ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 294

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
10 oktober 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 van de Commissie van 4 augustus 2014 over het in Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde werkprogramma voor het systematische onderzoek van alle bestaande werkzame stoffen van biociden ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) nr. 1063/2014 van de Commissie van 7 oktober 2014 tot vaststelling van een verbod op de visserij op wijting in gebied VIII door vaartuigen die de vlag van België voeren

35

 

*

Verordening (EU) nr. 1064/2014 van de Commissie van 7 oktober 2014 tot vaststelling van een verbod op de visserij op tong in gebied VIIf en VIIg door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren

37

 

*

Verordening (EU) nr. 1065/2014 van de Commissie van 7 oktober 2014 tot vaststelling van een verbod op de visserij op schol in de gebieden VIII, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1 door vaartuigen die de vlag van België voeren

39

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1066/2014 van de Commissie van 9 oktober 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

41

 

 

BESLUITEN

 

 

2014/703/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 8 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Beschikking 2004/558/EG wat betreft de goedkeuring van een bestrijdingsprogramma voor de uitroeiing van infectieuze boviene rhinotracheïtis in België en de status van de deelstaat Thüringen in Duitsland als vrij van infectieuze boviene rhinotracheïtis (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7113)  ( 1 )

43

 

 

2014/704/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 8 oktober 2014 tot wijziging van Beschikking 2009/821/EG wat betreft de lijst van grensinspectieposten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7139)  ( 1 )

46

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 224/2014 van de Raad van 10 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek ( PB L 70 van 11.3.2014 )

49

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

10.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 294/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 1062/2014 VAN DE COMMISSIE

van 4 augustus 2014

over het in Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde werkprogramma voor het systematische onderzoek van alle bestaande werkzame stoffen van biociden

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (1), en met name artikel 89, lid 1, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie (2) zijn gedetailleerde regels vastgelegd voor het programma ter beoordeling van de bestaande werkzame stoffen van biociden („het beoordelingsprogramma”), waarmee is gestart overeenkomstig artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad (3). Aangezien die richtlijn is ingetrokken en vervangen door Verordening (EU) nr. 528/2012, moeten de gedetailleerde regels voor de voortzetting van het beoordelingsprogramma worden aangepast aan de bepalingen van die verordening.

(2)

Het is belangrijk vast te leggen welke combinaties van werkzame stoffen en productsoorten uit hoofde van de overgangsbepalingen van artikel 89 van Verordening (EU) nr. 528/2012 op de markt mogen worden aangeboden en mogen worden gebruikt met inachtneming van de nationale regelgeving. Dit moet gebeuren voor combinaties van werkzame stoffen en productsoorten die momenteel in het kader van het beoordelingsprogramma worden beoordeeld.

(3)

Wanneer voor een product is gebruikgemaakt van de afwijking voor levensmiddelen en diervoeders zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1451/2007, maar wanneer dat product niet onder de vrijstelling voor levensmiddelen en diervoeders valt zoals vastgesteld in artikel 2, lid 5, onder a), van Verordening (EU) nr. 528/2012, moeten de werkzame stoffen ervan in het kader van het beoordelingsprogramma voor de betrokken productsoort worden beoordeeld. Zolang die beoordeling aan de gang is, moet het product met inachtneming van de nationale regelgeving op de markt kunnen worden aangeboden en kunnen worden gebruikt. Met een systeem van voorafgaande melding moet worden bepaald welke producten hiervoor in aanmerking komen. Hetzelfde moet gelden wanneer het niet melden van een combinatie van een werkzame stof en een productsoort is toe te schrijven aan de nieuwe definitie van productsoorten in Verordening (EU) nr. 528/2012, die verschilt van de definitie in Richtlijn 98/8/EG, of gerechtvaardigd is op basis van een besluit van de Commissie dat is genomen in overeenstemming met artikel 3, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012, de jurisprudentie, zoals zaak C-420/10 (4), of gezaghebbende richtsnoeren van de Commissie of de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, die vervolgens worden herzien.

(4)

Wanneer een biocide geheel of gedeeltelijk bestaat uit een werkzame stof of een werkzame stof genereert die niet meer in het beoordelingsprogramma is opgenomen, maar het gebruik van dat biocide essentieel is in een lidstaat, dan moeten het gebruik ervan en het op de markt aanbieden met het oog op dat gebruik in die lidstaat worden toegestaan, onder de verantwoordelijkheid van de lidstaat, onder bepaalde voorwaarden en voor een beperkte periode.

(5)

Omwille van de consistentie en ter vereenvoudiging moet de procedure voor de beoordeling van werkzame stoffen in het kader van het beoordelingsprogramma voor alle relevante onderdelen identiek zijn met de procedure voor aanvragen die worden ingediend op grond van artikel 7 van Verordening (EU) nr. 528/2012 of op grond van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 88/2014 van de Commissie (5).

(6)

Voor stoffen die voldoen aan de criteria voor uitsluiting of vervanging, dient de beoordelende bevoegde autoriteit bij het Agentschap een voorstel in voor een geharmoniseerde indeling en etikettering krachtens artikel 37, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (6) voor de betrokken eindpunten, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van de lidstaat om een voorstel over andere of alle eindpunten in te dienen. De beoordelende bevoegde autoriteit moet het Agentschap ook raadplegen over stoffen die kunnen voldoen aan de criteria om als persistent, bioaccumulerend of toxisch te worden aangemerkt, of die kunnen worden beschouwd als stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

(7)

Om ervoor te zorgen dat het beoordelingsprogramma afgerond is tegen de datum die is vastgesteld in artikel 89, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012, moeten de beoordelingen worden beperkt tot combinaties van werkzame stoffen en productsoorten waarvoor de desbetreffende gegevens zijn ingediend binnen de in Verordening (EG) nr. 1451/2007 of deze verordening genoemde termijnen. Bovendien moeten passende termijnen worden vastgesteld voor de afronding van de beoordelingen, waarbij rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aanvragen minder dan een jaar vóór die uiterste termijnen worden gevalideerd.

(8)

Er zijn nog geen gegevensvereisten vastgesteld voor de opname in categorie 7 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 528/2012. Daarom moeten de aanvragen voor opname in die bijlage voorlopig beperkt blijven tot de categorieën 1 tot en met 6.

(9)

Niettegenstaande artikel 90, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012 zijn de in artikel 10 van die verordening genoemde criteria conform artikel 91 van die verordening relevant voor de latere toelating van biociden in alle gevallen. Daarom moeten in alle beoordelingen van werkzame stoffen de stoffen worden geïdentificeerd die aan die criteria voldoen.

(10)

Een kandidaat-deelnemer aan het beoordelingsprogramma moet zich bij een bestaande deelnemer kunnen aansluiten of deze deelnemer kunnen vervangen, op voorwaarde dat beide deelnemers het hierover onderling eens zijn en dat de beoordeling geen vertraging oploopt als gevolg van een beperkte toegang tot informatie, die zou inhouden dat de kandidaat-deelnemer opnieuw informatie moet verstrekken.

(11)

Aangezien deelname aan het beoordelingsprogramma vrijwillig is, moeten deelnemers hun deelname aan het programma kunnen stopzetten. Als dat gebeurt, moeten kandidaat-deelnemers hun plaats kunnen innemen, tenzij zij deze mogelijkheid al eens gehad hebben en het beoordelingsprogramma daarbij al vertraging heeft opgelopen, en tenzij het Agentschap al begonnen is met de opstelling van zijn advies.

(12)

Wanneer uit de beoordeling van een werkzame stof blijkt dat de formeel in het beoordelingsprogramma opgenomen identiteit niet precies overeenstemt met de identiteit van de daadwerkelijk beoordeelde stof, en wanneer uit de beoordeling geen conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de officieel opgenomen identiteit van de stof, moet het mogelijk zijn om de stof in de loop van de beoordeling opnieuw te definiëren en andere personen de kans te geven om de formeel opgenomen stof te ondersteunen.

(13)

Op het ogenblik van de vaststelling van deze verordening worden bepaalde in het beoordelingsprogramma opgenomen stoffen niet door een deelnemer ondersteund. Dit is ook het geval voor sommige nanomaterialen, hoewel dergelijke materialen volgens artikel 4, lid 4, van Verordening (EU) nr. 528/2012 niet kunnen worden goedgekeurd tenzij zij uitdrukkelijk worden vermeld. Het moet mogelijk zijn voor personen om de deelname voor die stoffen en nanomaterialen over te nemen; indien dat niet gebeurt, moeten die stoffen en nanomaterialen van het beoordelingsprogramma worden uitgesloten.

(14)

Om te verhinderen dat stoffen ten onrechte in het beoordelingsprogramma worden gehandhaafd of opgenomen zonder vervolgens te worden beoordeeld, moet de handhaving of opname van een stof die nog niet wordt beoordeeld, afhangen van de verstrekking van essentiële gegevens over de stof,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK 1

ONDERWERP EN DEFINITIES

Artikel 1

Onderwerp

Deze verordening bevat voorschriften voor de uitvoering van het werkprogramma voor het systematische onderzoek van alle bestaande werkzame stoffen zoals bedoeld in artikel 89 van Verordening (EU) nr. 528/2012.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)   „besluit tot niet-goedkeuring”: een besluit om een combinatie van een stof en productsoort niet goed te keuren op grond van artikel 9, lid 1, onder b), of artikel 89, lid 1, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 528/2012, of om de combinatie niet op te nemen in bijlage I of bijlage IA bij Richtlijn 98/8/EG;

b)   „in het beoordelingsprogramma opgenomen combinatie van een stof en productsoort”: een combinatie van een stof en een productsoort die vermeld wordt in bijlage II en aan de volgende voorwaarden voldoet:

i)

de combinatie behoort niet tot het toepassingsgebied van:

hetzij een richtlijn over de opname in bijlage I of bijlage IA bij Richtlijn 98/8/EG;

hetzij een verordening waarin wordt bepaald dat de combinatie is goedgekeurd op grond van artikel 89, lid 1, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 528/2012;

ii)

de combinatie vormt het voorwerp van geen enkel besluit tot niet-goedkeuring of het recentste besluit tot niet-goedkeuring met betrekking tot de combinatie is ingetrokken;

c)   „deelnemer”: een persoon die een aanvraag heeft ingediend voor een in het beoordelingsprogramma opgenomen combinatie van een stof en productsoort, of die een overeenkomstig artikel 17, lid 5, van deze verordening conforme kennisgeving heeft ingediend, of voor wiens rekening een dergelijke aanvraag of kennisgeving is ingediend;

d)   „beoordelende bevoegde autoriteit”: de overeenkomstig artikel 81 van Verordening (EU) nr. 528/2012 aangewezen bevoegde autoriteit van de in bijlage II bij deze verordening vermelde lidstaat.

