ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 186

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
26 juni 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 703/2014 van de Commissie van 19 juni 2014 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acibenzolar-S-methyl, ethoxyquine, flusilazool, isoxaflutool, molinaat, propoxycarbazon, pyraflufen-ethyl, quinoclamine en warfarine in of op bepaalde producten ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) nr. 704/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 211/2013 betreffende de certificeringsvoorschriften voor de invoer in de Unie van kiemgroenten en voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden ( 1 )

49

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 705/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 tot vaststelling van het invoerrecht voor breukrijst

53

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 706/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 972/2006, met betrekking tot het invoerrecht voor Basmati-rijst

54

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 707/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 690/2008 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

56

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 708/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

62

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Uitvoeringsrichtlijn 2014/83/EU van de Commissie van 25 juni 2014 tot wijziging van de bijlagen I, II, III, IV en V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

64

 

 

BESLUITEN

 

 

2014/393/EU

 

*

Besluit van de Raad van 20 juni 2014 tot intrekking van Besluit 2010/283/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in België

72

 

 

2014/394/EU

 

*

Besluit van de Raad van 23 juni 2014 betreffende het standpunt dat door de Europese Unie moet worden ingenomen in de Associatieraad die is ingesteld bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, wat betreft de vaststelling van besluiten van de Associatieraad inzake de reglementen van orde van de Associatieraad en van het Associatiecomité, het reglement van orde voor de beslechting van geschillen krachtens titel X en de gedragscode voor leden van de panels en bemiddelaars, de lijst van panelleden en de lijst van deskundigen op het gebied van handel en duurzame ontwikkeling

75

 

 

2014/395/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 24 juni 2014 betreffende het op de markt brengen, voor essentiële toepassingen, van biociden die koper bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 4062)

103

 

 

2014/396/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 24 juni 2014 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van uv-behandelde bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae) als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 4114)

108

 

 

2014/397/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 25 juni 2014 tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van difethialon en difenacum voor gebruik in biociden voor productsoort 14 ( 1 )

111

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

26.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 186/1


VERORDENING (EU) Nr. 703/2014 VAN DE COMMISSIE

van 19 juni 2014

tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acibenzolar-S-methyl, ethoxyquine, flusilazool, isoxaflutool, molinaat, propoxycarbazon, pyraflufen-ethyl, quinoclamine en warfarine in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), artikel 18, lid 1, onder b), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor acibenzolar-S-methyl, isoxaflutool, molinaat, propoxycarbazon en pyraflufen-ethyl zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor ethoxyquine en flusilazool zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij die verordening. Voor quinoclamine en warfarine zijn in Verordening (EG) nr. 396/2005 geen MRL's vastgesteld, en aangezien deze werkzame stoffen niet zijn opgenomen in bijlage IV bij die verordening, is de standaardwaarde van 0,01 mg/kg, als vastgesteld in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening van toepassing.

(2)

Voor acibenzolar-S-methyl heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (2). De EFSA heeft voorgesteld om de residudefinitie te wijzigen. Zij heeft aanbevolen om de MRL's voor bananen en tomaten te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen om de bestaande MRL's te handhaven. De EFSA heeft geconcludeerd dat voor de MRL's voor appelen, peren en mango's sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het huidige gehalte of op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Deze MRL's worden herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(3)

Krachtens Beschikking 2011/143/EU van de Commissie (3) is ethoxyquine niet opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (4). Alle bestaande vergunningen voor gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof ethoxyquine bevatten, zijn ingetrokken. Overeenkomstig artikel 17 juncto artikel 14, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 396/2005 moeten de voor die werkzame stof in bijlage III vastgestelde MRL's dan ook worden geschrapt. Dit geldt niet voor MRL's die overeenkomen met CXL's die zijn gebaseerd op toepassingen in derde landen, mits zij aanvaardbaar zijn wat de veiligheid van de consumenten betreft. Dit geldt evenmin in gevallen waarin MRL's specifiek zijn vastgesteld als invoertoleranties.

