ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.069.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 69

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
13 maart 2013


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 216/2013 van de Raad van 7 maart 2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2013/125/EU

 

*

Besluit van de Raad van 25 februari 2013 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

4

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

5

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 217/2013 van de Raad van 11 maart 2013 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op bepaalde aluminiumfolie op rollen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

11

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 218/2013 van de Commissie van 8 maart 2013 houdende goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Cabrito Transmontano (BOB))

21

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 219/2013 van de Commissie van 12 maart 2013 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

23

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

13.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 69/1


VERORDENING (EU) Nr. 216/2013 VAN DE RAAD

van 7 maart 2013

betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 352,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 297 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) betreft de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie (hierna het „Publicatieblad” genoemd) en de inwerkingtreding van de rechtshandelingen van de Unie.

(2)

Verordening nr. 1/1958 (1), met inbegrip van de latere wijzigingen daarvan, stelt de officiële talen van de instellingen van de Europese Unie vast.

(3)

Momenteel is de gedrukte editie van het Publicatieblad, die in alle officiële talen van de instellingen van de Unie beschikbaar is, de enige juridisch bindende publicatie, hoewel het ook online beschikbaar wordt gesteld.

(4)

Krachtens Besluit 2009/496/EG, Euratom van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 26 juni 2009 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie (2) biedt het Publicatiebureau de instellingen de mogelijkheid hun verplichtingen inzake het bekendmaken van regelgevende teksten na te komen.

(5)

In het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-161/06, Skoma-Lux sro/Celní ředitelství Olomouc (3) is gesteld dat rechtshandelingen van de Unie niet jegens individuen ten uitvoer kunnen worden gebracht, indien zij niet op passende wijze zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad en dat het online beschikbaar maken van dergelijke handelingen op het internet niet kan worden gelijkgesteld met een naar behoren verrichte bekendmaking in het Publicatieblad, aangezien het uniale recht daarin niet voorziet.

(6)

Als bekendmaking in het Publicatieblad in elektronische vorm rechtsgeldig zou zijn, zou de toegang tot het uniale recht sneller en goedkoper zijn. De burgers moeten echter over de mogelijkheid blijven beschikken om bij het Publicatiebureau een gedrukte versie van het Publicatieblad te verkrijgen.

(7)

De Commissie benadrukt in haar mededeling „Een digitale agenda voor Europa” dat onlinetoegang tot juridische informatiebronnen bevorderlijk is voor de ontwikkeling van een digitale interne markt, hetgeen economische en sociale voordelen oplevert.

(8)

Derhalve dienen er regels te worden vastgesteld die de authenticiteit, integriteit en onveranderbaarheid van de elektronische publicatie van het Publicatieblad waarborgen.

(9)

Deze verordening dient ook regels vast te leggen die toepasselijk zijn in gevallen waar, omwille van onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden, het niet mogelijk is om de elektronische editie van het Publicatieblad uit te geven en beschikbaar te stellen.

(10)

Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (4) bepaalt de rechtsgevolgen van elektronische handtekeningen als authenticatiemiddel. Ter verzekering van de authenticiteit, integriteit en onveranderbaarheid van de elektronische editie van het Publicatieblad, biedt een geavanceerde elektronische handtekening die overeenkomstig die richtlijn op een gekwalificeerd certificaat is gebaseerd en met een veilig middel is aangemaakt, het publiek voldoende waarborgen. Het moet mogelijk zijn de elektronische handtekening van het Publicatieblad met gemakkelijk beschikbare middelen te verifiëren.

(11)

De EUR-Lex-website moet toegankelijk worden gemaakt met inachtneming van de verbintenissen inzake de bescherming van personen met een handicap, overeenkomstig Besluit 2010/48/EG van de Raad van 26 november 2009 betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (5).

(12)

Overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie vervatte evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om alle Europese burgers de mogelijkheid te bieden zich te beroepen op de elektronische editie van het Publicatieblad, aangezien zij er alleen toe strekt deze editie authentiek te maken, zoals momenteel de gedrukte editie authentiek is.

(13)

Het VWEU voorziet voor de vaststelling van deze verordening niet in andere bevoegdheden dan die van artikel 352,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Overeenkomstig deze verordening wordt het Publicatieblad uitgegeven in elektronische vorm, in de officiële talen van de instellingen van de Europese Unie.

2.   Alleen het in elektronische vorm uitgegeven Publicatieblad (hierna „de elektronische editie van het Publicatieblad” genoemd) is authentiek en heeft rechtsgevolgen; deze bepaling laat evenwel artikel 3 onverlet.

Artikel 2

1.   De elektronische editie van het Publicatieblad wordt voorzien van een geavanceerde elektronische handtekening die overeenkomstig Richtlijn 1999/93/EG op een gekwalificeerd certificaat is gebaseerd en met een veilig middel is aangemaakt. Het gekwalificeerde certificaat en de vernieuwingen daarvan worden gepubliceerd op de EUR-Lex-website, zodat het publiek de geavanceerde elektronische handtekening en de authenticiteit van de elektronische editie van het Publicatieblad kan verifiëren.

2.   De elektronische editie van het Publicatieblad vermeldt zijn publicatiedatum.

3.   De elektronische editie van het Publicatieblad wordt in een niet-obsoleet formaat en voor onbeperkte duur op de EUR-Lex-website ter beschikking van het publiek gesteld. Aan de raadpleging zijn geen kosten verbonden.

Artikel 3

1.   Indien het door een onvoorziene en uitzonderlijke verstoring van het informatiesysteem van het Publicatiebureau onmogelijk is de elektronische editie van het Publicatieblad te publiceren, wordt het informatiesysteem zo snel mogelijk hersteld.

Het Publicatiebureau stelt het tijdstip vast waarop de verstoring zich heeft voorgedaan.

2.   Indien het Publicatieblad moet worden gepubliceerd terwijl het informatiesysteem van het Publicatiebureau ingevolge een in lid 1 bedoelde verstoring niet operationeel is, is alleen de gedrukte editie van het Publicatieblad authentiek en heeft alleen zij rechtsgevolgen.

Zodra het informatiesysteem van het Publicatiebureau is hersteld, wordt de overeenkomstige elektronische versie van de in de eerste alinea bedoelde gedrukte editie, alleen ter informatie, op de EUR-Lex-website beschikbaar gesteld en deze bevat een vermelding ter zake.

3.   Zodra het informatiesysteem van het Publicatiebureau is hersteld, verschaft de EUR-Lex-website informatie betreffende alle gedrukte edities die overeenkomstig lid 2, eerste alinea, authentiek zijn en rechtsgevolgen hebben.

Artikel 4

1.   Wat de elektronische editie van het Publicatieblad betreft, heeft het Publicatiebureau de volgende bevoegdheden:

a)

deze publiceren en de authenticiteit ervan waarborgen;

b)

het informatiesysteem dat de elektronische editie van het Publicatieblad produceert implementeren, beheren en onderhouden en dat systeem overeenkomstig de toekomstige technische ontwikkelingen upgraden;

c)

de technische faciliteiten implementeren en uitbreiden teneinde de toegankelijkheid van de elektronische editie van het Publicatieblad voor alle gebruikers te waarborgen;

d)

regels opstellen inzake de interne beveiliging van en de toegang tot het informatiesysteem dat de elektronische editie van het Publicatieblad produceert;

e)

de elektronische bestanden bewaren en archiveren en deze overeenkomstig de toekomstige technologische ontwikkelingen beheren.

2.   Het Publicatiebureau oefent de in lid 1 omschreven bevoegdheden uit overeenkomstig Besluit 2009/496/EG, Euratom.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de vierde kalendermaand na die van de vaststelling ervan.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 maart 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

A. SHATTER


(1)  Verordening nr. 1 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap (PB 17 van 6.10.1958, blz. 385/58).

(2)  PB L 168 van 30.6.2009, blz. 41.

(3)  Jurispr. 2007, blz. I-10841.

(4)  PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12.

(5)  PB L 23 van 27.1.2010, blz. 35.


