ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 35

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
11 februari 2016


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/177 van de Commissie van 10 februari 2016 tot goedkeuring van de voor vervanging in aanmerking komende werkzame stof benzovindiflupyr overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) 2016/178 van de Commissie van 10 februari 2016 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het schrappen van bepaalde aromastoffen uit de EU-lijst ( 1 )

6

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/179 van de Commissie van 10 februari 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

9

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/180 van de Commissie van 9 februari 2016 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten, wat betreft de gegevens voor Estland, Litouwen en Polen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 686)  ( 1 )

12

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

11.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 35/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/177 VAN DE COMMISSIE

van 10 februari 2016

tot goedkeuring van de voor vervanging in aanmerking komende werkzame stof benzovindiflupyr overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 24, in samenhang met artikel 13, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 20 december 2012 heeft Frankrijk overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van Syngenta Crop Protection AG een aanvraag voor goedkeuring van de werkzame stof benzovindiflupyr ontvangen.

(2)

Overeenkomstig artikel 9, lid 3, van die verordening heeft Frankrijk, als lidstaat-rapporteur, de aanvrager, de andere lidstaten, de Commissie en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) op 15 februari 2013 in kennis gesteld van de ontvankelijkheid van de aanvraag.

(3)

Op 25 maart 2014 heeft de lidstaat-rapporteur een ontwerpbeoordelingsverslag ingediend bij de Commissie, met kopie aan de EFSA, waarin wordt beoordeeld of de werkzame stof naar verwachting aan de goedkeuringscriteria zoals vermeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 zal voldoen.

(4)

De EFSA heeft zich aan artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 gehouden. Overeenkomstig artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 heeft zij de aanvrager verzocht de lidstaten, de Commissie en de EFSA aanvullende informatie te verstrekken. De beoordeling van de aanvullende informatie door de lidstaat-rapporteur is in februari 2015 bij de EFSA ingediend in de vorm van een bijgewerkt ontwerpbeoordelingsverslag.

(5)

Op 10 maart 2015 heeft de EFSA aan de aanvrager, de lidstaten en de Commissie haar conclusie meegedeeld met betrekking tot de vraag of de werkzame stof benzovindiflupyr naar verwachting voldoet aan de goedkeuringscriteria zoals vermeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 (2). De EFSA heeft haar conclusie toegankelijk gemaakt voor het publiek.

(6)

Op 13 juli 2015 heeft de Commissie aan het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders het evaluatieverslag voor benzovindiflupyr en een ontwerpverordening betreffende de goedkeuring ervan voorgelegd.

(7)

De aanvrager heeft de mogelijkheid gekregen om opmerkingen op het evaluatieverslag in te dienen.

(8)

Met betrekking tot een of meer representatieve gebruiksdoeleinden van minstens één gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof bevat, en met name voor de gebruiksdoeleinden die zijn onderzocht en zijn opgenomen in het evaluatieverslag van de Commissie, is vastgesteld dat aan de goedkeuringscriteria van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 is voldaan. Aan deze goedkeuringscriteria wordt dus geacht te zijn voldaan.

(9)

De Commissie is echter van mening dat benzovindiflupyr overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 in aanmerking komt om te worden vervangen. Benzovindiflupyr is een persistente en toxische stof overeenkomstig punt 3.7.2.1 respectievelijk punt 3.7.2.3 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009, aangezien de halfwaardetijd in de bodem en in zoetwatersediment langer is dan 120 dagen en de langetermijn-NOEC (no-observed-effect concentration) voor zoetwaterorganismen lager is dan 0,01 mg/l. Benzovindiflupyr voldoet derhalve aan de in bijlage II, punt 4, tweede streepje, bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 vastgestelde voorwaarde.

(10)

Het is derhalve passend om benzovindiflupyr goed te keuren als voor vervanging in aanmerking komende werkzame stof.

(11)

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, in samenhang met artikel 6, van Verordening (EG) nr. 1107/2009, en in het licht van de huidige wetenschappelijke en technische kennis is het noodzakelijk bepaalde voorwaarden en beperkingen vast te stellen. Er moet met name om verdere bevestigende informatie worden verzocht.