(4)

Voor ethoxyquine heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (5) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht. Zij heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de CXL's voor peren sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Voor peren werd een risico voor consumenten vastgesteld. Het is daarom passend het MRL op de specifieke bepaalbaarheidsgrens vast te stellen. De EFSA signaleerde een aantal onduidelijkheden met betrekking tot de toxicologische referentiewaarden voor ethoxyquine. Daar bij residuen onder het huidige MRL een risico voor consumenten niet kan worden uitgesloten, moet voor peren met ingang van de datum van toepassing van deze verordening de waarde van 0,05 mg/kg van toepassing zijn.

(5)

De opnemingsperiode van flusilazool in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG die is voorzien in Beschikking 2006/133/EG van de Commissie (6) is op 30 juni 2008 verlopen. Aangezien flusilazool niet langer als werkzame stof is goedgekeurd en alle bestaande vergunningen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten, zijn ingetrokken, moeten de in bijlage III vastgestelde MRL's voor die werkzame stof worden geschrapt overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 396/2005, in samenhang met artikel 14, lid 1, onder a), van die verordening.

(6)

Voor flusilazool heeft de EFSA een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's ingediend overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (7). Hierin werd met betrekking tot de CXL's voor appelen, peren, tafeldruiven, perziken, runderlever, -nieren, -vlees en -vet, schapenvlees en -vet en varkensvlees en -vet een risico voor consumenten vastgesteld. Voor perziken wordt dit risico voor consumenten vastgesteld op residugehalten onder het huidige MRL. Daarom moet voor perziken met ingang van de datum van toepassing van deze verordening de waarde van 0,01 mg/kg van toepassing zijn.

(7)

Voor isoxaflutool heeft de EFSA een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's ingediend overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (8). De EFSA heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. Zij heeft aanbevolen de MRL's voor suikermais, mais en suikerriet te verlagen. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot het MRL voor papaverzaad geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Het MRL voor papaverzaad moet worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of op de standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(8)

Voor molinaat heeft de EFSA een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's ingediend overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (9). De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot het MRL voor rijst sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moet het MRL voor dit product in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgelegd op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Dit MRL wordt herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(9)

Voor propoxycarbazon heeft de EFSA een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's ingediend overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (10). Zij heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. Zij heeft aanbevolen om de bestaande MRL's voor bepaalde producten te handhaven.

(10)

Voor pyraflufen-ethyl heeft de EFSA een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's ingediend overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (11). Zij heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. Zij heeft geconcludeerd dat de MRL's voor citrusvruchten, noten, pitvruchten, steenvruchten, wijn- en tafeldruiven, aalbessen (rood, zwart en wit), kruisbessen, vlierbessen, tafelolijven, aardappelen, koolzaad, olijven voor oliewinning, gerst, haver, rogge, tarwe en hop sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor deze producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's worden herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot het MRL voor katoenzaad geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Het MRL voor katoenzaad moet worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of op de standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(11)

Voor quinoclamine heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (12) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht. Alle bestaande vergunningen voor gewasbeschermingsmiddelen die quinoclamine bevatten, zijn beperkt tot niet-eetbare gewassen. Het is daarom passend de MRL's op de specifieke bepaalbaarheidsgrens vast te stellen.

(12)

Voor warfarine heeft de EFSA een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's ingediend overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (13). Alle bestaande vergunningen voor gewasbeschermingsmiddelen die warfarine bevatten, zijn beperkt tot het gebruik als rodenticide en zijn niet bestemd voor rechtstreekse toepassing op eetbare gewassen. Het is daarom passend de MRL's op de standaardbepaalbaarheidsgrens vast te stellen.

(13)

Met betrekking tot de producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor geen relevante vergunningen of invoertoleranties op het niveau van de Unie werden gemeld en geen Codex-MRL's beschikbaar waren, heeft de EFSA geconcludeerd dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Rekening houdend met de huidige wetenschappelijke en technische kennis moeten de MRL's voor deze producten worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of op het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(14)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak van de aanpassing van bepaalde bepaalbaarheidsgrenzen. Voor verschillende stoffen hebben de laboratoria geconcludeerd dat het in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde producten nodig is specifieke bepaalbaarheidsgrenzen vast te stellen.

