ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 178

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
16 juli 2018


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2018/994 van de Raad van 13 juli 2018 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/995 van de Commissie van 12 juli 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 wat betreft de perioden voor de indiening van inschrijvingen

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/996 van de Commissie van 12 juli 2018 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Limone Femminello del Gargano (BGA))

6

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2018/997 van de Raad van 13 juli 2018 tot wijziging van Besluit 2012/392/GBVB betreffende de GVDB-missie van de Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger)

7

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/998 van de Commissie van 12 juli 2018 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2009/177/EG wat betreft de status van Kroatië ten aanzien van koiherpesvirus (KHV) en van Finland ten aanzien van infectieuze hematopoëtische necrose (IHN), de lijst van gebieden in Ierland die vrij zijn van Bonamia ostreae, de lijst van gebieden in het Verenigd Koninkrijk die vrij zijn van Marteilia refringens, en tot wijziging van bijlage I bij Besluit 2010/221/EU wat betreft de lijst van gebieden in het Verenigd Koninkrijk die vrij zijn van Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 4381)  ( 1)

9

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Wetgevingshandelingen

BESLUITEN

16.7.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 178/1


BESLUIT (EU, Euratom) 2018/994 VAN DE RAAD

van 13 juli 2018

tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 223, lid 1,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis, lid 1,

Gezien het voorstel van het Europees Parlement,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien de goedkeuring door het Europees Parlement (1),

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (2) (de „verkiezingsakte”), die aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad (3) is gehecht, is op 1 juli 1978 in werking getreden en is sindsdien gewijzigd bij Besluit 2002/772/EG, Euratom (4).

(2)

In de verkiezingsakte dient een aantal wijzigingen te worden aangebracht.

(3)

Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 moet de Raad volgens een bijzondere wetgevingsprocedure de bepalingen vaststellen die noodzakelijk zijn voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen.

(4)

De transparantie van het verkiezingsproces en de toegang tot betrouwbare informatie zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een Europees politiek bewustzijn en om een hoge opkomst bij de verkiezingen te bewerkstelligen, en het is wenselijk dat de burgers van de Unie geruime tijd voor de verkiezingen voor het Europees Parlement worden geïnformeerd over de kandidaten bij deze verkiezingen en over de banden van nationale politieke partijen met een Europese politieke partij.

(5)

Ter bevordering van de opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en om ten volle te profiteren van de mogelijkheden die door de technologische ontwikkelingen worden geboden, zouden de lidstaten onder meer de mogelijkheid kunnen bieden om vervroegd te stemmen, per brief te stemmen en elektronisch en via internet te stemmen, waarbij met name de betrouwbaarheid van de resultaten, het stemgeheim en de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving van de Unie worden gegarandeerd.

(6)

Burgers van de Unie hebben het recht deel te nemen aan het democratische leven, met name door te stemmen of kandidaat te zijn bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

(7)

De lidstaten worden ertoe aangemoedigd de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat hun burgers die in derde landen verblijven hun stem kunnen uitbrengen bij verkiezingen voor het Europees Parlement.

(8)

De verkiezingsakte moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De verkiezingsakte wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt vervangen door:

„Artikel 1

1.   In alle lidstaten worden de leden van het Europees Parlement als vertegenwoordigers van de burgers van de Unie gekozen volgens een stelsel van evenredige vertegenwoordiging, hetzij volgens het lijstenstelsel, hetzij volgens het stelsel van één overdraagbare stem.

2.   De lidstaten kunnen het uitbrengen van voorkeurstemmen toestaan, overeenkomstig de bepalingen die zij vastleggen.

3.   De leden van het Europees Parlement worden gekozen door middel van rechtstreekse, algemene, vrije en geheime verkiezingen.”.

2)

Artikel 3 wordt vervangen door:

„Artikel 3

1.   De lidstaten kunnen bepalen dat er een minimumdrempel voor de verdeling van de zetels wordt vastgesteld. Deze drempel mag maximaal 5 % van de op nationaal niveau uitgebrachte geldige stemmen bedragen.

2.   Lidstaten waar gebruik wordt gemaakt van het lijstenstelsel bepalen een minimumdrempel voor de verdeling van de zetels voor kiesdistricten met meer dan 35 zetels. Deze drempel bedraagt minimaal 2 % en maximaal 5 % van de in het betrokken kiesdistrict, met inbegrip van lidstaten met één kiesdistrict, uitgebrachte geldige stemmen.

