ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 181

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
9 juli 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1100 van de Commissie van 7 juli 2015 betreffende de rapportageplicht van de lidstaten in het kader van het toezicht op de spoormarkt ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) 2015/1101 van de Commissie van 8 juli 2015 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van difenoconazool, fluopicolide, fluopyram, isopyrazam en pendimethalin in of op bepaalde producten ( 1 )

27

 

*

Verordening (EU) 2015/1102 van de Commissie van 8 juli 2015 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het schrappen van bepaalde aromastoffen uit de EU-lijst ( 1 )

54

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1103 van de Commissie van 8 juli 2015 tot verlening van een vergunning voor bètacaroteen als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten ( 1 )

57

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1104 van de Commissie van 8 juli 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 237/2012 wat betreft een nieuwe vorm van alfa-galactosidase (EC 3.2.1.22), geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94), en endo-1,4-bèta-glucanase (EC 3.2.1.4), geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 120604) (vergunninghouder Kerry Ingredients and Flavours) ( 1 )

61

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1105 van de Commissie van 8 juli 2015 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 en Enterococcus faecium DSM 21913 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen en voor minder gangbare pluimveesoorten met uitzondering van legvogels, tot verlening van een vergunning voor dat preparaat voor gebruik in drinkwater voor mestkippen en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 544/2013 van de Commissie wat het maximumgehalte van dat toevoegingsmiddel in volledig diervoeder betreft en de verenigbaarheid van dat toevoegingsmiddel met coccidiostatica (vergunninghouder Biomin GmbH) ( 1 )

65

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1106 van de Commissie van 8 juli 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 540/2011 en (EU) nr. 1037/2012 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof isopyrazam ( 1 )

70

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1107 van de Commissie van 8 juli 2015 tot goedkeuring van de basisstof Salix spp cortex overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

72

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1108 van de Commissie van 8 juli 2015 tot goedkeuring van de basisstof azijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

75

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1109 van de Commissie van 8 juli 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

78

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1110 van de Commissie van 8 juli 2015 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 26 juni 2015 tot en met 3 juli 2015 zijn ingediend in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 969/2006 geopende tariefcontingent voor maïs

80

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1111 van de Commissie van 7 juli 2015 betreffende de overeenstemming van het gezamenlijk voorstel van de betrokken lidstaten voor de uitbreiding van de Noordzee-Oostzeecorridor voor goederenvervoer per spoor met artikel 5 van Verordening (EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 4507)

82

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

9.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 181/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1100 VAN DE COMMISSIE

van 7 juli 2015

betreffende de rapportageplicht van de lidstaten in het kader van het toezicht op de spoormarkt

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (1), en met name artikel 15, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Met het oog op het toezicht op de spoormarkt zijn de lidstaten volgens artikel 15, lid 5, van Richtlijn 2012/34/EU verplicht om verslag uit te brengen over het gebruik van de netten en de ontwikkeling van de kadervoorwaarden in de spoorsector.

(2)

Op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie dient de Commissie om de twee jaar verslag uit te brengen aan het Europees Parlement en de Raad over de onderwerpen die worden vermeld in artikel 15, lid 4, van Richtlijn 2012/34/EU.

(3)

De lidstaten bezorgen de Commissie al een aantal jaren de nodige informatie op vrijwillige basis. Met het oog op de eenvormigheid en vergelijkbaarheid van de door de lidstaten verstrekte gegevens moeten precieze regels voor de inhoud en opmaak van die gegevens worden opgesteld.

(4)

Deze verordening voorziet in een jaarlijks door de lidstaten in te vullen vragenlijst met het oog op het toezicht op de technische en economische omstandigheden en de marktontwikkelingen van het spoorvervoer in de Unie.

(5)

Voor het verzamelen van de nodige gegevens moeten de lidstaten op nationaal niveau samenwerken met sociale partners, gebruikers, regelgevende instanties en andere betrokken bevoegde instanties.

(6)

De Commissie stelt vast welke gegevens via de vragenlijst moeten worden ingediend en houdt daarbij rekening met bestaande bronnen en gegevens die al in het kader van de huidige rapportageplicht worden verstrekt, om de extra last voor de sector en de lidstaten zoveel mogelijk te beperken. In het bijzonder dient de Commissie waar mogelijk gegevens te gebruiken die krachtens de volgende rechtshandelingen zijn gerapporteerd:

Verordening (EEG) nr. 1108/70 van de Raad (2), wat betreft de gegevens over de investeringen in spoorweginfrastructuur,

Verordening (EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de Raad (3), wat betreft de gegevens over het verkeer op het spoorwegnet en de gegevens over ongevallen,

Verordening (EG) nr. 1708/2005 van de Commissie (4), met name de bijlagen I en II, wat betreft de gegevens over het personenvervoer per spoor,

Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad (5), wat betreft de jaarlijkse verslagen over kwaliteitsprestaties die door spoorwegondernemingen worden gepubliceerd, en

Verordening (EU) nr. 1300/2014 (6) van de Commissie, wat betreft de inventaris van activa die door de lidstaten wordt vastgesteld voor het toezicht op en de evaluatie van de toegankelijkheid van het spoorwegsysteem van de Unie voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit.

(7)

Het Europees netwerk van toezichthoudende instanties voor het spoor moet nauw worden betrokken bij de volgens artikel 15 van Richtlijn 2012/34/EU verplichte verslaggeving, alsook bij het bijwerken van de methode voor het verzamelen van gegevens.

(8)

De vragenlijst in de bijlage moet voor het verzamelen van gegevens worden gebruikt vanaf verslagjaar 2015. Aangezien de lidstaten de bestaande mechanismen voor gegevensverzameling misschien moeten aanpassen na de inwerkingtreding van deze verordening, moet voor de eerste twee verslagjaren worden voorzien in een overgangsperiode. Tijdens die overgangsperiode moeten de lidstaten de Commissie op de hoogte brengen van afwijkingen in de inhoud en opmaak van de desbetreffende onderdelen van de vragenlijst, om een foute interpretatie te vermijden.

(9)

Op verzoek van de betrokken spoorwegonderneming en als dat gerechtvaardigd is op grond van het handelsgeheim, kunnen de lidstaten de in punt 7 van de vragenlijst gevraagde gegevens onder pseudoniem indienen.

(10)

Alle betrokken partijen moeten de in het kader van deze verordening verzamelde gegevens kunnen inkijken, behalve als het handelsgeheim moet worden gerespecteerd.

(11)

Door de technische en wetenschappelijke vooruitgang kunnen methodologieën, definities en werkwijzen voor het verzamelen van gegevens na verloop van tijd veranderen. De omvang van de vragenlijst kan ook worden beperkt of uitgebreid als gevolg van de ontwikkelingen op de spoormarkt en de betere beschikbaarheid van gegevens. De bijlage bij deze verordening moet daarom regelmatig worden bijgewerkt overeenkomstig de onderzoeksprocedure als bedoeld in artikel 62, lid 3, van Richtlijn 2012/34/EU.

(12)

Via de werkgroep voor toezicht op de spoormarkt heeft de Commissie overlegd met de sociale partners van de spoorsector en met gebruikers. Ook heeft zij het Europees netwerk van toezichthoudende instanties voor het spoor geraadpleegd.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 62, lid 1, van Richtlijn 2012/34/EU bedoelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

In deze verordening worden de inhoud en de opmaak vastgesteld van de gegevens die de lidstaten aan de Commissie moeten verstrekken in het kader van hun rapportageplicht voor het toezicht op de spoormarkt.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening zijn de definities van artikel 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad (7), artikel 2, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad (8) en artikel 3 van Richtlijn 2012/34/EU van toepassing.

