ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 123

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
18 mei 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/728 van de Commissie van 24 januari 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor procedures om transacties met in een derde land gevestigde niet-financiële tegenpartijen te ontheffen van het eigenvermogensvereiste voor het risico van aanpassing van de kredietwaardering ( 1 )

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/729 van de Commissie van 26 februari 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad teneinde bepaalde drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen ( 1 )

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/730 van de Commissie van 4 mei 2018 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage met referentiedata vanaf 31 maart 2018 tot en met 29 juni 2018 in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf ( 1 )

6

 

*

Verordening (EU) 2018/731 van de Commissie van 15 mei 2018 tot vaststelling van een verbod op de visserij op golfrog in de wateren van de Unie van 7e door vaartuigen die de vlag van België voeren

82

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/732 van de Commissie van 17 mei 2018 betreffende een gemeenschappelijke methode voor het vergelijken van de eenheidsprijzen van alternatieve brandstoffen overeenkomstig Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

85

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/733 van de Commissie van 17 mei 2018 tot 284e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida

89

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/734 van de Commissie van 17 mei 2018 betreffende de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de twintigste deelinschrijving in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 geopende openbare inschrijving

92

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/735 van de Commissie van 17 mei 2018 inzake de maximumaankoopprijs voor mageremelkpoeder voor de derde bijzondere inschrijving in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/154 geopende openbare inschrijving

93

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/736 van de Commissie van 27 februari 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor bepaalde loodhoudend glas of loodhoudende keramiek bevattende elektrische en elektronische onderdelen ( 1 )

94

 

*

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/737 van de Commissie van 27 februari 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in soldeer voor het solderen aan discoïdale en planar array keramische meerlagencondensatoren met een machinaal aangebracht doorlopend gat ( 1 )

97

 

*

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/738 van de Commissie van 27 februari 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in cermet-gebaseerde trimmer-potentiometeronderdelen ( 1 )

100

 

*

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/739 van de Commissie van 1 maart 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in staal ( 1 )

103

 

*

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/740 van de Commissie van 1 maart 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in aluminium ( 1 )

106

 

*

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/741 van de Commissie van 1 maart 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in koper ( 1 )

109

 

*

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/742 van de Commissie van 1 maart 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in soldeer met een hoge smelttemperatuur ( 1 )

112

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/743 van de Commissie van 16 mei 2018 inzake een proefproject ter uitvoering van de bepalingen over administratieve samenwerking die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad door middel van het Informatiesysteem interne markt ( 1 )

115

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/744 van de Commissie van 16 mei 2018 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2008 betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met nodulaire dermatose in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 2815)  ( 1 )

119

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/745 van de Commissie van 16 mei 2018 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 2817)  ( 1 )

122

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad ( PB L 39 van 13.2.2008 )

138

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

18.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 123/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/728 VAN DE COMMISSIE

van 24 januari 2018

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor procedures om transacties met in een derde land gevestigde niet-financiële tegenpartijen te ontheffen van het eigenvermogensvereiste voor het risico van aanpassing van de kredietwaardering

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (1), en met name artikel 382, lid 5, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 382, lid 4, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013 worden transacties tussen enerzijds een instelling en anderzijds een niet-financiële tegenpartij als gedefinieerd in artikel 2, punt 9, van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (2) die de in artikel 10, leden 3 en 4, van Verordening (EU) nr. 648/2012 bepaalde clearingdrempel niet overschrijden, uitgesloten van de eigenvermogensvereisten voor het risico van aanpassing van de kredietwaardering (CVA-risico), ongeacht of die niet-financiële tegenpartij gevestigd is in de Unie of in een derde land.

(2)

In artikel 2, punt 9, van Verordening (EU) nr. 648/2012 wordt een „niet-financiële tegenpartij” gedefinieerd als een in de Unie gevestigde onderneming. De in artikel 10, lid 1, van die verordening bedoelde clearingdrempel geldt bijgevolg niet voor in derde landen gevestigde niet-financiële tegenpartijen.

(3)

In artikel 382, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013 wordt geen onderscheid gemaakt tussen niet-financiële tegenpartijen die gevestigd zijn in de Unie en niet-financiële tegenpartijen die gevestigd zijn in een derde land. Om een gelijk speelveld te waarborgen, moeten dezelfde regels gelden voor niet-financiële tegenpartijen die gevestigd zijn in de Unie en niet-financiële tegenpartijen die gevestigd zijn in een derde land.

(4)

In artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 149/2013 van de Commissie (3) worden per klasse otc-derivaten clearingdrempelwaarden vastgesteld, zoals vereist op grond van artikel 10, lid 4, van Verordening (EU) nr. 648/2012. In overweging 25 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 149/2013 wordt verduidelijkt dat „het overschrijden van een van de voor een klasse otc-derivaten vastgestelde waarden de overschrijding van de clearingdrempel voor alle klassen [moet] teweegbrengen”.

(5)

Opdat een contract wordt vrijgesteld tot aan de datum waarop het afloopt, zoals bepaald in artikel 382, lid 4, laatste alinea, van Verordening (EU) nr. 575/2013, zou het moeten volstaan dat aan de voorschriften van die verordening is voldaan bij de aanvang van het contract. Er kunnen echter gevallen zijn waarbij een instelling met een bepaalde niet-financiële tegenpartij zeer frequent, en in sommige gevallen dagelijks, transacties aangaat. In die gevallen kan het voor de instelling een onevenredige last vormen om te verifiëren of de status van de in een derde land gevestigde niet-financiële tegenpartij accuraat is weerspiegeld in de eigenvermogensvereisten voor het CVA-risico van de instelling. Daarom is het passend te voorzien in een alternatief in de vorm van een jaarlijkse verificatie van de status van de in een derde land gevestigde niet-financiële tegenpartij. De verificatiefrequentie moet echter worden verhoogd tot driemaandelijks, wanneer het bruto notionele bedrag aan transacties van een niet-financiële tegenpartij voor een klasse otc-derivaten op het punt staat de clearingdrempel voor die klasse te overschrijden. Daardoor zou op frequentere basis kunnen worden gecontroleerd of deze clearingdrempel overschreden is, aangezien dit met grotere waarschijnlijkheid het geval zal zijn.

(6)

In artikel 382, lid 4, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013 is bepaald dat transacties met niet-financiële tegenpartijen die de in artikel 10, leden 3 en 4, van Verordening (EU) nr. 648/2012 bepaalde clearingdrempel niet overschrijden, worden uitgesloten van de eigenvermogensvereisten voor het CVA-risico. Wanneer een instelling na de in Verordening (EU) nr. 575/2013 omschreven beoordeling ontdekt dat een van haar in een derde land gevestigde tegenpartijen niet als niet-financiële tegenpartij gekwalificeerd wordt, of wanneer de desbetreffende transacties de daarin bepaalde clearingdrempel overschrijden, moet de instelling in overeenstemming met titel VI van die verordening eigenvermogensvereisten voor het CVA-risico opstellen voor alle otc-derivaten met die tegenpartij die onder het toepassingsgebied van artikel 382, lid 1, van die verordening vallen.

(7)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die in samenwerking met de Europese Autoriteit voor effecten en markten zijn opgesteld en door de Europese Bankautoriteit aan de Commissie zijn voorgelegd.

(8)

De Europese Bankautoriteit heeft openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd, en heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 (4) opgerichte Stakeholdergroep bankwezen om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Voor de toepassing van artikel 382, lid 4, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013 beschouwen instellingen tegenpartijen als in een derde land gevestigde niet-financiële tegenpartijen wanneer deze aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

a)

zij zijn gevestigd in een derde land;

b)

zij zouden worden gekwalificeerd als niet-financiële tegenpartij in de zin van artikel 2, punt 9, van Verordening (EU) nr. 648/2012, mochten zij in de Unie gevestigd zijn.

2.   De instellingen verifiëren of een tegenpartij een in een derde land gevestigde niet-financiële tegenpartij is:

a)

bij de aanvang van een transactie bij transacties met een nieuwe tegenpartij;

b)

jaarlijks bij bestaande tegenpartijen;

c)

wanneer er redenen bestaan om aan te nemen dat de tegenpartij niet langer een in een derde land gevestigde niet-financiële tegenpartij is.

3.   De instellingen onderbouwen hun oordeel dat een onderneming een in een derde land gevestigde niet-financiële tegenpartij is.

Artikel 2

1.   Voor het uitsluiten van transacties met een in een derde land gevestigde niet-financiële tegenpartij van de eigenvermogensvereisten voor het CVA-risico overeenkomstig artikel 382, lid 4, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013, verifiëren de instellingen voor elke in artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 149/2013 bedoelde klasse van otc-derivaten dat de bruto notionele waarde van de otc-derivatencontracten van die niet-financiële tegenpartij in die klasse de desbetreffende in artikel 11 van die verordening bedoelde clearingdrempel niet overschrijdt.

2.   De instellingen voeren de in het eerste lid bedoelde verificatie uit in een van de volgende gevallen:

a)

bij de aanvang van elke nieuwe transactie met die tegenpartij;

b)

periodiek.

3.   Voor de toepassing van lid 2, onder b) zal de periodieke verificatie worden uitgevoerd volgens een van de volgende frequenties:

a)

jaarlijks;

b)

driemaandelijks, wanneer voor een van de otc-derivatenklassen de bruto notionele waarde van de otc-derivatentransacties van de in een derde land gevestigde niet-financiële tegenpartij meer dan 75 % van de in artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 149/2013 voor die klasse vastgestelde clearingdrempelwaarde bedraagt.

4.   De instellingen onderbouwen hun oordeel dat voor elke in artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 149/2013 bedoelde klasse van otc-derivaten de bruto notionele waarde van de otc-derivatencontracten van een in een derde land gevestigde niet-financiële tegenpartij voor die klasse de overeenkomstige in dat artikel bedoelde clearingdrempel niet overschrijdt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 januari 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338.

(2)  Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1)

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 149/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende indirecte clearingregelingen, de clearingverplichting, het openbaar register, toegang tot een handelsplatform, niet-financiële tegenpartijen, risico-inperkingstechnieken voor niet door een CTP geclearde otc-derivatencontracten (PB L 52 van 23.2.2013, blz. 11).

(4)  Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).


18.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 123/4


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/729 VAN DE COMMISSIE

van 26 februari 2018

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad teneinde bepaalde drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake drugsprecursoren (1), en met name artikel 15,

Gezien Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren (2), en met name artikel 30 bis,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004 en de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005 bevatten elk een lijst van geregistreerde stoffen waarvoor een aantal in die verordeningen vastgestelde geharmoniseerde controle- en toezichtmaatregelen gelden.

(2)

Bij de besluiten 60/12 en 60/13 van de Commissie voor verdovende middelen, genomen tijdens haar zestigste zitting op 16 maart 2017, zijn 4-aniline-N-fenethylpiperidine (ANPP) en N-fenethyl-4-piperidone (NPP) toegevoegd aan tabel I bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen van 19 december 1988 (3) (hierna „het VN-verdrag van 1988” genoemd).

(3)

Verordening (EG) nr. 273/2004 en Verordening (EG) nr. 111/2005 zijn bedoeld om in de Unie uitvoering te geven aan artikel 12 van het VN-verdrag van 1988. ANPP en NPP moeten daarom aan bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004 en aan de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005 worden toegevoegd.

(4)

De in deze bijlagen vermelde geregistreerde stoffen zijn onderverdeeld in categorieën waarop verschillende maatregelen van toepassing zijn om het juiste evenwicht te vinden tussen het dreigingsniveau van elke specifieke stof en de belemmeringen voor de legale handel. Voor stoffen van categorie 1 gelden de meest strikte controle- en toezichtmaatregelen. Stoffen van categorie 1 moeten bijvoorbeeld in beveiligde ruimten worden opgeslagen en elke marktdeelnemer die met deze stoffen werkt, moet een vergunning hebben.

(5)

ANPP is een onmiddellijke precursor van fentanyl en acetylfentanyl. NPP kan of worden gebruikt als grondstof voor ANPP (dat vervolgens kan worden gesynthetiseerd tot fentanyl), of een directe precursor voor een reeks fentanylanalogen zijn. Beide stoffen kunnen dus gemakkelijk in fentanyl en fentanylanalogen worden omgezet.

(6)

Het verkeerde gebruik en het misbruik van fentanyl en fentanylanalogen zorgen in sommige regio's van de Unie voor ernstige sociale en volksgezondheidsproblemen (met name een groeiend aantal sterfgevallen door een overdosis). Er zijn aanwijzingen dat in de Unie een aanzienlijke hoeveelheid illegaal fentanyl op basis van ANPP en NPP wordt vervaardigd. Om dit probleem aan te pakken, moeten invoercontroles op ANPP en NPP worden ingevoerd.

(7)

In de Unie worden ANPP en NPP legaal op beperkte schaal geproduceerd, verhandeld en gebruikt. De registratie van deze stoffen in categorie 1 zou daarom slechts beperkte extra administratieve lasten voor marktdeelnemers en bevoegde autoriteiten in de Unie meebrengen. Uit de raadpleging van marktdeelnemers en lidstaten bleek bovendien dat er een duidelijke voorkeur bestaat om beide stoffen in de verordeningen op te nemen als stoffen van categorie 1.

