ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 40

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
16 februari 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2015/238 van de Raad van 10 februari 2015 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen inzake de toegang voor vissersvaartuigen die de vlag van de Seychellen voeren tot de onder de jurisdictie van de Europese Unie vallende wateren en mariene biologische rijkdommen van Mayotte

1

 

*

Besluit (EU) 2015/239 van de Raad van 10 februari 2015 betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe

4

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/240 van de Raad van 9 februari 2015 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

7

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2015/241 van de Raad van 9 februari 2015 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

14

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

16.2.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 40/1


BESLUIT (EU) 2015/238 VAN DE RAAD

van 10 februari 2015

betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen inzake de toegang voor vissersvaartuigen die de vlag van de Seychellen voeren tot de onder de jurisdictie van de Europese Unie vallende wateren en mariene biologische rijkdommen van Mayotte

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), en lid 7,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 11 juli 2012 heeft de Europese Raad Besluit 2012/419/EU (1) tot wijziging, met ingang van 1 januari 2014, van de status van Mayotte ten aanzien van de Europese Unie vastgesteld. Met ingang van die datum, was Mayotte niet langer een land of gebied overzee maar werd het een ultraperifeer gebied van de Unie in de zin van artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

(2)

De Raad heeft de Commissie gemachtigd om, namens de Europese Unie, te onderhandelen over een overeenkomst met de Republiek der Seychellen aangaande de toegang, voor vissersvaartuigen die de vlag van de Republiek der Seychellen voeren, tot de wateren en de mariene biologische rijkdommen van de Unie, in de exclusieve economische zone voor de kust van Mayotte.

(3)

De overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen inzake de toegang voor vissersvaartuigen die de vlag van de Seychellen voeren tot de onder de jurisdictie van de Europese Unie vallende wateren en mariene biologische rijkdommen van Mayotte (de „overeenkomst”) is overeenkomstig Besluit nr. 2014/331/EU van de Raad (2) ondertekend en wordt voorlopig toegepast met ingang van 20 mei 2014.

(4)

Bij de overeenkomst is een Gemengd Comité opgericht dat belast is met het toezicht op de toepassing van de overeenkomst. Voorts kan het Gemengd Comité overeenkomstig de overeenkomst bepaalde wijzigingen van de overeenkomst goedkeuren. Om de goedkeuring van dergelijke wijzigingen vlotter te laten verlopen, dient de Commissie er, onder bepaalde voorwaarden, toe te worden gemachtigd deze wijzigingen goed te keuren volgens een vereenvoudigde procedure.

(5)

Om de autoriteiten van Mayotte in staat te stellen de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) toe te passen met ingang van de datum waarop Mayotte een ultraperifeer gebied is geworden, moet worden voorzien in het gepaste administratieve kader, de controleactiviteiten en de fysieke infrastructuur, en in de capaciteitsopbouw daartoe. Dit zal ook bijdragen aan de naleving van de internationale verslagleggingsverplichtingen van de Unie.

(6)

De nodige financiële middelen dienen ter beschikking te worden gesteld van de visserijautoriteiten in Mayotte door de door de reders rechtstreeks aan Mayotte te betalen rechten te gebruiken. Een dergelijke oplossing is nog meer passend in het licht van de goede betrekkingen die zich hebben ontwikkeld tussen de vloot van de Seychellen en de plaatselijke gemeenschap in het Franse ultraperifere gebied Mayotte. De onder de vlag van de Seychellen varende vissersvloot is al verscheidene jaren in de wateren van Mayotte actief op grond van een overeenkomst tussen Mayotte en de reders, krachtens welke de reders Mayotte rechten betalen om in zijn wateren te vissen. Om de continuïteit van de visserijactiviteiten en de bijbehorende voordelen voor Mayotte te vrijwaren, is het daarom passend dat alle betalingen in verband met machtigingen en vangsten in het kader van deze overeenkomst rechtstreeks aan de plaatselijke gemeenschap in Mayotte ten goede komen.

(7)

De overeenkomst moet worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen inzake de toegang voor vissersvaartuigen die de vlag van de Seychellen voeren tot de onder de jurisdictie van de Europese Unie vallende wateren en mariene biologische rijkdommen van Mayotte wordt namens de Unie goedgekeurd (3).

