ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 189

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
17 juli 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Kennisgeving van de inwerkingtreding van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites)

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1170 van de Commissie van 16 juli 2015 tot toevoeging van bepaalde hoeveelheden die in 2014 op grond van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad zijn ingehouden, aan de vangstquota voor 2015

2

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1171 van de Commissie van 16 juli 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

32

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1172 van de Commissie van 16 juli 2015 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 1 tot en met 7 juli 2015 zijn ingediend in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 341/2007 geopende tariefcontingenten voor knoflook

34

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1173 van de Raad van 14 juli 2015 tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 287 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

36

 

*

Besluit (EU) 2015/1174 van de Raad van 14 juli 2015 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, met betrekking tot de externe accountants van de Banka Slovenije

38

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1175 van de Commissie van 15 juli 2015 tot wijziging van Beschikking 2006/473/EG wat betreft de erkenning van het administratief district Gordonia in Zuid-Afrika als zijnde vrij van Guignardia citricarpa Kiely (alle voor Citrus pathogene stammen) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 4749)

39

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Oost-Timor inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ( PB L 173 van 3.7.2015 )

40

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

17.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 189/1


Kennisgeving van de inwerkingtreding van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites)

De Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites), die op 3 maart 1973 te Washington is ondertekend (1), is op 8 juli 2015 overeenkomstig artikel XXII, lid 2, van die overeenkomst in werking getreden.


(1)  PB L 75 van 19.3.2015, blz. 4.


VERORDENINGEN

17.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 189/2


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1170 VAN DE COMMISSIE

van 16 juli 2015

tot toevoeging van bepaalde hoeveelheden die in 2014 op grond van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad zijn ingehouden, aan de vangstquota voor 2015

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad van 6 mei 1996 tot invoering van aanvullende voorwaarden voor het meerjarenbeheer van de TAC's en quota (1), en met name artikel 4, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 kunnen de lidstaten de Commissie vóór 31 oktober van het jaar waarvoor het aan hen toegewezen vangstquotum geldt, verzoeken een gedeelte van hun quotum, dat ten hoogste 10 % mag bedragen, over te dragen naar het volgende jaar. De Commissie dient het betrokken quotum voor het volgende jaar met het ingehouden gedeelte te verhogen.

(2)

In de Verordeningen (EU) nr. 1262/2012 (2), (EU) nr. 1180/2013 (3), (EU) nr. 24/2014 (4) en (EU) nr. 43/2014 (5) van de Raad zijn voor 2014 vangstquota voor bepaalde bestanden vastgesteld en is gespecificeerd op welke bestanden de in Verordening (EG) nr. 847/96 bedoelde maatregelen kunnen worden toegepast.

(3)

Bij de Verordeningen (EU) nr. 1221/2014 (6), (EU) nr. 1367/2014 (7), (EU) 2015/104 (8) en (EU) 2015/106 (9) van de Raad zijn voor 2015 vangstquota voor bepaalde bestanden vastgesteld.

(4)

Sommige lidstaten hebben vóór 31 oktober 2014 op grond van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 verzocht een gedeelte van hun quota voor 2014 in te houden en naar het volgende jaar over te dragen. Met inachtneming van de in die verordening vermelde grenzen moeten de quota voor 2015 met de ingehouden hoeveelheden worden verhoogd.

(5)

Op 6 augustus 2014 heeft de Russische Federatie een embargo ingesteld op de invoer van bepaalde landbouw- en visserijproducten uit de Unie. Om rekening te houden met deze uitzonderlijke omstandigheden zijn de Verordeningen (EU) nr. 43/2014 en (EU) nr. 1180/2013 gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1221/2014, wat betreft de bestanden die het ergst of het meest rechtstreeks door het embargo zijn getroffen. Op grond van de wijziging werd toestemming verleend voor het verhogen van het percentage van de in 2014 niet-gebruikte hoeveelheden dat mag worden overgedragen naar de voor deze bestanden toegewezen quota voor 2015. De betrokken quota hebben dus al kunnen profiteren van een uitzonderlijke overdracht en worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de onderhavige verordening.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De vangstquota die voor 2015 zijn vastgesteld in de Verordeningen (EU) nr. 1221/2014, (EU) nr. 1367/2014 en (EU) 2015/104, worden overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening verhoogd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 juli 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 115 van 9.5.1996, blz. 3.

(2)  Verordening (EU) nr. 1262/2012 van de Raad van 20 december 2012 tot vaststelling, voor 2013 en 2014, van de vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen voor bepaalde bestanden van diepzeevissen (PB L 356 van 22.12.2012, blz. 22).

(3)  Verordening (EU) nr. 1180/2013 van de Raad van 19 november 2013 tot vaststelling, voor 2014, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn (PB L 313 van 22.11.2013, blz. 4).

(4)  Verordening (EU) nr. 24/2014 van de Raad van 10 januari 2014 tot vaststelling, voor 2014, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden in de Zwarte Zee (PB L 9 van 14.1.2014, blz. 1).

(5)  Verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad van 20 januari 2014 tot vaststelling, voor 2014, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn (PB L 24 van 28.1.2014, blz. 1).

(6)  Verordening (EU) nr. 1221/2014 van de Raad van 10 november 2014 tot vaststelling, voor 2015, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 43/2014 en (EU) nr. 1180/2013 (PB L 330 van 15.11.2014, blz. 16).

(7)  Verordening (EU) nr. 1367/2014 van de Raad van 15 december 2014 tot vaststelling, voor 2015 en 2016, van de vangstmogelijkheden voor vissersvaartuigen van de Unie voor bepaalde bestanden van diepzeevissen (PB L 366 van 20.12.2014, blz. 1).

(8)  Verordening (EU) 2015/104 van de Raad van 19 januari 2015 tot vaststelling, voor 2015, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 43/2014 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 779/2014 (PB L 22 van 28.1.2015, blz. 1).

(9)  Verordening (EU) 2015/106 van de Raad van 19 januari 2015 tot vaststelling, voor 2015, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden in de Zwarte Zee (PB L 19 van 24.1.2015, blz. 8).


BIJLAGE

Code lidstaat

Code bestand

Soort

Naam van het gebied

Definitief quotum 2014 (1) (in ton)

Vangsten 2014 (in ton)

Bijzondere voorwaarden vangsten 2014 (in ton)

Percentage definitief quotum

Overgedragen hoeveelheid (in ton)

BE

ANF/07.

Zeeduivel

VII

2 434,880

491,079

177,243

27,45 %

243,488

BE

ANF/2AC4-C

Zeeduivel

wateren van de Unie van IIa en IV

311,380

216,867

/

69,65 %

31,138

BE

ANF/8ABDE.

Zeeduivel

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

139,500

108,098

/

77,49 %

13,950

BE

COD/07A.

Kabeljauw

VIIa

11,080

9,151

/

82,59 %

1,108

BE

COD/07D

Kabeljauw

VII d

76,710

72,230

/

94,16 %

4,480

BE

COD/7XAD34

Kabeljauw

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1

355,370

141,495

/

39,82 %

35,537

BE

HAD/07A.

Schelvis

VIIa

8,790

7,035

/

80,03 %

0,879

BE

HAD/2AC4.

Schelvis

IV; wateren van de Unie van IIa

128,000

98,275

/

76,78 %

12,800

BE

HAD/5BC6A.

Schelvis

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb en VIa

0,070

/

/

n.v.t.

0,007

BE

HAD/7X7A34

Schelvis

VIIb-k, VIII, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

112,500

100,445

/

89,28 %

11,250

BE

HKE/2AC4-C

Heek

wateren van de Unie van IIa en IV

44,820

42,086

/

93,20 %

2,734

BE

HKE/571214

Heek

VI en VII; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

188,730

12,395

/

6,57 %

18,873

BE

HKE/8ABDE.

Heek

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

15,300

5,824

/

38,07 %

1,530

BE

LEZ/07.

Scharretong

VII

622,810

166,763

/

26,78 %

62,281

BE

LEZ/2AC4-C

Scharretong

wateren van de Unie van IIa en IV

10,690

9,791

/

91,59 %

0,899

BE

LEZ/8ABDE.

