ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 347

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
31 december 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 van de Commissie van 2 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2451 van de Commissie van 2 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor en de structuur van de bekendmaking van specifieke informatie door toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

1224

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2452 van de Commissie van 2 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures, vormgeving en templates van het verslag over de solvabiliteit en financiële positie/toestand in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

1285

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

31.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 347/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2450 VAN DE COMMISSIE

van 2 december 2015

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (1), en met name artikel 35, lid 10, derde alinea, artikel 244, lid 6, derde alinea, en artikel 245, lid 6, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Teneinde het effectieve toezicht op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen te faciliteren, is het raadzaam de templates vast te stellen voor de indiening bij de toezichthoudende autoriteiten van de in artikel 35, leden 1 en 2, van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde informatie over individuele ondernemingen en van de in artikel 244, lid 2, en artikel 245, lid 2, van genoemde richtlijn bedoelde informatie over groepen.

(2)

Het is van cruciaal belang dat de in te dienen informatie gedetailleerd genoeg is voor een degelijke uitvoering van een risicogebaseerd toezichtsproces. De templates dienen om een visuele voorstelling te geven van de te rapporteren informatie en om aan te geven hoe gedetailleerd die informatie moet zijn.

(3)

De harmonisatie van de templates die voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten moeten worden gehanteerd, is een essentieel hulpmiddel om de toezichtsconvergentie te bevorderen. Om die reden moet de overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG te rapporteren informatie worden ingediend op de wijze die is aangegeven in de templates waarin deze verordening voorziet.

(4)

In de praktijk zal de informatie in elektronische vorm worden gerapporteerd, zoals is bepaald in artikel 313 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie (2).

(5)

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en -groepen moeten enkel de voor hun bedrijfsactiviteiten toepasselijke informatie indienen. Zo zijn bepaalde door Richtlijn 2009/138/EG geboden mogelijkheden, zoals het gebruiken van de matchingopslag voor de berekening van de technische voorzieningen, dan wel het hanteren van een geheel of gedeeltelijk intern model of van specifieke verzekeringstechnische parameters voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste, van invloed op de reikwijdte van de informatie die moet worden ingediend. In de meeste gevallen hoeft alleen maar een subset van de in deze verordening opgenomen templates te worden ingediend, daar niet alle templates voor alle ondernemingen van toepassing zijn.

(6)

De bepalingen van deze verordening houden nauw verband met elkaar, daar zij alle betrekking hebben op de indiening van informatie door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en groepen bij de toezichthoudende autoriteiten. Om de samenhang te garanderen tussen deze bepalingen, die op hetzelfde moment in werking moeten treden, en om de personen voor wie de rapportageverplichtingen gelden, zoals onder meer beleggers die niet in de Unie zijn gevestigd, een volledig inzicht in en een vlotte toegang tot deze bepalingen te bieden, is het wenselijk alle bij artikel 35, lid 10, artikel 244, lid 6, en artikel 245, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG vereiste technische uitvoeringsnormen in één enkele verordening samen te brengen.

(7)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen bij de Commissie heeft ingediend.

(8)

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen heeft open publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële desbetreffende kosten en baten geanalyseerd en het advies van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad (3) opgerichte Stakeholdergroep verzekeringen en herverzekeringen ingewonnen.

(9)

Teneinde een effectieve en uniforme toezichtrapportage te garanderen vanaf de datum waarop de rapportageverplichtingen van toepassing zijn, moet deze verordening zo spoedig mogelijk in werking treden en met ingang van 1 januari 2016 van toepassing zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN EN RAPPORTAGEVEREISTEN VOOR TOEZICHTSDOELEINDEN

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden technische uitvoeringsnormen betreffende periodieke toezichtrapportage vastgesteld waarin de templates zijn vastgelegd voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten, als bedoeld in artikel 35, leden 1 en 2, van Richtlijn 2009/138/EG voor individuele verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en in artikel 244, lid 2, en artikel 245, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG voor groepen.

Artikel 2

Vormgeving van de toezichtrapportage

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan over tot de indiening van de in deze verordening bedoelde informatie met gebruikmaking van de door de toezichthoudende autoriteiten of door de groepstoezichthouder vastgestelde formats voor gegevensuitwisseling en -presentatie en in overeenstemming met de volgende specificaties:

a)

gegevenspunten van het gegevenstype „monetair” worden in eenheden zonder cijfers achter de komma uitgedrukt, met uitzondering van die in de templates S.06.02, S.08.01, S.08.02 en S.11.01, welke in eenheden met twee cijfers achter de komma worden uitgedrukt;

b)

gegevenspunten van het gegevenstype „percentage” worden in eenheden met vier cijfers achter de komma uitgedrukt;

c)

gegevenspunten van het gegevenstype „geheel getal” worden in eenheden zonder cijfers achter de komma uitgedrukt.

Artikel 3

Valuta

1.   Voor de toepassing van deze verordening is de „rapportagevaluta”, tenzij de toezichthoudende autoriteit een andere valuta voorschrijft:

a)

wat de individuele rapportage betreft, de valuta die voor de opstelling van de jaarrekening van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming wordt gebruikt;

b)

wat de groepsrapportage betreft, de valuta die voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening wordt gebruikt.

2.   Gegevenspunten van het gegevenstype „monetair” worden in de rapportagevaluta gerapporteerd, wat inhoudt dat alle andere valuta's in de rapportagevaluta moeten worden omgerekend, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

3.   Bij het uitdrukken van de waarde van een in een andere valuta dan de rapportagevaluta luidend actief of luidende verplichting wordt deze waarde in de rapportagevaluta omgerekend alsof de omrekening had plaatsgevonden tegen de slotkoers op de laatste dag waarvoor de toepasselijke koers beschikbaar is in de rapportageperiode voor het actief of de verplichting.

4.   Bij het uitdrukken van de waarde van enigerlei inkomsten of uitgaven wordt de waarde in de rapportagevaluta omgerekend op basis van dezelfde omrekeningsbeginselen als die welke voor financiële verslaggevingsdoeleinden worden gebruikt.

5.   Bij de omrekening in de rapportagevaluta wordt een wisselkoers gehanteerd die afkomstig is van dezelfde bron als de wisselkoers die wordt gebruikt voor de jaarrekening van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming in geval van individuele rapportage, dan wel voor de geconsolideerde jaarrekening in geval van groepsrapportage, tenzij de toezichthoudende autoriteit een andere wisselkoers voorschrijft.

Artikel 4

Herindiening van gegevens

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan zo spoedig als praktisch mogelijk is over tot de herindiening van de gerapporteerde informatie met gebruikmaking van de in deze verordening vastgelegde templates wanneer de oorspronkelijk gerapporteerde informatie na de laatste indiening ervan bij de toezichthoudende autoriteiten of de groepstoezichthouder wezenlijk is veranderd in vergelijking met dezelfde rapportageperiode.

HOOFDSTUK II

KWANTITATIEVE RAPPORTAGETEMPLATES VOOR INDIVIDUELE ONDERNEMINGEN

Artikel 5

Kwantitatieve templates voor de aanvangsinformatie voor individuele ondernemingen

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan over tot de indiening van de in artikel 314, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.01.01.03 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

b)

template S.01.02.01 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage II;

c)

template S.01.03.01 van bijlage I met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage II;

d)

template S.02.01.02 van bijlage I met balansinformatie op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

e)

template S.23.01.01 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage II;

f)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template S.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage II;

g)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage II;

h)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage II;

i)

ingeval verzekerings- en herverzekeringsondernemingen uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekeringsactiviteiten of -herverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.01.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.01 van bijlage II;

j)

ingeval verzekeringsondernemingen zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.02.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.02 van bijlage II.

Artikel 6

Driemaandelijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen

1.   Tenzij de reikwijdte of frequentie van de rapportage is beperkt in overeenstemming met artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG, gaan verzekerings- en herverzekeringsondernemingen driemaandelijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.01.01.02 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

b)

template S.01.02.01 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage II;

c)

template S.02.01.02 van bijlage I met balansinformatie op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

d)

template S.05.01.02 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage II bij deze verordening;

e)

template S.06.02.01 van bijlage I met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage II en met gebruikmaking van de complementaire identificatiecode (hierna „CIC-code” genoemd) vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

f)

ingeval de verhouding tussen de door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen hoger is dan 30 %, template S.06.03.01 van bijlage I met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage II;

g)

template S.08.01.01 van bijlage I met een lijst van open derivatenposities per item, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage II en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

h)

template S.08.02.01 van bijlage I met een lijst van tijdens de rapportageperiode gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage II en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

i)

template S.12.01.02 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf en voor ziekteverzekeringsactiviteiten die op eenzelfde technische basis als die van het levensverzekeringsbedrijf (hierna „SLT-ziekteverzekering” genoemd) worden uitgeoefend per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.12.01 van bijlage II bij deze verordening;

j)

template S.17.01.02 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.17.01 van bijlage II bij deze verordening;

k)

template S.23.01.01 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage II;

l)

ingeval verzekerings- en herverzekeringsondernemingen uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekeringsactiviteiten of -herverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.01.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.01 van bijlage II;

m)

ingeval verzekeringsondernemingen zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.02.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.02 van bijlage II.

