ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 14

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
19 januari 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2018/76 van de Raad van 23 oktober 2017 betreffende de toewijzing van vangstmogelijkheden in het kader van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/77 van de Commissie van 15 januari 2018 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

3

 

*

Verordening (EU) 2018/78 van de Commissie van 16 januari 2018 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2-fenylfenol, bensulfuron-methyl, dimethachloor en lufenuron in of op bepaalde producten ( 1 )

6

 

*

Verordening (EU) 2018/79 van de Commissie van 18 januari 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen ( 1 )

31

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/80 van de Commissie van 18 januari 2018 betreffende de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de zestiende deelinschrijving in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 geopende openbare inschrijving

35

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

19.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 14/1


VERORDENING (EU) 2018/76 VAN DE RAAD

van 23 oktober 2017

betreffende de toewijzing van vangstmogelijkheden in het kader van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 28 januari 2014 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan Besluit 2014/146/EU betreffende de sluiting van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius (1) („de overeenkomst”).

(2)

Het eerste protocol (2) bij de overeenkomst voorzag, voor een periode van drie jaar, in vangstmogelijkheden voor vaartuigen van de Unie die vissen in de visserijzone waarover de Republiek Mauritius („Mauritius”) de soevereiniteit of jurisdictie heeft, en in de financiële tegenprestatie van de Unie. De periode waarin dat protocol van toepassing was, is op 27 januari 2017 verstreken.

(3)

Overeenkomstig Besluit (EU) 2017/1960 van de Raad (3) is een nieuw protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius („het protocol”), ondertekend op 8 december 2017.

(4)

De methode voor de verdeling van de vangstmogelijkheden over de lidstaten moet worden vastgesteld voor de volledige periode van toepassing van het protocol.

(5)

In artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad (4) is bepaald dat de Commissie, als blijkt dat de vangstmogelijkheden die in het kader van het protocol aan de Unie zijn toegewezen, niet volledig worden opgebruikt met het afgegeven aantal vismachtigingen, de betrokken lidstaten daarvan in kennis moet stellen en hen moet verzoeken te bevestigen dat zij geen gebruik maken van die vangstmogelijkheden. Als niet binnen een vastgestelde termijn wordt geantwoord, moet dit worden beschouwd als een bevestiging dat de vaartuigen van de betrokken lidstaat hun vangstmogelijkheden in de gegeven periode niet volledig benutten. Deze termijn moet worden vastgesteld.

(6)

Om ervoor te zorgen dat de vaartuigen van de Unie spoedig met hun visserijactiviteiten kunnen starten, is het protocol voorlopig van toepassing met ingang van de datum van ondertekening. Deze verordening moet derhalve eveneens met ingang van die datum van toepassing zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De vangstmogelijkheden die zijn vastgesteld op grond van het protocol, worden als volgt over de lidstaten verdeeld:

a)

vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen:

Spanje:

22 vaartuigen

Frankrijk:

16 vaartuigen

Italië:

2 vaartuigen

b)

vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug:

Spanje:

12 vaartuigen

Frankrijk:

29 vaartuigen

Portugal:

4 vaartuigen

2.   Verordening (EG) nr. 1006/2008 is van toepassing onverminderd de overeenkomst en het protocol.

3.   Als met de vismachtigingsaanvragen van de in lid 1 vermelde lidstaten niet alle krachtens het protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden benut, neemt de Commissie overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1006/2008 vismachtigingsaanvragen van andere lidstaten in overweging.

4.   De in artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1006/2008 bedoelde termijn bedraagt tien werkdagen vanaf de datum waarop de Commissie om bevestiging verzoekt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 8 december 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 oktober 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

K. IVA


(1)  Besluit 2014/146/EU van de Raad van 28 januari 2014 betreffende de sluiting van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius (PB L 79 van 18.3.2014, blz. 2).

(2)  Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius (PB L 79 van 18.3.2014, blz. 9).

(3)  Besluit (EU) 2017/1960 van de Raad van 23 oktober 2017 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van een protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius (PB L 279 van 28.10.2017, blz. 1).

(4)  Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad van 29 september 2008 betreffende machtigingen voor visserijactiviteiten van communautaire vissersvaartuigen buiten de communautaire wateren en de toegang van vaartuigen van derde landen tot de communautaire wateren, en houdende wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93 en (EG) nr. 1627/94 en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 3317/94 (PB L 286 van 29.10.2008, blz. 33).