Artikel 2

1.   Frankrijk is gemachtigd om, voor rekening van zijn ultraperifeer gebied Mayotte, de betalingen in verband met machtigingen en vangsten en andere door exploitanten van vissersvaartuigen die de vlag van de Seychellen voeren verschuldigde rechten te innen, als tegenprestatie voor de verlening van toegang tot de binnen de Unie vallende wateren en mariene biologische rijkdommen voor de kust van Mayotte overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk III, afdeling 1, punten 8 en 9, en afdeling 2 van de bijlage bij de overeenkomst. Frankrijk gebruikt die inkomsten om te voorzien in het administratieve kader, de controleactiviteiten, de fysieke infrastructuur en de capaciteitsopbouw die nodig zijn opdat het bestuur van Mayotte aan de vereisten van het GVB kan voldoen.

2.   Frankrijk verstrekt de Commissie de gegevens van de daartoe gebruikte bankrekening.

3.   Aan het einde van elk jaar van uitvoering van de overeenkomst zendt Frankrijk de Commissie een uitvoerig verslag toe over de betalingen die door de visgerechtigde vaartuigen zijn gedaan en over het gebruik dat van die betalingen is gemaakt.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in artikel 19 van de overeenkomst (4) bedoelde kennisgeving.

Artikel 4

Onder voorbehoud van de bepalingen en de voorwaarden die zijn opgenomen in de bijlage, is de Europese Commissie gemachtigd om, namens de Unie, wijzigingen van de overeenkomst goed te keuren in het Gemengd Comité.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 10 februari 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

E. RINKĒVIČS


(1)  Besluit 2012/419/EU van de Europese Raad van 11 juli 2012 tot wijziging van de status van Mayotte ten aanzien van de Europese Unie (PB L 204 van 31.7.2012, blz. 131.)

(2)  Besluit 2014/331/EU van de Raad van 14 april 2014 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen inzake de toegang voor vissersvaartuigen die de vlag van de Seychellen voeren tot de onder de jurisdictie van de Europese Unie vallende wateren en mariene biologische rijkdommen van Mayotte (PB L 167 van 6.6.2014, blz. 1)

(3)  De overeenkomst werd bekendgemaakt in PB L 167 van 6.6.2014, blz. 4, samen met het besluit inzake de ondertekening.

(4)  De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal door het secretariaat-generaal van de Raad worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.


BIJLAGE

Reikwijdte van de machtiging en procedure voor de vaststelling van het standpunt van de Unie in het Gemengd Comité

1.

De Commissie is gemachtigd om met de Republiek der Seychellen te onderhandelen en, waar passend en indien is voldaan aan de voorwaarden van punt 3 van deze bijlage, overeenstemming te bereiken over wijzigingen van de overeenkomst die betrekking hebben op de volgende aspecten:

a)

herbeoordeling en aanpassing van de vangstmogelijkheden overeenkomstig artikel 9 van de overeenkomst;

b)

herziening van de technische voorschriften van de overeenkomst en de bijlage, met inbegrip van een evaluatie inzake VMS overeenkomstig aanhangsel 6, punt 10, van de bijlage bij de overeenkomst.

2.

In het Gemengd Comité dat overeenkomstig artikel 8 bij de overeenkomst is opgericht:

a)

handelt de Commissie in overeenstemming met de doelstellingen die in het kader van het GVB door de Unie worden nagestreefd;

b)

voegt de Commissie zich naar de conclusies van de Raad van 19 maart 2012 over een mededeling van de Commissie inzake de externe dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid;

c)

ijvert de Commissie voor standpunten die in overeenstemming zijn met de desbetreffende voorschriften die door de regionale organisaties voor visserijbeheer zijn vastgesteld.

3.

Als er in een vergadering van het Gemengd Comité een besluit moet worden genomen over wijzigingen van de overeenkomst als bedoeld in punt 1, wordt het nodige gedaan om ervoor te zorgen dat het namens de Unie in te nemen standpunt rekening houdt met de meest recente statistische, biologische en andere relevante informatie die aan de Commissie is toegezonden.

Daartoe wordt op basis van die informatie, en voldoende tijdig vóór de betrokken vergadering van het Gemengd Comité, een voorbereidend document met de nadere bijzonderheden van het beoogde standpunt van de Unie toegezonden aan de diensten van de Commissie, aan de Raad of aan zijn voorbereidende instanties, met het oog op bespreking en goedkeuring.

Indien er tijdens verdere vergaderingen, ook ter plaatse, geen overeenstemming kan worden bereikt over het verwerken van nieuwe elementen in het namens de Unie in te nemen standpunt, wordt de zaak voorgelegd aan de Raad of zijn voorbereidende instanties.

