ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 11

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
16 januari 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2018/61 van de Raad van 21 maart 2017 inzake de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van een wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid

1

 

 

Wijziging 1 van de Overeenkomst betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap

3

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit (EU) 2017/175 van de Commissie van 25 januari 2017 tot vaststelling van EU-milieukeurcriteria voor toeristische accommodatie ( PB L 28 van 2.2.2017 )

6

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2017/978 van de Commissie van 9 juni 2017 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor fluopyram; hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), som van de isomeren, met uitzondering van het gamma-isomeer; lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH)); nicotine en profenofos in of op bepaalde producten ( PB L 151 van 14.6.2017 )

7

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

16.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 11/1


BESLUIT (EU) 2018/61 VAN DE RAAD

van 21 maart 2017

inzake de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van een wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 100, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 25 september 2014 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen te openen met de Verenigde Staten van Amerika over een wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid (1) („de overeenkomst”), die op 1 mei 2011 in werking is getreden. De onderhandelingen werden succesvol afgesloten met een uitwisseling van e-mails tussen de hoofdonderhandelaars, waarbij zij aangaven akkoord te gaan met de tekst waarover was onderhandeld.

(2)

De wijziging van de overeenkomst („wijziging 1”) leidt tot een uitbreiding van de samenwerkingsgebieden in het kader van de overeenkomst waarop wederzijdse aanvaarding van bevindingen van overeenstemming en goedkeuringen van toepassing kunnen zijn, zodat de beschikbare middelen optimaal kunnen worden gebruikt en bijgevolg de kosten kunnen worden gedrukt, met behoud van een hoog niveau van veiligheid in de luchtvaart.

(3)

Wijziging 1 moet worden ondertekend.

(4)

Om de vaststelling van een nieuwe bijlage inzake de afgifte van bewijzen van bevoegdheid als piloot mogelijk te maken in het kader het uitgebreide toepassingsgebied van de overeenkomst, waarvan het belang moet worden gezien in de context van de relevante bepalingen inzake de omzetting van bewijzen van bevoegdheid van derde landen van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie (2), moet wijziging 1 voorlopig worden toegepast in afwachting van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding ervan vereiste procedures,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt machtiging verleend voor de ondertekening namens de Unie van wijziging 1 van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid, onder voorbehoud van de sluiting van wijziging 1.

De tekst van wijziging 1 is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om wijziging 1 namens de Unie te ondertekenen.

Artikel 3

Wijziging 1 wordt voorlopig toegepast, overeenkomstig artikel 2 ervan, vanaf de datum van de ondertekening ervan, in afwachting van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding ervan vereiste procedures.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

E. SCICLUNA


(1)  PB L 291, 9.11.2011, blz. 3.

(2)  Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 311 van 25.11.2011, blz. 1).


16.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 11/3


WIJZIGING 1

van de Overeenkomst betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap

Artikel 1

Algemeen

Overeenkomstig artikel 19.B van de Overeenkomst betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid („de overeenkomst”) tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap (samen „de partijen” en individueel „een partij”genoemd), komen de partijen overeen de overeenkomst als volgt te wijzigen:

a)

artikel 2.B wordt volledige geschrapt en vervangen door:

„Het toepassingsgebied van de samenwerking krachtens deze overeenkomst bestrijkt de volgende gebieden:

1.

goedkeuring van luchtwaardigheid en toezicht op burgerluchtvaartproducten;

2.

milieutests en goedkeuring van burgerluchtvaartproducten;

3.

goedkeuring van en toezicht op onderhoudsfaciliteiten;

4.

personeelsvergunningen en -opleiding;

5.

exploitatie van luchtvaartuigen, en

6.

luchtverkeersdiensten en luchtverkeersbeheer.”;

b)

artikel 5 wordt volledige geschrapt en vervangen door:

„Artikel 5

Bijlagen

Voor aangelegenheden die onder het toepassingsgebied van deze overeenkomst vallen, stellen de partijen of hun vertegenwoordigers in de Raad bijlagen op met een beschrijving van de voorwaarden voor de wederzijdse aanvaarding van bevindingen van overeenstemming en goedkeuringen, indien zij het erover eens zijn dat de burgerluchtvaartnormen, -regels, -praktijken en -procedures van elke partij voldoende verenigbaar zijn om aanvaarding van goedkeuringen en bevindingen van overeenstemming toe te staan met overeengekomen normen die door de ene partij zijn opgesteld namens de andere. De partijen komen eveneens overeen dat technische verschillen tussen hun burgerluchtvaartsystemen worden behandeld in de bijlagen.”.

