ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 169

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
1 juli 2015


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 — het Europees Fonds voor strategische investeringen

1

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

1.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 169/1


VERORDENING (EU) 2015/1017 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 25 juni 2015

betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 — het Europees Fonds voor strategische investeringen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 172 en 173, artikel 175, derde alinea, en artikel 182, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's (2),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De economische en financiële crisis heeft tot een daling van de investeringen binnen de Unie geleid. Deze zijn met ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte van het piekjaar 2007. De Unie heeft meer in het bijzonder te lijden van een gebrek aan investeringen als gevolg van de budgettaire beperkingen waarmee de lidstaten worden geconfronteerd en de trage groei, met onzekerheid op de markten ten aanzien van de economische toekomst tot gevolg. Dit gebrek aan investeringen, dat met name nijpend is in de lidstaten die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, heeft een rem gezet op het economisch herstel en heeft negatieve gevolgen voor de werkgelegenheidsschepping, de groeivooruitzichten op lange termijn en het concurrentievermogen, hetgeen er mogelijk toe leidt dat de doelstellingen en streefdoelen van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei niet worden verwezenlijkt. De aantrekkelijkheid van investeringen in Europa en in de infrastructuur van een moderne kenniseconomie moet worden vergroot.

(2)

Er is dan ook een krachtdadig optreden vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken die door het gebrek aan investeringen en de toenemende ongelijkheid tussen regio's is ontstaan, en om het vertrouwen in de economie van de Unie te vergroten; tegelijkertijd zouden prikkels om een investeringsbevorderend klimaat in de lidstaten te creëren economisch herstel kunnen stimuleren. Samen met een nieuwe impuls aan de investeringsfinanciering vormen structurele hervormingen die doeltreffend en economisch en sociaal duurzaam zijn, en budgettaire verantwoordelijkheid een manier om een opwaartse spiraal tot stand te brengen, waarbij investeringsprojecten de werkgelegenheid en de vraag helpen ondersteunen en tot een duurzame vermindering van de outputgap evenals een toename van het groeipotentieel leiden. Een Europees Fonds voor strategische investeringen („EFSI”), versterkt door bijdragen van de lidstaten, moet een aanvulling vormen op een algemene strategie voor de verbetering van het concurrentievermogen van de Unie en het aantrekken van investeringen.

(3)

Met het oog op een maximaal effect van het EFSI op de werkgelegenheid moeten de lidstaten doorgaan met structurele hervormingen die doeltreffend en economisch en sociaal duurzaam zijn, alsook met andere initiatieven, zoals opleidingsprogramma's en actieve arbeidsmarktmaatregelen, zorgen voor de voorwaarden voor het scheppen van kwalitatief hoogwaardige, duurzame banen, en investeren in gerichte sociale beleidsmaatregelen overeenkomstig het pakket sociale investeringen van 2013. Daarnaast moeten de lidstaten bijkomende activiteiten ontplooien, zoals opleidingsprogramma's op maat om de vaardigheden van werknemers aan te passen aan de behoeften van sectoren die EFSI-steun ontvangen, zakelijke dienstverlening die is toegesneden op ondernemingen als voorbereiding op uitbreiding en het scheppen van meer banen, alsmede steun voor startende ondernemingen en zelfstandigen.

(4)

Met het Global Infrastructure Initiative heeft de G20 erkend dat investeringen belangrijk zijn om de vraag te stimuleren en de productiviteit en de groei naar een hoger peil te tillen, en zichzelf er tevens toe verbonden een klimaat te scheppen dat het doen van meer investeringen in de hand werkt.

(5)

Tijdens de economische en financiële crisis heeft de Unie inspanningen geleverd om de groei te bevorderen, met name door middel van initiatieven in het kader van de Europa 2020-strategie, een plan van aanpak om tot een slimme, duurzame en inclusieve groei te komen, en door middel van het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid. Ook de Europese Investeringsbank („EIB”) heeft haar rol als initiator en aanjager van investeringen binnen de Unie versterkt, onder meer door in januari 2013 tot een kapitaalverhoging over te gaan. Er moet verdere actie worden ondernomen om ervoor te zorgen dat op adequate wijze aan de investerings- en macro-economische behoeften van de Unie wordt voldaan, dat de op de markt beschikbare liquiditeit efficiënt wordt aangewend en dat de kanalisering van deze liquiditeit naar de financiering van levensvatbare investeringsprojecten wordt aangemoedigd.

(6)

Op 15 juli 2014 heeft de toenmalige verkozen voorzitter van de Commissie politieke beleidslijnen voor de volgende Commissie in het Europees Parlement gepresenteerd. In die politieke beleidslijnen werd opgeroepen om de komende drie jaar tot 300 miljard EUR extra aan publieke en private investeringen voor de reële economie beschikbaar te maken met de bedoeling investeringen te stimuleren en zo banen te scheppen.

(7)

Op 26 november 2014 heeft de Commissie een mededeling met als titel „Een investeringsplan voor Europa” („investeringsplan”) gepresenteerd, waarin werd gepleit voor het opzetten van het EFSI, de totstandbrenging van een transparant portaal van investeringsprojecten op Unieniveau („Europees investeringsprojectenportaal”) en een investeringsadvieshub („Europese investeringsadvieshub”) en nadruk werd gelegd op een agenda om belemmeringen voor de investeringen weg te nemen en de interne markt te voltooien.

(8)

Op 18 december 2014 heeft de Europese Raad geconcludeerd dat het stimuleren van investeringen in Europa en het aanpakken van marktfalen een belangrijke beleidsuitdaging is en dat de nieuwe focus op investeringen, in combinatie met de belofte van de lidstaten om vaart te zetten achter structurele hervormingen en groeivriendelijke begrotingsconsolidatie na te streven, de grondslag zal vormen voor groei en banen in Europa. De Europese Raad heeft erop aangedrongen dat in de EIB-groep een Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) wordt opgezet, dat 315 miljard EUR aan nieuwe investeringen moet genereren tussen 2015 en 2017, en de EIB-groep verzocht vanaf januari 2015 activiteiten te starten door aanwending van eigen middelen. De Europese Raad heeft tevens onderstreept dat het EFSI de lopende EU-programma's en traditionele activiteiten van de EIB zal vervolledigen en aanvullen.

(9)

Op 13 januari 2015 heeft de Commissie een mededeling getiteld „Optimaal benutten van de flexibiliteit binnen de bestaande regels van het stabiliteits- en groeipact” gepubliceerd, waarin zij nauwkeurig beschrijft hoe zij die regels zal toepassen.

(10)

Op 24 juni 2015 heeft de Commissie verklaard dat onverminderd de bevoegdheden van de Raad met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het stabiliteits- en groeipact (SGP), eenmalige bijdragen van de lidstaten, ofwel van een lidstaat ofwel van nationale stimuleringsbanken die zijn ingedeeld bij de sector algemene overheid of die namens een lidstaat optreden, aan het EFSI of thematische of meerlandeninvesteringsplatformen die zijn opgezet voor de tenuitvoerlegging van het investeringsplan, in principe moeten worden beschouwd als eenmalige maatregelen, in de zin van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad (4) en artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad (5).

(11)

Het EFSI moet een onderdeel zijn van een alomvattende strategie die is ontworpen om de onzekerheid aan te pakken waarmee publieke en particuliere investeringen zijn omgeven en om het tekort aan investeringen in de Unie te verminderen. De strategie berust op drie pijlers: het beschikbaar maken van financiering voor investeringen, ervoor zorgen dat de investeringen de reële economie bereiken en verbeteren van het investeringsklimaat in de Unie. De strategie moet het concurrentievermogen en het economisch herstel bevorderen en een aanvulling vormen op de doelstelling van economische, sociale en territoriale cohesie in de hele Unie. Het EFSI moet worden gezien als een aanvulling op alle andere maatregelen die nodig zijn om het tekort aan investeringen in de Unie te verminderen en — door als een garantiefonds te fungeren — als een stimulans voor nieuwe investeringen.

(12)

Het investeringsklimaat in de Unie moet worden verbeterd door investeringsbelemmeringen weg te nemen, waarbij moet worden gewaarborgd dat er geen sprake is van discriminatie op grond van het feit dat het beheer van de projecten privaat dan wel publiek is, de interne markt te versterken en de voorspelbaarheid van de regelgeving te vergroten. In haar mededeling getiteld „Het werkprogramma van de Commissie voor 2015: Een nieuwe start”, heeft de Commissie aangekondigd dat snoeien in de regelgeving, met behoud van een hoog niveau van sociale, gezondheids- en milieubescherming, en de keuzevrijheid van de consument, voor haar een beleidsprioriteit is en dat zij de regels zal herzien om ervoor te zorgen dat zij bijdragen aan de agenda voor groei en werkgelegenheid. De Commissie en de lidstaten moeten onverwijld met die taak beginnen. Die flankerende maatregelen zouden de werkzaamheden van het EFSI en de investeringen in de Unie in het algemeen ten goede moeten komen.

(13)

Het EFSI moet ten doel hebben de moeilijkheden te helpen overwinnen bij de financiering en uitvoering van strategische, transformerende en productieve investeringen met een grote economische, ecologische en maatschappelijke meerwaarde die tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de Unie bijdragen zoals deze omschreven in Verordening (EU) nr. 1287/2013 van het Europees Parlement en de Raad (6), Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad (7), Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad (8) en Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad (9). Het EFSI moet streven naar een onmiddellijke stimulering van de economie van de Unie en naar het verbeteren van de toegang tot financiering en van het concurrentievermogen van ondernemingen en andere entiteiten, met een bijzonder accent op kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en kleine midcap-ondernemingen, teneinde in de Unie de werkloosheid te verminderen en de groei te bevorderen.

Het EFSI dient daarom strategische investeringen te ondersteunen zoals, onder meer, projecten van gemeenschappelijk belang waarmee gestreefd wordt naar voltooiing van de interne markt in de sectoren vervoer, telecommunicatie en energie-infrastructuur, met inbegrip van transport- en energie-interconnecties en digitale infrastructuur, naar stimulering van hernieuwbare energie en energie- en hulpbronnenefficiëntie, naar ontwikkeling en modernisering van de energiesector overeenkomstig de prioriteiten van de energie-unie, met inbegrip van de energievoorzieningszekerheid, en naar bevordering van de duurzame ontwikkeling van die sectoren, en benutting van de potentiële synergieën tussen die sectoren. Die investeringen dienen ook betrekking te hebben op projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van stedelijke ontwikkeling, plattelandsontwikkeling en sociale aangelegenheden en op het gebied van milieu en natuurlijke hulpbronnen, op projecten die de wetenschappelijke en technologische basis van de Unie versterken en voordelen voor de samenleving genereren, alsmede een betere benutting van het economisch en industrieel potentieel van beleidsmaatregelen op het gebied van innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling, met inbegrip van onderzoeksinfrastructuren en proef- en demonstratiefaciliteiten, bevorderen, alsook op projecten op het gebied van menselijk kapitaal, cultuur en gezondheid. Op de markt gebaseerde stimulansen en de door het EFSI geboden additionaliteit dienen ervoor te zorgen dat het EFSI zich richt op sociaal en economisch levensvatbare projecten zonder voorafgaande sectorale of regionale toewijzing, om met name in te spelen op hoge investeringsbehoeften of marktfalen aan te pakken.

Tegelijkertijd dient het EFSI in staat te zijn om ecologisch verantwoorde projecten te ondersteunen en industrieën en technologieën met een groot groeipotentieel ten goede te komen, en bij te dragen tot de overgang naar een groene, duurzame en hulpbronnenefficiënte economie. Het overwinnen van de investeringsproblemen waarmee de Unie momenteel te kampen heeft en het verkleinen van regionale verschillen, moeten bijdragen tot de versterking van haar concurrentievermogen, onderzoeks- en innovatiepotentieel, economische, sociale en territoriale cohesie, en tot de ondersteuning van een energie- en hulpbronnenefficiënte overgang, onder meer op het gebied van infrastructuur, naar een duurzame, circulaire economie op basis van hernieuwbare hulpbronnen, door stabiele en eerlijk betaalde banen te scheppen. Het EFSI moet zich richten op projecten van iedere omvang die het scheppen van kwalitatief hoogwaardige banen, duurzame groei op korte, middellange en lange termijn en het concurrentievermogen bevorderen, met name waar die projecten de hoogste incrementele waarde bieden, en aldus bijdragen tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de Unie overeenkomstig artikel 9 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en artikel 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Met het oog op de verwezenlijking van de in deze verordening gestelde algemene doelstellingen, dient het EFSI bij te dragen tot de verwezenlijking van de in de artikelen 170, 173 en 179 VWEU en artikel 194, lid 1, VWEU genoemde doelstellingen.

(14)

Het EFSI dient projecten te ondersteunen op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De investeringen waar in het kader van het EFSI steun aan wordt toegekend, moeten een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van bestaande programma's en beleidslijnen van de Unie alsook van de streefcijfers en doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Zij moeten de tenuitvoerlegging van de conclusies van de Europese Raad van 17 juni 2010 ondersteunen.

(15)

Het EFSI dient projecten te ondersteunen voor de ontwikkeling van de energiesector. In haar mededeling getiteld „Een kaderstrategie voor een veerkrachtige energie-unie en een toekomstgericht klimaatbeleid” heeft de Commissie het belang van energie-efficiëntie als een op zichzelf staande energiebron benadrukt en duidelijk gesteld dat het EFSI „het mogelijk kan maken om zeer grote investeringen voor de renovatie van gebouwen los te weken”. Van investeringen in energie-efficiëntie is bekend dat deze tegen 2020 tot wel twee miljoen nieuwe banen opleveren en mogelijk nog eens twee miljoen banen tegen 2030. Teneinde te waarborgen dat het EFSI zijn doel om particuliere investeringen te genereren, banen te scheppen, veerkrachtige economische ontwikkelingen te bevorderen en macro-economische onevenwichtigheden te verminderen kan bereiken, moet speciale aandacht worden besteed aan energie-efficiëntie. Het EFSI dient projecten te ondersteunen overeenkomstig de doelstellingen van de Unie inzake energie, klimaat en efficiëntie als vastgelegd in de Europa 2020-strategie en in het kader voor klimaat- en energiebeleid voor 2030, en die zijn gericht op verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

(16)

Het EFSI dient projecten te ondersteunen voor de ontwikkeling van vervoersinfrastructuur en vervoermaterieel en innovatieve technologieën voor vervoer. EFSI-steun voor vervoersinfrastructuur dient bij te dragen tot de doelstellingen van de Verordeningen (EU) nr. 1315/2013 en (EU) nr. 1316/2013 door nieuwe infrastructuur tot stand te brengen of te voorzien in ontbrekende infrastructuur, alsook door bestaande faciliteiten te moderniseren of te renoveren, en tegelijkertijd ook financiering van onderzoeks- en innovatieactiviteiten in die sector mogelijk te maken. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar synergieprojecten die de verbindingen tussen vervoers-, telecommunicatie- en energiesectoren versterken, en tevens naar slimme en duurzame stadsvervoersprojecten.

(17)

Het EFSI dient financiële steun te verstrekken aan entiteiten met maximaal 3 000 werknemers, met bijzondere aandacht voor kmo's en midcap-ondernemingen. Vooral kmo's moeten van de betere toegang tot financiering profiteren, waaronder financiering voor de oprichting van startende ondernemingen en academische spin-offs, ondernemingen in de sociale economie en non-profitorganisaties.

(18)

Het EFSI dient projecten te steunen die gericht zijn op de ontwikkeling en toepassing van informatie- en communicatietechnologieën (ICT), met inbegrip van projecten van gemeenschappelijk belang die streven naar voltooiing van de interne markt op het gebied van telecommunicatie en digitale infrastructuur.

(19)

Het EFSI dient projecten te ondersteunen op het gebied van milieu en hulpbronnenefficiëntie, met inbegrip van projecten op het gebied van natuurlijke hulpbronnen.

(20)

Het EFSI dient projecten te ondersteunen op het gebied van menselijk kapitaal, cultuur en gezondheid, met inbegrip van projecten op het gebied van onderwijs, opleiding, de ontwikkeling van ICT-vaardigheden en digitaal onderwijs, evenals projecten in de culturele en creatieve sector, in het toerisme en op sociale terreinen. Bij investeringen op deze terreinen moet worden gezorgd voor een holistische benadering waarin terdege rekening wordt gehouden met de intrinsieke waarde van onderwijs en cultuur.

