ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.127.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 127

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
9 mei 2013


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 421/2013 van de Commissie van 7 mei 2013 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Porc du Sud-Ouest (BGA)]

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 422/2013 van de Commissie van 7 mei 2013 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Fin Gras/Fin Gras du Mézenc (BOB)]

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 423/2013 van de Commissie van 7 mei 2013 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Stornoway Black Pudding (BGA)]

5

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 424/2013 van de Commissie van 7 mei 2013 houdende goedkeuring van een minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Ptujski lük (BGA)]

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 425/2013 van de Commissie van 7 mei 2013 houdende goedkeuring van een minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Pesca di Leonforte (BGA)]

12

 

*

Verordening (EU) nr. 426/2013 van de Commissie van 8 mei 2013 tot aanpassing van de Verordeningen (EG) nr. 1120/2009, (EG) nr. 1121/2009 en (EG) nr. 1122/2009 wat betreft de uitvoeringsbepalingen voor rechtstreekse betalingen in Kroatië

17

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 427/2013 van de Commissie van 8 mei 2013 tot verlening van een vergunning voor selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1750/2006, (EG) nr. 634/2007 en (EG) nr. 900/2009 wat betreft de maximale toevoeging van geseleniseerde gist ( 1 )

20

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 428/2013 van de Commissie van 8 mei 2013 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1033/2006 voor wat de in artikel 3, lid 1, vermelde ICAO-bepalingen betreft en houdende intrekking van Verordening (EU) nr. 929/2010 ( 1 )

23

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 429/2013 van de Commissie van 8 mei 2013 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

24

 

 

BESLUITEN

 

 

2013/216/GBVB

 

*

Besluit BiH/20/2013 van het Politiek en Veiligheidscomité van 24 april 2013 houdende benoeming van het hoofd van het EU-commando-element te Napels voor de militaire operatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina

26

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 363/2013 van de Raad van 22 april 2013 houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië (PB L 111 van 23.4.2013)

27

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsbesluit 2013/185/GBVB van de Raad van 22 april 2013 houdende uitvoering van Besluit 2012/739/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (PB L 111 van 23.4.2013)

44

 

 

 

*

Bericht aan de lezer — Verordening (EU) nr. 216/2013 van de Raad van 7 maart 2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

9.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 421/2013 VAN DE COMMISSIE

van 7 mei 2013

houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Porc du Sud-Ouest (BGA)]

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 is op 3 januari 2013 in werking getreden. Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (2) is bij die verordening ingetrokken en daardoor vervangen.

(2)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 is de door Frankrijk ingediende aanvraag tot registratie van de naam "Porc du Sud-Ouest" bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (3).

(3)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006, moet deze benaming worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze verordening vermelde benaming wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 mei 2013.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Dacian CIOLOȘ

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.

(3)  PB C 162 van 8.6.2012, blz. 20.


BIJLAGE

In bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten voor menselijke consumptie:

Categorie 1.1.   Vers vlees en slachtafvallen

FRANKRIJK

Porc du Sud-Ouest (BGA)


9.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/3


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 422/2013 VAN DE COMMISSIE

van 7 mei 2013

houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Fin Gras/Fin Gras du Mézenc (BOB)]

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 is op 3 januari 2013 in werking getreden. Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (2) is bij die verordening ingetrokken en daardoor vervangen.

(2)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 is de door Frankrijk ingediende aanvraag tot registratie van de naam "Fin Gras"/"Fin Gras du Mézenc" bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (3).

(3)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006, moet deze benaming worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze verordening vermelde benaming wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 mei 2013.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Dacian CIOLOȘ

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.

(3)  PB C 180 van 21.6.2012, blz. 22.


BIJLAGE

In bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten voor menselijke consumptie:

Categorie 1.1.   Vers vlees en slachtafvallen

FRANKRIJK

Fin Gras/Fin Gras du Mézenc (BOB)


9.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/5


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 423/2013 VAN DE COMMISSIE

van 7 mei 2013

houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Stornoway Black Pudding (BGA)]

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 is op 3 januari 2013 in werking getreden. Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (2) is bij die verordening ingetrokken en daardoor vervangen.

(2)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 is de door het Verenigd Koninkrijk ingediende aanvraag tot registratie van de benaming "Stornoway Black Pudding" bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (3).

(3)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006, moet deze benaming worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze verordening vermelde benaming wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 mei 2013.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Dacian CIOLOȘ

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.

(3)  PB C 169 van 15.6.2012, blz. 25.


BIJLAGE

In bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten voor menselijke consumptie:

Categorie 1.2.   Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt, enz.)

VERENIGD KONINKRIJK

Stornoway Black Pudding (BGA)


9.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/7


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 424/2013 VAN DE COMMISSIE

van 7 mei 2013

houdende goedkeuring van een minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Ptujski lük (BGA)]

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 53, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 53, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft de Commissie zich gebogen over een door Slovenië ingediende aanvraag tot goedkeuring van een wijziging van het productdossier van de beschermde geografische aanduiding "Ptujski lük", die bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1362/2011 van de Commissie (2) is geregistreerd.

(2)

De aanvraag heeft betrekking op een wijziging van de productbeschrijving en van de specifieke verpakkingsregels.

(3)

De Commissie heeft de wijziging in kwestie onderzocht en acht ze gerechtvaardigd. Aangezien het om een minimale wijziging in de zin van artikel 53, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 gaat, kan de Commissie deze goedkeuren zonder de in de artikelen 50, 51 en 52 van die verordening beschreven procedure te volgen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het productdossier van de beschermde geografische aanduiding "Ptujski lük" wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Het geconsolideerde enig document met de belangrijkste punten van het productdossier is opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 mei 2013.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Dacian CIOLOȘ

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz.1.

(2)  PB L 341 van 22.12.2011, blz. 21.


BIJLAGE I

De volgende wijziging van het productdossier van de beschermde geografische aanduiding "Ptujski lük" is goedgekeurd:

de volgende zin in de beschrijving van het product wordt geschrapt: "Elke ui weegt minstens 70 g".

De beschrijving van het product bevat thans een duidelijke inconsistentie aangezien de uien niet aan de twee genoemde criteria kunnen voldoen, met andere woorden ze kunnen op het breedste punt geen dwarsdoorsnede van ten minste 40 mm en tegelijk een minimumgewicht van ten minste 70 g hebben;

de volgende woorden tussen haakjes onder de specifieke verpakkingsregels worden geschrapt: "(max. 2 kg)".

Omdat het gewicht van de verpakking van het eindproduct wordt afgestemd op de vraag, heeft het geen zin om daaraan een bovengrens te stellen. Bij zowel de consumenten als de handelaren blijkt er vraag te bestaan naar verpakkingen van meer dan 2 kg omdat dat voordeliger is.


BIJLAGE II

ENIG DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1)

"PTUJSKI LÜK"

EG-nummer: SI-PGI-0105-01033 – 20.8.2008

BGA (X) BOB ( )

1.   Naam

"Ptujski lük"

2.   Lidstaat of derde land

Slovenië

3.   Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1.   Productcategorie

Categorie 1.6

Groenten en fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt

3.2.   Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

"Ptujski lük" (Allium cepa L.) is een ui van de Ptujska rdeča variëteit. Hij is hartvormig/afgeplat bolvormig. Het breedste gedeelte van een ui heeft een diameter van ten minste 40 mm. De nek is smal, dun en gesloten. De hoogte van iedere ui, gemeten vanuit de ronde basis van de bol tot aan de gesloten nek, moet 10 % tot 50 % minder bedragen dan de diameter van het breedste gedeelte ervan.

De droge buitenste rokken zijn roodachtig bruin tot zachtrood van kleur. Het vlees is wit met een zweempje blauw of purper en met een uitgesprokener purperen rand.

Kenmerkend voor "Ptujski lük" is zijn gematigd pikante smaak en zijn sterke uiengeur.

3.3.   Grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

3.4.   Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong)

3.5.   Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

Uien die onder de benaming "Ptujski lük" worden verkocht, moeten in het afgebakende geografische gebied worden geteeld.

Het uienzaad of de plantuien moeten van oorsprong uit het afgebakende geografische gebied zijn of aangekocht worden bij zaadproducenten die kunnen aantonen dat zij belast zijn met de instandhouding van de Ptujska rdeča variëteit.

3.6.   Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken, enz.

"Ptujski lük" wordt in traditionele strengen (roggestro, zes of twaalf uien van dezelfde grootte en kleur en zonder gebruikmaking van twijn, draad of iets soortgelijks), in kleine verpakkingen en ook los verkocht.

3.7.   Specifieke voorschriften betreffende de etikettering

Uien die beantwoorden aan de voorschriften in het productdossier, worden voorzien van een etiket waarop de benaming "Ptujski lük", de vermelding "zaščitena geografska označba" (beschermde geografische aanduiding) en het nationale kwaliteitssymbool worden aangebracht.

4.   Beknopte omschrijving van de afbakening van het geografische gebied

Het geografische gebied waar de productie plaatsvindt, is een historisch afgebakend gebied dat de Ptujsko Polje omvat. Dit is een vlakte die wordt begrensd door de stad Ptuj, de rivier de Drava, de randen van de Slovenske Gorice-heuvels en de gemeenten Mihovci en Velika Nedelja.

5.   Verband met het geografische gebied

5.1.   Specificiteit van het geografische gebied

De Ptujsko Polje maakt deel uit van een vlakke, natuurlijke regio waar het land zich heeft gevormd op een bodemsequens van zand en kiezel. De gronden zijn ondiep en bevatten veel zand en rotsdeeltjes. Het continentale klimaat met zijn voorjaarsregens en zijn hete en vrij droge zomers leidt ertoe dat deze gronden vaak uitdrogen. Wat de bodemvorming betreft, is elk van de twee bodemsequenties goed voor twee grondsoorten. Op kiezel en zand bevinden zich alluviale gronden op een holoceen terras en bruine gronden op een pleistoceen terras, terwijl zich op klei en leem bruine pseudogleybodems en anthrosolen hebben ontwikkeld.

De alluviale gronden zijn jong en vanuit pedologisch oogpunt nog onontwikkeld. Ze hebben een fijne zanderige structuur en bevatten weinig kleiige partikels. Ze zijn permeabel en vloeibaar. Het fijne zand reikt tot een diepte van 100 cm; de kiezel komt zelden aan de oppervlakte. Waar het water is weggesijpeld, is er landbouwgrond en zijn er goede teeltomstandigheden, met name op de plekken waar de grond tegen overstromingen is beschermd.

Bruine gronden als grondsoort komen in de Ptujsko Polje het meest voor. Vanuit het oogpunt van zelfvoorziening zijn ze van strategisch belang voor de voedselproductie. Deze is mogelijk dankzij de kwaliteit van de gronden en de vlakheid van het terrein. De gronden zijn middelmatig diep, hebben een doorsnee humusgehalte, zijn permeabel en licht van textuur. Landbouwgronden overheersen.

De bruine, diepe, lemige gronden bevinden zich aan de rand van de Slovenske Gorice-heuvels en de Pesnicavallei en hebben leem als hoofdbestanddeel. Het zijn diepere, minder permeabele gronden met een fijnere textuur. In dit gebied worden op intensieve wijze veldgewassen, grassen en hop geteeld.

Anthrosolen worden aangetroffen in de vallei van de Pesnica, op de plek waar deze rivier de Ptujsko Polje binnengaat. De meeste gronden hier werden verbeterd (gedraineerd en aangepast met het oog op landbouwgebruik). De fysische en chemische kenmerken van de gronden werden gewijzigd. Dankzij diepploegen werden de gronden belucht en permeabel gemaakt; dankzij het gebruik van meststoffen kon hun pH worden verhoogd zodat het niet langer zure gronden zijn. Op deze gronden wordt hoofdzakelijk aan intensieve cultuur gedaan.

Vanuit geografisch oogpunt maakt de Dravsko-Ptujsko Polje deel uit van de Sloveense Sub-Pannonische regio. Het klimaat in deze geografische regio kan als uitgesproken continentaal worden aangemerkt. De neerslag is er niet overvloedig. Het jaargemiddelde in de periode 1961-2000 bedroeg ongeveer 950 mm. Rond Ptuj valt de meeste regen in juni, juli en augustus (gewoonlijk meer dan 100 mm per maand) en de droogste maanden zijn maart, april en mei (slechts 60-85 mm per maand).

"Ptujski lük" moeten met de hand worden geoogst. Dat waarborgt de uitstekende kwaliteit van het product. Een ander specifiek kenmerk van "Ptujski lük" is dat zes of twaalf losse uien van dezelfde grootte en kleur tot traditionele strengen worden verweven.

5.2.   Specificiteit van het product

"Ptujski lük" onderscheiden zich door hun lange houdbaarheid en uitstekende culinaire kwaliteiten. Zij desintegreren vlug tijdens de bereiding maar behouden hun karakteristieke smaak. Andere karakteristieke kenmerken van "Ptujski lük" zijn de hartvorm/afgeplatte bolvorm, de roodachtige kleur van de rokken en van het vlees en de gematigd pikante smaak.

5.3.   Causaal verband tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de kenmerken van het product (voor een BOB) dan wel een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk van het product (voor een BGA).

"Ptujski lük" wordt met het gebied in verband gebracht op basis van de faam die de ui in de loop der jaren heeft verworven en op basis van de gevestigde traditionele productiemethode. "Ptujski lük" is de gebruikelijke naam voor een ui die al 200 jaar op de Ptujsko Polje wordt geteeld. Het teeltgebied wordt al sinds mensenheugenis lükarija (uienteeltgebied) genoemd omdat dat de plek is waar lüka (uien) worden geteeld. Anton Ingolič die in dit gebied woonde en werkte, schreef dat de uienteelt in Dornava, in het hartje van het uienteeltgebied, van start ging en zich van hieruit over de gehele Ptujsko Polje verspreidde. Alle producenten in Dornova - en in de gehele Ptujsko Polje - met name kleine en middelgrote landbouwbedrijven, hebben zich op de uienteelt toegelegd.

Als gevolg van het neerslagpatroon ontwikkelde de wisselbouw (granen) zich als de belangrijkste landbouwactiviteit in de Ptujsko Polje en groeide hij uit tot een gevestigde landbouwvorm. De uienteelt laat zich ook perfect in deze wisselbouw integreren. Uien hebben geen hoge temperaturen nodig om zich te ontwikkelen. Omdat de zandgronden vlug uitdrogen en opwarmen, kunnen het zaad en de plantuien zeer vroeg worden gezaaid/geplant, wanneer de dagen nog kort zijn. In de periode dat het kort dag is, ontwikkelen de uien een stevig wortelgestel om vervolgens tijdens het voorjaar met de regens te zwellen. Nadien volgt een hete, droge zomer en deze is nodig opdat het karakteristieke aroma (de smaak) zich zou kunnen ontwikkelen en vooral opdat de uien goed zouden kunnen drogen. Derhalve drogen de uien eerst op het veld en nadien, tijdens de laatste fase, op een plek op het landbouwbedrijf. Doordat de landbouw, en met name de teelt van granen (met inbegrip van rogge) in het geografische gebied van oudsher sterk ontwikkeld was, was ook het zeer bekende gebruik waarbij uien met roggestro tot strengen worden verweven zeer verspreid.

Het is aan het droge weer tijdens de rijpingstijd en aan de ondiepe, zanderige, voedingsarme gronden dat de uien hun pikantere smaak te danken hebben.

De diverse productiestadia en de wijze waarop de uien worden geteeld, hebben hun weerslag gehad op een overvloed aan gewoonten, gebruiken, spreuken, gezegden en traditionele gerechten die langzaam ontstonden en bewaard bleven, en ook op de architecturale kenmerken van de huizen die uitstekende daken moesten hebben zodat de uien daaronder konden drogen. Deze praktijken zijn nog niet verdwenen en worden gehandhaafd in het dagelijkse leven van de bevolking (speciale, nog steeds zeer populaire gerechten, het drogen van de uien op het erf onder de uitstekende daken, en het verweven van de uien tot strengen) en in voor de toeristen georganiseerde evenementen.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(Artikel 5, lid 7, van Verordening (EG) nr. 510/2006) (2)

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_kmetijski_pridelki/Specifikacije/PTUJSKI_LUK_01.pdf


(1)  Vervangen door Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen.

(2)  Vervangen door Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen.


9.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/12


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 425/2013 VAN DE COMMISSIE

van 7 mei 2013

houdende goedkeuring van een minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Pesca di Leonforte (BGA)]

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 53, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 53, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft de Commissie een door Italië ingediend verzoek onderzocht tot goedkeuring van een wijziging van onderdelen van het productdossier voor de geregistreerde beschermde geografische aanduiding "Pesca di Leonforte" die bij Verordening (EG) nr. 622/2010 van de Commissie (2) is geregistreerd.

(2)

Op grond van deze aanvraag tot wijziging van het productdossier moet in de beschrijving van het product het maximumgehalte aan oplosbare vaste stoffen worden geschrapt en moet zowel de lijst van toegestane onderstammen als de afstand tussen planten met de snoeivorm vaas (vaso semplice) en trechter (vasetto ritardato) worden gewijzigd.

