ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 157

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
14 juni 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/972 van de Commissie van 7 juni 2019 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Džiugas (BGA))

1

 

*

Verordening (EU) 2019/973 van de Commissie van 13 juni 2019 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bispyribac, denatoniumbenzoaat, fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop en tebufenozide in of op bepaalde producten ( 1 )

3

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/974 van de Commissie van 12 juni 2019 tot goedkeuring van de door de lidstaten op grond van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad ingediende nationale programma's ter verbetering van de productie en afzet van producten van de bijenteelt (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4177)

28

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2019/975 van 13 juni 2019 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4495)  ( 1 )

31

 

*

Besluit (EU) 2019/976 van de Europese Centrale Bank van 29 mei 2019 houdende vaststelling van de beginselen voor het formuleren van doelstellingen en het delen van feedback in gezamenlijk toezichthoudende teams en tot intrekking van Besluit (EU) 2017/274 (ECB/2019/14)

61

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2018/1977 van de Raad van 11 december 2018 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde visserijproducten voor de periode 2019-2020 ( PB L 317 van 14.12.2018 )

67

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

14.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 157/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/972 VAN DE COMMISSIE

van 7 juni 2019

tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen ("Džiugas" (BGA))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 is de door Litouwen ingediende aanvraag tot registratie van de naam "Džiugas" bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (2).

(2)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012, moet de naam "Džiugas" worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De naam "Džiugas" wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Met de in de eerste alinea vermelde naam wordt een product aangeduid van categorie 1.3. (Kaas) als opgenomen in bijlage XI bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie (3).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 juni 2019.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Phil HOGAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  PB C 28 van 23.1.2019, blz. 3.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 179 van 19.6.2014, blz. 36).


14.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 157/3


VERORDENING (EU) 2019/973 VAN DE COMMISSIE

van 13 juni 2019

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bispyribac, denatoniumbenzoaat, fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop en tebufenozide in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor fenoxycarb, flurochloridone, propaquizafop en tebufenozide zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage III, deel A, bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor quizalofop-P-ethyl en quizalofop-P-tefuryl, uitgedrukt als quizalofop, inclusief quizalofop-P, zijn MRL's vastgesteld in bijlage III, deel A, bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor bispyribac en denatoniumbenzoaat zijn in Verordening (EG) nr. 396/2005 geen MRL's vastgesteld, en aangezien deze werkzame stoffen niet zijn opgenomen in bijlage IV bij die verordening, is de standaardwaarde van 0,01 mg/kg, als vastgesteld in artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing.

(2)

Voor bispyribac heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (2) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht. Zij heeft aanbevolen een MRL voor rijst vast te stellen. Er bestaan geen andere vergunningen voor deze stof. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL's voor alle andere goederen in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens.

(3)

Wat denatoniumbenzoaat betreft, heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (3) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht. Alle bestaande vergunningen voor gewasbeschermingsmiddelen die denatoniumbenzoaat bevatten, zijn beperkt tot gebruik als afweermiddel in de bosbouw en zijn niet bestemd voor rechtstreekse toepassing op eetbare gewassen. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL's in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens.

(4)

Wat fenoxycarb betreft, heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (4) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht. Zij heeft aanbevolen de MRL's voor appelen, peren, kweeperen, mispels, loquats/Japanse mispels, pruimen, tafeldruiven, wijndruiven, runderen (spier, vet, lever, nier), schapen (spier, vet, lever, nier), geiten (spier, vet, lever, nier), paardachtigen (spier, vet, lever, nier) en melk (runderen, schapen, geiten, paarden) te verlagen. Voor andere producten heeft de EFSA aanbevolen om de bestaande MRL's te handhaven. Wat de MRL's voor sinaasappelen, citroenen, mandarijnen, abrikozen en tafelolijven betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat bepaalde gegevens ontbraken en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(5)

