ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2014.068.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 68

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
7 maart 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2014/115/EU

 

*

Besluit van de Raad van 2 december 2013 betreffende de sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

1

 

 

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

2

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

7.3.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 68/1


BESLUIT VAN DE RAAD

van 2 december 2013

betreffende de sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

(2014/115/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de instemming van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De onderhandelingen over de herziening van de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA 1994) zijn in januari 1999 van start gegaan, overeenkomstig artikel XXIV, lid 7, onder b) en c), van de GPA 1994.

(2)

De onderhandelingen werden gevoerd door de Commissie, in overleg met het op grond van artikel 207, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie opgerichte comité.

(3)

Op 15 december 2011 hebben de partijen bij de GPA 1994 op ministerieel niveau politieke overeenstemming bereikt over de resultaten van de onderhandelingen. Deze politieke overeenstemming werd bevestigd met de vaststelling door het GPA-comité op 30 maart 2012 van een besluit betreffende de resultaten van de onderhandelingen. Door middel van dat besluit, waarin het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (het „protocol”) is opgenomen, authenticeerden de partijen bij de GPA 1994 de tekst van het protocol en stelden zij het protocol open voor aanvaarding door de genoemde partijen.

(4)

Het protocol moet namens de Unie worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten wordt hierbij goedgekeurd namens de Europese Unie.

De tekst van het protocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die bevoegd is (zijn) om namens de Unie de akte van aanvaarding neer te leggen als bedoeld in punt 3 van het protocol en overeenkomstig artikel XXIV, lid 9, van de GPA 1994, waarmee de instemming van de Unie om door het protocol gebonden te zijn tot uiting wordt gebracht (1).

Artikel 3

Dit protocol wordt niet aldus uitgelegd dat daaraan rechten kunnen worden ontleend of dat het verplichtingen bevat waarop bij rechterlijke instanties van de Unie of de lidstaten een rechtstreeks beroep kan worden gedaan.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 2 december 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

E. GUSTAS


(1)  De datum van inwerkingtreding van het protocol wordt door het secretariaat-generaal van de Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.


7.3.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 68/2


VERTALING

PROTOCOL

tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

Bijlage bij het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

Aanhangel I Definitieve aanbiedingen in het kader van aanhangesel I van de GPA-Partijen in de onderhandelingen inzake het GPA-toepassingsgebied

Definitief aanbod in het kader van Aanhangsel I van de Republiek Armenië

Definitief aanbod in het kader van Aanhangel I van Canada

Toekomstige verbintenissen in het kader van Aanhangsel I van de Europese Unie (Definitief)

Definitief aanbod in het kader van Aanhangsel I van Hongkong, China

Definitief aanbod in het kader van Aanhangsel I van IJsland

Definitief aanbod in het kader van Aanhangsel I van Israël

Definitief aanbod in het kader van Aanhangsel I van Japan

Definitief aanbod in het kader van Aanhangsel I van de Republiek Korea

Definitief aanbod in het kader van Aanhangsel I van het Vorstendom Liechtenstein

Definitief aanbod in het kader van Aanhangsel I van het Koninkrijk der Nederlanden voor wat Aruba betreft

Definitief aanbod in het kader van Aanhangsel I van Noorwegen

Definitief aanbod in het kader van Aanhangsel I van Singapore

Definitief aanbod in het kader van Aanhangsel I van Zwitserland

Definitief aanbod in het kader van Aanhangsel I van het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu*

Definitief aanbod in het kader van Aanhangsel I van de Verenigde Staten

Aanhangsel II

Aanhangsel III

Aanhangsel IV

DE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN, gedaan te Marrakesh op 15 april 1994 (hierna „de overeenkomst van 1994” genoemd),

NA HET VOEREN van verdere onderhandelingen conform artikel XXIV, lid 7, onder b) en c), van de overeenkomst van 1994;

ZIJN HIERBIJ HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1.

De preambule, de artikelen I tot en met XXIV en de aanhangsels bij de overeenkomst van 1994 worden geschrapt en vervangen door de bepalingen zoals uiteengezet in de bijlage bij dit protocol.

2.

Dit protocol staat open voor aanvaarding door de partijen bij de overeenkomst van 1994.

3.

Dit protocol treedt voor die partijen bij de overeenkomst van 1994 die hun akte van aanvaarding hebben nedergelegd in werking op de 30e dag nadat twee derde van de partijen bij de overeenkomst van 1994 hun akte van aanvaarding hebben nedergelegd. Daarna treedt dit protocol voor elke partij bij de overeenkomst van 1994 die haar akte van aanvaarding van dit protocol heeft nedergelegd in werking op de 30e dag na nederlegging van haar akte van aanvaarding.

4.

Dit protocol wordt nedergelegd bij de directeur-generaal van de WTO, die elke partij bij de overeenkomst van 1994 terstond voorziet van een gewaarmerkt exemplaar van dit protocol, alsmede van een kennisgeving van elke aanvaarding van het protocol.

5.

Dit protocol wordt geregistreerd in overeenstemming met de bepalingen van artikel 102 van het Handvest van de Verenigde Naties.

Gedaan te Genève, de dertigste maart tweeduizend en twaalf in één exemplaar in de Engelse, de Franse en de Spaanse taal, zijnde elke tekst authentiek, tenzij met betrekking tot de hieraan gehechte aanhangsels anders is bepaald.


BIJLAGE BIJ HET PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

PREAMBULE

DE PARTIJEN BIJ DEZE OVEREENKOMST (hierna „de partijen” genoemd),

ERKENNENDE dat er behoefte is aan een effectief multilateraal kader voor overheidsopdrachten, met het oog op het verwezenlijken van een grotere liberalisering en uitbreiding van, en een verbetering van het kader voor de internationale handel;

ERKENNENDE dat maatregelen betreffende overheidsopdrachten niet zodanig moeten worden opgesteld, aangenomen of toegepast dat zij bescherming bieden aan binnenlandse leveranciers, goederen of diensten of een onderscheid maken tussen buitenlandse leveranciers, goederen of diensten;

ERKENNENDE dat de integriteit en de voorspelbaarheid van stelsels voor overheidsopdrachten wezenlijk deel uitmaken van het efficiënt en effectief beheer van publieke middelen, de prestaties van de economieën van de partijen en het functioneren van het multilaterale handelssysteem;

ERKENNENDE dat de procedurele verplichtingen in het kader van deze overeenkomst voldoende flexibel moeten zijn om recht te doen aan de specifieke omstandigheden van elke partij;

ERKENNENDE dat rekening moet worden gehouden met de behoeften van ontwikkelingslanden op het gebied van ontwikkeling, financiën en handel, in het bijzonder met die van de minst ontwikkelde landen;

ERKENNENDE dat het van belang is te beschikken over transparante maatregelen betreffende overheidsopdrachten, op transparante en onpartijdige wijze uitvoering te geven aan overheidsopdrachten, alsmede belangenverstrengeling en corrupte praktijken te vermijden, overeenkomstig de toepasselijke internationale instrumenten, waaronder het VN-Verdrag tegen corruptie;

ERKENNENDE dat het van belang is voor de overheidsopdrachten waarop deze overeenkomst betrekking heeft, gebruik te maken van elektronische middelen en het gebruik daarvan aan te moedigen;

GELEID DOOR DE WENS de aanvaarding van en toetreding tot deze overeenkomst door leden van de WTO die geen partij bij deze overeenkomst zijn, aan te moedigen;

ZIJN HIERBIJ HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel I

Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a)

handelsgoederen of -diensten: goederen en diensten die in de regel in de handel worden verkocht of te koop worden aangeboden aan, en in de regel worden aangekocht door niet-overheidskopers voor niet-overheidsdoeleinden;

b)

Comité: het Comité voor overheidsopdrachten, ingesteld bij artikel XXI, lid 1;

c)

constructiedienst: een dienst die gericht is op de uitvoering, ongeacht op welke wijze, van bouwwerkzaamheden of civieltechnische werken, gebaseerd op afdeling 51 van de voorlopige centrale productenclassificatie (CPC) van de Verenigde Naties;

d)

land: elk afzonderlijk douanegebied dat partij is bij deze overeenkomst. Ingeval een afzonderlijk douanegebied partij is bij deze overeenkomst, wordt een uitdrukking in deze overeenkomst, wanneer deze nader wordt omschreven met het woord „nationaal”, geïnterpreteerd als betrekking hebbend op dat douanegebied, tenzij anders aangegeven;

e)

dag: kalenderdag;

f)

elektronische veiling: een zich herhalend proces waarbij leveranciers langs elektronische weg nieuwe prijzen opgeven, dan wel nieuwe waarden voor kwantificeerbare, niet op de prijs betrekking hebbende en met de evaluatiecriteria samenhangende onderdelen van de inschrijving, of beide, en waardoor een rangorde van de inschrijvingen tot stand komt of de rangorde wordt gewijzigd;

g)

schriftelijk: betreft elke formulering in woorden of cijfers die kan worden gelezen, gereproduceerd of later medegedeeld. De term „schriftelijk” kan ook betrekking hebben op elektronisch verzonden en opgeslagen informatie;

h)

onderhandse aanbesteding: een procedure waarbij de aanbestedende dienst contact zoekt met een leverancier of leveranciers van zijn keuze;

i)

maatregel: een wet, voorschrift, procedure, administratief richtsnoer of praktijk of een handeling van een aanbestedende dienst betreffende een hier bedoelde overheidsopdracht;

j)

lijst voor veelvuldig gebruik: een door een aanbestedende dienst opgestelde lijst van leveranciers die voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan die lijst, waarvan de aanbestedende dienst meer dan eens gebruik denkt te zullen maken;

k)

bericht van aanbesteding: een bekendmaking van een aanbestedende dienst waarbij belangstellende leveranciers worden uitgenodigd een verzoek om deelname in te dienen, zich in te schrijven of beide;

l)

compensatie: een voorwaarde of verbintenis die de plaatselijke ontwikkeling aanmoedigt of de betalingsbalans van een partij verbetert, zoals het gebruik van interne producten, het in licentie geven van technologie, investeringen, compenserende handel en dergelijke;

m)

openbare aanbesteding: een aanbestedingsprocedure waarbij alle belangstellende leveranciers kunnen inschrijven;

n)

persoon: een natuurlijke persoon of rechtspersoon;

o)

aanbestedende dienst: een entiteit die onder bijlage 1, 2 of 3 van aanhangsel I van een partij valt;

p)

erkende leverancier: een leverancier die door een aanbestedende dienst is erkend als leverancier die aan de voorwaarden voor deelname voldoet;

q)

aanbesteding met voorafgaande selectie; een aanbestedingsprocedure waarbij slechts erkende leveranciers door de aanbestedende dienst tot inschrijven worden uitgenodigd;

r)

diensten: omvat constructiediensten, tenzij anders bepaald;

s)

norm: een door een erkend orgaan goedgekeurd document dat bepaalde voor algemeen en herhaald gebruik bestemde regels, richtlijnen of kenmerken van producten of diensten of daarmee verband houdende processen en productiemethoden bevat, waarvan de naleving niet verplicht is. Het kan ook geheel of ten dele betrekking hebben op terminologische elementen, symbolen en voorschriften betreffende verpakking, markering of etikettering die van toepassing zijn op een product, dienst, proces of productiemethode;

t)

leverancier: een persoon of groep personen die goederen of diensten levert of kan leveren, en

u)

technische specificaties: een vereiste in een aanbestedingsprocedure waarin:

i)

de kenmerken van de aan te schaffen goederen of diensten worden omschreven, zoals kwaliteit, prestaties en veiligheid en afmetingen, dan wel de processen of methoden voor productie of levering; of

ii)

terminologische elementen, symbolen en voorschriften betreffende verpakking, markering of etikettering die van toepassing zijn op een product of dienst, worden omschreven.

Artikel II

Toepassingsgebied

1.   Deze overeenkomst is van toepassing op alle maatregelen inzake de hierna genoemde overheidsopdrachten, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk via elektronische weg worden uitgevoerd.

2.   De onder deze overeenkomst vallende overheidsopdrachten betreffen de aanschaf voor overheidsdoeleinden van:

a)

goederen, diensten of een combinatie daarvan

i)

zoals aangegeven in de bijlagen van elke partij bij aanhangsel I, en

ii)

die niet worden aangeschaft met het oog op commerciële verkoop of wederverkoop of voor gebruik bij de productie of levering van goederen of diensten voor commerciële verkoop of wederverkoop;

b)

met welke contractuele middelen dan ook, waaronder: koop, lease, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie;

c)

waarvan de waarde, berekend overeenkomstig de leden 6 tot en met 8, ten tijde van de publicatie van het bericht van aanbesteding overeenkomstig artikel VII, gelijk is aan of meer bedraagt dan de desbetreffende drempelwaarde die vermeld is in de bijlagen van een partij bij aanhangsel I;

d)

door een aanbestedende dienst, en

e)

die niet anderszins van de reikwijdte van deze overeenkomst is uitgesloten ingevolge lid 3 of de bijlagen van een partij bij aanhangsel I.

3.   Tenzij anders bepaald in de bijlagen van een partij bij aanhangsel I, is deze overeenkomst niet van toepassing op:

a)

de verwerving of huur van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende goederen of de rechten daarop;

b)

niet-contractuele overeenkomsten of enige vorm van bijstand die een partij verleent, met inbegrip van samenwerkingsovereenkomsten, subsidies, leningen, kapitaalinjecties, garanties en fiscale stimuleringsmaatregelen;

c)

de aanschaf of verwerving van belastingadviesdiensten of bewaardiensten, vereffenings- en managementdiensten voor gereglementeerde financiële instellingen of van diensten in verband met de verkoop, aflossing en distributie van de overheidsschuld, met inbegrip van leningen, staatsobligaties, bankbiljetten en andere effecten;

d)

arbeidsovereenkomsten voor werk bij de overheid;

e)

opdrachten die worden aanbesteed:

i)

met het specifieke doel internationale bijstand, met inbegrip van ontwikkelingshulp, te verlenen;

ii)

in het kader van een bijzondere procedure of krachtens een bijzondere voorwaarde van een internationale overeenkomst betreffende de legering van strijdkrachten of betreffende de gezamenlijke uitvoering van een project door de ondertekenende landen; of

iii)

in het kader van een bijzondere procedure of krachtens een bijzondere voorwaarde van een internationale organisatie, of gefinancierd door een internationale subsidie, lening of andere vorm van steun, wanneer die procedure of voorwaarde niet in overeenstemming is met deze overeenkomst.

4.   Elke partij verstrekt in de haar betreffende bijlagen bij aanhangsel I de volgende informatie:

a)

in bijlage 1: de entiteiten van de centrale overheid waarvan de aanbestedingen onder deze overeenkomst vallen;

b)

in bijlage 2: de entiteiten van de lagere overheid waarvan de aanbestedingen onder deze overeenkomst vallen;

c)

in bijlage 3: alle overige entiteiten waarvan de aanbestedingen onder deze overeenkomst vallen;

d)

in bijlage 4: de goederen die onder deze overeenkomst vallen;

e)

in bijlage 5: de diensten, andere dan constructiediensten, die onder deze overeenkomst vallen;

f)

in bijlage 6: de constructiediensten die onder deze overeenkomst vallen, en

g)

in bijlage 7: eventuele algemene aantekeningen.

5.   Indien een aanbestedende dienst, in het kader van een onder deze overeenkomst vallende overheidsopdracht, van niet in de bijlagen voor de betrokken partij bij aanhangsel I genoemde personen verlangt dat zij opdrachten plaatsen met inachtneming van bijzondere voorschriften, dan is artikel IV mutatis mutandis van toepassing op die voorschriften.

6.   Bij het schatten van de waarde van een opdracht om te bepalen of deze onder de bepalingen van deze overeenkomst valt, dient een aanbestedende dienst:

a)

die opdracht niet in afzonderlijke opdrachten te verdelen of een bijzondere methode voor het schatten van de waarde van de opdracht te gebruiken om deze geheel of gedeeltelijk buiten de toepassing van deze overeenkomst te doen vallen, en

b)

de geschatte maximale totale waarde van de opdracht gerekend over de gehele looptijd daarvan in de beoordeling mee te nemen, ongeacht of de opdracht gegund is aan één of aan meer leveranciers, en daarbij alle vormen van vergoeding in aanmerking te nemen, met inbegrip van:

i)

premies, honoraria, provisies, commissielonen en rente, en

ii)

de totale waarde van verschillende opties, indien de aanbesteding daartoe de mogelijkheid biedt.

7.   Indien een bepaald vereiste met betrekking tot een opdracht aanleiding geeft tot het plaatsen van meer dan één opdracht of tot het plaatsen van de opdracht in afzonderlijke percelen (hierna „herhalingsopdrachten” genoemd), moet de berekening van de geschatte maximale totale waarde gebaseerd zijn op:

a)

de waarde van herhalingsopdrachten betreffende soortgelijke goederen of diensten in de voorafgaande periode van 12 maanden of het voorafgaande boekjaar van de aanbestedende dienst, indien mogelijk gecorrigeerd op grond van verwachte wijzigingen in hoeveelheid of waarde gedurende de volgende 12 maanden van de goederen of diensten; of

b)

de geraamde waarde van herhalingsopdrachten betreffende soortgelijke goederen of diensten die zullen worden gegund in de periode van 12 maanden volgende op de eerste opdracht of het boekjaar van de aanbestedende dienst.

8.   In het geval van opdrachten door leasing, huur of huurkoop van goederen of diensten of in het geval van opdrachten waarvan de totale prijs niet vaststaat, wordt de geraamde waarde van de opdracht berekend op de volgende grondslag:

a)

bij opdrachten met een vaste looptijd:

i)

de totale geschatte maximale waarde voor de gehele looptijd wanneer die ten hoogste 12 maanden bedraagt; of

ii)

de totale geschatte maximale waarde met inbegrip van de geraamde restwaarde wanneer de looptijd meer dan 12 maanden bedraagt;

b)

bij opdrachten voor onbepaalde duur, het maandelijks te betalen bedrag vermenigvuldigd met 48, en

c)

wanneer het niet zeker is of de opdracht een vaste looptijd heeft dan wel voor onbepaalde tijd is, wordt het onder b) bepaalde toegepast.

Artikel III

Veiligheid en algemene uitzonderingen

1.   Geen enkele bepaling van deze overeenkomst mag zodanig worden uitgelegd dat zij een partij belet maatregelen te nemen of verplicht gegevens te verstrekken die zij nodig acht ter bescherming van haar wezenlijke veiligheidsbelangen ten aanzien van opdrachten voor de aanschaf van wapens, munitie of oorlogstuig of aanschaffingen die onontbeerlijk zijn voor de nationale veiligheid of voor de nationale defensie.

2.   Onder het voorbehoud dat de hieronder bedoelde maatregelen niet zodanig worden toegepast dat zij een middel vormen tot willekeurige of ongerechtvaardigde discriminatie tussen de partijen waar dezelfde omstandigheden gelden, of een verkapte beperking van de internationale handel, wordt niets in deze overeenkomst uitgelegd als een beletsel voor het opleggen of toepassen van maatregelen die:

a)

noodzakelijk zijn ter bescherming van de openbare zeden, orde of veiligheid;

b)

noodzakelijk zijn voor de bescherming van het leven of de gezondheid van mens, dier of plant;

c)

noodzakelijk zijn ter bescherming van de intellectuele eigendom; of

d)

betrekking hebben op goederen of diensten van personen met een handicap, liefdadigheidsinstellingen of gevangenisarbeid.