Artikel 2

Voorlopige toepassing

In afwachting van de inwerkingtreding ervan komen de partijen overeen dat zij deze wijziging voorlopig zullen toepassen vanaf de datum van ondertekening.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de datum van de laatste nota in een uitwisseling van diplomatieke nota's tussen de partijen waarin wordt bevestigd dat alle voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst noodzakelijke procedures zijn voltooid.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Съставено в Брюксел на тринадесети декември през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de diciembre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne třináctého prosince dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende december to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Dezember zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the thirteenth day of December in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le treize décembre deux mille dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì tredici dicembre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trīspadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų gruodžio tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év december havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, dertien december tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em treze de dezembro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece decembrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli trinásteho decembra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde december år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Съединените Американски Щати

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti ta' l-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

För Amerikas förenta stater

Image


Rectificaties

16.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 11/6


Rectificatie van Besluit (EU) 2017/175 van de Commissie van 25 januari 2017 tot vaststelling van EU-milieukeurcriteria voor toeristische accommodatie

( Publicatieblad van de Europese Unie L 28 van 2 februari 2017 )

Bladzijde 20, bijlage, criterium 6, in de tabel onder punt a), ii):

in plaats van:

„Type ruimteverwarmingstoestel op basis van water

Efficiëntie-indicator

Verwarmingstoestellen met een warmtepomp (er zijn twee opties voor warmtepompen die gebruikmaken van koelmiddelen met een GWP ≤ 2 000 ; optie 2 is verplicht voor warmtepompen die gebruikmaken van koelmiddelen met een GWP ≤ 2 000 )

Optie 1Minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming/GWP-waarden van koelmiddelen

ηs ≥ 107 %/[0-500]

ηs ≥ 110 %/(500-1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 -2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

Optie 2Grenswaarden voor emissies van broeikasgassen

150 g CO2-equivalent/kWh warmteafgifte”

lezen:

„Type ruimteverwarmingstoestel op basis van water

Efficiëntie-indicator

Verwarmingstoestellen met een warmtepomp (er zijn twee opties voor warmtepompen die gebruikmaken van koelmiddelen met een GWP ≤ 2 000 ; optie 2 is verplicht voor warmtepompen die gebruikmaken van koelmiddelen met een GWP > 2 000 )

Optie 1Minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming/GWP-waarden van koelmiddelen

ηs ≥ 107 %/[0-500]

ηs ≥ 110 %/(500-1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 -2 000 ]

Optie 2Grenswaarden voor emissies van broeikasgassen

150 g CO2-equivalent/kWh warmteafgifte”

Bladzijde 23, bijlage, criterium 12, onder a), eerste alinea:

in plaats van:

„Indien er op de plaats waar de accommodatie is gevestigd, één tot vier leveranciers zijn die groene tarieven aanbieden met een aandeel van hernieuwbare energie van 50 % of die afzonderlijke certificaten van oorsprong vertrekken:”,

lezen:

„Tenzij geval b) van toepassing is, indien er op de plaats waar de accommodatie is gevestigd, leveranciers zijn die groene tarieven aanbieden met een aandeel van hernieuwbare energie van 50 % of die afzonderlijke certificaten van oorsprong verstrekken:”.


16.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 11/7


Rectificatie van Verordening (EU) 2017/978 van de Commissie van 9 juni 2017 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor fluopyram; hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), som van de isomeren, met uitzondering van het gamma-isomeer; lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH)); nicotine en profenofos in of op bepaalde producten

( Publicatieblad van de Europese Unie L 151 van 14 juni 2017 )

Bladzijde 26, bijlage, in de wijzigingen van deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005, punt 2, onder b), ii), in de tabel, onder „SPECERIJEN”:

in plaats van:

„0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*)

0810010

Anijs

0,05 (*)

0810020

Zwarte komijn

0,05 (*)

0810030

Selderij

0,05 (*)

0810040

Koriander

0,05 (*)

0810050

Komijn

0,05 (*)

0810060

Dille

0,05 (*)

0810070

Venkel

0,05 (*)

0810080

Fenegriek

0,05 (*)

0810090

Nootmuskaat

0,05 (*)

0810990

Overige

0,05 (*)

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,07 (*)

0820010

Piment

0,07 (*)

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0,07 (*)

0820030

Karwij

0,07 (*)

0820040

Kardemom

0,07 (*)

0820050

Jeneverbes

0,07 (*)

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0,07 (*)

0820070

Vanille

0,07 (*)

0820080

Tamarinde

0,07 (*)

0820990

Overige

0,07 (*)”

lezen:

„0810000

Als specerij gebruikte zaden

 

0810010

Anijs

0,05 (*)

0810020

Zwarte komijn

0,05 (*)

0810030

Selderij

0,05 (*)

0810040

Koriander

0,1

0810050

Komijn

5

0810060

Dille

0,05 (*)

0810070

Venkel

0,1

0810080

Fenegriek

0,05 (*)

0810090

Nootmuskaat

0,05 (*)

0810990

Overige

0,05 (*)

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

 

0820010

Piment

0,07

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0,07

0820030

Karwij

0,07

0820040

Kardemom

3

0820050

Jeneverbes

0,07

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0,07

0820070

Vanille

0,07

0820080

Tamarinde

0,07

0820990

Overige

0,07”