ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 92

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
8 april 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/548 van de Raad van 7 april 2015 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 359/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/549 van de Raad van 7 april 2015 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

12

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/550 van de Commissie van 24 maart 2015 tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Fränkischer Grünkern (BOB))

18

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/551 van de Commissie van 24 maart 2015 tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Miel des Cévennes (BGA))

19

 

*

Verordening (EU) 2015/552 van de Commissie van 7 april 2015 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1,3-dichloorpropeen, bifenox, dimethenamid-P, prohexadion, tolylfluanide en trifluralin in of op bepaalde producten ( 1 )

20

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/553 van de Commissie van 7 april 2015 tot goedkeuring van de werkzame stof cerevisaan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

86

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/554 van de Commissie van 7 april 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

89

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2015/555 van de Raad van 7 april 2015 houdende wijziging van Besluit 2011/235/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran

91

 

*

Besluit (GBVB) 2015/556 van de Raad van 7 april 2015 tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran

101

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/557 van de Commissie van 31 maart 2015 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG wat betreft de gegevens voor China in de lijst van derde landen en delen daarvan waaruit de invoer in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paarden is toegestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 2070)  ( 1 )

107

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/558 van de Commissie van 1 april 2015 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 2160)  ( 1 )

109

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

8.4.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 92/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/548 VAN DE RAAD

van 7 april 2015

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 359/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran (1), en met name artikel 12, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 12 april 2011 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 359/2011 vastgesteld.

(2)

Op basis van een toetsing van Besluit 2011/235/GBVB van de Raad (2) heeft de Raad besloten dat de beperkende maatregelen daarin tot en met 13 april 2016 moeten worden verlengd.

(3)

De Raad heeft tevens geconcludeerd dat de vermeldingen betreffende bepaalde personen en één entiteit die zijn opgenomen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011 moeten worden geactualiseerd.

(4)

Bovendien zijn er voor twee personen niet langer gronden om deze te handhaven op de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011.

(5)

Bovendien dient één vermelding betreffende een persoon die reeds is opgenomen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011, te worden geschrapt.

(6)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011 dient dienovereenkomstig te worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 april 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

E. RINKĒVIČS


(1)  PB L 100 van 14.4.2011, blz. 1.

(2)  Besluit 2011/235/GBVB van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran (PB L 100 van 14.4.2011, blz. 51).


BIJLAGE

1.

De vermeldingen betreffende de onderstaande personen worden geschrapt van de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad:

42.

HEYDARI Nabiollah

70.

REZVANI Gholomani

72.

ELAHI Mousa Khalil

2.

De vermeldingen voor de volgende personen en entiteit in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011 worden vervangen door de onderstaande vermeldingen:

Personen

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

10.

RADAN Ahmad-Reza

Geboorteplaats: Isfahan (Iran) — Geboortedatum: 1963

Hoofd van het Centrum Strategische Studies van de politie, voormalig plaatsvervangend hoofd van de Nationale Politie van Iran (tot juni 2014). In die hoedanigheid was Radan sinds 2008 verantwoordelijk voor mishandeling, moord en willekeurige aanhoudingen en detenties van demonstranten door de politie.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Geboorteplaats: Teheran — Geboortedatum: 1963

Plaatsvervangend IRGC-bevelhebber voor de inlichtingendienst. Voormalig bevelhebber van de Basij (tot oktober 2009). Troepen onder zijn bevel namen deel aan afranselingen, moorden, detenties en folteringen op grote schaal van vreedzame demonstranten.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Voormalig hoofd van het gerechtelijk apparaat van Mashhad (tot september 2014). Wordt momenteel wellicht naar een andere functie overgeplaatst. Processen onder zijn supervisie werden summier en in besloten zittingen gevoerd, zonder inachtneming van de basisrechten van de aangeklaagden, en op grond van bekentenissen die onder druk en door folteringen verkregen zijn. Massale vonnissen met als gevolg doodvonnissen zonder eerlijke hoorzittingen.

12.4.2011

15.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Geboorteplaats: Najafabad (Iran) — Geboortedatum: 1945

Lid van de Vergadering van Deskundigen en vertegenwoordiger van de hoogste leider in de („centrale”) provincie Markazi. Voormalig procureur-generaal van Iran (tot september 2009), en voormalig minister van Inlichtingen tijdens het presidentschap van Khatami.

Als procureur-generaal van Iran gelastte en superviseerde hij de schijnprocessen naar aanleiding van de eerste protesten na de verkiezingen, waarbij de aangeklaagden hun rechten, waaronder het recht op een advocaat, werden ontzegd. Tevens verantwoordelijk voor de misbruiken van Kahrizak.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Voormalig rechter, revolutionaire rechtbank van Teheran, afdeling 26. Was belast met de zaak van gedetineerden na de crises die volgden op de verkiezingen en bedreigde geregeld gezinnen van gedetineerden om hun het zwijgen op te leggen. Hielp bij het uitvaardigen van arrestatiebevelen voor het detentiecentrum van Kahrizak. In november 2014 is zijn betrokkenheid bij de dood van gedetineerden officieel erkend door de Iraanse autoriteiten.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Voormalig rechter, revolutionaire rechtbank van Teheran. Nam deel aan de berechting van manifestanten. Door de rechterlijke macht ondervraagd over Kahrizak-afpersingen. Heeft meegewerkt aan het uitvaardigen van bevelen om gedetineerden op te sluiten in het detentiecentrum van Kahrizak. In november 2014 is zijn betrokkenheid bij de dood van gedetineerden officieel erkend door de Iraanse autoriteiten.

12.4.2011

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Geboorteplaats: Yazd (Iran) — Geboortedatum: 1953

Hoofdaanklager van Teheran sedert augustus 2009. Zijn bureau klaagde veel manifestanten aan, onder wie deelnemers aan de protestdagen op Ashura-dag in december 2009. Beval de sluiting van Karroubi's bureau in september 2009 en de aanhouding van verscheidene hervormingsgezinde politici en verbood twee hervormingsgezinde politieke partijen in juni 2010. Zijn bureau klaagde manifestanten aan voor vijandigheid jegens God (Muharebeh), waarop de doodstraf staat, en weigerde degenen die de doodstraf te wachten stond een eerlijk proces. Heeft hervormingsgezinden vervolgd en gearresteerd, mensenrechtenactivisten en leden van de media, als onderdeel van een onderdrukking van de politieke oppositie.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (ook bekend als NASSERIAN)

 

Rechter, hoofd van de revolutionaire rechtbank van Teheran, afdeling 28. Was belast met zaken na de verkiezingen. Heeft langdurige gevangenisstraffen uitgesproken tijdens oneerlijke processen voor maatschappelijke en politieke activisten en journalisten en verscheidene doodstraffen tegen manifestanten en maatschappelijke en politieke activisten.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Geboorteplaats: Ejiyeh — Geboortedatum: circa 1956

Procureur-generaal van Iran sedert september 2009, woordvoerder van de rechterlijke macht, en voormalig minister van Inlichtingen tijdens de verkiezingen van 2009. Agenten die tijdens die verkiezingen onder zijn bevel stonden waren verantwoordelijk voor detentie, foltering en het afdwingen van valse bekentenissen van honderden activisten, journalisten, dissidenten en hervormingsgezinde politici. Politici werden bovendien gedwongen tot valse bekentenissen tijdens ondraaglijke verhoren, met foltering, chantage en bedreiging van gezinsleden.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Geboorteplaats: Meybod, Yazd (Iran) — Geboortedatum: 1967

Voormalig procureur-generaal van Teheran (tot augustus 2009).