De Commissie wordt verzocht te gelegener tijd stappen te ondernemen die noodzakelijk zijn voor de follow-up van het besluit van het Gemengd Comité, met inbegrip van, waar passend, de bekendmaking van het betrokken besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie, en de indiening van voorstellen die nodig zijn voor de uitvoering van dat besluit.


16.2.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 40/4


BESLUIT (EU) 2015/239 VAN DE RAAD

van 10 februari 2015

betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, in samenhang met artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 7,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring door het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 23 juli 2007 is de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap (hierna „partnerschapsovereenkomst” genoemd) door de Raad goedgekeurd bij Verordening (EG) nr. 894/2007 (1).

(2)

De geldigheid van het vorige protocol (2) tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst is op 12 mei 2014 verstreken.

(3)

De Unie heeft met de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe onderhandeld over een nieuw protocol voor een periode van vier jaar, waarbij aan de vaartuigen van de Unie vangstmogelijkheden worden geboden in de wateren waarover de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe de soevereiniteit of de jurisdictie voor visserijaangelegenheden heeft.

(4)

Dit nieuwe protocol is overeenkomstig Besluit 2014/334/EU van de Raad (3) ondertekend en wordt met ingang van de datum van ondertekening voorlopig toegepast.

(5)

Het nieuwe protocol moet worden goedgekeurd.

(6)

Bij de partnerschapsovereenkomst wordt een gemengde commissie opgericht die wordt belast met het toezicht op de toepassing van die overeenkomst. Voorts kan de gemengde commissie overeenkomstig het protocol bepaalde wijzigingen van het protocol goedkeuren. Om de goedkeuring van dergelijke wijzigingen te vergemakkelijken, dient de Commissie er, onder bepaalde voorwaarden, toe te worden gemachtigd deze wijzigingen goed te keuren volgens een vereenvoudigde procedure,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe (hierna „protocol” genoemd), wordt namens de Unie goedgekeurd (4).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in artikel 15 van het protocol bedoelde kennisgeving (5).

Artikel 3

De Commissie wordt er, onder voorbehoud van de in de bijlage gestelde bepalingen en voorwaarden, toe gemachtigd om wijzigingen die in de gemengde commissie worden vastgesteld en in het protocol worden aangebracht, namens de Unie goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 10 februari 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

E. RINKĒVIČS


(1)  Verordening (EG) nr. 894/2007 van de Raad van 23 juli 2007 betreffende de sluiting van een Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek São Tomé e Príncipe en de Europese Gemeenschap (PB L 205 van 7.8.2007, blz. 35).

(2)  Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe (PB L 136 van 24.5.2011, blz. 5).

(3)  Besluit 2014/334/EU van de Raad van 19 mei 2014 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe (PB L 168 van 7.6.2014, blz. 1).

(4)  Het protocol is samen met het ondertekeningsbesluit bekendgemaakt in PB L 168 van 7.6.2014, blz. 3.

(5)  De datum van ondertekening van het protocol wordt door het secretariaat-generaal van de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.


BIJLAGE

Reikwijdte van de verleende bevoegdheden en procedure voor de vaststelling van het Uniestandpunt in de Gemengde Commissie

1.

De Commissie is gemachtigd om met de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe te onderhandelen en, waar passend en indien is voldaan aan de voorwaarden van punt 3) van deze bijlage, wijzigingen van het protocol goed te keuren die betrekking hebben op de volgende aspecten:

a)

besluitvorming over de nadere bijzonderheden van de sectorale steun voor overeenkomstig artikel 3 van het protocol;

b)

aanpassing van de bepalingen inzake de voorwaarden voor de uitoefening van de visserij en de voorwaarden voor de toepassing van het protocol en de bijlage daarbij overeenkomstig artikel 5, lid 2, van het protocol.

2.

In de gemengde commissie die bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij is opgericht:

a)

handelt de Unie in overeenstemming met de doelstellingen die zij in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid nastreeft;

b)

voegt de Unie zich naar de conclusies van de Raad van 19 maart 2012 over een mededeling inzake de externe dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid;

c)

ijvert de Unie voor standpunten die in overeenstemming zijn met de desbetreffende voorschriften die door de regionale organisaties voor visserijbeheer zijn vastgesteld.

3.

