ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 330

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

60e jaargang
13 december 2017


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

*

Definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2017/2120 van de gewijzigde begroting nr. 3 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

1

 

*

Definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2017/2121 van de gewijzigde begroting nr. 4 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

14

In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.

Alle ontvangsten als bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement en opgenomen onder de titels 5 en 6 van de staat van ontvangsten, kunnen leiden tot de opvoering van bijkomende kredieten op de begrotingsplaatsen van de oorspronkelijke uitgaven die de betrokken ontvangsten doen ontstaan.

De cijfers voor de uitvoering hebben betrekking op alle toegestane kredieten, dus begrotingskredieten, aanvullende kredieten en bestemmingsontvangsten.

Begrotingstoelichtingen zijn alleen uitvoerbaar voor zover zij de werkingssfeer van een bestaande rechtsgrond niet veranderen of uitbreiden, geen afbreuk doen aan de bestuurlijke autonomie van instellingen en met de beschikbare middelen kunnen worden gefinancierd (zoals aangegeven in de bijlage bij de uitvoerbaarheidsnota d.d. 28 oktober 2015).

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Wetgevingshandelingen

13.12.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 330/1


DEFINITIEVE VASTSTELLING (EU, Euratom) 2017/2120

van de gewijzigde begroting nr. 3 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, lid 4, onder a), en lid 9,

gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (1),

gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (2),

gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (3),

gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (4),

gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, definitief vastgesteld op 1 december 2016 (5),

gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, goedgekeurd door de Commissie op 30 mei 2017,

gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2017, vastgesteld door de Raad op 4 september 2017 en dezelfde dag toegezonden aan het Europees Parlement,

gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 13 september 2017,

gezien de artikelen 88 en 91 van het Reglement van het Europees Parlement,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgesloten en de gewijzigde begroting nr. 3 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 13 september 2017.

De voorzitter

A. TAJANI


(1)  PB L 168 van 7.6.2014, blz. 105.

(2)  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(3)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

(4)  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(5)  PB L 51 van 28.2.2017.


GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 3 VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2017

INHOUD

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling III: Commissie

— Uitgaven 4

— Titel 04:

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie 6
— Personeel 12

AFDELING III

COMMISSIE

UITGAVEN

Titel

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 3/2017

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

01

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

INTERNE MARKT, INDUSTRIE, ONDERNEMERSCHAP EN MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

CONCURRENTIE

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN EN INCLUSIE

13 813 326 529

10 725 565 124

500 000 000

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

MOBILITEIT EN VERVOER

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

MILIEU

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

ONDERZOEK EN INNOVATIE

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

COMMUNICATIENETWERKEN, INHOUD EN TECHNOLOGIE

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

EIGEN ONDERZOEK

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

MARITIEME ZAKEN EN VISSERIJ

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Reserves (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

FINANCIËLE STABILITEIT, FINANCIËLE DIENSTEN EN KAPITAALMARKTENUNIE

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Reserves (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

REGIONAAL BELEID EN STADSONTWIKKELING

38 658 542 242

26 838 474 702

 

 

38 658 542 242

26 838 474 702

Reserves (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

 

 

38 682 167 242

26 850 849 702

14

BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

ONDERWIJS EN CULTUUR

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

COMMUNICATIE

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

MIGRATIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Reserves (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

INSTRUMENTEN VOOR HET BUITENLANDS BELEID

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

HANDEL

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

INTERNATIONALE SAMENWERKING EN ONTWIKKELING

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

NABUURSCHAP EN UITBREIDINGSONDERHANDELINGEN

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

HUMANITAIRE HULP EN CIVIELE BESCHERMING

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

FRAUDEBESTRIJDING

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

BELEIDSCOÖRDINATIE EN JURIDISCH ADVIES VAN DE COMMISSIE

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

ADMINISTRATIE VAN DE COMMISSIE

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Reserves (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

BEGROTING

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

AUDIT

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATISTIEK

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

PENSIOENEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE UITGAVEN

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

TALENDIENSTEN

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERGIE

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

JUSTITIE EN CONSUMENTENZAKEN

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

KLIMAATACTIE

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

RESERVES

571 858 775

307 693 341

 

 

571 858 775

307 693 341

 

Totaal

154 007 127 090

130 569 308 903

500 000 000

 

154 507 127 090

130 569 308 903

Waarvan reserves (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

TITEL 04

WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN EN INCLUSIE

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 3/2017

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

04 01

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN OP HET BELEIDSTERREIN „WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN EN INCLUSIE”

103 133 045

103 133 045

 

 

103 133 045

103 133 045

04 02

EUROPEES SOCIAAL FONDS

12 899 726 072

9 891 741 079

500 000 000

 

13 399 726 072

9 891 741 079

04 03

WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN EN INCLUSIE

264 640 500

214 691 000

 

 

264 640 500

214 691 000

04 04

EUROPEES FONDS VOOR AANPASSING AAN DE GLOBALISERING (EFG)

p.m.