Scharretong

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

27,500

12,227

/

44,46 %

2,750

BE

LIN/04-C.

Leng

wateren van de Unie van IV

17,600

16,351

/

92,90 %

1,249

BE

LIN/6X14.

Leng

wateren van de Unie en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

99,740

80,200

/

80,41 %

9,974

BE

NEP/07.

Langoustine

VII

10,620

8,277

/

77,94 %

1,062

BE

NEP/2AC4-C

Langoustine

wateren van de Unie van IIa en IV

914,480

494,412

/

54,06 %

91,448

BE

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

5,560

0,083

/

1,49 %

0,556

BE

PLE/07A.

Schol

VIIa

165,030

99,898

/

60,53 %

16,503

BE

PLE/2A3AX4

Schol

IV; wateren van de Unie van IIa; het gedeelte van IIIa dat niet tot het Skagerrak en het Kattegat behoort

7 892,500

7 151,559

/

90,61 %

740,941

BE

PLE/7DE.

Schol

VIId en VIIe

1 437,630

1 429,908

/

99,46 %

7,722

BE

PLE/7FG.

Schol

VIIf en VIIg

183,000

181,270

/

99,05 %

1,730

BE

POK/2A34

Koolvis

IIIa en IV; wateren van de Unie van IIa, IIIb, IIIc en deelsectoren 22-32

6,000

4,485

/

74,75 %

0,600

BE

SOL/07D.

Tong

VII d

1 661,690

1 495,916

/

90,02 %

165,774

BE

SOL/07E.

Tong

VII e

29,380

24,828

/

84,51 %

2,938

BE

SOL/24-C.

Tong

wateren van de Unie van II en IV

971,480

964,970

/

99,33 %

6,510

BE

SOL/7FG.

Tong

VIIf en VIIg

720,800

703,148

/

97,55 %

17,652

BE

SOL/7HJK.

Tong

VIIh, VIIj en VIIk

53,190

42,106

/

79,16 %

5,319

BE

WHG/07A.

Wijting

VIIa

3,450

1,618

/

46,90 %

0,345

BE

WHG/7X7A-C

Wijting

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

347,060

311,723

/

89,82 %

34,706

DE

ANF/07.

Zeeduivel

VII

360,390

351,597

/

97,56 %

8,793

DE

ANF/2AC4-C

Zeeduivel

wateren van de Unie van IIa en IV

334,960

325,690

/

97,23 %

9,270

DE

ARU/1/2.

Grote zilvervis

wateren van de Unie en internationale wateren van I en II

26,730

0

/

0 %

2,673

DE

ARU/34-C

Grote zilvervis

wateren van de Unie van III en IV

204,820

204,323

/

99,76 %

0,497

DE

ARU/567.

Grote zilvervis

wateren van de Unie en internationale wateren van V, VI en VII

1 117,040

999,842

/

89,51 %

111,704

DE

BLI/5B67-

Blauwe leng

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, VI en VII

24,500

0

/

0 %

2,450

DE

BSF/56712

Zwarte haarstaartvis

Uniewateren en internationale wateren van V, VI, VII en XII

125,250

0

/

0 %

12,525

DE

COD/03AS

Kabeljauw

Kattegat

0,220

0,004

/

1,82 %

0,022

DE

COD/3DX32.

Kabeljauw

wateren van de Unie van de deelsectoren 25-32

5 796,140

0

791,277

13,65 %

579,614

DE

GFB/1234-

Gaffelkabeljauw

Uniewateren en internationale wateren van I, II, III en IV

9,990

0

/

0 %

0,999

DE

GFB/567-

Gaffelkabeljauw

Uniewateren en internationale wateren van V, VI en VII

11,100

0

/

0 %

1,110

DE

GHL/2A-C46

Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot

wateren van de Unie van IIa en IV; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb en VI

42,800

0

/

0 %

4,280

DE

HAD/2AC4.

Schelvis

IV; wateren van de Unie van IIa

689,950

355,219

316,511

97,36 %

18,220

DE

HAD/3A/BCD

Schelvis

IIIa, wateren van de Unie van deelsectoren 22-32

121,000

114,464

/

94,60 %

6,536

DE

HAD/5BC6A.

Schelvis

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb en VIa

5,180

0

/

0 %

0,518

DE

HAD/6B1214

Schelvis

wateren van de Unie en internationale wateren van VIb, XII en XIV

3,400

0

/

0 %

0,340

DE

HER/5B6ANB.

Haring

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, VIb en VIaN

3 361,170

3 354,224

/

99,79 %

6,946

DE

HKE/2AC4-C

Heek

wateren van de Unie van IIa en IV

216,130

119,835

/

55,75 %

21,613

DE

HKE/3A/BCD

Heek

IIIa; wateren van de Unie van de deelsectoren 22-32

3

0

/

0 %

0,300

DE

LEZ/2AC4-C

Scharretong

wateren van de Unie van IIa en IV

5,560

0,780

/

14,03 %

0,556

DE

LIN/04-C.

Leng

wateren van de Unie van IV

50,420

40,329

/

79,99 %

5,042

DE

LIN/1/2.

Leng

wateren van de Unie en internationale wateren van I en II

4,890

1,893

/

38,71 %

0,489

DE

LIN/3A/BCD

Leng

IIIa; wateren van de Unie van IIIbcd

1,420

0,545

/

38,38 %

0,142

DE

LIN/6X14.

Leng

wateren van de Unie en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

19,310

0,245

/

1,27 %

1,931

DE

MAC/8C3411

Makreel

VIIIc, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

1 205,500

0

1 205,476

100 %

0,453

DE

NEP/2AC4-C

Langoustine

wateren van de Unie van IIa en IV

484,170

416,656

/

86,05 %

48,417

DE

NEP/3A/BCD.

Langoustine

IIIa; wateren van de Unie van de deelsectoren 22-32

12,250

7,465

/

60,94 %

1,225

DE

PLE/2A3AX4

Schol

IV; wateren van de Unie van IIa; het gedeelte van IIIa dat niet tot het Skagerrak en het Kattegat behoort

6 387,000

4 211,595

10,832

66,11 %

638,700

DE

POK/2A34

Koolvis

IIIa en IV; wateren van de Unie van IIa, IIIb, IIIc en deelsectoren 22-32

9 824,600

8 754,943

/

89,11 %

982,460

DE

POK/56 -14

Koolvis

VI; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, XII en XIV

8,530

0

/

0 %

0,853

DE

RNG/5B67-

Grenadiervis

Uniewateren en internationale wateren van Vb, VI en VII

8,850

0

/

0 %

0,885

DE

RNG/8X14-

Grenadiervis

Uniewateren en internationale wateren van VIII, IX, X, XII en XIV

20,600

0

/

0 %

2,060

DE

SOL/24-C.

Tong

wateren van de Unie van II en IV

681,350

641,153

/

94,10 %

40,197

DE

SOL/3A/BCD

Tong

IIIa; wateren van de Unie van de deelsectoren 22-32

15,240

2,233

/

14,65 %

1,524

DE

USK/04-C.

Lom

wateren van de Unie van IV

21,080

1,893

/

8,98 %

2,108

DE

USK/1214EI

Lom

wateren van de Unie en internationale wateren van I, II en XIV

1,470

0

/

0 %

0,147

DE

USK/3A/BCD

Lom

IIIa, wateren van de Unie van deelsectoren 22-32

7,770

0,001

/

0,01 %

0,770

DE

USK/567EI

Lom

wateren van de Unie en internationale wateren van V, VI en VII

13,300

0

/

0 %

1,330

DE

WHB/1X14

Blauwe wijting

wateren van de Unie en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

27 144,970

20 735,395

3 691,752

89,99 %

2 714,497

DE

WHG/56-14

Wijting

VI; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, internationale wateren van XII en XIV

2,200

0

/

0 %

0,220

DK

ANF/2AC4-C

Zeeduivel

wateren van de Unie van IIa en IV

685,660

288,340

/

42,05 %

68,566

DK

ARU/34-C

Grote zilvervis

wateren van de Unie van III en IV

513,730

137,690

/

26,80 %

51,373

DK

ARU/567.