2.   Voor de toepassing van lid 1, onder f), is de verhouding tussen de door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen gelijk aan de som van de items C0010/R0180, de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0220 en de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0090 van template S.02.01.02, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.02.

Artikel 7

Toegestane vereenvoudigingen bij de driemaandelijkse rapportage door individuele ondernemingen

1.   Wat de in artikel 6, lid 1, onder c), bedoelde informatie betreft, mogen de driemaandelijkse metingen in ruimere mate op schattingen en schattingsmethoden berusten dan de metingen van jaarlijkse financiële gegevens. De meetprocedures voor de driemaandelijkse rapportage zijn zodanig vastgesteld dat de daaruit resulterende informatie betrouwbaar is en voldoet aan de normen van Richtlijn 2009/138/EG, en dat alle materiële informatie wordt gerapporteerd die relevant is voor het begrijpen van de gegevens.

2.   Bij de indiening van de in artikel 6, lid 1, onder i) en j), bedoelde informatie mogen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen vereenvoudigde methoden voor de berekening van de technische voorzieningen toepassen.

Artikel 8

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Basisinformatie en overzicht van de ingediende informatie

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.01.01.01 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

b)

template S.01.02.01 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage II;

c)

template S.01.03.01 van bijlage I met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage II.

Artikel 9

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Balans en andere algemene informatie

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.02.01.01 van bijlage I met balansinformatie op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG en de waardering volgens de jaarrekening van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

b)

template S.02.02.01 van bijlage I met informatie over de activa en verplichtingen per valuta, volgens de instructies in afdeling S.02.02 van bijlage II;

c)

template S.03.01.01 van bijlage I met algemene informatie over posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.01 van bijlage II;

d)

template S.03.02.01 van bijlage I met een lijst van ontvangen onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.02 van bijlage II;

e)

template S.03.03.01 van bijlage I met een lijst van verstrekte onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.03 van bijlage II;

f)

template S.04.01.01 van bijlage I met informatie over de activiteit per land (EER en niet-EER) waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.04.01 van bijlage II bij deze verordening;

g)

template S.04.02.01 van bijlage I met informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij Richtlijn 2009/138/EG, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder, volgens de instructies in afdeling S.04.02 van bijlage II bij deze verordening;

h)

template S.05.01.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage II bij deze verordening;

i)

template S.05.02.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per land waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, volgens de instructies in afdeling S.05.02 van bijlage II.

Artikel 10

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over beleggingen

Tenzij zij daarvan krachtens artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG met betrekking tot een bepaalde template zijn vrijgesteld, gaan verzekerings- en herverzekeringsondernemingen jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

ingeval de onderneming krachtens artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG van de jaarlijkse indiening van de informatie in de templates S.06.02.01 of S.08.01.01 is vrijgesteld, template S.06.01.01 van bijlage I bij deze verordening met beknopte informatie over de activa, volgens de instructies in afdeling S.06.01 van bijlage II bij deze verordening;

b)

ingeval de onderneming krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.02.01 is vrijgesteld, template S.06.02.01 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage II bij deze verordening en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI bij deze verordening;

c)

ingeval de onderneming krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.03.01 is vrijgesteld, dan wel deze template niet driemaandelijks heeft gerapporteerd omdat de in artikel 6, lid 1, onder f), van deze verordening bedoelde verhouding tussen de door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen niet hoger is dan 30 %, template S.06.03.01 van bijlage I bij deze verordening met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage II bij deze verordening;

d)

ingeval de waarde van gestructureerde producten, die wordt berekend als de som van de activa die zijn geclassificeerd in de categorieën 5 en 6 als omschreven in bijlage V, meer dan 5 % uitmaakt van de totale beleggingen die in de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01 worden gerapporteerd, template S.07.01.01 van bijlage I met een lijst van gestructureerde producten per item, volgens de instructies in afdeling S.07.01 van bijlage II;

e)

ingeval de ondernemingen krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.01.01 zijn vrijgesteld, template S.08.01.01 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van open derivatenposities per item, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage II bij deze verordening en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI bij deze verordening;

f)

ingeval de ondernemingen krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.02.01 zijn vrijgesteld, template S.08.02.01 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van tijdens de rapportageperiode gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage II bij deze verordening en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI bij deze verordening;

g)

template S.09.01.01 van bijlage I met informatie over de inkomsten, winsten en verliezen gedurende de rapportageperiode per activacategorie als omschreven in bijlage IV, volgens de instructies in afdeling S.09.01 van bijlage II;

h)

ingeval de waarde van de bij uitleningen of repo's betrokken onderliggende effecten binnen en buiten de balanstelling voor contracten met vervaldatum na de rapportagereferentiedatum meer dan 5 % uitmaakt van de totale beleggingen die in items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01 worden gerapporteerd, template S.10.01.01 van bijlage I met een lijst van uitleningen van effecten en repo's binnen en buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.10.01 van bijlage II;

i)

template S.11.01.01 van bijlage I met een lijst van als zekerheid aangehouden activa per item, welke alle soorten als zekerheid aangehouden activa buiten de balanstelling bevat, volgens de instructies in afdeling S.11.01 van bijlage II.

Artikel 11

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over technische voorzieningen

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.12.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf en de SLT-ziekteverzekeringsbranche per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.12.01 van bijlage II bij deze verordening;

b)

template S.12.02.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering per land, volgens de instructies in afdeling S.12.02 van bijlage II;

c)

template S.13.01.01 van bijlage I met informatie over de prognose van de toekomstige kasstromen van het levensverzekeringsbedrijf (beste schatting), volgens de instructies in afdeling S.13.01 van bijlage II;

d)

template S.14.01.01 van bijlage I met informatie over de analyse van levensverzekeringsverplichtingen, inclusief levensverzekerings- en -herverzekeringsovereenkomsten en lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten, per product en per homogene risicogroep van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.14.01 van bijlage II;

e)

template S.15.01.01 van bijlage I met informatie over de beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product van de onderneming in het kader van het directe verzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.15.01 van bijlage II;

f)

template S.15.02.01 van bijlage I met informatie over de afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product van de onderneming in het kader van het directe verzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.15.02 van bijlage II;

g)

template S.16.01.01 van bijlage I met informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes van de onderneming in het kader van het tot lijfrentes aanleiding gevende directe verzekeringsbedrijf voor alle verzekeringsbranches als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en aanvullend per valuta, volgens de instructies in afdeling S.16.01 van bijlage II bij deze verordening; de informatie per valuta wordt slechts gerapporteerd indien de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes op gedisconteerde basis met betrekking tot een schadeverzekeringsbranche meer dan 3 % uitmaakt van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes, en dat volgens de volgende uitsplitsing:

i)

de bedragen voor de rapportagevaluta;

ii)

de bedragen voor elke valuta die meer dan 25 % uitmaakt van de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes op gedisconteerde basis in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche;

iii)

de bedragen voor elke valuta die minder dan 25 % uitmaakt van de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes (gedisconteerd) in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, maar meer dan 5 % van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes;

h)

template S.17.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.17.01 van bijlage II bij deze verordening;

i)

template S.17.02.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf in verband met directe verzekering, per land, volgens de instructies in afdeling S.17.02 van bijlage II;

j)

template S.18.01.01 van bijlage I met informatie over de prognose van de toekomstige kasstromen van het schadeverzekeringsbedrijf (beste schatting), volgens de instructies in afdeling S.18.01 van bijlage II;

k)

template S.19.01.01 van bijlage I met informatie over schaden in het schadeverzekeringsbedrijf in de vorm van ontwikkelingsdriehoeken, voor het totaal van elke schadeverzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en aanvullend per valuta, volgens de instructies in afdeling S.19.01 van bijlage II bij deze verordening; de informatie per valuta wordt slechts gerapporteerd indien de totale bruto beste schatting voor een schadeverzekeringsbranche meer dan 3 % uitmaakt van de totale bruto beste schatting van de voorziening voor te betalen schaden, en dat volgens de volgende uitsplitsing:

i)

de bedragen voor de rapportagevaluta;

ii)

de bedragen voor elke valuta die meer dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche;

iii)

de bedragen voor elke valuta die minder dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, maar meer dan 5 % van de totale bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta;

l)

template S.20.01.01 van bijlage I met informatie over de ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden aan het einde van het boekjaar voor elke verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.20.01 van bijlage II bij deze verordening;

m)

template S.21.01.01 van bijlage I met informatie over het risicoprofiel van de verdeling van verliezen van het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.21.01 van bijlage II bij deze verordening;

n)

template S.21.02.01 van bijlage I met informatie over de schadeverzekeringstechnische risico's, volgens de instructies in afdeling S.21.02 van bijlage II;

o)

template S.21.03.01 van bijlage I met informatie over de verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's per verzekerd bedrag per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.21.03 van bijlage II bij deze verordening.