25 000 000

 

 

p.m.

25 000 000

04 05

INSTRUMENT VOOR PRETOETREDINGSSTEUN — WERKGELEGENHEID, SOCIAAL BELEID EN ONTWIKKELING VAN HET MENSELIJK POTENTIEEL

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 06

FONDS VOOR EUROPESE HULP AAN DE MEEST BEHOEFTIGEN

545 826 912

441 000 000

 

 

545 826 912

441 000 000

 

Titel 04 — Totaal

13 813 326 529

10 725 565 124

500 000 000

 

14 313 326 529

10 725 565 124

HOOFDSTUK 04 02 —   EUROPEES SOCIAAL FONDS

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 3/2017

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

04 02

EUROPEES SOCIAAL FONDS

04 02 01

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds (ESF) — Doelstelling 1 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Voltooiing van het speciale programma voor vrede en verzoening in Noord-Ierland en het grensgebied in Ierland (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds — Doelstelling 1 (van vóór 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds — Doelstelling 2 (2000-2006)

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds — Doelstelling 2 (van vóór 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds — Doelstelling 3 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds — Doelstelling 3 (van vóór 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

Voltooiing van Equal (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

Voltooiing van eerdere communautaire initiatieven (van vóór 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds — Innovatieve acties en technische bijstand (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 11

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds — Innovatieve acties en technische bijstand (van vóór 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds — Convergentie (2007-2013)

1,2

p.m.

510 000 000

 

 

p.m.

510 000 000

04 02 18

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds — Peace (2007-2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds — Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid (2007-2013)

1,2

p.m.

190 000 000

 

 

p.m.

190 000 000

04 02 20

Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds — Operationele technische bijstand (2007-2013)

1,2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

04 02 60

Europees Sociaal Fonds — Minder ontwikkelde regio's — Doelstelling investeren in groei en werkgelegenheid

1,2

7 346 787 700

4 979 660 000

 

 

7 346 787 700

4 979 660 000

04 02 61

Europees Sociaal Fonds — Overgangsregio's — Doelstelling investeren in groei en werkgelegenheid

1,2

1 907 753 625

1 109 539 000

 

 

1 907 753 625

1 109 539 000

04 02 62

Europees Sociaal Fonds — Meer ontwikkelde regio's — Doelstelling investeren in groei en werkgelegenheid

1,2

3 629 184 747

2 490 475 000

 

 

3 629 184 747

2 490 475 000

04 02 63

Europees Sociaal Fonds — Operationele technische bijstand

04 02 63 01

Europees Sociaal Fonds — Operationele technische bijstand

1,2

16 000 000

11 000 000

 

 

16 000 000

11 000 000

04 02 63 02

Europees Sociaal Fonds — Op verzoek van een lidstaat door de Commissie beheerde operationele technische bijstand

1,2

p.m.

567 079

 

 

p.m.

567 079

 

Artikel 04 02 63 — Subtotaal

 

16 000 000

11 567 079

 

 

16 000 000

11 567 079

04 02 64

Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren

1,2

600 000 000

500 000 000

 

500 000 000

600 000 000

 

Hoofdstuk 04 02 — Totaal

 

12 899 726 072

9 891 741 079

500 000 000

 

13 399 726 072

9 891 741 079

Toelichting

In artikel 175 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is voorzien dat de verwezenlijking van de in artikel 174 aangegeven doelstellingen inzake economische, sociale en territoriale samenhang ondersteund moet worden door het optreden van de Unie via de structuurfondsen, waaronder het Europees Sociaal Fonds (ESF). De taken, prioritaire doelstellingen en organisatie van de structuurfondsen worden bepaald overeenkomstig artikel 177 VWEU.

Artikel 80 van het Financieel Reglement voorziet in financiële correcties in geval van uitgaven die in strijd met de geldende wettelijke bepalingen zijn gedaan.

In artikel 39 van Verordening (EG) nr. 1260/1999, de artikelen 100 en 102 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 en de artikelen 85, 144 en 145 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 betreffende criteria voor financiële correcties door de Commissie zijn specifieke regels vastgelegd voor financiële correcties in verband met het ESF.

Inkomsten uit de financiële correcties die op die basis worden uitgevoerd, worden geboekt op het artikel 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 of 6 5 4 van de staat van ontvangsten en vormen bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder c), van het Financieel Reglement.

Artikel 177 van het Financieel Reglement stelt de voorwaarden vast voor gehele of gedeeltelijke terugbetaling van voorfinancieringen betreffende een bepaalde interventie.

In artikel 82 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 zijn specifieke regels voor terugbetaling van voorfinanciering vastgelegd die van toepassing zijn op het ESF.

Terugbetaalde voorfinancieringsbedragen vormen interne bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 4, van het Financieel Reglement en worden opgenomen in post 6 1 5 0 of 6 1 5 7.