(21)

Tal van kmo's en midcap-ondernemingen in de gehele Unie hebben behoefte aan bijstand om marktfinanciering te kunnen aantrekken, vooral als het investeringen betreft met een hoger risicogehalte. Het EFSI moet deze entiteiten helpen om een gebrek aan kapitaal, marktfalen en financiële versnippering die resulteren in een oneerlijk speelveld in de Unie, te boven te komen door de EIB en het Europees Investeringsfonds (EIF) en nationale stimuleringsbanken of -instellingen, investeringsplatformen of fondsen toe te staan zowel directe als indirecte injecties in eigen vermogen te geven, als garanties te verlenen voor de hoogwaardige securitisatie van leningen en andere producten die met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van het EFSI worden aangeboden.

(22)

Het EFSI moet binnen de EIB worden opgezet. De werkzaamheden van het EFSI inzake de verschaffing van financiering aan kmo's, kleine midcap-ondernemingen en andere entiteiten dienen hoofdzakelijk via het Europees Investeringsfonds („EIF”) te worden uitgevoerd.

(23)

Het EFSI dient een breed gamma van financiële producten, waaronder eigen vermogen, vreemd vermogen en garanties, te ondersteunen teneinde optimaal op de behoeften van een individueel project te kunnen inspelen. Een dergelijk breed productengamma moet het EFSI in staat stellen zich aan de marktbehoeften aan te passen en tegelijkertijd particuliere investeringen in projecten aan te moedigen. Het EFSI mag niet fungeren als substituut voor particuliere marktfinanciering of door nationale stimuleringsbanken of -instellingen verstrekte producten, maar moet in plaats daarvan als katalysator voor particuliere financiering dienst doen door marktfalen te verhelpen en er aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt gebruikt; daarnaast dient het te fungeren als een instrument om de cohesie binnen de Unie verder te versterken.

(24)

Teneinde de commerciële en economische voordelen van door de Unie medegefinancierde initiatieven beter te beschermen en te benutten, moet een in Horizon 2020 — het kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie 2014-2020, waarin Verordening (EU) nr. 1291/2013 voorziet — vastgestelde reeks regels inzake de benutting en verspreiding van projectresultaten, met inbegrip van bescherming ervan door middel van het intellectuele-eigendomsrecht, waar mogelijk, door de deelnemers aan EFSI-projecten worden geëerbiedigd.

(25)

Het effect van het EFSI op de werkgelegenheid en, waar mogelijk, de kwaliteit ervan, dient stelselmatig te worden gemonitord door middel van een jaarlijkse evaluatie, op geaggregeerde basis, van de resultaten en het effect van financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB die in het kader van deze verordening worden ondersteund.

(26)

Het EFSI dient te zorgen voor additionaliteit door te helpen marktfalen of suboptimale investeringssituaties aan te pakken en nieuwe verrichtingen te ondersteunen die zonder steun uit het EFSI niet of niet in dezelfde mate door de EIB of het EIF, of onder bestaande financiële instrumenten van de Unie, hadden kunnen worden uitgevoerd gedurende de periode waarin de garantie die op grond van deze verordening is ingesteld (EU-garantie) kan worden benut. Hiertoe dient het EFSI zich met name toe te leggen op projecten met een hoger risicoprofiel dan projecten die in het kader van de normale EIB-verrichtingen worden ondersteund.

(27)

Het EFSI moet zich toespitsen op investeringen waarvan wordt verwacht dat zij economisch en technisch haalbaar zijn, hetgeen wordt bevestigd door een kosten-batenanalyse overeenkomstig de Unienormen. Tegelijkertijd moeten deze investeringen aan de specifieke vereisten voor EFSI-financiering voldoen.

(28)

Het EFSI dient zich te richten op investeringen met een passend risico dat doorgaans groter is dan dat van normale EIB-verrichtingen, en die tegelijkertijd consistent zijn met het Uniebeleid, inclusief de doelstelling van slimme, duurzame en inclusieve groei, het scheppen van hoogwaardige banen en economische, sociale en territoriale cohesie, en voldoen aan de specifieke vereisten voor EFSI-financiering.

(29)

Het EFSI dient te worden voorzien van een passende governancestructuur, waarvan de functie evenredig moet zijn met diens enige doel, namelijk het zeker stellen van een passend gebruik van de EU-garantie. Die governancestructuur dient te bestaan uit een bestuur, een algemeen directeur en een investeringscomité. Het mag niet raken aan of interfereren met de besluitvorming van de EIB, of een substituut zijn van de bestuursorganen van laatstgenoemde instelling. Het bestuur dient in het bijzonder de strategische oriëntaties van het EFSI te bepalen evenals de noodzakelijke regels voor de werking ervan. De algemeen directeur dient verantwoordelijk te zijn voor het dagelijks bestuur van het EFSI en de voorbereidende werkzaamheden voor de vergaderingen van het investeringscomité te verrichten.

(30)

Het investeringscomité moet op transparante en onafhankelijke wijze besluiten nemen over het gebruik van de EU-garantie voor potentiële projecten en voor de verrichtingen met nationale stimuleringsbanken of -instellingen dan wel investeringsplatformen. Het investeringscomité moet zijn samengesteld uit acht onafhankelijke deskundigen die over een breed spectrum aan deskundigheid beschikken als uiteengezet in deze verordening en uit de algemeen directeur. Het investeringscomité moet verantwoording verschuldigd zijn aan het bestuur van het EFSI, dat toezicht moet uitoefenen op de verwezenlijking van de doelstellingen van het EFSI en op continue basis moet monitoren of de leden van het investeringscomité aan de verplichtingen uit hoofde van deze verordening voldoen.

(31)

Teneinde het EFSI in staat te stellen investeringen te ondersteunen, dient de Unie te voorzien in een EU-garantie die op geen enkel moment een bedrag van 16 000 000 000 EUR mag overschrijden. Wanneer de garantiedekking op portefeuillebasis wordt verleend, moet deze naargelang het type instrument (vreemd vermogen, eigen vermogen of garantie) worden begrensd op een percentage van de omvang van de portefeuille uitstaande verplichtingen. Aangenomen wordt dat als de EU-garantie wordt gecombineerd met een door de EIB te verstrekken bedrag van 5 000 000 000 EUR, de EFSI-steun een bedrag van 60 800 000 000 EUR aan extra investeringen door de EIB en het EIF zou moeten genereren. Dit door het EFSI ondersteunde bedrag van 60 800 000 000 EUR zal binnen drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening naar verwachting in totaal 315 000 000 000 EUR aan extra investeringen in de Unie genereren. Het is wenselijk dat de lidstaten deelnemen aan de tenuitvoerlegging van het investeringsplan teneinde het effect ervan te vergroten. Garanties die verband houden met projecten die zijn voltooid zonder dat een beroep op de garantie is gedaan, dienen beschikbaar te zijn voor de ondersteuning van nieuwe verrichtingen.

(32)

Binnen drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening dient de Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad een verslag voor te leggen met een onafhankelijke evaluatie van de toepassing van deze verordening. In dit verslag dient te worden gespecificeerd of het EFSI zijn doelstellingen bereikt en of een specifieke regeling ter ondersteuning van investeringen in de Unie gerechtvaardigd is. Het verslag dient met name een beoordeling te bevatten van de verwezenlijking van de in deze verordening vastgelegde algemene doelstellingen, het beschikbaar maken van particulier kapitaal, evenals een beoordeling van de door het EFSI geboden additionaliteit, van het risicoprofiel van door het EFSI ondersteunde verrichtingen en van het macro-economisch effect van het EFSI, met inbegrip van diens effect op groei en werkgelegenheid. Indien in het verslag wordt geconcludeerd dat handhaving van een regeling ter ondersteuning van investeringen gerechtvaardigd is, dient de Commissie, in voorkomend geval, een voorstel voor te leggen aan het Europees Parlement en aan de Raad tot wijziging van deze verordening, in het bijzonder teneinde te zorgen voor een nieuwe investeringsperiode vast te stellen en voortzetting van de investeringen en passende financiering ervan. Indien in het verslag wordt geconcludeerd dat het EFSI zijn doelstellingen niet bereikt en dat handhaving van een regeling ter ondersteuning van investeringen niet is gerechtvaardigd, dient de Commissie, indien van toepassing, een voorstel in te dienen om te zorgen voor een soepele beëindiging van het EFSI, waarbij de EU-garantie voor verrichtingen die in het kader van deze verordening reeds zijn goedgekeurd, blijft gehandhaafd.

(33)

De EIB financiert EFSI-verrichtingen via de uitgifte van effecten op de markt. De Europese Centrale Bank heeft haar besluit medegedeeld om EIB-obligaties op te nemen in de lijst van obligaties die voor aankoop in aanmerking komen in het kader van zijn aankoopprogramma voor de overheidssector (PSPP).

(34)

Om het oorspronkelijke streefbedrag van 315 000 000 000 EUR zo snel mogelijk te bereiken, dienen de nationale stimuleringsbanken of -instellingen en investeringsplatformen en fondsen met de steun van de EU-garantie een belangrijke rol te spelen bij het in kaart brengen van haalbare projecten, het ontwikkelen en, waar passend, bundelen van projecten, en het aantrekken van mogelijke investeerders. In dat verband dient het mogelijk te zijn om platformen met meerdere landen op te zetten teneinde grensoverschrijdende projecten of een groep van projecten in verschillende lidstaten te bevorderen.

(35)

Investeringsplatformen kunnen, in voorkomend geval, mede-investeerders, overheidsinstanties, deskundigen, onderwijs-, opleidings- en onderzoeksinstellingen, de betrokken sociale partners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, en andere relevante actoren op Unie-, nationaal en regionaal niveau bij elkaar brengen.

(36)

Om een verdere verhoging van de EFSI-middelen mogelijk te maken, moet de deelname aan het EFSI openstaan voor derden, inclusief lidstaten. Andere derden zoals regionale overheden, nationale stimuleringsbanken of -instellingen, regionale banken of overheidsagentschappen die eigendom zijn of onder de zeggenschap staan van lidstaten, entiteiten uit de particuliere sector en entiteiten buiten de Unie moeten eveneens rechtstreeks aan het EFSI kunnen bijdragen, mits het bestuur daarmee instemt. Deelname van een derde aan het EFSI mag voor die derde geen lidmaatschap van het bestuur of enig ander recht betreffende de governancestructuur van het EFSI met zich meebrengen.

(37)

Deze verordening mag niet beletten dat entiteiten die projecten binnen de Unie beheren samenwerkingsverbanden met partners in derde landen tot stand brengen of versterken.

(38)

Het EFSI moet ook over de mogelijkheid beschikken om particuliere fondsstructuren te ondersteunen, zoals Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (European long-term investment funds — ELTIF's). ELTIF's die voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) 2015/760 van het Europees Parlement en de Raad (10) richten zich op langetermijnactivaklassen, waardoor zij een rol kunnen spelen als aanvullend vehikel voor publieke of privaat-publieke investeringen in de bredere economie. Op grond van hun investeringsbeleid kunnen ELTIF's de hun toebedeelde rol van prioritair instrument voor het verwezenlijken van het investeringsplan vervullen. De Commissie moet prioriteit toekennen aan haar procedures voor het verwerken van alle aanvragen van ELTIF's voor financiering van de EIB, en deze procedures stroomlijnen.

(39)

Derden moeten samen met het EFSI projecten kunnen medefinancieren, ofwel op projectbasis ofwel via investeringsplatformen.

(40)

Teneinde op zowel nationaal als regionaal niveau investeringen te genereren, moet de EIB, met een tegengarantie van de EU-garantie, een garantie kunnen verlenen aan nationale en regionale stimuleringsbanken of -instellingen, investeringsplatformen of fondsen, in voorkomend geval met het oog op kapitaalondersteuning. Dergelijke verrichtingen moeten als EFSI-verrichtingen worden beschouwd.

(41)

In het licht van het algemene doel om te zorgen voor een gunstig regelgevingsklimaat voor investeringen en gezien het feit dat infrastructuuractiva een goede staat van dienst hebben inzake wanbetalings- en invorderingspercentages en dat infrastructuurprojectfinanciering kan worden gezien als een manier voor institutionele beleggers om hun activaportefeuilles te diversifiëren, dient de behandeling van infrastructuurinvesteringen, zoals momenteel vastgelegd in de desbetreffende prudentiële wetgeving van de Unie, opnieuw te worden bekeken.

(42)

Het EFSI dient lopende regionale, nationale en Unieprogramma's evenals traditionele verrichtingen en activiteiten van de EIB te vervolledigen en aan te vullen. In dat verband moet de volledige benutting van alle bestaande en toegewezen Uniemiddelen worden aangemoedigd overeenkomstig de bestaande regels. Op voorwaarde dat aan alle toepasselijke selectiecriteria is voldaan, moeten de lidstaten gebruik kunnen maken van elke vorm van Uniefinanciering om bij te dragen aan de financiering van in aanmerking komende projecten die met de EU-garantie worden ondersteund, alsook om nationale stimuleringsbanken of -instellingen, investeringsplatformen of fondsen te ondersteunen. De flexibiliteit van dergelijke aanpak moet ervoor zorgen dat de investeringsterreinen waarop het EFSI zich richt, zoveel mogelijk investeerders aantrekken.

(43)

Lidstaten moeten gebruik kunnen maken van Europese structuur- en investeringsfondsen om bij te dragen aan de financiering van in aanmerking komende projecten die met de EU-garantie worden ondersteund, in overeenstemming met de doelstellingen, beginselen en regels van het rechtskader dat op deze fondsen van toepassing is, en met name Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad (11), en met de partnerschapsovereenkomsten. De Commissie moet richtsnoeren kunnen bieden om ervoor te zorgen dat het gecombineerde gebruik van Unie-instrumenten en EIB-financiering met de EU-garantie een passend niveau van complementariteit en synergie bewerkstelligt.

(44)

Aangezien een optreden binnen de Unie dringend geboden is, kunnen de EIB en het EIF in de loop van 2015 en tot de inwerkingtreding van deze verordening, de sluiting van de EFSI-overeenkomst en de eerste benoemingen van alle leden van het investeringscomité en van de algemeen directeur, extra projecten hebben gefinancierd die buiten hun gewone profiel vallen. Opdat de maatregelen waarin deze verordening voorziet zoveel mogelijk voordeel opleveren, moet het mogelijk zijn dergelijke extra projecten onder de EU-garantiedekking te doen vallen indien zij aan de materiële criteria van deze verordening voldoen.

(45)

De door het EFSI ondersteunde financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB dienen te worden beheerd in overeenstemming met de eigen regels en procedures van de EIB, welke onder meer in passende controlemaatregelen en maatregelen ter voorkoming van belastingontwijking voorzien, alsook conform de relevante regels en procedures in verband met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en de Rekenkamer, met inbegrip van het tripartiete akkoord tussen de Europese Commissie, de Europese Rekenkamer en de Europese Investeringsbank van 27 oktober 2003.

(46)

Overwegende dat de controlewerkzaamheden van de Rekenkamer een belangrijke basis vormen voor de kwijtingsprocedure van artikel 319 VWEU, dienen de controlerechten van de Rekenkamer als vastgelegd in artikel 287 VWEU bij de toepassing van deze verordening volledig te worden geëerbiedigd.

(47)

De EIB moet de door het EFSI ondersteunde verrichtingen op gezette tijden evalueren en hiervan verslag doen om de relevantie, het resultaat en het effect ervan te beoordelen, met inbegrip van de additionaliteit en toegevoegde waarde ervan, alsook om na te gaan op welke punten de activiteiten in de toekomst kunnen worden verbeterd. Die evaluaties en verslagen moeten openbaar worden gemaakt en een bijdrage leveren aan het afleggen van verantwoording en aan een duurzaamheidsanalyse.

(48)

Bij het toepassen van de investeringsrichtsnoeren en andere relevante regels uit hoofde van deze verordening, dient het investeringscomité volledig rekening te houden met de noodzaak om iedere vorm van discriminatie te voorkomen, in het bijzonder wat betreft de toegankelijkheid voor personen met een handicap. Het investeringscomité moet in het bijzonder rekening houden met gendergelijkheid en gendermainstreaming.