Als er in een vergadering van de gemengde commissie een besluit moet worden genomen over wijzigingen van het protocol als bedoeld in punt 1), wordt ervoor gezorgd dat het namens de Unie in te nemen standpunt rekening houdt met de meest recente statistische, biologische en andere relevante informatie die aan de Commissie is toegezonden.

Daartoe zenden de diensten van de Commissie op basis van die informatie, en lang genoeg vóór de betrokken vergadering van de gemengde commissie, een document met de nadere bijzonderheden van het voorgestelde standpunt van de Unie ter bespreking en goedkeuring toe aan de Raad of zijn voorbereidende instanties.

Het beoogde Uniestandpunt in het voorbereidende document wordt geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een aantal lidstaten die een blokkerende minderheid vormen, daartegen bezwaar maken tijdens een vergadering van de voorbereidende instantie van de Raad of binnen twintig dagen na ontvangst van het voorbereidende document, naargelang welk tijdstip het vroegste is. Indien bezwaren worden gemaakt, wordt de zaak naar de Raad terugverwezen.

Indien er tijdens latere vergaderingen, ook ter plaatse, geen overeenstemming kan worden bereikt over het verwerken van nieuwe elementen in het namens de Unie in te nemen standpunt, wordt de zaak voorgelegd aan de Raad of zijn voorbereidende instanties.

De Commissie wordt verzocht te gelegener tijd stappen te ondernemen die noodzakelijk zijn voor de follow-up van het besluit van de gemengde commissie, met inbegrip van, waar passend, de bekendmaking van het betrokken besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie, en de indiening van voorstellen die nodig zijn voor de uitvoering van dat besluit.


VERORDENINGEN

16.2.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 40/7


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/240 VAN DE RAAD

van 9 februari 2015

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1), en met name artikel 14, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

(2)

Gezien de onverminderd ernstige situatie op het terrein in Oekraïne is de Raad van oordeel dat bijkomende personen en entiteiten moeten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze verordening genoemde personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 16 februari 2015.

Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 februari 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.


BIJLAGE

Lijst van personen en entiteiten als bedoeld in artikel 1

I.   Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

133.

Pavel DREMOV ook bekend als Batya

Павел ДРЁМОВ

Geboren in 1976, Stakhanov

Commandant van het eerste kozakkenregiment, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV ook bekend als Fritz, de Serviër

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Geboren in 1991, St. Petersburg

Commandant van de „Rusich”-eenheid, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV ook bekend als Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (ook bekend als Моторóла)

Geboren op 2.2.1983, Ukhta, Komi

Commandant van het „Spartabataljon”, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH ook bekend als Givi

Михаил Толстых

Geboren in 1980, Ilovaisk

Commandant van het „Somali”-bataljon, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Zogenoemde „vicecommandant” van het ministerie van Defensie van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Zogenoemde „minister van Justitie” van de illegale zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Zogenoemde vicevoorzitter van de Raad van Ministers van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Zogenoemde opperbevelhebber van de Volksmilitie van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Geboren op 20.11.1988 in Krasnoarmëisk

Zogenoemde „minister van Justitie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Geboren op 27.1.1974

Zogenoemde „minister van Begroting” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Zogenoemde „minister van Begroting” van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Geboren op 22.4.1985 in Kherson

Zogenoemde „minister van Communicatie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Zogenoemde „minister van Economische Ontwikkeling en Handel” van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Geboren in 1975, Krasny Luch, Voroshilovgrad Luhansk

Zogenoemde „dienstdoende procureur-generaal” van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Geboren op 15.5.1955 in Omsk

Viceminister van Defensie, en in die hoedanigheid betrokken bij het ondersteunen van de inzet van Russische troepen in Oekraïne.

In de huidige structuur van het Russische ministerie van Defensie neemt hij in die hoedanigheid deel aan de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering, dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Geboren op 8.5. 1956 in Kaunas, Litouwen

Eerste viceminister van Defensie, en in die hoedanigheid betrokken bij het ondersteunen van de inzet van Russische troepen in Oekraïne.

In de huidige structuur van het Russische ministerie van Defensie neemt hij in die hoedanigheid deel aan de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering, dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Geboren op 9.11.1963 in de DDR

Directeur van de afdeling cruciale operaties en plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de gewapende strijdkrachten van de Russische Federatie. In beide hoedanigheden is hij actief betrokken bij het vormen en uitvoeren van de militaire campagne van de Russische strijdkrachten in Oekraïne.