Als procureur-generaal van Teheran vaardigde hij bevelen uit voor de detentie van honderden activisten, journalisten en studenten. In januari 2010 werd hij in het kader van een parlementair onderzoek rechtstreeks verantwoordelijk gehouden voor de detentie van drie gevangenen die in gevangenschap zijn overleden. Geschorst in augustus 2010 na onderzoek door de Iraanse rechterlijke macht naar zijn betrokkenheid bij de dood van drie op zijn bevel gedetineerde mannen, na de verkiezingen. In november 2014 is zijn betrokkenheid bij de dood van gedetineerden officieel erkend door de Iraanse autoriteiten.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Rechter, revolutionaire rechtbank van Teheran, afdeling 26. Belast met zaken van na de verkiezingen, sprak langdurige gevangenisstraffen uit tijdens oneerlijke processen tegen mensenrechtenactivisten en meerdere doodstraffen tegen manifestanten.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Rechter bij het Hooggerechtshof. Voormalig opperrechter, revolutionaire rechtbank van Mashhad. Processen onder zijn rechtsmacht waren summier en vonden plaats achter gesloten deuren, zonder eerbiediging van de basisrechten van de beschuldigden. Massale vonnissen met als gevolg doodvonnissen zonder eerlijke hoorzittingen.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

President van het gerecht te Teheran. Voormalig hoofd van Irans gevangenissenorganisatie. In die hoedanigheid medeplichtig aan de massale detentie van politieke manifestanten en aan het in de doofpot stoppen van mishandelingen in het gevangenissysteem.

12.4.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Directeur-generaal van het hoofdkwartier voor drugsbestrijding van Iran. Voormalig bevelhebber van de politie van Teheran. Onder zijn leiding was de politie verantwoordelijk voor het gebruik van niet-gewettigd geweld tegen verdachten bij hun aanhouding en tijdens hun voorlopige hechtenis. De politie van Teheran was tevens betrokken bij de invallen in de slaapzalen van de universiteit van Teheran in juni 2009, waarbij volgens een commissie van de Majlis van Iran meer dan 100 studenten werden verwond door de politiediensten en leden van de Basij.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Adviseur bij de Tuchtraad voor rechters sinds april 2014. Voormalig president van het gerecht te Teheran. Als president van het gerecht Teheran was hij verantwoordelijk voor schendingen van de mensenrechten, willekeurige aanhoudingen, het ontzeggen van rechten aan gevangenen en de toename van executies.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

 

Adviseur voor de rechterlijke macht in Iran. Voormalig openbaar aanklager (tot 2012). Hij was verantwoordelijk voor het buitensporige en toenemende gebruik van de doodstraf doordat hij tientallen doodstraffen heeft gevorderd. Openbaar aanklager tijdens de rechtszaak in verband met de bomaanslag in Shiraz in 2008, die door het regime werd aangegrepen om verscheidene tegenstanders van het regime ter dood te veroordelen.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Substituut-aanklager van Isfahan. Medeplichtig aan het voeren van processen waarbij de verdediging een eerlijk proces werd ontzegd. Een voorbeeld hiervan is de zaak van Abdollah Fathi, die in mei 2011 werd geëxecuteerd nadat Habibi tijdens het proces in maart 2010 Fathi's recht om te worden gehoord en zijn problemen met zijn geestelijke gezondheid had genegeerd. Hij is derhalve medeplichtig aan de ernstige schending van het recht op een eerlijke rechtsbedeling, hetgeen heeft bijgedragen tot een buitensporig en toenemend gebruik van de doodstraf en een sterke stijging van het aantal executies sinds begin 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Geboorteplaats: Ispahan — Geboortedatum: 1956

Als plaatsvervangend hoofd van de strijdkrachten heeft hij een prominente rol gespeeld bij het intimideren en bedreigen van de „vijanden” van Iran en bij de bombardementen op Koerdische dorpen in Irak. Als voormalig leider van het Sarollahkorps van de IRGC van Teheran en voormalig leider van de Basij-militie heeft hij een centrale rol gespeeld bij de repressie van betogers na de verkiezingen.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Openbaar aanklager van Tabriz. Hij was betrokken bij de zaak van Sakineh Mohammadi-Ashtiani en is medeplichtig aan ernstige schendingen van het recht op een eerlijke rechtsbedeling.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias: MAHSULI, Sadeq)

Geboorteplaats: Oroumieh (Iran) — Geboortedatum: 1959/60

Adviseur van de voormalige president Mahmoud Ahmadinejad die thans lid is van de Raad van geschiktheid en oordeel (Expediency Council); lid van het Front van volharding (Perseverance Front). minister van Welzijn en Sociale Zekerheid tussen 2009 en 2011. minister van Binnenlandse Zaken tot augustus 2009. Mahsouli had als minister van Binnenlandse Zaken gezag over alle politiediensten, veiligheidsagenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en agenten in burger. De diensten onder zijn leiding waren verantwoordelijk voor de invallen in de slaapzalen van de universiteit van Teheran op 14 juni 2009 en voor de foltering van studenten in de kelder van het ministerie (het beruchte kelderniveau 4). Andere manifestanten werden zwaar mishandeld in het detentiecentrum van Kahrizak, dat werd geleid door politiediensten onder het gezag van Mahsouli.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Openbaar aanklager van Kermanshah. Heeft een rol gespeeld in de spectaculaire stijging van doodstraffen in Iran, onder meer als aanklager in de zaken tegen zeven gevangenen die werden veroordeeld wegens drugshandel en op 3 januari 2010 werden opgehangen in de centrale gevangenis van Kermanshah.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Geboorteplaats: Selseleh (Iran) — Geboortedatum: 1964

Lid van de Commissie voor nationale veiligheid en buitenlands beleid. Parlementslid voor de provincie Lorestan. Lid van de Parlementaire Commissie voor buitenlands- en veiligheidsbeleid. Voormalig hoofd van de gevangenis van Evin (tot 2012). Onder zijn leiding waren martelingen in de gevangenis van Evin een gangbare praktijk. In afdeling 209 werden vele activisten vastgehouden voor hun vreedzame oppositie tegen de aan de macht zijnde regering.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias: TALA Hosseyn)

 

Iraans parlementslid. Voormalig gouverneur-generaal („Farmandar”) van de provincie Teheran (tot september 2010); verantwoordelijk voor het optreden van de politiediensten en derhalve voor de repressie bij betogingen.

In december 2010 ontving hij een prijs voor zijn rol bij de repressie na de verkiezingen.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias: TAMADON Morteza)

Geboorteplaats: Shahr Kord-Isfahan — Geboortedatum: 1959

Hoofd van de openbare veiligheidsraad van de provincie Teheran. Voormalig gouverneur-generaal van de provincie Teheran voor de IRGC.

In zijn hoedanigheid van gouverneur en hoofd van de openbare veiligheidsraad van de provincie Teheran heeft hij de algemene verantwoordelijkheid voor alle repressieactiviteiten die door de IRGC in de provincie Teheran worden ondernomen, inclusief het hardhandige optreden tegen het politieke protest sinds juni 2009.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz

 

Rechter bij het strafhof van de provincie Teheran. Voormalig rechter van de eerste afdeling van de rechtbank van Evin. Hij heeft verscheidene rechtszaken tegen betogers geleid, met name die tegen Abdol-Reza Ghanbari, een leraar die in januari 2010 is aangehouden en voor zijn politieke activiteiten ter dood is veroordeeld. De rechtbank van eerste aanleg van Evin is opgericht binnen de gevangenis van Evin, en Jafari Dolatabadi heeft in maart 2010 de oprichting ervan verdedigd. In deze gevangenis werden sommige beklaagden opgesloten, mishandeld en gedwongen om valse bekentenissen af te leggen.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Geboorteplaats: Mashad (Iran) — Geboortedatum: 1952

Vice-procureur-generaal, verantwoordelijk voor politieke en veiligheidskwesties. Voormalig minister van Justitie (van 2009 tot 2013).