(3)

De Commissie heeft de voorgestelde wijziging onderzocht en acht deze gerechtvaardigd. Aangezien het een minimale wijziging betreft in de zin van artikel 53, lid 2, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012, kan de Commissie de wijziging goedkeuren zonder een beroep te doen op de in de artikelen 50, 51 en 52 van die verordening omschreven procedure,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het productdossier voor de beschermde geografische aanduiding "Pesca di Leonforte" wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Het enig document dat de belangrijkste gegevens uit het productdossier bevat, is opgenomen in bijlage II bij de onderhavige verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 mei 2013.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Dacian CIOLOȘ

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  PB L 182 van 16.7.2010, blz. 1.


BIJLAGE I

De onderstaande wijzigingen in het productdossier van de beschermde geografische aanduiding "Pesca di Leonforte" worden goedgekeurd.

Beschrijving van het product: Het wordt beter geacht om uitsluitend het minimumgehalte aan oplosbare vaste stoffen aan te geven, zodat wordt voorkomen dat perziken met een hogere waarde dan 13 graden Brix worden uitgesloten. Met deze verbetering kan de naam "Pesca di Leonforte" ook worden gebruikt voor vruchten met een hoger suikergehalte dan de eerder aangegeven waarde.

Werkwijze voor het verkrijgen van het product: De toegestane onderstammen zijn gewijzigd; er mogen nu ook "franco" en gekloonde onderstammen van perzik en prunus-hybriden worden gebruikt waarvan de verenigbaarheid met de ecotypen en de aanpassing aan de plaatselijke milieuomstandigheden zijn aangetoond. De experimenten met deze onderstammen dienen te worden uitgevoerd in het afgebakende gebied dat in het productdossier is aangegeven. In hetzelfde artikel wordt de afstand tussen planten met de snoeivormen vaas (vaso semplice) of trechter (vasetto ritardato) gewijzigd, aangezien deze afstand voordeliger voor de landbouwer is en in een aantal perzikboomgaarden in het productiegebied reeds wordt toegepast. Als gevolg van het bovenstaande wordt ten slotte de maximale productie verhoogd tot 25 ton per hectare zonder de plantdichtheid te wijzigen.


BIJLAGE II

GECONSOLIDEERD ENIG DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1)

"PESCA DI LEONFORTE"

EG-nummer: IT-PGI-0105-01006-20.06.2012

BGA (X) BOB ( )

1.   Naam

Naam: "Pesca di Leonforte"

2.   Lidstaat of derde land

Italië

3.   Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1.   Productcategorie (bijlage II)

Categorie 1.6.

Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt

3.2.   Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

De vruchten met de naam "Pesca di Leonforte" BGA zijn perziken van twee lokale ecotypes, de Bianco di Leonforte en de Giallone di Leonforte, die geen van beide in de nationale rassenlijst zijn opgenomen.

Wanneer zij in de handel worden gebracht, moeten de perziken "Pesca di Leonforte" BGA de volgende kenmerken vertonen. Zij moeten vers en onbeschadigd zijn, onbedorven, vrij van ziekten en ook niet anderszins aangevreten op een wijze die ze ongeschikt maken voor consumptie. Ze moeten ook schoon zijn, d.w.z. vrij van zichtbare, vreemde stoffen en vrij van ziektekiemen in elk stadium van hun groei. Tot slot moeten zij vrij zijn van vreemde geuren en/of smaken.

De hardheid van het vruchtvlees, gemeten met een penetrometer waarvan het uiteinde een diameter van 8 mm heeft, moet minstens 4,5 kg/cm2 bedragen voor het ecotype Giallone di Leonforte en minstens 3,5 kg/cm2 voor het ecotype Bianco di Leonforte. Het gehalte aan oplosbare vaste stoffen moet ten minste 11 graden Brix bedragen en het gewicht 100 à 350 g. De vrucht moet rond van vorm zijn met asymmetrische helften. Het vruchtvlees van het ecotype Bianco di Leonforte is wit en ook de schil van deze vrucht is wit, met rode vegen (niet altijd duidelijk). Het vruchtvlees van het ecotype Giallone di Leonforte is geel en ook de schil van deze vrucht is geel, met rode vegen (niet altijd duidelijk). Het vruchtvlees moet aan de steen vastzitten.

Uitsluitend perziken van de klasse Extra of van klasse I komen in aanmerking voor de BGA "Pesca di Leonforte".

3.3.   Grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

3.4.   Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong)

3.5.   Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

In het groeistadium waarin de perzik de grootte bereikt van een walnoot – maar niet later dan de maand juli – moeten kleine zakjes van perkamentpapier, als fysieke verdediging tegen ziektekiemen, over de perziken worden geschoven. De oogst vindt plaats in de periode gaande van de eerste tien dagen van september tot de eerste tien dagen van november. De vruchten moeten met de hand worden geplukt en tijdens die pluk moeten de heetste momenten van de dag en rechtstreekse blootstelling aan het zonlicht worden vermeden. Wanneer de vrucht van de tak wordt gehaald, moet er vooral op worden gelet dat het steeltje aan de vrucht blijft zitten en het aanhechtingspunt niet wordt beschadigd. Ook het ijzerdraadje dat wordt gebruikt om de perkamentpapieren zakjes vast te maken, moet worden verwijderd zonder de vrucht daarbij te beschadigen.

3.6.   Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz.

De "Pesca di Leonforte" BGA moet in het afgebakende geografische gebied worden verpakt zodat ze schoon blijft en niet gekneusd wordt door vervoer en excessieve manipulatie, want dan zouden de vruchten worden blootgesteld aan schimmels en ziektekiemen en hun typische kenmerken verliezen.

De "Pesca di Leonforte" BGA moet worden verkocht in trays of dozen van karton of van hout, of in manden die in omvang variëren van 0,5 kg tot 6 kg. Iedere verpakking of partij moet vruchten van dezelfde variëteit, klasse, grootte en rijpheidsgraad bevatten. De kleuring van de vruchten moet uniform zijn en met het desbetreffende ecotype overeenkomen. De perziken mogen slechts in één enkele laag worden verpakt en moeten van elkaar gescheiden zijn met beschermingsmateriaal. Dit beschermings- en/of decoratiemateriaal moet nieuw en reukloos zijn en mag niet toxisch zijn. Het product mag niet in contact komen met inkt en/of lijm van stempels of etiketten. Het verpakkingsmateriaal moet bovendien vrij zijn van vreemde stoffen.

Iedere verpakking moet zodanig verzegeld zijn dat bij opening het zegel wordt verbroken, zodat het onmogelijk is om de inhoud nog te wijzigen wanneer de perziken eenmaal zijn verpakt.

3.7.   Specifieke voorschriften betreffende de etikettering

Op het etiket moeten het speciale logo en het grafische symbool van de Unie zijn aangebracht.

Verwijzingen naar andere kenmerken dan de specifiek vastgestelde zijn niet toegestaan. Merknamen zijn wel toegestaan, op voorwaarde dat ze niet lovend van aard zijn en de consument niet kunnen misleiden.

Het speciale logo bestaat uit een ovalen vorm met daarin de Granfonte-fontein, het monument dat het symbool is van de gemeente Leonforte; op de voorgrond is een perzik, verpakt in haar beschermende zakje, te zien. Centraal en bovenaan in de ovalen vorm, zijn de woorden "Pesca di Leonforte" aangebracht en centraal onderaan het Italiaanse acroniem voor beschermde geografische aanduidingen "I.G.P.". Het embleem heeft een dikke groene boord en een zachtgele achtergrond waarop de volgende elementen zijn aangebracht: de Granfonte-fontein en de woorden "Pesca di Leonforte" en "I.G.P." in een groene kleur, verder een geeloranje perzik met een groen blaadje en een wit beschermingszakje op een grijze schaduw met een zwarte rand, en tenslotte een zwart touwtje dat de sluiting van het beschermingszakje voorstelt.

Image

4.   Beknopte omschrijving van de afbakening van het geografische gebied:

Het productiegebied van de "Pesca di Leonforte" BGA omvat de gemeenten Leonforte, Enna, Calascibetta, Assoro en Agira, in de provincie Enna.

5.   Verband met het geografische gebied

5.1.   Specificiteit van het geografische gebied

Het gebied waar de "Pesca di Leonforte" BGA wordt geteeld, ligt in hartje Sicilië. Het is een gebied met diepe alluviale middelzware grond: zeer lemig en met een hoog gehalte aan organische stoffen. Het mediterrane klimaat wordt gekenmerkt door lange, hete, droge zomers en milde, regenachtige winters. Het regent vooral in de periode van oktober tot maart. Bovendien is het in dit afgebakende geografische gebied dat de telers de praktijk bedachten en tot ontwikkeling brachten waarbij perziken die nog aan de takken hangen, in kleine zakjes worden gestopt die ze tegen plagen moeten beschermen en ze vóór de pluk goed moeten laten rijpen.

5.2.   Specificiteit van het product

De "Pesca di Leonforte" BGA onderscheidt zich van andere producten van dezelfde categorie door haar vastheid, haar late rijping en het feit dat de nog aan de boom hangende vruchten in zakjes worden ingepakt.

Deze kenmerken zorgen ervoor dat deze perziken nog op de markt kunnen worden gebracht wanneer andere producten van dezelfde categorie niet langer beschikbaar zijn. De oogst vindt plaats in de periode gaande van de eerste tien dagen van september tot de eerste tien dagen van november. Een bijzonder kenmerk van de "Pesca di Leonforte" BGA is dat dit beschermen van de perziken terwijl ze nog aan de takken hangen, al decennialang als middel wordt ingezet om de mediterrane fruitvlieg (Ceratitis capitata) te bestrijden. Geleidelijk werd deze praktijk een van de meest kenmerkende aspecten van deze teelt; hij zorgde er ook voor dat de perziken minder gemakkelijk van de boom vielen aangezien een klein zilverperkamentpapieren zakje dat ook tegen de regen bestand is, voor de nodige bescherming zorgt.

5.3.   Causaal verband tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de kenmerken van het product (voor een BOB) dan wel een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk van het product (voor een BGA)

De aanvraag om de "Pesca di Leonforte" als beschermde geografische aanduiding te erkennen, wordt gerechtvaardigd door de faam die de perziken genieten en door het feit dat ze dankzij hun karakteristieke vastheid en late rijping – waardoor deze vruchten nog in de handel zijn wanneer het haast onmogelijk is om nog ergens perziken te vinden – op deze reputatie kunnen bogen. Het werk dat door de telers wordt geleverd, is van fundamenteel belang. Zij zijn erin geslaagd hun productie goed in de hand te krijgen omdat ze zich ten volle van het unieke van deze productie bewust zijn. Vaak schakelen zij familieleden in die zich dan dag en nacht inzetten om de beschermende zakjes over de perziken te schuiven. De opbrengst van deze perziken is van dien aard dat de levensomstandigheden van de telers in de regio erdoor zijn verbeterd.

De laatste 20 jaar heeft de "Pesca di Leonforte" een enorme economische impact gehad, niet alleen in het productiegebied, maar ook – ten tijde van het jaarlijks festival dat telkens op de eerste zondag van oktober plaatsvindt in het oude centrum van het kleine door Prins Nicolò Placido Branciforti in de 17de eeuw gebouwde stadje – in de naburige gemeenten. De gemeentelijke overheden organiseerden dit festival voor het eerst in 1982, met als doel de perzik te promoten, rond deze vrucht een viering op te zetten en zo ook de teelt ervan een duwtje in de rug te geven en de Siciliaanse consumenten ervan bewust te maken dat dit een heel uniek product is. Van bij de aanvang was het "Pesca di Leonforte Festival" het uithangbord bij uitstek voor deze laatrijpe perzik.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(Artikel 5, lid 7, van Verordening (EG) nr. 510/2006 (2))

De bevoegde instantie heeft de nationale procedure voor de indiening van bezwaarschriften ingeleid met de bekendmaking van het voorstel tot wijziging van de beschermde geografische aanduiding "Pesca di Leonforte" in de Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 106 van 8 mei 2012. De geconsolideerde tekst van het productdossier kan worden geraadpleegd op:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335


(1)  Vervangen door Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen.

(2)  Vervangen door Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen.


9.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/17


VERORDENING (EU) Nr. 426/2013 VAN DE COMMISSIE

van 8 mei 2013

tot aanpassing van de Verordeningen (EG) nr. 1120/2009, (EG) nr. 1121/2009 en (EG) nr. 1122/2009 wat betreft de uitvoeringsbepalingen voor rechtstreekse betalingen in Kroatië

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië, en met name artikel 3, lid 4,

Gezien de Akte van toetreding van Kroatië, en met name artikel 50,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Naar verwachting zal Kroatië op 1 juli 2013 tot de Unie toetreden.

(2)

Overeenkomstig sectie 4.III van bijlage V bij de Akte van toetreding is de voorwaarde voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers voor het kalenderjaar 2013 dat Kroatië vóór de toetreding dezelfde regels toepast als die welke voor die rechtstreekse betalingen zijn vastgesteld in de betrokken verordeningen van de Raad en de Commissie. Kroatië heeft besloten om na zijn toetreding de bedrijfstoeslagregeling toe te passen. Daarom is 2013 het jaar waarin die regeling voor het eerst in Kroatië wordt toegepast, overeenkomstig titel III, hoofdstuk 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (1).

(3)

In Kroatië dienen dezelfde bepalingen inzake de inhoudingen op de verkoop van toeslagrechten te worden toegepast als in andere lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling hebben geregionaliseerd.

(4)

Overeenkomstig artikel 57, lid 2, van Verordening (EG) nr. 73/2009, in samenhang met artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1120/2009 van de Commissie van 29 oktober 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij titel III van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (2), kunnen nieuwe lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling toepassen, de nationale reserve gebruiken om toeslagrechten toe te wijzen of de waarde van toeslagrechten te verhogen wanneer landbouwers investeringen hebben gedaan in sectoren die onderworpen zijn aan volledige of gedeeltelijke integratie van de gekoppelde steun in de bedrijfstoeslagregeling. De referentieperiode voor zulke investeringen is gekoppeld aan het jaar waarin de desbetreffende sector op besluit van een lidstaat is geïntegreerd. Dezelfde bepaling inzake investeringen dient van toepassing te zijn op Kroatië, aangezien Kroatië gekoppelde steun heeft toegepast in bepaalde sectoren die onderworpen zijn aan integratie in de ontkoppelde bedrijfstoeslagregeling. Er moet daarom een termijn worden vastgesteld waarbinnen de investeringen in Kroatië moeten zijn voltooid om in aanmerking te komen voor de toepassing van artikel 21, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1120/2009.

(5)

In hoofdstuk 2 van Verordening (EG) nr. 1120/2009 zijn bepalingen vastgesteld voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling in de nieuwe lidstaten die de regeling inzake een enkele areaalbetaling hebben toegepast. Dat hoofdstuk dient tevens van toepassing te zijn op Kroatië, aangezien dat land heeft besloten om vanaf de datum van toetreding de bedrijfstoeslagregeling toe te passen.

(6)

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1121/2009 van de Commissie van 29 oktober 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en V van die verordening ingestelde steunregelingen (3) is vastgesteld welke regio's in aanmerking komen om de premie per geit te ontvangen, en in bijlage V bij die verordening is de in artikel 63 van die verordening bedoelde gemiddelde melkopbrengst vastgesteld. In zijn brief aan de Commissie van 14 september 2012 heeft Kroatië relevante informatie meegedeeld, die in die bijlagen moet worden opgenomen.

(7)

In artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1122/2009 van de Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij die verordening ingestelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de steunregeling voor de wijnsector (4) is bepaald hoe het referentieaandeel voor de instandhouding van blijvend grasland op het niveau van de lidstaat moet worden vastgesteld voor de toepassing van artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 73/2009. Het is dienstig in die context rekening te houden met de toetreding van Kroatië.

(8)

Overeenkomstig artikel 57 bis van Verordening (EG) nr. 73/2009 moet Kroatië een speciale nationale ontmijningsreserve aanleggen, die wordt gebruikt om toeslagrechten toe te wijzen voor ontmijnde gebieden. De voorschriften die in Verordening (EG) nr. 1122/2009 zijn vastgesteld ten aanzien van de identificatie en registratie van toeslagrechten en de aanvragen voor de toewijzing van toeslagrechten dienen eveneens van toepassing te zijn op toeslagrechten voor ontmijnde gebieden.

(9)

De Verordeningen (EG) nr. 1120/2009, (EG) nr. 1121/2009 en (EG) nr. 1122/2009 dienen daarom dienovereenkomstig te worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aanpassing van Verordening (EG) nr. 1120/2009

Verordening (EG) nr. 1120/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 16, lid 3, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor Kroatië zijn de in de leden 1 en 2 van het onderhavige artikel vastgestelde verlagingspercentages van toepassing nadat een vrijstelling die gelijk is aan de overeenkomstig artikel 59, lid 1, van Verordening (EG) nr. 73/2009 berekende waarde per eenheid, in mindering is gebracht op de waarde van de toeslagrechten.”.

