ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 167

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
24 juni 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1025 van de Commissie van 18 juni 2019 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen mi-cuits (BGA)

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1026 van de Commissie van 21 juni 2019 betreffende technische regelingen voor de ontwikkeling, het onderhoud en het gebruik van elektronische systemen voor de uitwisseling van informatie en voor de opslag van dergelijke informatie overeenkomstig het douanewetboek van de Unie

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1027 van de Commissie van 21 juni 2019 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen Tiroler Speck (BGA)

18

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2019/1028 van de Raad van 14 juni 2019 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie in de Ledenraad van de Internationale Olijfraad (IOR) moet worden ingenomen betreffende handelsnormen voor olijfolie en olie uit perskoeken van olijven

24

 

*

Besluit (EU) 2019/1029 van de Raad van 18 juni 2019 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de betrokken comités van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties ten aanzien van de voorstellen tot wijziging van de VN/ECE-Reglementen nrs. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 en 145, de voorstellen tot wijziging van de Mondiale Technische Reglementen nrs. 15 en 19, het voorstel tot wijziging van Gemeenschappelijke Resolutie M.R.2, het voorstel voor één nieuw VN/ECE-reglement en de voorstellen voor wijzigingen van de machtigingen voor het opstellen van mondiale technische reglementen

27

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1030 van de Commissie van 21 juni 2019 tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van indoxacarb voor gebruik in biociden van productsoort 18 ( 1 )

32

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1031 van de Commissie van 21 juni 2019 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4883)  ( 1 )

34

 

 

RICHTSNOEREN

 

*

Richtsnoer (EU) 2019/1032 van de Europese Centrale Bank van 10 mei 2019 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (ECB/2019/11)

64

 

*

Richtsnoer (EU) 2019/1033 van de Europese Centrale Bank van 10 mei 2019 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages (ECB/2019/12)

75

 

*

Richtsnoer (EU) 2019/1034 van de Europese Centrale Bank van 10 mei 2019 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand (ECB/2019/13)

79

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit nr. 1/2019 van 10 april 2019 van het Gemengd Comité van de EPO EU-Japan [2019/1035]

81

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

24.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 167/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1025 VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 2019

tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen "Pruneaux d'Agen"/"Pruneaux d'Agen mi-cuits" (BGA)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 53, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft de Commissie zich gebogen over de door Frankrijk ingediende aanvraag tot goedkeuring van een wijziging van het productdossier van de beschermde geografische aanduiding "Pruneaux d'Agen"/"Pruneaux d'Agen mi-cuits", die bij Verordening (EG) nr. 2066/2002 van de Commissie (2) is geregistreerd. Die wijziging bestaat er onder meer in dat de naam "Pruneaux d'Agen"/"Pruneaux d'Agen mi-cuits" is gewijzigd in "Pruneaux d'Agen".

(2)

Aangezien de betrokken wijziging niet minimaal is in de zin van artikel 53, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012, heeft de Commissie de wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van die verordening bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (3).

(3)

Aangezien de Commissie geen enkel bezwaar overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft ontvangen, moet de wijziging van het productdossier worden goedgekeurd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte wijziging van het productdossier met betrekking tot de naam "Pruneaux d'Agen"/"Pruneaux d'Agen mi-cuits" (BGA) wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 juni 2019.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Phil HOGAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 2066/2002 van de Commissie van 21 november 2002 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso, Pruneaux d'Agen — Pruneaux d'Agen mi-cuits, Carciofo Romanesco del Lazio, Aktinidio Pierias, Milo Kastorias, Welsh Beef) (PB L 318 van 22.11.2002, blz. 4).

(3)  PB C 36 van 29.1.2019, blz. 5.


24.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 167/3


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1026 VAN DE COMMISSIE

van 21 juni 2019

betreffende technische regelingen voor de ontwikkeling, het onderhoud en het gebruik van elektronische systemen voor de uitwisseling van informatie en voor de opslag van dergelijke informatie overeenkomstig het douanewetboek van de Unie

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (1), en met name artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 17,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) nr. 952/2013 (hierna "het wetboek" genoemd) moeten alle uitwisselingen van informatie, zoals aangiften, aanvragen of beschikkingen tussen douaneautoriteiten onderling en tussen marktdeelnemers en douaneautoriteiten, alsmede de door de douanewetgeving vereiste opslag van die informatie, met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken geschieden.

(2)

Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/578 van de Commissie (2) is het werkprogramma vastgesteld voor de implementatie van de voor de toepassing van het wetboek vereiste elektronische systemen, die worden ontwikkeld in het kader van de projecten die in deel II van de bijlage bij dat besluit zijn vermeld.

(3)

Er moeten belangrijke technische regelingen voor de werking van de elektronische systemen worden gespecificeerd, zoals regelingen voor het ontwikkelen, het testen en de uitrol, en voor het onderhoud en de wijzigingen die in de elektronische systemen moeten worden ingevoerd. Daarnaast moeten er nadere regelingen worden gespecificeerd met betrekking tot de bescherming van gegevens, het bijwerken van gegevens, het beperken van de gegevensverwerking en de eigendom en veiligheid van systemen.

(4)

Om de rechten en belangen van de Unie, de lidstaten en de marktdeelnemers veilig te stellen, is het van belang om procedureregels vast te leggen en voor alternatieve oplossingen te zorgen wanneer er sprake is van een tijdelijke storing van de elektronische systemen.

(5)

Het systeem Douanebeschikkingen, dat in het kader van het in Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/578 genoemde project DWU-systeem Douanebeschikkingen is ontwikkeld, strekt tot harmonisering van het aanvraag-, besluitvormings- en beheerproces voor douanebeschikkingen in de gehele Unie door alleen elektronische gegevensverwerkingstechnieken te gebruiken. Er moeten daarom regels worden vastgelegd voor het beheer van dat elektronische systeem. De reikwijdte van het systeem moet worden bepaald op basis van de via dit systeem aangevraagde, afgegeven en beheerde douanebeschikkingen. Er moeten nadere bepalingen worden vastgesteld voor de gemeenschappelijke componenten (een EU-portaal voor ondernemers, een centraal systeem voor het beheer van douanebeschikkingen en een klantenreferentiesysteem) en de nationale componenten (een nationaal portaal voor ondernemers en een nationaal klantenreferentiesysteem) van het systeem door de functies en interconnecties van de componenten te specificeren.

(6)

Verder moeten er regels worden vastgelegd ten aanzien van de gegevens met betrekking tot vergunningen die reeds in de bestaande elektronische systemen zijn opgeslagen, zoals in het systeem voor lijndiensten en in nationale systemen, en die naar het systeem Douanebeschikkingen moeten worden gemigreerd.

(7)

Het systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen, dat in het kader van het in Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/578 genoemde project Directe toegang voor ondernemers tot de Europese informatiesystemen (uniform gebruikersbeheer & digitale handtekening) wordt ontwikkeld, is gericht op het beheer van het authenticatie- en toegangsverificatieproces voor marktdeelnemers en andere gebruikers. Er moeten nadere bepalingen ten aanzien van de reikwijdte en de kenmerken van het systeem worden vastgelegd, waarin de verschillende (gemeenschappelijke en nationale) componenten van het systeem, en de functies en interconnecties van deze componenten, worden gedefinieerd. De functionaliteit "digitale handtekening" is in het kader van het systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen echter nog niet beschikbaar. Daarom kunnen er in de onderhavige verordening geen nadere bepalingen met betrekking tot deze functionaliteit worden vastgesteld.

(8)

Het Europese systeem betreffende bindende tariefinlichtingen (EBTI) dat in het kader van het in Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/578 genoemde project DWU Bindende tariefinlichtingen (BTI) een upgrade heeft gekregen, moet resulteren in een aanpassing van het aanvraag-, besluitvormings- en beheerproces voor BTI-beschikkingen aan de eisen van het douanewetboek door alleen elektronische gegevensverwerkende technieken te gebruiken. Er moeten daarom regels worden vastgelegd voor het beheer van dat systeem. Er moeten nadere bepalingen worden vastgesteld voor de gemeenschappelijke componenten (een EU-portaal voor ondernemers, een centraal EBTI-systeem en monitoring van het gebruik van BTI) en de nationale componenten (een nationaal portaal voor ondernemers en een nationaal BTI-systeem) van het systeem door de functies en interconnecties te specificeren. Het project heeft bovendien tot doel het toezicht op het verplichte gebruik van BTI en de monitoring en het beheer van verlengd BTI-gebruik te vergemakkelijken.

(9)

Het EORI-systeem (registratie en identificatie van marktdeelnemers), dat in het kader van het in Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/578 genoemde project DWU Systeem voor de registratie en identificatie van marktdeelnemers (EORI 2) een upgrade heeft gekregen, moet resulteren in een upgrade van het bestaande trans-Europese EORI-systeem voor de registratie en identificatie van marktdeelnemers van de Unie en marktdeelnemers uit derde landen en van andere personen met het oog op de toepassing van de douanewetgeving van de unie. Er moeten daarom regels worden vastgelegd voor het beheer van het systeem door de componenten (centraal EORI-systeem en nationale EORI-systemen) en het gebruik van het EORI-systeem te specificeren.

(10)

Het AEO-systeem (geautoriseerde marktdeelnemers), dat door middel van het in Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/578 genoemde DWU-project inzake geautoriseerde marktdeelnemers een upgrade heeft gekregen, strekt ertoe de bedrijfsprocessen met betrekking tot AEO-aanvragen en -vergunningen en het beheer ervan te verbeteren. Met het systeem wordt verder beoogd het elektronische formulier voor AEO-aanvragen en -beschikkingen te implementeren en marktdeelnemers toegang te geven tot een op EU-niveau geharmoniseerde interface (e-AEO Direct Trader Access) om AEO-aanvragen in te dienen en AEO-beschikkingen te ontvangen langs elektronische weg. Er moeten nadere bepalingen worden vastgesteld voor de gemeenschappelijke componenten van het systeem.

(11)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2089 van de Commissie (3) zijn technische regelingen vastgesteld voor de ontwikkeling, het onderhoud en het gebruik van elektronische systemen voor de uitwisseling van informatie en voor de opslag van dergelijke informatie overeenkomstig het douanewetboek. Deze verordening heeft momenteel betrekking op de douanebeschikkingen en de systemen voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen, die in oktober 2017 operationeel zijn geworden. Binnenkort zullen drie andere systemen (EBTI, EORI en AEO) operationeel worden, en daarom moeten ook voor die systemen technische regelingen worden gespecificeerd. Gezien het aantal wijzigingen dat in Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2089 zou moeten worden aangebracht, en omwille van de duidelijkheid moet deze verordening ingetrokken en vervangen worden.

(12)

Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en de beginselen die zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name het recht op bescherming van persoonsgegevens. Voor zover het voor de toepassing van de douanewetgeving van de Unie noodzakelijk is om persoonsgegevens in de elektronische systemen te verwerken, moeten deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig Verordeningen (EU) 2016/679 (4) en (EU) 2018/1725 (5) van het Europees Parlement en de Raad. De door de elektronische systemen verwerkte persoonsgegevens van marktdeelnemers en andere personen zijn begrensd door de gegevensset die in bijlage A, titel 1, hoofdstuk 1, groep 3 — Partijen, in bijlage A, titel 1, hoofdstuk 2, groep 3 — Partijen, en in bijlage 12-01 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie (6) is gedefinieerd.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op de volgende elektronische systemen, die in het kader van de volgende in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/578 genoemde projecten zijn ontwikkeld of geüpgraded:

a)

het systeem Douanebeschikkingen, dat in het kader van het project DWU Douanebeschikkingen is ontwikkeld;

b)

het systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen (UUM&DS), dat in het kader van het project Directe toegang voor ondernemers tot de Europese informatiesystemen (uniform gebruikersbeheer & digitale handtekening) is ontwikkeld;

c)

het Europese systeem betreffende bindende tariefinlichtingen (EBTI) dat in het kader van het project DWU Bindende tariefinlichtingen (BTI) is geüpgraded;

d)

het EORI-systeem (registratie en identificatie van marktdeelnemers), dat overeenkomstig de voorschriften van het wetboek in het kader van het EORI 2 is geüpgraded;

e)

het AEO-systeem (geautoriseerde marktdeelnemers), dat overeenkomstig de voorschriften van het wetboek in het kader van het AEO-project (geautoriseerde marktdeelnemers) is geüpgraded.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1.   "gemeenschappelijke component": een op Unieniveau ontwikkelde component van de elektronische systemen, die beschikbaar is voor alle lidstaten;

2.   "nationale component": een op nationaal niveau ontwikkelde component van de elektronische systemen, die beschikbaar is in de lidstaat die deze heeft ontwikkeld.

Artikel 3

Contactpunten voor de elektronische systemen

De Commissie en de lidstaten wijzen contactpunten aan voor elk van de elektronische systemen ten behoeve van de uitwisseling van informatie, teneinde te waarborgen dat de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van deze elektronische systemen op een gecoördineerde wijze plaatsvindt.

Zij delen elkaar de gegevens van deze contactpunten mee en informeren elkaar onverwijld over eventuele wijzigingen in deze gegevens.

HOOFDSTUK II

SYSTEEM DOUANEBESCHIKKINGEN

Artikel 4

Doel en structuur van het systeem Douanebeschikkingen

1.   Het systeem Douanebeschikkingen maakt het mogelijk dat de Commissie, de lidstaten, de marktdeelnemers en andere personen met elkaar communiceren teneinde de in artikel 5, lid 1, bedoelde aanvragen en beschikkingen te verstrekken en te verwerken en de beschikkingen betreffende de vergunningen, te weten wijzigingen, intrekkingen, nietigverklaringen en schorsingen, te beheren.

2.   Het systeem Douanebeschikkingen bestaat uit de volgende gemeenschappelijke componenten:

a)

een EU-portaal voor ondernemers;

b)

een centraal systeem voor het beheer van douanebeschikkingen;

c)

een klantenreferentiesysteem.

3.   De lidstaten kunnen de volgende nationale componenten ontwikkelen:

a)

een nationaal portaal voor ondernemers;

b)

een nationaal systeem voor het beheer van douanebeschikkingen.