Artikel 12

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over langetermijngaranties

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.22.01.01 van bijlage I met informatie over het effect van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen, volgens de instructies in afdeling S.22.01 van bijlage II;

b)

template S.22.04.01 van bijlage I met informatie over de overgangsmaatregel voor de rentevoet, volgens de instructies in afdeling S.22.04 van bijlage II;

c)

template S.22.05.01 van bijlage I met informatie over de overgangsmaatregel voor de technische voorzieningen, volgens de instructies in afdeling S.22.05 van bijlage II;

d)

template S.22.06.01 van bijlage I met informatie over de beste schatting met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, per land en per valuta, volgens de instructies in afdeling S.22.06 van bijlage II.

Artikel 13

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over eigen vermogen en deelnemingen

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.23.01.01 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage II;

b)

template S.23.02.01 van bijlage I met gedetailleerde informatie over het eigen vermogen per tier, volgens de instructies in afdeling S.23.02 van bijlage II;

c)

template S.23.03.01 van bijlage I met informatie over de jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.03 van bijlage II;

d)

template S.23.04.01 van bijlage I met een lijst van eigenvermogensbestanddelen, volgens de instructies in afdeling S.23.04 van bijlage II;

e)

template S.24.01.01 van bijlage I met informatie over door de onderneming aangehouden deelnemingen en een overzicht van de berekening van de met deelnemingen in financiële en kredietinstellingen verband houdende aftrek van het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.24.01 van bijlage II.

Artikel 14

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste

1.   Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template S.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage II;

b)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage II;

c)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage II;

d)

template S.26.01.01 van bijlage I met informatie over het marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage II;

e)

template S.26.02.01 van bijlage I met informatie over het tegenpartijkredietrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage II;

f)

template S.26.03.01 van bijlage I met informatie over het levensverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage II;

g)

template S.26.04.01 van bijlage I met informatie over het ziekteverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage II;

h)

template S.26.05.01 van bijlage I met informatie over het schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage II;

i)

template S.26.06.01 van bijlage I met informatie over het operationele risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage II;

j)

template S.26.07.01 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage II;

k)

template S.27.01.01 van bijlage I met informatie over het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage II.

2.   Ingeval er van afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles sprake is, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet voor de entiteit als geheel gerapporteerd.

3.   Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 19 anders wordt beslist.

4.   Ingeval er een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet gerapporteerd.

Artikel 15

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over het minimumkapitaalvereiste

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

ingeval verzekerings- en herverzekeringsondernemingen uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekeringsactiviteiten of -herverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.01.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.01 van bijlage II;

b)

ingeval verzekeringsondernemingen zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.02.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.02 van bijlage II.

Artikel 16

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over variatieanalyse

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.29.01.01 van bijlage I met informatie over de variatie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen tijdens het rapportagejaar waarin een samenvatting van de voornaamste oorzaken van deze variatie wordt verstrekt, volgens de instructies in afdeling S.29.01 van bijlage II;

b)

template S.29.02.01 van bijlage I met informatie over het deel van de variatie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen tijdens het rapportagejaar dat door beleggingen en financiële verplichtingen kan worden verklaard, volgens de instructies in afdeling S.29.02 van bijlage II;

c)

de templates S.29.03.01 en S.29.04.01 van bijlage I met informatie over het deel van de variatie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen tijdens het rapportagejaar dat door technische voorzieningen kan worden verklaard, volgens de instructies in de afdelingen S.29.03 en S.29.04 van bijlage II.

Artikel 17

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over herverzekering en special purpose vehicles

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.30.01.01 van bijlage I met informatie over facultatieve dekkingen in het volgende rapportagejaar, waarbij het gaat om informatie over de 10 belangrijkste risico's wat herverzekerde blootstelling betreft voor elke verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 waarvoor van facultatieve herverzekering wordt gebruikgemaakt, volgens de instructies in afdeling S.30.01 van bijlage II bij deze verordening;

b)

template S.30.02.01 van bijlage I met informatie over aandelen van herverzekeraars in facultatieve dekkingen in het volgende rapportagejaar, waarbij het gaat om informatie over de 10 belangrijkste risico's wat herverzekerde blootstelling betreft voor elke verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.30.02 van bijlage II bij deze verordening;

c)

template S.30.03.01 van bijlage I met informatie over het programma voor uitgaande herverzekering in het volgende rapportagejaar, waarbij toekomstgerichte informatie wordt verstrekt over herverzekeringscontracten waarvan de geldigheidstermijn het volgende rapportagejaar omvat of overlapt, volgens de instructies in afdeling S.30.03 van bijlage II;

d)

template S.30.04.01 van bijlage I met informatie over het programma voor uitgaande herverzekering in het volgende rapportagejaar, waarbij toekomstgerichte informatie wordt verstrekt over herverzekeringscontracten waarvan de geldigheidstermijn het volgende rapportagejaar omvat of overlapt, volgens de instructies in afdeling S.30.04 van bijlage II;

e)

template S.31.01.01 van bijlage I met informatie over het aandeel van herverzekeraars, volgens de instructies in afdeling S.31.01 van bijlage II;

f)

template S.31.02.01 van bijlage I met informatie over special purpose vehicles uit het oogpunt van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming die risico aan de special purpose vehicles overdraagt, volgens de instructies in afdeling S.31.02 van bijlage II.

Artikel 18

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over afgezonderde fondsen, materiële matchingopslagportefeuilles en het resterende deel

1.   Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met betrekking tot elk materieel afgezonderd fonds, elke materiële matchingopslagportefeuille en het resterende deel, met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template SR.01.01.01 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

b)

voor elk materieel afgezonderd fonds en voor het resterende deel, template SR.02.01.01 van bijlage I met balansinformatie op basis van zowel de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG als de waardering volgens de jaarrekening van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

c)

template SR.12.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf en de SLT-ziekteverzekeringsbranche per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.12.01 van bijlage II bij deze verordening;

d)

template SR.17.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.17.01 van bijlage II bij deze verordening;

e)

template SR.22.02.01 van bijlage I met informatie over de prognose van de toekomstige kasstromen voor de berekening van de beste schatting per materiële matchingopslagportefeuille, volgens de instructies in afdeling S.22.02 van bijlage II;

f)

template SR.22.03.01 van bijlage I met informatie over de matchingopslagportefeuilles per materiële matchingopslagportefeuille, volgens de instructies in afdeling S.22.03 van bijlage II;

g)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template SR.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage II;

h)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template SR.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage II;

i)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template SR.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage II;

j)

template SR.26.01.01 van bijlage I met informatie over het marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage II;

k)

template SR.26.02.01 van bijlage I met informatie over het tegenpartijkredietrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage II;

l)

template SR.26.03.01 van bijlage I met informatie over het levensverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage II;

m)

template SR.26.04.01 van bijlage I met informatie over het ziekteverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage II;

n)

template SR.26.05.01 van bijlage I met informatie over het schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage II;

o)

template SR.26.06.01 van bijlage I met informatie over het operationele risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage II;

p)

template SR.26.07.01 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage II;

q)

template SR.27.01.01 van bijlage I met informatie over het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage II.

2.   Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de onder j) tot en met q) genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 19 anders wordt beslist.

3.   Ingeval een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de onder j) tot en met q) genoemde templates niet gerapporteerd.

Artikel 19

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Gebruikers van interne modellen

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een goedgekeurd gedeeltelijk of geheel intern model hanteren, spreken met hun toezichthoudende autoriteit af welke templates voor de verstrekking van informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste jaarlijks moeten worden ingediend.

Artikel 20

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over intragroeptransacties

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die geen deel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 213, lid 2, onder a), b) of c), van Richtlijn 2009/138/EG en waarvan de moederonderneming een gemengde verzekeringsholding is, gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 245, lid 2, tweede alinea, juncto artikel 256 van genoemde richtlijn bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.36.01.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot vermogensgerelateerde transacties en overdracht van schulden en activa, volgens de instructies in afdeling S.36.01 van bijlage II;

b)

template S.36.02.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot derivaten, met inbegrip van de garanties die afgeleide instrumenten ondersteunen, volgens de instructies in afdeling S.36.02 van bijlage II;

c)

template S.36.03.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot herverzekering, volgens de instructies in afdeling S.36.03 van bijlage II;

d)

template S.36.04.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot interne kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen (niet zijnde derivaten) en posten buiten de balanstelling en andere soorten intragroeptransacties, volgens de instructies in afdeling S.36.04 van bijlage II.

Artikel 21

Kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over intragroeptransacties

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die geen deel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 213, lid 2, onder a), b) of c), van Richtlijn 2009/138/EG en waarvan de moederonderneming een gemengde verzekeringsholding is, gaan zo spoedig als praktisch mogelijk is over tot de rapportage van de in artikel 245, lid 2, tweede alinea, juncto artikel 265 van genoemde richtlijn bedoelde zeer significante intragroeptransacties en de in artikel 245, lid 3, juncto artikel 265 van genoemde richtlijn bedoelde in elk geval te rapporteren intragroeptransacties met gebruikmaking van de relevante templates van de templates S.36.01.01 tot en met S.36.04.01 van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in de afdelingen S.36.01 tot en met S.36.04 van bijlage II bij deze verordening.