Toen hij minister van Justitie was, verslechterden de omstandigheden in de gevangenissen tot ver onder algemeen aanvaarde internationale normen, en werden gevangenen op ruime schaal mishandeld. Voorts speelde hij een cruciale rol bij het bedreigen en terroriseren van de Iraanse diaspora, door aan te kondigen dat een bijzondere rechtbank zou worden ingesteld speciaal voor het berechten van de in het buitenland levende Iraniërs. Mede door zijn toedoen kende Iran een sterke toename van het aantal terechtstellingen, onder meer van geheime terechtstellingen die niet door de regering worden aangekondigd, en terechtstellingen voor drugsdelicten.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (alias: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed and Sayyid)

Geboorteplaats: Rafsanjan, Kerman — Geboortedatum: 1961

Adviseur van de voormalige president Mahmoud Ahmadinejad die thans lid is van de Raad van geschiktheid en oordeel (Expediency Council). Voormalig minister van Cultuur en Islamitische Leiding (2009-2013). Als voormalig lid van de IRGC was hij medeplichtig aan de repressie van journalisten.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Geboorteplaats: Isfahan (Iran) — Geboortedatum: 1956

Hoofd van de organisatie voor publicaties over de rol van de geestelijkheid in oorlogstijd. Voormalig minister van Inlichtingen (2009-2013).

Onder zijn leiding heeft het ministerie van Inlichtingen de wijdverbreide praktijken van willekeurige detentie en vervolging van betogers en dissidenten voortgezet. Het ministerie van Inlichtingen beheert afdeling 209 van de gevangenis van Evin, waar vele activisten worden opgesloten wegens hun vreedzame activiteiten tegen de huidige regering. Ondervragers van het ministerie van Inlichtingen hebben gevangenen in afdeling 209 onderworpen aan afranselingen en aan geestelijk en seksueel misbruik.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Geboorteplaats: Dezful (Iran) — Geboortedatum: 22 juli 1959

Hoofd van de nationale omroep (Islamic Republic of Iran Broadcasting — IRIB) tot november 2014. Wordt momenteel wellicht naar een andere functie overgeplaatst. Als hoofd van de IRIB was hij verantwoordelijk voor het volledige programmeringsbeleid. De IRIB heeft in augustus 2009 en in december 2011 een aantal gedwongen bekentenissen van gedetineerden en een reeks „schijnprocessen” uitgezonden, die duidelijk in strijd waren met de internationale rechtsregels inzake een eerlijk proces en het recht op een eerlijke rechtsbedeling.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Geboorteplaats: Maragheh (Iran) — Geboortedatum: 1957

Lid van de Stadsraad van Teheran. Voormalig minister van Informatie en Communicatie (2009-2012).

Als minister van Informatie behoorde hij tot de topfunctionarissen die verantwoordelijk zijn voor de censuur en de controle van het internetverkeer en diverse andere vormen van communicatie (met name mobiele telefonie). Bij verhoren van politieke gevangenen maken de ondervragers gebruik van de privégegevens, persoonlijke e-mailberichten en communicatie van de gevangenen. Sedert de presidentsverkiezingen van 2009 is het al herhaaldelijk voorgevallen dat tijdens straatprotesten het mobiele-telefoon- en sms-verkeer werd afgesneden, satelliettelevisiekanalen werden gestoord en de toegang tot het internet lokaal werd afgesloten of op zijn minst vertraagd.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

Als kolonel van de technologie- en communicatiepolitie heeft hij een campagne aangekondigd waarbij hackers zouden worden geworven om in opdracht van de regering de informatie op het internet beter te controleren en „schadelijke” websites te bestoken.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Geboorteplaats: Najaf (Irak) — Geboortedatum: 1960 of augustus 1961

Hoofd van het gerechtelijk apparaat. Moet, als hoofd van het gerechtelijk apparaat, zijn fiat geven voor en handtekening plaatsen onder elke straf in verband met qisas (schuldvergeldingsvonnissen), hodoud (misdaden tegen God) en ta'zirat (misdaden tegen de staat). Hieronder vallen de doodstraf, geselingen en amputaties. In dit verband heeft hij persoonlijk zijn handtekening geplaatst onder talrijke doodstraffen, in weerwil van internationale normen, waaronder stenigingen, executies door ophanging, executies van jongeren, en publieke executies, bijvoorbeeld van gevangenen die ten overstaan van een duizendkoppige menigte aan bruggen zijn opgehangen.

Hij heeft tevens toestemming gegeven voor lijfstraffen, zoals amputaties en het met zuur besprenkelen van de ogen van gedetineerden. Sedert Sadeq Larijani in functie is, is het aantal willekeurige arrestaties van politieke gevangenen, mensenrechtenverdedigers en minderheden aanzienlijk toegenomen. Ook het aantal executies is sterk gestegen sinds 2009. Sadeq Larijani draagt tevens de verantwoordelijkheid voor systemische tekortkomingen op het gebied van het recht op een eerlijk proces in de Iraanse rechtsgang.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Een van de vertrouwelingen van de Grote Leider; behoort tot degenen die verantwoordelijk zijn voor het plannen van de onderdrukking van het protest sinds 2009 en heeft banden met degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderdrukken ervan.

23.3.2012

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Geboorteplaats: Dezful (Iran) — Geboortedatum: 1954

Secretaris-generaal van de World Holocaust Foundation, opgericht tijdens de internationale conferentie ter herziening van de mondiale visie op de Holocaust in 2006, die Ramin namens de Iraanse regering heeft georganiseerd. Hoofdverantwoordelijke voor de persbreidel, als viceminister van Perszaken tot december 2013; rechtstreeks verantwoordelijk voor de sluiting van talrijke hervormingsgezinde persorganen (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh, enz.), de sluiting van de onafhankelijke persvereniging en de intimidatie of arrestatie van journalisten.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Geboorteplaats: Meibod (Iran) — Geboortedatum: 1967

Burgemeester van de op een na grootste stad van Iran, Mashad, waar regelmatig openbare terechtstellingen plaatsvinden. Voormalig viceminister van Binnenlandse Zaken, belast met Politieke Zaken. Hij was verantwoordelijk voor het organiseren van repressie tegen degenen die opkomen voor hun legitieme rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting. Later benoemd tot hoofd van de Iraanse Verkiezingscommissie voor de parlementsverkiezingen in 2012 en de presidentsverkiezingen in 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Openbaar aanklager van Karaj. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten, zoals processen waarin de doodstraf wordt uitgesproken. Tijdens zijn termijn als aanklager is het aantal terechtstellingen in de regio van Karaj sterk toegenomen.

23.3.2012

74.

REZVANMA- NESH Ali

 

Openbaar aanklager. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten; was onder meer betrokken bij de terechtstelling van een jongere.

23.3.2012

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Hoofd Veiligheid bij het ministerie van Defensie. Voormalig hoofd Bescherming en Veiligheid bij de IRGC (tot maart 2012). Voormalig bevelhebber van de inlichtingendienst van de IRGC (tot oktober 2009). Betrokken bij het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting, onder meer door zijn banden met degenen die verantwoordelijk zijn voor de arrestatie van bloggers/journalisten in 2004; naar verluidt speelde hij een rol in de onderdrukking van de betogingen na de verkiezingen van 2009.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Geboortedatum: 1967

Adviseur bij de Tuchtraad voor rechters sinds april 2012. Lid van de „Commissie tot vaststelling van criminele webinhoud”, een orgaan dat verantwoordelijk is voor de censuur van websites en sociale media. Voormalig speciaal openbaar aanklager voor cybercriminaliteit (tussen 2007 en 2012). Was verantwoordelijk voor het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting, onder meer door de arrestatie, detentie en vervolging van bloggers en journalisten. Op verdenking van cybercriminaliteit gearresteerde personen werden mishandeld en kregen geen eerlijk proces.

