ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 55

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
2 maart 2016


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/291 van de Commissie van 18 februari 2016 tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Jambon d'Auvergne (BGA))

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/292 van de Commissie van 19 februari 2016 tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Alheira de Mirandela (BGA))

3

 

*

Verordening (EU) 2016/293 van de Commissie van 1 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen met betrekking tot bijlage I ( 1 )

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/294 van de Commissie van 1 maart 2016 tot 242e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al Qaida-netwerk

9

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/295 van de Commissie van 1 maart 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

12

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2016/296 van de Raad van 29 februari 2016 tot vervanging van een lid van het comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

14

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

2.3.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 55/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/291 VAN DE COMMISSIE

van 18 februari 2016

tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Jambon d'Auvergne (BGA))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 is de door Frankrijk ingediende aanvraag tot registratie van de benaming „Jambon d'Auvergne” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (2).

(2)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012, moet de benaming „Jambon d'Auvergne” worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De benaming „Jambon d'Auvergne” (BGA) wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Met de in de eerste alinea vermelde benaming wordt een product aangeduid van categorie 1.2 (Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt enz.)) als opgenomen in bijlage XI bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie (3).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 februari 2016.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Phil HOGAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  PB C 331 van 8.10.2015, blz. 8.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 179 van 19.6.2014, blz. 36).


2.3.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 55/3


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/292 VAN DE COMMISSIE

van 19 februari 2016

tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Alheira de Mirandela (BGA))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 is de aanvraag van Portugal tot registratie van de benaming „Alheira de Mirandela” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (2).

(2)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012, moet de benaming „Alheira de Mirandela” worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De benaming „Alheira de Mirandela” (BGA) wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Met de in de eerste alinea vermelde benaming wordt een product aangeduid van categorie 1.2 (Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt enz.)) als opgenomen in bijlage XI bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie (3).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 februari 2016.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Phil HOGAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  PB C 333 van 9.10.2015, blz. 8.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 179 van 19.6.2014, blz. 36).


2.3.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 55/4


VERORDENING (EU) 2016/293 VAN DE COMMISSIE

van 1 maart 2016

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen met betrekking tot bijlage I

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG (1), en met name artikel 14, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 850/2004 implementeert de verbintenissen die de Europese Unie is aangegaan in het bij Besluit 2006/507/EG van de Raad (2) goedgekeurde Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (hierna „het verdrag” genoemd) en het bij Besluit 2004/259/EG van de Raad (3) goedgekeurde Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (hierna „het protocol” genoemd).

(2)

Bijlage A (beëindiging) bij het verdrag bevat de chemische stoffen waarvan de productie, het gebruik, de invoer en de uitvoer moeten worden verboden en waarvan het gebruik met behulp van wettelijke en administratieve maatregelen moet worden beëindigd.

(3)

Tijdens haar zesde zitting heeft de Conferentie van de partijen bij het verdrag overeenkomstig artikel 8, lid 9, van het verdrag besloten tot wijziging van bijlage A bij het verdrag met het oog op de opname van hexabroomcyclododecaan (HBCDD) in die bijlage. In die wijziging wordt een specifieke uitzondering gemaakt voor de productie en het gebruik van HBCDD in geëxpandeerd polystyreen en geëxtrudeerd polystyreen in gebouwen.

(4)

Overeenkomstig artikel 22, lid 3, van het verdrag treden wijzigingen in de bijlagen A, B en C bij het verdrag in werking één jaar na de datum van mededeling van de wijziging door de depositaris, in dit geval 26 november 2014.

(5)

Overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 850/2004 moet HBCDD in bijlage I bij die verordening worden opgenomen, zodat het verbod op de productie, het gebruik, de invoer en de uitvoer van die stof in de Unie ten uitvoer kan worden gelegd.