(8)

In het licht van de overwegingen 5, 6 en 7 moeten ANPP en NPP worden geregistreerd als stoffen van categorie 1 in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004 en in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005.

(9)

Verordening (EG) nr. 273/2004 en Verordening (EG) nr. 111/2005 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

Aangezien ANPP en NPP in de Unie legaal op beperkte schaal worden geproduceerd, verhandeld en gebruikt, moeten de marktdeelnemers en bevoegde autoriteiten voldoende tijd krijgen om zich op de met deze verordening doorgevoerde wijzigingen in te stellen.

(11)

Met de beide Verordeningen (EG) nr. 273/2004 en (EG) nr. 111/2005 wordt in de Unie uitvoering gegeven aan enkele bepalingen van het VN-verdrag van 1988. Gezien het nauwe materiële verband tussen die twee verordeningen is het gerechtvaardigd dat de wijzigingen door middel van één gedelegeerde handeling worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004 worden in de tabel met geregistreerde stoffen van categorie 1 op de plaats waar ze op basis van de GN-code ervan behoren te staan, na elkaar de volgende stoffen ingevoegd:

Stof

GN-benaming (indien afwijkend)

GN-code

CAS-nr.

„4-aniline-N-fenethylpiperidine (ANPP)

 

2933 39 99

21409-26-7

N-fenethyl-4-piperidone (NPP)

 

2933 39 99

39742-60-4”

Artikel 2

Wijziging van Verordening (EG) nr. 111/2005

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005 worden in de tabel met geregistreerde stoffen van categorie 1 op de plaats waar ze op basis van de GN-code ervan behoren te staan, na elkaar de volgende stoffen ingevoegd:

Stof

GN-benaming (indien afwijkend)

GN-code

CAS-nr.

„4-aniline-N-fenethylpiperidine (ANPP)

 

2933 39 99

21409-26-7

N-fenethyl-4-piperidone (NPP)

 

2933 39 99

39742-60-4”

Artikel 3

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 7 juli 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 februari 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 47 van 18.2.2004, blz. 1.

(2)  PB L 22 van 26.1.2005, blz. 1.

(3)  PB L 326 van 24.11.1990, blz. 57.


18.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 123/6


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/730 VAN DE COMMISSIE

van 4 mei 2018

tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage met referentiedata vanaf 31 maart 2018 tot en met 29 juni 2018 in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (1), en met name artikel 77 sexies, lid 2, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om te zorgen voor eenvormige voorwaarden voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen voor de toepassing van Richtlijn 2009/138/EG, moet voor elke referentiedatum technische informatie over de relevante risicovrije rentetermijnstructuren, fundamentele spreads voor de berekening van de matchingopslag en volatiliteitsaanpassingen worden vastgesteld.

(2)

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen moeten de technische informatie gebruiken, die is gebaseerd op marktgegevens met betrekking tot het eind van de laatste maand voorafgaand aan de eerste rapportagereferentiedatum waarop deze verordening van toepassing is. Op 6 april 2018 heeft de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen aan de Commissie de technische informatie met betrekking tot de marktgegevens van eind maart 2018 verstrekt. Die informatie is op 6 april 2018 bekendgemaakt in overeenstemming met artikel 77 sexies, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG.

(3)

Gezien de noodzaak van onmiddellijke beschikbaarheid van de technische informatie is het belangrijk dat deze verordening met spoed in werking treedt.

(4)

Om prudentiële redenen is het noodzakelijk dat verzekerings- en herverzekeringsondernemingen dezelfde technische informatie gebruiken voor het berekenen van de technische voorzieningen en het kernvermogen ongeacht de datum waarop zij aan hun bevoegde autoriteiten rapporteren. Deze verordening moet derhalve van toepassing zijn vanaf de eerste rapportagereferentiedatum waarop deze verordening van toepassing is.

(5)

Om zo spoedig mogelijk rechtszekerheid te bieden, is het op dwingende gronden van urgentie in verband met de beschikbaarheid van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur naar behoren gerechtvaardigd dat de maatregelen waarin deze verordening voorziet, worden vastgesteld in overeenstemming met artikel 8, in samenhang met artikel 4, van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad (2),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gebruiken de in lid 2 bedoelde technische informatie bij de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage met referentiedata vanaf 31 maart 2018 tot en met 29 juni 2018.

2.   Voor elke relevante munteenheid is de technische informatie voor het berekenen van de beste schatting in overeenstemming met artikel 77 van Richtlijn 2009/138/EG, de matchingopslag in overeenstemming met artikel 77 quater van die richtlijn en de volatiliteitsaanpassing in overeenstemming met artikel 77 quinquies van die richtlijn als volgt:

a)

de relevante risicovrije rentetermijnstructuren vastgesteld in bijlage I;

b)

de fundamentele spreads voor de berekening van de matchingopslag vastgesteld in bijlage II;

c)

voor elke relevante nationale verzekeringsmarkt de volatiliteitsaanpassingen vastgesteld in bijlage III.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 31 maart 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 mei 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).


BIJLAGE I

Relevante risicovrije rentetermijnstructuren voor de berekening van de beste schatting, zonder matchingopslag of volatiliteitsaanpassing

Looptijd (in jaren)