HOOFDSTUK 2

PROCEDURE VOOR DE BEOORDELING VAN DOSSIERS

Artikel 3

Aanvraag voor goedkeuring of opname in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 528/2012

1.   Alleen deelnemers wier kennisgeving volgens het Agentschap overeenkomstig artikel 17, lid 5, van deze verordening conform is bevonden, kunnen een aanvraag voor goedkeuring of opname in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 528/2012 indienen.

Wanneer de aanvraag betrekking heeft op opname in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 528/2012, kan zij alleen betrekking hebben op de categorieën 1 tot en met 6 van die bijlage.

2.   De in lid 1 bedoelde verzoeken worden bij het Agentschap ingediend binnen een termijn van twee jaar vanaf de verklaring van overeenstemming met artikel 17, lid 5.

Artikel 4

Aanvaarding van de aanvragen

1.   Het Agentschap stelt de deelnemer in kennis van de overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 564/2013 van de Commissie (7) verschuldigde vergoedingen en wijst de aanvraag af indien de deelnemer de vergoedingen niet binnen 30 dagen betaalt. Het stelt de deelnemer en de beoordelende bevoegde autoriteit hiervan in kennis.

2.   Na ontvangst van de overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 564/2013 verschuldigde vergoedingen aanvaardt het Agentschap de aanvraag en stelt het de deelnemer en de beoordelende bevoegde autoriteit hiervan in kennis, onder vermelding van de datum waarop de aanvraag is aanvaard en van de unieke identificatiecode van de aanvraag.

3.   Tegen besluiten van het Agentschap ingevolge lid 1 van dit artikel kan overeenkomstig artikel 77 van Verordening (EU) nr. 528/2012 beroep worden ingesteld.

4.   De beoordelende bevoegde autoriteit stelt de deelnemer binnen een termijn van 30 dagen nadat het Agentschap de aanvraag heeft aanvaard, in kennis van de overeenkomstig artikel 80, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012 verschuldigde vergoedingen en wijst de aanvraag af indien de deelnemer de vergoedingen niet binnen 30 dagen betaalt. De beoordelende bevoegde autoriteit stelt de deelnemer en het Agentschap hiervan in kennis.

Artikel 5

Validering van aanvragen voor goedkeuring of opname in categorie 6 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 528/2012

1.   Wanneer een aanvraag voor goedkeuring of opname in categorie 6 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 528/2012, die de overeenkomstig artikel 6, leden 1 en 2, van die verordening vereiste gegevens bevat, conform artikel 4, lid 2, door het Agentschap is aanvaard en wanneer de vergoeding overeenkomstig artikel 4, lid 4, is betaald, valideert de beoordelende bevoegde autoriteit de aanvraag binnen 30 dagen na de betaling van de vergoedingen.

2.   Wanneer de beoordelende bevoegde autoriteit het dossier overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de deelnemer heeft ontvangen maar het dossier nog niet heeft aanvaard als volledig in de zin van artikel 13 van die verordening, valideert de beoordelende bevoegde autoriteit de aanvraag uiterlijk op3 januari 2015.

3.   In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen voert de beoordelende bevoegde autoriteit geen beoordeling uit van de kwaliteit of de adequaatheid van de ingediende gegevens of motivering.

4.   Indien de beoordelende bevoegde autoriteit van mening is dat de aanvraag onvolledig is, laat zij de deelnemer weten welke aanvullende informatie vereist is voor de validering van de aanvraag en stelt zij een redelijke termijn vast voor de indiening van die informatie. Deze termijn mag normaliter niet langer zijn dan 90 dagen.

Binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvullende informatie valideert de beoordelende bevoegde autoriteit de aanvraag indien zij heeft vastgesteld dat de ingediende aanvullende informatie volstaat om aan de voorwaarden van lid 2 te voldoen.

Indien de deelnemer de verlangde informatie niet binnen de gestelde termijn indient, wijst de beoordelende bevoegde autoriteit de aanvraag af en stelt zij de deelnemer en het Agentschap daarvan in kennis. In dergelijke gevallen wordt een deel van de overeenkomstig artikel 80, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012 betaalde vergoedingen terugbetaald.

Wanneer de beoordelende bevoegde autoriteit een aanvraag valideert, stelt zij de deelnemer, het Agentschap en de andere bevoegde autoriteiten hiervan onverwijld in kennis, met vermelding van de datum van de validering.

Artikel 6

Beoordeling van de aanvragen

1.   Dit artikel is van toepassing in de volgende gevallen:

a)

wanneer een aanvraag overeenkomstig artikel 5 is gevalideerd;

b)

wanneer de beoordelende bevoegde autoriteit het dossier heeft aanvaard als volledig in de zin van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1451/2007, maar haar verslag overeenkomstig artikel 14, lid 4, van die verordening nog niet bij de Commissie heeft ingediend;

c)

wanneer een aanvraag voor opname in categorie 1, 2, 3, 4 of 5 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 528/2012 overeenkomstig artikel 4, lid 2, door het Agentschap is goedgekeurd en de vergoeding overeenkomstig artikel 4, lid 4, is betaald.

2.   De beoordelende bevoegde autoriteit beoordeelt de aanvraag alsook eventuele overeenkomstig artikel 6, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012 ingediende voorstellen voor de aanpassing van de gegevensvereisten, overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van die verordening, en doet het Agentschap een beoordelingsverslag en de conclusies van haar beoordeling toekomen.

3.   Wanneer verscheidene deelnemers dezelfde combinatie van een stof en productsoort ondersteunen, stelt de beoordelende bevoegde autoriteit slechts één beoordelingsverslag op. Het beoordelingsverslag en de conclusies worden binnen de volgende termijnen verstuurd:

a)

365 dagen na de laatste validering zoals bedoeld in lid 1, onder a), na de aanvaarding van volledigheid zoals bedoeld in lid 1, onder b), of na betaling van de vergoeding zoals bedoeld in lid 1, onder c), voor wat de combinatie van de stof en productsoort in kwestie betreft; of, indien dat later is,

b)

de termijnen voorzien in bijlage III.

4.   Alvorens haar conclusies bij het Agentschap in te dienen, biedt de beoordelende bevoegde autoriteit de deelnemer de gelegenheid om binnen 30 dagen schriftelijke opmerkingen over het beoordelingsverslag en de conclusies van de beoordeling kenbaar te maken. De beoordelende bevoegde autoriteit houdt bij het opstellen van de definitieve beoordeling terdege rekening met deze opmerkingen.

5.   Indien blijkt dat voor de uitvoering van de beoordeling aanvullende informatie nodig is, verzoekt de beoordelende bevoegde autoriteit de deelnemer die informatie binnen een vastgestelde termijn te verstrekken en stelt zij het Agentschap daarvan in kennis.

De in lid 3 bedoelde periode van 365 dagen wordt geschorst vanaf de datum waarop het verzoek wordt gedaan tot de datum waarop de informatie wordt ontvangen. Tenzij de aard van de gevraagde gegevens of uitzonderlijke omstandigheden dit rechtvaardigen, mag de opschorting niet langer duren dan:

a)

365 dagen indien de aanvullende informatie betrekking heeft op kwesties die noch in Richtlijn 98/8/EG, noch in het kader van de voor de uitvoering van die richtlijn ingevoerde praktijken worden behandeld;

b)

180 dagen in alle andere gevallen.

6.   Indien de beoordelende bevoegde autoriteit van mening is dat er redenen zijn tot bezorgdheid voor de gezondheid van mensen of dieren of voor het milieu als gevolg van de cumulatieve effecten van het gebruik van biociden die dezelfde of andere werkzame stoffen bevatten, documenteert zij deze redenen tot bezorgdheid overeenkomstig de voorschriften van de relevante onderdelen van punt II.3 van bijlage XV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (8), en betrekt zij dit aspect in haar conclusies.

7.   Na afronding van haar beoordeling van het gevaar onderneemt de beoordelende bevoegde autoriteit zonder onnodig uitstel en uiterlijk op het moment van de indiening van het beoordelingsverslag overeenkomstig lid 3 één van de volgende acties, al naargelang het geval:

a)

wanneer zij van oordeel is dat één van de in artikel 36, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 bedoelde criteria is vervuld en niet adequaat wordt behandeld in deel 3 van bijlage VI bij die verordening, dient zij overeenkomstig artikel 37, lid 1, van die verordening een voorstel in bij het Agentschap;

b)

wanneer zij van oordeel is dat één van de criteria van artikel 5, lid 1, onder d) of e), van Verordening (EU) nr. 528/2012, of de voorwaarde van artikel 10, lid 1, onder d), van die verordening, is vervuld en niet adequaat wordt behandeld in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 of in de lijst van stoffen die in aanmerking komen zoals bedoeld in artikel 59, lid 1, van die verordening, raadpleegt zij het Agentschap.

Artikel 7

Advies van het Agentschap

1.   Dit artikel is van toepassing in de volgende gevallen:

a)

wanneer de beoordelende bevoegde autoriteit een beoordelingsverslag heeft ingediend overeenkomstig artikel 6, lid 2, alsook, indien van toepassing, een voorstel heeft ingediend of het Agentschap heeft geraadpleegd overeenkomstig artikel 6, lid 7; of

b)

wanneer het verslag van een bevoegde autoriteit bij de Commissie is ingediend overeenkomstig artikel 14, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 maar het beoordelingsverslag nog niet is onderzocht door het Permanent Comité voor biociden overeenkomstig artikel 15, lid 4, van die verordening.

2.   Na aanvaarding van het verslag stelt het Agentschap een advies op over de goedkeuring van de combinatie van de stof en productsoort of de opname ervan in categorie 1, 2, 3, 4, 5 of 6 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 528/2012, of beide, afhankelijk van de conclusies van de beoordelende bevoegde autoriteit, en dient het dit advies in bij de Commissie.