(12)

Overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 moet de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (3) dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Goedkeuring van de voor vervanging in aanmerking komende werkzame stof

De werkzame stof benzovindiflupyr wordt overeenkomstig bijlage I goedgekeurd als voor vervanging in aanmerking komende werkzame stof.

Artikel 2

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 februari 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(3):4043. Online beschikbaar op: www.efsa.europa.eu

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).


BIJLAGE I

Benaming, identificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Datum van goedkeuring

Geldigheidsduur

Specifieke bepalingen

Benzovindiflupyr

CAS-nr.: 1072957-71-1

CIPAC-nr.: niet beschikbaar

N-[(1RS,4SR)-9-(dichloromethyleen)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonafthaleen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazool-4-carboxamide

960 g/kg (50/50) racemaat

2.3.2016

2.3.2023

Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 bedoelde uniforme beginselen wordt rekening gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over benzovindiflupyr, en met name met de aanhangsels I en II daarvan.

Bij deze algemene beoordeling besteden de lidstaten bijzondere aandacht aan het risico voor in het water levende organismen.

De gebruiksvoorwaarden omvatten, indien nodig, risicobeperkende maatregelen.

De aanvrager dient bevestigende informatie in:

1.

betreffende de technische specificatie van de werkzame stof zoals vervaardigd (op basis van productie op commerciële schaal), met inbegrip van de relevantie van onzuiverheden;

2.

waarin wordt vermeld of de steekproefsets wat betreft toxiciteit en ecotoxiciteit aan de bevestigde technische specificatie voldoen;

3.

betreffende het effect van waterbehandelingsprocessen op de aard van de in het oppervlaktewater en het grondwater aanwezige residuen, wanneer aan oppervlaktewater of grondwater drinkwater wordt onttrokken.

De aanvrager dient de bij de Commissie, de lidstaten en de EFSA de onder 1) en 2) verzochte informatie ten laatste op 2 september 2016 in en de onder 3) verzochte informatie binnen twee jaar na de vaststelling van richtsnoeren voor de evaluatie van het effect van waterbehandelingsprocessen op de aard van de in het oppervlaktewater en het grondwater aanwezige residuen.


(1)  Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.


BIJLAGE II

In deel E van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt de volgende vermelding toegevoegd:

 

Benaming, identificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Datum van goedkeuring

Geldigheidsduur

Specifieke bepalingen

„4

Benzovindiflupyr

CAS-nr.: 1072957-71-1

CIPAC-nr.: niet beschikbaar

N-[(1RS,4SR)-9-(dichloromethyleen)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonafthaleen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazool-4-carboxamide

960 g/kg (50/50) racemaat

2.3.2016

2.3.2023

Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 bedoelde uniforme beginselen wordt rekening gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over benzovindiflupyr, en met name met de aanhangsels I en II daarvan.

Bij deze algemene beoordeling besteden de lidstaten bijzondere aandacht aan het risico voor in het water levende organismen.

De gebruiksvoorwaarden omvatten, indien nodig, risicobeperkende maatregelen.

De aanvrager dient bevestigende informatie in:

1.

betreffende de technische specificatie van de werkzame stof zoals vervaardigd (op basis van productie op commerciële schaal), met inbegrip van de relevantie van onzuiverheden;

2.

waarin wordt vermeld of de steekproefsets wat betreft toxiciteit en ecotoxiciteit aan de bevestigde technische specificatie voldoen;

3.

betreffende het effect van waterbehandelingsprocessen op de aard van de in het oppervlaktewater en het grondwater aanwezige residuen, wanneer aan oppervlaktewater of grondwater drinkwater wordt onttrokken.

De aanvrager dient de bij de Commissie, de lidstaten en de EFSA de onder 1) en 2) verzochte informatie ten laatste op 2 september 2016 in en de onder 3) verzochte informatie binnen twee jaar na de vaststelling van richtsnoeren voor de evaluatie van het effect van waterbehandelingsprocessen op de aard van de in het oppervlaktewater en het grondwater aanwezige residuen.”


(1)  Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.


11.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 35/6


VERORDENING (EU) 2016/178 VAN DE COMMISSIE

van 10 februari 2016

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het schrappen van bepaalde aromastoffen uit de EU-lijst

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in en op levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96 en Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG (1), en met name artikel 11, lid 3, en artikel 25, lid 3,

Gezien Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's (2), en met name artikel 7, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 bevat een EU-lijst van voor gebruik in en op levensmiddelen goedgekeurde aroma's en uitgangsmaterialen, en de gebruiksvoorwaarden ervan.