Euro

Tsjechische kroon

Deense kroon

Forint

Zweedse kroon

Kuna

1

– 0,362 %

0,918 %

– 0,372 %

0,021 %

– 0,450 %

0,056 %

2

– 0,258 %

1,171 %

– 0,268 %

0,547 %

– 0,263 %

0,322 %

3

– 0,083 %

1,336 %

– 0,093 %

0,724 %

– 0,025 %

0,579 %

4

0,104 %

1,454 %

0,094 %

1,027 %

0,198 %

0,833 %

5

0,285 %

1,537 %

0,274 %

1,348 %

0,410 %

1,138 %

6

0,418 %

1,589 %

0,408 %

1,710 %

0,592 %

1,439 %

7

0,556 %

1,624 %

0,546 %

1,966 %

0,756 %

1,695 %

8

0,672 %

1,654 %

0,662 %

2,158 %

0,901 %

1,888 %

9

0,783 %

1,683 %

0,773 %

2,309 %

1,027 %

2,020 %

10

0,884 %

1,712 %

0,874 %

2,453 %

1,133 %

2,129 %

11

0,975 %

1,742 %

0,965 %

2,585 %

1,277 %

2,226 %

12

1,056 %

1,770 %

1,045 %

2,703 %

1,441 %

2,314 %

13

1,127 %

1,794 %

1,117 %

2,809 %

1,604 %

2,393 %

14

1,186 %

1,820 %

1,176 %

2,904 %

1,757 %

2,465 %

15

1,233 %

1,852 %

1,222 %

2,988 %

1,897 %

2,532 %

16

1,266 %

1,891 %

1,256 %

3,063 %

2,024 %

2,593 %

17

1,293 %

1,937 %

1,283 %

3,130 %

2,138 %

2,650 %

18

1,320 %

1,986 %

1,309 %

3,189 %

2,242 %

2,703 %

19

1,350 %

2,038 %

1,339 %

3,243 %

2,335 %

2,752 %

20

1,387 %

2,090 %

1,376 %

3,292 %

2,419 %

2,799 %

21

1,431 %

2,142 %

1,421 %

3,337 %

2,496 %

2,842 %

22

1,482 %

2,194 %

1,472 %

3,378 %

2,566 %

2,883 %

23

1,537 %

2,245 %

1,528 %

3,415 %

2,630 %

2,921 %

24

1,595 %

2,295 %

1,585 %

3,450 %

2,689 %

2,957 %

25

1,653 %

2,344 %

1,643 %

3,482 %

2,743 %

2,991 %

26

1,711 %

2,390 %

1,702 %

3,512 %

2,793 %

3,024 %

27

1,770 %

2,436 %

1,761 %

3,540 %

2,839 %

3,054 %

28

1,827 %

2,480 %

1,818 %

3,566 %

2,882 %

3,083 %

29

1,883 %

2,522 %

1,875 %

3,591 %

2,922 %

3,111 %

30

1,938 %

2,562 %

1,930 %

3,614 %

2,959 %

3,137 %

31

1,991 %

2,601 %

1,983 %

3,636 %

2,994 %

3,162 %

32

2,043 %

2,639 %

2,035 %

3,656 %

3,027 %

3,186 %

33

2,093 %

2,675 %

2,086 %

3,675 %

3,058 %

3,208 %

34

2,141 %

2,709 %

2,134 %

3,694 %

3,087 %

3,230 %

35

2,188 %

2,742 %

2,181 %

3,711 %

3,114 %

3,250 %

36

2,233 %

2,774 %

2,226 %

3,727 %

3,140 %

3,270 %

37

2,276 %

2,805 %

2,269 %

3,743 %

3,165 %

3,289 %

38

2,318 %

2,834 %

2,311 %

3,758 %

3,188 %

3,307 %

39

2,358 %

2,862 %

2,351 %

3,772 %

3,210 %

3,324 %

40

2,396 %

2,889 %

2,390 %

3,785 %

3,231 %

3,341 %

41

2,433 %

2,915 %

2,427 %

3,798 %

3,251 %

3,357 %

42

2,469 %

2,940 %

2,463 %

3,811 %

3,270 %

3,372 %

43

2,503 %

2,964 %

2,497 %

3,822 %

3,288 %

3,386 %

44

2,536 %

2,988 %

2,531 %

3,834 %

3,305 %

3,400 %

45

2,568 %

3,010 %

2,562 %

3,845 %

3,322 %

3,414 %

46

2,599 %

3,031 %

2,593 %

3,855 %

3,337 %

3,427 %

47

2,628 %

3,052 %

2,623 %

3,865 %

3,352 %

3,439 %

48

2,657 %

3,072 %

2,651 %

3,875 %

3,367 %

3,451 %

49

2,684 %

3,091 %

2,679 %

3,884 %

3,381 %

3,463 %

50

2,710 %

3,109 %

2,705 %

3,893 %

3,394 %

3,474 %

51

2,736 %

3,127 %

2,731 %

3,901 %

3,407 %

3,485 %

52

2,760 %

3,144 %

2,755 %

3,910 %

3,419 %

3,495 %

53

2,784 %

3,161 %

2,779 %

3,918 %

3,431 %

3,506 %

54

2,807 %

3,177 %

2,802 %

3,925 %

3,443 %

3,515 %

55

2,829 %

3,192 %

2,824 %

3,933 %

3,454 %

3,525 %

56

2,850 %

3,207 %

2,846 %

3,940 %

3,464 %

3,534 %

57

2,871 %

3,222 %

2,866 %

3,947 %

3,475 %

3,543 %

58

2,891 %

3,236 %

2,886 %

3,954 %

3,484 %

3,551 %

59

2,910 %

3,249 %

2,906 %

3,960 %

3,494 %

3,559 %

60

2,929 %

3,262 %

2,925 %

3,966 %

3,503 %

3,567 %

61

2,947 %

3,275 %

2,943 %

3,973 %

3,512 %

3,575 %

62

2,965 %

3,287 %

2,960 %

3,979 %

3,521 %

3,582 %

63

2,982 %

3,299 %

2,978 %

3,984 %

3,529 %

3,590 %

64

2,998 %

3,311 %

2,994 %

3,990 %

3,537 %

3,597 %

65

3,014 %

3,322 %

3,010 %

3,995 %

3,545 %

3,604 %

66

3,030 %

3,333 %

3,026 %

4,001 %

3,553 %

3,610 %

67

3,045 %

3,344 %

3,041 %

4,006 %

3,560 %

3,617 %

68

3,059 %

3,354 %

3,056 %

4,011 %

3,567 %

3,623 %

69

3,074 %

3,364 %

3,070 %

4,015 %

3,574 %

3,629 %

70

3,087 %

3,374 %

3,084 %

4,020 %

3,581 %

3,635 %

71

3,101 %

3,383 %

3,097 %

4,025 %

3,588 %

3,641 %

72

3,114 %

3,392 %

3,110 %

4,029 %

3,594 %

3,646 %

73

3,127 %

3,401 %

3,123 %

4,033 %

3,600 %

3,652 %

74

3,139 %

3,410 %

3,136 %

4,038 %

3,606 %

3,657 %

75

3,151 %

3,418 %

3,148 %

4,042 %

3,612 %

3,662 %

76

3,163 %

3,427 %

3,160 %

4,046 %

3,618 %

3,668 %

77

3,174 %

3,435 %

3,171 %

4,050 %

3,624 %

3,672 %

78

3,186 %

3,442 %

3,182 %

4,053 %

3,629 %

3,677 %

79

3,196 %

3,450 %

3,193 %

4,057 %

3,634 %

3,682 %

80

3,207 %

3,458 %

3,204 %

4,061 %

3,640 %

3,686 %

81

3,217 %

3,465 %

3,214 %

4,064 %

3,645 %

3,691 %

82

3,228 %

3,472 %

3,224 %

4,068 %

3,650 %

3,695 %

83

3,237 %

3,479 %

3,234 %

4,071 %

3,654 %

3,700 %

84

3,247 %

3,486 %

3,244 %

4,074 %

3,659 %

3,704 %

85

3,256 %

3,492 %

3,253 %

4,078 %

3,664 %

3,708 %

86

3,266 %

3,499 %

3,263 %

4,081 %

3,668 %

3,712 %

87

3,275 %

3,505 %

3,272 %

4,084 %

3,673 %

3,716 %

88

3,283 %

3,511 %

3,280 %

4,087 %

3,677 %

3,719 %

89

3,292 %

3,517 %

3,289 %

4,090 %

3,681 %

3,723 %

90

3,300 %

3,523 %

3,297 %

4,093 %

3,685 %

3,727 %

91

3,309 %

3,529 %

3,306 %

4,095 %

3,689 %

3,730 %

92

3,317 %

3,535 %

3,314 %

4,098 %

3,693 %

3,734 %

93

3,324 %

3,540 %

3,322 %

4,101 %

3,697 %

3,737 %

94

3,332 %

3,546 %

3,329 %

4,103 %

3,701 %

3,740 %

95

3,340 %

3,551 %

3,337 %

4,106 %

3,704 %

3,744 %

96

3,347 %

3,556 %

3,344 %

4,109 %

3,708 %

3,747 %

97

3,354 %

3,561 %

3,352 %

4,111 %

3,711 %

3,750 %

98

3,361 %

3,566 %

3,359 %

4,113 %

3,715 %

3,753 %

99

3,368 %

3,571 %

3,366 %

4,116 %

3,718 %

3,756 %

100

3,375 %

3,576 %

3,372 %

4,118 %

3,722 %

3,759 %

101

3,382 %

3,580 %

3,379 %

4,120 %

3,725 %

3,762 %

102

3,388 %

3,585 %

3,386 %

4,123 %

3,728 %

3,765 %

103

3,395 %

3,589 %

3,392 %

4,125 %

3,731 %

3,767 %

104

3,401 %

3,594 %

3,398 %

4,127 %

3,734 %

3,770 %

105

3,407 %

3,598 %

3,405 %

4,129 %

3,737 %

3,773 %

106

3,413 %

3,602 %

3,411 %

4,131 %

3,740 %

3,775 %

107

3,419 %

3,607 %

3,417 %

4,133 %

3,743 %

3,778 %

108

3,425 %

3,611 %

3,423 %

4,135 %

3,746 %

3,780 %

109

3,431 %

3,615 %

3,428 %

4,137 %

3,749 %

3,783 %

110

3,436 %

3,619 %

3,434 %

4,139 %

3,751 %

3,785 %

111

3,442 %

3,623 %

3,439 %

4,141 %

3,754 %

3,788 %

112

3,447 %

3,626 %

3,445 %

4,143 %

3,757 %

3,790 %

113

3,452 %

3,630 %

3,450 %

4,145 %

3,759 %

3,792 %

114

3,458 %

3,634 %

3,455 %

4,147 %

3,762 %

3,795 %

115

3,463 %

3,637 %

3,461 %

4,148 %

3,764 %

3,797 %

116

3,468 %

3,641 %

3,466 %

4,150 %

3,767 %

3,799 %

117

3,473 %

3,644 %

3,471 %

4,152 %

3,769 %

3,801 %

118

3,478 %

3,648 %

3,476 %

4,153 %

3,772 %

3,803 %

119

3,483 %

3,651 %

3,480 %

4,155 %

3,774 %

3,805 %

120

3,487 %

3,655 %

3,485 %

4,157 %

3,776 %

3,807 %

121

3,492 %

3,658 %

3,490 %

4,158 %

3,779 %

3,809 %

122

3,496 %

3,661 %

3,494 %

4,160 %

3,781 %

3,811 %

123

3,501 %

3,664 %

3,499 %

4,161 %

3,783 %

3,813 %

124

3,505 %

3,667 %

3,503 %

4,163 %

3,785 %

3,815 %

125

3,510 %

3,670 %

3,508 %

4,164 %

3,787 %

3,817 %

126

3,514 %

3,673 %

3,512 %

4,166 %

3,789 %

3,819 %

127

3,518 %

3,676 %

3,516 %

4,167 %

3,791 %

3,821 %

128

3,522 %

3,679 %

3,520 %

4,169 %

3,793 %

3,822 %

129

3,526 %

3,682 %

3,524 %

4,170 %

3,795 %

3,824 %

130

3,530 %

3,685 %

3,528 %

4,172 %

3,797 %

3,826 %

131

3,534 %

3,688 %

3,532 %

4,173 %

3,799 %

3,828 %

132

3,538 %

3,690 %

3,536 %

4,174 %

3,801 %

3,829 %

133

3,542 %

3,693 %

3,540 %

4,176 %

3,803 %

3,831 %

134

3,546 %

3,696 %

3,544 %

4,177 %

3,805 %

3,833 %

135

3,550 %

3,698 %

3,548 %

4,178 %

3,807 %

3,834 %

136

3,553 %

3,701 %

3,551 %

4,179 %

3,808 %

3,836 %

137

3,557 %

3,704 %

3,555 %

4,181 %

3,810 %

3,837 %

138

3,560 %

3,706 %

3,559 %

4,182 %

3,812 %

3,839 %

139

3,564 %

3,709 %

3,562 %

4,183 %

3,814 %

3,840 %

140

3,567 %

3,711 %

3,566 %

4,184 %

3,815 %

3,842 %

141

3,571 %

3,713 %

3,569 %

4,185 %

3,817 %

3,843 %

142

3,574 %

3,716 %

3,572 %

4,187 %

3,819 %

3,845 %

143

3,578 %

3,718 %

3,576 %

4,188 %

3,820 %

3,846 %

144

3,581 %

3,720 %

3,579 %

4,189 %

3,822 %

3,848 %

145

3,584 %

3,723 %

3,582 %

4,190 %

3,823 %

3,849 %

146

3,587 %

3,725 %

3,585 %

4,191 %

3,825 %

3,851 %

147

3,590 %

3,727 %

3,589 %

4,192 %

3,826 %

3,852 %

148

3,593 %

3,729 %

3,592 %

4,193 %

3,828 %

3,853 %

149

3,597 %

3,731 %

3,595 %

4,194 %

3,829 %

3,855 %

150

3,600 %

3,734 %

3,598 %

4,195 %

3,831 %

3,856 %


Looptijd (in jaren)