Het Agentschap begint binnen de volgende termijnen met de opstelling van zijn advies:

a)

drie maanden na de aanvaarding van het verslag; of, indien dat later is,

b)

de termijnen voorzien in bijlage III.

Het Agentschap dient zijn advies bij de Commissie in binnen 270 dagen nadat het met de opstelling ervan is begonnen.

Artikel 8

Werkzame stoffen die in aanmerking komen voor vervanging

1.   Bij het opstellen van zijn advies overeenkomstig artikel 7, lid 2, onderzoekt het Agentschap of de werkzame stof voldoet aan één van de criteria in artikel 10, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012, en het behandelt deze kwestie in zijn advies.

2.   Vooraleer het Agentschap zijn advies bij de Commissie indient, publiceert het gedurende een periode van ten hoogste 60 dagen en onverminderd de artikelen 66 en 67 van Verordening (EU) nr. 528/2012 informatie over mogelijk voor vervanging in aanmerking komende stoffen; tijdens deze periode kunnen belanghebbende derden toepasselijke informatie indienen, met inbegrip van informatie over beschikbare vervangende stoffen. Het Agentschap houdt bij het opstellen van zijn definitieve advies terdege rekening met de ontvangen informatie.

3.   Wanneer de werkzame stof wordt goedgekeurd en voldoet aan één van de criteria van artikel 10, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012, moet de stof in de verordening die wordt vastgesteld krachtens artikel 89, lid 1, eerste alinea, van die verordening, worden aangemerkt als een stof die in aanmerking komt voor vervanging.

Artikel 9

Besluit van de Commissie

Na ontvangst van het advies van het Agentschap overeenkomstig artikel 7, lid 2, stelt de Commissie zonder onnodig uitstel een ontwerpbesluit op ter goedkeuring overeenkomstig artikel 89, lid 1, of eventueel artikel 28, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012.

HOOFDSTUK 3

WIJZIGINGEN VAN ELEMENTEN VAN HET BEOORDELINGSPROGRAMMA

Artikel 10

Samenvoeging of vervanging van deelnemers met onderlinge overeenstemming

1.   De rol van deelnemer kan in onderlinge overeenstemming tussen een bestaande deelnemer en een kandidaat-deelnemer worden overgenomen of gedeeld, op voorwaarde dat de kandidaat-deelnemer het recht heeft om gebruik te maken van alle door de bestaande deelnemer ingediende of gebruikte gegevens.

2.   Voor de toepassing van dit artikel doen de kandidaat-deelnemer en de bestaande deelnemer het Agentschap via het in artikel 71 van Verordening (EU) nr. 528/2012 bedoelde biocidenregister („het register”) gezamenlijk een kennisgeving toekomen, die alle relevante verklaringen van toegang bevat.

3.   Na ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig lid 2 werkt het Agentschap de informatie in het register met betrekking tot de identiteit van de deelnemer bij.

4.   Een in de Unie gevestigde persoon die de rol van deelnemer overeenkomstig dit artikel overneemt of met een bestaande deelnemer deelt, wordt geacht voor de toepassing van artikel 95 van Verordening (EU) nr. 528/2012 een dossier of een verklaring van toegang tot een dossier te hebben ingediend.

Artikel 11

Terugtrekking van deelnemers

1.   Een deelnemer wordt geacht zijn steun voor een combinatie van een stof en productsoort in het beoordelingsprogramma te hebben ingetrokken wanneer:

a)

hij het Agentschap of de beoordelende bevoegde autoriteit via het register van zijn voornemen tot terugtrekking in kennis heeft gesteld;

b)

hij geen aanvraag heeft ingediend binnen de in artikel 3, lid 2, vastgestelde termijnen;

c)

zijn aanvraag is afgewezen op grond van artikel 4, lid 1 of lid 4, of artikel 5, lid 4;

d)

hij de aanvullende informatie niet heeft ingediend binnen de in artikel 6, lid 5, vastgestelde termijnen; of

e)

hij de aan de beoordelende bevoegde autoriteit of het Agentschap verschuldigde vergoedingen niet heeft betaald.

2.   Een terugtrekking wordt niet als tijdig beschouwd indien zij plaatsvindt na de datum waarop de beoordelende bevoegde autoriteit haar verslag doet toekomen aan de aanvrager van het verzoek, overeenkomstig artikel 6, lid 4, van deze verordening.

Artikel 12

Gevolgen van een tijdige terugtrekking

1.   Wanneer de beoordelende bevoegde autoriteit weet heeft van een tijdige terugtrekking maar het Agentschap niet, stelt de beoordelende bevoegde autoriteit het Agentschap hiervan zonder onnodig uitstel via het register in kennis.

2.   Wanneer het Agentschap weet heeft van een tijdige terugtrekking, werkt het de informatie in het register met betrekking tot de identiteit van de deelnemer bij.

3.   Wanneer alle deelnemers die eenzelfde combinatie van een stof en productsoort ondersteunen, zich tijdig uit het beoordelingsprogramma hebben teruggetrokken, en wanneer de rol van deelnemer voor die combinatie vóór die terugtrekking is overgenomen, stelt het Agentschap de Commissie hiervan via het register in kennis.

Artikel 13

Herdefiniëring van werkzame stoffen

1.   Wanneer de beoordeling van een bestaande werkzame stof niet toelaat conclusies te trekken met betrekking tot de stof zoals geïdentificeerd in bijlage II, stelt de beoordelende bevoegde autoriteit na raadpleging van de betrokken deelnemer een nieuwe stofidentiteit op. De beoordelende bevoegde autoriteit stelt het Agentschap hiervan in kennis.

2.   Het Agentschap werkt de informatie in het register met betrekking tot de identiteit van de stof bij.

Artikel 14

Overname van de rol van deelnemer

1.   In de volgende gevallen publiceert het Agentschap een open uitnodiging voor het overnemen van de rol van deelnemer voor een combinatie van een stof en productsoort:

a)

wanneer alle deelnemers die eenzelfde combinatie van een stof en productsoort ondersteunen, zich overeenkomstig artikel 11 tijdig uit het beoordelingsprogramma hebben teruggetrokken, en wanneer de rol van deelnemer voor die combinatie vóór de terugtrekking niet is overgenomen; of

b)

na een herdefiniëring op grond van artikel 13; in dat geval heeft de uitnodiging alleen betrekking op de stof/stoffen die onder de bestaande identiteit in bijlage II is/zijn opgenomen, niet op de stof/stoffen die onder de nieuwe stofidentiteit valt/vallen.

2.   Binnen 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de in lid 1 bedoelde publicatie kan elke willekeurige persoon overeenkomstig artikel 17 een kennisgeving voor de combinatie indienen.

3.   Binnen 12 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening kan elke willekeurige persoon overeenkomstig artikel 17 een kennisgeving doen voor een combinatie van een stof en productsoort die is opgenomen in deel 2 van bijlage II.

Artikel 15

Combinaties van een stof en productsoort die in aanmerking komen voor opname in het beoordelingsprogramma

Wanneer een biocide dat tot het toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 528/2012 behoort en in de handel wordt gebracht, een bestaande werkzame stof bevat of genereert die niet is goedgekeurd en evenmin in het beoordelingsprogramma is opgenomen voor de productsoort, en die niet is opgenomen in bijlage I bij die verordening, dan kan die stof om de volgende redenen in aanmerking komen voor opname in het beoordelingsprogramma voor de betrokken productsoort:

a)

de persoon die het product op de markt brengt, heeft zich gebaseerd op richtsnoeren gepubliceerd door of schriftelijk advies afkomstig van de Commissie of een bevoegde autoriteit die is aangewezen overeenkomstig artikel 26 van Richtlijn 98/8/EG of artikel 81 van Verordening (EU) nr. 528/2012, waarbij hij op basis van die richtsnoeren of dat advies objectief gerechtvaardigde redenen had om aan te nemen dat het product was uitgesloten van het toepassingsgebied van Richtlijn 98/8/EG of van Verordening (EU) nr. 528/2012, of dat de betrokken productsoort een productsoort was waarvoor de werkzame stof reeds was aangemeld, en waarbij vervolgens een herziening van die richtsnoeren of dat advies heeft plaatsgevonden middels een overeenkomstig artikel 3, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012 aangenomen besluit of middels nieuwe, gezaghebbende richtsnoeren die de Commissie heeft gepubliceerd;

b)

voor de stof is gebruikgemaakt van de afwijking voor levensmiddelen en diervoeders zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1451/2007; of

c)

het biocide behoort in het kader van Verordening (EU) nr. 528/2012 tot een andere productsoort dan die waartoe het behoorde in het kader van Richtlijn 98/8/EG, als gevolg van een wijziging van het toepassingsgebied van die productsoorten, en bevat een stof die is opgenomen in het beoordelingsprogramma voor de oorspronkelijke productsoort maar niet voor de nieuwe.

Artikel 16

Verklaring van belangstelling voor kennisgeving

1.   Elke persoon die belangstelling heeft om een kennisgeving in te dienen voor een combinatie van een stof en productsoort, moet via het register een verklaring van belangstelling voor de kennisgeving van een overeenkomstig artikel 15 voor opname in het beoordelingsprogramma in aanmerking komende stof indienen:

a)

bij de Commissie, uiterlijk 12 maanden na de bekendmaking van het besluit of de richtsnoeren genoemd in artikel 15, onder a);

b)

bij het Agentschap, uiterlijk op 30 oktober 2015, in de in artikel 15, onder b), genoemde gevallen; of

c)

bij de Commissie, uiterlijk op 30 oktober 2015, in de in artikel 15, onder c), genoemde gevallen.

2.   In die verklaring wordt de betrokken combinatie van de stof en productsoort vermeld. In de in artikel 15, onder a), genoemde gevallen omvat de verklaring een afdoende onderbouwde motivering waaruit blijkt dat aan de daarin genoemde voorwaarden is voldaan.

3.   Wanneer een verklaring is ingediend in een geval zoals bedoeld in artikel 15, onder a) of c), en wanneer de Commissie na overleg met de lidstaten van oordeel is dat lid 6 niet van toepassing is, en, in voorkomend geval, dat aan de voorwaarden voor kennisgeving zoals bedoeld in artikel 15, onder a), is voldaan, stelt zij het Agentschap hiervan in kennis.

