ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 89

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
5 april 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2018/525 van de Commissie van 28 maart 2018 tot vaststelling van een verbod op de visserij op witte marlijn in de Atlantische Oceaan door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

1

 

*

Verordening (EU) 2018/526 van de Commissie van 28 maart 2018 tot vaststelling van een verbod op de visserij op golfrog in de wateren van de Unie van 7d door vaartuigen die de vlag van België voeren

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/527 van de Commissie van 28 maart 2018 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Patata dell'Alto Viterbese (BGA))

7

 

 

III   Andere handelingen

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 207/2016 van 28 oktober 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/528]

8

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 208/2016 van 28 oktober 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/529]

10

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 209/2016 van 28 oktober 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/530]

12

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 210/2016 van 28 oktober 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/531]

13

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 211/2016 van 28 oktober 2016 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/532]

14

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 212/2016 van 28 oktober 2016 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/533]

15

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 213/2016 van 28 oktober 2016 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/534]

16

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 214/2016 van 28 oktober 2016 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/535]

17

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 215/2016 van 28 oktober 2016 tot wijziging van de bijlagen XIII (Vervoer) en XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2018/536]

18

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 133/2007 van 26 oktober 2007 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst ( PB L 100 van 10.4.2008 )

19

 

*

Rectificatie van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 256/2014 van 12 december 2014 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2015/2123] ( PB L 311 van 26.11.2015 )

19

 

*

Rectificatie van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 12/2015 van 25 februari 2015 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2016/500] ( PB L 93 van 7.4.2016 )

20

 

*

Rectificatie van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 167/2015 van 11 juni 2015 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2016/2202] ( PB L 341 van 15.12.2016 )

20

 

*

Rectificatie van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 198/2016 van 30 september 2016 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2017/275] ( PB L 46 van 23.2.2017 )

20

 

*

Rectificatie van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 206/2016 van 30 september 2016 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2017/283] ( PB L 46 van 23.2.2017 )

21

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/1


VERORDENING (EU) 2018/525 VAN DE COMMISSIE

van 28 maart 2018

tot vaststelling van een verbod op de visserij op witte marlijn in de Atlantische Oceaan door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een controleregeling van de Unie die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (1), en met name artikel 36, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2018/120 van de Raad (2) zijn quota voor 2018 vastgesteld.

(2)

Uit door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat, gezien de vangsten van het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage vermelde lidstaat voeren of daar zijn geregistreerd, het betrokken, voor 2018 toegewezen quotum is opgebruikt.

(3)

Daarom moet de visserij op dat bestand worden verboden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het opgebruiken van het quotum

Het quotum dat voor 2018 aan de in de bijlage bij deze verordening genoemde lidstaat is toegewezen voor de visserij op het in die bijlage vermelde bestand, wordt met ingang van de in die bijlage opgenomen datum als opgebruikt beschouwd.

Artikel 2

Verbodsbepalingen

De visserij op het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage genoemde lidstaat voeren of daar geregistreerd zijn, is verboden met ingang van de in die bijlage opgenomen datum. Na die datum is het ook verboden om vis uit dit bestand die door deze vaartuigen is gevangen, aan boord te hebben, te verplaatsen, over te laden of aan te landen.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 maart 2018.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

João AGUIAR MACHADO

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij


(1)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) 2018/120 van de Raad van 23 januari 2018 tot vaststelling, voor 2018, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn, en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/127 (PB L 27 van 31.1.2018, blz. 1).


BIJLAGE

Nr.

02/TQ120

Lidstaat

Spanje

Bestand

WHM/ATLANT

Soort

Witte marlijn (Tetrapturus albidus)

Gebied

Atlantische Oceaan

Datum van sluiting

1.1.2018


5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/4


VERORDENING (EU) 2018/526 VAN DE COMMISSIE

van 28 maart 2018

tot vaststelling van een verbod op de visserij op golfrog in de wateren van de Unie van 7d door vaartuigen die de vlag van België voeren

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een controleregeling van de Unie die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (1), en met name artikel 36, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2018/120 van de Raad (2) zijn quota voor 2018 vastgesteld.

