ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 305

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
29 november 2018


Inhoud

 

III   Andere handelingen

Bladzijde

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 46/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1810]

1

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 47/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1811]

3

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 48/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1812]

4

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 49/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1813]

5

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 50/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1814]

13

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 51/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1815]

15

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 52/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1816]

17

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 53/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1817]

18

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 54/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1818]

19

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 55/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1819]

21

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 56/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1820]

23

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 57/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1821]

24

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 58/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1822]

25

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 59/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage XI (Elektronische communicatie, audiovisuele diensten en informatiemaatschappij) bij de EER-overeenkomst [2018/1823]

26

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 60/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/1824]

27

 

*

Besluit van het gemengd comité van de EER nr. 61/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/1825]

28

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 62/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/1826]

29

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 63/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/1827]

30

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 64/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/1828]

31

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 65/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/1829]

32

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 66/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst [2018/1830]

33

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 67/2017 van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst [2018/1831]

34

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


III Andere handelingen

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/1


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 46/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1810]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1917 van de Commissie van 27 oktober 2016 tot wijziging van Beschikking 2009/821/EG wat de lijsten van grensinspectieposten en veterinaire eenheden in Traces betreft (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden. Wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(3)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In deel 1.2 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt in punt 39 (Besluit 2009/821/EG van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 D 1917: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1917 van de Commissie van 27 oktober 2016 (PB L 296 van 1.11.2016, blz. 17).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1917 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 296 van 1.11.2016, blz. 17.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/3


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 47/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1811]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1898 van de Commissie van 26 oktober 2016 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/764/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met klassieke varkenspest in sommige lidstaten (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake levende dieren, andere dan vissen en aquacultuurdieren, en dierlijke producten zoals eicellen, embryo's en sperma. Wetgeving over deze aangelegenheden is niet van toepassing op IJsland, zoals vermeld in punt 2 van de inleiding van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op IJsland.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden. Wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In deel 3.2 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt in punt 48 (Uitvoeringsbesluit 2013/764/EU van de Commissie) onder de titel „BESLUITEN WAARMEE DE EVA-LANDEN EN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN” het volgende punt ingevoegd:

„, gewijzigd bij:

32016 D 1898: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1898 van de Commissie van 26 oktober 2016 (PB L 293 van 28.10.2016, blz. 39).

Dit besluit is niet van toepassing op IJsland.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken tekst in de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1898 is authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 293 van 28.10.2016, blz. 39.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/4


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 48/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1812]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1964 van de Commissie van 9 november 2016 betreffende de vergunningen voor een dolomiet-magnesietpreparaat voor melkkoeien en andere melkproducerende herkauwers, gespeende biggen en mestvarkens, en voor een montmorilloniet-illietpreparaat voor alle diersoorten als toevoegingsmiddel voor diervoeding (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake diervoeding. Wetgeving inzake diervoeding is niet van toepassing op Liechtenstein zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen bij bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(3)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk II van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt na punt 176 (Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1833 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„177.

32016 R 1964 : Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1964 van de Commissie van 9 november 2016 betreffende de vergunningen voor een dolomiet-magnesietpreparaat voor melkkoeien en andere melkproducerende herkauwers, gespeende biggen en mestvarkens, en voor een montmorilloniet-illietpreparaat voor alle diersoorten als toevoegingsmiddel voor diervoeding (PB L 303 van 10.11.2016, blz. 7).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1964 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 303 van 10.11.2016, blz. 7.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/5


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 49/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1813]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Verordening (EG) nr. 967/2008 van de Raad van 29 september 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (4) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Verordening (EG) nr. 1254/2008 van de Commissie van 15 december 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (5) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(6)

Verordening (EG) nr. 537/2009 van de Commissie van 19 juni 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 ten aanzien van de lijst van derde landen waaruit bepaalde op biologische wijze verkregen landbouwproducten van oorsprong moeten zijn om in de Gemeenschap in de handel te worden gebracht (6) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(7)

Verordening (EG) nr. 710/2009 van de Commissie van 5 augustus 2009 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad, betreffende de vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de biologische dierlijke aquacultuurproductie en de biologische productie van zeewier (7) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(8)

Verordening (EU) nr. 271/2010 van de Commissie van 24 maart 2010 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad, wat het logo voor biologische productie van de Europese Unie betreft (8) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(9)