(49)

Parallel met de financierings- en investeringsverrichtingen die via het EFSI zullen worden uitgevoerd, moet een Europese investeringsadvieshub („EIAH”) worden opgericht. De EIAH moet sterkere steun voor projectontwikkeling en -voorbereiding in de gehele Unie bieden door voort te bouwen op de deskundigheid van de Commissie, de EIB, nationale stimuleringsbanken of -instellingen en de beheersautoriteiten van de Europese structuur- en investeringsfondsen. Er dient één enkel aanspreekpunt voor vragen in verband met technische bijstand voor investeringen binnen de Unie te worden opgezet, en de technische bijstand die op lokaal niveau aan projectontwikkelaars wordt geboden, dient te worden verbeterd. De nieuwe diensten die door de EIAH worden verleend, vormen een aanvulling op die welke reeds uit hoofde van andere Unieprogramma's worden verleend, en laten het niveau van de in het kader van die programma's verleende ondersteuning dus onverlet. Die aanvullende diensten moeten toereikend worden gefinancierd. De EIAH moet gratis deskundigheid verstrekken aan publieke projectontwikkelaars teneinde in de gehele Unie te zorgen voor eerlijke toegang tot EFSI-financiering. Waar mogelijk dient de EIAH nauw samen te werken met soortgelijke structuren op nationaal, regionaal of sub-nationaal niveau. De tarieven die bij kmo's in rekening worden gebracht voor de technische bijstand die de EIAH in aanvulling op bestaande Unieprogramma's verstrekt, moeten worden beperkt tot een derde van de kosten ervan. De EIB dient het Europees Parlement, de Raad en de Commissie uiterlijk op 1 september 2016 en vervolgens elk jaar tevens een verslag te doen toekomen over de door de EIAH ontvangen vergoedingen en geleverde diensten, zodat een effectieve beoordeling van de financieringsbehoeften kan worden gemaakt, binnen de grenzen van het jaarlijkse maximum van 20 000 000 EUR.

(50)

De EIAH dient in het bijzonder voort te bouwen op goede praktijken in bestaande programma's, zoals ELENA (European Local ENergy Assistance — Europese plaatselijke bijstand op energiegebied), het EEEF (European Energy Efficiency Fund — Europees Fonds voor energie-efficiëntie), Jeremie (Joint European Resources for Micro to Medium Entreprises — Gezamenlijke Europese middelen voor micro- tot middelgrote ondernemingen), het Jaspers-programma (Joint Assistance to Support Projects in European Regions — Gezamenlijke Ondersteuning van projecten in de Europese regio's), Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas — Gezamenlijke Europese steun voor duurzame investeringen in stedelijke gebieden) en Jasmine (Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe — Gezamenlijke Actie ter ondersteuning van de ontwikkeling van instellingen voor microfinanciering in Europa).

(51)

Er moet een garantiefonds („garantiefonds”) worden ingesteld voor de dekking van de risico's die aan de EU-garantie voor de EIB verbonden zijn. Het garantiefonds moet worden gevormd door een geleidelijke overmaking van middelen uit de algemene begroting van de Unie. Later moeten ook de inkomsten uit projecten die door het EFSI worden ondersteund, alsook ingevorderde bedragen van in gebreke gebleven debiteuren waarvoor het garantiefonds reeds een aan de EIB verleende garantie heeft gehonoreerd, aan het garantiefonds worden toegewezen. Eventuele overschotten in het garantiefonds als gevolg van een aanpassing van het streefbedrag of van vergoedingen die het streefbedrag overschrijden na een volledige aanvulling van de EU-garantie tot het aanvankelijke bedrag van 16 000 000 000 EUR, dienen als interne bestemmingsontvangsten te worden teruggestort in de algemene begroting van de Unie, teneinde begrotingslijnen aan te vullen die wellicht zijn gebruikt als bron van herschikking naar het garantiefonds.

(52)

Het garantiefonds is bedoeld als liquiditeitsbuffer voor de algemene begroting van de Unie tegen door het EFSI geleden verliezen bij het nastreven van zijn doelstellingen. De ervaring die reeds is opgedaan met het type investeringen dat door het EFSI zou worden ondersteund, heeft geleerd dat er een ratio van 50 % moet zijn tussen de hoeveelheid middelen in het garantiefonds en de totale garantieverplichtingen van de EU.

(53)

Alle betalingen aan het garantiefonds en anderszins met de werking van het EFSI verband houdende begrotingsbesluiten dienen volledig in overeenstemming te zijn met de bepalingen van het meerjarig financieel kader en te zijn goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad via de jaarlijkse begrotingsprocedure.

(54)

Om de bijdrage gedeeltelijk uit de algemene begroting van de Unie te financieren, dienen de beschikbare middelen voor Horizon 2020 en voor de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (Connecting Europe Facility), waarin Verordening (EU) nr. 1316/2013 voorziet, te worden verlaagd.

(55)

Binnen de Unie is er een aanzienlijk aantal uit economisch en technisch oogpunt potentieel levensvatbare projecten die niet worden gefinancierd omdat er met betrekking tot deze projecten sprake is van onzekerheid en een gebrek aan transparantie. Vaak komt dat doordat particuliere investeerders niet van de projecten op de hoogte zijn of over onvoldoende informatie beschikken om de daaraan verbonden investeringsrisico's, met inbegrip van regelgevingsrisico's, in te schatten. De Commissie dient, met steun van de EIB, de totstandbrenging te bevorderen van een transparant portaal van lopende en potentiële toekomstige projecten in de Unie die geschikt zijn om in te investeren („Europees investeringsprojectenportaal” — „EIPP”). Het EIPP moet garanderen dat informatie over investeringsprojecten op regelmatige en gestructureerde basis openbaar wordt gemaakt, en er aldus voor zorgen dat investeerders toegang hebben tot transparante en betrouwbare informatie waarbij terdege rekening wordt gehouden met de bescherming van bedrijfsgeheimen.

(56)

De lidstaten dienen in staat te zijn om, in samenwerking met regionale en lokale autoriteiten, bij te dragen aan de totstandbrenging en het beheer van het EIPP door, onder andere, informatie over investeringsprojecten op hun grondgebied te verstrekken aan de Commissie. Voorafgaand aan de totstandbrenging van het EIPP dient de Commissie, in samenwerking met de EIB, passend overleg met lidstaten, deskundigen en belanghebbenden te voeren over de beginselen en richtsnoeren voor de opneming van projecten in het EIPP, met inbegrip van mechanismen waarmee de bekendmaking van projecten die de nationale veiligheid kunnen bedreigen, wordt verhinderd, en over het model voor de bekendmaking van informatie over individuele projecten.

(57)

Het EIPP moet projecten in de gehele Unie omvatten en dient ertoe deze zichtbaar te maken voor investeerders en ter informatie. Hieronder moeten projecten kunnen vallen die volledig kunnen worden gefinancierd door de particuliere sector of met de steun van andere instrumenten die op Unie- of nationaal niveau worden verstrekt. De opneming van een project in het EIPP mag financiële overheidssteun op Unie- of nationaal niveau impliceren noch uitsluiten.

(58)

Opdat verantwoording aan de Europese burgers wordt afgelegd, moet de EIB op gezette tijden verslag aan het Europees Parlement en de Raad uitbrengen over de voortgang, het effect en de verrichtingen van het EFSI, in het bijzonder wat betreft de additionaliteit van de verrichtingen die in het kader van het EFSI zijn uitgevoerd in vergelijking met de normale verrichtingen van de EIB, met inbegrip van speciale activiteiten. Op verzoek van het Europees Parlement dienen de voorzitter van het bestuur en de algemeen directeur deel te nemen aan hoorzittingen en vragen binnen een vaste termijn te beantwoorden. De Commissie dient regelmatig verslag uit te brengen over de toestand van het garantiefonds.

(59)

Teneinde een snelle en flexibele aanpassing van niet-essentiële elementen van de in bijlage II van deze verordening vastgelegde investeringsrichtsnoeren aan de marktomstandigheden en het investeringsklimaat in de Unie of delen ervan mogelijk te maken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen ten aanzien van de wijziging van de desbetreffende delen van die investeringsrichtsnoeren zonder enig onderdeel van die richtsnoeren volledig te schrappen. Aan de Commissie moet de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen ten aanzien van de totstandbrenging van een scorebord van indicatoren dat door het investeringscomité kan worden gebruikt om een onafhankelijke en transparante beoordeling van het mogelijke en daadwerkelijke gebruik van de EU-garantie te waarborgen. Gezien het unieke karakter van het EFSI en de centrale rol van de EIB bij de opzet ervan, is het passend dat de Commissie nauw overleg met de EIB nastreeft in het kader van de vaststelling van het scorebord en van eventuele wijzigingen van de investeringsrichtsnoeren en het scorebord. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.

(60)

De unieke kenmerken van het EFSI vergen buitengewone inspanningen met het oog op de inwerkingtreding van de gedelegeerde handeling waarmee het scorebord voor de eerste maal tot stand wordt gebracht. Tegelijkertijd dient de doeltreffendheid van het recht op bezwaar van het Europees Parlement en de Raad, als vastgelegd in deze verordening overeenkomstig artikel 290, lid 2, VWEU, te worden gewaarborgd. Derhalve dient de bezwaartermijn voor de gedelegeerde handeling waarmee het scorebord voor het eerst tot stand wordt gebracht, bij uitzondering drie weken te bedragen, waarbij deze termijn op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie weken kan worden verlengd. De Commissie dient voor wat betreft de datum van indiening van die gedelegeerde handeling rekening te houden met deze bezwaartermijn, alsook met de procedures in het Europees Parlement en de Raad.

(61)

Hoewel de prijsstellingsbeginselen van de EIB gevolgd moeten worden, dient bij de prijsniveaus voor EFSI-verrichtingen terdege rekening te worden gehouden met marktfalen en lacunes in de markt en met de noodzaak om extra investeringen te stimuleren. De EFSI-opbrengsten die aan de EU-garantie worden toegeschreven dienen bij te dragen aan de ondersteuning van de EU-garantie vanuit de begroting.

(62)

De Commissie en de EIB dienen een overeenkomst te sluiten waarin de voorwaarden voor hun beheer van het EFSI, zoals opgenomen in deze verordening, nader worden bepaald. Die overeenkomst dient de bevoegdheden van de Uniewetgever, van de begrotingsautoriteit of van de EIB, zoals neergelegd in de Verdragen, onverlet te laten, en dient derhalve beperkt te zijn tot elementen die voornamelijk van technische en administratieve aard zijn en die niet essentieel, maar wel nodig zijn voor de doeltreffende tenuitvoerlegging van het EFSI.

(63)

Daar de doelstellingen van deze verordening, namelijk het ondersteunen van investeringen in de Unie en het bieden van een betere toegang tot financiering aan entiteiten, niet voldoende, wat de financiële beperkingen voor investeringen betreft, door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt wegens hun uiteenlopende budgettaire manoeuvreerruimte ten aanzien van de financiering van investeringen, maar vanwege de omvang en de gevolgen daarvan beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 VEU neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in datzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om die doelstellingen te verwezenlijken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp

1.   Bij deze verordening worden een Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), een EU-garantie en een EU-garantiefonds opgericht. Voorts worden bij deze verordening een Europese investeringsadvieshub (EIAH) en een Europees investeringsprojectenportaal (EIPP) tot stand gebracht.

2.   Voor de toepassing van lid 1 voorziet deze verordening in de sluiting door de Commissie van een overeenkomst met de Europese Investeringsbank (EIB) betreffende het EFSI en van een overeenkomst met de EIB voor het implementeren van de EIAH.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1)   „EFSI-overeenkomst”: het rechtsinstrument waarin de Commissie en de EIB de bij deze verordening neergelegde voorwaarden voor het beheer van het EFSI nader bepalen;

2)   „EIAH-overeenkomst”: het rechtsinstrument waarin de Commissie en de EIB de bij deze verordening neergelegde voorwaarden voor het implementeren van de EIAH nader bepalen;

3)   „nationale stimuleringsbanken of -instellingen”: juridische entiteiten die beroepsmatig financiële activiteiten verrichten en van een lidstaat of een entiteit van een lidstaat op centraal, regionaal of lokaal niveau, de opdracht hebben gekregen om ontwikkelings- of stimuleringsactiviteiten te verrichten;

4)   „investeringsplatformen”: special purpose vehicles, beheerde rekeningen, contractuele regelingen voor medefinanciering of risicodeling dan wel met andere middelen opgezette regelingen die entiteiten als middel gebruiken om bij te dragen aan de financiering van een aantal investeringsprojecten, en waartoe kunnen behoren:

a)

nationale of subnationale platformen waarin diverse investeringsprojecten op het grondgebied van een bepaalde lidstaat worden gebundeld;

b)

meerlanden- of regionale platformen waarin partners uit diverse lidstaten of derde landen worden samengebracht die geïnteresseerd zijn in projecten in een bepaald geografische gebied;

c)

thematische platformen waarin investeringsprojecten binnen een bepaalde sector worden gebundeld;

5)   „kleine en middelgrote ondernemingen of „kmo's” ”: micro-, kleine en middelgrote ondernemingen als omschreven in artikel 2 van de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie (12);

6)   „kleine midcap-ondernemingen”: entiteiten met maximaal 499 werknemers, die geen kmo zijn;

7)   „midcap-ondernemingen”: entiteiten met maximaal 3 000 werknemers, die geen kmo of kleine midcap-onderneming zijn;

8)   „additionaliteit”: additionaliteit als gedefinieerd in artikel 5, lid 1.

HOOFDSTUK II

EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN

Artikel 3

Doel

Het EFSI heeft ten doel om, in de Unie, door de verstrekking van risicodragende capaciteit aan de EIB, de volgende zaken te ondersteunen:

a)

investeringen;

b)

een betere toegang tot financiering aan entiteiten met maximaal 3 000 werknemers, met bijzondere focus op kmo's en kleine midcap-ondernemingen.

Artikel 4

Voorwaarden van de EFSI-overeenkomst

1.   De Commissie sluit een overeenkomst met de EIB betreffende het beheer van het EFSI en betreffende de verlening van de EU-garantie, overeenkomstig de voorschriften van deze verordening.