HOOFDSTUK III

KWANTITATIEVE RAPPORTAGETEMPLATES VOOR GROEPEN

Artikel 22

Kwantitatieve templates voor de aanvangsinformatie voor groepen

1.   Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan over tot de indiening van de in artikel 314, lid 1, onder a) en c), juncto artikel 375, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.01.01.06 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b)

template S.01.02.04 van bijlage I met algemene basisinformatie over de groep en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage III;

c)

template S.01.03.04 van bijlage I met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage III;

d)

template S.02.01.02 van bijlage I met balansinformatie, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III;

e)

template S.23.01.04 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage III;

f)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template S.25.01.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage III;

g)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage III;

h)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage III;

i)

template S.32.01.04 van bijlage I met informatie over de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de groep, volgens de instructies in afdeling S.32.01 van bijlage III;

j)

template S.33.01.04 van bijlage I met informatie over de vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de groep, volgens de instructies in afdeling S.33.01 van bijlage III;

k)

template S.34.01.04 van bijlage I met informatie over de overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings, volgens de instructies in afdeling S.34.01 van bijlage III.

2.   De in lid 1, onder c), d), f), g) en h), genoemde templates worden alleen ingediend door deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2.

Artikel 23

Driemaandelijkse kwantitatieve templates voor groepen

1.   Tenzij de reikwijdte of frequentie van de rapportage is beperkt in overeenstemming met artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG, gaan deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings driemaandelijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.01.01.05 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b)

template S.01.02.04 van bijlage I met algemene basisinformatie over de groep en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage III;

c)

ingeval de groep voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteert, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, template S.02.01.02 van bijlage I bij deze verordening met balansinformatie op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III bij deze verordening;

d)

template S.05.01.02 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 op basis van de in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage III bij deze verordening;

e)

template S.06.02.04 van bijlage I met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage III en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

f)

ingeval de verhouding tussen de door de groep aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen hoger is dan 30 %, template S.06.03.04 van bijlage I met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de groep aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage III;

g)

template S.08.01.04 van bijlage I met een lijst van open derivatenposities per item, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage III en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

h)

template S.08.02.04 van bijlage I met een lijst van tijdens het rapportagejaar gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage III en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

i)

template S.23.01.04 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage III.

2.   Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit uitsluitend de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 wordt gehanteerd, is voor de toepassing van lid 1, onder f), de verhouding tussen de door de groep aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen gelijk aan de som van de items C0010/R0180, de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0220 en de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0090 van template S.02.01.02, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.02. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit methode 1 in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2 wordt gehanteerd of ingeval uitsluitend methode 2 wordt gehanteerd, wordt de verhouding conform de eerste zin berekend en aangepast zodat daarin rekening wordt gehouden met de vereiste items van alle entiteiten bestreken door template S.06.02.04.

Artikel 24

Toegestane vereenvoudigingen bij de driemaandelijkse groepsrapportage

Wat de in artikel 23, lid 1, onder c), bedoelde informatie betreft, mogen de driemaandelijkse metingen in ruimere mate op schattingen en schattingsmethoden berusten dan de metingen van jaarlijkse financiële gegevens. De meetprocedures voor de driemaandelijkse rapportage zijn zodanig vastgesteld dat de daaruit resulterende informatie betrouwbaar is en voldoet aan de normen van Richtlijn 2009/138/EG, en dat alle materiële informatie wordt gerapporteerd die relevant is voor het begrijpen van de gegevens.

Artikel 25

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Basisinformatie en overzicht van de ingediende informatie

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.01.01.04 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b)

template S.01.02.04 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage III;

c)

ingeval de groep voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteert, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, template S.01.03.04 van bijlage I bij deze verordening met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage III bij deze verordening.

Artikel 26

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Balans en andere algemene informatie

1.   Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.02.01.01 van bijlage I met balansinformatie op basis van zowel de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG als de waardering volgens de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III;

b)

template S.02.02.01 van bijlage I met informatie over de activa en verplichtingen per valuta, volgens de instructies in afdeling S.02.02 van bijlage III;

c)

template S.03.01.04 van bijlage I met algemene informatie over posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.01 van bijlage III;

d)

template S.03.02.04 van bijlage I met een lijst van ontvangen onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.02 van bijlage III;

e)

template S.03.03.04 van bijlage I met een lijst van verstrekte onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.03 van bijlage III;

f)

template S.05.01.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 op basis van de in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen, volgens de instructies in S.05.01 van bijlage III bij deze verordening;

g)

template S.05.02.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per land waarbij de in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, volgens de instructies in S.05.02 van bijlage III.

2.   De in lid 1, onder a) en b), genoemde templates worden alleen ingediend door deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2.

Artikel 27

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over beleggingen

1.   Tenzij zij in overeenstemming met artikel 254, lid 2, derde alinea, van Richtlijn 2009/138/EG daarvan met betrekking tot een bepaalde template zijn vrijgesteld, gaan deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, derde alinea, van Richtlijn 2009/138/EG van de jaarlijkse indiening van de informatie in de templates S.06.02.04 of S.08.01.04 is vrijgesteld, template S.06.01.01 van bijlage I bij deze verordening met beknopte informatie over de activa, volgens de instructies in afdeling S.06.01 van bijlage III bij deze verordening;

b)

ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.02.04 is vrijgesteld, template S.06.02.04 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage III bij deze verordening;

c)

ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.03.04 is vrijgesteld, dan wel deze template niet driemaandelijks heeft gerapporteerd omdat de in artikel 23, lid 1, onder f), van deze verordening bedoelde verhouding tussen de door de groep aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen niet hoger is dan 30 %, template S.06.03.04 van bijlage I bij deze verordening met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de groep aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage III bij deze verordening;

d)

ingeval de verhouding tussen de waarde van de door de groep aangehouden gestructureerde producten en de totale beleggingen hoger is dan 5 %, template S.07.01.04 van bijlage I met een lijst van gestructureerde producten per item, volgens de instructies in afdeling S.07.01 van bijlage III;

e)

ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.01.04 is vrijgesteld, template S.08.01.04 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van open derivatenposities per item, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage III bij deze verordening;

f)

ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.02.04 is vrijgesteld, template S.08.02.04 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van tijdens het rapportagejaar gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage III bij deze verordening;

g)

template S.09.01.04 van bijlage I met informatie over de inkomsten, winsten en verliezen gedurende de rapportageperiode per activacategorie als omschreven in bijlage IV, volgens de instructies in afdeling S.09.01 van bijlage III;

h)

ingeval de waarde van de bij uitleningen of repo's betrokken onderliggende effecten binnen en buiten de balanstelling voor contracten met vervaldatum na de rapportagereferentiedatum, meer dan 5 % uitmaakt van de totale beleggingen, template S.10.01.04 van bijlage I met een lijst van uitleningen van effecten en repo's per post binnen en buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.10.01 van bijlage III;

i)

template S.11.01.04 van bijlage I met een lijst van als zekerheid aangehouden activa per item, welke alle soorten als zekerheid aangehouden activa buiten de balanstelling bevat, volgens de instructies in afdeling S.11.01 van bijlage III.

2.   Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit uitsluitend de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 wordt gehanteerd, is voor de toepassing van lid 1, onder d), de verhouding tussen de waarde van door de groep aangehouden gestructureerde producten en de totale beleggingen gelijk aan de som van de activa die in de categorieën 5 en 6 als omschreven in bijlage IV bij deze verordening zijn geclassificeerd, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit methode 1 in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2 wordt gehanteerd of ingeval uitsluitend methode 2 wordt gehanteerd, wordt de verhouding conform de eerste zin berekend en aangepast zodat daarin rekening wordt gehouden met de vereiste items van alle entiteiten bestreken door template S.06.02.04.

3.   Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit uitsluitend de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 wordt gehanteerd, is voor de toepassing van lid 1, onder h), de verhouding gelijk aan de som van de bij uitleningen of repo's betrokken onderliggende effecten, binnen en buiten de balanstelling, voor contracten met vervaldatum na de rapportagereferentiedatum, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit methode 1 in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2 wordt gehanteerd of ingeval uitsluitend methode 2 wordt gehanteerd, wordt de verhouding conform de eerste zin berekend en aangepast zodat daarin rekening wordt gehouden met de vereiste items van alle entiteiten bestreken door template S.06.02.04.

Artikel 28

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over variabele lijfrenteverzekeringen

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.15.01.04 van bijlage I met informatie over de beschrijving van de garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product dat in het kader van het directe verzekeringsbedrijf wordt aangeboden door ondernemingen die van de groep deel uitmaken en buiten de EER zijn gevestigd, volgens de instructies in afdeling S.15.01 van bijlage III;

b)

template S.15.02.04 van bijlage I met informatie over de afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product dat in het kader van het directe verzekeringsbedrijf wordt aangeboden door ondernemingen die van de groep deel uitmaken en buiten de EER zijn gevestigd, volgens de instructies in afdeling S.15.02 van bijlage III.

Artikel 29

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over langetermijngaranties

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van template S.22.01.04 van bijlage I bij deze verordening met informatie over het effect van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen volgens de instructies in afdeling S.22.01 van bijlage III bij deze verordening.

