ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.029.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 29

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
30 januari 2013


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 68/2013 van de Commissie van 16 januari 2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen ( 1 )

1

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

30.1.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 29/1


VERORDENING (EU) Nr. 68/2013 VAN DE COMMISSIE

van 16 januari 2013

betreffende de catalogus van voedermiddelen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie (1), en met name artikel 26, leden 2 en 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 575/2011 van de Commissie van 16 juni 2011 betreffende de catalogus van voedermiddelen (2) (hierna de „catalogus”) verving de in Verordening (EU) nr. 242/2010 van de Commissie van 19 maart 2010 tot opstelling van de catalogus van voedermiddelen (3) vastgestelde eerste versie van de catalogus van voedermiddelen.

(2)

De desbetreffende vertegenwoordigers van de verschillende sectoren van de Europese diervoederbranche hebben, in overleg met andere belanghebbende partijen, in samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten en met inachtneming van de ervaringen op dit gebied aan de hand van adviezen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en van de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische kennis, wijzigingen voorgesteld in Verordening (EU) nr. 575/2011.

(3)

Deze wijzigingen hebben betrekking op nieuwe vermeldingen van behandelingsprocessen en voedermiddelen en op verbeteringen van de huidige vermeldingen, met name voor olie- en vetderivaten.

(4)

Voorts hebben de wijzigingen betrekking op de uit hoofde van punt 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 767/2009 vast te stellen maximumgehalten aan chemische onzuiverheden die het gevolg zijn van het productieproces en van technische hulpstoffen. Specifieke regels moeten gelden voor voormalige voedingsmiddelen, bv. productieoverschotten, misvormde producten of levensmiddelen waarvan de uiterste consumptiedatum is verstreken, die in overeenstemming met de EU-levensmiddelenwetgeving zijn geproduceerd.

(5)

Aan de voorwaarden van artikel 26 van Verordening (EG) nr. 767/2009 is voldaan.

(6)

Gezien het zeer grote aantal wijzigingen in Verordening (EU) nr. 575/2011 is het om redenen van samenhang, duidelijkheid en vereenvoudiging gepast om die Verordening in te trekken en te vervangen.

(7)

Om de administratieve lasten voor de exploitanten te verlichten moet worden voorzien in een periode die een soepele verandering van de etikettering mogelijk maakt, zodat onnodige verstoring van het handelsverkeer wordt voorkomen.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 24 van Verordening (EG) nr. 767/2009 vermelde catalogus van voedermiddelen wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EU) nr. 575/2011 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 3

Voedermiddelen die vóór 19 augustus 2013 zijn geëtiketteerd overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2011, mogen verder in de handel worden gebracht en gebruikt totdat de voorraden zijn uitgeput.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 januari 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 229 van 1.9.2009, blz. 1.

(2)  PB L 159 van 17.6.2011, blz. 25.

(3)  PB L 77 van 24.3.2010, blz. 17.


BIJLAGE

CATALOGUS VAN VOEDERMIDDELEN

DEEL A

Algemene bepalingen

1.

Het gebruik van deze catalogus door de exploitanten van diervoederbedrijven is facultatief. Een benaming van een in deel C voorkomend voedermiddel mag echter uitsluitend worden gebruikt voor een voedermiddel dat aan de eisen van de desbetreffende vermelding voldoet.

2.

Elke vermelding in de lijst van voedermiddelen in deel C moet in overeenstemming zijn met de beperkingen inzake het gebruik van voedermiddelen volgens de desbetreffende wetgeving van de Unie. De exploitanten van diervoederbedrijven die een in de catalogus opgenomen voedermiddel gebruiken, moeten ervoor zorgen dat dit aan artikel 4 van Verordening (EG) nr. 767/2009 voldoet.

3.

Onder „voormalige voedingsmiddelen” wordt verstaan: levensmiddelen, met uitzondering van cateringresten, die met volledige inachtneming van de EU-levensmiddelenwetgeving voor menselijke consumptie zijn geproduceerd, maar niet langer voor menselijke consumptie zijn bestemd, om praktische of logistieke redenen of wegens productieproblemen, verpakkingsgebreken of andere problemen en die, indien gebruikt als diervoeder, geen risico’s voor de gezondheid inhouden. De vaststelling van maximumgehalten zoals bedoeld in punt 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 767/2009 is niet van toepassing op voormalige voedingsmiddelen en cateringresten. Een dergelijke vaststelling van maximumgehalten is wel van toepassing bij verdere verwerking als diervoeder.

4.

Overeenkomstig de goede praktijken zoals bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad (1) moeten voedermiddelen vrij zijn van chemische onzuiverheden die het gevolg zijn van het productieproces en van technische hulpstoffen, tenzij er een specifiek maximumgehalte in de catalogus is vastgesteld. Stoffen waarvan het gebruik in diervoeders is verboden, mogen niet aanwezig zijn en voor dergelijke stoffen worden geen maximumgehalten vastgesteld. Omwille van de transparantie moeten voedermiddelen met getolereerde residuen vergezeld gaan van door exploitanten van diervoederbedrijven in het kader van normale handelstransacties verstrekte relevante informatie.

5.

Overeenkomstig de goede praktijken zoals bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 183/2005, de toepassing van het Alara-principe (2) en onverminderd de toepassing van Verordening (EG) nr. 183/2005, Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding (3), Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (4) en Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (5) moeten in de catalogus van voedermiddelen de maximumgehalten worden gespecificeerd voor chemische onzuiverheden die het gevolg zijn van het productieproces of van technische hulpstoffen en waarvan het gehalte 0,1 % of meer bedraagt. Tevens kunnen in de catalogus maximumgehalten worden vastgesteld voor chemische onzuiverheden en technische hulpstoffen waarvan het gehalte minder dan 0,1 % bedraagt, indien dit met het oog op de goede handelspraktijken passend wordt geacht. Tenzij anders aangegeven in deel B of C van deze bijlage worden maximumgehalten uitgedrukt als gewichtspercentage.

6.

De specifieke maximumgehalten voor chemische onzuiverheden en technische hulpstoffen worden vastgesteld in de beschrijving van het procedé in deel B, in de beschrijving van het voedermiddel in deel C, dan wel aan het einde van een categorie in deel C. Tenzij er in deel C een specifiek maximumgehalte is vastgesteld, is een in deel B voor een bepaald procedé vastgesteld maximumgehalte van toepassing op elk in deel C vermeld voedermiddel voor zover in de beschrijving van het voedermiddel naar dit procedé wordt verwezen en voor zover het procedé in kwestie aan de beschrijving in deel B voldoet.

7.

De botanische zuiverheidsgraad van een voedermiddel mag niet lager zijn dan 95 %. Botanische onzuiverheden zoals resten van andere oliehoudende zaden of vruchten, afkomstig van een eerder productieproces, mogen voor iedere soort oliehoudend zaad of oliehoudende vrucht niet meer dan 0,5 % bedragen. In afwijking van deze algemene regels kan een specifiek gehalte in de lijst van voedermiddelen in deel C worden vastgesteld.

8.

De gebruikelijke naam/benaming van een of meer procedés, zoals vermeld in de laatste kolom van het glossarium van procedés in deel B, moet (6) worden toegevoegd aan de naam van het voedermiddel om aan te geven dat het voedermiddel het respectieve procedé of de respectieve procedés heeft ondergaan. Een voedermiddel waarvan de naam een combinatie is van een in deel C vermelde naam met de gebruikelijke naam/benaming van een of meer van de in deel B vermelde procedés wordt geacht in de catalogus opgenomen te zijn, en op het etiket ervan moeten de voor dit voedermiddel toepasselijke verplichte vermeldingen zijn opgenomen zoals vastgesteld in de laatste kolom van de delen B en C, naargelang het geval. Wanneer de voor het procedé gebruikte specifieke methode in de laatste kolom van deel B is vermeld, moet deze in de naam van het voedermiddel worden gespecificeerd.

9.

Indien het productieproces voor een bepaald voedermiddel afwijkt van de beschrijving van het desbetreffende procedé, zoals vermeld in het glossarium van procedés in deel B, moet het productieproces in de beschrijving van het desbetreffende voedermiddel worden vermeld.

10.

Voor een aantal voedermiddelen kunnen synoniemen worden gebruikt. Zulke synoniemen staan tussen vierkante haken in de kolom „benaming” van de vermelding voor het desbetreffende voedermiddel in de lijst van voedermiddelen in deel C.

11.

In de omschrijving van de voedermiddelen in de lijst in deel C wordt in plaats van het woord „bijproduct” het woord „product” gebruikt om de marktsituatie alsook het taalgebruik weer te geven dat exploitanten van diervoederbedrijven in de praktijk toepassen om de commerciële waarde van voedermiddelen te benadrukken.

12.

De botanische naam van een plant wordt alleen in de omschrijving van de eerste vermelding in de lijst van voedermiddelen in deel C ten aanzien van die plant verstrekt.

13.

Het onderliggende principe voor de verplichte etikettering van analytische bestanddelen van een bepaald voedermiddel in de catalogus is of een bepaald product hoge concentraties van een specifiek bestanddeel bevat dan wel het productieproces de voedingskenmerken van het product heeft gewijzigd.

14.

Artikel 15, onder g), van Verordening (EG) nr. 767/2009 in samenhang met punt 6 van bijlage I bij die verordening stelt etiketteringsvoorschriften inzake het vochtgehalte vast. Artikel 16, lid 1, onder b), van die verordening in samenhang met bijlage V stelt etiketteringsvoorschriften inzake andere analytische bestanddelen vast. Bovendien vereist punt 5 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 767/2009 dat het gehalte aan in zoutzuur onoplosbare as wordt vermeld als het in het algemeen meer dan 2,2 % bedraagt of als het voor bepaalde voedermiddelen het gehalte overschrijdt dat in het desbetreffende punt van bijlage V bij die verordening is aangegeven. Sommige vermeldingen in de lijst van voedermiddelen in deel C wijken in de volgende gevallen echter van deze regels af:

a)

verplichte vermeldingen ten aanzien van analytische bestanddelen in de lijst van voedermiddelen in deel C vervangen de verplichte vermeldingen zoals bepaald in het desbetreffende punt van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 767/2009;

b)

als de kolom voor verplichte vermeldingen in de lijst van voedermiddelen in deel C leeg wordt gelaten ten aanzien van de analytische bestanddelen die vermeld hadden moeten worden overeenkomstig het desbetreffende punt van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 767/2009, hoeft geen van deze bestanddelen te worden geëtiketteerd. Wanneer in de lijst van voedermiddelen in deel C echter geen gehalte voor in zoutzuur onoplosbare as is aangeduid, moet het gehalte worden vermeld als het meer dan 2,2 % bedraagt;

c)

wanneer een of meer specifieke vochtgehalten in de kolom „verplichte vermeldingen” van de lijst van voedermiddelen in deel C zijn aangeduid, zijn deze gehalten van toepassing in plaats van de gehalten onder punt 6 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 767/2009. Als het vochtgehalte echter minder dan 14 % bedraagt, is de vermelding ervan niet verplicht. Wanneer geen specifiek vochtgehalte in die kolom is aangeduid, is punt 6 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 767/2009 van toepassing.

15.

Exploitanten van diervoederbedrijven, die stellen dat een bepaald voedermiddel meer eigenschappen heeft dan die vermeld in de kolom „omschrijving” van de lijst van voedermiddelen in deel C, of die verwijzen naar een in deel B vermeld procedé dat met een claim kan worden gelijkgesteld (bv. pensbestendig maken), moeten voldoen aan artikel 13 van Verordening (EG) nr. 767/2009. Daarnaast kunnen bepaalde voedermiddelen voldoen aan een bijzonder voedingsdoel overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van Verordening (EG) nr. 767/2009.

DEEL B

Glossarium van procedés

 

Procedé

Definitie

Gebruikelijke naam/benaming

1

Luchtscheiding

Het scheiden van deeltjes door middel van een luchtstroom

Luchtgescheiden

2

Aspiratie

Procedé voor het verwijderen van stof, fijne deeltjes en andere deeltjes met zwevende graankorrels uit een graanmassa bij overdracht door middel van een luchtstroom

Geaspireerd

3

Blancheren

Warmtebehandeling van een organische stof middels koken of stomen om natuurlijke enzymen te denatureren, weefsel te verzachten en sterke aroma’s weg te nemen, gevolgd door onderdompeling in koud water om het kookproces te stoppen

Geblancheerd

4

Bleken

Het verwijderen van natuurlijk voorkomende kleuring

Gebleekt

5

Koelen

Het verlagen van de temperatuur onder kamertemperatuur maar boven het vriespunt met het oog op bewaring

Gekoeld

6

Hakselen

Het verkleinen van de deeltjesgrootte met behulp van een of meer messen

Gehakseld

7

Reinigen

Het verwijderen van objecten (verontreinigende stoffen, bv. stenen) of vegetatieve delen van de plant, bv. losse stukjes stro of kaf of onkruid

Gereinigd

8

Concentreren  (7)

Het verhogen van het gehalte aan bepaalde stoffen door het onttrekken van water en/of andere bestanddelen

Concentraat

9

Condensatie

Het overgaan van een stof van een gasvormige fase in een vloeibare fase

Gecondenseerd

10

Koken

Het aanwenden van hitte om de fysieke en chemische eigenschappen van voedermiddelen te wijzigen

Gekookt

11

Breken

Het verkleinen van de deeltjesgrootte met behulp van een breker

Gebroken

12

Kristallisatie

Zuivering middels de vorming van vaste kristallen uit een vloeibare oplossing. Onzuiverheden in de vloeistof worden gewoonlijk niet opgenomen in de roosterstructuur van het kristal

Gekristalliseerd

13

Ontdoppen/onthullen  (8)

Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de buitenste lagen van graankorrels, zaden, vruchten, noten enz.