3.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om aan de verplichting als bedoeld in lid 2 te voldoen, en wel tijdig met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement die plaatsvinden na de eerste verkiezingen na de inwerkingtreding van Besluit (EU, Euratom) 2018/994 van de Raad (*1).

(*1)  Besluit (EU, Euratom) 2018/994 van de Raad van 13 juli 2018 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van 20 september 1976 (PB L 178 van 16.7.2018, blz. 1).”."

3)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

„Artikel 3 bis

Indien de nationale bepalingen voorzien in een uiterste datum voor de kandidaatstelling voor verkiezing voor de leden van het Europees Parlement, valt die datum ten minste drie weken vóór de datum die de betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 10, lid 1, bepaalt voor het houden van verkiezingen voor het Europees Parlement.

Artikel 3 ter

De lidstaten mogen toestaan dat op stembiljetten de naam of het logo van de Europese politieke partij waarmee de nationale politieke partij of kandidaat is verbonden, worden vermeld.”.

4)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 4 bis

De lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid om bij de verkiezingen voor het Europees Parlement vervroegd te stemmen, per brief te stemmen en elektronisch en via internet te stemmen. Als zij dat doen, nemen zij voldoende maatregelen om met name de betrouwbaarheid van de resultaten, het stemgeheim en de bescherming van persoonsgegevens te garanderen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving van de Unie.”.

5)

Artikel 9 wordt vervangen door:

„Artikel 9

1.   Bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement mag niemand meer dan eenmaal zijn stem uitbrengen.

2.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat op dubbel stemmen bij verkiezingen voor het Europees Parlement doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties staan.”.

6)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

„Artikel 9 bis

In overeenstemming met hun nationale verkiezingsprocedures kunnen de lidstaten de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun burgers die in derde landen verblijven, hun stem kunnen uitbrengen bij verkiezingen voor het Europees Parlement.

Artikel 9 ter

1.   Elke lidstaat wijst een contactinstantie aan die verantwoordelijk is voor de uitwisseling van gegevens over kiezers en kandidaten met haar tegenhangers in de overige lidstaten.

2.   Onverminderd de nationale bepalingen betreffende de inschrijving van kiezers op de kiezerslijsten en de indiening van kandidaatstellingen maakt de in lid 1 bedoelde instantie, in overeenstemming met de toepasselijke Uniewetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, ten laatste zes weken voor de eerste dag van de verkiezingsperiode bedoeld in artikel 10, lid 1, een begin met de toezending aan die tegenhangers van de gegevens vermeld in Richtlijn 93/109/EG van de Raad (*2) met betrekking tot burgers van de Unie die, in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn, zijn ingeschreven op de kiezerslijst of zich kandidaat hebben gesteld.

(*2)  Richtlijn 93/109/EG van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PB L 329 van 30.12.1993, blz. 34).”."

Artikel 2

1.   Dit besluit wordt aan de lidstaten ter goedkeuring voorgelegd volgens hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen. De lidstaten stellen het secretariaat-generaal van de Raad in kennis van de voltooiing van de procedures ter zake.

2.   Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na ontvangst van de laatste kennisgeving bedoeld in lid 1. (5)

Gedaan te Brussel, 13 juli 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

H. LÖGER


(1)  Goedkeuring van 4 juli 2018 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  PB L 278 van 8.10.1976, blz. 5.

(3)  Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976 (PB L 278 van 8.10.1976, blz. 1).

(4)  Besluit 2002/772/EG, Euratom van de Raad van 25 juni 2002 en 23 september 2002 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom (PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1).

(5)  De datum van inwerkingtreding van het besluit zal door het secretariaat-generaal van de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

16.7.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 178/4


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/995 VAN DE COMMISSIE

van 12 juli 2018

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 wat betreft de perioden voor de indiening van inschrijvingen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1),

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1240 van de Commissie van 18 mei 2016 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft openbare interventie en steun voor particuliere opslag (2), en met name artikel 28,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 van de Commissie (3) is de verkoop van mageremelkpoeder door middel van een inschrijvingsprocedure geopend. De verordening voorzag oorspronkelijk in twee deelinschrijvingen per maand, met uitzondering van de maanden augustus en december.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/472 van de Commissie (4) gewijzigd, in die zin dat het aantal perioden waarin inschrijvingen mogen worden ingediend, is verminderd tot één per maand en dat in de maand augustus geen dergelijke periode meer wordt ingesteld.