(2)

Uit door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat, gezien de vangsten van het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage vermelde lidstaat voeren of daar zijn geregistreerd, het betrokken, voor 2018 toegewezen quotum is opgebruikt.

(3)

Daarom moet de visserij op dat bestand worden verboden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het opgebruiken van het quotum

Het quotum dat voor 2018 aan de in de bijlage bij deze verordening genoemde lidstaat is toegewezen voor de visserij op het in die bijlage vermelde bestand, wordt met ingang van de in die bijlage opgenomen datum als opgebruikt beschouwd.

Artikel 2

Verbodsbepalingen

De visserij op het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage genoemde lidstaat voeren of daar geregistreerd zijn, is verboden met ingang van de in die bijlage opgenomen datum. Na die datum is het ook verboden om vis uit dit bestand die door deze vaartuigen is gevangen, aan boord te hebben, te verplaatsen, over te laden of aan te landen.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 maart 2018.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

João AGUIAR MACHADO

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij


(1)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) 2018/120 van de Raad van 23 januari 2018 tot vaststelling, voor 2018, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn, en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/127 (PB L 27 van 31.1.2018, blz. 1).


BIJLAGE

Nr.

04/TQ120

Lidstaat

België

Bestand

RJU/07D.

Soort

Golfrog (Raja undulata)

Gebied

Wateren van de Unie van 7d

Datum van sluiting

1.1.2018


5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/7


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/527 VAN DE COMMISSIE

van 28 maart 2018

tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen („Patata dell'Alto Viterbese” (BGA))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 53, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft de Commissie zich gebogen over de aanvraag van Italië tot goedkeuring van een wijziging van het productdossier van de beschermde geografische aanduiding „Patata dell'Alto Viterbese”, die bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 159/2014 van de Commissie (2) is geregistreerd.

(2)

Aangezien de betrokken wijziging niet minimaal is in de zin van artikel 53, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012, heeft de Commissie de wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van die verordening bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (3).

(3)

Aangezien de Commissie geen enkel bezwaar overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft ontvangen, moet de wijziging van het productdossier worden goedgekeurd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte wijziging van het productdossier met betrekking tot de naam „Patata dell'Alto Viterbese” (BGA) wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 maart 2018.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Phil HOGAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 159/2014 van de Commissie van 13 februari 2014 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Patata dell'Alto Viterbese (BGA)) (PB L 52 van 21.2.2014, blz. 5).

(3)  PB C 391 van 18.11.2017, blz. 14.


III Andere handelingen

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/8


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 207/2016

van 28 oktober 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/528]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/1004 van de Commissie van 22 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad (1) dient in de EER-overeenkomst te worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk I van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 45zza (Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 1004: Verordening (EU) 2016/1004 van de Commissie van 22 juni 2016 (PB L 165 van 23.6.2016, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2016/1004 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 29 oktober 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 oktober 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 165 van 23.6.2016, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/10


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 208/2016

van 28 oktober 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/529]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127 van de Commissie van 25 september 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en wat betreft informatievoorschriften betreffende de voeding van zuigelingen en peuters (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) 2016/479 van de Commissie van 1 april 2016 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van steviolglycosiden (E 960) als zoetstof in bepaalde dranken met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie (3) wordt bij Verordening (EU) 2016/127 met ingang van 22 februari 2020 ingetrokken en moet derhalve met ingang van 22 februari 2020 uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(4)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(5)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na punt 77a (Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/128 van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„77b.

32016 R 0127: Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127 van de Commissie van 25 september 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en wat betreft informatievoorschriften betreffende de voeding van zuigelingen en peuters (PB L 25 van 2.2.2016, blz. 1).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt gelezen:

a)

In bijlage VI, deel A, wordt het volgende toegevoegd:

In het IJslands: „Ungbarnablanda” en „Stoðblanda”

in het Noors: „Morsmelkerstatning” en „Tilskuddsblanding”;

b)

In bijlage VI, deel B, wordt het volgende toegevoegd:

In het IJslands: „Ungbarnamjólk” en „Mjólkurstoðblanda”

in het Noors: „Morsmelkerstatning basert på melk” en „Tilskuddsblanding basert på melk”.”.