2.   De EFSI-overeenkomst bevat in het bijzonder bepalingen betreffende:

a)

de oprichting van het EFSI, met inbegrip van:

i)

het oprichten van het EFSI als een afzonderlijke, duidelijk herkenbare en transparante faciliteit die als een aparte rekening door de EIB wordt beheerd, waarvan de verrichtingen duidelijk worden onderscheiden van andere verrichtingen van de EIB;

ii)

het bedrag, dat niet lager mag zijn dan 5 000 000 000 EUR in garanties of contanten, en de voorwaarden van de financiële bijdrage die via het EFSI door de EIB moet worden verstrekt;

iii)

de voorwaarden verbonden aan de financiering of de garanties die via het EFSI door de EIB aan het EIF moeten worden verstrekt;

iv)

de prijsstelling voor verrichtingen in het kader van de EU-garantie, die in overeenstemming moet zijn met het algemene prijsstellingsbeleid van de EIB;

b)

de governanceregelingen met betrekking tot het EFSI, in overeenstemming met artikel 7, onverminderd protocol nr. 5 betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank dat is gehecht aan het VEU en het VWEU (de „EIB-statuten”), met inbegrip van:

i)

de samenstelling en het aantal leden van het bestuur;

ii)

een bepaling dat een vertegenwoordiger van de Commissie de bestuursvergaderingen moet voorzitten;

iii)

een bepaling dat het bestuur besluiten bij consensus moet nemen;

iv)

de procedure voor de benoeming van de algemeen directeur en de adjunct-algemeen-directeur, hun bezoldiging en arbeidsvoorwaarden, in overeenstemming met het personeelsreglement van de EIB, de regels en procedures betreffende de vervanging in hun ambt en betreffende de verantwoordingsplicht, onverminderd deze verordening;

v)

de procedure voor de benoeming en het ontslag van de leden van het investeringscomité, hun bezoldiging en arbeidsvoorwaarden, alsook de stemregeling in het investeringscomité, met vermelding van het quorum en toekenning van één stem aan elk lid;

vi)

het voorschrift dat het bestuur en het investeringscomité hun eigen reglement van orde vaststellen;

vii)

het voorschrift dat onder deze verordening vallende financierings- en investeringsverrichtingen uiteindelijk moeten worden goedgekeurd door de bestuursorganen van de EIB overeenkomstig de EIB-statuten;

viii)

bepalingen betreffende het voorkomen en behandelen van mogelijke belangenconflicten;

c)

de EU-garantie, die een onvoorwaardelijke, onherroepelijke afroepgarantie ten gunste van de EIB moet zijn, waaronder:

i)

in overeenstemming met artikel 11, nadere regels betreffende de verlening van de EU-garantie, waaronder nadere regels betreffende de dekking ervan en betreffende de vastgestelde dekking van portefeuilles van specifieke soorten instrumenten;

ii)

voorschriften dat de vergoeding voor het nemen van risico's onder de contribuanten aan het EFSI wordt verdeeld in verhouding tot hun respectieve aandeel in de risiconeming en dat vergoeding aan de Unie en betalingen in het kader van de EU-garantie tijdig moeten geschieden en slechts na de saldering van de uit de verrichtingen voortvloeiende vergoeding en verliezen;

iii)

in overeenstemming met artikel 9, voorschriften betreffende het gebruik van de EU-garantie, waaronder de betalingsvoorwaarden, zoals specifieke termijnen, de op verschuldigde bedragen te betalen rente en de vereiste liquiditeitsregelingen;

iv)

in overeenstemming met artikel 11, lid 5, voorschriften en procedures met betrekking tot de invordering van schuldvorderingen, die aan de EIB moet worden toevertrouwd;

d)

de regelingen voor de goedkeuring door het investeringscomité van het gebruik van de EU-garantie voor individuele projecten of voor de ondersteuning van investeringsplatformen of fondsen, of nationale stimuleringsbanken of -instellingen, overeenkomstig deze verordening, en met name artikel 7, lid 12, en artikel 9, lid 5, bijlage II daarbij, en eventuele gedelegeerde handelingen die op grond van deze verordening zijn vastgesteld;

e)

de procedures voor indiening en goedkeuring van investeringsvoorstellen voor het gebruik van de EU-garantie, met inbegrip van:

i)

de procedure voor toezending van investeringsvoorstellen aan het investeringscomité;

ii)

bepalingen betreffende de informatie die moet worden verstrekt bij de indiening van investeringsvoorstellen bij het investeringscomité;

iii)

het voorschrift dat de procedure voor indiening en goedkeuring van investeringsvoorstellen voor het gebruik van de EU-garantie de besluitvormingsregels van de EIB als vervat in de EIB-statuten, en met name artikel 19 daarvan, onverlet laat;

iv)

regels waarin de overgangsbepalingen die voldoen aan artikel 24 van deze verordening nader worden omschreven, en met name de wijze waarop verrichtingen die door de EIB zijn goedgekeurd gedurende de in dat artikel genoemde periode moeten worden opgenomen in de EU-garantiedekking;

f)

de verslaglegging, het toezicht en de verantwoordingsplicht met betrekking tot het EFSI, waaronder:

i)

overeenkomstig artikel 16, de verplichtingen inzake operationele verslaglegging die de EIB moet vervullen, in voorkomend geval in samenwerking met het EIF;

ii)

de verplichtingen inzake financiële verslaglegging met betrekking tot het EFSI;

iii)

overeenkomstig de artikelen 20 en 21, regels inzake controle en het voorkomen van fraude;

iv)

essentiële prestatie-indicatoren, met name met betrekking tot het gebruik van de EU-garantie, de verwezenlijking van de doelstellingen van de artikelen 6 en 9 en bijlage II, het aantrekken van particulier kapitaal, en het macro-economische effect van het EFSI, met inbegrip van het effect ervan op de ondersteuning van investeringen;

g)

evaluaties van de werking van het EFSI overeenkomstig artikel 18;

h)

de communicatie- en bevorderingsstrategie van het EFSI;

i)

de procedures en voorwaarden voor de wijziging van de EFSI-overeenkomst op initiatief van de Commissie of van de EIB, waaronder de verplichting om bij het Europees Parlement en de Raad verslag uit te brengen over een dergelijke wijziging;

j)

alle andere administratieve of organisatorische voorwaarden die nodig zijn voor het beheer van het EFSI, voor zover deze een correct gebruik van de EU-garantie mogelijk maken;

k)

de regelingen betreffende de bijdragen aan het EFSI van lidstaten in de vorm van contanten of garanties, en van andere derden uitsluitend in de vorm van contanten, die die lidstaten of andere derden geen enkel recht mogen verlenen om deel te nemen aan de besluitvorming en de stemprocedures van het bestuur.

3.   In de EFSI-overeenkomst wordt eveneens bepaald dat:

a)

de door het EIF uitgevoerde EFSI-activiteiten onder de bevoegdheid van de bestuursorganen van het EIF moeten vallen;

b)

de door het EIF uitgevoerde EFSI-activiteiten onderworpen moeten zijn aan de verslagleggingsvereisten overeenkomstig artikel 16;

c)

de vergoeding die de Unie toekomt uit hoofde van financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen, moet worden verminderd met betalingen als gevolg van een beroep op de EU-garantie en, vervolgens, met de kosten bedoeld in artikel 9, lid 6, en in de EIAH-overeenkomst.

Artikel 5

Additionaliteit

1.   Voor de toepassing van deze verordening betekent „additionaliteit” de ondersteuning door het EFSI van verrichtingen die tot doel hebben marktfalen of suboptimale investeringssituaties te verhelpen en die in de periode waarin de EU-garantie kan worden benut niet of niet in dezelfde mate door de EIB, het EIF of onder bestaande financiële instrumenten van de Unie hadden kunnen worden uitgevoerd zonder EFSI-steun. De door het EFSI ondersteunde projecten hebben doorgaans een hoger risicoprofiel dan projecten die door de normale EIB-verrichtingen ondersteund worden en de EFSI-portefeuille heeft in het algemeen een hoger risicoprofiel dan de portefeuille investeringen die de EIB in het kader van haar gebruikelijk investeringsbeleid voor de inwerkingtreding van deze verordening, ondersteunt.

De door het EFSI ondersteunde projecten, die bedoeld zijn om werkgelegenheid en duurzame groei te creëren, worden geacht additionaliteit te bieden wanneer zij een risico dragen dat overeenkomt met de speciale activiteiten van de EIB, als omschreven in artikel 16 van de EIB-statuten en in de richtsnoeren voor kredietrisicobeleid van de EIB.

EIB-projecten met een risico dat lager is dan het minimumrisico in het kader van speciale activiteiten van de EIB mogen eveneens door het EFSI worden ondersteund indien het gebruik van de EU-garantie noodzakelijk is om te zorgen voor additionaliteit als omschreven in de eerste alinea van dit lid.

2.   Overeenkomstig de in bijlage II vastgelegde investeringsrichtsnoeren past het bestuur de mix van projecten wat betreft sectoren en landen aan op grond van een continue monitoring van de ontwikkeling van de marktomstandigheden in de lidstaten en van het investeringsklimaat, teneinde marktfalen en suboptimale investeringssituaties te verhelpen, met inbegrip van problemen die het gevolg zijn van financiële versnippering. Bij die aanpassing vermijdt het bestuur een aanpak die risicovoller zou zijn dan noodzakelijk.

Indien het risiconiveau dit vereist, wordt in het kader van deze verordening breder gebruik gemaakt van de speciale activiteiten van de EIB dan voor de inwerkingtreding van deze verordening het geval was. Dit zal in het bijzonder het geval zijn in de lidstaten waar voor de inwerkingtreding van deze verordening geen gebruik is gemaakt van de speciale activiteiten van de EIB of waar dit slechts bij uitzondering is gebeurd, teneinde de tenuitvoerlegging van aanvullende verrichtingen en projecten mogelijk te maken, evenals aanvullende financiering door de EIB en nationale stimuleringsbanken of -instellingen dan wel investeringsplatformen.

Artikel 6

Selectiecriteria voor het gebruik van de EU-garantie

1.   In de EFSI-overeenkomst wordt bepaald dat het EFSI projecten moet ondersteunen die:

a)

vanuit een economisch perspectief levensvatbaar zijn op grond van een kosten-batenanalyse volgens Unienormen, rekening houdend met mogelijke steun aan en medefinanciering van een project door private en publieke partners;

b)

in overeenstemming zijn met het beleid van de Unie, met inbegrip van de doelstelling van slimme, duurzame en inclusieve groei, het scheppen van kwalitatief hoogwaardige banen, en economische, sociale en territoriale cohesie;

c)

additionaliteit bieden;

d)

waar mogelijk zoveel mogelijk kapitaal uit de particuliere sector aantrekken; en

e)

vanuit een technisch perspectief levensvatbaar zijn.

2.   Er bestaan geen beperkingen met betrekking tot de omvang van projecten die in aanmerking komen voor EFSI-ondersteuning voor de door de EIB of het EIF via financiële intermediairs uitgevoerde verrichtingen.

Artikel 7

Governance van het EFSI

1.   Bij het uitvoeren van hun taken uit hoofde van deze verordening streven het bestuur, het investeringscomité en de algemeen directeur uitsluitend de in deze verordening genoemde doelstellingen na.

2.   In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat het EFSI moet worden beheerd door een bestuur, dat, met het oog op het gebruik van de EU-garantie, in overeenstemming met de algemene doelstellingen van artikel 9, lid 2, het volgende moet vaststellen:

a)

de strategische oriëntatie van het EFSI, met inbegrip van de allocatie van de EU-garantie binnen de vensters infrastructuur en innovatie en elk besluit dat moet worden genomen krachtens artikel 11, lid 3, en onderdeel 7, onder b), van bijlage II;

b)

het operationele beleid en de operationele procedures die noodzakelijk zijn voor de werking van het EFSI;

c)

de regels die van toepassing zijn op de verrichtingen met de investeringsplatformen en nationale stimuleringsbanken of -instellingen;

d)

het risicoprofiel van het EFSI.

3.   Het bestuur bestaat uit vier leden: drie benoemd door de Commissie en een benoemd door de EIB. Het bestuur kiest voor een eenmalig hernieuwbare vaste termijn van drie jaar uit zijn midden een voorzitter. Het bestuur besluit bij consensus.

De notulen van de vergaderingen van het bestuur worden gepubliceerd zodra zij zijn goedgekeurd door het bestuur.

Het bestuur organiseert regelmatig een raadpleging van de relevante belanghebbenden — met name mede-investeerders, overheidsorganen, deskundigen, onderwijs-, opleidings- en onderzoeksinstellingen, de desbetreffende sociale partners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld — over de oriëntatie en de tenuitvoerlegging van het door de EIB uit hoofde van deze verordening uitgevoerde investeringsbeleid.

De door het EIF gebruikte instrumenten voor het uitvoeren van de verrichtingen die onder deze verordening vallen, worden gezamenlijk goedgekeurd door het bestuur en de algemeen directeur, na raadpleging van het investeringscomité.

4.   Lidstaten en andere derden — laatstgenoemden onder voorbehoud van instemming van het bestuur — mogen aan het EFSI bijdragen in de vorm van garanties of contanten wat betreft de lidstaten, en uitsluitend in de vorm van contanten wat betreft andere derden. Lidstaten noch andere derden mogen lid worden van het bestuur noch wordt hun een rol toegekend in de benoeming van andere EFSI-medewerkers, onder wie de leden van het investeringscomité, noch kunnen zij enig recht doen gelden met betrekking tot andere aspecten van de governance van het EFSI als vastgelegd in deze verordening.

5.   In de EFSI-overeenkomst wordt bepaald dat het EFSI een algemeen directeur moet hebben, die verantwoordelijk moet zijn voor het dagelijks bestuur van het EFSI alsmede voor de voorbereiding en het voorzitterschap van de vergaderingen van het in lid 6 bedoelde investeringscomité.

De algemeen directeur wordt bijgestaan door een adjunct-algemeen-directeur. De algemeen directeur brengt elk kwartaal aan het bestuur verslag uit over de activiteiten van het EFSI.

6.   Aan de hand van een open en transparante selectieprocedure, overeenkomstig de procedures van de EIB, selecteert het bestuur een kandidaat voor elk van de functies van algemeen directeur en adjunct-algemeen-directeur.

Het Europees Parlement en de Raad worden in elke fase van de selectieprocedure naar behoren en tijdig op de hoogte gehouden, waarbij strenge vertrouwelijkheidsregels in acht worden genomen. Dit is van toepassing ongeacht de sluiting van de overeenkomst tussen het Europees Parlement en de EIB bedoeld in artikel 17, lid 5.

Het Europees Parlement organiseert zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken na bekendmaking van de naam van een geselecteerde kandidaat, een hoorzitting met de kandidaat voor elke functie.

Na goedkeuring door het Europees Parlement worden de algemeen directeur en de adjunct-algemeen-directeur door de president van de EIB benoemd voor een eenmalig hernieuwbare vaste termijn van drie jaar.

7.   In de EFSI-overeenkomst wordt bepaald dat het EFSI een investeringscomité moet hebben dat verantwoordelijk moet zijn voor het toetsen van potentiële projecten aan het EFSI-investeringsbeleid en voor het goedkeuren van de ondersteuning met de EU-garantie van EIB-verrichtingen voor projecten die voldoen aan de voorschriften van de artikelen 6 en 9, ongeacht de geografische locatie van zulke projecten overeenkomstig artikel 8. Voorts is het investeringscomité het bevoegde orgaan om verrichtingen met investeringsplatformen en nationale stimuleringsbanken of -instellingen goed te keuren.

8.   Het investeringscomité is samengesteld uit acht onafhankelijke deskundigen en de algemeen directeur. De deskundigen van het investeringscomité worden door het bestuur volgens een open en transparante selectieprocedure voor een vaste termijn van maximaal drie jaar benoemd. Deze termijn kan worden hernieuwd maar mag in totaal niet meer dan zes jaar bedragen. De onafhankelijke deskundigen beschikken over veel relevante marktervaring inzake projectstructurering en projectfinanciering, alsook over macro- en micro-economische expertise.

Bij de benoeming van de deskundigen waarborgt het bestuur een gediversifieerde samenstelling van het investeringscomité, zodat het over een brede kennis van de in artikel 9 genoemde sectoren en geografische markten binnen de Unie beschikt.

Bij de samenstelling van het comité is sprake van genderevenwicht. Het bestuur streeft ernaar deskundigen te selecteren die ervaring hebben met investeringen op een of meer van de volgende terreinen:

a)

onderzoek, ontwikkeling en innovatie;

b)

vervoersinfrastructuur en innovatieve technologieën voor vervoer;

c)

energie-infrastructuur, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie;

d)

infrastructuur voor informatie- en communicatietechnologieën;

e)

milieubescherming en milieubeheer;

f)

onderwijs en opleiding;

g)

gezondheid en geneesmiddelen;

h)

kmo's;

i)

de culturele en creatieve bedrijfstakken;

j)

stedelijke mobiliteit;

k)

sociale infrastructuur en sociale en solidaire economie.

9.   Wanneer zij deelnemen aan de activiteiten van het investeringscomité oefenen de leden ervan hun taken in onpartijdigheid en in het belang van het EFSI uit. Bij het uitvoeren van de investeringsrichtsnoeren die zijn vastgelegd in bijlage II, en het nemen van besluiten over het gebruik van de EU-garantie vragen noch aanvaarden zij instructies van de EIB, de instellingen van de Unie, de lidstaten of andere publieke of private organen. Onverminderd de verstrekking van analytische, logistieke en administratieve steun door het personeel van de EIB aan het investeringscomité, worden passende organisatorische regelingen ingesteld en gehandhaafd om de operationele onafhankelijkheid van het investeringscomité te waarborgen. Voor het verlenen van de EU-garantie zijn projectbeoordelingen door het EIB-personeel niet bindend voor het investeringscomité.