Artikel IV

Algemene beginselen

1.   Ten aanzien van alle maatregelen op het gebied van de in deze overeenkomst bedoelde overheidsopdrachten bieden de partijen, inclusief hun aanbestedende diensten, onmiddellijk en onvoorwaardelijk aan de goederen en diensten van andere partijen en aan de leveranciers van andere partijen die goederen of diensten van de partijen aanbieden, een behandeling die niet minder gunstig is dan de behandeling die de partijen, inclusief hun aanbestedende diensten, bieden voor:

a)

binnenlandse goederen, diensten en leveranciers, en

b)

goederen, diensten en leveranciers van een andere partij.

2.   Ten aanzien van alle maatregelen op het gebied van de in deze overeenkomst bedoelde overheidsopdrachten, waarborgen de partijen, inclusief hun aanbestedende diensten, dat zij:

a)

een plaatselijk gevestigde leverancier niet minder gunstig behandelen dan een andere plaatselijk gevestigde leverancier op grond van de mate waarin het kapitaal ervan of de zeggenschap erover in buitenlandse handen is; of

b)

een plaatselijk gevestigde leverancier niet discrimineren op grond van het feit dat de goederen of diensten die door die leverancier voor een bepaalde opdracht worden aangeboden, afkomstig zijn van een andere partij.

3.   Wanneer een onder deze overeenkomst vallende overheidsopdracht wordt aanbesteed met gebruikmaking van elektronische middelen:

a)

ziet de aanbestedende dienst erop toe dat voor de aanbesteding, waaronder ook voor de authenticatie en encryptie van informatie, informatietechnologiesystemen en software worden gebruikt die algemeen beschikbaar zijn en interoperabel met andere algemeen beschikbare informatietechnologiesystemen en software, en

b)

hanteert de aanbestedende dienst mechanismen die de integriteit van verzoeken om deelname en van inschrijvingen waarborgen en het tijdstip van ontvangst registreren en ongeoorloofde toegang voorkomen.

4.   Aanbestedende diensten zien erop toe dat onder deze overeenkomst vallende overheidsopdrachten worden aanbesteed op een transparante en onpartijdige wijze die:

a)

in overeenstemming is met deze overeenkomst, waarbij gebruik wordt gemaakt van openbare aanbesteding, aanbestedingsprocedures met voorafgaande selectie en onderhandse aanbestedingsprocedures;

b)

belangenverstrengeling vermijdt, en

c)

corrupte praktijken voorkomt.

5.   Ten behoeve van onder deze overeenkomst vallende overheidsopdrachten passen de partijen op uit de andere partij ingevoerde goederen of door de andere partij verleende diensten geen oorsprongsregels toe die afwijken van de oorsprongsregels die de partij op dat moment op de invoer van goederen of de verlening van diensten uit de andere partij in het normale handelsverkeer toepast.

6.   De partijen, inclusief hun aanbestedende diensten, mogen met betrekking tot onder deze overeenkomst vallende overheidsopdrachten geen compensaties vragen, in aanmerking nemen, eisen of opleggen.

7.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op: douanerechten en heffingen van ongeacht welke aard die bij invoer of in verband met invoer worden geïnd, noch op de wijze van inning van dergelijke rechten en heffingen, noch op andere invoerregelingen en -formaliteiten, noch op maatregelen die gevolgen hebben voor de handel in diensten anders dan maatregelen betreffende onder deze overeenkomst vallende overheidsopdrachten.

Artikel V

Ontwikkelingslanden

1.   In onderhandelingen aangaande de toetreding tot, en in de tenuitvoerlegging en het beheer van, deze overeenkomst houden de partijen in bijzondere mate rekening met de behoeften en omstandigheden op het gebied van ontwikkeling, financiën en handel van de ontwikkelingslanden en de minst ontwikkelde landen (hierna gezamenlijk „ontwikkelingslanden” genoemd, tenzij specifiek anders aangeduid), waarbij zij zich er rekenschap van geven dat deze behoeften en omstandigheden van land tot land aanzienlijk kunnen verschillen. Zoals bepaald in dit artikel en op verzoek bieden de partijen een bijzondere en aan de omstandigheden aangepaste behandeling aan:

a)

de minst ontwikkelde landen, en

b)

elk ander ontwikkelingsland, daar waar en in de mate waarin deze bijzondere en aan de omstandigheden aangepaste behandeling tegemoetkomt aan de ontwikkelingsbehoeften van dat land.

2.   Wanneer een ontwikkelingsland toetreedt tot deze overeenkomst, hanteren alle partijen voor de goederen, diensten en leveranciers van dat land het meest gunstige toepassingsgebied dat zij in hun bijlagen bij aanhangsel I hanteren voor enige andere partij bij deze overeenkomst, afhankelijk van de voorwaarden die tussen de partij en het ontwikkelingsland zijn overeengekomen om een passend evenwicht te bewaren tussen de kansen die in het kader van deze overeenkomst worden geboden.

3.   Op basis van zijn ontwikkelingsbehoeften en met instemming van de partijen kan een ontwikkelingsland een of meer van de volgende overgangsmaatregelen aannemen of handhaven, gedurende een overgangsperiode en volgens een tijdschema dat wordt beschreven in de desbetreffende bijlagen bij aanhangsel I van het ontwikkelingsland in kwestie en dat op een zodanige wijze wordt toegepast dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen de overige partijen:

a)

een prijspreferentieprogramma, mits:

i)

de preferentie uitsluitend geldt voor dat deel van de aanbesteding dat goederen of diensten omvat die afkomstig zijn uit het ontwikkelingsland dat de preferentie toepast, dan wel goederen of diensten die afkomstig zijn uit andere ontwikkelingslanden, ten aanzien waarvan het ontwikkelingsland dat de preferentie toepast op grond van een preferentiële overeenkomst verplicht is nationale behandeling te bieden, op voorwaarde dat, wanneer het andere ontwikkelingsland partij is bij deze overeenkomst, eventueel door het Comité gestelde voorwaarden van toepassing zijn op deze behandeling, en

ii)

het programma transparant is en de preferentie en de toepassing ervan in de overheidsopdracht duidelijk worden beschreven in het bericht van aanbesteding;

b)

een compensatie, mits een eventuele voorwaarde voor, of overweging van, het eisen van de compensatie duidelijk wordt beschreven in het bericht van aanbesteding;

c)

geleidelijke toevoeging van specifieke entiteiten of sectoren, en

d)

een drempelwaarde die hoger is dan de vaste drempelwaarde.

4.   In de onderhandelingen over toetreding tot deze overeenkomst kunnen de partijen met betrekking tot elke specifieke verplichting in het kader van deze overeenkomst, met uitzondering van artikel IV, lid 1, onder b), instemmen met uitgestelde toepassing, terwijl het toetredende ontwikkelingsland de verplichting ten uitvoer legt. De tenuitvoerleggingsperiode is:

a)

voor een minst ontwikkeld land: vijf jaar na de toetreding tot deze overeenkomst, en

b)

voor elk ander ontwikkelingsland: slechts de periode die noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van de specifieke verplichting en maximaal drie jaar.

5.   Ontwikkelingslanden die een tenuitvoerleggingsperiode hebben bedongen voor een verplichting zoals bedoeld in lid 4, vermelden in de hen betreffende bijlage 7 bij aanhangsel I de overeengekomen tenuitvoerleggingsperiode, de specifieke verplichting waarop de tenuitvoerleggingsperiode van toepassing is en alle eventuele tussentijdse verplichtingen waarmee zij hebben ingestemd en die zij gedurende de tenuitvoerleggingsperiode moeten vervullen.

6.   Nadat deze overeenkomst voor een ontwikkelingsland in werking is getreden, kan het Comité, op verzoek van het ontwikkelingsland:

a)

de overgangsperiode verlengen voor een maatregel die is aangenomen of gehandhaafd in het kader van lid 3 of voor een tenuitvoerleggingsperiode die is bedongen in het kader van lid 4; of

b)

zijn goedkeuring verlenen aan de aanneming van een nieuwe overgangsmaatregel in het kader van lid 3, in bijzondere omstandigheden die niet waren voorzien tijdens het toetredingsproces.

7.   Een ontwikkelingsland dat een overgangsmaatregel in het kader van lid 3 of 6, een tenuitvoerleggingsperiode in het kader van lid 4 of een verlenging in het kader van lid 6 heeft bedongen, treft tijdens de overgangsperiode of de tenuitvoerleggingsperiode die maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat het aan het einde van de betreffende periode voldoet aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Het ontwikkelingsland brengt het Comité onmiddellijk op de hoogte van elke maatregel.

8.   Elk verzoek van een ontwikkelingsland om technische samenwerking en capaciteitsopbouw in verband met de toetreding tot of tenuitvoerlegging van deze overeenkomst door dat land wordt door de partijen terdege in overweging genomen.

9.   Het Comité kan procedures opstellen voor de tenuitvoerlegging van dit artikel. Bepalingen inzake het stemmen over besluiten aangaande verzoeken in het kader van artikel 6 kunnen deel uitmaken van dergelijke procedures.

10.   Elke vijf jaar evalueert het Comité het functioneren en de effectiviteit van dit artikel.

Artikel VI

Informatie over het systeem voor overheidsopdrachten

1.   Elke partij:

a)

publiceert onverwijld alle wetgeving, regelgeving, gerechtelijke uitspraken, algemene administratieve beschikkingen en standaardclausules die bij wet- of regelgeving verplicht zijn gesteld en door verwijzing zijn opgenomen in berichten van aanbesteding, aanbestedingsdossiers en procedures inzake onder deze overeenkomst vallende overheidsopdrachten, alsmede alle wijzigingen daarvan, in officieel daartoe aangewezen elektronische of gedrukte media die op ruime schaal worden verspreid en gemakkelijk toegankelijk blijven voor het publiek, en

b)

verstrekt desgevraagd een uitleg daarvan aan andere partijen.

2.   Elke partij:

a)

vermeldt in aanhangsel II de elektronische of gedrukte media waarin de partij de onder lid 1 omschreven informatie publiceert;

b)

vermeldt in aanhangsel III de elektronische of gedrukte media waarin de partij de berichten publiceert die bedoeld worden in artikel VII, artikel IX, lid 7, en artikel XVI, lid 2, en

c)

vermeldt in aanhangsel IV het internetadres of de internetadressen waarop de partij de volgende informatie publiceert:

i)

haar statistische gegevens inzake overheidsopdrachten conform artikel XVI, lid 5; of

ii)

haar berichten betreffende toegekende contracten conform artikel XVI, lid 6.

3.   Bij elke wijziging van de in aanhangsel II, III of IV vermelde informatie betreffende een partij, stelt deze partij het Comité daarvan onverwijld in kennis.

Artikel VII

Berichten

1.   Voor elke onder deze overeenkomst vallende overheidsopdracht publiceert de aanbestedende dienst, behalve in de omstandigheden omschreven in artikel XIII, een bericht van aanbesteding in de daartoe bestemde gedrukte of elektronische media als vermeld in aanhangsel III. Deze media worden op ruime schaal verspreid en de berichten blijven gemakkelijk toegankelijk voor het publiek, ten minste tot de in het bericht van aanbesteding aangeduide tijdsperiode is verstreken. De berichten:

a)

zijn, in het geval van aanbestedende diensten die onder bijlage 1 vallen, ten minste gedurende een in aanhangsel III vermelde minimumperiode kosteloos langs elektronische weg beschikbaar via één toegangspunt, en

b)

worden, in het geval van aanbestedende diensten die onder bijlage 2 of 3 vallen, wanneer zij via elektronische weg toegankelijk zijn ten minste beschikbaar gemaakt via links op een elektronisch portaal die kosteloos toegankelijk is.

De partijen, met inbegrip van hun onder bijlage 2 of 3 vallende aanbestedende diensten, worden aangemoedigd hun berichten kosteloos langs elektronische weg te publiceren via één toegangspunt.

2.   Tenzij anders bepaald in deze overeenkomst, worden in alle berichten van aanbesteding de volgende gegevens opgenomen:

a)

de naam en het adres van de aanbestedende dienst en andere informatie die nodig is om contact met de aanbestedende dienst op te nemen en alle relevante documentatie in verband met de opdracht te verkrijgen, alsmede de eventuele kosten en betalingsvoorwaarden;

b)

een omschrijving van de opdracht, met inbegrip van de aard en de hoeveelheid van de goederen of diensten die worden aanbesteed, ofwel een schatting van de hoeveelheid, indien deze niet exact bekend is;

c)

voor herhaalde opdrachten zo mogelijk een schatting van de timing voor de volgende berichten van aanbesteding;

d)

een beschrijving van eventuele facultatieve onderdelen;

e)

de termijnen voor de levering van goederen of diensten of de looptijd van de opdracht;

f)

de te gebruiken aanbestedingsprocedure, met vermelding of daarbij gebruik wordt gemaakt van onderhandelingen of elektronische veilingen;

g)

indien van toepassing het adres en de eventuele termijn voor de indiening van verzoeken om deelname aan de aanbesteding;

h)

het adres en de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen;

i)

de taal of talen waarin inschrijvingen of verzoeken om deelname moeten of mogen worden ingediend, voor andere talen dan de officiële taal van de partij waartoe de aanbestedende dienst behoort;

j)

een lijst en korte omschrijving van eventuele voorwaarden voor de deelname van leveranciers, waaronder de eventuele verplichte verstrekking van specifieke documenten in verband met de opdracht, tenzij deze vereisten zijn opgenomen in het aanbestedingsdossier dat aan alle belangstellende leveranciers ter beschikking wordt gesteld op hetzelfde tijdstip als het bericht van aanbesteding;

k)

indien de aanbestedende dienst voornemens is overeenkomstig artikel IX een beperkt aantal erkende leveranciers uit te nodigen in te schrijven: de criteria aan de hand waarvan zij zullen worden gekozen en eventuele beperkingen op het aantal leveranciers dat mag inschrijven, en

l)

een vermelding dat de opdracht onder deze overeenkomst valt.

3.   Voor iedere voorgenomen aanbesteding publiceert de aanbestedende dienst in een van de talen van de WTO, op hetzelfde tijdstip als het bericht van aanbesteding, een gemakkelijk toegankelijke samenvatting. Deze samenvatting bevat in ieder geval de volgende informatie:

a)

de inhoud van de opdracht;

b)

de termijn voor de indiening van de inschrijvingen en in voorkomend geval de termijn voor de indiening van verzoeken om deelname aan de aanbesteding of plaatsing op de lijst voor veelvuldig gebruik, en

c)

het adres waar documenten met betrekking tot de opdracht kunnen worden opgevraagd.

4.   De aanbestedende diensten worden aangemoedigd hun aanbestedingsplannen zo vroeg mogelijk in elk begrotingsjaar aan te kondigen („aankondiging van geplande aanbestedingen”) in de geëigende gedrukte of elektronische media die in aanhangsel III worden vermeld. De aankondiging van geplande aanbestedingen dient de inhoud van de opdracht en de geplande datum van publicatie van het bericht van aanbesteding te bevatten.

5.   Aanbestedende diensten die vermeld zijn in bijlage 2 of 3 kunnen de aankondiging van geplande aanbestedingen als bericht van aanbesteding gebruiken, mits de aankondiging zoveel mogelijk van de in lid 2 bedoelde informatie bevat waarover de aanbestedende dienst beschikt, alsmede een verklaring dat leveranciers hun belangstelling voor de opdracht bij de aanbestedende dienst bekend kunnen maken.

Artikel VIII

Voorwaarden voor deelname aan aanbestedingen

1.   Aanbestedende diensten beperken de voorwaarden voor de deelname aan een aanbesteding tot wat noodzakelijk is om te waarborgen dat de leverancier over de juridische en financiële capaciteit en de commerciële en technische vaardigheden beschikt om de desbetreffende opdracht uit te voeren.

2.   Bij het bepalen van de voorwaarden voor deelname:

a)

mag de aanbestedende dienst de deelname van een leverancier aan een aanbesteding niet afhankelijk stellen van de voorwaarde dat aan de betrokken leverancier reeds eerder een of meer opdrachten zijn gegund door een aanbestedende dienst van de betrokken partij, en

b)

mag de aanbestedende dienst eerdere werkervaring verlangen wanneer deze van wezenlijk belang is om aan de eisen van de opdracht te kunnen voldoen.

3.   Bij de beoordeling of een leverancier aan de voorwaarden voor deelname voldoet:

a)

evalueert de aanbestedende dienst de financiële, commerciële en technische vaardigheden van de leverancier aan de hand van diens zakelijke activiteiten op en buiten het grondgebied van de partij waartoe de aanbestedende dienst behoort, en

b)

baseert de aanbestedende dienst zich bij deze beoordeling op de voorwaarden die hij vooraf in het bericht van aanbesteding of het aanbestedingsdossier heeft gespecificeerd.

4.   Een partij, met inbegrip van haar aanbestedende dienst, kan wanneer zij beschikt over ondersteunend bewijs een leverancier uitsluiten in geval van:

a)

faillissement;

b)

valsheid in geschrifte;

c)

aanzienlijke of aanhoudende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijke eis of verplichting in het kader van een eerdere opdracht of eerdere opdrachten;

d)

definitieve veroordelingen wegens een ernstig misdrijf of andere veroordelingen wegens ernstige strafbare feiten;

e)

fouten bij de beroepsuitoefening of een handelen of nalaten dat een nadelige invloed heeft op de commerciële integriteit van de leverancier, of

f)

belastingontduiking.

Artikel IX

Erkenning van leveranciers

1.   Een partij, inclusief haar aanbestedende diensten, kan een systeem bijhouden voor de registratie van leveranciers waarin belangstellende leveranciers zich moeten laten inschrijven en ten behoeve waarvan zij bepaalde informatie moeten verstrekken.

2.   Alle partijen zien erop toe dat:

a)

hun aanbestedende diensten zich ervoor inspannen dat hun erkenningsprocedures zo weinig mogelijk van elkaar verschillen, en

b)

wanneer hun aanbestedende diensten registratiesystemen bijhouden, de diensten zich ervoor inspannen dat hun registratiesystemen zo weinig mogelijk van elkaar verschillen.

3.   Een partij, inclusief haar aanbestedende diensten, mag een registratiesysteem of erkenningsprocedure niet aannemen of toepassen met het oogmerk of gevolg dat er in haar aanbestedingsprocedure onnodige belemmeringen worden opgeworpen voor leveranciers van een andere partij.

4.   Wanneer een aanbestedende dienst een opdracht wil aanbesteden met een voorafgaande selectie:

a)

neemt de aanbestedende dienst in het bericht van aanbesteding ten minste de in artikel VII, lid 2, onder a), b), f), g), j), k) en l), vermelde informatie op en nodigt hij leveranciers uit een verzoek om deelname in te dienen, en

b)

verstrekt de aanbestedende dienst, uiterlijk bij de aanvang van de inschrijvingsperiode, de in artikel VII, lid 2, onder c), d), e), h) en i), vermelde informatie aan de erkende leveranciers die hij in kennis stelt overeenkomstig artikel XI, lid 3, onder b).