4.   Wanneer een verklaring is ingediend in een geval zoals bedoeld in artikel 15, onder b), of wanneer de Commissie het Agentschap overeenkomstig lid 3 in kennis heeft gesteld, publiceert het Agentschap die informatie langs elektronische weg, met vermelding van de betrokken combinatie van de stof en productsoort. Voor de toepassing van deze verordening wordt een publicatie overeenkomstig artikel 3 bis, lid 3, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 beschouwd als een publicatie overeenkomstig dit lid.

5.   Binnen 6 maanden te rekenen vanaf de datum van een publicatie zoals bedoeld in lid 4 kan elke persoon die belangstelling heeft om een kennisgeving in te dienen voor een combinatie van een stof en productsoort dit overeenkomstig artikel 17 doen.

6.   In de gevallen bedoeld in artikel 15, onder a) en c), wordt ervan uitgegaan dat een deelnemer een kennisgeving heeft ingediend voor een combinatie van een stof en productsoort en komt deze combinatie niet in aanmerking voor aanvullende kennisgeving wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de betrokken werkzame stof is al in het beoordelingsprogramma opgenomen;

b)

een van de dossiers die voor de betrokken werkzame stof bij de beoordelende lidstaat zijn ingediend, bevat al alle gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de productsoort;

c)

de deelnemer die dat dossier heeft ingediend, toont belangstelling om de combinatie van de stof en productsoort te ondersteunen.

Artikel 17

Kennisgevingsprocedure

1.   Kennisgevingen overeenkomstig artikel 14, leden 2 en 3, of artikel 16, lid 5, worden via het register bij het Agentschap ingediend.

2.   De kennisgeving wordt in IUCLID-formaat ingediend. Zij omvat de in bijlage I genoemde informatie.

3.   Wanneer in bijlage II geen beoordelende bevoegde autoriteit voor de werkzame stof in kwestie wordt vermeld, deelt de kennisgever het Agentschap de naam mee van de bevoegde autoriteit van zijn keuze, die is aangewezen overeenkomstig artikel 81 van Verordening (EU) nr. 528/2012, en verstrekt hij een schriftelijke bevestiging dat die bevoegde autoriteit ermee instemt het dossier te beoordelen.

4.   Na ontvangst van een kennisgeving stelt het Agentschap de Commissie daarvan op de hoogte en stelt het de kennisgever in kennis van de overeenkomstig Verordening (EU) nr. 564/2013 verschuldigde vergoedingen. Als de kennisgever de vergoeding niet binnen dertig dagen na ontvangst van die informatie betaalt, wijst het Agentschap de kennisgeving af en brengt het de kennisgever en de Commissie daarvan op de hoogte.

5.   Nadat het Agentschap de vergoedingen heeft ontvangen, gaat het binnen dertig dagen na of de kennisgeving aan de eisen van lid 2 voldoet. Indien de kennisgeving niet aan die eisen voldoet, geeft het Agentschap de kennisgever een periode van dertig dagen om de kennisgeving aan te vullen of te corrigeren. Na afloop van die periode van dertig dagen moet het Agentschap binnen dertig dagen verklaren dat de kennisgeving aan de eisen van lid 2 voldoet of de kennisgeving afwijzen, en de kennisgever en de Commissie daarvan op de hoogte brengen.

6.   Tegen besluiten van het Agentschap ingevolge lid 4 of lid 5 kan overeenkomstig artikel 77 van Verordening (EU) nr. 528/2012 beroep worden ingesteld.

7.   Wanneer een kennisgeving overeenkomstig lid 5 conform is bevonden, moet het Agentschap er onverwijld voor zorgen dat:

a)

de informatie in het register met betrekking tot de identiteit van de deelnemer en, indien van toepassing, van de stof wordt bijgewerkt, wanneer de kennisgeving is ingediend overeenkomstig artikel 14, lid 2 of lid 3;

b)

de Commissie in kennis wordt gesteld van de overeenstemming, wanneer de kennisgeving is ingediend overeenkomstig artikel 16, lid 5.

Artikel 18

Opname in het beoordelingsprogramma

Wanneer ervan wordt uitgegaan dat overeenkomstig artikel 16, lid 6, een kennisgeving is ingediend voor een combinatie van een stof en productsoort, of wanneer het Agentschap de Commissie in kennis stelt van de overeenstemming overeenkomstig artikel 17, lid 7, onder b), neemt de Commissie de combinatie van de stof en productsoort in het beoordelingsprogramma op.

Artikel 19

Informatie over stoffen die niet langer in het kader van het beoordelingsprogramma worden ondersteund

Wanneer geen kennisgeving is ontvangen binnen de in artikel 16, lid 5, genoemde termijn, of wanneer een in dat artikel bedoelde kennisgeving is ontvangen en vervolgens overeenkomstig artikel 17, lid 4 of 5, door het Agentschap is afgewezen, stelt het Agentschap de lidstaten daarvan via het register in kennis en maakt het die informatie langs elektronische weg openbaar.

Artikel 20

Besluiten van de Commissie over stoffen die niet langer in het kader van het beoordelingsprogramma worden ondersteund

In de volgende gevallen stelt de Commissie overeenkomstig artikel 89, lid 1, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 528/2012 een ontwerpbesluit tot niet-goedkeuring op:

a)

wanneer het Agentschap de Commissie overeenkomstig artikel 12, lid 3, van deze verordening in kennis stelt van de tijdige terugtrekking van alle deelnemers;

b)

wanneer niemand binnen de in artikel 14, lid 2 of lid 3, van deze verordening vastgelegde termijnen een kennisgeving heeft ingediend, of wanneer een dergelijke kennisgeving is ingediend en overeenkomstig artikel 17, lid 4 of lid 5, van deze verordening is afgewezen;

c)

wanneer een kennisgeving is ingediend binnen de in artikel 14, lid 2 of lid 3, van deze verordening vastgelegde termijnen en overeenkomstig artikel 17, lid 5, van deze verordening conform is bevonden, maar de stofidentiteit in de kennisgeving slechts betrekking heeft op een deel van de bestaande identiteit in bijlage II bij deze verordening.

In het geval als bedoeld in de eerste alinea, onder c), heeft het ontwerpbesluit tot niet-goedkeuring betrekking op alle stoffen die onder de bestaande identiteit in bijlage II bij deze verordening maar niet onder de kennisgeving of enig besluit tot goedkeuring vallen.

HOOFDSTUK 4

OVERGANGSMAATREGELEN

Artikel 21

Overgangsmaatregelen voor stoffen zoals bedoeld in artikel 15

1.   De lidstaten kunnen hun huidige systeem of praktijken handhaven voor het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden die bestaan uit een bestaande werkzame stof zoals bedoeld in artikel 15, onder b) en c), of die een dergelijke stof bevatten of genereren. In dergelijke gevallen:

a)

wordt het biocide vanaf 24 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening niet meer op de markt aangeboden;

b)

kunnen bestaande voorraden van het biocide nog tot 30 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden gebruikt.

2.   De lidstaten kunnen hun huidige systeem of praktijken voor het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden die bestaan uit een bestaande werkzame stof zoals bedoeld in artikel 15, onder a), of die een dergelijke stof bevatten of genereren, handhaven. In dergelijke gevallen:

a)

wordt het biocide vanaf 24 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening of vanaf een van de volgende tijdstippen, indien dat later is, niet meer op de markt aangeboden:

i)

de datum van inwerkingtreding van deze verordening;

ii)

de kennisgeving of publicatie van het besluit of de richtsnoeren genoemd in artikel 15, onder a).

b)

Bestaande voorraden van het biocide kunnen nog tot 30 maanden na het volgende tijdstip worden gebruikt:

i)

de datum van inwerkingtreding van deze verordening; of, indien dat later is,

ii)

de kennisgeving of publicatie van het besluit of de richtsnoeren genoemd in artikel 15, onder a).

3.   De lidstaten kunnen hun huidige systeem of praktijken voor het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden die bestaan uit een bestaande werkzame stof waarover het Agentschap overeenkomstig artikel 16, lid 4, voor de betrokken productsoort informatie heeft gepubliceerd, of die een dergelijke stof bevatten of genereren, handhaven. In dergelijke gevallen:

a)

wordt het biocide vanaf 12 maanden na de datum van de in artikel 19 bedoelde elektronische bekendmaking door het Agentschap niet meer op de markt aangeboden; en

b)

kunnen bestaande voorraden van het biocide nog tot 18 maanden na de datum van die bekendmaking worden gebruikt.

Artikel 22

Essentiële toepassing

1.   Onverminderd artikel 55, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 kan een lidstaat binnen 18 maanden na de datum van een besluit tot niet-goedkeuring van een bestaande werkzame stof een met redenen omklede aanvraag indienen tot afwijking van artikel 89, lid 2, tweede alinea, van die verordening, wanneer de lidstaat van oordeel is dat deze bestaande werkzame stof essentieel is om een van de redenen als bedoeld in artikel 5, lid 2, eerste alinea, onder b) of c), van Verordening (EU) nr. 528/2012, bij de Commissie.

2.   De verzoekende lidstaat dient zijn met redenen omklede aanvraag via het register bij het Agentschap in. Wanneer de aanvraag vertrouwelijke informatie bevat, dient de verzoekende lidstaat tegelijkertijd een niet-vertrouwelijke versie in.

3.   Het Agentschap maakt de aanvraag of, indien van toepassing, de niet-vertrouwelijke versie ervan, langs elektronische weg openbaar. De lidstaten en alle andere personen kunnen binnen 60 dagen na de bekendmaking opmerkingen indienen.

4.   Rekening houdend met de ontvangen opmerkingen kan de Commissie instemmen met een afwijking van artikel 89, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 528/2012, zodat biociden die bestaan uit de stof of de stof bevatten of genereren, op de markt van de verzoekende lidstaat mogen worden aangeboden en in die lidstaat mogen worden gebruikt overeenkomstig de nationale voorschriften en met inachtneming van de voorwaarden van lid 5 en eventuele andere door de Commissie opgelegde voorwaarden.