2)

Aan artikel 21 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:

„3.   Voor Kroatië is lid 1 mutatis mutandis van toepassing met betrekking tot investeringen in sectoren die onderworpen zijn aan integratie in de bedrijfstoeslagregeling zoals die door Kroatië met ingang van 2013 wordt toegepast. Enkel investeringen die vóór 1 januari 2013 zijn voltooid, worden in aanmerking genomen.”.

3)

De titel van hoofdstuk 2 van titel III wordt vervangen door:

4)

Artikel 28, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   Behoudens andersluidende bepalingen in dit hoofdstuk geldt de onderhavige verordening voor de nieuwe lidstaten die de regeling inzake een enkele areaalbetaling hebben toegepast, en voor Kroatië.”.

Artikel 2

Aanpassing van Verordening (EG) nr. 1121/2009

Verordening (EG) nr. 1121/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage III wordt vervangen door:

„BIJLAGE III

GEBIEDEN WAAR DE GEITENPREMIE KAN WORDEN TOEGEKEND

1.

Bulgarije: het gehele grondgebied.

2.

Kroatië: het gehele grondgebied.

3.

Cyprus: het gehele grondgebied.

4.

Portugal: het gehele grondgebied, met uitzondering van de Azoren.

5.

Slovenië: het gehele grondgebied.

6.

Slowakije: alle bergstreken in de zin van artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1257/1999.”

2)

In bijlage V wordt de volgende rij ingevoegd na „Frankrijk”:

„Kroatië

5 571”.

Artikel 3

Aanpassing van Verordening (EG) nr. 1122/2009

Verordening (EG) nr. 1122/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 3 wordt het volgende lid 7 bis ingevoegd:

„7 bis.   Voor Kroatië wordt het referentieaandeel als volgt vastgesteld:

a)

het blijvend grasland is het in 2013 door de landbouwers overeenkomstig artikel 13, lid 8, van deze verordening aangegeven blijvend grasland.

Grond die in 2013 blijvend grasland was en die is bebost overeenkomstig artikel 6, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 73/2009, wordt buiten beschouwing gelaten;

b)

de totale oppervlakte landbouwgrond is de in 2013 door de landbouwers aangegeven totale oppervlakte landbouwgrond.”.

2)

In artikel 7, lid 1, wordt punt f) vervangen door:

„f)

soort toeslagrecht, met name de bijzondere toeslagrechten als bedoeld in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 73/2009, toeslagrechten uit de speciale nationale ontmijningsreserve in Kroatië als bedoeld in artikel 57 bis, lid 10, van Verordening (EG) nr. 73/2009, toeslagrechten die overeenkomstig artikel 68, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 73/2009 worden toegewezen, en toeslagrechten waarvoor een afwijking overeenkomstig artikel 64, lid 2, van Verordening (EG) nr. 73/2009 geldt;”.

3)

Artikel 15, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   Aanvragen tot toewijzing of, in voorkomend geval, verhoging van toeslagrechten in het kader van de bedrijfstoeslagregeling worden ingediend uiterlijk op een door de lidstaten vast te stellen datum, doch niet later dan op 15 mei in het eerste jaar van toepassing van de bedrijfstoeslagregeling, van integratie van gekoppelde steun, van toepassing van de artikelen 46, 47 en 48 van Verordening (EG) nr. 73/2009 of in de jaren van toepassing van de artikelen 41, 57, 57 bis of artikel 68, lid 1, onder c), van die verordening. Estland, Letland, Litouwen, Finland en Zweden mogen echter een latere datum vaststellen, die niet later mag zijn dan 15 juni.”.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking onder voorbehoud en op de datum van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 mei 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 30 van 31.1.2009, blz. 16.

(2)  PB L 316 van 2.12.2009, blz. 1.

(3)  PB L 316 van 2.12.2009, blz. 27.

(4)  PB L 316 van 2.12.2009, blz. 65.


9.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/20


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 427/2013 VAN DE COMMISSIE

van 8 mei 2013

tot verlening van een vergunning voor selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1750/2006, (EG) nr. 634/2007 en (EG) nr. 900/2009 wat betreft de maximale toevoeging van geseleniseerde gist

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 (1) betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding, en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag voor de verlening van een vergunning voor selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 ingediend. Bij die aanvraag waren de krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en documenten gevoegd.

(3)

De aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor selenomethionine, een organische verbinding van seleen, geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, als toevoegingsmiddel in de categorie „nutritionele toevoegingsmiddelen” voor alle diersoorten.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 15 juni 2012 (2) geconcludeerd dat selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden geen ongunstige effecten voor de diergezondheid, de gezondheid van de mens of het milieu heeft en dat het gebruik ervan als een effectieve bron van seleen voor alle diersoorten kan worden beschouwd. Specifieke eisen voor toezicht na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. De EFSA heeft ook het rapport over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van dit preparaat zoals gespecificeerd in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(6)

De EFSA heeft in bovengenoemd advies de aanbeveling in haar advies van 15 maart 2011 (3) herhaald de maximale toevoeging van geseleniseerde gist, een organische verbinding van seleen, om redenen van consumentenveiligheid te beperken tot 0,2 mg Se per kilogram volledig diervoeder. Voor geseleniseerde gist zijn al vergunningen verleend bij de Verordeningen (EG) nr. 1750/2006 (4), (EG) nr. 634/2007 (5) en (EG) nr. 900/2009 (6). Deze vergunningen dienen derhalve aangepast te worden overeenkomstig de bijlage bij deze verordening. Wanneer ook anorganische verbindingen van seleen aan het diervoeder worden toegevoegd, dient de toevoeging van organisch seleen niet meer te bedragen dan 0,2 mg per kg volledig diervoeder.

(7)

Aangezien het gebruik van geseleniseerde gist als toevoegingsmiddel in hoeveelheden van meer dan 0,20 mg Se per kg volledig diervoeder een risico voor de menselijke gezondheid kan inhouden, dienen voedermiddelen en mengvoeders met een hoger gehalte geseleniseerde gist uit de handel genomen te worden. Om praktische redenen dient echter een beperkte overgangsperiode te worden toegestaan zodat de betrokken partijen zich kunnen voorbereiden op het voldoen aan de nieuwe voorschriften.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „nutritionele toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „verbindingen van sporenelementen”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeder verleend.

Artikel 2

In kolom 9 in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1750/2006 wordt de tekst in regel „3b8.10” vervangen door:

„1.

Het toevoegingsmiddel wordt in de vorm van een voormengsel in diervoeder verwerkt.

2.

Voor de veiligheid van de gebruiker: bij hantering moeten ademhalingsbescherming, veiligheidsbril en -handschoenen worden gedragen.

3.

Maximale toevoeging van organisch seleen: 0,20 mg Se/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %.”.

Artikel 3

In kolom 9 in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 634/2007 wordt de tekst in regel „3b8.11” vervangen door:

„1.

Het toevoegingsmiddel wordt in de vorm van een voormengsel in diervoeder verwerkt.

2.

Voor de veiligheid van de gebruiker: bij hantering moeten ademhalingsbescherming, veiligheidsbril en -handschoenen worden gedragen.

3.

Maximale toevoeging van organisch seleen: 0,20 mg Se/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %.”.

Artikel 4

In kolom 9 in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 900/2009 wordt de tekst in regel „3b8.12” vervangen door:

„1.

Het toevoegingsmiddel wordt in de vorm van een voormengsel in diervoeder verwerkt.

2.

Voor de veiligheid van de gebruiker: bij hantering moeten ademhalingsbescherming, veiligheidsbril en -handschoenen worden gedragen.

3.

Maximale toevoeging van organisch seleen: 0,20 mg Se/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %.”.

Artikel 5

De productie van diervoeders die geseleniseerde gist bevatten overeenkomstig de geldende maximale gehaltes in de Verordeningen (EG) nr. 1750/2006, (EG) nr. 634/2007 en (EG) nr. 900/2009 dient zo snel mogelijk in overeenstemming gebracht te worden met de nieuwe maximumgehaltes, en uiterlijk op 28 juli 2013. Diervoeders die geseleniseerde gist bevatten overeenkomstig de geldende maximumgehaltes in de Verordeningen (EG) nr. 1750/2006, (EG) nr. 634/2007 en (EG) nr. 900/2009 mogen opgebruikt worden tot de voorraden zijn uitgeput.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 mei 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(7):2778.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(4):2110.

(4)  PB L 330 van 28.11.2006, blz. 9.

(5)  PB L 146 van 8.6.2007, blz. 14.

(6)  PB L 256 van 29.9.2009, blz. 12.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Maximumgehalte van het element (Se) in mg/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie nutritionele toevoegingsmiddelen. Functionele groep: verbindingen van sporenelementen

3b813

Selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R646

(Geïnactiveerde geseleniseerde gist)

 

Karakterisering van het toevoegingsmiddel

Preparaat van organisch seleen:

 

Seleengehalte: 1 000 tot 2 650 mg Se/kg

 

Organisch seleen > 98 % van totaal seleen

 

Selenomethionine > 70 % van totaal seleen

 

Karakterisering van de werkzame stof

Selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R646

 

Analysemethode  (1)

 

Voor de bepaling van selenomethionine in het toevoegingsmiddel voor diervoeding:

Hogedrukvloeistofchromatografie en inductief gekoppelde plasmamassaspectrometrie (HPLC-ICPMS) na drievoudige proteolytische digestie.

 

Voor de bepaling van het totaal aan selenium in het toevoegingsmiddel voor diervoeding:

Inductief gekoppelde plasmamassaspectrometrie (ICPMS) na microgolfdigestie met HNO3/H2O2.

 

Voor de bepaling van het totaal aan selenium in voormengsel en diervoeding:

Hydridegeneratieatoomabsorptiespectrometrie (HGAAS) na microgolfdigestie met HNO3/H2O2 (EN 16159:2012)

alle soorten

 

0,50 (totaal)

1.

Het toevoegingsmiddel wordt in de vorm van een voormengsel in diervoeder verwerkt.

2.

Voor de veiligheid van de gebruiker: bij hantering moeten ademhalings-bescherming, veiligheidsbril en -handschoenen worden gedragen.

3.

Maximale toevoeging van organisch seleen:

0,20 mg Se/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

29 mei 2023


(1)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.


9.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/23


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 428/2013 VAN DE COMMISSIE

van 8 mei 2013

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1033/2006 voor wat de in artikel 3, lid 1, vermelde ICAO-bepalingen betreft en houdende intrekking van Verordening (EU) nr. 929/2010

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 552/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeheer („de interoperabiliteitsverordening”) (1), en met name artikel 3, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1033/2006 van de Commissie van 4 juli 2006 tot vaststelling van de vereisten inzake de procedures voor vliegplannen in de aan de vlucht voorafgaande fase in het gemeenschappelijke Europese luchtruim (2) wordt verwezen naar diverse bepalingen met betrekking tot de indiening, aanvaarding en verspreiding van vliegplannen en wijzigingen van cruciale elementen van een vliegplan in de aan de vlucht voorafgaande fase, welke zijn vastgesteld door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (de ICAO). Sinds de vaststelling van Verordening (EG) nr. 1033/2006 en Verordening (EU) nr. 929/2010 van de Commissie van 18 oktober 2010 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1033/2006 voor wat de in artikel 3, lid 1, vermelde ICAO-bepalingen betreft (3), zijn die bepalingen gewijzigd door de ICAO.

(2)

De verwijzingen in Verordening (EG) nr. 1033/2006 moeten worden bijgewerkt om te voldoen aan de internationale verplichtingen van de lidstaten en om de samenhang met het internationale regelgevingskader te garanderen.

(3)

De definitieve ICAO-bepalingen inzake vliegplannen voor 2012 zijn goedgekeurd en moesten worden toegepast vanaf 15 november 2012. Ten gevolge daarvan moest deze verordening ook vanaf 15 november 2012 worden toegepast. Aangezien de ICAO-bepalingen pas op 30 december 2012 zijn gepubliceerd, konden de verwijzingen niet vóór 15 november worden bijgewerkt. Deze verordening is dan ook met terugwerkende kracht van toepassing.

(4)

Verordening (EG) nr. 1033/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het gemeenschappelijk luchtruim,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1033/2006 wordt vervangen door:

De ICAO-bepalingen als bedoeld in artikel 3, lid 1

1.

Hoofdstuk 3, punt 3.3 („Flight plans”) van ICAO bijlage 2 — „Rules of the Air” (tiende editie, juli 2005, inclusief alle amendementen tot en met nr. 42).

2.

Hoofdstuk 4, punt 4.4 („Flight plans”) en hoofdstuk 11, punt 11.4.2.2 („Movement messages”) van ICAO PANS-ATM Doc. 4444 (vijftiende editie, 2007, inclusief alle amendementen tot en met nr. 4).

3.

Hoofdstuk 2 („Flight plans”) en hoofdstuk 6, punt 6.12.3 („Boundary estimates”) van de „Regional Supplementary Procedures”, Doc. 7030, European (EUR) Regional Supplementary Procedures (vijfde editie, 2008, inclusief alle amendementen tot en met nr. 7).”.

Artikel 2

Verordening (EU) nr. 929/2010 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 15 november 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 mei 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 96 van 31.3.2004, blz. 26.

(2)  PB L 186 van 7.7.2006, blz. 46.

(3)  PB L 273 van 19.10.2010, blz. 4.


9.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/24


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 429/2013 VAN DE COMMISSIE

van 8 mei 2013

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft (2), en met name artikel 136, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XVI, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 mei 2013.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1.


BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

AL

25,2

MA

61,1

TN

100,4

TR

114,4

ZZ

75,3

0707 00 05

AL

55,3

TR

130,4

ZZ

92,9

0709 93 10

AL

78,9

TR

138,8

ZZ

108,9

0805 10 20

EG

45,2

IL

66,3

MA

52,1

TR

72,9

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

98,8

ZA

103,5

ZZ

101,2

0808 10 80

AR

122,9

BR

88,9

CL

122,2

CN

88,0

MK

30,3

NZ

151,1

US

206,7

ZA

111,4

ZZ

115,2


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.


BESLUITEN

9.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/26


BESLUIT BiH/20/2013 VAN HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ

van 24 april 2013

houdende benoeming van het hoofd van het EU-commando-element te Napels voor de militaire operatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina

(2013/216/GBVB)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name de derde alinea van artikel 38,

Gezien Gemeenschappelijk Optreden 2004/570/GBVB van de Raad van 12 juli 2004 inzake de militaire operatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina (1), en met name artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In de briefwisseling tussen de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger en de secretaris-generaal van de NAVO van respectievelijk 28 september 2004 en 8 oktober 2004 heeft de Noord-Atlantische Raad ermee ingestemd om de chef-staf van het hoofdkwartier van het commando van de gemeenschappelijke strijdkrachten te Napels ter beschikking te stellen voor de functie van hoofd van het EU-commando-element te Napels.

(2)

Op grond van artikel 6 van Gemeenschappelijk Optreden 2004/570/GBVB heeft de Raad het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) gemachtigd om de politieke controle en de strategische leiding over de militaire operatie van de EU uit te oefenen.

(3)

Het PVC heeft op 15 juni 2010 Besluit BiH/16/2010 (2) aangenomen waarbij luitenant-generaal Leandro DE VICENTI benoemd werd tot hoofd van het EU-commando-element te Napels voor de militaire operatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina.

(4)

De operationeel commandant van de EU heeft aanbevolen om de chef-staf van het hoofdkwartier van het commando van de gemeenschappelijke strijdkrachten te Napels, generaal Leonardo DI MARCO, te benoemen tot hoofd van het EU-commando-element te Napels, ter opvolging van luitenant-generaal Leandro DE VICENTI.

(5)

Het Militair Comité van de EU heeft zijn steun voor deze aanbeveling uitgesproken.

(6)

Overeenkomstig artikel 5 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de uitwerking en de uitvoering van besluiten en acties van de Unie die gevolgen hebben op defensiegebied.

(7)

De Europese Raad van Kopenhagen van 12 en 13 december 2002 heeft een verklaring aangenomen volgens dewelke de Berlijn Plus-regeling en de uitvoering daarvan enkel en alleen van toepassing zijn op die lidstaten van de Europese Unie die ook, ofwel NAVO-lid zijn, ofwel partij bij het „Partnerschap voor de vrede”, en die derhalve bilaterale veiligheidsovereenkomsten met de NAVO hebben gesloten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Generaal Leonardo DI MARCO wordt met ingang van 28 april 2013 benoemd tot hoofd van het EU-commando-element te Napels voor de militaire operatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina.

Artikel 2

Besluit BiH/16/2010 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 28 april 2013.

Gedaan te Brussel, 24 april 2013.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

O. SKOOG


(1)  PB L 252 van 28.7.2004, blz. 10.

(2)  PB L 155 van 22.6.2010, blz. 33.