23.3.2012

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

 

Rechter bij een gewone rechtbank in het noorden van Teheran. Voormalig toezichthouder van het openbaar ministerie in Teheran. Adjunct-hoofd van het Gevangeniswezen van de provincie Teheran. Voormalig substituut-aanklager in Teheran (tot 2013). Stond aan het hoofd van het strafvervolgingcentrum van Evin. Was verantwoordelijk voor het weigeren van rechten, zoals het recht op bezoek en andere rechten van gedetineerden, aan mensenrechtenverdedigers en politieke gevangenen.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Hoofd van de gevangenis in Evin, aangesteld medio 2012. Sinds zijn aanstelling zijn de omstandigheden in de gevangenis erop achteruitgegaan en zijn er meldingen over een toename van het aantal gevallen van mishandeling van gevangenen. In oktober 2012 zijn negen vrouwelijke gevangenen in hongerstaking gegaan uit protest tegen de schending van hun rechten en het gewelddadige optreden van de gevangenisbewakers.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

 

Rechter bij afdeling 4 van de revolutionaire rechtbank van Ahwaz; heeft vier Arabische politieke gevangenen — Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (drie broers) en Ali Sharifi — ter dood veroordeeld. De betrokkenen zijn gearresteerd, gemarteld en opgehangen zonder eerlijk proces. Deze gevallen, en het ontbreken van een eerlijk proces, staan vermeld in een verslag van de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in Iran van 13 september 2012, alsmede in het verslag over Iran van de secretaris-generaal van de VN van 22 augustus 2012.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Rechter bij afdeling 2 van de revolutionaire rechtbank van Ahwaz; heeft 5 Ahwazi-Arabieren — Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka en Sayed Mokhtar Alboshoka — op 17 maart 2012 ter dood veroordeeld wegens „activiteiten die indruisen tegen de nationale veiligheid” en „vijandigheid jegens God”. De vonnissen zijn op 9 januari 2013 bekrachtigd door het Hooggerechtshof van Iran. De vijf werden meer dan een jaar in hechtenis gehouden, gemarteld en zonder eerlijk proces veroordeeld.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (alias: Haj-agha Sarafraz)

Geboortedatum: circa 1963 — Geboorteplaats: Teheran — Verblijfplaats: Teheran — Arbeidsplaats: IRIB en hoofdzetel Press TV, Teheran

voorzitter van de Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Voormalig hoofd van IRIB World Service en van Press TV, verantwoordelijk voor het volledige programmeringsbeleid. Onderhoudt nauwe banden met het staatsveiligheidsapparaat. Het is op zijn last dat Press TV, samen met IRIB, samenwerkt met de Iraanse veiligheidsdiensten en het OM en dat het gedwongen bekentenissen van gevangenen, onder meer van de Iraans-Canadese journalist en filmmaker Maziar Bahari, uitzendt in het wekelijkse programma „Iran Today”. De onafhankelijke omroepregulator OFCOM heeft Press TV in het VK veroordeeld tot een geldboete van 100 000 GBP wegens het uitzenden van de bekentenis onder dwang van Bahari in 2011, die in de gevangenis is gefilmd. Sarafraz wordt derhalve in verband gebracht met schendingen van het recht op een eerlijk proces.

12.3.2013

83.

JAFARI, Asadollah

 

Aanklager van de provincie Mazandaran; verantwoordelijk voor wederrechtelijke arrestaties en schendingen van de rechten van Bahá'í-gevangenen, gaande van voorarrest tot eenzame opsluiting in het detentiecentrum van de inlichtingendiensten. Er zijn bewijzen van zes concrete voorbeelden van gevallen waarin het recht op een eerlijk proces is geschonden. Jafari was aanklager in zaken die hebben geleid tot verschillende terechtstellingen, ook in het openbaar.

12.3.2013

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Rechter bij afdeling 1 van de revolutionaire rechtbank van Tabriz. Heeft zware straffen uitgesproken tegen journalisten, leden van de etnische minderheid der Azeri en activisten die opkomen voor de rechten van werknemers, op beschuldiging van spionage, activiteiten die indruisen tegen de nationale veiligheid, propaganda tegen het Iraanse regime en belediging van het staatshoofd. Zijn vonnissen beantwoordden vaak niet aan de normen voor een eerlijk proces en gevangenen werden vaak tot valse bekentenissen gedwongen. In een geruchtmakende zaak zijn 20 personen die vrijwillig aan de reddingswerken na de aardbeving in Iran van augustus 2012 hadden deelgenomen, tot gevangenisstraffen veroordeeld omdat zij getracht hadden de slachtoffers van de aardbeving bij te staan. De rechtbank heeft de reddingswerkers schuldig bevonden aan „samenzwering en samenspanning met het oogmerk misdrijven tegen de nationale veiligheid te begaan”.

12.3.2013

86.

MUSAVI- TABAR, Seyyed Reza

 

Hoofd van het revolutionair OM van Shiraz. Verantwoordelijk voor wederrechtelijke arrestaties en mishandeling van politieke activisten, journalisten, mensenrechtenverdedigers, Bahá'ís en gewetensgevangenen, die werden lastiggevallen, gemarteld, ondervraagd, geen toegang kregen tot een advocaat en geen eerlijk proces kregen. Musavi-Tabar heeft rechterlijke bevelen ondertekend in het beruchte detentiecentrum „nr. 100” (een gevangenis voor mannen), waaronder een bevel tot eenzame opsluiting van de vrouwelijke Bahá'í-gevangene Raha Sabet voor de duur van drie jaar.

12.3.2013

Entiteiten

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Center to Investigate Organized Crime (ook bekend als: Cyber Crime Office or Cyber Police)

Locatie: Teheran, Iran Website: http://www.cyberpolice.ir

De in januari 2011 opgerichte Iraanse cyberpolitie is een eenheid van de nationale politie van Iran en staat onder leiding van Esmail Ahmadi-Moqaddam (op de lijst geplaatst). Ahmadi-Moqaddam heeft beklemtoond dat de cyberpolitie de antirevolutionaire en dissidente groeperingen die in 2009 via sociale netwerken op het internet hadden opgeroepen tot protest tegen de herverkiezing van president Mahmoud Ahmadinejad zou aanpakken. In januari 2012 heeft de cyberpolitie nieuwe instructies voor internetcafés uitgevaardigd, die inhouden dat gebruikers persoonlijke informatie moeten verstrekken die gedurende zes maanden wordt bewaard door de caféuitbater, samen met een overzicht van de bezochte websites. De instructies houden ook in dat caféuitbaters camerabewaking moeten installeren en de opnames gedurende zes maanden moeten bewaren.

Deze nieuwe instructies houden in dat een register kan worden gecreëerd waarmee de autoriteiten activisten of iedereen die zij als een bedreiging voor de nationale veiligheid beschouwen, kunnen opsporen. In juni 2012 zijn in de Iraanse media berichten verschenen dat de cyberpolitie hard zou gaan optreden tegen VPN's (eigen virtuele netwerken). Op 30 oktober 2012 heeft de cyberpolitie de blogger Sattar Beheshti zonder aanhoudingsbevel gearresteerd in verband met „acties tegen de nationale veiligheid op sociale netwerken en Facebook”. Beheshti had in zijn blog kritiek geuit op de Iraanse overheid. Beheshti is op 3 november 2012 dood aangetroffen in zijn cel en is vermoedelijk doodgemarteld door leden van de cyberpolitie.

 


8.4.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 92/12


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/549 VAN DE RAAD

van 7 april 2015

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EU) 961/2010 (1), en met name artikel 46, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 23 maart 2012 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran vastgesteld.