(2)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 872/2012 van de Commissie (3) is de lijst van aromastoffen vastgesteld en in bijlage I, deel A, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 opgenomen.

(3)

Die lijst kan hetzij op initiatief van de Commissie, hetzij ingevolge een aanvraag door een lidstaat of belanghebbende partij worden bijgewerkt volgens de uniforme procedure van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008.

(4)

De EU-lijst van aroma's en uitgangsmaterialen bevat een aantal stoffen waarvoor de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) de beoordeling nog niet heeft afgerond of om aanvullende wetenschappelijke gegevens heeft gevraagd om de beoordeling te kunnen afronden. Voor vier van deze stoffen, namelijk vetiverol (FL-nr. 02.214), vetiverylacetaat (FL-nr. 09.821), 2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridine (FL-nr. 14.079), en 2-propionylpyrroline 1 % in triglyceriden uit plantaardige oliën (FL-nr. 14.168), hebben de personen die verantwoordelijk zijn voor het in de handel brengen van deze aromastoffen de aanvraag ingetrokken. Deze aromastoffen moeten dus uit de EU-lijst worden geschrapt.

(5)

Met betrekking tot de stof methyl-2-mercaptopropionaat (FL-nr. 12.266) heeft de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van de stof aangegeven dat hij het gebruik ervan niet langer ondersteunt. Deze aromastof moet dus uit de EU-lijst worden geschrapt.

(6)

Bijlage I, deel A, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

In artikel 1 van Verordening (EU) nr. 873/2012 van de Commissie (4) zijn overgangsmaatregelen vastgesteld voor levensmiddelen die aromastoffen bevatten en die vóór 22 oktober 2014 rechtmatig in de handel zijn gebracht, teneinde een soepele overgang in de handel te waarborgen. Er moet in een aanvullende overgangsperiode van gelijke duur worden voorzien voor levensmiddelen die de vijf vermelde aromastoffen bevatten, zodat de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich aan de voorschriften van deze verordening kunnen aanpassen.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I, deel A, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Levensmiddelen met de aromastoffen vetiverol (FL-nr. 02.214), vetiverylacetaat (FL-nr. 09.821), methyl-2-mercaptopropionaat (FL-nr. 12.266), 2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridine (FL-nr. 14.079), en 2-propionylpyrroline 1 % in triglyceriden uit plantaardige oliën (FL-nr. 14.168), die tot uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening rechtmatig in de handel zijn gebracht of zijn geëtiketteerd, maar die niet aan bijlage I, deel A, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 voldoen, mogen in de handel worden gebracht tot de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 februari 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34.

(2)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 872/2012 van de Commissie van 1 oktober 2012 tot vaststelling van de lijst van aromastoffen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad, tot opname van die lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1565/2000 van de Commissie en Beschikking 1999/217/EG van de Commissie (PB L 267 van 2.10.2012, blz. 1).

(4)  Verordening (EU) nr. 873/2012 van de Commissie van 1 oktober 2012 betreffende overgangsmaatregelen inzake de EU-lijst van aroma's en uitgangsmaterialen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 267 van 2.10.2012, blz. 162).


BIJLAGE

In bijlage I, deel A, bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 worden de volgende vermeldingen geschrapt:

„02.214

vetiverol

89-88-3

1866

10321

 

 

2

EFSA

09.821

vetiverylacetaat

117-98-6

1867

11887

 

 

2

EFSA

12.266

methyl-2-mercaptopropionaat

53907-46-3

 

 

 

 

 

EFSA

14.079

2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridine

27300-27-2

 

 

 

 

2

EFSA

14.168

2-propionylpyrroline 1 % in triglyceriden uit plantaardige oliën

133447-37-7

1605

 

 

 

2

EFSA”


11.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 35/9


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/179 VAN DE COMMISSIE

van 10 februari 2016

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1),

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft (2), en met name artikel 136, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XVI, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 februari 2016.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1.


BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

EG

253,6

IL

236,2

MA

97,0

TR

113,0

ZZ

175,0

0707 00 05

MA

85,9

TR

181,2

ZZ

133,6

0709 91 00

EG

194,3

ZZ

194,3

0709 93 10

MA

37,0

TR

155,3

ZZ

96,2

0805 10 20

BR

63,2

EG

45,5

IL

100,8

MA

57,3

TN

52,7

TR

49,9

ZZ

61,6

0805 20 10

IL

120,0

MA

95,2

ZZ

107,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

72,6

IL

148,7

JM

156,4

MA

109,6

TR

74,7

ZZ

112,4

0805 50 10

TR

93,8

ZZ

93,8

0808 10 80

CA

138,9

CL

88,4

US

138,7

ZZ

122,0

0808 30 90

CL

181,1

CN

86,8

TR

81,0

ZA

124,4

ZZ

118,3


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1106/2012 van de Commissie van 27 november 2012 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de bijwerking van de nomenclatuur van landen en gebieden betreft (PB L 328 van 28.11.2012, blz. 7). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.


BESLUITEN

11.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 35/12


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/180 VAN DE COMMISSIE

van 9 februari 2016

tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten, wat betreft de gegevens voor Estland, Litouwen en Polen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 686)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 9, lid 4,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name artikel 10, lid 4,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (3), en met name artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie (4) zijn maatregelen op het gebied van de diergezondheid vastgesteld in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten. In de bijlage bij dat uitvoeringsbesluit zijn bepaalde gebieden in die lidstaten afgebakend, die in lijsten in de delen I, II, III en IV van die bijlage zijn opgenomen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende risiconiveaus op basis van de epidemiologische situatie. Op die lijst staan bepaalde gebieden in Estland, Italië, Letland, Litouwen en Polen.

(2)

Sinds september 2014 is er in de rajono savivaldybės Ignalina, Molėtai, Rokiškis, Švenčionys, Utena, Zarasai en de savivaldybė Visaginas in Litouwen geen melding meer gemaakt van uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij als huisdier gehouden varkens. Bovendien is er op de bedrijven in die gebieden in Litouwen op bevredigende wijze toezicht op de bioveiligheidsmaatregelen uitgeoefend en blijkt uit de resultaten van het toezicht dat het Afrikaansevarkenspestvirus niet op die bedrijven voorkomt. Dit duidt op een verbetering van de epidemiologische situatie. Bijgevolg moeten die gebieden in die lidstaat nu worden opgenomen in de lijst in deel II in plaats van in de lijst in deel III van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU.

(3)

In december 2015 hebben zich in Estland, Litouwen en Polen in gebieden die zijn opgenomen in de lijst in deel II van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU, enkele gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens voorgedaan, in de onmiddellijke nabijheid van gebieden die zijn opgenomen in de lijst in deel I van die bijlage. In dezelfde periode is in Estland in een in de lijst in deel I van die bijlage opgenomen gebied één geval van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens opgetreden.

(4)

Bij de beoordeling van het risico dat de diergezondheidssituatie in Estland, Litouwen en Polen wat betreft Afrikaanse varkenspest meebrengt, moet rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de huidige epidemiologische situatie in de Unie wat betreft die ziekte. Om doelgerichte maatregelen op het gebied van de diergezondheid te kunnen nemen en de verdere verspreiding van Afrikaanse varkenspest te voorkomen en daarnaast te vermijden dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en dat derde landen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, moet de in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU opgenomen EU-lijst van gebieden waarvoor maatregelen op het gebied van de diergezondheid gelden, worden gewijzigd om rekening te houden met de wijzigingen van de huidige epidemiologische situatie in Estland, Litouwen en Polen wat betreft die ziekte.

(5)

Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU moet daarom worden gewijzigd met het oog op de aanpassing van de in de delen I en II van de bijlage opgenomen gebieden in Estland en Polen en van de in de delen I, II en III van de bijlage opgenomen gebieden in Litouwen.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 9 februari 2016.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.

(2)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(3)  PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(4)  Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie van 9 oktober 2014 betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU (PB L 295 van 11.10.2014, blz. 63).