Daarnaast gelden de volgende definities:

a)   „toegangsrechten” (TAC): inning van heffingen voor het minimumtoegangspakket als bedoeld in punt 1 van bijlage II bij Richtlijn 2012/34/EU;

b)   „hogesnelheidsdiensten”: passagiersdiensten die worden verleend door hogesnelheidstreinen, met inbegrip van kantelbaktreinen, die ten minste op een gedeelte van de dienst een snelheid van minstens 200 km/u halen; het gebruik van hogesnelheidsinfrastructuur is niet altijd nodig;

c)   „conventionele langeafstandsdiensten”: andere passagiersdiensten dan stedelijke, voorstedelijke, regionale of hogesnelheidsdiensten;

d)   „station”: plaats op een spoorlijn waar een passagierstrein kan vertrekken, halt houden of de reis beëindigen;

e)   „goederenterminal”: plaats die is uitgerust voor overlading en opslag van intermodale transporteenheden, als ten minste één van de vervoerswijzen de spoorweg is;

f)   „totale vergoeding van de staat” (in het kader van contractuele overeenkomsten): totaalbedrag dat de staat is overeengekomen te betalen aan de infrastructuurbeheerder als financiering gedurende de gehele looptijd van het contract;

g)   „toezichthoudende instantie”: instantie die overeenkomstig de nationale wetgeving controleert of de infrastructuurbeheerder de contractuele overeenkomst naleeft;

h)   „spoor”: paar rails waarop spoorvoertuigen kunnen rijden;

i)   „specifieke hogesnelheidslijn”: lijn die speciaal is aangelegd voor verkeer met een snelheid van gewoonlijk ten minste 250 km/h op de hoofdsegmenten; op verbindingssegmenten kan de snelheid worden verlaagd om rekening te houden met de plaatselijke omstandigheden;

j)   „knooppunt”: belangrijk punt op het spoorwegnet waar verschillende spoorlijnen met elkaar verbonden zijn;

k)   „internationale passagierstrein”: passagiersdienst waarbij de trein minstens één grens van een lidstaat overschrijdt en de passagiers tussen stations in verschillende lidstaten reizen;

l)   „binnenlandse passagierstrein”: passagiersdienst die uitsluitend binnen de grenzen van één lidstaat wordt geëxploiteerd;

m)   „binnenlandse goederentrein”: goederendienst die uitsluitend binnen de grenzen van één lidstaat wordt geëxploiteerd;

n)   „treinpadtoewijzing”: besluit over de toewijzing van een afzonderlijk treinpad/afzonderlijke treinpaden voor exploitatie; elke treinpadtoewijzing voor een trein die deel uitmaakt van een geregelde lijndienst wordt als een afzonderlijke toewijzing beschouwd;

o)   „geprogrammeerd treinpad”: treinpad dat is toegewezen overeenkomstig de programmeringsregels van artikel 45 van Richtlijn 2012/34/EU;

p)   „ad-hoctreinpad”: treinpad dat is toegewezen na een aanvraag als bedoeld in artikel 48 van Richtlijn 2012/34/EU;

q)   „treinpadafwijzing”: treinpadaanvraag die door de infrastructuurbeheerder is afgewezen op grond van de coördinatieprocedure van artikel 46, lid 1, van Richtlijn 2012/34/EU; elke geannuleerde trein die deel uitmaakt van een geregelde lijndienst wordt als een afzonderlijke treinpadafwijzing beschouwd;

r)   „onderhoud”: lopende uitgaven die de infrastructuurbeheerder verricht om de toestand en de capaciteit van de bestaande infrastructuur te handhaven;

s)   „vervanging”: kapitaaluitgaven waarbij een belangrijk deel van de bestaande infrastructuur wordt vervangen zonder dat de algemene prestaties van het netwerk worden veranderd;

t)   „verbetering”: kapitaaluitgaven waarbij een belangrijk deel van de bestaande infrastructuur wordt gewijzigd, waardoor de algemene prestaties van het netwerk worden verbeterd;

u)   „nieuwe infrastructuur”: kapitaaluitgaven voor de bouw van nieuwe infrastructuur;

v)   „overheidsmiddelen” (in het kader van infrastructuuruitgaven): middelen die rechtstreeks uit overheidssubsidies voor investeringen komen;

w)   „eigen middelen”: middelen uit de inkomsten die infrastructuurbeheerders of exploitanten van dienstvoorzieningen hebben verdiend door toegangsrechten of op andere wijze;

x)   „inkomsten”: alle tijdens de verslagperiode geïnde vergoedingen voor het verrichten van spoorvervoersdiensten; andere inkomsten, zoals opbrengsten van catering, stationsdiensten en diensten aan boord, worden niet meegeteld;

y)   „doorvoer”: vervoer door een land tussen een laad- of instapplaats en een los- of uitstapplaats die beide buiten dat land liggen;

z)   „binnenlands spoorverkeer”: alle verkeer van spoorvoertuigen binnen de grenzen van een bepaald land, ongeacht het land waar de voertuigen zijn ingeschreven;

(aa)   „vertraging”: tijdverschil tussen het tijdstip in de dienstregeling en het werkelijke tijdstip waarop een trein een specifieke plaats voorbijrijdt op de route waarop reisgegevens worden vastgelegd;

(bb)   „geannuleerde dienst”: trein die in de operationele fase wordt geannuleerd om redenen die verband houden met de spoorvervoersdienst, waaronder een geplande halte die wegvalt als een trein wordt omgeleid of een treindienst die wordt vervangen door vervoer over de weg;

(cc)   „gemiddelde dienstregelingssnelheid”: snelheid die wordt berekend door de totale lengte van een reis te delen door de tijd die de reis vermoedelijk volgens de dienstregeling zal duren;

(dd)   „compensatie voor openbaredienstverplichting” of „ODV-compensatie”: financiële voordelen die tijdens de verslagperiode rechtstreeks of onrechtstreeks door een bevoegde instantie uit overheidsmiddelen worden verstrekt voor de exploitatie van spoorwegdiensten in het kader van een openbaredienstverplichting;

(ee)   „commercieel vervoer”: alle passagiersvervoer dat niet tot de diensten in het kader van openbaredienstverplichtingen behoort;

(ff)   „hoofdspoorwegonderneming”: grootste onderneming op het punt van reizigers-km of ton-km;

(gg)   „actieve vergunning”: vergunning die is verleend aan een spoorwegonderneming die van start is gegaan binnen de door de lidstaat overeenkomstig artikel 24, lid 4, van Richtlijn 2012/34/EU vastgestelde termijn en die binnen die periode haar werkzaamheden niet heeft stopgezet;

(hh)   „passieve vergunning”: vergunning die is verleend aan een spoorwegonderneming die niet van start is gegaan binnen de door de lidstaat overeenkomstig artikel 24, lid 4, van Richtlijn 2012/34/EU vastgestelde termijn of die binnen die periode haar werkzaamheden heeft stopgezet, en vergunningen die zijn opgeschort of ingetrokken;

ii)   „vergoeding voor de verkrijging van een licentie”: alle vergoedingen die door een vergunningverlenende autoriteit worden aangerekend voor de behandeling van de aanvraag;

(jj)   „termijn voor de verkrijging van een vergunning”: tijd tussen de datum waarop een volledige aanvraag voor een vergunning is ingediend en de datum van de definitieve beslissing;

(kk)   „voltijdequivalenten”: totaal aantal uren, inclusief overwerk, dat gedurende een jaar in een baan wordt gepresteerd gedeeld door het jaarlijks gemiddelde aantal gewerkte uren in een voltijdbaan;

(ll)   „rangeerstation”: terrein of een deel van een terrein dat is uitgerust met een aantal sporen of andere voorzieningen die worden gebruikt voor rangeerbewegingen van spoorvoertuigen, inclusief wisselen.

Artikel 3

Verzamelen en indienen van gegevens

1.   Uiterlijk 31 december van elk jaar moeten de lidstaten bij de Commissie de gegevens indienen die zijn vermeld in de vragenlijst in de bijlage en die betrekking hebben op het voorgaande jaar.

2.   Elke lidstaat verstrekt de Commissie de gegevens die betrekking hebben op het spoorvervoer op zijn grondgebied.

3.   Als een spoorwegonderneming in meer dan een lidstaat actief is, verstrekt zij de nationale autoriteiten afzonderlijke gegevens voor elke lidstaat waarin zij actief is.

4.   Voor het verkrijgen van de nodige gegevens mogen de lidstaten de volgende gegevensbronnen combineren:

a)

verplichte onderzoeken;

b)

administratieve gegevens, waaronder gegevens die zijn verzameld door bureaus voor de statistiek en andere regelgevende instanties;

c)

statistische schattingen, mits de gebruikte methode wordt toegelicht;

d)

gegevens van relevante sectororganisaties of andere betrokken partijen, en

e)

ad-hocstudies.

De instanties die over de desbetreffende gegevens beschikken, verstrekken die op verzoek.

5.   Om de lidstaten te helpen bij het waarborgen van de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de gegevens kan de Commissie methodologische richtsnoeren uitwerken, waarbij rekening wordt gehouden met de beste praktijken van nationale autoriteiten en beroepsorganisaties in de spoorsector.

6.   De lidstaten dienen de gegevens in bij de Commissie via de elektronische versie van de vragenlijst, die op de website van de Commissie ter beschikking wordt gesteld.

7.   De Commissie kan de betrokken lidstaat helpen bij het vinden van een methode voor het verstrekken van de ontbrekende gegevens.

Artikel 4

Overgangsbepalingen

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat zij hun gegevens op zodanige wijze verzamelen dat die uiterlijk vanaf verslagjaar 2017 kunnen worden verstrekt met de inhoud en opmaak die in de bijlage is bepaald. Als de lidstaten ernstige problemen ondervinden om hun gegevens aan te passen of bezwaar maken in verband met de relevantie van of de behoefte aan bepaalde gegevenscategorieën, zal worden onderzocht of de bijlage moet worden bijgewerkt.