Ontdopt, gedeeltelijk ontdopt, onthuld

14

Schillen/pellen

Het verwijderen van de buitenste lagen van bonen, graankorrels en zaden, gewoonlijk met behulp van fysieke middelen

Geschild of gepeld (9)

15

Pectinevrij maken

Extractie van pectine uit een voedermiddel

Pectinevrij

16

Dehydratie

Procedé van vochtextractie

Gedehydreerd

17

Ontslijmen

Procedé voor het verwijderen van de slijmlaag op het oppervlak

Ontslijmd

18

Ontsuikeren

Het geheel of gedeeltelijk onttrekken van mono- en disachariden aan melasse of andere suikerhoudende stoffen door middel van een chemisch of een fysisch procedé

Ontsuikerd, gedeeltelijk ontsuikerd

19

Ontgifting

Procedé waarbij verontreinigende toxische stoffen worden vernietigd of in concentratie verlaagd

Ontgiftigd

20

Destillatie

Het fractioneren van vloeistoffen middels koken en het opvangen van de gecondenseerde stoom in een afzonderlijke houder

Gedestilleerd

21

Drogen

Het onttrekken van water door middel van een kunstmatig of een natuurlijk procedé

Gedroogd (zon of kunstmatig)

22

Inkuilen

Het opslaan van voedermiddelen in een silo, eventueel met toevoeging van conserveermiddelen, of met toepassing van anaerobe omstandigheden, eventueel met inkuiladditieven

Ingekuild

23

Evaporeren

Het verminderen van het watergehalte

Geëvaporeerd

24

Expansie

Thermisch procedé waarbij het interne watergehalte van het product met stoom wordt verhit, waardoor het product uiteenvalt

Geëxpandeerd of voorverstijfseld

25

Onttrekking

Het onttrekken van olie/vet middels persing

Schilfers/koek en olie/vet

26

Extraheren

Het onttrekken, met behulp van een organisch oplosmiddel, van vet of olie aan bepaalde grondstoffen, dan wel met behulp van een waterig oplosmiddel, van suiker of andere in water oplosbare bestanddelen

Schroot/meel en vet/olie, melasse/pulp en suiker of andere in water oplosbare bestanddelen

27

Extruderen

Thermisch procedé waarbij het interne watergehalte van het product met stoom wordt verhit, waardoor het product uiteenvalt in combinatie met specifieke vorming door het duwen van stoffen door gaatjes

Geëxtrudeerd

28

Gisting/Fermentatie

Procedé waarbij micro-organismen zoals bacteriën, schimmels of gisten worden geproduceerd of gebruikt op stoffen om de chemische samenstelling/eigenschappen ervan te wijzigen

Gegist/Gefermenteerd

29

Filteren

Het scheiden van een mengsel van vloeibare en vaste stoffen door de vloeistof door een poreus medium of membraan te gieten

Gefilterd

30

Vlokken

Het walsen van vochtig materiaal dat een hittebehandeling heeft ondergaan

Vlokken

31

Tot meel malen

Vermindering van de grootte van de partikels van droge graankorrels en vergemakkelijking van de scheiding in afzonderlijke fracties (hoofdzakelijk meel, zemelgrint en gries)

Meel, zemelgrint, nameel (10), gries

32

Fractionering

Het scheiden van fragmenten van voedermiddelen door ze te zeven en/of te behandelen met een luchtstroom die de lichte omhulseldelen afvoert

Gefractioneerd

33

Fragmentatie

Het in fragmenten breken van een voedermiddel

Gefragmenteerd

34

Frituren

Het bakken van voedermiddelen in olie of vet

Gefrituurd

35

Geleren

Procedé voor het vormen van een gel, d.w.z. een vaste geleiachtige stof die zacht en week of hard en onbuigzaam kan zijn, waarvoor gewoonlijk geleermiddelen worden gebruikt

Gegeleerd

36

Granulatie

Het behandelen van voedermiddelen ter verkrijging van een specifieke deeltjesgrootte en dikte

Gegranuleerd

37

Malen

Het verkleinen van de deeltjesgrootte van vaste voedermiddelen via een droog of nat procedé

Gemalen

38

Verhitten

Hittebehandelingen die onder specifieke omstandigheden worden toegepast

Verhit

39

Hydrogenering

Katalytisch proces met het oog op verzadiging van dubbele bindingen van oliën/vetten/vetzuren, uitgevoerd bij hoge temperatuur onder waterstofdruk, om gedeeltelijk of volledig verzadigde triglyceriden/vetzuren te verkrijgen, of met het oog op het verkrijgen van polyolen door reductie van carbonylgroepen van koolhydraten tot hydroxylgroepen

Gehydrogeneerd, gedeeltelijk gehydrogeneerd

40

Hydrolyse

Het verkleinen van de moleculaire grootte door een passende behandeling met water en hitte/druk, enzymen of een zuur/base

Gehydrolyseerd

41

Vloeibaar maken

De overgang van een vaste of gasvormige fase naar een vloeibare fase

Vloeibaar gemaakt

42

Weken

Het verkleinen van de grootte van voedermiddelen met behulp van mechanische middelen, vaak met behulp van water of andere vloeistoffen

Geweekt

43

Mouten

Het laten kiemen van graankorrels om in de natuur voorkomende enzymen te activeren die zetmeel tot vergistbare koolhydraten en proteïnen tot aminozuren en peptiden kunnen laten afbreken

Gemout

44

Smelten

Overgang van een vaste fase naar een vloeibare fase door middel van hitte

Gesmolten

45

Micronisatie

Het verkleinen van de gemiddelde diameter van de deeltjes van een vaste stof tot op micrometerschaal

Gemicroniseerd

46

Voorkoken

Het weken in water en onderwerpen aan een hittebehandeling zodat het zetmeel volledig wordt gegelatineerd, gevolgd door een droogprocédé

Voorgekookt

47

Pasteurisatie

Het verhitten tot een kritische temperatuur gedurende een bepaalde tijdsduur om schadelijke micro-organismen te vernietigen, gevolgd door een snelle afkoeling

Gepasteuriseerd

48

Pellen/Schillen

Het verwijderen van de schil/pel van vruchten en groenten

Gepeld/Geschild

49

Pelleteren

Het samenpersen met behulp van een matrijs

Pellet, gepelleteerd

50

Slijpen van rijst

Het verwijderen van vrijwel alle of een deel van de zemelen en kiemen van gedopte rijst.

Geslepen

51

Voorverstijfselen

Het modificeren van zetmeel om het zwelvermogen in koud water aanzienlijk te verhogen

Voorverstijfseld (11)

52

Persen  (12)

Het fysisch onttrekken van vloeistoffen zoals vet, olie, water of sap aan vaste stoffen

Schilfers/koek (bij oliehoudende producten)

Pulp, draf (bij vruchten enz.)

Geperste bietenpulp (bij suikerbieten)

53

Raffineren

Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van onzuiverheden of ongewenste bestanddelen door middel van een chemische of fysische behandeling

Geraffineerd, gedeeltelijk geraffineerd

54

Roosteren

Verhitting van voedermiddelen in droge toestand ter bevordering van de verteerbaarheid, verdieping van de kleur en/of vermindering van natuurlijk voorkomende antinutritieve factoren

Geroosterd

55

Pletten

Verkleining van de deeltjesgrootte door het voedermiddel, bv. graankorrels, tussen rollen te persen

Geplet

56

Pensbestendig maken

Procedé dat middels een fysische behandeling door middel van hitte, druk, stoom of een combinatie van dergelijke omstandigheden en/of met behulp van bv. aldehyden, lignosulfonaten, natriumhydroxide of organische zuren (zoals propion- of looizuur) de voedingsstoffen tegen afbraak in de pens helpt te beschermen

Met behulp van aldehyden pensbestendig gemaakte voedermiddelen mogen ten hoogste 0,12 % vrije aldehyden bevatten

Met behulp van [invullen zoals van toepassing] pensbestendig gemaakt

57

Zeven/Ziften

Scheiding van deeltjes van verschillende grootte door voedermiddelen door zeven te schudden of te gieten.

Gezeefd, gezift

58

Afromen

Het langs mechanische weg scheiden van de bovenste drijvende laag van een vloeistof, bv. melkvet

Afgeroomd

59

Snijden

Het in platte stukken snijden van voedermiddelen

Gesneden

60

Weken/zwellen

Het bevochtigen en verzachten van voedermiddelen, gewoonlijk zaden, om de kooktijd te verkorten, de zaadvliezen gemakkelijker te verwijderen, de opname van water te vergemakkelijken om het kiemproces te activeren of de concentratie van natuurlijk voorkomende antinutritieve factoren te verminderen

Gezwollen

61

Sproeidrogen

Het verlagen van het vochtgehalte van een vloeistof middels sproei- of nevelvorming van het voedermiddel ter vergroting van de oppervlak-gewichtsverhouding waar warme lucht doorheen wordt geblazen

Gesproeidroogd

62

Stomen

Procedé met gebruikmaking van stoom onder druk voor het verhitten en koken ter bevordering van de verteerbaarheid

Gestoomd

63

Toasten

Het verhitten met behulp van droge hitte, gewoonlijk toegepast op oliehoudende zaden, bv. ter vermindering of verwijdering van natuurlijk voorkomende antinutritieve factoren

Getoast

64

Ultrafiltratie

Het filteren van vloeistoffen via een membraan dat uitsluitend voor kleine moleculen doorlaatbaar is

Ultragefiltreerd

65

Ontkiemen

Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de kiemen uit gebroken granen

Ontkiemd

66

Infraroodmicronisering

Thermisch procedé met behulp van infraroodwarmte voor het koken en roosteren van granen, wortels, zaden en knollen en hun nevenproducten, doorgaans gevolgd door vlokken

Infraroodgemicroniseerd

67

Splitsen van oliën/vetten en gehydrogeneerde oliën/vetten

Chemisch proces van hydrolyse van vetten/oliën. Door het laten reageren van vetten/oliën met water, uitgevoerd bij hoge temperatuur en druk, kunnen in de hydrofobe fase ruwe vetzuren en in de hydrofiele fase ruwe glycerol („sweet water”) worden verkregen

Gesplitst

DEEL C

Lijst van voedermiddelen

1.   Granen en daarvan afgeleide producten

Nummer

Benaming

Omschrijving

Verplichte vermeldingen

1.1.1

Gerst

Korrels van Hordeum vulgare L. Het product kan pensbestendig zijn.

 

1.1.2

Gerst, voorverstijfseld

Product verkregen uit gemalen of gebroken gerst via een behandeling in vochtige, warme omstandigheden onder druk.

Zetmeel

1.1.3

Gerst, gebrand

Product verkregen door het roosteren van gerst, gedeeltelijk geroosterd met geringe kleur.

Zetmeel, indien > 10 %

Ruw eiwit, indien > 15 %

1.1.4

Gerstvlokken

Product verkregen door het stomen of infraroodmicroniseren en pletten van gepelde gerst. Het kan een kleine hoeveelheid gerstdoppen bevatten. Het kan pensbestendig zijn.

Zetmeel

1.1.5

Gerstvezel

Product verkregen door de productie van gerstzetmeel. Het bestaat uit deeltjes van het endosperm en voornamelijk uit celstof.

Ruwe celstof

Ruw eiwit, indien > 10 %

1.1.6

Gerstschillen

Product verkregen door de productie van ethanolzetmeel na het droog malen, ziften en schillen van gerstkorrels.

Ruwe celstof

Ruw eiwit, indien > 10 %

1.1.7

Gerstepelmeel/Gersteslijpmeel

Product dat wordt verkregen bij de verwerking van geschoonde en gepelde gerst tot gort, grutten of bloem. Het bestaat overwegend uit deeltjes van het endosperm en voorts uit fijne schildelen en enkele andere delen van de korrel.

Ruwe celstof

Zetmeel

1.1.8

Gersteiwitvoer

Gerstproduct verkregen door de scheiding van het zetmeel en de zemelen. Het bestaat hoofdzakelijk uit eiwitbestanddelen.

Ruw eiwit

1.1.9

Gersteiwitgries

Gerstproduct verkregen door de afscheiding van het zetmeel. Het bestaat hoofdzakelijk uit eiwitbestanddelen en deeltjes van het endosperm.

Vochtgehalte, indien < 45 % of > 60 %

Indien vochtgehalte < 45 %:

ruw eiwit

zetmeel

1.1.10

Gerstperssap

Gerstproduct verkregen door natte extractie van eiwit en zetmeel.

Ruw eiwit

1.1.11

Gerstzemelgrint

Product verkregen bij de bereiding van bloem uit geschoonde korrels gepelde gerst. Het bestaat overwegend uit deeltjes van de schil en uit korreldeeltjes waaruit het endosperm grotendeels is verwijderd.

Ruwe celstof

1.1.12

Vloeibaar gerstzetmeel

Secundaire zetmeelfractie bij de productie van zetmeel uit gerst.

Indien vochtgehalte < 50 %:

zetmeel

1.1.13

Brouwgerstvoermeel

Product verkregen bij het mechanisch zeven (scheiding op basis van grootte), bestaande uit ondermaatse gerstekorrels en fracties van gerstekorrels, die vóór het brouwprocedé zijn afgescheiden.