2)

In punt 54zzzzr (Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 0479: Verordening (EU) 2016/479 van de Commissie van 1 april 2016 (PB L 87 van 2.4.2016, blz. 1).”.

3)

De tekst van punt 54zzzv (Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie) wordt geschrapt met ingang van 22 februari 2020.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127 en Verordening (EU) 2016/479 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 29 oktober 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 oktober 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 25 van 2.2.2016, blz. 1.

(2)  PB L 87 van 2.4.2016, blz. 1.

(3)  PB L 401 van 30.12.2006, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/12


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 209/2016

van 28 oktober 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/530]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/918 van de Commissie van 19 mei 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 12zze (Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 0918: Verordening (EU) 2016/918 van de Commissie van 19 mei 2016 (PB L 156 van 14.6.2016, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2016/918 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 29 oktober 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 oktober 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 156 van 14.6.2016, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/13


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 210/2016

van 28 oktober 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/531]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/575 van de Commissie van 29 maart 2016 tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2006/502/EG waarbij de lidstaten worden verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van „novelty lighters” wordt verboden (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XIX van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 3k (Beschikking 2006/502/EG van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 D 0575: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/575 van de Commissie van 29 maart 2016 (PB L 98 van 14.4.2016, blz. 4).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/575 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 29 oktober 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 oktober 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 98 van 14.4.2016, blz. 4.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/14


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 211/2016

van 28 oktober 2016

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/532]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/799 van de Commissie van 18 maart 2016 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de eisen voor de constructie, het testen, de installatie, de exploitatie en de reparatie van tachografen en tachograafonderdelen (1), zoals gerectificeerd in PB L 146 van 3.6.2016, blz. 31, moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt na punt 21ba (Uitvoeringsverordening (EU) 2016/68 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„21bb.

32016 R 0799: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/799 van de Commissie van 18 maart 2016 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de eisen voor de constructie, het testen, de installatie, de exploitatie en de reparatie van tachografen en tachograafonderdelen (PB L 139 van 26.5.2016, blz. 1), zoals gerectificeerd in PB L 146 van 3.6.2016, blz. 31.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/799, zoals gerectificeerd in PB L 146 van 3.6.2016, blz. 31, zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 29 oktober 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1), of op de dag van inwerkingtreding van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 122/2016 van 3 juni 2016 (2), als dat later is.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 oktober 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 139 van 26.5.2016, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.

(2)  PB L 308 van 23.11.2017, blz. 27.


5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/15


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 212/2016

van 28 oktober 2016

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/533]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn (EU) 2016/844 van de Commissie van 27 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (1), gerectificeerd in PB L 193 van 19.7.2016, blz. 117, moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt in punt 56f (Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 L 0844: Richtlijn (EU) 2016/844 van de Commissie van 27 mei 2016 (PB L 141 van 28.5.2016, blz. 51), gerectificeerd in PB L 193 van 19.7.2016, blz. 117.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn (EU) 2016/844, gerectificeerd in PB L 193 van 19.7.2016, blz. 117, zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 29 oktober 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 oktober 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 141 van 28.5.2016, blz. 51.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/16


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 213/2016

van 28 oktober 2016

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/534]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1006 van de Commissie van 22 juni 2016 houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 255/2010 voor wat de in artikel 3, lid 1, vermelde ICAO-bepalingen betreft (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt in punt 66wi (Verordening (EU) nr. 255/2010 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 1006: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1006 van de Commissie van 22 juni 2016 (PB L 165 van 23.6.2016, blz. 8).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1006 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 29 oktober 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 oktober 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 165 van 23.6.2016, blz. 8.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/17


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 214/2016

van 28 oktober 2016

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/535]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/963 van de Commissie van 16 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 met betrekking tot de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Unie (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt in punt 66zab (Verordening (EG) nr. 474/2006 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 0963: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/963 van de Commissie van 16 juni 2016 (PB L 160 van 17.6.2016, blz. 50).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/963 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 29 oktober 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 oktober 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 160 van 17.6.2016, blz. 50.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/18


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 215/2016

van 28 oktober 2016

tot wijziging van de bijlagen XIII (Vervoer) en XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2018/536]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

De bijlagen XIII en XX bij de EER-overeenkomst moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt in punt 56b (Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32015 R 0757: Verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 55).”.