II Niet-wetgevingshandelingen

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

13.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 69/4


BESLUIT VAN DE RAAD

van 25 februari 2013

betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

(2013/125/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a) v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 29 januari 2007 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 onderhandelingen met bepaalde andere leden van de Wereldhandelsorganisatie te openen in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie.

(2)

De Commissie heeft deze onderhandelingen gevoerd binnen de marges van de door de Raad vastgestelde onderhandelingsrichtsnoeren.

(3)

Deze onderhandelingen zijn afgesloten, en de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie, zijn op 21 december 2011 geparafeerd door een vertegenwoordiger van de Europese Unie en op 17 februari 2012 door een vertegenwoordiger van de Verenigde Staten van Amerika.

(4)

De overeenkomst is namens de Europese Unie ondertekend op 7 december 2012, onder voorbehoud van sluiting ervan op een latere datum, overeenkomstig Besluit 2012/644/EU van de Raad (1).

(5)

De overeenkomst dient te worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (hierna de „overeenkomst” genoemd) wordt namens de Unie goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om namens de Unie over te gaan tot de in de overeenkomst bedoelde kennisgeving (2).

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 25 februari 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

S. COVENEY


(1)  PB L 287 van 18.10.2012, blz. 2.

(2)  De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal door het secretariaat-generaal van de Raad worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.


OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

Genève, 7 december 2012

Excellentie,

Naar aanleiding van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 over de wijziging van de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie, bevestig ik hierbij het volgende memorandum van overeenstemming:

1.

De Europese Unie zal in zijn WTO-lijst van verbintenissen voor het douanegebied van de EU-27 de concessies opnemen en consolideren die waren opgenomen in haar lijst van verbintenissen voor het douanegebied van de EU-25, met de in deze brief genoemde wijzigingen.

Toevoeging van 4 680 ton aan het aan de VS toegewezen EU-tariefcontingent voor „vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee, vers, gekoeld of bevroren” en handhaving van de bestaande rechten voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefposten 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);

Toevoeging van 200 ton aan het aan de VS toegewezen EU-tariefcontingent voor „hammen en karbonadestrengen, zonder been, bevroren” en handhaving van het bestaande recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen op 250 EUR/ton (tariefposten ex ex 0203 1955 en ex ex 0203 2955);

Opening van een toewijzing aan de VS van een tariefcontingent van 1 550 ton voor „producten voor menselijke consumptie”, met een recht „agrarisch element” voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefpost 2106 9098);

Toevoeging van 600 ton (erga omnes) aan het EU-tariefcontingent voor „delen van varkens (huisdieren), met of zonder been, vers, gekoeld of bevroren, met uitzondering van het haasje, indien afzonderlijk aangeboden” en handhaving van het bestaande recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefposten 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959);

Toevoeging van 500 ton (erga omnes) aan het EU-tariefcontingent voor „delen van hanen of van kippen, vers, gekoeld of bevroren” en handhaving van het bestaande recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefposten 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460);

Toevoeging van 400 ton (erga omnes) aan het EU-tariefcontingent voor „delen van hanen of van kippen” en handhaving van het huidige recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen op 795 EUR/ton (tariefpost 0207 1410);

Toevoeging van 580 ton (erga omnes) aan het EG-tariefcontingent voor „vlees van kalkoenen, vers, gekoeld of bevroren” en handhaving van het huidige recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefposten 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770).

Indien 60 dagen voordat de periode afloopt waarbinnen de Verenigde Staten hun recht kunnen uitoefenen om ingevolge artikel XXVIII van de GATT nagenoeg gelijkwaardige concessies in te trekken, nog niet alle interne procedures die de EU moet verrichten om de in deze brief genoemde wijzigingen in haar WTO-lijst van verbintenissen op te nemen en te consolideren, zijn voltooid, zal de EU de WTO-Raad voor de handel in goederen verzoeken om voor afloop van genoemde periode een verlenging van die periode goed te keuren. Deze verlenging moet lang genoeg zijn om ervoor te zorgen dat al die interne procedures van de EU 60 dagen voor afloop van de periode waarbinnen de Verenigde Staten hun rechten uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT kunnen uitoefenen, worden voltooid.

2.

Tegelijk met de onderhandelingen over bovengenoemde wijzigingen en ook in verband met de uitbreiding van het douanegebied van de Europese Unie met de Republiek Bulgarije en Roemenië, zullen de Verenigde Staten van Amerika binnen 21 dagen na de inwerkingtreding van deze overeenkomst een bericht in het Federal Register doen opnemen waarin de wijziging van de tariefcontingenten voor de invoer van kaas die aan de Europese Unie zijn toegewezen in de aanvullende aantekeningen 16 tot en met 23 en 25 op hoofdstuk 04 van de geharmoniseerde tarieflijst van de Verenigde Staten wordt bekendgemaakt in verband met de uitbreiding van het douanegebied van de Europese Unie tot Bulgarije en Roemenië.

3.

Op verzoek van een partij kan te allen tijde over alle bovengenoemde onderdelen overleg worden gevoerd.

Ik zou het op prijs stellen indien u mij zou willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt. Ik heb de eer voor te stellen dat, indien dit het geval is, deze brief en uw bevestiging samen gelden als een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (hierna de „overeenkomst” genoemd).

De Europese Unie en de Verenigde Staten stellen elkaar schriftelijk in kennis van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst vereiste interne procedures. Deze overeenkomst treedt in werking 14 dagen na de dag waarop de laatste kennisgeving wordt ontvangen.

Hoogachtend,

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Genève, 7 december 2012

Excellentie,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van heden, welke als volgt luidt:

„Naar aanleiding van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 over de wijziging van de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie, bevestig ik hierbij het volgende memorandum van overeenstemming:

1.

De Europese Unie zal in zijn WTO-lijst van verbintenissen voor het douanegebied van de EU-27 de concessies opnemen en consolideren die waren opgenomen in haar lijst van verbintenissen voor het douanegebied van de EU-25, met de in deze brief genoemde wijzigingen.

Toevoeging van 4 680 ton aan het aan de VS toegewezen EU-tariefcontingent voor „vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee, vers, gekoeld of bevroren” en handhaving van de bestaande rechten voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefposten 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);

Toevoeging van 200 ton aan het aan de VS toegewezen EU-tariefcontingent voor „hammen en karbonadestrengen, zonder been, bevroren” en handhaving van het bestaande recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen op 250 EUR/ton (tariefposten ex ex 0203 1955 en ex ex 0203 2955);

Opening van een toewijzing aan de VS van een tariefcontingent van 1 550 ton voor „producten voor menselijke consumptie”, met een recht „agrarisch element” voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefpost 2106 9098);

Toevoeging van 600 ton (erga omnes) aan het EU-tariefcontingent voor „delen van varkens (huisdieren), met of zonder been, vers, gekoeld of bevroren, met uitzondering van het haasje, indien afzonderlijk aangeboden” en handhaving van het bestaande recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefposten 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959);

Toevoeging van 500 ton (erga omnes) aan het EU-tariefcontingent voor „delen van hanen of van kippen, vers, gekoeld of bevroren” en handhaving van het bestaande recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefposten 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460);

Toevoeging van 400 ton (erga omnes) aan het EU-tariefcontingent voor „delen van hanen of van kippen” en handhaving van het huidige recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen op 795 EUR/ton (tariefpost 0207 1410);

Toevoeging van 580 ton (erga omnes) aan het EG-tariefcontingent voor „vlees van kalkoenen, vers, gekoeld of bevroren” en handhaving van het huidige recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefposten 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770).

Indien 60 dagen voordat de periode afloopt waarbinnen de Verenigde Staten hun recht kunnen uitoefenen om ingevolge artikel XXVIII van de GATT nagenoeg gelijkwaardige concessies in te trekken, nog niet alle interne procedures die de EU moet verrichten om de in deze brief genoemde wijzigingen in haar WTO-lijst van verbintenissen op te nemen en te consolideren, zijn voltooid, zal de EU de WTO-Raad voor de handel in goederen verzoeken om voor afloop van genoemde periode een verlenging van die periode goed te keuren. Deze verlenging moet lang genoeg zijn om ervoor te zorgen dat al die interne procedures van de EU 60 dagen voor afloop van de periode waarbinnen de Verenigde Staten hun rechten uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT kunnen uitoefenen, worden voltooid.

