar PÁLSSON


(1)  PB L 166 van 21.6.2019, blz. 1.

(2)  PB L 166 van 21.6.2019, blz. 26.

(3)  PB L 111 van 15.4.2014, blz. 36.

(4)  PB L 58 van 4.3.2016, blz. 13.

(5)  PB L 149 van 30.4.2004, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


12.9.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 235/9


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 190/2019

van 10 juli 2019

tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) en bijlage XIX (Consumentenbescherming) bij de EER-overeenkomst [2019/1402]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna “de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlagen IX en XIX bij de EER-overeenkomst moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

Na punt 31k (Verordening (EU) 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende ingevoegd:

“31l.

32016 R 1011: Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PB L 171 van 29.6.2016, blz. 1).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt aangepast:

a)

Niettegenstaande de bepalingen van Protocol 1 bij deze overeenkomst en tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, staan de termen “lidsta(a)t(en)” en “bevoegde autoriteiten” niet alleen voor de in de verordening bedoelde betekenis, maar ook voor respectievelijk de EVA-staten en hun bevoegde autoriteiten.

b)

In artikel 46, lid 4, tweede alinea, artikel 46, lid 10, derde alinea, en artikel 46, lid 11, eerste alinea, worden de woorden “of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”.

c)

In artikel 46, lid 10, worden de woorden “het Unierecht” vervangen door de woorden “de EER-overeenkomst”.

d)

In artikel 47, lid 1, worden wat betreft de EVA-staten de woorden “en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”.

e)

In artikel 48, lid 3, wordt het woord “Unierechtelijke” vervangen door de woorden “bepalingen van de EER-overeenkomst”.”.

Artikel 2

In bijlage XIX bij de EER-overeenkomst wordt na punt 7h (Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende punt ingevoegd:

“—

32016 R 1011: Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 (PB L 171 van 29.6.2016, blz. 1).”.

Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2016/1011 zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 11 juli 2019 of op de dag na die van de laatste kennisgeving zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst (*1), indien dat later is.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 10 juli 2019.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Gunnar PÁLSSON


(1)  PB L 171 van 29.6.2016, blz. 1.

(*1)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


Rectificaties

12.9.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 235/11


Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1090 van de Commissie van 26 juni 2019 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof dimethoaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie

( Publicatieblad van de Europese Unie L 173 van 27 juni 2019 )

Bladzijde 40, overweging (15):

in plaats van:

“17 oktober 2019”,

lezen:

“30 september 2019”;

in plaats van:

“17 juli 2020”,

lezen:

“30 juni 2020”.

Bladzijde 41, artikel 3:

in plaats van:

“17 januari 2020”,

lezen:

“31 december 2019”.

Bladzijde 41, artikel 4:

in plaats van:

“17 oktober 2019”,

lezen:

“30 september 2019”;

in plaats van:

“17 juli 2020”,

lezen:

“30 juni 2020”.


12.9.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 235/12


Rectificatie van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering

( Publicatieblad van de Europese Unie L 178 van 2 juli 2019 )

Bladzijde 38, hoofdstuk IV, afdeling 4, artikel 64:

in plaats van:

“Deze afdeling is in aangelegenheden betreffende echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ouderlijke verantwoordelijkheid van toepassing op authentieke akten die formeel zijn opgesteld of geregistreerd, en op overeenkomsten die zijn geregistreerd in een lidstaat die krachtens hoofdstuk II bevoegdheid uitoefent.”,

lezen:

“Deze afdeling is in aangelegenheden betreffende echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ouderlijke verantwoordelijkheid van toepassing op authentieke akten die formeel zijn opgesteld of geregistreerd en op overeenkomsten die zijn geregistreerd, in een lidstaat die krachtens hoofdstuk II bevoegdheid uitoefent.”.