Grote zilvervis

wateren van de Unie en internationale wateren van V, VI en VII

838,550

710,920

/

84,78 %

83,855

DK

BOR/678-

Evervis

wateren van de Unie en internationale wateren van VI, VII en VIII

31 291,000

8 746,220

/

27,95 %

3 129,100

DK

COD/3DX32.

Kabeljauw

Uniewateren van de deelsectoren 25-32

15 945,440

0

5 948,150

37,30 %

1 594,544

DK

GHL/2A-C46

Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot

wateren van de Unie van IIa en IV; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb en VI

12,320

0

/

0 %

1,232

DK

HAD/2AC4.

Schelvis

IV; wateren van de Unie van IIa

1 192,020

1 078,790

/

90,50 %

113,230

DK

HAD/3A/BCD

Schelvis

IIIa, wateren van de Unie van deelsectoren 22-32

1 909,000

1 764,190

/

92,41 %

144,810

DK

HER/5B6ANB.

Haring

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, VIb en VIaN

24,750

19,700

/

79,60 %

2,475

DK

HKE/2AC4-C

Heek

wateren van de Unie van IIa en IV

1 307,160

553,790

/

42,37 %

130,716

DK

HKE/3A/BCD

Heek

IIIa; wateren van de Unie van de deelsectoren 22-32

1 149,680

258,590

/

22,49 %

114,968

DK

LEZ/2AC4-C

Scharretong

wateren van de Unie van IIa en IV

27,920

23,450

/

83,99 %

2,792

DK

LIN/04-C.

Leng

wateren van de Unie van IV

142,430

111,340

/

78,17 %

14,243

DK

LIN/1/2.

Leng

wateren van de Unie en internationale wateren van I en II

8,890

0

/

0 %

0,889

DK

LIN/3A/BCD

Leng

IIIa; wateren van de Unie van IIIbcd

71,330

63,880

/

89,56 %

7,133

DK

LIN/6X14.

Leng

wateren van de Unie en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

6,560

0

/

0 %

0,656

DK

NEP/2AC4-C

Langoustine

wateren van de Unie van IIa en IV

914,510

470,360

/

51,43 %

91,451

DK

NEP/3A/BCD.

Langoustine

IIIa; wateren van de Unie van de deelsectoren 22-32

4 117,870

2 844,750

/

69,08 %

411,787

DK

PLE/2A3AX4

Schol

IV; wateren van de Unie van IIa; het gedeelte van IIIa dat niet tot het Skagerrak en het Kattegat behoort

19 514,000

7 333,780

4 415,820

60,21 %

1 951,400

DK

POK/2A34

Koolvis

IIIa en IV; wateren van de Unie van IIa, IIIb, IIIc en deelsectoren 22-32

5 427,000

4 917,090

/

90,60 %

509,910

DK

POK/56-14

Koolvis

VI; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, XII en XIV

16,000

15,470

/

96,69 %

0,530

DK

PRA/2AC4-C

Noorse garnaal

wateren van de Unie van IIa en IV

2 071,060

107,150

/

5,17 %

207,106

DK

SOL/24-C.

Tong

wateren van de Unie van II en IV

351,210

315,590

/

89,86 %

35,121

DK

SOL/3A/BCD

Tong

IIIa; wateren van de Unie van de deelsectoren 22-32

351,890

283,080

/

80,45 %

35,189

DK

USK/04-C.

Lom

wateren van de Unie van IV

70,990

3,250

/

4,58 %

7,099

DK

USK/3A/BCD

Lom

IIIa; wateren van de Unie van de deelsectoren 22-32

16,630

1,210

/

7,28 %

1,663

DK

WHB/1X14

Blauwe wijting

wateren van de Unie en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

38 597,750

34 708,170

45,880

90,04 %

3 843,700

EE

BLI/5B67-

Blauwe leng

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, VI en VII

4,000

0

/

0 %

0,400

EE

COD/3DX32.

Kabeljauw

wateren van de Unie van de deelsectoren 25-32

1 666,370

0

165,069

9,91 %

166,637

EE

RNG/5B67-

Grenadiervis

Uniewateren en internationale wateren van Vb, VI en VII

69,300

0

/

0 %

6,930

ES

ANE/08.

Ansjovis

VIII

16 737,840

2 755,181

/

16,46 %

1 673,784

ES

ANF/07.

Zeeduivel

VII

3 300,710

3 011,828

/

91,25 %

288,882

ES

ANF/8ABDE.

Zeeduivel

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

1 300,550

1 062,647

/

81,71 %

130,055

ES

ANF/8C3411

Zeeduivel

VIIIc, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

2 103,170

1 956,693

/

93,04 %

146,477

ES

BLI/5B67-

Blauwe leng

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, VI en VII

12,000

10,800

/

90,00 %

1,200

ES

GHL/2A-C46

Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot

wateren van de Unie van IIa en IV; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb en VI

12,320

0

/

0 %

1,232

ES

HAD/6B1214

Schelvis

wateren van de Unie en internationale wateren van VIb, XII en XIV

0,330

0

/

0 %

0,033

ES

HKE/571214

Heek

VI en VII; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

15 545,900

14 745,757

/

94,85 %

800,143

ES

HKE/8ABDE.

Heek

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

10 547,660

7 444,799

2 491,896

94,21 %

610,965

ES

HKE/8C3411.

Heek

VIIIc, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

11 397,220

6 979,913

/

61,24 %

1 139,722

ES

JAX/08C.

Horsmakreel en bijvangsten

VIII c

19 444,850

18 897,069

36,630

97,37 %

511,101

ES

JAX/09.

Horsmakreel en bijvangsten

IX

10 168,630

10 168,067

/

99,99 %

0,563

ES

LEZ/07.

Scharretong

VII

5 199,790

3 227,351

/

62,07 %

519,979

ES

LEZ/56-14

Scharretong

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb; VI; internationale wateren van XII en XIV

505,740

129,342

/

25,57 %

50,574

ES

LEZ/8ABDE.

Scharretong

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

793,510

551,034

/

69,44 %

79,351

ES

LEZ/8C3411

Scharretong

VIIIc, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

2 199,880

934,369

/

42,47 %

219,988

ES

LIN/6X14.

Leng

wateren van de Unie en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

2 315,970

1 573,013

/

67,92 %

231,597

ES

MAC/8C3411

Makreel

VIIIc, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

42 110,380

34 920,382

1 537,107

86,58 %

4 211,038

ES

NEP/07.

Langoustine

VII

1 390,850

20,321

126,527

10,56 %

139,085

ES

NEP/08C.

Langoustine

VIII c

61,870

14,879

/

24,05 %

6,187

ES

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb;

34,720

0,152

/

0,44 %

3,472

ES

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

42,120

0,445

/

1,06 %

4,212

ES

NEP/9/3411

Langoustine

IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

33,690

24,403

/

72,43 %

3,369

ES

RNG/8X14-

Grenadiervis

Uniewateren en internationale wateren van VIII, IX, X, XII en XIV

3 410,000

2 895,712

304,000

93,83 %

210,288

ES

SBR/09-

Zeebrasem

Uniewateren en internationale wateren van IX

682,250

67,856

49,120

17,15 %

68,225

ES

SBR/10-

Zeebrasem

Uniewateren en internationale wateren van X

9,000

0

/

0 %

0,900

ES

USK/567EI.

Lom

wateren van de Unie en internationale wateren van V, VI en VII

15,770

15,762

/

99,95 %

0,008

ES

WHB/1X14

Blauwe wijting

wateren van de Unie en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

12 411,720

29,415

/

0,24 %

1 241,172

ES

WHB/8C3411

Blauwe wijting

VIIIc, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

26 806,790

24 301,590

/

90,65 %

2 505,200

ES

WHG/56-14

Wijting

VI; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, internationale wateren van XII en XIV

1,110

0

/

0 %

0,111

FI

COD/3DX32.