Lev

Pond sterling

Roemeense leu

Zloty

IJslandse kroon

Noorse kroon

1

– 0,412 %

0,853 %

2,355 %

1,208 %

4,679 %

1,123 %

2

– 0,308 %

1,018 %

2,817 %

1,365 %

4,740 %

1,399 %

3

– 0,133 %

1,131 %

3,252 %

1,659 %

4,820 %

1,564 %

4

0,054 %

1,212 %

3,632 %

2,004 %

4,867 %

1,702 %

5

0,234 %

1,255 %

3,934 %

2,312 %

4,900 %

1,820 %

6

0,367 %

1,294 %

4,118 %

2,554 %

4,933 %

1,919 %

7

0,505 %

1,328 %

4,236 %

2,776 %

4,970 %

1,997 %

8

0,621 %

1,359 %

4,332 %

2,917 %

5,000 %

2,060 %

9

0,732 %

1,388 %

4,425 %

3,026 %

5,015 %

2,112 %

10

0,833 %

1,409 %

4,498 %

3,130 %

5,018 %

2,160 %

11

0,924 %

1,432 %

4,551 %

3,219 %

5,014 %

2,211 %

12

1,004 %

1,447 %

4,588 %

3,292 %

5,004 %

2,265 %

13

1,075 %

1,458 %

4,613 %

3,354 %

4,990 %

2,320 %

14

1,135 %

1,466 %

4,629 %

3,407 %

4,974 %

2,374 %

15

1,181 %

1,473 %

4,639 %

3,453 %

4,956 %

2,427 %

16

1,214 %

1,477 %

4,644 %

3,493 %

4,937 %

2,480 %

17

1,241 %

1,480 %

4,644 %

3,528 %

4,917 %

2,530 %

18

1,267 %

1,481 %

4,642 %

3,560 %

4,897 %

2,579 %

19

1,297 %

1,480 %

4,638 %

3,587 %

4,876 %

2,625 %

20

1,335 %

1,481 %

4,632 %

3,612 %

4,856 %

2,670 %

21

1,380 %

1,477 %

4,624 %

3,635 %

4,836 %

2,713 %

22

1,432 %

1,470 %

4,615 %

3,655 %

4,816 %

2,754 %

23

1,488 %

1,461 %

4,606 %

3,674 %

4,797 %

2,794 %

24

1,546 %

1,452 %

4,596 %

3,691 %

4,778 %

2,831 %

25

1,606 %

1,444 %

4,586 %

3,706 %

4,760 %

2,867 %

26

1,666 %

1,438 %

4,576 %

3,720 %

4,742 %

2,901 %

27

1,725 %

1,432 %

4,566 %

3,734 %

4,725 %

2,934 %

28

1,784 %

1,425 %

4,555 %

3,746 %

4,708 %

2,965 %

29

1,841 %

1,417 %

4,545 %

3,757 %

4,692 %

2,995 %

30

1,897 %

1,407 %

4,534 %

3,767 %

4,676 %

3,024 %

31

1,951 %

1,394 %

4,524 %

3,777 %

4,661 %

3,051 %

32

2,004 %

1,380 %

4,514 %

3,786 %

4,646 %

3,077 %

33

2,055 %

1,367 %

4,504 %

3,795 %

4,632 %

3,102 %

34

2,104 %

1,355 %

4,495 %

3,803 %

4,618 %

3,126 %

35

2,152 %

1,345 %

4,485 %

3,811 %

4,605 %

3,149 %

36

2,198 %

1,336 %

4,476 %

3,818 %

4,592 %

3,171 %

37

2,242 %

1,329 %

4,467 %

3,824 %

4,580 %

3,192 %

38

2,284 %

1,321 %

4,458 %

3,831 %

4,568 %

3,212 %

39

2,325 %

1,311 %

4,450 %

3,837 %

4,557 %

3,231 %

40

2,364 %

1,297 %

4,442 %

3,842 %

4,546 %

3,250 %

41

2,402 %

1,280 %

4,434 %

3,848 %

4,535 %

3,268 %

42

2,439 %

1,262 %

4,426 %

3,853 %

4,525 %

3,285 %

43

2,474 %

1,245 %

4,419 %

3,858 %

4,515 %

3,301 %

44

2,507 %

1,229 %

4,411 %

3,862 %

4,506 %

3,317 %

45

2,540 %

1,216 %

4,404 %

3,867 %

4,497 %

3,332 %

46

2,571 %

1,207 %

4,397 %

3,871 %

4,488 %

3,347 %

47

2,601 %

1,202 %

4,391 %

3,875 %

4,479 %

3,361 %

48

2,630 %

1,203 %

4,384 %

3,879 %

4,471 %

3,375 %

49

2,658 %

1,208 %

4,378 %

3,882 %

4,463 %

3,388 %

50

2,685 %

1,219 %

4,372 %

3,886 %

4,455 %

3,400 %

51

2,710 %

1,235 %

4,366 %

3,889 %

4,448 %

3,412 %

52

2,735 %

1,256 %

4,361 %

3,893 %

4,441 %

3,424 %

53

2,760 %

1,281 %

4,355 %

3,896 %

4,434 %

3,436 %

54

2,783 %

1,308 %

4,350 %

3,899 %

4,427 %

3,447 %

55

2,805 %

1,337 %

4,345 %

3,901 %

4,420 %

3,457 %

56

2,827 %

1,368 %

4,340 %

3,904 %

4,414 %

3,468 %

57

2,848 %

1,399 %

4,335 %

3,907 %

4,408 %

3,477 %

58

2,869 %

1,432 %

4,330 %

3,909 %

4,402 %

3,487 %

59

2,888 %

1,465 %

4,326 %

3,912 %

4,396 %

3,496 %

60

2,907 %

1,498 %

4,321 %

3,914 %

4,390 %

3,505 %

61

2,926 %

1,532 %

4,317 %

3,917 %

4,385 %

3,514 %

62

2,944 %

1,565 %

4,313 %

3,919 %

4,380 %

3,523 %

63

2,961 %

1,598 %

4,309 %

3,921 %

4,375 %

3,531 %

64

2,978 %

1,631 %

4,305 %

3,923 %

4,370 %

3,539 %

65

2,994 %

1,663 %

4,301 %

3,925 %

4,365 %

3,547 %

66

3,010 %

1,695 %

4,297 %

3,927 %

4,360 %

3,554 %

67

3,025 %

1,727 %

4,294 %

3,929 %

4,356 %

3,561 %

68

3,040 %

1,758 %

4,290 %

3,931 %

4,351 %

3,568 %

69

3,055 %

1,788 %

4,287 %

3,933 %

4,347 %

3,575 %

70

3,069 %

1,818 %

4,283 %

3,934 %

4,343 %

3,582 %

71

3,083 %

1,847 %

4,280 %

3,936 %

4,339 %

3,589 %

72

3,096 %

1,876 %

4,277 %

3,938 %

4,335 %

3,595 %

73

3,109 %

1,904 %

4,274 %

3,939 %

4,331 %

3,601 %

74

3,122 %

1,932 %

4,271 %

3,941 %

4,327 %

3,607 %

75

3,134 %

1,959 %

4,268 %

3,942 %

4,323 %

3,613 %

76

3,146 %

1,985 %

4,265 %

3,944 %

4,320 %

3,619 %

77

3,158 %

2,011 %

4,262 %

3,945 %

4,316 %

3,624 %

78

3,169 %

2,036 %

4,260 %

3,946 %

4,313 %

3,630 %

79

3,180 %

2,061 %

4,257 %

3,948 %

4,310 %

3,635 %

80

3,191 %

2,085 %

4,255 %

3,949 %

4,306 %

3,640 %

81

3,201 %

2,108 %

4,252 %

3,950 %

4,303 %

3,645 %

82

3,212 %

2,132 %

4,250 %

3,952 %

4,300 %

3,650 %

83

3,222 %

2,154 %

4,247 %

3,953 %

4,297 %

3,655 %

84

3,232 %

2,176 %

4,245 %

3,954 %

4,294 %

3,660 %

85

3,241 %

2,198 %

4,243 %

3,955 %

4,291 %

3,664 %

86

3,251 %

2,219 %

4,240 %

3,956 %

4,289 %

3,669 %

87

3,260 %

2,240 %

4,238 %

3,957 %

4,286 %

3,673 %

88

3,269 %

2,260 %

4,236 %

3,958 %

4,283 %

3,677 %

89

3,277 %

2,280 %

4,234 %

3,959 %

4,281 %

3,681 %

90

3,286 %

2,299 %

4,232 %

3,960 %

4,278 %

3,685 %

91

3,294 %

2,318 %

4,230 %

3,961 %

4,276 %

3,689 %

92

3,303 %

2,337 %

4,228 %

3,962 %

4,273 %

3,693 %

93

3,311 %

2,355 %

4,226 %

3,963 %

4,271 %

3,697 %

94

3,318 %

2,373 %

4,224 %

3,964 %

4,268 %

3,701 %

95

3,326 %

2,390 %

4,222 %

3,965 %

4,266 %

3,705 %

96

3,334 %

2,407 %

4,221 %

3,966 %

4,264 %

3,708 %

97

3,341 %

2,424 %

4,219 %

3,967 %

4,262 %

3,712 %

98

3,348 %

2,440 %

4,217 %

3,968 %

4,259 %

3,715 %

99

3,355 %

2,456 %

4,215 %

3,969 %

4,257 %

3,719 %

100

3,362 %

2,472 %

4,214 %

3,969 %

4,255 %

3,722 %

101

3,369 %

2,488 %

4,212 %

3,970 %

4,253 %

3,725 %

102

3,376 %

2,503 %

4,211 %

3,971 %

4,251 %

3,728 %

103

3,382 %

2,518 %

4,209 %

3,972 %

4,249 %

3,731 %

104

3,388 %

2,532 %

4,207 %

3,973 %

4,247 %

3,734 %

105

3,395 %

2,547 %

4,206 %

3,973 %

4,245 %

3,737 %

106

3,401 %

2,561 %

4,205 %

3,974 %

4,244 %

3,740 %

107

3,407 %

2,575 %

4,203 %

3,975 %

4,242 %

3,743 %

108

3,413 %

2,588 %

4,202 %

3,975 %

4,240 %

3,746 %

109

3,419 %

2,601 %

4,200 %

3,976 %

4,238 %

3,749 %

110

3,424 %

2,615 %

4,199 %

3,977 %

4,237 %

3,752 %

111

3,430 %

2,627 %

4,198 %

3,977 %

4,235 %

3,754 %

112

3,436 %

2,640 %

4,196 %

3,978 %

4,233 %

3,757 %

113

3,441 %

2,652 %

4,195 %

3,979 %

4,232 %

3,760 %

114

3,446 %

2,665 %

4,194 %

3,979 %

4,230 %

3,762 %

115

3,452 %

2,677 %

4,192 %

3,980 %

4,228 %

3,765 %

116

3,457 %

2,688 %

4,191 %

3,981 %

4,227 %

3,767 %

117

3,462 %

2,700 %

4,190 %

3,981 %

4,225 %

3,769 %

118

3,467 %

2,711 %

4,189 %

3,982 %

4,224 %

3,772 %

119

3,472 %

2,722 %

4,188 %

3,982 %

4,222 %

3,774 %

120

3,476 %

2,733 %

4,186 %

3,983 %

4,221 %

3,776 %

121

3,481 %

2,744 %

4,185 %

3,983 %

4,220 %

3,779 %

122

3,486 %

2,755 %

4,184 %

3,984 %

4,218 %

3,781 %

123

3,490 %

2,765 %

4,183 %

3,985 %

4,217 %

3,783 %

124

3,495 %

2,776 %

4,182 %

3,985 %

4,216 %

3,785 %

125

3,499 %

2,786 %

4,181 %

3,986 %

4,214 %

3,787 %

126

3,504 %

2,796 %

4,180 %

3,986 %

4,213 %

3,789 %

127

3,508 %

2,805 %

4,179 %

3,987 %

4,212 %

3,791 %

128

3,512 %

2,815 %

4,178 %

3,987 %

4,210 %

3,794 %

129

3,516 %

2,825 %

4,177 %

3,988 %

4,209 %

3,795 %

130

3,520 %

2,834 %

4,176 %

3,988 %

4,208 %

3,797 %

131

3,524 %

2,843 %

4,175 %

3,989 %

4,207 %

3,799 %

132

3,528 %

2,852 %

4,174 %

3,989 %

4,205 %

3,801 %

133

3,532 %

2,861 %

4,173 %

3,989 %

4,204 %

3,803 %

134

3,536 %

2,870 %

4,172 %

3,990 %

4,203 %

3,805 %

135

3,540 %

2,879 %

4,171 %

3,990 %

4,202 %

3,807 %

136

3,544 %

2,887 %

4,170 %

3,991 %

4,201 %

3,809 %

137

3,547 %

2,896 %

4,170 %

3,991 %

4,200 %

3,810 %

138

3,551 %

2,904 %

4,169 %

3,992 %

4,199 %

3,812 %

139

3,555 %

2,912 %

4,168 %

3,992 %

4,198 %

3,814 %

140

3,558 %

2,920 %

4,167 %

3,993 %

4,197 %

3,815 %

141

3,562 %

2,928 %

4,166 %

3,993 %

4,196 %

3,817 %

142

3,565 %

2,936 %

4,165 %

3,993 %

4,195 %

3,819 %

143

3,568 %

2,944 %

4,165 %

3,994 %

4,194 %

3,820 %

144

3,572 %

2,952 %

4,164 %

3,994 %

4,193 %

3,822 %

145

3,575 %

2,959 %

4,163 %

3,995 %

4,192 %

3,824 %

146

3,578 %

2,967 %

4,162 %

3,995 %

4,191 %

3,825 %

147

3,582 %

2,974 %

4,161 %

3,995 %

4,190 %

3,827 %

148

3,585 %

2,981 %

4,161 %

3,996 %

4,189 %

3,828 %

149

3,588 %

2,988 %

4,160 %

3,996 %

4,188 %

3,830 %

150

3,591 %

2,995 %

4,159 %

3,996 %

4,187 %

3,831 %


Looptijd (in jaren)

