ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 91

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
9 april 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Kennisgeving betreffende de inwerkingtreding van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/548 van de Raad van 6 april 2018 tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

2

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/549 van de Commissie van 6 april 2018 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

11

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/550 van de Commissie van 6 april 2018 houdende wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 684/2009 tot uitvoering van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad wat betreft de geautomatiseerde procedures voor de overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns

13

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2018/551 van de Raad van 6 april 2018 tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2016/849 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

16

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/552 van de Commissie van 6 april 2018 tot bijwerking van de verwijzingen in Richtlijn 2003/96/EG van de Raad naar de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde producten

27

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

9.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/1


Kennisgeving betreffende de inwerkingtreding van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering

De Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika hebben elkaar kennis gegeven van de voltooiing van de noodzakelijke procedures voor de inwerkingtreding van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering (1). Bijgevolg is deze overeenkomst, krachtens artikel 8 ervan, op 4 april 2018 in werking getreden.


(1)  PB L 258 van 6.10.2017, blz. 4.


VERORDENINGEN

9.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/2


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/548 VAN DE RAAD

van 6 april 2018

tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad van 30 augustus 2017 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 329/2007 (1), en met name artikel 47, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 30 augustus 2017 heeft de Raad Verordening (EU) 2017/1509 vastgesteld.

(2)

Op 30 maart 2018 heeft het krachtens Resolutie 1718 (2006) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties („VN-Veiligheidsraad”) ingestelde Comité van de VN-Veiligheidsraad 1 persoon en 21 entiteiten toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn, en heeft het 15 vaartuigen aangewezen voor bevriezing van tegoeden, heeft het 25 vaartuigen de toegang tot havens ontzegd en heeft het 12 vaartuigen aangewezen voor het ontnemen van de vlag.

(3)

De bijlagen XIII en XIV bij Verordening (EU) 2017/1509 moeten bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen XIII en XIV bij Verordening (EU) 2017/1509 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 april 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

E. ZAHARIEVA


(1)  PB L 224 van 31.8.2017, blz. 1.


BIJLAGE

1)

De navolgende persoon en entiteiten worden toegevoegd aan de in bijlage XIII bij Verordening (EU) 2017/1509 opgenomen lijst van de in artikel 34, leden 1 en 3, bedoelde personen en entiteiten:

„a)   Natuurlijke personen

 

Naam

Ook bekend als

Informatie ter identificatie

Datum van aanwijzing door de VN

Motivering

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Geboortedatum: 20.10.1957

Paspoortnr.: 302001581

30.3.2018

Tsang Yung Yuan heeft de uitvoer van steenkool door de DVK gecoördineerd met een tussenpersoon van de DVK die in een derde land actief is, en hij heeft een geschiedenis van andere sancties ontduikende activiteiten.

b)   Rechtspersonen, entiteiten en lichamen

 

Naam

Ook bekend als

Plaats

Datum van aanwijzing door de VN

Andere informatie

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, China

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar, scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de onder Panamese vlag varende HUA FU, een vrachtschip dat op 24 september 2017 in Najin, DVK, steenkool uit de DVK heeft geladen.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DVK; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de CHON MYONG 1, een onder Noord-Koreaanse vlag varend schip dat eind december 2017 een schip-tot-schiptransfer van brandstof heeft uitgevoerd.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker PAEK MA, die medio januari 2018 betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker NAM SAN 8, die, naar wordt aangenomen, betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie, en eigenaar van de HAP JANG GANG 6.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, China

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de ASIA Bridge 1. Een vaartuig in Hong Kongs bezit, waarschijnlijk de ASIA Bridge 1, kreeg op 19 oktober 2017 van Huaxin Shipping de opdracht voorbereidingen te treffen om Nampo (DVK) binnen te lopen om een lading steenkool voor Vietnam in ontvangst te nemen. De ASIA Bridge 1 kreeg van een niet-geïdentificeerde werknemer van Huaxin Shipping Ltd de opdracht voorbereidingen te treffen om 8 000 metrische ton steenkool in ontvangst te nemen en vervolgens naar Cam Pha, Vietnam, te varen. De kapitein van het schip kreeg de opdracht de naam van het schip en andere merktekens met zeildoek te bedekken zolang het schip in de haven van Nampo lag.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Marshalleilanden