(2)

In zijn arrest van 22 januari 2015 in de gevoegde zaken T-420/11 en T-56/12 is het Gerecht van de Europese Unie overgegaan tot de nietigverklaring van Besluit 2011/299/GBVB van de Raad (2) en Besluit 2011/783/GBVB van de Raad (3) voor zover op de daarin opgenomen lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 de volgende entiteiten zijn opgenomen: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd, IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co. en Kish Shipping Line Manning Co.

(3)

Op grond van een nieuwe motivering moeten 32 van deze entiteiten wederom worden opgenomen op de lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn.

(4)

Het Gerecht van de Europese Unie heeft in zijn arrest van 22 januari 2015 in zaak T-176/12 Besluit 2012/35/GBVB van de Raad (4) om de Bank Tejarat op te nemen op de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012, nietig verklaard.

(5)

De Bank Tejarat moet op grond van een nieuwe motivering wederom worden opgenomen op de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten.

(6)

Verordening (EU) nr. 267/2012 dient derhalve te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 wordt overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 april 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

E. RINKĒVIČS


(1)  PB L 88 van 24.3.2012, blz. 1.

(2)  Besluit 2011/299/GBVB van de Raad van 23 mei 2011 houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran (PB L 136 van 24.5.2011, blz. 65).

(3)  Besluit 2011/783/GBVB van de Raad van 1 december 2011 houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran (PB L 319 van 2.12.2011, blz. 71).

(4)  Besluit 2012/35/GBVB van de Raad van 23 januari 2012 houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran (PB L 19 van 24.1.2012, blz. 22).


BIJLAGE

1.

De volgende entiteit wordt opgenomen op de lijst in deel I van bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012:

I.   Personen en entiteiten die betrokken zijn bij nucleaire activiteiten of activiteiten met betrekking tot ballistische raketten en personen enentiteiten die de regering van Iran steunen

B.   Entiteiten

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

105.

Bank Tejarat

Postadres: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365-5416, Tehran, Iran Tel. 88826690 Tlx. 226641 TJTA IR Fax 88893641 Website: http://www.tejaratbank.ir

De Bank Tejarat verstrekt aanzienlijke steun aan de regering van Iran via het aanbieden van financiële middelen en de financiering van diensten voor olie- en gasontwikkelingsprojecten. De olie- en gassector vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de Iraanse regering en verscheidene projecten die worden gefinancierd door de Bank Tejarat worden uitgevoerd door dochtermaatschappijen van entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van de regering van Iran. Daarnaast blijft de Bank Tejarat gedeeltelijk eigendom van en nauw verbonden met de Iraanse regering, die zich derhalve in een positie bevindt om invloed uit te oefenen op de beslissingen van de Bank Tejarat, met inbegrip van haar betrokkenheid bij de financiering van projecten die door de Iraanse regering als een hoge prioriteit worden beschouwd.

Aangezien de Bank Tejarat voorts financiering verstrekt aan verschillende ruweolieproducties en raffinageprojecten, die noodzakelijkerwijs vragen om de aanschaf van essentiële uitrusting en technologie voor de sectoren waaraan levering met het oog op gebruik in Iran verboden is, kan de Bank Tejarat worden beschouwd als zijnde betrokken bij het aanschaffen van verboden goederen en technologie.

8.4.2015

2.

De volgende entiteit wordt opgenomen op de lijst in deel III van bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012:

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Entiteiten

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB92501 (Duitsland), afgegeven op 4 januari 2005

In Duitsland gevestigde IRISL-holding die eigendom is van en onder zeggenschap staat van IRISL.

8.4.2015

5.

First Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94311 (Duitsland), afgegeven op 21 juli 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

5 bis.

First Ocean GmbH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102601 (Duitsland), afgegeven op 19 september 2005 IMO-nummer: 9349576

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

6.

Second Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB 94312 (Duitsland), afgegeven op 21 juli 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

6 bis.

Second Ocean GmbH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102502 (Duitsland), afgegeven op 24 augustus 2005 IMO-nummer: 9349588

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

7.

Third Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94312 (Duitsland), afgegeven op 21 juli 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

7 bis.

Third Ocean GmbH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102520 (Duitsland), afgegeven op 29 augustus 2005 IMO-nummer: 9349590

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

8.

Fourth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94314 (Duitsland), afgegeven op 21 juli 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

8 bis.

Fourth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102600 (Duitsland), afgegeven op 19 september 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

9.

Fifth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94315 (Duitsland), afgegeven op 21 juli 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

9 bis.

Fifth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102599 (Duitsland), afgegeven op 19 september 2005 IMO-nummer: 9349667

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

10.

Sixth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94316 (Duitsland), afgegeven op 21 juli 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

10 bis.

Sixth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102501 (Duitsland), afgegeven op 24 augustus 2005 IMO-nummer: 9349679

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

11.

Seventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94829 (Duitsland), afgegeven op 19 september 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

11 bis.

Seventh Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102655 (Duitsland), afgegeven op 26 september 2005 IMO-nummer: 9165786

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

12.

Eighth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94633 (Duitsland), afgegeven op 24 augustus 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

12 bis.

Eighth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102533 (Duitsland), afgegeven op 1 september 2005 IMO-nummer: 9165803

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94698 (Duitsland), afgegeven op 9 september 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

13 bis.

Ninth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102565 (Duitsland), afgegeven op 15 september 2005 IMO-nummer: 9165798

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

14 bis.

Tenth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102679 (Duitsland), afgegeven op 27 september 2005 IMO-nummer: 9165815

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94632 (Duitsland), afgegeven op 24 augustus 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

15 bis.

Eleventh Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102544 (Duitsland), afgegeven op 9 september 2005 IMO-nummer: 9209324

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94573 (Duitsland), afgegeven op 18 augustus 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

16 bis.

Twelfth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102506 (Duitsland), afgegeven op 25 augustus 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran

IRISL Maritime Training Institute is eigendom en staat onder zeggenschap van IRISL, die 90 % van de aandelen van de onderneming bezit en waarvan de vertegenwoordiger vicevoorzitter van de Raad van bestuur is. Het is betrokken bij de opleiding van werknemers van IRISL.

8.4.2015

39.

Kheibar Co.

Iranshahr Shomali (North) avenue nr. 237, 158478311 Tehran, Iran

IRISL Maritime Training Institute is eigendom en staat onder zeggenschap van IRISL, die 81 % van de aandelen van de onderneming bezit en waarvan de vertegenwoordiger lid van de Raad van bestuur is. Het voorziet in reserveonderdelen voor schepen.

8.4.2015

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island, Iran

Kish Shipping Line Manning Co. is eigendom en staat onder zeggenschap van IRISL. Het is betrokken bij de werving en het beheer van het personeel van IRISL.

8.4.2015


8.4.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 92/18


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/550 VAN DE COMMISSIE

van 24 maart 2015

tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Fränkischer Grünkern (BOB))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 is de door Duitsland ingediende aanvraag tot registratie van de benaming „Fränkischer Grünkern” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (2).

(2)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012, moet de benaming „Fränkischer Grünkern” worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De benaming „Fränkischer Grünkern” (BOB) wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Met de in de eerste alinea vermelde benaming wordt een product aangeduid van categorie 1.6. (Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt) als opgenomen in bijlage XI bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie (3).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 maart 2015.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Phil HOGAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  PB C 410 van 18.11.2014, blz. 12.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 179 van 19.6.2014, blz. 36).


8.4.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 92/19


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/551 VAN DE COMMISSIE

van 24 maart 2015

tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Miel des Cévennes (BGA))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 is de door Frankrijk ingediende aanvraag tot registratie van de benaming „Miel des Cévennes” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (2).