Wat flurochloridone betreft, heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (5) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht. De EFSA heeft voorgesteld om de residudefinitie te wijzigen. Zij heeft aanbevolen de MRL's voor aardappelen, wortels, knolselderij, pastinaken, zonnebloemzaad en katoenzaad te verlagen. Zij heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor wortelpeterselie, mais, tarwe, varkens (spier, vet, lever, nier), runderen (spier, vet, lever, nier), schapen (spier, vet, lever, nier), geiten (spier, vet, lever, nier), paardachtigen (spier, vet, lever, nier) en melk (schapen, geiten) bepaalde gegevens ontbraken en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(6)

Wat quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl en propaquizafop betreft, heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (6) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht. De EFSA heeft voorgesteld om de residudefinitie te wijzigen en de MRL's voor grapefruits/pompelmoezen, sinaasappelen, citroenen, limoenen/lemmetjes, mandarijnen, appelen, peren, kweeperen, mispels, loquats/Japanse mispels, abrikozen, kersen (zoet), perziken, pruimen, tafeldruiven, wijndruiven, aardbeien, bramen/braambessen, frambozen (geel en rood), blauwe bessen, aalbessen (rood, wit en zwart), kruisbessen (geel, groen en rood), rozenbottels, vlierbessen, tafelolijven, kumquats, aardappelen, rode bieten, wortels, knolselderij, mierikswortels, aardperen/topinamboers, pastinaken, wortelpeterselie, radijzen, schorseneren, koolrapen, rapen, knoflook, uien, sjalotten, paprika's, aubergines, okra's, okers, komkommers, augurken, courgettes, meloenen, pompoenen, watermeloenen, spruitjes, Chinese kool/petsai, boerenkolen, koolrabi's, sla, andijvie, witlof/witloof/Brussels lof, kervel, bieslook, bladselderij/snijselder, peterselie, salie, rozemarijn, tijm, basilicum en eetbare bloemen, laurierblad, dragon, bonen (met peul), bonen (zonder peul), erwten (met peul), erwten (zonder peul), linzen (vers), asperges, bleekselderij, artisjokken, preien, bonen (gedroogd), linzen (gedroogd), erwten (gedroogd), lupinen/lupinebonen (gedroogd), katoenzaad, olijven voor oliewinning, kruidenthee van wortels en suikerbiet te verlagen. Voor andere producten heeft zij voorgesteld de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven. Zij heeft geconcludeerd dat voor veldsla, sla, andijvie, tuinkers en andere kiemen en scheuten, winterkers, raketsla/rucola, rode amsoi, babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten), spinazie, snijbiet, kruidenthee van bloemen, kruidenthee van bladeren en kruiden, als specerij gebruikte zaden, als specerij gebruikte vruchten, varkens (spier, vet, lever, nier), runderen (spier, vet, lever, nier), schapen (spier, vet, lever, nier), geiten (spier, vet, lever, nier), paardachtigen (spier, vet, lever, nier), pluimvee (spier, vet, lever), melk (runderen, schapen, geiten, paarden) en vogeleieren bepaalde gegevens ontbraken en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(7)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor quizalofop-P-ethyl dat in Canada op mais wordt gebruikt. Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 heeft de betrokken lidstaat deze aanvraag geëvalueerd en is het evaluatieverslag bij de Commissie ingediend. De EFSA heeft de aanvraag en het evaluatieverslag beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft geschonken aan de risico's voor de consument en, in voorkomend geval, voor dieren en zij heeft een met redenen omkleed advies over het voorgestelde MRL uitgebracht (7). De EFSA heeft geconcludeerd dat aan alle vereisten met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de gevraagde wijziging veilig is voor de consument.

(8)

