ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 120

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
23 april 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BESLUITEN

 

 

2014/209/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 20 maart 2014 inzake gelijkwaardigheid tussen bepaalde categorieën van rijbewijzen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 1625) ( 1 )

1

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

BESLUITEN

23.4.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 120/1


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 20 maart 2014

inzake gelijkwaardigheid tussen bepaalde categorieën van rijbewijzen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 1625)

(Voor de EER relevante tekst)

(2014/209/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (1), en met name de eerste alinea van artikel 13,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Richtlijn 2006/126/EG is bepaald dat alle door de lidstaten afgegeven rijbewijzen, met inbegrip van die welke vóór de toepassingsdatum van het beginsel van onderlinge erkenning zijn afgegeven, door de lidstaten onderling worden erkend.

(2)

Dit beginsel van onderlinge erkenning van rijbewijzen omvat de volledige erkenning van alle bevoegdheden die in overeenstemming met de nationale bepalingen welke op dat moment van kracht waren, aan een rijbewijshouder zijn verleend.

(3)

In Richtlijn 2006/126/EG is bepaald dat de lidstaten de gelijkwaardigheid dienen vast te stellen tussen de categorieën van rijbewijzen die vóór de tenuitvoerlegging van die richtlijn zijn afgegeven en die welke in artikel 4 daarvan zijn omschreven. Die gelijkwaardigheid behoeft de instemming van de Commissie in een wettelijk bindende vorm.

(4)

Na de toetreding van Kroatië tot de Unie dienen de door dat land afgegeven rijbewijzen te worden opgenomen in de gelijkwaardigheidstabellen die zijn vastgesteld bij Besluit 2013/21/EU van de Commissie (2).

(5)

Sinds de vaststelling van Besluit 2013/21/EU hebben Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Italië, Slovenië en Zweden wijzigingen in de daarbij toegestane gelijkwaardigheden meegedeeld.

(6)

Besluit 2013/21/EU moet daarom worden ingetrokken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Dit besluit is van toepassing op alle geldige rijbewijzen die door de lidstaten zijn afgegeven en in omloop zijn.

Artikel 2

Tabellen waarin de gelijkwaardigheid wordt aangegeven tussen de categorieën van rijbewijzen die in de lidstaten vóór de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/126/EG zijn afgegeven, en de geharmoniseerde categorieën van rijbewijzen in artikel 4 van die richtlijn, zijn in de bijlage bij dit besluit opgenomen.

Artikel 3

1.   De categorieën van rijbewijzen die vóór de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/126/EG zijn afgegeven, geven de houder de bevoegdheid zonder inwisseling van het rijbewijs voertuigen te besturen die behoren tot de corresponderende categorie zoals beschreven in de bijlage. Er kunnen bepaalde beperkingen gelden, die voor de betreffende bevoegdheid worden aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

2.   Bij inwisseling van een rijbewijs tegen een rijbewijs van EU-model zoals omschreven in bijlage I bij Richtlijn 2006/126/EG moeten de gelijkwaardige bevoegdheden zoals deze zijn beschreven in de bijlage dit besluit worden verleend.

3.   Codes die de beperking van corresponderende bevoegdheden aangeven, zijn geharmoniseerde EU-codes zoals gespecificeerd in bijlage I bij Richtlijn 2006/126/EG.

4.   Het beginsel van onderlinge erkenning als vermeld in artikel 2, lid 1, van Richtlijn 2006/126/EG is niet van toepassing op nationale categorieën van rijbewijzen.

Artikel 4

Besluit 2013/21/EU wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 5

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 maart 2014.

Voor de Commissie

Siim KALLAS

Vicevoorzitter


(1)  PB L 403 van 30.12.2006, blz. 18.

(2)  Besluit 2013/21/EU van de Commissie van 18 december 2012 inzake gelijkwaardigheid tussen bepaalde categorieën van rijbewijzen, (PB L 19 van 22.1.2013, blz. 1).


BIJLAGE

IN BELGIË AFGEGEVEN MODELLEN

Model België 1 (B1)

Afgegeven in België van 1 januari 1967 t/m 31 december 1988

Omschrijving: het model kan in een van de volgende talen zijn afgegeven: in het Nederlands, in het Frans of in het Duits. Er kunnen verschillen voorkomen in kleur en druk van het model. Roze papieren model (105 × 222 mm) bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model B1

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B, BE

 

B*

AM, A1, A2, A, B, BE

1

C

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

AF

AM, A1, A2, A met EU-codes voor aangepaste voertuigen

2

BF

B met EU-codes voor aangepaste voertuigen

2

Aanvullende informatie:

1.

B* voor voertuigen uit categorie B die als taxi, voor autoverhuur of personeelsvervoer etc. worden gebruikt.

2.

Voor de bevoegdheid voor voertuigen uit categorie AF en/of BF was de geldigverklaring van categorie A en/of B, evenals van categorie F, en de vermelding van het kentekennummer op het rijbewijs vereist.

Model België 2 (B2)

Afgegeven in België van 1 januari 1989 t/m 30 september 1998

Omschrijving: het model kan in een van de volgende talen zijn afgegeven: in het Nederlands, in het Frans of in het Duits. Er kunnen verschillen voorkomen in kleur en druk van het model. Roze papieren model (106 × 222 mm) bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model B2

Gelijkwaardige categorieën

(A3)

AM

A2

AM, A1, A2, A

A1

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Model België 3 (B3)

Afgegeven in België vanaf 1 januari 1998

Omschrijving: het model kan in een van de volgende talen zijn afgegeven: in het Nederlands, in het Frans of in het Duits. Roze papieren model (106 × 222 mm) bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model B3

Gelijkwaardige categorieën

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE. C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Model België 4 (B4)

Afgegeven in België vanaf 1 juli 2010

Omschrijving: het model kan in een van de volgende talen zijn afgegeven: in het Nederlands, in het Frans of in het Duits. Roze model van polycarbonaat in de vorm van een kaart, vervaardigd volgens de bepalingen van bijlage I bij Richtlijn 2006/126/EG.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model B4

Gelijkwaardige categorieën

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE, C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

IN BULGARIJE AFGEGEVEN MODELLEN

Model Bulgarije 1 (BG1)

Afgegeven in Bulgarije van 1 januari 2010 t/m 19 januari 2013

Omschrijving: overeenkomstig Richtlijn 2006/126/EG.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model BG1

Gelijkwaardige categorieën

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tr6

Ttm

Tkt

IN TSJECHIË AFGEGEVEN MODELLEN

Model Tsjechië 1 (CZ1)

Afgegeven in Tsjechië van 1 januari 2001 t/m 30 april 2004

Omschrijving: materiaal: meerkleurig waardepapier, voorzien van plastic beschermlaag. Een rond holografisch beeld (met „CZ” in het midden) in laminaat overlapt de foto linksonder. Foto: 35 × 45 mm, op de voorzijde op de gereserveerde plaats bevestigd, voorzien van officiële stempel met de naam van de afgevende instantie en het nationale wapen.

Geldigheid van rijbewijs: levenslang. Dit model dient uiterlijk op 31 december 2013 te zijn ingewisseld.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model CZ1

Gelijkwaardige categorieën

AM

AM

A1

AM, A1

A (18 jaar en ouder)

AM, A1, A2

A (21 jaar en ouder)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE

T (nationale categorie landbouwtractors)

Model Tsjechië 2 (CZ2)

Afgegeven in Tsjechië vanaf 1 mei 2004

Omschrijving: materiaal: polycarbonaat kaart van ID1-formaat — 54 × 86 mm (creditcardformaat) met de woorden „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ” en de naam van het land „ČESKÁ REPUBLIKA” bovenaan. De woorden „MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ” en „DRIVING LICENSE” staan aan de rechterzijde van de kaart in de EU-talen. Het onderscheidingsteken van de lidstaat die het rijbewijs afgeeft („CZ”), negatief afgedrukt in een door twaalf gele sterren omringde blauwe rechthoek, staat links bovenaan op de kaart. Lasergravure van de persoonsgegevens, met inbegrip van de foto en de handtekening van de houder. Positieve preegdruk met guillochepatronen en letters „CZ” aan beide zijden van de kaart. Logo met letters „CZ” in de rechterbovenhoek aan de voorzijde in optische variabele inkt met kleurwijziging tussen goud en groen. Variabel beeld in de onderste rechterhoek aan de voorzijde geeft foto van de houder en rijbewijsnummer weer (identiek aan veld 5).

Geldigheid van rijbewijs: 10 jaar.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model CZ2

Gelijkwaardige categorieën

AM

AM

A1

AM, A1

A (18 jaar en ouder)

AM, A1, A2

A (21 jaar en ouder)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

T (nationale categorie landbouwtractors)

IN DENEMARKEN AFGEGEVEN MODELLEN

Model Denemarken 1 (DK1)

Afgegeven in Denemarken t/m 30 april 1986

Omschrijving: roze model bestaande uit vier bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model DK1

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Aanvullende informatie:

1.

De Deense categorie A1 is een motorrijwiel zonder zijspan en A2 is een motorrijwiel met zijspan. Deze categorieën zijn derhalve niet gelijkwaardig aan de subcategorieën A1 en A2 zoals omschreven in Richtlijn 2006/126/EG. De Deense categorie A1 geeft alleen bevoegdheid tot het besturen van motorrijwielen zonder zijspan, en A2 geldt alleen voor motorrijwielen met zijspan. Houders van de Deense categorie A1 en/of A2 hebben het recht in andere lidstaten een rijbewijs met volledige bevoegdheid voor de categorieën AM, A1, A2 en A te verkrijgen.

2.

Houders van de Deense categorie B zijn ook bevoegd gemotoriseerde driewielers te besturen.

Dit model is niet meer geldig voor het besturen van voertuigen in Denemarken, aangezien in de jaren 1991-1993 alle rijbewijzen verplicht moesten worden ingewisseld. Niettemin geeft dit rijbewijs tot 19 januari 2033 recht op een door Denemarken afgegeven nieuw rijbewijs en moet het tot die datum door de andere lidstaten worden erkend.

Model Denemarken 2 (DK2)

Afgegeven in Denemarken van 1 mei 1986 t/m 30 juni 1996

Omschrijving: model met roze en beige strepen, bestaande uit vier bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model DK2

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Aanvullende informatie:

1.

De Deense categorie A1 is een motorrijwiel zonder zijspan en A2 is een motorrijwiel met zijspan. Deze categorieën zijn derhalve niet gelijkwaardig aan de subcategorieën A1 en A2 zoals omschreven in Richtlijn 2006/126/EG. De Deense categorie A1 geeft alleen bevoegdheid tot het besturen van motorrijwielen zonder zijspan, en A2 geldt alleen voor motorrijwielen met zijspan. Houders van de Deense categorie A1 en/of A2 hebben het recht in andere lidstaten een rijbewijs met volledige bevoegdheid voor de categorieën AM, A1, A2 en A te verkrijgen.

2.

Houders van de Deense categorie B zijn ook bevoegd gemotoriseerde driewielers te besturen.

Model Denemarken 3 (DK3)

Afgegeven in Denemarken van 1 juli 1996 t/m 13 april 1997

Omschrijving: model met roze en beige strepen, bestaande uit vier bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model DK3

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A (licht motorrijwiel)

AM, A1,

1

A (zwaar motorrijwiel)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Aanvullende informatie:

1.

Houders van de Deense categorie A (licht motorrijwiel) zijn bevoegd om de volgende voertuigen te besturen:

a)

motorrijwielen op twee wielen zonder zijspan met een vermogen per gewichtseenheid (plus water, olie en brandstof) van hoogstens 0,16 kW/kg en vermogen van hoogstens 25 kW;

b)

motorrijwielen op twee wielen met zijspan met een vermogen per gewichtseenheid (plus water, olie en brandstof) van hoogstens 0,16 kW/kg;

c)

gemotoriseerde driewielers;

d)

voertuigen als bedoeld onder a, b en c met aanhangwagen;

e)

zware bromfietsen.

2.

Houders van de Deense categorie A (zwaar motorrijwiel) zijn bevoegd om de volgende voertuigen te besturen:

a)

voertuigen als bedoeld onder 1;

b)

motorrijwielen op twee wielen zonder zijspan met een vermogen per gewichtseenheid (plus water, olie en brandstof) van meer dan 0,16 kW/kg of een vermogen van meer dan 25 kW;

c)

motorrijwielen op twee wielen met zijspan met een vermogen per gewichtseenheid (plus water, olie en brandstof) van meer dan 0,16 kW/kg;

d)

voertuigen als bedoeld onder b en c met aanhangwagen.

3.

Houders van de Deense categorie B zijn ook bevoegd gemotoriseerde driewielers te besturen.

Model Denemarken 4 (DK4)

Afgegeven in Denemarken vanaf 14 april 1997

Omschrijving: plastic kaartmodel overeenkomstig bijlage I bis bij Richtlijn 91/439/EEG vande Raad (1).

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model DK4

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A (licht motorrijwiel)

AM, A1

1

A (zwaar motorrijwiel)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Aanvullende informatie

1.

Houders van de Deense categorie A (licht motorrijwiel) zijn bevoegd om de volgende voertuigen te besturen:

a)

motorrijwielen op twee wielen zonder zijspan met een vermogen per gewichtseenheid (plus water, olie en brandstof) van hoogstens 0,16 kW/kg en vermogen van hoogstens 25 kW;

b)

motorrijwielen op twee wielen met zijspan met een vermogen per gewichtseenheid (plus water, olie en brandstof) van hoogstens 0,16 kW/kg;

c)

gemotoriseerde driewielers;

d)

voertuigen als bedoeld onder a, b en c met aanhangwagen;

e)

zware bromfietsen.

2.

Houders van de Deense categorie A (zwaar motorrijwiel) zijn bevoegd om de volgende voertuigen te besturen:

a)

voertuigen als bedoeld onder 1;

b)

motorrijwielen op twee wielen zonder zijspan met een vermogen per gewichtseenheid (plus water, olie en brandstof) van meer dan 0,16 kW/kg of een vermogen van meer dan 25 kW;

c)

motorrijwielen op twee wielen met zijspan met een vermogen per gewichtseenheid (plus water, olie en brandstof) van meer dan 0,16 kW/kg;

d)

voertuigen als bedoeld onder b en c met aanhangwagen.

3.

Houders van de Deense categorie B zijn ook bevoegd gemotoriseerde driewielers te besturen.

De datum van eerste afgifte van rijbewijscategorieën die vóór 1 mei1986 zijn afgegeven, kan niet worden achterhaald. In dergelijke gevallen kan in kolom 10 van het rijbewijs het symbool „<” of „≤” staan, gevolgd door een bepaald jaar, waarmee wordt aangegeven dat de categorie vóór of in dat jaar is afgegeven.

Tot 19 januari 2013 zijn de volgende Deense regels inzake de bevoegdheid voor het besturen van lichte bromfietsen van toepassing:

Bestuurders moeten aan één van de volgende voorwaarden voldoen om in Denemarken een lichte bromfiets te mogen besturen:

a)

in het bezit zijn van een bromfietscertificaat;

b)

in het bezit zijn van een rijbewijs voor tractors;

c)

18 jaar of ouder zijn.

IN DUITSLAND AFGEGEVEN MODELLEN

Model Duitsland 1 (D1)

Afgegeven in Duitsland tot 1 april 1986 (in bijzondere gevallen kan de afgiftedatum na 1 april 1986 liggen)

Omschrijving: grijs model, bestaande uit vier bladzijden. Aangezien dit model gedurende meer dan 40 jaar is afgegeven, kunnen er in de praktijk veel kleur- en vormverschillen voorkomen. Modellen die in de deelstaat Saarland zijn afgegeven, kunnen een afwijkend formaat hebben en zijn tweetalig (Frans en Duits).