10.   De cv's en belangenverklaringen van alle leden van het investeringscomité worden openbaar gemaakt en voortdurend bijgewerkt. Elk lid van het investeringscomité deelt het bestuur onverwijld alle informatie mee die nodig is om op continue basis de afwezigheid van belangenconflicten na te gaan.

11.   Op verzoek van het bestuur wordt het contract van ieder lid van het investeringscomité dat inbreuk maakt op de verplichtingen van de leden 9 en 10 beëindigd, overeenkomstig de toepasselijke regels van het arbeidsrecht.

12.   Het investeringscomité beslist over het gebruik van de EU-garantie overeenkomstig deze verordening, met inbegrip van de in bijlage II vastgelegde investeringsrichtsnoeren.

De besluiten van het investeringscomité worden bij gewone meerderheid genomen. Besluiten waarmee het gebruik van de EU-garantie wordt goedgekeurd worden openbaar en toegankelijk gemaakt.

De EIB verstrekt het Europees Parlement, de Raad en de Commissie twee maal per jaar een lijst met alle besluiten van het investeringscomité waarmee het gebruik van de EU-garantie wordt afgewezen, waarbij strenge vertrouwelijkheidsvereisten gelden.

13.   De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde niet-essentiële elementen van de onderdelen 6 tot en met 8 van de investeringsrichtsnoeren die zijn vastgelegd in bijlage II te wijzigen zonder enig onderdeel volledig te schrappen. Dergelijke gedelegeerde handelingen worden voorbereid in nauw overleg met de EIB.

14.   De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 23, leden 1 tot en met 3 en lid 5, gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze verordening aan te vullen door de totstandbrenging van een scorebord van indicatoren dat door het investeringscomité moet worden gebruikt om een onafhankelijke en transparante beoordeling van het mogelijke en daadwerkelijke gebruik van de EU-garantie te waarborgen. Dergelijke gedelegeerde handelingen worden voorbereid in nauw overleg met de EIB.

HOOFDSTUK III

EU-GARANTIE EN EU-GARANTIEFONDS

Artikel 8

EU-garantie

De Unie verleent een onherroepelijke en onvoorwaardelijke garantie aan de EIB voor financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening en de EFSI-overeenkomst vallen („EU-garantie”) voor zover:

a)

die verrichtingen binnen de Unie worden uitgevoerd, of

b)

bij die verrichtingen entiteiten betrokken zijn die gelegen of gevestigd zijn in een of meer lidstaten en die verrichtingen zich uitstrekken tot een of meer derde landen die binnen de werkingssfeer van het Europees nabuurschapsbeleid vallen, inclusief het strategisch partnerschap, het uitbreidingsbeleid, de Europese Economische Ruimte of de Europese Vrijhandelsassociatie, of tot een land of gebied overzee, als opgenomen in bijlage II bij het VWEU, ongeacht of er een partner is in die derde landen of landen of gebieden overzee.

De EU-garantie wordt verleend als een garantie op verzoek met betrekking tot de in artikel 10 genoemde instrumenten.

Artikel 9

Voorschriften voor het gebruik van de EU-garantie

1.   De verlening van de EU-garantie wordt afhankelijk gesteld van de inwerkingtreding van de EFSI-overeenkomst.

2.   De EU-garantie wordt verleend voor financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB welke door het in artikel 7, lid 7, bedoelde investeringscomité zijn goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF verstrekte financiering of garanties voor de uitvoering van financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB in overeenstemming met artikel 11, lid 3. De betrokken verrichtingen stroken met het Uniebeleid en ondersteunen een of meer van de volgende algemene doelstellingen:

a)

onderzoek, ontwikkeling en innovatie, in het bijzonder door middel van:

i)

projecten die stroken met Horizon 2020;

ii)

onderzoeksinfrastructuur;

iii)

demonstratieprojecten en -programma's evenals de benutting van de bijbehorende infrastructuur, technologieën en processen;

iv)

ondersteuning van de academische wereld met inbegrip van samenwerking met het bedrijfsleven;

v)

kennis- en technologieoverdracht;

b)

ontwikkeling van de energiesector, overeenkomstig de prioriteiten van de energie-unie, met inbegrip van energievoorzieningszekerheid en de klimaat- en energiekaders voor 2020, 2030 en 2050, in het bijzonder door middel van:

i)

uitbreiding van gebruik of levering van hernieuwbare energie;

ii)

energie-efficiëntie en energiebesparingen (met aandacht voor het verkleinen van de vraag door middel van vraagzijdebeheer en de renovatie van gebouwen);

iii)

ontwikkeling en modernisering van energie-infrastructuur (in het bijzonder interconnecties, slimme netwerken op distributieniveau, energieopslag en synchronisatie van netwerken);

c)

ontwikkeling van vervoersinfrastructuur en van vervoermaterieel en innovatieve technologieën voor vervoer, in het bijzonder door middel van:

i)

projecten en horizontale prioriteiten die op grond van de Verordeningen (EU) nr. 1315/2013 en (EU) nr. 1316/2013 in aanmerking komen;

ii)

slimme en duurzame projecten op het gebied van stedelijke mobiliteit (gericht op toegankelijkheid, reductie van de emissies van broeikasgassen, energieverbruik en ongevallen);

iii)

projecten door middel waarvan knooppunten en TEN-V-infrastructuur met elkaar worden verbonden;

d)

financiële steun via het EIF en de EIB aan entiteiten met maximaal 3 000 werknemers, met bijzondere aandacht voor kmo's en midcap-ondernemingen, in het bijzonder door middel van:

i)

het verstrekken van werkkapitaal en investeringen;

ii)

het verstrekken van risicokapitaal van de aanloop- tot de uitbreidingsfase voor kmo's, startende ondernemingen, kleine midcap-ondernemingen en midcap-ondernemingen, met het oog op het verwerven van een leiderschapspositie op technologisch gebied in innovatieve en duurzame sectoren;

e)

ontwikkeling en toepassing van informatie- en communicatietechnologieën in het bijzonder door middel van:

i)

digitale inhoud;

ii)

digitale diensten;

iii)

snelle telecommunicatie-infrastructuur;

iv)

breedbandnetwerken;

f)

milieu en hulpbronnenefficiëntie, in het bijzonder door middel van:

i)

projecten en infrastructuur op het gebied van milieubescherming en -beheer;

ii)

versterking van ecosysteemdiensten;

iii)

duurzame stedelijke en plattelandsontwikkeling;

iv)

maatregelen op het gebied van klimaatverandering;

g)

menselijk kapitaal, cultuur en gezondheid, in het bijzonder door middel van:

i)

onderwijs en opleiding;

ii)

culturele en creatieve bedrijfstakken;

iii)

innovatieve gezondheidsoplossingen;

iv)

nieuwe effectieve geneesmiddelen;

v)

sociale infrastructuur, sociale en solidaire economie;

vi)

toerisme.

3.   De initiële investeringsperiode gedurende welke de EU-garantie kan worden verleend ter ondersteuning van financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen, loopt tot:

a)

5 juli 2019, voor verrichtingen van de EIB waarvoor uiterlijk op 30 juni 2020 een overeenkomst tussen de EIB en de begunstigde of financieel intermediair is ondertekend;

b)

5 juli 2019, voor verrichtingen van het EIF waarvoor uiterlijk op 30 juni 2020 een overeenkomst tussen het EIF en de financieel intermediair is ondertekend.

4.   Een nieuwe investeringsperiode kan worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 18 vastgelegde procedure.

5.   De EIB gebruikt de EU-garantie voor het ondersteunen van investeringsplatformen of fondsen en van nationale stimuleringsbanken of -instellingen die investeren in verrichtingen die aan de vereisten van deze verordening voldoen („in aanmerking komende investeringsvehikels”), nadat het investeringscomité hiervoor goedkeuring heeft verleend.

Het bestuur specificeert het beleid, overeenkomstig artikel 7, lid 2, ten aanzien van in aanmerking komende investeringsvehikels als bedoeld in de eerste alinea van dit lid. Het investeringscomité beoordeelt of zulke investeringsvehikels en hun specifieke instrumenten die steun uit het EFSI aanvragen in overeenstemming zijn met het door het bestuur bepaalde beleid.

Het investeringscomité kan besluiten het recht te behouden om nieuwe projecten die worden voorgesteld in het kader van goedgekeurde in aanmerking komende investeringsvehikels, goed te keuren.

6.   Overeenkomstig artikel 17 van de EIB-statuten schrijft de EIB voor dat al haar met het EFSI verband houdende kosten door de begunstigden van de financierings- en investeringsverrichtingen worden voldaan. Onverminderd de tweede en de derde alinea van dit lid dekt de algemene begroting van de Unie geen administratieve uitgaven van het EIB of andere aan de EIB verschuldigde vergoedingen voor zijn verrichte financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen.

De EIB kan de EU-garantie tot een gecumuleerde limiet van 1 % van de totale uitstaande EU-garantieverplichtingen gebruiken voor de dekking van kosten die door de begunstigden van de financierings- en investeringsverrichtingen zouden moeten zijn voldaan, maar die wegens wanbetaling niet konden worden ingevorderd.

Voorts mag de EIB de EU-garantie gebruiken voor de dekking van het betreffende aandeel in de mogelijke invorderingskosten, tenzij dit in mindering wordt gebracht op de opbrengst van de invordering, en de mogelijke kosten in verband met liquiditeitsbeheer.

Indien de EIB namens het EFSI aan het EIF financiering of garanties verstrekt die overeenkomstig artikel 11, lid 3, door de EU-garantie zijn gedekt, kunnen aan het EIF verschuldigde vergoedingen door de algemene begroting van de Unie worden voldaan, voor zover deze niet in mindering worden gebracht op de in artikel 4, lid 2, onder c) ii), omschreven vergoeding of op inkomsten, invorderingen of andere betalingen die het EIF ontvangt.

7.   De lidstaten kunnen gebruikmaken van iedere bron van Uniefinanciering, met inbegrip van instrumenten in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen en de trans-Europese netwerken en het industriebeleid, om bij te dragen aan de financiering van in aanmerking komende projecten waarin de EIB zelf, of via het EIF, met ondersteuning van de EU-garantie investeert, op voorwaarde dat die projecten voldoen aan de selectiecriteria en de doelstellingen en beginselen die van toepassing zijn krachtens het rechtskader van de desbetreffende instrumenten en van het EFSI.

De Commissie voorziet, in voorkomend geval, in richtsnoeren betreffende het combineren van het gebruik van Unie-instrumenten met EIB-financiering uit hoofde van de EU-garantie, teneinde coördinatie, complementariteit en synergieën te waarborgen.

Artikel 10

In aanmerking komende instrumenten

1.   Voor de toepassing van artikel 9, lid 2, en overeenkomstig artikel 11, gebruikt de EIB de EU-garantie om het aan de in lid 2 van dit artikel vermelde instrumenten verbonden risico af te dekken.

2.   De volgende instrumenten komen voor dekking door de EU-garantie in aanmerking:

a)

leningen, garanties, tegengaranties, kapitaalmarktinstrumenten, enigerlei andere vormen van financierings- of kredietverbeteringsinstrumenten en deelnemingen of quasi-deelnemingen van de EIB, onder meer ten behoeve van nationale stimuleringsbanken of -instellingen, investeringsplatformen of -fondsen;

b)

EIB-financiering of -garanties aan het EIF waardoor dit de volgende instrumenten kan toekennen, verwerven of uitgeven: leningen, garanties, tegengaranties, enigerlei andere vormen van kredietverbeteringsinstrumenten, kapitaalmarktinstrumenten en deelnemingen of quasi-deelnemingen, onder meer ten behoeve van nationale stimuleringsbanken of -instellingen, investeringsplatformen of -fondsen;

c)

EIB-garanties voor nationale stimuleringsbanken of -instellingen, investeringsplatformen of fondsen onder een tegengarantie van de Unie.

De in de eerste alinea onder a) en b) bedoelde instrumenten worden toegekend, verworven of uitgegeven ten behoeve van de in artikel 8 bedoelde uitgevoerde verrichtingen die aan de voorschriften van deze verordening voldoen, mits de EIB- of EIF-financiering is toegekend krachtens een financieringsovereenkomst of een transactie die is ondertekend of is aangegaan door het EIB of het EIF en die niet is verstreken of geannuleerd.

3.   EIB-garanties die worden verleend aan een nationale stimuleringsbank of -instelling onder een tegengarantie van de EU-garantie zijn, indien van toepassing, gericht op kapitaalondersteuning.

4.   Binnen zijn verrichtingen in het kader van deze verordening, kan het EIF hetzij een garantie verlenen aan een nationale stimuleringsbank of -instelling dan wel een investeringsplatform, hetzij investeren in een investeringsplatform.

Artikel 11

Dekking en voorwaarden van de EU-garantie

1.   Het bedrag van de EU-garantie mag op geen enkel moment meer belopen dan 16 000 000 000 EUR waarvan overeenkomstig lid 3 een deel kan worden toegewezen aan EIB-financiering of -garanties aan het EIF. De totale nettobetalingen van de algemene begroting van de Unie uit hoofde van de EU-garantie mogen niet meer bedragen dan 16 000 000 000 EUR.

2.   De vergoeding voor het nemen van risico's met een portefeuille wordt onder de contribuanten verdeeld in verhouding tot hun respectieve aandeel in de risiconame. De EU-garantie kan worden gebruikt zowel voor het verlenen van garanties voor eerste verliezen op portefeuillebasis, als voor het verlenen van een volledige garantie. De EU-garantie kan in gelijke rangorde met andere contribuanten worden verleend.

3.   Ingeval de EIB financiering of garanties aan het EIF verstrekt met het oog op de uitvoering van financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB, biedt de EU-garantie volledige dekking voor dergelijke financiering of garanties, mits de EIB een even groot bedrag aan financiering of garanties zonder dekking door de EU-garantie verstrekt, tot een aanvankelijke limiet van 2 500 000 000 EUR. Onverminderd lid 1 kan deze limiet, indien van toepassing, door het bestuur worden aangepast tot een maximumbedrag van 3 000 000 000 EUR, zonder dat dit de EIB verplicht om de bedragen boven de aanvankelijke limiet aan te vullen.

4.   Ingeval de EIB overeenkomstig de EFSI-overeenkomst een beroep doet op de EU-garantie, gaat de Unie op verzoek conform de voorwaarden van genoemde overeenkomst over tot betaling.

5.   Ingeval de Unie na een beroep op de EU-garantie een betaling aan het EIB doet, treedt de Unie in de desbetreffende rechten van de EIB met betrekking tot haar financierings- of investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen, en gaat de EIB, namens de Unie, over tot invordering van de schuldvorderingen die uit de betaalde bedragen voortvloeien en betaalt zij de Unie terug met de ingevorderde bedragen overeenkomstig de in artikel 4, lid 2, onder c), iv), vastgelegde bepalingen en procedures.

6.   De EU-garantie wordt verleend als een garantie op verzoek met betrekking tot de in artikel 10 genoemde instrumenten en dekt:

a)

met betrekking tot in artikel 10, lid 2, onder a), bedoelde schuldinstrumenten: de hoofdsom en alle rente en overeenkomstig de voorwaarden van de financieringsverrichtingen aan de EIB verschuldigde, maar niet door haar ontvangen bedragen tot het moment van de wanbetaling;

b)

met betrekking tot in artikel 10, lid 2, onder a), bedoelde aandeleninstrumenten: de geïnvesteerde bedragen en de eraan verbonden financieringskosten;

c)

met betrekking tot in artikel 10, lid 2, onder b), bedoelde verrichtingen: de gebruikte bedragen en de eraan verbonden financieringskosten.

De EU-garantie dekt ook de in artikel 9, lid 6, tweede en derde alinea, bedoelde bedragen.

Artikel 12

EU-garantiefonds

1.   Er wordt een EU-garantiefonds („garantiefonds”) ingesteld dat een liquiditeitsbuffer zal vormen en waaruit de EIB wordt betaald ingeval een beroep op de EU-garantie wordt gedaan.

2.   Het garantiefonds ontvangt zijn middelen uit:

a)

bijdragen uit de algemene begroting van de Unie;

b)

inkomsten uit de belegging van de middelen van het garantiefonds;

c)

nabetalingen door in gebreke gebleven debiteuren volgens de in de EFSI-overeenkomst neergelegde invorderingsprocedure als bepaald in artikel 4, lid 2, onder c), iv);

d)

inkomsten en enigerlei andere betalingen die de Unie krachtens de EFSI-overeenkomst ontvangt.