30.3.2018

In 2017 poogden Tsang Yung Yuan (ook bekend als Neil Tsang) en Kingly Won een oliedeal voor een waarde van meer dan 1 miljoen USD te sluiten met een aardoliemaatschappij in een derde land, voor illegale overbrenging naar de DVK. Kingly Won fungeerde als tussenpersoon voor deze aardoliemaatschappij en een Chinese onderneming die Kingly Won benaderde om namens haar mariene olie te kopen.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker CHON MA SAN. De onder Noord-Koreaanse vlag varende CHON MA SAN heeft voorbereidingen getroffen voor waarschijnlijke schip-tot-schiptransfers eind januari 2018. De kapitein van de onder Noord-Koreaanse vlag varende tanker YU JONG 2 rapporteerde op 18 november 2017 aan een niet geïdentificeerde controleur in de DVK dat het schip een storm vermeed voorafgaand aan een schip-tot-schiptransfer. De kapitein stelde voor de YU JONG 2 stookolie te laten laden vóór de onder Noord-Koreaanse vlag varende tanker CHON MA SAN, die gezien zijn grotere omvang geschikter was voor schip-tot-schiptransfers in een storm. Nadat de CHON MA SAN stookolie had geladen uit een schip, laadde de YU JONG 2 op 19 november 2017 via een schip-tot-schiptransfer 1 168 kiloliter stookolie.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker AN SAN 1, die, naar wordt aangenomen, betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de YU PHYONG 5. Eind november 2017 voerde de YU PHYONG 5 een schip-tot-schiptransfer van 1 721 metrische ton stookolie uit.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tankers SAM JONG 1 en SAM JONG 2. Van beide schepen wordt aangenomen dat zij eind januari 2018 geraffineerde aardolie in de DVK hebben ingevoerd in strijd met VN-sancties.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

De onder Noord-Koreaanse vlag varende tanker SAM MA 2, eigendom van Korea Samma Shipping Company, heeft medio oktober 2017 een schip-tot-schiptransfer van olie uitgevoerd en documenten vervalst, waarbij bijna 1 600 metrische ton stookolie in één transactie werd geladen. De kapitein kreeg de opdracht SAMMA SHIPPING en de Koreaanse woorden op het zegel van het schip te wissen en in plaats daarvan „Hai Xin U 606” te zetten om de Noord-Koreaanse identiteit van het vaartuig te verbergen.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DVK;

Ondernemingsnummer IMO 5434358

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker YU JONG 2, die op 19 november 20171 168 kiloliter brandstof heeft geladen via een schip-tot-schiptransfer.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de onder Panamese vlag varende KOTI, die op 9 december 2017 schip-tot-schiptransfers heeft uitgevoerd, waarschijnlijk van aardolie, naar de onder Noord-Koreaanse vlag varende KUM UN SAN 3.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Scheepsbeheerder van de Noord-Koreaanse olieproductentanker YU SON, die, naar wordt aangenomen, betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd.

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker PAEK MA, die medio januari 2018 betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker JI SONG 6, die, naar wordt aangenomen, betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie eind januari 2018. De onderneming bezit ook de JI SONG 8 en de WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

30.3.2018

Eigendom van de onderneming of gecontroleerd door Tsang Yung Yuan en betrokken bij illegale overdrachten van steenkool uit de DVK.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

Image

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, China

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar, scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de DONG FENG 6, die op 11 juli 2017 in Hamhung (DVK) steenkool voor uitvoer heeft geladen, in strijd met VN-sancties.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

 

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, China

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de HAO FAN 2 en de HAO FAN 6, die onder de vlag van Saint Kitts en Nevis varen. De HAO FAN 6 heeft op 27 augustus 2017 in Nampo (DVK) steenkool geladen. De HAO FAN 2 heeft op 3 juni 2017 in Nampo (DVK) Noord-Koreaans steenkool geladen.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, China

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de XIN GUANG HAI, die op 27 oktober 2017 in Taean (DVK) steenkool heeft geladen en op 14 november 2017 moest aankomen in Cam Pha, Vietnam, maar daar niet aankwam en in plaats daarvan op 18 december 2017 naar Port Klang in Maleisië voer.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapore

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de YUK TUNG, die een schip-tot-schiptransfer van geraffineerde aardolie heeft uitgevoerd.”

2)

De volgende vaartuigen worden toegevoegd aan de lijst van vaartuigen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen in bijlage XIV bij Verordening (EU) 2017/1509 onder de rubriek „A. in beslag genomen vaartuigen”:

„1.   Naam: CHON MYONG 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8712362

2.   Naam: AN SAN 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 7303803

3.   Naam: YU PHYONG 5

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8605026

4.   Naam: SAM JONG 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8405311

5.   Naam: SAM JONG 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 7408873

6.   Naam: SAM MA 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8106496

7.   Naam: YU JONG 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8604917

8.   Naam: PAEK MA

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9066978

9.   Naam: JI SONG 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8898740

10.   Naam: CHON MA SAN

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8660313

11.   Naam: NAM SAN 8

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8122347

12.   Naam: YU SON

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8691702

13.   Naam: WOORY STAR

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8408595

14.   Naam: JI SONG 8

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8503228

15.   Naam: HAP JANG GANG 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9066540”

3)