5.   Een aanbestedende dienst staat alle erkende leveranciers toe om deel te nemen aan een bepaalde aanbestedingsprocedure, tenzij de aanbestedende dienst in het bericht van aanbesteding vermeldt dat het aantal leveranciers dat tot de aanbesteding wordt toegelaten beperkt is, onder opgave van de criteria voor de selectie van dit beperkte aantal toegelaten leveranciers.

6.   Indien het aanbestedingsdossier niet vanaf de datum van publicatie van het in lid 4 bedoelde bericht van aanbesteding openbaar toegankelijk is, ziet de aanbestedende dienst erop toe dat het dossier voor alle overeenkomstig lid 5 geselecteerde erkende leveranciers op hetzelfde tijdstip beschikbaar komt.

7.   Aanbestedende diensten mogen een lijst van leveranciers voor veelvuldig gebruik bijhouden, mits een bericht waarin belangstellende leveranciers worden uitgenodigd plaatsing op de lijst aan te vragen:

a)

jaarlijks wordt gepubliceerd, en

b)

dit bericht in geval van elektronische publicatie permanent beschikbaar wordt gesteld,

in de daartoe bestemde media als vermeld in aanhangsel III.

8.   In het in lid 7 bedoelde bericht worden de volgende gegevens opgenomen:

a)

een omschrijving van de goederen en diensten, of de categorieën goederen en diensten, waarvoor de lijst kan worden gebruikt;

b)

de voorwaarden voor deelname waaraan leveranciers moeten voldoen om op de lijst te worden opgenomen en de methoden die de aanbestedende dienst gebruikt om te controleren of een leverancier aan de voorwaarden voldoet;

c)

de naam en het adres van de aanbestedende dienst en andere informatie die nodig is om contact met de dienst op te nemen en alle relevante documentatie in verband met de lijst te verkrijgen;

d)

de geldigheidsduur van de lijst en de wijze waarop deze wordt vernieuwd of beëindigd, of wanneer er geen geldigheidsduur is vastgesteld, een aanwijzing over de wijze waarop de beëindiging van het gebruik van de lijst wordt medegedeeld, en

e)

een vermelding dat de lijst kan worden gebruikt voor aanbestedingen die onder deze overeenkomst vallen.

9.   Niettegenstaande lid 7 is het toegestaan dat een aanbestedende dienst, indien hij een lijst voor veelvuldig gebruik met een geldigheidsduur van drie jaar of minder bijhoudt, slechts éénmaal, bij de aanvang van de geldigheidsduur van de lijst, het in dat lid bedoelde bericht publiceert, mits:

a)

in het bericht wordt vermeld wat de geldigheidsduur is en dat tijdens die periode geen verdere berichten zullen worden gepubliceerd;

b)

en dit bericht met elektronische middelen wordt gepubliceerd en gedurende de geldigheidsduur ervan permanent beschikbaar wordt gesteld.

10.   Aanbestedende diensten staan leveranciers toe te allen tijde een verzoek tot opname op de lijst voor veelvuldig gebruik in te dienen en nemen alle erkende leveranciers binnen een redelijk korte termijn op die lijst op.

11.   Wanneer een leverancier die niet is opgenomen op een lijst voor veelvuldig gebruik een verzoek indient tot deelname aan een aanbestedingsprocedure waarbij een dergelijke lijst wordt gehanteerd en hij daarbij alle vereiste documenten indient, binnen de termijn zoals bepaald in artikel XI, lid 2, wordt dit verzoek door de aanbestedende dienst onderzocht. De aanbestedende dienst sluit de leverancier niet uit van beoordeling in het kader van de aanbestedingsprocedure op grond van het argument dat hij onvoldoende tijd heeft om het verzoek te onderzoeken, tenzij hij, in uitzonderlijke gevallen, als gevolg van de complexiteit van de aanbesteding, niet in staat is het onderzoek van het verzoek te voltooien binnen de termijn die voor de indiening van inschrijvingen is toegestaan.

12.   Aanbestedende diensten die onder bijlage 2 of 3 vallen, kunnen een bericht waarbij leveranciers worden uitgenodigd een verzoek tot opname op de lijst voor veelvuldig gebruik in te dienen, gebruiken als bericht van aanbesteding, mits:

a)

het bericht gepubliceerd wordt overeenkomstig lid 7 en de in lid 8 vermelde informatie en zoveel mogelijk van de in artikel VII, lid 2, bedoelde informatie bevat, alsmede een verklaring dat het bericht als bericht van aanbesteding geldt of dat uitsluitend de leveranciers op de lijst voor veelvuldig gebruik nader bericht zullen ontvangen van aanbestedingen waarop de lijst voor veelvuldig gebruik van toepassing is, en

b)

de aanbestedende dienst aan leveranciers die bij hem belangstelling hebben geuit voor een bepaalde opdracht onverwijld voldoende informatie verstrekt aan de hand waarvan zij kunnen beoordelen in hoeverre de opdracht voor hen relevant is, alsmede alle overige in artikel VII, lid 2, voorgeschreven informatie, voor zover die beschikbaar is.

13.   Aanbestedende diensten die onder bijlage 2 of bijlage 3 vallen, mogen leveranciers die overeenkomstig lid 10 een verzoek tot opname op de lijst voor veelvuldig gebruik hebben ingediend toestaan in te schrijven op een bepaalde opdracht, indien de aanbestedende dienst voldoende tijd heeft om te onderzoeken of de leverancier aan de voorwaarden voor deelname voldoet.

14.   Aanbestedende diensten stellen leveranciers die een verzoek tot deelname of een verzoek tot opname op de lijst voor veelvuldig gebruik hebben ingediend, zo spoedig mogelijk in kennis van hun besluit inzake dat verzoek.

15.   Wanneer een aanbestedende dienst een verzoek van een leverancier om erkenning of opname op een lijst voor veelvuldig gebruik afwijst, de erkenning van een leverancier intrekt of een leverancier van een lijst voor veelvuldig gebruik schrapt, stelt de dienst de leverancier daarvan onverwijld in kennis en verstrekt hij de leverancier desgevraagd onverwijld een schriftelijke motivering van zijn besluit.

Artikel X

Technische specificaties en aanbestedingsdossier

1.   Aanbestedende diensten mogen geen technische specificaties op- of vaststellen of toepassen of conformiteitsbeoordelingsprocedures voorschrijven met als doel of gevolg dat onnodige belemmeringen voor de internationale handel ontstaan.

2.   Bij het voorschrijven van de technische specificaties van de goederen of diensten die het voorwerp van de aanbesteding zijn:

a)

specificeert de aanbestedende dienst de technische specificaties aan de hand van prestatie-eisen of functionele eisen en niet aan de hand van ontwerpkenmerken of descriptieve normen, en

b)

gaat de aanbestedende dienst uit van internationale normen, indien deze bestaan, en anders van nationale technische voorschriften, erkende nationale normen of bouwvoorschriften.

3.   Wanneer in de technische specificaties ontwerpkenmerken of descriptieve kenmerken zijn opgenomen, geeft de aanbestedende dienst in voorkomend geval aan dat inschrijvingen voor gelijkwaardige goederen of diensten die aantoonbaar aan de voorwaarden van de opdracht voldoen eveneens in aanmerking komen, door in het aanbestedingsdossier termen als „of gelijkwaardig” op te nemen.

4.   Aanbestedende diensten schrijven geen technische specificaties voor waarin vereisten inzake of verwijzingen naar bepaalde handelsmerken of handelsnamen, octrooien, auteursrechten, designs of typen, of naar een bepaalde oorsprong, producent of leverancier zijn opgenomen, tenzij er geen andere voldoende nauwkeurige of begrijpelijke manier is om de voorwaarden van de opdracht te beschrijven, en op voorwaarde dat termen zoals „of gelijkwaardig” in het aanbestedingsdossier zijn opgenomen.

5.   Aanbestedende diensten vragen of aanvaarden van personen die een commercieel belang bij de aanbesteding kunnen hebben geen advies dat gebruikt kan worden bij de opstelling of de goedkeuring van een technische specificatie voor een specifieke aanbesteding, wanneer dat advies tot gevolg kan hebben dat concurrentie wordt uitgesloten.

6.   Met het oog op een grotere zekerheid mag een partij, met inbegrip van haar aanbestedende diensten, overeenkomstig dit artikel technische specificaties opstellen, vaststellen of toepassen met als doel het behoud van natuurlijke hulpbronnen of de bescherming van het milieu te bevorderen.

7.   De aanbestedende dienst stelt leveranciers een aanbestedingsdossier ter beschikking met alle informatie die zij nodig hebben om geldige inschrijvingen op te stellen en in te dienen. Dit dossier bevat alle onderstaande gegevens, tenzij deze informatie reeds in het bericht van aanbesteding is opgenomen:

a)

een omschrijving van de opdracht, met inbegrip van de aard en de hoeveelheid van de goederen of diensten die worden aanbesteed, ofwel een schatting van de hoeveelheid, indien deze niet exact bekend is, alsmede alle eventuele vereisten waaraan moet zijn voldaan, met inbegrip van eventuele technische specificaties, certificaties met betrekking tot de conformiteitsbeoordeling, plannen, tekeningen of instructiemateriaal;

b)

alle eventuele voorwaarden voor de deelname van leveranciers, met inbegrip van een lijst met informatie en documenten die de leveranciers in verband daarmee moeten verstrekken;

c)

alle evaluatiecriteria die de aanbestedende dienst bij de gunning van de opdracht toepast, alsmede het relatieve gewicht van elk van deze criteria, tenzij de prijs het enige criterium is;

d)

wanneer de aanbestedende dienst een opdracht aanbesteedt met elektronische middelen: alle authenticatie- en encryptievereisten en overige vereisten in verband met de ontvangst van informatie langs elektronische weg;

e)

wanneer de aanbestedende dienst een elektronische veiling organiseert: de regels, met inbegrip van de weging van de evaluatiecriteria voor elk van de onderdelen van de opdracht, die voor de elektronische veiling zullen gelden;

f)

indien de inschrijvingen in het openbaar worden geopend: de datum en het tijdstip waarop en de plaats waar de inschrijvingen zullen worden geopend en de personen die daarbij in voorkomend geval aanwezig mogen zijn;

g)

alle andere geldende voorwaarden, zoals betalingsvoorwaarden of eventuele beperkingen op de wijze waarop inschrijvingen kunnen worden ingediend, bijvoorbeeld op papier of op elektronische wijze, en

h)

in voorkomend geval de data voor de levering van de goederen of diensten.

8.   Bij het vaststellen van een datum voor de levering van de goederen of diensten die het voorwerp van de aanbesteding zijn, houdt de aanbestedende dienst rekening met factoren als de complexiteit van de opdracht, de omvang van de verwachte onderaanneming, en de werkelijk benodigde tijd voor het produceren, het uit de voorraad halen en vervoeren van goederen vanaf de plaatsen van levering of voor het verrichten van diensten.

9.   De in het bericht van aanbesteding of het aanbestedingsdossier vermelde evaluatiecriteria kunnen, onder meer, de prijs en andere kostenfactoren, de kwaliteit, de technische waarde, de milieukenmerken en de levervoorwaarden omvatten.

10.   De aanbestedende dienst:

a)

stelt onverwijld een aanbestedingsdossier beschikbaar zodat belangstellende leveranciers voldoende tijd hebben om geldige inschrijvingen in te dienen;

b)

verstrekt op verzoek onverwijld het aanbestedingsdossier aan elke belangstellende leverancier, en

c)

beantwoordt elk redelijk verzoek om relevante informatie van een belangstellende of deelnemende leverancier, mits dergelijke informatie die leverancier niet bevoordeelt ten opzichte van andere leveranciers.

11.   Indien een aanbestedende dienst voorafgaand aan de gunning van de opdracht de criteria of vereisten wijzigt die in het bericht van aanbesteding of het aan deelnemende leveranciers verstrekte aanbestedingsdossier zijn vermeld, of een bericht van aanbesteding of aanbestedingsdossier wijzigt of opnieuw publiceert, geeft hij schriftelijk kennis van alle wijzigingen of verstrekt hij een nieuw of gewijzigd bericht van aanbesteding of aanbestedingsdossier:

a)

aan alle leveranciers die op het moment dat de informatie gewijzigd of opnieuw gepubliceerd wordt aan de procedure deelnemen, indien deze bekend zijn bij de aanbestedende dienst, en in alle andere gevallen op dezelfde wijze als de oorspronkelijke informatie, en

b)

op een zodanig tijdstip dat de leveranciers voldoende tijd hebben om hun inschrijving te wijzigen en opnieuw in te dienen.

Artikel XI

Termijnen

1.   De aanbestedende diensten geven, overeenkomstig hun eigen redelijke behoeften, de leveranciers voldoende tijd om verzoeken tot deelname en geldige inschrijvingen op te stellen en in te dienen, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals:

a)

de aard en de complexiteit van de opdracht;

b)

de omvang van de verwachte onderaanneming, en

c)

de tijd die nodig is voor de verzending van inschrijvingen uit het buitenland en het eigen land wanneer geen gebruik wordt gemaakt van elektronische middelen.

Dergelijke termijnen en eventuele verlengingen ervan moeten voor alle belangstellende of deelnemende leveranciers gelijk zijn.

2.   Wanneer een aanbestedende dienst gebruikmaakt van voorafgaande selectie, mag de termijn voor de indiening van verzoeken tot deelname in beginsel niet minder dan 25 dagen vanaf de publicatiedatum van het bericht van aanbesteding bedragen. Wanneer als gevolg van een door de aanbestedende dienst naar behoren gemotiveerde urgente situatie een dergelijke termijn onhaalbaar is, mag deze worden bekort tot ten minste tien dagen.

3.   Tenzij de leden 4, 5, 7 en 8 van toepassing zijn, mag de minimumtermijn voor de indiening van inschrijvingen niet minder bedragen dan veertig dagen vanaf de datum:

a)

waarop, in het geval van openbare aanbesteding, het bericht van aanbesteding is gepubliceerd; of

b)

waarop, bij aanbesteding met voorafgaande selectie, de aanbestedende dienst de leveranciers heeft meegedeeld dat zij worden uitgenodigd in te schrijven, ongeacht of een lijst voor veelvuldig gebruik wordt toegepast.

4.   Aanbestedende diensten mogen de in lid 3 genoemde termijn voor de inschrijving verkorten tot minimaal tien dagen, indien:

a)

de aanbestedende dienst overeenkomstig artikel VII, lid 4, ten minste veertig dagen, maar niet meer dan twaalf maanden vóór de publicatie van het bericht van aanbesteding een aankondiging van geplande aanbestedingen heeft gepubliceerd, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:

i)

een omschrijving van de opdracht;

ii)

bij benadering de uiterste data voor de indiening van inschrijvingen of verzoeken tot deelname;

iii)

een verklaring dat de belangstellende leveranciers hun belangstelling voor de opdracht aan de aanbestedende dienst kenbaar moeten maken;

iv)

het adres waar documenten met betrekking tot de opdracht kunnen worden opgevraagd, en

v)

zoveel mogelijk van de informatie die overeenkomstig artikel VII, lid 2, in het bericht van aanbesteding moet worden opgenomen;

b)

de aanbestedende dienst, in het geval van herhaalde opdrachten, in een eerste bericht van aanbesteding aangeeft dat in volgende berichten termijnen voor inschrijving zullen worden gegeven op basis van dit lid; of

c)

de in lid 3 bedoelde termijn als gevolg van een door de aanbestedende dienst naar behoren gemotiveerde urgente situatie onhaalbaar is.

5.   Aanbestedende diensten mogen de in lid 3 genoemde termijn voor de inschrijving met vijf dagen verkorten in elk van de volgende situaties:

a)

indien het bericht van aanbesteding elektronisch wordt gepubliceerd;

b)

indien het gehele aanbestedingsdossier elektronisch beschikbaar is vanaf de datum van publicatie van het bericht van aanbesteding, en

c)

indien de aanbestedende dienst elektronische inschrijving aanvaardt.

6.   De toepassing van lid 5 in combinatie met lid 4 mag er in geen geval toe leiden dat de in lid 3 vastgestelde termijn voor de indiening van inschrijvingen wordt verkort tot minder dan tien dagen na de datum van publicatie van het bericht van aanbesteding.

7.   Ongeacht andere bepalingen in dit artikel mag een aanbestedende dienst, indien hij commerciële goederen of diensten of een combinatie daarvan aankoopt, de in lid 3 genoemde termijn voor de indiening van inschrijvingen verkorten tot ten minste dertien dagen, op voorwaarde dat deze aanbestedende dienst op hetzelfde tijdstip langs elektronische weg zowel het bericht van aanbesteding als het volledige aanbestedingsdossier publiceert. Wanneer de aanbestedende dienst bovendien elektronische inschrijvingen voor deze commerciële goederen of diensten aanvaardt, mag hij de in lid 3 genoemde termijn verkorten tot ten minste tien dagen.

8.   Indien een onder bijlage 2 of bijlage 3 vallende aanbestedende dienst alle of een beperkt aantal erkende leveranciers heeft geselecteerd, kan de termijn voor de indiening van inschrijvingen in onderling overleg tussen de aanbestedende dienst en de geselecteerde leveranciers worden vastgesteld. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, dient de termijn ten minste tien dagen te bedragen.

Artikel XII

Onderhandelingen

1.   Een partij kan bepalen dat haar aanbestedende diensten onderhandelingen kunnen voeren:

a)

wanneer de aanbestedende diensten in het bericht van aanbesteding de intentie te kennen hebben gegeven onderhandelingen te voeren, overeenkomstig artikel VII, lid 2; of

b)

indien bij de beoordeling blijkt dat geen van de inschrijvingen duidelijk het voordeligst is volgens de in de aankondigingen of in het aanbestedingsdossier vermelde specifieke evaluatiecriteria.

2.   Aanbestedende diensten:

a)

zien erop toe dat iedere uitsluiting van leveranciers tijdens onderhandelingen plaatsvindt in overeenstemming met de in het bericht van aanbesteding of het aanbestedingsdossier vermelde evaluatiecriteria, en

b)

stellen, wanneer de onderhandelingen zijn afgesloten, voor alle resterende leveranciers een gelijke termijn vast voor de indiening van een nieuwe of herziene inschrijving.