Verordening (EU) nr. 471/2010 van de Commissie van 31 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 ten aanzien van de lijst van derde landen waaruit bepaalde op biologische wijze verkregen landbouwproducten van oorsprong moeten zijn om in de Europese Unie in de handel te worden gebracht (9) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

(10)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 344/2011 van de Commissie van 8 april 2011 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (10) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(11)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 426/2011 van de Commissie van 2 mei 2011 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (11) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(12)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 590/2011 van de Commissie van 20 juni 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (12) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(13)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1084/2011 van de Commissie van 27 oktober 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (13) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(14)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1267/2011 van de Commissie van 6 december 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (14) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(15)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 126/2012 van de Commissie van 14 februari 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 wat bewijsstukken betreft en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit de Verenigde Staten van Amerika betreft (15) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(16)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 203/2012 van de Commissie van 8 maart 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (16) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(17)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 505/2012 van de Commissie van 14 juni 2012 houdende wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (17) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(18)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 508/2012 van de Commissie van 20 juni 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (18) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(19)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 751/2012 van de Commissie van 16 augustus 2012 tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (19) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(20)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 125/2013 van de Commissie van 13 februari 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (20) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(21)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 392/2013 van de Commissie van 29 april 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008, wat het controlesysteem voor de biologische productie betreft (21) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(22)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 567/2013 van de Commissie van 18 juni 2013 tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (22) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(23)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 586/2013 van de Commissie van 20 juni 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft en tot afwijking van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wat de datum voor de indiening van het jaarverslag betreft (23) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(24)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1030/2013 van de Commissie van 24 oktober 2013 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (24) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(25)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1364/2013 van de Commissie van 17 december 2013 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad, wat betreft het gebruik van niet-biologische aquacultuurjuvenielen en niet-biologisch zaad van tweekleppige schaal- en schelpdieren in de biologische aquacultuur (25) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(26)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2014 van de Commissie van 8 april 2014 houdende wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (26) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(27)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 355/2014 van de Commissie van 8 april 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (27) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(28)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 442/2014 van de Commissie van 30 april 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008, wat betreft verzoeken tot opneming in de lijst van derde landen die voor gelijkwaardigheidsdoeleinden zijn erkend met het oog op de invoer van biologische producten (28) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(29)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 644/2014 van de Commissie van 16 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (29) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(30)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 829/2014 van de Commissie van 30 juli 2014 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (30) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(31)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 836/2014 van de Commissie van 31 juli 2014 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (31) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(32)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1287/2014 van de Commissie van 28 november 2014 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (32), gewijzigd bij PB L 28 van 4.2.2015, blz. 48, moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(33)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1358/2014 van de Commissie van 18 december 2014 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad, wat betreft de herkomst van biologische aquacultuurdieren, aquacultuurhouderijpraktijken, voeder voor biologische aquacultuurdieren en voor gebruik in de biologische aquacultuur toegestane producten en stoffen (33) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(34)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/131 van de Commissie van 23 januari 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (34), zoals gerectificeerd in PB L 241 van 17.9.2015, blz. 51, moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(35)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/931 van de Commissie van 17 juni 2015 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (35) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(36)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1980 van de Commissie van 4 november 2015 tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (36) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(37)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2345 van de Commissie van 15 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (37) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(38)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/459 van de Commissie van 18 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (38) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(39)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/673 van de Commissie van 29 april 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (39) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(40)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/910 van de Commissie van 9 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (40) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(41)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1330 van de Commissie van 2 augustus 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (41) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(42)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Verordeningen (EEG) nr. 207/93 (42), (EG) nr. 223/2003 (43) en (EG) nr. 1452/2003 (44) van de Commissie worden wij Verordening (EG) nr. 889/2008 ingetrokken en moeten derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(43)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Verordening (EG) nr. 345/2008 van de Commissie (45) wordt bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 ingetrokken en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(44)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Verordening (EG) nr. 1788/2001 van de Commissie (46) is in de EU ingetrokken en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(45)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(46)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Verordeningen (EG) nr. 834/2007, (EG) nr. 889/2008, (EG) nr. 967/2008, (EG) nr. 1235/2008, (EG) nr. 1254/2008, (EG) nr. 537/2009, (EG) nr. 710/2009, (EG) nr. 271/2010, (EU) nr. 471/2010 en de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 344/2011, (EU) nr. 426/2011, (EU) nr. 590/2011, (EU) nr. 1084/2011, (EU) nr. 1267/2011, (EU) nr. 126/2012, (EU) nr. 203/2012, (EU) nr. 505/2012, (EU) nr. 508/2012, (EU) nr. 751/2012, (EU) nr. 125/2013, (EU) nr. 392/2013, (EU) nr. 567/2013, (EU) nr. 586/2013, (EU) nr. 1030/2013, (EU) nr. 1364/2013, (EU) nr. 354/2014, (EU) nr. 355/2014, (EU) nr. 442/2014, (EU) nr. 644/2014, (EU) nr. 829/2014, (EU) nr. 836/2014, (EU) nr. 1287/2014, (EU) nr. 1358/2014, (EU) 2015/131, (EU) 2015/931, (EU) 2015/1980, (EU) 2015/2345, (EU) 2016/459, (EU) 2016/673, (EU) 2016/910 en (EU) 2016/1330 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1.