Artikel 5

Gebruik van het systeem Douanebeschikkingen

1.   Het systeem Douanebeschikkingen wordt gebruikt voor het indienen en verwerken van aanvragen voor de volgende vergunningen, en voor het beheer van beschikkingen betreffende de aanvragen of vergunningen:

a)

vergunningen voor de vereenvoudiging van de bepaling van bedragen die deel uitmaken van de douanewaarde van de goederen, zoals bedoeld in artikel 73 van het wetboek;

b)

vergunningen voor doorlopende zekerheidstelling, inclusief eventuele verlaging of ontheffing, zoals bedoeld in artikel 95 van het wetboek;

c)

vergunningen voor uitstel van betaling van de verschuldigde rechten zolang de toestemming niet voor één transactie wordt gegeven, zoals bedoeld in artikel 110 van het wetboek;

d)

vergunningen voor het beheer van opslagruimten voor tijdelijke opslag, zoals bedoeld in artikel 148 van het wetboek;

e)

vergunningen voor het onderhouden van een lijndienst, zoals bedoeld in artikel 120 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446;

f)

vergunningen voor de status van toegelaten afgever, zoals bedoeld in artikel 128 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446;

g)

vergunningen voor het regelmatige gebruik van de vereenvoudigde aangifte, zoals bedoeld in artikel 166, lid 2, van het wetboek;

h)

vergunningen voor gecentraliseerde vrijmaking, zoals bedoeld in artikel 179 van het wetboek;

i)

vergunningen voor het indienen van een douaneaangifte door inschrijving in de administratie van de aangever, daaronder begrepen voor de regeling uitvoer, zoals bedoeld in artikel 182 van het wetboek;

j)

vergunningen voor beoordeling door de marktdeelnemer zelf, zoals bedoeld in artikel 185 van het wetboek;

k)

vergunningen voor de status van erkende weger van bananen, zoals bedoeld in artikel 155 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446;

l)

vergunningen voor het gebruik van de regeling actieve veredeling, zoals bedoeld in artikel 211, lid 1, onder a), van het wetboek;

m)

vergunningen voor het gebruik van de regeling passieve veredeling, zoals bedoeld in artikel 211, lid 1, onder a), van het wetboek;

n)

vergunningen voor het gebruik van de regeling bijzondere bestemming, zoals bedoeld in artikel 211, lid 1, onder a), van het wetboek;

o)

vergunningen voor het gebruik van de regeling tijdelijke invoer, zoals bedoeld in artikel 211, lid 1, onder a), van het wetboek;

p)

vergunningen voor het beheer van een opslagruimte voor opslag in een douane-entrepot, zoals bedoeld in artikel 211, lid 1, onder b), van het wetboek;

q)

vergunningen voor de status van toegelaten geadresseerde voor een TIR-operatie, zoals bedoeld in artikel 230 van het wetboek;

r)

vergunningen voor de status van toegelaten afzender Uniedouanevervoer, zoals bedoeld in artikel 233, lid 4, onder a), van het wetboek;

s)

vergunningen voor de status van toegelaten geadresseerde Uniedouanevervoer, zoals bedoeld in artikel 233, lid 4, onder b), van het wetboek;

t)

vergunningen voor het gebruik van een verzegeling van een bijzonder model, zoals bedoeld in artikel 233, lid 4, onder c), van het wetboek;

u)

vergunningen voor het gebruik van een aangifte douanevervoer met een beperkte gegevensset, zoals bedoeld in artikel 233, lid 4, onder d), van het wetboek;

v)

vergunningen voor het gebruik van een elektronisch vervoersdocument als douaneaangifte, zoals bedoeld in artikel 233, lid 4, onder e), van het wetboek.

2.   De gemeenschappelijke componenten van het systeem Douanebeschikkingen worden gebruikt voor de in lid 1 bedoelde aanvragen en vergunningen, en voor het beheer van beschikkingen betreffende deze aanvragen en vergunningen, wanneer deze vergunningen of beschikkingen in meer dan één lidstaat van invloed zijn.

3.   Een lidstaat kan besluiten dat de gemeenschappelijke componenten van het systeem Douanebeschikkingen kunnen worden gebruikt voor de in lid 1 bedoelde aanvragen en vergunningen, en voor het beheer van beschikkingen betreffende deze aanvragen en vergunningen, wanneer deze vergunningen of beschikkingen alleen in die lidstaat van invloed zijn.

4.   Het systeem Douanebeschikkingen mag niet worden gebruikt voor andere dan de in lid 1 bedoelde aanvragen, vergunningen of beschikkingen.

Artikel 6

Authenticatie en toegang tot het systeem Douanebeschikkingen

1.   De authenticatie en toegangsverificatie van marktdeelnemers en andere personen met het oog op de toegang tot de gemeenschappelijke componenten van het systeem Douanebeschikkingen vindt plaats door middel van het in artikel 14 bedoelde systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen (UUM&DS).

Om douanevertegenwoordigers te authenticeren en toegang te geven tot de gemeenschappelijke componenten van het systeem Douanebeschikkingen, moet hun vertegenwoordigingsbevoegdheid in het systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen worden geregistreerd of in een identiteits- en toegangsbeheersysteem dat overeenkomstig artikel 18 door een lidstaat is opgezet.

2.   De authenticatie en toegangsverificatie van ambtenaren van de lidstaten met het oog op de toegang tot de gemeenschappelijke componenten van het systeem Douanebeschikkingen vindt plaats door middel van de netwerkdiensten die de Commissie beschikbaar stelt.

3.   De authenticatie en toegangsverificatie van het personeel van de Commissie met het oog op de toegang tot de gemeenschappelijke componenten van het systeem Douanebeschikkingen vindt plaats door middel van het systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen of door middel van de netwerkdiensten die de Commissie beschikbaar stelt.

Artikel 7

EU-portaal voor ondernemers

1.   Het EU-portaal voor ondernemers is een toegangspoort tot het systeem Douanebeschikkingen voor marktdeelnemers en andere personen.

2.   Het EU-portaal voor ondernemers communiceert met het centrale systeem en vice versa voor het beheer van douanebeschikkingen en met de nationale systemen voor het beheer van douanebeschikkingen, voor zover deze door de lidstaten zijn ontwikkeld.

3.   Het EU-portaal voor ondernemers wordt gebruikt voor de in artikel 5, lid 1, bedoelde aanvragen en vergunningen, en voor het beheer van beschikkingen betreffende deze aanvragen en vergunningen, wanneer deze vergunningen of beschikkingen in meer dan één lidstaat van invloed zijn.

4.   Een lidstaat kan besluiten dat het EU-portaal voor ondernemers kan worden gebruikt voor de in artikel 5, lid 1, bedoelde aanvragen en vergunningen, en voor het beheer van beschikkingen betreffende deze aanvragen en vergunningen, wanneer deze vergunningen of beschikkingen alleen in die lidstaat van invloed zijn.

Wanneer een lidstaat een besluit neemt om het EU-portaal voor ondernemers te gebruiken voor vergunningen of beschikkingen die alleen in die lidstaat van invloed zijn, stelt hij de Commissie daarvan in kennis.

Artikel 8

Centraal systeem voor het beheer van douanebeschikkingen

1.   Het centrale systeem voor het beheer van douanebeschikkingen wordt gebruikt door de douaneautoriteiten om de in artikel 5, lid 1, bedoelde aanvragen en vergunningen te verwerken en beschikkingen betreffende deze aanvragen en vergunningen te beheren, zodat kan worden nagegaan of aan de voorwaarden voor het aanvaarden van de aanvragen en voor het vaststellen van de beschikkingen is voldaan.

2.   Het centrale systeem voor het beheer van douanebeschikkingen communiceert met het EU-portaal voor ondernemers, het klantenreferentiesysteem en nationale systemen voor het beheer van douanebeschikkingen en vice versa, voor zover deze door de lidstaten zijn ontwikkeld.

Artikel 9

Raadpleging tussen de douaneautoriteiten die het systeem Douanebeschikkingen gebruiken

Een douaneautoriteit van een lidstaat gebruikt het centrale systeem voor het beheer van douanebeschikkingen wanneer zij een andere lidstaat moet raadplegen voordat een besluit over de in artikel 5, lid 1, bedoelde aanvragen of vergunningen wordt genomen.

Artikel 10

Klantenreferentiesysteem

Het klantenreferentiesysteem wordt gebruikt voor de centrale opslag van gegevens met betrekking tot de in artikel 5, lid 1, bedoelde vergunningen, en voor beschikkingen betreffende deze vergunningen, en maakt de raadpleging, replicatie en validatie van deze vergunningen mogelijk via andere elektronische systemen die voor de toepassing van artikel 16 van het wetboek zijn opgezet.

Artikel 11

Nationaal portaal voor ondernemers

1.   Het nationale portaal voor ondernemers, voor zover dit is ontwikkeld, is een extra toegangspoort tot het systeem Douanebeschikkingen voor marktdeelnemers en andere personen.

2.   Wat betreft de in artikel 5, lid 1, bedoelde aanvragen en vergunningen en voor het beheer van beschikkingen betreffende deze aanvragen en vergunningen, wanneer deze vergunningen of beschikkingen in meer dan één lidstaat van invloed zijn, kunnen marktdeelnemers en andere personen kiezen of zij gebruikmaken van het nationale portaal voor ondernemers, voor zover dit is ontwikkeld, of het EU-portaal voor ondernemers.

3.   Het nationale portaal voor ondernemers communiceert met het nationale systeem voor het beheer van douanebeschikkingen en vice versa, voor zover dit is ontwikkeld.

4.   Wanneer een lidstaat een nationaal portaal voor ondernemers ontwikkelt, stelt hij de Commissie daarvan in kennis.

Artikel 12

Nationaal systeem voor het beheer van douanebeschikkingen

1.   Een nationaal systeem voor het beheer van douanebeschikkingen, voor zover dit is ontwikkeld, wordt door de douaneautoriteit van de lidstaat die dit heeft ontwikkeld, gebruikt om de in artikel 5, lid 1, bedoelde aanvragen en beschikkingen te verwerken en beschikkingen betreffende deze aanvragen en vergunningen te beheren, zodat kan worden nagegaan of aan de voorwaarden voor het aanvaarden van een aanvraag en voor het vaststellen van een beschikking is voldaan.

2.   Het nationale systeem voor het beheer van douanebeschikkingen communiceert met het centrale systeem voor het beheer van douanebeschikkingen en vice versa met het oog op de raadpleging tussen de douaneautoriteiten zoals bedoeld in artikel 9.

Artikel 13

Migratie van gegevens betreffende vergunningen naar het systeem Douanebeschikkingen

1.   De gegevens met betrekking tot de in artikel 5, lid 1, bedoelde vergunningen worden, voor zover deze vergunningen in de periode vanaf 1 mei 2016 zijn afgegeven of overeenkomstig artikel 346 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie (7) zijn toegekend, en van invloed zijn op meer dan één lidstaat, naar het systeem Douanebeschikkingen gemigreerd en daarin opgeslagen wanneer deze vergunningen op de datum van migratie geldig zijn. De migratie geschiedt uiterlijk op 1 mei 2019.

Een lidstaat kan besluiten lid 1 ook toe te passen op in artikel 5, lid 1, bedoelde vergunningen die alleen in die lidstaat van invloed zijn.

2.   De douaneautoriteiten zorgen ervoor dat de overeenkomstig lid 1 te migreren gegevens voldoen aan de gegevensvereisten die zijn vastgelegd in bijlage A bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 en bijlage A bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447. Daartoe kunnen zij de noodzakelijke gegevens bij de houder van de vergunning opvragen.

HOOFDSTUK III

SYSTEEM VOOR UNIFORM GEBRUIKERSBEHEER EN DIGITALE HANDTEKENINGEN

Artikel 14

Doel en structuur van het systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen

1.   Het systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen maakt de communicatie mogelijk tussen de Commissie en de in artikel 18 bedoelde identiteits- en toegangsbeheersystemen van de lidstaten, om een veilige geautoriseerde toegang te realiseren voor het personeel van de Commissie, marktdeelnemers en andere personen.

2.   Het systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen bestaat uit de volgende gemeenschappelijke componenten:

a)

een toegangsbeheersysteem,

b)

een administratief beheersysteem.

3.   Elke lidstaat ontwikkelt een identiteits- en toegangsbeheersysteem als nationale component van het systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen.

Artikel 15

Gebruik van het systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen

Het systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen wordt gebruikt om te zorgen voor de authenticatie en toegangsverificatie van:

a)

marktdeelnemers en andere personen met het oog op de toegang tot de gemeenschappelijke componenten van het systeem Douanebeschikkingen, het EBTI-systeem en het AEO-systeem;

b)

het personeel van de Commissie met het oog op de toegang tot de gemeenschappelijke componenten van het systeem Douanebeschikkingen, het EBTI-systeem en het AEO-systeem en voor het onderhoud en beheer van het systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen.

Artikel 16

Toegangsbeheersysteem

De Commissie zet een toegangsbeheersysteem op om de verzoeken om toegang van marktdeelnemers en andere personen in het systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen, dat communiceert met de in artikel 18 bedoelde identiteits- en toegangsbeheersystemen van de lidstaten en vice versa, te valideren.

Artikel 17

Administratief beheersysteem

De Commissie zet een administratief beheersysteem op, waarin met het oog op de verlening van toegang tot de elektronische systemen, de authenticatie- en autorisatieregels voor het valideren van de identificatiegegevens van marktdeelnemers en andere personen worden beheerd.

Artikel 18

Identiteits- en toegangsbeheersystemen van de lidstaten

De lidstaten zetten een identiteits- en toegangsbeheersysteem op om te zorgen voor:

a)

een veilige registratie en opslag van identificatiegegevens van marktdeelnemers en andere personen;

b)

een veilige uitwisseling van ondertekende en versleutelde identificatiegegevens van marktdeelnemers en andere personen.

HOOFDSTUK IV

EUROPEES INFORMATIESYSTEEM BETREFFENDE BINDENDE TARIEFINLICHTINGEN

Artikel 19

Doel en structuur van het EBTI-systeem

1.   Het EBTI-systeem moet overeenkomstig de artikelen 33 en 34 van het wetboek het volgende mogelijk maken:

a)

de communicatie tussen de Commissie, de lidstaten, de marktdeelnemers en andere personen om BTI-aanvragen en BTI-beschikkingen te verstrekken en te verwerken;

b)

het beheer van elke daaropvolgende gebeurtenis die invloed kan hebben op de oorspronkelijke aanvraag of beschikking;

c)

de monitoring van het verplichte gebruik van BTI-beschikkingen;

d)

de monitoring en het beheer van het verlengde gebruik van BTI-beschikkingen.

2.   Het EBTI-systeem bestaat uit de volgende gemeenschappelijke componenten:

a)

een EU-portaal voor ondernemers;

b)

een centraal EBTI-systeem;

c)

de mogelijkheid om toezicht te houden op het gebruik van BTI-beschikkingen.

3.   De lidstaten kunnen als een nationale component een nationaal informatiesysteem betreffende tariefinlichtingen ("nationaal BTI-systeem"), samen met een nationaal portaal voor ondernemers, ontwikkelen.

Artikel 20

Gebruik van het EBTI-systeem

1.   Het EBTI-systeem wordt overeenkomstig artikel 21, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 gebruikt voor de indiening, verwerking, uitwisseling en opslag van informatie in het kader van aanvragen en beschikkingen betreffende BTI en elke daaropvolgende gebeurtenis die invloed kan hebben op de oorspronkelijke aanvraag of beschikking.

2.   Het EBTI-systeem wordt overeenkomstig artikel 21, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 gebruikt om de douaneautoriteiten bij het toezicht op de naleving van de verplichtingen als gevolg van de BTI te ondersteunen.

3.   Het EBTI-systeem wordt door de Commissie gebruikt om de lidstaten overeenkomstig artikel 22, lid 2, derde alinea, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 te informeren zodra de hoeveelheden van de goederen die gedurende een periode van verlengd gebruik kunnen worden ingeklaard, zijn bereikt.

Artikel 21

Authenticatie en toegang tot het EBTI-systeem

1.   De authenticatie en toegangsverificatie van marktdeelnemers en andere personen met het oog op de toegang tot de gemeenschappelijke componenten van het EBTI-systeem vindt plaats door middel van het in artikel 14 bedoelde systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen.

Om douanevertegenwoordigers te authenticeren en toegang te geven tot de gemeenschappelijke componenten van het EBTI-systeem, moet hun vertegenwoordigingsbevoegdheid in het systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen worden geregistreerd of in een identiteits- en toegangsbeheersysteem dat overeenkomstig artikel 18 door een lidstaat is opgezet.