3.   De in lid 2, onder b), c) en d), van dit artikel bedoelde middelen van het garantiefonds zijn interne bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (13).

4.   De overeenkomstig lid 2 in het garantiefonds gestorte middelen worden rechtstreeks beheerd door de Commissie en belegd met inachtneming van het beginsel van goed financieel beheer en van adequate prudentiële regels.

5.   De in lid 2 bedoelde middelen van het garantiefonds worden aangewend om een niveau („streefbedrag”) te bereiken dat hoog genoeg is om de totale EU-garantieverplichtingen te weerspiegelen. Het streefbedrag wordt vastgesteld op 50 % van de totale EU-garantieverplichtingen.

Het streefbedrag wordt aanvankelijk opgebouwd door de geleidelijke overmaking van de in lid 2, onder a), bedoelde middelen. Indien er tijdens de initiële vorming van het garantiefonds een beroep op de EU-garantie wordt gedaan, dragen de in lid 2, onder b), c) en d), bedoelde middelen van het garantiefonds voor een bedrag gelijk aan het op de EU-garantie gedane beroep bij aan het bereiken van het streefbedrag.

6.   Na toetsing van de toereikendheid van de omvang van het garantiefonds overeenkomstig het in artikel 16, lid 6, bedoelde verslag, worden de volgende betalingen gedaan:

a)

een eventueel surplus wordt teruggeboekt naar de algemene begroting van de Unie als een interne bestemmingsontvangst overeenkomstig artikel 21, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 voor begrotingslijnen die wellicht zijn gebruikt als bron van herschikking naar het garantiefonds;

b)

een eventuele aanvulling van het garantiefonds wordt vanaf het jaar n + 1 tijdens een periode van maximaal drie jaar in jaarlijkse tranches overgemaakt.

7.   Vanaf 1 januari 2019 geldt dat indien de omvang van het garantiefonds als gevolg van beroepen op de EU-garantie daalt tot minder dan 50 % van het streefbedrag, de Commissie een verslag indient over de uitzonderlijke maatregelen die eventueel vereist zijn om het garantiefonds weer aan te vullen.

8.   Nadat een beroep op de EU-garantie is gedaan, worden de in lid 2, onder b) en d), bedoelde middelen van het garantiefonds waarmee het streefbedrag wordt overschreden, binnen de grenzen van de in artikel 9 vastgelegde investeringsperiode aangewend om de EU-garantie opnieuw op het aanvangsbedrag te brengen.

9.   De in lid 2, onder c), bedoelde middelen van het garantiefonds worden gebruikt om de EU-garantie tot het aanvangsbedrag terug te brengen.

10.   Ingeval de EU-garantie volledig wordt hersteld tot zijn maximaal aanvangsbedrag van 16 000 000 000 EUR, worden alle bedragen in het garantiefonds die het streefbedrag overschrijden overeenkomstig artikel 21, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 als interne bestemmingsontvangsten teruggeboekt naar de algemene begroting van de Unie, teneinde begrotingslijnen aan te vullen die wellicht zijn gebruikt als bron van herschikking naar het garantiefonds.

Artikel 13

Financiering van het garantiefonds uit de algemene begroting van de Unie

Verordening (EU) nr. 1291/2013 en Verordening (EU) nr. 1316/2013 worden gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Indien nodig kunnen betalingskredieten worden opgenomen in de algemene begroting van de Unie van na 2020 en tot en met het begrotingsjaar 2023 om aan de uit artikel 12, lid 5, tweede alinea, voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

De jaarlijkse kredieten van de algemene begroting van de Unie voor de voorziening van het garantiefonds worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad binnen het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure in volledige overeenstemming met Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad (14).

HOOFDSTUK IV

EUROPESE INVESTERINGSADVIESHUB

Artikel 14

Europese investeringsadvieshub (hub)

1.   De Europese investeringsadvieshub (EIAH) heeft ten doel voort te bouwen op bestaande adviesdiensten van de EIB en de Commissie teneinde ondersteunend advies voor de identificatie, voorbereiding en ontwikkeling van investeringsprojecten te verstrekken, en op te treden als enige technische advieshub voor projectfinanciering binnen de Unie. Dergelijke ondersteuning omvat de verlening van gerichte ondersteuning met betrekking tot het gebruik van technische bijstand voor het structureren van projecten, het gebruik van innovatieve financiële instrumenten en het gebruik van publiek-private partnerschappen en, in voorkomend geval, het verlenen van advies over relevante vraagstukken in verband met het Unierecht, daarbij rekening houdend met de bijzonderheden en de behoeften van de lidstaten met minder ontwikkelde financiële markten.

De EIAH is in staat technische bijstand te verlenen op de in artikel 9, lid 2, opgesomde terreinen, in het bijzonder op het gebied van energie-efficiëntie, TEN-V en stedelijke mobiliteit.

2.   De EIAH verleent diensten in aanvulling op de diensten die reeds beschikbaar zijn in het kader van andere programma's van de Unie, onder meer:

a)

het inrichten van een centraal contactpunt voor technische bijstand aan autoriteiten en projectontwikkelaars;

b)

in voorkomend geval, het bieden van bijstand aan projectontwikkelaars bij het afstemmen van hun projecten op de in artikel 6 neergelegde selectiecriteria;

c)

het stimuleren van lokale kennis met het oog op een vlottere verstrekking van EFSI-steun in de hele Unie;

d)

het inrichten van een platform voor het uitwisselen en delen van kennis betreffende projectontwikkeling tussen vakgenoten;

e)

het verstrekken van advies over de oprichting van investeringsplatformen.

3.   De EIAH-diensten zijn beschikbaar voor particuliere en publieke projectontwikkelaars, met inbegrip van nationale stimuleringsbanken of -instellingen en investeringsplatformen of fondsen alsook regionale en lokale publieke entiteiten.

4.   Door de EIB in rekening gebrachte vergoedingen voor de in lid 2 bedoelde EIAH-diensten worden gebruikt om de kosten van de EIAH-verrichtingen te dekken en om die diensten te verlenen. De vergoedingen die bij kmo's in rekening worden gebracht, worden beperkt tot een derde van de kosten van de aan hen verleende technische bijstand. EIAH-diensten die aan publieke projectontwikkelaars worden verleend in aanvulling op de diensten die reeds worden verleend in het kader van Unieprogramma's zijn gratis.

5.   Om het in lid 1 genoemde doel te realiseren, streeft de EIAH ernaar gebruik te maken van de deskundigheid van de EIB, de Commissie, nationale stimuleringsbanken of -instellingen en de beheersautoriteiten van de Europese structuur- en investeringsfondsen.

6.   Om een brede dekking van door de EIAH verleende diensten in de gehele Unie te waarborgen, werkt de EIAH waar mogelijk samen met verleners van soortgelijke diensten op Unie-, regionaal, nationaal en subnationaal niveau. De samenwerking tussen enerzijds de EIAH en anderzijds een nationale stimuleringsbank of -instelling, of een instelling of beheersautoriteit, waaronder die welke als nationaal adviseur optreden, die een deskundigheid hebben die relevant is voor de doeleinden van het EIAH, kan de vorm van een contractueel partnerschap aannemen.

7.   De Unie draagt tot maximaal 20 000 000 EUR per jaar bij aan de dekking van de kosten van de EIAH-verrichtingen in de periode tot en met 31 december 2020 voor de door de EIAH op grond van lid 2 verleende diensten die een aanvulling vormen op de diensten die reeds worden verleend in het kader van andere Unieprogramma's, voor zover deze kosten niet worden gedekt door het resterende bedrag afkomstig van de in lid 4 bedoelde vergoedingen.

8.   De Commissie sluit een overeenkomst met de EIB betreffende de tenuitvoerlegging van de EIAH binnen de EIB (EIAH-overeenkomst).

De EIAH-overeenkomst bevat in het bijzonder bepalingen over de noodzakelijke financiering van het EIAH overeenkomstig lid 7.

9.   De EIB brengt uiterlijk op 1 september 2016 en vervolgens elk jaar verslag uit bij het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de door de EIAH uit hoofde van lid 2 verleende diensten en over de uitvoering van zijn begroting. Dit verslag bevat onder meer informatie over de ontvangen vergoedingen en de benutting ervan.

HOOFDSTUK V

EUROPEES INVESTERINGSPROJECTENPORTAAL

Artikel 15

Europees investeringsprojectenportaal

1.   De Commissie brengt, met steun van de EIB, een transparant Europees investeringsprojectenportaal (EIPP) tot stand waarin lopende en potentiële toekomstige investeringsprojecten in de Unie worden verzameld. Het betreft een openbaar toegankelijke en gebruiksvriendelijke projectendatabank, waarin relevante informatie over ieder project wordt verstrekt.

2.   Het EIPP is hoofdzakelijk bedoeld voor de zichtbaarheid voor investeerders en ter informatie. De opname van projecten in het EIPP heeft geen invloed op de besluiten betreffende de projecten die uiteindelijk worden geselecteerd voor ondersteuning uit hoofde van deze verordening, enig ander Unie-instrument, of voor publieke financiering.

3.   De lidstaten kunnen bijdragen aan de totstandbrenging en het beheer van het EIPP.

4.   Private projectontwikkelaars kan een niet-terugvorderbare vergoeding in rekening worden gebracht voor de verwerking van projectaanvragen voor toegang tot het EIPP. De inkomsten uit de geïnde vergoedingen vormen externe bestemmingsontvangsten voor het EIPP overeenkomstig artikel 21, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

HOOFDSTUK VI

VERSLAGLEGGING, VERANTWOORDINGSPLICHT EN EVALUATIE

Artikel 16

Verslaglegging en verantwoordingsplicht

1.   De EIB, in voorkomend geval in samenwerking met het EIF, brengt om de zes maanden verslag uit aan de Commissie over de financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB die onder deze verordening vallen. Het verslag bevat een beoordeling van de naleving van de voorschriften voor het gebruik van de EU-garantie en van de in artikel 4, lid 2, onder f), iv), bedoelde essentiële prestatie-indicatoren. Het verslag bevat ook statistische, financiële en boekhoudkundige gegevens over elke financierings- en investeringsverrichting van de EIB en op geaggregeerde basis.

2.   De EIB, in voorkomend geval in samenwerking met het EIF, brengt jaarlijks aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB die onder deze verordening vallen. Het verslag wordt openbaar gemaakt en bevat het volgende:

a)

een beoordeling van de financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB op verrichtings-, sector-, land- en regionaal niveau en van de overeenstemming van deze verrichtingen met deze verordening, in het bijzonder met het criterium van het bieden van additionaliteit, samen met een beoordeling van de verdeling van de financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB tussen de in artikel 9, lid 2, algemene vermelde doelstellingen;

b)

een beoordeling van de toegevoegde waarde, het aantrekken van middelen van de particuliere sector, de geraamde en feitelijke outputs en de resultaten en de gevolgen van de financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB op geaggregeerde basis, met inbegrip van het effect op het scheppen van werkgelegenheid;

c)

een beoordeling van de mate waarin de verrichtingen die onder deze verordening vallen, bijdragen aan de verwezenlijking van de in artikel 9, lid 2, vermelde algemene doelstellingen, met inbegrip van een beoordeling van het niveau van EFSI-investeringen op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie en vervoer (inclusief TEN-V en stedelijke mobiliteit), telecommunicatie, energie-infrastructuur en energie-efficiëntie;

d)

een beoordeling van de naleving van de voorschriften betreffende het gebruik van de EU-garantie en van de in artikel 4, lid 2, onder f), punt iv), bedoelde essentiële prestatie-indicatoren;

e)

een beoordeling van het hefboomeffect tot stand gebracht door projecten ondersteund door het EFSI;

f)

een beschrijving van de projecten waarbij de steun van de Europese structuur- en investeringsfondsen wordt gecombineerd met de steun uit het EFSI, en het totale bedrag van de bijdragen uit iedere bron;

g)

het financiële bedrag dat de begunstigden hebben ontvangen en een beoordeling van de financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB op geaggregeerde basis;

h)

een beoordeling van de toegevoegde waarde van de financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB en van de geaggregeerde risico's die aan die verrichtingen verbonden zijn;

i)

gedetailleerde informatie over het beroep op de EU-garantie, verliezen, opbrengsten, ingevorderde bedragen en andere ontvangsten;

j)

de financiële verslagen betreffende de financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB die onder deze verordening vallen, gecontroleerd door een onafhankelijke externe auditor.

3.   Met het oog op de financiële verslaggeving door de Commissie, de rapportage over de door de EU-garantie gedekte risico's en het beheer van het garantiefonds, verstrekt de EIB, in voorkomend geval in samenwerking met het EIF, de Commissie en de Rekenkamer elk jaar:

a)

informatie over de risicobeoordelingen en -ratings van de EIB en het EIF met betrekking tot financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB die onder deze verordening vallen;

b)

de uitstaande financiële verplichtingen van de Unie die voortvloeien uit de EU-garantie verleend voor financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB die onder deze verordening vallen, uitgesplitst per individuele verrichting;

c)

de totale winsten of verliezen die voortvloeien uit de financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB binnen de portefeuilles bedoeld in artikel 4, lid 2, onder c), i).

4.   De EIB verstrekt, in voorkomend geval in samenwerking met het EIF, de Commissie op verzoek alle aanvullende informatie die noodzakelijk is opdat de Commissie in staat is de krachtens deze verordening op haar rustende verplichtingen te vervullen.

5.   De EIB, en in voorkomend geval het EIF, verstrekken de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde informatie op eigen kosten.

6.   Uiterlijk op 31 maart van elk jaar zendt de Commissie het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer, in het kader van de financiële staten van de Commissie, de vereiste informatie toe over de toestand van het garantiefonds. Voorts legt zij het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer uiterlijk op 31 mei van elk jaar een jaarverslag voor over het beheer van het garantiefonds tijdens het voorgaande kalenderjaar, met inbegrip van een beoordeling van de toereikendheid van het streefbedrag en de omvang van het garantiefonds en van de noodzaak tot aanvulling ervan. Het jaarverslag bevat een overzicht van de financiële positie van het garantiefonds aan het eind van het voorgaande kalenderjaar, de financiële stromen tijdens het voorgaande kalenderjaar alsmede de belangrijke transacties en alle relevante informatie over de financiële rekeningen. Het verslag bevat tevens informatie over het financieel beheer, de prestaties en het risico van het garantiefonds aan het eind van het voorgaande kalenderjaar.

Artikel 17

Verantwoordingsplicht

1.   Op verzoek van het Europees Parlement of van de Raad, brengen de voorzitter van het bestuur en de algemeen directeur aan de verzoekende instelling verslag uit over de prestaties van het EFSI, onder meer door deel te nemen aan een hoorzitting voor het Europees Parlement.

2.   De voorzitter van het bestuur en de algemeen directeur antwoorden mondeling of schriftelijk op de door het Europees Parlement of de Raad tot het EFSI gerichte vragen, en dat in elk geval binnen vijf weken na de datum van ontvangst van een vraag.

3.   Op verzoek van het Europees Parlement of van de Raad legt de Commissie een verslag voor over de toepassing van deze verordening.

4.   Op verzoek van het Europees Parlement neemt de president van de EIB deel aan een hoorzitting van het Europees Parlement die betrekking heeft op financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB die onder deze verordening vallen. De president van de EIB beantwoordt mondeling of schriftelijk de door het Europees Parlement of de Raad tot de EIB gerichte vragen betreffende financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB die onder deze verordening vallen, en dat binnen vijf weken na de datum van ontvangst van een vraag.

5.   Er wordt een overeenkomst gesloten tussen het Europees Parlement en de EIB betreffende de nadere regelingen voor de uitwisseling van informatie tussen het Europees Parlement en de EIB uit hoofde van deze verordening, onder meer over de procedure voor de selectie van de algemeen directeur en de adjunct-algemeen-directeur.