19.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 14/3


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/77 VAN DE COMMISSIE

van 15 januari 2018

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (1), en met name artikel 57, lid 4, en artikel 58, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (2) is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening vallende goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013. Die periode moet worden vastgesteld op drie maanden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 januari 2018.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Stephen QUEST

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie


(1)  PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.

(2)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een rechthoekig artikel van textiel (een zogenoemde „matrashoes”), dat is vervaardigd van bedrukt textielweefsel van synthetische of kunstmatige vezels (100 % polyester), een wasbare stof en ongeveer 200 × 60 × 8 cm meet.

Het artikel heeft een ritssluiting langs een van de lange zijden zodat het over de matras kan worden getrokken.

Aan een van de lange zijden is een handvat van textiel bevestigd.

(Zie afbeelding) (*1)

6302 22 90

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 6302 , 6302 22 en 6302 22 90 .

Het artikel is vervaardigd van een wasbare stof en heeft een ritssluiting waardoor het te allen tijde van de matras kan worden verwijderd, en is bijgevolg geschikt om te worden gereinigd (zie ook de GS-toelichtingen op post 6302 , eerste alinea). Het heeft dus de objectieve eigenschappen en kenmerken van beddenlinnen.

Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 6302 22 90 als „ander beddenlinnen dan van brei- of haakwerk, van synthetische of kunstmatige vezels”.

Image


(*1)  De afbeelding is louter ter informatie.


19.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 14/6


VERORDENING (EU) 2018/78 VAN DE COMMISSIE

van 16 januari 2018

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2-fenylfenol, bensulfuron-methyl, dimethachloor en lufenuron in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor 2-fenylfenol zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor dimethachloor en lufenuron zijn MRL's vastgesteld in bijlage III, deel A, bij die verordening. Voor bensulfuron-methyl zijn eerder nog geen MRL's vastgesteld.

(2)

Voor 2-fenylfenol heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de herziening van de bestaande MRL's uitgebracht (2). Zij heeft voorgesteld de residudefinitie voor plantaardige producten te wijzigen en heeft aanbevolen de MRL's voor spier, vet, lever en nier van varkens, runderen en paardachtigen, en voor melk van runderen en paarden, te verlagen. Zij concludeerde dat met betrekking tot het MRL voor citrusvruchten sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor de consument is, moet het MRL voor dat product in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Wat het MRL voor peren betreft, is de Codex-grenswaarde veilig voor de consument. Het is daarom passend om het MRL voor peren op hetzelfde niveau vast te stellen.

(3)

Voor bensulfuron-methyl heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (3). Zij heeft aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven.

(4)

Voor dimethachloor heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (4). Zij heeft aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven.

(5)

Voor lufenuron heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (5). Zij heeft voorgesteld de residudefinitie voor alle producten te wijzigen en heeft aanbevolen de MRL's voor citrusvruchten, pitvruchten, kersen (zoet), pruimen, tafeldruiven, wijndruiven, vijgen, kaki's/japanse persimoenen, kiwi's, aardappelen, tomaten, paprika's, komkommers, courgettes en sojabonen te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven. Zij concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor abrikozen, perziken, aardbeien, augurken, veldsla, sla, andijvie, tuinkers en andere kiemen en scheuten, winterkers, raketsla/rucola, rode amsoi, babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten), lever en nier van varkens, runderen, schapen, geiten en paardachtigen, en nier van pluimvee sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor de consument is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's zullen worden herzien; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(6)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten, en waarvoor geen invoertoleranties of Codex-grenswaarden (CXL's) bestaan, moeten de MRL's worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(7)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak van aanpassing van bepaalde bepaalbaarheidsgrenzen. Voor een aantal stoffen kwamen die laboratoria tot de conclusie dat voor bepaalde producten in verband met de technische ontwikkelingen specifieke bepaalbaarheidsgrenzen moeten worden vastgesteld.

(8)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(9)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(10)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL's werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(12)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 8 augustus 2018 rechtmatig zijn geproduceerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 8 augustus 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 januari 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 2-phenylphenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(1):4696.

(3)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bensulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(10):4596.

(4)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dimethachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(11):4632.