2.   De authenticatie en toegangsverificatie van ambtenaren van de lidstaten met het oog op de toegang tot de gemeenschappelijke componenten van het EBTI-systeem vindt plaats door middel van de netwerkdiensten die de Commissie beschikbaar stelt.

3.   De authenticatie en toegangsverificatie van het personeel van de Commissie met het oog op de toegang tot de gemeenschappelijke componenten van het EBTI-systeem vindt plaats door middel van het systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen of door middel van de netwerkdiensten die de Commissie beschikbaar stelt.

Artikel 22

EU-portaal voor ondernemers

1.   Het EU-portaal voor ondernemers is een toegangspoort tot het EBTI-systeem voor marktdeelnemers en andere personen.

2.   Het EU-portaal voor ondernemers communiceert met het centrale EBTI-systeem en vice versa en verwijst door naar nationale portalen voor ondernemers voor zover lidstaten nationale BTI-systemen hebben ontwikkeld.

3.   Het EU-portaal voor ondernemers wordt gebruikt voor de indiening en uitwisseling van informatie in het kader van aanvragen en beschikkingen betreffende BTI en elke daaropvolgende gebeurtenis die invloed kan hebben op de oorspronkelijke aanvraag of beschikking.

Artikel 23

Centraal EBTI-systeem

1.   Het centrale EBTI-systeem wordt door de douaneautoriteiten gebruikt voor de verwerking, uitwisseling en opslag van informatie in het kader van aanvragen en beschikkingen betreffende BTI en elke daaropvolgende gebeurtenis die invloed kan hebben op de oorspronkelijke aanvraag of beschikking, zodat kan worden nagegaan of aan de voorwaarden voor het aanvaarden van een aanvraag en voor het vaststellen van een beschikking is voldaan.

2.   Het centrale EBTI-systeem wordt door de douaneautoriteiten gebruikt voor de toepassing van artikel 16, lid 4, artikel 17, artikel 21, lid 2, onder b), en artikel 21, lid 5, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447.

3.   Het centrale EBTI-systeem communiceert met het EU-portaal voor ondernemers en met de nationale BTI-systemen en vice versa, voor zover deze zijn ontwikkeld.

Artikel 24

Raadpleging tussen de douaneautoriteiten die het centrale EBTI-systeem gebruiken

Een douaneautoriteit van een lidstaat gebruikt het centrale EBTI-systeem om een douaneautoriteit van een andere lidstaat te raadplegen teneinde de naleving van artikel 16, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 te waarborgen.

Artikel 25

Toezicht op het gebruik van BTI-beschikkingen

De mogelijkheid om toezicht te houden op het gebruik van BTI-beschikkingen wordt gebruikt voor de toepassing van artikel 21, lid 3, en artikel 22, lid 2, derde alinea, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447.

Artikel 26

Nationaal portaal voor ondernemers

1.   Wanneer een lidstaat overeenkomstig artikel 19, lid 3, een nationaal BTI-systeem heeft ontwikkeld, is het nationale portaal voor ondernemers de belangrijkste toegangspoort tot het nationale BTI-systeem voor marktdeelnemers en andere personen.

2.   Marktdeelnemers en andere personen gebruiken het nationale portaal voor ondernemers, voor zover dit is ontwikkeld, als het gaat om aanvragen en beschikkingen betreffende BTI en elke daaropvolgende gebeurtenis die invloed kan hebben op de oorspronkelijke aanvraag of beschikking.

3.   Het nationale portaal voor ondernemers communiceert met het nationale BTI-systeem en vice versa, voor zover dit is ontwikkeld.

4.   Het nationale portaal voor ondernemers vergemakkelijkt processen die gelijkwaardig zijn aan de processen die in het kader van het EU-portaal voor ondernemers zijn vergemakkelijkt.

5.   Wanneer een lidstaat een nationaal portaal voor ondernemers ontwikkelt, stelt hij de Commissie daarvan in kennis. De Commissie waarborgt dat het nationaal portaal voor ondernemers vanaf het EU-portaal voor ondernemers rechtstreeks toegankelijk is.

Artikel 27

Nationaal BTI-systeem

1.   Een nationaal BTI-systeem, voor zover ontwikkeld, wordt door de autoriteit van de lidstaat die het heeft ontwikkeld, gebruikt voor de verwerking, uitwisseling en opslag van informatie in het kader van aanvragen en beschikkingen betreffende BTI en elke daaropvolgende gebeurtenis die invloed kan hebben op de oorspronkelijke aanvraag of beschikking, zodat kan worden nagegaan of aan de voorwaarden voor het aanvaarden van een aanvraag of het vaststellen van een beschikking is voldaan.

2.   De douaneautoriteit van een lidstaat gebruikt het nationale BTI-systeem voor de toepassing van artikel 16, lid 4, artikel 17, artikel 21, lid 2, onder b), en artikel 21, lid 5, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447, tenzij zij voor die doeleinden het centrale EBTI-systeem gebruikt.

3.   Het nationale BTI-systeem communiceert met het nationale portaal voor ondernemers en met het centrale EBTI-systeem en vice versa.

HOOFDSTUK V

SYSTEEM VOOR DE REGISTRATIE EN IDENTIFICATIE VAN MARKTDEELNEMERS

Artikel 28

Doel en structuur van het EORI-systeem

Het EORI-systeem zorgt voor een eenduidige registratie en identificatie van marktdeelnemers en andere personen op Unieniveau.

Het EORI-systeem bestaat uit de volgende componenten:

a)

een centraal EORI-systeem;

b)

nationale EORI-systemen, voor zover deze door de lidstaten zijn ontwikkeld.

Artikel 29

Gebruik van het EORI-systeem

1.   Het EORI-systeem wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

a)

het ontvangen van gegevens voor de registratie van marktdeelnemers en andere personen overeenkomstig bijlage 12-01 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 ("EORI-gegevens") die door de lidstaten zijn verstrekt;

b)

de centrale opslag van EORI-gegevens in het kader van de registratie en identificatie van marktdeelnemers en andere personen;

c)

het beschikbaar stellen van EORI-gegevens aan de lidstaten.

2.   Het EORI-systeem biedt de douaneautoriteiten online toegang tot de EORI-gegevens die op centraal niveau zijn opgeslagen.

3.   Het EORI-systeem communiceert met alle andere elektronische systemen waarbij het EORI-nummer wordt gebruikt en vice versa.

Artikel 30

Authenticatie en toegang tot het centrale EORI-systeem

1.   De authenticatie en toegangsverificatie van ambtenaren van de lidstaten met het oog op de toegang tot de gemeenschappelijke componenten van het EORI-systeem vindt plaats door middel van de netwerkdiensten die de Commissie beschikbaar stelt.

2.   De authenticatie en toegangsverificatie van het personeel van de Commissie met het oog op de toegang tot de gemeenschappelijke componenten van het EORI-systeem vindt plaats door middel van het systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen of door middel van de netwerkdiensten die de Commissie beschikbaar stelt.

Artikel 31

Centraal EORI-systeem

1.   Het centrale EORI-systeem wordt door de douaneautoriteiten gebruikt voor de toepassing van artikel 7 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447.

2.   Het centrale EORI-systeem communiceert met de nationale EORI-systemen en vice versa, voor zover deze zijn ontwikkeld.

Artikel 32

Nationaal EORI-systeem

1.   Een nationaal EORI-systeem, voor zover ontwikkeld, wordt door de douaneautoriteit van de lidstaat die het heeft ontwikkeld, gebruikt om EORI-gegevens uit te wisselen en op te slaan.

2.   Een nationaal EORI-systeem communiceert met het centrale EORI-systeem en vice versa.

HOOFDSTUK VI

SYSTEEM VAN GEAUTORISEERDE MARKTDEELNEMER

Artikel 33

Doel en structuur van het AEO-systeem

1.   Overeenkomstig artikel 30, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 maakt het AEO-systeem het mogelijk dat de Commissie, de lidstaten, de marktdeelnemers en andere personen met elkaar communiceren om AEO-aanvragen te verstrekken en te verwerken en AEO-vergunningen te verlenen, en eventuele verdere gebeurtenissen beheren die van invloed kunnen zijn op de oorspronkelijke beschikking.

2.   Het AEO-systeem bestaat uit de volgende gemeenschappelijke componenten:

a)

een EU-portaal voor ondernemers;

b)

een centraal AEO-systeem.

3.   De lidstaten kunnen de volgende nationale componenten ontwikkelen:

a)

een nationaal portaal voor ondernemers;

b)

een nationaal systeem van geautoriseerde marktdeelnemer ("nationaal AEO-systeem").

Artikel 34

Gebruik van het AEO-systeem

1.   Het AEO-systeem wordt overeenkomstig artikel 30, lid 1, en artikel 31, leden 1 en 4, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 gebruikt voor de indiening, uitwisseling, verwerking en opslag van informatie in het kader van AEO-aanvragen en -beschikkingen en elke daaropvolgende gebeurtenis die invloed kan hebben op de oorspronkelijke beschikking.

2.   De douaneautoriteiten gebruiken het AEO-systeem om hun verplichtingen op grond van artikel 31, leden 1 en 4, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 na te komen en de desbetreffende raadplegingen bij te houden.

Artikel 35

Authenticatie en toegang tot het centrale AEO-systeem

1.   De authenticatie en toegangsverificatie van marktdeelnemers en andere personen met het oog op de toegang tot de gemeenschappelijke componenten van het AEO-systeem vindt plaats door middel van het in artikel 14 bedoelde systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen.

Om douanevertegenwoordigers te authenticeren en toegang te geven tot de gemeenschappelijke componenten van het AEO-systeem, moet hun vertegenwoordigingsbevoegdheid in het systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen worden geregistreerd of in een identiteits- en toegangsbeheersysteem dat overeenkomstig artikel 18 door een lidstaat is opgezet.

2.   De authenticatie en toegangsverificatie van ambtenaren van de lidstaten met het oog op de toegang tot de gemeenschappelijke componenten van het AEO-systeem vindt plaats door middel van de netwerkdiensten die de Commissie beschikbaar stelt.

3.   De authenticatie en toegangsverificatie van het personeel van de Commissie met het oog op de toegang tot de gemeenschappelijke componenten van het AEO-systeem vindt plaats door middel van het systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen of door middel van de netwerkdiensten die de Commissie beschikbaar stelt.

Artikel 36

EU-portaal voor ondernemers

1.   Het EU-portaal voor ondernemers is een toegangspoort tot het AEO-systeem voor marktdeelnemers en andere personen.

2.   Het EU-portaal voor ondernemers communiceert met het centrale AEO-systeem en vice versa en verwijst door naar het nationale portaal voor ondernemers, voor zover dat is ontwikkeld.

3.   Het EU-portaal voor ondernemers wordt gebruikt voor de indiening en uitwisseling van informatie in het kader van AEO-aanvragen en -beschikkingen en elke daaropvolgende gebeurtenis die invloed kan hebben op de oorspronkelijke beschikking.

Artikel 37

Centraal AEO-systeem

1.   Het centrale AEO-systeem wordt door de douaneautoriteiten gebruikt voor de uitwisseling en opslag van informatie in het kader van AEO-aanvragen en -beschikkingen en elke daaropvolgende gebeurtenis die invloed kan hebben op de oorspronkelijke beschikking.

2.   De douaneautoriteiten gebruiken het centrale AEO-systeem voor de toepassing van de artikelen 30 en 31 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447.

3.   Het centrale AEO-systeem communiceert met het EU-portaal voor ondernemers en met de nationale AEO-systemen en vice versa, voor zover deze zijn ontwikkeld.

Artikel 38

Nationaal portaal voor ondernemers

1.   Het nationale portaal voor ondernemers, voor zover ontwikkeld, maakt de uitwisseling van informatie in het kader van AEO-aanvragen en -beschikkingen mogelijk.

2.   Marktdeelnemers gebruiken het nationale portaal voor ondernemers, voor zover het is ontwikkeld, om informatie met de douaneautoriteiten over AEO-aanvragen en -beschikkingen uit te wisselen.

3.   Het nationale portaal voor ondernemers communiceert met het nationale AEO-systeem en vice versa.

Artikel 39

Nationaal AEO-systeem

1.   Een nationaal AEO-systeem, voor zover ontwikkeld, wordt door de douaneautoriteit van de lidstaat die het heeft ontwikkeld, gebruikt voor de uitwisseling en opslag van informatie in het kader van AEO-aanvragen en -beschikkingen en elke daaropvolgende gebeurtenis die invloed kan hebben op de oorspronkelijke beschikking.

2.   Het nationale AEO-systeem communiceert met het nationale portaal voor ondernemers, voor zover ontwikkeld, en met het centrale AEO-systeem en vice versa.

HOOFDSTUK VII

WERKING VAN DE ELEKTRISCHE SYSTEMEN EN OPLEIDINGEN OVER HET GEBRUIK ERVAN

Artikel 40

Ontwikkelen, testen, uitrol en beheer van de elektronische systemen

1.   De gemeenschappelijke componenten worden door de Commissie ontwikkeld, getest, uitgerold en beheerd. De nationale componenten worden door de lidstaten ontwikkeld, getest, uitgerold en beheerd.

2.   De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale componenten interoperabel zijn met de gemeenschappelijke componenten.

Artikel 41

Onderhoud aan en wijzigingen in de elektronische systemen

1.   De Commissie draagt zorg voor het onderhoud van de gemeenschappelijke componenten en de lidstaten dragen zorg voor het onderhoud van de nationale componenten.

2.   De Commissie en de lidstaten zorgen voor een ononderbroken werking van de elektronische systemen.

3.   De Commissie kan de gemeenschappelijke componenten van de elektronische systemen wijzigen om storingen te verhelpen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of bestaande functionaliteiten te veranderen.

4.   De Commissie informeert de lidstaten over wijzigingen in en bijwerkingen van de gemeenschappelijke componenten.

5.   De lidstaten informeren de Commissie over wijzigingen in en bijwerkingen van de nationale componenten die gevolgen kunnen hebben voor de werking van de gemeenschappelijke componenten.

6.   De Commissie en de lidstaten maken de informatie over de wijzigingen in en bijwerkingen van de elektronische systemen overeenkomstig de leden 4 en 5 openbaar.

Artikel 42

Tijdelijke storing van de elektronische systemen

1.   In geval van een tijdelijke storing van de elektronische systemen zoals bedoeld in artikel 6, lid 3, onder b), van het wetboek, verstrekken marktdeelnemers en andere personen de gegevens om de betrokken formaliteiten te vervullen op een wijze die door de lidstaten is vastgelegd, ook door andere middelen dan elektronische gegevensverwerkingstechnieken te gebruiken.

2.   De douaneautoriteiten zorgen ervoor dat de overeenkomstig lid 1 verstrekte gegevens binnen zeven dagen in de betreffende elektronische systemen weer ter beschikking worden gesteld, gerekend vanaf het moment dat de betreffende elektronische systemen weer beschikbaar zijn.

3.   De Commissie en de lidstaten informeren elkaar wanneer de elektronische systemen niet beschikbaar zijn als gevolg van een tijdelijke storing.

Artikel 43

Ondersteuning bij opleidingen over het gebruik en de werking van de gemeenschappelijke componenten

De Commissie ondersteunt de lidstaten inzake het gebruik en de werking van de gemeenschappelijke componenten van de elektronische systemen door in passend opleidingsmateriaal te voorzien.