Artikel 30

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over eigen vermogen

1.   Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.23.01.04 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage III;

b)

template S.23.02.04 van bijlage I met gedetailleerde informatie over het eigen vermogen per tier, volgens de instructies in afdeling S.23.02 van bijlage III;

c)

template S.23.03.04 van bijlage I met informatie over de jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.03 van bijlage III;

d)

template S.23.04.04 van bijlage I met een lijst van eigenvermogensbestanddelen, volgens de instructies in afdeling S.23.04 van bijlage III.

2.   De in lid 1, onder b) en c), genoemde templates worden alleen ingediend door deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2.

Artikel 31

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste

1.   Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template S.25.01.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage III;

b)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage III;

c)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage III;

d)

template S.26.01.04 van bijlage I met informatie over het marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage III;

e)

template S.26.02.04 van bijlage I met informatie over het tegenpartijkredietrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage III;

f)

template S.26.03.04 van bijlage I met informatie over het levensverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage III;

g)

template S.26.04.04 van bijlage I met informatie over het ziekteverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage III;

h)

template S.26.05.04 van bijlage I met informatie over het schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage III;

i)

template S.26.06.04 van bijlage I met informatie over het operationele risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage III;

j)

template S.26.07.04 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage III;

k)

template S.27.01.04 van bijlage I met informatie over het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage III.

2.   Ingeval er van afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles sprake is, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet voor de groep als geheel gerapporteerd.

3.   Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 35 anders wordt beslist.

4.   Ingeval er een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet gerapporteerd.

Artikel 32

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over herverzekeraars en special purpose vehicles

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.31.01.04 van bijlage I met informatie over het aandeel van herverzekeraars, volgens de instructies in afdeling S.31.01 van bijlage III;

b)

template S.31.02.04 van bijlage I met informatie over special purpose vehicles uit het oogpunt van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming die risico aan de special purpose vehicles overdraagt, volgens de instructies in afdeling S.31.02 van bijlage III.

Artikel 33

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Groepsspecifieke informatie

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.32.01.04 van bijlage I met informatie over de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de groep, volgens de instructies in afdeling S.32.01 van bijlage III;

b)

template S.33.01.04 van bijlage I met informatie over de vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de groep, volgens de instructies in afdeling S.33.01 van bijlage III;

c)

template S.34.01.04 van bijlage I met informatie over financiële ondernemingen die geen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen zijn, alsook over de in artikel 1, punt 52, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, volgens de instructies in afdeling S.34.01 van bijlage III;

d)

template S.35.01.04 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen van ondernemingen van de groep, volgens de instructies in afdeling S.35.01 van bijlage III;

e)

template S.36.01.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot vermogensgerelateerde transacties en overdracht van schulden en activa, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.01 van bijlage III bij deze verordening;

f)

template S.36.02.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot derivaten, met inbegrip van de garanties die afgeleide instrumenten ondersteunen, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.02 van bijlage III;

g)

template S.36.03.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot herverzekering, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.03 van bijlage III bij deze verordening;

h)

template S.36.04.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot interne kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen (niet zijnde derivaten) en posten buiten de balanstelling, en andere soorten intragroeptransacties, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.04 van bijlage III bij deze verordening;

i)

template S.37.01.04 van bijlage I met informatie over significante risicoconcentraties die de overeenkomstig artikel 244, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.37.01 van bijlage III bij deze verordening.

Artikel 34

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over afgezonderde fondsen, materiële matchingopslagportefeuilles en het resterende deel

1.   Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met betrekking tot zowel alle materiële afgezonderde fondsen en alle materiële matchingopslagportefeuilles in verband met het deel dat overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 is geconsolideerd, als in verband met het resterende deel, met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template SR.01.01.04 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template SR.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage III;

c)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template SR.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage III;

d)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template SR.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage III;

e)

template SR.26.01.01 van bijlage I met informatie over het marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage III;

f)

template SR.26.02.01 van bijlage I met informatie over het tegenpartijkredietrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage III;

g)

template SR.26.03.01 van bijlage I met informatie over het levensverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage III;

h)

template SR.26.04.01 van bijlage I met informatie over het ziekteverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage III;

i)

template SR.26.05.01 van bijlage I met informatie over het schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage III;

j)

template SR.26.06.01 van bijlage I met informatie over het operationele risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage III;

k)

template SR.26.07.01 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage III;

l)

template SR.27.01.01 van bijlage I met informatie over het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage III.

2.   Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder e) tot en met l), genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 35 anders wordt beslist.

3.   Ingeval een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder e) tot en met l), genoemde templates niet gerapporteerd.

4.   Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, gaan niet alleen over tot de indiening van de informatie die met gebruikmaking van de in lid 1 bedoelde templates wordt verstrekt, maar ook tot de jaarlijkse indiening van balansinformatie, zowel in verband met alle materiële afgezonderde fondsen met betrekking tot het geconsolideerde deel als bedoeld in artikel 335, lid 1, onder a) of c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, als in verband met het resterende deel als bedoeld in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van genoemde verordening, met gebruikmaking van template SR.02.01.01 van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III bij deze verordening.

Artikel 35

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Gebruikers van interne modellen

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een goedgekeurd gedeeltelijk of geheel intern model hanteren, spreken met hun groepstoezichthouder af welke templates voor de verstrekking van informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste jaarlijks moeten worden ingediend.

Artikel 36

Kwantitatieve templates voor groepen — Intragroeptransacties en risicoconcentraties

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings rapporteren:

a)

de in artikel 245, lid 2, eerste en tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde significante en zeer significante intragroeptransacties en de in artikel 245, lid 3, van genoemde richtlijn bedoelde in elk geval te rapporteren intragroeptransacties met gebruikmaking, al naargelang het geval, van de templates S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 en S.36.04.01 van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in de afdelingen S.36.01 tot en met S.36.04 van bijlage III bij deze verordening;

b)

de in artikel 244, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde significante risicoconcentraties en de in artikel 244, lid 3, van genoemde richtlijn bedoelde in elk geval te rapporteren risicoconcentraties met gebruikmaking van template S.37.01.04, van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in afdeling S.37.01 van bijlage III bij deze verordening.

HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALING

Artikel 37

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 januari 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 december 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 12 van 17.1.2015, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48).


BIJLAGE I

S.01.01.01

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode

Templatenaam

 

C0010

S.01.02.01

Basisinformatie — Algemeen

R0010

 

S.01.03.01

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

R0020

 

S.02.01.01

Balans

R0030

 

S.02.02.01

Activa en verplichtingen, per valuta

R0040

 

S.03.01.01

Posten buiten de balanstelling — algemeen

R0060

 

S.03.02.01

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming ontvangen onbeperkte garanties

R0070

 

S.03.03.01

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties

R0080

 

S.04.01.01

Activiteit per land

R0090

 

S.04.02.01

Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder

R0100

 

S.05.01.01

Premies, schaden en kosten, per branche

R0110

 

S.05.02.01

Premies, schaden en kosten, per land

R0120

 

S.06.01.01

Overzicht van activa

R0130

 

S.06.02.01

Lijst van activa

R0140

 

S.06.03.01

Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

R0150

 

S.07.01.01

Gestructureerde producten

R0160

 

S.08.01.01

Open derivaten

R0170

 

S.08.02.01

Derivatentransacties

R0180

 

S.09.01.01

Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

R0190

 

S.10.01.01

Uitlenen van effecten en repo's

R0200

 

S.11.01.01

Als zekerheid aangehouden activa

R0210

 

S.12.01.01

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

R0220

 

S.12.02.01

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering — Per land

R0230

 

S.13.01.01

Prognose van toekomstige bruto kasstromen

R0240

 

S.14.01.01

Analyse van levensverzekeringsverplichtingen

R0250

 

S.15.01.01

Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

R0260

 

S.15.02.01

Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

R0270

 

S.16.01.01

Informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes

R0280

 

S.17.01.01

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

R0290

 

S.17.02.01

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf — Per land

R0300

 

S.18.01.01

Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — schadeverzekering)

R0310

 

S.19.01.01

Schaden uit hoofde van schadeverzekering

R0320

 

S.20.01.01

Ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden

R0330

 

S.21.01.01

Risicoprofiel verdeling van verliezen

R0340

 

S.21.02.01

Schadeverzekeringstechnische risico's

R0350

 

S.21.03.01

Verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's — per verzekerd bedrag

R0360

 

S.22.01.01

Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

R0370

 

S.22.04.01

Informatie over de overgangsmaatregel voor de berekening van het rentepercentage

R0380

 

S.22.05.01

Algehele berekening van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

R0390

 

S.22.06.01

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing, per land en valuta

R0400

 

S.23.01.01

Eigen vermogen

R0410

 

S.23.02.01

Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

R0420

 

S.23.03.01

Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

R0430

 

S.23.04.01

Lijst van eigenvermogensbestanddelen

R0440

 

S.24.01.01

Aangehouden deelnemingen

R0450

 

S.25.01.01

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

R0460

 

S.25.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

R0470

 

S.25.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

R0480

 

S.26.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

R0500

 

S.26.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

R0510

 

S.26.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

R0520

 

S.26.04.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0530

 