Wat tebufenozide betreft, heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (8) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht. Zij heeft aanbevolen het MRL voor kastanjes te verlagen. Voor andere producten heeft zij voorgesteld de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven. Zij heeft geconcludeerd dat voor kersen (zoet), rijst, varkens (lever, nier), runderen (lever, nier), schapen (vet, lever, nier), geiten (vet, lever, nier), paardachtigen (lever, nier), pluimvee (spier, vet, lever), melk (runderen, schapen, geiten, paarden) en vogeleieren bepaalde gegevens ontbraken en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. Met betrekking tot broccoli, sluitkolen, Chinese kool/petsai, boerenkolen, veldsla, sla, andijvie, tuinkers en andere kiemen en scheuten, winterkers, raketsla/rucola, rode amsoi, babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten), spinazie, postelein, snijbiet, druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten, waterkers, kervel, basilicum en eetbare bloemen, koolzaad, suikerriet, varkens (spier, vet), runderen (spier, vet), schapen (spier), geiten (spier), paardachtigen (spier, vet) en pluimvee (spier) heeft de EFSA geconcludeerd dat de Codex-grenswaarden (CXL) voor die producten veilig zijn voor de consument. Daarom moeten de MRL's voor die producten op hetzelfde niveau worden vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(9)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten en waarvoor geen invoertoleranties of CXL's bestaan, moeten de MRL's worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(10)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak om bepaalde bepaalbaarheidsgrenzen aan te passen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde goederen specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor een aantal stoffen moeten worden vastgesteld.

(11)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(12)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(13)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

Deze verordening moet voorzien in overgangsregelingen voor producten die vóór de wijziging van de MRL's zijn vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(15)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(16)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 4 januari 2020 in de Unie zijn geproduceerd of ingevoerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 4 januari 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 juni 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bispyribac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(1):5142.

(3)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for denathonium benzoate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(3):5232.

(4)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenoxycarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(1):5155.

(5)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for flurochloridone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(1):5144.

(6)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl and propaquizafop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(12):5050.

(7)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Setting of import tolerance for quizalofop-P-ethyl in genetically modified maize. EFSA Journal 2018;16(4)5250.

(8)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tebufenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(2):5190.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In Bijlage II worden de volgende kolommen voor bispyribac, denatoniumbenzoaat, fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop en tebufenozide toegevoegd:

"Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Bispyribac (som van bispyribac, zouten en esters daarvan, uitgedrukt als bispyribac)

Denatoniumbenzoaat (som van denatonium en zouten daarvan, uitgedrukt als denatoniumbenzoaat)

Fenoxycarb (F)

Flurochloridone (som van cis- en trans-isomeren) (F)

Quizalofop (som van quizalofop, zouten, esters (inclusief propaquizafop) en conjugaten daarvan, uitgedrukt als quizalofop (alle verhoudingen van samenstellende isomeren))

Tebufenozide (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0110000

Citrusvruchten

 

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

2

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroenen

 

 

 

 

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

 

 

 

 

0110990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0120000

Noten

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0120010

Amandelen

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05

0120020

Paranoten

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120030

Cashewnoten

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120040

Kastanjes

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120050

Kokosnoten

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120060

Hazelnoten

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120070

Macadamianoten

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120080

Pecannoten

 

 

0,05

 

 

0,01  (*1)

0120090

Pijnboompitten

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120100

Pistaches

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120110

Walnoten

 

 

0,05

 

 

0,05

0120990

Overige (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0130000

Pitvruchten

 

 

0,7

 

0,02  (*1)

1

0130010

Appelen

 

 

 

 

 

 

0130020

Peren

 

 

 

 

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

 

 

 

 

0130040

Mispels

 

 

 

 

 

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

 

 

 

 

 

0130990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0140000

Steenvruchten

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0140010

Abrikozen

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0140020

Kersen (zoet)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1) (+)

0140030

Perziken

 

 

1,5

 

 

0,5

0140040

Pruimen

 

 

0,6

 

 

0,01  (*1)

0140990

Overige (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01  (*1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0151000

a)

druiven

 

 

0,5

 

 

4

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

aardbeien

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0153000

c)

rubussoorten

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0153010

Bramen/braambessen

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153020

Dauwbramen

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

 

 

 

 

2

0153990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Blauwe bessen

 

 

 

 

 

3

0154020

Veenbessen

 

 

 

 

 

0,5

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154050

Rozenbottels

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154080

Vlierbessen

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0160000

Diverse vruchten met

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0161000

a)

eetbare schil

 

 

 

 

 

 

0161010

Dadels

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161020

Vijgen

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161030

Tafelolijven

 

 

3 (+)

 

 

0,01  (*1)

0161040

Kumquats

 

 