2.

Tegelijk met de onderhandelingen over bovengenoemde wijzigingen en ook in verband met de uitbreiding van het douanegebied van de Europese Unie met de Republiek Bulgarije en Roemenië, zullen de Verenigde Staten van Amerika binnen 21 dagen na de inwerkingtreding van deze overeenkomst een bericht in het Federal Register doen opnemen waarin de wijziging van de tariefcontingenten voor de invoer van kaas die aan de Europese Unie zijn toegewezen in de aanvullende aantekeningen 16 tot en met 23 en 25 op hoofdstuk 04 van de geharmoniseerde tarieflijst van de Verenigde Staten wordt bekendgemaakt in verband met de uitbreiding van het douanegebied van de Europese Unie tot Bulgarije en Roemenië.

3.

Op verzoek van een partij kan te allen tijde over alle bovengenoemde onderdelen overleg worden gevoerd.

Ik zou het op prijs stellen indien u mij zou willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt. Ik heb de eer voor te stellen dat, indien dit het geval is, deze brief en uw bevestiging samen gelden als een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (hierna de „overeenkomst” genoemd).

De Europese Unie en de Verenigde Staten stellen elkaar schriftelijk in kennis van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst vereiste interne procedures. Deze overeenkomst treedt in werking 14 dagen na de dag waarop de laatste kennisgeving wordt ontvangen.”.

Ik heb de eer u mede te delen dat mijn regering met de inhoud van uw brief instemt.

Hoogachtend,

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

От името на Съединените американски щати

En nombre de los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

På vegne af Amerikas Forenede Stater

Im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Εξ ονόματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

On behalf of the United States of America

Au nom des États-Unis d'Amérique

Per degli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā —

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok nevében

F’isem l-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Em nome dos Estados Unidos da América

În numele Statelor Unite ale Americii

V mene Spojených štátov amerických

V imenu Združenih držav Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image


VERORDENINGEN

13.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 69/11


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 217/2013 VAN DE RAAD

van 11 maart 2013

tot instelling van een definitief antidumpingrecht en definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op bepaalde aluminiumfolie op rollen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) (de „basisverordening”), en met name artikel 9, lid 4,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie (de „Commissie”), ingediend na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

1.   PROCEDURE

1.1.   Voorlopige maatregelen

(1)

De Commissie heeft bij Verordening (EU) nr. 833/2012 (2) (de „voorlopige verordening”) een voorlopig antidumpingrecht (de „voorlopige maatregelen”) ingesteld op bepaalde aluminiumfolie op rollen van oorsprong uit de Volksrepubliek China (de „VRC”).

(2)

De procedure werd ingeleid naar aanleiding van een klacht die op 9 november 2011 was ingediend door de European Association of Metals (Eurométaux) („de klager”) namens producenten die goed zijn voor meer dan 50 % van de totale productie van bepaalde aluminiumfolie op rollen in de Unie. Het bij de klacht gevoegde voorlopige bewijsmateriaal betreffende de dumping van het product en de daaruit voortvloeiende aanmerkelijke schade werd voldoende geacht om een procedure in te leiden. Zoals in overweging 17 van de voorlopige verordening is vermeld, had het onderzoek naar dumping en schade betrekking op de periode van 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011 (het „onderzoektijdvak” of „OT”). Het onderzoek naar de ontwikkelingen die relevant zijn voor de schadebeoordeling had betrekking op de periode van januari 2008 tot het eind van het OT (de „beoordelingsperiode”).

1.2.   Vervolg van de procedure

(3)

Na de mededeling van de belangrijkste feiten en overwegingen op grond waarvan besloten werd voorlopige antidumpingmaatregelen in te stellen („mededeling van de voorlopige bevindingen”), hebben verscheidene belanghebbenden schriftelijk opmerkingen over de voorlopige bevindingen gemaakt. De partijen die verzochten te worden gehoord, zagen hun verzoek ingewilligd. Eén producent-exporteur werd gehoord in aanwezigheid van de raadadviseur-auditeur van het directoraat-generaal Handel.

(4)

De Commissie is doorgegaan met het verzamelen en controleren van alle informatie die zij voor haar definitieve bevindingen noodzakelijk achtte.

(5)

Na de bekendmaking van de voorlopige verordening hebben drie van de medewerkende Chinese producenten-exporteurs meegedeeld dat hun naam onjuist was gespeld in artikel 1, lid 2, van de voorlopige verordening. Bijgevolg werd in het Publicatieblad van de Europese Unie  (3) een rectificatie van de voorlopige verordening bekendgemaakt met daarin de juiste namen van deze ondernemingen.

2.   BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELIJK PRODUCT

(6)

Bij het betrokken product gaat het om aluminiumfolie met een dikte van 0,007 mm of meer, maar minder dan 0,021 mm, niet op een drager, enkel gewalst, al dan niet gegaufreerd, op kleine rollen met een gewicht van maximum 10 kg (het „betrokken product” of „aluminiumfolie op rollen” of „AHF” (aluminiumhuishoudfolie)). Het betrokken product is momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex 7607 11 11 en ex 7607 19 10.

(7)

Het betrokken product wordt gewoonlijk als consumentenproduct voor verpakkingsdoeleinden en andere huishoudelijke en cateringtoepassingen gebruikt. De productomschrijving werd niet betwist.

(8)

Uit het onderzoek is gebleken dat aluminiumfolie op rollen die in de VRC wordt geproduceerd en vandaar wordt uitgevoerd, aluminiumfolie op rollen die in de Unie door producenten in de Unie wordt geproduceerd en verkocht en aluminiumfolie op rollen die in Turkije (het referentieland) door de medewerkende Turkse producent wordt geproduceerd en verkocht dezelfde fysieke en technische basiskenmerken en gebruiksdoeleinden hebben. Zij worden bijgevolg als soortgelijk in de zin van artikel 1, lid 4, van de basisverordening beschouwd.

(9)

Aangezien er geen opmerkingen over het betrokken product en het soortgelijke product werden ontvangen, worden de overwegingen 18 tot en met 20 van de voorlopige verordening bevestigd.

3.   STEEKPROEVEN

(10)

Aangezien er geen opmerkingen over de steekproeven werden ontvangen, worden de overwegingen 21 tot en met 26 van de voorlopige verordening bevestigd.

4.   DUMPING

4.1.   Behandeling als marktgerichte onderneming („BMO”)

(11)

Na de mededeling van de voorlopige bevindingen werden er opmerkingen ontvangen van CeDo (Shanghai) Ltd („CeDo”) over de bevindingen ten aanzien van het in het derde gedachtestreepje van artikel 2, lid 7, onder c), van de basisverordening neergelegde criterium. De onderneming betwistte in haar opmerkingen en tijdens een hearing met de raadadviseur-auditeur de bevinding dat de beslissing van de onderneming om buitenlandse financiering te verkrijgen, onderworpen was aan de goedkeuring van de staat, waardoor de financiële situatie van de onderneming verstoord zou zijn. CeDo voerde aan dat het Chinese „Reglement inzake de tenuitvoerlegging van de registratie van buitenlandse schulden” geen verstorend effect had op de financiële situatie van de onderneming, aangezien het bij de lening ging om een lening bij een verbonden onderneming buiten China die uitsluitend was gebaseerd op financiële overwegingen binnen de groep. De onderneming voerde voorts aan dat de goedkeuring om de rente en hoofdsom over te maken automatisch werd verleend.

(12)

Na onderzoek van de door de onderneming verstrekte aanvullende informatie en van de argumenten die na de mededeling van de voorlopige bevindingen werden aangevoerd, werd geoordeeld dat er ondanks het bestaan van een registratie voor de leningen en van goedkeuringsvoorwaarden voor de terugbetaling ervan, in dit specifieke geval van een lening binnen de groep kon worden vastgesteld dat de financiële situatie van de onderneming niet onderhevig was aan verstoringen van betekenis, aangezien werd vastgesteld dat de onderneming de rente en hoofdsom heeft terugbetaald overeenkomstig de bepalingen van de leningsovereenkomst. Daarom voldoet de onderneming aan het in het derde gedachtestreepje van artikel 2, lid 7, onder c), van de basisverordening neergelegde criterium.