5.   De lidstaat aan wie de afwijking wordt verleend:

a)

zorgt ervoor dat de voortzetting van het gebruik beperkt blijft tot de gevallen en perioden waarin aan de voorwaarden van lid 1 is voldaan;

b)

legt gepaste risicobeperkende maatregelen op om te waarborgen dat mens, dier en milieu zo weinig mogelijk aan de stof worden blootgesteld;

c)

zorgt ervoor dat er alternatieven worden gezocht, of dat er een aanvraag voor de goedkeuring van de werkzame stof wordt voorbereid voor tijdige indiening, vóór het verstrijken van de afwijking, overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) nr. 528/2012.

HOOFDSTUK 5

SLOTBEPALINGEN

Artikel 23

Intrekking

Verordening (EG) nr. 1451/2007 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening.

Artikel 24

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie van 4 december 2007 betreffende de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma (PB L 325 van 11.12.2007, blz. 3).

(3)  Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1).

(4)  Zaak C-420/10: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 maart 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Hamburg — Duitsland) — Söll GmbH/Tetra GmbH (Op de markt brengen van biociden — Richtlijn 98/8/EG — Artikel 2, lid 1, onder a) — Begrip „biociden” — Middel dat vlokvorming van schadelijk organisme teweegbrengt zonder dit te vernietigen, af te schrikken of onschadelijk te maken).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 88/2014 van de Commissie van 31 januari 2014 tot vaststelling van een procedure voor de wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB L 32 van 1.2.2014, blz. 3).

(6)  Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).

(7)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 564/2013 van de Commissie van 18 juni 2013 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB L 167 van 19.6.2013, blz. 17).

(8)  Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).


BIJLAGE I

Vereiste informatie voor kennisgevingen krachtens artikel 17

Een kennisgeving overeenkomstig artikel 17 omvat de volgende informatie:

1.

bewijs dat de stof een bestaande werkzame stof is in de zin van artikel 3, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 528/2012;

2.

de vermelding van de productsoort(en) waarop de kennisgeving betrekking heeft;

3.

informatie over eventuele studies waartoe opdracht is gegeven met het oog op een aanvraag tot goedkeuring of opname in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 528/2012, alsook de verwachte datum van voltooiing van deze studies;

4.

de gegevens bedoeld in de vakken

a)

1, 2 en 7.1 tot en met 7.5 van de tabel in titel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 528/2012 voor chemische stoffen;

b)

1, 2 en 6.1 tot en met 6.4 van de tabel in titel 2 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 528/2012 voor micro-organismen;

5.

wanneer de kennisgeving is gedaan in een geval als bedoeld in artikel 15, onder a), bewijs dat de stof op de datum van kennisgeving of publicatie van het besluit of de richtsnoeren zoals bedoeld in artikel 15, onder a), op de markt was als werkzame stof van een biocide dat tot de betrokken productsoort behoort.


BIJLAGE II

COMBINATIES VAN EEN STOF EN PRODUCTSOORT DIE OP 4 AUGUSTUS 2014 IN HET BEOORDELINGSPROGRAMMA ZIJN OPGENOMEN

DEEL 1

Combinaties van een werkzame stof en productsoort die op 4 augustus 2014 worden ondersteund, met uitzondering van alle andere nanomaterialen dan die die expliciet onder de ingangsnummers 1017 en 1019 worden genoemd

Volgnummer

Naam van de stof

Rapporterende lidstaat

EG-nummer

CAS-nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehyde

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

6

2-(2-Butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether (piperonylbutoxide/PBO)

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

9

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

29

Chloorkresol

FR

200-431-6

59-50-7

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

36

Ethanol

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Mierenzuur

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

40

Propaan-2-ol

DE

200-661-7

67-63-0

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Salicylzuur

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Propaan-1-ol

DE

200-746-9

71-23-8

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Ethyleenoxide

N

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Citroenzuur

BE

201-069-1

77-92-9

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glycolzuur

LT

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Per-azijnzuur

FI

201-186-8

79-21-0

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-melkzuur

DE

201-196-2

79-33-4

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromeen-6-on (rotenon)

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Symcloseen

UK

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Bifenyl-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

113

Cinnamaldehyde/3-fenylpropeen-2-al (kaneelaldehyde)

UK

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glyoxal

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Hexa-2,4-dieenzuur (sorbinezuur)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

Glutaaral (glutaaraldehyde)

FI

203-856-5

111-30-8

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

154

Chlorofeen

N

204-385-8

120-32-1

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-Fenoxyethanol

UK

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

172

Cetylpyridiniumchloride

UK

204-593-9

123-03-5

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179

Koolstofdioxide

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Natriumdimethylarsinaat (natriumcacodylaat)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Tosylchlooramide-natrium (tosylchlooramide-natrium — chloramine-T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kaliumdimethyldithiocarbamaat

UK

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Natriumdimethyldithiocarbamaat

UK

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

Natrium-2-bifenylaat

ES

205-055-6

132-27-4

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

198

N-(trichloormethylthio)ftalimide (folpet)

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

Thiram

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Metam-natrium

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-Thiazol-4-yl-1H-benzoimidazool (thiabendazool)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Cyaanamide

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazine-2-thion (dazomet)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

279

Dichloor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methaansulfenamide (tolylfluanide)

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

283

Terbutryn

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

288

N-dichloorfluormethylthio-N-fenyl-N′,N′-dimethylsulfamide (dichlofluanide)

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

289

Koperthiocyanaat

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

292

(1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindool-2-yl)methyl-(1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (d-tetrametrine)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

958

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

UK

215-137-3

1305-62-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

959

Calciumoxide/kalk/ongebluste kalk

UK

215-138-9

1305-78-8

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306

Dikoperoxide

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

315

2-Butanon, peroxide

HU

215-661-2

1338-23-4

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321

Monolinuron

UK

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropaan-1,3-diamine (diamine)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-Dithiobis[N-methylbenzamide] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-Methyl-2H-isothiazool-3-on (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

346

Natriumdichloorisocyanuraatdihydraat

UK

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Trocloseen-natrium

UK

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Mecetroniumethylsulfaat (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

Triclosan

DK

222-182-2

3380-34-5

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

(Ethyleendioxy)dimethanol (reactieproducten van ethyleenglycol en paraformaldehyde (met EGForm))

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout (natriumpyrithion)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Methenamine-3-chloorallylchloride (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2′′-(Hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazool-2,5(1H,3H)-dion (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

387

N,N′-methyleenbismorfoline (MBM)

AT

227-062-3

5625-90-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

392

Methyleendithiocyanaat

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didecyldimethyl-ammoniumchloride (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Zilver

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

403

Koper

FR

231-159-6

7440-50-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

405

Zwaveldioxide

DE

231-195-2

7446-09-5

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Natriumbromide

NL

231-599-9

7647-15-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

432

Natriumhypochloriet

IT

231-668-3

7681-52-9

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

434

Tetramethrin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Waterstofperoxide

FI

231-765-0

7722-84-1

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

444

7a-Ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazool (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Zilvernitraat

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinatriumperoxodisulfaat/natriumpersulfaat

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455

Calciumhypochloriet

IT

231-908-7

7778-54-3

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Chloor

IT

231-959-5

7782-50-5

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Ammoniumsulfaat

UK

231-984-1

7783-20-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

473

Pyrethrinen en pyrethroïden

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Chloordioxide

PT

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-Dibroom-2-cyaanaceetamide (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Carbendazim

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Ammoniumbromide

SE

235-183-8

12124-97-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Pyrithionzink (zinkpyrithion)

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodecylguanidine-monohydrochloride

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

526

Kalium-2-bifenylaat

ES

237-243-9

13707-65-8

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

529

Broomchloride

NL

237-601-4

13863-41-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Benzyloxy)methanol

UK

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

534

Bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)koper (koperpyrithion)

SE

238-984-0

14915-37-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

541

Natrium-p-chloor-m-kresolaat

FR

239-825-8

15733-22-9

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-gluconzuur, verbinding met N,N′′-bis(4-chloorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecaandiamidine (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

P-[(dijoodmethyl)sulfonyl]tolueen

UK

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Benzothiazool-2-ylthio)methylthiocyanaat (TCMTB)

N

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-Methyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-een-1-yl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (prallethrin)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoaat (kaliumsorbaat)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

.Alfa.,.alfa.′,.alfa.′′-trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol (HPT)

AT

246-764-0

25254-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-Octyl-2H-isothiazool-3-on (OIT)

UK

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchloride

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

578

N′-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (cybutrine)

NL

248-872-3

28159-98-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

588

Broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (BCDMH/broomchloordimethylhydantoïne)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-Isopropylfenyl)-1,1-dimethylureum/isoproturon

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichloorfenyl)ethyl]-1H-imidazool (imazalil)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-Chloor-2-oxooxazool[4,5-b]pyridine-3(2H)-yl)methyl]-O,O-dimethylthiofosfaat (azamethifos)

UK

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

600

2-Broom-2-(broommethyl)pentaandinitril (DBDCB)

CZ

252-681-0

35691-65-7

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

961

Calciummagnesiumoxide/dolomitische kalk

UK

253-425-0

37247-91-9

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

962

Calciummagnesiumtetrahydroxide/calciummagnesiumhydroxide/dolomitische kalkhydraat

UK

254-454-1

39445-23-3

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606

.Alfa.-cyaan-3-fenoxybenzyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (cyfenotrine)

EL

254-484-5

39515-40-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimethyltetradecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchloride

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

609

Mengsel van cis- en trans-p-menthaan-3,8 diol (citriodiol)

UK

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

614

(RS)-α-cyaan-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat (cypermethrin)

BE

257-842-9

52315-07-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

615

3-Fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat (permethrin)

IE

258-067-9

52645-53-1

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

618

1-Ethynyl-2-methylpent-2-enyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (empenthrin)

BE

259-154-4

54406-48-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

619

3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

620

Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumsulfaat (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

628

1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)

FI

262-104-4

60207-90-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

635

Kokosalkyltrimethylammoniumchloride (ATMAC/TMAC)

IT

263-038-9

61789-18-2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

648

4,5-Dichloor-2-octylisothiazool-3(2H)-on (4,5-Dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on (DCOIT))

N

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

649

2-Chloor-N-[[[4-(trifluormethoxy)fenyl]amino]carbonyl]benzamide (triflumuron)