(5)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for lufenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(1):4652.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolom voor 2-fenylfenol wordt vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (a)

2-fenylfenol (som van 2-fenylfenol en conjugaten daarvan, uitgedrukt als 2-fenylfenol) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

10

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige

 

0120000

Noten

0,01  (*1)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

Pitvruchten

0,01  (*1)

0130010

Appelen

0,01  (*1)

0130020

Peren

20

0130030

Kweeperen

0,01  (*1)

0130040

Mispels

0,01  (*1)

0130050

Loquats/Japanse mispels

0,01  (*1)

0130990

Overige

0,01  (*1)

0140000

Steenvruchten

0,01  (*1)

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0,01  (*1)

0151000

a)

druiven

 

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien

 

0153000

c)

rubussoorten

 

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige

 

0160000

Diverse vruchten met

0,01  (*1)

0161000

a)

eetbare schil

 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Carambola's

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0161990

Overige

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0163990

Overige

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01  (*1)

0211000

a)

aardappelen

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortels

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen

 

0213090

Schorseneren

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige

 

0220000

Bolgewassen

0,01  (*1)

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige

 

0230000

Vruchtgroenten

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanaceae

 

0231010

Tomaten

 

0231020

Paprika's

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Okra's, okers

 

0231990

Overige

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige

 

0234000

d)

suikermais

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01  (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

koolrabi's

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

0,01  (*1)

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

 

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01  (*1)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01  (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01  (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01  (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02  (*1)

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige

 

0260000

Peulgroenten

0,01  (*1)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

Stengelgroenten

0,01  (*1)

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoenen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Preien

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01  (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,02  (*1)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01  (*1)

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401120

Bernagiezaad

 

0401130

Huttentutzaad

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 

0401990

Overige

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige

 

0500000

GRANEN

0,02  (*1)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0500030

Mais

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe

 

0500990

Overige

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05  (*1)

0610000

Thee

 

0620000

Koffiebonen

 

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

wortels

 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

0640000

Cacaobonen

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0700000

HOP

0,05  (*1)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05  (*1)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05  (*1)

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05  (*1)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,05  (*1)

0840020

Gember

0,05  (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05  (*1)

0840040

Mierikswortel

(+)

0840990

Overige

0,05  (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05  (*1)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05  (*1)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05  (*1)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01  (*1)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

1010000

Weefsels van

0,01  (*1)

1011000

a)

varkens

 

1011010

Spier

 

1011020

Vetweefsel

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

runderen

 

1012010

Spier

 

1012020

Vetweefsel

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

schapen

 

1013010

Spier

 

1013020

Vetweefsel

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

geiten

 

1014010

Spier

 

1014020

Vetweefsel

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

paardachtigen

 

1015010

Spier

 

1015020

Vetweefsel

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1015990

Overige

 

1016000

f)

pluimvee

 

1016010

Spier

 

1016020

Vetweefsel

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

1017010

Spier

 

1017020

Vetweefsel

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1017990

Overige

 

1020000

Melk

0,01  (*1)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

Vogeleieren

0,01  (*1)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01  (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01  (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01  (*1)

b)

de volgende kolommen voor bensulfuron-methyl, dimethachloor en lufenuron worden toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (a)

Bensulfuron-methyl

Dimethachloor

Lufenuron (alle verhoudingen van samenstellende isomeren) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0110000

Citrusvruchten

 

 

0,01  (*2)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

 

0110030

Citroenen

 

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

 

0110990

Overige

 

 

 

0120000

Noten

 

 

0,01  (*2)

0120010

Amandelen

 

 

 

0120020

Paranoten

 

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

 

0120060

Hazelnoten

 

 

 

0120070

Macadamianoten

 

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

0120110

Walnoten

 

 

 

0120990

Overige

 

 

 

0130000

Pitvruchten

 

 

0,15

0130010

Appelen

 

 

 

0130020

Peren

 

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

 

0130040

Mispels

 

 

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

 

 

0130990

Overige

 

 

 

0140000

Steenvruchten

 

 

 

0140010

Abrikozen

 

 

0,2 (+)

0140020

Kersen (zoet)

 

 

0,01  (*2)

0140030

Perziken

 

 

0,2 (+)

0140040

Pruimen

 

 

0,01  (*2)

0140990

Overige

 

 

0,01  (*2)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

0,01  (*2)

0151000

a)

druiven

 

 

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

0152000

b)

aardbeien

 

 

 