HOOFDSTUK VIII

GEGEVENSBESCHERMING, GEGEVENSBEHEER, EIGENDOM EN VEILIGHEID VAN DE ELEKTRONISCHE SYSTEMEN

Artikel 44

Bescherming van persoonsgegevens

1.   De in de elektronische systemen geregistreerde persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de tenuitvoerlegging van de douanewetgeving, rekening houdend met de specifieke doelstellingen van elk van de elektronische systemen, overeenkomstig respectievelijk artikel 4, lid 1, artikel 14, lid 1, artikel 19, lid 1, artikel 28 en artikel 33, lid 1.

2.   Overeenkomstig artikel 62 van Verordening (EU) 2018/1725 werken de nationale toezichthoudende autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming samen om te waarborgen dat er gecoördineerd toezicht wordt gehouden op de verwerking van in de elektronische systemen geregistreerde persoonsgegevens.

Artikel 45

Bijwerking van gegevens in de elektronische systemen

De lidstaten zorgen ervoor dat de op nationaal niveau geregistreerde gegevens overeenkomen met de in de gemeenschappelijke componenten geregistreerde gegevens en worden bijgewerkt.

Artikel 46

Beperking van de toegang tot gegevens en de gegevensverwerking

1.   De door een lidstaat in de gemeenschappelijke componenten van de elektronische systemen geregistreerde gegevens mogen alleen door deze lidstaat worden uitgelezen of verwerkt. Deze gegevens mogen tevens door een andere lidstaat worden uitgelezen en verwerkt wanneer deze lidstaat betrokken is bij de verwerking van een aanvraag of het beheer van een beschikking waarop de gegevens betrekking hebben.

2.   De door een marktdeelnemer of een andere persoon in de gemeenschappelijke componenten van de elektronische systemen geregistreerde gegevens mogen door deze marktdeelnemer of die persoon worden uitgelezen en verwerkt. Deze gegevens mogen tevens worden uitgelezen en verwerkt door een lidstaat die betrokken is bij de verwerking van een aanvraag of het beheer van een beschikking waarop de gegevens betrekking hebben.

3.   De door een lidstaat in het centrale EBTI-systeem geregistreerde gegevens mogen alleen door deze lidstaat worden verwerkt. Deze gegevens mogen tevens door een andere lidstaat worden verwerkt wanneer deze lidstaat betrokken is bij de verwerking van een aanvraag waarop de gegevens betrekking hebben; dit geldt ook voor een raadpleging overeenkomstig artikel 24. De gegevens mogen door alle lidstaten worden uitgelezen overeenkomstig artikel 23, lid 2.

4.   De door een marktdeelnemer of een andere persoon in het centrale EBTI-systeem geregistreerde gegevens mogen door deze marktdeelnemer of die persoon worden uitgelezen en verwerkt. De gegevens mogen door alle lidstaten worden uitgelezen overeenkomstig artikel 23, lid 2.

Artikel 47

Systeemeigendom

1.   De Commissie is systeemeigenaar van de gemeenschappelijke componenten.

2.   De lidstaten zijn systeemeigenaar van de nationale componenten.

Artikel 48

Systeemveiligheid

1.   De Commissie staat in voor de veiligheid van de gemeenschappelijke componenten. De lidstaten staan in voor de veiligheid van de nationale componenten.

Daartoe treffen de Commissie en de lidstaten ten minste de benodigde maatregelen, om:

a)

te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de apparatuur die wordt gebruikt voor de verwerking van gegevens;

b)

te voorkomen dat onbevoegden gegevens ingeven, opvragen, wijzigen of verwijderen;

c)

eventuele onder a) en b) bedoelde activiteiten op te sporen.

2.   De Commissie en de lidstaten informeren elkaar over eventuele activiteiten die kunnen resulteren in een schending van de veiligheid of een vermoedelijke schending van de veiligheid van de elektronische systemen.

HOOFDSTUK IX

SLOTBEPALINGEN

Artikel 49

Beoordeling van de elektronische systemen

De Commissie en de lidstaten beoordelen de componenten waarvoor zij verantwoordelijk zijn en analyseren met name de veiligheid en integriteit van de componenten en de vertrouwelijkheid van de in deze componenten verwerkte gegevens.

De Commissie en de lidstaten informeren elkaar over de resultaten van de beoordeling.

Artikel 50

Intrekking

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2089 wordt ingetrokken.

Artikel 51

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 juni 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/578 van de Commissie van 11 april 2016 tot vaststelling van het werkprogramma voor de ontwikkeling en de uitrol van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (PB L 99 van 15.4.2016, blz. 6).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2089 van de Commissie van 14 november 2017 betreffende technische regelingen voor de ontwikkeling, het onderhoud en het gebruik van elektronische systemen voor de uitwisseling van informatie en voor de opslag van dergelijke informatie overeenkomstig het douanewetboek van de Unie (PB L 297 van 15.11.2017, blz. 13).

(4)  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

(5)  Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen, bureaus en agentschappen van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

(6)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 1).

(7)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558).


24.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 167/18


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1027 VAN DE COMMISSIE

van 21 juni 2019

tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen "Tiroler Speck" (BGA)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 3, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 53, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft de Commissie zich gebogen over de aanvraag van Oostenrijk tot goedkeuring van een wijziging van het productdossier van de beschermde geografische aanduiding (hierna "BGA" genoemd) "Tiroler Speck", die is geregistreerd bij Verordening (EG) nr. 1065/97 van de Commissie (2).

(2)

Aangezien de betrokken wijzigingen niet minimaal waren in de zin van artikel 53, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012, heeft de Commissie de wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (3). Dit was ook de eerste keer dat een enig document voor "Tiroler Speck" werd gepubliceerd.

(3)

Concreet was in de etiketteringsvoorschriften in het productdossier dat van toepassing was op het moment dat de wijzigingsaanvraag bij de Commissie werd ingediend, bepaald dat de beschermde geografische aanduiding "Tiroler Speck" niet in een andere taal mocht worden vertaald. Met de voorgestelde wijziging werd onder meer beoogd in bepaalde omstandigheden het gebruik van een vertaling van de beschermde naam toe te staan.

(4)

Op 7 mei 2018 heeft de Commissie een aankondiging van bezwaar ontvangen van Italië. Het desbetreffende met redenen omklede bezwaarschrift is door de Commissie ontvangen op 5 juli 2018. Italië verzette zich tegen de wijziging van de etiketteringsbeperkingen met betrekking tot het gebruik van vertalingen van de beschermde naam. Op grond van artikel 10, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft Italië aangevoerd dat het toegestane gebruik van de beschermde naam in vertaling, hoewel deze vergezeld zou gaan van de beschermde naam in het Duits, het bestaan van een geheel of gedeeltelijk identieke naam ("Südtiroler Speck/Speck Alto Adige" (BGA)) in gevaar zou brengen.

(5)

Aangezien de Commissie het bezwaar ontvankelijk achtte, heeft zij Oostenrijk en Italië bij brief van 16 augustus 2018 verzocht om overeenkomstig hun interne procedures gedurende een periode van drie maanden op gepaste wijze overleg te plegen om tot een overeenkomst te komen.

(6)

De partijen zijn tot een overeenkomst gekomen. Oostenrijk heeft de resultaten van de overeenkomst bij brief van 30 augustus 2018 aan de Commissie meegedeeld. Oostenrijk en Italië zijn overeengekomen dat in de etiketteringsvoorschriften van het productdossier voor de naam "Tiroler Speck" (BGA) het verbod op het gebruik van vertalingen van de beschermde naam in de etikettering moet worden gehandhaafd. In het licht van het bovenstaande moet worden geconcludeerd dat, wat de etiketteringsvoorschriften betreft, de overeenkomst in de plaats van de wijzigingsaanvraag is gekomen.

(7)

Overeenkomstig punt 5.5 van de gepubliceerde wijzigingsaanvraag zouden de etiketteringsvoorschriften van het productdossier door het volgende worden vervangen:

"Op elke eenheid in handelsverpakking dient op een goed zichtbare plaats, in duidelijke en onuitwisbare tekens het bedrijfsnummer, een partijherkenningsteken in de vorm van een partijnummer of productiedatum, alsmede de tekst "BGA Tiroler Speck" in deze vorm aangegeven te worden.

Daarnaast kan nog het gebruikte deel van het varken en/of de in het gedefinieerde geografische gebied gelegen streek van de producent worden vermeld. Voorbeelden van de etikettering: — "BGA Tiroler Speck Schinkenspeck" — "BGA Tiroler Speck vom Schinken" — "BGA Tiroler Speck Karreespeck aus dem Zillertal" — "BGA" Tiroler Speck vom Bauch; Region Ötztal".

Een aanduiding in de handelstaal van het afzetgebied is toegestaan mits daarbij ook de aanduiding "BGA Tiroler Speck" in de Duitse taal vermeld staat.

Het aanbrengen van namen, bedrijfslogo's of eigen merken is ook toegestaan, mits de daaruit resulterende opmaak niet misleidend is.".

(8)

In de wijzigingsaanvraag werd de volgende motivering voor deze wijzigingen gegeven:

"De uitvoerige regeling van de etikettering is bedoeld ter verbetering van de transparantie en de informatie die aan de consument wordt verstrekt. Verder wordt het gebruik van aanvullende informatie op het etiket geregeld om het gebruikte vleesdeel en/of de streek binnen het afgebakende geografische gebied waarin de producent gevestigd is, nauwkeuriger aan te geven, hetgeen de eigenheid en het streekkarakter van het product nog beter doet uitkomen. Kortom, het product wordt nauwkeuriger aangeduid en de consument krijgt gerichtere informatie.".

(9)

Overeenkomstig de bovengenoemde overeenkomst zullen de etiketteringsvoorschiften van het productdossier in plaats daarvan worden vervangen door het volgende:

"Op elke eenheid in handelsverpakking dienen op een goed zichtbare plaats, in duidelijke en onuitwisbare tekens het bedrijfsnummer, een partijherkenningsteken in de vorm van een partijnummer of productiedatum, alsmede de naam van de beschermde geografische aanduiding, "Tiroler Speck" aangegeven te worden. De naam van de beschermde geografische aanduiding "Tiroler Speck" mag niet in een andere taal worden vertaald.

De formulering "beschermde geografische aanduiding" en/of de afkorting "BGA" dient onmiddellijk achter de naam van de beschermde geografisch aanduiding "Tiroler Speck" te staan en mag ook worden weergegeven in een andere gangbare taal dan de Duitse, hetzij in plaats van of naast de Duitse versie.

Om de consument beter voor te lichten mogen beschrijvende termen voor het product, met inbegrip van het gebruikte stuk vlees ("spek", "lendespek", "buikspek"; of "uit de ham", "uit varkenslende", "uit varkensbuik"), ook worden gebruikt in de gangbare taal van het land waar het product wordt afgezet. Deze aanduidingen moeten echter duidelijk gescheiden zijn van de beschermde geografische aanduiding "Tiroler Speck". Dit kan worden bereikt door de aanduidingen over verschillende regels te spreiden, met voldoende afstand tussen de regels. Op "technische etikettering" is het door plaatsgebrek mogelijk niet altijd haalbaar om de twee aanduidingen over verschillende regels te spreiden.

Onverminderd de verplichting om een duidelijk onderscheid te maken tussen de beschermde geografische aanduiding en de extra beschrijvende naam, is het wegens plaatsgebrek niet altijd mogelijk om de twee aanduidingen op verschillende regels te plaatsen op zogeheten "technische etiketten", d.w.z. etiketten die gewoonlijk worden aangebracht op de achterkant van verpakte, verkoopklare producten.

Er mogen geen vertalingen van verwijzingen naar de regio Tirol als plaats van oorsprong van het product aan de beschrijvende aanduidingen voor het product worden toegevoegd.

De regio van de producent binnen het afgebakende geografische gebied mag ook worden vermeld, maar moet worden gescheiden van de aanduiding "Tiroler Speck" en de aanduiding "beschermde geografische aanduiding" en/of de afkorting "BGA".

Het aanbrengen van namen, bedrijfslogo's of eigen merken is ook toegestaan mits de daaruit resulterende opmaak niet misleidend is.".

(10)

De motivering die voor deze wijzigingen wordt gegeven in de overeenkomst, die als een onderdeel van de wijzigingsaanvraag moet worden beschouwd, is als volgt:

"Enerzijds blijft gewaarborgd dat de beschermde naam "Tiroler Speck" enkel in de geregistreerde versie ervan wordt gebruikt. Anderzijds voorziet de verzochte wijziging in aanvullende beschrijvende informatie over de gebruikte stukken vlees en de regio van de producent binnen het afgebakende geografische gebied. Dit zou resulteren in een exhaustieve en transparante voorlichting van de kopers, in de zin van Verordening (EU) nr. 1169/2011, en in gedetailleerdere informatie over de beschermde geografische aanduiding "Tiroler Speck". De volgende formuleringen kunnen als voorbeeld worden vermeld: "Tiroler Speck BGA — Spek — uit het Zillertal", "Tiroler Speck BGA — uit de ham", "Tiroler Speck BGA Spek".".

(11)

Aangezien de overeenkomst tussen Oostenrijk en Italië in overeenstemming is met Verordening (EU) nr. 1151/2012 en de overige EU-wetgeving, dient met de inhoud ervan rekening te worden gehouden.

(12)

Het enig document is dienovereenkomstig gewijzigd. De wijzigingen van het enig document naar aanleiding van de overeenkomst zijn niet ingrijpend en zij brengen de in het bezwaarschrift aangevochten bepalingen hoe dan ook terug tot de oorspronkelijke toestand. Daarom hoeft het onderzoek, zoals vastgesteld in artikel 51, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1151/2012, niet te worden herhaald. De geconsolideerde versie van het enig document moet echter ter informatie worden bekendgemaakt.

(13)

In het licht van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de wijziging, zoals gewijzigd bij de overeenkomst, moet worden goedgekeurd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte wijzigingen van het productdossier met betrekking tot de naam "Tiroler Speck" (BGA) worden goedgekeurd. Het geconsolideerde enig document is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 juni 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1065/97 van de Commissie van 12 juni 1997 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad (PB L 156 van 13.6.1997, blz. 5).

(3)  PB C 46 van 8.2.2018, blz. 8.


BIJLAGE

"TIROLER SPECK"

EU-nr.: PGI-AT-02162 — 8.8.2016

BOB ( )

BGA (X)

1.   Naam/namen

"Tiroler Speck"

2.   Lidstaat of derde land

Oostenrijk

3.   Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1.   Productcategorie

Categorie 1.2 Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt enz.)

3.2.   Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

De BGA "Tiroler Speck" is een op traditionele en ambachtelijke wijze verkregen rauwe pekelwaar van varkensvlees uit de delen achterbout, nierstuk, buik, schouder of nek, steeds zonder been, dat droog gezouten en ingewreven wordt met een speciaal kruidenmengsel dat ten minste bestaat uit jeneverbes, zwarte peper en knoflook, en vervolgens gepekeld wordt en volgens een procedé dat kenmerkend is voor de streek, wordt gerookt op hout dat voor minstens 50 % bestaat uit beuk en es, en in de lucht wordt gedroogd. De buitenzijde is donkerbruin van kleur, het snijvlak roodachtig, met een deel wit spek. De geur is sterk aromatisch kruidig, met een duidelijk rijpe en rokerigere toets. De smaak is licht kruidig, gedragen door uitgesproken rookelementen en een vol vleeskarakter, afgerond met een herkenbaar zoutaccent.