(2)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012, moet de benaming „Miel des Cévennes” worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De benaming „Miel des Cévennes” (BGA) wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Met de in de eerste alinea vermelde benaming wordt een product aangeduid van categorie 1.4 (Andere producten van dierlijke oorsprong (eieren, honing, diverse zuivelproducten met uitzondering van boter, enz.)) als opgenomen in bijlage XI bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie (3).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 maart 2015.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Phil HOGAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  PB C 412 van 19.11.2014, blz. 4.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 179 van 19.6.2014, blz. 36).


8.4.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 92/20


VERORDENING (EU) 2015/552 VAN DE COMMISSIE

van 7 april 2015

tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1,3-dichloorpropeen, bifenox, dimethenamid-P, prohexadion, tolylfluanide en trifluralin in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), artikel 18, lid 1, onder b), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor dimethenamid-P en prohexadion zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor 1,3-dichloorpropeen en bifenox zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij die verordening. Voor tolylfluanide en trifluralin zijn MRL's vastgesteld in bijlage V bij die verordening.

(2)

Krachtens Besluit 2011/36/EU van de Commissie (2) is 1,3-dichloorpropeen niet opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG (3). Alle bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof 1,3-dichloorpropeen bevatten, zijn ingetrokken. Overeenkomstig artikel 17 juncto artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 moeten de voor die werkzame stof in bijlage III bij die verordening vastgestelde MRL's dan ook worden geschrapt. Dit geldt niet voor MRL's die overeenkomen met CXL's die zijn gebaseerd op toepassingen in derde landen, mits zij aanvaardbaar zijn wat de veiligheid van de consumenten betreft. Dit geldt evenmin in gevallen waarin MRL's specifiek zijn vastgesteld als invoertoleranties.

(3)

Voor bifenox heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (4). Zij heeft aanbevolen de MRL's voor gerst, haver, rogge en tarwe te verlagen. Zij concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor zonnebloemzaad en koolzaad sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor deze producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. De EFSA concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor varkens (vlees, vet, lever, nier), runderen (vlees, vet, lever, nier), schapen (vlees, vet, lever, nier), geiten (vlees, vet, lever, nier) en melk (runderen, schapen, geiten) geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL's voor deze producten moeten worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of op het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(4)

Voor dimethenamid-P heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (5). Zij heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. Zij heeft aanbevolen de MRL's voor pinda's, zonnebloemzaad, koolzaad, sojabonen, pompoenzaad en suikerbiet te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen om de bestaande MRL's te handhaven. Zij concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor bosuien, sla en kruiden sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(5)

Voor prohexadion heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (6). Zij heeft aanbevolen de MRL's voor tafel- en wijndruiven, aardbeien, rubussoorten, ander kleinfruit en besvruchten, gerst, tarwe, hop, varkens (vlees, vet, lever, nier), runderen (vlees, vet, lever, nier), schapen (vlees, vet, lever, nier) en geiten (vlees, vet, lever, nier) te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen om de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven.

(6)

Krachtens Richtlijn 2010/20/EU van de Commissie (7) is tolylfluanide geschrapt uit bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. Alle bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof tolylfluanide bevatten, zijn ingetrokken.

(7)

Voor tolylfluanide heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (8). Zij heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. Zij concludeerde dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Rekening houdend met de huidige wetenschappelijke en technische kennis moeten de MRL's worden vastgesteld op de specifieke aantoonbaarheidsgrens of op het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(8)

Krachtens Besluit 2010/355/EU van de Commissie (9) is trifluralin niet opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. Alle bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof trifluralin bevatten, zijn ingetrokken.

(9)

Voor trifluralin heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (10). Rekening houdend met de huidige wetenschappelijke en technische kennis moeten de MRL's voor die producten worden vastgesteld op de specifieke aantoonbaarheidsgrens of op het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(10)

Met betrekking tot de producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor geen relevante vergunningen of invoertoleranties op het niveau van de Unie werden gemeld en geen CXL's beschikbaar waren, concludeerde de EFSA dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Rekening houdend met de huidige wetenschappelijke en technische kennis moeten de MRL's voor die producten worden vastgesteld op de specifieke aantoonbaarheidsgrens of op het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(11)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak enkele bepaalbaarheidsgrenzen aan te passen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde producten specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor een aantal stoffen moeten worden vastgesteld.

(12)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(13)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL's rechtmatig werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(15)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(16)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(17)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 28 april 2015 rechtmatig zijn geproduceerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 28 oktober 2015.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 april 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Besluit 2011/36/EU van de Commissie van 20 januari 2011 betreffende de niet-opneming van 1,3-dichloorpropeen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (PB L 18 van 21.1.2011, blz. 42).

(3)  Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1).

(4)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013; 11(4):3215 [36 blz.].

(5)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethenamid-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013; 11(4):3216 [53 blz.].

(6)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prohexadione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013; 11(4):3192 [36 blz.].

(7)  Richtlijn 2010/20/EU van de Commissie van 9 maart 2010 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad om tolylfluanide als werkzame stof te schrappen en tot intrekking van toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (PB L 60 van 10.3.2010, blz. 20).

(8)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolylfluanid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013; 11(7):3300 [37 blz.].

(9)  Besluit 2010/355/EU van de Commissie van 25 juni 2010 betreffende de niet-opneming van trifluralin in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (PB L 160 van 26.6.2010, blz. 30).

(10)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trifluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013; 11(4):3193 [16 blz.].


BIJLAGE

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor dimethenamid-P en prohexadion worden vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Dimethenamid, inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren met inbegrip van dimethenamid-P (som van de isomeren)

Prohexadion (prohexadion (zuur) en zouten daarvan, uitgedrukt als prohexadion-calcium)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

0,01 (1)

 

0110000

i)

Citrusvruchten

 

0,01  (1)

0110010

Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

0110020

Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha's hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

0110050

Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

0110990

Overige

 

 

0120000

ii)

Noten

 

0,01  (1)

0120010

Amandelen

 

 

0120020

Paranoten

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0120060

Hazelnoten (lambertsnoot)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Walnoten

 

 

0120990

Overige

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

 

0,1

0130010

Appelen (wilde appelen)

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

0130040

Mispels

 

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

 

0130990

Overige

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

 

0,01  (1)

0140010

Abrikozen

 

 

0140020

Kersen (zoete kers, zure kers)

 

 

0140030

Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen)

 

 

0140040

Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

 

 

0140990

Overige

 

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

0,01  (1)

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

0152000

b)

Aardbeien

 

 

0153000

c)

Rubussoorten

 

 

0153010

Bramen

 

 

0153020

Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

 

 

0153030

Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

0153990

Overige

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0154010

Blauwe bessen (bosbes)

 

 

0154020

Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

 

0154040

Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

 

 

0154050

Rozenbottels

 

 

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

 

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

 

0154990

Overige

 

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

0,01  (1)

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

0161010

Dadels

 

 

0161020

Vijgen

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

0161040

Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0161050

Carambola's (bilimbi (blimbing))

 

 

0161060

Kaki's

 

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Overige

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

 

0162010

Kiwi's

 

 

0162020

Lychees (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

0162990

Overige

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

0163010

Avocado's

 

 

0163020

Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

0163030

Mango's

 

 

0163040

Papaja's

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

0163060

Cherimoya's (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 

 

0163070

Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananassen

 

 

0163090

Broodvruchten (nangka (jackfruit))

 

 

0163100

Doerians

 

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

 

0163990

Overige

 

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

0,01 (1)

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

0,01  (1)

0211000

a)

Aardappelen

 

 

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

 

0212010

Cassave (taro, eddo/eddoe, yautia)

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

0212030

Yams (yamboon/jicama)

 

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

 

0212990

Overige

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

0213020

Wortels

 

 

0213030

Knolselderij

 