Rectificaties

9.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/27


Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 363/2013 van de Raad van 22 april 2013 houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

( Publicatieblad van de Europese Unie L 111 van 23 april 2013 )

Bladzijde 2, bijlage II, punt A „Personen” komt als volgt te luiden:

„A.   Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

1.

Bashar (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Geboortedatum: 11 september 1965;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. D1903

President van de republiek; opdrachtgever en coördinator van het harde optreden tegen demonstranten.

23.5.2011

2.

Maher (

Image

) (ook bekend als Mahir) Al-Assad (

Image

)

Geboortedatum: 8 december 1967;

diplomatiek paspoort nr. 4138

Commandant van de vierde pantserdivisie, lid van het centraal comité van de Baath-partij, sterke man van de Republikeinse Garde; broer van president Bashar Al-Assad; belangrijkste opdrachtgever van het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (ook bekend als Mamlouk)

Geboortedatum: 19 februari 1946;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. 983

Hoofd van de Syrische algemene inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

4.

Atej (

Image

) (ook bekend als Atef, Atif) Najib (

Image

) (ook bekend als Najeeb)

 

Voormalig hoofd politieke veiligheidsdienst in Dera'a; neef van president Bashar Al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

5.

Hafiz (

Image

) Makhluf (

Image

) (ook bekend als Hafez Makhlouf)

Geboortedatum: 2 april 1971;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. 2246

Kolonel en hoofd van een eenheid van de algemene inlichtingendienst, afdeling Damascus; neef van president Bashar Al-Assad; een van de getrouwen van Mahir Al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (ook bekend als Mohammed Dib Zeitoun)

Geboortedatum: 20 mei 1951;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. D000001300

Hoofd van de politieke veiligheidsdienst; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image

) Al-Abbas (

Image

)

 

Hoofd van de politieke veiligheid in Banyas, is betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten in Baida.

9.5.2011

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Geboortedatum: 10 juli 1969;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr. 454224

Syrisch zakenman; neef van president Bashar Al-Assad; heeft controle over het investeringsfonds Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, en verstrekt in die hoedanigheid financiële steun aan het regime.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah (

Image

) Qudsiyah (

Image

)

Geboortedatum: 1953;

Geboorteplaats: Hama;

diplomatiek paspoort nr. D0005788

Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image

) (ook bekend als Jameel) Hassan (

Image

)

 

Hoofd inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

11.

Rustum (

Image

) Ghazali (

Image

)

Geboortedatum: 3 mei 1953;

Geboorteplaats: Dera'a;

diplomatiek paspoort nr. D000000887

Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst voor het plattelandsgebied rond Damascus; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Geboortedatum: 18 juni 1962;

Geboorteplaats: Kerdala;

paspoort nr. 88238

Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.

9.5.2011

13.

Munzir (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Geboortedatum: 1 maart 1961;

Geboorteplaats: Latakia;

paspoort nr. 86449 en nr. 842781

Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.

9.5.2011

14.

Asif (

Image

) Shawkat (

Image

)

Geboortedatum: 15 januari 1950;

Geboorteplaats: Al-Madehleh, Tartus

Adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

15.

Hisham (

Image

) Ikhtiyar (

Image

,

Image

,

Image

) (ook bekend als Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

Geboortedatum:20 juli 1941;

Geboorteplaats: Damascus

Hoofd van het Syrische bureau van nationale veiligheid, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

Volgens berichten is hij overleden in het bombardement van 18 juli 2012.

23.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (ook bekend als Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (ook bekend als Al Char', Al Shara', Al Shara)

Geboortedatum: 10 december 1938

Vicepresident van Syrië, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

17.

Muhammad (

Image

) (ook wel Mohamad) Nasif (

Image

) (ook bekend als Naseef, Nassif, Nasseef, Nasief) Khayrbik (

Image

,

Image

) (ook bekend als Khier Bek)

Geboortedatum: 10 april 1937 (of 20 mei 1937);

Geboorteplaats: Hama;

diplomatiek paspoort nr. 0002250;

paspoort nr. 000129200

Plaatsvervangend vicepresident van Syrië belast met nationale veiligheidszaken, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

18.

Mohamed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Geboortedatum: 20 mei 1966;

paspoort nr. 002954347

Syrisch zakenman en lokaal vertegenwoordiger van verscheidene buitenlandse bedrijven; geassocieerd met Maher Al-Assad van wie hij een deel van de financiële en economische belangen beheert; financiert in die hoedanigheid het regime.

23.5.2011

19.

Iyad (

Image

) (ook bekend als Eyad) Makhlouf (

Image

)

Geboortedatum: 21 januari 1973;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr. N001820740

Broer van Rami Makhlouf en officier van de algemene inlichtingendienst, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

20.

Bassam (

Image

) Al Hassan (

Image

) (ook bekend als Al Hasan)

 

Adviseur van de president voor strategische zaken; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

 

Stafchef van de strijdkrachten, verantwoordelijk voor de betrokkenheid van het leger bij het harde optreden tegen vreedzame demonstranten.

Overleden in het bombardement van 18 juli 2012.

23.5.2011

22.

Ihab (

Image

) (ook bekend als Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Geboortedatum: 21 januari 1973;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr. N002848852

Voorzitter van Syriatel, dat 50% van zijn winst door middel van zijn licentieovereenkomst doorstort aan de Syrische regering.

23.5.2011

23.

Zoulhima (

Image

) (ook bekend als Zu al-Himma) Chaliche (

Image

) (ook bekend als Shalish, Shaleesh) (ook bekend als Dhu al-Himma Shalish)

Geboren: 1951 of 1946 of 1956;

Geboorteplaats: Kerdaha

Hoofd van de presidentiële lijfwacht; betrokken bij de repressie tegen de manifestanten. volle neef van president Bashar Al-Assad.

23.6.2011

24.

Riyad (

Image

) Chaliche (

Image

) (ook bekend als Shalish, Shaleesh) (ook bekend als Riyad Shalish)

 

Directeur van het Military Housing Establishment; financieringsbron van het regime; volle neef van president Bashar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Brigadier Commandant Mohammad (

Image

) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Jafari (

Image

) (ook bekend als Jaafari, Ja'fari, Aziz; of ook Jafari, Ali; of Jafari, Mohammad Ali; of Ja'fari, Mohammad Ali; of Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Geboortedatum: 1 september 1957;

Geboorteplaats: Yazd, Iran

Algemeen bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van uitrusting en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

26.

Generaal-majoor Qasem (

Image

) Soleimani (

Image

) (ook bekend als Qasim Soleimany)

 

Bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, IRGC - Qods, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

27.

Hossein Taeb (ook bekend als Taeb, Hassan; ook bekend als Taeb, Hosein; of Taeb, Hossein; of Taeb, Hussayn; of Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Geboren: 1963;

Geboorteplaats: Teheran, Iran

Plaatsvervangend bevelhebber inlichtingen van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

28.

Khalid (

Image

) (ook bekend als Khaled) Qaddur (

Image

) (ook bekend als Qadour, Qaddour)

 

Zakenpartner van Maher Al-Assad; financiert het regime.

23.6.2011

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (ook bekeld als Ri'af Al-Quwatli ook bekend als Raeef Al-Kouatly)

 

Zakenpartner van Maher Al-Assad, van wie hij een aantal zakenbelangen beheert; financiert het regime.

23.6.2011

30.

Mohammad (

Image

) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (

Image

) (ook bekend als Muflih)

 

Hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst in de stad Hama; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

1.8.2011

31.

Generaal-majoor Tawfiq (

Image

) (ook bekend als Tawfik) Younes (

Image

) (ook bekend als Yunes)

 

Hoofd van de afdeling interne veiligheid van het directoraat algemene inlichtingen; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

1.8.2011

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (ook bekend als Abu Rami)

Geboortedatum: 19.10.1932;

Geboorteplaats: Latakia, Syrië

Nauw verbonden met, en oom van moederszijde van Bashar en Mahir Al-Assad; zakenpartner en vader van Rami, Ihab en Iyad Makhlouf.

1.8.2011

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (ook bekend als Jaber)

Geboorteplaats: Latakia

Verbonden met Mahir Al-Assad als lid van de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities.

1.8.2011

34.

Hayel (

Image

) Al-Assad (

Image

)

 

Adjunct van Maher Al-Assad, hoofd van de militaire politie-eenheid van de vierde divisie van het leger, betrokken bij de repressie.

23.8.2011

35.

Ali (

Image

) Al-Salim (

Image

) (ook bekend als Al-Saleem)

 

Directeur van de dienst aankopen van het Syrische ministerie van Defensie, langs welke alle wapenaankopen van het Syrische leger verlopen.

23.8.2011

36.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Neef van Bashar Al-Assad; voorheen hoofd van de „Nizar Oilfield Supplies”

Zeer nauwe banden met belangrijke overheidsfunctionarissen. Financiert de Shabiha in de regio Latakia.

23.8.2011

37.

Brigadier-General Rafiq (

Image

) (ook bekend als Rafeeq) Shahadah (

Image

) (ook bekend als Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Hoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI), afdeling 293 (Binnenlandse Zaken) in Damascus. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Damascus. Adviseur van president Bashar Al-Assad voor strategische aangelegenheden en militaire inlichtingen.

23.8.2011

38.

Brigadegeneraal Jamea (

Image

) Jamea (

Image

) (ook bekend als Jami Jami, Jame', Jami')

 

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Dayr az-Zor. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Dayr az-Zor en Alboukamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Geboren: 1935;

Geboorteplaats: Aleppo

Plaatsvervangend vicepresident, voormalig minister van Defensie, speciaal gezant van president Bashar Al-Assad.

Volgens berichten is hij overleden in het bombardement van 18 juli 2012.

23.8.2011

40.

Muhammad (

Image

) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (

Image

) (ook bekend als Sa'id, Sa'eed, Saeed) Bukhaytan (

Image

)

 

Assistent-regionaal secretaris van de Socialistische Arabische Baath-Partij sedert 2005, van 2000 tot 2005 directeur nationale veiligheid van de regionale Baath-partij. Voormalig gouverneur van Hama (1998-2000). Nauwe bondgenoot van president Bashar Al-Assad en Maher Al-Assad. Belangrijke besluitvormer binnen het regime met betrekking tot onderdrukking van de burgerbevolking.

23.8.2011

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

 

Verantwoordelijk voor de moordpartij in Hama in 1980, teruggeroepen naar Damascus als speciaal adviseur van president Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Brigadegeneraal Nawful (

Image

) (ook bekend als Nawfal, Nofal) Al-Husayn (

Image

) (ook bekend als Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Idlib. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in de provincie Idlib.

23.8.2011

43.

Brigadier Husam (

Image

) Sukkar (

Image

)

 

Presidentieel adviseur voor veiligheidszaken. Presidentieel adviseur van de veiligheidsdiensten voor onderdrukking van en geweld tegen de burgerbevolking.

23.8.2011

44.

Brigadegeneraal Muhammed (

Image

) Zamrini (

Image

)

 

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Homs. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Homs.

23.8.2011

45.

Luitenant-Generaal Munir (

Image

) (ook bekend als Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (

Image

) (ook bekend als Adnuf, Adanof)

Geboren: 1951

Plaatsvervangend hoofd generale staf, afdeling operaties en opleiding van het Syrische leger. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.

23.8.2011

46.

Brigadegeneraal Ghassan (

Image

) Khalil (

Image

) (ook bekend als Khaleel)

 

Hoofd inlichtingenafdeling van directoraat algemene inlichtingen (GID). Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.

23.8.2011

47.

Mohammed (

Image

) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (

Image

) (ook bekend als Jaber)

Geboorteplaats: Latakia

Shabiha-militie. Bondgenoot van Maher Al-Assad bij de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities.

23.8.2011

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Nauwe zakenpartner van Maher Al-Assad. Verleent economische steun aan het Syrische regime.

23.8.2011

49.

Fares (

Image

) Chehabi (

Image

) (ook bekend als Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Zoon van Ahmad Chehabi;

Geboortedatum: 7 mei 1972

Voorzitter van de Kamer van koophandel en industrie van Aleppo. Vice-voorzitter Cham Holding. Verleent economische steun aan het Syrische regime.

2.9.2011

50.

Tarif (

Image

) Akhras (

Image

,

Image

) (ook bekend als Al Akhras)

Geboortedatum: 2 juni 1951;

Geboorteplaats: Homs, Syrië;

Syrisch paspoort nr. 0000092405

Vooraanstaand zakenman die de steun geniet van en steun verleent aan het regime. Stichter van Akhras Group (grondstoffen, handel, verwerking, en logistiek) en gewezen voorzitter van de kamer van koophandel van Homs. Onderhoudt nauwe zakenrelaties met de familie van president Al-Assad. Directielid van de Federatie van kamers van koophandel van Syrië. Heeft industrie- en woongebouwen geleverd voor geïmproviseerde detentiekampen, alsook logistieke steun verleend aan het regime (bussen en voertuigen voor het transport van tanks).

2.9.2011

51.

Issam (

Image

) Anbouba (

Image

)

Voorzitter van Anbouba Agricultural Industries Co.;

Geboren: 1952;

Geboorteplaats: Homs, Syrië

Verleent financiële steun voor het repressieve apparaat en de paramilitaire groepen die geweld uitoefenen tegen de burgerbevolking in Syrië. Verschaft eigendom (gebouwen, opslagruimten) voor geïmproviseerde detentiecentra. Financiële betrekkingen met hoge Syrische functionarissen.

2.9.2011

52.

Mazen (

Image

) al-Tabba (

Image

)

Geboortedatum: 1.1.1958;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr.: 004415063 verloopt op 6.5.2015 (Syrisch)

Zakenpartner van Ihab Makhlouf en Nizar Al-Assad (op 23.8.2011 aan sancties onderworpen); samen met Rami Makhlouf eigenaar van het geldwisselbedrijf Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services), dat het beleid van de Syrische centrale bank ondersteunt.

23.3.2012

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

)

Geboren: 1955;

Geboorteplaats: Dara'a

Adib Mayaleh is verantwoordelijk voor de verlening van economische en financiële steun aan het Syrische regime in zijn functie van gouverneur van de centrale bank van Syrië.

15.5.2012

54.

Generaal-Majoor Jumah (

Image

) Al-Ahmad (

Image

) (ook bekend als Al-Ahmed)

 

Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

55.

Kolonel Lu'ai (

Image

) (ook wel Louay) al-Ali (

Image

)

 

Hoofd van de militaire inlichtingendienst van Syrië, afdeling Dera'a. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Dera'a.

14.11.2011

56.

Lt.-Generaal Ali (

Image

) Abdullah (

Image

) (ook bekend als Abdallah) Ayyub (

Image

)

 

Adjunct-chef generale staf (militair en burgerlijk personeel). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

57.

Lt.-Generaal Jasim (

Image

) (ook bekend als Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (

Image

) (ook bekend als Al-Freij)

 

Hoofd generale staf. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

58.

Generaal Aous (

Image

) (Aws) Aslan (

Image

)

Geboren: 1958

Bataljonschef van de Republikeinse Garde. Een van de getrouwen van Mahir Al-Assad en van president Al-Assad. Heeft deel aan het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

59.

Generaal Ghassan (

Image

) Belal (

Image

)

 

Generaal die het bevel voert over het veiligheidsbureau van de vierde divisie. Adviseur van Mahir Al-Assad en coördinator van de veiligheidsoperaties. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

60.

Abdullah (

Image

) (ook bekend als Abdallah) Berri (

Image

)

 

Leidt de milities van de Berri-clan. Verantwoordelijk voor de regeringsgezinde milities die betrokken zijn bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Aleppo.

14.11.2011

61.

George (

Image

) Chaoui (

Image

)

 

Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

62.

Generaal-Majoor Zuhair (

Image

) (ook bekend als Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (

Image

)

 

Adjunct-chef van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

63.

Amar (

Image

) (ook bekend als Ammar) Ismael (

Image

) (ook bekend als Ismail)

Geboren op of rond 3 april 1973;

Geboorteplaats: Damascus

Civiele functionaris. Hoofd van het elektronisch leger van Syrië (inlichtingendienst van de landmacht). Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

64.

Mujahed (

Image

) Ismail (

Image

) (ook bekend als Ismael)

 

Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

65.

Generaal-majoor Nazih (

Image

)

 

Adjunct-directeur van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

66.

Kifah (

Image

) Moulhem (

Image

) (ook bekend als Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Bataljoncommandant in de vierde divisie. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Dair Al-Zor.

14.11.2011

67.

Generaal-Majoor Wajih (

Image

) (ook bekend als Wajeeh) Mahmud (

Image

)

 

Commandant 18e pantserdivisie. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Homs.

14.11.2011

68.

Bassam (

Image

) Sabbagh (

Image

,

Image

) (ook bekend als Al Sabbagh)

Geboortedatum: 24 augustus 1959;

Geboorteplaats: Damascus.

Adres: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus.