Chemisch-fysische en microbiologische eigenschappen:

 

Verhouding water/eiwit: max. 1,7 (tolerantie + 0,2)

 

Keukenzoutgehalte (NaCl): maximaal 5,0 % (tolerantie + 1,5 % (midden) + 2,0 % (rand))

"Tiroler Speck" wordt uitsluitend in het afgebakende geografische gebied vervaardigd en komt vacuüm of in beschermde atmosfeer verpakt in de handel, in zijn geheel, in stukken of in plakken.

3.3.   Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong) en grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

Het vlees voor de BGA "Tiroler Speck" is afkomstig uit de Europese Unie en omvat de delen achterbout met zwoerd, met of zonder bilstuk, voorts nierstuk met zwoerd, buik met zwoerd (met of zonder kraakbeen), de bal van de schouder met zwoerd, nek zonder zwoerd, steeds vakkundig uitgesneden.

3.4.   Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

Alle onderdelen van het productieproces, van het inzouten tot het eindproduct, vinden in het afgebakende geografische gebied plaats.

3.5.   Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

De BGA "Tiroler Speck" dient onder toezicht van een speciaal voor de productie van de BGA "Tiroler Speck" opgeleide Tiroolse spekmeester ("Tiroler Speckmeister") of door de Tiroolse spekmeester zelf te worden gesneden. Bij het opensnijden dient van elke partij zintuiglijk vastgesteld te worden of ongewenste kleur- en smaakveranderingen inderdaad achterwege zijn gebleven. Komen toch onvolkomenheden aan het licht (zoals een te lange besterving, verkleuring of ontoelaatbare korstvorming), dan dienen de procesparameters (zoals temperatuur, luchtvochtigheid of duur van productiefase) van de nog in productie zijnde partijen c.q. stukken vlees terstond aangepast te worden. Om deze kwaliteitsborgingsmaatregelen zo snel mogelijk te kunnen doorvoeren, vinden alle productieactiviteiten die resulteren in verpakte eenheden van de BGA "Tiroler Speck", uitsluitend plaats binnen het productiebedrijf c.q. de bedrijfsassociatie (d.i. een onderneming met meerdere vestigingen, die elk een stap in het productieproces van de BGA "Tiroler Speck" verzorgen, of die verschillende postadressen in hetzelfde district hebben).

Om nadelige invloeden in de vorm van oxidatie en uitdroging of microbiologisch bederf door schimmelvorming en dus kwaliteitsvermindering te voorkomen, dient de tijdspanne tussen het snijden en verpakken van de BGA "Tiroler Speck" kort gehouden te worden. Om die reden dient het vacuüm of onder beschermde atmosfeer verpakken van de BGA "Tiroler Speck" in zijn geheel, in delen of in plakken binnen het afgebakende geografische gebied plaats te vinden. Wanneer voor het snijden tussentijdse opslag noodzakelijk is om planningtechnische redenen, dan wordt het product uitsluitend vacuüm of onder beschermde atmosfeer verpakt en opgeslagen (eerste verpakking) om kwaliteitsverlies door uitdroging of microbiologisch bederf door schimmelvorming te voorkomen. Hierna wordt de BGA "Tiroler Speck" in stukken gesneden voor huishoudelijk gebruik of van de zwoerd ontdaan, schoongesneden en in plakken gesneden of panklaar gemaakt, maar in alle gevallen vacuüm of onder beschermde atmosfeer verpakt (handelsverpakking).

De BGA "Tiroler Speck" kan in zijn geheel verpakt geleverd worden aan de detailhandel of instellingskeukens, mits het product in het bijzijn van de verbruiker wordt gesneden en geen groter aandeel dan 10 % in de dagproductie heeft en de overige productie bij controle op het moment dat het product wordt gesneden (stukken, plakken, blokjes e.d.) geen tekenen vertoont die erop wijzen dat dat spek in zijn geheel ook onvolkomenheden vertoont.

3.6.   Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

Op elke eenheid in handelsverpakking dienen op een goed zichtbare plaats, in duidelijke en onuitwisbare tekens het bedrijfsnummer, een partijherkenningsteken in de vorm van een partijnummer of productiedatum, alsmede de naam van de beschermde geografische aanduiding, "Tiroler Speck", aangegeven te worden. De naam van de beschermde geografische aanduiding, "Tiroler Speck", mag niet in een andere taal worden vertaald.

De formulering "beschermde geografische aanduiding" en/of de afkorting "BGA" dient onmiddellijk achter de naam van de beschermde geografisch aanduiding "Tiroler Speck" te staan en mag ook worden weergegeven in een andere gangbare taal dan de Duitse, hetzij in plaats van of naast de Duitse versie.

Beschrijvende termen voor het product, met inbegrip van het gebruikte stuk vlees ("spek", "lendespek", "buikspek"; of "uit de ham", "uit varkenslende", "uit varkensbuik"), mogen ook worden gebruikt in de gangbare taal van het land waar het product wordt afgezet. Deze aanduidingen moeten echter duidelijk gescheiden zijn van de beschermde geografische aanduiding "Tiroler Speck". Dit kan worden bereikt door de aanduidingen over verschillende regels te spreiden, met voldoende afstand tussen de regels. Op "technische etikettering" is het door plaatsgebrek mogelijk niet altijd haalbaar om de twee aanduidingen over verschillende regels te spreiden.

Er mogen geen vertalingen van verwijzingen naar de regio Tirol als plaats van oorsprong van het product aan de beschrijvende aanduidingen voor het product worden toegevoegd.

De regio van de producent binnen het afgebakende geografische gebied mag ook worden vermeld, maar moet worden gescheiden van de aanduiding "Tiroler Speck" en de aanduiding "beschermde geografische aanduiding" en/of de afkorting "BGA".

Het aanbrengen van namen, bedrijfslogo's of eigen merken is ook toegestaan mits de daaruit resulterende opmaak niet misleidend is.

4.   Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

Deelstaat Tirol.

5.   Verband met het geografische gebied

In het overwegend agrarische bergland van Tirol heeft de spekproductie als methode om vers vlees te conserveren, zich in de loop van vele generaties steeds verder ontwikkeld en een hoge verfijningsgraad bereikt. De kennis van de bijzondere kruidenreceptuur en van het productieprocedé van "Tiroler Speck" werd door de boeren telkens aan de leden van de volgende familiegeneratie doorgegeven. Uit deze van individu op individu overgeleverde traditie is vervolgens een algemeen aanvaarde norm ontstaan voor de ambachtelijke productiewijze die thans geldt voor "Tiroler Speck". De voor het verkrijgen van het product noodzakelijke droging in de zuivere Tiroolse berglucht alsmede het milde rookprocedé met gebruik van bepaalde kruidenmengsels en beuken- of essenhout vormen een speciaal, streekgebonden procedé, waar een stuk "Tiroler Speck" zijn karakteristieke donkerbruine kleur aan dankt. De snijvlakken vertonen, met uitzondering van het nekspek, een witte spekrand en een krachtige rode vleeskleur die dieper in het vleesgedeelte donkerder wordt. De aromatisch kruidige geur met de herkenbare rijpheidstoets en het licht kruidige aroma waarin het rook- en zoutelement merkbaar aanwezig zijn, maar de specifieke varkensvleesgeur op de achtergrond blijft, vormen de typische eigenschappen van het product. Binnen dit kader zijn regionale verschillen en nuances in de zintuiglijke eigenschappen gebruikelijk. Deze hangen samen met het culturele erfgoed van de voornaamste streken in het afgebakende geografische gebied. Hierdoor treden afzonderlijke kenmerken van het product, zoals het aroma of de rookgeur, plaatselijk meer op de voorgrond, zonder dat de BGA "Tiroler Speck" als zodanig wordt beïnvloed of als zodanig verandert.

Het in het geografische gebied ontwikkelde traditionele productieprocedé berust op de door de eeuwen heen overgeleverde knowhow.

De kennis van de Tiroolse spekmeesters en de traditionele ambachtelijke traditie waarin zij staan, staan garant voor de hoge kwaliteit van het product en het behoud daarvan. De eeuwenlange praktijkervaring van de Tiroolse spekmeesters, die weten welk effect grondstoffen en klimatologische parameters hebben op de kwaliteit van het product (zoals verstorende invloeden, de oorzaken van bepaalde onvolkomenheden, de voortdurend veranderende eigenschappen van grondstoffen en omgevingsfactoren en de invloed die de verschillende productieparameters op elkaar hebben) is de belangrijkste factor als het gaat om het bereiken van de hoge kwaliteitsnorm waaraan het eindproduct moet voldoen. Zo stelt de Tiroolse spekmeester telkens vast hoelang het drogen in de lucht moet duren, daarbij rekening houdend met de op dat moment in de streek heersende weersomstandigheden en met de grootte van het stuk vlees om ervoor te zorgen dat dit goed droogt en er een deugdelijk product met karakteristieke eigenschappen (van buiten donkerbruin van kleur, redelijk stevig tot stevig aanvoelend, een jeneverbesaroma met een herkenbaar zoutaccent en een rookgeur) tot stand komt.

Doordat de Tiroolse spekmeester, die geregeld wordt bijgeschoold, het productieproces steeds nauwlettend in het oog houdt, wordt voorkomen dat het product aan ongunstige invloeden blootstaat en de kwaliteit ervan achteruitgaat.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(artikel 6, lid 1, tweede alinea, van de onderhavige verordening)

https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/tirolerspeck/


BESLUITEN

24.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 167/24


BESLUIT (EU) 2019/1028 VAN DE RAAD

van 14 juni 2019

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie in de Ledenraad van de Internationale Olijfraad (IOR) moet worden ingenomen betreffende handelsnormen voor olijfolie en olie uit perskoeken van olijven

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 3, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven ("de overeenkomst") is overeenkomstig Besluit (EU) 2016/1892 van de Raad (1) op 18 november 2016 namens de Unie ondertekend op de zetel van de Verenigde Naties in New York, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum. De overeenkomst is op 1 januari 2017 voorlopig in werking getreden overeenkomstig artikel 31, lid 2, ervan.

(2)

De overeenkomst is op 17 mei 2019 bij Besluit (EU) 2019/848 van de Raad (2) gesloten.

(3)

Op grond van artikel 7, lid 1, van de overeenkomst dient de Ledenraad van de Internationale Olijfraad ("Ledenraad") besluiten te nemen tot wijziging van de handelsnormen voor olijfolie en olie uit perskoeken van olijven.

(4)

Tijdens zijn 109e zitting van 17 tot en met 21 juni 2019, dient de Ledenraad besluiten te nemen tot wijziging van de handelsnormen voor olijfolie en olie uit perskoeken van olijven.

(5)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in de Ledenraad, aangezien de vast te stellen besluiten voor de Unie rechtskracht heeft wat betreft de internationale handel met de andere leden van de Internationale Olijfraad (IOR) en beslissende invloed kunnen hebben op de inhoud van het Unierecht, namelijk op de handelsnormen voor olijfolie die door de Commissie zijn vastgesteld krachtens artikel 75 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad (3).

(6)

De door de Ledenraad vast te stellen besluiten behelzen de herziening van een titel en van nauwkeurigheids- en cijfermarges, chromatogrammen, nauwkeurigheidswaarden en verwijzingen naar andere documenten. Wetenschappelijke en technische deskundigen van de Commissie en de lidstaten op het gebied van olijfolie hebben de bovengenoemde besluiten uitvoerig besproken. Deze besluiten dragen bij aan de internationale harmonisatie van de normen voor olijfolie en vormen een kader dat borg staat voor eerlijke handelsconcurrentie in de olijfoliesector. Daarom moeten die besluiten worden gesteund en zijn dientengevolge wijzigingen van Verordening (EEG) nr. 2568/91 van de Commissie (4) vereist.

(7)

Indien de vaststelling van die besluiten door de Ledenraad tijdens de 109e zitting wordt uitgesteld omdat sommige leden niet in staat zijn hun goedkeuring te verlenen, moet het in de bijlage bij het onderhavige besluit bepaalde standpunt namens de Unie worden ingenomen in het kader van een eventuele procedure waarbij de Ledenraad besluiten vaststelt op grond van een briefwisseling op grond van artikel 10, lid 6, van de overeenkomst. De procedure voor vaststelling door middel van een briefwisseling moet worden ingeleid vóór de volgende gewone zitting van de Ledenraad in november 2019.

(8)

Om de belangen van de Unie te vrijwaren moet het de vertegenwoordigers van de Unie in de Ledenraad worden toegestaan te verzoeken dat de vaststelling in de 109e zitting van de Ledenraad van besluiten die de handelsnormen voor olijfolie en olie uit perskoeken van olijven wijzigen, wordt uitgesteld indien het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen, ter discussie wordt gesteld door nieuwe wetenschappelijke of technische informatie die vóór of die sessie wordt gepresenteerd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen tijdens de 109e zitting van de Ledenraad van 17 juni tot en met 21 juni 2019, of in het kader van een procedure waarbij de Ledenraad besluiten vaststelt door middel van een briefwisseling en die wordt ingeleid vóór de volgende gewone zitting van de Ledenraad in november 2019 wat betreft handelsnormen voor olijfolie en olie uit perskoeken van olijven, is opgenomen in de bijlage.

Artikel 2

Als vóór of tijdens de 109e zitting van de Ledenraad van de IOR nieuwe wetenschappelijke of technische informatie wordt gepresenteerd die gevolgen kan hebben voor het in artikel 1 bedoelde standpunt, verzoekt de Unie dat de vaststelling door de Ledenraad van besluiten die de handelsnormen voor olijfolie en olie uit perskoeken van olijven wijzigen, wordt uitgesteld totdat het standpunt van de Unie is bepaald op basis van die nieuwe informatie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 14 juni 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

E.O. TEODOROVICI


(1)  Besluit (EU) 2016/1892 van de Raad van 10 oktober 2016 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven (PB L 293 van 28.10.2016, blz. 2).

(2)  Besluit (EU) 2019/848 van de Raad van 17 mei 2019 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven (PB L 139 van 27.5.2019, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).

(4)  Verordening (EEG) nr. 2568/91 van de Commissie van 11 juli 1991 inzake de kenmerken van olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven en de desbetreffende analysemethoden (PB L 248 van 5.9.1991, blz. 1).


BIJLAGE

De Unie steunt de volgende wijzigingen van de methoden van de IOR op de 109e zitting van de Ledenraad van 17 juni tot en met 21 juni 2019 of in het kader van een procedure waarbij de Ledenraad besluiten vaststelt door middel van een briefwisseling die wordt ingeleid vóór de volgende gewone zitting van de Ledenraad in november 2019:

herziening van methode COI/T.20/Doc. nr. 19/Herz. 5 ("spectrofotometrisch onderzoek in het ultraviolette gebied"): schrapping van een absolute waarde en herziening van de nauwkeurigheidswaarden;

herziening van methode COI/T.20/Doc. nr. 42-2/Herz. 3 ("Nauwkeurigheidswaarden van de door de Internationale Olijfraad vastgestelde analysemethoden"): herziening van de nauwkeurigheidswaarden met betrekking tot de methoden OI/T.20/Doc. nr.19 en COI/T.20/Doc. nr. 26;

herziening van methode COI/T.20/Doc. nr. 26/Herz.4 ("Bepaling van de sterolsamenstelling en het sterolgehalte en van de alcoholhoudende bestanddelen met behulp van capillaire gaschromatografie"): herziening van de titel, de nauwkeurigheids- en cijfermarges en de chromatogrammen.