Kabeljauw

wateren van de Unie van de deelsectoren 25-32

1 284,010

0

339,873

26,47 %

128,401

FR

ALF/3X14-

Beryx spp.

Uniewateren en internationale wateren van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

21,120

13,766

/

65,18 %

2,112

FR

ANE/08.

Ansjovis

VIII

4 479,090

3 402,243

/

75,96 %

447,909

FR

ANF/07.

Zeeduivel

VII

18 678,450

14 168,831

/

75,86 %

1 867,845

FR

ANF/2AC4-C

Zeeduivel

wateren van de Unie van IIa en IV

64,020

35,974

/

56,19 %

6,402

FR

ANF/8ABDE.

Zeeduivel

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

8 351,760

6 804,687

/

81,48 %

835,176

FR

ANF/8C3411

Zeeduivel

VIIIc, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

56,950

44,391

/

77,95 %

5,695

FR

ARU/1/2.

Grote zilvervis

wateren van de Unie en internationale wateren van I en II

8,890

0

/

0 %

0,889

FR

ARU/34-C

Grote zilvervis

wateren van de Unie van III en IV

7,780

0,536

/

6,89 %

0,778

FR

ARU/567.

Grote zilvervis

wateren van de Unie en internationale wateren van V, VI en VII

7,780

0,080

/

1,03 %

0,778

FR

BLI/5B67-

Blauwe leng

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, VI en VII

2 017,960

1 549,058

/

76,76 %

201,796

FR

BSF/56712

Zwarte haarstaartvis

Uniewateren en internationale wateren van V, VI, VII en XII

3 510,710

2 185,617

/

62,26 %

351,071

FR

BSF/8910

Zwarte haarstaartvis

Uniewateren en internationale wateren van VIII, IX en X

32,190

9,234

/

28,69 %

3,219

FR

COD/07A.

Kabeljauw

VIIa

2,160

0,079

/

3,66 %

0,216

FR

COD/07D

Kabeljauw

VII d

1 501,440

1 243,900

/

82,85 %

150,144

FR

COD/7XAD34

Kabeljauw

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1

5 653,210

218,332

/

38,36 %

565,321

FR

GFB/1012-

Gaffelkabeljauw

Uniewateren en internationale wateren van X en XII

10,000

0,231

/

2,31 %

1,000

FR

GFB/1234-

Gaffelkabeljauw

Uniewateren en internationale wateren van I, II, III en IV

10,000

1,122

/

11,22 %

1,000

FR

GFB/567-

Gaffelkabeljauw

Uniewateren en internationale wateren van V, VI en VII

693,700

481,192

24,591

72,91 %

69,370

FR

GFB/89-

Gaffelkabeljauw

Uniewateren en internationale wateren van VIII en IX

16,600

14,384

/

86,65 %

1,660

FR

GHL/2A-C46

Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot

wateren van de Unie van IIa en IV; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb en VI

490,740

368,921

/

75,18 %

49,074

FR

HAD/07A.

Schelvis

VIIa

94,590

0,072

/

0,08 %

9,459

FR

HAD/2AC4.

Schelvis

IV; wateren van de Unie van IIa

526,670

215,752

/

40,97 %

52,667

FR

HAD/5BC6A.

Schelvis

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb en VIa

138,310

66,913

/

48,38 %

13,831

FR

HAD/6B1214

Schelvis

wateren van de Unie en internationale wateren van VIb, XII en XIV

57,980

0,086

/

0,15 %

5,798

FR

HAD/7X7A34

Schelvis

VIIb-k, VIII, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

6 500,400

6 386,416

/

98,25 %

113,984

FR

HER/5B6ANB.

Haring

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, VIb en VIaN

597,600

589,421

/

98,63 %

8,179

FR

HKE/2AC4-C

Heek

wateren van de Unie van IIa en IV

1 201,280

1 038,359

/

86,44 %

120,128

FR

HKE/571214

Heek

VI en VII; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

21 730,940

19 251,427

/

88,59 %

2 173,094

FR

HKE/8ABDE.

Heek

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

22 206,900

15 999,364

3 510,648

87,86 %

2 220,690

FR

HKE/8C3411.

Heek

VIIIc, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

1 094,170

137,015

/

12,52 %

109,417

FR

JAX/08C.

Horsmakreel en bijvangsten

VIII c

328,110

1,788

/

0,54 %

32,811

FR

LEZ/07.

Scharretong

VII

6 732,380

3 389,510

/

50,35 %

673,238

FR

LEZ/2AC4-C

Scharretong

wateren van de Unie van IIa en IV

37,520

8,156

/

21,74 %

3,752

FR

LEZ/56-14

Scharretong

wateren van de Unie en internationale wateren va Vb; VI; internationale wateren van XII en XIV

1 971,560

127,294

/

6,46 %

197,156

FR

LEZ/8ABDE.

Scharretong

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

1 085,470

919,510

/

84,71 %

108,547

FR

LEZ/8C3411

Scharretong

VIIIc, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

85,210

10,049

/

11,79 %

8,521

FR

LIN/04-C.

Leng

wateren van de Unie van IV

198,390

179,877

/

90,67 %

18,513

FR

LIN/1/2.

Leng

wateren van de Unie en internationale wateren van I en II

12,890

11,298

/

87,65 %

1,289

FR

LIN/6X14.

Leng

wateren van de Unie en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

3 267,720

2 435,022

/

74,52 %

326,772

FR

MAC/8C3411

Makreel

VIIIc, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

913,710

177,262

/

19,40 %

91,371

FR

NEP/07.

Langoustine

VII

4 204,560

462,945

/

10,77 %

420,456

FR

NEP/08C.

Langoustine

VIII c

13,460

0,925

/

6,87 %

1,346

FR

NEP/2AC4-C

Langoustine

wateren van de Unie van IIa en IV

27,080

0

/

0 %

2,708

FR

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb;

138,770

0

/

0 %

13,877

FR

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

4 284,550

2 801,545

/

65,39 %

428,455

FR

PLE/07A.

Schol

VIIa

16,000

0,062

/

0,39 %

1,600

FR

PLE/2A3AX4

Schol

IV; wateren van de Unie van IIa; het gedeelte van IIIa dat niet tot het Skagerrak en het Kattegat behoort

1 232,000

275,215

/

22,34 %

123,200

FR

PLE/7DE.

Schol

VIId en VIIe

2 917,240

2 532,598

/

86,81 %

291,724

FR

PLE/7FG.

Schol

VIIf en VIIg

155,700

154,863

/

99,46 %

0,837

FR

PLE/7HJK.

Schol

VIIh, VIIj en VIIk

50,700

50,693

/

99,99 %

0,007

FR

POK/2A34

Koolvis

IIIa en IV; wateren van de Unie van IIa, IIIb, IIIc en deelsectoren 22-32

12 366,000

9 382,012

/

75,87 %

1 236,600

FR

POK/56 -14

Koolvis

VI; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, XII en XIV

4 107,400

2 931,744

/

71,38 %

410,740

FR

RNG/5B67-

Grenadiervis

Uniewateren en internationale wateren van Vb, VI en VII

4 192,870

667,350

/

15,92 %

419,287

FR

RNG/8X14-

Grenadiervis

Uniewateren en internationale wateren van VIII, IX, X, XII en XIV

120,390

0,057

/

0,05 %

12,039

FR

SBR/678-

Zeebrasem

Uniewateren en internationale wateren van VI, VII en VIII

45,850

45,680

/

99,63 %

0,170

FR

SOL/07D.

Tong

VII d

3 105,560

2 481,903

/

79,92 %

310,556

FR

SOL/07E.

Tong

VII e

361,000

349,116

/

96,71 %

11,884

FR

SOL/24-C.

Tong

wateren van de Unie van II en IV

755,910

674,588

/

89,24 %

75,591

FR

SOL/7FG.

Tong

VIIf en VIIg

69,850

58,570

/

83,85 %

6,985

FR

SOL/7HJK.

Tong

VIIh, VIIj en VIIk

79,680

61,838

/

77,61 %

7,968

FR

SOL/8AB

Tong

VIIIa en VIIIb

3 724,200

3 716,200

/

99,79 %

8,000

FR

USK/04-C.