(6)

HBCDD is momenteel opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (4), waardoor HBCDD na 21 augustus 2015 alleen in de handel mag worden gebracht en gebruikt indien hiervoor overeenkomstig titel VII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 een autorisatie is verleend of indien deze autorisatie vóór 21 februari 2014 is aangevraagd, maar nog geen besluit over de autorisatieaanvraag is genomen.

(7)

Op grond van de bepalingen van titel VII van Verordening (EG) nr. 1907/2006, die met ingang van 21 augustus 2015 op HBCDD van toepassing zijn, heeft de Commissie op 25 november 2014 overeenkomstig artikel 22, lid 3, onder b), van het verdrag de depositaris van het verdrag ervan in kennis gesteld dat de Unie niet vóór 21 augustus 2015 kon instemmen met de wijziging van bijlage A bij het verdrag. Aangezien die datum is verstreken, moet HBCDD in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 850/2004 worden opgenomen.

(8)

Elke autorisatie die is verleend voor het gebruik of het in de handel brengen van HBCDD moet worden beperkt tot de werkingssfeer van de specifieke uitzondering in de wijziging van bijlage A bij het verdrag, die uitsluitend het gebruik van HBCDD in geëxpandeerd polystyreen en geëxtrudeerd polystyreen in gebouwen alsmede de productie voor dat doel toelaat. Aangezien in de Unie op grond van Verordening (EG) nr. 1907/2006 geen aanvraag voor een autorisatie voor het gebruik van HBCDD in geëxtrudeerd polystyreen is ontvangen, mag dat gebruik niet langer worden toegestaan.

(9)

De wijziging van bijlage A bij het verdrag, en met name het in die bijlage ingevoegde nieuwe deel VII, bepaalt bovendien dat geëxpandeerd polystyreen en geëxtrudeerd polystyreen die HBCDD bevatten en in de handel worden gebracht, gedurende de gehele levenscyclus duidelijk identificeerbaar moeten zijn door etikettering of andere middelen. Dat voorschrift moet in de Unie worden uitgevoerd.

(10)

In het belang van een betere praktische toepassing en een consistentere handhaving in de Unie van het verbod van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 850/2004 moet een grenswaarde worden vastgesteld voor HBCDD als onopzettelijke sporenverontreiniging in stoffen, preparaten en artikelen. Om rekening te houden met technische ontwikkelingen, moet de Commissie deze drempelwaarde binnen drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening herzien met het oog op een verlaging ervan.

(11)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 850/2004 moet worden gewijzigd om aan te geven dat de specifieke vrijstelling voor HBCDD in overeenstemming met artikel 4, lid 4, van het verdrag op 26 november 2019, dat wil zeggen vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van het verdrag met betrekking tot HBCDD, afloopt, tenzij de Unie aan het secretariaat een vroegere einddatum meedeelt en deze in het register van specifieke uitzonderingen is vermeld.

(12)

Om een overgangsperiode met betrekking tot de bepalingen van deze verordening mogelijk te maken, moet het verbod in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 850/2004 tot en met drie maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening niet van toepassing zijn op artikelen van geëxpandeerd polystyreen en geëxtrudeerd polystyreen die HBCDD bevatten en die in de periode vóór of op de datum van de inwerkingtreding ervan zijn geproduceerd.

(13)

Er moet worden gepreciseerd dat noch het verbod op de productie, het in de handel brengen en het gebruik in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 850/2004, noch het in overweging 9 bedoelde identificatievereiste van toepassing is op artikelen die HBCDD bevatten en die al in gebruik zijn op de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

(14)

Voor zover het gebruik van HBCDD in artikelen van geëxpandeerd polystyreen overeenkomstig titel VII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 is toegestaan, moet ook de invoer en het gebruik van artikelen van geëxpandeerd polystyreen die HBCDD bevatten, voor de duur van de geldigheid van die autorisatie worden toegestaan.