Ruwe celstof

Ruwe as indien > 2,2 %

1.1.14

Brouwgerst en moutkorrels

Product bestaande uit fracties van gerstekorrels en mout die tijdens de moutproductie zijn gescheiden.

Ruwe celstof

1.1.15

Brouwgerstdoppen

Product verkregen door het schonen van brouwgerst, bestaande uit fracties van doppen en korrels.

Ruwe celstof

1.1.16

Vaste gerstspoeling, nat

Product verkregen door de productie van ethanol uit gerst. Het bevat vaste griesfractie na distillatie.

Vochtgehalte, indien < 65 % of > 88 %

Indien vochtgehalte < 65 %:

ruw eiwit

1.1.17

Oplosbare gerstspoeling, nat

Product verkregen door de productie van ethanol uit gerst. Het bevat de oplosbare delen van de griesfractie na distillatie.

Vochtgehalte, indien < 45 % of > 70 %

Indien vochtgehalte < 45 %:

ruw eiwit

1.1.18

Mout  (13)

Product verkregen uit gekiemde granen, gedroogd, gemalen en/of geëxtraheerd.

 

1.1.19

Moutkiemwortels  (13)

Product verkregen door het kiemen van brouwgranen en het schonen van mout, bestaande uit kiemwortels, graankorrels, doppen en kleine gebroken gemoute graankorrels. Het kan gemalen zijn.

 

1.2.1

Maïs  (14)

Korrels van Zea mays L. ssp. mays. Het product kan pensbestendig zijn.

 

1.2.2

Maïsvlokken

Product verkregen door het stomen of infraroodmicroniseren en pletten van gepelde maïs. Het kan een kleine hoeveelheid maïsdoppen bevatten.

Zetmeel

1.2.3

Maïsgries

Product verkregen door de bereiding van bloem of griesmeel uit maïs. Het bestaat hoofdzakelijk uit delen van de schil en uit korreldeeltjes, waaruit minder endosperm is verwijderd dan bij maïszemelgrint. Het kan een geringe hoeveelheid maïskiemdeeltjes bevatten.

Ruwe celstof

Zetmeel

1.2.4

Maïszemelgrint

Product verkregen door de bereiding van bloem of griesmeel uit maïs. Het bestaat hoofdzakelijk uit delen van de schil en uit een geringe hoeveelheid maïskiemdeeltjes en aanhechtende deeltjes van het endosperm.

Ruwe celstof

1.2.5

Maïsspillen

Kern van een maïskolf. Het bevat niet-afgescheiden aarspillen, korrels en bladeren.

Ruwe celstof

Zetmeel

1.2.6

Maïsscreenings

Fractie van maïskorrels die door het ziften bij het in ontvangst nemen van het product zijn gescheiden.

 

1.2.7

Maïsvezel

Product verkregen door de bereiding van maïszetmeel. Het bestaat hoofdzakelijk uit vezels.

Vochtgehalte, indien < 50 % of > 70 %

Indien vochtgehalte < 50 %:

ruwe celstof

1.2.8

Maïsgluten

Product verkregen door de bereiding van maïszetmeel. Het bestaat hoofdzakelijk uit gluten verkregen bij het afscheiden van het zetmeel.

Vochtgehalte, indien < 70 % of > 90 %

Indien vochtgehalte < 70 %:

ruw eiwit

1.2.9

Maïsglutenvoer

Product verkregen tijdens de bereiding van maïszetmeel. Het bestaat uit zemelen en maïsperssap. Het product kan ook gebroken maïs en residuen van de extractie van olie uit maïskiemen bevatten. Andere producten afgeleid van zetmeel en van het raffineren of vergisten van zetmeelproducten mogen worden toegevoegd.

Vochtgehalte, indien < 40 % of > 65 %

Indien vochtgehalte < 40 %:

ruw eiwit

ruwe celstof

zetmeel

1.2.10

Maïskiemen

Product verkregen door de productie van griesmeel, bloem of zetmeel uit maïs. Het bestaat hoofdzakelijk uit maïskiemen, delen van de schil en deeltjes van het endosperm.

Vochtgehalte, indien < 40 % of > 60 %

Indien vochtgehalte < 40 %:

ruw eiwit

ruw vet

1.2.11

Maïskiemschilfers

Product verkregen door de winning van olie door persing uit verwerkte maïskiemen, en waaraan eventueel nog delen van het endosperm en de zaadhuid hechten.

Ruw eiwit

Ruw vet

1.2.12

Maïskiemschroot

Product verkregen door de winning van olie door extractie van verwerkte maïskiemen.

Ruw eiwit

1.2.13

Ruwe maïskiemolie

Product verkregen uit maïskiemen.

Ruw vet

1.2.14

Maïs, voorverstijfseld

Product verkregen uit gemalen of gebroken maïs via een behandeling in vochtige, warme omstandigheden onder druk.

Zetmeel

1.2.15

Maïskweekwater

Geconcentreerde vloeibare fractie verkregen bij het zwelprocedé van maïs.

Vochtgehalte, indien < 45 % of > 65 %

Indien vochtgehalte < 45 %:

ruw eiwit

1.2.16

Suikermaïskuilvoer

Bijproduct van de suikermaïsverwerkende industrie, bestaande uit spillen, doppen, basis van de korrels, gehakt en uitgelekt of geperst. Geproduceerd door het hakken van de spillen, doppen en bladeren van suikermaïs, inclusief de korrels.

Ruwe celstof

1.2.17

Gebroken ontkiemde maïs

Product verkregen door het ontkiemen van gebroken maïs. Het bestaat overwegend uit delen van het endosperm en kan een geringe hoeveelheid maïskiemen en deeltjes van de schil bevatten.

Ruwe celstof

Zetmeel

1.3.1

Gierst

Graankorrels van Panicum millaceum L.

 

1.4.1

Haver

Korrels van Avena sativa L. en andere gecultiveerde haversoorten.

 

1.4.2

Gepelde haver

Gepelde haverkorrels. Het kan met stoom behandeld zijn.

 

1.4.3

Havervlokken

Product verkregen door het stomen of infraroodmicroniseren en pletten van gepelde haver. Het kan een kleine hoeveelheid haverdoppen bevatten.

Zetmeel

1.4.4

Havergries

Product dat wordt verkregen bij de verwerking van geschoonde, gepelde haver tot havergrutten en meel. Het bestaat hoofdzakelijk uit haverzemelen en een geringe hoeveelheid endosperm.

Ruwe celstof

Zetmeel

1.4.5

Haverzemelen

Product verkregen bij de bereiding van bloem uit geschoonde korrels gepelde haver. Het bestaat overwegend uit deeltjes van de schil en uit korreldeeltjes waaruit het endosperm grotendeels is verwijderd.

Ruwe celstof

1.4.6

Haverdoppen

Product verkregen bij het ontdoppen van haverkorrels.

Ruwe celstof

1.4.7

Haver, voorverstijfseld

Product verkregen uit gemalen of gebroken haver via een behandeling in vochtige, warme omstandigheden onder druk.

Zetmeel

1.4.8

Havergrutten

Geschoonde haver waarvan de doppen verwijderd zijn.

Ruwe celstof

Zetmeel

1.4.9

Havermeel

Product verkregen door het malen van haverkorrels.

Ruwe celstof

Zetmeel

1.4.10

Voerhavermeel

Haverproduct met hoog zetmeelgehalte na het ontdoppen.

Ruwe celstof

1.4.11

Havervoermeel

Product dat wordt verkregen bij de verwerking van geschoonde, gepelde haver tot havergrutten en meel. Het bestaat hoofdzakelijk uit haverzemelen en een geringe hoeveelheid endosperm.

Ruwe celstof

1.5.1

Quinoazaadschroot

Geschoonde hele zaden van de quinoaplant (Chenopodium quinoa Willd.) waarvan de saponine in de buitenste laag van het zaad is onttrokken.

 

1.6.1

Breukrijst

Deel van de rijstkorrel van Oryza sativa L. met een lengte van minder dan drie vierde van een hele korrel. De rijst kan voorgekookt zijn.

Zetmeel

1.6.2

Geslepen rijst

Gedopte rijst waarvan de zemelen en de kiemen tijdens het slijpen bijna volledig zijn verwijderd. De rijst kan voorgekookt zijn.

Zetmeel

1.6.3

Voorverstijfselde rijst

Product dat door voorverstijfselen uit geslepen rijst of breukrijst wordt verkregen.

Zetmeel

1.6.4

Geëxtrudeerde rijst

Product verkregen door het extruderen van rijstmeel.

Zetmeel

1.6.5

Rijstvlokken

Product verkregen door het vlokken van voorverstijfselde rijstkorrels of gebroken korrels.

Zetmeel

1.6.6

Gedopte rijst

Padie (Oryza Sativa L.) waarvan alleen de dop is verwijderd. Deze kan voorgekookt zijn. Als gevolg van het doppen en de hantering kan een deel van de zemelen verloren gaan.

Zetmeel

Ruwe celstof

1.6.7

Gemalen voederrijst

Product verkregen door het malen van voederrijst die bestaat uit hetzij groene onrijpe dan wel krijtachtige korrels die door zeven bij de bereiding van gedopte rijst zijn verkregen, hetzij normaal gevormde gepelde, gevlekte of gele rijstkorrels.

Zetmeel

1.6.8

Rijstmeel

Product verkregen door het malen van geslepen rijst. De rijst kan voorgekookt zijn.

Zetmeel

1.6.9

Gedopte rijst, meel

Product verkregen door het malen van gedopte rijst. De rijst kan voorgekookt zijn.

Zetmeel

Ruwe celstof

1.6.10

Rijstevoermeel

Product verkregen tijdens het slijpen van rijst, hoofdzakelijk bestaande uit de buitenste lagen van de korrel (zaadhuid, zaadvlies, kern, aleuron) met een deel van de kiem. De rijst kan voorgekookt of geëxtrudeerd zijn.

Ruwe celstof

1.6.11

Calciumcarbonaathoudend rijstevoermeel

Product verkregen tijdens het slijpen van rijst, hoofdzakelijk bestaande uit de buitenste lagen van de korrel (zaadhuid, zaadvlies, kern, aleuron) met een deel van de kiem. Het mag ten hoogste 23 % calciumcarbonaat als technische hulpstof bevatten. De rijst kan voorgekookt zijn.

Ruwe celstof

Calciumcarbonaat

1.6.12

Ontvet rijstevoermeel

Rijstevoermeel verkregen na extractie van olie. Het product kan pensbestendig zijn.

Ruwe celstof

1.6.13

Rijstevoermeelolie

Olie gewonnen uit gestabiliseerd rijstevoermeel.

Ruw vet

1.6.14

Rijstgries

Product verkregen bij de productie van rijstbloem en zetmeel, verkregen door het droog of nat malen en zeven. Het bestaat hoofdzakelijk uit zetmeel, eiwit, vet en celstof. De rijst kan voorgekookt zijn. Mag ten hoogste 0,25 % natrium en ten hoogste 0,25 % sulfaat bevatten.

Zetmeel, indien > 20 %

Ruw eiwit, indien > 10 %

Ruw vet, indien > 5 %

Ruwe celstof

1.6.15

Calciumcarbonaathoudend rijstgries

Product verkregen tijdens het slijpen van rijst, hoofdzakelijk bestaande uit deeltjes van de aleuronlaag en het endosperm. Het mag ten hoogste 23 % calciumcarbonaat als technische hulpstof bevatten. De rijst kan voorgekookt zijn.

Zetmeel

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

Calciumcarbonaat

1.6.17

Rijstkiemen

Product verkregen tijdens het slijpen van rijst, hoofdzakelijk bestaande uit de kiemen.

Ruw vet

Ruw eiwit

1.6.18

Rijstkiemkoek

Het product dat achterblijft nadat de rijstkiemen zijn gebroken om de olie eruit te persen.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

1.6.20

Rijsteiwit

Product verkregen bij de productie van rijstzetmeel, verkregen door het nat malen, zeven, scheiden, concentreren en drogen.

Ruw eiwit

1.6.21

Vloeibaar rijstgries

Geconcentreerd vloeibaar product verkregen bij het nat malen en zeven van rijst.

Zetmeel

1.6.22

Rijst, voorverstijfseld

Product verkregen door het expanderen van rijstkorrels of gebroken korrels.

Zetmeel

1.6.23

Rijst, gegist

Product verkregen door gisting van rijst.

Zetmeel

1.6.24

Misvormde rijst, geslepen/Krijtachtige rijst, geslepen

Product verkregen tijdens het slijpen van rijst, hoofdzakelijk bestaande uit misvormde en/of krijtachtige en/of beschadigde, hele of gebroken korrels. Het kan voorgekookt zijn.

Zetmeel

1.6.25

Onrijpe rijst, geslepen

Product verkregen tijdens het slijpen van rijst, hoofdzakelijk bestaande uit onrijpe en/of krijtachtige korrels.

Zetmeel

1.7.1

Rogge

Graankorrels van Secale cereale L.

 

1.7.2

Roggevoerbloem

Product verkregen bij de bereiding van bloem uit geschoonde rogge. Het bestaat overwegend uit deeltjes van het endosperm en bevat ook fijne schildelen en enkele andere bestanddelen van de korrel.