De maatregelen inzake fraudebestrijding worden gefinancierd met middelen uit artikel 24 02 01.

Rechtsgronden

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name de artikelen 174, 175 en 177.

Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1), met name artikel 39.

Verordening (EG) nr. 1784/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 1999 inzake het Europees Sociaal Fonds (PB L 213 van 13.8.1999, blz. 5).

Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1784/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 12).

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25), met name de artikelen 82, 83, 100 en 102.

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1), met name artikel 21, leden 3 en 4, en de artikelen 80 en 177.

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

Referentiebesluiten

Conclusies van de Europese Raad van Berlijn van 24 en 25 maart 1999.

Conclusies van de Europese Raad van Brussel van 16 en 17 december 2005.

Conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari 2013.

04 02 64
Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 3/2017

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

600 000 000

500 000 000

 

500 000 000

600 000 000

Toelichting

Dit krediet is bedoeld voor aanvullende steun voor maatregelen ter bestrijding van jeugdwerkloosheid die gefinancierd worden door het ESF. Het vertegenwoordigt de specifieke toewijzing voor het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren in het kader van de doelstelling „investeren in groei en werkgelegenheid” in regio's waar de jeugdwerkloosheid in 2012 meer dan 25 % bedroeg, of voor lidstaten waar het werkloosheidspercentage onder jongeren in 2012 is gestegen met meer dan 30% („in aanmerking komende regio's”). De aanvullende 3 000 000 000 EUR voor dit onderdeel voor de periode 2014-2020 is bedoeld om matchingfinanciering te bieden voor steunverlening van het ESF in dergelijke regio's. Dit krediet dient ter financiering van het scheppen van volwaardige werkgelegenheid.

Bij het bevorderen van gendergelijkheid moet speciale aandacht worden besteed aan de situatie van jonge vrouwen die met genderspecifieke obstakels kunnen worden geconfronteerd, opdat zij kunnen profiteren van hoogwaardige werkgelegenheid, vervolgopleidingen, leerlingplaatsen of stages.

Dit krediet dient onder andere ter ondersteuning van het opzetten van onderwijsstructuren waarin niet-formeel onderwijs, taalcursussen, democratisch bewustzijn en beroepsopleiding worden gecombineerd in de regio's met de hoogste jeugdwerkloosheid, zowel door overheidsinstanties als door niet-gouvernementele organisaties.

Marges die beschikbaar blijven onder de maxima van het meerjarig financieel kader (MFK) voor vastleggingskredieten voor de jaren 2014-2017 vormen een overkoepelende MFK-marge voor vastleggingen, die beschikbaar worden gesteld boven de maxima die in de bijlage zijn vastgesteld voor de jaren 2016 tot en met 2020 voor beleidsdoelstellingen met betrekking tot groei en werkgelegenheid, in het bijzonder voor jongeren, zoals bepaald in Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1081/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 470).

PERSONEEL

Door de Europese Unie opgerichte organen met rechtspersoonlijkheid

Gedecentraliseerde agentschappen

Gedecentraliseerde agentschappen — Energie

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

Functiegroep en rang

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 3/2017

Herziene begroting 2017

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

4

4

AD 11

5

5

AD 10

AD 9

2

2

4

AD 8

10

1

11

AD 7

10

10

AD 6

7

7

AD 5

18

–7

11

Subtotaal AD

53

53

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

1

1

AST 5

1

3

4

AST 4

1

3

4

AST 3

13

–7

6

AST 2

AST 1

Subtotaal AST

15

15

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotaal AST/SC

Totaal

68

68

Gemeenschappelijke ondernemingen

Gemeenschappelijke Onderneming voor het onderzoek naar het beheer van het luchtverkeer in het gemeenschappelijke Europese luchtruim (Sesar)

Functiegroep en rang

Gemeenschappelijke Onderneming voor het onderzoek naar het beheer van het luchtverkeer in het gemeenschappelijke Europese luchtruim (Sesar)

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 3/2017

Herziene begroting 2017

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

–1

AD 13

AD 12

4

4

AD 11

2

2

AD 10

5

–3

2

AD 9

3

3

AD 8

5

1

6

AD 7

4

1

5

AD 6

4

5

9

AD 5

10

–9

1

Subtotaal AD

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

AST 5

1

–1

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

AST 1

2

–1

1

Subtotaal AST

6

6

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotaal AST/SC

Totaal

39

39


13.12.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 330/14


DEFINITIEVE VASTSTELLING (EU, Euratom) 2017/2121

van de gewijzigde begroting nr. 4 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, lid 4, onder a), en lid 9,

gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (1),

gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (2),

gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (3),

gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (4),

gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, definitief vastgesteld op donderdag 1 december 2016 (5),

gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, goedgekeurd door de Commissie op 26 juni 2017,

gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2017, vastgesteld door de Raad op 4 september 2017 en dezelfde dag toegezonden aan het Europees Parlement,

gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 13 september 2017,

gezien de artikelen 88 en 91 van het Reglement van het Europees Parlement,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgesloten en de gewijzigde begroting nr. 4 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 13 september 2017.