Artikel XIII

Onderhandse aanbesteding

1.   Mits zij deze bepaling niet toepassen met het oogmerk de mededinging tussen leveranciers te verhinderen of op een wijze waardoor leveranciers van een ander partij worden gediscrimineerd of binnenlandse leveranciers worden beschermd, kunnen aanbestedende diensten gebruikmaken van onderhandse aanbesteding en besluiten de artikelen VII tot en met IX, X (leden 7 tot en met 11), XI, XII, XIV en XV niet toe te passen, maar uitsluitend in de volgende omstandigheden:

a)

indien

i)

geen inschrijvingen zijn ingediend of geen leveranciers om deelname hebben verzocht;

ii)

geen inschrijvingen zijn ingediend die aan de essentiële eisen van het aanbestedingsdossier voldoen;

iii)

geen leveranciers aan de deelnamevoorwaarden voldoen; of

iv)

de ingediende inschrijvingen onderling zijn afgestemd,

op voorwaarde dat de vereisten van het aanbestedingsdossier niet wezenlijk worden gewijzigd;

b)

indien de goederen of diensten slechts door een bepaalde leverancier kunnen worden geleverd en er geen redelijk alternatief of substituut bestaat vanwege een van de volgende redenen:

i)

de opdracht betreft een kunstwerk;

ii)

de bescherming van octrooien, auteursrechten of andere exclusieve rechten; of

iii)

de afwezigheid van concurrentie om technische redenen;

c)

voor aanvullende leveringen, door de oorspronkelijke leverancier, van goederen en diensten die niet in de oorspronkelijke opdracht waren opgenomen, indien verandering van leverancier voor de aanvullende goederen of diensten:

i)

niet mogelijk is om economische of technische redenen, zoals wanneer de aanvullende goederen of diensten uitwisselbaar of interoperabel moeten zijn met bestaande uitrusting, software, diensten of installaties die in het kader van de oorspronkelijke opdracht zijn geleverd, en

ii)

tot aanzienlijk ongemak of aanzienlijke kostenstijgingen zou leiden voor de aanbestedende dienst;

d)

in strikt noodzakelijke gevallen, wanneer de goederen of diensten om uiterst dringende redenen, wegens gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, niet tijdig kunnen worden verkregen door middel van openbare aanbesteding of aanbesteding met voorafgaande selectie;

e)

voor goederen die op een grondstoffenmarkt worden aangekocht;

f)

wanneer een aanbestedende dienst een prototype of een nieuw product of een nieuwe dienst aanschaft die op zijn verzoek tijdens de uitvoering van een specifieke opdracht inzake onderzoek, proefneming, studie of oorspronkelijke ontwikkeling ten behoeve van die opdracht is ontwikkeld. De originele ontwikkeling van een eerste product of dienst kan een beperkte productie of levering omvatten om de resultaten van veldproeven te incorporeren en te demonstreren dat het product of de dienst geschikt is voor productie of levering in grotere hoeveelheden volgens aanvaardbare kwaliteitsnormen, maar omvat geen serieproductie of levering om commerciële levensvatbaarheid te bereiken of onderzoeks- en ontwikkelingskosten te recupereren;

g)

voor aankopen onder uitzonderlijk voordelige voorwaarden die alleen op zeer korte termijn ontstaan in het geval van ongebruikelijke verkopen, zoals bij liquidatie, curatele of faillissement, maar niet bij normale aankopen bij normale leveranciers; of

h)

in het geval van opdrachten die worden gegund aan de winnaar van een prijsvraag, mits:

i)

die prijsvraag is georganiseerd op een wijze die verenigbaar is met de beginselen van deze overeenkomst, met name met betrekking tot de publicatie van een bericht van aanbesteding, en

ii)

de inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury met het oog op de gunning van een ontwerpopdracht aan de maker van de winnende inzending.

2.   Aanbestedende diensten stellen een verslag op over elk contract dat in het kader van lid 1 wordt gegund. Dit verslag vermeldt de naam van de aanbestedende dienst, de waarde en het soort aangeschafte goederen of diensten, en bevat tevens een verklaring met daarin een vermelding van de in lid 1 beschreven omstandigheden en voorwaarden die deze procedure rechtvaardigden.

Artikel XIV

Elektronische veilingen

Wanneer een aanbestedende dienst een onder deze overeenkomst vallende opdracht wil aanbesteden met een elektronische veiling, stelt de dienst, alvorens de elektronische veiling te openen, ieder deelnemer in kennis van:

a)

de methode voor automatische evaluatie, met inbegrip van de wiskundige formule, gebaseerd op de in het aanbestedingsdossier opgenomen evaluatiecriteria, die gebruikt wordt om automatisch de rangorde vast te stellen of te wijzigen tijdens de veiling;

b)

de resultaten van een eventuele eerste beoordeling van de onderdelen van zijn inschrijving, indien de opdracht wordt gegund aan de indiener van de voordeligste inschrijving, en

c)

alle andere relevante informatie over de uitvoering van de veiling.

Artikel XV

Behandeling van inschrijvingen en plaatsing van opdrachten

1.   De aanbestedende dienst neemt bij het ontvangen, openen en behandelen van inschrijvingen procedures in acht die garanderen dat het aanbestedingsproces eerlijk en onpartijdig verloopt en de inschrijvingen vertrouwelijk worden behandeld.

2.   Indien een inschrijving door de aanbestedende dienst pas na het verstrijken van de vastgestelde termijn wordt ontvangen, mag de betrokken leverancier daarvan geen nadelige gevolgen ondervinden indien de vertraging uitsluitend te wijten is aan onjuiste afhandeling door de aanbestedende dienst.

3.   Indien de aanbestedende dienst een leverancier de gelegenheid biedt om tussen de opening van de inschrijvingen en de gunning van de opdracht onbedoelde vormfouten te corrigeren, biedt de aanbestedende dienst alle deelnemende leveranciers daartoe de gelegenheid.

4.   Om voor gunning in aanmerking te komen, moet een inschrijving schriftelijk worden ingediend, bij de opening voldoen aan de essentiële vereisten die in de berichten betreffende de aanbesteding en het aanbestedingsdossier zijn opgenomen, en afkomstig zijn van een leverancier die aan de voorwaarden voor deelname voldoet.

5.   Tenzij de aanbestedende dienst besluit dat het niet in het algemeen belang is de opdracht te plaatsen, gunt hij de opdracht aan de leverancier die volgens de bevindingen van de aanbestedende dienst volledig in staat is de voorwaarden van de opdracht te vervullen en van wie de inschrijving, beoordeeld aan de hand van de evaluatiecriteria in de berichten betreffende de aanbesteding of in het aanbestedingsdossier:

a)

de voordeligste is; ofwel

b)

wanneer de prijs het enige criterium is, de laagste prijs biedt.

6.   Wanneer de aanbestedende dienst een inschrijving ontvangt met een prijs die in verhouding tot de andere inschrijvingen abnormaal laag is, kan zij inlichtingen inwinnen bij de inschrijver om zich ervan te vergewissen dat deze aan de voorwaarden voor deelname kan voldoen en in staat is de opdracht volgens de gestelde voorwaarden tot een goed einde te brengen.

7.   De aanbestedende dienst mag geen gebruik maken van opties, een aanbesteding annuleren of gegunde opdrachten wijzigen op een wijze die in strijd is met zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

Artikel XVI

Transparantie op het gebied van overheidsopdrachten

1.   Aanbestedende diensten stellen de deelnemende leveranciers onverwijld in kennis van besluiten aangaande de plaatsing van een opdracht en doen dat desgevraagd schriftelijk. Met inachtneming van artikel XVII, leden 2 en 3, stelt de aanbestedende dienst een afgewezen leverancier op diens verzoek in kennis van de redenen voor de afwijzing van zijn inschrijving en van de relatieve voordelen van de inschrijving van de gekozen leverancier.

2.   Uiterlijk 72 dagen na de gunning van een opdracht die onder deze overeenkomst valt, publiceert de aanbestedende dienst een bericht in het passende gedrukte of elektronische medium als vermeld in aanhangsel III. Wanneer de aanbestedende dienst het bericht van aanbesteding alleen door middel van een elektronisch medium publiceert, dient de informatie gedurende een redelijke termijn gemakkelijk toegankelijk te blijven. Het bericht moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

a)

een beschrijving van de aangeschafte goederen of diensten;

b)

de naam en het adres van de aanbestedende dienst;

c)

de naam en het adres van de leverancier bij wie de opdracht is geplaatst;

d)

het bedrag van de geselecteerde inschrijving of de hoogste en de laagste inschrijving die bij de plaatsing van de opdracht in overweging zijn genomen;

e)

de datum waarop de opdracht is gegund, en

f)

de gebruikte aanbestedingsmethode, en in geval van onderhandse aanbesteding overeenkomstig artikel XIII, een beschrijving van de omstandigheden die deze procedure rechtvaardigden.

3.   Een aanbestedende dienst bewaart gedurende ten minste drie jaar vanaf de datum waarop hij een opdracht plaatst:

a)

de documentatie en verslagen betreffende aanbestedingsprocedures en gunningen in verband met opdrachten die onder deze overeenkomst vallen, met inbegrip van de op grond van artikel XIII vereiste verslagen, en

b)

gegevens die waarborgen dat het verloop van de onder deze overeenkomst vallende opdracht via elektronische middelen naar behoren traceerbaar is.

4.   Elke partij verzamelt statistische gegevens over haar onder deze overeenkomst vallende contracten en brengt hierover verslag uit aan het Comité. Elk verslag bestrijkt één jaar, wordt binnen twee jaar na afloop van de verslagperiode ingediend en bevat de volgende informatie:

a)

voor aanbestedende diensten die onder bijlage 1 vallen:

i)

het aantal en de totale waarde, voor alle aanbestedende diensten, van alle contracten waarop deze overeenkomst betrekking heeft;

ii)

het aantal en de totale waarde van alle contracten waarop deze overeenkomst betrekking heeft die door de afzonderlijke aanbestedende diensten zijn gegund, uitgesplitst naar categorie goederen en diensten overeenkomstig een internationaal erkend uniform classificatiesysteem, en

iii)

het aantal en de totale waarde van alle contracten waarop deze overeenkomst betrekking heeft die door de afzonderlijke aanbestedende diensten zijn gegund in het kader van een onderhandse aanbesteding;

b)

voor aanbestedende diensten die onder bijlage 2 en 3 vallen: het aantal en de totale waarde van de contracten waarop deze overeenkomst betrekking heeft die door alle aanbestedende diensten zijn gegund, uitgesplitst naar bijlage, en

c)

wanneer het niet haalbaar is de gegevens te verstrekken: schattingen voor de krachtens a) en b) vereiste gegevens, met een toelichting op de methode die is gebruikt om tot de schattingen te komen.

5.   Wanneer een partij haar statistieken op een officiële website publiceert, op een wijze die overeenstemt met de vereisten van lid 4, kan de partij het Comité het adres van de website meedelen in plaats van de in lid 4 bedoelde gegevens in te dienen, met alle eventueel noodzakelijke instructies met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de statistieken.

6.   Wanneer een partij wenst dat kennisgevingen over gegunde contracten, conform lid 2, langs elektronische weg worden gepubliceerd en wanneer deze kennisgevingen voor het publiek toegankelijk zijn via één enkele database in een vorm die analyse mogelijk maakt van de contracten waarop deze overeenkomst betrekking heeft, kan de partij het Comité het adres van de website meedelen in plaats van de in lid 4 bedoelde gegevens in te dienen, met alle eventueel noodzakelijke instructies met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de gegevens.

Artikel XVII

Bekendmaking van informatie

1.   Indien een andere partij daarom verzoekt, verstrekt een partij onverwijld alle informatie die nodig is om te bepalen of de aanbesteding eerlijk, onpartijdig en overeenkomstig deze overeenkomst is verlopen, met inbegrip van informatie over de kenmerken en relatieve voordelen van de inschrijving van de gekozen leverancier. Wanneer het bekendmaken van dergelijke informatie de mededinging bij latere aanbestedingen zou verstoren, wordt deze informatie door de partij die haar ontvangt pas vrijgegeven na overleg met en instemming van de partij die de informatie heeft verstrekt.

2.   Behoudens andere bepalingen van deze overeenkomst verstrekt een partij, met inbegrip van haar aanbestedende diensten, geen informatie over leveranciers die afbreuk zou kunnen doen aan de concurrentie tussen leveranciers.

3.   Niets in deze overeenkomst mag zodanig worden uitgelegd dat een partij, met inbegrip van haar aanbestedende diensten, autoriteiten en toetsingsinstanties, verplicht wordt vertrouwelijke informatie openbaar te maken waarvan de openbaarmaking:

a)

de rechtshandhaving zou bemoeilijken;

b)

de eerlijke concurrentie tussen leveranciers zou kunnen schaden;

c)

de legitieme handelsbelangen van bepaalde personen, met inbegrip van de bescherming van de intellectuele eigendom, zou schaden; of

d)

anderszins in strijd zou zijn met het algemeen belang.

Artikel XVIII

Binnenlandse toetsingsprocedures

1.   Elke partij voorziet in een snelle, doeltreffende, transparante en niet-discriminerende procedure voor bestuurlijke of rechterlijke toetsing, waarmee een leverancier beroep kan instellen tegen:

a)

een inbreuk op het bepaalde in deze overeenkomst; of

b)

indien de leverancier overeenkomstig het binnenlandse recht van de partij niet rechtstreeks beroep kan instellen tegen een inbreuk op de overeenkomst, tegen niet-nakoming van de maatregelen die een partij tot uitvoering van deze overeenkomst heeft ingesteld,

die zich voordoet in het kader van een onder deze overeenkomst vallende aanbesteding waarbij de leverancier belang heeft of heeft gehad. De procedurele regels voor alle beroepsprocedures worden op schrift gesteld en openbaar gemaakt.

2.   Indien een leverancier in het kader van een aanbestedingsprocedure waarbij hij een belang heeft of heeft gehad een klacht indient wegens inbreuk of niet-naleving als bedoeld in lid 1, moedigt de betrokken partij haar aanbestedende dienst en de leverancier aan het geschil door overleg te beslechten. De aanbestedende dienst neemt dergelijke klachten tijdig en onbevooroordeeld in beraad op een wijze die geen afbreuk doet aan de deelname van de leverancier aan lopende of toekomstige aanbestedingen of aan diens recht om door middel van de procedure voor bestuurlijke of rechterlijke toetsing te verkrijgen dat de inbreuk ongedaan wordt gemaakt.

3.   Iedere leverancier krijgt voldoende tijd om een beroep voor te bereiden en in te dienen; deze termijn is ten minste tien dagen vanaf het tijdstip waarop de grond voor het beroep voor de leverancier bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen worden.

4.   Door elke partij wordt ten minste één onpartijdige en van de aanbestedende diensten onafhankelijke bestuurlijke of rechterlijke autoriteit ingesteld of aangewezen om een beroep door een leverancier in het kader van een aanbesteding waarop deze overeenkomst van toepassing is, te ontvangen en te beoordelen.

5.   Indien een beroep in eerste aanleg wordt beoordeeld door een andere instantie dan een van de in lid 4 bedoelde autoriteiten, ziet de partij erop toe dat de leverancier tegen de oorspronkelijke beslissing beroep kan instellen bij een onpartijdige bestuurlijke of rechterlijke instantie die onafhankelijk is van de aanbestedende dienst die de aanbesteding heeft uitgeschreven waarop het beroep betrekking heeft.

6.   Elke partij waarborgt dat, indien het een niet-rechterlijke beroepsinstantie betreft, hoger beroep bij een rechterlijke instantie mogelijk is of de regels inzake procesvoering bepalen dat:

a)

de aanbestedende dienst schriftelijk op het beroep reageert en alle relevante documenten aan de beroepsinstantie ter beschikking stelt;

b)

de partijen bij de procedure het recht hebben te worden gehoord alvorens de beroepsinstantie een beslissing neemt over het beroep;

c)

de partijen bij de procedure het recht hebben zich te laten vertegenwoordigen en vergezellen;

d)

de partijen bij de procedure toegang hebben tot alle zittingen in het kader van de procedure;

e)

de partijen bij de procedure het recht hebben te verzoeken dat de procedure in het openbaar plaatsvindt en dat getuigen deze mogen bijwonen, en

f)

de beroepsinstantie haar beslissingen of aanbevelingen tijdig schriftelijk uitvaardigt en deze in alle gevallen van een motivering voorziet.

7.   Elke partij stelt procedures in, of handhaaft deze, die voorzien in:

a)

snelle voorlopige maatregelen die de mogelijkheid van de leverancier om aan de aanbesteding deel te nemen in stand houden. Dergelijke voorlopige maatregelen kunnen aanleiding geven tot opschorting van de aanbestedingsprocedure. Er kan worden bepaald dat bij het nemen van de beslissing over het al dan niet toepassen van dergelijke maatregelen rekening mag worden gehouden met mogelijke doorslaggevende negatieve gevolgen voor de belangen die op het spel staan, waaronder het algemeen belang. De redenen van het besluit om geen maatregelen te nemen, worden schriftelijk bekendgemaakt, en

b)

corrigerende maatregelen of compensatie voor het geleden verlies of de geleden schade, indien de beroepsinstantie heeft bepaald dat inbreuk of niet-naleving als bedoeld in lid 1 heeft plaatsgevonden; deze corrigerende maatregelen of compensatie kunnen beperkt blijven tot de voor het opstellen van de inschrijving en/of het indienen van de klacht gemaakte kosten.

Artikel XIX

Wijziging en rectificatie van het toepassingsgebied

1.   Een partij stelt het Comité in kennis van elke voorgenomen rectificatie, overdracht van een aanbestedende dienst van de ene bijlage naar een andere, schrapping van een aanbestedende dienst of andere wijziging van de haar betreffende bijlagen bij aanhangsel I (elk van deze hierna „wijziging” genoemd). De partij die de wijziging voorstelt (hierna „wijzigende partij” genoemd) neemt in de kennisgeving de volgende informatie op:

a)

voor elke voorgestelde schrapping van een aanbestedende dienst uit de haar betreffende bijlagen bij aanhangsel I krachtens haar recht op grond van het feit dat de overheidscontrole over of overheidsinvloed op de onder de overeenkomst vallende opdracht van de aanbestedende dienst feitelijk is beëindigd, bewijs van deze beëindiging; of

b)

voor elke andere voorgestelde wijziging, informatie over de waarschijnlijke gevolgen van de verandering voor het wederzijds overeengekomen toepassingsgebied dat in deze overeenkomst is vastgesteld.

2.   Een partij waarvan de rechten op grond van deze overeenkomst mogelijk worden aangetast door een voorgenomen wijziging in het kader van lid 1 kan het Comité in kennis stellen van eventuele bezwaren tegen de voorgenomen wijziging. Deze bezwaren worden ingediend binnen 45 dagen na de datum waarop de kennisgeving onder de partijen werd verspreid en worden met redenen omkleed.

3.   De wijzigende partij en elke partij die bezwaar maakt (hierna „bezwaarmakende partij” genoemd) stellen alles in het werk om het bezwaar door middel van overleg weg te nemen. In dit overleg onderzoeken de wijzigende en bezwaarmakende partijen de voorgenomen wijziging als volgt:

a)

in het geval van een kennisgeving in het kader van lid 1, onder a): aan de hand van de indicatieve criteria die conform lid 8, onder b), zijn aangenomen en op grond waarvan wordt vastgesteld of de overheidscontrole of -invloed op een onder de overeenkomst vallende opdracht van een aanbestedende dienst feitelijk is beëindigd, en

b)

in het geval van een kennisgeving in het kader van lid 1, onder b): aan de hand van de criteria die conform lid 8, onder c), zijn aangenomen en die betrekking hebben op het niveau van compensatie die voor wijzigingen moet worden geboden, met het oog op het bewaren van een juist evenwicht tussen rechten en verplichtingen en een toepassingsgebied dat vergelijkbaar is met het niveau van het wederzijds overeengekomen toepassingsgebied waarin deze overeenkomst voorziet.

4.   Wanneer de wijzigende partij en een bezwaarmakende partij het bezwaar door middel van overleg wegnemen en de wijzigende partij haar voorgenomen wijziging aanpast naar aanleiding van dit overleg, stelt de wijzigende partij het Comité daarvan in kennis overeenkomstig lid 1; elke herziene wijziging treedt pas in werking nadat aan de vereisten van dit artikel is voldaan.