Zetmeel

Ruwe celstof

1.7.3

Roggegries

Product verkregen bij de bereiding van bloem uit geschoonde rogge. Het bestaat overwegend uit deeltjes van de schil, voor het overige uit bestanddelen van de korrel, die niet zo vergaand van endosperm ontdaan zijn als bij roggezemelgrint.

Zetmeel

Ruwe celstof

1.7.4

Roggezemelgrint

Product verkregen bij de bereiding van bloem uit geschoonde rogge. Het bestaat overwegend uit deeltjes van de schil en uit korreldeeltjes waaruit het endosperm grotendeels is verwijderd.

Zetmeel

Ruwe celstof

1.8.1

Sorghum; [Milo]

Graankorrels/zaden van Sorghum bicolor (L.) Moench.

 

1.8.2

Witte sorghum

Graankorrels van witte Sorghum.

 

1.8.3

Sorghumglutenvoer

Gedroogd product verkregen bij de scheiding van sorghumzetmeel. Het bestaat hoofdzakelijk uit zemelen en een geringe hoeveelheid gluten. Het product kan ook gedroogde residuen van weekwater bevatten en er kunnen kiemen aan toegevoegd zijn.

Ruw eiwit

1.9.1

Spelt

Korrels van spelt Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum.

 

1.9.2

Speltzemelen

Product verkregen door de bereiding van speltbloem. Het bestaat hoofdzakelijk uit delen van de schil en uit een geringe hoeveelheid speltkiemdeeltjes en aanhechtende deeltjes van het endosperm.

Ruwe celstof

1.9.3

Speltdoppen

Product verkregen bij het ontdoppen van speltkorrels.

Ruwe celstof

1.9.4

Speltgries

Product verkregen bij de verwerking van geschoonde en ontdopte spelt tot speltbloem. Het bestaat overwegend uit deeltjes van het endosperm en voorts uit fijne schildelen en enkele andere delen van de korrel.

Ruwe celstof

Zetmeel

1.10.1

Triticale

Graankorrels van de Triticum X Secale cereale L. hybride.

 

1.11.1

Tarwe

Graankorrels van Triticum aestivum L., Triticum durum Dosf. en van andere gecultiveerde tarwesoorten. Het product kan pensbestendig zijn.

 

1.11.2

Tarwekiemwortels

Product verkregen door het kiemen van brouwtarwe en het schonen van mout, bestaande uit kiemwortels, graankorrels, doppen en kleine gebroken gemoute tarwekorrels.

 

1.11.3

Tarwe, voorverstijfseld

Product verkregen uit gemalen of gebroken tarwe via een behandeling in vochtige, warme omstandigheden onder druk.

Zetmeel

1.11.4

Tarwevoerbloem

Product verkregen bij de bereiding van bloem uit geschoonde tarwekorrels of ontdopte spelt. Het bestaat overwegend uit deeltjes van het endosperm en voorts uit fijne schildelen en enkele andere delen van de korrel.

Ruwe celstof

Zetmeel

1.11.5

Tarwevlokken

Product verkregen door het stomen of infraroodmicroniseren en pletten van gepelde tarwe. Het kan een kleine hoeveelheid tarwedoppen bevatten. Het product kan pensbestendig zijn.

Ruwe celstof

Zetmeel

1.11.6

Tarwevoer

Product verkregen bij de bereiding van bloem of mout uit geschoonde tarwekorrels of ontdopte spelt. Het bestaat overwegend uit deeltjes van de schil en voorts uit korreldeeltjes waaruit minder endosperm is verwijderd dan bij tarwegries.

Ruwe celstof

1.11.7

Tarwezemelgrint  (15)

Product verkregen bij de bereiding van bloem of mout uit geschoonde tarwekorrels of ontdopte spelt. Het bestaat overwegend uit deeltjes van de schil en uit korreldeeltjes waaruit het endosperm grotendeels is verwijderd.

Ruwe celstof

1.11.8

Gemoute gegiste tarwedeeltjes

Product verkregen door een gecombineerd procedé van het mouten en gisten van tarwe en tarwezemelgrint. Het product wordt vervolgens gedroogd en gemalen.

Zetmeel

Ruwe celstof

1.11.10

Tarwevezel

Vezel verkregen bij de verwerking van tarwe. Het bestaat hoofdzakelijk uit vezels.

Vochtgehalte, indien < 60 % of > 80 %

Indien vochtgehalte < 60 %:

ruwe celstof

1.11.11

Tarwekiemen

Product verkregen bij de bereiding van bloem, dat overwegend bestaat uit al dan niet geplette tarwekiemen, waaraan eventueel nog delen van het endosperm en van de schil hechten.

Ruw eiwit

Ruw vet

1.11.12

Tarwekiemen, gegist

Product verkregen door het gisten van tarwekiemen, met geïnactiveerde micro-organismen.

Ruw eiwit

Ruw vet

1.11.13

Tarwekiemschilfers

Product verkregen door de winning van olie door persing uit de kiemen van tarwe (Triticum aestivum L., Triticum durum Dosf. en andere gecultiveerde tarwesoorten en ontdopte spelt (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)), waaraan eventueel nog delen van het endosperm en de zaadhuid hechten.

Ruw eiwit

1.11.15

Tarwe-eiwit

Tijdens de productie van zetmeel of ethanol geëxtraheerd tarwe-eiwit, eventueel gedeeltelijk gehydrolyseerd.

Ruw eiwit

1.11.16

Tarweglutenvoer

Product verkregen door de bereiding van tarwezetmeel en gluten. Het bestaat uit gries waarvan de kiemen eventueel gedeeltelijk zijn verwijderd. Tarweperssap, gebroken tarwe en andere producten afgeleid van zetmeel en het raffineren of vergisten van zetmeelproducten mogen toegevoegd zijn.

Vochtgehalte, indien < 45 % of > 60 %

Indien vochtgehalte < 45 %:

ruw eiwit

zetmeel

1.11.18

Vitaal tarwegluten

Tarwe-eiwit gekenmerkt door een hoge visco-elasticiteit indien gehydrateerd, met minimaal 80 % eiwit (N × 6,25) en maximaal 2 % as in droge stof.

Ruw eiwit

1.11.19

Vloeibaar tarwezetmeel

Product verkregen bij de productie van zetmeel/glucose en gluten uit tarwe.

Vochtgehalte, indien < 65 % of > 85 %

Indien vochtgehalte < 65 %:

zetmeel

1.11.20

Eiwithoudend tarwezetmeel, gedeeltelijk ontsuikerd

Product verkregen bij de productie van tarwezetmeel, hoofdzakelijk bestaande uit gedeeltelijk ontsuikerd zetmeel, oplosbare eiwitten en andere oplosbare delen van het endosperm.

Ruw eiwit

Zetmeel

Totaal suikers (als sacharose)

1.11.21

Tarweperssap

Tarweproduct verkregen door natte extractie van eiwit en zetmeel. Kan gehydrolyseerd zijn.

Vochtgehalte, indien < 55 % of > 85 %

Indien vochtgehalte < 55 %:

ruw eiwit

1.11.22

Tarwegistconcentraat

Nat bijproduct dat vrijkomt na gisting van tarwezetmeel voor de productie van alcohol.

Vochtgehalte, indien < 60 % of > 80 %

Indien vochtgehalte < 60 %:

ruw eiwit

1.11.23

Brouwtarwevoermeel

Product verkregen bij het mechanisch zeven (scheiding op basis van grootte), bestaande uit ondermaatse tarwekorrels en fracties van tarwekorrels die vóór het brouwprocedé zijn gescheiden.

Ruwe celstof

1.11.24

Brouwtarwe en moutkorrels

Product bestaande uit fracties van tarwekorrels en mout die tijdens de moutproductie zijn gescheiden.

Ruwe celstof

1.11.25

Brouwtarwedoppen

Product verkregen door het schonen van brouwtarwe, bestaande uit fracties van doppen en korrels.

Ruwe celstof

1.12.2

Graanbloem  (16)

Bloem verkregen door het malen van graan.

Zetmeel

Ruwe celstof

1.12.3

Graaneiwitconcentraat  (16)

Geconcentreerd en gedroogd product verkregen uit graan na onttrekking van het zetmeel door middel van gisting.

Ruw eiwit

1.12.4

Graankorrelvoermeel  (16)

Producten verkregen bij het mechanisch zeven (scheiding op basis van grootte), bestaande uit kleine graankorrels en fracties van korrels, eventueel gekiemd, die vóór de verdere verwerking van de korrel zijn gescheiden. De producten bevatten meer ruwe celstof (bv. doppen) dan de niet-gefractioneerde granen.

Ruwe celstof

1.12.5

Graankiemen  (16)

Product verkregen bij de bereiding van bloem en de productie van zetmeel, dat overwegend bestaat uit al dan niet geplette graankiemen, waaraan eventueel nog delen van het endosperm en van de schil hechten.

Ruw eiwit

Ruw vet

1.12.6

Graanbostelsiroop  (16)

Graanproduct verkregen door het evaporeren van het concentraat van de bostel na gisting en distillatie van graan gebruikt bij de productie van alcohol uit granen.

Vochtgehalte, indien < 45 % of > 70 %

Indien vochtgehalte < 45 %:

ruw eiwit

1.12.7

Graanbostel  (16)

Vochtig product verkregen als de vaste fractie door het centrifugeren en/of filteren van de bostel uit gegiste en gedistilleerde granen gebruikt bij de productie van alcohol uit granen.

Vochtgehalte, indien < 65 % of > 88 %

Indien vochtgehalte < 65 %:

ruw eiwit

1.12.8

Concentrated Distillers Solubles  (16)

Vochtig product verkregen door de productie van alcohol door het vergisten en distilleren van een beslag van tarwe en suikerstroop nadat eerst de zemelen en gluten zijn afgescheiden. Kan dode cellen en/of delen van de bij de gisting gebruikte micro-organismen bevatten.

Vochtgehalte, indien < 65 % of > 88 %

Indien vochtgehalte < 65 %:

ruw eiwit, indien > 10 %

1.12.9

Distillers’ grains and solubles  (16)

Product verkregen bij de productie van alcohol door het vergisten en distilleren van een beslag van granen en/of andere zetmeelhoudende en suikerbevattende producten. Kan dode cellen en/of delen van de bij de gisting gebruikte micro-organismen bevatten. Mag 2 % sulfaat bevatten. Het product kan pensbestendig zijn.

Vochtgehalte, indien < 60 % of > 80 %

Indien vochtgehalte < 60 %:

ruw eiwit

1.12.10

Gedroogde spoeling

Product van de alcoholdistilleerderij verkregen door het drogen van vaste residuen van gegiste granen. Het product kan pensbestendig zijn.

Ruw eiwit

1.12.11

Donkere gedroogde spoeling; (16) [Distillers’ dried grains and solubles]  (16)

Product van de alcoholdistilleerderij, verkregen door het drogen van de vaste residuen van gegiste granen, waaraan een deel van de spoelingsiroop of de geëvaporeerde draf is toegevoegd. Het product kan pensbestendig zijn.

Ruw eiwit

1.12.12

Bierbostel  (16)

Product van de brouwerij, samengesteld uit de residuen van gemoute en ongemoute granen en andere zetmeelhoudende producten, eventueel met hopproducten. Standaard in vochtige vorm verhandeld, maar mag ook in droge vorm worden verkocht Mag ten hoogste 0,3 %, dimethylpolysiloxaan bevatten, mag ten hoogste 1,5 % enzymen bevatten, mag ten hoogste 1,8 % bentoniet bevatten.

Vochtgehalte, indien < 65 % of > 88 %

Indien vochtgehalte < 65 %:

ruw eiwit

1.12.13

Draf  (16)

Vast product van de graanwhiskyproductie. Het bestaat uit de residuen van de extractie van gemout graan met heet water. Standaard in vochtige vorm verkocht, nadat het extract met behulp van zwaartekracht is onttrokken.

Vochtgehalte, indien < 65 % of > 88 %

Indien vochtgehalte < 65 %:

ruw eiwit

1.12.14

Maischefiltergranen

Vast product verkregen door de productie van bier, moutextract en whisky spirit. Het bestaat uit residuen van de extractie van gemalen mout met heet water en eventueel andere suiker- of zetmeelrijke toevoegsels. Standaard in vochtige vorm verkocht, nadat het extract door persen is onttrokken.

Vochtgehalte, indien < 65 % of > 88 %

Indien vochtgehalte < 65 %:

ruw eiwit

1.12.15

Spoeling

Het product dat achterblijft in de kolf na de eerste (draf-)distillatie van een moutdistilleerderij.

Ruw eiwit, indien > 10 %

1.12.16

Spoelingsiroop

Product verkregen na de eerste (draf-)distillatie van een moutdistilleerderij, geproduceerd door het evaporeren van de spoeling die in de kolf achterblijft.

Vochtgehalte, indien < 45 % of > 70 %

Indien vochtgehalte < 45 %:

ruw eiwit


2.   Oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten

Nummer

Benaming

Omschrijving

Verplichte vermeldingen

2.1.1

Babassusschilfers [Babassuskoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit Orbignya-variëteiten van babassupalmnoten.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

2.2.1

Vlashuttentutzaad

Zaden van Camelina sativa L. Crantz.

 

2.2.2

Vlashuttentutschilfers [Vlashuttentutkoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit vlashuttentutzaden.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

2.2.3

Vlashuttentutschroot [Vlashuttentutmeel]

Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte hittebehandeling van vlashuttentutschilfers.

Ruw eiwit

2.3.1

Cacaodoppen

Zaadhuiden van de gedroogde en geroosterde cacaobonen Theobroma cacao L.