2.   Als de lidstaten tijdens de overgangsperiode hun gegevens niet volgens de in de bijlage bepaalde inhoud en opmaak kunnen bezorgen, doen zij dat in de opmaak die er het beste op lijkt en geven zij daarbij de afwijkingen aan.

Artikel 5

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 juli 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 32.

(2)  Verordening (EEG) nr. 1108/70 van de Raad van 4 juni 1970 betreffende de invoering van een boekhouding van de uitgaven voor de wegen voor het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren (PB L 130 van 15.6.1970, blz. 4).

(3)  Verordening (EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de statistieken van het spoorvervoer (PB L 14 van 21.1.2003, blz. 1).

(4)  Verordening (EG) nr. 1708/2005 van de Commissie van 19 oktober 2005 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 (PB L 274 van 20.10.2005, blz. 9).

(5)  Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 14).

(6)  Verordening (EU) nr. 1300/2014 van de Commissie van 18 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit betreffende de toegankelijkheid van het spoorwegsysteem in de Unie voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit (PB L 356 van 12.12.2014, blz. 110).

(7)  Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 1).

(8)  Verordening (EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 inzake het Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer (PB L 276 van 20.10.2010, blz. 22).


BIJLAGE

VRAGENLIJST OVER HET TOEZICHT OP DE SPOORMARKT

Achtergrondinformatie

Lidstaat:

☐ BE ☐ BG ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ IE ☐ EL ☐ ES ☐ FR ☐ HR ☐ IT ☐ CY ☐ LV ☐ LT ☐ LU ☐ HU ☐ MT ☐ NL ☐ AT ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SI ☐ SK ☐ FI ☐ SE ☐ UK

☐ NEEN

Verslagperiode: ☐☐/☐☐/☐☐ — ☐☐/☐☐/☐☐

Verantwoordelijke autoriteit:

E-mailadres contactpunt:

De lidstaten die de euro niet als nationale munt hebben, moeten de gemiddelde wisselkoers tijdens de verslagperiode gebruiken om de geldwaarde van hun munt om te rekenen in euro. Vermeld hieronder de gebruikte wisselkoers.

1 ☐☐☐ = ☐,☐☐☐☐ EUR

Vragen met een sterretje (*) zijn facultatief.

Hoewel de rapportageplicht in deze bijlage geldt voor spoorwegondernemingen, is zij niet van toepassing op spoorwegondernemingen die alleen stads-, voorstads- of regionale treinen exploiteren op lokale en regionale op zichzelf staande netten zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, van Richtlijn 2012/34/EU.

1.   Infrastructuurheffingen

1.1.   Gemiddelde spoortoegangsheffingen (track access charges, TAC's) per trein-km voor verschillende treincategorieën

De tabel moet alleen worden ingevuld voor de treincategorieën die in de rapporterende lidstaat worden gebruikt. Als geen rekenkundige gemiddelden kunnen worden berekend, mag een raming van de TAC's voor de verschillende treincategorieën worden opgegeven. De methode voor de berekening of raming van de TAC's moet worden toegelicht in vak 1.5 (1).

Treincategorie

(alleen als die in de rapporterende lidstaat wordt gebruikt)

Spoortoegangsheffingen, zonder toeslagen

(EUR/trein-km)

Passagiersvervoer:

Voorstads- en regionaal vervoer

☐☐☐,☐☐

Conventioneel langeafstandsvervoer

☐☐☐,☐☐

Hogesnelheidstreinen op specifieke hogesnelheidslijnen

☐☐☐,☐☐

Goederenvervoer:

Goederentrein van 1 000 brutoton

☐☐☐,☐☐

Goederentrein van 1 600 brutoton

☐☐☐,☐☐

Goederentrein van 6 000 brutoton

☐☐☐,☐☐

1.2.   Inkomsten van infrastructuurbeheerders uit heffingen op infrastructuur, stations en terminals

Alleen heffingen die door infrastructuurbeheerder zijn geïnd, moeten worden opgegeven. Het gaat onder meer om heffingen op stationsfaciliteiten en goederenterminals die eigendom zijn van of beheerd worden door infrastructuurbeheerders.

 

Inkomsten

(× 1 000 EUR)

Passagiersvervoer:

Totale inkomsten uit spoortoegangsheffingen, inclusief toeslagen

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Totale inkomsten uit stationsheffingen

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Waarvan:

Stationsheffingen voor voorstads- en regionale treinen (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Stationsheffingen voor conventionele langeafstandstreinen en hogesnelheidstreinen (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Andere heffingen geïnd van exploitanten van passagiersvervoer

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Goederenvervoer:

Totale inkomsten uit spoortoegangsheffingen, inclusief toeslagen

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Totale inkomsten uit goederenterminalheffingen

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Andere heffingen geïnd van exploitanten van goederenvervoer

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Totale inkomsten geïnd door infrastructuurbeheerders

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.3.   Belangrijkste kenmerken van de contractuele overeenkomsten die zijn gesloten overeenkomstig artikel 30, lid 2, van Richtlijn 2012/34/EU

Infrastructuurbeheerder

(naam)

Lengte van het net

(km)

Begindatum

Einddatum

Zijn er prestatie-indicatoren overeengekomen? (2)

Zo ja, welke?

Totale overheidscompensatie (× 1 000 EUR)

Staat het contract onder toezicht van een instantie?

Zo ja, welke?

(naam)

 

 

 

 

☐ JA ☐ NEEN

 

☐☐☐☐☐☐

☐ JA ☐ NEEN

 

 

 

 

 

☐ JA ☐ NEEN

 

☐☐☐☐☐☐

☐ JA ☐ NEEN

 

 

 

 

 

☐ JA ☐ NEEN

 

☐☐☐☐☐☐

☐ JA ☐ NEEN

 

 

 

 

 

☐ JA ☐ NEEN

 

☐☐☐☐☐☐

☐ JA ☐ NEEN

 

 

 

 

 

☐ JA ☐ NEEN

 

☐☐☐☐☐☐

☐ JA ☐ NEEN

 

1.4.   Lawaaibestrijding

Zijn er dwingende bepalingen (in werking of gepland) waardoor spoorwegondernemingen en/of infrastructuurbeheerders maatregelen moeten nemen om de bevolking tegen spoorweglawaai te beschermen? Het kan onder meer gaan om een beperking van de omvang van het verkeer, geluidsbarrières of naar geluid gedifferentieerde TAC's die erop gericht zijn goederenwagons sneller uit te rusten met „stille” remblokken.

☐ JA ☐ NEEN

Zo ja, welke?

1.5.   Aanvullende opmerkingen (*)

Gelieve toelichting te geven bij het volgende:

tijdens de in artikel 4 van de verordening bedoelde overgangsperiode moet nadere informatie worden verstrekt als de gegevens niet worden geleverd volgens de gevraagde inhoud en/of opmaak,

leg uit hoe de gemiddelde TAC's per trein-km in tabel 1.1 zijn berekend en welke onderdelen van de heffingen zijn opgenomen,

vermeld of de opgegeven TAC's toeslagen omvatten,

als de gegevens zijn verzameld aan de hand van steekproeven of ramingen, leg dan kort de werkwijze uit,

geef aan of naar ERTMS (3) gedifferentieerde TAC's zijn toegepast.

 

2.   Capaciteitstoewijzing

2.1.   Overbelaste infrastructuursegmenten

Verstrek de volgende informatie over de toestand van de overbelaste segmenten, zoals gedefinieerd in artikel 47, lid 1, van Richtlijn 2012/34/EU, aan het einde van de verslagperiode.

Totale lengte van de overbelaste baanvakken (in km)

☐☐☐☐☐☐

Waarvan:

Specifieke hogesnelheidslijnen (in km)

☐☐☐☐☐☐

Corridors voor goederenvervoer per spoor (in km)

☐☐☐☐☐☐

 

Aantal overbelaste knooppunten

☐☐☐

2.2.   Prioritaire diensten

Rangschik de spoorwegdiensten (1 heeft de hoogste prioriteit) in het geval de rapporterende lidstaat prioriteitscriteria moet gebruiken om infrastructuurcapaciteit toe te wijzen, bijv. binnen de programmerings- en coördinatieprocedure en als zich tijdelijke capaciteitsbeperkingen of -verstoringen voordoen. Vul een kruisje („x”) in als een dienst niet aan de prioriteitscriteria voldoet.