Lom

wateren van de Unie van IV

48,770

13,432

/

27,54 %

4,877

FR

USK/1214EI

Lom

wateren van de Unie en internationale wateren van I, II en XIV

10,370

9,078

/

87,54 %

1,037

FR

USK/567EI

Lom

wateren van de Unie en internationale wateren van V, VI en VII

610,500

226,596

/

37,12 %

61,050

FR

WHB/1X14

Blauwe wijting

wateren van de Unie en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

19 448,900

11 485,997

424,434

61,24 %

1 944,890

FR

WHG/07A.

Wijting

VIIa

1,330

0,336

/

25,26 %

0,133

FR

WHG/56-14

Wijting

VI; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, internationale wateren van XII en XIV

22,900

1,451

/

6,34 %

2,290

FR

WHG/7X7A-C

Wijting

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

12 894,890

7 041,728

/

54,61 %

1 289,489

IE

ALF/3X14-

Beryx spp.

Uniewateren en internationale wateren van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

9,110

0

/

0 %

0,911

IE

ANF/07.

Zeeduivel

VII

3 766,730

3 351,000

/

88,96 %

376,673

IE

ARU/34-C

Grote zilvervis

wateren van de Unie van III en IV

0,780

0

/

0 %

0,078

IE

ARU/567.

Grote zilvervis

wateren van de Unie en internationale wateren van V, VI en VII

0,880

0

/

0 %

0,088

IE

BLI/5B67-

Blauwe leng

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, VI en VII

6,020

0,228

/

3,79 %

0,602

IE

BOR/678-

Evervis

wateren van de Unie en internationale wateren van VI, VII en VIII

88 155,000

34 622,406

/

39,29 %

8 815,500

IE

BSF/56712

Zwarte haarstaartvis

Uniewateren en internationale wateren van V, VI, VII en XII

113,010

0

/

0 %

11,301

IE

COD/07A.

Kabeljauw

VIIa

154,410

147,634

/

95,61 %

6,776

IE

COD/7XAD34

Kabeljauw

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1

1 334,930

1 207,295

/

90,44 %

127,635

IE

GFB/567-

Gaffelkabeljauw

Uniewateren en internationale wateren van V, VI en VII

32,670

26,975

/

82,57 %

3,267

IE

GHL/2A-C46

Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot

wateren van de Unie van IIa en IV; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb en VI

11,000

0

/

0 %

1,100

IE

HAD/07A.

Schelvis

VIIa

564,740

541,202

/

95,83 %

23,538

IE

HAD/5BC6A.

Schelvis

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb en VIa

687,990

644,742

/

93,71 %

43,257

IE

HAD/6B1214

Schelvis

wateren van de Unie en internationale wateren van VIb, XII en XIV

97,320

93,691

/

96,27 %

3,629

IE

HAD/7X7A34

Schelvis

VIIb-k, VIII, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

2 106,100

2 097,103

/

99,57 %

8,997

IE

HER/5B6ANB.

Haring

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, VIb en VIaN

3 347,950

2 332,951

/

69,68 %

334,795

IE

HKE/571214

Heek

VI en VII; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

2 888,220

2 597,795

/

89,94 %

288,822

IE

LEZ/07.

Scharretong

VII

3 466,610

2 412,958

/

69,61 %

346,661

IE

LEZ/56-14

Scharretong

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb; VI; internationale wateren van XII en XIV

576,730

475,829

/

82,51 %

57,673

IE

LIN/6X14.

Leng

wateren van de Unie en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

662,250

586,987

/

88,64 %

66,225

IE

NEP/07.

Langoustine

VII

9 997,240

8 201,674

816,441

90,21 %

979,285

IE

NEP/*07U16

Langoustine

VII (Porcupine Bank — Eenheid 16)

906,140

816,441

/

90,10 %

89,699

IE

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb;

231,710

50,579

/

21,83 %

23,171

IE

PLE/07A.

Schol

VIIa

858,780

123,109

/

14,34 %

85,878

IE

PLE/7FG.

Schol

VIIf en VIIg

50,000

49,104

/

98,21 %

0,896

IE

POK/56 -14

Koolvis

VI; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, XII en XIV

449,500

127,875

/

28,45 %

44,950

IE

RNG/5B67-

Grenadiervis

Uniewateren en internationale wateren van Vb, VI en VII

31,770

0

/

0 %

3,177

IE

RNG/8X14-

Grenadiervis

Uniewateren en internationale wateren van VIII, IX, X, XII en XIV

4,570

0

/

0 %

0,457

IE

SOL/7HJK.

Tong

VIIh, VIIj en VIIk

178,040

82,700

/

46,45 %

17,804

IE

USK/567EI

Lom

wateren van de Unie en internationale wateren van V, VI en VII

54,430

1,714

/

3,15 %

5,443

IE

WHB/1X14

Blauwe wijting

wateren van de Unie en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

23 762,390

21 467,916

/

90,34 %

2 294,474

IE

WHG/07A.

Wijting

VIIa

61,550

59,660

/

96,93 %

1,890

IE

WHG/56-14

Wijting

VI; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, internationale wateren van XII en XIV

112,240

102,481

/

91,31 %

9,759

IE

WHG/7X7A-C

Wijting

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

7 623,740

6 872,720

/

90,15 %

751,020

LT

BSF/56712-

Zwarte haarstaartvis

Uniewateren en internationale wateren van V, VI, VII en XII

1,000

0

/

0 %

0,100

LT

COD/3DX32.

Kabeljauw

Uniewateren van de deelsectoren 25-32

4 618,340

0

1 196,954

25,92 %

461,834

LT

GHL/2A-C46

Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot

wateren van de Unie van IIa en IV; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb en VI

11,000

0

/

0 %

1,100

LT

RNG/5B67-

Grenadiervis

Uniewateren en internationale wateren van Vb, VI en VII

81,000

0

/

0 %

8,100

LT

RNG/8X14-

Grenadiervis

Uniewateren en internationale wateren van VIII, IX, X, XII en XIV

4,000

0

/

0 %

0,400

LV

COD/3DX32.

Kabeljauw

Uniewateren van de deelsectoren 25-32

6 082,300

0

1 998,200

32,85 %

608,230

NL

ANF/07.

Zeeduivel

VII

0,320

0

/

0 %

0,032

NL

ANF/2AC4-C

Zeeduivel

wateren van de Unie van IIa en IV

206,410

60,696

/

29,41 %

20,641

NL

ARU/1/2.

Grote zilvervis

wateren van de Unie en internationale wateren van I en II

21,070

0

/

0 %

2,107

NL

ARU/567.

Grote zilvervis

wateren van de Unie en internationale wateren van V, VI en VII

2 744,210

2 431,554

/

88,61 %

274,421

NL

COD/07A.

Kabeljauw

VIIa

0,100

0

/

0 %

0,010

NL

COD/07D

Kabeljauw

VII d

54,000

46,681

/

86,45 %

5,400

NL

COD/7XAD34

Kabeljauw

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1

3,260

0

/

0 %

0,326

NL

GFB/567-

Gaffelkabeljauw

Uniewateren en internationale wateren van V, VI en VII

33,900

0

/

0 %

3,390

NL

HAD/07A.

Schelvis

VIIa

0,020

0

/

0 %

0,002

NL

HAD/2AC4.

Schelvis

IV; wateren van de Unie van IIa

111,560

96,982

/

86,93 %

11,156

NL

HAD/7X7A34

Schelvis

VIIb-k, VIII, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

19,260

19,219

/

99,79 %

0,041

NL

HER/5B6ANB.

Haring

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, VIb en VIaN

3 094,280

2 785,353

/

90,02 %

308,927

NL

HKE/2AC4-C

Heek

wateren van de Unie van IIa en IV

91,100

53,889

/

95,33 %

9,111

NL

HKE/571214

Heek

VI en VII; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

228,420

158,930

/

69,58 %

22,842

NL

HKE/8ABDE.