BIJLAGE

„BIJLAGE

DEEL I

1.   Estland

De volgende gebieden in Estland:

de linn Keila,

de linn Kunda,

de linn Loksa,

de linn Maardu,

de linn Mustvee,

de linn Pärnu,

de linn Saue,

de linn Tallinn,

de maakond Läänemaa,

het deel van de vald Kuusalu ten noorden van weg nr. 1 (E20),

de vald Audru,

de vald Haljala,

de vald Harku,

de vald Jõelähtme,

de vald Keila,

de vald Kernu,

de vald Kiili,

de vald Koonga,

de vald Lavassaare,

de vald Nissi,

de vald Padise,

de vald Raasiku,

de vald Rae,

de vald Saku,

de vald Saue,

de vald Sauga,

de vald Sindi,

de vald Tõstamaa,

de vald Varbla,

de vald Vasalemma,

de vald Vihula,

de vald Viimsi.

2.   Letland

De volgende gebieden in Letland:

in de novads Ogres, de pagasti Suntažu en Ogresgala,

de novads Ādažu,

de novads Amatas,

de novads Carnikavas,

de novads Garkalnes,

de novads Ikšķiles,

de novads Inčukalna,

de novads Jaunjelgavas,

de novads Ķeguma,

de novads Līgatnes,

de novads Mālpils,

de novads Neretas,

de novads Ropažu,

de novads Salas,

de novads Siguldas,

de novads Vecumnieku,

de novads Viesītes.

3.   Litouwen

De volgende gebieden in Litouwen:

in de rajono savivaldybė Jurbarkas, de seniūnijos Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus en Juodaičių,

in de rajono savivaldybė Pakruojis, de seniūnijos Klovainių, Rozalimo en Pakruojo,

in de rajono savivaldybė Panevežys, het deel van de seniūnija Krekenavos ten westen van de rivier Nevėžis,

in de rajono savivaldybė Raseiniai, de seniūnijos Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų en Šiluvos,

in de rajono savivaldybė Šakiai, de seniūnijos Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų en Šakių,

de rajono savivaldybė Pasvalys,

de rajono savivaldybė Vilkaviškis,

de rajono savivaldybė Radviliškis,

de savivaldybė Kalvarija,

de savivaldybė Kazlų Rūda,

de savivaldybė Marijampolė.

4.   Polen

De volgende gebieden in Polen:

in het województwo podlaskie:

de gminy Augustów met de stad Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin en Bargłów Kościelny in de powiat augustowski,

de gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady en Dobrzyniewo Duże in de powiat białostocki,

de gminy Dubicze Cerkiewne, Kleszczele en Czeremcha in de powiat hajnowski,

de gminy Grodzisk, Dziadkowice en Milejczyce in de powiat siemiatycki,

de gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie met de stad Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo en Ciechanowiec in de powiat wysokomazowiecki,

de powiat sejneński,

de gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki en Raczki in de powiat suwalski,

de gmina Rutki in de powiat zambrowski,

de gminy Suchowola en Korycin in de powiat sokólski,

de powiat bielski,

de powiat M. Białystok,

de powiat M. Suwałki,

de powiat moniecki.

DEEL II

1.   Estland

De volgende gebieden in Estland:

de linn Kallaste,

de linn Rakvere,

de linn Tartu,

de linn Vändra,

de linn Viljandi,

de maakond IDA-Virumaa,

de maakond Põlvamaa,

de maakond Raplamaa,

het deel van de vald Kuusalu ten zuiden van weg nr. 1 (E20),

het deel van de vald Palamuse ten oosten van de spoorweg Tallinn-Tartu,

het deel van de vald Pärsti ten westen van weg nr. 24126,

het deel van de vald Suure-Jaani ten westen van weg nr. 49,

het deel van de vald Tabivere ten oosten van de spoorweg Tallinn-Tartu,

het deel van de vald Tamsalu ten noordoosten van de spoorweg Tallinn-Tartu,

het deel van de vald Tartu ten oosten van de spoorweg Tallinn-Tartu,

het deel van de vald Viiratsi ten westen van de lijn die wordt gevormd door het westelijke deel van weg nr. 92 tot het kruispunt met weg nr. 155, vervolgens weg nr. 155 tot het kruispunt met weg nr. 24156, vervolgens weg nr. 24156 tot aan de kruising met de rivier Verilaske en vervolgens de rivier Verilaske tot de zuidelijke grens van de vald,