0153000

c)

rubussoorten

 

 

 

0153010

Bramen/braambessen

 

 

 

0153020

Dauwbramen

 

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

 

 

0153990

Overige

 

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

 

 

0154010

Blauwe bessen

 

 

 

0154020

Veenbessen

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

 

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

 

 

0154050

Rozenbottels

 

 

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

 

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

 

 

0154080

Vlierbessen

 

 

 

0154990

Overige

 

 

 

0160000

Diverse vruchten met

 

 

0,01  (*2)

0161000

a)

eetbare schil

 

 

 

0161010

Dadels

 

 

 

0161020

Vijgen

 

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

 

0161040

Kumquats

 

 

 

0161050

Carambola's

 

 

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

 

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

 

 

0161990

Overige

 

 

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

 

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

 

 

0162020

Lychees

 

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

 

0162990

Overige

 

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

 

0163010

Avocado's

 

 

 

0163020

Bananen

 

 

 

0163030

Mango's

 

 

 

0163040

Papaja's

 

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

 

0163060

Cherimoya's

 

 

 

0163070

Guaves

 

 

 

0163080

Ananassen

 

 

 

0163090

Broodvruchten

 

 

 

0163100

Doerians

 

 

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

 

 

0163990

Overige

 

 

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0211000

a)

aardappelen

 

 

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

 

 

0212010

Cassave/maniok

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

 

0213020

Wortels

 

 

 

0213030

Knolselderij

 

 

 

0213040

Mierikswortels

 

 

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

 

 

0213060

Pastinaken

 

 

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

 

0213080

Radijzen

 

 

 

0213090

Schorseneren

 

 

 

0213100

Koolrapen

 

 

 

0213110

Rapen

 

 

 

0213990

Overige

 

 

 

0220000

Bolgewassen

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0220010

Knoflook

 

 

 

0220020

Uien

 

 

 

0220030

Sjalotten

 

 

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

 

 

0220990

Overige

 

 

 

0230000

Vruchtgroenten

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

 

0231010

Tomaten

 

 

0,4

0231020

Paprika's

 

 

0,8

0231030

Aubergines

 

 

0,3

0231040

Okra's, okers

 

 

0,01  (*2)

0231990

Overige

 

 

0,01  (*2)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

 

 

0232010

Komkommers

 

 

0,15

0232020

Augurken

 

 

0,15

0232030

Courgettes

 

 

0,15

0232990

Overige

 

 

0,01  (*2)

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

 

 

0233010

Meloenen

 

 

0,4

0233020

Pompoenen

 

 

0,4

0233030

Watermeloenen

 

 

0,4

0233990

Overige

 

 

0,01  (*2)

0234000

d)

suikermais

 

 

0,01  (*2)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

 

 

0,01  (*2)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

0241020

Bloemkolen

 

 

 

0241990

Overige

 

 

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

 

0242020

Sluitkolen

 

 

 

0242990

Overige

 

 

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

 

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

 

 

0243020

Boerenkolen

 

 

 

0243990

Overige

 

 

 

0244000

d)

koolrabi's

 

 

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

 

0251000

a)

slasoorten

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Veldsla

 

 

 

0251020

Sla

 

 

 

0251030

Andijvie

 

 

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

 

 

0251050

Winterkers

 

 

 

0251060

Raketsla/rucola

 

 

 

0251070

Rode amsoi

 

 

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

 

 

0251990

Overige

 

 

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0252010

Spinazie

 

 

 

0252020

Postelein

 

 

 

0252030

Snijbiet

 

 

 

0252990

Overige

 

 

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0254000

d)

waterkers

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Kervel

 

 

 

0256020

Bieslook

 

 

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

 

 

0256040

Peterselie

 

 

 

0256050

Salie

 

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

 

0256070

Tijm

 

 

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

 

 

0256090

Laurierblad

 

 

 

0256100

Dragon

 

 

 

0256990

Overige

 

 

 

0260000

Peulgroenten

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0260010

Bonen (met peul)

 

 

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

 

 

0260030

Erwten (met peul)

 

 

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

 

 

0260050

Linzen

 

 

 

0260990

Overige

 

 

 

0270000

Stengelgroenten

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0270010

Asperges

 

 

 

0270020

Kardoenen

 

 

 

0270030

Bleekselderij

 

 

 

0270040

Knolvenkel

 

 

 

0270050

Artisjokken

 