(3)  PB L 264 van 3.10.2008, blz. 1.

(4)  PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25.

(5)  PB L 337 van 16.12.2008, blz. 80.

(6)  PB L 159 van 20.6.2009, blz. 6.

(7)  PB L 204 van 6.8.2009, blz. 15.

(8)  PB L 84 van 31.3.2010, blz. 19.

(9)  PB L 134 van 1.6.2010, blz. 1.

(10)  PB L 96 van 9.4.2011, blz. 15.

(11)  PB L 113 van 3.5.2011, blz. 1.

(12)  PB L 161 van 21.6.2011, blz. 9.

(13)  PB L 281 van 28.10.2011, blz. 3.

(14)  PB L 324 van 7.12.2011, blz. 9.

(15)  PB L 41 van 15.2.2012, blz. 5.

(16)  PB L 71 van 9.3.2012, blz. 42.

(17)  PB L 154 van 15.6.2012, blz. 12.

(18)  PB L 162 van 21.6.2012, blz. 1.

(19)  PB L 222 van 18.8.2012, blz. 5.

(20)  PB L 43 van 14.2.2013, blz. 1.

(21)  PB L 118 van 30.4.2013, blz. 5.

(22)  PB L 167 van 19.6.2013, blz. 30.

(23)  PB L 169 van 21.6.2013, blz. 51.

(24)  PB L 283 van 25.10.2013, blz. 15.

(25)  PB L 343 van 19.12.2013, blz. 29.

(26)  PB L 106 van 9.4.2014, blz. 7.

(27)  PB L 106 van 9.4.2014, blz. 15.

(28)  PB L 130 van 1.5.2014, blz. 39.

(29)  PB L 177 van 17.6.2014, blz. 42.

(30)  PB L 228 van 31.7.2014, blz. 9.

(31)  PB L 230 van 1.8.2014, blz. 10.

(32)  PB L 348 van 4.12.2014, blz. 1.

(33)  PB L 365 van 19.12.2014, blz. 97.

(34)  PB L 23 van 29.1.2015, blz. 1.

(35)  PB L 151 van 18.6.2015, blz. 1.

(36)  PB L 289 van 5.11.2015, blz. 6.

(37)  PB L 330 van 16.12.2015, blz. 29.

(38)  PB L 80 van 31.3.2016, blz. 14.

(39)  PB L 116 van 30.4.2016, blz. 8.

(40)  PB L 153 van 10.6.2016, blz. 23.

(41)  PB L 210 van 4.8.2016, blz. 43.

(42)  PB L 25 van 2.2.1993, blz. 5.

(43)  PB L 31 van 6.2.2003, blz. 3.

(44)  PB L 206 van 15.8.2003, blz. 17.

(45)  PB L 108 van 18.4.2008, blz. 8.

(46)  PB L 243 van 13.9.2001, blz. 3.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


BIJLAGE

Hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tekst van punt 54b (Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad) wordt vervangen door:

32007 R 0834: Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1), gewijzigd bij:

32008 R 0967: Verordening (EG) nr. 967/2008 van de Raad van 29 september 2008 (PB L 264 van 3.10.2008, blz. 1).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt aangepast:

In de bijlage wordt het volgende toegevoegd:

„IS: lífrænt.