(15)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(16)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(17)

De verordening voorziet in een overgangsregeling voor producten die voor de wijziging van de MRL's rechtmatig werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(18)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(19)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(20)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die voor de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die voor 16 januari 2015 rechtmatig werden geproduceerd:

1.

wat betreft de werkzame stoffen acibenzolar-S-methyl, isoxaflutool, molinaat, propoxycarbazon, pyraflufen-ethyl, quinoclamine en warfarine in en op alle producten;

2.

wat betreft de werkzame stof ethoxyquine in en op alle producten behalve peren;

3.

wat betreft de werkzame stof flusilazool in en op alle producten behalve perziken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 16 januari 2015.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 juni 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for acibenzolar-S-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(2):3122. (41 blz.).

(3)  Besluit 2011/143/EU van de Commissie van 3 maart 2011 betreffende de niet-opneming van ethoxyquine in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en tot wijziging van Beschikking 2008/941/EG van de Commissie (PB L 59 van 4.3.2011, blz. 71).

(4)  Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1).

(5)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ethoxyquin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(5):3231. (25 blz.).

(6)  Richtlijn 2006/133/EG van de Commissie van 11 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde flusilazool op te nemen als werkzame stof (PB L 349 van 12.12.2006, blz. 27).

(7)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flusilazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3186. (62 blz.).

(8)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for isoxaflutole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(2):3123. (30 blz.).

(9)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for molinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(3):3140. (27 blz.).

(10)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propoxycarbazone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3164. (30 blz.).

(11)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyraflufen-ethyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(3):3142. (37 blz.).

(12)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for quinoclamine, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(3):3141. (11 blz.).

(13)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for warfarin, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(2):3124. (8 blz.).


BIJLAGE

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor acibenzolar-S-methyl, isoxaflutool, molinaat, propoxycarbazon en pyraflufen-ethyl vervangen door de volgende tekst:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Acibenzolar-S-methyl (som van acibenzolar-S-methyl en acibenzolar (zuur) (vrij en geconjugeerd), uitgedrukt als acibenzolar-S-methyl)

Isoxaflutool (som van isoxaflutool en de diketonitrile-metaboliet, uitgedrukt als isoxaflutool)

Molinaat

Propoxycarbazon (A) (propoxycarbazon, zouten daarvan en 2-hydroxypropoxycarbazon, uitgedrukt als propoxycarbazon)

Pyraflufen-ethyl (A) (som van pyraflufen-ethyl en pyraflufen, uitgedrukt als pyraflufen-ethyl)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

0,02  (1)

 

 

0,02  (1)

0110000

i)

Citrusvruchten

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,02  (1)

(+)

0110010

Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

 

 

 

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha's hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

 

 

0110990

Overige

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Noten

 

 

0,02  (1)

0,05  (1)

(+)

0120010

Amandelen

0,01  (1)

 

 

 

 

0120020

Paranoten

0,01  (1)

 

 

 

 

0120030

Cashewnoten

0,01  (1)

 

 

 

 

0120040

Kastanjes

0,01  (1)

 

 

 

 

0120050

Kokosnoten

0,01  (1)

 

 

 

 

0120060

Hazelnoten (lambertsnoot)

0,1

 

 

 

 

0120070

Macadamia

0,01  (1)

 

 

 

 

0120080

Pecannoten

0,01  (1)

 

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

0,01  (1)

 

 

 

 

0120100

Pistaches

0,01  (1)

 

 

 

 

0120110

Walnoten

0,01  (1)

 

 

 

 

0120990

Overige

0,01  (1)

 

 

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

 

 

0,01  (1)

0,02 (1)

(+)

0130010

Appelen (wilde appelen)

0,1 (+)

 

 

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

0,1 (+)

 

 

 

 

0130030

Kweeperen

0,01  (1)

 

 

 

 

0130040

Mispels

0,01  (1)

 

 

 

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

0,01  (1)

 

 

 

 

0130990

Overige

0,01  (1)

 

 

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

 

 

0,01  (1)

0,02 (1)

(+)

0140010

Abrikozen

0,2

 

 

 

 

0140020

Kersen (zoete kers, zure kers)

0,01  (1)

 

 

 

 

0140030

Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen)

0,2

 

 

 

 

0140040

Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

0,01  (1)

 

 

 

 

0140990

Overige

0,01  (1)

 

 

 

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

 

 

 

(+)

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

 

0152000

b)

Aardbeien

 

 

 

 

 

0153000

c)

Rubussoorten

 

 

 

 

 

0153010

Bramen

 

 

 

 

 

0153020

Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

 

 

 

 