De vertegenwoordigers van de Unie kunnen, zonder verder besluit van de Raad, in de Ledenraad instemmen met technische aanpassingen van andere methoden of documenten van de IOR wanneer die technische aanpassingen het gevolg zijn van wijzigingen als bedoeld in de eerste alinea.


24.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 167/27


BESLUIT (EU) 2019/1029 VAN DE RAAD

van 18 juni 2019

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de betrokken comités van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties ten aanzien van de voorstellen tot wijziging van de VN/ECE-Reglementen nrs. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 en 145, de voorstellen tot wijziging van de Mondiale Technische Reglementen nrs. 15 en 19, het voorstel tot wijziging van Gemeenschappelijke Resolutie M.R.2, het voorstel voor één nieuw VN/ECE-reglement en de voorstellen voor wijzigingen van de machtigingen voor het opstellen van mondiale technische reglementen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit 97/836/EG van de Raad (1) is de Unie toegetreden tot de overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen (de "herziene overeenkomst van 1958"). De herziene overeenkomst van 1958 is op 24 maart 1998 in werking getreden.

(2)

Bij Besluit 2000/125/EG van de Raad (2) is de Unie toegetreden tot de overeenkomst betreffende de vaststelling van mondiale technische reglementen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen (de "parallelle overeenkomst"). De parallelle overeenkomst is op 15 februari 2000 in werking getreden.

(3)

Op grond van artikel 1 van de herziene overeenkomst van 1958 en artikel 6 van de parallelle overeenkomst kunnen het Administratief Comité van de herziene overeenkomst van 1958 en het Uitvoerend Comité van de parallelle overeenkomst ("de betrokken comités van de VN/ECE") de voorstellen tot wijziging van de VN/ECE-Reglementen nrs. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 en 145, de voorstellen tot wijziging van de Mondiale Technische Reglementen nrs. 15 en 19, het voorstel tot wijziging van Gemeenschappelijke Resolutie M.R.2, het voorstel voor één nieuw VN/ECE-reglement en de voorstellen voor (wijzigingen van) de machtigingen voor het opstellen van mondiale technische reglementen (het "megabesluit") aannemen.

(4)

Tijdens de 178e zitting van het Wereldforum, die van 24 tot en met 28 juni 2019 wordt gehouden, zullen de betrokken comités van de VN/ECE een megabesluit vaststellen in verband met de administratieve bepalingen voor de goedkeuring van en mondiale technische reglementen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen.

(5)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie in de betrokken comités van de VN/ECE moet worden ingenomen over het aannemen van voorstellen voor VN/ECE-reglementen, aangezien die reglementen bindend zullen zijn voor de Unie en een beslissende invloed kunnen hebben op de inhoud van de wetgeving van de Unie op het gebied van typegoedkeuring van voertuigen.

(6)

Bij Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) zijn de goedkeuringssystemen van de lidstaten vervangen door een goedkeuringsprocedure van de Unie en is een geharmoniseerd kader vastgesteld met bestuursrechtelijke bepalingen en algemene technische voorschriften voor alle nieuwe voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden. Met die richtlijn zijn de in het kader van de herziene overeenkomst van 1958 vastgestelde reglementen ("VN/ECE-reglementen") als voorschriften voor typegoedkeuring of als alternatieven voor de wetgeving van de Unie in het EU-typegoedkeuringssysteem opgenomen. Sinds de vaststelling van Richtlijn 2007/46/EG zijn VN/ECE-reglementen steeds meer opgenomen in de wetgeving van de Unie.

(7)

In het licht van de opgedane ervaring en de technische ontwikkelingen moeten de voorschriften voor bepaalde elementen of kenmerken die onder de VN/ECE-Reglementen nrs. 17, 24, 30, 44, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139 en 140 vallen, worden aangevuld en moeten diegene die onder de Mondiale Technische Reglementen nrs. 15 en 19 van de VN vallen, worden gewijzigd. Daarnaast moeten sommige bepalingen in de VN/ECE-Reglementen nrs. 14, 51, 83, 129 en 145 en in Mondiaal Technisch Reglement nr. 15 van de VN worden gecorrigeerd. Ten slotte moeten nieuwe voorschriften met betrekking tot het geavanceerde noodremsysteem worden vastgesteld,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Tijdens de zittingen van het Administratief Comité van de herziene overeenkomst van 1958 en het Uitvoerend Comité van de parallelle overeenkomst die tijdens de 178e zitting van het Wereldforum van 24 tot en met 28 juni 2019 plaatsvinden, wordt namens de Unie voor de in de bijlage bij dit besluit vermelde voorstellen gestemd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 18 juni 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

P. DAEA


(1)  Besluit 97/836/EG van de Raad van 27 november 1997 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen ("Herziene overeenkomst van 1958") (PB L 346 van 17.12.1997, blz. 78).

(2)  Besluit 2000/125/EG van de Raad van 31 januari 2000 betreffende de sluiting van de overeenkomst betreffende de vaststelling van mondiale technische reglementen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen ("parallelle overeenkomst") (PB L 35 van 10.2.2000, blz. 12).

(3)  Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn) (PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1).


BIJLAGE

Nr. reglement

Titel agendapunt

Referentie document (1)

14

Voorstel voor corrigendum 1 op supplement 6 op wijzigingenreeks 07 van VN/ECE-Reglement nr. 14 (veiligheidsgordelverankeringen)

ECE/TRANS/WP.29/2019/56

17

Voorstel voor supplement 1 op wijzigingenreeks 09 van VN/ECE-Reglement nr. 17 (sterkte van stoelen)

ECE/TRANS/WP.29/2019/35

24

Voorstel voor supplement 5 op wijzigingenreeks 03 van VN/ECE-Reglement nr. 24 (zichtbare verontreinigende stoffen, meting van het vermogen van motoren met compressieontsteking (dieselroet))

ECE/TRANS/WP.29/2019/41

30

Voorstel voor supplement 21 op wijzigingenreeks 02 van VN/ECE-Reglement nr. 30 (luchtbanden voor personenvoertuigen en aanhangwagens daarvan)

ECE/TRANS/WP.29/2019/50

44

Voorstel voor supplement 16 op wijzigingenreeks 04 van VN/ECE-Reglement nr. 44 (kinderbeveiligingssystemen)

ECE/TRANS/WP.29/2019/36

51

Voorstel voor corrigendum op supplement 4 op wijzigingenreeks 03 van VN/ECE-Reglement nr. 51 (geluid van voertuigen van de categorieën M en N)

ECE/TRANS/WP.29/2019/51

64

Voorstel voor supplement 1 op wijzigingenreeks 03 van VN/ECE-Reglement nr. 64 (reserve-eenheid voor tijdelijk gebruik, runflatbanden)

ECE/TRANS/WP.29/2019/52

75

Voorstel voor supplement 18 op de oorspronkelijke wijzigingenreeks van VN/ECE-Reglement nr. 75 (luchtbanden voor motor- en bromfietsen)

ECE/TRANS/WP.29/2019/53

78

Voorstel voor supplement 1 op wijzigingenreeks 04 van VN/ECE-Reglement nr. 78 (remsysteem motorfietsen)

ECE/TRANS/WP.29/2019/46

79

Voorstel voor supplement 1 op wijzigingenreeks 03 van VN/ECE-Reglement nr. 79 (stuurinrichting)

ECE/TRANS/WP.29/2019/73

83

Voorstel voor supplement 13 op wijzigingenreeks 06 van VN/ECE-Reglement nr. 83 (emissies van voertuigen van de categorieën M1 en N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/42

83

Voorstel voor supplement 9 op wijzigingenreeks 07 van VN/ECE-Reglement nr. 83 (emissies van voertuigen van de categorieën M1 en N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/43

83

Voorstel voor corrigendum 1 op supplement 8 op wijzigingenreeks 07 van VN/ECE-Reglement nr. 83 (emissies van voertuigen van de categorieën M1 en N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/60

85

Voorstel voor supplement 9 op VN/ECE-Reglement nr. 85 (meting van het nettovermogen en het vermogen gedurende 30 minuten)

ECE/TRANS/WP.29/2019/44

90

Voorstel voor supplement 5 op wijzigingenreeks 02 van VN/ECE-Reglement nr. 90 (vervangingsonderdelen voor remsystemen)

ECE/TRANS/WP.29/2019/47

115

Voorstel voor supplement 8 op VN/ECE-Reglement nr. 115 (lpg- en cng-retrofitsystemen)

ECE/TRANS/WP.29/2019/45

117

Voorstel voor supplement 10 op wijzigingenreeks 02 van VN/ECE-Reglement nr. 117 (rolweerstand van banden, rolgeluid en natte grip)

ECE/TRANS/WP.29/2019/54

129

Voorstel voor supplement 9 op de oorspronkelijke wijzigingenreeks van VN/ECE-Reglement nr. 129 (betere kinderbeveiligingssystemen)

ECE/TRANS/WP.29/2019/37

129

Voorstel voor supplement 6 op wijzigingenreeks 01 van VN/ECE-Reglement nr. 129 (betere kinderbeveiligingssystemen)

ECE/TRANS/WP.29/2019/38

129

Voorstel voor supplement 5 op wijzigingenreeks 02 van VN/ECE-Reglement nr. 129 (betere kinderbeveiligingssystemen)

ECE/TRANS/WP.29/2019/39

129

Voorstel voor supplement 2 op wijzigingenreeks 03 van VN/ECE-Reglement nr. 129 (betere kinderbeveiligingssystemen)

ECE/TRANS/WP.29/2019/40

129

Voorstel voor corrigendum 3 op de oorspronkelijke versie van VN/ECE-Reglement nr. 129 (betere kinderbeveiligingssystemen)

ECE/TRANS/WP.29/2019/58

129

Voorstel voor corrigendum 1 op wijzigingenreeks 03 van VN/ECE-Reglement nr. 129 (betere kinderbeveiligingssystemen)

ECE/TRANS/WP.29/2019/59

138

Voorstel voor supplement 1 op wijzigingenreeks 01 van VN/ECE-Reglement nr. 138 (stille wegvoertuigen)

ECE/TRANS/WP.29/2019/55

139

Voorstel voor supplement 2 op VN/ECE-Reglement nr. 139 (remhulpsysteem (BAS))

ECE/TRANS/WP.29/2019/48

140

Voorstel voor supplement 3 op VN/ECE-Reglement nr. 140 (stabiliteitscontrolesystemen (ESC-systemen))

ECE/TRANS/WP.29/2019/49

145

Voorstel voor corrigendum 1 op de oorspronkelijke versie van VN/ECE-Reglement nr. 145 (Isofix-verankeringssystemen, Isofix-toptetherverankeringen en i-Size-zitplaatsen)

ECE/TRANS/WP.29/2019/57

Nieuw VN/ECE-reglement

Voorstel voor een nieuw VN/ECE-reglement betreffende uniforme bepalingen voor de goedkeuring van motorvoertuigen wat de geavanceerde noodremsystemen (AEBS) voor voertuigen van de categorieën M1 en N1 betreft

ECE/TRANS/WP.29/2019/61


Nr. MTR

Titel agendapunt

Referentie document

15

Voorstel voor wijziging 5 van MTR nr. 15 van de VN (wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP))

ECE/TRANS/WP.29/2019/62

15

Voorstel voor corrigendum op MTR nr. 15 van de VN (wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP)); alleen Franse tekst

ECE/TRANS/WP.29/2019/66

 

Voorstel voor corrigendum op wijziging 1 van MTR nr. 15 van de VN (wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP)); alleen Franse tekst

ECE/TRANS/WP.29/2019/67

 

Voorstel voor corrigendum op wijziging 2 van MTR nr. 15 van de VN (wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP)); alleen Franse tekst

ECE/TRANS/WP.29/2019/68

 

Voorstel voor corrigendum op wijziging 3 van MTR nr. 15 van de VN (wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP)); alleen Franse tekst

ECE/TRANS/WP.29/2019/69

 

Voorstel voor corrigendum op wijziging 4 van MTR nr. 15 van de VN (wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP)); alleen Franse tekst

ECE/TRANS/WP.29/2019/70

19

Voorstel voor wijziging 2 van MTR nr. 19 van de VN (testprocedure voor verdampingsemissies voor de wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP))

ECE/TRANS/WP.29/2019/64


Nr. gemeenschappe-lijke resolutie

Titel agendapunt

Referentie document

M.R.2

Voorstel voor wijziging 1 van Gemeenschappelijke Resolutie nr. 2 betreffende de definities met betrekking tot het aandrijfsysteem van het voertuig

ECE/TRANS/WP.29/2019/71


Diversen

Titel agendapunt

Referentie document

 

Herziene machtiging voor het opstellen van wijziging nr. 2 van MTR nr. 16 van de VN (banden)

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/48/Rev.1

 

Voorstel voor wijzigingen van de machtiging voor het opstellen van het MTR van de VN inzake globale emissies onder reële rijomstandigheden

ECE/TRANS/WP.29/2019/72

 

Machtiging voor het opstellen van een nieuw MTR van de VN betreffende de bepaling van het vermogen van elektrische voertuigen

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/53


(1)  Alle documenten waarnaar in deze tabel wordt verwezen, kunnen worden geraadpleegd op: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html


24.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 167/32


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1030 VAN DE COMMISSIE

van 21 juni 2019

tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van indoxacarb voor gebruik in biociden van productsoort 18

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (1), en met name artikel 14, lid 5,

Na raadpleging van het Permanent Comité voor biociden,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Indoxacarb is in bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) opgenomen als werkzame stof die mag worden gebruikt in biociden van productsoort 18, en wordt ingevolge artikel 86 van Verordening (EU) nr. 528/2012 geacht op grond van die verordening te zijn goedgekeurd, onder voorbehoud van de naleving van de in bijlage I bij die richtlijn vastgestelde specificaties en voorwaarden.

(2)

De goedkeuring van indoxacarb voor gebruik in biociden van productsoort 18 loopt af op 31 december 2019. Op 28 juni 2018 is een aanvraag ingediend voor de verlenging van de goedkeuring van indoxacarb overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012.

(3)

De beoordelende bevoegde autoriteit van Frankrijk heeft de Commissie op 12 november 2018 geïnformeerd over haar besluit op grond van artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 dat een volledige beoordeling vereist was. Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 moet de beoordelende bevoegde autoriteit binnen 365 dagen na de validering van een aanvraag een volledige beoordeling hiervan uitvoeren.

(4)

De beoordelende bevoegde autoriteit kan overeenkomstig artikel 8, lid 2, van die verordening in voorkomend geval de aanvrager verzoeken voldoende gegevens te verstrekken om de beoordeling uit te voeren. In dat geval wordt de periode van 365 dagen geschorst; de schorsing mag niet langer duren dan in totaal 180 dagen, tenzij de aard van de gevraagde gegevens of uitzonderlijke omstandigheden een langere schorsing rechtvaardigen.

(5)

Overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012 stelt het Europees Agentschap voor chemische stoffen ("het agentschap") binnen 270 dagen na ontvangst van een aanbeveling van de beoordelende bevoegde autoriteit een advies op over de verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof en zendt dit toe aan de Commissie.

(6)

De goedkeuring van indoxacarb voor gebruik in biociden van productsoort 18 zal dus om redenen buiten de invloed van de aanvrager waarschijnlijk vervallen voordat een besluit over de verlenging ervan is genomen. Daarom moet de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van indoxacarb voor gebruik in biociden van productsoort 18 met een zodanige termijn worden verlengd dat er voldoende tijd is om de aanvraag te behandelen. Gezien de termijn waarover de beoordelende bevoegde autoriteit beschikt voor de beoordeling en de termijn waarover het agentschap beschikt voor het opstellen en indienen van haar advies, moet de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring tot en met 30 juni 2022 worden verlengd.