De volgende vaartuigen worden toegevoegd aan de lijst van vaartuigen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen in bijlage XIV bij Verordening (EU) 2017/1509 onder de rubriek „B. Schepen waaraan de toegang tot een haven is ontzegd”:

„9.   Naam: CHON MYONG 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8712362

10.   Naam: AN SAN 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 7303803

11.   Naam: YU PHYONG 5

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8605026

12.   Naam: SAM JONG 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8405311

13.   Naam: SAM JONG 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 7408873

14.   Naam: SAM MA 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8106496

15.   Naam: YU JONG 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8604917

16.   Naam: PAEK MA

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9066978

17.   Naam: JI SONG 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8898740

18.   Naam: CHON MA SAN

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8660313

19.   Naam: NAM SAN 8

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8122347

20.   Naam: YU SON

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8691702

21.   Naam: WOORY STAR

Aanvullende informatie

22.   Naam: ASIA Bridge 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8916580

23.   Naam: XIN GUANG HAI

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9004700

24.   Naam: HUA FU

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9020003

25.   Naam: YUK TUNG

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9030591

26.   Naam: KOTI

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9417115

27.   Naam: DONG FENG 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9008201

28.   Naam: HAO FAN 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8747604

29.   Naam: HAO FAN 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8628597

30.   Naam: JIN HYE

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8518572

31.   Naam: FAN KE

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8914934

32.   Naam: WAN HENG 11

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8791667

33.   Naam: MIN NING DE YOU 078

Aanvullende informatie

IMO-nummer: geen”


9.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/11


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/549 VAN DE COMMISSIE

van 6 april 2018

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9, lid 1, onder e),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is een goederennomenclatuur vastgesteld, hierna „gecombineerde nomenclatuur” of „GN” genoemd, die in bijlage I bij die verordening is opgenomen.

(2)

In aanvullende aantekening (GN) 6 op hoofdstuk 17 van de gecombineerde nomenclatuur is „inulinestroop” gedefinieerd voor de toepassing van de GN-onderverdelingen 1702 60 80 en 1702 90 80. Het is het onmiddellijk na hydrolyse van inuline of oligofructose verkregen product, dat in droge toestand een bepaalde hoeveelheid vrije fructose of fructose in de vorm van sacharose bevat.

(3)

Op initiatief van de Commissie is op grond van artikel 12, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2658/87 en van artikel 7, onder a), ii), van Verordening (EU) nr. 1294/2013 van het Europees Parlement en de Raad (2) de „Proficiency Test on Sugars and Sugar Containing Products 2016” (3) („proficiencytest betreffende suikers en suikerhoudende producten 2016”) verricht in het kader van „Action 2” (4) van het Europees netwerk van douanelaboratoria. Daarbij is gebleken dat douanelaboratoria in de Unie de in aanvullende aantekening (GN) 6 op hoofdstuk 17 voorkomende zinsnede „vrije fructose of fructose in de vorm van sacharose” op verschillende wijze interpreteren.

(4)

De tekst van deze aanvullende aantekening (GN) moet daarom worden verduidelijkt. De hoeveelheid aanwezige suikers — uitgedrukt in droge stof — moet worden bepaald door middel van de meest nauwkeurige methode die beschikbaar is, namelijk de hogedrukvloeistofchromatografie-methode.

(5)

In het belang van het handhaven van de rechtszekerheid moet deze aanvullende aantekening (GN) worden gewijzigd; er moet een nieuwe alinea aan de bestaande tekst worden toegevoegd.

(6)

Teneinde te waarborgen dat de gecombineerde nomenclatuur wat betreft de definitie van inulinestroop, overeenkomstig de GN-onderverdelingen 1702 60 80 en 1702 90 80 in de hele Unie gelijk wordt geïnterpreteerd, moet aanvullende aantekening (GN) 6 op hoofdstuk 17 van de gecombineerde nomenclatuur worden gewijzigd.

(7)

Daarom dient bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In aanvullende aantekening (GN) 6 op hoofdstuk 17 van deel twee van de gecombineerde nomenclatuur, die is opgenomen in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87, wordt de volgende alinea toegevoegd:

De hoeveelheid „vrije fructose of fructose in de vorm van sacharose” wordt bepaald door middel van de formule F + 0,5 S/0,95 berekend op de droge stof, waarbij „F” het fructosegehalte is en „S” het sacharosegehalte, als bepaald door middel van de hogedrukvloeistofchromatografie-methode.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 april 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 1294/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van een actieprogramma voor douane in de Europese Unie voor de periode 2014-2020 (Douane 2020) en tot intrekking van Beschikking nr. 624/2007/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 209).