De voorzitter

A. TAJANI


(1)  PB L 168 van 7.6.2014, blz. 105.

(2)  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(3)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

(4)  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(5)  PB L 51 van 28.2.2017.


GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 4 VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2017

INHOUD

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling III: Commissie

— Uitgaven 17

— Titel 13:

Regionaal beleid en stadsontwikkeling 19

— Titel 40:

Reserves 36

AFDELING III

COMMISSIE

UITGAVEN

Titel

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 4/2017

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

01

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

INTERNE MARKT, INDUSTRIE, ONDERNEMERSCHAP EN MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

CONCURRENTIE

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN EN INCLUSIE

14 313 326 529

10 725 565 124

 

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

MOBILITEIT EN VERVOER

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

MILIEU

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

ONDERZOEK EN INNOVATIE

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

COMMUNICATIENETWERKEN, INHOUD EN TECHNOLOGIE

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

EIGEN ONDERZOEK

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

MARITIEME ZAKEN EN VISSERIJ

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Reserves (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

FINANCIËLE STABILITEIT, FINANCIËLE DIENSTEN EN KAPITAALMARKTENUNIE

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Reserves (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

REGIONAAL BELEID EN STADSONTWIKKELING

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Reserves (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

14

BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

ONDERWIJS EN CULTUUR

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

COMMUNICATIE

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

MIGRATIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Reserves (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

INSTRUMENTEN VOOR HET BUITENLANDS BELEID

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

HANDEL

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

INTERNATIONALE SAMENWERKING EN ONTWIKKELING

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

NABUURSCHAP EN UITBREIDINGSONDERHANDELINGEN

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

HUMANITAIRE HULP EN CIVIELE BESCHERMING

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

FRAUDEBESTRIJDING

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

BELEIDSCOÖRDINATIE EN JURIDISCH ADVIES VAN DE COMMISSIE

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

ADMINISTRATIE VAN DE COMMISSIE

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Reserves (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

BEGROTING

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

AUDIT

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATISTIEK

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

PENSIOENEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE UITGAVEN

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

TALENDIENSTEN

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERGIE

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

JUSTITIE EN CONSUMENTENZAKEN

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

KLIMAATACTIE

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

RESERVES

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

 

Totaal

154 507 127 090

130 569 308 903

1 166 797 579

 

155 673 924 669

130 569 308 903

Waarvan reserves (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

TITEL 13

REGIONAAL BELEID EN STADSONTWIKKELING

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 4/2017

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

13 01

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN OP HET BELEIDSTERREIN „REGIONAAL BELEID EN STADSONTWIKKELING”

89 356 102

89 356 102

 

 

89 356 102

89 356 102

Reserves (40 01 40)

1 125 000

1 125 000

 

 

1 125 000

1 125 000

 

90 481 102

90 481 102

 

 

90 481 102

90 481 102

13 03

EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN ANDERE REGIONALE ACTIES

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

13 04

COHESIEFONDS (CF)

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

13 05

INSTRUMENT VOOR PRETOETREDINGSSTEUN — REGIONALE ONTWIKKELING EN REGIONALE EN TERRITORIALE SAMENWERKING

115 060 568

264 279 412

 

 

115 060 568

264 279 412

13 06

SOLIDARITEITSFONDS

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 07

STEUNVERORDENING

34 836 240

39 031 865

 

 

34 836 240

39 031 865

13 08

STEUNPROGRAMMA VOOR STRUCTURELE HERVORMINGEN (SRSP) – OPERATIONELE TECHNISCHE BIJSTAND

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Reserves (40 02 41)

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

Titel 13 — Totaal

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Reserves (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

HOOFDSTUK 13 03 —   EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN ANDERE REGIONALE ACTIES

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 4/2017

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

13 03

EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN ANDERE REGIONALE ACTIES

13 03 01

Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Doelstelling 1 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Voltooiing van het speciale programma voor vrede en verzoening in Noord-Ierland en het grensgebied in Ierland (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Doelstelling 1 (van vóór 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling(EFRO) — Doelstelling 2 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Doelstelling 2 (van vóór 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Voltooiing van Urban (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Voltooiing van vroegere programma's — Communautaire initiatieven (van vóór 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Technische bijstand en innovatieve acties (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Technische bijstand en innovatieve acties (van vóór 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Bijdrage van de Unie aan het Internationaal Fonds voor Ierland

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Voltooiing van het communautair initiatief Interreg III (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Voltooiing van de bijstand voor aan de kandidaat-lidstaten grenzende regio's — Voltooiing van vroegere programma's (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Convergentie

1,2

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

13 03 17

Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Peace

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 18

Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid

1,2

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

13 03 19

Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Europese territoriale samenwerking

1,2

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

13 03 20

Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Operationele technische bijstand

1,2

p.m.