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model D1

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

1

AM, A1, A2, A

1

1 beschränkt auf Leichtkrafträder:

1 april 1980 — 31 maart 1986

AM, A1

7

2

AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 5, 8

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

3, 4, 5, 9

4

AM

6

(5)

 

Aanvullende informatie:

Er kan sprake zijn van extra bevoegdheden van zeer specifieke en beperkte aard, die niet in de tabellen zijn weergegeven. In het zeldzame geval dat dit zich voordoet, moet bij twijfel over de draagwijdte van een bepaalde bevoegdheid contact worden opgenomen met de Duitse afgevende instanties.

1.

Indien een rijbewijs van „Klasse 1” vóór 1 april 1954 (vóór 1 oktober 1960 in de deelstaat Saarland) werd verkregen, mag de houder, zonder het rijbewijs te hoeven inwisselen, ook voertuigen van categorie B 79 (≤ 700 cm3) besturen. Wanneer een dergelijk rijbewijs wordt ingewisseld, wordt de houder een rijbewijs voor de volledige categorie B verleend.

2.

Wanneer de houder van een rijbewijs van „Klasse 2” vóór 31 december 1999 50 jaar is geworden, is zijn bevoegdheid op 31 december 2000 vervallen. Indien deze rijbewijshouder zijn rijbewijs vóór of op 31 december 2000 tegen een nieuw model heeft ingewisseld, gelden de geldigheidsduur en de periodiciteit van de medische keuring voor het nieuwe model. Wanneer een houder na 31 december 1999 50 jaar wordt, moet hij uiterlijk op zijn vijftigste verjaardag zijn rijbewijs voor een nieuw model inwisselen en geldt vanaf dat tijdstip een geldigheidsduur van vijf jaar.

Mocht een dergelijke rijbewijshouder zijn gewone verblijfplaats naar een andere lidstaat overbrengen zonder aan de bovengenoemde voorschriften te voldoen, dan dient zijn „Klasse 2”-bevoegdheid niet te worden erkend (tenzij hij zijn gewone verblijfplaats reeds naar een andere lidstaat had overgebracht voordat genoemde voorschriften op hem van toepassing waren).

3.

Wanneer een rijbewijs van „Klasse 2” of „Klasse 3” vóór 1 december 1954 (vóór 1 oktober 1960 in de deelstaat Saarland) is verkregen, mag de houder ook voertuigen van de categorieën A1 en A 79 (≤ 250 cm3) besturen. In beide gevallen wordt de houder bij inwisseling van diens rijbewijs een bevoegdheid voor de volledige categorie A verleend.

Wanneer een rijbewijs van „Klasse 2” of „Klasse 3” na de bovengenoemde data, maar vóór 1 april 1980 is verkregen, mag de houder bovendien voertuigen van categorie A1 besturen.

4.

De houder van een rijbewijs van „Klasse 3” mag ook het volgende voertuig besturen: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= in totaal niet meer dan drie assen).

Op een aan de houder bij inwisseling verstrekt nieuw rijbewijs wordt deze bevoegdheid slechts op uitdrukkelijk verzoek van de houder vermeld.

5.

De houder van een rijbewijs van „Klasse 3” mag, ook in internationaal verkeer, autobussen zonder passagiers met een maximumgewicht van minder dan 7,5 t besturen. De houder van een rijbewijs van „Klasse 2” mag in internationaal verkeer autobussen zonder passagiers besturen. Na inwisseling van de modellen in Duitsland is de bevoegdheid om een autobus zonder passagiers te besturen tot Duits grondgebied beperkt met toepassing van een nationale code.

6.

Wanneer een rijbewijs van „Klasse 4” vóór 1 december 1954 (vóór 1 oktober 1960 in de deelstaat Saarland) is verleend, gaat het niet alleen om een nationale categorie, maar geeft het de bevoegdheid om voertuigen van de volgende categorieën te besturen: A1, A 79 (≤ 250 cm3) en B 79 (≤ 700 cm3). In beide gevallen wordt de houder bevoegdheid voor de volledige categorie A en B verleend bij inwisseling van het rijbewijs.

Wanneer een rijbewijs van „Klasse 4” na de bovengenoemde data is afgegeven, maar vóór 1 april 1980, geeft dit het recht voertuigen van categorie A1 te besturen.

7.

A1 is ook geldig voor motorrijwielen van categorie A1 met een vermogen per gewichtseenheid van meer dan 0,1 kW/kg (code 79.05).

8.

A1 is ook geldig voor motorrijwielen van categorie A1 met een vermogen per gewichtseenheid van meer dan 0,1 kW/kg (code 79.05). A is beperkt tot driewielers (code 79.03) en driewielers in combinatie met een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van hoogstens 750 kg (code 79.04). BE is ook geldig voor voertuigen van categorie BE als de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen groter is dan 3 500 kg (code 79.06).

9.

A1 en A zijn beperkt tot driewielers (code 79.03) en driewielers in combinatie met een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van hoogstens 750 kg (code 79.04). BE is ook geldig voor voertuigen van categorie BE als de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen groter is dan 3 500 kg (code 79.06).

Model Duitsland 2 (D2)

Afgegeven in de Duitse Democratische Republiek tot 1969

Omschrijving: grijs model bestaande uit vier bladzijden.

Een wetswijziging die op 1 april 1957 van kracht werd, wijzigde de draagwijdte en de definities van categorieën. Daarom vergt dit model twee gelijkwaardigheidstabellen.

D2a:   Model afgegeven t/m 31 maart 1957

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model D2a

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

1

AM, A1, A2, A, B

5

2

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

3

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 4, 6

4

AM, A1, A2, A, B

4, 5

D2b:   Model afgegeven van 1 april 1957 tot 1969

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model D2b

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, A1, B

4, 5

3

AM, A1

7

4

AM, A1, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6

5

AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

Aanvullende informatie:

Er kan sprake zijn van extra bevoegdheden van zeer specifieke en beperkte aard, die niet in de tabellen zijn weergegeven. In het zeldzame geval dat dit zich voordoet, moet bij twijfel over de draagwijdte van een bepaalde bevoegdheid contact worden opgenomen met de Duitse afgevende instanties.

1.

Indien de houder van een rijbewijs van „Klasse 2”, afgegeven vóór 1 april 1957, of van een rijbewijs van „Klasse 5”, afgegeven na 31 maart 1957, 50 jaar werd vóór 31 december 1999, verviel zijn bevoegdheid op 31 december 2000. Indien deze rijbewijshouder zijn rijbewijs vóór of op 31 december 2000 tegen een nieuw model heeft ingewisseld, gelden de geldigheidsduur en de periodiciteit van de medische keuring voor het nieuwe model. Wanneer een houder na 31 december 1999 50 jaar wordt, moet hij uiterlijk op zijn vijftigste verjaardag zijn rijbewijs voor een nieuw model inwisselen en geldt vanaf dat tijdstip een geldigheidsduur van vijf jaar.

Mocht een dergelijke rijbewijshouder zijn gewone verblijfplaats naar een andere lidstaat overbrengen zonder aan de bovengenoemde voorschriften te voldoen, dan dient zijn „Klasse 2”-bevoegdheid niet te worden erkend (tenzij hij zijn gewone verblijfplaats reeds naar een andere lidstaat had overgebracht voordat genoemde voorschriften op hem van toepassing waren).

2.

De houder van een rijbewijs van „Klasse 3”, afgegeven vóór 1 april 1957, en van een rijbewijs van „Klasse 4”, afgegeven na 31 maart 1957, mag ook het volgende voertuig besturen: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= in totaal niet meer dan drie assen).

Op een aan de houder bij inwisseling verstrekt nieuw rijbewijs wordt deze bevoegdheid slechts op uitdrukkelijk verzoek van de houder vermeld.

3.

De houder van een rijbewijs van „Klasse 3”, afgegeven vóór 1 april 1957 (D2a), of van een rijbewijs van „Klasse 4”, afgegeven na 31 maart 1957 (D2b), mag, ook in internationaal verkeer, autobussen zonder passagiers besturen met een maximumgewicht van minder dan 7,5 t.

De houder van een rijbewijs van „Klasse 2”, afgegeven vóór 1 april 1957 (D2a), of van een rijbewijs van „Klasse 5”, afgegeven na 31 maart 1957 (D2b), mag in internationaal verkeer autobussen zonder passagiers besturen.

Na inwisseling van de modellen in Duitsland is de bevoegdheid om een autobus zonder passagiers te besturen tot Duits grondgebied beperkt met toepassing van een nationale code.

4.

Een houder van een rijbewijs van „Klasse 2”, „Klasse 3” of „Klasse 4” van model D2a of van een rijbewijs van „Klasse 2”, „Klasse 4” of „Klasse 5” van model D2b, dat vóór 1 december 1954 is afgegeven, is bevoegd voor de volledige categorie A, maar alleen nadat het rijbewijs is ingewisseld. Zonder inwisseling ervan geeft het model slechts recht op het besturen van A 79 (≤ 250 cm3).

5.

Wanneer het document niet wordt ingewisseld, geldt het volgende:

Wanneer een „Klasse 1”- of „Klasse 4”-rijbewijs vóór 1 december 1954 is afgegeven, mag de houder slechts B 79 (≤ 700 cm3) besturen. Wanneer een „Klasse 1”- of „Klasse 4”-rijbewijs na die datum en vóór 1 april 1957 is afgegeven, of wanneer een „Klasse 2”-rijbewijs na 31 maart 1957 is afgegeven, mag de houder ervan uitsluitend B 79 (≤ 250 cm3) besturen.

Wanneer het document wordt ingewisseld tegen een nieuw rijbewijs, wordt de houder de bevoegdheid voor de volledige categorie B verleend.

6.

BE is ook geldig voor voertuigen van categorie BE als de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen groter is dan 3 500 kg (code 79.06).

7.

A1 is ook geldig voor motorrijwielen van categorie A1 met een vermogen per gewichtseenheid van meer dan 0,1 kW/kg (code 79.05).

Model Duitsland 3 (D3)

Afgegeven in de Duitse Democratische Republiek van 1969 t/m 31 mei 1982

Omschrijving: rijbewijs met grijze omslag en bestaande uit twaalf bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model D3

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, B

4, 5, 6

3

AM

6

4

AM, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6, 7

5

AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE

1, 3, 4, 6, 7, 8

§ 6 StVZO, § 85 StVZO

6

Aanvullende informatie:

Er kan sprake zijn van extra bevoegdheden van zeer specifieke en beperkte aard, die niet in de tabellen zijn weergegeven. In het zeldzame geval dat dit zich voordoet, moet bij twijfel over de draagwijdte van een bepaalde bevoegdheid contact worden opgenomen met de Duitse afgevende instanties.

1.

Wanneer de houder van een rijbewijs van „Klasse 5” vóór 31 december 1999 50 jaar is geworden, is zijn bevoegdheid op 31 december 2000 vervallen. Indien deze rijbewijshouder zijn rijbewijs vóór of op 31 december 2000 tegen een nieuw model heeft ingewisseld, gelden de geldigheidsduur en de periodiciteit van de medische keuring voor het nieuwe model. Wanneer een houder na 31 december 1999 50 jaar wordt, moet hij uiterlijk op zijn vijftigste verjaardag zijn rijbewijs voor een nieuw model inwisselen en geldt vanaf dat tijdstip een geldigheidsduur van vijf jaar. Mocht een dergelijke rijbewijshouder zijn gewone verblijfplaats naar een andere lidstaat overbrengen zonder aan de bovengenoemde voorschriften te voldoen, dan dient zijn „Klasse 2”-bevoegdheid niet te worden erkend (tenzij hij zijn gewone verblijfplaats reeds naar een andere lidstaat had overgebracht voordat genoemde voorschriften op hem van toepassing waren).

2.

De houder van een rijbewijs van „Klasse 4” mag ook het volgende voertuig besturen: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= in totaal niet meer dan drie assen).

Op een aan de houder bij inwisseling verstrekt nieuw rijbewijs wordt deze bevoegdheid slechts op uitdrukkelijk verzoek van de houder vermeld.

3.

De houder van een rijbewijs van „Klasse 4” mag, ook in internationaal verkeer, autobussen zonder passagiers met een maximumgewicht van minder dan 7,5 t besturen. De houder van een rijbewijs van „Klasse 5” mag in internationaal verkeer autobussen zonder passagiers besturen. Na inwisseling van de modellen in Duitsland is de bevoegdheid om een autobus zonder passagiers te besturen tot Duits grondgebied beperkt met toepassing van een nationale code.

4.

Een houder van een rijbewijs van „Klasse 2”, „Klasse 4” of „Klasse 5” dat oorspronkelijk vóór 1 december 1954 is afgegeven, krijgt na inwisseling van het rijbewijs bevoegdheid voor de volledige categorie A. Zonder inwisseling ervan geeft het model slechts recht op het besturen van A 79 (≤ 250 cm3).

5.

Wanneer het document niet wordt ingewisseld, geldt het volgende:

Wanneer een „Klasse 1”-rijbewijs vóór 1 december 1954 is afgegeven, mag de houder voertuigen van categorie B 79 (≤ 700 cm3) besturen. Wanneer een „Klasse 1”-rijbewijs na die datum en vóór 1 april 1957 is afgegeven, of wanneer een „Klasse 2”-rijbewijs na 1 april 1957 is afgegeven, mag de houder uitsluitend B 79 (≤ 250 cm3) besturen.

Wanneer het document wordt ingewisseld tegen een nieuw rijbewijs, wordt de houder de bevoegdheid voor de volledige categorie B verleend.

6.

Wanneer een houder van een rijbewijs van „Klasse 2”, „Klasse 3”, „Klasse 4” of „Klasse 5”, of overeenkomstig § 6 StVZO of § 85 StVZO zijn rijbewijs vóór 1 april 1980 heeft verkregen, mag hij ook voertuigen van categorie A1 besturen. In dit geval is „Klasse 3” niet louter een nationale categorie.

7.

BE is ook geldig voor voertuigen van categorie BE als de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen groter is dan 3 500 kg (code 79.06).

8.

A1 en A zijn beperkt tot driewielers (code 79.03).

Model Duitsland 4 (D4)

Afgegeven in de Duitse Democratische Republiek van 1 juni 1982 t/m 2 oktober 1990

Omschrijving: helderroze papieren model bestaande uit vier bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model D4

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

AM, A1, A2, A

4,

B

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

C

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C

1, 3, 5, 6

D

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D

1, 5, 6

BE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 5, 6

DE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE

1, 5, 6

Aanvullende informatie:

Er kan sprake zijn van extra bevoegdheden van zeer specifieke en beperkte aard, die niet in de tabellen zijn weergegeven. In het zeldzame geval dat dit zich voordoet, moet bij twijfel over de draagwijdte van een bepaalde bevoegdheid contact worden opgenomen met de Duitse afgevende instanties.

1.

Indien de houder van een rijbewijs van „Klasse C”, „Klasse CE”, „Klasse D” of „Klasse DE” vóór 31 december 1999 50 jaar werd, verviel zijn bevoegdheid op 31 december 2000. Indien deze rijbewijshouder zijn rijbewijs vóór of op 31 december 2000 tegen een nieuw model heeft ingewisseld, gelden de geldigheidsduur en de periodiciteit van de medische keuring voor het nieuwe model. Wanneer een houder na 31 december 1999 50 jaar wordt, moet hij uiterlijk op zijn vijftigste verjaardag zijn rijbewijs voor een nieuw model inwisselen en geldt vanaf dat tijdstip een geldigheidsduur van vijf jaar.

Mocht een dergelijke rijbewijshouder zijn gewone verblijfplaats naar een andere lidstaat overbrengen zonder aan de bovengenoemde voorschriften te voldoen, dan dient zijn „Klasse C”-bevoegdheid niet te worden erkend (tenzij hij zijn gewone verblijfplaats reeds naar een andere lidstaat had overgebracht voordat genoemde voorschriften op hem van toepassing waren).

2.

De houder van een rijbewijs van „Klasse B” en „Klasse BE” mag ook het volgende voertuig besturen: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= in totaal niet meer dan drie assen).