5.   Een voorgenomen wijziging treedt pas in werking als:

a)

geen partij schriftelijk bezwaar tegen de voorgenomen wijziging maakt bij het Comité binnen 45 dagen vanaf de datum waarop de in lid 1 bedoelde kennisgeving van de voorgenomen wijziging werd verspreid;

b)

alle bezwaarmakende partijen het Comité hebben meegedeeld dat zij hun bezwaren tegen de voorgenomen wijziging intrekken; of

c)

er vanaf de datum waarop de in lid 1 bedoelde kennisgeving werd verspreid 150 dagen zijn verstreken en de wijzigende partij het Comité schriftelijk in kennis heeft gesteld van haar voornemen de wijziging ten uitvoer te leggen.

6.   Wanneer een wijziging in werking treedt conform lid 5, onder c), kan een bezwaarmakende partij wezenlijk gelijkwaardige toepassingsgebieden intrekken. Niettegenstaande artikel IV, lid 1, onder b), kan een intrekking op grond van dit lid uitsluitend ten uitvoer worden gelegd met betrekking tot de wijzigende partij. Bezwaarmakende partijen stellen het Comité ten minste dertig dagen voordat een dergelijke intrekking in werking treedt schriftelijk van de intrekking op de hoogte. Een intrekking op grond van dit lid dient in overeenstemming te zijn met de criteria voor het compensatieniveau die het Comité conform lid 8, onder c), heeft aangenomen.

7.   Wanneer het Comité conform lid 8 arbitrageprocedures heeft aangenomen om het wegnemen van bezwaren te vergemakkelijken, kan een wijzigende of bezwaarmakende partij binnen 120 dagen nadat de kennisgeving van de voorgenomen wijziging werd verspreid de arbitrageprocedures in gang zetten:

a)

Wanneer geen partij de arbitrageprocedures binnen de genoemde tijdsperiode in gang heeft gezet, geldt het volgende:

i)

niettegenstaande het in lid 5, onder c), bepaalde, treedt de voorgenomen wijziging in werking wanneer vanaf de datum waarop de in lid 1 bedoelde kennisgeving van de voorgenomen wijziging werd verspreid 130 dagen zijn verstreken en de wijzigende partij het Comité schriftelijk in kennis heeft gesteld van haar voornemen de wijziging ten uitvoer te leggen, en

ii)

een bezwaarmakende partij mag geen toepassingsgebied intrekken op grond van lid 6.

b)

Wanneer een wijzigende of bezwaarmakende partij de arbitrageprocedures in gang heeft gezet, geldt het volgende:

i)

niettegenstaande het in lid 5, onder c), bepaalde, treedt de voorgenomen wijziging niet in werking voordat de arbitrageprocedures zijn afgerond;

ii)

elke bezwaarmakende partij die voornemens is een recht op compensatie in te roepen of een wezenlijk gelijkwaardig toepassingsgebied in te trekken overeenkomstig lid 6, neemt deel aan het arbitrageproces;

iii)

een wijzigende partij neemt de uitkomst van de arbitrageprocedures in acht bij het in werking stellen van wijzigingen conform lid 5, onder c), en

iv)

wanneer een wijzigende partij bij het in werking stellen van wijzigingen conform lid 5, onder c), de uitkomst van de arbitrageprocedures niet in acht neemt, kan elke bezwaarmakende partij conform lid 6 wezenlijk gelijkwaardige toepassingsgebieden intrekken, mits deze intrekking in overeenstemming is met de uitkomst van de arbitrageprocedures.

8.   Het Comité:

a)

neemt arbitrageprocedures aan ter vergemakkelijking van het wegnemen van bezwaren, zoals bedoeld in lid 2;

b)

stelt indicatieve criteria vast aan de hand waarvan wordt aangetoond dat de overheidscontrole of -invloed op een onder de overeenkomst vallende opdracht van een aanbestedende dienst feitelijk is beëindigd, en

c)

stelt criteria vast voor het bepalen van het niveau van de te verlenen compensatie voor wijzigingen die worden doorgevoerd conform lid 1, onder b), en voor wezenlijk gelijkwaardige toepassingsgebieden in het kader van lid 6.

Artikel XX

Overleg en geschillenbeslechting

1.   Elke partij verbindt zich ertoe eventuele opmerkingen van een andere partij over een kwestie die van invloed is op de werking van deze overeenkomst welwillend in overweging te nemen en voldoende gelegenheid te bieden voor overleg daarover.

2.   Wanneer een partij van mening is dat enig voordeel dat haar, direct of indirect, op grond van deze overeenkomst toekomt, teniet wordt gedaan of aangetast, of dat de verwezenlijking van enige doelstelling van deze overeenkomst wordt belemmerd als gevolg van:

a)

het verzuim van een andere partij of andere partijen de verplichtingen in het kader van deze overeenkomst na te komen; of

b)

de toepassing door een andere partij of andere partijen van een maatregel, ongeacht of deze in strijd is met de bepalingen van deze overeenkomst,

dan kan zij, om tot een wederzijds bevredigende oplossing van de kwestie te komen, een beroep doen op de bepalingen van het memorandum van overeenstemming inzake de regels en procedures betreffende de beslechting van geschillen (hierna „memorandum inzake geschillenbeslechting” genoemd).

3.   Het memorandum inzake geschillenbeslechting is van toepassing op overleg en geschillenbeslechting in het kader van deze overeenkomst, met de uitzondering dat, niettegenstaande artikel 22, lid 3, van het memorandum inzake geschillenbeslechting, geschillen die ontstaan in het kader van enige andere in aanhangsel 1 bij het memorandum inzake geschillenbeslechting genoemde overeenkomst dan deze overeenkomst niet leiden tot opschorting van concessies of andere verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, en geschillen die ontstaan in het kader van deze overeenkomst niet leiden tot de schorsing van concessies of andere verplichtingen uit hoofde van enige andere in aanhangsel 1 bij het memorandum inzake geschillenbeslechting genoemde overeenkomst.

Artikel XXI

Instellingen

1.   Er wordt een Comité voor overheidsopdrachten ingesteld, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van elk van de partijen. Dit Comité kiest zijn voorzitter en komt zo dikwijls bijeen als nodig is, maar ten minste eenmaal per jaar, teneinde de partijen de gelegenheid te bieden met elkaar van gedachten te wisselen over alle zaken die verband houden met de werking van deze overeenkomst of het bevorderen van de doelstellingen daarvan, en de overige taken te vervullen waarmee het door de partijen eventueel wordt belast.

2.   Het Comité kan werkgroepen of andere nevenorganen instellen die de taken vervullen die hun eventueel door het Comité worden opgedragen.

3.   Het Comité:

a)

beoordeelt jaarlijks de tenuitvoerlegging en werking van deze overeenkomst, en

b)

stelt jaarlijks de Algemene Raad op de hoogte van zijn activiteiten, conform artikel IV, lid 8, van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (hierna „WTO-overeenkomst” genoemd), en van ontwikkelingen in verband met de tenuitvoerlegging en werking van deze overeenkomst.

4.   Elk WTO-lid dat geen partij bij deze bijeenkomst is, is gerechtigd als waarnemer deel te nemen aan het Comité door een schriftelijk verzoek daartoe aan het Comité te doen toekomen. Elke waarnemer bij de WTO kan een schriftelijk verzoek bij het Comité indienen om als waarnemer deel te nemen aan het Comité, en kan de waarnemersstatus worden toegekend door het Comité.

Artikel XXII

Slotbepalingen

1.   Deze overeenkomst treedt op 1 januari 1996 in werking voor de regeringen  (1) waarvan het overeengekomen toepassingsgebied is opgenomen in de bijlagen van aanhangsel I bij deze overeenkomst, en die de overeenkomst hebben aanvaard door haar op 15 april 1994 te ondertekenen, of die de overeenkomst op die datum hebben ondertekend onder voorbehoud van ratificatie en die de overeenkomst vervolgens vóór 1 januari 1996 hebben geratificeerd.

2.   Elk WTO-lid kan tot deze overeenkomst toetreden op tussen dat lid en de partijen overeen te komen voorwaarden; deze voorwaarden worden vastgesteld in een besluit van het Comité. Toetreding geschiedt door nederlegging bij de directeur-generaal van de WTO van een toetredingsinstrument waarin de overeengekomen voorwaarden worden gespecificeerd. Deze overeenkomst treedt voor een toetredend lid in werking op de 30e dag nadat het zijn toetredingsinstrument heeft nedergelegd.

3.   Ten aanzien van de bepalingen van deze overeenkomst mag door geen partij een voorbehoud worden gemaakt.

4.   Elke partij draagt er ten laatste op de datum waarop deze overeenkomst te haren aanzien in werking treedt zorg voor dat haar wetten, verordeningen en administratieve procedures, en de regels, procedures en praktijken welke door haar aanbestedende diensten worden toegepast in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze overeenkomst.

5.   Elke partij stelt het Comité in kennis van elke wijziging betreffende haar wetten en verordeningen die onder deze overeenkomst vallen en betreffende de uitvoering van die wetten en verordeningen.

6.   Elke partij streeft ernaar de invoering of voortzetting te vermijden van discriminatoire maatregelen die de markt voor overheidsopdrachten verstoren.

7.   Uiterlijk aan het einde van het derde jaar na de datum van inwerkingtreding van het op 30 maart 2012 aangenomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten, en daarna periodiek, voeren de partijen nadere onderhandelingen met het oogmerk deze overeenkomst te verbeteren, door discriminatoire maatregelen in toenemende mate te beperken en af te schaffen, en een zo groot mogelijke uitbreiding van haar toepassingsgebied onder alle partijen te bewerkstelligen op basis van onderlinge wederkerigheid, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van ontwikkelingslanden.

8.

a)

Het Comité neemt verdere werkzaamheden op zich om de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst en de in lid 7 bedoelde onderhandelingen te vergemakkelijken, door de aanneming van werkprogramma's over de volgende onderwerpen:

i)

de behandeling van kleine en middelgrote ondernemingen;

ii)

de verzameling en verspreiding van statistische gegevens;

iii)

de behandeling van duurzame overheidsopdrachten;

iv)

uitsluitingen en beperkingen in de bijlagen van partijen, en

v)

veiligheidsnormen bij internationale overheidsopdrachten.

b)

Het Comité:

i)

kan een besluit aannemen waarin een lijst is opgenomen van werkprogramma's betreffende aanvullende onderwerpen, die periodiek kan worden onderzocht en bijgewerkt, en

ii)

neemt een besluit aan waarin de werkzaamheden worden beschreven die voor elk afzonderlijk onder a) genoemd werkprogramma en voor elk onder b), punt i), bedoeld werkprogramma, dienen te worden uitgevoerd.

9.   Na voltooiing van het werkprogramma voor de harmonisering van de oorsprongsregels in het kader van de overeenkomst betreffende de oorsprongsregels in bijlage 1A bij de WTO-overeenkomst en onderhandelingen aangaande de handel in diensten, nemen de partijen de resultaten van dat werkprogramma en die onderhandelingen in acht wanneer zij, waar nodig, artikel IV, lid 5, wijzigen.

10.   Uiterlijk aan het einde van het vijfde jaar na de datum waarop het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten in werking treedt, beoordeelt het Comité de toepasselijkheid van artikel XX, lid 2, onder b).

11.   De partijen kunnen deze overeenkomst aanpassen. Besluiten tot het aannemen van een aanpassing en het ter goedkeuring voorleggen aan de partijen worden bij consensus genomen. Een aanpassing treedt in werking:

a)

behoudens het bepaalde onder b), voor die partijen die de aanpassing aanvaarden zodra deze door twee derde van de partijen is aanvaard en vervolgens voor elke partij zodra zij de aanpassing heeft aanvaard;

b)

voor alle partijen zodra de aanpassing door twee derde van de partijen is aanvaard, als het een aanpassing is waarvan het Comité bij consensus heeft bepaald dat zij de rechten en verplichtingen van de partijen niet wijzigt.

12.   Elke partij kan deze overeenkomst opzeggen. De opzegging wordt van kracht na het verstrijken van een termijn van zestig dagen te rekenen vanaf de datum waarop de directeur-generaal van de WTO hiervan schriftelijke kennisgeving heeft ontvangen. Na ontvangst van deze kennisgeving kan elke partij om onmiddellijke bijeenroeping van het Comité verzoeken.

13.   Wanneer een partij bij deze overeenkomst haar hoedanigheid van lid van de WTO verliest, verliest zij haar hoedanigheid van partij bij deze overeenkomst met ingang van de datum waarop zij haar hoedanigheid van lid van de WTO verliest.

14.   Deze overeenkomst is niet van toepassing tussen twee partijen indien een van deze partijen op het tijdstip dat zij deze overeenkomst aanvaardt of hiertoe toetreedt, niet instemt met deze toepassing.

15.   De aanhangsels maken integrerend deel uit van deze overeenkomst.

16.   Het secretariaat van de WTO neemt het secretariaat van deze overeenkomst waar.

17.   Deze overeenkomst wordt nedergelegd bij de directeur-generaal van de WTO, die aan elke partij bij deze overeenkomst onverwijld een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toezendt van deze overeenkomst, alsmede van elke rectificatie of wijziging die hierin overeenkomstig artikel XIX is aangebracht, van elke aanpassing die hierin overeenkomstig lid 11 is aangebracht, alsook een kennisgeving van elke toetreding overeenkomstig lid 2 en van elke opzegging overeenkomstig lid 12 of 13.

18.   Deze overeenkomst wordt geregistreerd in overeenstemming met de bepalingen van artikel 102 van het Handvest van de Verenigde Naties.


(1)  Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt de term ”regering” geacht de bevoegde autoriteiten van de Europese Unie te omvatten.

Aanhangsel I

DEFINITIEVE AANBIEDINGEN IN HET KADER VAN AANHANGSEL I VAN DE GPA-PARTIJEN IN DE ONDERHANDELINGEN INZAKE HET GPA-TOEPASSINGSGEBIED  (1)

DEFINITIEF AANBOD IN HET KADER VAN AANHANGSEL I VAN DE REPUBLIEK ARMENIË

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

BIJLAGE 1

CENTRALE OVERHEIDSINSTANTIES

Drempels:

Goederen

130 000 BTR

Dienstverlening

130 000 BTR

Constructiediensten

5 000 000 BTR

Lijst van instanties:

1.

Administration of the President of the Republic of Armenia (RA)

2.

Administration of the National Assembly of the RA

3.

Administration of the Government of the RA

4.

Administration of the Constitutional Court of RA

5.

Chamber of Control of the RA

6.

Judicial Department of the RA

7.

Office of the Public Prosecutor of the RA

8.

Special Investigation Service of the RA

9.

Office of the Human Rights Defender of the RA

10.

Central Bank of the RA (Note 2)

11.

Ministry of Agriculture of the RA

12.

Ministry of Defence of the RA (Note 3)

13.

Ministry of Diaspora of the RA

14.

Ministry of Economy of the RA

15.

Ministry of Education and Science of the RA

16.

Ministry of Energy and Natural Resources of the RA

17.

Ministry of Finance of the RA

18.

Ministry of Foreign Affairs of the RA

19.

Ministry of Healthcare of the RA

20.

Ministry of Justice of the RA

21.

Ministry of Labour and Social Affairs of the RA

22.

Ministry of Nature Protection of the RA

23.

Ministry of Sport and Youth Affairs of the RA

24.

Ministry of Territorial Administration of the RA

25.

Ministry of Transport and Communication of the RA

26.

Ministry of Urban Development of the RA

27.

Ministry of Culture of the RA

28.

Ministry of Emergency Situation of the RA

29.

National Security Service of the RA (Note 3)

30.

State Security Service of the RA (Note 3)

31.

State Revenue Committee of the RA

32.

State Committee of the Real Estate Cadastre of the RA

33.

State Nuclear Safety Regulatory Committee by the Government of the RA

34.

State Property Management Department of the RA

35.

General Department of Aviation of the RA

36.

Police of the RA (Note 3)

37.

Armenian Rescue Service

38.

State Water Committee

39.

State Science Committee

40.

Central Electoral Commission of the RA

41.

Public Services Regulatory Commission of the RA

42.

Social Insurance Commission of the RA

43.

State Commission for the Protection of Economic Competition of the RA

44.

Civil Service Council of the RA

45.

National Statistical Service of the RA

46.

National Commission on TV and Radio of RA

47.

Council of the Public TV and Radio of the RA

48.

Marzpetaran of Aragatsotn

49.

Marzpetaran of Ararat

50.

Marzpetaran of Armavir

51.

Marzpetaran of Gegharquniq

52.

Marzpetaran of Lory

53.

Marzpetaran of Kotayq

54.

Marzpetaran of Shirak

55.

Marzpetaran of Syuniq

56.

Marzpetaran of Vayots Dzor

57.

Marzpetaran of Tavush

Aantekeningen bij bijlage 1

1.

Deze lijst heeft betrekking op alle centrale overheidsinstanties en ondergeschikte organisaties waarop de Armeense wetgeving inzake overheidsopdrachten van toepassing is.

2.

Central Bank of the RA: de overeenkomst is niet van toepassing op de aanschaf of verwerving door de Central Bank of the Republic of Armenia in verband met de verkoop, aflossing en distributie van de overheidsschuld, met inbegrip van leningen, staatsobligaties, bankbiljetten en andere effecten.

3.