(7)

Behalve wat de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring betreft, blijft de goedkeuring van indoxacarb gelden voor gebruik in biociden van productsoort 18, onder voorbehoud van de naleving van de specificaties en voorwaarden vastgesteld in bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van indoxacarb voor gebruik in biociden van productsoort 18 wordt verlengd tot en met 30 juni 2022.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 21 juni 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

(2)  Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1).


24.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 167/34


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1031 VAN DE COMMISSIE

van 21 juni 2019

tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4883)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 9, lid 4,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire controles in het intra-uniale handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name artikel 10, lid 4,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (3), en met name artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie (4) zijn in bepaalde lidstaten, waar gevallen van Afrikaanse varkenspest in tamme of wilde varkens zijn bevestigd ("de betrokken lidstaten"), maatregelen op het gebied van de diergezondheid vastgesteld in verband met die ziekte. In de bijlage bij dat uitvoeringsbesluit zijn bepaalde gebieden in de betrokken lidstaten afgebakend, die in de lijsten in de delen I tot en met IV van die bijlage zijn opgenomen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende risiconiveaus op basis van de epidemiologische situatie van die ziekte. De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU is verscheidene keren gewijzigd om rekening te houden met veranderingen in de epidemiologische situatie ten aanzien van Afrikaanse varkenspest in de Unie die in die bijlage moeten worden weerspiegeld. De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU is laatstelijk gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/975 van de Commissie (5), naar aanleiding van gevallen van Afrikaanse varkenspest in Litouwen en Polen.

(2)

Sinds de datum waarop Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/975 is vastgesteld, hebben zich in Polen, Litouwen en Roemenië bijkomende gevallen van Afrikaanse varkenspest bij tamme en wilde varkens voorgedaan die ook in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU moeten worden weerspiegeld.

(3)

In juni 2019 zijn twee uitbraken van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij tamme varkens in de districten Marijampolė en Prienai in Litouwen, in gebieden die momenteel zijn opgenomen in de lijst in deel II van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU. Door deze uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij tamme varkens moet in die bijlage met een hoger risiconiveau rekening worden gehouden. Bijgevolg moeten deze door Afrikaanse varkenspest getroffen gebieden in Litouwen nu in de lijst in deel III in plaats van in deel II van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU worden opgenomen.

(4)

In juni 2019 is een uitbraak van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij tamme varkens in het district Bartoszyce in Polen, in een gebied dat momenteel is opgenomen in de lijst in deel II van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU. Door deze uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij tamme varkens moet in die bijlage met een hoger risiconiveau rekening worden gehouden. Bijgevolg moet dit door Afrikaanse varkenspest getroffen gebied in Polen in de lijst in deel III in plaats van in deel II van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU worden opgenomen.

(5)

In juni 2019 is een geval van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij wilde varkens in het district Węgrów in Polen in een gebied dat momenteel is opgenomen in de lijst in deel I van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU. Door dit geval van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens moet in die bijlage met een hoger risiconiveau rekening worden gehouden. Bijgevolg moet dit door Afrikaanse varkenspest getroffen gebied in Polen in de lijst in deel II in plaats van in deel I van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU worden opgenomen.

(6)

In juni 2019 is een uitbraak van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij tamme varkens in het district Vâlcea in Roemenië in een gebied dat momenteel is opgenomen in de lijst in deel I van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU. Door dit geval van Afrikaanse varkenspest bij tamme varkens moet in die bijlage met een hoger risiconiveau rekening worden gehouden. Bijgevolg moet dit door Afrikaanse varkenspest getroffen gebied in Roemenië nu in de lijst in deel III in plaats van in deel I van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU worden opgenomen.

(7)

Om rekening te houden met recente ontwikkelingen in de epidemiologische evolutie van Afrikaanse varkenspest in de Unie, en met het oog op de proactieve bestrijding van de met de verspreiding van die ziekte samenhangende risico's, moeten voor Litouwen, Polen en Roemenië nieuwe gebieden met een hoog risico van voldoende omvang worden afgebakend en in de lijsten in de delen I, II en III van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU worden opgenomen. De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 juni 2019.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.

(2)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(3)  PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(4)  Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie van 9 oktober 2014 betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU (PB L 295 van 11.10.2014, blz. 63).

(5)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/975 van de Commissie van 13 juni 2019 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (PB L 157 van 14.6.2019, blz. 31).


BIJLAGE

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU wordt vervangen door:

"BIJLAGE

DEEL I

1.   België

De volgende gebieden in België:

in de provincie Luxemburg:

het gebied dat met de wijzers van de klok mee wordt afgebakend door:

de grens met Frankrijk,

Rue Mersinhat,

de N818 tot de kruising met de N83,

de N83 tot de kruising met de N884,

de N884 tot de kruising met de N824,

de N824 tot de kruising met Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

de N845 tot de kruising met de N85,

de N85 tot de kruising met de N40,

de N40 tot de kruising met de N802,

de N802 tot de kruising met de N825,

de N825 tot de kruising met de E25-E411,

de E25-E411 tot de kruising met de N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

de grens met het Groothertogdom Luxemburg,

de grens met Frankrijk,

de N87 tot de kruising met de N871 ter hoogte van Rouvroy,

de N871 tot de kruising met de N88,

de N88 tot de kruising met de Rue Baillet Latour,

de Rue Baillet Latour tot de kruising met de N811,

de N811 tot de kruising met de N88,

de N88 tot de kruising met de N883 ter hoogte van Aubange,

de N883 tot de kruising met de N81 ter hoogte van Aubange,

de N81 tot de kruising met de E25-E411,

de E25-E411 tot de kruising met de N40,

de N40 tot de kruising met de Rue du Fet,

Rue du Fet,

de Rue de l'Accord tot de kruising met de Rue de la Gaume,

de Rue de la Gaume tot de kruising met de Rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

de N894 tot de kruising met de N85,

de N85 tot de kruising met de grens met Frankrijk.

2.   Bulgarije

De volgende gebieden in Bulgarije:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

within municipality of Dulovo:

Boil,

Vokil,

Grancharovo,

Doletz,

Oven,

Okorsh,

Oreshene,

Paisievo,

Pravda,

Prohlada,

Ruyno,

Sekulovo,

Skala,

Yarebitsa,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

within municipality of Silistra:

Vetren,

in Dobrich region:

whole municipality of Baltchik,

whole municipality of General Toshevo,

whole municipality of Dobrich,

whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

within municipality of Krushari:

Severnyak,

Abrit,

Dobrin,

Alexandria,

Polkovnik Dyakovo,

Poruchik Kardzhievo,

Zagortzi,

Zementsi,

Koriten,

Krushari,

Bistretz,

Efreytor Bakalovo,

Telerig,

Lozenetz,

Krushari,

Severnyak,

Severtsi,

within municipality of Kavarna:

Krupen,

Belgun,

Bilo,

Septemvriytsi,

Travnik,

whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,

in Ruse region:

within municipality of Slivo pole:

Babovo,

Brashlen,

Golyamo vranovo,

Malko vranovo,

Ryahovo,

Slivo pole,

Borisovo,

within municipality of Ruse:

Sandrovo,

Prosena,

Nikolovo,

Marten,

Dolno Ablanovo,

Ruse,

Chervena voda,

Basarbovo,

within municipality of Ivanovo:

Krasen,

Bozhichen,

Pirgovo,

Mechka,

Trastenik,

within municipality of Borovo:

Batin,

Gorno Ablanovo,

Ekzarh Yosif,

Obretenik,

Batin,

within municipality of Tsenovo:

Krivina,

Belyanovo,

Novgrad,

Dzhulyunitza,

Beltzov,

Tsenovo,

Piperkovo,

Karamanovo,

in Veliko Tarnovo region:

within municipality of Svishtov:

Sovata,

Vardim,

Svishtov,

Tzarevets,

Bulgarsko Slivovo,

Oresh,

in Pleven region:

within municipality of Belene:

Dekov,

Belene,

Kulina voda,

Byala voda,

within municipality of Nikopol:

Lozitza,

Dragash voyvoda,

Lyubenovo,

Nikopol,

Debovo,

Evlogievo,

Muselievo,

Zhernov,

Cherkovitza,

within municipality of Gulyantzi:

Somovit,

Dolni vit,

Milkovitsa,

Shiyakovo,

Lenkovo,

Kreta,

Gulyantzi,

Brest,

Dabovan,

Zagrazhdan,

Gigen,

Iskar,

within municipality of Dolna Mitropoliya:

Komarevo,

Baykal,

Slavovitsa,

Bregare,

Orehovitsa,

Krushovene,

Stavertzi,

Gostilya,

in Vratza region:

within municipality of Oryahovo:

Dolni vadin,

Gorni vadin,

Ostrov,

Galovo,

Leskovets,

Selanovtsi,

Oryahovo,

within municipality of Miziya:

Saraevo,

Miziya,

Voyvodovo,

Sofronievo,

within municipality of Kozloduy:

Harlets,

Glozhene,

Butan,

Kozloduy,

in Montana region:

within municipality of Valtchedram:

Dolni Tzibar,

Gorni Tzibar,

Ignatovo,

Zlatiya,

Razgrad,

Botevo,

Valtchedram,

Mokresh,

within municipality of Lom:

Kovatchitza,

Stanevo,

Lom,

Zemphyr,

Dolno Linevo,

Traykovo,

Staliyska mahala,

Orsoya,

Slivata,

Dobri dol,

within municipality of Brusartsi:

Vasilyiovtzi,

Dondukovo,

in Vidin region:

within municipality of Ruzhintsi:

Dinkovo,

Topolovets,

Drenovets,

within municipality of Dimovo:

Artchar,

Septemvriytzi,

Yarlovitza,

Vodnyantzi,

Shipot,

Izvor,

Mali Drenovetz,

Lagoshevtzi,

Darzhanitza,

within municipality of Vidin:

Vartop,

Botevo,

Gaytantsi,

Tzar Simeonovo,

Ivanovtsi,

Zheglitza,

Sinagovtsi,

Dunavtsi,

Bukovets,

Bela Rada,

Slana bara,

Novoseltsi,

Ruptzi,

Akatsievo,

Vidin,

Inovo,

Kapitanovtsi,

Pokrayna,

Antimovo,

Kutovo,

Slanotran,

Koshava,

Gomotartsi.

3.   Estland

De volgende gebieden in Estland:

Hiiu maakond.

4.   Hongarije

De volgende gebieden in Hongarije:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Letland

De volgende gebieden in Letland:

Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Litouwen

De volgende gebieden in Litouwen:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Polen

De volgende gebieden in Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,

część gminy Miłki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachód od zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Świątki i część gminy Jeziorany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski;

w województwie mazowieckim:

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin, Łyse i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Staroźreby i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin — Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Płońsk z miastem Płońsk i Sochocin w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Stanisławów, część gminy Jakubów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2, część gminy Kałuszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 w powiecie mińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Jastków, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Komarów-Osada, Sułów, część gminy Szczebrzeszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Szczebrzesyzn i część gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gmina Jeziorzany i część gminy Kock położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gminy Rudnik i Żółkiewkaw powiecie krasnostawskim,

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek i część gminy Łaszczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

powiat lubaczowski,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8.   Roemenië

De volgende gebieden in Roemenië:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași,

Județul Neamț,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

DEEL II

1.   België

De volgende gebieden in België:

in de provincie Luxemburg:

het gebied dat met de wijzers van de klok mee wordt afgebakend door:

de grens met Frankrijk ter hoogte van Florenville,

de N85 tot de kruising met de N894 ter hoogte van Florenville,

de N894 tot de kruising met de Rue de la Motte,

de Rue de la Motte tot de kruising met de Rue de Neufchâteau,

Rue de Neufchâteau,

de Rue des Bruyères tot de kruising met Rue de la Gaume,

de Rue de la Gaume tot de kruising met Rue de l'Accord,

Rue de l'Accord,

Rue du Fet,

de N40 tot de kruising met de E25-E411,

de E25-E411 tot de kruising met de N81 ter hoogte van Weyler,

de N81 tot de kruising met de N883 ter hoogte van Aubange,

de N883 tot de kruising met de N88 ter hoogte van Aubange,

de N88 tot de kruising met de N811,

de N811 tot de kruising met de Rue Baillet Latour,

de Rue Baillet Latour tot de kruising met de N88,

de N88 tot de kruising met de N871,

de N871 tot de kruising met de N87 ter hoogte van Rouvroy,

de N87 tot de kruising met de grens met Frankrijk.

2.   Bulgarije

De volgende gebieden in Bulgarije:

in Varna region:

within municipality of Beloslav:

Razdelna,

within municipalty of Devnya:

Devnya,

Povelyanovo,

Padina,

within municipality of Vetrino:

Gabarnitsa,

within municipality of Provadiya:

Staroselets,

Petrov dol,

Provadiya,

Dobrina,

Manastir,

Zhitnitsa,

Tutrakantsi,

Bozveliysko,

Barzitsa,

Tchayka,

within municipality of Avren:

Trastikovo,

Sindel,

Avren,

Kazashka reka,

Yunak,

Tsarevtsi,

Dabravino,

within municipality of Dalgopol:

Tsonevo,

Velichkovo,

within municipality of Dolni chiflik:

Nova shipka,

Goren chiflik,

Pchelnik,

Venelin,

in Silistra region:

within municipality of Kaynardzha:

Voynovo,

Kaynardzha,

Kranovo,

Zarnik,

Dobrudzhanka,

Golesh,

Svetoslav,

Polkovnik Cholakovo,

Kamentzi,

Gospodinovo,

Davidovo,

Sredishte,

Strelkovo,

Poprusanovo,

Posev,

within municipality of Alfatar:

Alfatar,

Alekovo,

Bistra,

Kutlovitza,

Tzar Asen,

Chukovetz,

Vasil Levski,

within municipality of Silistra:

Glavan,

Silistra,

Aydemir,

Babuk,

Popkralevo,

Bogorovo,

Bradvari,

Sratzimir,

Bulgarka,

Tsenovich,

Sarpovo,

Srebarna,

Smiletz,

Profesor Ishirkovo,

Polkovnik Lambrinovo,

Kalipetrovo,

Kazimir,

Yordanovo,

within municipality of Sitovo:

Dobrotitza,

Lyuben,

Slatina,

within municipality of Dulovo:

Varbino,

Polkovnik Taslakovo,

Kolobar,

Kozyak,

Mezhden,

Tcherkovna,

Dulovo,

Razdel,

Tchernik,

Poroyno,

Vodno,

Zlatoklas,

Tchernolik,

in Dobrich region:

within municipality of Krushari:

Kapitan Dimitrovo,

Ognyanovo,

Zimnitza,

Gaber,

within municipality of Dobrich-selska:

Altsek,

Vodnyantsi,

Feldfebel Denkovo,

Hitovo,

within municipality of Tervel:

Brestnitza,

Kolartzi,

Angelariy,

Balik,

Bezmer,

Bozhan,

Bonevo,

Voynikovo,

Glavantsi,

Gradnitsa,

Guslar,

Kableshkovo,

Kladentsi,

Kochmar,

Mali izvor,

Nova Kamena,

Onogur,

Polkovnik Savovo,

Popgruevo,

Profesor Zlatarski,

Sartents,

Tervel,

Chestimenstko,

within municipality Shabla:

Shabla,

Tyulenovo,

Bozhanovo,

Gorun,

Gorichane,

Prolez,

Ezeretz,

Zahari Stoyanovo,

Vaklino,

Granichar,

Durankulak,

Krapetz,

Smin,

Staevtsi,

Tvarditsa,

Chernomortzi,

within municipality of Kavarna:

Balgarevo,

Bozhurets,

Vranino,

Vidno,

Irechek,

Kavarna,

Kamen briag,

Mogilishte,

Neykovo,

Poruchik Chunchevo,

Rakovski,

Sveti Nikola,

Seltse,

Topola,

Travnik,

Hadzhi Dimitar,

Chelopechene.