 

0153030

Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

 

 

 

0153990

Overige

 

 

 

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

 

 

 

 

0154010

Blauwe bessen (bosbes)

 

 

 

 

 

0154020

Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (V. vitis-idaea))

 

 

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

 

 

 

(+)

0154040

Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

 

 

 

 

(+)

0154050

Rozenbottels

 

 

 

 

 

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

 

 

 

 

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (Actinidia arguta))

 

 

 

 

 

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

 

 

 

(+)

0154990

Overige

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

 

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0161000

a)

Met eetbare schil

0,01  (1)

 

 

 

 

0161010

Dadels

 

 

 

 

 

0161020

Vijgen

 

 

 

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

 

 

(+)

0161040

Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

0161050

Carambola's (bilimbi (blimbing))

 

 

 

 

 

0161060

Kaki's

 

 

 

 

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

 

 

 

 

 

0161990

Overige

 

 

 

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

0,01  (1)

 

 

 

 

0162010

Kiwi's

 

 

 

 

 

0162020

Lychees (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

 

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

 

 

 

0162990

Overige

 

 

 

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

 

0163010

Avocado's

0,01  (1)

 

 

 

 

0163020

Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

0,08

 

 

 

 

0163030

Mango's

0,6 (+)

 

 

 

 

0163040

Papaja's

0,01  (1)

 

 

 

 

0163050

Granaatappels

0,01  (1)

 

 

 

 

0163060

Cherimoya's (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

0,01  (1)

 

 

 

 

0163070

Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

0,01  (1)

 

 

 

 

0163080

Ananassen

0,01  (1)

 

 

 

 

0163090

Broodvruchten (nangka (jackfruit))

0,01  (1)

 

 

 

 

0163100

Doerians

0,01  (1)

 

 

 

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

0,01  (1)

 

 

 

 

0163990

Overige

0,01  (1)

 

 

 

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

 

 

0,02 (1)

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0211000

a)

Aardappelen

 

 

 

 

(+)

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

 

 

 

 

0212010

Cassave (taro, eddo/eddoe, yautia)

 

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

 

0212030

Yams (yamboon/jicama)

 

 

 

 

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

 

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

 

 

 

0213020

Wortels

 

 

 

 

 

0213030

Knolselderij

 

 

 

 

 

0213040

Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

 

 

 

 

0213050

Aardperen (topinamboers) (crosne)

 

 

 

 

 

0213060

Pastinaken

 

 

 

 

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

 

 

 

0213080

Radijzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

0213090

Schorseneren (zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

 

 

 

 

 

0213100

Koolrapen

 

 

 

 

 

0213110

Rapen

 

 

 

 

 

0213990

Overige

 

 

 

 

 

0220000

ii)

Bolgewassen

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0220010

Knoflook

 

 

 

 

 

0220020

Uien (andere boluien, zilveruitjes)

 

 

 

 

 

0220030

Sjalotten

 

 

 

 

 

0220040

Bosuien en stengeluien (andere groene uien en soortgelijke soorten)

 

 

 

 

 

0220990

Overige

 

 

 

 

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

 

 

 

0231010

Tomaten (kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

0,9

 

 

 

 

0231020

Pepers (paprika's) (chilipeper)

0,01  (1)

 

 

 

 

0231030

Aubergines (pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

0,01  (1)

 

 

 

 

0231040

Okra's, okers

0,01  (1)

 

 

 

 

0231990

Overige

0,01  (1)

 

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,01  (1)

 

 

 

 

0232010

Komkommers

 

 

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

 

 

 

0232030

Courgettes (zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

 

 

 

 

 

0232990

Overige

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,01  (1)

 

 

 

 

0233010

Meloenen (kiwano)

 

 

 

 

 

0233020

Pompoenen (winterpompoen, marrow (late soort))

 

 

 

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

 

 

0233990

Overige

 

 

 

 

 

0234000

d)

Suikermais (babymais)

0,01  (1)

 

 

 

 

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,01  (1)

 

 

 

 

0240000

iv)

Koolsoorten

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

 

 

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

 

 

 

 

 

0241020

Bloemkool

 

 

 

 

 

0241990

Overige

 

 

 

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

 

 

 

0242020

Sluitkool (spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

 

 

 

 

 

0242990

Overige

 

 

 

 

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

 

 

 

 

0243010

Chinese kool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)

 

 

 

 

 

0243020

Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

 

 

 

0243990

Overige

 

 

 

 

 

0244000

d)

Koolrabi

 

 

 

 

 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

 

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

0,3

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

 

 

 

 

0251020

Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

 

 

 

 

0251030

Andijvie (wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

 

 

 

 

 

0251040

Tuinkers (taugé (mungboonkiemen), alfalfakiemen)

 

 

 

 

 

0251050

Winterkers

 

 

 

 

 

0251060

Raketsla, rucola (grote zandkool (Diplotaxis spp.))