NO: økologisk.””.

2)

Na punt 54b (Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad) worden de volgende punten ingevoegd:

„54ba.

32008 R 0889: Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1), gewijzigd bij:

32008 R 1254: Verordening (EG) nr. 1254/2008 van de Commissie van 15 december 2008 (PB L 337 van 16.12.2008, blz. 80),

32009 R 0710: Verordening (EG) nr. 710/2009 van de Commissie van 5 augustus 2009 (PB L 204 van 6.8.2009, blz. 15),

32010 R 0271: Verordening (EU) nr. 271/2010 van de Commissie van 24 maart 2010 (PB L 84 van 31.3.2010, blz. 19),

32011 R 0344: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 344/2011 van de Commissie van 8 april 2011 (PB L 96 van 9.4.2011, blz. 15),

32011 R 0426: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 426/2011 van de Commissie van 2 mei 2011 (PB L 113 van 3.5.2011, blz. 1),

32012 R 0126: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 126/2012 van de Commissie van 14 februari 2012 (PB L 41 van 15.2.2012, blz. 5),

32012 R 0203: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 203/2012 van de Commissie van 8 maart 2012 (PB L 71 van 9.3.2012, blz. 42),

32012 R 0505: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 505/2012 van de Commissie van 14 juni 2012 (PB L 154 van 15.6.2012, blz. 12),

32013 R 0392: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 392/2013 van de Commissie van 29 april 2013 (PB L 118 van 30.4.2013, blz. 5),

32013 R 1030: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1030/2013 van de Commissie van 24 oktober 2013 (PB L 283 van 25.10.2013, blz. 15),

32013 R 1364: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1364/2013 van de Commissie van 17 december 2013 (PB L 343 van 19.12.2013, blz. 29),

32014 R 0354: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2014 van de Commissie van 8 april 2014 (PB L 106 van 9.4.2014, blz. 7),

32014 R 0836: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 836/2014 van de Commissie van 31 juli 2014 (PB L 230 van 1.8.2014, blz. 10),

32014 R 1358: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1358/2014 van de Commissie van 18 december 2014 (PB L 365 van 19.12.2014, blz. 97),

32016 R 0673: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/673 van de Commissie van 29 april 2016 (PB L 116 van 30.4.2016, blz. 8).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt aangepast:

a)

In artikel 95, lid 9, worden de woorden „vóór 1 juli 2010” vervangen door de woorden „vóór de datum van inwerkingtreding van Besluit nr. 49/2017 van het Gemengd Comité van de EER van 17 maart 2017.”

b)

In bijlage XII ter wordt het volgende toegevoegd:

„—

In het IJslands: Dýraafurðir sem eru framleiddar án notkunar á sýklalyfjum.

In het Noors: Animalske produkter som er produsert uten bruk av antibiotika.”

54bb.

32008 R 1235: Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25), gewijzigd bij:

32009 R 0537: Verordening (EG) nr. 537/2009 van de Commissie van 19 juni 2009 (PB L 159 van 20.6.2009, blz. 6),

32010 R 0471: Verordening (EU) nr. 471/2010 van de Commissie van 31 mei 2010 (PB L 134 van 1.6.2010, blz. 1),

32011 R 0590: Verordening (EU) nr. 590/2011 van de Commissie van 20 juni 2011 (PB L 161 van 21.6.2011, blz. 9),

32011 R 1084: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1084/2011 van de Commissie van 27 oktober 2011 (PB L 281 van 28.10.2011, blz. 3),

32011 R 1267: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1267/2011 van de Commissie van 6 december 2011 (PB L 324 van 7.12.2011, blz. 9),

32012 R 0126: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 126/2012 van de Commissie van 14 februari 2012 (PB L 41 van 15.2.2012, blz. 5),

32012 R 0508: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 508/2012 van de Commissie van 20 juni 2012 (PB L 162 van 21.6.2012, blz. 1),

32012 R 0751: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 751/2012 van de Commissie van 16 augustus 2012 (PB L 222 van 18.8.2012, blz. 5),

32013 R 0125: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 125/2013 van de Commissie van 13 februari 2013 (PB L 43 van 14.2.2013, blz. 1),

32013 R 0567: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 567/2013 van de Commissie van 18 juni 2013 (PB L 167 van 19.6.2013, blz. 30),