Treinen in het kader van openbaredienstverplichtingen (ODV's)

Binnenlandse hogesnelheidstreinen

Andere binnenlandse passagierstreinen

Internationale passagierstreinen

Binnenlandse goederentreinen

Internationale goederentreinen

Andere

Vermeld:

2.3.   Treinpadtoewijzigen en -afwijzingen voor verschillende diensten

De tabel moet alleen worden ingevuld voor de treincategorieën die in de rapporterende lidstaat worden gebruikt. Verstrek de volgende informatie over de situatie na de programmerings- en coördinatieprocedures, als bedoeld in de artikelen 45 en 46 van Richtlijn 2012/34/EU.

Dienst

Geprogrammeerde treinpaden

Ad-hoctreinpaden

Treinpadtoewijzingen

(aantal)

Treinpadafwijzingen

(aantal)

Treinpadtoewijzingen

(aantal)

Treinpadafwijzingen

(aantal)

Totaal aantal passagierstreinen

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Binnenlands voorstedelijk en regionaal

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Binnenlands conventioneel over lange afstand

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Binnenlands HST

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Internationaal

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Totaal aantal goederentreinen

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Binnenlands vervoer

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Internationaal vervoer

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Waarvan:

paden die worden toegewezen door de enige loketten van de corridors voor goederenvervoer per spoor.

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4.   Aanvullende opmerkingen (*)

Gelieve toelichting te geven bij het volgende:

tijdens de in artikel 4 van de verordening bedoelde overgangsperiode moet nadere informatie worden verstrekt als de gegevens niet worden geleverd volgens de gevraagde inhoud en/of opmaak,

als de gegevens zijn verzameld aan de hand van steekproeven of ramingen, leg dan kort de werkwijze uit,

geef een beknopte beschrijving van de prioriteitscriteria die de infrastructuurbeheerders bij treinpadtoewijzingen hebben toegepast en de omstandigheden waarin dat is gebeurd, bv. binnen de programmerings- en coördinatieprocedure en bij een tijdelijke beperking of verstoring van de capaciteit,

specificeer of een heffing voor capaciteitsgebrek als bedoeld in artikel 31, lid 4, van Richtlijn 2012/34/EU, is toegepast,

specificeer of capaciteitsvergrotingsplannen als bedoeld in artikel 51 van Richtlijn 2012/34/EU zijn opgesteld en uitgevoerd.

 

3.   Infrastructuuruitgaven

Geef de uitgaven op die de belangrijkste infrastructuurbeheerders en andere eigenaren van stations en goederenterminals tijdens de verslagperiode hebben gemaakt. Voor gefragmenteerde markten mag de verslaggeving worden beperkt tot de uitgaven van de eigenaren van grote stations en goederenterminals (4). Geef voor intermodale stations en terminals alleen de uitgaven voor spoorvervoer op.

3.1.   Overzicht van de uitgaven voor spoorweginfrastructuur

(× 1000 EUR)

 

Onderhoud

Vervanging

Verbetering

Nieuwe infrastructuur

Conventionele lijnen

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Specifieke hogesnelheidslijnen

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Grote stations

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Grote goederenterminals

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Totale uitgaven

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.2.   Financieringsbron voor uitgaven voor verschillende infrastructuuronderdelen  (5)

(× 1000 EUR)

 

Overheidsmiddelen

EU-middelen

Eigen middelen

Bestaande infrastructuur, waaronder grote stations en goederenterminals

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nieuwe infrastructuur

Conventionele en hogesnelheidslijnen

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Grote stations

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Grote goederenterminals

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Totale uitgaven

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.3.   Aanvullende opmerkingen (*)

Gelieve toelichting te geven bij het volgende:

tijdens de in artikel 4 van de verordening bedoelde overgangsperiode moet nadere informatie worden verstrekt als de gegevens niet worden geleverd volgens de gevraagde inhoud en/of opmaak,

als de gegevens zijn verzameld aan de hand van steekproeven of ramingen, leg dan kort de werkwijze uit,

verwijs naar de overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Richtlijn 2012/34/EU gepubliceerde nationale strategie voor de ontwikkeling van de infrastructuur.

 

4.   Inkomsten en verkeersvolume

4.1.   Inkomsten en omvang van het passagiers- en goederenvervoer

Om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid diensten overeenkomt met de gerapporteerde inkomsten, mogen alleen inkomsten uit het vervoer op het nationale grondgebied in deze tabel worden opgegeven. Indien nodig kunnen statistische ramingen worden gebruikt. Als er nog geen officiële statistieken over verkeersvolumes zijn, mogen voorlopige waarden worden opgegeven, die later worden aangepast.

Passagiersvervoer:

Totale inkomsten van spoorwegondernemingen uit vervoersdiensten (× 1 000 EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Totaal dienstenvolume (× 1 000 trein-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Totaal dienstenvolume (× 1 000 000 passagiers-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Binnenlands dienstenvolume (× 1 000 000 passagiers-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Internationaal dienstenvolume (× 1 000 000 passagiers-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Dienstenvolume voor doorvoer (*) (× 1 000 000 passagiers-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Inkomsten en omvang van openbaredienstverplichtingen (ODV) en commercieel vervoer

ODV:

Inkomsten uit tarieven (× 1 000 EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ODV-compensaties (× 1 000 EUR) (6)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Dienstenvolume (× 1 000 000 passagiers-km) (7)

☐☐☐☐☐☐,☐

Commercieel vervoer:

Inkomsten uit tarieven (× 1 000 EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Dienstenvolume (× 1 000 000 passagiers-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Goederenvervoer:

Totale inkomsten van spoorwegondernemingen uit vervoersdiensten (× 1 000 EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Totaal dienstenvolume (× 1 000 trein-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Totaal dienstenvolume (× 1 000 000 ton-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Binnenlands dienstenvolume (× 1 000 000 ton-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Internationaal dienstenvolume (× 1 000 000 ton-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Dienstenvolume voor doorvoer (× 1 000 000 ton-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

4.2.   Aanvullende opmerkingen (*)

Gelieve toelichting te geven bij het volgende:

tijdens de in artikel 4 van de verordening bedoelde overgangsperiode moet nadere informatie worden verstrekt als de gegevens niet worden geleverd volgens de gevraagde inhoud en/of opmaak,

vermeld of de waarden voor inkomsten uit spoorverkeer op het eigen grondgebied officiële cijfers of ramingen zijn. Als de gegevens zijn verzameld aan de hand van steekproeven of ramingen, leg dan kort de werkwijze uit,

vermeld of de gegevens lacunes of inconsistenties bevatten.

 

5.   Kwaliteit van de spoorwegdiensten

De tabel moet alleen worden ingevuld voor de treincategorieën die in de rapporterende lidstaat worden gebruikt.

5.1.   Stiptheid en uitval van reizigerstreinen

Passagiersvervoer:

Totaal aantal diensten

Aantal treinen dat op tijd aankomt

(5 minuten vertraging of minder)

Aantal geannuleerde diensten

Voorstads- en regionale treinen

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Conventionele langeafstandstreinen en HST

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.2.   Stiptheid en uitval van goederentreinen  (8)

Goederenvervoer:

Totaal aantal diensten

Aantal treinen dat op tijd aankomt

(15 minuten vertraging of minder)

Aantal geannuleerde diensten

Binnenlandse treinen

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Internationale treinen

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.3.   Gemiddelde dienstregelingssnelheid van het goederenvervoer (*)

Goederenvervoer:

Gemiddelde dienstregelingssnelheid (km/h)

Binnenlandse treinen

☐☐☐

Internationale treinen

☐☐☐

5.4.   Aanvullende opmerkingen (*)

Gelieve toelichting te geven bij het volgende:

tijdens de in artikel 4 van de verordening bedoelde overgangsperiode moet nadere informatie worden verstrekt als de gegevens niet worden geleverd volgens de gevraagde inhoud en/of opmaak,

als de gegevens zijn verzameld aan de hand van steekproeven of ramingen, leg dan kort de werkwijze uit,

leg uit hoe de „vertraging” van een trein is gemeten (bijv. alleen aan het einde van de rit of als gemiddelde voor alle geplande haltes),

verwijs naar prestatieverslagen en tevredenheidsonderzoeken die de beheersraad van de corridor voor goederenvervoer per spoor heeft gepubliceerd overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad (9),

verwijs naar andere, recent gevoerde onderzoeken naar de kwaliteit van het goederen- en passagiersvervoer.

 

6.   Openbaredienstverplichtingen (ODV's)

6.1.   Dienstenvolume en compensatie voor diensten in het kader van openbaredienstverplichtingen in verschillende marktsegmenten

De tabel moet alleen worden ingevuld voor de treincategorieën die in de rapporterende lidstaat worden gebruikt.

 

Dienstenvolume

(× 1 000 000 passagiers-km)

Dienstenvolume (× 1 000 trein-km)

ODV-compensaties (10) (× 1 000 EUR)

Totaal

Waarvan:

Openbaar aanbesteed

Onderhands gegund

Totaal ODV

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Waarvan:

Voorstads- en regionale treinen

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Conventionele langeafstandstreinen

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HST

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Waarvan:

Internationale treinen in het kader van ODV's

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6.2.   Toegang tot rollend materieel in het kader van ODV

Geef de volgende informatie over elk openbaredienstcontract dat tijdens de verslagperiode is gegund.

 

Beschrijving (gedekte regio's of lijnen)

Duur (jaar)

Contractvolume (× 1 000 trein-km/jaar)

Exploitant (naam)

Is de opdracht aanbesteed?

Regelingen voor rollend materieel

Omschreven in het bestek?

Beschrijving (11)

1.

 

 

 

 

☐ JA ☐ NEEN

☐ JA ☐ NEEN

 

2.

 

 

 

 

☐ JA ☐ NEEN

☐ JA ☐ NEEN

 

3.

 

 

 

 

☐ JA ☐ NEEN

☐ JA ☐ NEEN

 

 

 

 

 

☐ JA ☐ NEEN

☐ JA ☐ NEEN

 

6.3.   Aanvullende opmerkingen (*)

Gelieve toelichting te geven bij het volgende:

tijdens de in artikel 4 van de verordening bedoelde overgangsperiode moet nadere informatie worden verstrekt als de gegevens niet worden geleverd volgens de gevraagde inhoud en/of opmaak,

als de gegevens zijn verzameld aan de hand van steekproeven of ramingen, leg dan kort de werkwijze uit.

 

7.   Marktopenstelling

Geef een lijst van spoorwegondernemingen met een marktaandeel van 1 % of meer. Vermeld alleen de tien grootste ondernemingen als er meer dan tien een marktaandeel van minstens 1 % hebben. Het marktaandeel van andere spoorwegondernemingen kan in zijn geheel worden vermeld onder „andere”.

Gebruik pseudoniemenen als omwille van het handelsgeheim de naam van een spoorwegonderneming niet kan worden gegeven, bijv. „SO 1”, „SO 2”. Als dit niet zou volstaan om vertrouwelijkheidsproblemen op te lossen, kunnen de marktaandelen, behalve die van de hoofd- of gevestigde spoorwegonderneming, verder worden samengenomen.

7.1.   Passagiersvervoer — ODV-diensten

Spoorwegonderneming

(naam of pseudoniem)

Marktaandeel van ODV-diensten

(percentage) (12)

Hoofd- of gevestigde spoorwegonderneming:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Andere spoorwegondernemingen:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Andere:

☐☐☐,☐ %

7.2.   Passagiersmarkt — commercieel vervoer

Spoorwegonderneming

(naam of pseudoniem)

Marktaandeel van commercieel vervoer

(percentage) (13)

Hoofd- of gevestigde spoorwegonderneming:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Andere spoorwegondernemingen:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Andere:

☐☐☐,☐ %

7.3.   Goederenmarkt

Spoorwegonderneming

(naam of pseudoniem)

Marktaandeel van goederendiensten

(percentage) (14)

Hoofd- of gevestigde spoorwegonderneming:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Andere spoorwegondernemingen:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Andere:

☐☐☐,☐ %

7.4.   Aanvullende opmerkingen (*)

Gelieve toelichting te geven bij het volgende:

tijdens de in artikel 4 van de verordening bedoelde overgangsperiode moet nadere informatie worden verstrekt als de gegevens niet worden geleverd volgens de gevraagde inhoud en/of opmaak,

als de gegevens zijn verzameld aan de hand van steekproeven of ramingen, leg dan kort de werkwijze uit,

geef aan of in de verslagperiode belangrijke nieuwe spoorwegondernemingen tot de passagiers- of goederenmarkt zijn toegetreden.

 

8.   Harmoniseringsgraad en wetgevende ontwikkelingen (*)

De Commissie is al op de hoogte van de mate waarin de wetgeving geharmoniseerd is, omdat de lidstaten de Commissie meedelen wanneer zij wetgeving hebben omgezet.

In dit deel kunnen de lidstaten opmerkingen maken over eventuele problemen in verband met de spoormarkt van de EU of de ontwikkeling van de nationale wetgeving inzake spoorwegen.

8.1.   Aanvullende opmerkingen (*)

 

9.   Vergunningen

9.1.   Aantal aan spoorwegondernemingen afgegeven vergunningen  (15)

Aantal actieve vergunningen aan het begin van de verslagperiode (A)

☐☐☐☐

Aantal vergunningen dat tijdens de verslagperiode is opgeschort of ingetrokken (16) (B)

☐☐☐☐

Aantal vergunningen dat in de verslagperiode is afgeleverd (C)

☐☐☐☐

Aantal actieve vergunningen aan het einde van de verslagperiode (A – B + C)

☐☐☐☐

 

Aantal passieve vergunningen aan het einde van de verslagperiode

☐☐☐☐

9.2.   Vergoedingen en termijn voor de verkrijging van een vergunning

Gemiddelde vergoeding voor een vergunning (euro)

☐☐☐☐☐☐

Gemiddelde termijn voor de verkrijging van een vergunning (kalenderdagen)

☐☐☐

9.3.   Aanvullende opmerkingen (*)

Gelieve toelichting te geven bij het volgende:

tijdens de in artikel 4 van de verordening bedoelde overgangsperiode moet nadere informatie worden verstrekt als de gegevens niet worden geleverd volgens de gevraagde inhoud en/of opmaak,

als de gegevens zijn verzameld aan de hand van steekproeven of ramingen, leg dan kort de werkwijze uit.

 

10.   Werkgelegenheid en sociale voorwaarden

10.1.   Geslacht en leeftijd van werknemers in de spoorsector

Geef de volgende informatie over de situatie aan het einde van de verslagperiode. Als een onderneming ook diensten verleent aan andere sectoren dan het spoor, mag het aantal werknemers worden gebaseerd op een raming van het percentage van het totale aantal werknemers dat betrokken is bij het verlenen van spoorgebonden diensten.

 

Totaal

(voltijdequivalenten)

Mannen (%)

Vrouwen (%)

 

< 30 jaar (%)

30-50 jaar (%)

> 50 jaar (%)

Totaal personeelsbestand van de gevestigde of andere hoofdspoorwegondernemingen (17))

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Van wie:

machinisten

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Totaal personeelsbestand van andere spoorwegondernemingen

☐☐☐☐☐☐

 

Van wie:

machinisten

☐☐☐☐☐☐

Totaal personeelsbestand van hoofdinfrastructuurbeheerders

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Totaal personeelsbestand van andere infrastructuurbeheerders

☐☐☐☐☐☐

 

Personeel van andere ondernemingen die diensten leveren in verband met spoorvervoer (*) (18)

☐☐☐☐☐☐

Waarvan:

 

Stations (*)

☐☐☐☐☐☐

 

Goederenterminals (*)

☐☐☐☐☐☐

Onderhoud van rollend materieel (*)

☐☐☐☐☐☐

Infrastructuuronderhoud (*)

☐☐☐☐☐☐

Gespecialiseerde opleidingsinstellingen (*)

☐☐☐☐☐☐

Leasing van machinisten (*)

☐☐☐☐☐☐

Energievoorziening (*)

☐☐☐☐☐☐

Schoonmaak van rollend materieel (*)

☐☐☐☐☐☐

Andere (*)

☐☐☐☐☐☐

10.2.   Werknemers volgens contracttype

Geef de volgende informatie over de situatie aan het einde van de verslagperiode.

 

Vaste contracten

A (19)

(%)

Tijdelijke contracten

B

(%)

 

Deeltijdse contracten

(%)

Leerlingen en stagiairs

(%)

Totaal personeelsbestand van de gevestigde of andere hoofdspoorwegondernemingen (20)

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Van wie:

machinisten

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Totaal personeelsbestand van hoofdinfrastructuurbeheerders

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

10.3.   Aanvullende opmerkingen (*)

Gelieve toelichting te geven bij het volgende:

tijdens de in artikel 4 van de verordening bedoelde overgangsperiode moet nadere informatie worden verstrekt als de gegevens niet worden geleverd volgens de gevraagde inhoud en/of opmaak,

als de gegevens zijn verzameld aan de hand van steekproeven of ramingen, leg dan kort de werkwijze uit,

verstrek nadere bijzonderheden over opleidingsprogramma's en -activiteiten voor spoorwerknemers,

geef aan of de bevoegde instantie gebruik heeft gemaakt van haar recht op grond van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad (21) wat betreft de rechten van werknemers en de sociale normen die gelden voor exploitanten van openbare diensten,

als in tabel 10.1 gegevens over het „personeel van andere ondernemingen die diensten leveren in verband met spoorvervoer” zijn ingevuld, leg dan kort uit om welke ondernemingen het gaat.