 

 

 

 

 

0251070

Rode amsoi

 

 

 

 

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder Brassica-gewassen, koolrabibladeren)

 

 

 

 

 

0251990

Overige

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

0,3

 

 

 

 

0252020

Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

0,01  (1)

 

 

 

 

0252030

Snijbiet (bladeren van de biet)

0,01  (1)

 

 

 

 

0252990

Overige

0,01  (1)

 

 

 

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0254000

d)

Waterkers (dagoeblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0255000

e)

Witlof

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0256000

f)

Kruiden

0,3

0,05 (1)

0,02  (1)

0,05  (1)

 

0256010

Kervel

 

 

 

 

 

0256020

Bieslook

 

 

 

 

 

0256030

Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

 

 

 

 

0256040

Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)

 

 

 

 

 

0256050

Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 

 

 

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

 

 

 

0256070

Tijm (marjolein, oregano)

 

 

 

 

 

0256080

Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)

 

 

 

 

 

0256090

Laurierblad (citroengras)

 

 

 

 

 

0256100

Dragon (hysop)

 

 

 

 

 

0256990

Overige

 

 

 

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0260010

Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

 

 

 

 

 

0260020

Bonen (zonder peul) (tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

 

 

 

 

 

0260030

Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)

 

 

 

 

 

0260040

Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)

 

 

 

 

 

0260050

Linzen

 

 

 

 

 

0260990

Overige

 

 

 

 

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0270010

Asperges

 

 

 

 

 

0270020

Kardoen (Borago officinalis (stengels))

 

 

 

 

 

0270030

Bleekselderij

 

 

 

 

 

0270040

Knolvenkel

 

 

 

 

 

0270050

Artisjokken (bananenbloem)

 

 

 

 

 

0270060

Prei

 

 

 

 

 

0270070

Rabarber

 

 

 

 

 

0270080

Bamboescheuten

 

 

 

 

 

0270090

Palmharten

 

 

 

 

 

0270990

Overige

 

 

 

 

 

0280000

viii)

Fungi

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0280010

Gekweekte fungi (champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))

 

 

 

 

 

0280020

Wilde fungi (cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

 

 

 

 

0280990

Overige

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Zeewier

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0300010

Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

 

 

 

 

0300020

Linzen

 

 

 

 

 

0300030

Erwten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

 

 

 

 

0300040

Lupinen

 

 

 

 

 

0300990

Overige

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01  (1)

0,02  (1)

0,02  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

 

0401010

Lijnzaad

 

 

 

 

 

0401020

Pinda's

 

 

 

 

 

0401030

Papaverzaad

 

 

 

 

 

0401040

Sesamzaad

 

 

 

 

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

 

 

 

 

0401060

Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)

 

 

 

 

(+)

0401070

Sojabonen

 

 

 

 

 

0401080

Mosterdzaad

 

 

 

 

 

0401090

Katoenzaad

 

 

 

 

 

0401100

Pompoenzaad (andere zaden van Cucurbitaceae)

 

 

 

 

 

0401110

Saffloer

 

 

 

 

 

0401120

Bernagie (slangenkruid (Echium plantagineum), ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

 

 

 

 

 

0401130

Huttentut

 

 

 

 

 

0401140

Hennepzaad

 

 

 

 

 

0401150

Wonderboom

 

 

 

 

 

0401990

Overige

 

 

 

 

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

 

 

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

 

(+)

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

 

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

0402990

Overige

 

 

 

 

 

0500000

5.