Syrisch paspoort nr. 004326765 afgegeven op 2 november 2008, geldig tot november 2014

Juridisch en financieel adviseur en zaakvoerder van Rami Makhlouf en Khaldoun Makhlouf. Partner van Bachar Al-Assad bij de financiering van een vastgoedproject in Lattakia. Verstrekt financiële bijstand aan het regime.

14.11.2011

69.

Lt.-Generaal Talal (

Image

) Mustafa (

Image

) Tlass (

Image

)

 

Adjunct-chef Generale Staf (Logistiek en bevoorrading). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

70.

Generaal-Majoor Fu'ad (

Image

) Tawil (

Image

)

 

Adjunct-chef inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

71.

Bushra (

Image

) Al-Assad (

Image

) (ook bekend als Bushra Shawkat)

Geboortedatum: 24.10.1960

Zus van Bashar Al-Assad, en echtgenote van Asif Shawkat, adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, en andere belangrijke figuren van het Syrische regime trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

72.

Asma (

Image

) Al-Assad (

Image

) (ook bekend als Asma Fawaz Al Akhras)

Geboortedatum: 11.8.1975;

Geboorteplaats: Londen, VK;

paspoortnr: 707512830, verloopt op 22.9.2020;

Meisjesnaam: Al Akhras

Echtgenote van Bashar Al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

73.

Manal (

Image

) Al-Assad (

Image

) (ook bekend als Manal Al Ahmad)

Geboortedatum: 2.2.1970;

Geboorteplaats: Damascus;

Paspoort nr. (Syrisch): 0000000914;

Meisjesnaam: Al Jadaan

Echtgenote van Maher Al-Assad, en als zodanig trekt zij profijt van en is zij nauw verbonden met het regime.

23.3.2012

74.

Anisa (

Image

) (ook bekend als Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (

Image

) (of Anisah Al-Assad)

Geboren: 1934;

Meisjesnaam: Makhlouf

Moeder van president Al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

75.

Lt.-Generaal Fahid (

Image

) (ook bekend als Fahd) Al-Jassim (

Image

)

 

Stafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

76.

General-Majoor Ibrahim (

Image

) Al-Hassan (

Image

) (ook bekend als Al-Hasan)

 

Vicestafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

77.

Brigadier Khalil (

Image

) (of Khaleel) Zghraybih (

Image

,

Image

) (of Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14e divisie. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

78.

Brigadier Ali (

Image

) Barakat (

Image

)

 

103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

79.

Brigadier Talal (

Image

) Makhluf (

Image

) (ook bekend als Makhlouf)

 

103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

80.

Brigadier Nazih (

Image

) (of Nazeeh) Hassun (

Image

) (of Hassoun)

 

Inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

81.

Kapitein Maan (

Image

) (of Ma'an) Jdiid (

Image

) (of Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Presidentiële garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

82.

Mohammad (

Image

) (of Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (

Image

) (of Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

83.

Khald (

Image

) (of Khaled) Al-Taweel (

Image

) (ook bekend als Al-Tawil)

 

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (

Image

) Fayad (

Image

) (of Fayyad)

 

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

85.

Brigadegeneraal Jawdat (

Image

) Ibrahim (

Image

) Safi (

Image

)

Commandant van het 154e regiment

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Generaal-Majoor Muhammad (

Image

) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Durgham

Commandant in de 4e divisie

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

87.

Generaal-Majoor Ramadan (

Image

) Mahmoud (

Image

) Ramadan (

Image

)

Bevelhebber van het 35e regiment van de speciale strijdkrachten

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Baniyas and Dera'a.

23.1.2012

88.

Brigadegeneraal Ahmed (

Image

) (of Ahmad) Yousef (

Image

) (of Youssef) Jarad (

Image

) (of Jarrad)

Bevelhebber van de 132e brigade

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Dera'a, met gebruik van machinegeweren en luchtafweergeschut.

23.1.2012

89.

Generaal-Majoor Naim (

Image

) (of Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (

Image

) Suleiman (

Image

)

Commandant 3e divisie

Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in Douma.

23.1.2012

90.

Brigadegeneraal Jihad (

Image

) Mohamed (

Image

) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (

Image

)

Commandant 65e brigade

Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in Douma.

23.1.2012

91.

Generaal-Majoor Fo'ad (

Image

) (of Fouad, Fu'ad) Hamoudeh (

Image

) (of Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Bevelhebber van de militaire operaties in Idlib

Gaf soldaten begin september 2011 het bevel demonstranten neer te schieten in Idlib.

23.1.2012

92.

Generaal-Majoor Bader (

Image

) Aqel (

Image

)

Bevelhebber van de speciale strijdkrachten

Gaf soldaten het bevel lichamen te verzamelen en te overhandigen aan de geheime politie en was verantwoordelijk voor het geweld in Bukamal.

23.1.2012

93.

Brigadegeneraal Ghassan (

Image

) Afif (

Image

) (of Afeef)

Commandant 45ste regiment

Bevelhebber van militaire operaties in Homs, Baniyas en Idlib.

23.1.2012

94.

Brigadegeneraal Mohamed (

Image

) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (

Image

) (ook bekend als Maarouf, Ma'ruf)

Commandant 45ste regiment

Bevelhebber van militaire operaties in Homs. Gaf het bevel demonstraten in Homs neer te schieten.

23.1.2012

95.

Brigadegeneraal Yousef (

Image

) Ismail (

Image

) (ook bekend als Ismael)

Commandant 134e brigade

Gaf soldaten het bevel huizen en mensen op daken onder vuur te nemen tijdens de begrafenis van de vorige dag omgekomen demonstranten in Talbiseh.

23.1.2012

96.

Brigadegeneraal Jamal (

Image

) Yunes (

Image

) (ook bekend als Younes)

Commandant 555e regiment

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Mo'adamiyeh.

23.1.2012

97.

Brigadegeneraal Mohsin (

Image

) Makhlouf (

Image

)

 

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Al-Herak.

23.1.2012

98.

Brigadegeneraal Ali (

Image

)Dawwa

 

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Al-Herak

23.1.2012

99.

Brigadegeneraal Mohamed (

Image

) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image

) (of Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Commandant 106e brigade, presidentiële garde

Gaf soldaten het bevel demonstraten met stokken te slaan en te arresteren. Verantwoordelijk voor de repressie tegen vreedzame demonstranten in Douma.

23.1.2012

100.

Generaal-Majoor Suheil (

Image

) (ook bekend als Suhail) Salman (

Image

) Hassan (

Image

)

Commandant 5e divisie

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in het gouvernement Dera'a.

23.1.2012

101.

Wafiq (

Image

) (ook bekend als Wafeeq) Nasser (

Image

)

Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst)

Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst). Verantwoordelijk voor de willekeurige de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Suwayda.

23.1.2012

102.

Ahmed (

Image

) (ook bekend als Ahmad) Dibe (

Image

) (of Dib, Deeb)

Hoofd van de regionale afdeling van Dera'a (directoraat algemene veiligheid)

Als hoofd van de regionale afdeling van Dera'a van het directoraat algemene veiligheid verantwoordelijk voor de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Dera'a.

23.1.2012

103.

Makhmoud (

Image

) (ook bekend als Mahmoud) al-Khattib (

Image

) (of Al-Khatib, Al-Khateeb)

Hoofd van de afdeling onderzoek (directoraat politieke veiligheid)

Als hoofd van de afdeling onderzoek van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.

23.1.2012

104.

Mohammad (

Image

) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Heikmat (

Image

) (ook bekend als Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image

)

Hoofd van de afdeling operaties (directoraat politieke veiligheid)

Als hoofd van de afdeling operaties van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.

23.1.2012

105.

Nasser (

Image

) (ook bekend als Naser) Al-Ali (

Image

) (ook bekend als Brigadegeneraal Nasr al-Ali)

Hoofd van de regionale afdeling van Dera'a (directoraat algemene veiligheid)

Als hoofd van de regionale afdeling van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen. Sinds april 2012 hoofd van de vestiging te Dera'a van het directoraat politieke veiligheid (voormalig hoofd van de afdeling te Homs).

23.1.2012

106.

Dr. Wael (

Image

) Nader (

Image

) Al-Halqi (

Image

) (ook bekend als Al-Halki)

Geboren: 1964;

Geboorteplaats: provincie Dara'a

Premier en voormalig minister van Volksgezondheid. Als premier betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking.

27.2.2012

107.

Mohammad (

Image

) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (

Image

) Al-Sha'ar (

Image

) (ook bekend als Al-Chaar, Al-Shaar) (ook bekend als Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Geboren: 1956;

Geboorteplaats: Aleppo

Minister van Binnenlandse zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

1.12.2011

108.

Dr. Mohammad (

Image

) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

,

Image

)

Geboren: 1945;

Geboorteplaats: Damascus.

Minister van Financiën. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

1.12.2011

109.

Imad (

Image

) Mohammad (

Image

) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image

) (ook bekend als: Imad Mohammad Dib Khamees)

Geboortedatum: 1 augustus 1961;

Geboorteplaats: nabij Damascus

Minister van Elektriciteit. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

110.

Omar (

Image

) Ibrahim (

Image

) Ghalawanji (

Image

)

Geboren: 1954;

Geboorteplaats: Tartous

Vicepremier voor Dienstverlening, Minister voor Lokale Administratie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

111.

Joseph (

Image

) (ook bekend als Josef) Suwaid (

Image

) (of Swaid) (ook bekend als Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)

Geboren: 1958;

Geboorteplaats: Damascus.

Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

112.

Ir. Hussein (

Image

) (ook bekend als Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (ook bekend als Hussein Mahmud Farzat)

Geboren: 1957;

Geboorteplaats: Hama

Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

113.

Mansour (

Image

) Fadlallah (

Image

) Azzam (

Image

) (ook bekend als Mansur Fadl Allah Azzam)

Geboren: 1960;

Geboorteplaats: provincie Sweida

Minister van Presidentiële Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

27.2.2012

114.

Dr. Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (ook bekend als Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Geboren: 1964;

Geboorteplaats: Damascus.

Minister van Telecommunicatie en Technologie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

27.2.2012

115.

Generaal Ali (

Image

) Habib (

Image

) (ook bekend als Habeeb) Mahmoud (

Image

)

Geboren: 1939;

Geboorteplaats: Tartous

Voormalig minister van Defensie. Banden met het Syrische regime en het Syrische leger, en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

1.8.2011

116.

Tayseer (

Image

) Qala (

Image

) Awwad (

Image

)

Geboren: 1943;

Geboorteplaats: Damascus.

Voormalig minister van Justitie. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.9.2011

117.

Dr. Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Geboren: 1966;

Geboorteplaats: Tartous

Voormalig minister van Informatie. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.9.2011

118.

Dr. Mohammad (

Image

) (of Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

Image

) Al-Shaar (

Image

) (ook bekend als Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

Geboren: 1956;

Geboorteplaats: Aleppo

Voormalig minister van Economie en Handel. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

1.12.2011

119.

Sufian (

Image

) Allaw (

Image

)

Geboren: 1944;

Geboorteplaats: al-Bukamal, Deir Ezzor

Voormalig minister van Olie en minerale grondstoffen. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

27.2.2012

120.

Dr. Adnan (

Image

) Slakho (

Image

)

Geboren: 1955;

Geboorteplaats: Damascus.

Voormalig minister van Industrie. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (

Image

) Al-Rashed (

Image

)

Geboren: 1964;

Geboorteplaats: provincie Aleppo

Voormalig minister van Onderwijs. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

27.2.2012

122.

Dr. Fayssal (

Image

) (ook bekend als Faysal) Abbas (

Image

)

Geboren: 1955;

Geboorteplaats: provincie Hama

Voormalig minister van Vervoer. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

27.2.2012

123.

Ghiath (

Image

) Jeraatli (

Image

) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Geboren: 1950;

Geboorteplaats: Salamiya

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.3.2012

124.

Yousef (

Image

) Suleiman (

Image

) Al-Ahmad (

Image

) (ook bekend als Al-Ahmed)

Geboren: 1956;

Geboorteplaats: Hasaka

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.3.2012

125.

Hassan (

Image

,

Image

) al-Sari (

Image

)

Geboren: 1953;

Geboorteplaats: Hama

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.3.2012

126.

Bouthaina (

Image

) Shaaban (

Image

) (ook bekend als Buthaina Shaaban)

Geboren: 1953;

Geboorteplaats: Homs, Syrië

Politiek en media-adviseur van de president sinds juli 2008 en als zodanig betrokken bij het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking.

26.6.2012

127.

Brigadegeneraal Sha'afiq (

Image

) (ook bekend als Shafiq, Shafik) Masa (

Image

) (ook bekend als Massa)

 

Hoofd van afdeling 215 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. Betrokken bij de onderdrukking van de burgerbevolking.

24.7.2012

128.

Brigadegeneraal Burhan (

Image

) Qadour (

Image

) (ook bekend als Qaddour, Qaddur)

 

Hoofd van afdeling 291 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

129.

Brigadegeneraal Salah (

Image

) Hamad (

Image

)

 

Adjunct-hoofd van afdeling 291 van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

130.

Brigadegeneraal Muhammad (

Image

) (of Mohammed) Khallouf (

Image

) (ook bekend als Abou Ezzat)

 

Hoofd van afdeling 235, de zogenaamde afdeling "Palestina" (Damascus), van de inlichtingendienst van de landmacht, die de kern vormt van het repressieapparaat van het leger. Is rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van de tegenstanders van het regime. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

131.

Generaal-Majoor Riad (

Image

) (ook Riyad) al-Ahmed (

Image

) (ook bekend als Al-Ahmad)

 

Adjunct-hoofd van afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor het folteren en het ombrengen van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

132.

Brigadegeneraal Abdul-Salam (

Image

Image

,

Image

) Fajr Mahmoud (

Image

)

 

Hoofd van de afdeling Bab Touma (Damascus) van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

133.

Brigadegeneraal Jawdat (

Image

) al-Ahmed (

Image

) (ook bekend als Al-Ahmad)

 

Hoofd van de afdeling Homs van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

134.

Kolonel Qusay (

Image

) Mihoub (

Image

)

 

Hoofd van de afdeling Dera'a (is van Damascus naar Dera'a gestuurd bij het begin van de betogingen in Dera'a) van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

135.

Kolonel Suhail (

Image

) (ook bekend als Suheil) Al-Abdullah (

Image

) (ook bekend als Al-Abdallah)

 

Hoofd van de afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

136.

Brigadegeneraal Khudr (

Image

) Khudr (

Image

)

 

Hoofd van de afdeling Latakia van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

137.

Brigadegeneraal Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (ook bekend als Maala, Maale)

 

Hoofd van afdeling 285 (Damascus) van de algemene inlichtingendienst (heeft eind 2011 Brigadier-generaal Hussam Fendi vervangen). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

138.

Brigadegeneraal Firas (

Image

) Al-Hamed (

Image

) (ook bekend als Al-Hamid)

 

Hoofd van afdeling 318 (Homs) van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

139.

Brigadegeneraal Hussam (

Image

) (ook bekend als Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image

) (ook bekend als Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Hoofd van de afdeling Homs van het directoraat politieke veiligheid sinds april 2012 (heeft Brigadier-generaal Nasr al-Ali opgevolgd). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

140.

Brigadegeneraal Taha (

Image

) Taha (

Image

)

 

Verantwoordelijk voor de site van de afdeling Latakia van het directoraat politieke veiligheid. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

141.

Bassel (

Image

) (ook bekend als Basel) Bilal (

Image

)

 

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.

24.7.2012

142.

Ahmad (

Image

) (ook bekend als Ahmed) Kafan (

Image

)

 

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.

24.7.2012

143.

Bassam (

Image

) al-Misri (

Image

)

 

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image

) (ook bekend als Ahmad) al-Jarroucheh (

Image

) (ook bekend als Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Geboren: 1957

Hoofd van de externe afdeling van de algemene inlichtingendienst (afdeling 279). Is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het apparaat van de algemene inlichtingendienst in de Syrische ambassades. Neemt rechtstreeks deel aan de onderdrukking van de opponenten door de Syrische autoriteiten en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buitenland.

24.7.2012

145.

Michel (

Image

) Kassouha (

Image

) (ook bekend als Kasouha) (ook bekend als Ahmed Salem; of ook als Ahmed Salem Hassan)

Geboortedatum: 1 februari 1948

Lid van de Syrische veiligheidsdiensten sinds het begin van de jaren zeventig; is betrokken bij de strijd tegen de opponenten in Frankrijk en Duitsland. Is sinds maart 2006 verantwoordelijk voor de betrekkingen van afdeling 273 van de Syrische algemene inlichtingendienst. Van oudsher kaderlid, is hij een getrouwe van het hoofd van de algemene inlichtingendienst Ali Mamlouk, een van de belangrijkste kaderleden inzake veiligheid van het regime jegens wie sinds 9 mei 2011 beperkende maatregelen van de EU gelden. Verleent rechtstreeks steun aan de onderdrukking van de opponenten door het regime en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buitenland.

24.7.2012

146.