 

11.   Dienstfaciliteiten

11.1.   Eigendom en beheer van de belangrijkste dienstfaciliteiten

Voor deze vragenlijst zijn dienstfaciliteiten gedefinieerd als in bijlage II bij Richtlijn 2012/34/EU. Vermeld per type eigendom of exploitant het aantal faciliteiten dat wordt geëxploiteerd.

Infrastructuurfaciliteit

Eigendom

Exploitant

Gevestigde en daarmee gelieerde spoorondernemingen (22)

Andere ondernemingen

Gevestigde en daarmee gelieerde spoorondernemingen

Andere ondernemingen

Infrastructuurbeheerders

Spoorwegondernemingen

Geïntegreerde ondernemingen (23)

Overheid (24)

Andere

Infrastructuurbeheerders

Spoorwegondernemingen

Geïntegreerde ondernemingen

Overheid

Andere

Totaal stations

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stations met meer dan 25 000 reizigers per dag

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stations met 10 000-25 000 reizigers per dag

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stations met 1 000-10 000 reizigers per dag

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stations met minder dan 1 000 reizigers per dag

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

 

Goederenterminals

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Rangeerstations

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Onderhoudsfaciliteiten

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Aan spoorwegdiensten gekoppelde zee- en binnenvaartfaciliteiten

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Tankfaciliteiten

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

11.2.   Aantal klachten over dienstfaciliteiten

Vermeld het aantal klachten over de toegang tot faciliteiten, het niveau van de heffingen of de kwaliteit van de verleende diensten.

Klachten die door de toezichthoudende instantie worden behandeld

☐☐☐

Tijdens de verslagperiode genomen besluiten over klachten

☐☐☐

11.3.   Beschrijving van klachten

Geef een korte en algemene beschrijving van de belangrijkste gevallen (maximaal tien) waarover een besluit is genomen tijdens de verslagperiode. Vermeld of er klachten aanleiding hebben gegeven tot vragen over de interpretatie van de Europese spoorwetgeving en welke maatregelen zijn voorgesteld om het probleem op te lossen.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.4.   Aanvullende opmerkingen (*)

Gelieve toelichting te geven bij het volgende:

tijdens de in artikel 4 van de verordening bedoelde overgangsperiode moet nadere informatie worden verstrekt als de gegevens niet worden geleverd volgens de gevraagde inhoud en/of opmaak,

geef aan of de regelgevende instanties van andere lidstaten zijn geraadpleegd.

 


(1)  Omdat de TAC's op verschillende manieren kunnen worden berekend, zijn de gegevens van de lidstaten in deze tabel niet noodzakelijkerwijze vergelijkbaar en zullen ze voornamelijk worden gebruikt om de tendensen in de afzonderlijke lidstaten te volgen.

(2)  Als omschreven in punt 3 van bijlage V bij Richtlijn 2012/34/EU.

(3)  European Rail Traffic Management System.

(4)  Voor deze vragenlijst worden stations met meer dan 10 000 passagiers per weekdag beschouwd als „grote stations” en goederenterminals met een capaciteit van meer dan 100 000 containers of meer dan 1 miljoen ton per jaar als „grote goederenterminals”.

(5)  De totale uitgaven die zijn opgegeven in de tabellen 3.1 en 3.2 moeten grotendeels gelijk zijn.

(6)  Dit cijfer moet hetzelfde zijn als dat in tabel 6.1. Concessiebetalingen van een exploitant aan een overheid moeten worden behandeld als „negatieve” ODV-compensaties.

(7)  Dit cijfer moet hetzelfde zijn als dat in tabel 6.1.

(8)  Alleen voor geplande diensten.

(9)  Verordening (EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 inzake het Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer (PB L 276 van 20.10.2010, blz. 22).

(10)  Concessiebetalingen van een exploitant aan een overheid moeten worden behandeld als „negatieve” ODV-compensaties.

(11)  Overeengekomen regeling voor rollend materieel voor elk contract, bv. eigendom, gesubsidieerd of gegarandeerd door de aanbestedende dienst; geleverd door de spoorwegonderneming of geleased.

(12)  Op basis van het aantal passagiers-km op het nationale grondgebied tijdens de verslagperiode. Het totaal van de kolom moet 100 % bedragen.

(13)  Op basis van het aantal passagiers-km op het nationale grondgebied tijdens de verslagperiode. Het totaal van de kolom moet 100 % bedragen.

(14)  Op basis van het aantal ton-km op het nationale grondgebied tijdens de verslagperiode. Het totaal van de kolom moet 100 % bedragen.

(15)  Zodra informatie over de vergunningen van spoorwegondernemingen voor alle lidstaten beschikbaar is in de gegevensbank over interoperabiliteit en veiligheid van het Europees Spoorwegbureau (Eradis), hoeven de lidstaten dit gedeelte niet langer in te vullen.

(16)  Behalve vergunningen die tijdens de verslagperiode opnieuw zijn geactiveerd.

(17)  De rapportage moet ten minste 50 % van de markt dekken (op basis van passagiers-km en ton-km).

(18)  Als die niet zijn opgenomen in het hierboven genoemde personeelsbestand van de spoorwegonderneming of infrastructuurbeheerder.

(19)  A + B = 100 %

(20)  De rapportage moet ten minste 50 % van de markt dekken (op basis van passagiers-km en ton-km).

(21)  Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 1).

(22)  Met inbegrip van geïntegreerde infrastructuurbeheerders en holdings.

(23)  Met inbegrip van geïntegreerde infrastructuurbeheerders en holdings.

(24)  Nationale, regionale of lokale overheid.


9.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 181/27


VERORDENING (EU) 2015/1101 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 2015

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van difenoconazool, fluopicolide, fluopyram, isopyrazam en pendimethalin in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor pendimethalin zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor difenoconazool, fluopicolide, fluopyram en isopyrazam zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof difenoconazool bevat op sla, veldsla, andijvie, raketsla en basilicum is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat fluopicolide betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor knoflook en sjalotten. Wat fluopyram betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor abrikozen, perziken, pruimen, rubussoorten, ander kleinfruit en besvruchten met codenummer 0154000, andere wortel- en knolgewassen met codenummer 0213000, aubergines, andijvie, spinazie, witlof/witloof, bonen (zonder peul), erwten (met peul), lijnzaad, papaverzaad/maanzaad, mosterdzaad, huttentut, kruidenthee (gedroogd, wortels), hop, specerijen (wortels of wortelstokken) en wortelcichorei. Wat isopyrazam betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor tomaten, aubergines en Cucurbitaceae. Wat pendimethalin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor wortels, knolselderij, mierikswortels, pastinaken, wortelpeterselie, schorseneren, koolrapen, rapen, als specerij gebruikte wortels en wortelstokken, en wortelcichorei.

(4)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 hebben de betrokken lidstaten deze aanvragen geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft die adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(6)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede adviezen geconcludeerd dat, wat het gebruik van fluopyram op abrikozen en wortelcichorei betreft, de ingediende gegevens niet toereikend waren om nieuwe MRL's vast te stellen. Op basis van het desbetreffende met redenen omklede advies vereist het gebruik van difenoconazool op sla en raketsla geen wijziging van de bestaande MRL's. Wat het gebruik van pendimethalin op als specerij gebruikte wortels en wortelstokken betreft, heeft de evaluerende lidstaat bevestigd dat er geen toegelaten toepassingen op die gewassen zijn. De bestaande MRL's moeten daarom ongewijzigd blijven.

(7)

Wat fluopicolide betreft, heeft de EFSA een aanvraag tot vaststelling van een MRL voor uien naar aanleiding van toepassingen in de EU beoordeeld, en een met redenen omkleed advies over de voorgestelde MRL uitgebracht (3). Hoewel zij heeft aanbevolen het Codex-maximumresidugehalte (CXL) dat voor dat gewas op het niveau van 1 mg/kg was vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 520/2011 van de Commissie (4) te handhaven, heeft zij bevestigd dat voor uien een MRL op het niveau van 0,3 mg/kg passend zou zijn geweest indien uitsluitend was afgegaan op de goede landbouwpraktijken (GAP's) in de Unie. Overeenkomstig de bestaande richtsnoeren van de EU inzake de extrapolatie van MRL's is het passend om die MRL-waarde van 0,3 mg/kg vast te stellen voor knoflook en sjalotten.

(8)

Wat fluopyram betreft, heeft de aanvrager verduidelijkt dat de goede landbouwpraktijk voor perziken zowel op het noorden als op het zuiden van de EU betrekking heeft. Bovendien heeft hij nadere gegevens verstrekt over de onderzoeksopzet en de goede landbouwpraktijk voor rubussoorten. In dat licht is het passend om MRL's vast te stellen op het niveau van 1,5 mg/kg voor perziken en 3 mg/kg voor rubussoorten.