(3)  Door de Europese Commissie op 24 april 2017 uitgebracht eindverslag dat is toegezonden aan het Europees netwerk van douanelaboratoria.

(4)  „Action 2” heeft betrekking op vergelijkende tests en validaties van de methoden van de douanelaboratoria.


9.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/13


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/550 VAN DE COMMISSIE

van 6 april 2018

houdende wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 684/2009 tot uitvoering van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad wat betreft de geautomatiseerde procedures voor de overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG (1), en met name artikel 29, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (2) werd een goederennomenclatuur (hierna „gecombineerde nomenclatuur” genoemd) vastgesteld om te voldoen aan de eisen van het gemeenschappelijk douanetarief, de statistieken van de buitenlandse handel van de Unie en ander Uniebeleid op het gebied van de in- en uitvoer van goederen.

(2)

Bij het invullen van bepaalde gegevensvelden in de voor de toepassing van de artikelen 21 tot en met 25 van Richtlijn 2008/118/EG uitgewisselde berichten moeten de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 684/2009 van de Commissie (3) vermelde codes worden gebruikt.

(3)

De producten die onder Richtlijn 2003/96/EG van de Raad (4) vallen, worden door middel van verwijzingen naar de codes van de gecombineerde nomenclatuur van Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie (5) omschreven.

(4)

In de tabel van punt 11 (Accijnsgoed) van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 684/2009 worden bepaalde energieproducten vermeld die worden omschreven door middel van verwijzingen naar codes van de gecombineerde nomenclatuur van Verordening (EG) nr. 2031/2001.

(5)

Overeenkomstig de wijzigingen in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87, laatstelijk gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1925 van de Commissie (6), zijn de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde in Richtlijn 2003/96/EG genoemde energieproducten vervangen door nieuwe codes.

(6)

De codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde energieproducten die onder Richtlijn 2003/96/EG vallen, zijn overeenkomstig Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/552 van de Commissie (7) bijgewerkt in verband met wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur, laatstelijk gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1925.

(7)

De codes van de gecombineerde nomenclatuur die worden gebruikt voor de omschrijving van de onder punt 11 (Accijnsgoed) van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 684/2009 vermelde energieproducten, moeten de codes van de gecombineerde nomenclatuur worden waarnaar is verwezen in Richtlijn 2003/96/EG, zoals bijgewerkt overeenkomstig Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/552.

(8)

Overeenkomstig Richtlijn 95/60/EG van de Raad (8) is bij reactiemotorbrandstof van GN-code 2710 19 21 de toepassing van de gemeenschappelijke merkstof voor fiscale doeleinden niet vereist. Daarom mag deze code niet worden gebruikt om gemerkte kerosine te omschrijven.

(9)

De omschrijving voor accijnsgoederencode E490 heeft betrekking op een groot aantal GN-codes, maar overeenkomstig artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG dienen slechts enkele van deze codes onder deze accijnsgoederencode te vallen. Daarom moet de omschrijving ervan worden gepreciseerd, teneinde alleen de relevante GN-codes te vermelden.

(10)

Verordening (EG) nr. 684/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Accijnscomité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de tabel van punt 11 (Accijnsgoed) van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 684/2009 worden de rijen met accijnsgoederen met de codes E410 tot en met E490 en met de codes E910 en E920 vervangen door:

EPC

CAT

EENHEID

Omschrijving

A

P

D

E410

E

2

Gelode benzine van de GN-codes 2710 12 31 , 2710 12 51 en 2710 12 59 (artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

E420

E

2

Loodvrije benzine van de GN-codes 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 en 2710 12 49 (artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

E430

E

2

Gasolie, ongemerkt, van de GN-codes 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 en 2710 20 19 (artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

E440

E

2

Gasolie, gemerkt, van de GN-codes 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 en 2710 20 19 (artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

E450

E

2

Kerosine van GN-code 2710 19 21 en ongemerkte kerosine van GN-code 2710 19 25 (artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

E460

E

2

Kerosine, gemerkt, van GN-code 2710 19 25 (artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

E470

E

1

Zware stookolie van de GN-codes 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 en 2710 20 39 (artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

N

E480

E

2

Producten van de GN-codes 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 en 2710 20 90 (alleen voor producten waarvan minder dan 90 % van het volume (distillatieverliezen inbegrepen) overdistilleert bij 210 °C en 65 % of meer van het volume (distillatieverliezen inbegrepen) overdistilleert bij 250 °C (methode EN ISO 3405 (gelijkwaardig aan methode ASTM D 86)), in commercieel bulkverkeer (artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