 

0213040

Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

 

0213050

Aardperen (topinamboers) (crosne)

 

 

0213060

Pastinaken

 

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

0213080

Radijzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Schorseneren (zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

 

 

0213100

Koolrapen

 

 

0213110

Rapen

 

 

0213990

Overige

 

 

0220000

ii)

Bolgewassen

 

0,01  (1)

0220010

Knoflook

 

 

0220020

Uien (andere boluien, zilveruitjes)

 

 

0220030

Sjalotten

 

 

0220040

Bosuien en stengeluien (andere groene uien en soortgelijke soorten)

(+)

 

0220990

Overige

 

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

0,01  (1)

0231000

a)

Solanaceae

 

 

0231010

Tomaten (kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

 

 

0231020

Pepers (paprika's) (chilipeper)

 

 

0231030

Aubergines (pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

 

 

0231040

Okra's, okers

 

 

0231990

Overige

 

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

 

0232010

Komkommers

 

 

0232020

Augurken

 

 

0232030

Courgettes (zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

 

 

0232990

Overige

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

 

0233010

Meloenen (kiwano)

 

 

0233020

Pompoenen (winterpompoen, marrow (late soort))

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

0233990

Overige

 

 

0234000

d)

Suikermais (babymais)

 

 

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

 

 

0240000

iv)

Koolsoorten

 

0,01  (1)

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

 

 

0241020

Bloemkool

 

 

0241990

Overige

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

0242020

Sluitkool (spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

 

 

0242990

Overige

 

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

 

0243010

Chinese kool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)

 

 

0243020

Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

0243990

Overige

 

 

0244000

d)

Koolrabi

 

 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

0,01  (1)

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

 

0251020

Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

(+)

 

0251030

Andijvie (wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

 

 

0251040

Tuinkers (taugé (mungboonkiemen), alfalfakiemen)

 

 

0251050

Winterkers

 

 

0251060

Raketsla, rucola (grote zandkool (Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

Rode amsoi

 

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder Brassica-gewassen, koolrabibladeren)

 

 

0251990

Overige

 

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

0,01  (1)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

 

 

0252020

Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

 

 

0252030

Snijbiet (bladeren van de biet)

 

 

0252990

Overige

 

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

 

0,01  (1)

0254000

d)

Waterkers (dagoeblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)

 

0,01  (1)

0255000

e)

Witlof

 

0,01  (1)

0256000

f)

Kruiden

(+)

0,02  (1)

0256010

Kervel

 

 

0256020

Bieslook

 

 

0256030

Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)

 

 

0256050

Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

0256070

Tijm (marjolein, oregano)

 

 

0256080

Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)

 

 

0256090

Laurierblad (citroengras)

 

 

0256100

Dragon (hysop)

 

 

0256990

Overige

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

0,01  (1)

0260010

Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

 

 

0260020

Bonen (zonder peul) (tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

 

 

0260030

Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)

 

 

0260040

Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)

 

 

0260050

Linzen

 

 

0260990

Overige

 

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

0,01  (1)

0270010

Asperges

 

 

0270020

Kardoen (Borago officinalis (stengels))

 

 

0270030

Bleekselderij

 

 

0270040

Knolvenkel

 

 

0270050

Artisjokken (bananenbloem)

 

 

0270060

Prei

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bamboescheuten

 

 

0270090

Palmharten

 

 

0270990

Overige

 

 

0280000

viii)

Fungi

 

0,01  (1)

0280010

Gekweekte fungi (champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))

 

 

0280020

Wilde fungi (cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

 

0280990

Overige

 

 

0290000

ix)

Zeewier

 

0,01  (1)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,01 (1)

0,02  (1)

0300010

Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

 

0300020

Linzen

 

 

0300030

Erwten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

 

0300040

Lupinen

 

 

0300990

Overige

 

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01  (1)

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

0401010

Lijnzaad

 

0,01  (1)

0401020

Pinda's

 

0,9

0401030

Papaverzaad

 

0,01  (1)

0401040

Sesamzaad

 

0,01  (1)

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,01  (1)

0401060

Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)

 

0,01  (1)

0401070

Sojabonen

 

0,01  (1)

0401080

Mosterdzaad

 

0,01  (1)

0401090

Katoenzaad

 

0,01  (1)

0401100

Pompoenzaad (andere zaden van Cucurbitaceae)

 

0,01  (1)

0401110

Saffloer

 

0,01  (1)

0401120

Bernagie (slangenkruid (Echium plantagineum), ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

 

0,01  (1)

0401130

Huttentut

 

0,01  (1)

0401140

Hennepzaad

 

0,01  (1)

0401150

Wonderboom

 

0,01  (1)

0401990

Overige

 

0,01  (1)

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

0,01  (1)

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Overige

 

 

0500000

5.

GRANEN

0,01 (1)

 

0500010

Gerst

 

0,1

0500020

Boekweit (amarant, quinoa)

 

0,02  (1)

0500030

Mais

 

0,02  (1)

0500040

Gierst (trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

 

0,02  (1)

0500050

Haver

 

0,1

0500060

Rijst (wilde rijst (Zizania aquatica))

 

0,02  (1)

0500070

Rogge

 

0,1

0500080

Sorghum

 

0,02  (1)

0500090

Tarwe (spelt, triticale)

 

0,1

0500990

Overige (kanariezaad (Phalaris canariensis))

 

0,02  (1)

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

i)

Thee

 

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 

 

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

 

0631000

a)

Bloemen

 

 

0631010

Kamille (bloem)

 

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 

0631030

Rozenblaadjes

 

 

0631040

Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

0631990

Overige

 

 

0632000

b)

Bladeren

 

 

0632010

Aardbei (blad)

 

 

0632020

Rooibos (blad) (ginkgo (blad))

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Overige

 

 

0633000

c)

Wortels

 

 

0633010

Valeriaanwortel

 

 

0633020

Ginsengwortel

 

 

0633990

Overige

 

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 

 

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

 

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0,05  (1)

0,01  (1)

0800000

8.

SPECERIJEN

 

 

0810000

i)

Zaden

0,05  (1)

0,05  (1)

0810010

Anijs

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

0810030

Selderijzaad (lavaszaad)

 

 

0810040

Korianderzaad

 

 

0810050

Komijnzaad

 

 

0810060

Dillezaad

 

 

0810070

Venkelzaad

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

0810990

Overige

 

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0,05  (1)

0,05  (1)

0820010

Piment

 

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

 

0820030

Karwij

 

 

0820040

Kardemom

 

 

0820050

Jeneverbessen

 

 

0820060

Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)

 

 

0820070

Vanillestokjes

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

0820990

Overige

 

 

0830000

iii)

Bast

0,05  (1)

0,05  (1)

0830010

Kaneel (cassia)

 

 

0830990

Overige

 

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

 

0840010

Zoethout

0,05  (1)

0,05  (1)

0840020

Gember

0,05  (1)

0,05  (1)

0840030

Geelwortel

0,05  (1)

0,05  (1)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

0840990

Overige

0,05  (1)

0,05  (1)

0850000

v)

Knoppen

0,05  (1)

0,05  (1)

0850010

Kruidnagels

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

0850990

Overige

 

 

0860000

vi)

Stempels

0,05  (1)

0,05  (1)

0860010

Saffraan

 

 

0860990

Overige

 

 

0870000

vii)

Zaadrokken

0,05  (1)

0,05  (1)

0870010

Foelie

 

 

0870990

Overige

 

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,01  (1)

0,01  (1)

0900010

Suikerbiet

 

 

0900020

Suikerriet

 

 

0900030

Wortelcichorei

 

 

0900990

Overige

 

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

 

1010000

i)

Weefsel

0,01  (1)

0,01  (1)

1011000

a)

Varkens

 

 

1011010

Spier

 