0,01  (*1)

 

 

2

0161050

Carambola's

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161070

Jambolans/djamblangs

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161990

Overige (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

 

 

 

 

0,5

0162020

Lychees

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162050

Sterappelen

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0163010

Avocado's

 

 

 

 

 

1

0163020

Bananen

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163030

Mango's

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163040

Papaja's

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163050

Granaatappels

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163060

Cherimoya's

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163070

Guaves

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163080

Ananassen

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163090

Broodvruchten

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163100

Doerians

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0211000

a)

aardappelen

 

 

 

0,01  (*1)

0,1

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0212010

Cassave/maniok

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

 

 

 

 

0212990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213020

Wortels

 

 

 

0,08

0,2

 

0213030

Knolselderij

 

 

 

0,08

0,08

 

0213040

Mierikswortels

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213060

Pastinaken

 

 

 

0,08

0,2

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

 

0,08 (+)

0,2

 

0213080

Radijzen

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213090

Schorseneren

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213100

Koolrapen

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213110

Rapen

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213990

Overige (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0220000

Bolgewassen

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0220010

Knoflook

 

 

 

 

0,04

 

0220020

Uien

 

 

 

 

0,04

 

0220030

Sjalotten

 

 

 

 

0,04

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0220990

Overige (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0230000

Vruchtgroenten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomaten

 

 

 

 

0,05

1,5

0231020

Paprika's

 

 

 

 

0,01  (*1)

1,5

0231030

Aubergines

 

 

 

 

0,05

1,5

0231040

Okra's, okers

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Overige (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Komkommers

 

 

 

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

 

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

 

 

 

0232990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Meloenen

 

 

 

 

 

 

0233020

Pompoenen

 

 

 

 

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

 

 

 

0233990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

suikermais

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

 

 

 

0,4

 

0241010

Broccoli

 

 

 

 

 

0,5

0241020

Bloemkolen

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0241990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

 

 

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0242020

Sluitkolen

 

 

 

 

0,6

5

0242990

Overige (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

 

 

 

0,01  (*1)

10

0243010

Chinese kool/petsai

 

 

 

 

 

 

0243020

Boerenkolen

 

 

 

 

 

 

0243990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

koolrabi's

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

slasoorten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,2

10

0251010

Veldsla

 

 

 

 

(+)

 

0251020

Sla

 

 

 

 

(+)

 

0251030

Andijvie

 

 

 

 

(+)

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

 

 

 

(+)

 

0251050

Winterkers

 

 

 

 

(+)

 

0251060

Raketsla/rucola

 

 

 

 

(+)

 

0251070

Rode amsoi

 

 

 

 

(+)

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

 

 

 

(+)

 

0251990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

10

0252010

Spinazie

 

 

 

 

0,2 (+)

 

0252020

Postelein

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0252030

Snijbiet

 

 

 

 

0,04 (+)

 

0252990

Overige (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0254000

d)

waterkers

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,2

 

0256010

Kervel

 

 

 

 

 

10

0256020

Bieslook

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256030

Bladselderij/snijselder

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256040

Peterselie

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256050

Salie

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256060

Rozemarijn

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256070

Tijm

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

 

 

 

 

20

0256090

Laurierblad

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256100

Dragon

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0260000

Peulgroenten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0260010

Bonen (met peul)

 

 

 

 

0,3

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

 

 

 

0,2

 

0260030

Erwten (met peul)

 

 

 

 

0,03

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

 

 

 

0,2

 

0260050

Linzen

 

 

 

 

0,2

 

0260990

Overige (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0270000

Stengelgroenten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Asperges

 

 

 

 

 

 

0270020

Kardoenen

 

 

 

 

 

 

0270030

Bleekselderij

 

 

 

 

 

 

0270040

Knolvenkel

 

 

 

 

 

 

0270050

Artisjokken

 

 

 

 

 

 

0270060

Preien

 

 

 

 

 

 

0270070

Rabarber

 

 

 

 

 

 

0270080

Bamboescheuten

 

 

 

 

 

 

0270090

Palmharten

 

 

 

 

 

 

0270990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

 

 

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

 

 