E490

E

2

Producten van de GN-codes 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 en 2710 19 55 (artikel 20, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

E910

E

2

Monoalkylesters van vetzuren met een estergehalte van 96,5 gewichtspercenten of meer (FAMAE), van GN-code 3826 00 10 (artikel 20, lid 1, onder h), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

E920

E

2

Producten van de GN-codes 3824 99 86 , 3824 99 92 (met uitzondering van roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten en anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke producten), 3824 99 93 , 3824 99 96 (met uitzondering van roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten en anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke producten) en 3826 00 90 indien deze zijn bestemd voor gebruik als verwarmings- of motorbrandstof (artikel 20, lid 1, onder h), van Richtlijn 2003/96/EG)

N

N

J

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 15 september 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 april 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 9 van 14.1.2009, blz. 12.

(2)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad wat betreft de geautomatiseerde procedures voor de overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns (PB L 197 van 29.7.2009, blz. 24).

(4)  Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51).

(5)  Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 279 van 23.10.2001, blz. 1).

(6)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1925 van de Commissie van 12 oktober 2017 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 282 van 31.10.2017, blz. 1).

(7)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/552 van de Commissie van 6 april 2018 tot bijwerking van de verwijzingen in Richtlijn 2003/96/EG van de Raad naar de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde producten (zie bladzijde 27 van dit Publicatieblad).

(8)  Richtlijn 95/60/EG van de Raad van 27 november 1995 betreffende het merken van gasolie en kerosine voor fiscale doeleinden (PB L 291 van 6.12.1995, blz. 46).


BESLUITEN

9.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/16


UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2018/551 VAN DE RAAD

van 6 april 2018

tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2016/849 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit (GBVB) 2016/849 van de Raad van 27 mei 2016 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Besluit 2013/183/GBVB (1), en met name artikel 33, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 27 mei 2016 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2016/849 vastgesteld.

(2)

Op 30 maart 2018 heeft het krachtens Resolutie 1718 (2006) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties („VN-Veiligheidsraad”) ingestelde Comité van de VN-Veiligheidsraad één persoon en 21 entiteiten toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn en heeft het 15 vaartuigen aangewezen voor bevriezing van tegoeden, heeft het 25 vaartuigen de toegang tot havens ontzegd en heeft het 12 vaartuigen aangewezen voor het ontnemen van de vlag.

(3)

De bijlagen I en IV bij Besluit (GBVB) 2016/849 moeten bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en IV bij Besluit (GBVB) 2016/849 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 6 april 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

E. ZAHARIEVA


(1)  PB L 141 van 28.5.2016, blz. 79.


BIJLAGE

1.

De hieronder vermelde persoon en entiteiten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Besluit (GBVB) 2016/849 opgenomen lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn:

„A.   Personen

 

Naam

Ook bekend als

Informatie ter identificatie

Datum van aanwijzing door de VN

Motivering

80.

Tsang Yung Yuan

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Geboortedatum: 20.10.1957

Paspoortnr.: 302001581

30.3.2018

Tsang Yung Yuan heeft de uitvoer van steenkool door de DVK gecoördineerd met een tussenpersoon van de DVK die in een derde land actief is, en hij heeft een geschiedenis van andere sancties ontduikende activiteiten.

B.   Entiteiten

 

Naam

Ook bekend als

Plaats

Datum van aanwijzing door de VN

Andere informatie

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, China

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar, scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de onder Panamese vlag varende HUA FU, een vrachtschip dat op 24 september 2017 in Najin, DVK, steenkool uit de DVK heeft geladen.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DVK; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de CHON MYONG 1, een onder Noord-Koreaanse vlag varend schip dat eind december 2017 een schip-tot-schiptransfer van brandstof heeft uitgevoerd.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker PAEK MA, die medio januari 2018 betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker NAM SAN 8, die, naar wordt aangenomen, betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie, en eigenaar van de HAP JANG GANG 6.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, China

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de ASIA Bridge 1. Een vaartuig in Hong Kongs bezit, waarschijnlijk de ASIA Bridge 1, kreeg op 19 oktober 2017 van Huaxin Shipping de opdracht voorbereidingen te treffen om Nampo (DVK) binnen te lopen om een lading steenkool voor Vietnam in ontvangst te nemen. De ASIA Bridge 1 kreeg van een niet-geïdentificeerde werknemer van Huaxin Shipping Ltd de opdracht voorbereidingen te treffen om 8 000 metrische ton steenkool in ontvangst te nemen en vervolgens naar Cam Pha, Vietnam, te varen. De kapitein van het schip kreeg de opdracht de naam van het schip en andere merktekens met zeildoek te bedekken zolang het schip in de haven van Nampo lag.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Marshalleilanden

30.3.2018

In 2017 poogden Tsang Yung Yuan (ook bekend als Neil Tsang) en Kingly Won een oliedeal voor een waarde van meer dan 1 miljoen USD te sluiten met een aardoliemaatschappij in een derde land, voor illegale overbrenging naar de DVK. Kingly Won fungeerde als tussenpersoon voor deze aardoliemaatschappij en een Chinese onderneming die Kingly Won benaderde om namens haar mariene olie te kopen.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker CHON MA SAN. De onder Noord-Koreaanse vlag varende CHON MA SAN heeft voorbereidingen getroffen voor waarschijnlijke schip-tot-schiptransfers eind januari 2018. De kapitein van de onder Noord-Koreaanse vlag varende tanker YU JONG 2 rapporteerde op 18 november 2017 aan een niet geïdentificeerde controleur in de DVK dat het schip een storm vermeed voorafgaand aan een schip-tot-schiptransfer. De kapitein stelde voor de YU JONG 2 stookolie te laten laden vóór de onder Noord-Koreaanse vlag varende tanker CHON MA SAN, die gezien zijn grotere omvang geschikter was voor schip-tot-schiptransfers in een storm. Nadat de CHON MA SAN stookolie had geladen uit een schip, laadde de YU JONG 2 op 19 november 2017 via een schip-tot-schiptransfer 1 168 kiloliter stookolie.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker AN SAN 1, die, naar wordt aangenomen, betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de YU PHYONG 5. Eind november 2017 voerde de YU PHYONG 5 een schip-tot-schiptransfer van 1 721 metrische ton stookolie uit.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tankers SAM JONG 1 en SAM JONG 2. Van beide schepen wordt aangenomen dat zij eind januari 2018 geraffineerde aardolie in de DVK hebben ingevoerd in strijd met VN-sancties.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

De onder Noord-Koreaanse vlag varende tanker SAM MA 2, eigendom van Korea Samma Shipping Company, heeft medio oktober 2017 een schip-tot-schiptransfer van olie uitgevoerd en documenten vervalst, waarbij bijna 1 600 metrische ton stookolie in één transactie werd geladen. De kapitein kreeg de opdracht SAMMA SHIPPING en de Koreaanse woorden op het zegel van het schip te wissen en in plaats daarvan „Hai Xin U 606” te zetten om de Noord-Koreaanse identiteit van het vaartuig te verbergen.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DVK;

Ondernemingsnummer IMO 5434358

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker YU JONG 2, die op 19 november 20171 168 kiloliter brandstof heeft geladen via een schip-tot-schiptransfer.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de onder Panamese vlag varende KOTI, die op 9 december 2017 schip-tot-schiptransfers heeft uitgevoerd, waarschijnlijk van aardolie, naar de onder Noord-Koreaanse vlag varende KUM UN SAN 3.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Scheepsbeheerder van de Noord-Koreaanse olieproductentanker YU SON, die, naar wordt aangenomen, betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd.

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker PAEK MA, die medio januari 2018 betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker JI SONG 6, die, naar wordt aangenomen, betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie eind januari 2018. De onderneming bezit ook de JI SONG 8 en de WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

30.3.2018

Eigendom van de onderneming of gecontroleerd door Tsang Yung Yuan en betrokken bij illegale overdrachten van steenkool uit de DVK.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

 

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, China

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar, scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de DONG FENG 6, die op 11 juli 2017 in Hamhung (DVK) steenkool voor uitvoer heeft geladen, in strijd met VN-sancties.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

Image

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, China

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de HAO FAN 2 en de HAO FAN 6, die onder de vlag van Saint Kitts en Nevis varen. De HAO FAN 6 heeft op 27 augustus 2017 in Nampo (DVK) steenkool geladen. De HAO FAN 2 heeft op 3 juni 2017 in Nampo (DVK) Noord-Koreaans steenkool geladen.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, China

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de XIN GUANG HAI, die op 27 oktober 2017 in Taean (DVK) steenkool heeft geladen en op 14 november 2017 moest aankomen in Cam Pha, Vietnam, maar daar niet aankwam en in plaats daarvan op 18 december 2017 naar Port Klang in Maleisië voer.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapore

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de YUK TUNG, die een schip-tot-schiptransfer van geraffineerde aardolie heeft uitgevoerd.”

2.