(13)

Aangezien er geen andere opmerkingen over de BMO werden ontvangen, worden de overwegingen 27 tot en met 53 van de voorlopige verordening behoudens bovengenoemde aanpassing bevestigd.

4.2.   Individuele behandeling („IB”)

(14)

Aangezien er geen opmerkingen over de IB werden ontvangen, worden de overwegingen 54 tot en met 56 van de voorlopige verordening bevestigd.

4.3.   Referentieland

(15)

Geen van de partijen betwistte de keuze van Turkije als referentieland voor de definitieve vaststelling.

(16)

Aangezien er geen opmerkingen over de keuze van het referentieland werden ontvangen, worden de overwegingen 57 tot en met 64 van de voorlopige verordening bevestigd.

4.4.   Normale waarde

(17)

De normale waarde werd berekend op basis van de gegevens die waren verstrekt door de enige medewerkende producent in het referentieland (Turkije). De normale waarde werd dus vastgesteld op basis van de prijzen van de binnenlandse verkoop en de berekende normale waarde van één Turkse producent van het soortgelijke product.

(18)

De onderneming Ningbo Favored Commodity Co., Ltd („Ningbo Favored”) vroeg zich af hoe de gegevens van slechts een Turkse producent voldoende representatief kunnen zijn voor de vaststelling van een dumpingmarge voor alle Chinese producenten-exporteurs, en was verrast dat de binnenlandse prijzen in Turkije beduidend hoger waren dan in de Unie. Zoals vermeld in overweging 63 van de voorlopige verordening werd de Turkse markt voor aluminiumfolie als een geschikte referentiemarkt beschouwd op basis van de hoeveelheden en de waarde van de binnenlandse productie, invoer en uitvoer. Het feit dat de prijzen op de Turkse markt hoger zijn dan in de Unie is niet van beslissende invloed bij de keuze van een geschikte referentiemarkt. In elk geval kan het prijsverschil gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat de bedrijfstak van de Unie nauwelijks winst maakte tijdens het OT. Als de bedrijfstak van de Unie in een positie komt waarin hij een redelijke winst kan maken (d.w.z. 5 %, zoals vermeld in overweging 158 van de voorlopige verordening), zal de kloof tussen de Turkse prijzen en de prijzen op de markt van de Unie kleiner worden.

(19)

Ningbo Favored stelde verder dat de instellingen niet voldoende informatie hadden verstrekt over de berekende normale waarde.

(20)

Zoals uitgelegd in overweging 70 heeft de Commissie de betreffende partij alle relevante informatie over de voor de berekening van de normale waarde gebruikte gegevens verstrekt die zij kon vrijgeven zonder inbreuk te maken op de bepalingen van artikel 19 van de basisverordening, hetgeen betekent dat zij tegelijkertijd moest waarborgen dat de door de enige producent in Turkije verstrekte vertrouwelijke gegevens ook als zodanig werden behandeld en niet werden doorgegeven aan andere partijen. De aan de producent-exporteur verstrekte informatie was relevant en stelde hem in staat de in overeenstemming met de bepalingen van artikel 2 van de basisverordening gebruikte methode te begrijpen. Bovendien werd aan Ningbo Favored tijdens een hearing, die op verzoek van deze onderneming heeft plaatsgevonden, meegedeeld dat er voor de dumpingberekening volledige productcontrolenummers („PCN’s”) waren gebruikt en dat in gevallen waarin de Turkse producent niet exact dezelfde productsoort verkocht, de normale waarde werd vastgesteld door middel van een correctie bij het best vergelijkbare PCN dat de Turkse producent wel verkocht. Ten slotte kregen Ningbo Favored en de andere in de steekproef opgenomen Chinese exporteurs bij de mededeling van de definitieve bevindingen aanvullende informatie over de vaststelling van de berekende normale waarde. Bovengenoemde argumenten moesten daarom worden afgewezen.

(21)

Aangezien er geen andere opmerkingen werden ontvangen, worden de overwegingen 65 tot en met 72 van de voorlopige verordening bevestigd.

4.5.   Uitvoerprijs

(22)

Ningbo Favored verzocht om in de lijsten met alle transacties afzonderlijk de uitvoerwaarde niet tegen de reële wisselkoers op het tijdstip van de transacties, maar tegen de maandelijkse wisselkoers die in de vragenlijst werd verstrekt van US-dollars in de Chinese valuta om te rekenen. Wanneer ten behoeve van de prijsvergelijking valuta dienen te worden omgerekend, wordt daarvoor de wisselkoers op de datum van verkoop gebruikt, in overeenstemming met artikel 2, lid 10, onder j), betreffende omrekening van valuta, van de basisverordening. Bovendien staat in de instructies bij de vragenlijst expliciet dat de bedragen in de rekenvaluta van de boekhouding van de respondent moeten worden gebruikt. De onderneming was dus naar behoren geïnformeerd over de te gebruiken wisselkoers. Dit argument kon daarom niet worden aanvaard.

(23)

Na de instelling van de voorlopige maatregelen werd er een aanvullend controlebezoek gebracht bij een van de niet-verbonden importeurs van wie de in overweging 75 van de voorlopige verordening vermelde winst werd vastgesteld. Dit leidde ertoe dat de winstmarge die overeenkomstig artikel 2, lid 9, van de basisverordening bij de berekening van de uitvoerprijs werd gebruikt, daalde.

(24)

Aangezien er geen andere opmerkingen werden ontvangen, worden de overwegingen 73 tot en met 75 van de voorlopige verordening behoudens bovengenoemde aanpassing bevestigd.

4.6.   Vergelijking

(25)

Er werden geen relevante opmerkingen over de vergelijking ontvangen. Aangezien er geen andere opmerkingen werden ontvangen, worden de overwegingen 76 tot en met 78 van de voorlopige verordening bevestigd.

4.7.   Dumpingmarges

(26)

Er zijn geen relevante opmerkingen over de dumpingmarges ingediend. Aangezien er geen andere opmerkingen werden ontvangen, worden de overwegingen 79 tot en met 81 van de voorlopige verordening bevestigd.

(27)

Ten gevolge van de herziening van de winst van de niet-verbonden importeurs zoals vermeld in overweging 23 en na correctie van enkele administratieve fouten zijn de definitieve dumpingmarges, uitgedrukt als een percentage van de cif-prijs, grens Unie, vóór inklaring, als volgt:

Naam van de onderneming

Dumpingmarge

CeDo (Shanghai) Ltd

37,4 %

Ningbo Favored Commodity Co., Ltd

30,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd

32,9 %

Andere medewerkende ondernemingen

34,9 %

Dumpingmarge voor het gehele land

45,6 %

(28)

Op basis van de in overweging 81 van de voorlopige verordening aangegeven feiten werd de definitieve dumpingmarge voor de gehele VRC vastgesteld aan de hand van de transacties met de hoogste dumpingmarge van de medewerkende exporteurs. Op basis hiervan werd de definitieve dumpingmarge op 45,6 % vastgesteld.

5.   SCHADE

5.1.   Productie in de Unie en bedrijfstak van de Unie

(29)

Aangezien er geen opmerkingen over de productie in de Unie en de bedrijfstak van de Unie werden ontvangen, wordt overweging 83 van de voorlopige verordening bevestigd.

5.2.   Verbruik in de Unie

(30)

Aangezien er geen opmerkingen over het verbruik in de Unie werden ontvangen, worden de overwegingen 84 tot en met 86 van de voorlopige verordening bevestigd.

5.3.   Invoer in de Unie vanuit de VRC

5.3.1.   Omvang en marktaandeel

(31)

Aangezien er geen opmerkingen over de omvang en het marktaandeel van de invoer in de Unie vanuit de VRC werden ontvangen, worden de overwegingen 87 tot en met 89 van de voorlopige verordening bevestigd.