Artikel 18

Evaluatie en herziening

1.   Uiterlijk op 5 januari 2017 evalueert de EIB de werking van het EFSI. De EIB dient haar evaluatie in bij het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

2.   Uiterlijk op 5 januari 2017 evalueert de Commissie het gebruik van de EU-garantie en de werking van het garantiefonds. De Commissie dient haar evaluatie in bij het Europees Parlement en de Raad. Deze evaluatie gaat vergezeld van een advies van de Rekenkamer.

3.   Uiterlijk op 30 juni 2018 en vervolgens om de drie jaar:

a)

publiceert de EIB een uitvoerig verslag over de werking van het EFSI; dit verslag omvat een beoordeling van het effect van het EFSI op de investeringen in de Unie, het scheppen van werkgelegenheid en de toegang tot financiering voor kmo's en midcap-ondernemingen;

b)

publiceert de Commissie een uitvoerig verslag over het gebruik van de EU-garantie en de werking van het garantiefonds.

4.   De EIB, in voorkomend geval in samenwerking met het EIF, draagt bij aan en verstrekt de vereiste informatie voor de evaluatie en het verslag van de Commissie als bedoeld in respectievelijk lid 2 en lid 3.

5.   De EIB en het EIF verstrekken het Europees Parlement, de Raad en de Commissie regelmatig al hun onafhankelijke evaluatierapporten waarin het effect en de praktische resultaten van de activiteiten van de EIB en het EIF uit hoofde van deze verordening worden beoordeeld.

6.   Uiterlijk op 5 juli 2018 dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in met een onafhankelijke evaluatie van de toepassing van deze verordening.

7.   Indien in het in lid 6 genoemde verslag wordt geconcludeerd dat het EFSI:

a)

zijn doelstellingen bereikt en dat handhaving van een regeling ter ondersteuning van investeringen gerechtvaardigd is, dient de Commissie, indien passend, een wetgevingsvoorstel tot wijziging van deze verordening in teneinde de nieuwe investeringsperiode vast te stellen, waarbij wordt gezorgd voor de voortzetting van de investeringen en toereikende financiering;

b)

zijn doelstellingen niet bereikt en dat handhaving van een regeling ter ondersteuning van investeringen gerechtvaardigd is, dient de Commissie, indien passend, een wetgevingsvoorstel tot wijziging van deze verordening in teneinde de geconstateerde tekortkomingen te verhelpen en de nieuwe investeringsperiode vast te stellen, waarbij wordt gezorgd voor de voortzetting van de investeringen en toereikende financiering;

c)

zijn doelstellingen niet bereikt en dat handhaving van een regeling ter ondersteuning van investeringen niet gerechtvaardigd is, dient de Commissie, indien passend, een wetgevingsvoorstel in om te zorgen voor een soepele beëindiging van het EFSI, waarbij de EU-garantie voor de reeds uit hoofde van deze verordening goedgekeurde verrichtingen gehandhaafd blijft.

8.   Het in lid 6 genoemde verslag wordt onverwijld door de Commissie ingediend ingeval de goedgekeurde projecten het beschikbare bedrag van de EU-garantie volledig hebben opgebruikt vóór 5 juli 2018.

HOOFDSTUK VII

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 19

Transparantie en openbaarmaking van informatie

Conform haar transparantiebeleid en de algemene beginselen van de Unie ten aanzien van de toegang tot documenten en voorlichting van het publiek maakt de EIB op haar website informatie bekend over alle financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB die vallen onder deze verordening, met inbegrip van de rol van financiële intermediairs, en over de wijze waarop die verrichtingen aan de verwezenlijking van de in artikel 9, lid 2, vermelde algemene doelstellingen bijdragen.

Artikel 20

Externe controle door de Rekenkamer

1.   De externe controle van de overeenkomstig deze verordening verrichte activiteiten wordt uitgevoerd door de Rekenkamer in overeenstemming met artikel 287 VWEU.

2.   Met het oog op lid 1 van dit artikel krijgt de Rekenkamer, indien zij hierom verzoekt en in overeenstemming met artikel 287, lid 3, VWEU, toegang tot alle documenten of informatie die nodig zijn om haar taken uit te voeren.

Artikel 21

Fraudebestrijdingsmaatregelen

1.   De EIB brengt het OLAF onverwijld op de hoogte en zij verstrekt het de nodige informatie wanneer zij, op enig moment bij de voorbereiding, uitvoering of afsluiting van financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen, redenen heeft om te vermoeden dat er sprake is van fraude, corruptie, witwassen van geld of een andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Unie mogelijk worden geschaad.

2.   OLAF kan, in overeenstemming met de bepalingen en procedures van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad (15), Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad (16) en Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad (17) onderzoeken uitvoeren, met inbegrip van controles en verificaties ter plaatse, ter bescherming van de financiële belangen van de Unie, om vast te stellen of er in verband met een financierings- en investeringsverrichting die onder deze verordening valt, sprake is van fraude, corruptie, witwassen van geld of een andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt. OLAF kan de bij haar onderzoeken verkregen informatie aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten doorgeven.

Indien er bewijs voor die onwettige activiteiten voorhanden is, gaat de EIB over tot het terugvorderen van middelen met betrekking tot haar financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen en waarop die activiteiten betrekking hebben.

3.   De ondertekende financieringsovereenkomsten met betrekking tot financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen, bevatten clausules die de uitsluiting van financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB en, indien nodig, passende invorderingsmaatregelen mogelijk maken in gevallen van fraude, corruptie of een andere onwettige activiteit overeenkomstig de EFSI-overeenkomst, het EIB-beleid en de toepasselijke wettelijke voorschriften. Het besluit tot uitsluiting van financierings- of investeringsverrichtingen van de EIB die onder deze verordening vallen, wordt genomen in overeenstemming met de desbetreffende financierings- of investeringsovereenkomst.

Artikel 22

Uitgesloten activiteiten en niet-coöperatieve rechtsgebieden

1.   Bij hun financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen, ondersteunen de EIB, het EIF en alle financiële intermediairs geen activiteiten met illegale doeleinden, waaronder witwassen van geld, financiering van terrorisme, georganiseerde criminaliteit, belastingfraude en belastingontduiking, dan wel fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt. Met name neemt de EIB niet deel aan financierings- of investeringsverrichtingen die worden uitgevoerd door middel van een vehikel dat in een niet-coöperatief rechtsgebied is gevestigd, overeenkomstig haar beleid jegens zwak gereguleerde en niet-coöperatieve rechtsgebieden, dat is gebaseerd op het beleid van de Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling of de Financiële-actiegroep (Financial Action Task Force).

2.   Bij haar financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen, neemt de EIB de beginselen en normen van het Unierecht inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in acht en met name Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad (18) en Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad (19). In het bijzonder stelt de EIB zowel de rechtstreekse financiering als de financiering via intermediairs uit hoofde van deze verordening afhankelijk van de openbaarmaking van informatie over de uiteindelijk begunstigden overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/849.

Artikel 23

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1.   De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.   De in de artikelen 7, lid 13, en 7, lid 14, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van drie jaar met ingang van 4 juli 2015. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van drie jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikel 7, leden 13 en 14, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.   Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

4.   Een overeenkomstig artikel 7, lid 13, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van een maand na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met een maand verlengd.

5.   De gedelegeerde handeling waarmee het scorebord voor het eerst tot stand wordt gebracht en die wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 7, lid 14, treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie weken na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie weken verlengd.

Op eventuele verdere gedelegeerde handelingen die worden vastgesteld overeenkomstig artikel 7, lid 14, is lid 4 van dit artikel op overeenkomstige wijze van toepassing.

HOOFDSTUK VIII

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 24

Overgangsbepaling

1.   De EIB en het EIF kunnen financierings- en investeringsverrichtingen bij de Commissie indienen, die door hen zijn goedgekeurd in de periode die loopt van 1 januari 2015 tot de sluiting van de EFSI-overeenkomst en de eerste benoeming na de inwerkingtreding van deze verordening van alle leden van het investeringscomité en van de algemeen directeur.

2.   De onder lid 1 bedoelde verrichtingen worden door de Commissie beoordeeld en ingeval deze aan de selectiecriteria van artikel 6 en de in artikel 9, lid 2, en bijlage II, omschreven algemene doelstellingen voldoen, besluit de Commissie dat de EU-garantie op die verrichtingen betrekking heeft.

Artikel 25

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 juni 2015.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

M. SCHULZ

Voor de Raad

De voorzitter

J. REIRS


(1)  Advies van 19 maart 2015 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).

(2)  PB C 195 van 12.6.2015, blz. 41.

(3)  Standpunt van het Europees Parlement van 24 juni 2015 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt) en besluit van de Raad van 25 juni 2015.

(4)  Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad van 7 juli 1997 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid (PB L 209 van 2.8.1997, blz. 1).

(5)  Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad van 7 juli 1997 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten (PB L 209 van 2.8.1997, blz. 6).

(6)  Verordening (EU) nr. 1287/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van een programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (COSME) (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1639/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 33).

(7)  Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104).

(8)  Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 1).

(9)  Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129).

(10)  Verordening (EU) 2015/760 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 98).

(11)  Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

(12)  Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

(13)  Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

(14)  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

(15)  Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

(16)  Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).

(17)  Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).

(18)  Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 1).

(19)  Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).


BIJLAGE I

WIJZIGINGEN VAN VERORDENING (EU) NR. 1291/2013 EN VERORDENING (EU) NR. 1316/2013

1)

Verordening (EU) nr. 1291/2013 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in artikel 6 worden de leden 1, 2 en 3 vervangen door:

„1.   De financiële middelen voor de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 worden vastgesteld op 74 828,3 miljoen EUR in lopende prijzen, waarvan een maximumbedrag van 72 445,3 miljoen EUR wordt toegewezen aan activiteiten in het kader van titel XIX VWEU.

De jaarlijkse kredieten worden door het Europees Parlement en door de Raad toegestaan binnen de grenzen van het meerjarig financieel kader.

2.   Het bedrag voor activiteiten in het kader van titel XIX VWEU wordt als volgt verdeeld over de prioriteiten genoemd in artikel 5, lid 2, van deze verordening:

a)

Excellente wetenschap, 24 232,1 miljoen EUR in lopende prijzen;

b)

Industrieel leiderschap, 16 466,5 miljoen EUR in lopende prijzen;

c)

Maatschappelijke uitdagingen, 28 629,6 miljoen EUR in lopende prijzen.

Het totale maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Unie uit Horizon 2020 aan de specifieke doelstellingen vervat in artikel 5, lid 3, en aan de niet-nucleaire eigen acties van het JRC is als volgt:

i)

Het verspreiden van excellentie en het verbreden van de deelname, 816,5 miljoen EUR in lopende prijzen;

ii)

Wetenschap met en voor de samenleving, 444,9 miljoen EUR in lopende prijzen;

iii)

Niet-nucleaire eigen acties van het JRC, 1 855,7 miljoen EUR in lopende prijzen.

De indicatieve verdeling over de in artikel 5, leden 2 en 3, vervatte prioriteiten en specifieke doelstellingen is opgenomen in bijlage II.

3.   Het EIT wordt uit Horizon 2020 gefinancierd ten bedrage van maximaal 2 383 miljoen EUR in lopende prijzen, als beschreven in bijlage II.”;

b)

bijlage II wordt vervangen door:

„BIJLAGE II

Specificatie van de begroting

De indicatieve specificatie voor Horizon 2020 is als volgt, behoudens de jaarlijkse begrotingsprocedure:

 

miljoen EUR in lopende prijzen

I.

Wetenschap op topniveau, waaronder:

24 232,1

1.

Europese Onderzoeksraad (ERC)

13 094,8

2.

Toekomstige en opkomende technologieën (FET)

2 585,4

3.

Marie Skłodowska-Curie-acties

6 162,3

4.

Onderzoeksinfrastructuren

2 389,6

II.

Industrieel leiderschap, waaronder:

16 466,5

1.

Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën (1), (4)

13 035

2.

Toegang tot risicokapitaal (2)

2 842,3

3.

Innovatie bij kmo's (3)

589,2

III.

Maatschappelijke uitdagingen, waaronder (4)

28 629,6

1.

Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn

7 256,7

2.

Voedselzekerheid, duurzame land- en bosbouw, marien en maritiem onderzoek en onderzoek inzake binnenwateren en de bio-economie

3 707,7

3.

Veilige, schone en efficiënte energie

5 688,1

4.

Slim, groen en geïntegreerd vervoer

6 149,4

5.

Klimaatactie, milieu, efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen

2 956,5

6.

Europa in een veranderende wereld — inclusieve, innovatieve en reflexieve samenlevingen

1 258,5

7.

Een veilige samenleving — de vrijheid en veiligheid van Europa en haar burgers beschermen

1 612,7

IV.

Topkwaliteit verspreiden en deelname verbreden

816,5

V.

Wetenschap met en voor de samenleving

444,9

VI.

Niet-nucleaire eigen acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC)

1 855,7

VII.

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

2 383

TOTAAL

74 828,3

2)

Verordening (EU) nr. 1316/2013 wordt als volgt gewijzigd:

a)

artikel 5, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   De financiële middelen voor de uitvoering van de CEF voor de periode 2014-2020 zijn vastgesteld op 30 442 259 000 EUR in lopende prijzen. Dat bedrag wordt als volgt verdeeld:

a)

sector vervoer: 24 050 582 000 EUR, waarvan 11 305 500 000 EUR wordt overgedragen uit het Cohesiefonds en overeenkomstig deze verordening moet worden besteed uitsluitend in de lidstaten die in aanmerking komen voor steun uit het Cohesiefonds;

b)

sector telecommunicatie: 1 041 602 000 EUR;

c)

sector energie: 5 350 075 000 EUR.

Deze bedragen gelden onverminderd de toepassing van het flexibiliteitsmechanisme in Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (5).

(5)  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).”;"

b)

artikel 14, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   De totale bijdrage uit de algemene begroting van de Unie voor de financiële instrumenten is ten hoogste 8,4 % van de in artikel 5, lid 1, bedoelde totale financiële middelen van de CEF.”;

c)

artikel 21, lid 4, wordt vervangen door:

„4.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 26 gedelegeerde handelingen vast te stellen om het in artikel 14, lid 2, bedoelde maximumbedrag tot ten hoogste 10 % te verhogen, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

i)

de in 2015 uitgevoerde evaluatie van de proeffase van het Europa 2020-initiatief inzake projectobligaties een positieve uitkomst oplevert; en

ii)

de opname van de financiële instrumenten meer dan 6,5 % van de voor projecten aangegane contractuele verplichtingen vertegenwoordigt.”.


(1)  Met inbegrip van 7 423 miljoen EUR voor informatie- en communicatietechnologie (ICT), waarvan 1 549 miljoen EUR voor fotonica en micro- en nano-elektronica, 3 741 miljoen EUR voor nanotechnologie, geavanceerde materialen en geavanceerde fabricage en verwerking, 501 miljoen EUR voor biotechnologie en 1 403 miljoen EUR voor ruimtevaart. Als gevolg daarvan wordt 5 792 miljoen EUR beschikbaar gesteld ter ondersteuning van cruciale ontsluitende technologieën.

(2)  Ongeveer 994 miljoen EUR van dit bedrag kan gaan naar de tenuitvoerlegging van projecten in het kader van het strategisch energietechnologieplan (SET-plan). Ongeveer een derde daarvan kan naar kmo's gaan.

(3)  Binnen de doelstelling om ten minste 20 % van de totale gecombineerde begrotingen voor de specifieke doelstelling „Leiderschap in ontsluitende en industriële technologieën” en de prioriteit „Maatschappelijke uitdagingen” voor de kmo's toe te kennen, wordt in eerste instantie ten minste 5 % van die gecombineerde begrotingen aan het specifieke kmo-instrument toegekend. Over de looptijd van Horizon 2020 wordt gemiddeld ten minste 7 % van de totale begrotingen van de specifieke doelstelling „Leiderschap in ontsluitende en industriële technologieën” en de prioriteit „Maatschappelijke uitdagingen” aan het specifieke kmo-instrument toegekend.

(4)  De proefacties van het Sneltraject voor innovatie (FTI) worden gefinancierd uit de specifieke doelstelling „Leiderschap in ontsluitende en industriële technologieën” en uit de relevante specifieke doelstellingen van de prioriteit „Maatschappelijke uitdagingen”. Er worden voldoende projecten gestart om een volledige evaluatie van de FTI-proef mogelijk te maken.”.