Zwitserse frank

Australische dollar

Baht

Canadese dollar

Chileense peso

Colombiaanse peso

1

– 0,739 %

1,934 %

1,209 %

1,884 %

2,511 %

4,407 %

2

– 0,610 %

2,034 %

1,381 %

1,980 %

2,913 %

4,756 %

3

– 0,453 %

2,145 %

1,550 %

2,095 %

3,178 %

5,183 %

4

– 0,299 %

2,251 %

1,735 %

2,159 %

3,400 %

5,440 %

5

– 0,176 %

2,335 %

1,886 %

2,187 %

3,610 %

5,714 %

6

– 0,053 %

2,425 %

2,018 %

2,215 %

3,784 %

5,910 %

7

0,063 %

2,497 %

2,129 %

2,241 %

3,924 %

6,198 %

8

0,147 %

2,562 %

2,221 %

2,267 %

4,035 %

6,327 %

9

0,230 %

2,619 %

2,299 %

2,298 %

4,124 %

6,325 %

10

0,310 %

2,661 %

2,372 %

2,321 %

4,194 %

6,419 %

11

0,379 %

2,707 %

2,441 %

2,349 %

4,249 %

6,503 %

12

0,443 %

2,754 %

2,506 %

2,378 %

4,292 %

6,552 %

13

0,498 %

2,795 %

2,563 %

2,399 %

4,327 %

6,574 %

14

0,545 %

2,829 %

2,616 %

2,416 %

4,354 %

6,576 %

15

0,598 %

2,856 %

2,666 %

2,431 %

4,376 %

6,563 %

16

0,641 %

2,877 %

2,713 %

2,445 %

4,394 %

6,540 %

17

0,674 %

2,893 %

2,757 %

2,457 %

4,408 %

6,509 %

18

0,699 %

2,904 %

2,800 %

2,466 %

4,420 %

6,471 %

19

0,719 %

2,913 %

2,841 %

2,469 %

4,429 %

6,430 %

20

0,734 %

2,920 %

2,880 %

2,467 %

4,437 %

6,386 %

21

0,746 %

2,925 %

2,917 %

2,460 %

4,443 %

6,341 %

22

0,758 %

2,928 %

2,952 %

2,449 %

4,448 %

6,294 %

23

0,772 %

2,928 %

2,986 %

2,437 %

4,452 %

6,247 %

24

0,790 %

2,925 %

3,018 %

2,426 %

4,454 %

6,200 %

25

0,813 %

2,919 %

3,048 %

2,416 %

4,457 %

6,153 %

26

0,843 %

2,910 %

3,077 %

2,410 %

4,458 %

6,107 %

27

0,877 %

2,900 %

3,105 %

2,407 %

4,459 %

6,062 %

28

0,914 %

2,891 %

3,131 %

2,407 %

4,460 %

6,018 %

29

0,953 %

2,884 %

3,156 %

2,412 %

4,460 %

5,976 %

30

0,994 %

2,882 %

3,181 %

2,421 %

4,460 %

5,934 %

31

1,036 %

2,884 %

3,204 %

2,435 %

4,460 %

5,894 %

32

1,078 %

2,890 %

3,226 %

2,453 %

4,459 %

5,855 %

33

1,119 %

2,899 %

3,247 %

2,473 %

4,459 %

5,818 %

34

1,161 %

2,911 %

3,267 %

2,495 %

4,458 %

5,781 %

35

1,202 %

2,924 %

3,286 %

2,519 %

4,457 %

5,747 %

36

1,242 %

2,939 %

3,304 %

2,543 %

4,456 %

5,713 %

37

1,281 %

2,955 %

3,322 %

2,569 %

4,455 %

5,680 %

38

1,319 %

2,971 %

3,339 %

2,594 %

4,453 %

5,649 %

39

1,356 %

2,988 %

3,355 %

2,620 %

4,452 %

5,619 %

40

1,392 %

3,005 %

3,371 %

2,646 %

4,451 %

5,590 %

41

1,427 %

3,023 %

3,386 %

2,672 %

4,449 %

5,563 %

42

1,461 %

3,040 %

3,400 %

2,697 %

4,448 %

5,536 %

43

1,494 %

3,058 %

3,414 %

2,722 %

4,447 %

5,510 %

44

1,526 %

3,075 %

3,428 %

2,747 %

4,445 %

5,485 %

45

1,556 %

3,092 %

3,441 %

2,771 %

4,444 %

5,461 %

46

1,586 %

3,109 %

3,453 %

2,794 %

4,443 %

5,438 %

47

1,615 %

3,126 %

3,465 %

2,817 %

4,441 %

5,416 %

48

1,643 %

3,142 %

3,476 %

2,840 %

4,440 %

5,395 %

49

1,670 %

3,158 %

3,487 %

2,862 %

4,439 %

5,374 %

50

1,696 %

3,173 %

3,498 %

2,883 %

4,437 %

5,355 %

51

1,721 %

3,188 %

3,508 %

2,904 %

4,436 %

5,335 %

52

1,745 %

3,203 %

3,518 %

2,924 %

4,435 %

5,317 %

53

1,769 %

3,218 %

3,528 %

2,943 %

4,434 %

5,299 %

54

1,792 %

3,232 %

3,537 %

2,963 %

4,432 %

5,282 %

55

1,814 %

3,245 %

3,546 %

2,981 %

4,431 %

5,265 %

56

1,835 %

3,259 %

3,555 %

2,999 %

4,430 %

5,249 %

57

1,856 %

3,272 %

3,563 %

3,016 %

4,429 %

5,234 %

58

1,876 %

3,284 %

3,572 %

3,033 %

4,428 %

5,218 %

59

1,895 %

3,296 %

3,579 %

3,050 %

4,427 %

5,204 %

60

1,914 %

3,308 %

3,587 %

3,066 %

4,425 %

5,190 %

61

1,932 %

3,320 %

3,594 %

3,081 %

4,424 %

5,176 %

62

1,950 %

3,331 %

3,602 %

3,096 %

4,423 %

5,163 %

63

1,967 %

3,342 %

3,609 %

3,111 %

4,422 %

5,150 %

64

1,984 %

3,353 %

3,615 %

3,125 %

4,421 %

5,138 %

65

2,000 %

3,363 %

3,622 %

3,139 %

4,420 %

5,126 %

66

2,016 %

3,373 %

3,628 %

3,153 %

4,419 %

5,114 %

67

2,031 %

3,383 %

3,635 %

3,166 %

4,418 %

5,103 %

68

2,046 %

3,393 %

3,641 %

3,179 %

4,417 %

5,091 %

69

2,060 %

3,402 %

3,646 %

3,191 %

4,417 %

5,081 %

70

2,074 %

3,411 %

3,652 %

3,203 %

4,416 %

5,070 %

71

2,088 %

3,420 %

3,658 %

3,215 %

4,415 %

5,060 %

72

2,101 %

3,429 %

3,663 %

3,226 %

4,414 %

5,050 %

73

2,114 %

3,437 %

3,668 %

3,237 %

4,413 %

5,041 %

74

2,126 %

3,445 %

3,673 %

3,248 %

4,412 %

5,031 %

75

2,138 %

3,453 %

3,678 %

3,259 %

4,412 %

5,022 %

76

2,150 %

3,461 %

3,683 %

3,269 %

4,411 %

5,013 %

77

2,162 %

3,468 %

3,688 %

3,279 %

4,410 %

5,005 %

78

2,173 %

3,476 %

3,693 %

3,289 %

4,409 %

4,996 %

79

2,184 %

3,483 %

3,697 %

3,298 %

4,409 %

4,988 %

80

2,195 %

3,490 %

3,701 %

3,308 %

4,408 %

4,980 %

81

2,206 %

3,497 %

3,706 %

3,317 %

4,407 %

4,972 %

82

2,216 %

3,504 %

3,710 %

3,326 %

4,407 %

4,965 %

83

2,226 %

3,510 %

3,714 %

3,334 %

4,406 %

4,957 %

84

2,236 %

3,517 %

3,718 %

3,343 %

4,405 %

4,950 %

85

2,245 %

3,523 %

3,722 %

3,351 %

4,405 %

4,943 %

86

2,254 %

3,529 %

3,726 %

3,359 %

4,404 %

4,936 %

87

2,264 %

3,535 %

3,729 %

3,367 %

4,403 %

4,929 %

88

2,272 %

3,541 %

3,733 %

3,375 %

4,403 %

4,923 %

89

2,281 %

3,546 %

3,736 %

3,382 %

4,402 %

4,916 %

90

2,290 %

3,552 %

3,740 %

3,390 %

4,402 %

4,910 %

91

2,298 %

3,557 %

3,743 %

3,397 %

4,401 %

4,904 %

92

2,306 %

3,563 %

3,747 %

3,404 %

4,401 %

4,898 %

93

2,314 %

3,568 %

3,750 %

3,411 %

4,400 %

4,892 %

94

2,322 %

3,573 %

3,753 %

3,418 %

4,399 %

4,886 %

95

2,329 %

3,578 %

3,756 %

3,424 %

4,399 %

4,881 %

96

2,337 %

3,583 %

3,759 %

3,431 %

4,398 %

4,875 %

97

2,344 %

3,588 %

3,762 %

3,437 %

4,398 %

4,870 %

98

2,351 %

3,592 %

3,765 %

3,443 %

4,397 %

4,864 %

99

2,358 %

3,597 %

3,768 %

3,450 %

4,397 %

4,859 %

100

2,365 %

3,602 %

3,771 %

3,456 %

4,397 %

4,854 %

101

2,372 %

3,606 %

3,774 %

3,461 %

4,396 %

4,849 %

102

2,379 %

3,610 %

3,776 %

3,467 %

4,396 %

4,844 %

103

2,385 %

3,615 %

3,779 %

3,473 %

4,395 %

4,839 %

104

2,392 %

3,619 %

3,782 %

3,478 %

4,395 %

4,835 %

105

2,398 %

3,623 %

3,784 %

3,484 %

4,394 %

4,830 %

106

2,404 %

3,627 %

3,787 %

3,489 %

4,394 %

4,825 %

107

2,410 %

3,631 %

3,789 %

3,494 %

4,394 %

4,821 %

108

2,416 %

3,635 %

3,791 %

3,499 %

4,393 %

4,817 %

109

2,422 %

3,638 %

3,794 %

3,505 %

4,393 %

4,812 %

110

2,427 %

3,642 %

3,796 %

3,509 %

4,392 %

4,808 %

111

2,433 %

3,646 %

3,798 %

3,514 %

4,392 %

4,804 %

112

2,439 %

3,649 %

3,801 %

3,519 %

4,392 %

4,800 %

113

2,444 %

3,653 %

3,803 %

3,524 %

4,391 %

4,796 %

114

2,449 %

3,657 %

3,805 %

3,528 %

4,391 %

4,792 %

115

2,454 %

3,660 %

3,807 %

3,533 %

4,391 %

4,788 %

116

2,460 %

3,663 %

3,809 %

3,537 %

4,390 %

4,784 %

117

2,465 %

3,667 %

3,811 %

3,542 %

4,390 %

4,781 %

118

2,470 %

3,670 %

3,813 %

3,546 %

4,389 %

4,777 %

119

2,474 %

3,673 %

3,815 %

3,550 %

4,389 %

4,773 %

120

2,479 %

3,676 %

3,817 %

3,554 %

4,389 %

4,770 %

121

2,484 %

3,679 %

3,819 %

3,558 %

4,389 %

4,766 %

122

2,488 %

3,682 %

3,821 %

3,562 %

4,388 %

4,763 %

123

2,493 %

3,685 %

3,823 %

3,566 %

4,388 %

4,760 %

124

2,498 %

3,688 %

3,825 %

3,570 %

4,388 %

4,756 %

125

2,502 %

3,691 %

3,827 %

3,574 %

4,387 %

4,753 %

126

2,506 %

3,694 %

3,828 %

3,578 %

4,387 %

4,750 %

127

2,511 %

3,697 %

3,830 %

3,582 %

4,387 %

4,747 %

128

2,515 %

3,699 %

3,832 %

3,585 %

4,386 %

4,744 %

129

2,519 %

3,702 %

3,834 %

3,589 %

4,386 %

4,740 %

130

2,523 %

3,705 %

3,835 %

3,592 %

4,386 %

4,737 %

131

2,527 %

3,707 %

3,837 %

3,596 %

4,386 %

4,734 %

132

2,531 %

3,710 %

3,838 %

3,599 %

4,385 %

4,732 %

133

2,535 %

3,713 %

3,840 %

3,603 %

4,385 %

4,729 %

134

2,539 %

3,715 %

3,842 %

3,606 %

4,385 %

4,726 %

135

2,542 %

3,718 %

3,843 %

3,609 %

4,385 %

4,723 %

136

2,546 %

3,720 %

3,845 %

3,613 %

4,384 %

4,720 %

137

2,550 %

3,722 %

3,846 %

3,616 %

4,384 %

4,718 %

138

2,553 %

3,725 %

3,848 %

3,619 %

4,384 %

4,715 %

139

2,557 %

3,727 %

3,849 %

3,622 %

4,384 %

4,712 %

140

2,561 %

3,729 %

3,851 %

3,625 %

4,383 %

4,710 %

141

2,564 %

3,732 %

3,852 %

3,628 %

4,383 %

4,707 %

142

2,567 %

3,734 %

3,853 %

3,631 %

4,383 %

4,705 %

143

2,571 %

3,736 %

3,855 %

3,634 %

4,383 %

4,702 %

144

2,574 %

3,738 %

3,856 %

3,637 %

4,382 %

4,700 %

145

2,577 %

3,741 %

3,857 %

3,640 %

4,382 %

4,697 %

146

2,581 %

3,743 %

3,859 %

3,642 %

4,382 %

4,695 %

147

2,584 %

3,745 %

3,860 %

3,645 %

4,382 %

4,693 %

148

2,587 %

3,747 %

3,861 %

3,648 %

4,381 %

4,690 %

149

2,590 %

3,749 %

3,863 %

3,651 %

4,381 %

4,688 %

150

2,593 %

3,751 %

3,864 %

3,653 %

4,381 %

4,686 %


Looptijd (in jaren)