Heek

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

28,480

4,273

/

15,00 %

2,848

NL

LEZ/2AC4-C

Scharretong

wateren van de Unie van IIa en IV

29,760

1,980

/

6,65 %

2,976

NL

LIN/04-C.

Leng

wateren van de Unie van IV

5,560

0

/

0 %

0,556

NL

LIN/6X14.

Leng

wateren van de Unie en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

0,130

0,084

/

64,62 %

0,013

NL

NEP/2AC4-C

Langoustine

wateren van de Unie van IIa en IV

1 315,930

1 145,066

/

87,02 %

131,593

NL

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb;

13,800

0

/

0 %

1,380

NL

PLE/07A.

Schol

VIIa

9,010

0

/

0 %

0,901

NL

PLE/2A3AX4

Schol

IV; wateren van de Unie van IIa; het gedeelte van IIIa dat niet tot het Skagerrak en het Kattegat behoort

42 870,700

27 810,886

/

64,87 %

4 287,070

NL

POK/2A34

Koolvis

IIIa en IV; wateren van de Unie van IIa, IIIb, IIIc en deelsectoren 22-32

46,000

41,273

/

89,72 %

4,600

NL

PRA/2AC4-C

Noorse garnaal

wateren van de Unie van IIa en IV

51,190

0,503

/

0,01 %

5,190

NL

SOL/24-C.

Tong

wateren van de Unie van II en IV

9 774,700

8 672,210

/

88,72 %

977,470

NL

SOL/3A/BCD

Tong

IIIa; wateren van de Unie van de deelsectoren 22-32

0,390

0,220

/

56,41 %

0,039

NL

SOL/7HJK.

Tong

VIIh, VIIj en VIIk

26,900

0

/

0 %

2,690

NL

WHB/1X14

Blauwe wijting

wateren van de Unie en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

42 267,870

35 203,366

2 897,115

90,14 %

4 167,389

NL

WHG/7X7A-C

Wijting

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

771,230

695,271

/

90,15 %

75,959

PL

COD/3DX32.

Kabeljauw

Uniewateren van de deelsectoren 25-32

20 483,840

0

11 055,357

53,97 %

2 048,384

PT

ALF/3X14-

Beryx spp.

Uniewateren en internationale wateren van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

184,000

178,716

/

97,13 %

5,284

PT

BSF/8910

Zwarte haarstaartvis

Uniewateren en internationale wateren van VIII, IX en X

4 037,470

2 123,349

/

52,59 %

403,747

PT

GFB/1012-

Gaffelkabeljauw

Uniewateren en internationale wateren van X en XII

40,000

10,358

/

25,90 %

4,000

PT

GFB/89-

Gaffelkabeljauw

Uniewateren en internationale wateren van VIII en IX

10,000

7,463

/

74,63 %

1,000

PT

HKE/8C3411.

Heek

VIIIc, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

5 320,460

2 554,318

/

47,82 %

532,046

PT

JAX/08C.

Horsmakreel en bijvangsten

VIII c

1 367,130

1 366,057

/

99,92 %

1,073

PT

JAX/09.

Horsmakreel en bijvangsten

IX

27 786,380

20 336,310

442,092

74,78 %

2 778,638

PT

LEZ/8C3411

Scharretong

VIIIc, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

104,620

103,550

/

98,98 %

1,070

PT

LIN/6X14.

Leng

Uniewateren en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

6,000

0,042

/

0,70 %

0,600

PT

MAC/8C3411

Makreel

VIIIc, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

8 405,500

8 053,498

/

95,81 %

352,002

PT

NEP/9/3411

Langoustine

IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

168,300

152,311

/

90,50 %

15,989

PT

SBR/09-

Zeebrasem

Uniewateren en internationale wateren van IX

177,420

79,447

1,021

45,35 %

17,742

PT

SBR/10-

Zeebrasem

Uniewateren en internationale wateren van X

1 016,800

762,325

/

74,97 %

101,680

PT

WHB/8C3411

Blauwe wijting

VIIIc, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

6 165,000

1 939,187

/

31,45 %

616,500

SE

ANF/2AC4-C

Zeeduivel

wateren van de Unie van IIa en IV

7,000

0,208

/

2,97 %

0,700

SE

ARU/34-C

Grote zilvervis

wateren van de Unie van III en IV

35,000

0

/

0 %

3,500

SE

COD/03AS.

Kabeljauw

Kattegat

35,000

34,905

/

99,73 %

0,095

SE

COD/3DX32.

Kabeljauw

Uniewateren van de deelsectoren 25-32

16 948,210

0

4 143,519

24,45 %

1 694,821

SE

HAD/2AC4.

Schelvis

IV; wateren van de Unie van IIa

47,850

23,282

/

48,66 %

4,785

SE

HKE/3A/BCD

Heek

IIIa; wateren van de Unie van de deelsectoren 22-32

207,840

25,222

/

12,14 %

20,784

SE

LIN/04-C.

Leng

wateren van de Unie van IV

11,100

0,364

/

3,28 %

1,110

SE

LIN/3A/BCD

Leng

IIIa; wateren van de Unie van IIIbcd

18,730

14,674

/

78,34 %

1,873

SE

NEP/3A/BCD.

Langoustine

IIIa; wateren van de Unie van de deelsectoren 22-32

1 473,840

1 262,116

/

85,63 %

147,384

SE

POK/2A34

Koolvis

IIIa en IV; wateren van de Unie van IIa, IIIb, IIIc en deelsectoren 22-32

438,000

432,438

/

98,73 %

5,562

SE

PRA/2AC4-C

Noorse garnaal

wateren van de Unie van IIa en IV

83,130

0

/

0 %

8,313

SE

SOL/3A/BCD

Tong

IIIa; wateren van de Unie van de deelsectoren 22-32

45,590

39,045

/

0 %

4,559

SE

USK/04-C.

Lom

wateren van de Unie van IV

6,660

0,003

/

0,05 %

0,666

SE

USK/3A/BCD

Lom

IIIa; wateren van de Unie van de deelsectoren 22-32

7,770

0,576

/

7,41 %

0,770

SE

WHB/1X14

Blauwe wijting

wateren van de Unie en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

52,970

0,408

/

0,77 %

5,297

UK

ALF/3X14-

Beryx spp.

Uniewateren en internationale wateren van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

10,110

0,485

/

4,80 %

1,011

UK

ANF/07.

Zeeduivel

VII

7 555,060

7 162,844

212,129

97,62 %

180,087

UK

ANF/2AC4-C

Zeeduivel

wateren van de Unie van IIa en IV

7 194,380

6 025,313

590,600

91,96 %

578,467

UK

ARU/1/2.

Grote zilvervis

wateren van de Unie en internationale wateren van I en II

43,360

0

/

0 %

4,336

UK

ARU/34-C

Grote zilvervis

wateren van de Unie van III en IV

17,790

0

/

0 %

1,779

UK

ARU/567.

Grote zilvervis

wateren van de Unie en internationale wateren van V, VI en VII

19,570

0

/

0 %

1,957

UK

BLI/5B67-

Blauwe leng

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, VI en VII

355,360

286,839

/

80,72 %

35,536

UK

BOR/678-

Evervis

wateren van de Unie en internationale wateren van VI, VII en VIII

8 103,000

34,800

/

0,43 %

810,300

UK

BSF/56712

Zwarte haarstaartvis

Uniewateren en internationale wateren van V, VI, VII en XII

180,190

112,166

/

62,25 %

18,019

UK

COD/07A.

Kabeljauw

VIIa

91,040

78,557

/

86,29 %

9,104

UK

COD/07D

Kabeljauw

VIId

158,520

155,734

/

98,24 %

2,786

UK

COD/7XAD34

Kabeljauw

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1

619,350

469,211

/

75,76 %

61,935

UK

GFB/567-

Gaffelkabeljauw

Uniewateren en internationale wateren van V, VI en VII

587,910

146,521

/

24,92 %

58,791

UK

GHL/2A-C46

Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot

wateren van de Unie van IIa en IV; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb en VI

536,600

327,874

/

61,10 %

53,660

UK

HAD/07A.