Ruwe celstof

2.3.2

Cacaoschillen

Product verkregen door de verwerking van cacaobonen.

Ruwe celstof

Ruw eiwit

2.3.3

Cacaoschroot [Cacaomeel] van gedeeltelijk ontdopte bonen

Product verkregen door de winning van olie door extractie uit gedroogde en geroosterde, gedeeltelijk ontdopte cacaobonen Theobroma cacao L.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

2.4.1

Kokosschilfers [Kokoskoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit het gedroogde, door de zaadhuid bedekte endosperm van het zaad van de kokospalm Cocos nucifera L.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

2.4.2

Gehydrolyseerde kokosschilfers [kokoskoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing en enzymatische hydrolyse van het gedroogde, door de zaadhuid bedekte endosperm van het zaad van de kokospalm Cocos nucifera L.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

2.4.3

Kokosschroot [Kokosmeel]

Product verkregen door de winning van olie door extractie uit het gedroogde, door de zaadhuid bedekte endosperm van het zaad van de kokospalm.

Ruw eiwit

2.5.1

Katoenzaad

Zaden van de katoenplant Gossypium spp. die van zaadpluis zijn ontdaan. Het product kan pensbestendig zijn.

 

2.5.2

Katoenzaadschroot [Katoenzaadmeel] van gedeeltelijk ontdopt zaad

Product verkregen door de winning van olie door extractie uit de van zaadpluis ontdane en gedeeltelijk ontdopte zaden van de katoenplant (maximumgehalte aan ruwe celstof: 22,5 % in de droge stof). Het product kan pensbestendig zijn.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

2.5.3

Katoenzaadschilfers [Katoenzaadkoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit de van zaadpluis ontdane zaden van de katoenplant.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

Ruw vet

2.6.1

Grondnotenschilfers [Grondnotenkoek] van gedeeltelijk ontdopt zaad

Product verkregen door de winning van olie door persing uit de gedeeltelijk ontdopte vruchten van de grondnoot Arachis hypogaea L. en andere Arachis-soorten

(maximumgehalte aan ruwe celstof: 16 % in de droge stof).

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

2.6.2

Grondnotenschroot [Grondnotenmeel] van gedeeltelijk ontdopt zaad

Product verkregen door de winning van olie door extractie uit de gedeeltelijk ontdopte vruchten van de grondnoot (maximumgehalte aan ruwe celstof: 16 % in de droge stof).

Ruw eiwit

Ruwe celstof

2.6.3

Grondnotenschilfers [Grondnotenkoek] van ontdopt zaad

Product verkregen door de winning van olie door persing uit de ontdopte vruchten van de grondnoot.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

2.6.4

Grondnotenschroot [Grondnotenmeel] van ontdopt zaad

Product verkregen door de winning van olie door extractie uit de ontdopte vruchten van de grondnoot.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

2.7.1

Kapokschilfers [Kapokkoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit zaden van kapok (Ceiba pentadra L. Gaertn.).

Ruw eiwit

Ruwe celstof

2.8.1

Lijnzaad

Zaden van vlas Linum usitatissimum L. (botanische zuiverheidsgraad: minimaal 93 %) als heel, geplet of gemalen lijnzaad. Het kan pensbestendig zijn.

 

2.8.2

Lijnzaadschilfers [Lijnzaadkoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit lijnzaad (botanische zuiverheidsgraad: minimaal 93 %).

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

2.8.3

Lijnzaadschroot [Lijnzaadmeel]

Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte hittebehandeling van lijnzaadschilfers. Het kan pensbestendig zijn.

Ruw eiwit

2.8.4

Lijnzaadschilfervoer [Lijnzaadkoekvoer]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit lijnzaad (botanische zuiverheidsgraad: minimaal 93 %). Mag ten hoogste 1 % gebruikte bleekaarde en filtreerstof (bv. diatomeeënaarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen bevatten.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

2.8.5

Lijnzaadschrootvoer [Lijnzaadmeelvoer]

Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte hittebehandeling van lijnzaadschilfers. Mag ten hoogste 1 % gebruikte bleekaarde en filtreerstof (bv. diatomeeënaarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen bevatten. Het product kan pensbestendig zijn.

Ruw eiwit

2.9.1

Mosterdzemelen

Product verkregen door de bereiding van mosterd (Brassica juncea L.). Het bestaat uit deeltjes van de schil en uit korreldeeltjes.

Ruwe celstof

2.9.2

Mosterdpulp

Product verkregen door de extractie van vluchtige mosterdolie uit mosterdzaden.

Ruw eiwit

2.10.1

Nigerzaad

Zaad van de nigerplant Guizotia abyssinica (L.F.) Cass.

 

2.10.2

Nigerzaadschilfers [Nigerzaadkoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit nigerzaad (in HCl onoplosbare as: maximaal 3,4 %).

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

2.11.1

Olijfschroot [Olijfmeel]

Product verkregen door de winning van olie door extractie van uitgeperste olijven Olea europaea L., waaruit delen van de pit zoveel mogelijk zijn verwijderd.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

Ruw vet

2.11.2

Ontvet olijfschrootvoer [olijfmeelvoer]

Product verkregen door de winning van olijfolie door extractie en geschikte hittebehandeling van olijfschrootschilfers die zo veel mogelijk van delen van de pit zijn gescheiden. Mag ten hoogste 1 % gebruikte bleekaarde en filtreerstof (bv. diatomeeënaarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen bevatten.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

2.11.3

Ontvet olijfschroot [olijfmeel]

Product verkregen door de winning van olijfolie door extractie en geschikte hittebehandeling van olijfschrootschilfers die zo veel mogelijk van delen van de pit zijn gescheiden.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

2.12.1

Palmpitschilfers [Palmpitkoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit de zoveel mogelijk van de steenschaal ontdane zaden van de volgende soorten oliepalm: Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.).

Ruw eiwit

Ruwe celstof

Ruw vet

2.12.2

Palmpitschroot [Palmpitmeel]

Product verkregen door de winning van olie door extractie uit de zoveel mogelijk van de steenschaal ontdane zaden van de oliepalm.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

2.13.1

Pompoenzaad

Zaad van Cucurbita pepo L. en planten van het geslacht Cucurbita

 

2.13.2

Pompoenzaadschilfers [Pompoenzaadkoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing van zaad van Cucurbita pepo en planten van het geslacht Cucurbita.

Ruw eiwit

Ruw vet

2.14.1

Kool- en raapzaad  (17)

Zaden van koolzaad Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., van Indische sarson Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz en van raapzaad Brassica rapa L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Botanische zuiverheidsgraad: minimaal 94 %. Het product kan pensbestendig zijn.

 

2.14.2

Kool- en raapzaadschilfers [Kool- en raapzaadkoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit kool- en raapzaad. Het product kan pensbestendig zijn.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

2.14.3

Kool- en raapzaadschroot [Kool- en raapzaadmeel]

Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte hittebehandeling van kool- en raapzaadschilfers. Het product kan pensbestendig zijn.

Ruw eiwit

2.14.4

Kool- en raapzaad, geëxtrudeerd

Product verkregen uit heel kool- en raapzaad via een behandeling in vochtige, warme omstandigheden onder druk met toegenomen zetmeelverstijfseling. Het product kan pensbestendig zijn.

Ruw eiwit

Ruw vet

2.14.5

Kool- en raapzaadeiwitconcentraat

Product verkregen door de winning van olie door de afscheiding van het eiwitbestanddeel van kool- en raapzaadschilfers of kool- en raapzaad.

Ruw eiwit

2.14.6

Kool- en raapzaadschilfervoer [Kool- en raapzaadkoekvoer]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit kool- en raapzaad. Mag ten hoogste 1 % gebruikte bleekaarde en filtreerstof (bv. diatomeeënaarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen bevatten. Het product kan pensbestendig zijn.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

2.14.7

Kool- en raapzaadschrootvoer [Kool- en raapzaadmeelvoer]

Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte hittebehandeling van kool- en raapzaadschilfers. Mag ten hoogste 1 % gebruikte bleekaarde en filtreerstof (bv. diatomeeënaarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen bevatten. Het product kan pensbestendig zijn.

Ruw eiwit

2.15.1

Saffloerzaad

Saffloerzaad Carthamus tinctorius L.

 

2.15.2

Saffloerzaadschroot [Saffloerzaadmeel], gedeeltelijk ontdopt

Product verkregen door de winning van olie door extractie uit gedeeltelijk ontdopt saffloerzaad.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

2.15.3

Saffloerschillen

Product verkregen bij het schillen van saffloerzaad.

Ruwe celstof

2.16.1

Sesamzaad

Zaad van Sesamum indicum L.

 

2.17.1

Sesamzaad, gedeeltelijk ontdopt

Product verkregen door de winning van olie door het gedeeltelijk ontdoppen van de zaden.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

2.17.2

Sesamdoppen

Product verkregen bij het schillen van sesamzaad.

Ruwe celstof

2.17.3

Sesamschilfers [Sesamkoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit sesamzaad (in HCl onoplosbare as: maximaal 5 %).

Ruw eiwit

Ruwe celstof

Ruw vet

2.18.1

Getoaste sojabonen

Sojabonen (Glycine max. L. Merr.) die een passende hittebehandeling hebben ondergaan (ureaseactiviteit: maximaal 0,4 mg N/g × min.). Het product kan pensbestendig zijn.

 

2.18.2

Sojaschilfers [Sojakoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit sojazaad.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

2.18.3

Sojaschroot [Sojameel]

Product verkregen door de winning van olie door extractie uit sojabonen die een passende hittebehandeling hebben ondergaan (ureaseactiviteit: maximaal 0,4 mg N/g × min.).

Het product kan pensbestendig zijn.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

indien > 8 % in droge stof

2.18.4

Sojaschroot [Sojameel], ontdopt

Product verkregen door de winning van olie door extractie uit ontdopte sojabonen die een passende hittebehandeling hebben ondergaan (ureaseactiviteit: maximaal 0,5 mg N/g × min.). Het product kan pensbestendig zijn.

Ruw eiwit

2.18.5

Soja(bonen)doppen

Product verkregen bij het ontdoppen van sojabonen.

Ruwe celstof

2.18.6

Sojabonen, geëxtrudeerd

Product verkregen uit sojabonen via een behandeling in vochtige, warme omstandigheden onder druk met toegenomen zetmeelverstijfseling. Het product kan pensbestendig zijn.

Ruw eiwit

Ruw vet

2.18.7

Soja-eiwitconcentraat

Product dat wordt verkregen uit geschilde sojabonen waaruit het vet is geëxtraheerd, na gisting of een tweede extractie om het gehalte aan andere oplosbare bestanddelen dan eiwitten te verlagen.

Ruw eiwit

2.18.8

Sojabonenpulp; [sojabonenpasta]

Product dat wordt verkregen tijdens extractie van sojabonen voor voedselbereiding.

Ruw eiwit

2.18.9

Sojaboonmelasse

Product verkregen tijdens de verwerking van sojabonen.

Ruw eiwit

Ruw vet

2.18.10

Bijproduct van de bereiding van sojabonen

Product verkregen bij de verwerking van sojabonen voor de verkrijging van sojaboonvoedselpreparaten.

Ruw eiwit

2.18.11

Sojabonen

Sojabonen (Glycine max L. Merr.).

Ureaseactiviteit indien > 0,4 mg N/g × min

2.18.12

Sojabonen, vlokken

Product verkregen door het stomen of infraroodmicroniseren en pletten van ontdopte sojabonen (ureaseactiviteit: maximaal 0,4 mg N/g × min.).

Ruw eiwit

2.18.13

Sojaschrootvoer [Sojameelvoer]

Product verkregen door de winning van olie door extractie uit sojabonen die een passende hittebehandeling hebben ondergaan. (ureaseactiviteit: maximaal 0,4 mg N/g × min.). Mag ten hoogste 1 % gebruikte bleekaarde en filtreerstof (bv. diatomeeënaarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen bevatten. Het product kan pensbestendig zijn.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

indien > 8 % in droge stof

2.18.14

Sojaschrootvoer [Sojameelvoer], ontdopt

Product verkregen door de winning van olie door extractie uit ontdopte sojabonen die een passende hittebehandeling hebben ondergaan (ureaseactiviteit: maximaal 0,5 mg N/g × min.). Mag ten hoogste 1 % gebruikte bleekaarde en filtreerstof (bv. diatomeeënaarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen bevatten. Het product kan pensbestendig zijn.

Ruw eiwit

2.19.1

Zonnebloemzaad

Zaad van de zonnebloem Helianthus annuus L. Het kan pensbestendig zijn.

 

2.19.2

Zonnebloemzaadschilfers [Zonnebloemzaadkoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit zaad van zonnebloemen.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

2.19.3

Zonnebloemzaadschroot [Zonnebloemzaadmeel]

Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte hittebehandeling van zonnebloemzaadschilfers. Het product kan pensbestendig zijn.

Ruw eiwit

2.19.4

Zonnebloemzaadschroot [Zonnebloemzaadmeel], ontdopt

Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte hittebehandeling van schilfers van zonnebloemzaden waarvan de doppen gedeeltelijk of volledig zijn verwijderd. Maximumgehalte aan ruwe celstof: 27,5 % in de droge stof.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

2.19.5

Zonnebloemzaadschillen

Product verkregen bij het schillen van zonnebloemzaad.