Artikel 2

In bijlage XX bij de EER-overeenkomst wordt na punt 21av (Richtlijn 2009/33/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende punt ingevoegd:

„21aw.

32015 R 0757: Verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 55).”.

Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2015/757 zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 29 oktober 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 oktober 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 123 van 19.5.2015, blz. 55.

(*1)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


Rectificaties

5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/19


Rectificatie van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 133/2007 van 26 oktober 2007 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

( Publicatieblad van de Europese Unie L 100 van 10 april 2008 )

Op bladzijde 30, in punt 15 van de bijlage bij Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 133/2007 wordt de tekst als volgt vervangen:

in plaats van:

„De zin „Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing” wordt geschrapt in de punten 7 (Richtlijn 93/53/EEG van de Raad), 8 (Richtlijn 95/70/EG van de Raad) en 10 (Richtlijn 82/894/EEG van de Raad) in deel 3.1, en in punt 29 (Beschikking 2003/466/EG van de Commissie) in deel 3.2.”,

lezen:

„De zin „Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing” wordt geschrapt in de punten 7 (Richtlijn 93/53/EEG van de Raad) en 8 (Richtlijn 95/70/EG van de Raad) in deel 3.1, en in punt 29 (Beschikking 2003/466/EG van de Commissie) in deel 3.2. De zin „De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van de EER-overeenkomst als volgt gelezen: Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing” in punt 10 in deel 3.1 (Richtlijn 82/894/EEG van de Raad)” wordt geschrapt.”.


5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/19


Rectificatie van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 256/2014 van 12 december 2014 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2015/2123]

( Publicatieblad van de Europese Unie L 311 van 26 november 2015 )

Op bladzijde 4, in artikel 1 van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 256/2014 wordt de tekst als volgt vervangen:

in plaats van:

„In hoofdstuk I van deel 7.1 van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt in punt 9b (Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32010 L 0063: Richtlijn 2010/63/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 (PB L 276 van 20.10.2010, blz. 33).”.”,

lezen:

„In hoofdstuk I van deel 7.1 van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt in punt 9b (Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende toegevoegd:

„, zoals gewijzigd bij:

32010 L 0063: Richtlijn 2010/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 (PB L 276 van 20.10.2010, blz. 33).”.”.


5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/20


Rectificatie van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 12/2015 van 25 februari 2015 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2016/500]

( Publicatieblad van de Europese Unie L 93 van 7 april 2016 )

Op bladzijde 21, in artikel 1, punt 2, van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 12/2015 wordt de tekst als volgt vervangen:

in plaats van:

„De tekst van punt 73 (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1048/2012 van de Commissie) wordt geschrapt.”,

lezen:

„De tekst van punt 74 (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 788/2012 van de Commissie) wordt geschrapt.”.


5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/20


Rectificatie van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 167/2015 van 11 juni 2015 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2016/2202]

( Publicatieblad van de Europese Unie L 341 van 15 december 2016 )

Op bladzijde 66, in artikel 1, punten 1 en 2, van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 167/2015 wordt het Celex-nummer als volgt vervangen:

in plaats van:

32015 R 0345”,

lezen:

32015 D 0345”.


5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/20


Rectificatie van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 198/2016 van 30 september 2016 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2017/275]

( Publicatieblad van de Europese Unie L 46 van 23 februari 2017 )

Op bladzijde 2 wordt de tekst van de met (*) aangeduide voetnoot als volgt vervangen:

in plaats van:

„Grondwettelijke vereisten aangegeven.”,

lezen:

„Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.”.


5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/21


Rectificatie van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 206/2016 van 30 september 2016 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2017/283]

( Publicatieblad van de Europese Unie L 46 van 23 februari 2017 )

Op bladzijde 53, in artikel 1, punt 2, van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 206/2016 wordt de eerste zin als volgt vervangen:

in plaats van:

„Na punt 31bb (Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende punt ingevoegd:”,

lezen:

„Na punt 31bbe (Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/514 van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:”.