Schelvis

VIIa

637,500

425,948

/

66,82 %

63,750

UK

HAD/2AC4.

Schelvis

IV; wateren van de Unie van IIa

29 876,690

25 772,724

4 013,973

99,70 %

89,993

UK

HAD/6B1214

Schelvis

wateren van de Unie en internationale wateren van VIb, XII en XIV

1 176,780

1 152,102

/

97,90 %

24,678

UK

HAD/7X7A34

Schelvis

VIIb-k, VIII, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1.

814,730

784,858

/

96,33 %

29,872

UK

HER/5B6ANB.

Haring

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, VIb en VIaN

18 539,550

16 998,777

/

91,69 %

1 540,773

UK

HKE/2AC4-C

Heek

wateren van de Unie van IIa en IV

3 015,000

2 765,598

/

91,73 %

249,402

UK

HKE/571214

Heek

VI en VII; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

7 130,780

6 723,018

163,332

96,57 %

244,430

UK

LEZ/07.

Scharretong

VII

3 134,650

2 922,057

/

93,22 %

212,593

UK

LEZ/2AC4-C

Scharretong

wateren van de Unie van IIa en IV

2 185,360

1 468,449

/

67,19 %

218,536

UK

LEZ/56-14

Scharretong

wateren van de Unie en internationale wateren van Vb; VI; internationale wateren van XII en XIV

1 395,930

560,063

/

40,12 %

139,593

UK

LIN/04-C.

Leng

wateren van de Unie van IV

2 152,300

2 018,075

/

93,76 %

134,225

UK

LIN/1/2.

Leng

wateren van de Unie en internationale wateren van I en II

8,890

0,494

/

5,56 %

0,889

UK

LIN/3A/BCD

Leng

IIIa; wateren van de Unie van IIIbcd

5,000

0

/

0 %

0,500

UK

LIN/6X14.

Leng

wateren van de Unie en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

2 973,980

2 718,859

/

91,42 %

255,121

UK

NEP/07.

Langoustine

VII

7 794,800

6 438,547

96,881

83,84 %

779,480

UK

NEP/2AC4-C

Langoustine

wateren van de Unie van IIa en IV

13 822,990

11 158,857

/

80,73 %

1 382,299

UK

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb;

16 682,850

12 715,768

/

76,22 %

1 668,285

UK

PLE/07A.

Schol

VIIa

351,960

58,531

/

16,63 %

35,196

UK

PLE/2A3AX4

Schol

IV; wateren van de Unie van IIa; het gedeelte van IIIa dat niet tot het Skagerrak en het Kattegat behoort

26 216,800

16 856,415

424,477

65,92 %

2 621,680

UK

PLE/7FG.

Schol

VIIf en VIIg

28,300

24,516

/

86,63 %

2,830

UK

PLE/7HJK.

Schol

VIIh, VIIj en VIIk

16,000

15,010

/

93,81 %

0,990

UK

POK/2A34

Koolvis

IIIa en IV; wateren van de Unie van IIa, IIIb, IIIc en deelsectoren 22-32

8 809,400

8 612,835

/

97,77 %

196,565

UK

POK/56 -14

Koolvis

VI; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, XII en XIV

3 893,580

3 325,546

/

85,41 %

389,358

UK

PRA/2AC4-C

Noorse garnaal

wateren van de Unie van IIa en IV

581,070

0,100

/

0,02 %

58,107

UK

RNG/5B67-

Grenadiervis

Uniewateren en internationale wateren van Vb, VI en VII

227,290

7,150

/

3,15 %

22,729

UK

SOL/07D.

Tong

VIId

721,820

648,752

/

89,88 %

72,182

UK

SOL/07E.

Tong

VIIe

522,400

509,613

/

97,55 %

12,787

UK

SOL/24-C.

Tong

wateren van de Unie van II en IV

929,420

842,055

/

90,60 %

87,365

UK

SOL/7FG.

Tong

VIIf en VIIg

255,250

252,487

/

98,92 %

2,763

UK

SOL/7HJK.

Tong

VIIh, VIIj en VIIk

88,980

53,619

/

60,26 %

8,898

UK

USK/04-C.

Lom

wateren van de Unie van IV

106,530

60,518

/

56,81 %

10,653

UK

USK/1214EI

Lom

wateren van de Unie en internationale wateren van I, II en XIV

7,400

7,371

/

99,61 %

0,029

UK

USK/567EI

Lom

wateren van de Unie en internationale wateren van V, VI en VII

290,480

67,029

/

23,08 %

29,048

UK

WHB/1X14

Blauwe wijting

wateren van de Unie en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

28 430,200

27 810,875

/

97,82 %

619,325

UK

WHG/07A.

Wijting

VIIa

21,170

10,929

/

51,62 %

2,117

UK

WHG/56-14

Wijting

VI; wateren van de Unie en internationale wateren van Vb, internationale wateren van XII en XIV

183,410

105,259

/

57,39 %

18,341

UK

WHG/7X7A-C

Wijting

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

1 646,500

1 404,308

/

85,29 %

164,650


(1)  Voor de betrokken lidstaat, op grond van de desbetreffende verordeningen inzake de vangstmogelijkheden, beschikbare quota, rekening houdend met het ruilen van vangstmogelijkheden overeenkomstig artikel 16, lid 8, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22), het overdragen van quota overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad en/of het opnieuw toewijzen en verlagen van vangstmogelijkheden overeenkomstig de artikelen 37 en 105 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1).


17.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 189/32


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1171 VAN DE COMMISSIE

van 16 juli 2015

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1),

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft (2), en met name artikel 136, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XVI, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 juli 2015.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1.


BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA

179,5

MK

39,0

ZZ

109,3

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 93 10

TR

113,5

ZZ

113,5

0805 50 10

AR

126,5

TR

109,0

UY

111,4

ZA

128,7

ZZ

118,9

0808 10 80

AR

95,4

BR

111,1

CL

135,1

NZ

158,9

US

172,6

UY

155,7

ZA

125,4

ZZ

136,3

0808 30 90

AR

114,9

CL

142,9

NZ

307,3

ZA

137,9

ZZ

175,8

0809 10 00

TR

249,4

ZZ

249,4

0809 29 00

CA

1 187,7

TR

232,0

US

493,3

ZZ

637,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

142,5

ZZ

142,5

0809 40 05

BA

70,3

IL

133,1

ZZ

101,7


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1106/2012 van de Commissie van 27 november 2012 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de bijwerking van de nomenclatuur van landen en gebieden betreft (PB L 328 van 28.11.2012, blz. 7). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.


17.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 189/34


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1172 VAN DE COMMISSIE

van 16 juli 2015

tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 1 tot en met 7 juli 2015 zijn ingediend in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 341/2007 geopende tariefcontingenten voor knoflook

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 188, leden 1 en 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 341/2007 van de Commissie (2) zijn jaarlijkse tariefcontingenten geopend voor de invoer van knoflook.

(2)

De hoeveelheden waarop de A-invoercertificaataanvragen betrekking hebben die tijdens de eerste zeven kalenderdagen van juli 2015 voor de deelperiode van 1 september 2015 tot en met 30 november 2015 zijn ingediend, zijn, voor bepaalde contingenten, groter dan de beschikbare hoeveelheden. Bijgevolg dient te worden bepaald in hoeverre A-invoercertificaten kunnen worden afgegeven, door de overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie (3) berekende toewijzingscoëfficiënt vast te stellen, die moet worden toegepast op de gevraagde hoeveelheden.

(3)

Met het oog op de efficiëntie van de maatregel dient deze verordening in werking te treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij de onderhavige verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënt wordt toegepast op de hoeveelheden waarop de A-invoercertificaataanvragen betrekking hebben die op grond van Verordening (EG) nr. 341/2007 voor de deelperiode van 1 september 2015 tot en met 30 november 2015 zijn ingediend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 juli 2015.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  Verordening (EG) nr. 341/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten en instelling van een stelsel van invoercertificaten en certificaten van oorsprong voor uit derde landen ingevoerde knoflook en bepaalde andere landbouwproducten (PB L 90 van 30.3.2007, blz. 12).