3.   Estland

De volgende gebieden in Estland:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Hongarije

De volgende gebieden in Hongarije:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Letland

De volgende gebieden in Letland:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Litouwen

De volgende gebieden in Litouwen:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė: Jankų, Plutiškių seniūnijos ir Kazlų Rudos seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2613 į šiaurę, kelio Nr. 183 į rytus ir kelio Nr. 230 į šiaurę,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Gudelių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Polen

De volgende gebieden in Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

gmina Wydminy, część gminy Miłki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na zachód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnacą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżyckow powiecie giżyckim,

powiat gołdapski,

część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynekw powiecie bartoszyckim,

gmina Kolno i część gminy Jeziorany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, i Siemiatycze z miastem Siemiatyczew powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymyi Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Joniec, Naruszewo Nowe Miasto i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Jakubów położona na południe od linii wyznaczoenj przez drogę nr A2, część gminy Kałuszyn położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,

powiat garwoliński,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów i część gminy Kock położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną, w powiecie lubartowskim,

gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Głusk i Wólka w powiecie lubelskim,

powiat miejski Lublin,

gminy Mełgiew, Rybczewice, Piaski i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

gminy Fajsławice, Gorzków, i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.

8.   Roemenië

De volgende gebieden in Roemenië:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud.

DEEL III

1.   Letland

De volgende gebieden in Letland:

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2.   Litouwen

De volgende gebieden in Litouwen:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo seniūnija ir Kazlų Rudos seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2613 į pietus, kelio Nr. 183 į vakarus ir kelio Nr. 230 į pietus,

Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

3.   Polen

De volgende gebieden in Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Budry, Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

gmina Kruklanki, część gminy Giżycko położona na wschód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno do granic miasta Giżycko oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr nr 63 biegnącą od południowo-wchodniej granicy miasta Giżycko do południowej granicy gminy Giżycko i, miasto Giżycko w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gmina Milejczyce w powiecie siemiatyckim;

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość i część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

4.   Roemenië

De volgende gebieden in Roemenië:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Brejnita Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozesti,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Băcles,

Comuna Bălăcița,

Județul Argeș,

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea.

DEEL IV

Italië

De volgende gebieden in Italië:

tutto il territorio della Sardegna.

".

RICHTSNOEREN

24.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 167/64


RICHTSNOER (EU) 2019/1032 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 10 mei 2019

houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (ECB/2019/11)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 127, lid 2, eerste streepje,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 3.1, het eerste streepje, artikel 9.2, artikel 12.1, artikel 14.3, artikel 18.2 en artikel 20, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verwezenlijking van een gemeenschappelijk monetair beleid vergt de vaststelling van hulpmiddelen, instrumenten en procedures die door het Eurosysteem gebruikt kunnen worden, teneinde dat beleid in de lidstaten die de euro als munt hebben uniform ten uitvoer te leggen.

(2)

Richtsnoer (EU) 2015/510 van de Europese Centrale Bank (ECB/2014/60) (1) moet worden gewijzigd om een aantal noodzakelijke technische en redactionele verbeteringen die verband houden met bepaalde aspecten van de monetairbeleidstransacties te integreren.

(3)

Met het oog op het vergroten van de transparantie van het onderpandkader van het Eurosysteem moet de definitie van agentschappen als emittenten of garanten van schuldbewijzen verder worden verduidelijkt.

(4)

Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad (2) van 12 december 2017 stelt een algemeen kader voor securitisatie vast en stelt een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties. Het onderpandkader van het Eurosysteem moet worden herzien om rekening te houden met de relevante kenmerken van a) de openbaarmakingsvereisten zoals uiteengezet in die verordening met betrekking tot kredietkwaliteitsvereisten en de resultaten van de individuele onderliggende blootstellingen, en b) de bepalingen van die verordening met betrekking tot de registratie van securitisatieregisters bij de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA).

(5)

Om de kredietkwaliteit van activa voor krediettransacties te beoordelen, houdt het Eurosysteem rekening met informatie van kredietbeoordelingssystemen. In dit kader moet het gebruik van de rating tools van derden (RT) als een geaccepteerde kredietbeoordelingsbron worden gestaakt om de complexiteit van het onderpandkader van het Eurosysteem te verminderen en bij te dragen aan een verminderde afhankelijkheid van het Eurosysteem van externe kredietbeoordelingen.

(6)

Het Eurosysteem accepteert als onderpand bepaalde verhandelbare schuldbewijzen die worden uitgegeven of worden gegarandeerd door multilaterale ontwikkelingsbanken en internationale organisaties. De criteria voor het erkennen van entiteiten als multilaterale ontwikkelingsbanken of internationale organisaties moeten worden gestroomlijnd om de complexiteit van het onderpandkader van het Eurosysteem te verminderen.

(7)

Het Eurosysteem accepteert bepaalde kredietvorderingen als onderpand. Teneinde de complexiteit van het onderpandkader van het Eurosysteem te verminderen en de consistentie ervan te verzekeren moeten de beleenbaarheidscriteria voor dergelijke kredietvorderingen worden gewijzigd. In het bijzonder zal het Eurosysteem niet langer differentiëren tussen variabele kredietvorderingen die bij en na de afgifte plafonds of bodems kennen. Evenmin zal het Eurosysteem niet langer differentiëren tussen kredietvorderingen met variabele rente, waarbij de referentierente gekoppeld is aan het rendement van staatsobligaties gebaseerd op de looptijd van staatsobligaties. Daarnaast moet ook worden verduidelijkt dat kredietvorderingen niet beleenbaar zijn als de meest recente kasstroom negatief was. Bovendien dient een minimale drempelwaarde voor de beleenbaarheid van binnenlandse kredietvorderingen te worden geïntroduceerd om het gebruik van kredietvorderingen als onderpand voor krediettransacties van het Eurosysteem verder te harmoniseren.

(8)

Op alle voor krediettransacties van het Eurosysteem beleenbare activa zijn specifieke risicobeheersingsmaatregelen van toepassing om het Eurosysteem te beschermen tegen financiële verliezen wanneer verhaal op het onderpand moet worden uitgevoerd vanwege wanbetaling van een tegenpartij. In dit verband moet worden verduidelijkt dat het Eurosysteem een waarde toekent aan niet-verhandelbare activa gebaseerd op het uitstaande bedrag van dergelijke activa.

(9)

Het Eurosysteem aanvaardt als onderpand obligaties die zijn uitgegeven, in eigendom zijn gehouden of gegarandeerd zijn door de wederpartij die nauw verbonden is met de uitgevende instelling, mits de gedekte obligaties aan bepaalde voorwaarden voldoen. In dit verband moet het Eurosysteem de criteria voor de acceptatie van dergelijke obligaties als onderpand nader verduidelijken.

(10)

Overige geringe wijzigingen moeten worden doorgevoerd omwille van de duidelijkheid, waaronder met betrekking tot het bedrag dat als onderpand wordt verstrekt in een liquiditeitsverruimende transactie, de uiterste termijn voor verzoeken om toegang tot de permanente faciliteiten en de geografische beperkingen met betrekking tot effecten op onderpand van activa en kasstroomgenererende activa.

(11)

Derhalve moet Richtsnoer (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT DIT RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen

Richtsnoer (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 2 wordt vervangen door:

"2.

"agentschap": een entiteit die is gevestigd in een lidstaat die de euro als munt heeft en die ofwel betrokken is bij het algemeen belang dienende activiteiten die op nationaal of regionaal niveau worden uitgevoerd, of in hun financieringsbehoeften voorziet en die door het Eurosysteem als agentschap is geclassificeerd. De lijst van agentschappen wordt gepubliceerd op de website van de ECB en specificeert of de kwantitatieve criteria voor surpluspercentages als opgenomen in bijlage XIIa voor elke entiteit worden gerespecteerd;";

b)

de volgende punten 26 bis en 26 ter worden ingevoegd:

"26 bis.

"ESMA-rapportage activeringsdatum": de eerste dag waarop zowel a) een securitisatieregister is geregistreerd bij de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en zodoende een ESMA-securitisatieregister wordt en b) de relevante technische uitvoeringsnormen die door de Commissie in de vorm van gestandaardiseerde sjabloons onder artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad (*1) zijn aangenomen en van toepassing zijn geworden;

26 ter

"ESMA-securitisatieregister": een securitisatieregister in de zin van artikel 2, punt 23, van Verordening (EU) 2017/2402 dat geregistreerd is bij ESMA krachtens artikel 10 van die verordening;

(*1)  Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 (PB L 347 van 28.12.2017, blz. 35).";"

c)

het volgende punt 31 bis wordt ingevoegd:

"31 bis.

"Een door het Eurosysteem aangewezen databank": een entiteit aangewezen door het Eurosysteem in overeenstemming met bijlage VIII en die aan de in die bijlage neergelegde aanwijzingsvoorschriften voldoet;";

d)

het volgende punt 50 bis wordt ingevoegd:

"50 bis.

"databank voor leningsgewijze gegevens": een ESMA-securitisatieregister of een door het Eurosysteem aangewezen databank;".

2.

In artikel 15, lid 1, wordt punt b) vervangen door:

"b)

een adequate zekerheidstelling van de transactie te verzekeren tot de vervaldag; de totale waarde van als onderpand gemobiliseerde activa dekt altijd het totale bedrag dat als onderpand is verstrekt in een liquiditeitsverruimende transactie, met inbegrip van de lopende rente voor de resterende tijd van de transactie. Indien de lopende rente positief is, dient het van toepassing zijnde tarief dagelijks te worden opgeteld bij het totaal van het uitstaande bedrag van de liquiditeitsverruimende transactie en indien de lopende rente negatief is, dient het toepasselijke bedrag dagelijks in mindering te worden gebracht op het totale uitstaande bedrag van de liquiditeitsverruimende transactie,".

3.

Artikel 19, lid 5, wordt vervangen door:

"5.   Een wederpartij kan een verzoek voor het doen van een beroep op de marginale beleningsfaciliteit verzenden aan zijn eigen NCB. De NCB behandelt het verzoek op dezelfde dag in TARGET2, op voorwaarde dat het verzoek uiterlijk 15 minuten na de sluitingstijd van TARGET2 in het bezit is van de eigen NCB. De eindtijd voor verzoeken tot een beroep op de marginale beleningsfaciliteit wordt met nog eens 15 minuten uitgesteld op de laatste Eurosysteemwerkdag van een reserveperiode. Onder uitzonderlijke omstandigheden kan het Eurosysteem besluiten een langere termijn toe te passen. Het verzoek om toegang tot de marginale beleningsfaciliteit vermeldt het kredietbedrag waarom wordt verzocht. De wederpartij levert voldoende beleenbare activa aan als onderpand voor de transactie, tenzij deze activa reeds tevoren overeenkomstig artikel 18, lid 4, bij de eigen NCB zijn gedeponeerd door de wederpartij.".

4.

In artikel 22 wordt lid 2 vervangen door:

"2.   Voor een beroep op de depositofaciliteit dient een wederpartij een verzoek daartoe in bij de eigen NCB. De eigen NCB behandelt het verzoek op dezelfde dag in TARGET2, mits het verzoek uiterlijk 15 minuten na sluitingstijd van TARGET2 in het bezit van de NCB is. De eindtijd voor verzoeken om toegang tot de depositofaciliteit wordt met nog eens 15 minuten uitgesteld op de laatste Eurosysteemwerkdag van een reserveaanhoudingsperiodeperiode. In uitzonderlijke omstandigheden kan het Eurosysteem besluiten een langere termijn toe te passen. Het verzoek dient het krachtens de faciliteit te deponeren bedrag te specificeren.".

5.

In artikel 59 worden de leden 4 en 5 vervangen door:

"4.   Het Eurosysteem publiceert informatie met betrekking tot de kredietkwaliteitscategorieën op de ECB-website in de vorm van de geharmoniseerde ratingschaal van het Eurosysteem, inclusief de toewijzing ("mapping") van kredietbeoordelingen die zijn verschaft door de geaccepteerde externe kredietbeoordelingsinstellingen (EKBI's), aan de kredietkwaliteitscategorieën.

5.   Bij de beoordeling van de kredietkwaliteitsvereisten, houdt het Eurosysteem rekening met kredietbeoordelingsinformatie van kredietbeoordelingssystemen uit één van de drie bronnen die zijn opgenomen deel vier, titel V.".

6.

In artikel 69 wordt lid 2 geschrapt.

7.

In artikel 70 wordt het volgende lid 3 bis ingevoegd:

"3 bis.   Ten aanzien van schuldbewijzen die worden uitgegeven of worden gegarandeerd door agentschappen, moet de emittent of garant gevestigd zijn in een eurogebiedlidstaat.".

8.

In artikel 73 wordt lid 1 vervangen door:

"1.   Opdat effecten op onderpand van activa beleenbaar zijn, dienen alle kasstroomgenererende activa die dienen als onderpand voor de effecten op onderpand van activa homogeen te zijn, dat wil zeggen dat het mogelijk is dat ze gerapporteerd worden op basis van één van de opgenomen leningsgewijze sjablonen ("loan-level templates") waarnaar in bijlage VIII wordt verwezen en die betrekking hebben op één van de volgende activa:

a)

hypotheekleningen op niet-zakelijk onroerend goed;

b)

leningen aan kleine en middelgrote bedrijven (kmo's);

c)

autoleningen;

d)

consumptief krediet;

e)

uitstaande leasingvorderingen;

f)

kredietkaartontvangsten.".

9.

Artikel 74 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 3 wordt vervangen door:

"3.   Voor de toepassing van lid 2 wordt een hypotheektrustee of een vorderingentrustee geacht een tussenpersoon te zijn.";

b)

lid 4 wordt vervangen door:

"4.   De debiteuren en crediteuren van de kasstroomgenererende activa moeten gevestigd zijn of, indien het natuurlijke personen betreft, ingezeten zijn in de EER. De debiteuren die natuurlijke personen zijn moeten zich binnen de EEA bevinden op het moment dat de kasstroomgenererende activa werden geïnitieerd. Enige bijbehorende zekerheid moet zich in de EER bevinden en het op de kasstroomgenererende activa toepasselijke recht moet het recht van een EER-land zijn.".

10.

Artikel 78 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt vervangen door:

"1.   Alomvattende en gestandaardiseerde leningsgewijze gegevens inzake het depot van kasstroomgenererende activa die dienen als onderpand voor effecten op onderpand van activa worden beschikbaar gesteld in overeenstemming met de in bijlage VIII weergegeven procedures, waaronder de informatie over de vereiste scores inzake gegevenskwaliteit en de vereisten voor de leningsgewijze gegevens. Bij de beleenbaarheidsbeoordeling houdt het Eurosysteem rekening met: a) niet-ingediende gegevens; en b) hoe vaak in specifieke velden de leningsgewijze gegevens nietszeggend worden bevonden.";