Hongkong-dollar

Indiase roepie

Mexicaanse peso

Nieuwe Taiwandollar

Nieuw-Zeelandse dollar

Rand

1

1,701 %

6,558 %

7,822 %

0,296 %

1,978 %

6,674 %

2

2,060 %

6,744 %

7,533 %

0,397 %

2,126 %

6,684 %

3

2,243 %

6,947 %

7,359 %

0,483 %

2,278 %

6,800 %

4

2,339 %

7,126 %

7,329 %

0,559 %

2,416 %

6,938 %

5

2,412 %

7,273 %

7,339 %

0,629 %

2,548 %

7,080 %

6

2,462 %

7,394 %

7,398 %

0,707 %

2,668 %

7,227 %

7

2,496 %

7,480 %

7,481 %

0,763 %

2,778 %

7,365 %

8

2,523 %

7,554 %

7,565 %

0,833 %

2,874 %

7,487 %

9

2,553 %

7,607 %

7,646 %

0,900 %

2,957 %

7,600 %

10

2,594 %

7,640 %

7,719 %

0,950 %

3,030 %

7,702 %

11

2,647 %

7,649 %

7,785 %

1,014 %

3,101 %

7,802 %

12

2,697 %

7,638 %

7,844 %

1,090 %

3,167 %

7,898 %

13

2,733 %

7,614 %

7,896 %

1,173 %

3,222 %

7,986 %

14

2,762 %

7,581 %

7,944 %

1,260 %

3,269 %

8,060 %

15

2,788 %

7,540 %

7,988 %

1,348 %

3,310 %

8,112 %

16

2,816 %

7,495 %

8,028 %

1,435 %

3,345 %

8,137 %

17

2,846 %

7,447 %

8,061 %

1,520 %

3,376 %

8,141 %

18

2,876 %

7,397 %

8,085 %

1,603 %

3,404 %

8,128 %

19

2,906 %

7,346 %

8,097 %

1,683 %

3,429 %

8,102 %

20

2,936 %

7,295 %

8,094 %

1,759 %

3,453 %

8,066 %

21

2,966 %

7,244 %

8,077 %

1,833 %

3,474 %

8,023 %

22

2,995 %

7,193 %

8,047 %

1,904 %

3,494 %

7,974 %

23

3,023 %

7,144 %

8,007 %

1,971 %

3,513 %

7,922 %

24

3,051 %

7,095 %

7,961 %

2,035 %

3,530 %

7,867 %

25

3,078 %

7,048 %

7,909 %

2,097 %

3,547 %

7,811 %

26

3,104 %

7,002 %

7,853 %

2,155 %

3,562 %

7,754 %

27

3,129 %

6,958 %

7,795 %

2,211 %

3,576 %

7,696 %

28

3,153 %

6,915 %

7,735 %

2,264 %

3,590 %

7,640 %

29

3,176 %

6,873 %

7,675 %

2,315 %

3,603 %

7,584 %

30

3,199 %

6,833 %

7,614 %

2,364 %

3,615 %

7,529 %

31

3,220 %

6,795 %

7,554 %

2,410 %

3,627 %

7,475 %

32

3,241 %

6,758 %

7,495 %

2,454 %

3,638 %

7,422 %

33

3,261 %

6,722 %

7,437 %

2,496 %

3,648 %

7,371 %

34

3,280 %

6,688 %

7,380 %

2,536 %

3,658 %

7,322 %

35

3,298 %

6,655 %

7,325 %

2,575 %

3,668 %

7,274 %

36

3,316 %

6,623 %

7,271 %

2,612 %

3,677 %

7,228 %

37

3,333 %

6,593 %

7,219 %

2,647 %

3,686 %

7,183 %

38

3,350 %

6,563 %

7,169 %

2,681 %

3,694 %

7,140 %

39

3,365 %

6,535 %

7,120 %

2,713 %

3,702 %

7,099 %

40

3,381 %

6,508 %

7,073 %

2,744 %

3,710 %

7,059 %

41

3,395 %

6,482 %

7,027 %

2,773 %

3,717 %

7,020 %

42

3,409 %

6,457 %

6,983 %

2,802 %

3,724 %

6,983 %

43

3,423 %

6,433 %

6,941 %

2,829 %

3,731 %

6,948 %

44

3,436 %

6,410 %

6,901 %

2,855 %

3,738 %

6,913 %

45

3,448 %

6,387 %

6,861 %

2,881 %

3,744 %

6,880 %

46

3,461 %

6,366 %

6,823 %

2,905 %

3,750 %

6,848 %

47

3,472 %

6,345 %

6,787 %

2,928 %

3,756 %

6,817 %

48

3,484 %

6,325 %

6,752 %

2,951 %

3,761 %

6,788 %

49

3,494 %

6,306 %

6,718 %

2,972 %

3,767 %

6,759 %

50

3,505 %

6,288 %

6,685 %

2,993 %

3,772 %

6,732 %

51

3,515 %

6,270 %

6,654 %

3,013 %

3,777 %

6,705 %

52

3,525 %

6,253 %

6,624 %

3,032 %

3,782 %

6,680 %

53

3,534 %

6,236 %

6,594 %

3,051 %

3,787 %

6,655 %

54

3,544 %

6,220 %

6,566 %

3,069 %

3,791 %

6,631 %

55

3,552 %

6,204 %

6,539 %

3,087 %

3,796 %

6,608 %

56

3,561 %

6,189 %

6,512 %

3,103 %

3,800 %

6,586 %

57

3,569 %

6,175 %

6,487 %

3,120 %

3,804 %

6,564 %

58

3,577 %

6,161 %

6,462 %

3,135 %

3,808 %

6,544 %

59

3,585 %

6,147 %

6,438 %

3,151 %

3,812 %

6,523 %

60

3,593 %

6,134 %

6,415 %

3,165 %

3,816 %

6,504 %

61

3,600 %

6,121 %

6,393 %

3,180 %

3,820 %

6,485 %

62

3,607 %

6,109 %

6,371 %

3,194 %

3,823 %

6,467 %

63

3,614 %

6,097 %

6,350 %

3,207 %

3,827 %

6,449 %

64

3,621 %

6,085 %

6,330 %

3,220 %

3,830 %

6,432 %

65

3,627 %

6,074 %

6,310 %

3,233 %

3,833 %

6,415 %

66

3,633 %

6,063 %

6,291 %

3,245 %

3,836 %

6,399 %

67

3,640 %

6,053 %

6,272 %

3,257 %

3,839 %

6,384 %

68

3,646 %

6,042 %

6,254 %

3,268 %

3,842 %

6,368 %

69

3,651 %

6,032 %

6,237 %

3,280 %

3,845 %

6,354 %

70

3,657 %

6,023 %

6,220 %

3,290 %

3,848 %

6,339 %

71

3,662 %

6,013 %

6,203 %

3,301 %

3,851 %

6,325 %

72

3,668 %

6,004 %

6,187 %

3,311 %

3,854 %

6,312 %

73

3,673 %

5,995 %

6,172 %

3,321 %

3,856 %

6,298 %

74

3,678 %

5,986 %

6,156 %

3,331 %

3,859 %

6,286 %

75

3,683 %

5,978 %

6,141 %

3,341 %

3,861 %

6,273 %

76

3,688 %

5,970 %

6,127 %

3,350 %

3,864 %

6,261 %

77

3,692 %

5,962 %

6,113 %

3,359 %

3,866 %

6,249 %

78

3,697 %

5,954 %

6,099 %

3,368 %

3,868 %

6,238 %

79

3,701 %

5,946 %

6,086 %

3,376 %

3,871 %

6,226 %

80

3,706 %

5,939 %

6,073 %

3,385 %

3,873 %

6,215 %

81

3,710 %

5,931 %

6,060 %

3,393 %

3,875 %

6,205 %

82

3,714 %

5,924 %

6,048 %

3,401 %

3,877 %

6,194 %

83

3,718 %

5,917 %

6,036 %

3,409 %

3,879 %

6,184 %

84

3,722 %

5,911 %

6,024 %

3,416 %

3,881 %

6,174 %

85

3,726 %

5,904 %

6,013 %

3,424 %

3,883 %

6,164 %

86

3,730 %

5,897 %

6,001 %

3,431 %

3,885 %

6,155 %

87

3,733 %

5,891 %

5,990 %

3,438 %

3,887 %

6,145 %

88

3,737 %

5,885 %

5,980 %

3,445 %

3,889 %

6,136 %

89

3,740 %

5,879 %

5,969 %

3,452 %

3,891 %

6,127 %

90

3,744 %

5,873 %

5,959 %

3,458 %

3,892 %

6,119 %

91

3,747 %

5,867 %

5,949 %

3,465 %

3,894 %

6,110 %

92

3,750 %

5,862 %

5,939 %

3,471 %

3,896 %

6,102 %

93

3,754 %

5,856 %

5,929 %

3,477 %

3,897 %

6,094 %

94

3,757 %

5,851 %

5,920 %

3,483 %

3,899 %

6,086 %

95

3,760 %

5,846 %

5,911 %

3,489 %

3,901 %

6,078 %

96

3,763 %

5,840 %

5,902 %

3,495 %

3,902 %

6,071 %

97

3,766 %

5,835 %

5,893 %

3,501 %

3,904 %

6,063 %

98

3,769 %

5,830 %

5,884 %

3,507 %

3,905 %

6,056 %

99

3,772 %

5,825 %

5,876 %

3,512 %

3,907 %

6,049 %

100

3,774 %

5,821 %

5,868 %

3,517 %

3,908 %

6,042 %

101

3,777 %

5,816 %

5,860 %

3,523 %

3,909 %

6,035 %

102

3,780 %

5,811 %

5,852 %

3,528 %

3,911 %

6,028 %

103

3,782 %

5,807 %

5,844 %

3,533 %

3,912 %

6,021 %

104

3,785 %

5,803 %

5,836 %

3,538 %

3,913 %

6,015 %

105

3,787 %

5,798 %

5,829 %

3,543 %

3,915 %

6,009 %

106

3,790 %

5,794 %

5,821 %

3,547 %

3,916 %

6,002 %

107

3,792 %

5,790 %

5,814 %

3,552 %

3,917 %

5,996 %

108

3,795 %

5,786 %

5,807 %

3,557 %

3,918 %

5,990 %

109

3,797 %

5,782 %

5,800 %

3,561 %

3,920 %

5,984 %

110

3,799 %

5,778 %

5,793 %

3,566 %

3,921 %

5,979 %

111

3,802 %

5,774 %

5,786 %

3,570 %

3,922 %

5,973 %

112

3,804 %

5,770 %

5,780 %

3,574 %

3,923 %

5,967 %

113

3,806 %

5,766 %

5,773 %

3,579 %

3,924 %

5,962 %

114

3,808 %

5,763 %

5,767 %

3,583 %

3,925 %

5,956 %

115

3,810 %

5,759 %

5,761 %

3,587 %

3,926 %

5,951 %

116

3,812 %

5,756 %

5,754 %

3,591 %

3,928 %

5,946 %

117

3,814 %

5,752 %

5,748 %

3,595 %

3,929 %

5,941 %

118

3,816 %

5,749 %

5,743 %

3,598 %

3,930 %

5,936 %

119

3,818 %

5,745 %

5,737 %

3,602 %

3,931 %

5,931 %

120

3,820 %

5,742 %

5,731 %

3,606 %

3,932 %

5,926 %

121

3,822 %

5,739 %

5,725 %

3,610 %

3,933 %

5,921 %

122

3,824 %

5,736 %

5,720 %

3,613 %

3,934 %

5,917 %

123

3,826 %

5,733 %

5,714 %

3,617 %

3,934 %

5,912 %

124

3,828 %

5,729 %

5,709 %

3,620 %

3,935 %

5,907 %

125

3,829 %

5,726 %

5,704 %

3,624 %

3,936 %

5,903 %

126

3,831 %

5,723 %

5,698 %

3,627 %

3,937 %

5,899 %

127

3,833 %

5,720 %

5,693 %

3,630 %

3,938 %

5,894 %

128

3,835 %

5,718 %

5,688 %

3,634 %

3,939 %

5,890 %

129

3,836 %

5,715 %

5,683 %

3,637 %

3,940 %

5,886 %

130

3,838 %

5,712 %

5,678 %

3,640 %

3,941 %

5,882 %

131

3,839 %

5,709 %

5,674 %

3,643 %

3,942 %

5,878 %

132

3,841 %

5,706 %

5,669 %

3,646 %

3,942 %

5,874 %

133

3,843 %

5,704 %

5,664 %

3,649 %

3,943 %

5,870 %

134

3,844 %

5,701 %

5,660 %

3,652 %

3,944 %

5,866 %

135

3,846 %

5,698 %

5,655 %

3,655 %

3,945 %

5,862 %

136

3,847 %

5,696 %

5,651 %

3,658 %

3,946 %

5,858 %

137

3,849 %

5,693 %

5,646 %

3,661 %

3,946 %

5,854 %

138

3,850 %

5,691 %

5,642 %

3,664 %

3,947 %

5,851 %

139

3,852 %

5,688 %

5,638 %

3,667 %

3,948 %

5,847 %

140

3,853 %

5,686 %

5,633 %

3,669 %

3,948 %

5,844 %

141

3,854 %

5,684 %

5,629 %

3,672 %

3,949 %

5,840 %

142

3,856 %

5,681 %

5,625 %

3,675 %

3,950 %

5,837 %

143

3,857 %

5,679 %

5,621 %

3,677 %

3,951 %

5,833 %

144

3,858 %

5,677 %

5,617 %

3,680 %

3,951 %

5,830 %

145

3,860 %

5,674 %

5,613 %

3,682 %

3,952 %

5,827 %

146

3,861 %

5,672 %

5,609 %

3,685 %

3,953 %

5,823 %

147

3,862 %

5,670 %

5,606 %

3,687 %

3,953 %

5,820 %

148

3,864 %

5,668 %

5,602 %

3,690 %

3,954 %

5,817 %

149

3,865 %

5,666 %

5,598 %

3,692 %

3,955 %

5,814 %

150

3,866 %

5,664 %

5,594 %

3,695 %

3,955 %

5,811 %


Looptijd (in jaren)