(15)

Het bij artikel 29 van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad (5) ingestelde comité heeft geen advies uitgebracht over de in deze verordening vervatte maatregelen en de Commissie heeft derhalve een voorstel betreffende die maatregelen ingediend bij de Raad en voorgelegd aan het Europees Parlement. De Raad heeft geen besluit genomen binnen de periode van twee maanden als bepaald in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG van de Raad (6) en de Commissie heeft het voorstel dan ook onverwijld bij het Europees Parlement ingediend. Aangezien het Europees Parlement geen bezwaar heeft gemaakt tegen het voorstel binnen vier maanden vanaf de datum waarop het voor het eerst werd voorgelegd aan het Parlement, moet de Commissie thans overgaan tot aanneming van het voorstel,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 850/2004 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 maart 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7.

(2)  Besluit 2006/507/EG van de Raad van 14 oktober 2004 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (PB L 209 van 31.7.2006, blz. 1).

(3)  Besluit 2004/259/EG van de Raad van 19 februari 2004 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (PB L 81 van 19.3.2004, blz. 35).

(4)  Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).

(5)  Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB 196 van 16.8.1967, blz. 1).

(6)  Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).


BIJLAGE

In deel A van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 850/2004 wordt de volgende vermelding toegevoegd:

Stof

CAS-nr.

EG-nr.

Specifieke vrijstelling voor gebruik als tussenproduct of andere specificatie

„Hexabroomcyclododecaan

„Hexabroomcyclododecaan” omvat: hexabroomcyclododecaan, 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan en zijn voornaamste diastereo-isomeren: α-hexabroomcyclododecaan; ß-hexabroomcyclododecaan; en γ-hexabroomcyclododecaan

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.

Voor de toepassing van deze vermelding is — onder voorbehoud van een herziening door de Commissie vóór 22 maart 2019 — artikel 4, lid 1, onder b), van toepassing op concentraties hexabroomcyclododecaan van ten hoogste 100 mg/kg (0,01 massaprocent) wanneer de stof voorkomt in stoffen, preparaten, of artikelen, of als bestanddeel van de brandvertraagde delen van artikelen.

2.

Het gebruik van hexabroomcyclododecaan, als zodanig of in preparaten, bij de productie van artikelen van geëxpandeerd polystyreen, alsook de productie en het in de handel brengen van hexabroomcyclododecaan voor een dergelijk gebruik zijn toegestaan, mits voor dit gebruik autorisatie is verleend overeenkomstig titel VII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (1), of indien er uiterlijk op 21 februari 2014 een autorisatieaanvraag voor is ingediend waarover nog geen besluit is genomen.

Het in de handel brengen en het gebruik van hexabroomcyclododecaan, als zodanig of in preparaten, overeenkomstig dit punt zijn slechts toegestaan tot en met 26 november 2019 of, indien dat eerder is, de datum waarop de herbeoordelingstermijn die is vastgesteld in een autorisatiebesluit verstrijkt of de datum van intrekking van die autorisatie overeenkomstig titel VII van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Het in de handel brengen en het gebruik in gebouwen van artikelen van geëxpandeerd polystyreen met hexabroomcyclododecaan als bestanddeel die overeenkomstig de vrijstelling in dit punt zijn geproduceerd, zijn tot zes maanden na de datum van verstrijken van deze vrijstelling toegelaten. Als dergelijke artikelen al in gebruik waren vóór deze datum, mogen ze verder worden gebruikt.

3.

Onverminderd de vrijstelling van punt 2 is het in de handel brengen en het gebruik in gebouwen van artikelen van geëxpandeerd polystyreen en artikelen van geëxtrudeerd polystyreen met hexabroomcyclododecaan als bestanddeel die geproduceerd zijn vóór of op 22 maart 2016, toegestaan tot en met 22 juni 2016. Als deze artikelen in overeenstemming met de vrijstelling van punt 2 zijn geproduceerd, is punt 6 van toepassing.

4.

Artikelen met hexabroomcyclododecaan als bestanddeel die al in gebruik zijn vóór of op 22 maart 2016, mogen gebruikt worden en verder in de handel worden gebracht zonder dat punt 6 van toepassing is. Op dergelijke artikelen is artikel 4, lid 2, derde en vierde alinea, van toepassing.

