ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 64

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
7 maart 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2018/335 van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van 28 februari 2018 tot benoeming van rechters en advocaten-generaal bij het Hof van Justitie

1

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

BESLUITEN

7.3.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 64/1


BESLUIT (EU, Euratom) 2018/335 VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN

van 28 februari 2018

tot benoeming van rechters en advocaten-generaal bij het Hof van Justitie

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 19,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 253 en 255,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De ambtstermijn van 14 rechters en 5 advocaten-generaal bij het Hof van Justitie verstrijkt op 6 oktober 2018. Er zijn benoemingen nodig om deze vacatures voor de periode van 7 oktober 2018 tot en met 6 oktober 2024 te vervullen.

(2)

De heren Alexander ARABADJIEV, Jean-Claude BONICHOT, Thomas VON DANWITZ, Carl Gustav FERNLUND, Egils LEVITS, Constantinos LYCOURGOS en Jiří MALENOVSKÝ en mevrouw Alexandra PRECHAL zijn voorgedragen als kandidaat voor een hernieuwing van hun ambtstermijn als rechter bij het Hof van Justitie. De heren Yves BOT et Maciej SZPUNAR zijn voorgedragen als kandidaat voor een hernieuwing van hun ambtstermijn als advocaat-generaal bij het Hof van Justitie. Daarnaast is mevrouw Lucia Serena ROSSI voorgedragen als kandidaat voor de post van rechter bij het Hof van Justitie en de heer Giovanni PITRUZZELLA voor de post van advocaat-generaal bij het Hof van Justitie.

(3)

Het comité dat is ingesteld bij artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft advies uitgebracht over de geschiktheid van de bovengenoemde kandidaten voor de uitoefening van het ambt van rechter en dat van advocaat-generaal bij het Hof van Justitie,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de periode van 7 oktober 2018 tot en met 6 oktober 2024 worden benoemd tot rechter bij het Hof van Justitie:

de heer Alexander ARABADJIEV,

de heer Jean-Claude BONICHOT,

de heer Thomas VON DANWITZ,

de heer Carl Gustav FERNLUND,

de heer Egils LEVITS,

de heer Constantinos LYCOURGOS,

de heer Jiří MALENOVSKÝ,

mevrouw Alexandra PRECHAL,

mevrouw Lucia Serena ROSSI.

Artikel 2

Voor de periode van 7 oktober 2018 tot en met 6 oktober 2024 worden benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Justitie:

de heer Yves BOT,

de heer Giovanni PITRUZZELLA,

de heer Maciej SZPUNAR.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 februari 2018.

De voorzitter

D. TZANTCHEV