5.3.2.   Prijzen van de invoer met dumping en prijsonderbieding

(32)

Zoals aangegeven in overweging 47 werd het na analyse van de naar aanleiding van de mededeling van de voorlopige bevindingen ontvangen opmerkingen passend geacht bij de vergelijking van de prijzen van het betrokken product en aluminiumfolie geproduceerd door de bedrijfstak van de Unie geen correctie voor verschil in handelsstadium toe te passen. Door deze aanpassing van de methode werden de prijsonderbiedingsmarges licht gewijzigd.

(33)

Bovendien is de prijsonderbiedingsmarge van de CeDo-groep gedaald door de herziening van de winstmarge van de niet-verbonden importeurs (zie overweging 23). De gewogen gemiddelde prijsonderbiedingsmarge van de in de steekproef opgenomen producenten-exporteurs ligt echter nog steeds boven 7 %.

(34)

Aangezien er geen andere opmerkingen over de prijzen van de invoer met dumping en de prijsonderbieding werden ontvangen, wordt behoudens bovengenoemde aanpassingen de in de overwegingen 90 tot en met 94 van de voorlopige verordening beschreven methode voor de vaststelling van de prijsonderbieding bevestigd.

5.4.   Economische situatie van de bedrijfstak van de Unie en de representatieve producenten in de Unie

5.4.1.   Voorafgaande opmerkingen en gegevens betreffende de bedrijfstak van de Unie

(35)

Aangezien er hierover geen opmerkingen werden ontvangen, worden de voorlopige bevindingen in de overwegingen 95 tot en met 107 van de voorlopige verordening bevestigd.

5.4.2.   Hoogte van de werkelijke dumpingmarge

(36)

Aangezien hierover geen opmerkingen werden ontvangen, wordt overweging 108 van de voorlopige verordening bevestigd.

5.5.   Conclusie inzake schade

(37)

Op grond van het bovenstaande worden de voorlopige bevindingen van de overwegingen 109 tot en met 112 van de voorlopige verordening bevestigd.

6.   OORZAKELIJK VERBAND

(38)

De Commissie heeft geen opmerkingen ontvangen over de voorlopige bevindingen met betrekking tot het oorzakelijk verband tussen dumping en schade. Bijgevolg wordt bevestigd dat de bedrijfstak van de Unie door de invoer met dumping uit de VRC aanmerkelijke schade in de zin van artikel 3, lid 6, van de basisverordening heeft geleden en dat er geen andere bekende factoren zijn die van dien aard zijn dat het oorzakelijk verband tussen de invoer met dumping uit de VRC en de door de bedrijfstak van de Unie geleden schade erdoor wordt verbroken. Bijgevolg worden de conclusies van de overwegingen 113 tot en met 136 van de voorlopige verordening bevestigd.

7.   BELANG VAN DE UNIE

7.1.   Bedrijfstak van de Unie

(39)

Aangezien er geen opmerkingen over het belang van de bedrijfstak van de Unie werden ontvangen, worden de overwegingen 138 tot en met 142 van de voorlopige verordening bevestigd.

7.2.   Importeurs/groothandelaren

(40)

De medewerking van de importeurs was heel beperkt; slechts twee importeurs hadden de ingevulde vragenlijst ingediend, zoals reeds vermeld in overweging 146 van de voorlopige verordening. Zoals vermeld in overweging 23 werd er na de instelling van voorlopige maatregelen bij de grootste importeur (Robinson Young, VK) een bezoek gebracht om zijn antwoorden op de vragenlijst te controleren. De controle had de correctie van de gerapporteerde winstmarge voor de relevante activiteiten van deze onderneming tot gevolg. Bijgevolg daalde de gewogen gemiddelde winstmarge van de twee in de steekproef opgenomen medewerkende importeurs. Voor de analyse van het belang van de Unie had deze winstdaling echter geen forse gevolgen, aangezien beide winstmarges (voor en na de correctie) bescheiden waren.

(41)

Een van de in de steekproef opgenomen importeurs betwistte de in overweging 148 van de voorlopige verordening samengevatte voorlopige conclusie dat het effect van de maatregelen op de hele sector van de importeurs niet onevenredig zou zijn, aangezien hij gedwongen zou kunnen worden de markt te verlaten indien de maatregelen werden bevestigd. In de voorlopige verordening werd inderdaad geconcludeerd dat de bedrijfstak van de Unie een aantal contracten zou kunnen terugwinnen ten koste van de importeurs. Het lijdt echter geen twijfel dat het betrokken product nog steeds op de markt van de Unie zal worden ingevoerd, maar dan wel op basis van eerlijke concurrentie en derhalve misschien op kleinere schaal. Derhalve wordt bevestigd dat het globale effect op de sector van de importeurs niet onevenredig is.

(42)

Er werden geen verdere opmerkingen of gegevens over het belang van de importeurs of groothandelaren ontvangen. De voorlopige bevindingen in de overwegingen 143 tot en met 149 van de voorlopige verordening inzake het belang van deze groepen worden dan ook bevestigd.

7.3.   Detailhandelaren en consumenten

(43)

Aangezien er geen opmerkingen over het belang van de detailhandelaren en consumenten werden ontvangen, worden de overwegingen 150 tot en met 153 van de voorlopige verordening bevestigd.

7.4.   Conclusie inzake het belang van de Unie

(44)

Gezien het bovenstaande worden de voorlopige bevindingen met betrekking tot het belang van de Unie bevestigd; er zijn derhalve geen dwingende redenen om geen definitieve maatregelen in te stellen op bepaalde aluminiumfolie op rollen van oorsprong uit de VRC.

8.   DEFINITIEVE ANTIDUMPINGMAATREGELEN

8.1.   Schademarge

(45)

Na de mededeling van de voorlopige bevindingen heeft Ningbo Favored een opmerking gemaakt over de methode die werd gebruikt om de schademarges te berekenen. De onderneming voerde aan dat de correcties die in de PCN-structuur werden aangebracht, onevenwichtig waren. Zij stelde met name dat de verpakkingskosten waarschijnlijk tot een verstoring van de gegevens hadden geleid. Een tweede punt had betrekking op de methode die werd gebruikt om te zorgen voor een billijke vergelijking met betrekking tot het handelsstadium. In de voorlopige fase werden de gegevens van de Unie opgesplitst in aparte handelskanalen voor detailhandel en groothandel; Ningbo Favored betoogde echter dat die opsplitsing tot twee richtprijzen per productsoort leidde, wat onrechtmatig zou zijn.

(46)

Met betrekking tot de klacht over de correctie van de PCN-structuur hebben simulaties uitgewezen dat er verstoringen zouden zijn indien de PCN-structuur niet werd aangepast. Deze correcties van de PCN-structuur (eigenlijk een consolidatie van de gegevens om het overeenstemmingspercentage en de representativiteit te vergroten) hadden de verstoringen ongedaan gemaakt en de betrouwbaarheid van de berekeningen verhoogd. Daarom moet dit argument worden afgewezen.

(47)

Ook het tweede punt dat door Ningbo Favored aan de orde werd gesteld, over de methode die in de voorlopige fase was gebruikt om te zorgen voor een billijke vergelijking met betrekking tot het handelsstadium, werd grondig onderzocht. Uit deze analyse is gebleken dat hoewel de prijzen voor de twee handelskanalen gewoonlijk van elkaar verschilden, zich in dit geval geen herkenbaar of vast patroon voordeed. In bepaalde gevallen zouden de producentenprijzen voor detailhandelaren namelijk lager zijn dan die voor groothandelaren, terwijl in andere gevallen het tegenovergestelde het geval is. Daarom werd besloten dit argument te aanvaarden en geen correctie voor verschil in handelsstadium toe te passen, aangezien niet was voldaan aan de voorwaarden voor een dergelijke correctie. Bijgevolg werden de definitieve berekeningen van de schademarges uitgevoerd op basis van de geconsolideerde prijzen van zowel de producenten-exporteurs als de bedrijfstak van de Unie, zonder daarbij een correctie voor verschil in handelsstadium toe te passen. Door deze aanpassing van de methode werden de schademarges licht gewijzigd.