5.

Het in de handel brengen en het gebruik in gebouwen van ingevoerde artikelen van geëxpandeerd polystyreen en geëxtrudeerd polystyreen met hexabroomcyclododecaan als bestanddeel is toegestaan tot en met de datum van het verstrijken van de vrijstelling in de punten 2 en 6, als waren dergelijke artikelen geproduceerd krachtens de vrijstelling van punt 2. Als dergelijke artikelen al in gebruik waren vóór deze datum, mogen zij verder worden gebruikt.

6.

Onverminderd de toepassing van andere EU-bepalingen inzake de indeling, verpakking en etikettering van stoffen en mengsels, moet geëxpandeerd polystyreen waarin hexabroomcyclododecaan is gebruikt op grond van de vrijstelling van punt 2 door middel van etikettering of andere middelen gedurende de gehele levenscyclus identificeerbaar zijn.


(1)  Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).”.


2.3.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 55/9


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/294 VAN DE COMMISSIE

van 1 maart 2016

tot 242e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al Qaida-netwerk

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qaida-netwerk (1), en met name artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 11 en 23 februari 2016 besloten tot wijziging van zes vermeldingen op de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen dienen te worden bevroren. Verordening (EG) nr. 881/2002 dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 maart 2016.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.


BIJLAGE

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de identificatiegegevens voor de volgende vermeldingen op de lijst „Natuurlijke personen” als volgt vervangen:

a)

de vermelding „Salah Eddine Gasmi (ook bekend als a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Geboortedatum: 13.4.1974. Geboorteplaats: Zeribet El Oued, provincie Biskra, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Adres: Algerije. Overige informatie: a) naam van de moeder: Yamina Soltane; b) naam van de vader: Abdelaziz. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.7.2008.” wordt vervangen door:

„Salah Eddine Gasmi (ook bekend als a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Geboortedatum: 13.4.1971. Geboorteplaats: Zeribet El Oued, provincie Biskra, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Adres: Algerije Overige informatie: a) naam van de moeder: Yamina Soltane; b) naam van de vader: Abdelaziz. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 3.7.2008.”;

b)

de vermelding „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (ook bekend als a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Geboortedatum: 11.12.1974. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) L 191609 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 28.2.1996, vervallen op 27.2.2001), b) 04643632 (Nationaal identificatienummer, afgegeven op 18 juni 1999), c) DAOMMD74T11Z352Z (Italiaans fiscaal nummer). Adres: 50th Street, nr. 23, Zehrouni, Tunis, Tunesië. Overige informatie: a) hoofd van de veiligheidsdienst van Ansar al-Shari'a in Tunesië (AAS-T), b) de naam van zijn moeder is Ourida Bint Mohamad, c) op 1 december 2004 door Italië uitgeleverd aan Tunesië, d) gearresteerd in Tunesië in augustus 2013. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.” wordt vervangen door:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (ook bekend als a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Geboortedatum: 11.12.1974. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) L 191609 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 28.2.1996, vervallen op 27.2.2001), b) 04643632 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 18 juni 1999), c) DAOMMD74T11Z352Z (Italiaans fiscaal nummer). Adres: 50th Street, nr. 23, Zehrouni, Tunis, Tunesië. Overige informatie: a) hoofd van de veiligheidsdienst van Ansar al-Shari'a in Tunesië (AAS-T), b) de naam van zijn moeder is Ourida Bint Mohamad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 24.4.2002.”;

c)