 

 

0270060

Preien

 

 

 

0270070

Rabarber

 

 

 

0270080

Bamboescheuten

 

 

 

0270090

Palmharten

 

 

 

0270990

Overige

 

 

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300010

Bonen

 

 

 

0300020

Linzen

 

 

 

0300030

Erwten

 

 

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

 

 

0300990

Overige

 

 

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

 

0401010

Lijnzaad

 

0,01  (*2)

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0,01  (*2)

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0,01  (*2)

 

0401040

Sesamzaad

 

0,01  (*2)

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,01  (*2)

 

0401060

Koolzaad

 

0,02  (*2)

 

0401070

Sojabonen

 

0,01  (*2)

 

0401080

Mosterdzaad

 

0,02 (*2)

 

0401090

Katoenzaad

 

0,01  (*2)

 

0401100

Pompoenzaad

 

0,01  (*2)

 

0401110

Saffloerzaad

 

0,01  (*2)

 

0401120

Bernagiezaad

 

0,01  (*2)

 

0401130

Huttentutzaad

 

0,02 (*2)

 

0401140

Hennepzaad

 

0,01  (*2)

 

0401150

Wonderbonen

 

0,01  (*2)

 

0401990

Overige

 

0,01  (*2)

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0,01  (*2)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

0402020

Palmpitten

 

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Overige

 

 

 

0500000

GRANEN

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0500010

Gerst

 

 

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

 

 

0500030

Mais

 

 

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

 

 

0500050

Haver

 

 

 

0500060

Rijst

 

 

 

0500070

Rogge

 

 

 

0500080

Sorghum

 

 

 

0500090

Tarwe

 

 

 

0500990

Overige

 

 

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0610000

Thee

 

 

 

0620000

Koffiebonen

 

 

 

0630000

Kruidenthee van

 

 

 

0631000

a)

bloemen

 

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

0631040

Jasmijn

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

0631990

Overige

 

 

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

 

 

0632010

Aardbei

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Overige

 

 

 

0633000

c)

wortels

 

 

 

0633010

Valeriaan

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Overige

 

 

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

 

 

0640000

Cacaobonen

 

 

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

 

 

0700000

HOP

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

SPECERIJEN

0,05  (*2)

 

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0810010

Anijs

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

0810030

Selderij

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

0810050

Komijn

 

 

 

0810060

Dille

 

 

 

0810070

Venkel

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

0810990

Overige

 

 

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0820010

Piment

 

 

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

 

 

0820030

Karwij

 

 

 

0820040

Kardemom

 

 

 

0820050

Jeneverbes

 

 

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

0820990

Overige

 

 

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0830010

Kaneel

 

 

 

0830990

Overige

 

 

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

 

 

0840010

Zoethout

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840020

Gember

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

0850990

Overige

 

 

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0860010

Saffraan

 

 

 

0860990

Overige

 

 

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0870010

Foelie

 

 

 

0870990

Overige

 

 

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0900010

Suikerbiet

 

 

 

0900020

Suikerriet

 

 

 

0900030

Wortelcichorei

 

 

 

0900990

Overige

 

 

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

 

 

1010000

Weefsels van

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

1011000

a)

varkens

 

 

 

1011010

Spier

 

 

0,03

1011020

Vetweefsel

 

 

0,7

1011030

Lever

 

 

0,04 (+)

1011040

Nier

 

 

0,04 (+)

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

0,7

1011990

Overige

 

 

0,02 (*2)

1012000

b)

runderen

 

 

 

1012010

Spier

 

 

0,03

1012020

Vetweefsel

 

 

0,7

1012030

Lever

 

 

0,04 (+)

1012040

Nier

 

 

0,04 (+)

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

0,7

1012990

Overige

 

 

0,02 (*2)

1013000

c)

schapen

 

 

 

1013010

Spier

 

 

0,03

1013020

Vetweefsel

 

 

0,7

1013030

Lever

 

 

0,04 (+)

1013040

Nier

 

 

0,04 (+)

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

0,7

1013990

Overige

 

 

0,02 (*2)

1014000

d)

geiten

 

 

 

1014010

Spier

 

 

0,03

1014020

Vetweefsel

 

 

0,7

1014030

Lever

 

 

0,04 (+)

1014040

Nier

 

 

0,04 (+)

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

0,7

1014990

Overige

 

 

0,02 (*2)