Ruwe celstof

2.19.6

Zonnebloemzaadschrootvoer [Zonnebloemzaadmeelvoer]

Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte hittebehandeling van zonnebloemzaadschilfers. Mag ten hoogste 1 % gebruikte bleekaarde en filtreerstof (bv. diatomeeënaarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen bevatten. Het product kan pensbestendig zijn.

Ruw eiwit

2.19.7

Zonnebloemzaadschrootvoer [Zonnebloemzaadmeelvoer], ontdopt

Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte hittebehandeling van schilfers van zonnebloemzaden waarvan de doppen gedeeltelijk of volledig zijn verwijderd. Mag ten hoogste 1 % gebruikte bleekaarde en filtreerstof (bv. diatomeeënaarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen bevatten. Maximumgehalte aan ruwe celstof: 27,5 % in de droge stof.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

2.20.1

Plantaardige oliën en vetten  (18)

Oliën en vetten uit gewassen (uitgezonderd ricinusolie van de ricinusplant); ze kunnen ontgomd, geraffineerd en/of gehydrogeneerd zijn.

Vochtgehalte, indien > 1 %

2.21.1

Ruwe lecithinen

Product verkregen bij het ontgommen van ruwe olie uit oliehoudende zaden en oliehoudende vruchten met water. Citroenzuur, fosforzuur of natriumhydroxide mogen tijdens het ontgommen van de ruwe olie worden toegevoegd.

 

2.22.1

Hennepzaad

Gecontroleerd hennepzaad Cannabis sativa L. met maximaal THC-gehalte volgens de EU-wetgeving.

 

2.22.2

Hennepschilfers [Hennepkoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit hennepzaad.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

2.22.3

Hennepolie

Product verkregen door de winning van olie door persing uit hennepplanten en -zaad.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

2.23.1

Papaverzaad

Zaden van Papaver somniferum L.

 

2.23.2

Papaverschroot [Papavermeel]

Product verkregen door de winning van olie door extractie uit de schilfers van papaverzaad.

Ruw eiwit


3.   Zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten

Nummer

Benaming

Omschrijving

Verplichte vermeldingen

3.1.1

Bonen, getoast

Zaden van Phaseolus spp. of Vigna spp. die een geschikte hittebehandeling hebben ondergaan. Het product kan pensbestendig zijn.

 

3.1.2

Boneneiwitconcentraat

Product verkregen uit het afgescheiden bonenvruchtwater, tijdens de productie van zetmeel.

Ruw eiwit

3.2.1

Johannesbrood, gedroogd

Gedroogde vruchten van de johannesbroodboom Ceratonia siliqua L.

Ruwe celstof

3.2.3

Johannesbroodpitmeel, gedroogd

Product verkregen door het malen van gedroogde, van de zaden ontdane vruchten (peulen) van de johannesbroodboom.

Ruwe celstof

3.2.4

Gedroogd johannesbroodschroot, gemicroniseerd

Product verkregen door micronisatie van gedroogde, van de zaden ontdane vruchten van de johannesbroodboom.

Ruwe celstof

Totaal suikers (als sacharose)

3.2.5

Johannesbroodkiemen

Kiemen van het johannesbrood van de johannesbroodboom.

Ruw eiwit

3.2.6

Johannesbroodkiemen, schilfers [koek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit johannesbroodkiemen.

Ruw eiwit

3.2.7

Sint-jansbrood (pit)

Zaad van de johannesbroodboom.

Ruwe celstof

3.3.1

Kikkererwten

Zaden van Cicer arietinum L.

 

3.4.1

Linzenwikke

Zaden van Ervum ervilia L.

 

3.5.1

Fenegriekzaden

Zaad van de fenegriek (Trigonella foenum-graecum).

 

3.6.1

Guarschroot [Guarmeel]

Product verkregen na extractie van het bindmiddel uit de zaden van Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

Ruw eiwit

3.6.2

Guarkiemschroot [Guarkiemmeel]

Product verkregen door extractie van het bindmiddel uit de kiemen van de zaden van guarbonen.

Ruw eiwit

3.7.1

Paardenbonen

Zaden van Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. en var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.7.2

Paardenbonenvlokken

Product verkregen door het stomen of infraroodmicroniseren en pletten van gepelde paardenbonen.

Zetmeel

Ruw eiwit

3.7.3

Paardenbonenschillen; [Schillen van veldbonen]

Product verkregen bij het schillen van paardenboonzaden, hoofdzakelijk bestaande uit uitwendige omhulsels.

Ruwe celstof

Ruw eiwit

3.7.4

Paardenbonen, geschild

Product verkregen bij het schillen van paardenboonzaden, hoofdzakelijk bestaande uit de kernen van paardenbonen.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

3.7.5

Paardenboneneiwit

Product verkregen door maling en luchtscheiding van paardenbonen.

Ruw eiwit

3.8.1

Linzen

Zaden van Lens culinaris a.o. Medik.

 

3.8.2

Linzenschillen

Product verkregen bij het schillen van linzenzaad.

Ruwe celstof

3.9.1

Zoete lupinen

Zaden van Lupinus spp. met een laag bitterstofgehalte.

 

3.9.2

Zoete lupinen, geschild

Geschilde lupinezaden.

Ruw eiwit

3.9.3

Lupinevlies; [Lupineschillen]

Product verkregen bij het schillen van lupinezaden, hoofdzakelijk bestaande uit uitwendige omhulsels.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

3.9.4

Lupinepulp

Product verkregen na de extractie van bestanddelen van lupine.

Ruwe celstof

3.9.5

Lupinegries

Product verkregen bij de productie van lupinebloem uit lupine. Het bestaat overwegend uit deeltjes van de zaadlob en in mindere mate uit de schillen van erwten.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

3.9.6

Lupine-eiwit

Product verkregen uit het afgescheiden lupinevruchtwater, tijdens de productie van zetmeel of na maling en luchtscheiding.

Ruw eiwit

3.9.7

Lupine-eiwitschroot

Product verkregen bij lupineverwerking voor de productie van schroot met een hoog eiwitgehalte.

Ruw eiwit

3.10.1

Mungobonen

Bonen van Vigna radiata L.

 

3.11.1

Erwten

Zaden van Pisum spp. Het product kan pensbestendig zijn.

 

3.11.2

Erwtenzemelen

Product verkregen tijdens de productie van erwtenbloem. Het bestaat overwegend uit de schillen die afgescheiden worden bij het schillen en schonen van de erwten.

Ruwe celstof

3.11.3

Erwtenvlokken

Product verkregen door het stomen of infraroodmicroniseren en pletten van geschilde erwtenzaden.

Zetmeel

3.11.4

Erwtenbloem

Product verkregen bij het malen van erwten.

Ruw eiwit

3.11.5

Erwtenschillen

Product verkregen bij de productie van erwtenbloem uit erwten. Het bestaat overwegend uit de schillen die afgescheiden worden bij het schillen en schonen en in mindere mate het endosperm.

Ruwe celstof

3.11.6

Erwten, geschild

Geschilde erwtenzaden.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

3.11.7

Erwtenslijpmeel

Product verkregen bij de bereiding van erwtenbloem. Het bestaat overwegend uit deeltjes van de zaadlob en in mindere mate uit de schillen van erwten.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

3.11.8

Erwtenvoermeel

Producten verkregen bij het mechanisch zeven, bestaande uit fracties van erwten die vóór de verdere verwerking zijn gescheiden.

Ruwe celstof

3.11.9

Erwteneiwit

Product verkregen uit het afgescheiden erwtenvruchtwater, tijdens de productie van zetmeel of na maling en luchtscheiding, eventueels gedeeltelijk gehydrolyseerd.

Ruw eiwit

3.11.10

Erwtenpulp

Product verkregen door natte extractie van zetmeel en eiwit uit erwten. Het bestaat overwegend uit inwendige vezels en zetmeel.

Vochtgehalte, indien < 70 % of > 85 %

Zetmeel

Ruwe celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

3.11.11

Erwtenperssap

Product verkregen door natte extractie van zetmeel en eiwit uit erwten. Het bestaat overwegend uit oplosbare eiwitten en oligosachariden.

Vochtgehalte, indien < 60 % of > 85 %

Totaal suikers

Ruw eiwit

3.11.12

Erwtenvezel

Product verkregen door extractie na het malen en zeven van de geschilde erwten.

Ruwe celstof

3.12.1

Wikken

Zaden van Vicia sativa L. var. sativa en andere variëteiten.

 

3.13.1

Reukerwt

Zaden van Lathyrus sativus L. die een passende hittebehandeling hebben ondergaan.

Hittebehandelingsmethode

3.14.1

Vicia articulata

Zaden van Vicia monanthos Desf.

 


4.   Knollen en wortels en daarvan afgeleide producten

Nummer

Benaming

Omschrijving

Verplichte vermeldingen

4.1.1

Suikerbieten

Wortel van Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

 

4.1.2

Suikerbietenkoppen en -staarten

Vers product verkregen bij de productie van suiker, dat overwegend bestaat uit gereinigde delen van suikerbieten met of zonder delen van bietenloof.

In HCl onoplosbare as indien > 5 % droge stof

Vochtgehalte, indien < 50 %

4.1.3

(Biet)suiker; [Sacharose]

Met behulp van water uit suikerbieten gewonnen suiker

Sacharose

4.1.4

(Suiker)bietenmelasse

Stroopachtig product dat wordt verkregen bij de productie of het raffineren van suiker uit suikerbieten. Mag ten hoogste 0,5 % antischuimmiddelen bevatten. Mag ten hoogste 0,5 % antiscalingmiddelen (middelen tegen de vorming van neerslag) bevatten. Mag ten hoogste 2 % sulfaat bevatten. Mag ten hoogste 0,25 % sulfiet bevatten.

Totaal suikers (als sacharose)

Vochtgehalte, indien > 28 %

4.1.5

(Suiker)bietenmelasse, gedeeltelijk ontsuikerd en/of ontdaan van betaïne

Product verkregen na verdere extractie met behulp van water van sacharose en/of betaïne uit suikerbietenmelasse. Mag ten hoogste 2 % sulfaat bevatten. Mag ten hoogste 0,25 % sulfiet bevatten.

Totaal suikers (als sacharose)

Vochtgehalte, indien > 28 %

4.1.6

Isomaltulosemelasse

Niet-gekristalliseerde fractie van de bereiding van isomaltulose door enzymatische omzetting van sacharose uit suikerbieten.

Vochtgehalte, indien > 40 %

4.1.7

Natte (suiker)bietenpulp

Product verkregen bij de productie van suiker, dat bestaat uit snijdsel van suikerbieten waaruit met water suiker is geëxtraheerd. Minimaal vochtgehalte: 82 %. Het suikergehalte is laag en neigt naar nul vanwege de (melkzuur)gisting.

In HCl onoplosbare as indien > 5 % droge stof

Vochtgehalte, indien < 82 % of > 92 %

4.1.8

Bietenperspulp

Product verkregen bij de productie van suiker, dat bestaat uit snijdsel van suikerbieten waaruit met water suiker is geëxtraheerd en die mechanisch zijn geperst. Maximaal vochtgehalte: 82 %. Het suikergehalte is laag en neigt naar nul vanwege de (melkzuur)gisting. Mag ten hoogste 1 % sulfaat bevatten.

In HCl onoplosbare as indien > 5 % droge stof

Vochtgehalte, indien < 65 % of > 82 %

4.1.9

Bietenperspulp (gemelasseerd)

Product verkregen bij de productie van suiker, dat bestaat uit snijdsel van suikerbieten waaruit met water suiker is geëxtraheerd, die mechanisch zijn geperst en waaraan melasse is toegevoegd. Maximaal vochtgehalte: 82 %. Het suikergehalte neemt af vanwege de (melkzuur)gisting. Mag ten hoogste 1 % sulfaat bevatten.

In HCl onoplosbare as indien > 5 % droge stof

Vochtgehalte, indien < 65 % of > 82 %

4.1.10

Gedroogde (suiker)bietenpulp

Product verkregen bij de productie van suiker, dat bestaat uit snijdsel van suikerbieten waaruit met water suiker is geëxtraheerd en die mechanisch zijn geperst en zijn gedroogd. Mag ten hoogste 2 % sulfaat bevatten.

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

Totaal suikers (als sacharose), indien > 10,5 %

4.1.11

Gedroogde (suiker)bietenpulp (gemelasseerd)

Product verkregen bij de productie van suiker, dat bestaat uit snijdsel van suikerbieten waaruit met water suiker is geëxtraheerd, die mechanisch zijn geperst en zijn gedroogd, en waaraan melasse is toegevoegd. Mag ten hoogste 0,5 % antischuimmiddelen bevatten. Mag ten hoogste 2 % sulfaat bevatten.

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

Totaal suikers (als sacharose)

4.1.12

Suikerstroop

Product verkregen door de verwerking van suiker en/of melasse. Mag ten hoogste 0,5 % sulfaat bevatten. Mag ten hoogste 0,25 % sulfiet bevatten.

Totaal suikers (als sacharose)

Vochtgehalte, indien > 35 %

4.1.13

Delen van (suiker)bieten, gekookt

Product verkregen bij de bereiding van eetbare stroop uit suikerbieten, dat geperst of gedroogd kan zijn.

Indien gedroogd

in HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

Indien geperst

in HCl onoplosbare as indien > 5 % droge stof

Vochtgehalte, indien < 50 %

4.1.14

Fructo-oligosachariden

Product verkregen uit suiker van suikerbieten via een enzymatisch procedé.