Generaal Ghassan (

Image

) Jaoudat (

Image

) Ismail (

Image

) (ook bekend als Ismael)

Geboren: 1960;

Plaats van oorsprong: Derikich, regio Tartous

Verantwoordelijke voor de afdeling missies van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die, in samenwerking met de afdeling bijzondere operaties, de elitetroepen van de inlichtingendiensten van de luchtmacht beheert; deze troepen spelen een belangrijke rol in de onderdrukking door het regime. In die hoedanigheid behoort Ghassan Jaoudat Ismail tot de militaire verantwoordelijken die rechtstreeks uitvoering geven aan de onderdrukking van de opponenten door het regime.

24.7.2012

147.

Generaal Amer (

Image

) al-Achi (

Image

) (ook bekend als Amis al Ashi; of als Ammar Aachi; of ook als Amer Ashi)

 

Gediplomeerde van de militaire academie van Aleppo, hoofd van de afdeling inlichtingen van de inlichtingendienst van de luchtmacht (sinds 2012), getrouwe van Daoud Rajah, de Syrische minister van Defensie. Door zijn functies in de inlichtingendienst van de luchtmacht is Amer al-Achi betrokken bij de onderdrukking van Syrische opponenten.

24.7.2012

148.

Generaal Mohammed (

Image

) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (

Image

) Nasr (

Image

) (of Mohammed Ali Naser)

Geboren: rond 1960

Getrouwe van Maher Al-Assad, jongste broer van de president. Heeft het grootste deel van zijn loopbaan in de Republikeinse Garde doorgebracht. Maakt sinds 2010 deel uit van de interne afdeling (afdeling 251) van de algemene inlichtingendienst, die belast is met de bestrijding van de politieke oppositie. Als een van de voornaamste verantwoordelijken van die afdeling neemt Generaal Mohammed Ali rechtstreeks deel aan de onderdrukking van de opponenten.

24.7.2012

149.

Generaal Issam (

Image

) Hallaq (

Image

)

 

Chef-staf van de luchtmacht sinds 2010. Voert het bevel over de operaties van de luchtmacht tegen de opponenten.

24.7.2012

150.

Ezzedine (

Image

) Ismael (

Image

) (ook bekend als Ismail)

Geboren: medio jaren veertig (waarschijnlijk 1947);

Geboorteplaats: Bastir. regio Jableh.

Generaal in ruste en van oudsher kaderlid van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die hij leidt sinds het begin van de jaren 2000. Werd in 2006 politiek en veiligheidsadviseur van de president. Als politiek en veiligheidsadviseur van de Syrische president is Ezzedine Ismael betrokken bij het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het regime.

24.7.2012

151.

Samir (

Image

) (ook bekend als Sameer) Joumaa (

Image

) (of Jumaa, Jum'a, Joum'a) (ook bekend als Abou Sami)

Geboren: rond 1962

Is sinds bijna 20 jaar hoofd van het kabinet van Mohammad Nassif Kheir Bek, een van de voornaamste veiligheidsadviseurs van Bashar Al-Assad (die officieel de functie bekleedt van adjunct van vice-president Farouk al-Sharaa). Als getrouwe van Basjar Al-Assad en Mohammed Nassif Kheir Bek is Samir Joumaa betrokken bij het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het regime.

24.7.2012

152.

Dr. Qadri (

Image

) (ook bekend als Kadri) Jamil (

Image

) (ook bekend als Jameel)

 

Viceminister-president voor Economische Zaken, minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

153.

Waleed (

Image

) (ook bekend als Walid) Al Mo'allem (

Image

) (ook bekend als Al Moallem, Muallem)

 

Viceminister-president, minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Ingezetenen. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

154.

Generaal-Majoor Fahd (

Image

) Jassem (

Image

) Al Freij (

Image

) (ook bekend als Al-Furayj)

 

Minister van Defensie en militair commandant. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

155.

Dr. Mohammad (

Image

) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (

Image

) (ook bekend als Abd al-Sattar) Al Sayed (

Image

) (of ook als Al Sayyed)

 

Minister van Religieuze Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

156.

Ir. Hala (

Image

) Mohammad (

Image

) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (

Image

)

 

Minister van Toerisme. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

157.

Ir. Bassam (

Image

) Hanna (

Image

)

 

Minister van Watervoorraden. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

158.

Ir. Subhi (

Image

) Ahmad (

Image

) Al Abdallah (

Image

) (ook bekend als Al-Abdullah)

 

Minister van Landbouw en Agrarische hervorming. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad (

Image

) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (

Image

) (ook bekend als Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (

Image

) (ook bekend als Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

 

Minister van Hoger Onderwijs. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

160.

Dr. Hazwan Al Wez (ook bekend als Al Wazz)

 

Minister van Onderwijs. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

161.

Dr. Mohamad (

Image

) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (

Image

) (ook bekend als Dhafer) Mohabak (

Image

) (ook bekend als Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Minister van Economie en Buitenlandse Handel. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

162.

Dr. Mahmoud (

Image

) Ibraheem (

Image

) (ook bekend als Ibrahim) Sa'iid (

Image

) (ook bekend als Said, Sa'eed, Saeed)

 

Minister van Vervoer. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan (

Image

) Al Assaf (

Image

)

 

Minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

164.

Ir. Yasser (

Image

) (ook bekend als Yaser) Al Siba'ii (

Image

) (of Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)

 

Minister van Openbare Werken. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

165.

Ir. Sa'iid (

Image

) (ook bekend als Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (

Image

) (ook bekend als Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (

Image

)

 

Minister van Olie en Minerale Hulpbronnen. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

166.

Dr. Lubana (

Image

) (ook bekend als Lubanah) Mushaweh (

Image

) (ook bekend als Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Geboren: 1955;

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Cultuur. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

167.

Dr. Jassem (

Image

) (ook bekend als Jasem) Mohammad (

Image

) (of Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (

Image

)

Geboren: 1968

Minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

168.

Omran (

Image

) Ahed (

Image

) Al Zu'bi (

Image

) (ook bekend als Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Geboren op 27 september 1959;

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Voorlichting. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

169.

Dr. Adnan (

Image

) Abdo (

Image

) (ook bekend als Abdou) Al Sikhny (

Image

) (ook bekend als Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

 

Minister van Industrie. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

170.

Najm (

Image

) (ook bekend als Nejm) Hamad (

Image

) Al Ahmad (

Image

) (ook bekend als Al-Ahmed)

 

Minister van Justitie. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul- Salam (

Image

Image

,

Image

) Al Nayef (

Image

)

 

Minister van Volksgezondheid. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

172.

Dr. Ali (

Image

) Heidar (

Image

) (ook bekend als Haidar, Heydar, Haydar)

 

Viceminister voor Nationale Verzoening. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

173.

Dr. Nazeera (

Image

) (ook bekend als Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image

) Sarkees (

Image

) (ook Sarkis)

 

Viceminister voor Milieu. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

174.

Mohammed (

Image

) Turki (

Image

) Al Sayed (

Image

)

 

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

175.

Najm-eddin (

Image

) (ook bekend als Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (

Image

) (ook bekend als Khrait)

 

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

176.

Abdullah (

Image

) (ook bekend als Abdallah) Khaleel (

Image

) (ook Khalil) Hussein (

Image

) (ook Hussain)

 

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

177.

Jamal (

Image

) Sha'ban (

Image

) (ook bekend als Shaaban) Shaheen (

Image

)

 

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

178.

Sulieman (

Image

) Maarouf (

Image

) (ook bekend als Suleiman Maarouf, Sulayman Ma'ruf, Sleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)

Paspoort: in het bezit van een Brits paspoort

Zakenman die dicht bij de familie van president Al-Assad staat. Bezit aandelen in de op de lijst geplaatste tv-zender Addounia TV. Onderhoudt nauwe contacten met Muhammad Nasif Khayrbik, die op de lijst is geplaatst. Steunt het Syrische regime.

16.10.2012

179.

Razan (

Image

) Othman (

Image

)

Gehuwd met Rami Makhlouf, dochter van Waleed (alias Walid) Othman;

Geboortedatum: 31 januari 1977;

Geboorteplaats: gouvernement Latakia;

ID nr.: 06090034007

Onderhoudt nauwe persoonlijke en financiële betrekkingen met Rami Makhlouf, die een neef is van president Bashar Al-Assad, alsmede de voornaamste financier van het bewind, en die op de lijst is geplaatst. Onderhoudt derhalve banden met het Syrische regime en profiteert ervan.

16.10.2012”


9.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/44


Rectificatie van Uitvoeringsbesluit 2013/185/GBVB van de Raad van 22 april 2013 houdende uitvoering van Besluit 2012/739/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

( Publicatieblad van de Europese Unie L 111 van 23 april 2013 )

Bladzijde 78, bijlage I, punt A „Personen” komt als volgt te luiden:

„A.   Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

1.

Bashar (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Geboortedatum: 11 september 1965;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. D1903

President van de republiek; opdrachtgever en coördinator van het harde optreden tegen demonstranten.

23.5.2011

2.

Maher (

Image

) (ook bekend als Mahir) Al-Assad (

Image

)

Geboortedatum: 8 december 1967;

diplomatiek paspoort nr. 4138

Commandant van de vierde pantserdivisie, lid van het centraal comité van de Baath-partij, sterke man van de Republikeinse Garde; broer van president Bashar Al-Assad; belangrijkste opdrachtgever van het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (ook bekend als Mamlouk)

Geboortedatum: 19 februari 1946;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. 983

Hoofd van de Syrische algemene inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

4.

Atej (

Image

) (ook bekend als Atef, Atif) Najib (

Image

) (ook bekend als Najeeb)

 

Voormalig hoofd politieke veiligheidsdienst in Dera'a; neef van president Bashar Al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

5.

Hafiz (

Image

) Makhluf (

Image

) (ook bekend als Hafez Makhlouf)

Geboortedatum: 2 april 1971;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. 2246

Kolonel en hoofd van een eenheid van de algemene inlichtingendienst, afdeling Damascus; neef van president Bashar Al-Assad; een van de getrouwen van Mahir Al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (ook bekend als Mohammed Dib Zeitoun)

Geboortedatum: 20 mei 1951;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. D000001300

Hoofd van de politieke veiligheidsdienst; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image

) Al-Abbas (

Image

)

 

Hoofd van de politieke veiligheid in Banyas, is betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten in Baida.

9.5.2011

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Geboortedatum: 10 juli 1969;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr. 454224

Syrisch zakenman; neef van president Bashar Al-Assad; heeft controle over het investeringsfonds Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, en verstrekt in die hoedanigheid financiële steun aan het regime.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah (

Image

) Qudsiyah (

Image

)

Geboortedatum: 1953;

Geboorteplaats: Hama;

diplomatiek paspoort nr. D0005788

Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image

) (ook bekend als Jameel) Hassan (

Image

)

 

Hoofd inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

11.

Rustum (

Image

) Ghazali (

Image

)

Geboortedatum: 3 mei 1953;

Geboorteplaats: Dera'a;

diplomatiek paspoort nr. D000000887

Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst voor het plattelandsgebied rond Damascus; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Geboortedatum: 18 juni 1962;

Geboorteplaats: Kerdala;

paspoort nr. 88238

Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.

9.5.2011

13.

Munzir (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Geboortedatum: 1 maart 1961;

Geboorteplaats: Latakia;

paspoort nr. 86449 en nr. 842781

Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.

9.5.2011

14.

Asif (

Image

) Shawkat (

Image

)

Geboortedatum: 15 januari 1950;

Geboorteplaats: Al-Madehleh, Tartus

Adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

15.

Hisham (

Image

) Ikhtiyar (

Image

,

Image

,

Image

) (ook bekend als Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

Geboortedatum:20 juli 1941;

Geboorteplaats: Damascus

Hoofd van het Syrische bureau van nationale veiligheid, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

Volgens berichten is hij overleden in het bombardement van 18 juli 2012.

23.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (ook bekend als Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (ook bekend als Al Char', Al Shara', Al Shara)

Geboortedatum: 10 december 1938

Vicepresident van Syrië, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

17.

Muhammad (

Image

) (ook wel Mohamad) Nasif (

Image

) (ook bekend als Naseef, Nassif, Nasseef, Nasief) Khayrbik (

Image

,

Image

) (ook bekend als Khier Bek)

Geboortedatum: 10 april 1937 (of 20 mei 1937);

Geboorteplaats: Hama;

diplomatiek paspoort nr. 0002250;

paspoort nr. 000129200

Plaatsvervangend vicepresident van Syrië belast met nationale veiligheidszaken, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

18.

Mohamed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Geboortedatum: 20 mei 1966;

paspoort nr. 002954347

Syrisch zakenman en lokaal vertegenwoordiger van verscheidene buitenlandse bedrijven; geassocieerd met Maher Al-Assad van wie hij een deel van de financiële en economische belangen beheert; financiert in die hoedanigheid het regime.

23.5.2011

19.

Iyad (

Image

) (ook bekend als Eyad) Makhlouf (

Image

)

Geboortedatum: 21 januari 1973;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr. N001820740

Broer van Rami Makhlouf en officier van de algemene inlichtingendienst, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

20.

Bassam (

Image

) Al Hassan (

Image

) (ook bekend als Al Hasan)

 

Adviseur van de president voor strategische zaken; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

 

Stafchef van de strijdkrachten, verantwoordelijk voor de betrokkenheid van het leger bij het harde optreden tegen vreedzame demonstranten.

Overleden in het bombardement van 18 juli 2012.

23.5.2011

22.

Ihab (

Image

) (ook bekend als Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Geboortedatum: 21 januari 1973;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr. N002848852

Voorzitter van Syriatel, dat 50% van zijn winst door middel van zijn licentieovereenkomst doorstort aan de Syrische regering.

23.5.2011

23.

Zoulhima (

Image

) (ook bekend als Zu al-Himma) Chaliche (

Image

) (ook bekend als Shalish, Shaleesh) (ook bekend als Dhu al-Himma Shalish)

Geboren: 1951 of 1946 of 1956;

Geboorteplaats: Kerdaha

Hoofd van de presidentiële lijfwacht; betrokken bij de repressie tegen de manifestanten. volle neef van president Bashar Al-Assad.

23.6.2011

24.

Riyad (

Image

) Chaliche (

Image

) (ook bekend als Shalish, Shaleesh) (ook bekend als Riyad Shalish)

 

Directeur van het Military Housing Establishment; financieringsbron van het regime; volle neef van president Bashar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Brigadier Commandant Mohammad (

Image

) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Jafari (

Image

) (ook bekend als Jaafari, Ja'fari, Aziz; of ook Jafari, Ali; of Jafari, Mohammad Ali; of Ja'fari, Mohammad Ali; of Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Geboortedatum: 1 september 1957;

Geboorteplaats: Yazd, Iran

Algemeen bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van uitrusting en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

26.

Generaal-majoor Qasem (

Image

) Soleimani (

Image

) (ook bekend als Qasim Soleimany)

 

Bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, IRGC - Qods, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

27.

Hossein Taeb (ook bekend als Taeb, Hassan; ook bekend als Taeb, Hosein; of Taeb, Hossein; of Taeb, Hussayn; of Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Geboren: 1963;

Geboorteplaats: Teheran, Iran

Plaatsvervangend bevelhebber inlichtingen van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

28.

Khalid (

Image

) (ook bekend als Khaled) Qaddur (

Image

) (ook bekend als Qadour, Qaddour)

 

Zakenpartner van Maher Al-Assad; financiert het regime.

23.6.2011

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (ook bekeld als Ri'af Al-Quwatli ook bekend als Raeef Al-Kouatly)

 

Zakenpartner van Maher Al-Assad, van wie hij een aantal zakenbelangen beheert; financiert het regime.

23.6.2011

30.

Mohammad (

Image

) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (

Image

) (ook bekend als Muflih)

 

Hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst in de stad Hama; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

1.8.2011

31.

Generaal-majoor Tawfiq (

Image

) (ook bekend als Tawfik) Younes (

Image

) (ook bekend als Yunes)

 

Hoofd van de afdeling interne veiligheid van het directoraat algemene inlichtingen; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

1.8.2011

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (ook bekend als Abu Rami)

Geboortedatum: 19.10.1932;

Geboorteplaats: Latakia, Syrië

Nauw verbonden met, en oom van moederszijde van Bashar en Mahir Al-Assad; zakenpartner en vader van Rami, Ihab en Iyad Makhlouf.

1.8.2011

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (ook bekend als Jaber)

Geboorteplaats: Latakia

Verbonden met Mahir Al-Assad als lid van de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities.

1.8.2011

34.

Hayel (

Image

) Al-Assad (

Image

)

 

Adjunct van Maher Al-Assad, hoofd van de militaire politie-eenheid van de vierde divisie van het leger, betrokken bij de repressie.

23.8.2011

35.

Ali (

Image

) Al-Salim (

Image

) (ook bekend als Al-Saleem)

 

Directeur van de dienst aankopen van het Syrische ministerie van Defensie, langs welke alle wapenaankopen van het Syrische leger verlopen.

23.8.2011

36.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Neef van Bashar Al-Assad; voorheen hoofd van de „Nizar Oilfield Supplies”

Zeer nauwe banden met belangrijke overheidsfunctionarissen. Financiert de Shabiha in de regio Latakia.