Real

Renminbi yuan

Ringgit

Russische roebel

Singapore-dollar

Zuid-Koreaanse won

1

6,112 %

3,265 %

3,557 %

6,720 %

1,584 %

1,742 %

2

6,987 %

3,379 %

3,577 %

6,534 %

1,777 %

1,918 %

3

7,760 %

3,469 %

3,604 %

6,589 %

1,904 %

2,019 %

4

8,343 %

3,551 %

3,636 %

6,722 %

2,007 %

2,081 %

5

8,735 %

3,632 %

3,666 %

6,840 %

2,087 %

2,122 %

6

9,009 %

3,664 %

3,724 %

6,926 %

2,167 %

2,151 %

7

9,199 %

3,683 %

3,787 %

6,983 %

2,243 %

2,171 %

8

9,336 %

3,714 %

3,837 %

7,026 %

2,308 %

2,188 %

9

9,442 %

3,750 %

3,881 %

7,053 %

2,366 %

2,205 %

10

9,528 %

3,786 %

3,926 %

7,059 %

2,419 %

2,228 %

11

9,568 %

3,817 %

3,973 %

7,044 %

2,470 %

2,255 %

12

9,568 %

3,845 %

4,023 %

7,013 %

2,520 %

2,278 %

13

9,539 %

3,869 %

4,073 %

6,970 %

2,570 %

2,291 %

14

9,488 %

3,890 %

4,124 %

6,919 %

2,616 %

2,297 %

15

9,422 %

3,909 %

4,176 %

6,863 %

2,657 %

2,298 %

16

9,344 %

3,927 %

4,230 %

6,804 %

2,690 %

2,297 %

17

9,259 %

3,943 %

4,283 %

6,742 %

2,718 %

2,297 %

18

9,168 %

3,958 %

4,332 %

6,680 %

2,744 %

2,301 %

19

9,074 %

3,971 %

4,375 %

6,618 %

2,769 %

2,309 %

20

8,978 %

3,984 %

4,411 %

6,555 %

2,794 %

2,323 %

21

8,882 %

3,996 %

4,439 %

6,494 %

2,820 %

2,344 %

22

8,786 %

4,007 %

4,460 %

6,434 %

2,848 %

2,371 %

23

8,692 %

4,017 %

4,475 %

6,376 %

2,876 %

2,401 %

24

8,599 %

4,027 %

4,486 %

6,319 %

2,903 %

2,433 %

25

8,509 %

4,036 %

4,493 %

6,264 %

2,931 %

2,467 %

26

8,421 %

4,045 %

4,497 %

6,211 %

2,959 %

2,502 %

27

8,336 %

4,053 %

4,499 %

6,159 %

2,986 %

2,537 %

28

8,253 %

4,061 %

4,498 %

6,110 %

3,012 %

2,572 %

29

8,173 %

4,069 %

4,496 %

6,062 %

3,038 %

2,607 %

30

8,097 %

4,076 %

4,493 %

6,016 %

3,062 %

2,641 %

31

8,023 %

4,083 %

4,489 %

5,972 %

3,087 %

2,675 %

32

7,952 %

4,089 %

4,484 %

5,930 %

3,110 %

2,707 %

33

7,884 %

4,095 %

4,478 %

5,889 %

3,133 %

2,739 %

34

7,818 %

4,101 %

4,472 %

5,850 %

3,155 %

2,770 %

35

7,755 %

4,107 %

4,466 %

5,813 %

3,176 %

2,800 %

36

7,695 %

4,112 %

4,459 %

5,777 %

3,196 %

2,829 %

37

7,637 %

4,118 %

4,453 %

5,742 %

3,216 %

2,858 %

38

7,581 %

4,123 %

4,446 %

5,709 %

3,235 %

2,885 %

39

7,528 %

4,127 %

4,439 %

5,677 %

3,253 %

2,911 %

40

7,477 %

4,132 %

4,432 %

5,647 %

3,271 %

2,936 %

41

7,428 %

4,137 %

4,425 %

5,617 %

3,288 %

2,961 %

42

7,381 %

4,141 %

4,418 %

5,589 %

3,304 %

2,984 %

43

7,336 %

4,145 %

4,411 %

5,562 %

3,320 %

3,007 %

44

7,292 %

4,149 %

4,405 %

5,536 %

3,335 %

3,029 %

45

7,250 %

4,153 %

4,398 %

5,511 %

3,350 %

3,050 %

46

7,210 %

4,157 %

4,392 %

5,486 %

3,364 %

3,070 %

47

7,172 %

4,160 %

4,386 %

5,463 %

3,377 %

3,090 %

48

7,134 %

4,164 %

4,380 %

5,441 %

3,391 %

3,109 %

49

7,099 %

4,167 %

4,374 %

5,419 %

3,403 %

3,127 %

50

7,064 %

4,170 %

4,368 %

5,398 %

3,415 %

3,145 %

51

7,031 %

4,173 %

4,362 %

5,378 %

3,427 %

3,162 %

52

6,999 %

4,177 %

4,357 %

5,359 %

3,439 %

3,178 %

53

6,968 %

4,180 %

4,351 %

5,340 %

3,450 %

3,194 %

54

6,939 %

4,182 %

4,346 %

5,322 %

3,461 %

3,210 %

55

6,910 %

4,185 %

4,341 %

5,305 %

3,471 %

3,224 %

56

6,882 %

4,188 %

4,336 %

5,288 %

3,481 %

3,239 %

57

6,855 %

4,190 %

4,332 %

5,272 %

3,491 %

3,253 %

58

6,830 %

4,193 %

4,327 %

5,256 %

3,500 %

3,266 %

59

6,805 %

4,195 %

4,322 %

5,241 %

3,509 %

3,279 %

60

6,780 %

4,198 %

4,318 %

5,226 %

3,518 %

3,292 %

61

6,757 %

4,200 %

4,314 %

5,212 %

3,526 %

3,304 %

62

6,734 %

4,202 %

4,310 %

5,198 %

3,535 %

3,316 %

63

6,712 %

4,205 %

4,306 %

5,185 %

3,543 %

3,327 %

64

6,691 %

4,207 %

4,302 %

5,172 %

3,551 %

3,339 %

65

6,670 %

4,209 %

4,298 %

5,159 %

3,558 %

3,349 %

66

6,650 %

4,211 %

4,294 %

5,147 %

3,565 %

3,360 %

67

6,631 %

4,213 %

4,291 %

5,135 %

3,573 %

3,370 %

68

6,612 %

4,215 %

4,287 %

5,124 %

3,580 %

3,380 %

69

6,593 %

4,217 %

4,284 %

5,112 %

3,586 %

3,390 %

70

6,576 %

4,218 %

4,281 %

5,102 %

3,593 %

3,399 %

71

6,558 %

4,220 %

4,277 %

5,091 %

3,599 %

3,408 %

72

6,542 %

4,222 %

4,274 %

5,081 %

3,605 %

3,417 %

73

6,525 %

4,224 %

4,271 %

5,071 %

3,611 %

3,426 %

74

6,509 %

4,225 %

4,268 %

5,061 %

3,617 %

3,434 %

75

6,494 %

4,227 %

4,265 %

5,051 %

3,623 %

3,442 %

76

6,479 %

4,228 %

4,263 %

5,042 %

3,629 %

3,450 %

77

6,464 %

4,230 %

4,260 %

5,033 %

3,634 %

3,458 %

78

6,449 %

4,231 %

4,257 %

5,024 %

3,639 %

3,465 %

79

6,436 %

4,233 %

4,255 %

5,016 %

3,645 %

3,473 %

80

6,422 %

4,234 %

4,252 %

5,008 %

3,650 %

3,480 %

81

6,409 %

4,236 %

4,250 %

4,999 %

3,655 %

3,487 %

82

6,396 %

4,237 %

4,247 %

4,991 %

3,659 %

3,494 %

83

6,383 %

4,238 %

4,245 %

4,984 %

3,664 %

3,500 %

84

6,371 %

4,240 %

4,242 %

4,976 %

3,669 %

3,507 %

85

6,359 %

4,241 %

4,240 %

4,969 %

3,673 %

3,513 %

86

6,347 %

4,242 %

4,238 %

4,962 %

3,677 %

3,519 %

87

6,335 %

4,243 %

4,236 %

4,955 %

3,682 %

3,526 %

88

6,324 %

4,245 %

4,234 %

4,948 %

3,686 %

3,532 %

89

6,313 %

4,246 %

4,232 %

4,941 %

3,690 %

3,537 %

90

6,302 %

4,247 %

4,230 %

4,934 %

3,694 %

3,543 %

91

6,292 %

4,248 %

4,228 %

4,928 %

3,698 %

3,549 %

92

6,282 %

4,249 %

4,226 %

4,922 %

3,702 %

3,554 %

93

6,271 %

4,250 %

4,224 %

4,915 %

3,705 %

3,559 %

94

6,262 %

4,251 %

4,222 %

4,909 %

3,709 %

3,565 %

95

6,252 %

4,252 %

4,220 %

4,904 %

3,713 %

3,570 %

96

6,243 %

4,253 %

4,218 %

4,898 %

3,716 %

3,575 %

97

6,233 %

4,254 %

4,217 %

4,892 %

3,720 %

3,579 %

98

6,224 %

4,255 %

4,215 %

4,887 %

3,723 %

3,584 %

99

6,215 %

4,256 %

4,213 %

4,881 %

3,726 %

3,589 %

100

6,207 %

4,257 %

4,212 %

4,876 %

3,729 %

3,594 %

101

6,198 %

4,258 %

4,210 %

4,871 %

3,733 %

3,598 %

102

6,190 %

4,259 %

4,208 %

4,865 %

3,736 %

3,603 %

103

6,182 %

4,260 %

4,207 %

4,860 %

3,739 %

3,607 %

104

6,174 %

4,261 %

4,205 %

4,856 %

3,742 %

3,611 %

105

6,166 %

4,262 %

4,204 %

4,851 %

3,745 %

3,615 %

106

6,158 %

4,262 %

4,203 %

4,846 %

3,748 %

3,619 %

107

6,150 %

4,263 %

4,201 %

4,841 %

3,750 %

3,623 %

108

6,143 %

4,264 %

4,200 %

4,837 %

3,753 %

3,627 %

109

6,136 %

4,265 %

4,198 %

4,832 %

3,756 %

3,631 %

110

6,129 %

4,266 %

4,197 %

4,828 %

3,759 %

3,635 %

111

6,121 %

4,266 %

4,196 %

4,824 %

3,761 %

3,639 %

112

6,115 %

4,267 %

4,194 %

4,819 %

3,764 %

3,642 %

113

6,108 %

4,268 %

4,193 %

4,815 %

3,766 %

3,646 %

114

6,101 %

4,268 %

4,192 %

4,811 %

3,769 %

3,650 %

115

6,095 %

4,269 %

4,191 %

4,807 %

3,771 %

3,653 %

116

6,088 %

4,270 %

4,189 %

4,803 %

3,774 %

3,656 %

117

6,082 %

4,271 %

4,188 %

4,799 %

3,776 %

3,660 %

118

6,076 %

4,271 %

4,187 %

4,795 %

3,778 %

3,663 %

119

6,069 %

4,272 %

4,186 %

4,792 %

3,781 %

3,666 %

120

6,063 %

4,273 %

4,185 %

4,788 %

3,783 %

3,669 %

121

6,058 %

4,273 %

4,184 %

4,784 %

3,785 %

3,673 %

122

6,052 %

4,274 %

4,182 %

4,781 %

3,787 %

3,676 %

123

6,046 %

4,274 %

4,181 %

4,777 %

3,789 %

3,679 %

124

6,040 %

4,275 %

4,180 %

4,774 %

3,791 %

3,682 %

125

6,035 %

4,276 %

4,179 %

4,770 %

3,793 %

3,685 %

126

6,029 %

4,276 %

4,178 %

4,767 %

3,796 %

3,688 %

127

6,024 %

4,277 %

4,177 %

4,764 %

3,798 %

3,690 %

128

6,019 %

4,277 %

4,176 %

4,761 %

3,799 %

3,693 %

129

6,014 %

4,278 %

4,175 %

4,757 %

3,801 %

3,696 %

130

6,008 %

4,278 %

4,174 %

4,754 %

3,803 %

3,699 %

131

6,003 %

4,279 %

4,173 %

4,751 %

3,805 %

3,701 %

132

5,998 %

4,280 %

4,172 %

4,748 %

3,807 %

3,704 %

133

5,993 %

4,280 %

4,172 %

4,745 %

3,809 %

3,707 %

134

5,989 %

4,281 %

4,171 %

4,742 %

3,811 %

3,709 %

135

5,984 %

4,281 %

4,170 %

4,739 %

3,812 %

3,712 %

136

5,979 %

4,282 %

4,169 %

4,736 %

3,814 %

3,714 %

137

5,975 %

4,282 %

4,168 %

4,734 %

3,816 %

3,717 %

138

5,970 %

4,283 %

4,167 %

4,731 %

3,818 %

3,719 %

139

5,966 %

4,283 %

4,166 %

4,728 %

3,819 %

3,721 %

140

5,961 %

4,284 %

4,165 %

4,725 %

3,821 %

3,724 %

141

5,957 %

4,284 %

4,165 %

4,723 %

3,823 %

3,726 %

142

5,953 %

4,284 %

4,164 %

4,720 %

3,824 %

3,728 %

143

5,948 %

4,285 %

4,163 %

4,717 %

3,826 %

3,731 %

144

5,944 %

4,285 %

4,162 %

4,715 %

3,827 %

3,733 %

145

5,940 %

4,286 %

4,161 %

4,712 %

3,829 %

3,735 %

146

5,936 %

4,286 %

4,161 %

4,710 %

3,830 %

3,737 %

147

5,932 %

4,287 %

4,160 %

4,707 %

3,832 %

3,739 %

148

5,928 %

4,287 %

4,159 %

4,705 %

3,833 %

3,741 %

149

5,924 %

4,288 %

4,158 %

4,703 %

3,835 %

3,743 %

150

5,920 %

4,288 %

4,158 %

4,700 %

3,836 %

3,745 %


Looptijd (in jaren)