De volgende vaartuigen worden toegevoegd aan de lijst van vaartuigen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen in bijlage IV bij Besluit (GBVB) 2016/849 onder de rubriek „A. Schepen die geen vlag meer voeren”

„1.   Naam: ASIA Bridge 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8916580

2.   Naam: XIN GUANG HAI

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9004700

3.   Naam: HUA FU

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9020003

4.   Naam: YUK TUNG

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9030591

5.   Naam: KOTI

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9417115

6.   Naam: DONG FENG 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9008201

7.   Naam: HAO FAN 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8747604

8.   Naam: HAO FAN 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8628597

9.   Naam: JIN HYE

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8518572

10.   Naam: FAN KE

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8914934

11.   Naam: WAN HENG 11

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8791667

12.   Naam: MIN NING DE YOU 078

Aanvullende informatie

IMO-nummer: geen”

3.

De volgende vaartuigen worden toegevoegd aan de lijst van vaartuigen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen in bijlage IV bij Besluit (GBVB) 2016/849 onder de rubriek „D. Schepen waaraan de toegang tot een haven is ontzegd”

„9.   Naam: CHON MYONG 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8712362

10.   Naam: AN SAN 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 7303803

11.   Naam: YU PHYONG 5

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8605026

12.   Naam: SAM JONG 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8405311

13.   Naam: SAM JONG 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 7408873

14.   Naam: SAM MA 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8106496

15.   Naam: YU JONG 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8604917

16.   Naam: PAEK MA

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9066978

17.   Naam: JI SONG 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8898740

18.   Naam: CHON MA SAN

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8660313

19.   Naam: NAM SAN 8

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8122347

20.   Naam: YU SON

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8691702

21.   Naam: WOORY STAR

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8408595

22.   Naam: ASIA Bridge 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8916580

23.   Naam: XIN GUANG HAI

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9004700

24.   Naam: HUA FU

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9020003

25.   Naam: YUK TUNG

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9030591

26.   Naam: KOTI

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9417115

27.   Naam: DONG FENG 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9008201

28.   Naam: HAO FAN 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8747604

29.   Naam: HAO FAN 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8628597

30.   Naam: JIN HYE

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8518572

31.   Naam: FAN KE

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8914934

32.   Naam: WAN HENG 11

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8791667

33.   Naam: MIN NING DE YOU 078

Aanvullende informatie

IMO-nummer: geen”

4.

De volgende vaartuigen worden toegevoegd aan de lijst van vaartuigen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen in bijlage IV bij Besluit (GBVB) 2016/849 onder de rubriek „E. Schepen die het voorwerp zijn van een bevriezing van activa”

„1.   Naam: CHON MYONG 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8712362

2.   Naam: AN SAN 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 7303803

3.   Naam: YU PHYONG 5

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8605026

4.   Naam: SAM JONG 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8405311

5.   Naam: SAM JONG 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 7408873

6.   Naam: SAM MA 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8106496

7.   Naam: YU JONG 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8604917

8.   Naam: PAEK MA

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9066978

9.   Naam: JI SONG 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8898740

10.   Naam: CHON MA SAN

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8660313

11.   Naam: NAM SAN 8

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8122347

12.   Naam: YU SON

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8691702

13.   Naam: WOORY STAR

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8408595

14.   Naam: JI SONG 8

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8503228

15.   Naam: HAP JANG GANG 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9066540”


9.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/27


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/552 VAN DE COMMISSIE

van 6 april 2018

tot bijwerking van de verwijzingen in Richtlijn 2003/96/EG van de Raad naar de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde producten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (1), en met name artikel 2, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (2) werd een goederennomenclatuur (hierna „gecombineerde nomenclatuur” genoemd) vastgesteld om te voldoen aan de eisen van het gemeenschappelijk douanetarief, de statistieken van de buitenlandse handel van de Unie en ander Uniebeleid op het gebied van de in- en uitvoer van goederen.

(2)

De producten die onder Richtlijn 2003/96/EG vallen, worden door middel van verwijzingen naar de codes van de gecombineerde nomenclatuur van Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie (3) omschreven.

(3)

Overeenkomstig de wijzigingen van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87, laatstelijk gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1925 van de Commissie (4), zijn de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde in Richtlijn 2003/96/EG genoemde producten vervangen door nieuwe codes.

(4)

Daarom is het passend om de verwijzingen naar bepaalde in Richtlijn 2003/96/EG gebruikte codes bij te werken om ervoor te zorgen dat bij de omschrijving van de in deze richtlijn bedoelde producten de nieuwe codes van de gecombineerde nomenclatuur, zoals bijgewerkt door Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1925, worden gebruikt.

(5)

Een besluit om de verwijzingen naar bepaalde codes van de gecombineerde nomenclatuur bij te werken, mag niet leiden tot veranderingen in de in Richtlijn 2003/96/EG bedoelde minimumbelastingniveaus of de toevoeging of verwijdering van energieproducten.