23.8.2011

37.

Brigadier-General Rafiq (

Image

) (ook bekend als Rafeeq) Shahadah (

Image

) (ook bekend als Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Hoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI), afdeling 293 (Binnenlandse Zaken) in Damascus. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Damascus. Adviseur van president Bashar Al-Assad voor strategische aangelegenheden en militaire inlichtingen.

23.8.2011

38.

Brigadegeneraal Jamea (

Image

) Jamea (

Image

) (ook bekend als Jami Jami, Jame', Jami')

 

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Dayr az-Zor. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Dayr az-Zor en Alboukamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Geboren: 1935;

Geboorteplaats: Aleppo

Plaatsvervangend vicepresident, voormalig minister van Defensie, speciaal gezant van president Bashar Al-Assad.

Volgens berichten is hij overleden in het bombardement van 18 juli 2012.

23.8.2011

40.

Muhammad (

Image

) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (

Image

) (ook bekend als Sa'id, Sa'eed, Saeed) Bukhaytan (

Image

)

 

Assistent-regionaal secretaris van de Socialistische Arabische Baath-Partij sedert 2005, van 2000 tot 2005 directeur nationale veiligheid van de regionale Baath-partij. Voormalig gouverneur van Hama (1998-2000). Nauwe bondgenoot van president Bashar Al-Assad en Maher Al-Assad. Belangrijke besluitvormer binnen het regime met betrekking tot onderdrukking van de burgerbevolking.

23.8.2011

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

 

Verantwoordelijk voor de moordpartij in Hama in 1980, teruggeroepen naar Damascus als speciaal adviseur van president Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Brigadegeneraal Nawful (

Image

) (ook bekend als Nawfal, Nofal) Al-Husayn (

Image

) (ook bekend als Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Idlib. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in de provincie Idlib.

23.8.2011

43.

Brigadier Husam (

Image

) Sukkar (

Image

)

 

Presidentieel adviseur voor veiligheidszaken. Presidentieel adviseur van de veiligheidsdiensten voor onderdrukking van en geweld tegen de burgerbevolking.

23.8.2011

44.

Brigadegeneraal Muhammed (

Image

) Zamrini (

Image

)

 

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Homs. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Homs.

23.8.2011

45.

Luitenant-Generaal Munir (

Image

) (ook bekend als Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (

Image

) (ook bekend als Adnuf, Adanof)

Geboren: 1951

Plaatsvervangend hoofd generale staf, afdeling operaties en opleiding van het Syrische leger. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.

23.8.2011

46.

Brigadegeneraal Ghassan (

Image

) Khalil (

Image

) (ook bekend als Khaleel)

 

Hoofd inlichtingenafdeling van directoraat algemene inlichtingen (GID). Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.

23.8.2011

47.

Mohammed (

Image

) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (

Image

) (ook bekend als Jaber)

Geboorteplaats: Latakia

Shabiha-militie. Bondgenoot van Maher Al-Assad bij de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities.

23.8.2011

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Nauwe zakenpartner van Maher Al-Assad. Verleent economische steun aan het Syrische regime.

23.8.2011

49.

Fares (

Image

) Chehabi (

Image

) (ook bekend als Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Zoon van Ahmad Chehabi;

Geboortedatum: 7 mei 1972

Voorzitter van de Kamer van koophandel en industrie van Aleppo. Vice-voorzitter Cham Holding. Verleent economische steun aan het Syrische regime.

2.9.2011

50.

Tarif (

Image

) Akhras (

Image

,

Image

) (ook bekend als Al Akhras)

Geboortedatum: 2 juni 1951;

Geboorteplaats: Homs, Syrië;

Syrisch paspoort nr. 0000092405

Vooraanstaand zakenman die de steun geniet van en steun verleent aan het regime. Stichter van Akhras Group (grondstoffen, handel, verwerking, en logistiek) en gewezen voorzitter van de kamer van koophandel van Homs. Onderhoudt nauwe zakenrelaties met de familie van president Al-Assad. Directielid van de Federatie van kamers van koophandel van Syrië. Heeft industrie- en woongebouwen geleverd voor geïmproviseerde detentiekampen, alsook logistieke steun verleend aan het regime (bussen en voertuigen voor het transport van tanks).

2.9.2011

51.

Issam (

Image

) Anbouba (

Image

)

Voorzitter van Anbouba Agricultural Industries Co.;

Geboren: 1952;

Geboorteplaats: Homs, Syrië

Verleent financiële steun voor het repressieve apparaat en de paramilitaire groepen die geweld uitoefenen tegen de burgerbevolking in Syrië. Verschaft eigendom (gebouwen, opslagruimten) voor geïmproviseerde detentiecentra. Financiële betrekkingen met hoge Syrische functionarissen.

2.9.2011

52.

Mazen (

Image

) al-Tabba (

Image

)

Geboortedatum: 1.1.1958;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr.: 004415063 verloopt op 6.5.2015 (Syrisch)

Zakenpartner van Ihab Makhlouf en Nizar Al-Assad (op 23.8.2011 aan sancties onderworpen); samen met Rami Makhlouf eigenaar van het geldwisselbedrijf Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services), dat het beleid van de Syrische centrale bank ondersteunt.

23.3.2012

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

)

Geboren: 1955;

Geboorteplaats: Dara'a

Adib Mayaleh is verantwoordelijk voor de verlening van economische en financiële steun aan het Syrische regime in zijn functie van gouverneur van de centrale bank van Syrië.

15.5.2012

54.

Generaal-Majoor Jumah (

Image

) Al-Ahmad (

Image

) (ook bekend als Al-Ahmed)

 

Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

55.

Kolonel Lu'ai (

Image

) (ook wel Louay) al-Ali (

Image

)

 

Hoofd van de militaire inlichtingendienst van Syrië, afdeling Dera'a. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Dera'a.

14.11.2011

56.

Lt.-Generaal Ali (

Image

) Abdullah (

Image

) (ook bekend als Abdallah) Ayyub (

Image

)

 

Adjunct-chef generale staf (militair en burgerlijk personeel). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

57.

Lt.-Generaal Jasim (

Image

) (ook bekend als Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (

Image

) (ook bekend als Al-Freij)

 

Hoofd generale staf. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

58.

Generaal Aous (

Image

) (Aws) Aslan (

Image

)

Geboren: 1958

Bataljonschef van de Republikeinse Garde. Een van de getrouwen van Mahir Al-Assad en van president Al-Assad. Heeft deel aan het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

59.

Generaal Ghassan (

Image

) Belal (

Image

)

 

Generaal die het bevel voert over het veiligheidsbureau van de vierde divisie. Adviseur van Mahir Al-Assad en coördinator van de veiligheidsoperaties. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

60.

Abdullah (

Image

) (ook bekend als Abdallah) Berri (

Image

)

 

Leidt de milities van de Berri-clan. Verantwoordelijk voor de regeringsgezinde milities die betrokken zijn bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Aleppo.

14.11.2011

61.

George (

Image

) Chaoui (

Image

)

 

Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

62.

Generaal-Majoor Zuhair (

Image

) (ook bekend als Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (

Image

)

 

Adjunct-chef van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

63.

Amar (

Image

) (ook bekend als Ammar) Ismael (

Image

) (ook bekend als Ismail)

Geboren op of rond 3 april 1973;

Geboorteplaats: Damascus

Civiele functionaris. Hoofd van het elektronisch leger van Syrië (inlichtingendienst van de landmacht). Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

64.

Mujahed (

Image

) Ismail (

Image

) (ook bekend als Ismael)

 

Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

65.

Generaal-majoor Nazih (

Image

)

 

Adjunct-directeur van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

66.

Kifah (

Image

) Moulhem (

Image

) (ook bekend als Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Bataljoncommandant in de vierde divisie. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Dair Al-Zor.

14.11.2011

67.

Generaal-Majoor Wajih (

Image

) (ook bekend als Wajeeh) Mahmud (

Image

)

 

Commandant 18e pantserdivisie. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Homs.

14.11.2011

68.

Bassam (

Image

) Sabbagh (

Image

,

Image

) (ook bekend als Al Sabbagh)

Geboortedatum: 24 augustus 1959;

Geboorteplaats: Damascus.

Adres: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus.

Syrisch paspoort nr. 004326765 afgegeven op 2 november 2008, geldig tot november 2014

Juridisch en financieel adviseur en zaakvoerder van Rami Makhlouf en Khaldoun Makhlouf. Partner van Bachar Al-Assad bij de financiering van een vastgoedproject in Lattakia. Verstrekt financiële bijstand aan het regime.

14.11.2011

69.

Lt.-Generaal Talal (

Image

) Mustafa (

Image

) Tlass (

Image

)

 

Adjunct-chef Generale Staf (Logistiek en bevoorrading). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

70.

Generaal-Majoor Fu'ad (

Image

) Tawil (

Image

)

 

Adjunct-chef inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

71.

Bushra (

Image

) Al-Assad (

Image

) (ook bekend als Bushra Shawkat)

Geboortedatum: 24.10.1960

Zus van Bashar Al-Assad, en echtgenote van Asif Shawkat, adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, en andere belangrijke figuren van het Syrische regime trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

72.

Asma (

Image

) Al-Assad (

Image

) (ook bekend als Asma Fawaz Al Akhras)

Geboortedatum: 11.8.1975;

Geboorteplaats: Londen, VK;

paspoortnr: 707512830, verloopt op 22.9.2020;

Meisjesnaam: Al Akhras

Echtgenote van Bashar Al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

73.

Manal (

Image

) Al-Assad (

Image

) (ook bekend als Manal Al Ahmad)

Geboortedatum: 2.2.1970;

Geboorteplaats: Damascus;

Paspoort nr. (Syrisch): 0000000914;

Meisjesnaam: Al Jadaan

Echtgenote van Maher Al-Assad, en als zodanig trekt zij profijt van en is zij nauw verbonden met het regime.

23.3.2012

74.

Anisa (

Image

) (ook bekend als Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (

Image

) (of Anisah Al-Assad)

Geboren: 1934;

Meisjesnaam: Makhlouf

Moeder van president Al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

75.

Lt.-Generaal Fahid (

Image

) (ook bekend als Fahd) Al-Jassim (

Image

)

 

Stafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

76.

General-Majoor Ibrahim (

Image

) Al-Hassan (

Image

) (ook bekend als Al-Hasan)

 

Vicestafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

77.

Brigadier Khalil (

Image

) (of Khaleel) Zghraybih (

Image

,

Image

) (of Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14e divisie. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

78.

Brigadier Ali (

Image

) Barakat (

Image

)

 

103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

79.

Brigadier Talal (

Image

) Makhluf (

Image

) (ook bekend als Makhlouf)

 

103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

80.

Brigadier Nazih (

Image

) (of Nazeeh) Hassun (

Image

) (of Hassoun)

 

Inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

81.

Kapitein Maan (

Image

) (of Ma'an) Jdiid (

Image

) (of Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Presidentiële garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

82.

Mohammad (

Image

) (of Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (

Image

) (of Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

83.

Khald (

Image

) (of Khaled) Al-Taweel (

Image

) (ook bekend als Al-Tawil)

 

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (

Image

) Fayad (

Image

) (of Fayyad)

 

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

85.

Brigadegeneraal Jawdat (

Image

) Ibrahim (

Image

) Safi (

Image

)

Commandant van het 154e regiment

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Generaal-Majoor Muhammad (

Image

) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Durgham

Commandant in de 4e divisie

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

87.

Generaal-Majoor Ramadan (

Image

) Mahmoud (

Image

) Ramadan (

Image

)

Bevelhebber van het 35e regiment van de speciale strijdkrachten

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Baniyas and Dera'a.

23.1.2012

88.

Brigadegeneraal Ahmed (

Image

) (of Ahmad) Yousef (

Image

) (of Youssef) Jarad (

Image

) (of Jarrad)

Bevelhebber van de 132e brigade

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Dera'a, met gebruik van machinegeweren en luchtafweergeschut.

23.1.2012

89.

Generaal-Majoor Naim (

Image

) (of Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (

Image

) Suleiman (

Image

)

Commandant 3e divisie

Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in Douma.

23.1.2012

90.

Brigadegeneraal Jihad (

Image

) Mohamed (

Image

) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (

Image

)

Commandant 65e brigade

Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in Douma.

23.1.2012

91.

Generaal-Majoor Fo'ad (

Image

) (of Fouad, Fu'ad) Hamoudeh (

Image

) (of Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Bevelhebber van de militaire operaties in Idlib

Gaf soldaten begin september 2011 het bevel demonstranten neer te schieten in Idlib.

23.1.2012

92.

Generaal-Majoor Bader (

Image

) Aqel (

Image

)

Bevelhebber van de speciale strijdkrachten

Gaf soldaten het bevel lichamen te verzamelen en te overhandigen aan de geheime politie en was verantwoordelijk voor het geweld in Bukamal.

23.1.2012

93.

Brigadegeneraal Ghassan (

Image

) Afif (

Image

) (of Afeef)

Commandant 45ste regiment

Bevelhebber van militaire operaties in Homs, Baniyas en Idlib.

23.1.2012

94.

Brigadegeneraal Mohamed (

Image

) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (

Image

) (ook bekend als Maarouf, Ma'ruf)

Commandant 45ste regiment

Bevelhebber van militaire operaties in Homs. Gaf het bevel demonstraten in Homs neer te schieten.

23.1.2012

95.

Brigadegeneraal Yousef (

Image

) Ismail (

Image

) (ook bekend als Ismael)

Commandant 134e brigade

Gaf soldaten het bevel huizen en mensen op daken onder vuur te nemen tijdens de begrafenis van de vorige dag omgekomen demonstranten in Talbiseh.

23.1.2012

96.

Brigadegeneraal Jamal (

Image

) Yunes (

Image

) (ook bekend als Younes)

Commandant 555e regiment

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Mo'adamiyeh.

23.1.2012

97.

Brigadegeneraal Mohsin (

Image

) Makhlouf (

Image

)

 

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Al-Herak.

23.1.2012

98.

Brigadegeneraal Ali (

Image

)Dawwa

 

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Al-Herak

23.1.2012

99.

Brigadegeneraal Mohamed (

Image

) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image

) (of Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Commandant 106e brigade, presidentiële garde

Gaf soldaten het bevel demonstraten met stokken te slaan en te arresteren. Verantwoordelijk voor de repressie tegen vreedzame demonstranten in Douma.

23.1.2012

100.

Generaal-Majoor Suheil (

Image

) (ook bekend als Suhail) Salman (

Image

) Hassan (

Image

)

Commandant 5e divisie

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in het gouvernement Dera'a.

23.1.2012

101.

Wafiq (

Image

) (ook bekend als Wafeeq) Nasser (

Image

)

Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst)

Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst). Verantwoordelijk voor de willekeurige de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Suwayda.

23.1.2012

102.

Ahmed (

Image

) (ook bekend als Ahmad) Dibe (

Image

) (of Dib, Deeb)

Hoofd van de regionale afdeling van Dera'a (directoraat algemene veiligheid)

Als hoofd van de regionale afdeling van Dera'a van het directoraat algemene veiligheid verantwoordelijk voor de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Dera'a.

23.1.2012

103.

Makhmoud (

Image

) (ook bekend als Mahmoud) al-Khattib (

Image

) (of Al-Khatib, Al-Khateeb)

Hoofd van de afdeling onderzoek (directoraat politieke veiligheid)

Als hoofd van de afdeling onderzoek van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.

23.1.2012

104.

Mohammad (

Image

) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Heikmat (

Image

) (ook bekend als Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image

)

Hoofd van de afdeling operaties (directoraat politieke veiligheid)

Als hoofd van de afdeling operaties van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.

23.1.2012

105.

Nasser (

Image

) (ook bekend als Naser) Al-Ali (

Image

) (ook bekend als Brigadegeneraal Nasr al-Ali)

Hoofd van de regionale afdeling van Dera'a (directoraat algemene veiligheid)

Als hoofd van de regionale afdeling van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen. Sinds april 2012 hoofd van de vestiging te Dera'a van het directoraat politieke veiligheid (voormalig hoofd van de afdeling te Homs).

23.1.2012

106.

Dr. Wael (

Image

) Nader (

Image

) Al-Halqi (

Image

) (ook bekend als Al-Halki)

Geboren: 1964;

Geboorteplaats: provincie Dara'a

Premier en voormalig minister van Volksgezondheid. Als premier betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking.

27.2.2012

107.

Mohammad (

Image

) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (

Image

) Al-Sha'ar (

Image

) (ook bekend als Al-Chaar, Al-Shaar) (ook bekend als Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Geboren: 1956;

Geboorteplaats: Aleppo

Minister van Binnenlandse zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

1.12.2011

108.

Dr. Mohammad (

Image

) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

,

Image

)

Geboren: 1945;

Geboorteplaats: Damascus.

Minister van Financiën. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

1.12.2011

109.

Imad (

Image

) Mohammad (

Image

) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image

) (ook bekend als: Imad Mohammad Dib Khamees)

Geboortedatum: 1 augustus 1961;

Geboorteplaats: nabij Damascus

Minister van Elektriciteit. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

110.