Op een aan de houder bij inwisseling verstrekt nieuw rijbewijs wordt deze bevoegdheid slechts op uitdrukkelijk verzoek van de houder vermeld.

3.

De houder van een rijbewijs van „Klasse B” en „Klasse BE” mag, ook in internationaal verkeer, autobussen zonder passagiers met een maximumgewicht van 7,5 t besturen.

De houder van een rijbewijs van „Klasse C” mag in internationaal verkeer autobussen zonder passagiers besturen. Na inwisseling van de modellen in Duitsland is de bevoegdheid om een autobus zonder passagiers te besturen tot Duits grondgebied beperkt met toepassing van een nationale code.

4.

A1 is ook geldig voor motorrijwielen van categorie A1 met een vermogen per gewichtseenheid van meer dan 0,1 kW/kg (code 79.05).

5.

A1 en A zijn beperkt tot driewielers (code 79.03).

6.

BE is ook geldig voor voertuigen van categorie BE als de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen groter is dan 3 500 kg (code 79.06).

Model Duitsland 5 (D5)

Afgegeven in Duitsland van 1 april 1986 t/m 31 december 1998

Omschrijving: helderroze papieren model bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model D5

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

1

AM, A1, A2, A

2,7

1a

AM, A1, A2, A

7

1b

AM, A1

7

2

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 5, 8, 9

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

3, 4, 5, 8, 9

(4)

AM

6

(5)

AM

 

Aanvullende informatie:

Er kan sprake zijn van extra bevoegdheden van zeer specifieke en beperkte aard, die niet in de tabellen zijn weergegeven. In het zeldzame geval dat dit zich voordoet, moet bij twijfel over de draagwijdte van een bepaalde bevoegdheid contact worden opgenomen met de Duitse afgevende instanties.

1.

Wanneer de houder van een rijbewijs van „Klasse 2” vóór 31 december 1999 50 jaar is geworden, is zijn bevoegdheid op 31 december 2000 vervallen. Indien deze rijbewijshouder zijn rijbewijs vóór of op 31 december 2000 tegen een nieuw model heeft ingewisseld, gelden de geldigheidsduur en de periodiciteit van de medische keuring voor het nieuwe model. Wanneer een houder na 31 december 1999 50 jaar wordt, moet hij uiterlijk op zijn vijftigste verjaardag zijn rijbewijs voor een nieuw model inwisselen en geldt vanaf dat tijdstip een geldigheidsduur van vijf jaar.

Mocht een dergelijke rijbewijshouder zijn gewone verblijfplaats naar een andere lidstaat overbrengen zonder aan de bovengenoemde voorschriften te voldoen, dan dient zijn „Klasse 2”-bevoegdheid niet te worden erkend (tenzij hij zijn gewone verblijfplaats reeds naar een andere lidstaat had overgebracht voordat genoemde voorschriften op hem van toepassing waren).

2.

Wanneer een „Klasse 1”-rijbewijs van model D1 vóór 1 april 1954 (vóór 1 oktober 1960 in de deelstaat Saarland) is verkregen, mag de houder ook voertuigen van categorie B 79 (≤ 700 cm3) besturen zonder het rijbewijs te hoeven inwisselen. Wanneer een dergelijk rijbewijs wordt ingewisseld, wordt de houder een rijbewijs voor de volledige categorie B verleend.

Het voorgaande heeft uitsluitend betrekking op model D5 als aan dezelfde houder vóór de betreffende data een model D1 is verstrekt en dit daarna tegen een model D5 werd ingewisseld.

3.

Wanneer een rijbewijs van „Klasse 2” of „Klasse 3” van model D1 vóór 1 december 1954 (vóór 1 oktober 1960 in de deelstaat Saarland) werd verkregen, mag de houder ook voertuigen van de categorieën A1 en A 79 (≤ 250 cm3) besturen. In beide gevallen wordt de houder een bevoegdheid voor de volledige categorie A verleend wanneer hij zijn rijbewijs inwisselt. Wanneer een rijbewijs van „Klasse 2” of „Klasse 3” na de bovengenoemde data, maar vóór 1 april 1980 is verkregen, mag de houder bovendien voertuigen van categorie A1 besturen.

Het voorgaande heeft uitsluitend betrekking op model D5 als aan dezelfde houder vóór de betreffende data een model D1 is verstrekt en dit daarna tegen een model D5 werd ingewisseld.

4.

De houder van een rijbewijs van „Klasse 3” mag ook het volgende voertuig besturen: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= in totaal niet meer dan drie assen). Op een aan de houder bij inwisseling verstrekt nieuw rijbewijs wordt deze bevoegdheid alleen op uitdrukkelijk verzoek van de houder vermeld.

5.

De houder van een rijbewijs van „Klasse 3” mag, ook in internationaal verkeer, autobussen zonder passagiers met een maximumgewicht van minder dan 7,5 t besturen. De houder van een rijbewijs van „Klasse 2” mag in internationaal verkeer autobussen zonder passagiers besturen. Na inwisseling van de modellen in Duitsland is de bevoegdheid om een autobus zonder passagiers te besturen tot Duits grondgebied beperkt met toepassing van een nationale code.

6.

Wanneer een „Klasse 4”-rijbewijs van model D1 vóór 1 december 1954 (vóór 1 oktober 1960 in de deelstaat Saarland) is verleend, gaat het niet louter om een nationale categorie, maar geeft dit het recht om voertuigen van de volgende categorieën te besturen: A1, A 79 (≤ 250 cm3) en B 79 (≤ 700 cm3). In beide gevallen wordt de houder bevoegdheid voor de volledige categorie A en B verleend bij inwisseling van het rijbewijs. Als een rijbewijs van „Klasse 4” na de bovengenoemde data, maar vóór 1 april 1980 is afgegeven, geeft dit het recht om voertuigen van categorie A1 te besturen.

Het voorgaande heeft uitsluitend betrekking op model D5 als aan dezelfde houder vóór de betreffende data een model D1 is verstrekt en dit daarna tegen een model D5 werd ingewisseld.

7.

A1 is ook geldig voor motorrijwielen van categorie A1 met een vermogen per gewichtseenheid van meer dan 0,1 kW/kg (code 79.05).

8.

A1 en A zijn beperkt tot driewielers (nieuwe code 79.03) en driewielers in combinatie met een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van hoogstens 750 kg (code 79.04).

9.

BE is ook geldig voor voertuigen van categorie BE als de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen groter is dan 3 500 kg (code 79.06).

Model Duitsland 6 (D6)

Afgegeven in Duitsland van 1 januari 1999 t/m 18 januari 2013

Omschrijving: plastic kaartmodel overeenkomstig bijlage I bis bij Richtlijn 91/439/EEG.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model D6

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

AM, A1

1

A (beschränkt)

AM, A1, A2

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A, B

2

BE

AM, A1, A, B, BE

2, 3

C1

AM, A1, A, B, C1

2

C1E

AM, A1, A, B,, BE, C1, C1E

2, 3

C

AM, A1, A, B, C1, C

2

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3

D1

AM, A1, A, B, D1

2

D1E

AM, A1, A, B, BE,D1, D1E

2, 3

D

AM, A1, A, B, D1, D

2

DE

AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE

2, 3

M

AM

 

S

AM

 

Aanvullende informatie:

1.

A1 is ook geldig voor motorrijwielen van categorie A1 met een vermogen per gewichtseenheid van meer dan 0,1 kW/kg (code 79.05).

2.

A1 en A zijn beperkt tot driewielers (code 79.03) en driewielers in combinatie met een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van hoogstens 750 kg (code 79.04).

3.

BE is ook geldig voor voertuigen van categorie BE als de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen groter is dan 3 500 kg (code 79.06).

IN ESTLAND AFGEGEVEN MODELLEN

Model Estland 1 (EST1)

Afgegeven in Estland van 1 november 1999 t/m 30 september 2004

Omschrijving: het rijbewijs is roze en is gemaakt van speciaal synthetisch Teslin-papier conform ISO 9002:1994. Het rijbewijs is volledig omhuld door een plastic beschermlaag. Het papier heeft een beveiligingspatroon met netstructuur; de plastic beschermlaag heeft op de achterkant de letters „EST” in preegdruk met zes golflijnen. De gegevens zijn gedrukt, de foto is gescand.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model EST1

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

Maximumvermogen voor categorie A van hoogstens 25 kW of vermogen per gewichtseenheid van hoogstens 0,16 kW/kg.

Aanvullende informatie:

Beperking(en) met code op het rijbewijs:

1

bril of contactlenzen vereist;

2

hoorapparaat vereist;

3

geldig voor handbediende voertuigen;

4

maximumvermogen voor categorie A van hoogstens 25 kW of vermogen per gewichtseenheid van hoogstens 0,16 kW/kg;

5

automatische versnellingsbak.

Het woord „ESMANE” in het midden onderaan op de voorzijde geeft aan dat de rijbewijshouder een beginnende bestuurder is; de geldigheidsduur van een dergelijk rijbewijs is beperkt tot twee jaar.

Model Estland 2 (EST2)

Afgegeven in Estland van 1 oktober 2004 t/m 7 september 2008

Omschrijving: plastic kaartmodel overeenkomstig bijlage I bis bij Richtlijn 91/439/EEG.

Het rijbewijs is van plastic en heeft een roze achtergrondpatroon dat uniek is voor het Estse rijbewijs. De persoonsgegevens zijn door middel van lasergravure op het rijbewijs aangebracht (inclusief digitale foto en handtekening van de houder).

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model EST 2

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

AM

 

A1

A1

1

A

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

Maximumvermogen voor categorie A van hoogstens 25 kW of vermogen per gewichtseenheid van hoogstens 0,16 kW/kg.

Aanvullende informatie:

Beperking(en) met code op het rijbewijs:

101 —

voorlopig rijbewijs. Beginnende bestuurders zijn verplicht om een afbeelding van een groen esdoornblad op de voor- en achterruit aan te brengen, indien zij een voorlopig rijbewijs hebben (twee jaar). De toegestane maximumsnelheid is 90 km/h;

102 —

deze categorieën zijn alleen geldig voor dienstplichtige militairen;

103 —

categorie D: bestuurders mogen hiermee enkel trolleybussen besturen;

105 —

motorrijwielen met een vermogen van hoogstens 25 kW of een vermogen per gewichtseenheid van hoogstens 0,16 kW/kg;

106 —

categorie D: beperkt tot een afstand van maximaal 50 km.

Model Estland 3 (EST3)

Afgegeven in Estland vanaf 8 september 2008

Omschrijving: identiek aan rijbewijs model Estland 2, alleen de woorden „Driving Licence” en „Permis de conduire” zijn toegevoegd aan de voorpagina bij het woord „JUHILUBA”.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model EST 3

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

AM

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

IN GRIEKENLAND AFGEGEVEN MODELLEN

Model Griekenland 1 (GR1a)

Afgegeven in Griekenland t/m 11 januari 1987

Omschrijving: blauw en geel met zwarte tekens.

Het rijbewijs bestaat uit twaalf bladzijden en omvat de categorieën Β, Γ, Δ en Ε.

Model Griekenland 1 (GR1b)

Afgegeven in Griekenland t/m 11 januari 1987

Omschrijving: roze en geel met zwarte tekens.

Het rijbewijs bestaat uit acht bladzijden en omvat alleen categorie A.

Tot 30 januari 1985 gaven rijbewijzen van alle categorieën (Β, Γ, Δ en Ε) het recht om tevens voertuigen van categorie AM te besturen. Vanaf die datum tot en met 18 januari 2013 was voor categorie AM een afzonderlijk rijbewijs nodig dat uitsluitend door bureaus van de Griekse verkeerspolitie werd verstrekt.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van modellen GR1a en GR1b

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

E

BE

1

Γ

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Aanvullende informatie:

Hoewel punt „4b” aangeeft dat deze specifieke modellen een bepaalde geldigheidsduur hebben, blijven zij overeenkomstig Presidentieel Besluit 255/1984 geldig tot en met het vijfenzestigste levensjaar.

1.

Categorie E vormde een afzonderlijke categorie, maar werd alleen in combinatie met een andere categorie als geldig beschouwd.

Model Griekenland 2 (GR2)

Afgegeven in Griekenland van 12 januari 1987 t/m 31 maart 1997

Omschrijving: roze met zwarte tekens. Het rijbewijs bestaat uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model GR2

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

 

E

BE

1

Γ/C

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ/D

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Aanvullende informatie:

Vanaf 30 januari 1985 tot en met 18 januari 2013 was voor categorie AM een afzonderlijk rijbewijs nodig dat uitsluitend door bureaus van de Griekse verkeerspolitie werd verstrekt.

1.

Categorie E vormde een afzonderlijke categorie, maar werd alleen in combinatie met een andere categorie („Β”, „Γ” of „Δ”) als geldig beschouwd.

Model Griekenland 3 (GR3)

Afgegeven in Griekenland van 1 april 1997 t/m 30 april 2001

Omschrijving: roze met zwarte tekens.

Het rijbewijs bestaat uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model GR3

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A/A1

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B/B1

B1

 

B/B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E,

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Aanvullende informatie:

Vanaf 30 januari 1985 tot en met 18 januari 2013 was voor categorie AM een afzonderlijk rijbewijs nodig dat uitsluitend door bureaus van de Griekse verkeerspolitie werd verstrekt.

1.

Overeenkomstig Richtlijn 91/439/EEG, die bij Presidentieel Besluit 19/1995 is omgezet in Griekse wetgeving, is de houder van een rijbewijs van de categorieën B1 en B bevoegd om gemotoriseerde driewielers en vierwielers te besturen. Categorie A met code 79.03 kan dus worden opgenomen.

Model Griekenland 4 (GR4)

Afgegeven in Griekenland van 1 mei 2001 t/m 18 januari 2009

Omschrijving: roze met zwarte tekens.

Het rijbewijs bestaat uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model GR4

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A/A (≤ 25 kW EN ≤ 0,16 kW/kg), A/A

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E

 

Γ/C

C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Aanvullende informatie:

Vanaf 30 januari 1985 tot en met 18 januari 2013 was voor categorie AM een afzonderlijk rijbewijs nodig dat uitsluitend door bureaus van de Griekse verkeerspolitie werd verstrekt.

1.

Volgens Richtlijn 91/439/EEG, die bij Presidentieel Besluit 19/1995 is omgezet in Griekse wetgeving, is de houder van een rijbewijs van de categorieën B1 en B bevoegd om gemotoriseerde driewielers en vierwielers te besturen. Categorie A met code 79.03 kan dus worden opgenomen.

Model Griekenland 5 (GR5)

Afgegeven in Griekenland van 19 januari 2009 t/m 18 januari 2013

Omschrijving: roze met zwarte tekens.

Afmetingen: breedte: 85,6 mm, hoogte: 54 mm (dikte 0,75 mm).

Het nieuwe rijbewijs is een plastic kaart, overeenkomstig internationale kwaliteitsnormen (ISO) en alle technische vereisten van bijlage I bij Richtlijn 2006/126/EG. Op de voorzijde is een veiligheidshologram afgebeeld (linkerhoek). Alle tekens zijn in microdruk met optisch variabele inkt (OVI) weergegeven op een veiligheidsachtergrond. Secundaire afbeeldingen en voelbare veiligheidskenmerken worden eveneens overwogen. De achterzijde bevat een 3D-veiligheidshologram en een veiligheidsachtergrond die bestaat uit exclusieve afbeeldingen en lijnen die elkaar snijden. De bedrukking aan beide zijden is zichtbaar onder UV-licht; dit is op geen enkele wijze nadelig voor de kwaliteit van het rijbewijs.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model GR5

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A/A (≤ 25 kW EN ≤ 0,16 kW/kg), A/A

AM A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1,B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE; C1E

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE; C1E, CE

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Aanvullende informatie:

Vanaf 30 januari 1985 tot en met 18 januari.2013 was voor categorie AM een afzonderlijk rijbewijs nodig dat uitsluitend door bureaus van de Griekse verkeerspolitie werd verstrekt.

1.

Volgens Richtlijn 91/439/EEG, die bij Presidentieel Besluit 19/1995 is omgezet in Griekse wetgeving, is de houder van een rijbewijs van de categorieën B1 en B bevoegd om gemotoriseerde driewielers en vierwielers te besturen. Categorie A met code 79.03 kan dus worden opgenomen.

IN SPANJE AFGEGEVEN MODELLEN

Model Spanje 1 (E1)

Afgegeven in Spanje van 27 juni 1997 t/m 1 november 2004

Omschrijving: roze papieren model bestaande uit zes bladzijden overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn 91/439/EEG.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model E1

Gelijkwaardige categorieën

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Model Spanje 2 (E2)

Afgegeven in Spanje van 2 november 2004 t/m 7 december 2009

Omschrijving: plastic kaartmodel overeenkomstig bijlage I bis bij Richtlijn 91/439/EEG.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model E2

Gelijkwaardige categorieën

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Model Spanje 3 (E3)

Afgegeven in Spanje vanaf 8 december 2009

Omschrijving: plastic kaartmodel overeenkomstig bijlage I, punt 3, bij Richtlijn 2006/126/EG.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model E3

Gelijkwaardige categorieën

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Aanvullende informatie:

Categorieën AM en A2 worden sinds 8 december 2009 afgegeven.

IN FRANKRIJK AFGEGEVEN MODELLEN

Model Frankrijk 1 (F1)

Afgegeven in Frankrijk t/m 31 december 1954

Omschrijving: roze kaart bestaande uit twee bladzijden, met foto op de voorzijde.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model F1

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

AM, A1. B1. B

1, 2

1

Voitures affectées à des transports en commun

AM, A1, B1, B, D1, D

2

2

Véhicules pesant en charge plus de 3 000 kg

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE

2

3

Motocycles à deux roues

AM, A1, A2, A, B1

 

Aanvullende informatie:

1.

Wanneer op de achterzijde van het rijbewijs niets is aangegeven, is het rijbewijs niet geldig voor de besturing van voertuigen van de categorieën 1o, 2o, 3o. De gelijkwaardige bevoegdheid voor een categorie B, die niet binnen een van de drie beschreven categorieën valt, is dan ook niet aangegeven op het document. Dit wordt aangegeven met een streep in de tabel: „—”.

2.

Gelijkwaardigheid met categorie A1 (bromfietsen en voertuigen van categorie L4e) geldt alleen als de bestuurder tijdens de vijf jaar voorafgaand aan 1 januari 2011 rijervaring heeft opgedaan (informatie verstrekt door de verzekeringsmaatschappij) of als hij met een bewijs van aanwezigheid kan aantonen dat hij heeft deelgenomen aan een opleiding van drie of zeven uur.

Model Frankrijk 2 (F2)

Afgegeven in Frankrijk van 1 januari 1955 t/m 19 januari 1975

Omschrijving: roze papieren rijbewijs (aanzienlijk groter dan de modellen van bijlage I bij Richtlijn 91/439/EEG), bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model F2

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + code (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + code (10, 15, …)

 

FB

B1, B + code (10, 15, …)

 

Aanvullende informatie:

1.

Gelijkwaardigheid met categorie A1 (lichte bromfietsen en voertuigen van categorie L5e) geldt alleen als de bestuurder tijdens de vijf jaar voorafgaand aan 1 januari 2011 praktische rijervaring heeft opgedaan (informatie verstrekt door de verzekeringsmaatschappij) of als hij met een bewijs van aanwezigheid kan aantonen dat hij heeft deelgenomen aan een opleiding van drie of zeven uur.

2.

Als het voertuig waarmee de houder van het rijbewijs het praktijkexamen voor categorie D of DE heeft afgelegd een massa van ≤ 3 500 kg had, is de houder alleen bevoegd voor het besturen van voertuigen van de categorieën AM, A1 (zie opmerking 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) en D 79 (≤ 3 500 kg).

Model Frankrijk 3 (F3)

Afgegeven in Frankrijk van 20 januari 1975 t/m 29 februari 1980

Omschrijving: roze papieren rijbewijs (aanzienlijk groter dan de modellen van bijlage I bij Richtlijn 91/439/EEG), bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model F3

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(B)

AM, A1, B1,B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

FA1

AM, A1, B1 + code (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + code (10, 15, …)

 

FB

B1, B + code (10, 15, …)

 

Aanvullende informatie:

1.

Gelijkwaardigheid met categorie A1 (lichte bromfietsen en voertuigen van categorie L5e) geldt alleen als de bestuurder tijdens de vijf jaar voorafgaand aan 1 januari 2011 praktische rijervaring met dit soort voertuigen heeft opgedaan (informatie verstrekt door de verzekeringsmaatschappij) of als hij met een bewijs van aanwezigheid kan aantonen dat hij heeft deelgenomen aan een opleiding van drie of zeven uur.

2.

Als het voertuig waarmee de houder van het rijbewijs het praktijkexamen voor categorie D of DE heeft afgelegd een massa van ≤ 3 500 kg had (in de periode tussen 20 januari 1975 en 31 mei 1979) of ≤ 7 000 kg (in de periode tussen 1 juni 1979 en 1 maart 1980), is de houder alleen bevoegd voor het besturen van voertuigen van de categorieën AM, A1 (zie opmerking 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) en D 79 (≤ 3 500 kg).

Model Frankrijk 4 (F4)

Afgegeven in Frankrijk van 1 maart 1980 t/m 31 december 1984

Omschrijving: roze papieren rijbewijs (aanzienlijk groter dan de modellen van bijlage I bij Richtlijn 91/439/EEG), bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model F4

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

AM, A1, B1

 

A2

AM, A1, A2, A, B1

 

A3

AM, A1, A2, A, B1

 

A4

AM, A1, B1

3

B

AM, A1, B1,B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

C1

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + code (10, 15, …)

 

FA2

AM, A, A2, A, B1 + code (10, 15, …)

 

FA3

AM, A1, A2, A, B1 + code (10, 15, …)

 

FA4

AM, B1 + code (10, 15, …)

 

FB

AM, B1, B + code (10, 15, …)

 

Aanvullende informatie:

1.

Gelijkwaardigheid met categorie A1 (lichte bromfietsen en voertuigen van categorie L5e) geldt alleen als de bestuurder tijdens de vijf jaar voorafgaand aan 1 januari 2011 praktische rijervaring met dit soort voertuigen heeft opgedaan (informatie verstrekt door de verzekeringsmaatschappij) of als hij met een bewijs van aanwezigheid kan aantonen dat hij heeft deelgenomen aan een opleiding van drie of zeven uur.

2.

Als het voertuig waarmee de houder van het rijbewijs het praktijkexamen voor categorie D heeft afgelegd een massa van ≤ 7 000 kg had, is de houder alleen bevoegd voor het besturen van voertuigen van de categorieën AM, A1 (zie punt 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) en D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

Voor A1: code 79 L5e ≤ 15 kW.

Model Frankrijk 5 (F5)

Afgegeven in Frankrijk van 1 januari 1985 t/m 30 juni 1990

Omschrijving: roze papieren rijbewijs bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model F5

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

C limité

AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

Aanvullende informatie:

1.

Gelijkwaardigheid met categorie A1 (lichte bromfietsen en voertuigen van categorie L5e) geldt alleen als de bestuurder tijdens de vijf jaar voorafgaand aan 1 januari 2011 praktische rijervaring met dit soort voertuigen heeft opgedaan (informatie verstrekt door de verzekeringsmaatschappij) of als hij met een bewijs van aanwezigheid kan aantonen dat hij heeft deelgenomen aan een opleiding van drie of zeven uur.

2.

Als het voertuig waarmee de houder van het rijbewijs het praktijkexamen voor categorie D heeft afgelegd een massa van ≤ 3 500 kg had, is de houder alleen bevoegd voor het besturen van voertuigen van de categorieën AM, A1 (zie punt 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) en D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

Voor A1: code 79 L5e ≤ 15 kW.

Model Frankrijk 6 (F6)

Afgegeven in Frankrijk van 1 juli 1990 t/m 15 november 1994

Omschrijving: roze papieren rijbewijs bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model F6

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Aanvullende informatie:

1.

Gelijkwaardigheid met categorie A1 (lichte bromfietsen en voertuigen van categorie L5e) geldt alleen als de bestuurder tijdens de vijf jaar voorafgaand aan 1 januari 2011 praktische rijervaring met dit soort voertuigen heeft opgedaan (informatie verstrekt door de verzekeringsmaatschappij) of als hij met een bewijs van aanwezigheid kan aantonen dat hij heeft deelgenomen aan een opleiding van drie of zeven uur.

2.

Voor A1: code 79 L5e ≤ 15 kW.

Model Frankrijk 7 (F7)

Afgegeven in Frankrijk van 16 november 1994 t/m 28 februari 1999

Omschrijving: roze papieren rijbewijs bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model F7

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Aanvullende informatie:

1.

Gelijkwaardigheid met categorie A1 (lichte bromfietsen en voertuigen van categorie L5e) geldt alleen als de bestuurder tijdens de vijf jaar voorafgaand aan 1 januari 2011 praktische rijervaring met dit soort voertuigen heeft opgedaan (informatie verstrekt door de verzekeringsmaatschappij) of als hij met een bewijs van aanwezigheid kan aantonen dat hij heeft deelgenomen aan een opleiding van drie of zeven uur.

2.

Voor A1: code 79 L5e ≤ 15 kW.

Model Frankrijk 8 (F8)

Afgegeven in Frankrijk van 1 maart 1999 t/m 18 januari 2013

Omschrijving: roze papieren rijbewijs overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn 91/439/EEG.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model F8

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B1

AM, A1, B1

2

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE

1, 3

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Aanvullende informatie:

1.

Gelijkwaardigheid met categorie A1 (lichte bromfietsen en voertuigen van categorie L5e) geldt alleen als de bestuurder tijdens de vijf jaar voorafgaand aan 1 januari 2011 praktische rijervaring met dit soort voertuigen heeft opgedaan (informatie verstrekt door de verzekeringsmaatschappij) of als hij met een bewijs van aanwezigheid kan aantonen dat hij heeft deelgenomen aan een opleiding van drie of zeven uur.

2.

Voor A1: code 79 L5e ≤ 15 kW.

3.

Houders van een rijbewijs categorie CE zijn bevoegd om voertuigen van categorie DE te besturen indien zij ook over een rijbewijs categorie D beschikken.

IN KROATIË AFGEGEVEN MODELLEN

Model Kroatië 1 (HR1)

Afgegeven in Kroatië van 1 april 1993 t/m 19 november 2004

Omschrijving: roze papieren model, gevouwen, bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model HR1

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

H

AM,

1

A

A1, A2, A,

 

B

B1, B

 

C

C1, C

 

D

D1, D

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

3

F

4

G

2

H

1

Aanvullende informatie:

1.

Categorie H was geldig voor bromfietsen en werktuigmachines zoals laadmachines, vorkheftrucks enz.

2.

Categorie G was geldig voor tractors. Categorieën G en H vormden afzonderlijke categorieën, maar werden ook afgegeven aan de houders van rijbewijzen van de categorieën B, C of D.

3.

Categorie E vormde een afzonderlijke categorie, maar was alleen geldig in combinatie met een andere categorie (Β, G of D).

4.

Categorie F was geldig voor trams.

Model Kroatië 2 (HR2)

Afgegeven in Kroatië van 20 november 2004 t/m 31 januari 2009

Omschrijving: roze papieren model, gevouwen, bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model HR2

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

M

AM

 

A1

A1

 

A

A2, A,

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Aanvullende informatie:

1.

Categorie F is geldig voor tractors met of zonder aanhangwagen.

2.

Categorie G is geldig voor werktuigmachines zoals laadmachines, vorkheftrucks enz. De categorieën F, G en M vormden afzonderlijke categorieën, maar werden ook afgegeven aan de houders van rijbewijzen van de categorieën B, C of D.

3.

Categorie H is geldig voor trams.

Model Kroatië 3 (HR3)

Afgegeven in Kroatië van 1 februari 2009 t/m 30 juni 2013

Omschrijving: roze papieren model, gevouwen, bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model HR2

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

M

AM

 

A1

A1

 

A2

A2

 

A

A

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Aanvullende informatie:

1.

Categorie F is geldig voor tractors met of zonder aanhangwagen.

2.

Categorie G is geldig voor werktuigmachines zoals laadmachines, vorkheftrucks enz. De categorieën F, G en M vormden afzonderlijke categorieën, maar werden ook afgegeven aan de houders van rijbewijzen van de categorieën B, C of D.

3.

Categorie H is geldig voor trams.

IN IERLAND AFGEGEVEN MODELLEN

Model Ierland 1 (IRL1)

Afgegeven in Ierland van 25 juni 1992 t/m 16 november 1999

Omschrijving: roze papieren model met plastic laminaat.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model IRL1

Gelijkwaardige categorieën

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Aanvullende informatie:

Dit model werd afgegeven in een tweetalige versie, waarbij de Ierse (Gaelic) tekst aan de Engelse voorafgaat.

Model Ierland 2 (IRL2)

Afgegeven in Ierland vanaf ongeveer 17 november 1999 t/m 4 juli 2005

Omschrijving: roze papieren model met plastic laminaat.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model IRL2

Gelijkwaardige categorieën

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

W

Aanvullende informatie:

Dit model werd afgegeven in een tweetalige versie, waarbij de Ierse (Gaelic) tekst aan de Engelse voorafgaat.

Model Ierland 3 (IRL3)

Afgegeven in Ierland vanaf 4 juli 2007

Omschrijving: roze papieren model met plastic laminaat.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model IRL3

Gelijkwaardige categorieën

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

IN ITALIË AFGEGEVEN MODELLEN

Model Italië 1 (I1)

Afgegeven in Italië van 1959 tot 1989

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model I1

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B1, B

1, 2

BE

AM, A1, A2,A, B1, B, BE

1, 2

C

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C

1, 2

CE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 2

D

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1, 2

F

 

Aanvullende informatie:

1.

Elke categorie is alleen geldig voor de categorieën A1, A2 en A als het rijbewijs vóór 1 januari 1986 is afgegeven.

2.

Elke categorie is alleen geldig voor categorie A1 op het grondgebied van Italië als het rijbewijs vóór 1 januari 1986 is uitgegeven.

Model Italië 2 (I2)

Afgegeven in Italië van 1989 tot 1990

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model I2

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1 B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1 C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Aanvullende informatie:

1.

Rijbewijzen van categorie A1 zijn alleen geldig op het grondgebied van Italië.

Model Italië 3 (I3)

Afgegeven in Italië van 1990 tot 1995

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model I3

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Aanvullende informatie:

1.

Rijbewijzen van categorie A1 zijn alleen geldig op het grondgebied van Italië.

Model Italië 4 (I4)

Afgegeven in Italië in 1995

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model I4

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Aanvullende informatie:

1.

Rijbewijzen van categorie A1 zijn alleen geldig op het grondgebied van Italië.

Model Italië 5 (I5)

Afgegeven in Italië in 1996

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model I5

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Aanvullende informatie:

1.

Rijbewijzen van categorie A1 zijn alleen geldig op het grondgebied van Italië.

Model Italië 6 (I6)

Afgegeven in Italië van 1996 tot 1997

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model I6

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE

1

Aanvullende informatie:

1.

Rijbewijzen van categorie A1 zijn alleen geldig op het grondgebied van Italië.

Model Italië 7 (I7)

Afgegeven in Italië van 1997 tot 1999

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model I7

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1 2, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Aanvullende informatie:

1.

A1 is alleen geldig op het grondgebied van Italië.

Model Italië 8 (I8)

Afgegeven in Italië van 1999 tot 2004

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model I8

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

Aanvullende informatie:

1.

A1 is alleen geldig op het grondgebied van Italië.

2.

C1, C1E, C en CE zijn alleen geldig als het rijbewijs van categorie D is afgegeven vóór 1 oktober 2004.

Model Italië 9 (I9)

Afgegeven in Italië van 2005 tot 2007

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model I9

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Aanvullende informatie:

1.

A1 is alleen geldig op het grondgebied van Italië.

Model Italië 10 (I10)

Afgegeven in Italië van 2007 tot 2013

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model I10

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Aanvullende informatie:

1.

A1 is alleen geldig op het grondgebied van Italië.

IN CYPRUS AFGEGEVEN MODELLEN

Model Cyprus 1 (CY1)

Afgegeven in Cyprus vanaf 1 mei 2004

Omschrijving: roze papieren model bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model CY1

Gelijkwaardige categorieën

I

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

Γ1/C1

C1

Γ1E/C1E

C1E

Γ/C

C

ΓE/CE

CE

Δ1/D1

D1

Δ1E/D1E

D1E

Δ/D

D

ΔE/DE

DE

(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)

IN LETLAND AFGEGEVEN MODELLEN

Model Letland 1 (LV1)

Afgegeven in Letland van 28 september 1993 t/m 30 april 2004

Omschrijving: roze plastic kaartmodel.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model LV1

Gelijkwaardige categorieën

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Aanvullende informatie:

Met de nationale categorieën TRAM en TROL mogen respectievelijk trams en trolleybussen worden bestuurd.

Voor landbouw- en bosbouwtractors worden afzonderlijke rijbewijzen afgegeven.

Model Letland 2 (LV2)

Afgegeven in Letland vanaf 1 mei 2004

Omschrijving: plastic kaartmodel overeenkomstig bijlage I bis bij Richtlijn 91/439/EEG.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model LV2

Gelijkwaardige categorieën

M

AM

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Aanvullende informatie:

1.

Met de nationale categorieën TRAM en TROL mogen respectievelijk trams en trolleybussen worden bestuurd.

2.

Voor landbouw- en bosbouwtractors worden afzonderlijke rijbewijzen afgegeven.

IN LITOUWEN AFGEGEVEN MODELLEN

Model Litouwen 1 (LT1)

Afgegeven in Litouwen tot 1 april 2000

Omschrijving: geel verzegeld, gelamineerd kaartmodel (dubbelzijdig).

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model LT1

Gelijkwaardige categorieën

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

Aanvullende informatie:

Op dit model staat geen vervaldatum vermeld.

De houders van eender welk rijbewijs zijn ook bevoegd voor het besturen van voertuigen van categorie AM.

Model Litouwen 2 (LT2)

Afgegeven in Litouwen van 1 april 2000 t/m 31 december 2002

Omschrijving: geel verzegeld, gelamineerd kaartmodel (dubbelzijdig).

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model LT2

Gelijkwaardige categorieën

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Aanvullende informatie:

Rijbewijzen van dit model zijn geldig tot de op het document vermelde vervaldatum.

De houders van eender welk rijbewijs zijn ook bevoegd voor het besturen van voertuigen van categorie AM.

Model Litouwen 3 (LT3)

Afgegeven in Litouwen van 1 januari 2003 t/m 31 oktober 2005

Omschrijving: roze plastic kaartmodel. De gegevens (foto, categorieën en persoonlijke gegevens) zijn met laser in de polycarbonaatlaag gegraveerd.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model LT3

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Aanvullende informatie:

1.

Aan houders van een rijbewijs categorie A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) wordt na twee jaar bevoegdheid voor de volledige categorie A verleend, mits zij hun rijbewijs inwisselen.

De houders van eender welk rijbewijs zijn ook bevoegd voor het besturen van voertuigen van categorie AM.

Model Litouwen 4 (LT4)

Afgegeven in Litouwen vanaf 1 november 2005

Omschrijving: plastic kaartmodel overeenkomstig bijlage I bis bij Richtlijn 91/439/EEG.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model LT4

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

AM

AM

 

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A 2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Aanvullende informatie:

1.

Aan houders van een rijbewijs categorie A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) wordt na twee jaar bevoegdheid voor de volledige categorie A verleend, mits zij hun rijbewijs inwisselen.

De houders van eender welk rijbewijs zijn ook bevoegd voor het besturen van voertuigen van categorie AM.

Geldigheid: 3 maanden, 2 jaar, 10 jaar.

IN LUXEMBURG AFGEGEVEN MODELLEN

Model Luxemburg 1 (L1)

Afgegeven in Luxemburg t/m 31 december 1985

Omschrijving: roze papieren model bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model L1

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1/C2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Aanvullende informatie:

1.

Wanneer een rijbewijs van categorie B1/B2 vóór 1 juli 1977 is afgegeven, mag de houder voertuigen van categorie A besturen.

2.

Categorie E2 omvat de bevoegdheid om voertuigen met aanhangwagen of oplegger te besturen met een maximaal toegestane massa van meer dan 1 750 kg.

3.

Nationale categorieën.

Model Luxemburg 2 (L2)

Afgegeven in Luxemburg t/m 31 december 1985

Omschrijving: roze papieren model bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model L2

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1+2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Aanvullende informatie:

1.

Wanneer een rijbewijs van categorie B1/B2 vóór 1 juli 1977 is afgegeven, mag de houder voertuigen van categorie A besturen.

2.

Categorie E2 omvat de bevoegdheid om voertuigen met aanhangwagen of oplegger te besturen met een maximaal toegestane massa van meer dan 1 750 kg.

3.

Nationale categorieën.

Model Luxemburg 3 (L3)

Afgegeven in Luxemburg van 1 januari 1986 t/m 30 september 1996

Omschrijving: roze papieren model bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model L3

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

(A3)

AM

1

(A2)

1

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/BE1

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE2

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

1

Aanvullende informatie:

1.

Nationale categorieën.

Model Luxemburg 4 (L4)

Afgegeven in Luxemburg vanaf 1 oktober 1996

Omschrijving: roze papieren model overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn 91/439/EEG.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model L4

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

(A3)

AM

2

(A2)

2

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

1

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(F1/2/3)

2

Aanvullende informatie:

1.

Categorie B is ook geldig voor het besturen van voertuigen van categorie B1.

2.

Nationale categorieën.

IN HONGARIJE AFGEGEVEN MODELLEN

Model Hongarije 1 (H1)

Afgegeven in Hongarije van 1 januari 1964 tot 1 januari 1984

Omschrijving: roze papieren model, gevouwen, bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model H1

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D

 

E

E

1

F

 

Aanvullende informatie:

1.

Categorie „E” is alleen geldig in combinatie met geharmoniseerde categorieën waarvoor de bestuurder al bevoegd is. Bijvoorbeeld: zo wordt de combinatie van een rijbewijs van categorie „B”en een rijbewijs van categorie „E” beschouwd als gecombineerde categorie „B+E”.

Model Hongarije 2 (H2)

Afgegeven in Hongarije van 1 januari 1984 t/m 31 december 2000

Omschrijving: roze papieren model bestaande uit vier bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model H2

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D1

 

E

E

1

F

 

Aanvullende informatie:

1.

Categorie „E” is alleen geldig in combinatie met geharmoniseerde categorieën waarvoor de bestuurder al bevoegd is. Bijvoorbeeld: zo wordt de combinatie van een rijbewijs va categorie „B”en een rijbewijs van categorie „E” beschouwd als gecombineerde categorie „B+E”.

Model Hongarije 3 (H3)

Afgegeven in Hongarije van 1 januari 2000 t/m 31 december 2004

Omschrijving: roze plastic kaartmodel. Binnen de grenzen van Hongarije wordt dit model ook erkend als nationaal identiteitsdocument. Het is een centraal afgegeven, beveiligd categorie A-document met lasergravure.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model H3

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Aanvullende informatie:

Rijbewijzen met een gecombineerde categorie worden alleen afgegeven aan personen die bevoegd zijn om het trekkende voertuig te besturen.

1.

Als categorie „E” in combinatie met categorie „C1” is verworven, is het rijbewijs ook geldig voor de categorieën „B” en „D1”.

2.

Als categorie „E” in combinatie met categorie „D1” is verworven, is het rijbewijs ook geldig voor categorie „B”.

3.

Als categorie „E” in combinatie met categorie „C” is verworven, is het rijbewijs geldig voor alle categorieën waarvoor de bestuurder bevoegd is, hetgeen is aangegeven in het rijbewijs.

4.

Als categorie „E” in combinatie met categorie „D” is verworven, is het rijbewijs ook geldig voor de categorieën „B” en „D1”.

Model Hongarije 4 (H4)

Afgegeven in Hongarije vanaf 5 augustus 2004

Omschrijving: plastic kaartmodel overeenkomstig bijlage I bis bij Richtlijn 91/439/EEG. Binnen de grenzen van Hongarije wordt dit model erkend als nationaal identiteitsdocument. Het is een centraal afgegeven, beveiligd categorie A-document met lasergravure.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model H4

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Aanvullende informatie:

Rijbewijzen met een gecombineerde categorie worden alleen afgegeven aan personen die bevoegd zijn om het trekkende voertuig te besturen.

1.

Als categorie „E” in combinatie met categorie „C1” is verworven, is het rijbewijs ook geldig voor de categorieën „B” en „D1”.

2.

Als categorie „E” in combinatie met categorie „D1” is verworven, is het rijbewijs ook geldig voor categorie „B”.

3.

Als categorie „E” in combinatie met categorie „C” is verworven, is het rijbewijs geldig voor alle categorieën waarvoor de bestuurder bevoegd is, hetgeen is aangegeven in het rijbewijs.

4.

Als categorie „E” in combinatie met categorie „D” is verworven, is het rijbewijs ook geldig voor de categorieën „B” en „D1”.

IN MALTA AFGEGEVEN MODELLEN

Model Malta 1 (M1)

Afgegeven in Malta van 1 juli 1991 t/m 31 december 2000

Omschrijving: roze papieren rijbewijs, formaat geopend 221 × 100 mm, afgegeven vanaf juli 1991, gevouwen, bestaande uit zes bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model M1

Gelijkwaardige categorieën

A

A, A1, B1

B

B, BE

C

C,CE,C1,C1E

D

D, DE, D1, D1E

Aanvullende informatie:

Het rijbewijs is gedrukt in het Maltees en het Engels. Het papieren rijbewijs heeft aan beide zijden een serienummer en is bedrukt met kleine logo's van de Maltese politie. Een groter embleem is gedeeltelijk op de foto en gedeeltelijk op het rijbewijs gepreegd. Een groot Maltees embleem is zichtbaar in het grote centrale kader boven het serienummer.

Model Malta 2 (M2)

Afgegeven in Malta vanaf 1 januari 2001

Omschrijving: roze plastic fotokaartmodel, formaat 85,4× 54 mm — ID-kaartformaat — afgegeven in 2001, in overeenstemming met Richtlijn 91/439/EEG.

Het rijbewijs heeft twee delen, namelijk de plastic fotokaart en het rijbewijsgedeelte. Op de fotokaart staan de foto, het adres, de handtekening en de bevoegdheden van de houder. Het andere deel moet bij het rijbewijs worden bewaard en bevat het serienummer, de persoonsgegevens van de bestuurder, het nummer van het rijbewijs, de gescande handtekening van de houder, de bevoegdheden en de geldigheid, informatiecodes, een overzicht van de strafpunten, de geldigheidsdata van het rijbewijs indien de houder ouder dan 70 is en andere relevante informatie. Het onderste deel dient als reçu voor het rijbewijs. Op de achterzijde van dit deel staan het adres van de afgevende instantie, de omschrijving van de rijbewijscategorieën en de omschrijving van de nationale en Unie-informatiecodes.

Wat de veiligheidskenmerken betreft, bestaat het rijbewijs uit een zeer duurzame en flexibele fotokaart op creditcardformaat, die gevoelig is voor ultraviolet licht. Op de voorzijde van de kaart is in het midden een roze Maltezer kruis afgebeeld. Het woord „Driving Licence” wordt in de talen van de EU-lidstaten (zonder spaties tussen de woorden) in golvende lijnen herhaald op het grootste deel van de voorzijde. De kaart bevat verder een „spookbeeld” van de houder. Rond het blauwe vierkant staan in microdruk de letter M en twaalf gele sterren. Aan de linkerkant van de achterzijde van het rijbewijs staan vijf Maltezer emblemen in preegdruk. Identieke lijnen met het woord „Driving Licence” worden herhaald over de gehele achterzijde. Verder staan op de achterzijde van de kaart de categorieën van de bevoegdheden, hun geldigheid en andere informatiecodes. Dit gedeelte is een geelachtig (in voorgaande modellen blauw en roze) document met een watermerk. Het serienummer staat rechts bovenaan onder het logo van de afgevende instantie. Het serienummer is ook op het reçu weergegeven.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model M2

Gelijkwaardige categorieën

AM

A1

A1

A

A2

A+

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

IN NEDERLAND AFGEGEVEN MODELLEN

Model Nederland 1 (NL1)

Afgegeven in Nederland van 1 juni 2002 tot 1 oktober 2006

Omschrijving: roze papieren rijbewijs, formaat 106 × 222 mm.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model NL1

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Aanvullende informatie:

1.

Motorrijwielen van de categorie „A licht” (van model 1) hebben een maximaal vermogen van 25 kW en een vermogen per gewichtseenheid van maximaal 0,16 kW/kg. Dit wijkt enigszins af van de nieuwe categorie A2, waaronder motorrijwielen vallen met een maximaal vermogen van 35 kW en een vermogen per gewichtseenheid van maximaal 0,2 kW/kg. De minimumleeftijd waarop het rijbewijs van categorie A licht kan worden behaald, is momenteel 18 jaar; overeenkomstig Richtlijn 2006/126/EG is de minimumleeftijd waarop het rijbewijs van categorie A2 direct mag worden behaald 18 jaar.

De minimumleeftijd waarop een rijbewijs voor het besturen van motorrijwielen van categorie A (volgens model 1) kan worden behaald, is momenteel 21 jaar. Als een persoon twee jaar rijervaring op motorrijwielen van categorie A licht heeft, is deze automatisch bevoegd om een motorrijwiel van categorie A te besturen. Overeenkomstig Richtlijn 2006/126/EG is de minimumleeftijd om direct een rijbewijs van categorie A te mogen behalen 24 jaar, of 20 jaar indien de kandidaat twee jaar rijervaring op motorrijwielen van categorie A2 heeft.

Met ingang van 1 mei 2004 zijn de nieuwe EU-landen vermeld op de achterzijde van rijbewijs model 2.

Model Nederland 2 (NL2)

Afgegeven in Nederland van 1 oktober 2006 tot 19 januari 2013

Omschrijving: roze plastic rijbewijs op creditcardformaat.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model NL2

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

AM

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Aanvullende informatie:

1.

Motorrijwielen van de categorie „A licht” (van model 2) hebben een maximaal vermogen van 25 kW en een vermogen per gewichtseenheid van maximaal 0,16 kW/kg. Dit wijkt enigszins af van de nieuwe categorie A2, waaronder motorrijwielen vallen met een maximaal vermogen van 35 kW en een vermogen per gewichtseenheid van maximaal 0,2 kW/kg. De minimumleeftijd waarop het rijbewijs van categorie A licht kan worden behaald, is momenteel 18 jaar; overeenkomstig Richtlijn 2006/126/EG is de minimumleeftijd waarop het rijbewijs van categorie A2 mag worden behaald 20 jaar.

De minimumleeftijd waarop een rijbewijs voor het besturen van motorrijwielen van categorie A (volgens model 2) mag worden behaald, is momenteel 21 jaar. Als een persoon twee jaar rijervaring op motorrijwielen van categorie A licht heeft, is deze automatisch bevoegd om een motorrijwiel van categorie A te besturen. Overeenkomstig Richtlijn 2006/126/EG is de minimumleeftijd om direct een rijbewijs van categorie A te mogen behalen 24 jaar, of 20 jaar indien de kandidaat twee jaar rijervaring op motorrijwielen van categorie A2 heeft.