(48)

In antwoord op de mededeling van de definitieve bevindingen voerde Ningbo Favored aan dat de methode die werd gebruikt om het prijsbederf te berekenen onjuist en onbetrouwbaar was, aangezien er voor de bedrijfstak van de Unie werd uitgegaan van de verkoopprijs in de Unie per PCN en niet van de productiekosten per PCN. Ningbo Favored concludeerde dat de productiekosten per PCN niet werden gebruikt omdat de ambtenaren van de Commissie de onderneming niet „dringend verzochten” de relevante gegevens te verstrekken en de procedure derhalve moest worden beëindigd wegens „gebrek aan relevante gegevens”.

(49)

De basisverordening schrijft echter niet voor hoe de richtprijs van de bedrijfstak van de Unie moet worden vastgesteld. Het is gebruikelijk om dit te doen op basis van de productiekosten per PCN vermeerderd met de streefwinst, dan wel door uit te gaan van de verkoopprijzen af fabriek per PCN voor niet-verbonden afnemers op de markt van de Unie en deze te corrigeren voor het werkelijke verlies of de werkelijke winst in het OT en te vermeerderen met de vastgestelde streefwinst. Beide methoden zijn betrouwbaar en kunnen (naargelang de omstandigheden) door elkaar worden gebruikt. In het onderzoek werd de tweede methode (op basis van de werkelijke verkoopprijzen in de Unie aan niet-verbonden afnemers) gebruikt, omdat niet alle in de steekproef opgenomen producenten in de Unie in staat waren om op betrouwbare wijze de productiekosten per PCN te berekenen.

(50)

Gezien het bovenstaande worden de bewering dat de gebruikte methode onbetrouwbaar is en het argument dat de procedure derhalve moet worden beëindigd, verworpen.

(51)

De CeDo-groep voerde aan dat een onjuiste methode voor de berekening van de voorlopige schademarges van het bedrijf werd gebruikt, aangezien hierbij niet voldoende rekening werd gehouden met de structuur van de CeDo-groep. De importeur CeDo UK, verbonden met een in de steekproef opgenomen medewerkende producent-exporteur („CeDo (Shangai)”), levert in de Unie zowel aluminium dat in de VRC is geproduceerd als aluminium dat in de Unie wordt geproduceerd, in beide gevallen via een verbonden importeur/handelaar. De onderneming voerde aan dat de VAA-kosten van deze verbonden importeur en de winstmarge niet in mindering mochten worden gebracht op de prijzen bij wederverkoop van CeDo, aangezien er concurrentie speelt op het niveau van de consumenten in de Unie. De verkoopprijzen van CeDo voor consumenten zijn volgens de onderneming niet schadelijk voor de bedrijfstak van de Unie.

(52)

De bewering van CeDo over zijn eigen verkoopprijzen in vergelijking met die van de bedrijfstak van de Unie werd aangevochten door diverse klagende producenten in de Unie. Dit punt kon echter niet verder worden onderzocht, aangezien de door de partijen ingediende gegevens niet meer konden worden gecontroleerd in een zo laat stadium in het onderzoek.

(53)

Inhoudelijk moet worden opgemerkt dat de berekening van een schademarge tot doel heeft te bepalen of de toepassing op de cif-prijs van de invoer met dumping van een lager recht dan het recht op basis van de dumpingmarge volstaat om de door de invoer met dumping veroorzaakte schade op te heffen. Deze beoordeling moet worden gebaseerd op de cif-prijs van de desbetreffende invoer, daar deze zich bevindt op een niveau dat vergelijkbaar wordt geacht met de prijs af fabriek van de bedrijfstak van de Unie. Naar analogie met de methode die wordt gebruikt voor de berekening van de dumpingmarges — die voor de vaststelling van het douanerecht volgens de regel van het laagste recht door de berekening van de schademarges kan worden vervangen — wordt bij invoer via verbonden importeurs de cif-prijs berekend op basis van de naar behoren gecorrigeerde wederverkoopprijs aan de eerste onafhankelijke afnemer, in overeenstemming met artikel 2, lid 9, van de basisverordening. Onverminderd laatstgenoemde opmerkingen leidt de door CeDo verdedigde methode bovendien onvermijdelijk tot het gebruik van prijzen die betrekking hebben op CeDo’s productie van aluminiumfolie in de Unie, aangezien, zoals hierboven werd vermeld, de verbonden importeur/handelaar in de Unie zowel aluminiumfolie uit China als in de Unie geproduceerde aluminiumfolie levert.

(54)

CeDo kwam in de definitieve fase op bovenstaand punt terug. Op verzoek van de onderneming werd ook een hearing met de raadadviseur-auditeur van het directoraat-generaal Handel georganiseerd om de kwestie te bespreken. CeDo herhaalde haar eerdere argumenten en betwistte ook bovengenoemde toelichting op artikel 2, lid 9, op basis van het argument dat artikel 2, lid 9, tot de bepalingen van de basisverordening over dumping behoort en niet naar analogie voor de schadeberekening kan worden gebruikt. De instellingen wezen erop dat artikel 2 weliswaar over dumping handelt, maar dat lid 9 deel uitmaakt van het onderdeel „uitvoerprijs” en aanwijzingen geeft voor de berekening van de uitvoerprijs bij verkoop in de Unie via een verbonden importeur. Geen enkele andere bepaling van de basisverordening geeft hierover meer specifieke aanwijzingen.

(55)

CeDo wees op het Kazchromearrest (4) van het Gerecht, dat volgens haar ter zake een richtsnoer gaf door te bepalen dat prijsonderbieding het nauwkeurigst wordt berekend door de invoerprijzen te vergelijken met de prijzen van de bedrijfstak van de Unie, inclusief alle kosten tot aan de fabriek van de klant. Opgemerkt zij evenwel dat het Gerecht ook heeft erkend dat een dergelijke aanpak niet praktisch is, en het stelt in zijn arrest duidelijk dat cif-prijzen een aanvaardbare methode voor berekening van de schademarges opleveren. Bovendien had de Kazchrome-zaak betrekking op een speciaal geval, waarbij goederen eerst via Litouwen (doorvoer) op de EU-markt kwamen, en vervolgens naar Rotterdam gingen, waar zij werden ingeklaard. De Commissie had in dat geval besloten de prijsonderbieding en het prijsbederf te berekenen op basis van de prijs op het punt van doorvoer, en niet op basis van de prijs na inklaring. Dit is niet het geval bij het huidige onderzoek, waar geen geschil bestaat over het feit dat de prijsonderbieding en het prijsbederf worden berekend op basis van de cif-prijs van CeDo na inklaring. Bovendien beperkte het Gerecht zijn conclusies in de zaak Kazchrome duidelijk tot dat specifieke geval.

(56)

Voorts stelde CeDo de kwestie van de billijke vergelijking aan de orde, en noemde in dat verband twee verslagen van WTO-panels (5). De instellingen zijn ervan overtuigd dat de prijzen van CeDo zoals die werden vastgesteld door de Commissie en de prijzen af fabriek van de bedrijfstak van de Unie (zowel voor de prijsonderbieding als voor het prijsbederf) een goede basis voor een billijke en redelijke vergelijking zijn. Voor een perfecte vergelijking zouden immers alleen offertes voor hetzelfde contract in aanmerking moeten worden genomen, want alleen in dat geval zijn de verkoopvoorwaarden identiek. Omdat een perfecte vergelijking in dit geval niet mogelijk is, zijn de instellingen ervan overtuigd dat een methode waarbij wordt gebruikgemaakt van het gemiddelde van gedurende een jaar (het OT) voor soortgelijke producten verzamelde prijzen billijk is. Deze methode is duidelijk medegedeeld.