S.26.05.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

R0540

 

S.26.06.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

R0550

 

S.26.07.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

R0560

 

S.27.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

R0570

 

S.28.01.01

Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten

R0580

 

S.28.02.01

Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

R0590

 

S.29.01.01

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R0600

 

S.29.02.01

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar beleggingen en financiële verplichtingen

R0610

 

S.29.03.01

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar technische voorzieningen

R0620

 

S.29.04.01

Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen

R0630

 

S.30.01.01

Facultatieve dekking voor basisgegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

R0640

 

S.30.02.01

Facultatieve dekking voor aandelengegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

R0650

 

S.30.03.01

Basisgegevens programma uitgaande herverzekering

R0660

 

S.30.04.01

Aandelengegevens programma uitgaande herverzekering

R0670

 

S.31.01.01

Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

R0680

 

S.31.02.01

Special Purpose Vehicles

R0690

 

S.36.01.01

Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

R0740

 

S.36.02.01

Intragroeptransacties — Derivaten

R0750

 

S.36.03.01

Intragroeptransacties — Interne herverzekering

R0760

 

S.36.04.01

Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

R0770

 


S.01.01.02

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode

Templatenaam

 

C0010

S.01.02.01

Basisinformatie — Algemeen

R0010

 

S.02.01.02

Balans

R0030

 

S.05.01.02

Premies, schaden en kosten, per branche

R0110

 

S.06.02.01

Lijst van activa

R0140

 

S.06.03.01

Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

R0150

 

S.08.01.01

Open derivaten

R0170

 

S.08.02.01

Derivatentransacties

R0180

 

S.12.01.02

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

R0220

 

S.17.01.02

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

R0290

 

S.23.01.01

Eigen vermogen

R0410

 

S.28.01.01

Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten

R0580

 

S.28.02.01

Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

R0590

 


S.01.01.03

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode

Templatenaam

 

C0010

S.01.02.01

Basisinformatie — Algemeen

R0010

 

S.01.03.01

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

R0020

 

S.02.01.02

Balans

R0030

 

S.23.01.01

Eigen vermogen

R0410

 

S.25.01.01

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

R0460

 

S.25.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

R0470

 

S.25.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

R0480

 

S.28.01.01

Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten

R0580

 

S.28.02.01

Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

R0590

 


S.01.01.04

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode

Templatenaam

 

C0010

S.01.02.04

Basisinformatie — Algemeen

R0010

 

S.01.03.04

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

R0020

 

S.02.01.01

Balans

R0030

 

S.02.02.01

Activa en verplichtingen, per valuta

R0040

 

S.03.01.04

Posten buiten de balanstelling — algemeen

R0060

 

S.03.02.04

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep ontvangen onbeperkte garanties

R0070

 

S.03.03.04

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep verstrekte onbeperkte garanties

R0080

 

S.05.01.01

Premies, schaden en kosten, per branche

R0110

 

S.05.02.01

Premies, schaden en kosten, per land

R0120

 

S.06.01.01

Overzicht van activa

R0130

 

S.06.02.04

Lijst van activa

R0140

 

S.06.03.04

Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

R0150

 

S.07.01.04

Gestructureerde producten

R0160

 

S.08.01.04

Open derivaten

R0170

 

S.08.02.04

Derivatentransacties

R0180

 

S.09.01.04

Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

R0190

 

S.10.01.04

Uitlenen van effecten en repo's

R0200

 

S.11.01.04

Als zekerheid aangehouden activa

R0210

 

S.15.01.04

Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

R0260

 

S.15.02.04

Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

R0270

 

S.22.01.04

Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

R0370

 

S.23.01.04

Eigen vermogen

R0410

 

S.23.02.04

Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

R0420

 

S.23.03.04

Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

R0430

 

S.23.04.04

Lijst van eigenvermogensbestanddelen

R0440

 

S.25.01.04

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen

R0460

 

S.25.02.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

R0470

 

S.25.03.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen

R0480

 

S.26.01.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

R0500

 

S.26.02.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

R0510

 

S.26.03.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

R0520

 

S.26.04.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0530

 

S.26.05.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

R0540

 

S.26.06.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

R0550

 

S.26.07.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

R0560

 

S.27.01.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

R0570

 

S.31.01.04

Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

R0680

 

S.31.02.04

Special Purpose Vehicles

R0690

 

S.32.01.04

Ondernemingen binnen de groep

R0700

 

S.33.01.04

Individuele vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

R0710

 

S.34.01.04

Individuele vereisten voor overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings

R0720

 

S.35.01.04

Bijdrage aan technische voorzieningen van de groep

R0730

 

S.36.01.01

Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

R0740

 

S.36.02.01

Intragroeptransacties — Derivaten

R0750

 

S.36.03.01

Intragroeptransacties — Interne herverzekering

R0760

 

S.36.04.01

Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

R0770

 

S.37.01.04

Risicoconcentratie

R0780

 


S.01.01.05

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode

Templatenaam

 

C0010

S.01.02.04

Basisinformatie — Algemeen

R0010

 

S.02.01.02

Balans

R0030

 

S.05.01.02

Premies, schaden en kosten, per branche

R0110

 

S.06.02.04

Lijst van activa

R0140

 

S.06.03.04

Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

R0150

 

S.08.01.04

Open derivaten

R0170

 

S.08.02.04

Derivatentransacties

R0180

 

S.23.01.04

Eigen vermogen

R0410

 


S.01.01.06

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode

Templatenaam

 

C0010

S.01.02.04

Basisinformatie — Algemeen

R0010

 

S.01.03.04

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

R0020

 

S.02.01.02

Balans

R0030

 

S.23.01.04

Eigen vermogen

R0410

 

S.25.01.04

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen

R0460

 

S.25.02.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

R0470

 

S.25.03.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen

R0480

 

S.32.01.04

Entiteiten binnen de groep

R0700

 

S.33.01.04

Individuele vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

R0710

 

S.34.01.04

Individuele vereisten voor overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings

R0720

 

SR.01.01.01

Overzicht van ingediende informatie

Afgezonderd fonds/matchingportefeuille/resterend deel

Z0010

 

Fonds-/portefeuillenummer

Z0020

 


Templatecode

Templatenaam

 

C0010

SR.02.01.01

Balans

R0790

 

SR.12.01.01

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

R0800

 

SR.17.01.01

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

R0810

 

SR.22.02.01

Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — matchingportefeuilles)

R0820

 

SR.22.03.01

Informatie over de berekening van de matchingopslag

R0830

 

SR.25.01.01

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

R0840

 

SR.25.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

R0850

 

SR.25.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

R0860

 

SR.26.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

R0870

 

SR.26.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

R0880

 

SR.26.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

R0890

 

SR.26.04.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0900

 

SR.26.05.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

R0910

 

SR.26.06.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

R0920

 

SR.26.07.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

R0930

 

SR.27.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

R0940

 

SR.01.01.04

Overzicht van ingediende informatie

Afgezonderd fonds/matchingportefeuille/resterend deel

Z0010

 

Fonds-/portefeuillenummer

Z0020

 


Templatecode

Templatenaam

 

C0010

SR.02.01.04

Balans

R0790

 

SR.25.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Uitsluitend standaardformule

R0840

 

SR.25.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Standaardformule en gedeeltelijk intern model

R0850

 

SR.25.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Intern model

R0860

 

SR.26.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

R0870

 

SR.26.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

R0880

 

SR.26.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

R0890

 

SR.26.04.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0900

 

SR.26.05.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

R0910

 

SR.26.06.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

R0920

 

SR.26.07.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

R0930

 

SR.27.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

R0940

 

S.01.02.01

Basisinformatie — Algemeen

 

 

C0010

Naam van de onderneming

R0010

 

Identificatiecode van de onderneming

R0020

 

Soort ondernemingscode

R0030

 

Soort onderneming

R0040

 

Land waar vergunning is verleend

R0050

 

Rapportagetaal

R0070

 

Datum indiening rapportage

R0080

 

Rapportagereferentiedatum

R0090

 

Reguliere/ad-hocindiening

R0100

 

Rapportagevaluta

R0110

 

Standaarden voor jaarrekeningen

R0120

 

Berekeningsmethode van het solvabiliteitskapitaalvereiste

R0130

 

Gebruik van ondernemingsspecifieke parameters (OSP)

R0140

 

Afgezonderde fondsen

R0150

 

Matchingopslag

R0170

 

Volatiliteitsaanpassing

R0180

 

Overgangsmaatregel voor de risicovrije rentevoet

R0190

 

Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

R0200

 

Eerste indiening of herindiening

R0210

 


S.01.02.04

Basisinformatie — Algemeen

 

 

C0010

Naam deelnemende onderneming

R0010

 

Identificatiecode groep

R0020

 

Soort groepscode

R0030

 

Land van de groepstoezichthouder

R0050

 

Subgroepinformatie

R0060

 

Rapportagetaal

R0070

 

Datum indiening rapportage

R0080

 

Rapportagereferentiedatum

R0090

 

Reguliere/ad-hocindiening

R0100

 

Rapportagevaluta

R0110

 

Standaarden voor jaarrekeningen

R0120

 

Berekeningsmethode van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0130

 