1 610 747

 

 

p.m.

1 610 747

13 03 31

Voltooiing van de technische bijstand en verspreiding van informatie over de strategie van de Europese Unie voor de Oostzeeregio en een betere kennis inzake de strategie voor macroregio’s (2007-2013)

1,2

p.m.

154 965

 

 

p.m.

154 965

13 03 40

Voltooiing van de risicodelingsinstrumenten gefinancierd uit de voor convergentie bestemde middelen van het EFRO (2007-2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Voltooiing van de risicodelingsinstrumenten gefinancierd uit de voor regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid bestemde middelen van het EFRO (2007-2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Minder ontwikkelde regio's — Doelstelling investeren in groei en werkgelegenheid

1,2

18 775 111 553

12 457 677 000

 

 

18 775 111 553

12 457 677 000

13 03 61

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Overgangsregio's — Doelstelling investeren in groei en werkgelegenheid

1,2

3 719 489 334

2 204 431 000

 

 

3 719 489 334

2 204 431 000

13 03 62

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Meer ontwikkelde regio's — Doelstelling investeren in groei en werkgelegenheid

1,2

4 622 273 189

3 043 052 000

 

 

4 622 273 189

3 043 052 000

13 03 63

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Extra toewijzingen voor ultraperifere gebieden en dun bevolkte regio's — Doelstelling investeren in groei en werkgelegenheid

1,2

222 029 433

139 873 000

 

 

222 029 433

139 873 000

13 03 64

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Europese territoriale samenwerking

13 03 64 01

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Europese territoriale samenwerking

1,2

1 731 601 443

783 299 000

 

 

1 731 601 443

783 299 000

13 03 64 02

Deelname van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten aan EFRO ETS — Bijdrage uit rubriek 4 (IPA II)

4

9 396 205

1 312 500

 

 

9 396 205

1 312 500

13 03 64 03

Deelname van Europese nabuurschapslanden aan EFRO ETS — Bijdrage uit rubriek 4 (ENI)

4

1 459 650

231 000

 

 

1 459 650

231 000

 

Artikel 13 03 64 — Subtotaal

 

1 742 457 298

784 842 500

 

 

1 742 457 298

784 842 500

13 03 65

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Operationele technische bijstand

13 03 65 01

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Operationele technische bijstand

1,2

74 000 000

69 400 000

 

 

74 000 000

69 400 000

13 03 65 02

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Op verzoek van een lidstaat door de Commissie beheerde operationele technische bijstand

1,2

p.m.

1 028 043

 

 

p.m.

1 028 043

 

Artikel 13 03 65 — Subtotaal

 

74 000 000

70 428 043

 

 

74 000 000

70 428 043

13 03 66

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Innovatieve acties op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling

1,2

53 090 514

42 472 411

 

 

53 090 514

42 472 411

13 03 67

Technische bijstand en verspreiding van informatie over de strategie van de Europese Unie voor de Oostzeeregio en een betere kennis inzake de strategie voor macroregio’s (2014-2020)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 68

Technische bijstand en verspreiding van informatie over de strategie van de Europese Unie voor de Donauregio en een betere kennis inzake de strategie voor macroregio’s (2014-2020)

1,2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

13 03 77

Proefprojecten en voorbereidende acties

13 03 77 01

Proefproject — Pan-Europese coördinatie van integratiemethoden voor de Roma

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Voorbereidende actie — Bevordering van een gunstiger omgeving voor microkrediet in Europa

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 06

Voorbereidende actie — Betere regionale en lokale samenwerking door het bevorderen van het regionaal beleid van de Unie op wereldschaal

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 07

Voorbereidende actie — Vaststelling bestuursmodel voor de Donauregio in de Europese Unie (betere en doeltreffende coördinatie)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 08

Proefproject — Naar een gemeenschappelijke regionale identiteit, verzoening van naties en economische en sociale samenwerking, waaronder een Platform voor pan-Europese deskundigheid en excellentie in de macroregio van de Donau

1,2

p.m.

322 551

 

 

p.m.

322 551

13 03 77 09

Voorbereidende actie inzake een Atlantisch forum voor de Atlantische strategie van de Europese Unie

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 10

Voorbereidende actie — Begeleiding van Mayotte of eventuele andere gebieden bij het proces van verkrijging van de status van ultraperifere regio

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Voorbereidende actie — Naar een gemeenschappelijke regionale identiteit, verzoening van naties en economische en sociale samenwerking, waaronder een platform voor pan-Europese deskundigheid en excellentie in de macroregio van de Donau

1,2

p.m.

1 234 347

 

 

p.m.