1015000

e)

paardachtigen

 

 

 

1015010

Spier

 

 

0,03

1015020

Vetweefsel

 

 

0,7

1015030

Lever

 

 

0,04 (+)

1015040

Nier

 

 

0,04 (+)

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

0,7

1015990

Overige

 

 

0,02 (*2)

1016000

f)

pluimvee

 

 

 

1016010

Spier

 

 

0,02 (*2)

1016020

Vetweefsel

 

 

0,04

1016030

Lever

 

 

0,02  (*2) (+)

1016040

Nier

 

 

0,02  (*2) (+)

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

0,04

1016990

Overige

 

 

0,02 (*2)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

 

 

1017010

Spier

 

 

0,03

1017020

Vetweefsel

 

 

0,7

1017030

Lever

 

 

0,04 (+)

1017040

Nier

 

 

0,04 (+)

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

0,7

1017990

Overige

 

 

0,02 (*2)

1020000

Melk

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,1

1020010

Runderen

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

1030000

Vogeleieren

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1030010

Kippen

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

1030990

Overige

 

 

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

2)

In bijlage III worden de kolommen voor dimethachloor en lufenuron geschrapt.


(*1)  Bepaalbaarheidsgrens

(F)

=

Vetoplosbaar

2-fenylfenol (som van 2-fenylfenol en conjugaten daarvan, uitgedrukt als 2-fenylfenol)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

2-fenylfenol - code 100000, met uitzondering van 1040000: 2-fenylfenol

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijenf” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”

(*2)  Bepaalbaarheidsgrens

(F)

=

Vetoplosbaar

Bensulfuron-methyl

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Dimethachloor

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Lufenuron (alle verhoudingen van samenstellende isomeren) (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 maart 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010

Abrikozen

0140030

Perziken

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groentenf”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 maart 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011030

Lever

1011040

Nier

1012030

Lever

1012040

Nier

1013030

Lever

1013040

Nier

1014030

Lever

1014040

Nier

1015030

Lever

1015040

Nier

1016030

Lever

1016040

Nier

1017030

Lever

1017040

Nier”


19.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 14/31


VERORDENING (EU) 2018/79 VAN DE COMMISSIE

van 18 januari 2018

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG (1), en met name artikel 5, lid 1, onder a), d), e), h), en i), artikel 11, lid 3, en artikel 12, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie (2) (hierna „de verordening” genoemd) bevat een EU-lijst van toegelaten stoffen die in materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, mogen worden gebruikt.

(2)

Sinds de laatste wijziging van Verordening (EU) nr. 10/2011 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) nadere wetenschappelijke adviezen gepubliceerd over bepaalde stoffen die mogen worden gebruikt in materialen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen („food contact materials”; FCM) en over het toegestane gebruik van reeds toegelaten stoffen. Om ervoor te zorgen dat Verordening (EU) nr. 10/2011 overeenkomt met de recentste bevindingen van de EFSA, moet die verordening worden gewijzigd.

(3)

De EFSA heeft een positief wetenschappelijk advies uitgebracht (3) over het gebruik van de stof (butadieen, styreen, methylmethacrylaat, butylacrylaat)-copolymeer, vernet met divinylbenzeen of 1,3-butaandioldimethacrylaat (FCM-stofnr. 856, CAS-nr. 25101-28-4). Volgens de conclusies van de EFSA levert deze stof geen veiligheidsrisico voor de consument op bij gebruik als polymeer additief in een concentratie van maximaal 40 % (m/m) in uit mengsels van styreen-acrylonitrilcopolymeer (SAN)/poly(methylmethacrylaat) (PMMA) vervaardigde, meerdere malen te gebruiken voorwerpen die zijn bestemd om bij kamertemperatuur in contact te komen met waterige, zure en/of licht alcoholische (< 20 %) levensmiddelen gedurende minder dan één dag en met droge levensmiddelen ongeacht de duur van het contact, met inbegrip van opslag op lange termijn. De huidige toelating van deze stof moet worden uitgebreid met dat gebruik, op voorwaarde dat aan die specificaties wordt voldaan.