de vermelding „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (ook bekend als a) Salmane, b) Lazhar). Adres: Tunesië. Geboortedatum: 20.11.1975. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: P182583 (Tunesisch paspoort afgegeven op 13.9.2003, vervallen op 12.9.2007). Overige informatie: a) door de Italiaanse autoriteiten als voortvluchtig beschouwd sinds juli 2008; b) onderworpen aan administratieve controlemaatregel in Tunesië sinds 2010. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.” wordt vervangen door:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (ook bekend als a) Salmane, b) Lazhar). Adres: 89th Street, nr. 2, Zehrouni, Tunis, Tunesië. Geboortedatum: 20.11.1975. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) P182583 (Tunesisch paspoort afgegeven op 13.9.2003, vervallen op 12.9.2007), b) 05258253 (Nationaal identificatienummer). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.11.2003.”;

d)

de vermelding „Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (ook bekend als a) Aboue Chiba Brahim; b) Arouri Taoufik; c) Ben Salah Adnan; d) Sassi Adel; e) Salam Kamel; f) Salah Adnan; g) Arouri Faisel; h) Bentaib Amour; i) Adnan Salah; j) Hasnaoui Mellit; k) Arouri Taoufik ben Taieb; l) Abouechiba Brahim; m) Farid Arouri; n) Ben Magid; o) Maci Ssassi; p) Salah ben Anan; q) Hasnaui Mellit; r) Abou Djarrah). Adres: Libya Street nr. 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunesië. Geboortedatum: a) 20.5.1969; b) 2.9.1966; c) 2.9.1964; d) 2.4.1966; e) 2.2.1963; f) 4.2.1965; g) 2.3.1965; h) 9.2.1965; i) 1.4.1966; j) 1972; k) 9.2.1964; l) 2.6.1964; m) 2.6.1966; n) 2.6.1972. Geboorteplaats: a) Manzil Tmim, Tunesië; b) Libië; c) Tunesië; d) Algerije; e) Marokko; f) Libanon. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: G827238 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.6.1996, vervallen op 31.5.2001). Overige informatie: a) uitgewezen uit Italië naar Tunesië op 13.12.2008; b) heeft geen toegang tot het Schengengebied; c) naam van moeder is Mabrukah al-Yazidi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.” wordt vervangen door:

„Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (ook bekend als a) Aboue Chiba Brahim; b) Arouri Taoufik; c) Ben Salah Adnan; d) Sassi Adel; e) Salam Kamel; f) Salah Adnan; g) Arouri Faisel; h) Bentaib Amour; i) Adnan Salah; j) Hasnaoui Mellit; k) Arouri Taoufik ben Taieb; l) Abouechiba Brahim; m) Farid Arouri; n) Ben Magid; o) Maci Ssassi; p) Salah ben Anan; q) Hasnaui Mellit; r) Abou Djarrah). Adres: Libya Street nr. 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunesië. Geboortedatum: a) 20.5.1969; b) 2.9.1966; c) 2.9.1964; d) 2.4.1966; e) 2.2.1963; f) 4.2.1965; g) 2.3.1965; h) 9.2.1965; i) 1.4.1966; j) 1972; k) 9.2.1964; l) 2.6.1964; m) 2.6.1966; n) 2.6.1972. Geboorteplaats: a) Manzil Tmim, Tunesië; b) Libië; c) Tunesië; d) Algerije; e) Marokko; f) Libanon. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) G827238 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.6.1996, vervallen op 31.5.2001), b) 05093588 (Nationaal identificatienummer). Overige informatie: naam van moeder is Mabrukah al-Yazidi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.11.2003.”;

e)

de vermelding „Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adres: Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunesië (huisadres). Geboortedatum: 25.1.1968. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: K693812 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.4.1999, verlopen op 22.4.2004). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: JMM MDI 68A25 Z352D; b) gedetineerd in Tunis, Tunesië (situatie december 2009); c) moeders naam is Jamilah. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.6.2004” wordt vervangen door:

„Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adres: 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunesië (huisadres). Geboortedatum: 25.1.1968. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: K693812 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.4.1999, verlopen op 22.4.2004), b) 01846592 (Nationaal identificatienummer). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: JMM MDI 68A25 Z352D; b) naam moeder: Jamilah. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.6.2004.”;

f)

de vermelding „Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (ook bekend als Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adres: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (gebruikelijk adres). Geboortedatum: 17.11.1961. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: M788439 (Tunesisch paspoort afgegeven op 20.10.2001, verlopen op 19.10.2006). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: LBR HBB 61S17 Z352F; b) gedetineerd in Tunesië (situatie december 2009); c) moeders naam is Fatima bint al-Mukhtar. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.6.2004.” wordt vervangen door:

„Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (ook bekend als Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adres: Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunesië. Geboortedatum: 17.11.1961. Geboorteplaats: Menzel Tmim Nabul, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) M788439 (Tunesisch paspoort afgegeven op 20.10.2001, verlopen op 19.10.2006), b) 01817002 (Nationaal identificatienummer). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: LBR HBB 61S17 Z352F; b) naam moeder: Fatima bint al-Mukhtar. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.6.2004.”


2.3.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 55/12


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/295 VAN DE COMMISSIE

van 1 maart 2016

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1),

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft (2), en met name artikel 136, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XVI, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 maart 2016.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1.


BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

EG

371,5

IL

211,0

MA

89,4

SN

149,8

TN

116,3

TR

104,6

ZZ

173,8

0707 00 05

JO

206,0

MA

83,0

TR

167,7

ZZ

152,2

0709 93 10

MA

42,9

TR

147,6

ZZ

95,3

0805 10 20

EG

46,4

IL

75,8

MA

48,5

TN

52,2

TR

62,7

ZZ

57,1

0805 50 10

MA

74,1

TN

91,8

TR

94,0

ZZ

86,6

0808 10 80

CL

93,7

US

106,0

ZZ

99,9

0808 30 90

CL

168,0

CN

90,6

ZA

104,3

ZZ

121,0


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1106/2012 van de Commissie van 27 november 2012 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de bijwerking van de nomenclatuur van landen en gebieden betreft (PB L 328 van 28.11.2012, blz. 7). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.


BESLUITEN

2.3.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 55/14


BESLUIT (EU, Euratom) 2016/296 VAN DE RAAD

van 29 februari 2016

tot vervanging van een lid van het comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 255, tweede alinea,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis, lid 1,

Gezien het initiatief van de president van het Hof van Justitie van 27 januari 2016,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 255, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, is er een comité opgericht dat de lidstaten van advies dient over de geschiktheid van de kandidaten voor de uitoefening van de ambten van rechter en advocaat-generaal van het Hof van Justitie en van het Gerecht, voordat de regeringen van de lidstaten overgaan tot de benoemingen (het „comité”).

(2)

Bij Besluit 2014/76/EU (1) heeft de Raad de zeven leden van het comité aangewezen voor een termijn van vier jaar die afloopt op 28 februari 2018.

(3)

Bij brief van 27 januari 2016 heeft de president van het Hof van Justitie de voorzitter van de Raad meegedeeld dat de heer Péter PACZOLAY met ingang van 21 januari 2016 is afgetreden als lid van het comité.

(4)

Bij dezelfde brief van 27 januari 2016 heeft de president van het Hof van Justitie voorgesteld dat de heer Mirosław WYRZYKOWSKI zou worden benoemd ter vervanging van de heer Péter PACZOLAY voor de verdere duur van het mandaat, in overeenstemming met punt 3 van de werkwijze van het comité als uiteengezet in de bijlage bij Besluit 2010/124/EU van de Raad (2),

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De heer Mirosław WYRZYKOWSKI wordt hierbij benoemd tot lid van het comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voor een termijn die afloopt op 28 februari 2018.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 29 februari 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

H.G.J. KAMP


(1)  Besluit 2014/76/EU van de Raad van 11 februari 2014 houdende aanwijzing van de leden van het comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB L 41 van 12.2.2014, blz. 18).

(2)  Besluit 2010/124/EU van de Raad van 25 februari 2010 betreffende de werkwijze van het comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB L 50 van 27.2.2010, blz. 18).