1 234 347

13 03 77 13

Proefproject — Cohesiebeleid en synergieën met de fondsen voor onderzoek en ontwikkeling: de „trap naar topkwaliteit”

1,2

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

13 03 77 14

Voorbereidende actie — Een regionale strategie voor de Noordzeeregio

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 15

Voorbereidende actie — Wereldsteden: samenwerking tussen de EU en derde landen op het gebied van stedelijke ontwikkeling

1,2

p.m.

750 000

 

 

p.m.

750 000

13 03 77 16

Voorbereidende actie — Het feitelijke en gewenste economisch potentieel in regio's buiten de Atheense hoofdstedelijke regio

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 17

Voorbereidende actie — Samenwerking EU-CELAC inzake territoriale samenhang

1,2

2 000 000

1 700 000

 

 

2 000 000

1 700 000

13 03 77 18

Voorbereidende actie — Cohesiebeleid en synergieën met de fondsen voor onderzoek en ontwikkeling: De trap naar topkwaliteit — de weg vooruit

1,2

1 500 000

1 000 000

 

 

1 500 000

1 000 000

13 03 77 19

Voorbereidende actie — Ondersteuning van groei en bestuur in achterstandsregio's

1,2

1 000 000

1 000 000

 

 

1 000 000

1 000 000

13 03 77 20

Voorbereidende actie — Economisch concurrentievoordeel en mogelijkheden voor slimme specialisatie op regionaal niveau in Roemenië

1,2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 21

Proefproject —Europese strategie voor de Adriatische en Ionische regio (Eusair): ontwikkeling en voorbereiding van initiatieven en projecten met echte meerwaarde voor de regio als geheel

1,2

1 300 000

650 000

 

 

1 300 000

650 000

13 03 77 22

Voorbereidende actie — macroregionale strategie 2014-2020: een EU-strategie voor het Alpengebied

1,2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 23

Voorbereidende actie — Stedelijke agenda voor de EU

1,2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

 

Artikel 13 03 77 — Subtotaal

 

10 300 000

10 506 898

 

 

10 300 000

10 506 898

 

Hoofdstuk 13 03 — Totaal

 

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

Toelichting

Artikel 175 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de doelstellingen inzake economische, sociale en territoriale samenhang van artikel 174 worden ondersteund door haar optreden via de structuurfondsen, waartoe het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) behoort. Overeenkomstig artikel 176 is het EFRO bedoeld om een bijdrage te leveren aan het ongedaan maken van de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Unie. De taken, de prioritaire doelstellingen en de organisatie van de structuurfondsen zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 177.

Artikel 80 van het Financieel Reglement voorziet in financiële correcties in geval van uitgaven die in strijd zijn met het toepasselijk recht.

Artikel 39 van Verordening (EG) nr. 1260/1999, de artikelen 100 en 102 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 en de artikelen 85, 144 en 145 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 betreffen criteria voor financiële correcties door de Commissie en voorzien in specifieke regels voor financiële correcties met betrekking tot het EFRO.

Inkomsten uit de financiële correcties die op die basis worden uitgevoerd, worden geboekt op het artikel 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 of 6 5 4 van de staat van ontvangsten en vormen bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder c), van het Financieel Reglement.

Artikel 177 van het Financieel Reglement stelt de voorwaarden vast voor de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uit hoofde van een interventie betaalde voorfinancieringen.

Artikel 82 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 voorziet in specifieke regels voor de terugbetaling van voorfinanciering die van toepassing zijn op het EFRO.

Terugbetaalde voorfinancieringen vormen interne bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 4, van het Financieel Reglement en moeten worden geboekt op post 6 1 5 0 of 6 1 5 7.

De maatregelen inzake fraudebestrijding worden gefinancierd met middelen uit artikel 24 02 01.

Rechtsgronden

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name de artikelen 174, 175, 176 en 177.

Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1), met name artikel 39.

Verordening (EG) nr. 1783/1999 van 12 juli 1999 met betrekking tot het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (PB L 213 van 13.8.1999, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1783/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25), met name de artikelen 82, 83, 100 en 102.

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1), met name artikel 21, leden 3 en 4, en de artikelen 80 en 177.

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

Referentiebesluiten

Conclusies van de Europese Raad van Berlijn van 24 en 25 maart 1999.

Conclusies van de Europese Raad van Brussel van 15 en 16 december 2005.

Conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari 2013.

13 03 16
Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Convergentie

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 4/2017

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

Toelichting

Dit krediet is bedoeld ter dekking van de nog betaalbaar te stellen verplichtingen voor programma’s in het kader van de EFRO-doelstelling convergentie in de programmeringsperiode 2007-2013. Met deze doelstelling wordt beoogd de convergentie van de minst ontwikkelde lidstaten en regio’s te versnellen door de voorwaarden voor groei en werkgelegenheid te verbeteren.

Een deel van het krediet is bedoeld voor de aanpak van intraregionale verschillen, zodat achter de algemene ontwikkelingssituatie van een regio geen achtergestelde territoriale eenheden schuilgaan waar sprake is van zichzelf bestendigende armoede.