Ministry of Defence of the RA, National Security Service of the RA, State Security Service of the RA en Police of the RA: voor deze diensten heeft de overeenkomst uitsluitend betrekking op de aanschaf van de volgende categorieën, afhankelijk van besluiten van de Republiek Armenië in het kader van artikel III, lid 1:

FSC

22

Spoorwegmaterieel

23

Motorvoertuigen, aanhangwagens en rijwielen (met uitzondering van bussen van code 2310)

24

Tractoren

25

Onderdelen van voertuigen

26

Banden en binnenbanden

29

Toebehoren van motoren

30

Uitrusting voor mechanische energieoverbrenging

32

Machines en uitrusting voor houtbewerking

34

Machines voor metaalbewerking

35

Uitrusting voor handel en dienstverlening

36

Speciale industriële machines

37

Landbouwmachines en -uitrusting

38

Uitrusting voor bouwwerkzaamheden, mijnbouw, graafwerkzaamheden en wegonderhoud

39

Uitrusting voor goederenbehandeling

40

Touw, kabels, kettingen en toebehoren

41

Uitrusting voor koeling en luchtbehandeling

42

Uitrusting voor brandbestrijding, redding en veiligheid

43

Pompen en compressoren

44

Ovens, stoomketels, droogapparatuur en kernreactoren

45

Installatie- en verwarmingsapparatuur en sanitair

FSC

46

Waterzuiverings- en afvalwaterbehandelingsuitrusting

47

Buizen, leidingen, slangen en toebehoren

48

Afsluiters

49

Uitrusting voor onderhouds- en reparatiewerkplaatsen

53

IJzerwaren en slijpmiddelen

54

Geprefabriceerde structuren en steigers

55

Hout, timmerwerk, triplex- en multiplexhout en fineer

56

Bouwmaterialen

61

Elektrische bedrading en apparatuur voor de opwekking en distributie van elektriciteit

62

Verlichtingstoestellen en lampen

63

Alarmerings- en signaleringssystemen

65

Geneeskundige, tandheelkundige en diergeneeskundige uitrusting en benodigdheden

66

Instrumenten en laboratoriumuitrusting

67

Fotografische uitrusting

68

Chemische stoffen en chemische producten

69

Hulpmiddelen en instrumenten voor het onderwijs

70

Automatische gegevensverwerkende apparatuur voor algemene doeleinden, programmatuur, benodigdheden en ondersteuningsuitrusting

71

Meubilair

72

Inrichtingen en toestellen voor huishoudens en bedrijven

73

Apparatuur voor voedselbereiding en -servering

74

Kantoormachines, tekstverwerkers en apparatuur voor zichtbare registratie

75

Kantoorbenodigdheden en -toestellen

FSC

76

Boeken, kaarten en andere publicaties

77

Muziekinstrumenten, afspeelapparatuur en radio’s voor thuisgebruik

78

Recreatie- en sportuitrusting

79

Schoonmaakapparatuur en -benodigdheden

80

Penselen en kwasten, verven, verzegelingsmiddelen en kleefstoffen

81

Verpakkingsmaterialen

85

Artikelen voor lichaamsverzorging

87

Landbouwgrondstoffen

88

Levende dieren

91

Brandstoffen, smeermiddelen, oliën en wassen

93

Niet-metaalhoudende halffabrikaten

94

Niet-metaalhoudende grondstoffen

96

Ertsen, delfstoffen en daarvan afgeleide grondstoffen

99

Diversen

BIJLAGE 2

NIET-CENTRALE OVERHEIDSINSTANTIES

Drempels:

Goederen

200 000 BTR

Dienstverlening

200 000 BTR

Constructiediensten

5 000 000 BTR

Lijst van instanties:

1.

De volgende lokale overheden zoals gedefinieerd door de Armeense wetgeving inzake de bestuurlijke territoriale indeling nr. N-062-I van 7 november 1995:

Municipality of Yerevan

Municipality of Ashtarak

Municipality of Aparan

Municipality of Talin

Municipality of Artashat

Municipality of Ararat

Municipality of Masis

Municipality of Vedi

Municipality of Armavir

Municipality of Vagharshapat

Municipality of Mecamor

Municipality of Gavar

Municipality of Chambarak

Municipality of Martuni

Municipality of Sevan

Municipality of Vardenis

Municipality of Vanadzor

Municipality of Alaverdi

Municipality of Akhtala

Municipality of Tumanyan

Municipality of Spitak

Municipality of Stepanavan

Municipality of Tashir

Municipality of Hrazdan

Municipality of Abovyan

Municipality of Byureghavan

Municipality of Eghvard

Municipality of Tsakhkadzor

Municipality of Nor Hachn

Municipality of Charentsavan

Municipality of Gyumri

Municipality of Artik

Municipality of Maralik

Municipality of Kapan

Municipality of Agarak

Municipality of Goris

Municipality of Dastakert

Municipality of Megri

Municipality of Sisian

Municipality of Qajaran

Municipality of Eghegnadzor

Municipality of Jermuk

Municipality of Vayq

Municipality of Ijevan

Municipality of Berd

Municipality of Dilijan

Municipality of Noyemberyan

BIJLAGE 3

ALLE ANDERE INSTANTIES DIE AANBESTEDEN OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST

Drempels:

Goederen

400 000 BTR

Dienstverlening

400 000 BTR

Constructiediensten

5 000 000 BTR

Alle publiekrechtelijke rechtspersonen (lichamen, instellingen en stichtingen), in het bijzonder:

1.

Overheidsinstanties of publieke niet-commerciële organisaties (non-profitorganisaties);

2.

Commerciële organisaties waarin de overheid of de gemeenschap een deelneming heeft voor meer dan 50 procent;

3.

Overheidsdiensten, met inbegrip van nutsbedrijven, waarvan de aanbestedingen onderworpen zijn aan wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Aantekening bij bijlage 3

Deze lijst van publiekrechtelijke rechtspersonen wordt gepubliceerd in het officiële elektronische aanbestedingsbulletin: http://www.procurement.am.

BIJLAGE 4

GOEDEREN

Tenzij anders vermeld, is deze overeenkomst van toepassing op alle goederen aangeschaft door de in de bijlagen 1 tot en met 3 opgenomen diensten.

BIJLAGE 5

DIENSTVERLENING

Deze overeenkomst is van toepassing op alle diensten als ingedeeld in de voorlopige centrale productenclassificatie (CPC) van de Verenigde Naties zoals vervat in document MTN.GNS/W/120.

BIJLAGE 6

CONSTRUCTIEDIENSTEN

Drempel:

5 000 000 BTR voor bijlagen 1, 2 en 3.

Lijst van aangeboden constructiediensten:

Alle diensten die staan vermeld in afdeling 51 van de CPC.

BIJLAGE 7

ALGEMENE AANTEKENINGEN

De volgende algemene aantekening is zonder uitzondering van toepassing op deze overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen 1 tot en met 6.

1.

Deze overeenkomst is niet van toepassing op de aanschaf van landbouwproducten in het kader van steunprogramma's voor de landbouw en voedselhulpprogramma's.

DEFINITIEF AANBOD IN HET KADER VAN AANHANGSEL I VAN CANADA

(Slechts de tekst in de Engelse en de Franse taal is authentiek)

BIJLAGE 1

FEDERALE OVERHEIDSINSTANTIES

Tenzij anders aangegeven, is deze overeenkomst van toepassing op aanbestedingen door in deze bijlage vermelde instanties, met inachtneming van de volgende drempels:

Drempels

:

130 000 BTR

Goederen

130 000 BTR

Dienstverlening

5 000 000 BTR

Constructiediensten

Lijst van instanties:

1.

Atlantic Canada Opportunities Agency (on its own account)

2.

Canada Border Services Agency

3.

Canada Employment Insurance Commission

4.

Canada Industrial Relations Board

5.

Canada Revenue Agency

6.

Canada School of Public Service

7.

Canadian Centre for Occupational Health and Safety

8.

Canadian Food Inspection Agency

9.

Canadian Human Rights Commission

10.

Canadian Institutes of Health Research

11.

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

12.

Canadian International Development Agency (on its own account)

13.

Canadian International Trade Tribunal

14.

Canadian Nuclear Safety Commission

15.

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (on its own account)

16.

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

17.

Canadian Transportation Agency (on its own account)

18.

Copyright Board

19.

Correctional Service of Canada

20.

Courts Administration Service

21.

Department of Agriculture and Agri-Food

22.

Department of Canadian Heritage

23.

Department of Citizenship and Immigration

24.

Department of Finance

25.

Department of Fisheries and Oceans

26.

Department of Foreign Affairs and International Trade

27.

Department of Health

28.

Department of Human Resources and Social Development

29.

Department of Indian Affairs and Northern Development

30.

Department of Industry

31.

Department of Justice

32.

Department of National Defence

33.

Department of Natural Resources

34.

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

35.

Department of Public Works and Government Services (on its own account)

36.

Department of the Environment

37.

Department of Transport

38.

Department of Veterans Affairs

39.

Department of Western Economic Diversification (on its own account)

40.

Director of Soldier Settlement

41.

Director, The Veterans' Land Act

42.

Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

43.

Hazardous Materials Information Review Commission

44.

Immigration and Refugee Board

45.

Library and Archives Canada

46.

Municipal Development and Loan Board

47.

National Battlefields Commission

48.

National Energy Board (on its own account)

49.

National Farm Products Council

50.

National Parole Board

51.

National Research Council of Canada

52.

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada

53.

Northern Pipeline Agency (on its own account)

54.

Office of the Auditor General

55.

Office of the Chief Electoral Officer

56.

Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs

57.

Office of the Commissioner of Official Languages

58.

Office of the Coordinator, Status of Women

59.

Office of the Governor General's Secretary

60.

Office of the Superintendent of Financial Institutions

61.

Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada

62.

Parks Canada Agency

63.

Patented Medicine Prices Review Board

64.

Privy Council Office

65.

Public Health Agency of Canada

66.

Public Service Commission

67.

Public Service Human Resources Management Agency of Canada

68.

Public Service Labour Relations Board

69.

Registry of the Competition Tribunal

70.

Royal Canadian Mounted Police

71.

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

72.

Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

73.

Social Sciences and Humanities Research Council

74.

Statistics Canada

75.

Statute Revision Commission

76.

Supreme Court of Canada

77.

Transportation Appeal Tribunal of Canada

78.

Treasury Board Secretariat

Aantekening bij bijlage 1

Geen van de in bijlage 1 opgenomen instanties is bevoegd ondergeschikte instanties op te richten.

BIJLAGE 2

NIET-CENTRALE OVERHEIDSINSTANTIES

Tenzij anders aangegeven, is deze overeenkomst van toepassing op aanbestedingen door in deze bijlage vermelde instanties, met inachtneming van de volgende drempels:

Drempels

:

355 000 BTR

Goederen

355 000 BTR

Dienstverlening

5 000 000 BTR

Constructiediensten

Lijst van instanties:

*†ALBERTA

Alle ministeries en agentschappen (alle overheidsdepartementen en provinciale instellingen, bestuurslichamen, raden, comités en commissies) van de provincie.

De volgende entiteiten vallen niet onder deze bijlage:

 

Legislative Assembly

 

Legislative Assembly Office

 

Office of the Auditor General

 

Office of the Chief Electoral Officer

 

Office of the Ethics Commissioner

 

Office of the Information and Privacy Commissioner

 

Office of the Ombudsman

*†BRITISH COLUMBIA

Alle ministeries, bestuurslichamen, commissies, instellingen en comités van de provincie.

De Legislative Assembly valt niet onder deze bijlage.

†MANITOBA

Alle departementen, bestuurslichamen, commissies en comités van de provincie.

†NEW BRUNSWICK

De volgende provinciale entiteiten vallen onder deze bijlage:

 

Chief Electoral Officer

 

Clerk of the Legislative Assembly

 

Communications New Brunswick

 

Department of Agriculture and Aquaculture

 

Department of Business New Brunswick

 

Department of Education

 

Department of Energy

 

Department of Environment

 

Department of Finance

 

Department of Fisheries

 

Department of Health

 

Department of Intergovernmental Affairs

 

Department of Justice and Consumer Affairs

 

Department of Local Government

 

Department of Natural Resources

 

Department of Post-Secondary Education, Training and Labour

 

Department of Public Safety

 

Department of Social Development

 

Department of Supply and Services

 

Department of Tourism and Parks

 

Department of Transportation

 

Department of Wellness, Culture and Sport

 

Executive Council Office

 

Labour and Employment Board

 

Language Training Centre

 

New Brunswick Police Commission

 

Office of Human Resources

 

Office of the Attorney General

 

Office of the Auditor General

 

Office of the Comptroller

 

Office of the Leader of the Opposition

 

Office of the Lieutenant-Governor

 

Office of the Ombudsman

 

Office of the Premier

†NEWFOUNDLAND EN LABRADOR

Alle departmenten van de provincie.

†NORTHWEST TERRITORIES

Alle departementen en instellingen van het territorium.

Deze bijlage is niet van toepassing op aanbestedingen die vallen onder het stimuleringsbeleid van de Northwest Territories voor het bedrijfsleven.

*†NOVA SCOTIA

Alle departementen en ministeries van de provincie die in het kader van de Public Service Act zijn opgericht.

Deze bijlage omvat niet de afdeling Emergency Health Services van het Department of Health met betrekking tot aanbestedingen in verband met ambulancediensten, met inbegrip van telecommunicatie voor doeleinden van spoedeisende hulp.

†NUNAVUT

Alle departementen en instellingen van het territorium.

Deze bijlage is niet van toepassing op aanbestedingen die onder het NNI-beleid vallen (NNI: Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti), noch op contracten als bedoeld in artikel 24 van de Nunavut Land Claims Agreement.

ONTARIO

Alle ministeries van de provincie.

De volgende instellingen vallen onder deze bijlage:

 

AgriCorp

 

Centennial Centre of Science and Technology (Ontario Science Centre)

 

Deposit Insurance Corporation of Ontario

 

Metropolitan Convention Centre Corporation

 

Niagara Parks Commission

 

Ontario Clean Water Agency

 

Ontario Financial Services Commission

 

Ontario Immigrant Investor Corporation

 

Ontario Mortgage and Housing Corporation

 

Ontario Mortgage Corporation

 

Ontario Northland Transportation Commission

 

Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation

 

Ottawa Congress Centre

 

Science North

*†PRINCE EDWARD ISLAND

Alle departementen en instellingen van de provincie.

Deze bijlage is niet van toepassing op de aanschaf van bouwmaterialen die worden gebruikt voor wegenbouw en wegonderhoud.

*QUÉBEC

Alle departementen van de provincie.

De volgende overheidsorganen vallen onder deze bijlage:

 

Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé

 

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

 

Comité de déontologie policière

 

Commissaire à la déontologie policière

 

Commissaire à la santé et au bien-être

 

Commission consultative de l'enseignement privé

 

Commission d'accès à l'information

 

Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

 

Commission de l'équité salariale

 

Commission de la fonction publique

 

Commission de protection du territoire agricole du Québec

 

Commission de toponymie

 

Commission des biens culturels du Québec

 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

 

Commission des partenaires du marché du travail

 

Commission des transports du Québec

 

Commission municipale du Québec

 

Commission québécoise des libérations conditionnelles

 

Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre

 

Conseil de la famille et de l'enfance

 

Conseil de la justice administrative

 

Conseil de la Science et de la Technologie

 

Conseil des aînés

 

Conseil des relations interculturelles

 

Conseil des services essentiels

 

Conseil du médicament

 

Conseil du statut de la femme

 

Conseil permanent de la jeunesse

 

Conseil supérieur de l'éducation

 

Conseil supérieur de la langue française

 

Coroner

 

Curateur public du Québec

 

Directeur des poursuites criminelles et pénales

 

Office de la protection du consommateur

 

Office des personnes handicapées du Québec

 

Office québécois de la langue française

 

Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

 

Régie du logement

 

Sûreté du Québec

Deze bijlage is niet van toepassing op:

a)

de aanschaf van culturele of artistieke goederen en diensten;

b)

overheidsopdrachten tot dienstverlening in verband met de productie van plantgoed;

c)

aanbestedingen voor werkzaamheden die aan een bezit moeten worden verricht door een contractant conform garantiebepalingen betreffende het bezit of het oorspronkelijke werk;

d)

de aanschaf van constructiestaal (met inbegrip van de vereisten voor onderaannemingscontracten), en

e)

aankopen gedaan bij een non-profitorganisatie.

Deze overeenkomst is niet van toepassing op enige aangenomen of gehandhaafde maatregel van Québec met betrekking tot cultuur of de culturele sector.

*†SASKATCHEWAN

Alle ministeries van de provincie.

De overeenkomst is van toepassing op de volgende bestuurslichamen en instellingen:

 

Public Employee Benefits Agency

 

Saskatchewan Archives Board

 

Saskatchewan Arts Board

In deze bijlage zijn geen organen van de wetgevende macht opgenomen.

*†YUKON

Alle departementen en instellingen van het territorium.

Aantekeningen bij bijlage 2

1.

Voor de in deze bijlage opgenomen provincies en territoria is deze overeenkomst niet van toepassing op voorkeurrechten en beperkingen ten aanzien van projecten op het gebied van de snelwegen.

2.

Voor de in deze bijlage opgenomen provincies en territoria is deze overeenkomst niet van toepassing op voorkeurrechten en beperkingen in verband met programma's ter bevordering van de ontwikkeling van probleemgebieden.

3.

Deze overeenkomst is niet van toepassing op aanbestedingen waarmee beoogd wordt een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling in de provincies Manitoba, Newfoundland en Labrador, New Brunswick, Prince Edward Island en Nova Scotia of de territoria Nunavut, Yukon of de Northwest Territories.

4.

Voor de met een asterisk (*) gemerkte provincies en territoria is deze overeenkomst niet van toepassing op de levering van:

a)

voor representatieve of promotionele doeleinden aangeschafte goederen, of

b)

buiten de provincie of het territorium voor representatieve of promotionele doeleinden aangeschafte diensten of constructiediensten.

5.

Voor de met een obelisk (†) gemerkte provincies en territoria is deze overeenkomst niet van toepassing op de levering van goederen, diensten of constructiediensten ten behoeve van, of onder de bevoegdheid te brengen van, schoolbesturen of de functionele equivalenten daarvan, met overheidsmiddelen gefinancierde academische instellingen, sociale diensten of ziekenhuizen.

6.

Niets in deze overeenkomst mag zodanig worden uitgelegd dat zij een provinciale of territoriale entiteit belet beperkingen toe te passen die de algehele milieukwaliteit in die provincie of dat territorium bevorderen, mits deze beperkingen geen verkapte belemmering van de internationale handel vormen.

7.

Deze overeenkomst is niet van toepassing op aankopen van een entiteit die onder de overeenkomst valt namens een entiteit die niet onder de overeenkomst valt.

8.

Deze overeenkomst heeft geen betrekking op Crown Corporations (onafhankelijke staatsbedrijven) van de provincies en territoria.

9.

Voor IJsland en het Vorstendom Liechtenstein is deze overeenkomst niet van toepassing op opdrachten van in deze bijlage vermelde entiteiten.

BIJLAGE 3

STAATSBEDRIJVEN

Tenzij anders aangegeven, is deze overeenkomst van toepassing op aanbestedingen door de in deze bijlage vermelde diensten, met inachtneming van de volgende drempels:

Drempels

:

355 000 BTR

Goederen

355 000 BTR

Dienstverlening

5 000 000 BTR

Constructiediensten

Lijst van overheidsbedrijven:

1.

Canada Post Corporation

2.

Canadian Museum of Civilization

3.

Canadian Museum of Nature

4.

Canadian Tourism Commission

5.

Defence Construction (1951) Ltd.

6.

National Capital Commission

7.

National Gallery of Canada

8.

National Museum of Science and Technology

9.

Royal Canadian Mint

10.

Via Rail Canada Inc.

Aantekeningen bij bijlage 3

1.

Met het oog op een grotere zekerheid is artikel XVII van toepassing op aanbestedingen van Via Rail Canada Inc. en de Royal Canadian Mint, waarbij de vertrouwelijkheid van de verstrekte commerciële informatie beschermd wordt.

2.

Aanhangsel 1 van Canada omvat geen aanbestedingen door of namens de Royal Canadian Mint van grondstoffen die rechtstreeks worden gebruikt voor het munten van iets anders dan wettige betaalmiddelen van Canada.

3.

Voor de Europese Unie, IJsland en het Vorstendom Liechtenstein is deze overeenkomst niet van toepassing op aanbestedingen van in deze bijlage vermelde entiteiten.

BIJLAGE 4

GOEDEREN

1.

Tenzij anders bepaald en behoudens lid 2 is deze overeenkomst van toepassing op alle goederen.

2.

Behoudens de toepassing van lid 1 van artikel III van deze overeenkomst, is deze overeenkomst met betrekking tot aanbestedingen van het Department of National Defence, de Royal Canadian Mounted Police, het Department of Fisheries and Oceans for the Canadian Coast Guard, en provinciale politiediensten uitsluitend van toepassing op de onderstaande goederen die worden beschreven in de Federal Supply Classifications (FSC):

FSC

22.