GRANEN

 

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0500010

Gerst

0,05

 

 

 

(+)

0500020

Boekweit (amarant, quinoa)

0,01  (1)

 

 

 

 

0500030

Mais

0,01  (1)

 

 

 

 

0500040

Gierst (trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

0,01  (1)

 

 

 

 

0500050

Haver

0,01  (1)

 

 

 

(+)

0500060

Rijst (wilde rijst (Zizania aquatica))

0,01  (1)

 

(+)

 

 

0500070

Rogge

0,01  (1)

 

 

 

(+)

0500080

Sorghum

0,01  (1)

 

 

 

 

0500090

Tarwe (spelt, triticale)

0,05

 

 

 

(+)

0500990

Overige (kanariezaad (Phalaris canariensis))

0,01  (1)

 

 

 

 

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0610000

i)

Thee

 

 

 

 

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 

 

 

 

 

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

 

 

 

 

0631000

a)

Bloemen

 

 

 

 

 

0631010

Kamille (bloem)

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 

 

 

 

0631030

Rozenblaadjes

 

 

 

 

 

0631040

Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

 

 

0631990

Overige

 

 

 

 

 

0632000

b)

Bladeren

 

 

 

 

 

0632010

Aardbei (blad)

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos (blad) (ginkgo (blad))

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

0632990

Overige

 

 

 

 

 

0633000

c)

Wortels

 

 

 

 

 

0633010

Valeriaanwortel

 

 

 

 

 

0633020

Ginsengwortel

 

 

 

 

 

0633990

Overige

 

 

 

 

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 

 

 

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 

 

 

 

 

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

 

 

 

 

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1) (+)

0800000

8.

SPECERIJEN

 

 

 

 

 

0810000

i)

Zaden

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0810010

Anijs

 

 

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

 

 

0810030

Selderijzaad (lavaszaad)

 

 

 

 

 

0810040

Korianderzaad

 

 

 

 

 

0810050

Komijnzaad

 

 

 

 

 

0810060

Dillezaad

 

 

 

 

 

0810070

Venkelzaad

 

 

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

 

 

0810990

Overige

 

 

 

 

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0820010

Piment

 

 

 

 

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

 

 

 

 

0820030

Karwij

 

 

 

 

 

0820040

Kardemom

 

 

 

 

 

0820050

Jeneverbessen

 

 

 

 

 

0820060

Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)

 

 

 

 

 

0820070

Vanillestokjes

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

 

0820990

Overige

 

 

 

 

 

0830000

iii)

Bast

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0830010

Kaneel (cassia)

 

 

 

 

 

0830990

Overige

 

 

 

 

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

 

 

 

 

0840010

Zoethout

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0840020

Gember

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0840030

Geelwortel

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0850000

v)

Knoppen

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

 

 

0850990

Overige

 

 

 

 

 

0860000

vi)

Stempels

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0860010

Saffraan

 

 

 

 

 

0860990

Overige

 

 

 

 

 

0870000

vii)

Zaadrokken

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0870010

Foelie

 

 

 

 

 

0870990

Overige

 

 

 

 

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0900010

Suikerbiet

 

 

 

 

 

0900020

Suikerriet

 

 

 

 

 

0900030

Wortelcichorei

 

 

 

 

 

0900990

Overige

 

 

 

 

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

 

 

 

 

1010000

i)

Weefsel

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

1011000

a)

Varkens

 

 

 

 

 

1011010

Spier

 

 

 

 

 

1011020

Vet

 

 

 

 

 

1011030

Lever

 

 

 

 

 

1011040

Nier

 

 

 

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

 

1011990

Overige

 

 

 

 

 

1012000

b)

Runderen

 

 

 

 

 

1012010

Spier

 

 

 

 

 

1012020

Vet

 

 

 

 

 

1012030

Lever

 

 

 

 

 

1012040

Nier

 

 

 

 

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

 

1012990

Overige

 

 

 

 

 

1013000

c)

Schapen

 

 

 

 

 

1013010

Spier

 

 

 

 

 

1013020

Vet

 

 

 

 

 

1013030

Lever

 

 

 

 

 

1013040

Nier

 

 

 

 

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

 

1013990

Overige

 

 

 

 

 

1014000

d)

Geiten

 

 

 

 

 

1014010

Spier

 

 

 

 

 

1014020

Vet

 

 

 

 

 

1014030

Lever

 

 

 

 

 

1014040

Nier

 

 

 

 

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

 

1014990

Overige

 

 

 

 

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

 

 

 

 

1015010

Spier

 