Op rijbewijs model 2 is al ruimte gereserveerd voor de nieuwe categorieën van Richtlijn 2006/126/EG. Deze worden pas met ingang van 19 januari 2013 ingevoerd.

IN OOSTENRIJK AFGEGEVEN MODELLEN

Model Oostenrijk 1 (A1)

Afgegeven in Oostenrijk van 25 maart 1947 t/m 15 mei 1952

Omschrijving: 15 × 10,5 cm, grijs; normaal, dik papier.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model A1

Gelijkwaardige categorieën

AM

a

A1

A2

b

A

B1

c 1

B

c 2

B

BE

C1

C1E

d

C,CE

 

 

D1

D1E

d

D, DE

 

 

(e)

(f)

Aanvullende informatie:

Op bladzijde 4 van rijbewijzen die tussen 1947 en september 1951 zijn afgegeven, is de mededeling afgedrukt dat deze zijn afgegeven ter vervanging van een Duits rijbewijs.

Model Oostenrijk 2 (A2)

Afgegeven in Oostenrijk van 16 mei 1952 t/m 31 december 1955

Omschrijving: 22 × 10,5 cm, grijs; normaal, dik papier.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model A2

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

AM

 

a

A1

 

A2

 

b

A

 

B1

 

c 1

B

 

c 2

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

d 1

C, CE

 

,

 

 

D1

 

D1E

 

d 2

D, DE

1

 

 

 

(e)

 

(f)

 

Aanvullende informatie:

1.

Klasse d2: vijf jaar geldig.

Model Oostenrijk 3 (A3)

Afgegeven in Oostenrijk van 1 januari 1956 tot 1 november 1997

Omschrijving: 22 × 10,5 cm, roze; gemaakt van stevig papier. De opmaak van dit model kan variëren. Gedurende de periode dat dit model werd afgegeven, hebben zich echter met betrekking tot de inhoud van de bevoegdheden geen belangrijke veranderingen voorgedaan.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model A3

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

AM

 

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

 

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

E

1

F

 

G

 

H

 

Aanvullende informatie:

1.

De categorieën BE, CE en DE als bedoeld in Richtlijn 91/439/EEG kWamen vóór de invoering van model A4 niet voor. Klasse E is alleen geldig in combinatie met één of meer rijbewijzen van klasse B, C or D; de geldigheidsduur van vijf jaar voor klasse D geldt ook voor klasse E in combinatie met klasse D.

Model Oostenrijk 4 (A4)

Afgegeven in Oostenrijk van 1 november 1997 tot 1 maart 2006

Omschrijving: 22 × 10,5 cm, roze; gemaakt van stevig papier, met plastic laminaat op bladzijde 2 (gegevens en foto van de houder van het rijbewijs).

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model A4

Gelijkwaardige categorieën

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

Model Oostenrijk 5 (A5)

Afgegeven in Oostenrijk vanaf 1 maart 2006

Omschrijving: 8,5 × 5,5 cm, roze; plastic kaart.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model A5

Gelijkwaardige categorieën

AM

A (≤ 25 kW EN ≤ 0,16 kW/kg)

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

IN POLEN AFGEGEVEN MODELLEN

Model Polen 1 (PL1)

Afgegeven in Polen van 1 juli 1999 t/m 30 september 2001

Omschrijving: identiteitskaartformaat (horizontale opmaak), formaat 53,98 × 85,60 mm. Dikte: 0,76 mm, plastic kaart in roze tinten met doorzichtige beschermlaag.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model PL1

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

*

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Aanvullende informatie:

1.

Bromfietscertificaat waarmee personen van 13-18 jaar een bromfiets mogen besturen; personen boven de 18 jaar zijn zonder certificaat bevoegd om een bromfiets te besturen.

2.

Een rijbewijs van categorie „T” geeft uitsluitend op Pools grondgebied het recht om een landbouwtractor met één of meerdere aanhangwagens dan wel een langzaam rijdend voertuig met één of meerdere aanhangwagens te besturen.

Model Polen 2 (PL2)

Afgegeven in Polen van 1 oktober 2001 t/m 30 april 2004

Omschrijving: identiteitskaartformaat (horizontale opmaak), formaat 53,98 × 85,60 mm. Dikte: 0,76 mm, plastic kaart in roze tinten met doorzichtige beschermlaag.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model PL2

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Aanvullende informatie:

1.

Bromfietscertificaat waarmee personen van 13-18 jaar een bromfiets mogen besturen; personen boven de 18 jaar zijn zonder certificaat bevoegd om een bromfiets te besturen.

2.

Een rijbewijs van categorie „T” geeft uitsluitend op Pools grondgebied het recht om een landbouwtractor met één of meerdere aanhangwagens dan wel een langzaam rijdend voertuig met één of meerdere aanhangwagens te besturen.

Model Polen 3 (PL3)

Afgegeven in Polen vanaf 1 mei 2004

Omschrijving: identiteitskaartformaat (horizontale opmaak), formaat 53,98 × 85,60 mm. Dikte: 0,76 mm, plastic kaart in roze tinten met doorzichtige beschermlaag.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model PL3

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Aanvullende informatie:

1.

Bromfietscertificaat waarmee personen van 13-18 jaar een bromfiets mogen besturen; personen boven de 18 jaar zijn zonder certificaat bevoegd om een bromfiets te besturen.

2.

Een rijbewijs van categorie „T” geeft uitsluitend op Pools grondgebied het recht om een landbouwtractor met één of meerdere aanhangwagens dan wel een langzaam rijdend voertuig met één of meerdere aanhangwagens te besturen.

IN PORTUGAL AFGEGEVEN MODELLEN

Model Portugal 1 (P1)

Afgegeven in Portugal van 30 augustus 1965 tot 1 september 1984

Omschrijving: roze papieren model met zwarte tekens, zes bladzijden, 105 × 222 mm.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model P1

Gelijkwaardige categorieën

A

AM, A1, A2, A

B

B1, B, BE

C

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

D

Landbouwtractors

Aanvullende informatie:

De weinige nog overblijvende rijbewijzen van dit type zijn geldig tot 2015.

Model Portugal 2 (P2)

Afgegeven in Portugal van 1 september 1984 tot 1 juli 1994

Omschrijving: roze papieren model met zwarte tekens, vier bladzijden, 106 × 148 mm.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model P2

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

AM

 

A

A1, A2, A

1

B

B1, B

 

C

C1, C

 

E

E

2

D

D1, D

 

 

 

F (landbouwtractors)

 

G (beroepschauffeurs)

 

Aanvullende informatie:

1.

Er bestaat een speciaal rijbewijs voor motorrijwielen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm3 en bromfietsen. Houders van een rijbewijs van categorie A zijn ook bevoegd om deze voertuigen te besturen.

2.

Een rijbewijs van categorie E wordt uitsluitend afgegeven in combinatie met een rijbewijs van een andere categorie.

Model Portugal 3 (P3)

Afgegeven in Portugal van 1 juli 1994 tot 18 oktober 1998

Omschrijving: roze papieren model met zwarte tekens; zes bladzijden. Hoogte × breedte: 106 × 221 mm.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model P3

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

AM, A1, A2, A

1

B

B1, B

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

2

C

C1, C

 

D

D1, D

 

Aanvullende informatie:

1.

Er bestaat een speciaal rijbewijs voor motorrijwielen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm3 en bromfietsen; houders van een rijbewijs van categorie A zijn ook bevoegd om deze voertuigen te besturen.

2.

Een rijbewijs van categorie E wordt uitsluitend afgegeven in combinatie met een rijbewijs van een andere categorie.

Model Portugal 4 (P4)

Afgegeven in Portugal van 18 oktober 1998 tot 1 juli 1999

Omschrijving: roze papieren model met zwarte tekens; zes bladzijden. Hoogte × breedte: 106 × 221 mm.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model P4

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1, A

AM

 

A1

A1

 

A < 25 kW en 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW en 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1,D

 

DE

D1E,DE

 

Aanvullende informatie:

1.

Er bestaat een speciaal rijbewijs voor motorrijwielen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm3 en bromfietsen; houders van een rijbewijs van categorie A zijn ook bevoegd om deze voertuigen te besturen.

Model Portugal 5 (P5)

Afgegeven in Portugal van 1 juli 1999 tot 25 mei 2005

Omschrijving: plastic kaart overeenkomstig Richtlijn 91/439/EEG en ISO 7810/7816. Verificatiemiddelen overeenkomstig ISO 10 373.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model P5

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW en 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW en 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1 C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1 D

 

DE

D1E DE

 

Aanvullende informatie:

1.

Er bestaat een speciaal rijbewijs voor motorrijwielen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm3 en bromfietsen; houders van een rijbewijs van categorie A zijn ook bevoegd om deze voertuigen te besturen.

Van 1 juli 1999 tot en met 31 december 1999 werd zowel rijbewijs model P5 als model P6 afgegeven.

Model Portugal 6 (P6)

Afgegeven in Portugal vanaf 25 mei 2005

Omschrijving: plastic kaart overeenkomstig Richtlijn 91/439/EEG en ISO 7810/7816. Verificatiemiddelen overeenkomstig ISO 10 373.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model P6

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW en 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW en 0,16 kW/kg

A

1

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Aanvullende informatie:

1.

Er bestaat een speciaal rijbewijs voor motorrijwielen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm3 en bromfietsen; houders van een rijbewijs van categorie A zijn ook bevoegd om deze voertuigen te besturen.

IN ROEMENIË AFGEGEVEN MODELLEN

Model Roemenië 1 (ROU1)

Afgegeven in Roemenië van 29 april 1966 t/m 28 juni 1984

Omschrijving: rijbewijsboekje met één papieren blad. Roze. Afmetingen van één bladzijde: 74 × 105 mm.

Dit model is niet meer geldig voor het besturen van voertuigen in Roemenië, aangezien in de jaren 1995-2001 alle rijbewijzen verplicht moesten worden ingewisseld. Niettemin geeft dit rijbewijs tot 19 januari 2033 recht op een door Roemenië afgegeven nieuw rijbewijs en moet het tot die datum door de andere lidstaten worden erkend.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model ROU1

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

Aanvullende informatie:

1.

Categorie E vormde een aparte categorie en was alleen geldig in combinatie met een andere categorie, en wel als volgt: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Model Roemenië 2 (ROU2)

Afgegeven in Roemenië van 1 juli 1984 tot 9 april 1990

Omschrijving: zwaar waardepapier (roze), overdrukt met beveiligingspatroon. Afmetingen: 76 × 112 mm.

Dit model is niet meer geldig voor het besturen van voertuigen in Roemenië, aangezien in de jaren 1995-2001 alle rijbewijzen verplicht moesten worden ingewisseld. Niettemin geeft dit rijbewijs tot 19 januari 2033 recht op een door Roemenië afgegeven nieuw rijbewijs en moet het tot die datum door de andere lidstaten worden erkend.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model ROU2

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Aanvullende informatie:

1.

Categorie E vormde een aparte categorie en was alleen geldig in combinatie met een andere categorie, en wel als volgt: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Model Roemenië 3 (ROU3)

Afgegeven in Roemenië van 9 april 1990 tot 1 december 1995

Omschrijving: roze papieren model bestaande uit zes bladzijden. Afmetingen van één bladzijde: 75 × 103 mm. Twee bladzijden zijn los, voor periodieke medische keuringen.

Dit model is niet meer geldig voor het besturen van voertuigen in Roemenië, aangezien in de jaren 1995-2001 alle rijbewijzen verplicht moesten worden ingewisseld. Niettemin geeft dit rijbewijs tot 19 januari 2033 recht op een door Roemenië afgegeven nieuw rijbewijs en moet het tot die datum door de andere lidstaten worden erkend.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model ROU3

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Aanvullende informatie:

1.

Categorie E vormde een aparte categorie en was alleen geldig in combinatie met een andere categorie, en wel als volgt: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Model Roemenië 4 (ROU4)

Afgegeven in Roemenië van 1 december 1995 tot 2008

Omschrijving: plastic kaartmodel. Roze. Afmetingen in overeenstemming met de norm ISO 7810. Het plastic kaartmodel is met ingang van 1 december 1995 geleidelijk ingevoerd. Van 1 december 1995 tot en met 31 oktober 1996 werd zowel model ROU3 als model ROU4 afgegeven.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model ROU4

Gelijkwaardige categorieën

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Aanvullende informatie:

Rijbewijzen van dit model zijn geldig tot de op het document vermelde vervaldatum (10 jaar).

Meervoudige bescherming tegen vervalsing: speciaal papier, waarvan de patronen niet kunnen worden nagemaakt (lithografie-/multiplexprocédé, tegen kopiëren beveiligde lijnen, optisch variabel element, prismatische bedrukking, zilverbedrukking); de weergegeven foto is gescand; bij de foto is een hologram weergegeven; zichtbare bescherming onder UV-licht (zichtbaar/onzichtbaar fluorescerend); letters in microdruk (ROMANIA) op de randen van de foto en Microplex op de afbeelding van het voertuig op de achterzijde van het document.

Model Roemenië 5 (ROU5)

Afgegeven in Roemenië van 2008 tot 19 januari 2013

Omschrijving: het rijbewijs model ROU5 is in overeenstemming met Richtlijn 2006/126/EG: kaart van polycarbonaat in overeenstemming met ISO 7810 en ISO 7816-1; maatregelen tegen vervalsing: aangepaste hologrammen; zichtbare en onzichtbare UV-inkt; infrarode en fosforescerende pigmenten; voelbare velden; materialen zonder optische witmakers; achtergrond met beveiligingspatronen; optisch variabele elementen; lasergravure; veiligheidsachtergrond in fotoveld.

Aanvullende kenmerken: transparant venster, golfpatroon.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model ROU5

Gelijkwaardige categorieën

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Aanvullende informatie:

Rijbewijzen van dit model zijn geldig tot de op het document vermelde vervaldatum (10 jaar).

In 2008 werd zowel model ROU4 als model ROU5 afgegeven.

IN SLOVENIË AFGEGEVEN MODELLEN

Model Slovenië 1 (SLO1)

Afgegeven in Slovenië van 15 februari 1992 tot 2006

Omschrijving: roze papieren model, gevouwen, bestaande uit zes bladzijden.

Het model kan in de volgende talen zijn afgegeven: Sloveens; Sloveens en Italiaans (tweetalig); Sloveens en Hongaars (tweetalig).

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model SLO1

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

A

1

B

B

2

C

B, C

 

D

B, C, D

 

E

BE, CE

3

(F)

 

(G)

 

H

A1 79 (< 50 km/h)

 

Aanvullende informatie:

1.

Voor categorie A kunnen de volgende beperkingen gelden (vermeld in voor aantekeningen bestemd gedeelte):

„A — LE DO 50 KM/H”, of „21800 A LE DO 50 KM/H”, of „A 79 (< 50 KM/H)”: beperkt tot het besturen van motorrijwielen van categorie A1 79 (< 50 km/h).

„A — DO 125 CCM”, of „20500 A <= 125 CCM”, of „A <= 125 CCM IN <= 11KW”, of „20800 A <= 125 CCM IN <= 11 kW”, of „72. (A1)”: verleent alleen de bevoegdheid om motorrijwielen van categorie A1 te besturen;

„A <= 25 kW ALI <= 0,16 kW/KG”, of „20900 A <= 25 kW ALI <= 0,16 kW/KG”; of „A 209. (<= 25 kW ALI <= 0,16 kW/KG)”: verleent de bevoegdheid om motorrijwielen van categorie A met een maximaal vermogen van 25 kW en een vermogen per gewichtseenheid van maximaal 0,16 kW/kg te besturen;

„A — DO 350 CCM” of „20700 A <= 350 CCM”: verleent de bevoegdheid om motorrijwielen van categorie A te besturen vanaf de leeftijd van 20 jaar.

2.

Indien het volgende in het gedeelte voor aantekeningen is vermeld:

„E — LE Z VOZILI B KATEGORIJE” of „20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE” of „E 206. LE Z VOZILI B KAT.”: is de houder ook bevoegd voor het besturen van voertuigen van categorie BE.

3.

Houders van een rijbewijs voor categorie E zijn bevoegd voor het besturen van voertuigen van categorie DE indien zij eerder een categorie D-bevoegdheid hebben verkregen.

Model Slovenië 2 (SLO2)

Afgegeven in Slovenië van 1 januari 2006 tot 13 juli 2009

Omschrijving: roze papier in thermoplastische folie.

Het model kan in de volgende talen zijn afgegeven: Sloveens; Sloveens en Italiaans (tweetalig); Sloveens en Hongaars (tweetalig).

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model SLO2

Gelijkwaardige categorieën

A1

A1

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

H

Model Slovenië 3 (SLO3)

Afgegeven in Slovenië van 13 juli 2009 tot 18 januari 2013

Omschrijving: kaart van polycarbonaat in overeenstemming met ISO/IEC 7810:2003; 85,6 × 53,98 mm.

Het model kan in de volgende talen zijn afgegeven: Sloveens; Sloveens en Italiaans (tweetalig); Sloveens en Hongaars (tweetalig).

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model SLO3

Gelijkwaardige categorieën

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

IN SLOWAKIJE AFGEGEVEN MODELLEN

Model Slowakije 1 (SK1)

Afgegeven in Slowakije van 1 januari 1993 t/m 30 april 2004

Omschrijving: roze verzegeld kaartmodel bestaande uit twee bladzijden.

Afmetingen: 105 × 74 mm; papier in thermoplastische folie.

Veiligheidskenmerken: het nummer van het rijbewijs is gedrukt in speciale UV-fluorescerende inkt; guillochepatronen. Bedrukking op de achtergrond op beide bladzijden van het document.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model SK1

Gelijkwaardige categorieën

A/50

AM

A1

A2

A

AM, A1, A2 A

B1

B

AM, B1, B

E (B+E)

AM, B1, B, BE

C1

C1E

C

AM, B1, B, C1, C

E (C+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

D1E

D

AM, B1, B, C1. C. D1,D

E (D+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

(T)

Aanvullende informatie:

Tot 1 januari 2004 werd de tekst „skúšobná lehota” (proefperiode) vermeld in de tabel „Osobitné záznamy” (aanvullende gegevens) op de achterste bladzijde van het document. De proefperiode van twee jaar gaat in op de afgiftedatum. Dergelijke documenten hebben derhalve een beperkte geldigheid van twee jaar, die is vermeld onder punt 7. Nadat rijbewijzen van dit model waren ingewisseld, werd er geen geldigheidsduur op het nieuwe rijbewijs vermeld. Rijbewijzen van alle categorieën zijn levenslang geldig.

Geharmoniseerde codes:

 

Okuliare potrebné = 01

 

Ručné riadenie = deze beperking is afhankelijk van de fysieke handicap van de houder en kan onder één of meer van de volgende EU-codes vallen: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 en 44.

Model Slowakije 2 (SK2)

Afgegeven in Slowakije vanaf 1 mei 2004

Omschrijving: roze plastic kaartmodel overeenkomstig bijlage I bis bij Richtlijn 91/439/EEG.

Veiligheidskenmerken:

a)

een rond transparant diffractief optisch variabel element op de voorzijde tussen de transparante folie en de polycarbonaatlaag, dat de scan van de gezichtsopname van de houder van het document gedeeltelijk bedekt;

b)

elementen met een verkeersmotief, afbeeldingen in de vorm van verkeersborden en pictogrammen van voertuigen op de voorzijde op het polycarbonaatoppervlak;

c)

reliëfelement „SLOVENSKÁ REPUBLIKA” links bovenaan de gezichtsopname van de houder en op de rest van de kaart;

d)

veiligheidsdraad (aan de achterzijde) met een optisch variabel karakter en herhaald weergegeven tekst SLOVENSKO/SLOVAKIA;

e)

twee zichtbare pastelkleuren op beide zijden met dubbele regenboogbedrukking die ervoor zorgen dat het document een over het geheel roze indruk maakt;

f)

een ongeveer 15 mm brede blauwe streep aan de rand, die er onder kortgolvig UV-licht rood en onder langgolvig UV-licht blauw uitziet; blauwe EU-vlag in de linker bovenhoek, tekst: „VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA” op de voorzijde en voertuigsymbolen op de achterzijde.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model SK2

Gelijkwaardige categorieën

AM

AM

A1

A1

A≤ 25 kW

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

T

IN FINLAND AFGEGEVEN MODELLEN

Model Finland 1 (FIN1)

Afgegeven in Finland van 1 juli 1972 t/m 30 september 1990

Omschrijving: roze papieren model bestaande uit twee bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model FIN1

Gelijkwaardige categorieën

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Model Finland 2 (FIN2)

Afgegeven in Finland van 1 oktober 1990 t/m 30 juni 1996

Omschrijving: roze plastic kaartmodel.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model FIN2

Gelijkwaardige categorieën

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Model Finland 3 (FIN3)

Afgegeven in Finland van 1 juli 1996 t/m 31 december 1997

Omschrijving: roze plastic kaartmodel.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model FIN3

Gelijkwaardige categorieën

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Model Finland 4 (FIN4)

Afgegeven in Finland vanaf 1 januari 1998

Omschrijving: plastic kaartmodel overeenkomstig bijlage I bis bij Richtlijn 91/439/EEG.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model FIN4

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

M

AM

1,4

A1

A1

 

A2

 

A

A

3

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(M)

 

(T)

2

Aanvullende informatie:

1.

De nationale categorie M (voor lichte voertuigen met vier wielen, normale bromfietsen, met uitzondering van lichte bromfietsen) is ingevoerd op 1 januari 2000. Personen die vóór die datum 15 jaar zijn geworden, zijn nog bevoegd om zonder rijbewijs bromfietsen (met uitzondering van lichte vierwielers) te besturen.

2.

Categorie T was al ingevoerd voordat het eerste model (FIN1) bestond. Categorie T omvat tractors (met uitzondering van tractors die voor het wegverkeer zijn goedgekeurd), gemotoriseerde werkmachines en sneeuwscooters alsmede voertuigen die daardoor worden getrokken. Het recht om voertuigen van categorie T te besturen, is inbegrepen in alle andere categorieën rijbewijs, met uitzondering van categorie M/AM. Categorie T wordt niet op het rijbewijs vermeld als het is inbegrepen in andere categorieën die wel zijn vermeld. Categorie T kan alleen worden vermeld als er een apart examen voor is afgelegd. Met ingang van 19 januari 2013 wordt de nieuwe categorie LT ingevoerd voor tractors die voor het wegverkeer zijn goedgekeurd. De bevoegdheid om voertuigen van de categorie LT te besturen, is inbegrepen in de categorieën C1 en C.

3.

Met ingang van 19 januari 2013 komt categorie A overeen met categorie A2 als de desbetreffende periode van twee jaar niet is verstreken; categorie A blijft categorie A als het rijbewijs vóór die datum is verstrekt.

4.

Met ingang van 19 januari 2013 wordt door middel van afzonderlijke nationale codes in het rijbewijs vermeld dat er voor de categorie AM een praktijkexamen voor bromfietsen (rijvaardigheidstest) en lichte vierwielers (rijexamen) is afgelegd.

Model Finland 5 (FIN5)

Afgegeven op het grondgebied van de Ålandeilanden van 1 augustus 1973 t/m 31 mei 1992

Omschrijving: roze papieren rijbewijs bestaande uit twee bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model FIN5

Gelijkwaardige categorieën

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Model Finland 6 (FIN6)

Afgegeven op het grondgebied van de Ålandeilanden van 1 juni 1992 t/m 31 december 1997

Omschrijving: roze plastic kaartmodel.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model FIN6

Gelijkwaardige categorieën

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Aanvullende informatie:

Categorie A1 is ingevoerd op 1 juli 1996.

De categorieën B1, C1, C1E, D1 en D1E zijn ingevoerd op 1 september 1996.

Het uiterlijk van het rijbewijs is niet veranderd op het moment dat de categorieën A1, B1, C1, C1E, D1 en D1E werden ingevoerd.

Model Finland 7 (FIN7)

Afgegeven op het grondgebied van de Ålandeilanden vanaf 1 januari 1998

Omschrijving: plastic kaartmodel overeenkomstig bijlage I bis bij Richtlijn 91/439/EEG.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model FIN7

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

AM

 

A1

A1

 

A2

5

A

A

3

B1

B1

4, 6

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

M

AM

1,7

(T)

2

Aanvullende informatie:

1.

Categorie M (voor lichte voertuigen met vier wielen, normale bromfietsen, met uitzondering van lichte bromfietsen) is ingevoerd op 1 juni 2004.

2.

Categorie T omvat tractors (met uitzondering van tractors die voor het wegverkeer zijn goedgekeurd), gemotoriseerde werkmachines en sneeuwscooters alsmede voertuigen die daardoor worden getrokken.

3.

Het rijbewijs van categorie A wordt ofwel afgegeven voor motorrijwielen met een maximaal vermogen van 25 kW en een vermogen per gewichtseenheid van maximaal 0,16 kW/kg ofwel voor elk soort motorrijwiel. Bestuurders die twee jaar een rijbewijs van categorie A voor motorrijwielen met een maximaal vermogen van 25 kW en een vermogen per gewichtseenheid van maximaal 0,16 kW/kg hebben gehad, zijn vervolgens bevoegd om elk soort motorrijwiel te besturen.

4.

Categorie B1 wordt niet specifiek vermeld op bladzijde twee van het rijbewijs.

5.

Categorie A2 wordt ingevoerd op 19 januari 2013.

6.

Categorie B1 verdwijnt met ingang van 19 januari 2013.

7.

Categorie M wordt met ingang van 19 januari 2013 vervangen door categorie AM.

IN ZWEDEN AFGEGEVEN MODELLEN

Model Zweden 1 (S1)

Afgegeven in Zweden van 1 juni 1999 t/m 30 november 2007

Omschrijving: polycarbonaat rijbewijs van ID1-formaat.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model S1

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

AM

 

A1

A1

1,3,4

A2

 

A

A

1,3,5

B1

 

B

B

2,6

BE

BE

7

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Aanvullende informatie:

1.

Houders van rijbewijzen die hun bevoegdheid voor categorie A met een beperking tot lichte motorrijwielen vóór 1 juli 1996 hebben verkregen, mogen motorrijwielen besturen met een maximale cilinderinhoud van 125 cm3, zonder beperkingen aan het vermogen (kW). Deze bevoegdheid blijft van kracht totdat het rijbewijs verloopt. Bij afgifte van een nieuw rijbewijs na intrekking mag de houder slechts voertuigen van categorie A1 besturen overeenkomstig Richtlijn 2006/126/EG. De verlenging of de afgifte van een rijbewijs in andere gevallen dan na intrekking doet geen afbreuk aan de eerdere rechten..

2.

Houders van rijbewijzen die vóór 1 juli 1996 een bevoegdheid voor categorie B hebben verkregen, mogen personenvoertuigen met een maximaal toegestane massa van meer dan 3,5 t besturen, mits het voertuig als personenvoertuig en niet als lichte vrachtwagen is geregistreerd. Deze bevoegdheid blijft van kracht totdat het rijbewijs verloopt. Bij afgifte van een nieuw rijbewijs na intrekking mag de houder slechts voertuigen van categorie B besturen overeenkomstig Richtlijn 2006/126/EG. De verlenging of de afgifte van een rijbewijs in andere gevallen dan na intrekking doet geen afbreuk aan de eerdere rechten.

3.

Houders van rijbewijzen die vóór 19 januari 2013 een bevoegdheid voor categorie A1 of A hebben verkregen, mogen motorrijwielen op vier wielen besturen. Deze bevoegdheid blijft van kracht totdat het rijbewijs verloopt. Bij afgifte van een nieuw rijbewijs na intrekking mag de houder slechts voertuigen van categorie A1 of A besturen overeenkomstig Richtlijn 2006/126/EG. De verlenging of de afgifte van een rijbewijs in andere gevallen dan na intrekking doet geen afbreuk aan de eerdere rechten.

4.

Houders van rijbewijzen die vóór 19 januari 2013 een bevoegdheid voor categorie A1 hebben verkregen, mogen A1-motorfietsen besturen met een vermogen per gewichtseenheid van meer dan 0,1 kW/kg (code 79.05). Deze bevoegdheid blijft van kracht totdat het rijbewijs verloopt. Bij afgifte van een nieuw rijbewijs na intrekking mag de houder slechts voertuigen besturen van categorie A1 overeenkomstig Richtlijn 2006/126/EG. De verlenging of de afgifte van een rijbewijs in andere gevallen dan na intrekking doet geen afbreuk aan de eerdere rechten.

5.

Houders van rijbewijzen die vóór 19 januari 2013 een bevoegdheid voor categorie A hebben verkregen, mogen alleen motorfietsen met een vermogen van meer dan 25 kW of met een vermogen per gewichtseenheid van meer dan 0,16 kW/kg besturen als zij minstens 21 jaar zijn en minstens twee jaar een rijbewijs van categorie A hebben gehad of zijn geslaagd voor een rijexamen met een motorrijwiel van dit type.

6.

Houders van rijbewijzen die vóór 19 januari 2013 een bevoegdheid voor categorie B hebben verkregen, mogen gemotoriseerde driewielers besturen, ongeacht het vermogen. Deze bevoegdheid blijft van kracht totdat het rijbewijs verloopt. Houders van rijbewijzen die na 19 januari 2013 en na intrekking een bevoegdheid voor categorie B hebben verkregen, mogen alleen gemotoriseerde driewielers met een nettovermogen van meer dan 15 kW besturen als zij minstens 21 jaar zijn en zich op Zweeds grondgebied bevinden. De verlenging of de afgifte van een rijbewijs in andere gevallen dan na intrekking doet geen afbreuk aan de eerdere rechten.

7.

Houders van rijbewijzen die vóór 19 januari 2013 een bevoegdheid voor categorie BE hebben verkregen, mogen voertuigen besturen waarvan de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen groter is dan 3,5 t (code 79.06). Deze bevoegdheid blijft van kracht totdat het rijbewijs verloopt. Bij afgifte van een nieuw rijbewijs na intrekking mag de houder slechts voertuigen van categorie BE besturen overeenkomstig Richtlijn 2006/126/EG. De verlenging of de afgifte van een rijbewijs in andere gevallen dan na intrekking doet geen afbreuk aan de eerdere rechten.

Model Zweden 2 (S2)

Afgegeven in Zweden van 27 november 2007 t/m 18 januari 2013

Omschrijving: polycarbonaat rijbewijs van ID1-formaat. De kaart is roze en heeft in het midden onder de handtekening een doorzichtig zichtvenster.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model S2

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

AM

AM

3

A1

A1

1,4,5

A2

 

A

A

1,4,6

B1

 

B

B

2,7

BE

BE

8

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Aanvullende informatie:

1.

Houders van rijbewijzen die hun bevoegdheid voor categorie A met een beperking tot lichte motorrijwielen vóór 1 juli 1996 hebben verkregen, mogen motorrijwielen besturen met een maximale cilinderinhoud van 125 cm3, zonder beperkingen aan het vermogen (kW). Deze bevoegdheid blijft van kracht totdat het rijbewijs verloopt. Bij afgifte van een nieuw rijbewijs na intrekking mag de houder slechts voertuigen van categorie A1 besturen overeenkomstig Richtlijn 2006/126/EG. De verlenging of de afgifte van een rijbewijs in andere gevallen dan na intrekking doet geen afbreuk aan de eerdere rechten.