Turkse lire

US-dollar

Yen

1

15,680 %

2,334 %

– 0,069 %

2

15,518 %

2,498 %

– 0,050 %

3

15,039 %

2,581 %

– 0,034 %

4

14,462 %

2,612 %

– 0,015 %

5

13,447 %

2,626 %

0,008 %

6

13,099 %

2,639 %

0,034 %

7

12,961 %

2,653 %

0,063 %

8

12,571 %

2,670 %

0,094 %

9

12,026 %

2,687 %

0,127 %

10

11,479 %

2,702 %

0,162 %

11

11,008 %

2,723 %

0,200 %

12

10,610 %

2,732 %

0,240 %

13

10,268 %

2,740 %

0,279 %

14

9,970 %

2,751 %

0,319 %

15

9,708 %

2,761 %

0,358 %

16

9,474 %

2,769 %

0,395 %

17

9,266 %

2,775 %

0,431 %

18

9,077 %

2,779 %

0,466 %

19

8,906 %

2,781 %

0,498 %

20

8,750 %

2,782 %

0,529 %

21

8,607 %

2,781 %

0,558 %

22

8,476 %

2,778 %

0,584 %

23

8,354 %

2,775 %

0,607 %

24

8,241 %

2,771 %

0,625 %

25

8,136 %

2,767 %

0,640 %

26

8,039 %

2,762 %

0,650 %

27

7,948 %

2,757 %

0,660 %

28

7,862 %

2,751 %

0,671 %

29

7,782 %

2,745 %

0,687 %

30

7,706 %

2,739 %

0,709 %

31

7,635 %

2,733 %

0,737 %

32

7,568 %

2,727 %

0,771 %

33

7,504 %

2,721 %

0,808 %

34

7,444 %

2,714 %

0,849 %

35

7,387 %

2,708 %

0,891 %

36

7,333 %

2,702 %

0,935 %

37

7,282 %

2,696 %

0,979 %

38

7,233 %

2,690 %

1,023 %

39

7,186 %

2,684 %

1,067 %

40

7,142 %

2,678 %

1,111 %

41

7,100 %

2,672 %

1,154 %

42

7,059 %

2,666 %

1,197 %

43

7,020 %

2,660 %

1,238 %

44

6,983 %

2,656 %

1,279 %

45

6,948 %

2,653 %

1,319 %

46

6,914 %

2,652 %

1,357 %

47

6,881 %

2,652 %

1,395 %

48

6,850 %

2,654 %

1,432 %

49

6,819 %

2,658 %

1,467 %

50

6,790 %

2,665 %

1,502 %

51

6,763 %

2,673 %

1,535 %

52

6,736 %

2,683 %

1,568 %

53

6,710 %

2,695 %

1,599 %

54

6,685 %

2,707 %

1,630 %

55

6,661 %

2,721 %

1,660 %

56

6,637 %

2,735 %

1,689 %

57

6,615 %

2,750 %

1,716 %

58

6,593 %

2,765 %

1,744 %

59

6,572 %

2,780 %

1,770 %

60

6,552 %

2,796 %

1,795 %

61

6,532 %

2,812 %

1,820 %

62

6,513 %

2,827 %

1,844 %

63

6,495 %

2,843 %

1,867 %

64

6,477 %

2,858 %

1,890 %

65

6,460 %

2,874 %

1,912 %

66

6,443 %

2,889 %

1,933 %

67

6,427 %

2,904 %

1,954 %

68

6,411 %

2,919 %

1,974 %

69

6,395 %

2,933 %

1,994 %

70

6,380 %

2,948 %

2,013 %

71

6,366 %

2,962 %

2,032 %

72

6,352 %

2,976 %

2,050 %

73

6,338 %

2,989 %

2,067 %

74

6,325 %

3,003 %

2,084 %

75

6,312 %

3,016 %

2,101 %

76

6,299 %

3,029 %

2,117 %

77

6,287 %

3,041 %

2,133 %

78

6,275 %

3,054 %

2,149 %

79

6,263 %

3,066 %

2,164 %

80

6,251 %

3,078 %

2,178 %

81

6,240 %

3,089 %

2,193 %

82

6,229 %

3,100 %

2,207 %

83

6,219 %

3,112 %

2,220 %

84

6,208 %

3,122 %

2,234 %

85

6,198 %

3,133 %

2,247 %

86

6,188 %

3,143 %

2,260 %

87

6,179 %

3,154 %

2,272 %

88

6,169 %

3,164 %

2,284 %

89

6,160 %

3,173 %

2,296 %

90

6,151 %

3,183 %

2,308 %

91

6,142 %

3,192 %

2,319 %

92

6,134 %

3,202 %

2,330 %

93

6,125 %

3,211 %

2,341 %

94

6,117 %

3,219 %

2,352 %

95

6,109 %

3,228 %

2,362 %

96

6,101 %

3,237 %

2,373 %

97

6,093 %

3,245 %

2,383 %

98

6,085 %

3,253 %

2,392 %

99

6,078 %

3,261 %

2,402 %

100

6,071 %

3,269 %

2,411 %

101

6,063 %

3,276 %

2,421 %

102

6,056 %

3,284 %

2,430 %

103

6,050 %

3,291 %

2,439 %

104

6,043 %

3,299 %

2,447 %

105

6,036 %

3,306 %

2,456 %

106

6,030 %

3,313 %

2,464 %

107

6,023 %

3,320 %

2,473 %

108

6,017 %

3,326 %

2,481 %

109

6,011 %

3,333 %

2,489 %

110

6,005 %

3,339 %

2,496 %

111

5,999 %

3,346 %

2,504 %

112

5,993 %

3,352 %

2,512 %

113

5,988 %

3,358 %

2,519 %

114

5,982 %

3,364 %

2,526 %

115

5,976 %

3,370 %

2,533 %

116

5,971 %

3,376 %

2,540 %

117

5,966 %

3,382 %

2,547 %

118

5,960 %

3,387 %

2,554 %

119

5,955 %

3,393 %

2,561 %

120

5,950 %

3,398 %

2,567 %

121

5,945 %

3,404 %

2,574 %

122

5,940 %

3,409 %

2,580 %

123

5,936 %

3,414 %

2,586 %

124

5,931 %

3,419 %

2,592 %

125

5,926 %

3,424 %

2,598 %

126

5,922 %

3,429 %

2,604 %

127

5,917 %

3,434 %

2,610 %

128

5,913 %

3,439 %

2,616 %

129

5,908 %

3,444 %

2,622 %

130

5,904 %

3,448 %

2,627 %

131

5,900 %

3,453 %

2,633 %

132

5,896 %

3,457 %

2,638 %

133

5,891 %

3,462 %

2,644 %

134

5,887 %

3,466 %

2,649 %

135

5,883 %

3,471 %

2,654 %

136

5,879 %

3,475 %

2,659 %

137

5,876 %

3,479 %

2,664 %

138

5,872 %

3,483 %

2,669 %

139

5,868 %

3,487 %

2,674 %

140

5,864 %

3,491 %

2,679 %

141

5,861 %

3,495 %

2,683 %

142

5,857 %

3,499 %

2,688 %

143

5,853 %

3,503 %

2,693 %

144

5,850 %

3,507 %

2,697 %

145

5,846 %

3,510 %

2,702 %

146

5,843 %

3,514 %

2,706 %

147

5,840 %

3,518 %

2,711 %

148

5,836 %

3,521 %

2,715 %

149

5,833 %

3,525 %

2,719 %

150

5,830 %

3,528 %

2,723 %


BIJLAGE II

Fundamentele spreads voor de berekening van de matchingopslag

De in deze bijlage opgenomen fundamentele spreads zijn uitgedrukt in basispunten en omvatten geen verhoging in overeenstemming met artikel 77 quater, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

1.   Blootstellingen aan centrale overheden en centrale banken

De fundamentele spreads zijn van toepassing op in alle valuta's luidende blootstellingen.

De fundamentele spreads voor looptijden van 11 tot 30 jaar zijn gelijk aan de fundamentele spreads voor de looptijd van 10 jaar.

Looptijd (in jaren)

Oostenrijk

België

Bulgarije

Kroatië

Tsjechië

Cyprus

Denemarken

1

0

0

33

5

0

27

1

2

0

0

41

5

1

44

1

3

0

1

46

5

3

50

0

4

0

3

50

5

4

50

0

5

1

4

54

5

6

54

0

6

1

5

57

5

8

56

0

7

2

6

60

5

10

57

0

8

3

7

62

5

12

56

0

9

3

8

64

5

13

53

0

10

4

9

66

5

14

52

0


Looptijd (in jaren)

Estland

Finland

Frankrijk

Duitsland

Griekenland

Hongarije

Ierland

1

0

0

0

0

418

4

17

2

0

0

0

0

256

4

24

3

1

0

0

0

226

4

27

4

3

0

0

0

196

4

28

5

4

0

0

0

179

4

29

6

5

0

0

0

175

4

30

7

6

0

0

0

172

4

31

8

7

0

1

0

177

2

32

9

8

1

3

0

178

1

33

10

9

1

3

0

181

4

33


Looptijd (in jaren)

Italië

Letland

Litouwen

Luxemburg

Malta

Nederland

Polen

1

6

5

5

0

17

0

4

2

14

12

12

0

24

0

4

3

18

15

16

0

27

0

4

4

20

17

18

0

28

0

4

5

22

19

20

0

29

0

4

6

23

21

21

0

30

0

4

7

25

22

23

0

31

0

4

8

26

23

24

1

32

0

4

9

28

24

25

2

33

0

4

10

29

25

26

3

33

0

4


Looptijd (in jaren)

Portugal

Roemenië

Slowakije

Slovenië

Spanje

Zweden

Verenigd Koninkrijk

1

27

10

13

20

5

0

0

2

44

18

17

23

12

0

0

3

50

20

19

28

16

0

0

4

50

22

21

32

18

0

0

5

54

23

22

36

20

0

0

6

56

25

24

39

21

0

0

7

57

26

25

41

23

0

0

8

56

28

26

42

24

0

0

9

53

29

26

43

25

0

0

10

52

27

27

42

26

0

0


Looptijd (in jaren)

Liechtenstein

Noorwegen

Zwitserland

Australia

Brazilië

Canada

Chili

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

19

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

18

5

0

0

0

0

12

0

16

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

16

10

0

0

0

0

12

0

13


Looptijd (in jaren)

China

Colombia

Hongkong

India

Japan

Maleisië

Mexico

1

0

11

0

9

0

0

9

2

0

18

0

9

0

0

9

3

1

30

0

9

0

0

10

4

2

38

0

9

0

0

10

5

2

40

0

9

0

0

10

6

3

43

0

9

0

0

10

7

3

45

0

9

0

0

10

8

7

43

0

9

0

0

10

9

5

40

0

9

1

0

10

10

5

43

0

9

1

0

10


Looptijd (in jaren)

Nieuw-Zeeland

Rusland

Singapore

Zuid-Afrika

Zuid-Korea

Thailand

Taiwan

1

0

0

0

4

10

0

4

2

0

0

0

7

12

0

4

3

0

0

0

7

12

0

4

4

0

0

0

6

14

0

4

5

0

2

0

5

15

0

4

6

0

5

0

5

15

0

4

7

0

8

0

7

16

0

4

8

0

13

0

8

16

0

4

9

0

19

0

8

16

0

4

10

0

19

0

9

16

0

4


Looptijd (in jaren)

Verenigde Staten

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2.   Blootstellingen aan financiële instellingen

2.1   Euro

Looptijd (in jaren)

Kredietkwaliteitscategorie 0

Kredietkwaliteitscategorie 1

Kredietkwaliteitscategorie 2

Kredietkwaliteitscategorie 3

Kredietkwaliteitscategorie 4

Kredietkwaliteitscategorie 5

Kredietkwaliteitscategorie 6

1

6

21

47

125

239

575

1 181

2

6

21

47

125

239

575

970

3

7

23

47

117

235

571

804

4

8

26

50

119

234

570

674

5

10

28

55

122

234

570

572

6

11

31

59

126

234

570

570

7

12

33

61

129

234

570

570

8

12

34

60

127

234

570

570

9

12

35

60

126

234

570

570

10

13

36

60

126

234

570

570

11

13

37

60

126

234

570

570

12

14

38

60

126

234

570

570

13

14

38

60

126

234

570

570

14

14

39

60

126

234

570

570

15

14

39

60

126

234

570

570

16

14

39

60

126

234

570

570

17

14

38

60

126

234

570

570

18

14

38

60

126

234

570

570

19

14

39

60

126

234

570

570

20

15

39

60

126

234

570

570

21

15

39

60

126

234

570

570

22

16

39

60

126

234

570

570

23

17

39

60

126

234

570

570

24

18

39

60

126

234

570

570

25

18

39

60

126

234

570

570

26

19

39

60

126

234

570

570

27

20

39

60

126

234

570

570

28

21

39

60

126

234

570

570

29

21

39

60

126

234

570

570

30

22

39

60

126

234

570

570

2.2   Tsjechische kroon

Looptijd (in jaren)

Kredietkwaliteitscategorie 0

Kredietkwaliteitscategorie 1

Kredietkwaliteitscategorie 2

Kredietkwaliteitscategorie 3

Kredietkwaliteitscategorie 4

Kredietkwaliteitscategorie 5

Kredietkwaliteitscategorie 6

1

11

25

51

129

243

580

1 205

2

13

28

53

132

245

582

991

3

14

30

55

124

242

578

822

4

15

33

57

126

241

577

689

5

17

35

62

129

241

577

584

6

17

37

65

133

240

576

576

7

18

39

66

135

239

576

576

8

17

39

65

132

239

575

575

9

17

39

65

131

238

575

575

10

17

40

65

130

238

574

574

11

17

41

64

130

238

574

574

12

17

41

64

129

237

573

573

13

17

41

63

129

236

573

573

14

17

41

63

128

236

572

572

15

16

40

62

128

235

572

572

16

15

40

62

127

235

571

571

17

15

39

61

127

235

571

571

18

15

39

61

127

234

571

571

19

15

39

61

127

235

571

571

20

16

40

62

127

235

571

571

21

16

40

62

128

235

572

572

22

17

40

62

128

235

572

572

23

18

41

62

128

236

572

572

24

18

41

63

128

236

572

572

25

19

41

63

128

236

572

572

26

19

41

63

128

236

572

572

27

20

41

63

128

236

572

572

28

21

41

63

128

236

572

572

29

21

41

63

128

236

572

572

30

22

41

63

128

236

572

572

2.3   Deense kroon

Looptijd (in jaren)

Kredietkwaliteitscategorie 0

Kredietkwaliteitscategorie 1

Kredietkwaliteitscategorie 2

Kredietkwaliteitscategorie 3

Kredietkwaliteitscategorie 4

Kredietkwaliteitscategorie 5

Kredietkwaliteitscategorie 6

1

6

21

46

125

238

575

1 181

2

6

21

46

125

238

575

970

3

7

23

47

117

235

571

804

4

8

25

50

119

234

570

674

5

9

28

55

122

233

570

572

6

11

30

59

126

233

570

570

7

12

33

61

129

233

570

570

8

12

33

60

127

233

570

570

9

12

34

60

126

233

570

570

10

13

36

60

126

233

570

570

11

13

37

60

126

233

570

570

12

14

38

60

126

233

570

570

13

14

38

60

126

233

570

570

14

14

38

60

126

233

570

570

15

14

38

60

126

233

570

570

16

14

38

60

126

233

570

570

17

14

38