32013 R 0586: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 586/2013 van de Commissie van 20 juni 2013 (PB L 169 van 21.6.2013, blz. 51),

32014 R 0355: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 355/2014 van de Commissie van 8 april 2014 (PB L 106 van 9.4.2014, blz. 15),

32014 R 0442: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 442/2014 van de Commissie van 30 april 2014 (PB L 130 van 1.5.2014, blz. 39),

32014 R 0644: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 644/2014 van de Commissie van 16 juni 2014 (PB L 177 van 17.6.2014, blz. 42),

32014 R 0829: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 829/2014 van de Commissie van 30 juli 2014 (PB L 228 van 31.7.2014, blz. 9),

32014 R 1287: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1287/2014 van de Commissie van 28 november 2014 (PB L 348 van 4.12.2014, blz. 1),

32015 R 0131: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/131 van de Commissie van 23 januari 2015 (PB L 23 van 29.1.2015, blz. 1),

32015 R 0931: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/931 van de Commissie van 17 juni 2015 (PB L 151 van 18.6.2015, blz. 1),

32015 R 1980: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1980 van de Commissie van 4 november 2015 (PB L 289 van 5.11.2015, blz. 6),

32015 R 2345: Verordening (EU) 2015/2345 van de Commissie van 15 december 2015 (PB L 330 van 16.12.2015, blz. 29).”

32016 R 0459: Verordening (EU) 2016/459 van de Commissie van 18 maart 2016 (PB L 80 van 31.3.2016, blz. 14).”

32016 R 0910: Verordening (EU) 2016/910 van de Commissie van 9 juni 2016 (PB L 153 van 10.6.2016, blz. 23).”

32016 R 1330: Verordening (EU) 2016/1330 van de Commissie van 2 augustus 2016 (PB L 210 van 4.8.2016, blz. 43).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt aangepast:

In artikel 16, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

„De Commissie mag een EVA-staat verzoeken op te treden als corapporteur. De betrokken lidstaat mag naar eigen goeddunken deze taak aanvaarden.””.

3)

De tekst van de punten 54e (Verordening (EEG) nr. 207/93 van de Commissie), 54zzf (Verordening (EG) nr. 1788/2001 van de Commissie), 54zzg (Verordening (EG) nr. 223/2003 van de Commissie), 54zzq (Verordening (EG) nr. 1452/2003 van de Commissie) en 54zzzx (Verordening (EG) nr. 345/2008 van de Commissie) wordt geschrapt.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/13


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 50/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1814]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/1785 van de Commissie van 7 oktober 2016 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cymoxanil, fosfaan en fosfidezouten en natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat en natrium-p-nitrofenolaat in of op bepaalde producten Verordening (EU) 2016/1785 van de Commissie van 7 oktober 2016 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cymoxanil, fosfaan en fosfidezouten en natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat en natrium-p-nitrofenolaat in of op bepaalde producten (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake diervoeding en levensmiddelen. Wetgeving inzake diervoeding en levensmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen bij bijlage I en de inleiding bij hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(3)

De bijlagen I en II bij de EER-overeenkomst moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk II van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt in punt 40 (Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 1785: Verordening (EU) 2016/1785 van de Commissie van 7 oktober 2016 (PB L 273 van 8.10.2016, blz. 10).”.

Artikel 2

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 54zzy (Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 1785: Verordening (EU) 2016/1785 van de Commissie van 7 oktober 2016 (PB L 273 van 8.10.2016, blz. 10).”.

Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2016/1785 zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 273 van 8.10.2016, blz. 10.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/15


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 51/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1815]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna de „EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/1822 van de Commissie van 13 oktober 2016 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor aclonifen, deltamethrin, fluazinam, methomyl, sulcotrione en thiodicarb in of op bepaalde producten (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) 2016/1866 van de Commissie van 17 oktober 2016 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor dec-3-een-2-on, acibenzolar-S-methyl en hexachloorbenzeen in of op bepaalde producten (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake diervoeding en levensmiddelen. Wetgeving inzake diervoeding en levensmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen bij bijlage I en de inleiding bij hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

De bijlagen I en II bij de EER-overeenkomst moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk II van bijlage I bij de EER-overeenkomst worden in punt 40 (Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad) de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32016 R 1822: Verordening (EU) 2016/1822 van de Commissie van 13 oktober 2016 (PB L 281 van 18.10.2016, blz. 1),

32016 R 1866: Verordening (EU) 2016/1866 van de Commissie van 17 oktober 2016 (PB L 286 van 21.10.2016, blz. 4).”.

Artikel 2

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst worden in punt 54zzy (Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad) de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32016 R 1822: Verordening (EU) 2016/1822 van de Commissie van 13 oktober 2016 (PB L 281 van 18.10.2016, blz. 1),

32016 R 1866: Verordening (EU) 2016/1866 van de Commissie van 17 oktober 2016 (PB L 286 van 21.10.2016, blz. 4).”.

Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Verordeningen (EU) 2016/1822 en (EU) 2016/1866 zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 281 van 18.10.2016, blz. 1.

(2)  PB L 286 van 21.10.2016, blz. 4.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/17


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 52/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1816]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1834 van de Commissie van 17 oktober 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 37/2010 wat de stof monepantel betreft (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XIII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 13 (Verordening (EU) nr. 37/2010 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 1834: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1834 van de Commissie van 17 oktober 2016 (PB L 280 van 18.10.2016, blz. 22).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1834 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 280 van 18.10.2016, blz. 22.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/18


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 53/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1817]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1936 van de Commissie van 4 november 2016 tot goedkeuring van calciumoxide (ongebluste kalk) als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van de productsoorten 2 en 3 (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt na punt 12zzzzg (Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1950 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„12zzzzh

. 32016 R 1936: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1936 van de Commissie van 4 november 2016 tot goedkeuring van calciumoxide (ongebluste kalk) als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van de productsoorten 2 en 3 (PB L 299 van 5.11.2016, blz. 48).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1936 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 299 van 5.11.2016, blz. 48.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/19


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 54/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1818]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2288 van de Commissie van 16 december 2016 tot goedkeuring van piperonylbutoxide als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 18 (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2289 van de Commissie van 16 december 2016 tot goedkeuring van epsilon-Momfluorothrine als werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 18 (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2290 van de Commissie van 16 december 2016 tot goedkeuring van perazijnzuur als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van de productsoorten 11 en 12 (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2291 van de Commissie van 16 december 2016 tot goedkeuring van L(+)-melkzuur als werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 1 (4) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst worden na punt 12zzzzh (Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1936 van de Commissie) de volgende punten ingevoegd:

„12zzzzi.

32016 R 2288: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2288 van de Commissie van 16 december 2016 tot goedkeuring van piperonylbutoxide als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 18 (PB L 344 van 17.12.2016, blz. 65).

12zzzzj.

32016 R 2289: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2289 van de Commissie van 16 december 2016 tot goedkeuring van epsilon-Momfluorothrine als werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 18 (PB L 344 van 17.12.2016, blz. 68).

12zzzzk.

32016 R 2290: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2290 van de Commissie van 16 december 2016 tot goedkeuring van perazijnzuur als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van de productsoorten 11 en 12 (PB L 344 van 17.12.2016, blz. 71).

12zzzzl.

32016 R 2291: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2291 van de Commissie van 16 december 2016 tot goedkeuring van L(+)-melkzuur als werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 1 (PB L 344 van 17.12.2016, blz. 74).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/2288, 2016/2289, 2016/2290 en 2016/2291 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 344 van 17.12.2016, blz. 65.

(2)  PB L 344 van 17.12.2016, blz. 68.

(3)  PB L 344 van 17.12.2016, blz. 71.

(4)  PB L 344 van 17.12.2016, blz. 74.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/21


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 55/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1819]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/950 van de Commissie van 15 juni 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011, wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen 2,4-DB, beta-cyfluthrin, carfentrazone-ethyl, Coniothyrium minitans stam CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamide, deltamethrin, dimethenamid-P, ethofumesaat, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazaat, imazamox, iodosulfuron, iprodion, isoxaflutool, linuron, maleïnehydrazide, mesotrione, oxasulfuron, pendimethalin, picoxystrobin, silthiofam en trifloxystrobin (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/952 van de Commissie van 15 juni 2016 tot goedkeuring van de werkzame stof met een laag risico Saccharomyces cerevisiae stam LAS02 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1424 van de Commissie van 25 augustus 2016 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof thifensulfuron-methyl overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1429 van de Commissie van 26 augustus 2016 tot goedkeuring van de werkzame stof Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (4) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

In punt 13a (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie) worden de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32016 R 0950: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/950 van de Commissie van 15 juni 2016 (PB L 159 van 16.6.2016, blz. 3),

32016 R 0952: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/952 van de Commissie van 15 juni 2016 (PB L 159 van 16.6.2016, blz. 10),

32016 R 1424: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1424 van de Commissie van 25 augustus 2016 (PB L 231 van 26.8.2016, blz. 25),

32016 R 1429: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1429 van de Commissie van 26 augustus 2016 (PB L 232 van 27.8.2016, blz. 1).”.

2.

Na punt 13zzzzzzn (Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1426 van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:

„13zzzzzzo.

32016 R 0952: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/952 van de Commissie van 15 juni 2016 tot goedkeuring van de werkzame stof met een laag risico Saccharomyces cerevisiae stam LAS02 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 159 van 16.6.2016, blz. 10).

13zzzzzzp.

32016 R 1424: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1424 van de Commissie van 25 augustus 2016 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof thifensulfuron-methyl overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 231 van 26.8.2016, blz. 25).

13zzzzzzq.

32016 R 1429: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1429 van de Commissie van 26 augustus 2016 tot goedkeuring van de werkzame stof Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 232 van 27.8.2016, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/950, 2016/952, 2016/1424 en 2016/1429 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 159 van 16.6.2016, blz. 3.

(2)  PB L 159 van 16.6.2016, blz. 10.

(3)  PB L 231 van 26.8.2016, blz. 25.

(4)  PB L 232 van 27.8.2016, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/23


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 56/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1820]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1978 van de Commissie van 11 november 2016 tot goedkeuring van de basisstof zonnebloemolie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

In punt 13a (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 1978: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1978 van de Commissie van 11 november 2016 (PB L 305 van 12.11.2016, blz. 23).”.

2.

Na punt 13zzzzzzq (Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1429 van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„13zzzzzzr.

32016 R 1978: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1978 van de Commissie van 11 november 2016 tot goedkeuring van de basisstof zonnebloemolie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 305 van 12.11.2016, blz. 23).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1978 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 305 van 12.11.2016, blz. 23.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/24


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 57/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1821]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/635 van de Commissie van 22 april 2016 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2870/2000 betreffende bepaalde referentiemethoden voor de analyse van gedistilleerde dranken (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake gedistilleerde dranken. Wetgeving inzake gedistilleerde dranken is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XXVII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(3)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XXVII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 8 (Verordening (EG) nr. 2870/2000 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 0635: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/635 van de Commissie van 22 april 2016 (PB L 108 van 23.4.2016, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/635 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 108 van 23.4.2016, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/25


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 58/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1822]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1 van de Commissie van 3 januari 2017 betreffende procedures voor vaartuigidentificatie in het kader van Richtlijn 2013/53/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende pleziervaartuigen en waterscooters (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XXXI van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt na punt 2 (Richtlijn 2013/53/EU van het Europees Parlement en de Raad) het volgende punt ingevoegd:

„3.

32017 R 0001: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1 van de Commissie van 3 januari 2017 betreffende procedures voor vaartuigidentificatie in het kader van Richtlijn 2013/53/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende pleziervaartuigen en waterscooters (PB L 1, van 4.1.2017, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 1 van 4.1.2017, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/26


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 59/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage XI (Elektronische communicatie, audiovisuele diensten en informatiemaatschappij) bij de EER-overeenkomst [2018/1823]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XI bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XI bij de EER-overeenkomst wordt in punt 5k (Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32013 L 0037: Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 (PB L 175 van 27.6.2013, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2013/37/EU zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 175 van 27.6.2013, blz. 1.

(*1)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/27


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 60/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/1824]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-Overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt in punt 13c (Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 L 2309: Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 (PB L 345 van 20.12.2016, blz. 48).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn (EU) 2016/2309 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 345 van 20.12.2016, blz. 48.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/28


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 61/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/1825]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-Overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit (EU) 2016/1945 van de Commissie van 14 oktober 2016 inzake de gelijkwaardigheid tussen bepaalde categorieën van rijbewijzen (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Het reeds in de EER-overeenkomst opgenomen Besluit 2014/209/EU van de Commissie (2) wordt bij Besluit (EU) 2016/1945 ingetrokken en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(3)

Bijgevolg moet bijlage II bij de EER-overeenkomst dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt de tekst van punt 24fb (Besluit 2014/209/EU van de Commissie) vervangen door:

32016 D 1945: Besluit (EU) 2016/1945 van de Commissie van 14 oktober 2016 inzake gelijkwaardigheid tussen bepaalde categorieën van rijbewijzen (PB L 302 van 9.11.2016, blz. 62).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Besluit (EU) 2016/1945 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 302 van 9.11.2016, blz. 62.