(3)

De ervaring die met de in 2018 gehouden deelinschrijvingen is opgedaan, leert dat er onder de huidige marktomstandigheden een toenemende belangstelling is voor de inschrijving. Het is derhalve passend het oorspronkelijke aantal perioden waarin inschrijvingen mogen worden ingediend, te herstellen en een dergelijke periode voor de maand augustus in te stellen.

(4)

Aangezien de periode in de maand augustus eindigt op de vierde dinsdag van de maand, is het passend om, teneinde te voorkomen dat er twee inschrijvingen in twee opeenvolgende weken worden gehouden, in september slechts één periode in te stellen.

(5)

Bijgevolg moet Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 wordt lid 2 vervangen door:

„2.   De perioden waarin de tweede en de daaropvolgende deelinschrijvingen mogen worden ingediend, beginnen op de eerste werkdag na afloop van de vorige periode. Die perioden eindigen op de eerste en de derde dinsdag van de maand om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel). In augustus eindigt de periode evenwel op de vierde dinsdag om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), in september op de derde dinsdag om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) en in december op de tweede dinsdag om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel). Als de betrokken dinsdag een officiële feestdag is, loopt de termijn af op de laatste werkdag die aan die dinsdag voorafgaat, om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 juli 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2018.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Phil HOGAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  PB L 206 van 30.7.2016, blz. 71.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 van de Commissie van 25 november 2016 tot opening van de verkoop van mageremelkpoeder in het kader van een openbare inschrijving (PB L 321 van 29.11.2016, blz. 45).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/472 van de Commissie van 15 maart 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 wat betreft de perioden voor de indiening van inschrijvingen (PB L 73 van 18.3.2017, blz. 5).


16.7.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 178/6


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/996 VAN DE COMMISSIE

van 12 juli 2018

tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen („Limone Femminello del Gargano” (BGA))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 53, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft de Commissie de aanvraag onderzocht van Italië tot goedkeuring van een wijziging van het productdossier van de beschermde geografische aanduiding „Limone Femminello del Gargano”, die is geregistreerd bij Verordening (EG) nr. 148/2007 van de Commissie (2).

(2)

Aangezien de betrokken wijziging niet minimaal is in de zin van artikel 53, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012, heeft de Commissie de wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van die verordening bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (3).

(3)

Aangezien de Commissie geen enkel bezwaar overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft ontvangen, moet de wijziging van het productdossier worden goedgekeurd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte wijziging van het productdossier voor de naam „Limone Femminello del Gargano” (BGA) wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2018.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Phil HOGAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 148/2007 van de Commissie van 15 februari 2007 houdende opneming van bepaalde benamingen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Geraardsbergse mattentaart (BGA) — Pataca de Galicia of Patata de Galicia (BGA) — Poniente de Granada (BOB) — Gata-Hurdes (BOB) — Patatas de Prades of Patates de Prades (BGA) — Mantequilla de Soria (BOB) — Huile d'olive de Nîmes (BOB) — Huile d'olive de Corse of Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (BOB) — Clémentine de Corse (BGA) — Agneau de Sisteron (BGA) — Connemara Hill Lamb of Uain Sléibhe Chonamara (BGA) — Sardegna (BOB) — Carota dell'Altopiano del Fucino (BGA) — Stelvio of Stilfser (BOB) — Limone Femminello del Gargano (BGA) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (BOB) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (BGA) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (BGA) — Sangueira de Barroso-Montalegre (BGA) — Batata de Trás-os-Montes (BGA) — Salpicão de Barroso-Montalegre (BGA) — Alheira de Barroso-Montalegre (BGA) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso of Borrego de leite de Barroso (BGA) — Azeite do Alentejo Interior (BOB) — Paio de Beja (BGA) — Linguíça do Baixo Alentejo of Chouriço de carne do Baixo Alentejo (BGA) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (BOB)) (PB L 46 van 16.2.2007, blz. 14).

(3)  PB C 51 van 10.2.2018, blz. 17.


BESLUITEN

16.7.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 178/7


BESLUIT (GBVB) 2018/997 VAN DE RAAD

van 13 juli 2018

tot wijziging van Besluit 2012/392/GBVB betreffende de GVDB-missie van de Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 16 juli 2012 Besluit 2012/392/GBVB (1) vastgesteld, waarbij een GVDB-missie van de Europese Unie werd ingesteld in Niger ter ondersteuning van de vermogensopbouw van de Nigerese veiligheidsactoren met het oog op de bestrijding van terrorisme en georganiseerde criminaliteit (EUCAP Sahel Niger).