Gebruik van groepsspecifieke parameters

R0140

 

Afgezonderde fondsen

R0150

 

Gehanteerde methode voor berekening groepssolvabiliteit

R0160

 

Matchingopslag

R0170

 

Volatiliteitsaanpassing

R0180

 

Overgangsmaatregel voor de risicovrije rentevoet

R0190

 

Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

R0200

 

Eerste indiening of herindiening

R0210

 

S.01.03.01

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Lijst van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles (overlap toegestaan)

Fonds-/portefeuillenummer

Naam afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

Afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille / resterend deel van een fonds

Afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille met sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

Materieel

Artikel 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 


Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Lijst van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles (overlap toegestaan)

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Fonds-/portefeuillenummer

Naam afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

Afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille / resterend deel van een fonds

Afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille met sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

Materieel

Artikel 304

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.02.01.01

Balans

 

 

Waarde onder Solvabiliteit II

Waarde wettelijke jaarrekening

Activa

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Overlopende acquisitiekosten

R0020

 

 

Immateriële activa

R0030

 

 

Uitgestelde belastingvorderingen

R0040

 

 

Surplus pensioenuitkeringen

R0050

 

 

Materiële vaste activa voor eigen gebruik

R0060

 

 

Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0070

 

 

Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)

R0080

 

 

Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

R0090

 

 

Aandelen

R0100

 

 

Aandelen — beursgenoteerd

R0110

 

 

Aandelen — niet-beursgenoteerd

R0120

 

 

Obligaties

R0130

 

 

Overheidsobligaties

R0140

 

 

Bedrijfsobligaties

R0150

 

 

Structured notes

R0160

 

 

Door zekerheden gedekte effecten

R0170

 

 

Instellingen voor collectieve belegging

R0180

 

 

Derivaten

R0190

 

 

Deposito's behalve kasequivalenten

R0200

 

 

Overige beleggingen

R0210

 

 

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

R0220

 

 

Leningen en hypotheken

R0230

 

 

Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten

R0240

 

 

Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken

R0250

 

 

Overige leningen en hypotheken

R0260

 

 

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:

R0270

 

 

Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0280

 

 

Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering

R0290

 

 

Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0300

 

 

Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0310

 

 

Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

R0320

 

 

Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0330

 

 

Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen

R0340

 

 

Deposito's ten gunste van cedenten

R0350

 

 

Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs

R0360

 

 

Vorderingen uit hoofde van herverzekering

R0370

 

 

Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)

R0380

 

 

Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)

R0390

 

 

Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

R0400

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

R0410

 

 

Overige, niet elders opgenomen activa

R0420

 

 

Totaal activa

R0500

 

 

Verplichtingen

 

C0010

C0020

Technische voorzieningen — schadeverzekering

R0510

 

 

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

R0520

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0530

 

 

Beste schatting

R0540

 

 

Risicomarge

R0550

 

 

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

R0560

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0570

 

 

Beste schatting

R0580

 

 

Risicomarge

R0590

 

 

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0600

 

 

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

R0610

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0620

 

 

Beste schatting

R0630

 

 

Risicomarge

R0640

 

 

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0650

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0660

 

 

Beste schatting

R0670

 

 

Risicomarge

R0680

 

 

Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0690

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0700

 

 

Beste schatting

R0710

 

 

Risicomarge

R0720

 

 

Overige technische voorzieningen

R0730

 

 

Voorwaardelijke verplichtingen

R0740

 

 

Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen

R0750

 

 

Pensioenuitkeringsverplichtingen

R0760

 

 

Deposito's van herverzekeraars

R0770

 

 

Uitgestelde belastingverplichtingen

R0780

 

 

Derivaten

R0790

 

 

Schulden aan kredietinstellingen

R0800

 

 

Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen

R0810

 

 

Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs

R0820

 

 

Schulden uit hoofde van herverzekering

R0830

 

 

Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)

R0840

 

 

Achtergestelde verplichtingen

R0850

 

 

Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen

R0860

 

 

Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen

R0870

 

 

Overige, niet elders opgenomen verplichtingen

R0880

 

 

Totaal verplichtingen

R0900

 

 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R1000

 

 


S.02.01.02

Balans

 

 

Waarde onder Solvabiliteit II

Activa

 

C0010

Goodwill

R0010

 

Overlopende acquisitiekosten

R0020

 

Immateriële activa

R0030

 

Uitgestelde belastingvorderingen

R0040

 

Surplus pensioenuitkeringen

R0050

 

Materiële vaste activa voor eigen gebruik

R0060

 

Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0070

 

Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)

R0080

 

Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

R0090

 

Aandelen

R0100

 

Aandelen — beursgenoteerd

R0110

 

Aandelen — niet-beursgenoteerd

R0120

 

Obligaties

R0130

 

Overheidsobligaties

R0140

 

Bedrijfsobligaties

R0150

 

Structured notes

R0160

 

Door zekerheden gedekte effecten

R0170

 

Instellingen voor collectieve belegging

R0180

 

Derivaten

R0190

 

Deposito's behalve kasequivalenten

R0200

 

Overige beleggingen

R0210

 

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

R0220

 

Leningen en hypotheken

R0230

 

Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten

R0240

 

Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken

R0250

 

Overige leningen en hypotheken

R0260

 

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:

R0270

 

Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0280

 

Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering

R0290

 

Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0300

 

Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0310

 

Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

R0320

 

Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0330

 

Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen

R0340

 

Deposito's ten gunste van cedenten

R0350

 

Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs

R0360

 

Vorderingen uit hoofde van herverzekering

R0370

 

Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)

R0380

 

Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)

R0390

 

Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

R0400

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

R0410

 

Overige, niet elders opgenomen activa

R0420

 

Totaal activa

R0500

 

Verplichtingen

 

C0010

Technische voorzieningen — schadeverzekering

R0510

 

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

R0520

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0530

 

Beste schatting

R0540

 

Risicomarge

R0550

 

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

R0560

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0570

 

Beste schatting

R0580

 

Risicomarge

R0590

 

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0600

 

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

R0610

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0620

 

Beste schatting

R0630

 

Risicomarge

R0640

 

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0650

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0660

 

Beste schatting

R0670

 

Risicomarge

R0680

 

Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0690

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0700

 

Beste schatting

R0710

 

Risicomarge

R0720

 

Overige technische voorzieningen

R0730

 

Voorwaardelijke verplichtingen

R0740

 

Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen

R0750

 

Pensioenuitkeringsverplichtingen

R0760

 

Deposito's van herverzekeraars

R0770

 

Uitgestelde belastingverplichtingen

R0780

 

Derivaten

R0790

 

Schulden aan kredietinstellingen

R0800

 

Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen

R0810

 

Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs

R0820

 

Schulden uit hoofde van herverzekering

R0830

 

Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)

R0840

 

Achtergestelde verplichtingen

R0850

 

Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen

R0860

 

Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen

R0870

 

Overige, niet elders opgenomen verplichtingen

R0880

 

Totaal verplichtingen

R0900

 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R1000

 

SR.02.01.01

Balans

Afgezonderd fonds of resterend deel

Z0020

 

Fondsnummer

Z0030

 


 

 

Waarde onder Solvabiliteit II

Waarde wettelijke jaarrekening

Activa

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Overlopende acquisitiekosten

R0020

 

 

Immateriële activa

R0030

 

 

Uitgestelde belastingvorderingen

R0040

 

 

Surplus pensioenuitkeringen

R0050

 

 

Materiële vaste activa voor eigen gebruik

R0060

 

 

Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0070

 

 

Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)

R0080

 

 

Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

R0090

 

 

Aandelen

R0100

 

 

Aandelen — beursgenoteerd

R0110

 

 

Aandelen — niet-beursgenoteerd

R0120

 

 

Obligaties

R0130

 

 

Overheidsobligaties

R0140

 

 

Bedrijfsobligaties

R0150

 

 

Structured notes

R0160

 

 

Door zekerheden gedekte effecten

R0170

 

 

Instellingen voor collectieve belegging

R0180

 

 

Derivaten

R0190

 

 

Deposito's behalve kasequivalenten

R0200

 

 

Overige beleggingen

R0210

 

 

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

R0220

 

 

Leningen en hypotheken

R0230

 

 

Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten

R0240

 

 

Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken

R0250

 

 

Overige leningen en hypotheken

R0260

 

 

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:

R0270

 

 

Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0280

 

 

Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering

R0290

 

 

Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0300

 

 

Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0310

 

 

Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

R0320

 

 

Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0330

 

 

Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen

R0340

 

 

Deposito's ten gunste van cedenten

R0350

 

 

Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs

R0360

 

 

Vorderingen uit hoofde van herverzekering

R0370

 

 

Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)

R0380

 

 

Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)

R0390

 

 

Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

R0400

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

R0410

 

 

Overige, niet elders opgenomen activa

R0420

 

 

Totaal activa

R0500

 

 

Verplichtingen

 

C0010

C0020

Technische voorzieningen — schadeverzekering

R0510

 

 

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

R0520

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0530

 

 

Beste schatting

R0540

 

 

Risicomarge

R0550

 

 

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

R0560

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0570

 

 

Beste schatting

R0580

 

 

Risicomarge

R0590

 

 

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0600

 

 