Spoorwegmaterieel

FSC

23.

Motorvoertuigen, aanhangwagens en rijwielen (met uitzondering van bussen van code 2310 en militaire vrachtwagens en aanhangwagens van code 2320 en 2330 en gevechts- en aanvalsvoertuigen en tactische voertuigen met rupsbanden van code 2350 en gevechts- en aanvalsvoertuigen en tactische voertuigen met wielen van code 2355, voorheen van code 2320)

FSC

24.

Tractoren

FSC

25.

Onderdelen van voertuigen

FSC

26.

Banden en binnenbanden

FSC

29.

Toebehoren van motoren

FSC

30.

Uitrusting voor mechanische energieoverbrenging

FSC

32.

Machines en uitrusting voor houtbewerking

FSC

34.

Machines voor metaalbewerking

FSC

35.

Uitrusting voor handel en dienstverlening

FSC

36.

Speciale industriële machines

FSC

37.

Landbouwmachines en -uitrusting

FSC

38.

Uitrusting voor bouwwerkzaamheden, mijnbouw, graafwerkzaamheden en wegonderhoud

FSC

39.

Uitrusting voor goederenbehandeling

FSC

40.

Touw, kabels, kettingen en toebehoren

FSC

41.

Uitrusting voor koeling en luchtbehandeling

FSC

42.

Uitrusting voor brandbestrijding, redding en veiligheid (met uitzondering van 4220: uitrusting voor duik- en reddingsoperaties op zee; en 4230: decontaminatie- en impregnatieapparatuur)

FSC

43.

Pompen en compressoren

FSC

44.

Ovens, stoomketels, droogapparatuur en kernreactoren

FSC

45.

Installatie- en verwarmingsapparatuur en sanitair

FSC

46.

Waterzuiverings- en afvalwaterbehandelingsuitrusting

FSC

47.

Buizen, leidingen, slangen en toebehoren

FSC

48.

Afsluiters

FSC

49.

Uitrusting voor onderhouds- en reparatiewerkplaatsen

FSC

52.

Meetinstrumenten

FSC

53.

IJzerwaren en slijpmiddelen

FSC

54.

Geprefabriceerde structuren en steigers

FSC

55.

Hout, timmerwerk, triplex- en multiplexhout en fineer

FSC

56.

Bouw en bouwmaterialen

FSC

61.

Elektrische bedrading en apparatuur voor de opwekking en distributie van elektriciteit

FSC

62.

Verlichtingstoestellen en lampen

FSC

63.

Alarmerings- en signaleringssystemen

FSC

65.

Geneeskundige, tandheelkundige en diergeneeskundige uitrusting en benodigdheden

FSC

66.

Instrumenten en laboratoriumuitrusting (met uitzondering van 6615: automatische-pilootsystemen en gyroscooponderdelen voor stabilisatie in de lucht; en 6665: instrumenten en apparatuur voor de detectie van gevaar)

FSC

67.

Fotografische uitrusting

FSC

68.

Chemische stoffen en chemische producten

FSC

69.

Hulpmiddelen en instrumenten voor het onderwijs

FSC

70.

Automatische gegevensverwerkende apparatuur voor algemene doeleinden, programmatuur, benodigdheden en ondersteuningsuitrusting (met uitzondering van 7010: configuraties voor automatische gegevensverwerkende machines (ADPE-configuraties)

FSC

71.

Meubilair

FSC

72.

Inrichtingen en toestellen voor huishoudens en bedrijven

FSC

73.

Apparatuur voor het bereiden en serveren van voedsel

FSC

74.

Kantoormachines, tekstverwerkers en apparatuur voor zichtbare registratie

FSC

75.

Kantoorbenodigdheden en -toestellen

FSC

76.

Boeken, kaarten en andere publicaties (met uitzondering van 7650: tekeningen en specificaties)

FSC

77.

Muziekinstrumenten, afspeelapparatuur en radio's voor thuisgebruik

FSC

78.

Recreatie- en sportuitrusting

FSC

79.

Schoonmaakapparatuur en -benodigdheden

FSC

80.

Penselen en kwasten, verven, verzegelingsmiddelen en kleefstoffen

FSC

81.

Verpakkingsmaterialen

FSC

85.

Artikelen voor lichaamsverzorging

FSC

87.

Landbouwgrondstoffen

FSC

88.

Levende dieren

FSC

91.

Brandstoffen, smeermiddelen, oliën en wassen

FSC

93.

Niet-metaalhoudende halffabrikaten

FSC

94.

Niet-metaalhoudende grondstoffen

FSC

96.

Ertsen, delfstoffen en daarvan afgeleide grondstoffen

FSC

99.

Diversen

BIJLAGE 5

DIENSTVERLENING

1.

Tenzij anders bepaald, is deze overeenkomst van toepassing op de in lid 2 en lid 3 vermelde diensten. Deze diensten zijn vastgesteld in overeenstemming met de voorlopige centrale productenclassificatie (CPC) van de Verenigde Naties (zie: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1). Voor de toepassing van deze overeenkomst voor federale entiteiten en bedrijven maakt Canada gebruik van het „gemeenschappelijk clasificatiesysteem”.

2.

Deze overeenkomst is van toepassing op de volgende diensten die worden aanbesteed door in bijlage 1 vermelde overheidsinstanties en in bijlage 3 vermelde staatsbedrijven:

861

Rechtskundige diensten (uitsluitend adviesdiensten inzake buitenlands en internationaal recht)

862

Accountants, audits en boekhouders

863

Diensten in verband met belastingen (met uitzondering van rechtskundige diensten)

86503

Advies op het gebied van marketingmanagement

8671

Diensten van architecten

8672

Diensten van ingenieurs

8673

Geïntegreerde diensten van ingenieurs (met uitzondering van 86731 Geïntegreerde diensten van ingenieurs bij kant-en-klaar opgeleverde projecten op het gebied van vervoer en infrastructuur)

3.

Deze overeenkomst is van toepassing op de volgende diensten die worden aanbesteed door in bijlage 1 vermelde overheidsinstanties, in bijlage 2 vermelde regionale overheidsinstanties en in bijlage 3 vermelde staatsbedrijven:

633

Reparatie van persoonlijke en huishoudelijke goederen

641

Hotel- en vergelijkbare accommodatiediensten

642-643

Het serveren van eten en drinken

7471

Reisbureaus en reisorganisatoren

7512

Commerciële koeriersdiensten (met inbegrip van multimodale diensten)

7523

Elektronische gegevensuitwisseling

7523

Elektronische post

7523

Geavanceerde/extra faxdiensten, waaronder „opslaan en doorzenden”, „opslaan en opzoeken”; Code- en protocolconversie

7523

Online-informatie en databanken

7523

Voice mail

821

Vastgoeddiensten in verband met eigen of gehuurd onroerend goed

822

Vastgoeddiensten voor een honorarium of op contractbasis

83106 tot en met 83109

Verhuur of lease van machines en werktuigen zonder bedieningspersoneel

83203 tot en met 83209

Verhuur of lease van persoonlijke en huishoudelijke goederen

841

Advies over computerapparatuur (hardware)

842

Diensten in verband met de installatie van computerprogramma's (software), met inbegrip van adviesdiensten inzake systemen en software, systeemanalyse, en diensten op het gebied van ontwerp, programmeren en onderhoud

843

Diensten in verband met gegevensverwerking, met inbegrip van verwerking, classificering en faciliteitenbeheer

843

Onlineverwerking van informatie en/of gegevens (met inbegrip van transactieverwerking)

844

Diensten in verband met databanken

845

Onderhoud en reparatie van kantoormachines en -apparatuur met inbegrip van computers

849

Andere computerdiensten

86501

Advies op het gebied van algemeen bedrijfsbeheer

86504

Advies op het gebied van personeelsbeheer

86505

Advies op het gebied van productiebeheer

8660

Diensten in verband met advies inzake bedrijfsvoering (met uitzondering van 86602 Diensten voor arbitrage en bemiddeling)

8674

Diensten in verband met stedenbouw en landschapsarchitectuur

8676

Diensten voor keuring en controle, met inbegrip van kwaliteitscontrole en inspecties (behalve met betrekking tot FSC 58 en transportmiddelen)

874

Reiniging van gebouwen

876

Verpakkingsdiensten

8814

Diensten in verband met bosbouw en de exploitatie van bossen, met inbegrip van bosbeheer

883

Diensten in verband met mijnbouw, met inbegrip van boren en reparatie- en onderhoudswerkzaamheden ter plaatse

8861 tot en met 8864, en 8866

Reparatie van metalen producten, machines en werktuigen

940

Riolering en vuilophaaldiensten, afvalverwerking en aanverwante diensten

Aantekeningen bij bijlage 5

1.

Op deze overeenkomst zijn de voorwaarden zoals beschreven in de lijst van Canada bij de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten (GATS) van toepassing.

2.

Canada's toepassingsgebied op het vlak van telecommunicatiediensten is beperkt tot geavanceerde of waardetoevoegende diensten, waarbij de telecommunicatiefaciliteiten die daaraan ten grondslag liggen worden gehuurd van providers van openbare telecommunicatienetwerken.

3.

Deze overeenkomst is niet van toepassing op de aanschaf van het volgende:

a)

diensten voor het beheer en de exploitatie van overheidsfaciliteiten of particuliere faciliteiten die worden gebruikt voor overheidsdoeleinden, met inbegrip van door de federale overheid gefinancierde onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;

b)

openbare nutsvoorzieningen;

c)

diensten van architecten en ingenieurs in verband met vliegvelden, communicatievoorzieningen en raketinstallaties;

d)

scheepsbouw en -reparatie en daarmee samenhangende diensten van architecten en ingenieurs;

e)

alle diensten met betrekking tot niet onder deze overeenkomst vallende goederen die worden aangeschaft door het Department of National Defence, de Royal Canadian Mounted Police, het Department of Fisheries and Oceans for the Canadian Coast Guard en provinciale politiediensten, en

f)

diensten die worden aangeschaft ter ondersteuning van in het buitenland gelegerde strijdkrachten.

BIJLAGE 6

CONSTRUCTIEDIENSTEN

1.

Tenzij anders bepaald en behoudens lid 2, is deze overeenkomst van toepassing op alle constructiediensten die worden vermeld in afdeling 51 van de voorlopige centrale productenclassificatie (CPC) van de Verenigde Naties (zie: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1)).

2.

Deze overeenkomst is niet van toepassing op de aanschaf van het volgende:

a)

baggerdiensten, en

b)

constructiediensten die worden verworven door of namens het federale Department of Transport.

BIJLAGE 7

ALGEMENE AANTEKENINGEN

Tenzij anders bepaald, zijn de volgende algemene aantekeningen van toepassing op deze overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen 1 tot en met 6.

1.

Deze overeenkomst is niet van toepassing op aankopen in verband met het volgende:

a)

scheepsbouw en -reparatie;

b)

spoorweg- en stadsvervoermaterieel en de daarin vervatte systemen, onderdelen en materiaal, evenals alle materiaal in ijzer of staal in verband met projecten;

c)

FSC 58 (apparatuur voor communicatie, detectie en coherente straling), en

d)

landbouwproducten in het kader van steunprogramma's voor de landbouw en voedselhulpprogramma's.

2.

Deze overeenkomst is niet van toepassing op derogaties voor kleine ondernemingen en ondernemingen van personen die tot minderheidsgroepen behoren.

3.

Deze overeenkomst is niet van toepassing op maatregelen die worden aangenomen of gehandhaafd met betrekking tot inheemse volken. Zij laat bestaande rechten van inheemse volken onverlet, evenals rechten die de inheemse volken van Canada genieten op grond van sectie 35 van de Constitution Act van 1982.

4.

Aanbestedingen in het Canadese toepassingsgebied worden gedefinieerd als contractuele transacties teneinde goederen of diensten te verwerven met het oog op rechtstreeks voordeel voor of gebruik door de overheid. De aanbestedingsprocedure is de procedure die begint nadat een instantie haar behoeften heeft vastgesteld en die doorloopt tot het contract is gegund. Een aanbestedingsprocedure omvat geen opdrachten tussen een overheidsinstantie of staatsonderneming enerzijds en een andere overheidsinstantie of staatsonderneming anderzijds.

5.

Deze overeenkomst is niet van toepassing op de aanbesteding van vervoersdiensten die onderdeel zijn van of voortvloeien uit een aanbesteding.

6.

Deze overeenkomst is van toepassing op de in bijlage 5 vermelde diensten en de in bijlage 6 vermelde constructiediensten met betrekking tot een partij, echter uitsluitend in die mate waarin deze partij wederzijdse toegang biedt tot de betreffende dienst.

7.

Wanneer een door een instantie te gunnen opdracht niet onder deze overeenkomst valt, is deze evenmin van toepassing op goederen en diensten die ter uitvoering van een dergelijke opdracht worden geleverd.

8.

Deze overeenkomst geldt niet voor contracten in het kader van een internationale overeenkomst die bedoeld zijn voor de gezamenlijke tenuitvoerlegging of exploitatie van een project.

9.

Uitsluitingen die in specifieke dan wel algemene zin betrekking hebben op overheids- of regionale instanties of ondernemingen, vermeld in bijlage 1, bijlage 2 of bijlage 3, zijn eveneens van toepassing op eventuele opvolgers van deze instanties of ondernemingen, zodat de waarde van dit aanbod behouden blijft.

Toekomstige verbintenissen in het kader van aanhangsel I van de europese unie (definitief)

BIJLAGE 1

CENTRALE OVERHEIDSINSTANTIES

Benodigdheden

Drempels: 130 000 BTR

Dienstverlening (Gespecificeerd in bijlage 5)

Drempels: 130 000 BTR

Werkzaamheden (Gespecificeerd in bijlage 6)

Drempels: 5 000 000 BTR

1.   ENTITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

1.

De Raad van de Europese Unie

2.

De Europese Commissie

3.

De Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)

2.   DE AANBESTEDENDE DIENSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEDEN VAN DE EU-LIDSTATEN

a)

Voor de goederen, diensten, leveranciers en dienstverleners van Liechtenstein, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Nederland met betrekking tot Aruba: opdrachten van alle aanbestedende diensten van centrale overheden van EU-lidstaten. De lijst is indicatief.

b)

Voor de goederen, diensten, leveranciers en dienstverleners van Israël: opdrachten van de volgende aanbestedende diensten van centrale overheden.

c)

Voor de goederen, diensten, leveranciers en dienstverleners van de Verenigde Staten; Canada; Japan; Hongkong, China; Singapore; Korea; Armenië en het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu: opdrachten van de volgende aanbestedende diensten van centrale overheden, mits zij niet gemerkt zijn met een asterisk.

d)

Behoudens onderdeel c), voor de goederen, diensten, leveranciers en dienstverleners van de Verenigde Staten, Japan en het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu: opdrachten van de volgende aanbestedende diensten van centrale overheden van EU-lidstaten, mits zij gemerkt zijn met een dubbele asterisk.

BELGIË

1.

Services publics fédéraux:

1.

Federale Overheidsdiensten:

SPF Chancellerie du Premier Ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté Et Economie sociale;

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en Sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable;

Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2.

Régie des Bâtiments:

2.

Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

Institut national d'Assurance sociales Pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'Emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

La Poste (2)

De Post (2)

BULGARIJE

1.

Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly)

2.

Администрация на Президента (Administration of the President)

3.

Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers)

4.

Конституционен съд (Constitutional Court)

5.

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

6.

Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs)

7.

Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior)

8.

Министерство на извънредните ситуации (Ministry of Еmergency Situations)

9.

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry of State Administration and Administrative Reform)

10.

Министерство на земеделието и храните (Ministry of Agriculture and Food)

11.

Министерство на здравеопазването (Ministry of Health)

12.

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy)

13.

Министерство на културата (Ministry of Culture)

14.

Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science)

15.

Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water)

16.

Министерство на отбраната (Ministry of Defence)

17.

Министерство на правосъдието (Ministry of Justice)

18.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional Development and Public Works)

19.

Министерство на транспорта (Ministry of Transport)

20.

Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy)

21.

Министерство на финансите (Ministry of Finance)

22.

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (state agencies, state commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by Council of Ministers' decree having a function relating to the exercise of executive power):

23.

Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency)

24.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory Commission)

25.

Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security)

26.

Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition)

27.

Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection)

28.

Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination)

29.

Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission)

30.

Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission)

31.

Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria)

32.

Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria)

33.

Агенция за приватизация (Privatization Agency)

34.

Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatization Control)

35.

Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology)

36.

Държавна агенция „Архиви (State Agency „Archives”)

37.

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (State Agency „State Reserve and War-Time Stocks”)

38.

Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees)

39.

Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad)

40.

Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection)

41.

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for Information Technology and Communications)

42.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological and Technical Surveillance)

43.

Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports)

44.

Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism)

45.

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity Exchanges and Market-places)

46.

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration)

47.

Национален статистически институт (National Statistical Institute)

48.

Агенция „Митници” (Customs Agency)

49.

Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency)

50.

Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency)

51.

Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency)

52.

Държавна агенция „Национална сигурност” (State Agency „National Security”)

53.

Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities)

54.

Агенция по вписванията (Registry Agency)

55.

Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency)

56.

Агенция по заетостта (Employment Agency)

57.

Агенция по геодезия, картография и кадастър (Geodesy, Cartography and Cadastre Agency)

58.

Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency)

59.

Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency)

60.

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (General Directorate „Civil Aviation Administration”)

61.

Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National Construction Supervision)

62.

Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling)

63.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (Executive Agency „Automobile Administration”)

64.

Изпълнителна агенция „Борба с градушките” (Executive Agency „Hail Suppression”)

65.

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” (Executive Agency „Bulgarian Accreditation Service”)

66.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (Executive Agency „General Labour Inspectorate”)

67.

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” (Executive Agency „Railway Administration”)

68.

Изпълнителна агенция „Морска администрация” (Executive Agency „Maritime Administration”)

69.

Изпълнителна агенция „Национален филмов център” (Executive Agency „National Film Centre”)

70.

Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” (Executive Agency „Port Administration”)

71.

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” (Executive Agency „Exploration and Maintenance of the Danube River”)

72.

Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” (National Infrastructure Fund)

73.

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for Economic Analysis and Forecasting)

74.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises)

75.

Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines)

76.

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine)

77.

Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency)

78.

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources)

79.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and Aquaculture)

80.

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry)

81.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control)

82.

Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency)

83.

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration)

84.

Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection)

85.

Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate)

86.

Национална агенция за приходите (National Revenue Agency)

87.

Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service)

88.

Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection)

89.

Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service)

90.

Държавна агенция по горите (State Forestry Agency)

91.

Висшата атестационна комисия (Higher Attestation Commission)**

92.

Национална агенция за оценяване и акредитация (National Evaluation and Accreditation Agency)**

93.

Националната агенция за професионално образование и обучение (National Agency for Vocational Education and Training)**

94.

Национална комисия за борба с трафика на хора (Bulgarian National Anti-Trafficking Commission)**

95.

Дирекция „Материално-техническо осигуряване и социално обслужване” на Министерство на вътрешните работи (Directorate „Material-technical Ensuring and Social Service” at the Ministry of the Interior)**

96.