(9)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden.

(10)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(11)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in lettuce and other salad plants including Brassicaceae and in basil (mint). EFSA Journal 2014; 12(10):3882 [26 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopyram in various crops. EFSA Journal 2014; 12(12):3947 [33 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for isopyrazam in various crops. EFSA Journal 2015; 13(1):3994 [25 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops. EFSA Journal 2014; 12(4):3620 [32 blz.].

(3)  Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes. EFSA Journal 2012; 10(2):2581 [39 blz.].

(4)  Verordening (EU) nr. 520/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor benalaxyl, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cypermethrin, fluopicolide, hexythiazox, indoxacarb, metaflumizon, methoxyfenozide, paraquat, prochloraz, spirodiclofen, prothioconazool en zoxamide in of op bepaalde producten (PB L 140 van 27.5.2011, blz. 2).


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II wordt de kolom voor pendimethalin vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Pendimethalin (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,05 (1)

0110000

Citrusvruchten

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige

 

0120000

Noten

 

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

Pitvruchten

 

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige

 

0140000

Steenvruchten

 

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

druiven

 

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien

(+)

0153000

c)

rubussoorten

 

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0161000

a)

eetbare schil

 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Carambola's

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0161990

Overige

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0163990

Overige

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0211000

a)

aardappelen

0,05 (1)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,05 (1)

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0213010

Rode bieten

0,05 (1)

0213020

Wortels

0,7

0213030

Knolselderij

0,2

0213040

Mierikswortels

0,7

0213050

Aardperen/topinamboers

0,05 (1)

0213060

Pastinaken

0,7

0213070

Wortelpeterselie

0,7

0213080

Radijzen

0,05 (1)

0213090

Schorseneren

0,7

0213100

Koolrapen

0,4

0213110

Rapen

0,4

0213990

Overige

0,05 (1)

0220000

Bolgewassen

0,05 (1)

0220010

Knoflook

(+)

0220020

Uien

(+)

0220030

Sjalotten

(+)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige

 

0230000

Vruchtgroenten

0,05 (1)

0231000

a)

Solanaceae

 

0231010

Tomaten

(+)

0231020

Paprika's

(+)

0231030

Aubergines

(+)

0231040

Okra's, okers

 

0231990

Overige

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

(+)

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

(+)

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige

 

0234000

d)

suikermais

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0,05 (1)

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0,05 (1)

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

0,5

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

koolrabi's

0,3

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

 

0251010

Veldsla

0,6

0251020

Sla

0,05 (1)

0251030

Andijvie

0,05 (1)

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,6

0251050

Winterkers

0,05 (1)

0251060

Raketsla/rucola

0,6

0251070

Rode amsoi

0,05 (1)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0,6

0251990

Overige

0,05 (1)

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,05 (1)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,05 (1)

0254000

d)

waterkers

0,05 (1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,05 (1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

 

0256010

Kervel

0,6

0256020

Bieslook

0,6

0256030

Bladselderij/snijselder

0,6

0256040

Peterselie

2

0256050

Salie

2

0256060

Rozemarijn

0,6

0256070

Tijm

0,6

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0,6

0256090

Laurierblad

0,6

0256100

Dragon

0,6

0256990

Overige

0,6

0260000

Peulgroenten

0,05 (1)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

Stengelgroenten

 

0270010

Asperges

0,05 (1)

0270020

Kardoenen

0,05 (1)

0270030

Bleekselderij

0,1

0270040

Knolvenkel

0,1

0270050

Artisjokken

0,05 (1) (+)

0270060

Preien

0,05 (1) (+)

0270070

Rabarber

0,05 (1)

0270080

Bamboescheuten

0,05 (1)

0270090

Palmharten

0,05 (1)

0270990

Overige

0,05 (1)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,05 (1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,05 (1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,15

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,05 (1)

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401120

Bernagiezaad

 

0401130

Huttentutzaad

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 

0401990

Overige

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige

 

0500000

GRANEN

0,05 (1)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0500030

Mais

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe

 

0500990

Overige

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0610000

Thee

0,05 (1)

0620000

Koffiebonen

0,05 (1)

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen

0,05 (1)

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

0,05 (1)

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

wortels

0,5

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,05 (1)

0640000

Cacaobonen

0,05 (1)

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (1)

0700000

HOP

0,05 (1)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (1)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (1)

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (1)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,05 (1)

0840020

Gember

0,05 (1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (1)

0840040

Mierikswortel

(+)

0840990

Overige

0,05 (1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (1)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (1)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (1)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

0900010

Suikerbiet

0,05 (1)

0900020

Suikerriet

0,05 (1)

0900030

Wortelcichorei

0,2

0900990

Overige

0,05 (1)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

1010000

Weefsels van

0,01 (1)

1011000

a)

varkens

 

1011010

Spier

 

1011020

Vetweefsel

 

1011030

Lever

(+)

1011040

Nier

(+)

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

runderen

 

1012010

Spier

 

1012020

Vetweefsel

 

1012030

Lever

(+)

1012040

Nier

(+)

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

schapen

 

1013010

Spier

 

1013020

Vetweefsel

 

1013030

Lever

(+)

1013040

Nier

(+)

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

geiten

 

1014010

Spier

 

1014020

Vetweefsel

 

1014030

Lever

(+)

1014040

Nier

(+)

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

paardachtigen

 

1015010

Spier

 

1015020

Vetweefsel

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1015990

Overige

 

1016000

f)

pluimvee

 

1016010

Spier

 

1016020

Vetweefsel

 

1016030

Lever

(+)

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

1017010

Spier

 

1017020

Vetweefsel

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1017990

Overige

 

1020000

Melk

0,01 (1)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

Vogeleieren

0,01 (1)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (1)

2)

In deel A van bijlage III worden de kolommen voor difenoconazool, fluopicolide, fluopyram en isopyrazam vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (4)

Difenoconazool

Fluopicolide

Fluopyram (R)

Isopyrazam

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

 

 

 

0110000

Citrusvruchten

0,6

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

 

 

0110030

Citroenen

 

 

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

 

 

0110990

Overige

 

 

 

 

0120000

Noten

0,05 (3)

0,01 (3)

 

0,01 (3)

0120010

Amandelen

 

 

0,05

 

0120020

Paranoten

 

 

0,05

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0,05

 

0120040

Kastanjes

 

 

0,05

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0,04

 

0120060

Hazelnoten

 

 

0,05

 

0120070

Macadamianoten

 

 

0,05

 

0120080

Pecannoten

 

 

0,05

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0,05

 

0120100

Pistaches

 

 

0,05

 

0120110

Walnoten

 

 

0,05

 

0120990

Overige

 

 

0,05

 

0130000

Pitvruchten

0,8

0,01 (3)

 

0,7

0130010

Appelen

 

 

0,6

 

0130020

Peren

 

 

0,5

 

0130030

Kweeperen

 

 

0,5

 

0130040

Mispels

 

 

0,5

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

 

0,5

 

0130990

Overige

 

 

0,5

 

0140000

Steenvruchten

 

0,01 (3)

 

 

0140010

Abrikozen

0,5

 

0,7

0,01 (3)

0140020

Kersen (zoet)

0,3

 

1,5

0,01 (3)

0140030

Perziken

0,5

 

1,5

1,5

0140040

Pruimen

0,5

 

0,5

0,01 (3)

0140990

Overige

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

0,01 (3)

0151000

a)

druiven

3

2

1,5

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

0152000

b)

aardbeien

0,4

0,01 (3)

2

 

0153000

c)

rubussoorten

 

0,01 (3)

3

 

0153010

Bramen/braambessen

1,5

 

 

 

0153020

Dauwbramen

0,1

 

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

1,5

 

 

 

0153990

Overige

0,1

 

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

0,01 (3)

3

 

0154010

Blauwe bessen

0,1

 

 

 

0154020

Veenbessen

0,1

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0,2

 

 

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0,1

 

 

 

0154050

Rozenbottels

0,1

 

 

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,1

 

 

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,8

 

 

 

0154080

Vlierbessen

0,1

 

 

 

0154990

Overige

0,1

 

 

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0,01 (3)

 

 

0161000

a)

eetbare schil

 

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0161010

Dadels

0,1

 

 

 

0161020

Vijgen

0,1

 

 

 

0161030

Tafelolijven

2

 

 

 

0161040

Kumquats

0,6

 

 

 

0161050

Carambola's

0,1

 

 

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,8

 

 

 

0161070

Jambolans/djamblangs

0,1

 

 

 

0161990

Overige

0,1

 

 

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

 

 

 

0162020

Lychees

 

 

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

 

 

0162990

Overige

 

 

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

0163010

Avocado's

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163020

Bananen

0,1

 