Overeenkomstig artikel 105 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 zoals gewijzigd bij bijlage III, punt 7, van het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (PB L 112 van 24.4.2012), worden programma's en grote projecten die op de datum van toetreding van Kroatië zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1085/2006 en die op die datum nog niet volledig zijn uitgevoerd, geacht door de Commissie te zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1083/2006, met uitzondering van de programma's die zijn goedgekeurd uit hoofde van de in artikel 3, lid 1, onder a) en e), van die verordening genoemde afdelingen.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1783/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25).

13 03 18
Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 4/2017

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

Toelichting

Dit krediet is bedoeld ter dekking van de nog betaalbaar te stellen verplichtingen voor programma’s in het kader van de doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid van het EFRO in de programmeringsperiode 2007-2013. Buiten de minst ontwikkelde regio's wordt met deze doelstelling beoogd het concurrentievermogen en de aantrekkelijkheid van de regio's alsook de werkgelegenheid te verbeteren door rekening te houden met de doelstellingen van de Europa 2020-strategie.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1783/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25).

13 03 19
Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Europese territoriale samenwerking

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 4/2017

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

Toelichting

Dit krediet is bedoeld ter dekking van de nog betaalbaar te stellen verplichtingen voor programma’s in het kader van de EFRO-doelstelling territoriale samenwerking in de programmeringsperiode 2007-2013. Met deze doelstelling wordt beoogd de territoriale en macroregionale samenwerking en de uitwisseling van ervaringen op het passende territoriale niveau te versterken.

Overeenkomstig artikel 105 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 zoals gewijzigd bij bijlage III, punt 7, van het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (PB L 112 van 24.4.2012), worden programma's en grote projecten die op de datum van toetreding van Kroatië zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1085/2006 en die op die datum nog niet volledig zijn uitgevoerd, geacht door de Commissie te zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1083/2006, met uitzondering van de programma's die zijn goedgekeurd uit hoofde van de in artikel 3, lid 1, onder a) en e), van die verordening genoemde afdelingen.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1783/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25).

HOOFDSTUK 13 04 —   COHESIEFONDS (CF)

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 4/2017

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

13 04

COHESIEFONDS (CF)

13 04 01

Voltooiing van projecten van het Cohesiefonds (van vóór 2007)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 02

Voltooiing van het Cohesiefonds (2007-2013)

1,2

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

13 04 03

Voltooiing van uit het Cohesiefonds gefinancierde risicodelingsinstrumenten (2007-2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 60

Cohesiefonds — Doelstelling investeren in groei en werkgelegenheid

1,2

9 055 827 791

5 651 952 000

 

 

9 055 827 791

5 651 952 000

13 04 61

Cohesiefonds — Operationele technische bijstand

13 04 61 01

Cohesiefonds — Operationele technische bijstand

1,2

24 307 786

22 300 000

 

 

24 307 786

22 300 000

13 04 61 02

Cohesiefonds — Op verzoek van een lidstaat door de Commissie beheerde operationele technische bijstand

1,2

p.m.

711 532

 

 

p.m.

711 532

 

Artikel 13 04 61 — Subtotaal

 

24 307 786

23 011 532

 

 

24 307 786

23 011 532

 

Hoofdstuk 13 04 — Totaal

 

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

Toelichting

Artikel 177, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat een Cohesiefonds wordt opgericht om een financiële bijdrage te leveren aan projecten op het gebied van het milieu en trans-Europese netwerken in de sfeer van de vervoersinfrastructuur.

Artikel H van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1164/94, de artikelen 100 en 102 van Verordening (EG) nr. 1083/2006, en de artikelen 85, 144 en 145 van Verordening (EU) nr. 1303/2013, die financiële correcties door de Commissie betreffen, voorzien in specifieke regels voor financiële correcties met betrekking tot het Cohesiefonds.

Artikel 80 van het Financieel Reglement voorziet in financiële correcties in geval van uitgaven die in strijd zijn met het toepasselijk recht. Inkomsten uit de financiële correcties die op die basis worden uitgevoerd, worden geboekt op het artikel 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 of 6 5 4 van de staat van ontvangsten en vormen bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder c), van het Financieel Reglement.

Artikel 177 van het Financieel Reglement stelt de voorwaarden vast voor de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uit hoofde van een interventie betaalde voorfinancieringen.

Artikel 82 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 voorziet in specifieke regels voor de terugbetaling van voorfinanciering die van toepassing zijn op het Cohesiefonds.

Terugbetaalde voorfinancieringen vormen interne bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 4, van het Financieel Reglement en moeten worden geboekt op post 6 1 5 0 of 6 1 5 7.

De maatregelen inzake fraudebestrijding worden gefinancierd met middelen uit artikel 24 02 01.

Rechtsgronden

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 177.

Verordening (EG) nr. 1164/94 van de Raad van 16 mei 1994 tot oprichting van een Cohesiefonds (PB L 130 van 25.5.1994, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25), met name de artikelen 82, 100 en 102.