de vald Abja,

de vald Aegviidu,

de vald Alatskivi,

de vald Anija,

de vald Are,

de vald Häädemeeste,

de vald Haaslava,

de vald Halinga,

de vald Halliste,

de vald Kadrina,

de vald Kambja,

de vald Karksi,

de vald Kasepää,

de vald Kõpu,

de vald Kose,

de vald Kõue,

de vald Laekvere,

de vald Luunja,

de vald Mäksa,

de vald Meeksi,

de vald Paikuse,

de vald Pala,

de vald Peipsiääre,

de vald Piirissaare,

de vald Rägavere,

de vald Rakvere,

de vald Saarde,

de vald Saare,

de vald Sõmeru,

de vald Surju,

de vald Tahkuranna,

de vald Tapa,

de vald Tootsi,

de vald Tori,

de vald Vändra,

de vald Vara,

de vald Vinni,

de vald Viru-Nigula,

de vald Võnnu.

2.   Letland

De volgende gebieden in Letland:

de novads Krimuldas,

in de novads Limbažu, de pagasti Skultes, Vidrižu, Limbažu en Umurgas,

in de novads Ogres, de pagasti Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Menģeles en Taurupes,

de novads Priekuļu,

in de novads Salacgrīvas, de pagasts Liepupes,

de novads Aizkraukles,

de novads Aknīstes,

de novads Alūksnes,

de novads Apes,

de novads Baltinavas,

de novads Balvi,

de novads Cēsu,

de novads Cesvaines,

de novads Ērgļu,

de novads Gulbenes,

de novads Ilūkstes,

de novads Jaunpiebalgas,

de novads Jēkabpils,

de novads Kocēnu,

de novads Kokneses,

de novads Krustpils,

de novads Lielvārdes,

de novads Līvānu,

de novads Lubānas,

de novads Madonas,

de novads Pārgaujas,

de novads Pļaviņu,

de novads Raunas,

de novads Rugāju,

de novads Saulkrastu,

de novads Sējas,

de novads Skrīveru,

de novads Smiltenes,

de novads Varakļānu,

de novads Vecpiebalgas,

de novads Viļakas,

de republikas pilsēta Jēkabpils,

de republikas pilsēta Valmiera.

3.   Litouwen

De volgende gebieden in Litouwen:

in de rajono savivaldybė Anykščiai, de seniūnijos Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis en Troškūnai en het deel van Svėdasai ten zuiden van weg nr. 118,

in de rajono savivaldybė Jonava, de seniūnijos Šilų en Bukonių, en in de seniūnija Žeimių, de kaimai Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka en Naujokai,

in de rajono savivaldybė Kaišiadorys, de seniūnijos Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių en Žiežmarių apylinkės en het deel van de seniūnija Rumšiškių ten zuiden van weg nr. A1,

in de rajono savivaldybė Kaunas, de seniūnijos Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių en Zapyškio,

in de rajono savivaldybė Kėdainiai, de seniūnijos Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos en Kėdainių miesto,

in de rajono savivaldybė Panevėžys, de seniūnijos Karsakiškio, Naujamiesčio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Smilgių, Upytės, Vadoklių en Velžio en het deel van de seniūnija Krekenavos ten oosten van de rivier Nevėžis,

in de rajono savivaldybė Šalčininkai, de seniūnijos Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių en Dieveniškių,

in de rajono savivaldybė Varėna, de seniūnijos Kaniavos, Marcinkonių en Merkinės,

de miesto savivaldybė Alytus,

de miesto savivaldybė Kaišiadorys,

de miesto savivaldybė Kaunas,

de miesto savivaldybė Panevėžys,

de miesto savivaldybė Vilnius,

de rajono savivaldybė Alytus,

de rajono savivaldybė Biržai,

de rajono savivaldybė Druskininkai,

de rajono savivaldybė Ignalina,

de rajono savivaldybė Lazdijai,

de rajono savivaldybė Molėtai,

de rajono savivaldybė Prienai,

de rajono savivaldybė Rokiškis,

de rajono savivaldybė Širvintos,

de rajono savivaldybė Švenčionys,

de rajono savivaldybė Ukmergė,

de rajono savivaldybė Utena,

de rajono savivaldybė Vilnius,

de rajono savivaldybė Zarasai,

de savivaldybė Birštonas,

de savivaldybė Elektrėnai,

de savivaldybė Visaginas.

