ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 118I

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
14 mei 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/705 van de Raad van 14 mei 2018 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

1

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2018/706 van de Raad van 14 mei 2018 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

3

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

14.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 118/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/705 VAN DE RAAD

van 14 mei 2018

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1), en met name artikel 14, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 17 maart 2014 Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

(2)

Naar aanleiding van de organisatie door de Russische Federatie van Russische presidentsverkiezingen in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, is de Raad van oordeel dat vijf personen moeten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 opgenomen lijst met natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die zijn onderworpen aan beperkende maatregelen.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze verordening genoemde personen worden toegevoegd aan de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 mei 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

E. ZAHARIEVA


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.


BIJLAGE

De volgende personen worden toegevoegd aan de lijst van personen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014:

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

„162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Geboortedatum: 20.5.1971

Geboorteplaats: de Krim

Adres: Simferopol, Lisnevka, 83 Kievskaya str., apt. 67

Plaatsvervangend voorzitter van de kiescommissie op de Krim. Zij nam in deze hoedanigheid deel aan de organisatie van de Russische presidentsverkiezingen van 18 maart 2018 in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/

Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталія Iванівна БЕЗРУЧЕНКО)

Geboortedatum: 22.8.1979

Geboorteplaats: Simferopol, de Krim

Adres: Autonomous Republic of Crimea, Gresovskoe, 5-A Kryzhizhanovskogo str., apt. 64

Secretaris van de kiescommissie op de Krim. Zij nam in deze hoedanigheid deel aan de organisatie van de Russische presidentsverkiezingen van 18 maart 2018 in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

14.5.2018

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV/

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрійович ПЄТУХОВ)

Geboortedatum: 17.7.1970

Voorzitter van de kiescommissie in Sebastopol. Hij nam in deze hoedanigheid deel aan de organisatie van de Russische presidentsverkiezingen van 18 maart 2018 in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

14.5.2018

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Geboortedatum: 7.6.1968

Plaatsvervangend voorzitter van de kiescommissie in Sebastopol. Hij nam in deze hoedanigheid deel aan de organisatie van de Russische presidentsverkiezingen van 18 maart 2018 in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

14.5.2018

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(Анастасія Миколаївна КАПРАНОВА)

Geboortedatum: 1964 (mogelijk: 21 april)

Secretaris van de kiescommissie in Sebastopol. Zij nam in deze hoedanigheid deel aan de organisatie van de Russische presidentsverkiezingen van 18 maart 2018 in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

14.5.2018”


BESLUITEN

14.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 118/3


BESLUIT (GBVB) 2018/706 VAN DE RAAD

van 14 mei 2018

tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1), en met name artikel 3, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Besluit 2014/145/GBVB vastgesteld.

(2)

Naar aanleiding van de organisatie door de Russische Federatie van Russische presidentsverkiezingen in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, is de Raad van oordeel dat vijf personen moeten worden toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die zijn onderworpen aan beperkende maatregelen.

(3)

De bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB moet dienovereenkomstig worden aangepast,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij dit besluit genoemde personen worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 14 mei 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

E. ZAHARIEVA


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16.


BIJLAGE

De volgende personen worden toegevoegd aan de lijst van personen in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB:

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

„162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Geboortedatum: 20.5.1971

Geboorteplaats: de Krim

Adres: Simferopol, Lisnevka, 83 Kievskaya str., apt. 67

Plaatsvervangend voorzitter van de kiescommissie op de Krim. Zij nam in deze hoedanigheid deel aan de organisatie van de Russische presidentsverkiezingen van 18 maart 2018 in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO /

Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталія Iванівна БЕЗРУЧЕНКО)

Geboortedatum: 22.8.1979

Geboorteplaats: Simferopol, de Krim

Adres: Autonomous Republic of Crimea, Gresovskoe, 5-A Kryzhizhanovskogo str., apt. 64

Secretaris van de kiescommissie op de Krim. Zij nam in deze hoedanigheid deel aan de organisatie van de Russische presidentsverkiezingen van 18 maart 2018 in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

14.5.2018

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV /

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрійович ПЄТУХОВ)

Geboortedatum: 17.7.1970

Voorzitter van de kiescommissie in Sebastopol. Hij nam in deze hoedanigheid deel aan de organisatie van de Russische presidentsverkiezingen van 18 maart 2018 in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

14.5.2018

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Geboortedatum: 7.6.1968

Plaatsvervangend voorzitter van de kiescommissie in Sebastopol. Hij nam in deze hoedanigheid deel aan de organisatie van de Russische presidentsverkiezingen van 18 maart 2018 in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

14.5.2018

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(Анастасія Миколаївна КАПРАНОВА)

Geboortedatum: 1964 (mogelijk: 21 april)

Secretaris van de kiescommissie in Sebastopol. Zij nam in deze hoedanigheid deel aan de organisatie van de Russische presidentsverkiezingen van 18 maart 2018 in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

14.5.2018”