(4)

De EFSA heeft een positief wetenschappelijk advies uitgebracht (4) over het gebruik van het monomeer 2,4,4′-trifluorbenzofenon (FCM-stofnr. 1061, CAS-nr. 80512-44-3). Volgens de conclusies van de EFSA levert deze stof geen veiligheidsrisico voor de consument op bij gebruik als comonomeer in een concentratie van maximaal 0,3 % (m/m) op basis van het afgewerkte materiaal bij de vervaardiging van polyetheretherketon-kunststoffen. Dat monomeer moet daarom in de EU-lijst van toegelaten stoffen worden opgenomen met de beperking dat aan deze specificatie moet worden voldaan.

(5)

De EFSA heeft een positief wetenschappelijk advies uitgebracht (5) over het gebruik van het monomeer 2,3,3,4,4,5,5-heptafluor-1-penteen (FCM-stofnr. 1063, CAS-nr. 1547-26-8). Volgens de conclusies van de EFSA levert deze stof geen veiligheidsrisico voor de consument op bij gebruik als comonomeer in combinatie met tetrafluorethyleen- en/of ethyleencomonomeren voor de vervaardiging van fluorcopolymeren die uitsluitend bedoeld zijn om te worden toegepast als polymere technische hulpstoffen, in een concentratie van maximaal 0,2 % (m/m) van het materiaal bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. Voor deze toepassing mag de massafractie van moleculen met laag moleculair gewicht (minder dan 1 500 Da) in het fluorcopolymeer niet groter zijn dan 30 mg/kg. Dat monomeer moet in de EU-lijst van toegelaten stoffen worden opgenomen met de beperking dat aan die specificaties moet worden voldaan.

(6)

De EFSA heeft een positief wetenschappelijk advies uitgebracht (6) over het gebruik van de stof wolfraamoxide (WOn (n = 2,72-2,90)) (FCM-stofnr. 1064, CAS-nr. 39318-18-8). Volgens de conclusies van de EFSA levert deze stof geen veiligheidsrisico voor de consument op bij gebruik van het additief als herverhittingsmiddel in polyethyleentereftalaat (PET). Vanwege de onoplosbaarheid van de stof was de EFSA van oordeel dat bij elk te verwachten gebruik als herverhittingstoevoegingsmiddel in PET waarschijnlijk slechts in geringe mate migratie zal plaatsvinden. De migratielimiet hoeft daarom niet te worden geverifieerd. Voor andere technische functies of voor gebruik in andere polymeren heeft de EFSA geconcludeerd dat de migratie niet hoger mag zijn dan 0,05 mg/kg (uitgedrukt als wolfraam). Die stof moet in de EU-lijst van toegelaten stoffen worden opgenomen met de beperking dat aan die specificaties moet worden voldaan.

(7)

De EFSA heeft een positief wetenschappelijk advies uitgebracht (7) over het gebruik van het mengsel van methyl-vertakte en lineaire C14-C18-alkaanamiden, verkregen uit vetzuren (FCM-stofnr. 1065, CAS-nr. 85711-28-0). Volgens de conclusies van de EFSA levert deze stof geen veiligheidsrisico voor de consument op indien ze wordt gebruikt bij de productie van uit polyolefinen vervaardigde voorwerpen, bestemd om in contact te komen met alle levensmiddelen behalve vette levensmiddelen (waarvoor simulant D2 is vastgesteld), en indien de migratie ervan niet meer dan 5 mg/kg levensmiddel bedraagt. Dat mengsel moet daarom in de EU-lijst van toegelaten stoffen worden opgenomen met de beperking dat aan deze specificaties moet worden voldaan.

(8)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 10/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 10/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Materialen en voorwerpen van kunststof die voldoen aan Verordening (EU) nr. 10/2011 zoals die van toepassing was voor de inwerkingtreding van deze verordening, mogen tot en met 8 februari 2019 in de handel worden gebracht en mogen in de handel blijven tot de voorraden zijn uitgeput.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4.

(2)  Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (PB L 12 van 15.1.2011, blz. 1).

(3)  EFSA Journal 2016;14(11):4637.

(4)  EFSA Journal 2016;14(7):4532.

(5)  EFSA Journal 2016;14(10):4582.

(6)  EFSA Journal 2017;15(1):4661.

(7)  EFSA Journal 2017;15(2):4724.