Vochtgehalte, indien > 28 %

4.2.1

Rodebietensap

Sap verkregen door het persen van rode bieten (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva), gevolgd door concentratie en pasteurisatie, waarbij de typische groenteachtige smaak en geur behouden blijven.

Vochtgehalte, indien < 50 % of > 60 %

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

4.3.1

Wortels

Gele of rode wortel Daucus carota L.

 

4.3.2

Wortelstoomschillen

Vochtig product uit de wortelverwerkingsindustrie, bestaande uit de schillen die via een stoombehandeling van de wortel zijn verwijderd en waaraan aanvullend vloeibaar geleiachtig wortelzetmeel kan zijn toegevoegd. Maximaal vochtgehalte: 97 %.

Zetmeel

Ruwe celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

Vochtgehalte, indien < 87 % of > 97 %

4.3.3

Wortelschraapsel

Vochtig product dat vrijkomt door mechanische afscheiding tijdens de verwerking van wortels en dat overwegend uit gedroogde wortels en wortelresten bestaat. Het product kan een hittebehandeling hebben ondergaan. Maximaal vochtgehalte: 97 %.

Zetmeel

Ruwe celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

Vochtgehalte, indien < 87 % of > 97 %

4.3.4

Wortelvlokken

Product verkregen door het vlokken van gele of rode wortels die vervolgens worden gedroogd.

 

4.3.5

Wortels, gedroogd

Gele of rode wortels, ongeacht hun aanbiedingsvorm, die vervolgens worden gedroogd.

Ruwe celstof

4.3.6

Wortelvoer, gedroogd

Product bestaande uit inwendige pulp en schillen die gedroogd zijn.

Ruwe celstof

4.4.1

Cichoreiwortels

Wortels van Cichorium intybus L.

 

4.4.2

Cichoreikoppen en -staarten

Vers product verkregen bij de verwerking van cichorei. Het bestaat hoofdzakelijk uit geschoonde delen cichorei en delen van het loof.

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

Vochtgehalte, indien < 50 %

4.4.3

Cichoreizaad

Zaad van Cichorium intybus L.

 

4.4.4

Geperste cichoreipulp

Product verkregen bij de bereiding van inuline uit wortels van Cichorium intybus L., bestaande uit geëxtraheerde en mechanisch geperste plakken cichorei. De (oplosbare) cichoreikoolhydraten en het water zijn gedeeltelijk onttrokken. Mag ten hoogste 1 % sulfaat bevatten en mag ten hoogste 0,2 % sulfiet bevatten.

Ruwe celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

Vochtgehalte, indien < 65 % of > 82 %

4.4.5

Gedroogde cichoreipulp

Product verkregen bij de bereiding van inuline uit wortels van Cichorium intybus L., bestaande uit geëxtraheerde en mechanisch geperste plakken cichorei die vervolgens worden gedroogd. De (oplosbare) cichoreikoolhydraten zijn gedeeltelijk onttrokken. Mag ten hoogste 2 % sulfaat bevatten en mag ten hoogste 0,5 % sulfiet bevatten.

Ruwe celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

4.4.6

Cichoreiwortelpoeder

Product verkregen door het hakken, drogen en malen van cichoreiwortels. Mag ten hoogste 1 % antiklontermiddelen bevatten.

Ruwe celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

4.4.7

Cichoreimelasse

Product verkregen bij de verwerking van cichorei tijdens de productie van inuline en oligofructose. Cichoreimelasse bestaat uit organisch plantaardig materiaal en mineralen. Mag ten hoogste 0,5 % antischuimmiddelen bevatten.

Ruw eiwit

Ruwe as

Vochtgehalte, indien < 20 % of > 30 %

4.4.8

Cichoreivinasse

Bijproduct van de verwerking van cichorei, verkregen na het scheiden van inuline en oligofructose en elueren door ionenwisseling. Cichoreivinasse bestaat uit organisch plantaardig materiaal en mineralen. Mag ten hoogste 1 % antischuimmiddelen bevatten.

Ruw eiwit

Ruwe as

Vochtgehalte, indien < 30 % of > 40 %

4.4.9

Cichorei-inuline

Inuline is een fructan geëxtraheerd uit wortels van Cichorium intybus L.; ruwe cichorei-inuline mag ten hoogste 1 % sulfaat bevatten en mag ten hoogste 0,5 % sulfiet bevatten.

 

4.4.10

Oligofructosestroop

Product verkregen door de gedeeltelijke hydrolyse van inuline uit Cichorium intybus L.; ruwe oligofructosestroop mag ten hoogste 1 % sulfaat bevatten en mag ten hoogste 0,5 % sulfiet bevatten.

Vochtgehalte, indien < 20 % of > 30 %

4.4.11

Oligofructose, gedroogd

Product verkregen door de gedeeltelijke hydrolyse van inuline uit Cichorium intybus L., dat vervolgens is gedroogd.

 

4.5.1

Knoflook, gedroogd

Wit of geelachtig poeder van zuivere, gemalen knoflook Allium sativum L.

 

4.6.1

Maniok; [Tapioca]; [Cassave]

Wortelknollen van Manihot esculenta Crantz, ongeacht hun aanbiedingsvorm.

Vochtgehalte, indien < 60 % of > 70 %

4.6.2

Maniok, gedroogd

Maniokwortels, ongeacht hun aanbiedingsvorm, die vervolgens zijn gedroogd.

Zetmeel

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

4.7.1

Uienpulp

Vochtig product dat is vrijgekomen bij de verwerking van uien (geslacht Allium) en dat uit zowel vliezen als hele uien bestaat. Indien afkomstig van het productieproces voor uienolie, bestaat het overwegend uit gekookte uienresten.

Ruwe celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

4.7.2

Uien, gefrituurd

Geschilde en verbrokkelde delen van uien, die vervolgens zijn gefrituurd.

Ruwe celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

Ruw vet

4.7.3

Uienperssap

Droog product dat tijdens de verwerking van verse uien vrijkomt. Het wordt verkregen door alcohol- en/of waterextractie, de water- of alcoholfractie wordt afgescheiden en gesproeidroogd. Het bestaat hoofdzakelijk uit koolhydraten.

Ruwe celstof

4.8.1

Aardappelen

Knollen van Solanum tuberosum L.

Vochtgehalte, indien < 72 % of > 88 %

4.8.2

Aardappelen, geschild

Aardappelen waarvan de schil via een stoombehandeling is verwijderd.

Zetmeel

Ruwe celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

4.8.3

Aardappelstoomschillen

Vochtig product uit de aardappelverwerkingsindustrie, bestaande uit de schillen die via een stoombehandeling van de aardappelknol zijn verwijderd en waaraan aanvullend vloeibaar geleiachtig aardappelzetmeel kan zijn toegevoegd. Het kan gepureerd zijn.

Vochtgehalte, indien < 82 % of > 93 %

Zetmeel

Ruwe celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

4.8.4

Aardappelsnippers, rauw

Product afkomstig van aardappelen bij de bereiding van aardappelproducten voor menselijke consumptie, die geschild kunnen zijn.

Vochtgehalte, indien < 72 % of > 88 %

Zetmeel

Ruwe celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

4.8.5

Aardappelschraapsel

Product dat vrijkomt door mechanische afscheiding tijdens de verwerking van aardappelen en dat overwegend uit gedroogde aardappelen en aardappelresten bestaat. Het product kan een hittebehandeling hebben ondergaan.

Vochtgehalte, indien < 82 % of > 93 %

Zetmeel

Ruwe celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

4.8.6

Aardappelpuree

Geblancheerd of gekookt aardappelproduct dat vervolgens is gepureerd.

Zetmeel

Ruwe celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

4.8.7

Aardappelvlokken

Product verkregen door het drogen op walsen van gewassen, al dan niet geschilde en gestoomde aardappelen.

Zetmeel

Ruwe celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

4.8.8

Aardappelpersvezels

Product verkregen bij de bereiding van aardappelzetmeel, bestaande uit geëxtraheerde gemalen aardappelen.

Vochtgehalte, indien < 77 % of > 88 %

4.8.9

Aardappelvezels, gedroogd

Gedroogd product verkregen bij de bereiding van aardappelzetmeel, bestaande uit geëxtraheerde gemalen aardappelen.

 

4.8.10

Aardappeleiwit

Product verkregen bij de bereiding van aardappelzetmeel, dat hoofdzakelijk bestaat uit eiwitbestanddelen die verkregen worden bij het afscheiden van het zetmeel.

Ruw eiwit

4.8.11

Aardappeleiwit, gehydrolyseerd

Eiwit verkregen door gecontroleerde enzymatische hydrolyse van aardappeleiwitten.

Ruw eiwit

4.8.12

Aardappeleiwit, gegist

Product verkregen door gisting van aardappeleiwit dat vervolgens is gesproeidroogd.

Ruw eiwit

4.8.13

Gegist aardappeleiwit, vloeibaar

Vloeibaar product verkregen door gisting van aardappeleiwit.

Ruw eiwit

4.8.14

Aardappeldiksap, geconcentreerd

Geconcentreerd product verkregen bij de bereiding van aardappelzetmeel, bestaande uit de resterende substantie na de gedeeltelijke onttrekking van vezels, eiwitten en zetmeel aan de pulp van de hele aardappel en na evaporatie van een deel van het water.

Vochtgehalte, indien < 50 % of > 60 %

Indien vochtgehalte < 50 %:

ruw eiwit

ruwe as

4.8.15

Aardappelgranulaat

Gedroogde aardappelen (aardappelen na het wassen, schillen, verkleinen — snijden, vlokken enz.) waaraan het water is onttrokken.

 

4.9.1

Bataten (zoete aardappelen)

Knollen van Ipomoea batatas L. ongeacht hun aanbiedingsvorm.

Vochtgehalte, indien < 57 % of > 78 %

4.10.1

Aardperen; [Topinamboers]

Knollen van Helianthus tuberosus L. ongeacht hun aanbiedingsvorm.

Vochtgehalte, indien < 75 % of > 80 %


5.   Overige zaden en vruchten en daarvan afgeleide producten

Nummer

Benaming

Omschrijving

Verplichte vermeldingen

5.1.1

Eikels

Hele vruchten van de zomereik Quercus robur L., de wintereik Quercus petraea (Matt.) Liebl., de kurkeik Quercus suber L. of andere eikensoorten.

 

5.1.2

Eikels, geschild

Product verkregen bij het schillen van eikels.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

5.2.1

Amandelen

Hele of gebroken vrucht Prunus dulcis, al dan niet met schil.

 

5.2.2

Amandelschillen

Amandelschillen verkregen van geschilde amandelzaden middels fysische afscheiding van de kernen en vermaling.

Ruwe celstof

5.2.3

Amandelpitschilfers

Product verkregen door de winning van olie door persing uit amandelpitten.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

5.3.1

Anijszaad

Zaden van Pimpinella anisum.

 

5.4.1

Appelpulp, gedroogd

Product verkregen bij de productie van sap van Malus domestica of de ciderproductie. Het bestaat hoofdzakelijk uit inwendige pulp en schillen die gedroogd zijn. Het kan pectinevrij zijn gemaakt.

Ruwe celstof

5.4.2

Appelpulp, geperst

Vochtig product verkregen bij de productie van appelsap of de ciderproductie. Het bestaat hoofdzakelijk uit inwendige pulp en schillen die geperst zijn. Het kan pectinevrij zijn gemaakt.

Ruwe celstof

5.4.3

Appelmelasse

Product verkregen na de productie van pectine uit appelpulp. Het kan pectinevrij zijn gemaakt.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

Ruwe oliën en vetten, indien > 10 %

5.5.1

Suikerbietenzaad

Zaden van suikerbieten.

 

5.6.1

Boekweit

Zaden van Fagopyrum esculentum.

 

5.6.2

Boekweitschillen en -zemelen

Product verkregen bij het malen van boekweitkorrels.

Ruwe celstof

5.6.3

Boekweitgries

Product verkregen bij de bereiding van bloem uit geschoonde boekweit. Het bestaat overwegend uit deeltjes van het endosperm en bevat ook fijne schildelen en enkele andere bestanddelen van de korrel. Het mag niet meer dan 10 % ruwe celstof bevatten.

Ruwe celstof

Zetmeel

5.7.1

Rodekoolzaad

Zaden van Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.

 

5.8.1

Kanariegraszaad

Zaden van Phalaris canariensis.

 

5.9.1

Karwijzaad

Zaden van Carum carvi L.

 

5.12.1

Gebroken kastanjes

Product verkregen bij de bereiding van kastanjebloem, overwegend bestaande uit deeltjes van het endosperm en voorts uit fijne schildelen en enkele andere kastanjeresten (Castanea spp.).

Ruw eiwit

Ruwe celstof

5.13.1

Citruspulp

Product verkregen door het persen van citrusvruchten Citrus (L.) spp. of tijdens de productie van citrussap. Het kan pectinevrij zijn gemaakt

Ruwe celstof

5.13.2

Citruspulp, gedroogd

Product verkregen door het persen van citrusvruchten of tijdens de productie van citrussap, dat vervolgens is gedroogd. Het kan pectinevrij zijn gemaakt

Ruwe celstof

5.14.1

Zaad van rode klaver

Zaden van Trifolium pratense L.

 

5.14.2

Zaad van witte klaver

Zaden van Trifolium repens L.

 

5.15.1

Koffieschillen

Product verkregen uit geschilde zaden van de Coffea.

Ruwe celstof

5.16.1

Korenbloemzaad

Zaden van Centaurea cyanus L.