Volgens de verklaarde activiteiten van de generale staf is hij, door het operationeel bevel over de gewapende strijdkrachten uit te oefenen, actief betrokken bij de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Geboren op 11.9.1937 in Tchassov Yar, Oekraïne

Lid van de Doema.

Hij bezocht de zogenoemde Volksrepubliek Donetsk en legde tijdens zijn bezoek verklaringen af waarin hij steun betuigde aan de separatisten. Tevens werd hij benoemd tot honorair consul van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk” in de Russische Federatie.

Op 20 maart 2014 stemde hij voor het ontwerp van een federale constitutionele wet „betreffende de opname in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale subjecten — de Republiek Krim en de stad met federale status Sebastopol”.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Geboren op 14.3.1955 in de Oblast Kaliningrad, USSR.

Eerste vicevoorzitter van de Commissie van de Doema over etnische vraagstukken.

Hij is de oprichter van de burgerbeweging „Krassnaya Moskva — Rood Moskou — hulp aan het patriottisch front”, die publieke demonstraties ter ondersteuning van de separatisten heeft georganiseerd, en aldus steun heeft verleend aan beleid dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnt.

Op 20 maart 2014 stemde hij voor het ontwerp van een federale constitutionele wet „betreffende de opname in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale subjecten — de Republiek Krim en de stad met federale status Sebastopol”.

16.2.2015

II.   Entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

29.

Nationale Kozakkenwacht

Казачья Национальная Гвардия

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Nikolay KOZITSYN.

16.2.2015

30.

Spartabataljon

Батальон „Спарта”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Arseny PAVLOV.

16.2.2015

31.

Somalibataljon

Батальон „Сомали”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Mikhail TOLSTYKH, ook bekend als Givi.

16.2.2015

32.

Zaryabataljon

Батальон „Заря”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

33.

Prizrakbrigade

Бригада „Призрак”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Oleksiy MOZGOVY.

16.2.2015

34.

Oplotbataljon

Батальон „Оплот”

Sociale media:

http://vk.com/oplot_info

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

35.

Kalmiusbattalion

Батальон „Кальмиус”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

36.

Doodsbataljon

Батальон „Смерть”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

37.

Publieke beweging „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

De publieke beweging „Novorossiya”/„Nieuw Rusland” is opgericht in november 2014 in Rusland en staat onder leiding van de Russische officier Igor Strelkov (geïdentificeerd als staflid van het hoofdinlichtingendirectoraat van de generale staf van de gewapende strijdkrachten van de Russische Federatie (GRU)).

Volgens haar verklaarde doelstellingen streeft zij ernaar algemene daadwerkelijke steun te verlenen aan „Novorossiya”, mede door hulp te bieden aan de militie die strijd levert in Oost-Oekraïne, en verleent aldus steun aan beleid dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van ondermijnt.

Heeft banden met een persoon die op de lijst is geplaatst wegens het ondermijnen van de territoriale integriteit van Oekraïne.

16.2.2015


BESLUITEN

16.2.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 40/14


BESLUIT (GBVB) 2015/241 VAN DE RAAD

van 9 februari 2015

tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1), en met name artikel 3, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Besluit 2014/145/GBVB vastgesteld.

(2)

Gezien de onverminderd ernstige situatie op het terrein in Oekraïne is de Raad van oordeel dat bijkomende personen en entiteiten moeten worden toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(3)

De bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB moet dienovereenkomstig worden aangepast,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij dit besluit genoemde personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 16 februari 2015.

Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 9 februari 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16.


BIJLAGE

De lijst van personen en entiteiten als bedoeld in artikel 1

I.   Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

133.

Pavel DREMOV ook bekend als Batya

Павел ДРЁМОВ

Geboren in 1976, Stakhanov

Commandant van het eerste kozakkenregiment, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV ook bekend als Fritz, de Serviër

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Geboren in 1991, St. Petersburg

Commandant van de „Rusich”-eenheid, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV ook bekend als Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (ook bekend als Моторóла)

Geboren op 2.2.1983, Ukhta, Komi

Commandant van het „Spartabataljon”, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH ook bekend als Givi

Михаил Толстых

Geboren in 1980, Ilovaisk

Commandant van het „Somali”-bataljon, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Zogenoemde „vicecommandant” van het ministerie van Defensie van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Zogenoemde „minister van Justitie” van de illegale zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Zogenoemde vicevoorzitter van de Raad van Ministers van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Zogenoemde opperbevelhebber van de Volksmilitie van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Geboren op 20.11.1988 in Krasnoarmëisk