(3)  Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13).


BIJLAGE

Oorsprong

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt — voor de deelperiode van 1.9.2015 tot en met 30.11.2015 ingediende aanvragen

(%)

Argentinië

Traditionele importeurs

09.4104

Nieuwe importeurs

09.4099

China

Traditionele importeurs

09.4105

74,341279

Nieuwe importeurs

09.4100

0,479293

Andere derde landen

Traditionele importeurs

09.4106

Nieuwe importeurs

09.4102


BESLUITEN

17.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 189/36


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/1173 VAN DE RAAD

van 14 juli 2015

tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 287 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1), en met name artikel 395, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Volgens punt 14 van artikel 287 van Richtlijn 2006/112/EG mag Polen een vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde (btw) toekennen aan belastingplichtigen met een jaaromzet die ten hoogste gelijk is aan de tegenwaarde van 10 000 EUR in de nationale munteenheid tegen de op de dag van toetreding geldende omrekeningskoers.

(2)

Bij Beschikking 2009/790/EG van de Raad (2) werd Polen gemachtigd om tot 31 december 2012 en bij wijze van uitzondering vrijstelling van btw te verlenen aan belastingplichtigen met een jaaromzet die ten hoogste gelijk is aan de tegenwaarde van 30 000 EUR in de nationale munteenheid tegen de op de dag van toetreding geldende omrekeningskoers.

(3)

Bij Uitvoeringsbesluit 2012/769/EU van de Raad (3) is de in Beschikking 2009/790/EG vastgestelde derogatiemaatregel verlengd tot 31 december 2015.

(4)

Bij brief, aangekomen bij de Commissie op 23 december 2014, heeft Polen verzocht om machtiging tot verdere verlenging van een maatregel die afwijkt van artikel 287, punt 14, van Richtlijn 2006/112/EG, zodat Polen belastingplichtigen met een jaaromzet die ten hoogste gelijk is aan de tegenwaarde van 30 000 EUR in de nationale munteenheid tegen de op de dag van toetreding geldende omrekeningskoers, van de btw kan blijven vrijstellen. Hierdoor zullen deze belastingplichtigen van sommige of alle in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van titel XI van Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde btw-verplichtingen ontheven blijven.

(5)

Bij brief van 6 februari 2015 heeft de Commissie de overige lidstaten van het verzoek van Polen in kennis gesteld. Bij brief van 9 februari 2015 heeft de Commissie Polen meegedeeld dat zij over alle gegevens beschikte die zij nodig achtte voor de beoordeling van het verzoek.

(6)

Uit de door Polen verstrekte gegevens blijkt dat 103 617 belastingplichtigen van deze maatregel gebruik hebben kunnen maken en dat de begrotingsinkomsten uit de btw hierdoor in 2013 naar schatting met 0,32 % zijn gedaald.

(7)

Aangezien dit hogere drempelbedrag de btw-verplichtingen voor de kleinste bedrijven heeft verlicht, terwijl zij overeenkomstig artikel 290 van Richtlijn 2006/112/EG nog altijd voor het normale btw-stelsel kunnen kiezen, dient Polen te worden gemachtigd de maatregel gedurende een nieuwe beperkte periode toe te passen.

(8)

De derogatie heeft geen gevolgen voor de eigen middelen van de Unie uit de btw.

(9)

Beschikking 2009/790/EG dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2 van Beschikking 2009/790/EG wordt vervangen door:

„Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2018.”.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag van kennisgeving.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de Republiek Polen.

Gedaan te Brussel, 14 juli 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

P. GRAMEGNA


(1)  PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.

(2)  Beschikking 2009/790/EG van de Raad van 20 oktober 2009 waarbij de Republiek Polen wordt gemachtigd een maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 287 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 283 van 30.10.2009, blz. 53).

(3)  Uitvoeringsbesluit 2012/769/EU van de Raad van 4 december 2012 tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij de Republiek Polen wordt gemachtigd een maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 287 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 338 van 12.12.2012, blz. 27).


17.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 189/38


BESLUIT (EU) 2015/1174 VAN DE RAAD

van 14 juli 2015

tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, met betrekking tot de externe accountants van de Banka Slovenije

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Protocol nr. 4 betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 27.1,

Gelet op de aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 10 juni 2015 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banka Slovenije (ECB/2015/23) (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De rekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) en van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, worden gecontroleerd door onafhankelijke externe accountants, die op aanbeveling van de Raad van bestuur van de ECB zijn aanvaard door de Raad.

(2)

Het mandaat van de huidige externe accountants van de Banka Slovenije, Deloitte revizija d.o.o., is na de audit van het boekjaar 2014 geëindigd. Het is derhalve noodzakelijk om met ingang van het boekjaar 2015 een nieuwe externe accountant te benoemen.

(3)

Banka Slovenije koos Ernst & Young d.o.o. als haar externe accountant voor de boekjaren 2015 tot en met 2017.

(4)

De raad van bestuur van de ECB heeft aanbevolen om Ernst & Young d.o.o. te benoemen tot externe accountant van de Banka Slovenije voor de boekjaren 2015 tot en met 2017.

(5)

Op grond van de aanbeveling van de Raad van bestuur van de ECB moet Besluit 1999/70/EG van de Raad (2) dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1, lid 13 van Besluit 1999/70/EG wordt vervangen door:

„13.

Ernst & Young d.o.o. wordt aanvaard als de externe accountant van de Banka Slovenije voor de boekjaren 2015 tot en met 2017.”.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag van de kennisgeving ervan.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de Europese Centrale Bank.

Gedaan te Brussel, 14 juli 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

P. GRAMEGNA


(1)  PB C 201 van 18.6.2015, blz. 1.

(2)  Besluit 1999/70/EG van de Raad van 25 januari 1999 betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken (PB L 22 van 29.1.1999, blz. 69).


17.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 189/39


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/1175 VAN DE COMMISSIE

van 15 juli 2015

tot wijziging van Beschikking 2006/473/EG wat betreft de erkenning van het administratief district Gordonia in Zuid-Afrika als zijnde vrij van Guignardia citricarpa Kiely (alle voor Citrus pathogene stammen)

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 4749)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (1), en met name bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 16.4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2006/473/EG van de Commissie (2) zijn bepaalde administratieve districten van de Zuid-Afrikaanse provincie Northern Cape erkend als zijnde vrij van Guignardia citricarpa Kiely (alle voor Citrus pathogene stammen).

(2)

Op basis van de door Zuid-Afrika verstrekte informatie betreffende het administratief district Gordonia in de provincie Northern Cape en aangezien geen citrusvruchten van oorsprong uit dat gebied aangetast door Guignardia citricarpa Kiely (alle voor Citrus pathogene stammen) zijn onderschept, blijkt dat het administratief district Gordonia vrij is van dat schadelijke organisme. Het moet dan ook worden erkend als zijnde vrij van Guignardia citricarpa Kiely (alle voor Citrus pathogene stammen).

(3)

Beschikking 2006/473/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 3, lid 2, onder a), van Beschikking 2006/473/EG wordt vervangen door:

„a)

Zuid-Afrika: Western Cape; Northern Cape: de administratieve districten Gordonia, Hartswater en Warrenton;”.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 15 juli 2015.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.

(2)  Beschikking 2006/473/EG van de Commissie van 5 juli 2006 waarbij sommige derde landen en sommige gebieden van derde landen worden erkend als zijnde vrij van Xanthomonas campestris (alle voor Citrus pathogene stammen), Cercospora angolensis Carv. et Mendes of Guignardia citricarpa Kiely (alle voor Citrus pathogene stammen) (PB L 187 van 8.7.2006, blz. 35).


Rectificaties

17.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 189/40


Rectificatie van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Oost-Timor inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

( Publicatieblad van de Europese Unie L 173 van 3 juli 2015 )

Bladzijde 3:

in plaats van:

„Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.”

te lezen:

„Съставено в Брюксел на двадесет и шести май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého šestého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-six mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset šestog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit sestajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șase mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne šestindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte maj tjugohundrafemton.”