Verordening (EG) nr. 1084/2006 van de Raad van 11 juli 2006 tot oprichting van het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1164/94 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 79).

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1), met name artikel 21, leden 3 en 4, en de artikelen 80 en 177.

Verordening (EU) nr. 1300/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1084/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 281).

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

Referentiebesluiten

Conclusies van de Europese Raad van Brussel van 15 en 16 december 2005.

Conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari 2013.

13 04 02
Voltooiing van het Cohesiefonds (2007-2013)

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 4/2017

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van nog af te wikkelen verplichtingen van het Cohesiefonds van de programmeringsperiode 2007-2013.

Dit krediet dient eveneens ter dekking van nog af te wikkelen verplichtingen op het gebied van voorbereiding, toezicht, administratieve en technische ondersteuning, evaluatie, audit en inspectie die voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1083/2006 nodig zijn, zoals bepaald in artikel 45 van die verordening. Dit krediet kan met name worden gebruikt ter dekking van:

ondersteunende uitgaven (representatiekosten, opleiding, vergaderingen);

uitgaven voor informatieverstrekking en publicaties;

uitgaven voor informatie- en communicatietechnologie;

contracten voor dienstverlening en studies;

subsidies.

Dit krediet dient ook ter dekking van nog af te wikkelen verplichtingen voor maatregelen die de Commissie heeft goedgekeurd in het kader van de voorbereiding van de programmeringsperiode 2014-2020.

Overeenkomstig artikel 105 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1083/2006, zoals gewijzigd bij bijlage III, punt 7, van het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (PB L 112 van 24.4.2012), worden programma's en grote projecten die op de datum van toetreding van Kroatië zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1085/2006 en die op die datum nog niet volledig zijn uitgevoerd, geacht door de Commissie te zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1083/2006, met uitzondering van de programma's die zijn goedgekeurd uit hoofde van de in artikel 3, lid 1, onder a) en e), van die verordening genoemde afdelingen.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25).

Verordening (EG) nr. 1084/2006 van de Raad van 11 juli 2006 tot oprichting van het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1164/94 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 79).

Referentiebesluiten

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name de artikelen 158 en 161.

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name de artikelen 174 en 177.

HOOFDSTUK 13 06 —   SOLIDARITEITSFONDS

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 4/2017

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

13 06

SOLIDARITEITSFONDS

13 06 01

Bijstand aan lidstaten in het geval van een grote natuurramp die ernstige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden van de burgers, het natuurlijke milieu of de economie

9

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 02

Bijstand aan toetredingslanden in het geval van een grote natuurramp die ernstige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden van de burgers, het natuurlijke milieu of de economie

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hoofdstuk 13 06 — Totaal

 

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 01
Bijstand aan lidstaten in het geval van een grote natuurramp die ernstige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden van de burgers, het natuurlijke milieu of de economie

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 4/2017

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

Toelichting

Dit artikel dient voor de opname in de begroting van kredieten voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie in geval van grote of regionale rampen in de lidstaten. De hulp moet bij natuurrampen worden toegekend aan de betrokken lidstaten met een deadline voor het gebruik ervan en de verplichting voor de begunstigde landen om het gebruik van de ontvangen hulp te verantwoorden. Ontvangen hulp die vervolgens wordt verrekend met betalingen door derde partijen, bijvoorbeeld op grond van het principe „de vervuiler betaalt”, of die het uiteindelijke schadebedrag overschrijdt, moet worden teruggevorderd.

Met uitzondering van de voorschotten zal de toewijzing van de kredieten worden uitgevoerd middels kredietoverschrijvingen uit de reserve of middels een gewijzigde begroting in geval van ontoereikende kredieten in de reserve, gelijktijdig met de beslissing over de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3).

Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884), en met name artikel 10.

TITEL 40

RESERVES

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 4/2017

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

40 01

RESERVES VOOR ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

5 769 253

5 769 253

 

 

5 769 253

5 769 253

40 02

RESERVES VOOR FINANCIËLE INTERVENTIES

566 089 522

372 326 522

 

 

566 089 522

372 326 522

40 03

NEGATIEVE RESERVE

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

Titel 40 — Totaal

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

HOOFDSTUK 40 03 —   NEGATIEVE RESERVE

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 4/2017

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

40 03

NEGATIEVE RESERVE

40 03 01

Negatieve reserve

8

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

Hoofdstuk 40 03 — Totaal

 

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

40 03 01
Negatieve reserve

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 4/2017

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

Toelichting

Het beginsel van een negatieve reserve is vastgesteld bij artikel 47, van het Financieel Reglement. Het gebruik van deze reserve moet vóór het einde van het begrotingsjaar plaatsvinden door middel van overschrijvingen volgens de procedure van de artikelen 26 en 27 van het Financieel Reglement.

Rechtsgronden

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).