(57)

Verder wordt overwogen dat de door CeDo voorgestane methode leidt tot een ongelijke behandeling bij de berekening van haar marges en die van andere in de steekproef opgenomen producenten-exporteurs die aan onafhankelijke importeurs verkopen. De voor de andere in de steekproef opgenomen producenten-exporteurs gebruikte methode was gebaseerd op een uitvoerprijs op cif-niveau, waarbij uiteraard geen rekening wordt gehouden met de VAA-kosten in de Unie en de winst bij wederverkoop in de Unie na de inklaring. De Commissie is van mening dat het voor de vaststelling van de voor de berekening van prijsonderbieding en prijsbederf relevante invoerprijs niet van belang mag zijn of de uitvoer bestemd is voor verbonden of voor onafhankelijke afnemers in de Unie. Dankzij de door de Commissie gevolgde methode worden beide gevallen gelijk behandeld. Ten slotte zou, zoals in overweging 53 al is vermeld, de door CeDo verlangde methode — in het bijzonder voor deze onderneming — verwarring opleveren en geen duidelijk beeld geven van de twee onderscheiden kwaliteiten waarin CeDo op de markt van de Unie opereert als leverancier van aluminiumfolie. CeDo belevert de markt van de Unie immers niet alleen als in de Unie gevestigde producent, maar ook als wederverkoper van uit China ingevoerd aluminiumfolie. Met de berekening van de schademarge wordt niet beoogd te meten in hoeverre de verkopen van CeDo UK, een producent in de Unie, schade aan de producenten in de Unie toebrengt, maar of de uitvoer van CeDo Shangai dit doet, door prijsonderbieding en prijsbederf jegens de prijzen van de producenten in de Unie. Daarom moet de prijs waartegen het betrokken product aan de Unie wordt verkocht, in aanmerking worden genomen, en niet de prijs waartegen het ingevoerde materiaal door producenten-importeurs in de Unie wordt doorverkocht. Dit is in overeenstemming met de methode die wordt gevolgd bij de berekening van de schademarge die is toe te rekenen aan invoer door binnenlandse producenten in de Unie.

(58)

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de prijzen van de producenten in de Unie gecorrigeerd zijn tot het niveau af fabriek door niet alleen creditnota’s, kortingen en rabatten af te trekken, maar ook commissies (een vorm van verkoopkosten) en kosten in verband met het vervoer. Derhalve zou het niet billijk zijn de wederverkoopprijs van de importeur te vergelijken met een prijs af fabriek van een producent in de Unie.

(59)

Om bovengenoemde redenen kon het argument dat de methode voor de berekening van de schademarge van CeDo moest worden herzien, niet worden aanvaard.

(60)

De herziening van de (om de in overweging 23 uiteengezette redenen aangepaste) winstmarge van de niet-verbonden importeurs was evenwel van invloed op de schademarge van CeDo, omdat die winstmarge in mindering wordt gebracht op de wederverkoopprijs van CeDo. Ten slotte werden alle prijsbederfmarges gewijzigd in verband met de correctie van een kleine administratieve fout bij de vaststelling van de streefwinst in de voorlopige fase.

(61)

Op basis van het bovenstaande zijn de definitieve schademarges als volgt vastgesteld:

Naam van de onderneming

Prijsbederf

CeDo (Shanghai) Ltd

14,2 %

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd

14,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd

15,6 %

Gewogen gemiddelde voor andere medewerkende ondernemingen

14,6 %

Overige

35,6 %

8.2.   Definitieve maatregelen

(62)

Gezien de conclusies inzake dumping, schade, oorzakelijk verband en belang van de Unie moet overeenkomstig artikel 9, lid 4, van de basisverordening een definitief antidumpingrecht op bepaalde aluminiumfolie op rollen van oorsprong uit de VRC worden ingesteld op het niveau van de vastgestelde dumpingmarge, dan wel op het niveau van de vastgestelde schademarge indien deze lager is. In dit geval moet het recht bijgevolg worden vastgesteld op het niveau van de vastgestelde schademarges.

(63)

Op basis van het bovenstaande wordt het recht als volgt vastgesteld:

Naam van de onderneming

Dumpingmarge

Schademarge

Antidumpingrecht

CeDo (Shanghai) Ltd

37,4 %

14,2 %

14,2 %

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd

30,6 %

14,6 %

14,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd

32,9 %

15,6 %

15,6 %

Andere medewerkende ondernemingen

34,9 %

14,6 %

14,6 %

Dumpingmarge voor het gehele land

45,6 %

35,6 %

35,6 %

(64)

De bij deze verordening voor de afzonderlijke ondernemingen vastgestelde individuele antidumpingrechten zijn gebaseerd op de bevindingen van dit onderzoek. Zij weerspiegelen daarom de situatie die bij dit onderzoek voor die ondernemingen werd geconstateerd. Deze rechten (in tegenstelling tot het voor het gehele land geldende recht dat van toepassing is op „alle andere ondernemingen”) gelden dus uitsluitend bij de invoer van producten van oorsprong uit de VRC die vervaardigd zijn door de specifiek vermelde juridische entiteiten. Deze rechten zijn niet van toepassing op het ingevoerde betrokken product dat is vervaardigd door andere, niet specifiek in het dispositief van deze verordening met naam en adres genoemde ondernemingen, ook al gaat het hierbij om entiteiten die verbonden zijn met de specifiek genoemde ondernemingen; op die producten is het recht van toepassing dat geldt voor „alle andere ondernemingen”.

(65)

Om, gelet op het grote verschil in de hoogte van de rechten, het gevaar van ontwijking zoveel mogelijk te beperken, moeten in dit geval bijzondere maatregelen worden genomen om een goede toepassing van de antidumpingrechten te garanderen. Deze bijzondere maatregelen omvatten de overlegging aan de douaneautoriteiten van de lidstaten van een geldige handelsfactuur die voldoet aan de vereisten die zijn vermeld in de bijlage bij deze verordening. Voor producten die niet van een dergelijke factuur vergezeld gaan, geldt het residuele antidumpingrecht dat van toepassing is op alle andere exporteurs.

(66)

Indien het volume van de uitvoer door een van de ondernemingen die een lager individueel recht genieten, na de instelling van de maatregelen in kwestie aanzienlijk toeneemt, kan dit op zich worden beschouwd als een verandering in de structuur van het handelsverkeer als gevolg van de instelling van maatregelen in de zin van artikel 13, lid 1, van de basisverordening. In dergelijke omstandigheden kan, mits aan de voorwaarden is voldaan, een onderzoek naar ontwijking van de maatregelen worden geopend. Hierbij kan onder meer worden onderzocht of het nodig is de individuele rechten in te trekken en een voor het gehele land geldend recht in te stellen.

(67)

Verzoeken in verband met de toepassing van een individueel antidumpingrecht (bijvoorbeeld na een naamswijziging van de entiteit of na de oprichting van nieuwe productie- of verkoopmaatschappijen) moeten onverwijld aan de Commissie (6) worden gericht en vergezeld gaan van alle relevante gegevens, met name over wijzigingen in de activiteiten van de onderneming die verband houden met de productie, de binnenlandse verkoop en de uitvoer die bijvoorbeeld tot die naamswijziging of de oprichting van een productie- of verkoopmaatschappij hebben geleid. Indien het verzoek gerechtvaardigd is, zal deze verordening dienovereenkomstig worden gewijzigd door bijwerking van de lijst van ondernemingen waarvoor een individueel antidumpingrecht geldt.

(68)

Om een goede toepassing van het antidumpingrecht te garanderen moet het voor het gehele land geldende recht niet alleen van toepassing zijn op de niet-medewerkende producenten-exporteurs, maar ook op producenten die het betrokken product in het OT niet naar de Unie hebben uitgevoerd.

(69)

Om een gelijke behandeling van nieuwe exporteurs en de in de tabel bij artikel 1, lid 2, vermelde, niet in de steekproef opgenomen medewerkende ondernemingen, waarvoor het voor de steekproef gemiddelde recht van 14,6 % geldt, te garanderen, moet het voor laatstgenoemde ondernemingen geldende gewogen gemiddelde recht eveneens gelden voor alle nieuwe exporteurs die anders krachtens artikel 11, lid 4, van de basisverordening in aanmerking zouden komen voor een nieuw onderzoek, daar dat artikel niet geldt wanneer is gebruikgemaakt van een steekproef.

(70)

De Commissie heeft alle belanghebbenden in kennis gesteld van de belangrijkste feiten en overwegingen op basis waarvan zij voornemens was de aanbeveling te doen een definitief antidumpingrecht op bepaalde aluminiumfolie op rollen van oorsprong uit de VRC in te stellen en de bedragen die uit hoofde van het voorlopige recht als zekerheid waren gesteld, definitief te innen (mededeling van de definitieve bevindingen). Alle partijen konden hierover binnen een bepaalde termijn na deze mededeling opmerkingen maken.