IT

264-980-3

64628-44-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

656

3,3′-Methyleenbis[5-methyloxazolidine] (oxazolidine/MBO)

AT

266-235-8

66204-44-2

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

657

N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (cyromazin)

EL

266-257-8

66215-27-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

666

.Alfa.-cyaan-4-fluor-3-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat (cyfluthrin)

DE

269-855-7

68359-37-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

667

Alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchloride (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchloride (ADBAC/BKC (C12-16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, zouten met 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on-1,1-dioxide (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Natrium-N-(hydroxymethyl)glycinaat

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Aminen, C10-16-alkyldimethyl, N-oxiden

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakaliumbis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

Magnesiummonoperoxyftalaat, hexahydraat (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015

Margosa-extract

DE

283-644-7

84696-25-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

724

Alkyl(C12-C14)dimethylbenzylammoniumchloride (ADBAC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Alkyl(C12-C14)ethylbenzylammoniumchloride (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, extract

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

744

Lavendel, Lavandula hybrida, extract/lavandinolie

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

776

1-(3,5-Dichloor-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)fenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)ureum (hexaflumuron)

PT

401-400-1

86479-06-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

779

Reactieproducten van: glutaminezuur en N-(C12-14-alkyl)propyleendiamine (glucoprotamine)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(Ftalimido)peroxyhexaanzuur (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-Butyl-benzo[d]isothiazool-3-on (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Tetrachloordecaoxidecomplex (TCDO)

DE

420-970-2

92047-76-2

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Zilvernatriumwaterstofzirkoniumfosfaat

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

Sec-butyl-2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylaat/icaridine (icaridine)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

Cis-1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

800

[2,4-Dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]methyl-(1R)-cis-chrysanthemaat; [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]methyl-(1R)-trans-chrysanthemaat (imiprothrin)

UK

428-790-6

72963-72-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

790

5-Chloor-2-(4-chloorfenoxy)fenol (DCPP)

AT

429-290-0

3380-30-1

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

807

(E)-1-(2-Chloor-1,3-thiazool-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine (clothianidine)

DE

433-460-1

210880-92-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

952

Bacillus sphaericus 2362, stam ABTS-1743

IT

Micro-organisme

143447-72-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

955

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, stam SA3A

IT

Micro-organisme

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

957

Bacillus subtilis

DE

Micro-organisme

Niet van toepassing

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

928

Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (Einecs-nr. 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (Einecs-nr. 220-239-6) (mengsel van CMIT/MIT)

FR

Mengsel

55965-84-9

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

939

Actief chloor: reactieproduct van hypochloorzuur en natriumhypochloriet, in situ geproduceerd

SK

Mengsel

Niet van toepassing

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

813

Peroxycaprylzuur

FR

Niet van toepassing

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Zilverzeoliet

SE

Niet van toepassing

Niet van toepassing

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

849

3-Fenoxybenzyl-(1R)-cis,trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (d-fenothrin)

IE

Niet van toepassing

188023-86-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

931

Aminen, N-C12-14(even aantal)-alkyltrimethyleendi-, reactieproducten met chloorazijnzuur (amfolyt 20)

IE

Niet van toepassing

139734-65-9

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Reactieproducten van 5,5-dimethylhydantoïne, 5-ethyl-5-methylhydantoïne met broom en chloor (DCDMH)

NL

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Reactiemassa van titaandioxide en zilverchloride

SE

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Reactieproducten van 5,5-dimethylhydantoïne, 5-ethyl-5-methylhydantoïne met chloor (DCEMH)

NL

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Zilverfosfaatglas

SE

Niet beschikbaar

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Zilverzinkzeoliet

SE

Niet beschikbaar

130328-20-0

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Zilverkoperzeoliet

SE

Niet beschikbaar

130328-19-7

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Aan siliciumdioxide geadsorbeerd zilver (als nanomateriaal in de vorm van een stabiel aggregaat met primaire deeltjes van nanogrootte)

SE

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1019

Siliciumdioxide (als nanomateriaal gevormd door aggregaten en agglomeraten)

FR

Niet beschikbaar

68909-20-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

831

Siliciumdioxide (siliciumdioxide/kiezelgoer)

FR

Gewasbeschermingsmiddel

61790-53-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

854

(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (mengsel van 4 isomeren: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-allethrin)

DE

Gewasbeschermingsmiddel

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (mengsel van 2 isomeren: 1R trans: 1R/S; 1:3) (esbiothrin)

DE

Gewasbeschermingsmiddel

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

848

N-((6-Chloor-3-pyridinyl)methyl)-N′-cyaan-N-methylethanimidamide (acetamiprid)

BE

Gewasbeschermingsmiddel

160430-64-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

835

Esfenvaleraat/(S)-.alfa.-cyaan-3-fenoxybenzyl-(S)-2-(4-chloorfenyl)-3-methylbutyraat (esfenvaleraat)

PT

Gewasbeschermingsmiddel

66230-04-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

836

[1.Alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-cyaan-(3-fenoxyfenyl)methyl-3-(2,2-dichloorethenyl)-2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat (alfa-cypermethrin)

BE

Gewasbeschermingsmiddel

67375-30-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-Broom-2-(4-chloorfenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluormethylpyrrool-3-carbonitril (chloorfenapyr)

PT

Gewasbeschermingsmiddel

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Polymeer van N-methylmethanamine (Einecs-nr. 204-697-4) met (chloormethyl)oxiraan (Einecs-nr. 203-439-8)/polymeer quaternair ammoniumchloride (PQ-polymeer)

HU

Polymeer

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

863

Monohydrochloride van het polymeer van N,N′′′-1,6-hexaandiylbis[N′-cyaanguanidine] (EINECS-nr. 240-032-4) en hexamethyleendiamine (EINECS-nr. 204-679-6)/polyhexamethyleenbiguanide (monomeer: 1,5-bis(trimethyleen)guanylguanidinium-monohydrochloride) (PHMB)

FR

Polymeer

27083-27-8/32289-58-0

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

Poly(hexamethyleenbiguanide)

FR

Polymeer

91403-50-8

x

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poly(oxy-1,2-ethaandiyl),.alfa.-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoaat (zout) (Bardap 26)

IT

Polymeer

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumboraat/didecylpolyoxethylammoniumboraat (polymeerbetaïne)

EL

Polymeer

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL 2

Combinaties van een werkzame stof en productsoort die op 4 augustus 2014 niet worden ondersteund

Dit deel van deze bijlage bevat

de in de onderstaande tabel opgenomen combinaties van stoffen en productsoorten, met inbegrip van nanomateriaalvormen,

de nanomateriaalvormen van alle in de tabel in deel 1 opgenomen combinaties van stoffen en productsoorten, met uitzondering van de in die tabel opgenomen nanomateriaalvormen, en

de nanomateriaalvormen van alle combinaties van werkzame stoffen en productsoorten die op 4 augustus 2014 zijn goedgekeurd, met uitzondering van de uitdrukkelijk goedgekeurde nanomateriaalvormen.

De in dit deel opgenomen combinaties van stoffen en productsoorten evenals nanomaterialen zullen het voorwerp vormen van een besluit tot niet-goedkeuring overeenkomstig artikel 20 indien niemand binnen 12 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening een kennisgeving doet overeenkomstig artikel 14, lid 3, of wanneer een dergelijke kennisgeving wordt afgewezen overeenkomstig artikel 17, lid 4 of lid 5.

Volgnummer

Naam van de stof

Rapporterende lidstaat

EG-nummer

CAS-nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1021

1,3-Dichloor-5,5-dimethylhydantoïne (opnieuw gedefinieerd onder volgnummer 152)

NL

204-258-7

118-52-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

166

Cetalkoniumchloride (zie volgnummer 948)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167

Benzyldimethyl(octadecyl)ammoniumchloride (zie volgnummer 948)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Benzododeciniumchloride (zie volgnummer 948)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Miristalkoniumchloride (zie volgnummer 948)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

2-Thiazol-4-yl-1H-benzoimidazool (thiabendazool)

ES

205-725-8

148-79-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

Didecyldimethylammoniumbromide (zie volgnummer 949)

 

219-234-1

2390-68-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

384

Dimethyldioctylammoniumchloride (zie volgnummer 949)

 

226-901-0

5538-94-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399

Benzyldodecyldimethylammoniumbromide (zie volgnummer 948)

 

230-698-4

7281-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401

Zilver

SE

231-131-3

7440-22-4

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418

Siliciumdioxide — amorf

FR

231-545-4

7631-86-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

449

Kopersulfaat

FR

231-847-6

7758-98-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1016

Zilverchloride

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

554

P-[(dijoodmethyl)sulfonyl]tolueen

UK

243-468-3

20018-09-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

587

Decyldimethyloctylammoniumchloride (zie volgnummer 949)

 

251-035-5

32426-11-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601

Benzyldimethyloleylammoniumchloride (zie volgnummer 948)

 

253-363-4

37139-99-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615

3-Fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat (permethrin)

IE

258-067-9

52645-53-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

637

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzylkokosalkyldimethyl, chloriden (zie volgnummer 948)

 

263-080-8

61789-71-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

638

Quaternaire ammoniumverbindingen, dikokosalkyldimethyl, chloriden (zie volgnummer 949)

 

263-087-6

61789-77-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

639

Quaternaire ammoniumverbindingen, bis(gehydrogeneerd talkalkyl)dimethyl, chloriden (zie volgnummer 949)

 

263-090-2

61789-80-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

647

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden (zie volgnummer 948)

 

264-151-6

63449-41-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

668

Quaternaire ammoniumverbindingen, di-C6-12-alkyldimethyl, chloriden (zie volgnummer 949)

 

269-925-7

68391-06-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C8-16-alkyldimethyl, chloriden (zie volgnummer 948)

 

270-324-7

68424-84-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

689

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C10-16-alkyldimethyl, chloriden (zie volgnummer 948)

 

273-544-1

68989-00-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Aminen, C10-16-alkyldimethyl, N-oxiden

PT

274-687-2

70592-80-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

697

Quaternaire ammoniumverbindingen, di-C8-18-alkyldimethyl, chloriden (zie volgnummer 949)

 

