ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 193

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

60e jaargang
25 juli 2017


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Informatie over de inwerkingtreding van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

1

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2017/1372 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juli 2017 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Spanje — EGF/2017/001 ES/Castilla y León winning van delfstoffen)

2

 

*

Besluit (EU) 2017/1373 van de Commissie van 24 juli 2017 tot goedkeuring, namens de Europese Unie, van een wijziging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië

4

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

25.7.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 193/1


Informatie over de inwerkingtreding van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

De associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, die op 21 maart 2014 en 27 juni 2014 te Brussel is ondertekend (1), treedt overeenkomstig artikel 486, lid 2, ervan in werking op 1 september 2017, aangezien de laatste akte van bekrachtiging of goedkeuring op 11 juli 2017 is neergelegd.


(1)  PB L 161 van 29.5.2014, blz. 3.


BESLUITEN

25.7.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 193/2


BESLUIT (EU) 2017/1372 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 14 juli 2017

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Spanje — EGF/2017/001 ES/Castilla y León winning van delfstoffen)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006 (1), en met name artikel 15, lid 4,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (2), en met name punt 13,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) heeft tot doel steun te verlenen aan werknemers die werkloos zijn geworden en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd als gevolg van uit de globalisering voortvloeiende grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen, doordat de wereldwijde financiële en economische crisis aanhoudt, of door een nieuwe wereldwijde financiële en economische crisis, en hen te helpen om op de arbeidsmarkt terug te keren.

(2)

Conform artikel 12 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad (3) mag het EFG het jaarlijks maximumbedrag van 150 miljoen EUR (prijzen 2011) niet overschrijden.

(3)

Op 20 januari 2017 heeft Spanje een aanvraag ingediend om middelen uit het EFG ter beschikking te stellen voor ontslagen in de economische sector die in de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap NACE Rev. 2 is ingedeeld in afdeling 5 (Winning van steenkool en bruinkool), in de regio Castilla y León. Spanje heeft overeenkomstig artikel 8, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1309/2013 aanvullende gegevens ingediend. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage uit het EFG overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) nr. 1309/2013.

(4)

Spanje heeft besloten om door het EFG medegefinancierde individuele dienstverlening overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1309/2013 ook te verlenen aan 125 NEET's (jongeren die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen).

(5)

Aangezien de ontslagen ernstige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de plaatselijke economie, wordt de aanvraag van Spanje overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1309/2013 als ontvankelijk beschouwd.

(6)

Er moeten dan ook middelen uit het EFG beschikbaar worden gesteld om een financiële bijdrage van 1 002 264 EUR te leveren met betrekking tot de door Spanje ingediende aanvraag.

(7)

Teneinde zo snel mogelijk middelen uit het EFG ter beschikking te stellen, moet dit besluit van toepassing zijn vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 wordt een bedrag van 1 002 264 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing vanaf 14 juli 2017.

Gedaan te Brussel, 14 juli 2017.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

A. TAJANI

Voor de Raad

De voorzitter

T. TÕNISTE


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855.

(2)  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(3)  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).


25.7.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 193/4


BESLUIT (EU) 2017/1373 VAN DE COMMISSIE

van 24 juli 2017

tot goedkeuring, namens de Europese Unie, van een wijziging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Besluit (EU) 2016/870 van de Raad van 24 mei 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van vier jaar (1), en met name artikel 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij artikel 10 van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië (2), hierna „de overeenkomst” genoemd, die bij Verordening (EG) nr. 1801/2006 van de Raad (3) is goedgekeurd, is een gemengde commissie opgericht die de toepassing van die overeenkomst moet controleren en met name toezicht moet houden op de uitvoering, interpretatie en goede werking ervan.

(2)

Artikel 3, punt 3.9, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de overeenkomst, hierna „het protocol” genoemd, dat bij Besluit (EU) 2016/870 is goedgekeurd, bevat voorschriften inzake de benutting van het resterende bedrag van de sectorale steun ter bevordering van een duurzame visserij die was verleend op grond van het vorige protocol, dat de periode 2013-2014 bestreek.

(3)

Tussen de Unie en de Mauritaanse autoriteiten is per briefwisseling van 10 maart en 3 april 2017 een buitengewone gemengde commissie gehouden; in die briefwisseling hebben de partijen overeenstemming bereikt over een wijziging van het protocol die tot doel heeft de termijn voor de benutting van dat resterende bedrag te verlengen.

(4)

Vóór de betrokken vergadering van de gemengde commissie heeft de Commissie de Raad een voorbereidend document toegestuurd waarin de specifieke elementen van het beoogde standpunt van de Unie werden toegelicht; dat document werd goedgekeurd.

(5)

De wijziging van het protocol moet namens de Unie worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De vervanging van artikel 3, punt 3.9, tweede zin, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, door de tekst in de bijlage bij dit besluit, waarover overeenstemming is bereikt bij briefwisseling tussen de leden van de bij artikel 10 van die overeenkomst opgerichte gemengde commissie, wordt namens de Unie goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 24 juli 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 145 van 2.6.2016, blz. 1.

(2)  PB L 343 van 8.12.2006, blz. 4.

(3)  Verordening (EG) nr. 1801/2006 van de Raad van 30 november 2006 betreffende de sluiting van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië (PB L 343 van 8.12.2006, blz. 1).


BIJLAGE

Uittreksel uit de briefwisseling tussen de leden van de gemengde commissie die is opgericht bij artikel 10 van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië (tekst van artikel 3, punt 3.9, tweede zin, van het protocol).

„Het resterende bedrag van de sectorale steun voor 2013-2014 moet echter binnen twintig (20) maanden na de datum van de voorlopige toepassing van dit protocol worden benut of zal anders als opgebruikt worden beschouwd en niet kunnen worden uitbetaald.”