Zogenoemde „minister van Justitie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Geboren op 27.1.1974

Zogenoemde „minister van Begroting” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Zogenoemde „minister van Begroting” van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Geboren op 22.4.1985 in Kherson

Zogenoemde „minister van Communicatie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Zogenoemde „minister van Economische Ontwikkeling en Handel” van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Geboren in 1975, Krasny Luch, Voroshilovgrad Luhansk

Zogenoemde „dienstdoende procureur-generaal” van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Geboren op 15.5.1955 in Omsk

Viceminister van Defensie, en in die hoedanigheid betrokken bij het ondersteunen van de inzet van Russische troepen in Oekraïne.

In de huidige structuur van het Russische ministerie van Defensie neemt hij in die hoedanigheid deel aan de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering, dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Geboren op 8.5. 1956 in Kaunas, Litouwen

Eerste viceminister van Defensie, en in die hoedanigheid betrokken bij het ondersteunen van de inzet van Russische troepen in Oekraïne.

In de huidige structuur van het Russische ministerie van Defensie neemt hij in die hoedanigheid deel aan de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering, dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Geboren op 9.11.1963 in de DDR

Directeur van de afdeling cruciale operaties en plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de gewapende strijdkrachten van de Russische Federatie. In beide hoedanigheden is hij actief betrokken bij het vormen en uitvoeren van de militaire campagne van de Russische strijdkrachten in Oekraïne.

Volgens de verklaarde activiteiten van de generale staf is hij, door het operationeel bevel over de gewapende strijdkrachten uit te oefenen, actief betrokken bij de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Geboren op 11.9.1937 in Tchassov Yar, Oekraïne

Lid van de Doema.

Hij bezocht de zogenoemde Volksrepubliek Donetsk en legde tijdens zijn bezoek verklaringen af waarin hij steun betuigde aan de separatisten. Tevens werd hij benoemd tot honorair consul van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk” in de Russische Federatie.

Op 20 maart 2014 stemde hij voor het ontwerp van een federale constitutionele wet „betreffende de opname in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale subjecten — de Republiek Krim en de stad met federale status Sebastopol”.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Geboren op 14.3.1955 in de Oblast Kaliningrad, USSR.

Eerste vicevoorzitter van de Commissie van de Doema over etnische vraagstukken.

Hij is de oprichter van de burgerbeweging „Krassnaya Moskva — Rood Moskou — hulp aan het patriottisch front”, die publieke demonstraties ter ondersteuning van de separatisten heeft georganiseerd, en aldus steun heeft verleend aan beleid dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnt.

Op 20 maart 2014 stemde hij voor het ontwerp van een federale constitutionele wet „betreffende de opname in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale subjecten — de Republiek Krim en de stad met federale status Sebastopol”.

16.2.2015

II.   Entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

29.

Nationale Kozakkenwacht

Казачья Национальная Гвардия

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Nikolay KOZITSYN.

16.2.2015

30.

Spartabataljon

Батальон „Спарта”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Arseny PAVLOV.

16.2.2015

31.

Somalibataljon

Батальон „Сомали”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Mikhail TOLSTYKH, ook bekend als Givi.

16.2.2015

32.

Zaryabataljon

Батальон „Заря”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

33.

Prizrakbrigade

Бригада „Призрак”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Oleksiy MOZGOVY.

16.2.2015

34.

Oplotbataljon

Батальон „Оплот”

Sociale media:

http://vk.com/oplot_info

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

35.

Kalmiusbattalion

Батальон „Кальмиус”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

36.

Doodsbataljon

Батальон „Смерть”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

37.

Publieke beweging „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

De publieke beweging „Novorossiya”/„Nieuw Rusland” is opgericht in november 2014 in Rusland en staat onder leiding van de Russische officier Igor Strelkov (geïdentificeerd als staflid van het hoofdinlichtingendirectoraat van de generale staf van de gewapende strijdkrachten van de Russische Federatie (GRU)).

Volgens haar verklaarde doelstellingen streeft zij ernaar algemene daadwerkelijke steun te verlenen aan „Novorossiya”, mede door hulp te bieden aan de militie die strijd levert in Oost-Oekraïne, en verleent aldus steun aan beleid dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van ondermijnt.

Heeft banden met een persoon die op de lijst is geplaatst wegens het ondermijnen van de territoriale integriteit van Oekraïne.

16.2.2015