(6)

Richtlijn 2003/96/EG dient daarom als volgt te worden gewijzigd.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Accijnscomité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in Richtlijn 2003/96/EG genoemde verwijzingen naar bepaalde codes van de gecombineerde nomenclatuur van Verordening (EG) nr. 2031/2001 worden vervangen door verwijzingen naar de overeenkomstige codes van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1925 en als volgt bijgewerkt:

1)

In artikel 2, lid 1, onder h), wordt code „3824 90 99” vervangen door de codes „3824 99 86, 3824 99 92 (met uitzondering van roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten, en anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke producten), 3824 99 93, 3824 99 96 (met uitzondering van roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten, en anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke producten), 3826 00 10 en 3826 00 90”.

2)

In artikel 16, lid 1, worden de verwijzingen naar bepaalde codes als volgt bijgewerkt:

a)

in de eerste alinea, tweede streepje, wordt code „3824 90 55” vervangen door code „3824 99 55”;

b)

in de eerste alinea, tweede streepje, worden de codes „3824 90 80 tot en met 3824 90 99” vervangen door de codes „3824 99 80, 3824 99 85, 3824 99 86, 3824 99 92 (met uitzondering van roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten, en anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke producten), 3824 99 93, 3824 99 96 (met uitzondering van roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten, en anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke producten), 3826 00 10 en 3826 00 90”;

c)

in de tweede alinea wordt code „2851 00 10” vervangen door code „2853 90 10”.

3)

In artikel 20, lid 1, worden de verwijzingen naar bepaalde codes als volgt bijgewerkt:

a)

in punt c), eerste zin, worden de codes „2710 11 tot en met 2710 19 69” vervangen door de codes „2710 12 tot en met 2710 19 68, 2710 20 tot en met 2710 20 39 en 2710 20 90 (alleen voor producten waarvan minder dan 90 % van het volume (distillatieverliezen inbegrepen) overdistilleert bij 210 °C en 65 % of meer van het volume (distillatieverliezen inbegrepen) overdistilleert bij 250 °C (methode EN ISO 3405 (gelijkwaardig aan methode ASTM D 86)))”;

b)

in punt c), tweede zin, wordt code „2710 11 21” vervangen door code „2710 12 21”;

c)

in punt c), tweede zin, wordt code „2710 11 25” vervangen door code „2710 12 25”;

d)

in punt c), tweede zin, wordt code „2710 19 29” vervangen door de codes „2710 19 29 en 2710 20 90 (alleen voor producten waarvan minder dan 90 % van het volume (distillatieverliezen inbegrepen) overdistilleert bij 210 °C en 65 % of meer van het volume (distillatieverliezen inbegrepen) overdistilleert bij 250 °C (methode EN ISO 3405 (gelijkwaardig aan methode ASTM D 86)))”;

e)

in punt h) wordt code „3824 90 99” vervangen door de codes „3824 99 86, 3824 99 92 (met uitzondering van roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten, en anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke producten), 3824 99 93, 3824 99 96 (met uitzondering van roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten, en anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke producten), 3826 00 10 en 3826 00 90”.

4)

In bijlage I worden de verwijzingen naar bepaalde codes als volgt bijgewerkt:

a)

tabel A wordt als volgt bijgewerkt:

i)

code „2710 11 31” wordt vervangen door code „2710 12 31”;

ii)

code „2710 11 41” wordt vervangen door code „2710 12 41”;

iii)

code „2710 11 45” wordt vervangen door code „2710 12 45”;

iv)

code „2710 11 49” wordt vervangen door code „2710 12 49”;

v)

code „2710 11 51” wordt vervangen door code „2710 12 51”;

vi)

code „2710 11 59” wordt vervangen door code „2710 12 59”;

vii)

de codes „2710 19 41 tot en met 2710 19 49” worden vervangen door de codes „2710 19 43 tot en met 2710 19 48 en 2710 20 11 tot en met 2710 20 19”;

b)

in tabel B worden de codes „2710 19 41 tot en met 2710 19 49” vervangen door de codes „2710 19 43 tot en met 2710 19 48 en 2710 20 11 tot en met 2710 20 19”;

c)

tabel C wordt als volgt bijgewerkt:

i)

de codes „2710 19 41 tot en met 2710 19 49” worden vervangen door de codes „2710 19 43 tot en met 2710 19 48 en 2710 20 11 tot en met 2710 20 19”;

ii)

de codes „2710 19 61 tot en met 2710 19 69” worden vervangen door de codes „2710 19 62 tot en met 2710 19 68 en 2710 20 31 tot en met 2710 20 39”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 15 september 2018.

Gedaan te Brussel, 6 april 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51.

(2)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 279 van 23.10.2001, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1925 van de Commissie van 12 oktober 2017 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 282 van 31.10.2017, blz. 1).