 

 

 

 

1015020

Vet

 

 

 

 

 

1015030

Lever

 

 

 

 

 

1015040

Nier

 

 

 

 

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

 

1015990

Overige

 

 

 

 

 

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

 

 

 

 

1016010

Spier

 

 

 

 

 

1016020

Vet

 

 

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

 

 

1016040

Nier

 

 

 

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

 

1016990

Overige

 

 

 

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangoeroe, hert)

 

 

 

 

 

1017010

Spier

 

 

 

 

 

1017020

Vet

 

 

 

 

 

1017030

Lever

 

 

 

 

 

1017040

Nier

 

 

 

 

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

 

1017990

Overige

 

 

 

 

 

1020000

ii)

Melk

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,02  (1)

1020010

Runderen

 

 

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

1030010

Kippen

 

 

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

 

 

1030990

Overige

 

 

 

 

 

1040000

iv)

Honing (koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (kikkerbilletjes, krokodillen)

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

1060000

vi)

Slakken

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (vrij wild)

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

2)

In bijlage III worden de kolommen voor acibenzolar, ethoxyquine, flusilazool, isoxaflutool, molinaat, propoxycarbazon en pyraflufen-ethyl geschrapt.

3)

Bijlage V wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende kolommen voor warfarine en quinoclamine worden toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (4)

Quinoclamine

Warfarine

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

0,01  (3)

0110000

i)

Citrusvruchten

0,01  (3)

 

0110010

Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

0110020

Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha's hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

0110050

Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

0110990

Overige

 

 

0120000

ii)

Noten

0,02  (3)

 

0120010

Amandelen

 

 

0120020

Paranoten

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0120060

Hazelnoten (lambertsnoot)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Walnoten

 

 

0120990

Overige

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,01  (3)

 

0130010

Appelen (wilde appelen)

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

0130040

Mispels

 

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

 

0130990

Overige

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

0,01  (3)

 

0140010

Abrikozen

 

 

0140020

Kersen (zoete kers, zure kers)

 

 

0140030

Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen)

 

 

0140040

Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

 

 

0140990

Overige

 

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

0,01  (3)

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

0152000

b)

Aardbeien

 

 

0153000

c)

Rubussoorten

 

 

0153010

Bramen

 

 

0153020

Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

 

 

0153030

Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

0153990

Overige

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0154010

Blauwe bessen (bosbes)

 

 

0154020

Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

 

0154040

Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

 

 

0154050

Rozenbottels

 

 

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

 

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

 

0154990

Overige

 

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,01  (3)

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

0161010

Dadels

 

 

0161020

Vijgen

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

0161040

Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Carambola's (bilimbi (blimbing))

 

 

0161060

Kaki's

 

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Overige

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

 

0162010

Kiwi's

 

 

0162020

Lychees (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

0162990

Overige

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

0163010

Avocado's

 

 

0163020

Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

0163030

Mango's

 

 

0163040

Papaja's

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

0163060

Cherimoya's (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 

 

0163070

Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananassen

 

 

0163090

Broodvruchten (nangka (jackfruit))

 

 

0163100

Doerians

 

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

 

0163990

Overige

 

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

0,01  (3)

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

0,01  (3)

 

0211000

a)

Aardappelen

 

 

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

 

0212010

Cassave (taro, eddo/eddoe, yautia)

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

0212030

Yams (yamboon/jicama)

 

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

 

0212990

Overige

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

0213020

Wortels

 

 

0213030

Knolselderij

 

 

0213040

Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

 

0213050

Aardperen (topinamboers) (crosne)

 

 

0213060

Pastinaken

 

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

0213080

Radijzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Schorseneren (zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

 

 

0213100

Koolrapen

 

 

0213110

Rapen

 

 

0213990

Overige

 

 

0220000

ii)

Bolgewassen

0,01  (3)

 

0220010

Knoflook

 

 

0220020

Uien (andere boluien, zilveruitjes)

 

 

0220030

Sjalotten

 

 

0220040

Bosuien en stengeluien (andere groene uien en soortgelijke soorten)

 

 

0220990

Overige

 

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

0,01  (3)

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

0231010

Tomaten (kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

 

 

0231020

Pepers (paprika's) (chilipeper)

 

 

0231030

Aubergines (pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

 

 

0231040

Okra's, okers

 