4.   Polen

De volgende gebieden in Polen:

in het województwo podlaskie:

de gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków en Zabłudów in de powiat białostocki,

de gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór en Sidra in de powiat sokólski,

de gmina Lipsk in de powiat augustowski,

de gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka met de stad Hajnówka, Narew en Narewka in de powiat hajnowski.

DEEL III

1.   Estland

De volgende gebieden in Estland:

de linn Elva,

de linn Jõgeva,

de linn Põltsamaa,

de linn Võhma,

de maakond Järvamaa,

de maakond Valgamaa,

de maakond Võrumaa,

het deel van de vald Palamuse ten westen van de spoorweg Tallinn-Tartu,

het deel van de vald Pärsti ten oosten van weg nr. 24126,

het deel van de vald Suure-Jaani ten oosten van weg nr. 49,

het deel van de vald Tabivere ten westen van de spoorweg Tallinn-Tartu,

het deel van de vald Tamsalu ten zuidwesten van de spoorweg Tallinn-Tartu,

het deel van de vald Tartu ten westen van de spoorweg Tallinn-Tartu,

het deel van de vald Viiratsi ten oosten van de lijn die wordt gevormd door het westelijke deel van weg nr. 92 tot het kruispunt met weg nr. 155, vervolgens weg nr. 155 tot het kruispunt met weg nr. 24156, vervolgens weg nr. 24156 tot aan de kruising met de rivier Verilaske en vervolgens de rivier Verilaske tot de zuidelijke grens van de vald,

de vald Jõgeva,

de vald Kolga-Jaani,

de vald Konguta,

de vald Kõo,

de vald Laeva,

de vald Nõo,

de vald Paistu,

de vald Pajusi,

de vald Põltsamaa,

de vald Puhja,

de vald Puurmani,

de vald Rakke,

de vald Rannu,

de vald Rõngu,

de vald Saarepeedi,

de vald Tähtvere,

de vald Tarvastu,

de vald Torma,

de vald Ülenurme,

de vald Väike-Maarja.

2.   Letland

De volgende gebieden in Letland:

in de novads Limbažu, de pagasti Viļķenes, Pāles en Katvaru,

in de novads Salacgrīvas, de pagasti Ainažu en Salacgrīvas,

de novads Aglonas,

de novads Alojas,

de novads Beverīnas,

de novads Burtnieku,

de novads Ciblas,

de novads Dagdas,

de novads Daugavpils,

de novads Kārsavas,

de novads Krāslavas,

de novads Ludzas,

de novads Mazsalacas,

de novads Naukšēnu,

de novads Preiļu,

de novads Rēzeknes,

de novads Riebiņu,

de novads Rūjienas,

de novads Strenču,

de novads Valkas,

de novads Vārkavas,

de novads Viļānu,

de novads Zilupes,

de republikas pilsēta Daugavpils,

de republikas pilsēta Rēzekne.

3.   Litouwen

De volgende gebieden in Litouwen:

in de rajono savivaldybė Anykščiai, de seniūnija Viešintos en het deel van de seniūnija Svėdasai ten noorden van weg nr. 118,

in de rajono savivaldybė Jonava, de seniūnijos Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių en Kulvos, en in de seniūnija Žeimiai, de kaimai Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai en Žeimių miestelis,

in de rajono savivaldybė Kaišiadorys, de seniūnijos Palomenės en Pravieniškių en het deel van de seniūnija Rumšiškių ten noorden van weg nr. A1,

in de rajono savivaldybė Kaunas, de seniūnijos Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos en Neveronių,

in de rajono savivaldybė Kėdainiai, de seniūnija Pelėdnagių,

in de rajono savivaldybė Šalčininkai, de seniūnijos Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos en Kalesninkų,

in de rajono savivaldybė Varėna, de seniūnijos Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos en Vydenių,

de miesto savivaldybė Jonava,

de rajono savivaldybė Kupiškis,

de rajono savivaldybė Trakai.

4.   Polen

De volgende gebieden in Polen:

in het województwo podlaskie:

de gminy Gródek en Michałowo in de powiat białostocki,

de gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka en Szudziałowo in de powiat sokólski.

DEEL IV

Italië

De volgende gebieden in Italië:

alle gebieden van Sardinië.”