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

 

 

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0300010

Bonen

 

 

 

 

0,2

 

0300020

Linzen

 

 

 

 

0,2

 

0300030

Erwten

 

 

 

 

0,2

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0300990

Overige (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0401010

Lijnzaad

 

 

 

 

0,3

0,01  (*1)

0401020

Pinda's/aardnoten

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401040

Sesamzaad

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401050

Zonnebloemzaad

 

 

 

 

0,8

0,01  (*1)

0401060

Koolzaad

 

 

 

 

2

2

0401070

Sojabonen

 

 

 

 

0,2

0,01  (*1)

0401080

Mosterdzaad

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401090

Katoenzaad

 

 

 

 

0,1

0,01  (*1)

0401100

Pompoenzaad

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401110

Saffloerzaad

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401120

Bernagiezaad

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401130

Huttentutzaad

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401140

Hennepzaad

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401150

Wonderbonen

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401990

Overige (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402000

Oliehoudende vruchten

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

3

 

 

 

0402020

Palmpitten

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402990

Overige (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0500000

GRANEN

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500010

Gerst

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500030

Mais

0,01  (*1)

 

 

 

0,02

0,01  (*1)

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500050

Haver

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500060

Rijst

0,02  (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

3 (+)

0500070

Rogge

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500080

Sorghum

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500090

Tarwe

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500990

Overige (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0610000

Thee

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0620000

Koffiebonen

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0630000

Kruidenthee van

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

bloemen

 

 

 

 

0,8

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

(+)

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

 

 

 

(+)

 

0631030

Roos

 

 

 

 

(+)

 

0631040

Jasmijn

 

 

 

 

(+)

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

 

(+)

 

0631990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

 

 

 

0,8

 

0632010

Aardbei

 

 

 

 

(+)

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

(+)

 

0632030

Maté

 

 

 

 

(+)

 

0632990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

wortels

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0633010

Valeriaan

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

0633990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0640000

Cacaobonen

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0700000

HOP

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0800000

SPECERIJEN

 

 

 

 

 

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anijs

 

 

 

 

(+)

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

 

(+)

 

0810030

Selderij

 

 

 

 

(+)

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

(+)

 

0810050

Komijn

 

 

 

 

(+)

 

0810060

Dille

 

 

 

 

(+)

 

0810070

Venkel

 

 

 

 

(+)

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

 

(+)

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

 

(+)

 

0810990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

(+)

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

 

 

 

(+)

 

0820030

Karwij

 

 

 

 

(+)

 

0820040

Kardemom

 

 

 

 

(+)

 

0820050

Jeneverbes

 

 

 

 

(+)

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

 

 

 

(+)

 

0820070

Vanille

 

 

 

 

(+)

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

(+)

 

0820990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kaneel

 

 

 

 

 

 

0830990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

 

 

 

 

 

0840010

Zoethout

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840020

Gember (10)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Overige (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

 

 

 

0850990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0860010

Saffraan

 

 

 

 

 

 

0860990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0870010

Foelie

 

 

 

 

 

 

0870990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0900010

Suikerbiet

 

 

 

 

0,06

0,01  (*1)

0900020

Suikerriet

 

 

 

 

0,01  (*1)

1

0900030

Wortelcichorei

 

 

 

 

0,08

0,01  (*1)

0900990

Overige (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

1010000

Producten afkomstig van

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

1011000

a)

varkens

 

 

 

 

 

 

1011010

Spier

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011020

Vet

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011030

Lever

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1011040

Nier

 

 

 

(+)

0,1 (+)

0,02  (*1) (+)

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

 

 

0,1 (+)

0,05 (+)

1011990

Overige (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1012000

b)

runderen

 

 

 

 

 

 

1012010

Spier

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012020

Vet

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012030

Lever

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1012040

Nier

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1012990

Overige (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1013000

c)

schapen

 

 

 

 

 

 

1013010

Spier

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1013020

Vet

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1013030

Lever

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1013040

Nier

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1013990

Overige (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1014000

d)

geiten

 

 

 

 

 

 