0,8

0,05

0163030

Mango's

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163040

Papaja's

0,2

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163050

Granaatappels

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163060

Cherimoya's

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163070

Guaves

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163080

Ananassen

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163090

Broodvruchten

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163100

Doerians

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163990

Overige

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

 

 

 

0211000

a)

aardappelen

0,1

0,03

0,1

0,01 (3)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,1

0,01

0,1

0,01 (3)

0212010

Cassave/maniok

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0,15

 

0,2

0213010

Rode bieten

0,4

 

0,3

 

0213020

Wortels

0,4

 

0,4

 

0213030

Knolselderij

2

 

0,3

 

0213040

Mierikswortels

0,4

 

0,3

 

0213050

Aardperen/topinamboers

0,4

 

0,3

 

0213060

Pastinaken

0,4

 

0,3

 

0213070

Wortelpeterselie

0,4

 

0,3

 

0213080

Radijzen

0,4

 

0,3

 

0213090

Schorseneren

0,4

 

0,3

 

0213100

Koolrapen

0,4

 

0,3

 

0213110

Rapen

0,4

 

0,3

 

0213990

Overige

0,4

 

0,3

 

0220000

Bolgewassen

 

 

 

0,01 (3)

0220010

Knoflook

0,5

0,3

0,1

 

0220020

Uien

0,5

1

0,1

 

0220030

Sjalotten

0,5

0,3

0,1

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

9

10

2

 

0220990

Overige

0,5

0,01 (3)

0,1

 

0230000

Vruchtgroenten

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

1

 

 

0231010

Tomaten

2

 

0,9

0,5

0231020

Paprika's

0,8

 

0,8

0,09

0231030

Aubergines

0,6

 

0,9

0,5

0231040

Okra's, okers

0,05 (3)

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0231990

Overige

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,3

0,5

0,5

0,4

0232010

Komkommers

 

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

 

0232990

Overige

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,2

0,5

0,4

0,3

0233010

Meloenen

 

 

 

 

0233020

Pompoenen

 

 

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

 

0233990

Overige

 

 

 

 

0234000

d)

suikermais

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

 

 

0,01 (3)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

2

0,2

 

0241010

Broccoli

1

 

 

 

0241020

Bloemkolen

0,2

 

 

 

0241990

Overige

0,05 (3)

 

 

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0,2

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

0,2

0,2

 

0242020

Sluitkolen

 

0,2

0,3

 

0242990

Overige

 

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

2

 

 

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

2

0,7

 

0243020

Boerenkolen

 

2

0,1 (+)

 

0243990

Overige

 

0,1

0,1 (+)

 

0244000

d)

koolrabi's

0,05 (3)

0,03

0,1 (+)

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

 

0,01 (3)

0251000

a)

slasoorten

 

 

 

 

0251010

Veldsla

7

9

15

 

0251020

Sla

3

9

15

 

0251030

Andijvie

0,7

1,5

1,5

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,05 (3)

9

15

 

0251050

Winterkers

0,05 (3)

9

15

 

0251060

Raketsla/rucola

2

9

15

 

0251070

Rode amsoi

0,05 (3)

9

15

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0,05 (3)

9

15

 

0251990

Overige

0,05 (3)

9

15

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

 

4

 

 

0252010

Spinazie

2

 

0,2

 

0252020

Postelein

2

 

0,1 (+)

 

0252030

Snijbiet

0,2

 

0,1 (+)

 

0252990

Overige

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0254000

d)

waterkers

0,5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,08

0,01 (3)

0,15

 

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

 

9

0,1 (+)

 

0256010

Kervel

10

 

 

 

0256020

Bieslook

2

 

 

 

0256030

Bladselderij/snijselder

10

 

 

 

0256040

Peterselie

10

 

 

 

0256050

Salie

2

 

 

 

0256060

Rozemarijn

2

 

 

 

0256070

Tijm

2

 

 

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

10

 

 

 

0256090

Laurierblad

2

 

 

 

0256100

Dragon

2

 

 

 

0256990

Overige

2

 

 

 

0260000

Peulgroenten

 

0,01 (3)

 

0,01 (3)

0260010

Bonen (met peul)

1

 

0,9

 

0260020

Bonen (zonder peul)

1

 

0,15

 

0260030

Erwten (met peul)

1

 

0,4

 

0260040

Erwten (zonder peul)

1

 

0,15

 

0260050

Linzen

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0260990

Overige

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0270000

Stengelgroenten

 

 

 

0,01 (3)

0270010

Asperges

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270020

Kardoenen

4

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270030

Bleekselderij

5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270040

Knolvenkel

5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270050

Artisjokken

1

0,01 (3)

0,5

 

0270060

Preien

0,5

1,5

0,7

 

0270070

Rabarber

0,3

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270080

Bamboescheuten

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270090

Palmharten

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270990

Overige

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0300000

PEULVRUCHTEN

 

0,01 (3)

0,4

0,01 (3)

0300010

Bonen

0,05 (3)

 

 

 

0300020

Linzen

0,05 (3)

 

 

 

0300030

Erwten

0,1

 

 

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

0,05 (3)

 

 

 

0300990

Overige

0,05 (3)

 

 

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,01 (3)

 

 

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

0401010

Lijnzaad

0,2

 

0,3

0,4

0401020

Pinda's/aardnoten

0,05 (3)

 

0,03

0,01 (3)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,05 (3)

 

0,3

0,4

0401040

Sesamzaad

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401050

Zonnebloemzaad

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401060

Koolzaad

0,5

 

0,6

0,4

0401070

Sojabonen

0,05 (3)

 

0,2

0,01 (3)

0401080

Mosterdzaad

0,2

 

0,3

0,4

0401090

Katoenzaad

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401100

Pompoenzaad

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401110

Saffloerzaad

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401120

Bernagiezaad

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401130

Huttentutzaad

0,05 (3)

 

0,3

0,01 (3)

0401140

Hennepzaad

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401150

Wonderbonen

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401990

Overige

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0402000

Oliehoudende vruchten

 

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0402010

Olijven voor oliewinning

2

 

 

 

0402020

Palmpitten

0,05 (3)

 

 

 

0402030

Palmvruchten

0,05 (3)

 

 

 

0402040

Kapok

0,05 (3)

 

 

 

0402990

Overige

0,05 (3)

 

 

 

0500000

GRANEN

 

0,01 (3)

 

 

0500010

Gerst

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,6

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0500030

Mais

0,05 (3)

 

0,02

0,01 (3)

0500040

Gierst/pluimgierst

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0500050

Haver

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,6

0500060

Rijst

3

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0500070

Rogge

0,1

 

0,8

0,2

0500080

Sorghum

0,05 (3)

 

1,5

0,01 (3)

0500090

Tarwe

0,1

 

0,8

0,2

0500990

Overige

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0610000

Thee

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0620000

Koffiebonen

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0630000

Kruidenthee van

20

 

 

 

0631000

a)

bloemen

 

 

0,1 (+)

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

 

0631040

Jasmijn

 

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

 

0631990

Overige

 

 

 

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

 

0,1 (+)

 

0632010

Aardbei

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

0632990

Overige

 

 

 

 

0633000

c)

wortels

 

 

2,5

 

0633010

Valeriaan

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Overige

 

 

 

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

 

0,1 (+)

 

0640000

Cacaobonen

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0700000

HOP

0,05 (3)

0,7

3

0,01 (3)

0800000

SPECERIJEN

 

 

 

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,3

0,02 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0810010

Anijs

 

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

 

0810030

Selderij

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

0810050

Komijn

 

 

 

 

0810060

Dille

 

 

 

 

0810070

Venkel

 

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

 

0810990

Overige

 

 

 

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,3

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0820010

Piment

 

 

0,01 (3)

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

 

0,01 (3)

 

0820030

Karwij

 

 

0,1 (+)

 

0820040

Kardemom

 

 

0,01 (3)

 

0820050

Jeneverbes

 

 

0,01 (3)

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

 

0,01 (3)

 

0820070

Vanille

 

 

0,01 (3)

 

0820080

Tamarinde

 

 

0,01 (3)

 

0820990

Overige

 

 

0,01 (3)

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0830010

Kaneel

 

 

 

 

0830990

Overige

 

 

 

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

 

 

 

0840010

Zoethout

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840020

Gember

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

 

0850990

Overige

 

 

 

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0860010

Saffraan

 

 

 

 

0860990

Overige

 

 

 

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0870010

Foelie

 

 

 

 

0870990

Overige

 

 

 

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

 

 

0,01 (3)

0900010

Suikerbiet

0,2

0,15

0,1 (+)

 

0900020

Suikerriet

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0900030

Wortelcichorei

0,6

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0900990

Overige

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

 

 

 

1010000

Weefsels van