2.

Houders van rijbewijzen die vóór 1 juli 1996 een bevoegdheid voor categorie B hebben verkregen, mogen personenvoertuigen besturen met een maximaal toegestane massa van meer dan 3,5 t, mits het voertuig als een personenvoertuig en niet als een lichte vrachtwagen geregistreerd is. Deze bevoegdheid blijft van kracht totdat het rijbewijs verloopt. Bij afgifte van een nieuw rijbewijs na intrekking mag de houder slechts voertuigen van categorie B besturen overeenkomstig Richtlijn 2006/126/EG. De verlenging of de afgifte van een rijbewijs in andere gevallen dan na intrekking doet geen afbreuk aan de eerdere rechten.

3.

Categorie AM is in Zweden op 1 oktober 2009 als nationale categorie ingevoerd.

4.

Houders van rijbewijzen die vóór 19 januari 2013 een bevoegdheid voor categorie A1 of A hebben verkregen, mogen motorrijwielen op vier wielen besturen. Deze bevoegdheid blijft van kracht totdat het rijbewijs verloopt. Bij afgifte van een nieuw rijbewijs na intrekking mag de houder slechts voertuigen van categorie A1 of A besturen overeenkomstig Richtlijn 2006/126/EG. De verlenging of de afgifte van een rijbewijs in andere gevallen dan na intrekking doet geen afbreuk aan de eerdere rechten.

5.

Houders van rijbewijzen die vóór 19 januari 2013 een bevoegdheid voor categorie A1 hebben verkregen, mogen A1-motorrijwielen besturen met een vermogen per gewichtseenheid van meer dan 0,1 kW/kg (nieuwe code 79.05 van 31 december 2013). Deze bevoegdheid blijft van kracht totdat het rijbewijs verloopt. Bij afgifte van een nieuw rijbewijs na intrekking mag de houder slechts voertuigen van categorie A1 besturen overeenkomstig Richtlijn 2006/126/EG. De verlenging of de afgifte van een rijbewijs in andere gevallen dan na intrekking doet geen afbreuk aan de eerdere rechten.

6.

Houders van rijbewijzen die vóór 19 januari 2013 een bevoegdheid voor categorie A hebben verkregen, mogen alleen motorrijwielen met een vermogen van meer dan 25 kW of met een vermogen per gewichtseenheid van meer dan 0,16 kW/kg besturen als zij minstens 21 jaar zijn en minstens twee jaar een rijbewijs van categorie A hebben gehad of zijn geslaagd voor een rijexamen met een motorrijwiel van dit type.

7.

Houders van rijbewijzen die vóór 19 januari 2013 een bevoegdheid voor categorie B hebben verkregen, mogen gemotoriseerde driewielers besturen, ongeacht het vermogen. Deze bevoegdheid blijft van kracht totdat het rijbewijs verloopt. Houders van rijbewijzen die na 19 januari 2013 en na intrekking een bevoegdheid voor categorie B hebben verkregen, mogen alleen gemotoriseerde driewielers met een nettovermogen van meer dan 15 kW besturen als zij minstens 21 jaar zijn en zich op Zweeds grondgebied bevinden. De verlenging of de afgifte van een rijbewijs in andere gevallen dan na intrekking doet geen afbreuk aan de eerdere rechten.

8.

Houders van rijbewijzen die vóór 19 januari 2013 een bevoegdheid voor categorie BE hebben verkregen, mogen voertuigen besturen waarvan de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen groter is dan 3,5 t (nieuwe code 79.06 van 31 december 2013). Deze bevoegdheid blijft van kracht totdat het rijbewijs verloopt. Bij afgifte van een nieuw rijbewijs na intrekking mag de houder slechts voertuigen besturen van categorie BE overeenkomstig Richtlijn 2006/126/EG. De verlenging of de afgifte van een rijbewijs in andere gevallen dan na intrekking doet geen afbreuk aan de eerdere rechten.

IN HET VERENIGD KONINKRIJK AFGEGEVEN MODELLEN

Model Verenigd Koninkrijk 1 (UK1)

Afgegeven in Groot-Brittannië van januari 1976 tot januari 1986

Omschrijving: groen langwerpig model dat gevouwen is.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model UK1 (Groot-Brittannië)

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t)

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t)

2

C

B1 79 (≤ 425 kg)

 

D

A

 

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Aanvullende informatie:

1.

Houders van een bevoegdheid categorie A mogen voertuigen uit de categorieën D1 en D1E besturen die niet worden verhuurd en zonder dat daar een beloning tegenover staat (niet voor beroepsuitoefening, geen (rechtstreeks noch onrechtstreeks) betalende passagiers) en C1E-voertuigen, mits het gezamenlijke gewicht van de aanhangwagen en het trekkende voertuig niet meer dan 8,25 t bedraagt.

2.

Zoals de houders van categorie A, maar dan alleen voor voertuigen met automatische versnellingsbak.

Model Verenigd Koninkrijk 2 (UK2)

Afgegeven in Groot-Brittannië van januari 1986 tot juni 1990

Omschrijving: roze model dat gevouwen is. Het eigenlijke rijbewijs vormt slechts een onderdeel ervan, het andere deel is de zogenoemde „counterpart”.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model UK2 (Groot-Brittannië)

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

B, BE, C1, C1E

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78

2

C

A79 (≥ 550 kg) B1 79

3

D

A

 

E

AM, A1

4

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Aanvullende informatie:

1.

Houders van een bevoegdheid categorie A mogen voertuigen uit de categorieën D1 en D1E besturen die niet worden verhuurd en zonder dat daar een beloning tegenover staat (niet voor beroepsuitoefening, geen (rechtstreeks noch onrechtstreeks) betalende passagiers) en C1E-voertuigen, mits het gezamenlijke gewicht van de aanhangwagen en het trekkende voertuig niet meer dan 8,25 t bedraagt.

2.

Zoals de houders van categorie A, maar dan alleen voor voertuigen met automatische versnellingsbak.

3.

Beperkt tot voertuigen van categorie A van het type gemotoriseerde driewieler of voertuigen van categorie B1 van het type vierwieler, met een maximaal toegestane massa ≥ 550 kg in beide gevallen.

4.

Beperkt tot voertuigen van categorie A1 met een cilinderinhoud ≤ 50 cm3 en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid ≤ 50 km/h.

Model Verenigd Koninkrijk 3 (UK3)

Afgegeven in Groot-Brittannië van juni 1990 t/m december 1996

Omschrijving: roze en groen model dat gevouwen is. Het eigenlijke rijbewijs vormt slechts een onderdeel ervan, het andere deel is de zogenoemde „counterpart”.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model UK3 (Groot-Brittannië)

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B, C1E

2

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

3

B1 (invalidenwagens)

4

F, G, H, K, L

 

 

Aanvullende informatie:

1.

Beperkt tot voertuigen van categorie A van het type gemotoriseerde driewieler of voertuigen van categorie B1 van het type vierwieler, met een maximaal toegestane massa ≥ 550 kg in beide gevallen.

2.

Houders van een bevoegdheid categorie A mogen voertuigen uit de categorieën D1 en D1E besturen die niet worden verhuurd en zonder dat daar een beloning tegenover staat (niet voor beroepsuitoefening, geen (rechtstreeks noch onrechtstreeks) betalende passagiers) en C1E-voertuigen, mits het gezamenlijke gewicht van de aanhangwagen en het trekkende voertuig niet meer dan 8,25 t bedraagt.

3.

Beperkt tot voertuigen van categorie A1 met een cilinderinhoud ≤ 50 cm3 en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid ≤ 50 km/h.

4.

Nationale categorie die voertuigen omvat met een massa ≤ 254 kg die voor invaliden zijn ontworpen en gebouwd.

Model Verenigd Koninkrijk 4 (UK4)

Afgegeven in Groot-Brittannië van januari 1997 tot maart 2000

Omschrijving: roze en groen model dat gevouwen is. Het eigenlijke rijbewijs vormt slechts een onderdeel ervan, het andere deel is de zogenoemde „counterpart”.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model UK4 (Groot-Brittannië)

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invalidenwagens)

F, G, H, K, P

 

3

Aanvullende informatie:

1.

Beperkt tot voertuigen van categorie A van het type gemotoriseerde driewieler of voertuigen van categorie B1 van het type vierwieler, met een maximaal toegestane massa ≥ 550 kg in beide gevallen.

2.

Beperkt tot voertuigen van categorie A1 met een cilinderinhoud ≤ 50 cm3 en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid ≤ 50 km/h.

3.

Uitsluitend verstrekt aan bestuurders die hiervoor vóór 12 november 1999 bevoegd waren.

De afgifteperioden van de modellen UK4 en UK5 overlappen elkaar.

Model Verenigd Koninkrijk 5 (UK5)

Afgegeven in Groot-Brittannië van juli 1998 tot 19 januari 2013

Omschrijving: plastic kaartmodel overeenkomstig bijlage I bis bij Richtlijn 91/439/EEG.

De zogenoemde „counterpart”, waarop veroordelingen voor verkeersovertredingen worden aangetekend, wordt afzonderlijk afgegeven. De afgifteperiode van dit model overlapt gedeeltelijk de afgifteperiode van model UK4 als gevolg van een stapsgewijze invoering van het nieuwe model.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model UK5 (Groot-Brittannië)

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invalidenwagens)

F, G, H, K, P

 

3

Aanvullende informatie:

1.

Beperkt tot voertuigen van categorie A van het type gemotoriseerde driewieler of voertuigen van categorie B1 van het type vierwieler, met een maximaal toegestane massa ≥ 550 kg in beide gevallen.

2.

Beperkt tot voertuigen van categorie A1 met een cilinderinhoud ≤ 50 cm3 en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid ≤ 50 km/h.

3.

Uitsluitend verstrekt aan bestuurders die hiervoor vóór 12 november 1999 bevoegd waren.

Model Verenigd Koninkrijk 6 (UK6)

Afgegeven in Noord-Ierland van 1 april 1999 tot 19 januari 2013

Omschrijving: plastic kaartmodel overeenkomstig bijlage I bis bij Richtlijn 91/439/EEG.

De zogenoemde „counterpart”, waarop veroordelingen voor verkeersovertredingen worden aangetekend, wordt afzonderlijk afgegeven.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model UK6 (Noord-Ierland)

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invalidenwagens)

 

F, G, H, K

 

Aanvullende informatie

1.

Beperkt tot voertuigen van categorie A van het type gemotoriseerde driewieler of voertuigen van categorie B1 van het type vierwieler, met een maximaal toegestane massa ≥ 550 kg in beide gevallen.

2.

Beperkt tot voertuigen van categorie A1 met een cilinderinhoud ≤ 50 cm3 en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid ≤ 50 km/h.

Model Verenigd Koninkrijk 7 (UK7)

Afgegeven in Gibraltar van 2 december 1990 t/m 15 januari 1997

Omschrijving: roze papieren model bestaande uit zes bladzijden overeenkomstig bijlage I bij Eerste Richtlijn 80/1263/EEG (2).

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model UK7 (Gibraltar)

Gelijkwaardige categorieën

A

A, B1 79 (≤ 400 kg) alleen driewielers

B

B, B1 (alleen vierwielers)

BE

BE

C

C, C1

CE

CE. C1E

C1

BE, C, C1E en CE, en voor houders van categorie D: D1E en DE

D

D, D1

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Model Verenigd Koninkrijk 8 (UK8)

Afgegeven in Gibraltar van 16 januari 1997 t/m 24 augustus 2006

Omschrijving: roze papieren model bestaande uit zes bladzijden overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn 91/439/EEG.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model UK8 (Gibraltar)

Gelijkwaardige categorieën

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Model Verenigd Koninkrijk 9 (UK9)

Afgegeven in Gibraltar vanaf 15 augustus 2006

Omschrijving: roze papieren model bestaande uit zes bladzijden overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn 91/439/EEG. Zoals model UK8, maar de voorzijde is gewijzigd om rekening te houden met de toetreding van nieuwe lidstaten.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model UK9 (Gibraltar)

Gelijkwaardige categorieën

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

IN IJSLAND AFGEGEVEN MODELLEN

Model IJsland 1 (ÍS1)

Afgegeven in IJsland van 12 april 1960 tot 1981

Omschrijving: groen papier, gelamineerd, bestaande uit twee bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model ÍS1

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Aanvullende informatie:

1.

De rijbevoegdheid voor categorie C heeft alleen betrekking op het besturen van een voertuig van categorie B en/of E voor de uitoefening van een beroep en is niet relevant in het kader van Richtlijn 91/439/EEG.

Model IJsland 2 (ÍS2)

Afgegeven in IJsland van 1981 tot 1 maart 1988

Omschrijving: roze papier, gelamineerd, bestaande uit twee bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model ÍS2

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Aanvullende informatie:

1.

De rijbevoegdheid voor categorie C heeft alleen betrekking op het besturen van een voertuig van categorie B en/of E voor de uitoefening van een beroep en is niet relevant in het kader van Richtlijn 91/439/EEG.

Model IJsland 3 (ÍS3)

Afgegeven in IJsland van 1 maart 1988 t/m 31 mei 1993

Omschrijving: roze papier, gelamineerd, bestaande uit twee bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model ÍS3

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Aanvullende informatie:

1.

De rijbevoegdheid voor categorie C heeft alleen betrekking op het besturen van een voertuig van categorie B en/of E voor de uitoefening van een beroep en is niet relevant in het kader van Richtlijn 91/439/EEG.

Model IJsland 4 (ÍS4)

Afgegeven in IJsland van 1 juni 1993 t/m 14 augustus 1997

Omschrijving: roze papier, gelamineerd, bestaande uit twee bladzijden.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model ÍS4

Gelijkwaardige categorieën

Opmerkingen

A

A

 

B

B, BE

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Aanvullende informatie:

1.

De rijbevoegdheid voor categorie C heeft alleen betrekking op het besturen van een voertuig van categorie B en/of E voor de uitoefening van een beroep en is niet relevant in het kader van Richtlijn 91/439/EEG.

Model IJsland 5 (ÍS5)

Afgegeven in IJsland vanaf 15 augustus 1997

Omschrijving: plastic kaartmodel overeenkomstig bijlage I bis bij Richtlijn 91/439/EEG.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model ÍS5

Gelijkwaardige categorieën

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

IN LIECHTENSTEIN AFGEGEVEN MODELLEN

Model Liechtenstein 1 (FL1)

Afgegeven in Liechtenstein van 1978 tot 1993

Omschrijving: blauw papieren model, formaat A5.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model FL1

Gelijkwaardige categorieën

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B (voor uitoefening van beroep)

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Model Liechtenstein 2 (FL2)

Afgegeven in Liechtenstein van 1993 tot april 2003

Omschrijving: blauw papieren model, formaat: A5.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model FL2

Gelijkwaardige categorieën

AM

A1

A1

A2

A

A

A2 — 79 (≤ 400 kg)

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Model Liechtenstein 3 (FL3)

Afgegeven in Liechtenstein vanaf april 2003

Omschrijving: creditcardformaat, EU-model.

Gelijkwaardigheidstabel

Categorieën van model FL3

Gelijkwaardige categorieën

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, M

IN NOORWEGEN AFGEGEVEN MODELLEN

Algemene opmerking voor alle modellen: alle Noorse rijbewijzen hebben voorgedrukte tekst in „bokmål” of in „nynorsk”. De twee taalvormen hebben dezelfde status. De woorden „førerkort” en „Norge” geven aan dat de tekst in „bokmål” is; de woorden „førarkort” en „Noreg” geven aan dat de tekst in „nynorsk” is.

Model Noorwegen 1 (N1)

Afgegeven in Noorwegen van 23 april 1967 t/m 31 maart 1979

Omschrijving: donkergroene omslag. Zes bladzijden gevouwen op A7-formaat. Het woord „Førerkort” of „Førarkort” is op de voorzijde van de omslag gedrukt.

Gelijkwaardigheidstabel