BIJLAGE II

INVESTERINGSRICHTSNOEREN VOOR HET EFSI

1.   Toepassingsgebied

Het doel van de investeringsrichtsnoeren is om samen met deze verordening als basis te dienen voor het investeringscomité om op transparante en onafhankelijke wijze te besluiten over het gebruik van de EU-garantie voor EIB-verrichtingen die in het kader van het EFSI in aanmerking komen, in overeenstemming met de doelstellingen en alle andere relevante voorschriften die zijn vastgelegd in deze verordening.

De investeringsrichtsnoeren zijn gebaseerd op de in deze verordening vastgestelde beginselen met betrekking tot algemene doelstellingen, selectiecriteria, in aanmerking komende instrumenten en de definitie van additionaliteit. Zij vormen een aanvulling op deze verordening door i) verdere richtsnoeren te verstrekken over het in aanmerking komen voor ondersteuning, ii) een risicokader voor verrichtingen te bieden, iii) drempels vast te stellen voor sectorale en geografische diversificatie, en iv) criteria vast te stellen voor de beoordeling van de bijdrage aan de EFSI-doelstellingen om gemakkelijker prioriteiten te kunnen aanbrengen.

Deze investeringsrichtsnoeren zijn uitsluitend van toepassing op EFSI-verrichtingen met betrekking tot de schuld- en aandeleninstrumenten bedoeld in artikel 10, lid 2, onder a), van deze verordening, en zijn dus niet van toepassing op EFSI-verrichtingen met betrekking tot de instrumenten bedoeld in artikel 10, lid 2, onder b).

2.   In aanmerking komende tegenpartijen, soorten projecten en instrumenten

a)

De tegenpartijen die in aanmerking komen als begunstigden van de EU-garantie zijn onder andere:

entiteiten van elke omvang, waaronder nutsbedrijven, special purpose vehicles of projectbedrijven, kmo's of mid-capondernemingen,

nationale stimuleringsbanken of -instellingen of financiële bemiddelingsinstellingen,

aandelen- en schuldfondsen en alle andere vormen van collectieve beleggingsinstrumenten,

investeringsplatformen,

entiteiten van de openbare sector (al dan niet territoriaal, maar met uitsluiting van verrichtingen met dergelijke entiteiten die leiden tot rechtstreeks risico op lidstaatniveau) en entiteiten van publiekrechtelijke aard.

b)

De EU-garantie wordt toegekend om direct of indirect de financiering van nieuwe verrichtingen te steunen. Op het vlak van infrastructuur moeten „greenfield”-investeringen (het scheppen van activa) worden gestimuleerd. Daarnaast kunnen „brownfield”-investeringen (uitbreiding en modernisering van bestaande activa) worden ondersteund. In principe wordt de EU-garantie niet toegekend voor de ondersteuning van herfinancieringsverrichtingen (zoals de vervanging van bestaande leenovereenkomsten of andere vormen van financiële ondersteuning van projecten die al gedeeltelijk of volledig verwezenlijkt zijn), behalve in uitzonderlijke en terdege gemotiveerde omstandigheden waarbij een dergelijke transactie aantoonbaar een nieuwe investering mogelijk maakt van een bedrag dat ten minste gelijkwaardig is aan het bedrag van de transactie, die zou voldoen aan de selectiecriteria en algemene doelstellingen zoals respectievelijk vastgelegd in artikel 6 en artikel 9, lid 2.

c)

Met de EU-garantie wordt een breed scala aan producten gesteund zodat het EFSI kan worden aangepast aan de marktbehoeften maar ook particuliere investeringen in de projecten worden aangemoedigd, zonder daarbij particuliere marktfinanciering te verdringen. In deze context zal de EIB naar verwachting de financiering verstrekken uit hoofde van het EFSI teneinde het algemene, aanvankelijke streefbedrag van ten minste 315 000 000 000 EUR aan publieke of private investeringen te halen, met inbegrip van financiering die beschikbaar wordt gesteld door het EIF in het kader van EFSI-verrichtingen met betrekking tot de instrumenten als bedoeld in artikel 10, lid 2, onder b), en door nationale stimuleringsbanken of -instellingen. De in aanmerking komende producten zijn onder andere (1): leningen, garanties/tegengaranties, mezzanine en achtergestelde financiering, kapitaalmarktinstrumenten waaronder kredietverbetering, en deelnemingen of quasi-deelnemingen, onder meer via nationale stimuleringsbanken of -instellingen, investeringsplatformen of fondsen. In dit verband mag de EIB de geschikte portefeuilles samenstellen zodat een breed scala aan investeerders kan investeren in EFSI-projecten.

d)

Nationale stimuleringsbanken of -instellingen en investeringsplatformen of -fondsen komen in aanmerking voor de EIB-garantiedekking op grond van de tegengarantie van de EU-garantie, in overeenstemming met artikel 10, lid 2, onder c). Met het besluit om die EIB-garantie te verstrekken wordt ernaar gestreefd om investeringen op zowel nationaal als regionaal niveau op gang te brengen en de complementaire expertise, de specifieke comparatieve voordelen en de reikwijdte van zulke entiteiten in te zetten ten gunste van het EFSI-initiatief.

3.   Additionaliteit

De EU-garantie wordt verstrekt ter ondersteuning van verrichtingen die voldoen aan het criterium van het bieden van additionaliteit, als vastgelegd in artikel 5, lid 1, van deze verordening.

Daarnaast zijn de volgende algemene beginselen van toepassing:

a)

om overlapping met bestaande financieringsinstrumenten te voorkomen, kan de EU-garantie worden gebruikt als aanvulling op, in combinatie met of ter versterking of bevordering van bestaande programma's van de Unie of andere financieringsbronnen of gezamenlijke instrumenten van de Unie;

b)

tijdens de investeringsperiode van het EFSI wordt het gebruik van andere financieringsinstrumenten van de Unie in principe niet verdrongen door via het EFSI gesteunde investeringen;

c)

er wordt aandacht besteed aan de complementariteit van nieuwe producten uit het venster infrastructuur en innovatie, die gericht zijn op kmo's en kleine midcap-ondernemingen, met bestaande EU-financieringsinstrumenten en EFSI-financieringsinstrumenten in het venster „kmo's” zodat een zo efficiënt mogelijke besteding van financiële middelen wordt bewerkstelligd. Een cumulatief gebruik van instrumenten is echter ook mogelijk, vooral in gevallen waarin de gebruikelijke steun niet toereikend is om investeringen van de grond te helpen te komen.

4.   Toegevoegde waarde: bijdrage aan de EFSI-doelstellingen

Bij projecten waarvoor de EU-garantie wordt benut, moeten de selectiecriteria en algemene doelstellingen worden nageleefd die respectievelijk zijn vervat in artikel 6 en artikel 9, lid 2.

5.   Scorebord

Het investeringscomité maakt gebruik van het in artikel 7 genoemde scorebord om een onafhankelijke en transparante beoordeling van het eventuele gebruik van de EU-garantie te waarborgen.

6.   Investeringsvensters

a)

De in artikel 10, lid 2, onder a), bedoelde schuld- en aandeleninstrumenten worden verstrekt op grond van een venster „infrastructuur en innovatie” dat zal bestaan uit een subcategorie vreemd vermogen en een subcategorie eigen vermogen. De onderverdeling van verrichtingen (2) in een van de twee onderafdelingen wordt gebaseerd op het systeem van de EIB voor het rangschikken van leningen en de standaard risicobeoordeling van de EIB, en op de richtsnoeren van het bestuur.

b)

Venster infrastructuur en innovatie — subcategorie vreemd vermogen

Voor verrichtingen van het type vreemd vermogen voert de EIB haar standaard risicobeoordeling uit, waarvan de berekening van de verwachte wanbetalings- en invorderingspercentages een onderdeel vormt. Op basis van deze parameters bepaalt de EIB het risico voor elke verrichting. Bij deze berekeningen wordt de EU-garantie buiten beschouwing gelaten om het totale risico van de transactie weer te geven.

Aan elke verrichting van het type vreemd vermogen wordt een risicoclassificatie verbonden (de rangschikking van leentransacties) aan de hand van het systeem van de EIB voor het rangschikken van leningen. De informatie over de rangschikking van leningen wordt opgenomen in de projectdocumentatie voor het investeringscomité. Transacties met een hoger risicoprofiel dan projecten die worden gefinancierd via normale EIB-verrichtingen worden speciale activiteiten genoemd als omschreven in artikel 16 van de statuten van het EIB en in de richtsnoeren voor kredietrisicobeleid van de EIB. Verrichtingen die worden gefinancierd door de EU-garantie hebben over het algemeen een hoger risicoprofiel dan normale EIB-verrichtingen, en gelden dus als speciale activiteiten. Leentransacties met een betere rangschikking kunnen worden opgenomen in de EFSI-portefeuille mits een hoge meerwaarde duidelijk kan worden aangetoond en de opname ervan voldoet aan het criterium van het bieden van additionaliteit.

Projecten zijn economisch en technisch haalbaar en de financiering van de EIB wordt samengesteld in overeenstemming met beginselen van gezond bankbeleid en voldoet aan de beginselen voor risicobeheersing op hoog niveau die zijn vastgesteld door de EIB in haar interne richtsnoeren. Alle relevante informatie wordt beschikbaar gesteld aan de leden van het bestuur en van het investeringscomité.

De tarieven voor producten van het type vreemd vermogen worden bepaald in overeenstemming met de methodiek van de EIB inzake tarieven voor leningen.

c)

Venster infrastructuur en innovatie — subcategorie eigen vermogen

Voor elke verrichting van het type eigen vermogen kan de EU-garantie worden gebruikt om rechtstreekse investeringen in afzonderlijke bedrijven of projecten te ondersteunen (rechtstreekse investeringen van het type eigen vermogen) of fondsen of analoge portefeuillerisico's te financieren (portefeuilles van het type eigen vermogen), mits de EIB eveneens voor eigen risico in gelijke rangorde investeert. De vaststelling of een verrichting al dan niet risico's van het type eigen vermogen met zich meebrengt, ongeacht de juridische vorm en nomenclatuur ervan, wordt gebaseerd op de standaardbeoordeling van de EIB.

De verrichtingen van de EIB van het type eigen vermogen worden uitgevoerd in overeenstemming met de interne voorschriften en procedures van de EIB. Alle relevante informatie voor de beoordeling van de verrichting wordt beschikbaar gesteld aan de leden van het bestuur en van het investeringscomité.

De tarieven voor investeringen van het type eigen vermogen worden bepaald in overeenstemming met de markt, en bij gebrek daaraan wordt gebruik gemaakt van marktonderzoek of benchmarking.

7.   Limieten voor risicoblootstellingen per risicocategorie

a)

De limieten voor risicoblootstellingen voor de categorie speciale activiteiten dalen bij een verhoogd risiconiveau, als uiteengezet in de rangschikking van leentransacties. De limiet is in het algemeen dus hoger voor risico's van het type vreemd vermogen dan voor risico's van het type eigen vermogen.

b)

Gezien de beschikbaarheid van kredietverbetering uit de EU-garantie, worden de limieten voor risicoblootstellingen voor het EFSI door de EIB op een hogere waarde vastgesteld dan de equivalente limiet voor de eigen risicoactiviteiten van de EIB. De leden van het bestuur en het investeringscomité ontvangen een gedetailleerd overzicht van de risicolimieten voor het EFSI. Het bestuur oefent regelmatig toezicht uit op de ontwikkeling van het risicoprofiel van de EFSI-portefeuille en treft indien nodig passende maatregelen.

c)

Transacties voor hogere bedragen dan de specifieke EFSI-limieten kunnen bij wijze van uitzondering worden opgenomen in de EFSI-portefeuille, met de instemming van het bestuur, mits de additionaliteit en de meerwaarde duidelijk zijn aangetoond en de opname van deze transacties het algemene streefcijfer voor het risicopercentage van de portefeuille aan het eind van de eerste investeringsperiode waarschijnlijk niet in het gedrang brengt.

8.   Sectorale en geografische diversificatie

Het EFSI gaat weliswaar uit van de vraag, maar is bedoeld om in aanmerking komende projecten in de hele Unie en grensoverschrijdende projecten te ondersteunen, die onder artikel 8 van deze verordening vallen, zonder sectorale of geografische toewijzing vooraf. Wel wordt er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat aan het eind van de eerste investeringsperiode een breed scala aan sectoren en regio's aan bod is gekomen en buitensporige sectorale of geografische concentratie wordt voorkomen.

a)   Sectorale concentratie

Teneinde de diversificatie van sectoren en de concentratie van de EFSI-portefeuille in goede banen te leiden, legt het bestuur indicatieve concentratielimieten vast aan de hand van het aantal verrichtingen waarvoor aan het eind van de eerste investeringsperiode steun is ontvangen uit de EU-garantie. De indicatieve concentratielimieten worden openbaar gemaakt.

Het bestuur kan besluiten deze indicatieve limieten te wijzigen na raadpleging van het investeringscomité. In dat geval licht het bestuur zijn besluit schriftelijk toe aan het Europees Parlement en de Raad.

b)   Geografische concentratie

Verrichtingen die worden gefinancierd vanuit het EFSI zijn aan het eind van de eerste investeringsperiode niet geconcentreerd in een bepaald gebied. Daarom stelt het bestuur indicatieve richtsnoeren vast voor geografische diversificatie en concentratie. Het bestuur kan besluiten deze indicatieve limieten te wijzigen na raadpleging van het investeringscomité. Het bestuur licht zijn besluiten over de indicatieve limieten schriftelijk toe aan het Europees Parlement en de Raad. Alle lidstaten moeten gebruik kunnen maken van het EFSI.


(1)  Dit is een onvolledig overzicht van producten die via het EFSI kunnen worden aangeboden.

(2)  De term „verrichting” is van toepassing op zowel rechtstreekse investeringen in een project (vreemd of eigen vermogen) als op „verrichtingen” (projecten, programma's of voorzieningen) die worden uitgevoerd met behulp van een financiële of andere bemiddelaar, maar niet — om twijfel te voorkomen — op de onderliggende projecten die worden gesteund door een dergelijke, via bemiddeling tot stand gekomen verrichting.


 

1.   Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de verdeling van de middelen voor Horizon 2020

"Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zijn overeengekomen dat de volgende begrotingslijnen niet zullen bijdragen aan de financiering van het EFSI: "Stimuleren van grensverleggend onderzoek in de Europese Onderzoeksraad", "Marie Sklodowska-Curie-acties" en "Topkwaliteit verspreiden en deelname verbreden". Het resterende bedrag, dat voortvloeit uit het aanvullend gebruik van de marge in vergelijking met het gebruik dat was voorzien in het voorstel van de Commissie, wordt opnieuw toegewezen aan de overige Horizon 2020-begrotingslijnen evenredig met de door de Commissie voorgestelde verlaging daarvan. De indicatieve verdeling is vastgelegd in bijlage I bij de EFSI-verordening."

2.   Verklaring van de Commissie over de ontwerpbegroting 2016

"De Commissie zal een analyse maken van het mogelijke effect van de bijdragen aan het EFSI uit de verschillende begrotingslijnen van Horizon 2020 op de doeltreffende tenuitvoerlegging van de respectievelijke programma's en zal, in voorkomend geval, een nota van wijzigingen bij het ontwerp van algemene begroting van de Unie voor 2016 voorstellen om de verdeling van de Horizon 2020-begrotingslijnen aan te passen."

3.   Verklaring van de Commissie over haar beoordeling van eenmalige bijdragen in het kader van het EFSI-initiatief met het oog op de tenuitvoerlegging van het stabiliteits- en groeipact

"Onverminderd de bevoegdheden van de Raad met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het stabiliteits- en groeipact (SGP), dienen eenmalige bijdragen van de lidstaten, ofwel van een lidstaat ofwel van nationale stimuleringsbanken die zijn ingedeeld bij de sector algemene overheid of die namens een lidstaat optreden, aan het EFSI of aan thematische of meerlandeninvesteringsplatformen die zijn opgezet voor de tenuitvoerlegging van het investeringsplan, in principe te worden beschouwd als eenmalige maatregelen in de zin van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad en artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad."