ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 234

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
18 september 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1239 van de Commissie van 9 juli 2018 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief

1

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

18.9.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 234/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/1239 VAN DE COMMISSIE

van 9 juli 2018

tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (1), en met name artikel 16,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 5, lid 1, van Verordening (EU) nr. 211/2011 bepaalt dat de organisatoren van burgerinitiatieven voor het verzamelen van steunbetuigingen van ondertekenaars uitsluitend formulieren mogen gebruiken die beantwoorden aan de in bijlage III bij de verordening opgenomen modellen.

(2)

De steunbetuigingsformulieren bevatten een privacyverklaring waarin aan de ondertekenaars informatie wordt verstrekt over de verwerking van hun persoonsgegevens en over hun rechten als betrokkene. In de privacyverklaring wordt verwezen naar Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (2), die inmiddels is ingetrokken.

(3)

Richtlijn 95/46/EG is ingetrokken bij Verordening (EU) 2016/679 (3). Verordening (EU) 2016/679 is van toepassing met ingang van 25 mei 2018.

(4)

Wanneer persoonsgegevens betreffende een betrokkene bij die persoon worden verzameld, dient de verwerkingsverantwoordelijke krachtens artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 al bij de verkrijging van de persoonsgegevens bepaalde informatie aan de betrokkene te verschaffen. Die informatie moet voortaan worden verstrekt in de privacyverklaring van het model voor het steunbetuigingsformulier.

(5)

Overeenkomstig artikel 94 van Verordening (EU) 2016/679 gelden verwijzingen naar de ingetrokken Richtlijn 95/46/EG als verwijzingen naar Verordening (EU) 2016/679. Om redenen van duidelijkheid, rechtszekerheid en transparantie moet de verwijzing in de privacyverklaring worden geactualiseerd.

(6)

Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 211/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (4),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 211/2011 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tekst van de privacyverklaring als opgenomen in het model voor het steunbetuigingsformulier aan het einde van deel A wordt vervangen door:

„Privacyverklaring: overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming worden uw op dit formulier verstrekte persoonsgegevens uitsluitend ter ondersteuning van het initiatief gebruikt en aan de bevoegde nationale autoriteiten ter beschikking gesteld ter verificatie en certificering. U heeft het recht om de organisatoren van dit initiatief te verzoeken om inzage, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

De organisatoren bewaren uw gegevens gedurende maximaal 18 maanden na de datum van registratie van het voorgestelde burgerinitiatief, of gedurende één maand na de datum van indiening van het initiatief bij de Commissie, indien deze datum eerder valt. In het geval van administratieve of juridische procedures kan de bewaringstermijn worden verlengd tot uiterlijk een week na de datum van afronding van deze procedures.

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte heeft u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

De organisatoren van het burgerinitiatief zijn de verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en u kunt contact met hen opnemen aan de hand van de in dit formulier verstrekte gegevens.

De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (in voorkomend geval) zijn beschikbaar op het internetadres van het initiatief in het register van de Europese Commissie, als vermeld in dit formulier.

De contactgegevens van de nationale autoriteit die uw persoonsgegevens zal ontvangen en verwerken, en de contactgegevens van de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming kunt u vinden op http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=nl.”.

2)

De tekst van de privacyverklaring als opgenomen in het model voor het steunbetuigingsformulier aan het einde van deel B wordt vervangen door:

„Privacyverklaring: overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming worden uw op dit formulier verstrekte persoonsgegevens uitsluitend ter ondersteuning van het initiatief gebruikt en aan de bevoegde nationale autoriteiten ter beschikking gesteld ter verificatie en certificering. U heeft het recht om de organisatoren van dit initiatief te verzoeken om inzage, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

De organisatoren bewaren uw gegevens gedurende maximaal 18 maanden na de datum van registratie van het voorgestelde burgerinitiatief, of gedurende één maand na de datum van indiening van het initiatief bij de Commissie, indien deze datum eerder valt. In het geval van administratieve of juridische procedures kan de bewaringstermijn worden verlengd tot uiterlijk een week na de datum van afronding van deze procedures.

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte heeft u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

De organisatoren van het burgerinitiatief zijn de verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en u kunt contact met hen opnemen aan de hand van de in dit formulier verstrekte gegevens.

De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (in voorkomend geval) zijn beschikbaar op het internetadres van het initiatief in het register van de Europese Commissie, als vermeld in dit formulier.

De contactgegevens van de nationale autoriteit die uw persoonsgegevens zal ontvangen en verwerken, en de contactgegevens van de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming kunt u vinden op http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=nl.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 juli 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 65 van 11.3.2011, blz. 1.

(2)  Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

(3)  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

(4)  Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).