(71)

Met de mondelinge en schriftelijke opmerkingen van de belanghebbenden werd waar nodig rekening gehouden.

9.   DEFINITIEVE INNING VAN HET VOORLOPIGE RECHT

(72)

Gezien de hoogte van de dumpingmarges en van de schade die de bedrijfstak van de Unie heeft geleden, wordt het nodig geacht de bedragen die uit hoofde van het bij de voorlopige verordening ingestelde voorlopige antidumpingrecht als zekerheid zijn gesteld, definitief te innen.

(73)

Wanneer het definitieve recht hoger is dan het voorlopige recht, moet uitsluitend het bedrag dat uit hoofde van het voorlopige recht als zekerheid werd gesteld, definitief worden geïnd; de als zekerheid gestelde bedragen die het bedrag van het definitieve antidumpingrecht overschrijden, moeten worden vrijgegeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op aluminiumfolie met een dikte van 0,007 mm of meer, maar minder dan 0,021 mm, niet op een drager, enkel gewalst, al dan niet gegaufreerd, op kleine rollen met een gewicht van maximum 10 kg, momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex 7607 11 11 en ex 7607 19 10 (Taric-codes 7607111110 en 7607191010), van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

2.   De definitieve antidumpingrechten, die van toepassing zijn op de nettoprijs, franco grens Unie, vóór inklaring, van het in lid 1 omschreven product, vervaardigd door onderstaande ondernemingen, zijn als volgt:

Onderneming

Recht

Aanvullende Taric-code

Cedo (Shanghai) Ltd, Shanghai

14,2 %

B299

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd, Yuyao City

14,6 %

B301

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd, Ningbo

15,6 %

B300

Able Packaging Co. Ltd, Shanghai

14,6 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co. Ltd, Guangzhou

14,6 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co. Ltd, Yuyao City

14,6 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co. Ltd, Shanghai

14,6 %

B305

Weifang Quanxin Aluminum Foil Co. Ltd, Linqu

14,6 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd, Zhengzhou City

14,6 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co. Ltd, Zhouzhou City

14,6 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co. Ltd, Zibo

14,6 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co. Ltd, Yuyao

14,6 %

B310

Alle andere ondernemingen

35,6 %

B999

3.   De individuele rechten voor de in lid 2 genoemde ondernemingen zijn uitsluitend van toepassing indien aan de douaneautoriteiten van de lidstaten een geldige handelsfactuur, opgesteld conform de voorwaarden in de bijlage bij deze verordening, wordt overgelegd. Als een dergelijke factuur niet wordt overgelegd, wordt het recht toegepast dat voor „alle andere ondernemingen” geldt.

4.   Tenzij anders vermeld, zijn de geldende bepalingen inzake douanerechten van toepassing.

Artikel 2

De bedragen die overeenkomstig Verordening (EU) nr. 833/2012 uit hoofde van het voorlopige antidumpingrecht als zekerheid zijn gesteld, worden definitief geïnd. De als zekerheid gestelde bedragen die het bedrag van het definitieve antidumpingrecht overschrijden, worden vrijgegeven.

Artikel 3

Wanneer een nieuwe producent-exporteur in de Volksrepubliek China ten genoegen van de Commissie aantoont dat:

hij het in artikel 1, lid 1, beschreven product in het onderzoektijdvak (1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011) niet naar de Unie heeft uitgevoerd,

hij niet verbonden is met een exporteur of producent in de Volksrepubliek China voor wie de bij deze verordening ingestelde antidumpingmaatregelen gelden,

hij betrokken product na het onderzoektijdvak waarop de maatregelen zijn gebaseerd daadwerkelijk naar de Unie heeft uitgevoerd of een onherroepelijke contractuele verplichting is aangegaan om een aanzienlijke hoeveelheid van dit product naar de Unie uit te voeren,

kan de Raad, met een gewone meerderheid, op een na raadpleging van het Raadgevend Comité door de Commissie ingediend voorstel, artikel 1, lid 2, wijzigen door de nieuwe producent-exporteur toe te voegen aan de medewerkende ondernemingen die niet in de steekproef zijn opgenomen en waarvoor bijgevolg het gewogen gemiddelde recht van 14,6 % geldt.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

E. GILMORE


(1)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 51.

(2)  PB L 251 van 18.9.2012, blz. 29.

(3)  PB L 331 van 1.12.2012, blz. 56.

(4)  Zaak T-107/08, Transnational Company „Kazchrome” AO en ENRC Marketing AG tegen Raad van de Europese Unie en Europese Commissie [2011] (nog niet bekendgemaakt in Jurispr.).

(5)  WTO Panel Report, China — CVD and AD Duties on Grain Oriented Flat-Rolled Electrical Steel from USA — WT/DS414/R en AD Measure on Farmed Atlantic Salmon from Norway — WT/DS337/R.

(6)  Europese Commissie, directoraat-generaal Handel, directoraat H, kamer: NERV-105, 08/020, 1049 Brussel, BELGIË.


BIJLAGE

De in artikel 1, lid 3, bedoelde geldige handelsfactuur moet een verklaring, ondertekend door een daartoe bevoegde medewerker van de entiteit die de handelsfactuur uitschrijft, bevatten met de volgende gegevens:

1.

de naam en functie van de bevoegde medewerker van de entiteit die de handelsfactuur uitschrijft;

2.

de volgende verklaring:

„Ondergetekende verklaart dat de [hoeveelheid] bepaalde aluminiumfolie op rollen die naar de Europese Unie is uitgevoerd en waarop deze factuur betrekking heeft, is vervaardigd door [naam en adres van de onderneming] [aanvullende Taric-code] in de Volksrepubliek China. Ondergetekende verklaart dat de in deze factuur verstrekte informatie juist en volledig is.

Datum en handtekening”.


13.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 69/21


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 218/2013 VAN DE COMMISSIE

van 8 maart 2013

houdende goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Cabrito Transmontano (BOB))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1151/2012 is op 3 januari 2013 in werking getreden. Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (2) is bij die verordening ingetrokken en daardoor vervangen.

(2)

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 510/2006 heeft de Commissie een door Portugal ingediend verzoek beoordeeld om goedkeuring van een wijziging van het productdossier van de beschermde oorsprongsbenaming „Cabrito Transmontano”, die bij Verordening (EG) nr. 1263/1996 van de Commissie is geregistreerd (3).

(3)

Aangezien de betrokken wijziging niet minimaal is, heeft de Commissie de wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Verordening (EG) nr. 510/2006 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (4). Aangezien de Commissie geen enkel bezwaar overeenkomstig artikel 7 van die verordening heeft ontvangen, moet de wijziging worden goedgekeurd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte wijziging van het productdossier met betrekking tot de in de bijlage bij deze verordening vermelde benaming wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 maart 2013.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Dacian CIOLOȘ

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.

(3)  PB L 163 van 2.7.1996, blz. 19.

(4)  PB C 122 van 27.4.2012, blz. 20.


BIJLAGE

In bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten voor menselijke consumptie:

Categorie 1.1.   Vers vlees en verse slachtafvallen

PORTUGAL

Cabrito Transmontano (BOB)


13.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 69/23


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 219/2013 VAN DE COMMISSIE

van 12 maart 2013

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft (2), en met name artikel 136, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XVI, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 maart 2013.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1.


BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

IL

107,2

MA

70,0

TN

101,4

TR

111,5

ZZ

97,5

0707 00 05

MA

170,1

TR

169,8

ZZ

170,0

0709 93 10

MA

55,6

TR

126,5

ZZ

91,1

0805 10 20

EG

57,0

IL

71,4

MA

52,6

TN

56,6

TR

65,0

ZZ

60,5

0805 50 10

TR

77,1

ZZ

77,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

81,6

CL

122,3

CN

76,3

MK

31,3

US

170,8

ZZ

99,8

0808 30 90

AR

124,4

BR

113,7

CL

133,7

TR

171,6

US

191,0

ZA

107,5

ZZ

140,3


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.