Omar (

Image

) Ibrahim (

Image

) Ghalawanji (

Image

)

Geboren: 1954;

Geboorteplaats: Tartous

Vicepremier voor Dienstverlening, Minister voor Lokale Administratie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

111.

Joseph (

Image

) (ook bekend als Josef) Suwaid (

Image

) (of Swaid) (ook bekend als Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)

Geboren: 1958;

Geboorteplaats: Damascus.

Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

112.

Ir. Hussein (

Image

) (ook bekend als Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (ook bekend als Hussein Mahmud Farzat)

Geboren: 1957;

Geboorteplaats: Hama

Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

113.

Mansour (

Image

) Fadlallah (

Image

) Azzam (

Image

) (ook bekend als Mansur Fadl Allah Azzam)

Geboren: 1960;

Geboorteplaats: provincie Sweida

Minister van Presidentiële Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

27.2.2012

114.

Dr. Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (ook bekend als Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Geboren: 1964;

Geboorteplaats: Damascus.

Minister van Telecommunicatie en Technologie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

27.2.2012

115.

Generaal Ali (

Image

) Habib (

Image

) (ook bekend als Habeeb) Mahmoud (

Image

)

Geboren: 1939;

Geboorteplaats: Tartous

Voormalig minister van Defensie. Banden met het Syrische regime en het Syrische leger, en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

1.8.2011

116.

Tayseer (

Image

) Qala (

Image

) Awwad (

Image

)

Geboren: 1943;

Geboorteplaats: Damascus.

Voormalig minister van Justitie. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.9.2011

117.

Dr. Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Geboren: 1966;

Geboorteplaats: Tartous

Voormalig minister van Informatie. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.9.2011

118.

Dr. Mohammad (

Image

) (of Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

Image

) Al-Shaar (

Image

) (ook bekend als Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

Geboren: 1956;

Geboorteplaats: Aleppo

Voormalig minister van Economie en Handel. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

1.12.2011

119.

Sufian (

Image

) Allaw (

Image

)

Geboren: 1944;

Geboorteplaats: al-Bukamal, Deir Ezzor

Voormalig minister van Olie en minerale grondstoffen. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

27.2.2012

120.

Dr. Adnan (

Image

) Slakho (

Image

)

Geboren: 1955;

Geboorteplaats: Damascus.

Voormalig minister van Industrie. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (

Image

) Al-Rashed (

Image

)

Geboren: 1964;

Geboorteplaats: provincie Aleppo

Voormalig minister van Onderwijs. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

27.2.2012

122.

Dr. Fayssal (

Image

) (ook bekend als Faysal) Abbas (

Image

)

Geboren: 1955;

Geboorteplaats: provincie Hama

Voormalig minister van Vervoer. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

27.2.2012

123.

Ghiath (

Image

) Jeraatli (

Image

) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Geboren: 1950;

Geboorteplaats: Salamiya

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.3.2012

124.

Yousef (

Image

) Suleiman (

Image

) Al-Ahmad (

Image

) (ook bekend als Al-Ahmed)

Geboren: 1956;

Geboorteplaats: Hasaka

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.3.2012

125.

Hassan (

Image

,

Image

) al-Sari (

Image

)

Geboren: 1953;

Geboorteplaats: Hama

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.3.2012

126.

Bouthaina (

Image

) Shaaban (

Image

) (ook bekend als Buthaina Shaaban)

Geboren: 1953;

Geboorteplaats: Homs, Syrië

Politiek en media-adviseur van de president sinds juli 2008 en als zodanig betrokken bij het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking.

26.6.2012

127.

Brigadegeneraal Sha'afiq (

Image

) (ook bekend als Shafiq, Shafik) Masa (

Image

) (ook bekend als Massa)

 

Hoofd van afdeling 215 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. Betrokken bij de onderdrukking van de burgerbevolking.

24.7.2012

128.

Brigadegeneraal Burhan (

Image

) Qadour (

Image

) (ook bekend als Qaddour, Qaddur)

 

Hoofd van afdeling 291 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

129.

Brigadegeneraal Salah (

Image

) Hamad (

Image

)

 

Adjunct-hoofd van afdeling 291 van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

130.

Brigadegeneraal Muhammad (

Image

) (of Mohammed) Khallouf (

Image

) (ook bekend als Abou Ezzat)

 

Hoofd van afdeling 235, de zogenaamde afdeling "Palestina" (Damascus), van de inlichtingendienst van de landmacht, die de kern vormt van het repressieapparaat van het leger. Is rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van de tegenstanders van het regime. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

131.

Generaal-Majoor Riad (

Image

) (ook Riyad) al-Ahmed (

Image

) (ook bekend als Al-Ahmad)

 

Adjunct-hoofd van afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor het folteren en het ombrengen van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

132.

Brigadegeneraal Abdul-Salam (

Image

Image

,

Image

) Fajr Mahmoud (

Image

)

 

Hoofd van de afdeling Bab Touma (Damascus) van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

133.

Brigadegeneraal Jawdat (

Image

) al-Ahmed (

Image

) (ook bekend als Al-Ahmad)

 

Hoofd van de afdeling Homs van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

134.

Kolonel Qusay (

Image

) Mihoub (

Image

)

 

Hoofd van de afdeling Dera'a (is van Damascus naar Dera'a gestuurd bij het begin van de betogingen in Dera'a) van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

135.

Kolonel Suhail (

Image

) (ook bekend als Suheil) Al-Abdullah (

Image

) (ook bekend als Al-Abdallah)

 

Hoofd van de afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

136.

Brigadegeneraal Khudr (

Image

) Khudr (

Image

)

 

Hoofd van de afdeling Latakia van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

137.

Brigadegeneraal Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (ook bekend als Maala, Maale)

 

Hoofd van afdeling 285 (Damascus) van de algemene inlichtingendienst (heeft eind 2011 Brigadier-generaal Hussam Fendi vervangen). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

138.

Brigadegeneraal Firas (

Image

) Al-Hamed (

Image

) (ook bekend als Al-Hamid)

 

Hoofd van afdeling 318 (Homs) van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

139.

Brigadegeneraal Hussam (

Image

) (ook bekend als Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image

) (ook bekend als Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Hoofd van de afdeling Homs van het directoraat politieke veiligheid sinds april 2012 (heeft Brigadier-generaal Nasr al-Ali opgevolgd). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

140.

Brigadegeneraal Taha (

Image

) Taha (

Image

)

 

Verantwoordelijk voor de site van de afdeling Latakia van het directoraat politieke veiligheid. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

141.

Bassel (

Image

) (ook bekend als Basel) Bilal (

Image

)

 

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.

24.7.2012

142.

Ahmad (

Image

) (ook bekend als Ahmed) Kafan (

Image

)

 

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.

24.7.2012

143.

Bassam (

Image

) al-Misri (

Image

)

 

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image

) (ook bekend als Ahmad) al-Jarroucheh (

Image

) (ook bekend als Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Geboren: 1957

Hoofd van de externe afdeling van de algemene inlichtingendienst (afdeling 279). Is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het apparaat van de algemene inlichtingendienst in de Syrische ambassades. Neemt rechtstreeks deel aan de onderdrukking van de opponenten door de Syrische autoriteiten en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buitenland.

24.7.2012

145.

Michel (

Image

) Kassouha (

Image

) (ook bekend als Kasouha) (ook bekend als Ahmed Salem; of ook als Ahmed Salem Hassan)

Geboortedatum: 1 februari 1948

Lid van de Syrische veiligheidsdiensten sinds het begin van de jaren zeventig; is betrokken bij de strijd tegen de opponenten in Frankrijk en Duitsland. Is sinds maart 2006 verantwoordelijk voor de betrekkingen van afdeling 273 van de Syrische algemene inlichtingendienst. Van oudsher kaderlid, is hij een getrouwe van het hoofd van de algemene inlichtingendienst Ali Mamlouk, een van de belangrijkste kaderleden inzake veiligheid van het regime jegens wie sinds 9 mei 2011 beperkende maatregelen van de EU gelden. Verleent rechtstreeks steun aan de onderdrukking van de opponenten door het regime en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buitenland.

24.7.2012

146.

Generaal Ghassan (

Image

) Jaoudat (

Image

) Ismail (

Image

) (ook bekend als Ismael)

Geboren: 1960;

Plaats van oorsprong: Derikich, regio Tartous

Verantwoordelijke voor de afdeling missies van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die, in samenwerking met de afdeling bijzondere operaties, de elitetroepen van de inlichtingendiensten van de luchtmacht beheert; deze troepen spelen een belangrijke rol in de onderdrukking door het regime. In die hoedanigheid behoort Ghassan Jaoudat Ismail tot de militaire verantwoordelijken die rechtstreeks uitvoering geven aan de onderdrukking van de opponenten door het regime.

24.7.2012

147.

Generaal Amer (

Image

) al-Achi (

Image

) (ook bekend als Amis al Ashi; of als Ammar Aachi; of ook als Amer Ashi)

 

Gediplomeerde van de militaire academie van Aleppo, hoofd van de afdeling inlichtingen van de inlichtingendienst van de luchtmacht (sinds 2012), getrouwe van Daoud Rajah, de Syrische minister van Defensie. Door zijn functies in de inlichtingendienst van de luchtmacht is Amer al-Achi betrokken bij de onderdrukking van Syrische opponenten.

24.7.2012

148.

Generaal Mohammed (

Image

) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (

Image

) Nasr (

Image

) (of Mohammed Ali Naser)

Geboren: rond 1960

Getrouwe van Maher Al-Assad, jongste broer van de president. Heeft het grootste deel van zijn loopbaan in de Republikeinse Garde doorgebracht. Maakt sinds 2010 deel uit van de interne afdeling (afdeling 251) van de algemene inlichtingendienst, die belast is met de bestrijding van de politieke oppositie. Als een van de voornaamste verantwoordelijken van die afdeling neemt Generaal Mohammed Ali rechtstreeks deel aan de onderdrukking van de opponenten.

24.7.2012

149.

Generaal Issam (

Image

) Hallaq (

Image

)

 

Chef-staf van de luchtmacht sinds 2010. Voert het bevel over de operaties van de luchtmacht tegen de opponenten.

24.7.2012

150.

Ezzedine (

Image

) Ismael (

Image

) (ook bekend als Ismail)

Geboren: medio jaren veertig (waarschijnlijk 1947);

Geboorteplaats: Bastir. regio Jableh.

Generaal in ruste en van oudsher kaderlid van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die hij leidt sinds het begin van de jaren 2000. Werd in 2006 politiek en veiligheidsadviseur van de president. Als politiek en veiligheidsadviseur van de Syrische president is Ezzedine Ismael betrokken bij het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het regime.

24.7.2012

151.

Samir (

Image

) (ook bekend als Sameer) Joumaa (

Image

) (of Jumaa, Jum'a, Joum'a) (ook bekend als Abou Sami)

Geboren: rond 1962

Is sinds bijna 20 jaar hoofd van het kabinet van Mohammad Nassif Kheir Bek, een van de voornaamste veiligheidsadviseurs van Bashar Al-Assad (die officieel de functie bekleedt van adjunct van vice-president Farouk al-Sharaa). Als getrouwe van Basjar Al-Assad en Mohammed Nassif Kheir Bek is Samir Joumaa betrokken bij het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het regime.

24.7.2012

152.

Dr. Qadri (

Image

) (ook bekend als Kadri) Jamil (

Image

) (ook bekend als Jameel)

 

Viceminister-president voor Economische Zaken, minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

153.

Waleed (

Image

) (ook bekend als Walid) Al Mo'allem (

Image

) (ook bekend als Al Moallem, Muallem)

 

Viceminister-president, minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Ingezetenen. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

154.

Generaal-Majoor Fahd (

Image

) Jassem (

Image

) Al Freij (

Image

) (ook bekend als Al-Furayj)

 

Minister van Defensie en militair commandant. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

155.

Dr. Mohammad (

Image

) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (

Image

) (ook bekend als Abd al-Sattar) Al Sayed (

Image

) (of ook als Al Sayyed)

 

Minister van Religieuze Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

156.

Ir. Hala (

Image

) Mohammad (

Image

) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (

Image

)

 

Minister van Toerisme. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

157.

Ir. Bassam (

Image

) Hanna (

Image

)

 

Minister van Watervoorraden. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

158.

Ir. Subhi (

Image

) Ahmad (

Image

) Al Abdallah (

Image

) (ook bekend als Al-Abdullah)

 

Minister van Landbouw en Agrarische hervorming. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad (

Image

) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (

Image

) (ook bekend als Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (

Image

) (ook bekend als Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

 

Minister van Hoger Onderwijs. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

160.

Dr. Hazwan Al Wez (ook bekend als Al Wazz)

 

Minister van Onderwijs. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

161.

Dr. Mohamad (

Image

) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (

Image

) (ook bekend als Dhafer) Mohabak (

Image

) (ook bekend als Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Minister van Economie en Buitenlandse Handel. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

162.

Dr. Mahmoud (

Image

) Ibraheem (

Image

) (ook bekend als Ibrahim) Sa'iid (

Image

) (ook bekend als Said, Sa'eed, Saeed)

 

Minister van Vervoer. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan (

Image

) Al Assaf (

Image

)

 

Minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

164.

Ir. Yasser (

Image

) (ook bekend als Yaser) Al Siba'ii (

Image

) (of Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)

 

Minister van Openbare Werken. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

165.

Ir. Sa'iid (

Image

) (ook bekend als Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (

Image

) (ook bekend als Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (

Image

)

 

Minister van Olie en Minerale Hulpbronnen. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

166.

Dr. Lubana (

Image

) (ook bekend als Lubanah) Mushaweh (

Image

) (ook bekend als Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Geboren: 1955;

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Cultuur. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

167.

Dr. Jassem (

Image

) (ook bekend als Jasem) Mohammad (

Image

) (of Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (

Image

)

Geboren: 1968

Minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

168.

Omran (

Image

) Ahed (

Image

) Al Zu'bi (

Image

) (ook bekend als Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Geboren op 27 september 1959;

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Voorlichting. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

169.

Dr. Adnan (

Image

) Abdo (

Image

) (ook bekend als Abdou) Al Sikhny (

Image

) (ook bekend als Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

 

Minister van Industrie. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

170.

Najm (

Image

) (ook bekend als Nejm) Hamad (

Image

) Al Ahmad (

Image

) (ook bekend als Al-Ahmed)

 

Minister van Justitie. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul- Salam (

Image

Image

,

Image

) Al Nayef (

Image

)

 

Minister van Volksgezondheid. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

172.

Dr. Ali (

Image

) Heidar (

Image

) (ook bekend als Haidar, Heydar, Haydar)

 

Viceminister voor Nationale Verzoening. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

173.

Dr. Nazeera (

Image

) (ook bekend als Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image

) Sarkees (

Image

) (ook Sarkis)

 

Viceminister voor Milieu. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

174.

Mohammed (

Image

) Turki (

Image

) Al Sayed (

Image

)

 

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

175.

Najm-eddin (

Image

) (ook bekend als Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (

Image

) (ook bekend als Khrait)

 

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

176.

Abdullah (

Image

) (ook bekend als Abdallah) Khaleel (

Image

) (ook Khalil) Hussein (

Image

) (ook Hussain)

 

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

177.

Jamal (

Image

) Sha'ban (

Image

) (ook bekend als Shaaban) Shaheen (

Image

)

 

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

178.

Sulieman (

Image

) Maarouf (

Image

) (ook bekend als Suleiman Maarouf, Sulayman Ma'ruf, Sleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)

Paspoort: in het bezit van een Brits paspoort

Zakenman die dicht bij de familie van president Al-Assad staat. Bezit aandelen in de op de lijst geplaatste tv-zender Addounia TV. Onderhoudt nauwe contacten met Muhammad Nasif Khayrbik, die op de lijst is geplaatst. Steunt het Syrische regime.

16.10.2012

179.

Razan (

Image

) Othman (

Image

)

Gehuwd met Rami Makhlouf, dochter van Waleed (alias Walid) Othman;

Geboortedatum: 31 januari 1977;

Geboorteplaats: gouvernement Latakia;

ID nr.: 06090034007

Onderhoudt nauwe persoonlijke en financiële betrekkingen met Rami Makhlouf, die een neef is van president Bashar Al-Assad, alsmede de voornaamste financier van het bewind, en die op de lijst is geplaatst. Onderhoudt derhalve banden met het Syrische regime en profiteert ervan.

16.10.2012”


9.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/s3


BERICHT AAN DE LEZER

Verordening (EU) nr. 216/2013 van de Raad van 7 maart 2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 216/2013 van de Raad van 7 maart 2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 69 van 13.3.2013, blz. 1) zal, met ingang van 1 juli 2013, enkel de elektronische editie van het Publicatieblad authentiek zijn en rechtsgevolgen hebben.

Indien het door onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is de elektronische editie van het Publicatieblad te publiceren, zal de gedrukte editie authentiek zijn en rechtsgevolgen hebben overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 216/2013.