1014010

Spier

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1014020

Vet

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1014030

Lever

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1014040

Nier

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1014990

Overige (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1015000

e)

paardachtigen

 

 

 

 

 

 

1015010

Spier

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015020

Vet

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015030

Lever

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1015040

Nier

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1015990

Overige (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1016000

f)

pluimvee

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

1016010

Spier

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

(+)

1016020

Vet

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016030

Lever

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016040

Nier

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016990

Overige (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

 

 

 

 

 

1017010

Spier

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,01  (*1)

1017020

Vet

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,02  (*1)

1017030

Lever

 

 

 

 

0,03 (+)

0,02  (*1)

1017040

Nier

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017990

Overige (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1020000

Melk

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,015

0,01  (*1)

1020010

Runderen

 

 

 

 

(+)

(+)

1020020

Schapen

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020030

Geiten

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020040

Paarden

 

 

 

 

(+)

(+)

1020990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Vogeleieren

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1030010

Kippen

 

 

 

 

(+)

(+)

1030020

Eenden

 

 

 

 

(+)

(+)

1030030

Ganzen

 

 

 

 

(+)

(+)

1030040

Kwartels

 

 

 

 

(+)

(+)

1030990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

vetoplosbaar

Fenoxycarb (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 14 juni 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0161030

Tafelolijven

Flurochloridone (som van cis- en trans-isomeren) (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 14 juni 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213070

Wortelpeterselie

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 14 juni 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011010

Spier

1011020

Vet

1011030

Lever

1011040

Nier

1012010

Spier

1012020

Vet

1012030

Lever

1012040

Nier

1013010

Spier

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1014010

Spier

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

1015010

Spier

1015020

Vet

1015030

Lever

1015040

Nier

1020020

Schapen

1020030

Geiten

Quizalofop (som van quizalofop, zouten, esters (inclusief propaquizafop) en conjugaten daarvan, uitgedrukt als quizalofop (alle verhoudingen van samenstellende isomeren))

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat voor propaquizafop bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 14 juni 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251010

Veldsla

0251020

Sla

0251030

Andijvie

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla/rucola

0251070

Rode amsoi

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat voor quizalofop-P-ethyl bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 14 juni 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0252010

Spinazie

0252030

Snijbiet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat voor quizalofop-P-ethyl bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 14 juni 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0631010

Kamille

0631020

Hibiscus/roselle

0631030

Roos

0631040

Jasmijn

0631050

Lindebloesem

0632010

Aardbei

0632020

Rooibos

0632030

Maté

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat voor quizalofop-P-ethyl bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven, analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 14 juni 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderij

0810040

Koriander

0810050

Komijn

0810060

Dille

0810070

Venkel

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0820010

Piment

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0820030

Karwij

0820040

Kardemom

0820050

Jeneverbes

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0820070

Vanille

0820080

Tamarinde

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat voor quizalofop-P-tefuryl bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 14 juni 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011010

Spier

1011020

Vet

1011030

Lever

1011040

Nier

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1012010

Spier

1012020

Vet

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013010

Spier

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014010

Spier

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1015010

Spier

1015020

Vet

1015030

Lever

1015040

Nier

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1016010

Spier

1016020

Vet

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1017010

Spier

1017020

Vet

1017030

Lever

1017040

Nier

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

Tebufenozide (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 14 juni 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140020

Kersen (zoet)

0500060

Rijst

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de bevestigende analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 14 juni 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011030

Lever

1011040

Nier

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1015030

Lever

1015040

Nier

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1016010

Spier

1016020

Vet

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels"

2)

In deel A van Bijlage III worden de kolommen voor fenoxycarb, flurochloridon, quizalofop, propaquizafop en tebufenozide geschrapt.


(*1)  Bepaalbaarheidsgrens

(1)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.


BESLUITEN

14.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 157/28


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/974 VAN DE COMMISSIE

van 12 juni 2019

tot goedkeuring van de door de lidstaten op grond van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad ingediende nationale programma's ter verbetering van de productie en afzet van producten van de bijenteelt

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4177)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 57, eerste alinea, onder c),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 55 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 hebben alle lidstaten hun driejarig nationaal programma voor de productie en afzet van bijenteeltproducten voor de bijenteeltjaren 2020, 2021 en 2022 aan de Commissie toegezonden.