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

R0610

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0620

 

 

Beste schatting

R0630

 

 

Risicomarge

R0640

 

 

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0650

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0660

 

 

Beste schatting

R0670

 

 

Risicomarge

R0680

 

 

Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0690

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0700

 

 

Beste schatting

R0710

 

 

Risicomarge

R0720

 

 

Overige technische voorzieningen

 

 

 

Voorwaardelijke verplichtingen

R0740

 

 

Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen

R0750

 

 

Pensioenuitkeringsverplichtingen

R0760

 

 

Deposito's van herverzekeraars

R0770

 

 

Uitgestelde belastingverplichtingen

R0780

 

 

Derivaten

R0790

 

 

Schulden aan kredietinstellingen

R0800

 

 

Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen

R0810

 

 

Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs

R0820

 

 

Schulden uit hoofde van herverzekering

R0830

 

 

Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)

R0840

 

 

Achtergestelde verplichtingen

R0850

 

 

Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen

R0860

 

 

Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen

R0870

 

 

Overige, niet elders opgenomen verplichtingen

R0880

 

 

Totaal verplichtingen

R0900

 

 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R1000

 

 

S.02.02.01

Activa en verplichtingen, per valuta

 

 

 

 

 

 

Valuta's

 

 

 

 

 

 

C0010

Valutacode

 

 

 

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale waarde van alle valuta

Waarde van de rapportagevaluta onder Solvabiliteit II

Waarde van resterende overige valuta's

 

Waarde van belangrijke valuta's

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

Activa

 

 

 

 

 

 

 

Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0020

 

 

 

 

 

Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0030

 

 

 

 

 

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

R0040

 

 

 

 

 

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

R0050

 

 

 

 

 

Deposito's ten gunste van cedenten, vorderingen uit hoofde van verzekeringen en op intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

R0060

 

 

 

 

 

Overige activa

R0070

 

 

 

 

 

Totaal activa

R0100

 

 

 

 

 

Verplichtingen

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0110

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

R0120

 

 

 

 

 

Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering en herverzekering en aan intermediairs

R0130

 

 

 

 

 

Derivaten

R0140

 

 

 

 

 

Financiële verplichtingen

R0150

 

 

 

 

 

Voorwaardelijke verplichtingen

R0160

 

 

 

 

 

Overige verplichtingen

R0170

 

 

 

 

 

Totale verplichtingen

R0200

 

 

 

 

 


S.03.01.01

Posten buiten de balanstelling — algemeen

 

 

Maximumwaarde

Waarde van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen

Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden

Waarde van activa waarvoor zekerheden zijn gesteld

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven

R0010

 

 

 

 

Waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, verstrekt aan andere ondernemingen van dezelfde groep

R0020

 

 

 

 

Door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven

R0030

 

 

 

 

Waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, ontvangen van andere ondernemingen van dezelfde groep

R0040

 

 

 

 

Aangehouden zekerheden

 

 

 

 

 

Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties

R0100

 

 

 

 

Aangehouden zekerheden voor derivaten

R0110

 

 

 

 

Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen

R0120

 

 

 

 

Overige aangehouden zekerheden

R0130

 

 

 

 

Totale aangehouden zekerheden

R0200

 

 

 

 

Gestelde zekerheden

 

 

 

 

 

Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties

R0210

 

 

 

 

Gestelde zekerheden voor derivaten

R0220

 

 

 

 

Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)

R0230

 

 

 

 

Overige gestelde zekerheden

R0240

 

 

 

 

Totale gestelde zekerheden

R0300

 

 

 

 

Voorwaardelijke verplichtingen

 

 

 

 

 

Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

R0310

 

 

 

 

Waarvan voorwaardelijke verplichtingen aan andere entiteiten van dezelfde groep

R0320

 

 

 

 

Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

R0330

 

 

 

 

Totale voorwaardelijke verplichtingen

R0400

 

 

 

 


S.03.01.04

Posten buiten de balanstelling — algemeen

 

 

Maximumwaarde

Waarde van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen

Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden

Waarde van activa waarvoor zekerheden zijn gesteld

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Door de groep verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven

R0010

 

 

 

 

Door de groep ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven

R0030

 

 

 

 

Aangehouden zekerheden

 

 

 

 

 

Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties

R0100

 

 

 

 

Aangehouden zekerheden voor derivaten

R0110

 

 

 

 

Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen

R0120

 

 

 

 

Overige aangehouden zekerheden

R0130

 

 

 

 

Totale aangehouden zekerheden

R0200

 

 

 

 

Gestelde zekerheden

 

 

 

 

 

Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties

R0210

 

 

 

 

Gestelde zekerheden voor derivaten

R0220

 

 

 

 

Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)

R0230

 

 

 

 

Overige gestelde zekerheden

R0240

 

 

 

 

Totale gestelde zekerheden

R0300

 

 

 

 

Voorwaardelijke verplichtingen

 

 

 

 

 

Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

R0310

 

 

 

 

Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

R0330

 

 

 

 

Totale voorwaardelijke verplichtingen

R0400

 

 

 

 


S.03.02.01

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming ontvangen onbeperkte garanties

Garantiecode

Naam van garantieverlener

Code van garantieverlener

Type code van garantieverlener

Tot dezelfde groep behorende garantieverlener

Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Ingangsdatum van de garantie

Aanvullend eigen vermogen

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.03.02.04

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep ontvangen onbeperkte garanties

Garantiecode

Naam van garantieverlener

Code van garantieverlener

Type code van garantieverlener

Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Ingangsdatum van de garantie

Aanvullend eigen vermogen

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 


S.03.03.01

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties

Garantiecode

Naam van garantieontvanger

Code van garantieontvanger

Type code van garantieontvanger

Tot dezelfde groep behorende garantieontvanger

Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Schatting van de maximumwaarde van de garantie

Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Ingangsdatum van de garantie

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.03.03.04

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep verstrekte onbeperkte garanties

Garantiecode

Naam van garantieontvanger

Code van garantieontvanger

Type code van garantieontvanger

Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Schatting van de maximumwaarde van de garantie

Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Ingangsdatum van de garantie

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Activiteit per land

 

 

Branche

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderneming

Alle EER-landen

Totaal van door alle niet-EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten

 

 

In het land van herkomst door de onderneming gesloten overeenkomsten

In het kader van het vrij verrichten van diensten door de onderneming in EER-landen niet zijnde het land van herkomst gesloten overeenkomsten

In het kader van het vrij verrichten van diensten in het land van herkomst door een EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten

Totaal van door alle EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten in het land waar zij zijn gevestigd

Totaal van door alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

Totaal van door de onderneming en alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Land

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Geboekte premie-inkomsten

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Provisies

R0040

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Per EER-land

Per belangrijk niet-EER-land

 

 

In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten

In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

In het in aanmerking genomen land door de onderneming of een EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten

In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

In het in aanmerking genomen land door de onderneming of een EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

Door bijkantoren in belangrijke niet-EER-landen gesloten overeenkomsten

 

 

C0080

C0090

C0100

 

C0110

 

Land

R0010

 

 

 

 

Geboekte premie-inkomsten

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisies

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.02.01

Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder

 

 

Onderneming

Per EER-land

 

 

Vrij verrichten van diensten

Bijkantoor

Vrij verrichten van diensten

Bijkantoor

Vrij verrichten van diensten

 

 

C0010

C0020

C0030

 

Land

R0010

 

 

 

 

 

Frequentie van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

R0020

 

 

 

 

 

Gemiddelde kosten van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Premies, schaden en kosten, per branche

 

 

Branche: schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)

 

 

Ziektekostenverzekeringen

Inkomensbeschermingsverzekeringen

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

Overige motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Geboekte premie-inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdiende premies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche: schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)

Branche: geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Totaal

 

 

Rechtsbijstandverzekering

Hulpverlening

Diverse geldelijke verliezen

Ziekte

Ongevallen

Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Goederen

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Geboekte premie-inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdiende premies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche: schadeverzekeringsverplichtingen

 

 

Ziektekostenverzekeringen

Inkomensbeschermingsverzekeringen

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

Overige motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Kosten

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administratieve lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kosten van vermogensbeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kosten van schadebeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verwervingskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algemene kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaven

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche: schadeverzekeringsverplichtingen

Branche: geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Totaal

 

 

Rechtsbijstandverzekering

Hulpverlening

Diverse geldelijke verliezen

Ziekte

Ongevallen

Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Goederen

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Kosten

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administratieve lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kosten van vermogensbeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kosten van schadebeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verwervingskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algemene kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaven

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche: levensverzekeringsverplichtingen

Herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf

Totaal

 

 

Ziekteverzekeringen

Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Geboekte premie-inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdiende premies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administratieve lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kosten van vermogensbeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kosten van schadebeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche: levensverzekeringsverplichtingen

Herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf

Totaal

 

 

Ziekteverzekeringen

Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

 Verwervingskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algemene kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaven

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaalbedrag afkoopclausules

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Premies, schaden en kosten, per branche

 

 

Branche: schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)

 

 

Ziektekostenverzekeringen

Inkomensbeschermingsverzekeringen

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

Overige motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Geboekte premie-inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdiende premies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0320