277-453-8

73398-64-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

Diwaterstofbis[monoperoxyftalaat(2-)-O1,OO1]magnesaat(2-), hexahydraat

PL

279-013-0

14915-85-4

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

998

Ander margosa-extract dan margosa-extract uit het zaad van Azadirachta indica, geëxtraheerd met water en verder behandeld met organische oplosmiddelen

DE

283-644-7

84696-25-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

741

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, bromiden (zie volgnummer 948)

 

293-522-5

91080-29-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1,3-Dichloor-5-ethyl-5-methylimidazolidine-2,4-dion (opnieuw gedefinieerd onder volgnummer 777)

NL

401-570-7

89415-87-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

778

1-(4-Chloorfenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazool-1-ylmethyl)pentaan-3-ol (tebuconazool)

DK

403-640-2

107534-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

805

Reactieproduct van dimethyladipaat, dimethylglutaraat, dimethylsuccinaat met waterstofperoxide (perestane)

HU

432-790-1

Niet van toepassing

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Alkylbenzyldimethylammoniumchloride/benzalkoniumchloride (zie volgnummer 948)

 

Mengsel

8001-54-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949

Quaternaire ammoniumverbindingen (dialkyldimethyl(alkyl van C6-C18, verzadigd en onverzadigd, talkalkyl, kokosalkyl en soja-alkyl)chloriden, bromiden, of methylsulfaten) (DDAC)

IT

Mengsel van stoffen uit de Einecs-lijst

Niet van toepassing

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

950

Quaternaire ammoniumverbindingen (alkyltrimethyl(alkyl van C8-C18, verzadigd en onverzadigd, talkalkyl, kokosalkyl en soja-alkyl)chloriden, bromiden, of methylsulfaten) (TMAC)

IT

Mengsel van stoffen uit de Einecs-lijst

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

948

Quaternaire ammoniumverbindingen (benzylalkyldimethyl(alkyl van C8-C22, verzadigd en onverzadigd, talkalkyl, kokosalkyl en soja-alkyl)chloriden, bromiden, of hydroxiden) (BKC)

IT

Mengsel van stoffen uit de Einecs-lijst

Niet van toepassing

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

849

3-Fenoxybenzyl-(1R)-cis,trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (d-fenothrin)

IE

Niet van toepassing

188023-86-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1001

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden (andere dan de stof onder volgnummer 671)

IT

Niet van toepassing

Niet van toepassing

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1002

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chloriden (andere dan de stof onder volgnummer 667)

IT

Niet van toepassing

Niet van toepassing

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1003

Quaternaire ammoniumverbindingen, C12-14-alkyl[(ethylfenyl)methyl]dimethyl, chloriden (andere dan de stof onder volgnummer 725)

IT

Niet van toepassing

Niet van toepassing

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1005

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chloriden (andere dan de stof onder volgnummer 724)

IT

Niet van toepassing

Niet van toepassing

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1006

Zilver-zink-aluminium-boorfosfaatglas/glasoxide, zilver en zink bevattend

SE

Niet van toepassing

398477-47-9

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1009

Quaternaire ammoniumverbindingen, di-C8-10-alkyldimethyl, chloriden (andere dan de stof onder volgnummer 673)

IT

Niet van toepassing

Niet van toepassing

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

1011

Quaternaire ammoniumverbindingen, kokosalkyltrimethyl, chloriden (andere dan de stof onder volgnummer 635)

IT

Niet van toepassing

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012

Aluminiumnatriumsilicaat-zilverzinkcomplex/zilverzinkzeoliet

SE

Niet van toepassing

130328-20-0

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

598

(±)-1-(.beta.-allyloxy-2,4-dichloorfenylethyl)imidazool (imazalil van technische kwaliteit)

DE

Gewasbeschermingsmiddel

73790-28-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BIJLAGE III

Termijnen

Productsoorten

Termijnen voor de indiening van het beoordelingsverslag overeenkomstig artikel 6, lid 3, onder b)

Termijnen voor de aanvang van de voorbereiding van het advies overeenkomstig artikel 7, lid 2, onder b)

8, 14, 16, 18, 19 en 21

31.12.2015

31.3.2016

3, 4 en 5

31.12.2016

31.3.2017

1 en 2

31.12.2018

31.3.2019

6 en 13

31.12.2019

31.3.2020

7, 9 en 10

31.12.2020

31.3.2021

11, 12, 15, 17, 20 en 22

31.12.2022

31.9.2023


10.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 294/35


VERORDENING (EU) Nr. 1063/2014 VAN DE COMMISSIE

van 7 oktober 2014

tot vaststelling van een verbod op de visserij op wijting in gebied VIII door vaartuigen die de vlag van België voeren

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (1), en met name artikel 36, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad (2) zijn quota voor 2014 vastgesteld.

(2)

Uit door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat, gezien de vangsten van het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage vermelde lidstaat voeren of daar zijn geregistreerd, het betrokken, voor 2014 toegewezen quotum is opgebruikt.

(3)

Daarom moet de visserij op dat bestand worden verboden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het opgebruiken van het quotum

Het quotum dat voor 2014 aan de in de bijlage bij deze verordening bedoelde lidstaat is toegewezen voor de visserij op het in die bijlage vermelde bestand, wordt met ingang van de in die bijlage opgenomen datum als opgebruikt beschouwd.

Artikel 2

Verbodsbepalingen

De visserij op het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage genoemde lidstaat voeren of daar geregistreerd zijn, is verboden met ingang van de in die bijlage opgenomen datum. Na die datum is het ook verboden om vis uit dit bestand die door deze vaartuigen is gevangen, aan boord te hebben, te verplaatsen, over te laden of aan te landen.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 oktober 2014.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Lowri EVANS

Directeur-generaal Maritieme Zaken en Visserij


(1)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad van 20 januari 2014 tot vaststelling, voor 2014, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn (PB L 24 van 28.1.2014, blz. 1).


BIJLAGE

Nr.

42/TQ43

Lidstaat

België

Bestand

WHG/08.

Soort

Wijting (Merlangius merlangus)

Gebied

VIII

Datum van sluiting

13.9.2014


10.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 294/37


VERORDENING (EU) Nr. 1064/2014 VAN DE COMMISSIE

van 7 oktober 2014

tot vaststelling van een verbod op de visserij op tong in gebied VIIf en VIIg door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (1), en met name artikel 36, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad (2) zijn quota voor 2014 vastgesteld.

(2)

Uit door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat, gezien de vangsten van het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage vermelde lidstaat voeren of daar zijn geregistreerd, het betrokken, voor 2014 toegewezen quotum is opgebruikt.

(3)

Daarom moet de visserij op dat bestand worden verboden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het opgebruiken van het quotum

Het quotum dat voor 2014 aan de in de bijlage bij deze verordening bedoelde lidstaat is toegewezen voor de visserij op het in die bijlage vermelde bestand, wordt met ingang van de in die bijlage opgenomen datum als opgebruikt beschouwd.

Artikel 2

Verbodsbepalingen

De visserij op het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage genoemde lidstaat voeren of daar geregistreerd zijn, is verboden met ingang van de in die bijlage opgenomen datum. Na die datum is het ook verboden om vis uit dit bestand die door deze vaartuigen is gevangen, aan boord te hebben, te verplaatsen, over te laden of aan te landen.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 oktober 2014.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Lowri EVANS

Directeur-generaal Maritieme Zaken en Visserij


(1)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad van 20 januari 2014 tot vaststelling, voor 2014, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn (PB L 24 van 28.1.2014, blz. 1).


BIJLAGE

Nr.

41/TQ43

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Bestand

SOL/7FG.

Soort

Tong (Solea solea)

Gebied

VIIf en VIIg

Datum van sluiting

11.9.2014


10.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 294/39


VERORDENING (EU) Nr. 1065/2014 VAN DE COMMISSIE

van 7 oktober 2014

tot vaststelling van een verbod op de visserij op schol in de gebieden VIII, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1 door vaartuigen die de vlag van België voeren

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (1), en met name artikel 36, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad (2) zijn quota voor 2014 vastgesteld.

(2)

Uit door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat, gezien de vangsten van het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage vermelde lidstaat voeren of daar zijn geregistreerd, het betrokken, voor 2014 toegewezen quotum is opgebruikt.

(3)

Daarom moet de visserij op dat bestand worden verboden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het opgebruiken van het quotum

Het quotum dat voor 2014 aan de in de bijlage bij deze verordening bedoelde lidstaat is toegewezen voor de visserij op het in die bijlage vermelde bestand, wordt met ingang van de in die bijlage opgenomen datum als opgebruikt beschouwd.

Artikel 2

Verbodsbepalingen

De visserij op het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage genoemde lidstaat voeren of daar geregistreerd zijn, is verboden met ingang van de in die bijlage opgenomen datum. Na die datum is het ook verboden om vis uit dit bestand die door deze vaartuigen is gevangen, aan boord te hebben, te verplaatsen, over te laden of aan te landen.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 oktober 2014.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Lowri EVANS

Directeur-generaal Maritieme Zaken en Visserij


(1)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad van 20 januari 2014 tot vaststelling, voor 2014, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn (PB L 24 van 28.1.2014, blz. 1).


BIJLAGE

Nr.

43/TQ43

Lidstaat

België

Bestand

PLE/8/3411

Soort

Schol (Pleuronectes platessa)

Gebied

VIII, IX en X; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1

Datum van sluiting

13.9.2014


10.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 294/41


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1066/2014 VAN DE COMMISSIE

van 9 oktober 2014

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1),

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft (2), en met name artikel 136, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XVI, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 oktober 2014.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1.


BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA

305,5

MK

57,4

XS

75,9

ZZ

146,3

0707 00 05

MK

29,8

TR

95,4

ZZ

62,6

0709 93 10

TR

118,0

ZZ

118,0

0805 50 10

AR

113,6

BR

84,6

CL

104,9

IL

102,2

TR

126,7

UY

58,0

ZA

138,9

ZZ

104,1

0806 10 10

BR

151,1

MK

31,8

TR

134,4

ZZ

105,8

0808 10 80

BA

57,3

BR

51,7

CL

76,3

NZ

132,8

US

192,8

ZA

121,0

ZZ

105,3

0808 30 90

CN

95,2

TR

124,7

ZZ

110,0


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1106/2012 van de Commissie van 27 november 2012 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de bijwerking van de nomenclatuur van landen en gebieden betreft (PB L 328 van 28.11.2012, blz. 7). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.