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 10/2011 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 1 wordt tabel 1 als volgt gewijzigd:

a)

de vermelding voor FCM-stofnr. 856 komt als volgt te luiden:

„856

40563

25101-28-4

(butadieen, styreen, methylmethacrylaat, butylacrylaat)-copolymeer, vernet met divinylbenzeen of 1,3-butaandioldimethacrylaat

ja

neen

neen

 

 

Alleen voor gebruik in:

stijf poly(vinylchloride) (pvc) tot een maximumconcentratie van 12 % bij kamertemperatuur of lager, of

in een concentratie van maximaal 40 % (m/m) in uit mengsels van styreen-acrylonitrilcopolymeer (SAN)/poly(methylmethacrylaat) (PMMA) vervaardigde, meerdere malen te gebruiken voorwerpen bij kamertemperatuur of lager, indien deze ofwel uitsluitend in contact komen met waterige, zure en/of licht alcoholische (< 20 %) levensmiddelen gedurende minder dan één dag, ofwel uitsluitend in contact komen met droge levensmiddelen ongeacht de duur van dat contact.”

 

b)

de volgende vermeldingen worden in numerieke volgorde van de FCM-stofnummers ingevoegd:

„1061

 

80512-44-3

2,4,4′-trifluorbenzofenon

neen

ja

neen

 

 

Alleen voor gebruik als comonomeer bij de vervaardiging van polyetheretherketon-kunststoffen, in een concentratie van maximaal 0,3 % (m/m) van het afgewerkte materiaal.

 

1063

 

1547-26-8

2,3,3,4,4,5,5-heptafluor-1-penteen

neen

ja

neen

 

 

Alleen voor gebruik in combinatie met tetrafluorethyleen- en/of ethyleencomonomeren voor de vervaardiging van fluorcopolymeren voor toepassing als polymere technische hulpstoffen, in een concentratie van maximaal 0,2 % (m/m) van het materiaal bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, en indien de massafractie van moleculen met laag moleculair gewicht (minder dan 1 500 Da) in het fluorcopolymeer niet groter is dan 30 mg/kg.

 

1064

 

39318-18-8

wolfraamoxide

ja

neen

neen

0,05

 

Stoichiometrische verhouding: WOn, n = 2,72-2,90

(25)

1065

 

85711-28-0

mengsel van methyl-vertakte en lineaire C14-C18-alkaanamiden, verkregen uit vetzuren

ja

neen

neen

5

 

Alleen voor gebruik bij de productie van uit polyolefinen vervaardigde voorwerpen die niet in contact komen met levensmiddelen waarvoor volgens tabel 2 van bijlage III levensmiddelsimulant D2 wordt gebruikt.

(26)”

2.

In punt 3 worden in tabel 3 de volgende vermeldingen toegevoegd:

„(25)

Bij gebruik als herverhittingsmiddel in polyethyleentereftalaat (PET) hoeft de overeenstemming met de specifieke migratielimiet niet te worden bepaald; in alle andere gevallen wordt de overeenstemming met de specifieke migratielimiet bepaald overeenkomstig artikel 18; de specifieke migratielimiet wordt uitgedrukt als mg wolfraam/kg levensmiddel.

(26)

De migratie van stearamide, in tabel 1 opgenomen onder FCM-stofnr. 306 waarvoor geen specifieke migratielimiet geldt, wordt uitgesloten van de bepaling van de overeenstemming van de migratie van het mengsel met de voor het mengsel vastgestelde specifieke migratielimiet.”


19.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 14/35


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/80 VAN DE COMMISSIE

van 18 januari 2018

betreffende de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de zestiende deelinschrijving in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 geopende openbare inschrijving

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1),

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1240 van de Commissie van 18 mei 2016 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft openbare interventie en steun voor particuliere opslag (2), en met name artikel 32,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 van de Commissie (3) is de verkoop van mageremelkpoeder in het kader van een openbare inschrijving geopend.

(2)

In het licht van de inschrijvingen die voor de zestiende deelinschrijving zijn ontvangen, moet een minimumverkoopprijs worden vastgesteld.

(1)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de zestiende deelinschrijving voor de verkoop van mageremelkpoeder in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 geopende openbare inschrijving, waarvoor de inschrijvingen uiterlijk op 16 januari 2018 moesten zijn ingediend, bedraagt de minimumverkoopprijs 119,00 EUR per 100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2018.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Jerzy PLEWA

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  PB L 206 van 30.7.2016, blz. 71.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 van de Commissie van 25 november 2016 tot opening van de verkoop van mageremelkpoeder in het kader van een openbare inschrijving (PB L 321 van 29.11.2016, blz. 45).