(2)

De 28 programma's voldoen aan de doelstellingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en bevatten alle informatie die is vereist op grond van artikel 4 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1368 van de Commissie (2).

(3)

De Uniebijdrage aan elk nationaal programma moet worden bepaald overeenkomstig artikel 55, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en artikel 4 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1366 van de Commissie (3).

(4)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De door België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk ingediende nationale programma's voor de productie en afzet van producten van de bijenteelt voor de bijenteeltjaren 2020, 2021 en 2022 worden hierbij goedgekeurd.

Artikel 2

De Unie mag niet meer aan de in artikel 1 bedoelde nationale programma's bijdragen dan de in de bijlage vermelde maximumbedragen voor de bijenteeltjaren 2020, 2021 en 2022.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 juni 2019.

Voor de Commissie

Phil HOGAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1368 van de Commissie van 6 augustus 2015 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft steun in de bijenteeltsector (PB L 211 van 8.8.2015, blz. 9).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1366 van de Commissie van 11 mei 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft steun in de bijenteeltsector (PB L 211 van 8.8.2015, blz. 3).


BIJLAGE

Financiële Uniebijdrage aan de nationale bijenteeltprogramma's voor de bijenteeltjaren 2020, 2021 en 2022

(in EUR)

 

Bijenteeltjaar 2020

Bijenteeltjaar 2021

Bijenteeltjaar 2022

België

160 330

160 400

160 255

Bulgarije

1 635 982

1 636 211

1 636 134

Tsjechië

1 266 168

1 266 168

1 266 168

Denemarken

175 240

163 641

146 265

Duitsland

1 656 621

1 656 621

1 656 621

Estland

100 000

100 000

100 000

Ierland

45 000

45 000

45 000

Griekenland

3 235 867

3 237 292

3 234 354

Spanje

5 634 999

5 635 000

5 634 999

Frankrijk

3 454 130

3 455 651

3 452 515

Kroatië

1 000 850

1 001 291

1 000 382

Italië

3 544 718

3 546 279

3 543 060

Cyprus

100 000

100 000

100 000

Letland

207 500

207 500

248 398

Litouwen

486 900

487 114

486 672

Luxemburg

15 337

15 344

15 330

Hongarije

3 120 330

3 121 704

3 118 871

Malta

8 333

8 333

8 333

Nederland

190 000

190 000

190 000

Oostenrijk

880 301

880 688

879 889

Polen

3 937 807

3 939 541

3 935 966

Portugal

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Roemenië

5 248 731

5 251 043

5 246 276

Slovenië

380 000

380 000

380 000

Slowakije

734 909

735 232

734 565

Finland

140 500

140 500

140 500

Zweden

330 857

330 857

330 857

Verenigd Koninkrijk

558 590

558 590

558 590

EU-28

40 000 000

40 000 000

40 000 000


14.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 157/31


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE (EU) 2019/975

van 13 juni 2019

tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4495)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 9, lid 4,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire controles in het intra-uniale handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name artikel 10, lid 4,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (3), en met name artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie (4) zijn in bepaalde lidstaten, waar gevallen van Afrikaanse varkenspest in tamme of wilde varkens zijn bevestigd ("de betrokken lidstaten"), maatregelen op het gebied van de diergezondheid vastgesteld in verband met die ziekte. In de bijlage bij dat uitvoeringsbesluit zijn bepaalde gebieden in de betrokken lidstaten afgebakend, die in de lijsten in de delen I tot en met IV van die bijlage zijn opgenomen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende risiconiveaus op basis van de epidemiologische situatie van die ziekte. De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU is verscheidene keren gewijzigd om rekening te houden met veranderingen in de epidemiologische situatie ten aanzien van Afrikaanse varkenspest in de Unie die in die bijlage moeten worden weerspiegeld. De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU is laatstelijk gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/950 van de Commissie (5), naar aanleiding van gevallen van Afrikaanse varkenspest in Polen en Hongarije.