BESLUITEN

10.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 294/43


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 8 oktober 2014

tot wijziging van de bijlagen I en II bij Beschikking 2004/558/EG wat betreft de goedkeuring van een bestrijdingsprogramma voor de uitroeiing van infectieuze boviene rhinotracheïtis in België en de status van de deelstaat Thüringen in Duitsland als vrij van infectieuze boviene rhinotracheïtis

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7113)

(Voor de EER relevante tekst)

(2014/703/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (1), en met name artikel 9, lid 2, en artikel 10, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Richtlijn 64/432/EEG zijn regels voor het handelsverkeer in runderen binnen de Unie vastgelegd. In artikel 9 wordt bepaald dat een lidstaat die een bindend nationaal programma voor de bestrijding van een van de in bijlage E (II) bij die richtlijn genoemde besmettelijke ziekten heeft, dat programma aan de Commissie ter goedkeuring kan voorleggen. Tot die ziekten behoort infectieuze boviene rhinotracheïtis. Infectieuze boviene rhinotracheïtis is de beschrijving van de opvallendste klinische symptomen van een infectie met het boviene herpesvirus van het type 1 (BHV1).

(2)

Artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG voorziet ook in de vaststelling van de aanvullende garanties die in het handelsverkeer binnen de Unie kunnen worden geëist.

(3)

Bovendien wordt in artikel 10 van Richtlijn 64/432/EEG bepaald dat, wanneer een lidstaat van oordeel is dat zijn grondgebied geheel of gedeeltelijk vrij is van een van de in bijlage E (II) bij die richtlijn genoemde ziekten, hij de Commissie in het bezit stelt van de nodige bewijsstukken. Dat artikel voorziet tevens in de vaststelling van de aanvullende garanties die in het handelsverkeer binnen de Unie kunnen worden geëist.

(4)

Bij Beschikking 2004/558/EG van de Commissie (2) worden de programma's voor de bestrijding en uitroeiing van BHV1 goedgekeurd die door de in bijlage I bij die beschikking vermelde lidstaten zijn ingediend voor de in die bijlage opgenomen regio's, waarvoor overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG aanvullende garanties gelden.

(5)

Bovendien bevat bijlage II bij Beschikking 2004/558/EG een lijst van de regio's van de lidstaten die als vrij van BHV1 worden beschouwd en waarvoor overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 64/432/EEG aanvullende garanties gelden.

(6)

België heeft bij de Commissie een programma ingediend voor de uitroeiing van de BHV1-infectie op zijn gehele grondgebied. Dat programma voldoet aan de criteria van artikel 9, lid 1, van Richtlijn 64/432/EEG. Dat programma voorziet ook in voorschriften voor het binnenlands verkeer van runderen, die overeenkomen met die welke eerder zijn toegepast in bepaalde lidstaten of regio's daarvan waar de ziekte met succes is uitgeroeid.

Het door België ingediende programma en de overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG geboden aanvullende garanties moeten worden goedgekeurd.

(7)

Bijlage I bij Beschikking 2004/558/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Momenteel zijn alle regio's van Duitsland, met uitzondering van de deelstaat Beieren, opgenomen in de lijst van bijlage I bij Beschikking 2004/558/EG. De deelstaat Beieren is BHV1-vrij en is derhalve opgenomen in de lijst van bijlage II bij die beschikking.

(9)

Duitsland heeft de Commissie thans bewijsstukken overgelegd blijkens welke de deelstaat Thüringen als BHV1-vrij moet worden beschouwd en de aanvullende garanties overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 64/432/EEG ook voor die deelstaat moeten gelden.

Op grond van de evaluatie van de door die lidstaat overgelegde bewijsstukken behoeft de deelstaat Thüringen niet langer te worden opgenomen in de lijst van bijlage I bij Beschikking 2004/558/EG, maar moet hij worden vermeld in bijlage II en moet de toepassing van de overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 64/432/EEG vastgestelde aanvullende garanties tot die deelstaat worden uitgebreid.

(10)

Bijlage II bij Beschikking 2004/558/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

Beschikking 2004/558/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Beschikking 2004/558/EG worden vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 oktober 2014.

Voor de Commissie

Tonio BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64.

(2)  Beschikking 2004/558/EG van de Commissie van 15 juli 2004 tot uitvoering van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad voor wat betreft aanvullende garanties voor het intracommunautaire handelsverkeer in runderen ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis en de goedkeuring van de door sommige lidstaten ingediende uitroeiingsprogramma's (PB L 249 van 23.7.2004, blz. 20).


BIJLAGE

Bijlagen I en II bij Beschikking 2004/558/EG worden vervangen door:

BIJLAGE I

Lidstaten

Regio's van de lidstaten waarvoor aanvullende garanties ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis gelden overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG

België

Alle regio's

Tsjechië

Alle regio's

Duitsland

Alle regio's, behalve de deelstaat Beieren en de deelstaat Thüringen

Italië

Regio Friuli-Venezia Giulia

Regio Valle d'Aosta

Autonome provincie Trento

BIJLAGE II

Lidstaten

Regio's van de lidstaten waarvoor aanvullende garanties ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis gelden overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 64/432/EEG

Denemarken

Alle regio's

Duitsland

Deelstaat Beieren

Deelstaat Thüringen

Italië

Autonome provincie Bolzano

Oostenrijk

Alle regio's

Finland

Alle regio's

Zweden

Alle regio's


10.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 294/46


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 8 oktober 2014

tot wijziging van Beschikking 2009/821/EG wat betreft de lijst van grensinspectieposten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7139)

(Voor de EER relevante tekst)

(2014/704/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 20, leden 1 en 3,

Gezien Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (2), en met name artikel 6, lid 4, tweede alinea, tweede zin, en lid 5,

Gezien Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (3), en met name artikel 6, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Beschikking 2009/821/EG van de Commissie (4) wordt een lijst vastgesteld van de grensinspectieposten die zijn erkend overeenkomstig de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG. Die lijst is opgenomen in bijlage I bij die beschikking.

(2)

Denemarken heeft meegedeeld dat de grensinspectiepost in Kolding van de lijst van vermeldingen voor die lidstaat moet worden geschrapt. Duitsland heeft meegedeeld dat de grensinspectiepost in Düsseldorf van de lijst van vermeldingen voor die lidstaat moet worden geschrapt. De lijsten van vermeldingen voor die lidstaten in bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

Na de mededelingen van Spanje en Nederland moeten de vermeldingen voor de grensinspectieposten op de luchthavens van Barcelona, Gran Canaria en Tenerife Sur in Spanje en in de haven van Rotterdam in Nederland in de lijst van bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG worden gewijzigd.

(4)

Na een audit met bevredigend resultaat door het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB), de auditdienst (voorheen de „inspectiedienst”) van de Commissie, kan de grensinspectiepost in Nuuk in Groenland worden erkend voor alle categorieën niet voor menselijke consumptie bestemde producten. De desbetreffende vermelding voor die grensinspectiepost in bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Het VVB heeft audits uitgevoerd in Kroatië en heeft daarop enkele aanbevelingen aan die lidstaat gedaan. Kroatië heeft deze aanbevelingen naar tevredenheid opgevolgd met een actieplan en door de erkenningscategorieën van de grensinspectiepost in Rijeka te wijzigen. De vermelding voor die grensinspectiepost in bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 oktober 2014.

Voor de Commissie

Tonio BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(2)  PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56.

(3)  PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

(4)  Beschikking 2009/821/EG van de Commissie van 28 september 2009 tot opstelling van een lijst van erkende grensinspectieposten, tot vaststelling van bepaalde voorschriften voor door veterinaire deskundigen van de Commissie uitgevoerde inspecties en tot vaststelling van de veterinaire eenheden in Traces (PB L 296 van 12.11.2009, blz. 1).


BIJLAGE

Bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In het deel betreffende Denemarken wordt de vermelding voor de haven van Kolding geschrapt.

2)

In het deel betreffende Duitsland wordt de vermelding voor de luchthaven van Düsseldorf geschrapt.

3)

Het deel betreffende Spanje wordt als volgt gewijzigd:

a)

de vermelding voor de luchthaven van Barcelona wordt vervangen door:

„Barcelona

ES BCN 4

A

Iberia

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

WFS

HC-T(CH)(2)”

 

b)

de vermelding voor de luchthaven van Gran Canaria wordt vervangen door:

„Gran Canaria

ES LPA 4

A

 

HC(2), NHC-NT(2) (*)

O (*)”

c)

de vermelding voor de luchthaven van Tenerife Sur wordt vervangen door:

„Tenerife Sur

ES TFS 4

A

Productos

HC(2) (*), NHC(2)

 

Animales

 

U (*), E (*), O”

4)

In het deel betreffende Groenland wordt de vermelding voor de haven van Nuuk vervangen door:

„Nuuk

GL GOH 1

P

 

HC(1)(2)(15), NHC(2)(15)”

 

5)

In het deel betreffende Kroatië wordt de vermelding voor de haven van Rijeka vervangen door:

„Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)”

 

6)

In het deel betreffende Nederland wordt de vermelding voor de haven van Rotterdam vervangen door:

„Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam bv

HC(2)

 

Coldstore Wibaco bv

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)”

 


Rectificaties

10.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 294/49


Rectificatie van Verordening (EU) nr. 224/2014 van de Raad van 10 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

( Publicatieblad van de Europese Unie L 70 van 11 maart 2014 )

Bladzijde 1, overweging 4:

in plaats van:

„Aangezien de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek een specifieke bedreiging vormt voor de internationale vrede en de veiligheid in de regio, en om te zorgen voor samenhang met het wijzigings- en herzieningsproces van de bijlage bij Besluit 2014/125/GBVB, dient de bevoegdheid tot wijziging van bijlage I bij deze verordening te worden uitgeoefend door de Raad.”

te lezen:

„Aangezien de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek een specifieke bedreiging vormt voor de internationale vrede en de veiligheid in de regio, en om te zorgen voor samenhang met het wijzigings- en herzieningsproces van de bijlage bij Besluit 2014/125/GBVB, dient de bevoegdheid tot wijziging van de lijst in bijlage I bij deze verordening te worden uitgeoefend door de Raad.”