 

0231990

Overige

 

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

 

0232010

Komkommers

 

 

0232020

Augurken

 

 

0232030

Courgettes (zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

 

 

0232990

Overige

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

 

0233010

Meloenen (kiwano)

 

 

0233020

Pompoenen (winterpompoen, marrow (late soort))

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

0233990

Overige

 

 

0234000

d)

Suikermais (babymais)

 

 

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

 

 

0240000

iv)

Koolsoorten

0,01  (3)

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

 

 

0241020

Bloemkool

 

 

0241990

Overige

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

0242020

Sluitkool (spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

 

 

0242990

Overige

 

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

 

0243010

Chinese kool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)

 

 

0243020

Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

0243990

Overige

 

 

0244000

d)

Koolrabi

 

 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

0,01  (3)

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

 

0251020

Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

 

0251030

Andijvie (wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

 

 

0251040

Tuinkers (taugé (mungboonkiemen), alfalfakiemen)

 

 

0251050

Winterkers

 

 

0251060

Raketsla, rucola (grote zandkool (Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

Rode amsoi

 

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder Brassica-gewassen, koolrabibladeren)

 

 

0251990

Overige

 

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

0,01  (3)

 

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

 

 

0252020

Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

 

 

0252030

Snijbiet (bladeren van de biet)

 

 

0252990

Overige

 

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

0,01  (3)

 

0254000

d)

Waterkers (dagoeblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)

0,01  (3)

 

0255000

e)

Witlof

0,01  (3)

 

0256000

f)

Kruiden

0,02  (3)

 

0256010

Kervel

 

 

0256020

Bieslook

 

 

0256030

Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)

 

 

0256050

Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

0256070

Tijm (marjolein, oregano)

 

 

0256080

Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)

 

 

0256090

Laurierblad (citroengras)

 

 

0256100

Dragon (hysop)

 

 

0256990

Overige

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

0,01  (3)

 

0260010

Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

 

 

0260020

Bonen (zonder peul) (tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

 

 

0260030

Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)

 

 

0260040

Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)

 

 

0260050

Linzen

 

 

0260990

Overige

 

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

0,01  (3)

 

0270010

Asperges

 

 

0270020

Kardoen (Borago officinalis (stengels))

 

 

0270030

Bleekselderij

 

 

0270040

Knolvenkel

 

 

0270050

Artisjokken (bananenbloem)

 

 

0270060

Prei

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bamboescheuten

 

 

0270090

Palmharten

 

 

0270990

Overige

 

 

0280000

viii)

Fungi

0,01  (3)

 

0280010

Gekweekte fungi (champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))

 

 

0280020

Wilde fungi (cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

 

0280990

Overige

 

 

0290000

ix)

Zeewier

0,01  (3)

 

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,02  (3)

0,01  (3)

0300010

Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

 

0300020

Linzen

 

 

0300030

Erwten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

 

0300040

Lupinen

 

 

0300990

Overige

 

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,02  (3)

0,01  (3)

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

0401010

Lijnzaad

 

 

0401020

Pinda's

 

 

0401030

Papaverzaad

 

 

0401040

Sesamzaad

 

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

 

0401060

Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)

 

 

0401070

Sojabonen

 

 

0401080

Mosterdzaad

 

 

0401090

Katoenzaad

 

 

0401100

Pompoenzaad (andere zaden van Cucurbitaceae)

 

 

0401110

Saffloer

 

 

0401120

Bernagie (slangenkruid (Echium plantagineum), ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

 

 

0401130

Huttentut

 

 

0401140

Hennepzaad

 

 

0401150

Wonderboom

 

 

0401990

Overige

 

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Overige

 

 

0500000

5.

GRANEN

0,02  (3)

0,01  (3)

0500010

Gerst

 

 

0500020

Boekweit (amarant, quinoa)

 

 

0500030

Mais

 

 

0500040

Gierst (trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

 

 

0500050

Haver

 

 

0500060

Rijst (wilde rijst (Zizania aquatica))

 

 

0500070

Rogge

 

 

0500080

Sorghum

 

 

0500090

Tarwe (spelt, triticale)

 

 

0500990

Overige (kanariezaad (Phalaris canariensis))

 

 

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,05  (3)

0,01  (3)

0610000

i)

Thee

 

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 

 

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

 

0631000