(2)

Sinds de datum waarop Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/950 is vastgesteld, hebben zich in Litouwen bijkomende gevallen van Afrikaanse varkenspest bij tamme varkens voorgedaan die ook in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU moeten worden weerspiegeld.

(3)

In juni 2019 zijn twee een uitbraken van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij tamme varkens in de districten Šakiai en Marijampolė in Litouwen, in gebieden die momenteel zijn opgenomen in de lijst in deel II van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU. Door deze uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij tamme varkens moet in die bijlage met een hoger risiconiveau rekening worden gehouden. Bijgevolg moeten deze door Afrikaanse varkenspest getroffen gebieden in Litouwen nu in de lijst in deel III in plaats van in deel II van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU worden opgenomen.

(4)

In juni 2019 hebben zich enkele gevallen van Afrikaanse varkenspest voorgedaan bij wilde varkens in het district Elblaski in Polen, in de onmiddellijke nabijheid van gebieden die momenteel zijn opgenomen in de lijst in deel I van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU. Door deze gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens moet in die bijlage met een hoger risiconiveau rekening worden gehouden. Bijgevolg moet dit door Afrikaanse varkenspest getroffen gebied in Polen in de lijst in deel II in plaats van in deel I van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU worden opgenomen.

(5)

Om rekening te houden met recente ontwikkelingen in de epidemiologische evolutie van Afrikaanse varkenspest in de Unie, en met het oog op de proactieve bestrijding van de met de verspreiding van die ziekte samenhangende risico's, moeten voor Litouwen en Polen nieuwe gebieden met een hoog risico van voldoende omvang worden afgebakend en in de lijsten in de delen I, II en III van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU worden opgenomen. De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 juni 2019.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.

(2)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(3)  PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(4)  Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie van 9 oktober 2014 betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU (PB L 295 van 11.10.2014, blz. 63).

(5)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/950 van de Commissie van 7 juni 2019 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (PB L 152 van 11.6.2019, blz. 97).


BIJLAGE

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU wordt vervangen door:

"BIJLAGE

DEEL I

1.   België

De volgende gebieden in België:

in de provincie Luxemburg:

het gebied dat met de wijzers van de klok mee wordt afgebakend door:

de grens met Frankrijk,

Rue Mersinhat,

de N818 tot de kruising met de N83,

de N83 tot de kruising met de N884,

de N884 tot de kruising met de N824,

de N824 tot de kruising met Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

de N845 tot de kruising met de N85,

de N85 tot de kruising met de N40,

de N40 tot de kruising met de N802,

de N802 tot de kruising met de N825,

de N825 tot de kruising met de E25-E411,

de E25-E411 tot de kruising met de N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

de grens met het Groothertogdom Luxemburg,

de grens met Frankrijk,

de N87 tot de kruising met de N871 ter hoogte van Rouvroy,

de N871 tot de kruising met de N88,

de N88 tot de kruising met de Rue Baillet Latour,

de Rue Baillet Latour tot de kruising met de N811,

de N811 tot de kruising met de N88,

de N88 tot de kruising met de N883 ter hoogte van Aubange,

de N883 tot de kruising met de N81 ter hoogte van Aubange,

de N81 tot de kruising met de E25-E411,

de E25-E411 tot de kruising met de N40,

de N40 tot de kruising met de Rue du Fet,

Rue du Fet,

de Rue de l'Accord tot de kruising met de Rue de la Gaume,

de Rue de la Gaume tot de kruising met de Rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

de N894 tot de kruising met de N85,

de N85 tot de kruising met de grens met Frankrijk.

2.   Bulgarije

De volgende gebieden in Bulgarije:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

within municipality of Dulovo:

Boil,

Vokil,

Grancharovo,

Doletz,

Oven,

Okorsh,

Oreshene,

Paisievo,

Pravda,

Prohlada,

Ruyno,

Sekulovo,

Skala,

Yarebitsa,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

within municipality of Silistra:

Vetren,

in Dobrich region:

whole municipality of Baltchik,

whole municipality of General Toshevo,

whole municipality of Dobrich,

whole municipality of Dobrich-selska (