Дирекция „Оперативно издирване” на Министерство на вътрешните работи (Directorate „Operative Investigation” at the Ministry of the Interior)**

97.

Дирекция „Финансово-ресурсно осигуряване” на Министерство на вътрешните работи (Directorate „Financial and Resource Ensuring” at the Ministry of the Interior)**

98.

Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация” (Executive Agency „Military Clubs and Information”)**

99.

Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната” (Executive Agency „State Property at the Ministry of Defence”)**

100.

Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”(Executive Agency „Testing and Control Measurements of Arms, Equipment and Property”)**

101.

Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” (Executive Agency „Social Activities at the Ministry of Defence”)**

102.

Национален център за информация и документация (National Center for Information and Documentation)**

103.

Национален център по радиобиология и радиационна защита (National Centre for Radiobiology and Radiation Protection)**

104.

Национална служба „Полиция” (National Office „Police”)*

105.

Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (National Office „Fire Safety and Protection of the Population”)*

106.

Национална служба за съвети в земеделието (National Agricultural Advisory Service)**

107.

Служба „Военна информация” (Military Information Service)**

108.

Служба „Военна полиция” (Military Police)**

109.

Авиоотряд 28 (Airsquad 28)**

TSJECHISCHE REPUBLIEK

1.

Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)

2.

Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

3.

Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

4.

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

5.

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

6.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

7.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

8.

Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

10.

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

11.

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

13.

Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

14.

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

15.

Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic)

16.

Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic)

17.

Kancelář prezidenta (Office of the President)

18.

Český statistický úřad (Czech Statistical Office)

19.

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre)

20.

Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office)

21.

Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for Personal Data Protection)

22.

Bezpečnostní informační služba (Security Information Service)

23.

Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)

24.

Česká akademie věd (Academy of Sciences of the Czech Republic)

25.

Vězeňská služba (Prison Service)

26.

Český báňský úřad (Czech Mining Authority)

27.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office for the Protection of Competition)

28.

Správa státních hmotných rezerv (Administration of the State Material Reserves)

29.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety)

30.

Energetický regulační úřad (Energy Regulatory Office)

31.

Úřad vlády České republiky (Office of the Government of the Czech Republic)

32.

Ústavní soud (Constitutional Court)

33.

Nejvyšší soud (Supreme Court)

34.

Nejvyšší správní soud (Supreme Administrative Court)

35.

Nejvyšší státní zastupitelství (Supreme Public Prosecutor's Office)

36.

Nejvyšší kontrolní úřad (Supreme Audit Office)

37.

Kancelář Veřejného ochránce práv (Office of the Public Defender of Rights)

38.

Grantová agentura České republiky (Grant Agency of the Czech Republic)

39.

Státní úřad inspekce práce (State Labour Inspection Office)

40.

Český telekomunikační úřad (Czech Telecommunication Office)

41.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Road and Motorway Directorate of the Czech Republic)*

DENEMARKEN

1.

Folketinget — The Danish Parliament Rigsrevisionen — The National Audit Office

2.

Statsministeriet — The Prime Minister's Office

3.

Udenrigsministeriet — Ministry of Foreign Affairs

4.

Beskæftigelsesministeriet — Ministry of Employment

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

5.

Domstolsstyrelsen — The Court Administration

6.

Finansministeriet — Ministry of Finance

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

7.

Forsvarsministeriet — Ministry of Defence

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and Institutions

8.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministry of the Interior and Health Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut

9.

Justitsministeriet — Ministry of Justice Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — Commissioner of Police, 1 directorate and a number of agencies

10.

Kirkeministeriet — Ministry of Ecclesiastical Affairs 10 stiftsøvrigheder — 10 diocesan authorities

11.

Kulturministeriet — Ministry of Culture 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — A Department and a number of institutions

12.

Miljøministeriet — Ministry of the Environment 5 styrelser — 5 agencies

13.

Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs 1 styrelse — 1 agency

14.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministry of Food, Agriculture and Fisheries 4 direktorater og institutioner — 4 directorates and institutions

15.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministry of Science, Technology and Innovation

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Several agencies and institutions, including Risoe National Laboratory and Danish National Research and Education Buildings

16.

Skatteministeriet — Ministry of Taxation 1 styrelse og institutioner — 1 agency and several institutions

17.

Velfærdsministeriet — Ministry of Welfare 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and several institutions

18.

Transportministeriet — Ministry of Transport 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet

19.

Undervisningsministeriet — Ministry of Education 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions

20.

Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministry of Economic and Business Affairs Adskillige styrelser og institutioner — Several agencies and institutions

21.

Klima- og Energiministeriet — Ministry for Climate and Energy 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and institutions

DUITSLAND

1.

Federal Foreign Office

Auswärtiges Amt

2.

Federal Chancellery

Bundeskanzleramt

3.

Federal Ministry of Labour and Social Affairs

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

4.

Federal Ministry of Education and Research

Bundesministerium für Bildung und Forschung

5.

Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

6.

Federal Ministry of Finance

Bundesministerium der Finanzen

7.

Federal Ministry of the Interior (civil goods only)

Bundesministerium des Innern

8.

Federal Ministry of Health

Bundesministerium für Gesundheit

9.

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

10.

Federal Ministry of Justice

Bundesministerium der Justiz

11.

Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

12.

Federal Ministry of Economic Affairs and Technology

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

13.

Federal Ministry for Economic Co-operation and Development

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

14.

Federal Ministry of Defence

Bundesministerium der Verteidigung

15.

Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

ESTLAND

1.

Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)

2.

Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)

3.

Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)

4.

Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia)

5.

Õiguskantsler (Legal Chancellor)

6.

Riigikantselei (The State Chancellery)

7.

Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia)

8.

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

9.

Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

10.

Kaitseministeerium (Ministry of Defence)

11.

Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

12.

Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

13.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)

14.

Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

15.

Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

16.

Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

17.

Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

18.

Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

19.

Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate)

20.

Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office)

21.

Teabeamet (The Information Board)

22.

Maa-amet (Estonian Land Board)

23.

Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate)

24.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture)

25.

Muinsuskaitseamet (The Heritage Board)

26.

Patendiamet (Patent Office)

27.

Tehnilise Järelevalve Amet (The Estonian Technical Surveillance Authority)

28.

Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board)

29.

Riigihangete Amet (Public Procurement Office)

30.

Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate)

31.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board)

32.

Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board)

33.

Konkurentsiamet (The Estonian Competition Authority)

34.

Maksu –ja Tolliamet (Tax and Customs Board)

35.

Statistikaamet (Statistics Estonia)

36.

Kaitsepolitseiamet (The Security Police Board)

37.

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board)

38.

Piirivalveamet (National Board of Border Guard)

39.

Politseiamet (National Police Board)

40.

Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Forensic Service Centre)

41.

Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police)

42.

Päästeamet (The Rescue Board)

43.

Andmekaitse Inspektsioon (Estonian Data Protection Inspectorate)

44.

Ravimiamet (State Agency of Medicines)

45.

Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board)

46.

Tööturuamet (Labour Market Board)

47.

Tervishoiuamet (Health Care Board)

48.

Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate)

49.

Tööinspektsioon (Labour Inspectorate)

50.

Lennuamet (Estonian Civil Aviation Administration)

51.

Maanteeamet (Estonian Road Administration)

52.

Veeteede Amet (Maritime Administration)

53.

Julgestuspolitsei (Central Law Enforcement Police)

54.

Kaitseressursside Amet (Defence Resources Agency)

55.

Kaitseväe Logistikakeskus (Logistics Centre of Defence Forces)

GRIEKENLAND

1.

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of Interior)

2.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministry of Economy and Finance)

4.

Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development)

5.

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministry of Justice)

6.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministry of Education and Religion)

7.

Υπουργείο Πολιτισμού (Ministry of Culture)

8.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministry of Health and Social Solidarity)

9.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works)

10.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministry of Employment and Social Protection)

11.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministry of Transport and Communications)

12.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministry of Rural Development and Food)

13.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministry of Mercantile Marine, Aegean and Island Policy)

14.

Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministry of Macedonia and Thrace)

15.

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (General Secretariat of Communication)

16.

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (General Secretariat of Information)

17.

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (General Secretariat for Youth)

18.

Γενική Γραμματεία Ισότητας (General Secretariat of Equality)

19.

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (General Secretariat for Social Security)

20.

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (General Secretariat for Greeks Living Abroad)

21.

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (General Secretariat for Industry)

22.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and Technology)

23.

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (General Secretariat for Sports)

24.

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (General Secretariat for Public Works)

25.

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (National Statistical Service)

26.

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (National Welfare Council)

27.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Workers' Housing Organisation)

28.

Εθνικό Τυπογραφείο (National Printing Office)

29.

Γενικό Χημείο του Κράτους (General State Laboratory)

30.

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Greek Highway Fund)

31.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (University of Athens)

32.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (University of Thessaloniki)

33.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (University of Thrace)

34.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (University of Aegean)

35.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (University of Ioannina)

36.

Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras)

37.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (University of Macedonia)

38.

Πολυτεχνείο Κρήτης (Polytechnic School of Crete)

39.

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Sivitanidios Technical School)

40.

Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Eginitio Hospital)

41.

Αρεταίειο Νοσοκομείο (Areteio Hospital)

42.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (National Centre of Public Administration)

43.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Α.Ε. Public Material Μanagement Organisation)

44.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Farmers' Insurance Organisation)

45.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (School Building Organisation)

46.

Γενικό Επιτελείο Στρατού (Army General Staff)

47.

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Navy General Staff)

48.

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Airforce General Staff)

49.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Greek Atomic Energy Commission)

50.

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (General Secretariat for Further Education)

51.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministry of National Defence)*

52.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (General Secretariat of Commerce)

53.

Ελληνικά Ταχυδρομεία Hellenic Post (EL. TA)

SPANJE

 

Presidencia de Gobierno

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

 

Ministerio de Justicia

 

Ministerio de Defensa

 

Ministerio de Economía y Hacienda

 

Ministerio del Interior

 

Ministerio de Fomento

 

Ministerio de Educación y Ciencia

 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 

Ministerio de la Presidencia

 

Ministerio de Administraciones Públicas

 

Ministerio de Cultura

 

Ministerio de Sanidad y Consumo

 

Ministerio de Medio Ambiente

 

Ministerio de Vivienda

FRANKRIJK

1.   Ministères

 

Services du Premier ministre

 

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

 

Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

 

Ministère chargé de la justice

 

Ministère chargé de la défense

 

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

 

Ministère chargé de l'éducation nationale

 

Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

 

Secrétariat d'Etat aux transports

 

Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur

 

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

 

Ministère chargé de la culture et de la communication

 

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

 

Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

 

Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

 

Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

 

Secrétariat d'Etat à la fonction publique

 

Ministère chargé du logement et de la ville

 

Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie

 

Secrétariat d'Etat à l'outre-mer

 

Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative

 

Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

 

Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

 

Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

 

Secrétariat d'Etat aux affaires européennes

 

Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

 

Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme

 

Secrétariat d'Etat à la politique de la ville

 

Secrétariat d'Etat à la solidarité

 

Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

 

Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

 

Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

 

Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

2.   Etablissements publics nationaux

 

Académie de France à Rome

 

Académie de marine

 

Académie des sciences d'outre-mer

 

Académie des technologies*

 

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.)

 

Agences de l'eau

 

Agence de biomédecine**

 

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger**

 

Agence française de sécurité sanitaire des aliments**

 

Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail**

 

Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

 

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

 

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

 

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances

 

Agence pour la garantie du droit des mineurs*

 

Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

 

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

 

Bibliothèque nationale de France

 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

 

Caisse des Dépôts et Consignations

 

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

 

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

 

Caisse de garantie du logement locatif social

 

Casa de Velasquez

 

Centre d'enseignement zootechnique

 

Centre d'études de l'emploi**

 

Centre hospitalier national des Quinze-Vingts

 

Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

 

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

 

Centre des Monuments Nationaux

 

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

 

Centre national des arts plastiques**

 

Centre national de la cinématographie

 

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

 

Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

 

Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale

 

Centre national du livre

 

Centre national de documentation pédagogique

 

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

 

Centre national professionnel de la propriété forestière

 

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

 

Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

 

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

 

Collège de France

 

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

 

Conservatoire National des Arts et Métiers

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

 

Conservatoire national supérieur d'art dramatique

 

Ecole centrale de Lille

 

Ecole centrale de Lyon

 

École centrale des arts et manufactures

 

École française d'archéologie d'Athènes

 

École française d'Extrême-Orient

 

École française de Rome

 

École des hautes études en sciences sociales

 

École du Louvre*

 

École nationale d'administration

 

École nationale de l'aviation civile (ENAC)

 

École nationale des Chartes

 

École nationale d'équitation

 

École Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

 

Écoles nationales d'ingénieurs

 

École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

 

Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

 

École nationale de la magistrature

 

Écoles nationales de la marine marchande

 

École nationale de la santé publique (ENSP)

 

École nationale de ski et d'alpinisme

 

École nationale supérieure des arts décoratifs

 

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

 

École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre**

 

Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

 

École nationale supérieure des beaux-arts

 

École nationale supérieure de céramique industrielle

 

École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

 

École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

 

Écoles nationales vétérinaires

 

École nationale de voile

 

Écoles normales supérieures

 

École polytechnique

 

École de viticulture — Avize (Marne)

 

Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon

 

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

 

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

 

Fondation Carnegie

 

Fondation Singer-Polignac

 

Haras nationaux

 

Hôpital national de Saint-Maurice

 

Institut français d'archéologie orientale du Caire

 

Institut géographique national

 

Institut National des Appellations d'origine

 

Institut national des hautes études de sécurité**

 

Institut de veille sanitaire**

 

Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

 

Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

 

Institut National d'Horticulture

 

Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

 

Institut national des jeunes aveugles — Paris

 

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

 

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

 

Institut national des jeunes sourds — Metz

 

Institut national des jeunes sourds — Paris

 

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

 

Institut national de la propriété industrielle

 

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

 

Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

 

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

 

Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)**

 

Institut National des Sciences de l'Univers

 

Institut National des Sports et de l'Education Physique

 

Instituts nationaux polytechniques

 

Instituts nationaux des sciences appliquées

 

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

 

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

 

Institut de Recherche pour le Développement

 

Instituts régionaux d'administration

 

Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

 

Institut supérieur de mécanique de Paris

 

Institut Universitaires de Formation des Maîtres

 

Musée de l'armée

 

Musée Gustave-Moreau

 

Musée du Louvre*

 

Musée du Quai Branly**

 

Musée national de la marine

 

Musée national J.-J.-Henner

 

Musée national de la Légion d'honneur

 

Musée de la Poste

 

Muséum National d'Histoire Naturelle

 

Musée Auguste-Rodin

 

Observatoire de Paris

 

Office français de protection des réfugiés et apatrides

 

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

 

Office national de la chasse et de la faune sauvage

 

Office National de l'eau et des milieux aquatiques

 

Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

 

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

 

Palais de la découverte

 

Parcs nationaux

 

Universités

3.   Institutions, autorités et juridictions indépendantes

 

Présidence de la République*

 

Assemblée Nationale*

 

Sénat*

 

Conseil constitutionnel*

 

Conseil économique et social*

 

Conseil supérieur de la magistrature*

 

Agence française contre le dopage*

 

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles**

 

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires**

 

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes**

 

Autorité de sûreté nucléaire*

 

Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel**

 

Commission d'accès aux documents administratifs*

 

Commission consultative du secret de la défense nationale*

 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques*

 

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité*

 

Commission nationale de déontologie de la sécurité*

 

Commission nationale du débat public*

 

Commission nationale de l'informatique et des libertés*

 

Commission des participations et des transferts*

 

Commission de régulation de l'énergie*

 

Commission de la sécurité des consommateurs*

 

Commission des sondages*

 

Commission de la transparence financière de la vie politique*

 

Conseil de la concurrence*

 

Conseil supérieur de l'audiovisuel*

 

Défenseur des enfants**

 

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité**

 

Haute autorité de santé**

 

Médiateur de la République**

 

Cour de justice de la République*

 

Tribunal des Conflits*

 

Conseil d'Etat*

 

Cours administratives d'appel*

 

Tribunaux administratifs*

 

Cour des Comptes*

 

Chambres régionales des Comptes*

 

Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)*

4.   Autre organisme public national

 

Union des groupements d'achats publics (UGAP)

 

Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

 

Autorité indépendante des marchés financiers

 

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

 

Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

 

Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

IERLAND

1.

President's Establishment

2.

Houses of the Oireachtas — [Parliament]

3.

Department of the Taoiseach — [Prime Minister]

4.

Central Statistics Office

5.

Department of Finance

6.

Office of the Comptroller and Auditor General

7.

Office of the Revenue Commissioners

8.

Office of Public Works

9.

State Laboratory

10.

Office of the Attorney General

11.

Office of the Director of Public Prosecutions

12.

Valuation Office

13.

Commission for Public Service Appointments

14.

Office of the Ombudsman

15.

Chief State Solicitor's Office

16.

Department of Justice, Equality and Law Reform

17.

Courts Service

18.

Prisons Service

19.

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

20.

Department of the Environment, Heritage and Local Government

21.

Department of Education and Science

22.

Department of Communications, Energy and Natural Resources

23.

Department of Agriculture, Fisheries and Food

24.

Department of Transport

25.

Department of Health and Children

26.

Department of Enterprise, Trade and Employment

27.

Department of Arts, Sports and Tourism

28.

Department of Defence

29.

Department of Foreign Affairs

30.

Department of Social and Family Affairs

31.

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs

32.

Arts Council

33.

National Gallery

ITALIË

I.

Purchasing bodies:

1.

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidency of the Council of Ministers)

2.

Ministero degli Affari Esteri (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Ministero dell'Interno (Ministry of Interior)

4.

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) (Ministry of Justice and the Judicial Offices (other than the giudici di pace)

5.

Ministero della Difesa (Ministry of Defence)

6.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministry of Economy and Finance)

7.

Ministero dello Sviluppo Economico (Ministry of Economic Development)

8.

Ministero del Commercio internazionale (Ministry of International Trade)

9.

Ministero delle Comunicazioni (Ministry of Communications)

10.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministry of Agriculture and Forest Policies)

11.

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Ministry of Environment, Land and Sea)

12.

Ministero delle Infrastrutture (Ministry of Infrastructure)

13.

Ministero dei Trasporti (Ministry of Transport)

14.

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministry of Labour, Social Policy and Social Security)

15.

Ministero della Solidarietà sociale (Ministry of Social Solidarity)

16.

Ministero della Salute (Ministry of Health)

17.

Ministero dell' Istruzione dell' università e della ricerca (Ministry of Education, University and Research)

18.

Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche (Ministry of Heritage and Culture, including its subordinated entities)

II.

Other National public bodies:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (3)

CYPRUS

1.

(a)

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

(b)

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Office of the Coordinator for Harmonisation)

2.

Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3.

Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4.

Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5.

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6.

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10.

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Service)

12.

Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

13.

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

14.

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Office of the Personal Character Data Protection Commissioner)

15.

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Office of the Commissioner for the Public Aid)

16.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Tender Review Body)

17.

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Cooperative Societies' Supervision and Development Authority)

18.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Refugees' Review Body)

19.

Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

20.

(a)

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

(b)

Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

(c)

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

(d)

Τμήμα Δασών (Forest Department)