(2)  PB L 120 van 23.4.2014, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/29


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 62/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/1826]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De lijst van derde landen die overeenkomstig Richtlijn 2008/106/EG zijn erkend wat betreft de opleiding en diplomering van zeevarenden (situatie op 1 augustus 2015) (2015/C 261/04) (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt na punt 56js (Uitvoeringsbesluit 2014/935/EU van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„56jt.

52015XC0808(02): Lijst van derde landen die overeenkomstig Richtlijn 2008/106/EG zijn erkend wat betreft de opleiding en diplomering van zeevarenden (situatie op 1 augustus 2015) (2015/C 261/04) (PB C 261 van 8.8.2015, blz. 25).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van lijst 2015/C 261/04 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB C 261 van 8.8.2015, blz. 25.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/30


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 63/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/1827]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/2096 van de Commissie van 30 november 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1254/2009 tot vaststelling van criteria waaraan lidstaten moeten voldoen om te mogen afwijken van de gemeenschappelijke basisnormen inzake beveiliging van de burgerluchtvaart en om alternatieve beveiligingsmaatregelen te mogen vaststellen (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage III bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt in punt 66hd (Verordening (EU) nr. 1254/2009 van de Commissie) het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32016 R 2096: Verordening (EU) 2016//2096 van de Commissie van 30 november 2016 (PB L 326 van 1.12.2016, blz. 7).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2016/2096 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 326 van 1.12.2016, blz. 7.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/31


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 64/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/1828]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2120 van de Commissie van 2 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1033/2006 voor wat de in artikel 3, lid 1, vermelde bepalingen betreft (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt in punt 66wc (Verordening (EG) nr. 1033/2006 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 2120: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2120 van de Commissie van 2 december 2016 (PB L 329 van 3.12.2016, blz. 70).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2120 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 329 van 3.12.2016, blz. 70.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/32


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 65/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/1829]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2345 van de Commissie van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 262/2009 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1079/2012 voor wat verwijzingen naar ICAO-bepalingen betreft (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

In punt 66we (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1079/2012 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 2345: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2345 van de Commissie van 14 december 2016 (PB L 348 van 21.12.2016, blz. 11).”.

2.

In punt 66wh (Verordening (EG) nr. 262/2009 van de Commissie) wordt het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32016 R 2345: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2345 van de Commissie van 14 december 2016 (PB L 348 van 21.12.2016, blz. 11).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2345 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 348 van 21.12.2016, blz. 11.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/33


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 66/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst [2018/1830]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/1872 van de Commissie van 6 oktober 2016 tot opstelling voor 2016 van de „Prodcom-lijst” van industriële producten overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XXI bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XXI bij de EER-overeenkomst wordt na punt 4an (Verordening (EU) 2015/1711 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„4ao.

32016 R 1872: Verordening (EU) 2016/1872 van de Commissie van 6 oktober 2016 tot opstelling voor 2016 van de „Prodcom-lijst” van industriële producten overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad (PB L 290 van 25.10.2016, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2016/1872 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 290 van 25.10.2016, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/34


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 67/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst [2018/1831]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-Overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2236 van de Commissie van 12 december 2016 tot vaststelling van de technische kenmerken voor de speciale module 2018 over de combinatie van werk en gezin (1) dient in de EER-overeenkomst te worden opgenomen.

(2)

Bijlage XXI bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XXI bij de EER-overeenkomst wordt na punt 18av (Uitvoeringsverordening (EU) 2016/8 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„18aw.

32016 R 2236: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2236 van de Commissie van 12 december 2016 tot vaststelling van de technische kenmerken voor de speciale module 2018 over de combinatie van werk en gezin (PB L 337 van 13.12.2016, blz. 6).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2236 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 337 van 13.12.2016, blz. 6.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.