 

1011020

Vet

 

 

1011030

Lever

 

 

1011040

Nier

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1011990

Overige

 

 

1012000

b)

Runderen

 

 

1012010

Spier

 

 

1012020

Vet

 

 

1012030

Lever

 

 

1012040

Nier

 

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1012990

Overige

 

 

1013000

c)

Schapen

 

 

1013010

Spier

 

 

1013020

Vet

 

 

1013030

Lever

 

 

1013040

Nier

 

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1013990

Overige

 

 

1014000

d)

Geiten

 

 

1014010

Spier

 

 

1014020

Vet

 

 

1014030

Lever

 

 

1014040

Nier

 

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1014990

Overige

 

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

 

1015010

Spier

 

 

1015020

Vet

 

 

1015030

Lever

 

 

1015040

Nier

 

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1015990

Overige

 

 

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

 

1016010

Spier

 

 

1016020

Vet

 

 

1016030

Lever

 

 

1016040

Nier

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1016990

Overige

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangoeroe, hert)

 

 

1017010

Spier

 

 

1017020

Vet

 

 

1017030

Lever

 

 

1017040

Nier

 

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1017990

Overige

 

 

1020000

ii)

Melk

0,01  (1)

0,01 (1)

1020010

Runderen

 

 

1020020

Schapen

 

 

1020030

Geiten

 

 

1020040

Paarden

 

 

1020990

Overige

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren

0,01  (1)

0,01  (1)

1030010

Kippen

 

 

1030020

Eenden

 

 

1030030

Ganzen

 

 

1030040

Kwartels

 

 

1030990

Overige

 

 

1040000

iv)

Honing (koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))

0,05  (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (kikkerbilletjes, krokodillen)

0,01  (1)

0,01  (1)

1060000

vi)

Slakken

0,01  (1)

0,01  (1)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (vrij wild)

0,01  (1)

0,01  (1)

b)

de volgende kolom voor bifenox wordt toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (4)

Bifenox (F)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

0,01  (3)

0110000

i)

Citrusvruchten

 

0110010

Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

0110020

Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha's hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

Overige

 

0120000

ii)

Noten

 

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten (lambertsnoot)

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

iii)

Pitvruchten

 

0130010

Appelen (wilde appelen)

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

0130990

Overige

 

0140000

iv)

Steenvruchten

 

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoete kers, zure kers)

 

0140030

Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen)

 

0140040

Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

 

0140990

Overige

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

Aardbeien

 

0153000

c)

Rubussoorten

 

0153010

Bramen

 

0153020

Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

 

0153030

Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

0154010

Blauwe bessen (bosbes)

 

0154020

Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (V. vitis-idaea))

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

0154040

Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (Actinidia arguta))

 

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

0154990

Overige

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

0161050

Carambola's (bilimbi (blimbing))

 

0161060

Kaki's

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

 

0161990

Overige

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

0162010

Kiwi's

 

0162020

Lychees (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

0162030

Passievruchten

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

0162990

Overige

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 

0163070

Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten (nangka (jackfruit))

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

0163990

Overige

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

0,01  (3)

0211000

a)

Aardappelen

 

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

0212010

Cassave (taro, eddo/eddoe, yautia)

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams (yamboon/jicama)

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

0213050

Aardperen (topinamboers) (crosne)

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

0213090

Schorseneren (zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige

 

0220000

ii)

Bolgewassen

0,01  (3)

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien (andere boluien, zilveruitjes)

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien en stengeluien (andere groene uien en soortgelijke soorten)

 

0220990

Overige

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

0,01  (3)

0231000

a)

Solanaceae

 

0231010

Tomaten (kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

 

0231020

Pepers (paprika's) (chilipeper)

 

0231030

Aubergines (pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

 

0231040

Okra's, okers

 

0231990

Overige

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes (zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0233010

Meloenen (kiwano)

 

0233020

Pompoenen (winterpompoen, marrow (late soort))

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige

 

0234000

d)

Suikermais (babymais)

 

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

 

0240000

iv)

Koolsoorten

0,01  (3)

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

 

0241020

Bloemkool

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkool (spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

 

0242990

Overige

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

0243010

Chinese kool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)

 

0243020

Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

Koolrabi

 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

0,01  (3)

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

0251020

Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

0251030

Andijvie (wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

 

0251040

Tuinkers (taugé (mungboonkiemen), alfalfakiemen)

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla, rucola (grote zandkool (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder Brassica-gewassen, koolrabibladeren)

 

0251990

Overige

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

0,01  (3)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

 

0252020

Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

 

0252030

Snijbiet (bladeren van de biet)

 

0252990

Overige

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

0,01  (3)

0254000

d)

Waterkers (dagoeblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)

0,01  (3)

0255000

e)

Witlof

0,01  (3)

0256000

f)

Kruiden

0,02  (3)

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

0256040

Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)

 

0256050

Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm (marjolein, oregano)

 

0256080

Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)

 

0256090

Laurierblad (citroengras)

 

0256100

Dragon (hysop)

 

0256990

Overige

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

0,01  (3)

0260010

Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

 

0260020

Bonen (zonder peul) (tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

 

0260030

Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)

 

0260040

Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

0,01  (3)

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoen (Borago officinalis (stengels))

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken (bananenbloem)

 

0270060

Prei

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige

 

0280000

viii)

Fungi

0,01  (3)

0280010

Gekweekte fungi (champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))

 

0280020

Wilde fungi (cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

0280990

Overige

 

0290000

ix)

Zeewier

0,01  (3)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,01  (3)

0300010

Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

0300040

Lupinen

 

0300990

Overige

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01  (3)

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's

 

0401030

Papaverzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

(+)

0401060

Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)

(+)

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad (andere zaden van Cucurbitaceae)

 

0401110

Saffloer

 

0401120

Bernagie (slangenkruid (Echium plantagineum), ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Huttentut

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderboom

 

0401990

Overige

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige

 

0500000

5.

GRANEN

 

0500010

Gerst

0,02

0500020

Boekweit (amarant, quinoa)

0,01  (3)

0500030

Mais

0,01  (3)

0500040

Gierst (trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

0,01  (3)

0500050

Haver

0,02

0500060

Rijst (wilde rijst (Zizania aquatica))

0,01  (3)

0500070

Rogge

0,02

0500080

Sorghum

0,01  (3)

0500090

Tarwe (spelt, triticale)

0,02

0500990

Overige (kanariezaad (Phalaris canariensis))

0,01  (3)

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,05 (3)

0610000

i)

Thee

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

0631000

a)

Bloemen

 

0631010

Kamille (bloem)

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

0631030

Rozenblaadjes

 

0631040

Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige

 

0632000

b)

Bladeren

 

0632010

Aardbei (blad)

 

0632020

Rooibos (blad) (ginkgo (blad))

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

Wortels

 

0633010

Valeriaanwortel

 

0633020

Ginsengwortel

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0,05 (3)

0800000

8.

SPECERIJEN

 

0810000

i)

Zaden

0,05 (3)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderijzaad (lavaszaad)

 

0810040

Korianderzaad

 

0810050

Komijnzaad

 

0810060

Dillezaad

 

0810070

Venkelzaad

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0,05 (3)

0820010

Piment

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbessen

 

0820060

Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)

 

0820070

Vanillestokjes

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

iii)

Bast

0,05 (3)

0830010

Kaneel (cassia)

 

0830990

Overige

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,05 (3)

0840020

Gember

0,05 (3)

0840030

Geelwortel

0,05 (3)

0840040

Mierikswortel

(+)

0840990

Overige

0,05 (3)

0850000

v)

Knoppen

0,05 (3)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

vi)

Stempels

0,05 (3)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

vii)

Zaadrokken

0,05 (3)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,01  (3)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

1010000

i)

Weefsel