(2)

Op 18 juli 2016 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2016/1172 (2) vastgesteld, waarbij EUCAP Sahel Niger wordt verlengd tot en met 15 juli 2018. Op 11 juli 2017 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2017/1253 (3) vastgesteld, waarbij een financieel referentiebedrag voor EUCAP Sahel Niger wordt voorzien tot en met 15 juli 2018.

(3)

EUCAP Sahel Niger en het bijbehorende referentiebedrag moeten tot en met 30 september 2018 worden verlengd.

(4)

Besluit 2012/392/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

EUCAP Sahel Niger zal worden uitgevoerd in een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlijking van de doelstellingen van het externe optreden van de Unie als geformuleerd in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie kan hinderen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2012/392/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 13, lid 1, wordt de laatste alinea vervangen door:

„Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven in verband met EUCAP Sahel Niger voor de periode van 16 juli 2017 tot en met 30 september 2018 moet dekken, bedraagt 31 000 000 EUR.”.

2)

In artikel 16 wordt de tweede zin vervangen door:

„Het is van toepassing tot en met 30 september 2018.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Het is van toepassing met ingang van 16 juli 2018.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

H. LÖGER


(1)  Besluit 2012/392/GBVB van de Raad van 16 juli 2012 betreffende de GVDB-missie van de Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger) (PB L 187 van 17.7.2012, blz. 48).

(2)  Besluit (GBVB) 2016/1172 van de Raad van 18 juli 2016 tot wijziging van Besluit 2012/392/GBVB betreffende de GVDB-missie van de Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger) (PB L 193 van 19.7.2016, blz. 106).

(3)  Besluit (GBVB) 2017/1253 van de Raad van 11 juli 2017 tot wijziging van Besluit 2012/392/GBVB betreffende de GVDB-missie van de Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger) (PB L 179 van 12.7.2017, blz. 15).


16.7.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 178/9


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/998 VAN DE COMMISSIE

van 12 juli 2018

tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2009/177/EG wat betreft de status van Kroatië ten aanzien van koiherpesvirus (KHV) en van Finland ten aanzien van infectieuze hematopoëtische necrose (IHN), de lijst van gebieden in Ierland die vrij zijn van Bonamia ostreae, de lijst van gebieden in het Verenigd Koninkrijk die vrij zijn van Marteilia refringens, en tot wijziging van bijlage I bij Besluit 2010/221/EU wat betreft de lijst van gebieden in het Verenigd Koninkrijk die vrij zijn van Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar)

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 4381)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (1), en met name artikel 43, lid 2, artikel 49, lid 1, artikel 50, lid 3, artikel 51, lid 2, en artikel 53, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I, deel C, bij Beschikking 2009/177/EG van de Commissie (2) bevat de lijst van lidstaten, gebieden en compartimenten die vrij zijn verklaard van bepaalde in bijlage IV, deel II, bij Richtlijn 2006/88/EG genoemde ziekten.

(2)

Op die lijst wordt het hele grondgebied van Kroatië momenteel vrij verklaard van koiherpesvirus (KHV) en wordt het hele grondgebied van Finland momenteel vrij verklaard van infectieuze hematopoëtische necrose (IHN). Deze lidstaten hebben de afgelopen jaren echter verschillende uitbraken van de respectievelijke ziekten gemeld.

(3)

Beide lidstaten hebben de Commissie informatie toegezonden waaruit blijkt dat zij overeenkomstig Richtlijn 2006/88/EG maatregelen hebben getroffen om die uitbraken aan te pakken. Die maatregelen zijn in sommige gebieden nog steeds van toepassing.

(4)

Momenteel wordt de gehele kustlijn van Ierland op die lijst vrij van Bonamia ostreae verklaard, met uitzondering van acht baaien. Wegens een recente uitbraak van Bonamia ostreae in een andere baai in het gebied van Ierland dat vrij van die ziekte is verklaard, zijn overeenkomstig Richtlijn 2006/88/EG beperkende maatregelen ingevoerd die nog steeds van toepassing zijn.

(5)

Bovendien is de gehele kustlijn van Noord-Ierland vrij van Marteilia refringens verklaard. Het Verenigd Koninkrijk heeft echter twee uitbraken van die ziekte in twee verschillende baaien in Noord-Ierland gemeld. Overeenkomstig Richtlijn 2006/88/EG zijn verplaatsingsbeperkingen ingevoerd die nog steeds van toepassing zijn.

(6)

Naar aanleiding van de door Kroatië, Finland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk toegezonden informatie mogen de betrokken gebieden niet als vrij van de respectievelijke ziekten worden beschouwd en moet de geografische begrenzing van de ziektevrije gebieden voor Kroatië, Finland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden bijgewerkt.

(7)

Bijlage I bij Besluit 2010/221/EU van de Commissie (3) bevat de lijst van lidstaten, gebieden en compartimenten die worden beschouwd als vrij van bepaalde ziekten die niet in bijlage IV, deel II, bij Richtlijn 2006/88/EG worden genoemd.

(8)

Het grondgebied van Noord-Ierland, in het Verenigd Koninkrijk, wordt op die lijst momenteel als vrij van Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar) beschouwd, met uitzondering van bepaalde baaien. Wegens een recente uitbraak van OsHV-1 μVar in een andere baai moet de geografische afbakening van het ziektevrije gebied voor het Verenigd Koninkrijk worden bijgewerkt.

(9)

Bijlage I bij Beschikking 2009/177/EG en bijlage I bij Besluit 2010/221/EU moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage I, deel C, bij Beschikking 2009/177/EG wordt de vierde kolom van de tabel („Geografische begrenzing van het ziektevrije gebied (lidstaat, gebieden of compartimenten)”) als volgt gewijzigd:

1)

In de rij „Koiherpesvirus (KHV)” wordt de vermelding voor Kroatië vervangen door: „Het hele grondgebied, met uitzondering van de volgende gebieden: het gebied dat het aquacultuurproductiebedrijf in Donji Miholjac (vergunningsnummer 2HR0109) en de rivier de Drava van de dam van Dubrava tot de monding in de rivier de Donau bevat en het gebied dat het aquacultuurproductiebedrijf in Grudnjak (vergunningsnummer 2HR0177) en de hele waterloop van de rivier de Vučica tot de monding in de rivier de Karašica en van daar de rivier de Karašica tot de monding in de rivier de Drava bevat”.

2)

In de rij „Infectieuze hematopoëtische necrose (IHN)” wordt de vermelding voor Finland vervangen door: „Het hele grondgebied, met uitzondering van het kustcompartiment in Ii, Kuivaniemi, en de volgende stroomgebieden: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 gebied Saarijärvi en 4.41 gebied Pielinen”.

3)

In de rij „Besmetting met Bonamia ostreae” wordt de vermelding voor Ierland vervangen door:

„De gehele kustlijn van Ierland, met uitzondering van:

1.

Cork Harbour;

2.

Galway Bay;

3.

Ballinakill Harbour;

4.

Clew Bay;

5.

Achill Sound;

6.

Loughmore, Blacksod Bay;

7.

Lough Foyle;

8.

Lough Swilly;

9.

Kilkieran Bay”.

4)

In de rij „Besmetting met Marteilia refringens” wordt de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk vervangen door:

„De gehele kustlijn van Groot-Brittannië

De gehele kustlijn van Noord-Ierland, met uitzondering van Belfast Lough en Dundrum Bay

De gehele kustlijn van Guernsey en Herm

Het kustgebied van de Staten van Jersey: het gebied bestaat uit het gebied dat bij eb droogvalt en het kustgebied tussen de gemiddelde hoogwaterlijn op het eiland Jersey en een denkbeeldige lijn op drie zeemijl van de gemiddelde laagwaterlijn van het eiland Jersey. Het gebied ligt in de Normandisch-Bretonse golf, in het zuidelijke deel van het Kanaal.

De gehele kustlijn van Man”.

Artikel 2

In bijlage I bij Besluit 2010/221/EU wordt in de vierde kolom van de tabel („Geografische afbakening van het gebied met goedgekeurde nationale maatregelen”) in de rij „Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar)” de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk vervangen door:

„Het grondgebied van Groot-Brittannië, met uitzondering van de Roach, de Crouch, de riviermond van de Blackwater en de Colne in Essex, de noordkust van Kent, Poole Harbour in Dorset en de Teign in Devon

Het grondgebied van Noord-Ierland, met uitzondering van Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough en Strangford Lough

Het grondgebied van Guernsey”.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2018.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14.

(2)  Beschikking 2009/177/EG van de Commissie van 31 oktober 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft bewakings- en uitroeiingsprogramma's en de ziektevrije status van lidstaten, gebieden en compartimenten (PB L 63 van 7.3.2009, blz. 15).

(3)  Besluit 2010/221/EU van de Commissie van 15 april 2010 tot goedkeuring van nationale maatregelen ter beperking van het effect van bepaalde ziekten bij aquacultuurdieren of wilde waterdieren overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad (PB L 98 van 20.4.2010, blz. 7).