 

5.17.1

Komkommerzaad

Zaden van Cucumis sativus L.

 

5.18.1

Cypreszaad

Zaden van Cupressus L.

 

5.19.1

Dadelvrucht

Vruchten van Phoenix dactylifera L. Het product kan gedroogd zijn.

 

5.19.2

Dadelzaad

Hele zaden van de dadelplant.

Ruwe celstof

5.20.1

Venkelzaad

Zaden van Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1

Vijgenvrucht

Vruchten van Ficus carica L. Het product kan gedroogd zijn.

 

5.22.1

Vruchtpitten  (19)

Product bestaande uit de binnenste, eetbare zaden van een noot of pitvrucht.

 

5.22.2

Vruchtenpulp  (19)

Product verkregen bij de productie van vruchtensap en vruchtenpuree. Het kan pectinevrij zijn gemaakt

Ruwe celstof

5.22.3

Vruchtenpulp, gedroogd  (19)

Product verkregen bij de productie van vruchtensap en vruchtenpuree, dat vervolgens is gedroogd. Het kan pectinevrij zijn gemaakt

Ruwe celstof

5.23.1

Tuinkerszaad

Zaden van Lepidium sativum L.

Ruwe celstof

5.24.1

Zaden van grasachtigen

Zaden van grasachtigen van de families Poaceae, Cyperaceae en Juncaceae.

 

5.25.1

Druivenpitten

Van druivendraf afgescheiden, niet-ontoliede pitten van Vitis L.

Ruw vet

Ruwe celstof

5.25.2

Druivenpittenschroot [Druivenpittenmeel]

Product verkregen bij het extraheren van de olie uit druivenpitten.

Ruwe celstof

5.25.3

Druivenpulp [druivenmoer]

Na het extraheren van de alcohol snel gedroogde pulp van druiven, die zoveel mogelijk van steeltjes en pitten ontdaan is.

Ruwe celstof

5.25.4

Druivenpittenperssap

Product dat wordt verkregen uit druivenpitten na de productie van druivensap. Het bevat overwegend koolhydraten. Het kan geconcentreerd zijn.

Ruwe celstof

5.26.1

Hazelnoten

Hele of gebroken vrucht van Corylus (L.) spp., al dan niet met schil.

 

5.26.2

Hazelnootschilfers [Hazelnootkoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit hazelnootpitten.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

5.27.1

Pectine

Pectine wordt door extractie met water verkregen uit (natuurlijk voorkomend) geschikt plantaardig materiaal, doorgaans citrusvruchten of appelen. Er mogen geen andere organische neerslagmiddelen dan methanol, ethanol en propaan-2-ol worden gebruikt. Mag ten hoogste 1 % methanol, ethanol en propaan-2-ol bevatten, afzonderlijk of gecombineerd, uitgaande van de watervrije stof. Pectine bestaat hoofdzakelijk uit de partiële methylesters van polygalacturonzuur en de ammonium-, natrium-, kalium- en calciumzouten daarvan.

 

5.28.1

Perillazaad

Zaden van Perilla frutescens L. en maalderijproducten ervan.

 

5.29.1

Pijnboompitten

Zaden van Pinus (L.) spp.

 

5.30.1

Pistaches

Vruchten van Pistacia vera L.

 

5.31.1

Vlozaad

Zaden van Plantago (L.) spp.

 

5.32.1

Radijszaad

Zaden van Raphanus sativus L.

 

5.33.1

Spinaziezaad

Zaden van Spinacia oleracea L.

 

5.34.1

Distelzaad

Zaden van Carduus marianus L.

 

5.35.1

Tomatenpulp

Product verkregen door het persen van tomaten Solanum lycopersicum L. bij de bereiding van tomatensap. Het bestaat hoofdzakelijk uit tomatenschillen en zaden.

Ruwe celstof

5.36.1

Duizendbladzaad

Zaden van Achillea millefolium L.

 

5.37.1

Abrikozenpitschilfers [Abrikozenpitkoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit abrikozenpitten (Prunus armeniaca L.). Het kan blauwzuur bevatten.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

5.38.1

Zwartekomijnschilfers [Zwartekomijnkoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit zaden van zwarte komijn (Bunium persicum L.).

Ruw eiwit

Ruwe celstof

5.39.1

Bernagiezaadschilfers [Bernagiezaadkoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit zaden van bernagie (Borago officinalis L.).

Ruw eiwit

Ruwe celstof

5.40.1

Teunisbloemschilfers [Teunisbloemkoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit zaden van teunisbloem (Oenothera L.).

Ruw eiwit

Ruwe celstof

5.41.1

Granaatappelschilfers [Granaatappelkoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit zaden van granaatappel (Punica granatum L.).

Ruw eiwit

Ruwe celstof

5.42.1

Walnootpitschilfers [Walnootpitkoek]

Product verkregen door de winning van olie door persing uit walnootpitten (Juglans regia L.).

Ruw eiwit

Ruwe celstof


6.   Voedergewassen en ruwvoedergewassen en daarvan afgeleide producten

Nummer

Benaming

Omschrijving

Verplichte vermeldingen

6.1.1

Bietenloof

Loof van Beta spp.

 

6.2.1

Graangewassen  (20)

Hele gewassen van graansoorten of delen daarvan. Het kan gedroogd, vers of ingekuild zijn.

 

6.3.1

Stro  (20)

Stro van graangewassen.

 

6.3.2

Behandeld stro  (20)  (21)

Product verkregen door een passende behandeling van stro.

Natrium, indien behandeld met NaOH

6.4.1

Klavermeel

Product verkregen door het drogen en malen van klaver Trifolium spp. Het mag maximaal 20 % luzerne (Medicago sativa L. en Medicago var. Martyn) of andere voedergewassen bevatten, die gelijktijdig met de klaver gedroogd en gemalen zijn.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

6.5.1

Voedergewassenmeel  (22) ; [Grasmeel]  (22) ; [Groenvoermeel]  (22)

Product verkregen door het drogen en malen en in sommige gevallen samenpersen van voedergewassen.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

6.6.1

Gras, zongedroogd; [Hooi]

Allerlei grassoorten, op het veld gedroogd.

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

6.6.2

Gras, kunstmatig gedroogd

Product verkregen van gras (allerlei variëteiten) dat kunstmatig is gedroogd (in allerlei vormen).

Ruw eiwit

Celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

6.6.3

Gras, kruiden, peulvruchten; [Groenvoer]

Verse, ingekuilde of gedroogde akkerbouwgewassen bestaande uit gras, peulvruchten of kruiden, gewoonlijk omschreven als kuilvoer, voordroogkuil, hooi of groenvoer.

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

6.7.1

Hennepbloem

Uit gedroogde bladeren van Cannabis sativa L. gemalen bloem.

Ruw eiwit

6.7.2

Hennepvezel

Product verkregen bij de verwerking van hennep, groen gekleurd, gedroogd en vezelig.

 

6.8.1

Paardenbonenstro

Stro van paardenbonen.

 

6.9.1

Lijnzaadstro

Stro van lijnzaad (Linum usitatissimum L.)

 

6.10.1

Luzerne; [Alfalfa]

Planten Medicago sativa L. en Medicago var. Martyn of delen daarvan.

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

6.10.2

Luzerne, zongedroogd; [Alfalfa, zongedroogd]

Op het veld gedroogde luzerne.

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

6.10.3

Luzerne, kunstmatig gedroogd; [Alfalfa, kunstmatig gedroogd]

Kunstmatig gedroogde luzerne, in allerlei vormen.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

6.10.4

Luzerne, geëxtrudeerd; [Alfalfa, geëxtrudeerd]

Alfalfapellets die geëxtrudeerd zijn.

 

6.10.5

Luzernemeel  (23) ; [Alfalfameel]  (23)

Product verkregen door het drogen en malen van luzerne. Het mag echter maximaal 20 % klaver of andere voedergewassen bevatten, die gelijktijdig met de luzerne gedroogd en gemalen zijn.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

In HCl onoplosbare as indien > 3,5 % droge stof

6.10.6

Luzernepulp; [Alfalfapulp]

Gedroogd product verkregen door het persen van het sap uit de luzerne.

Ruw eiwit

Ruwe celstof

6.10.7

Luzerne-eiwitconcentraat; [Alfalfa-eiwitconcentraat]

Product verkregen door het kunstmatig drogen van deeltjes uit luzerne geperst sap, die middels centrifugatie zijn afgescheiden en hittebehandeld om de eiwitten neer te slaan.

Ruw eiwit

Caroteen

6.10.8

Luzerneperssap

Product verkregen na het extraheren van eiwitten uit luzernesap. Het kan gedroogd zijn.

Ruw eiwit

6.11.1

Snijmaïs

Ingekuilde planten Zea mays L. ssp. mays of delen daarvan.

 

6.12.1

Erwtenstro

Stro van Pisum spp.

 


7.   Overige planten, algen en daarvan afgeleide producten

Nummer

Benaming

Omschrijving

Verplichte vermeldingen

7.1.1

Algen  (24)

Levende of verwerkte algen, met inbegrip van verse, gekoelde of ingevroren algen. Het product mag ten hoogste 0,1 % antischuimmiddelen bevatten.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe as

7.1.2

Gedroogde algen  (24)

Product verkregen door het drogen van algen. Het product kan zijn gewassen om het jodiumgehalte te verlagen. Het product mag ten hoogste 0,1 % antischuimmiddelen bevatten.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe as

7.1.3

Algenmeel  (24)

Product verkregen door de winning van algenolie door extractie uit algen. Het product mag ten hoogste 0,1 % antischuimmiddelen bevatten.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe as

7.1.4

Algenolie  (24)

Product verkregen door de winning van olie uit algen door extractie. Mag ten hoogste 0,1 % antischuimmiddelen bevatten.

Ruw vet

Vochtgehalte, indien > 1 %

7.1.5

Algenextract  (24) ; [Algenfractie]  (24)

Waterig of alcoholhoudend algenextract dat hoofdzakelijk koolhydraten bevat. Het product mag ten hoogste 0,1 % antischuimmiddelen bevatten.

 

7.2.6

Zeewier, gedroogd

Product verkregen door het drogen en malen van macro-algen, vooral bruinwieren. Het product kan zijn gewassen om het jodiumgehalte te verlagen. Het product mag ten hoogste 0,1 % antischuimmiddelen bevatten.

Ruwe as

7.3.1

Schors  (25)

Geschoonde en gedroogde schors van bomen of struiken.

Ruwe celstof

7.4.1

Bloesems  (25) , gedroogd

Alle delen van gedroogde bloesems van eetbare planten en fracties daarvan.

Ruwe celstof

7.5.1

Broccoli, gedroogd

Product verkregen door het drogen van de plant Brassica oleracea L. na het wassen, verkleinen (snijden, vlokken enz.) en onttrekken van water.

 

7.6.1

(Suiker)rietmelasse

Stroopachtig product dat wordt verkregen bij de bereiding of het raffineren van suiker uit Saccharum L. Mag ten hoogste 0,5 % antischuimmiddelen bevatten. Mag ten hoogste 0,5 % antiscalingmiddelen (middelen tegen de vorming van neerslag) bevatten. Mag ten hoogste 3,5 % sulfaat bevatten. Mag ten hoogste 0,25 % sulfiet bevatten.

Totaal suikers (als sacharose)

Vochtgehalte, indien > 30 %

7.6.2

(Suiker)rietmelasse, gedeeltelijk ontsuikerd

Product verkregen na verdere extractie met behulp van water van sacharose uit suikerrietmelasse.

Totaal suikers (als sacharose)

Vochtgehalte, indien > 28 %

7.6.3

(Riet)suiker; [Sacharose]

Met behulp van water uit suikerriet gewonnen suiker.

Sacharose

7.6.4

Rietbagasse

Product verkregen bij het met behulp van water winnen van suiker uit suikerriet. Het bestaat hoofdzakelijk uit vezel.

Ruwe celstof

7.7.1

Bladeren, gedroogd  (25)

Gedroogde bladeren van eetbare planten en fracties daarvan.

Ruwe celstof

7.8.1

Houtcellulose  (25)

Product verkregen middels mechanische verwerking van ruw, natuurlijk en gedroogd hout, dat hoofdzakelijk uit houtcellulose bestaat.

Ruwe celstof

7.9.1

Zoethout

Wortel van Glycyrrhiza L.

 

7.10.1

Munt

Product verkregen door het drogen van de bovengrondse delen van de planten Mentha apicata, Mentha piperita of Mentha viridis (L.), ongeacht hun aanbiedingsvorm.

 

7.11.1

Spinazie, gedroogd

Product verkregen door het drogen van de plant Spinacia oleracea L., ongeacht zijn aanbiedingsvorm.

 

7.12.1

Mojave yucca

Verpulverde Yucca schidigera Roezl.

Ruwe celstof

7.13.1

Plantaardige koolstof; [Houtskool]

Product verkregen door het carboniseren van organisch plantaardig materiaal.

Ruwe celstof

7.14.1

Hout  (25)

Chemisch onbehandeld rijp hout of houtvezels.

Ruwe celstof


8.   Melkproducten en daarvan afgeleide producten

Nummer

Benaming

Omschrijving

Verplichte vermeldingen

8.1.1

Boter en boterproducten

Boter en producten verkregen door de productie of verwerking van boter (bv. boterserum), tenzij afzonderlijk vermeld.

Ruw eiwit

Ruw vet

Lactose

Vochtgehalte, indien > 6 %

8.2.1

Karnemelk, karnemelkpoeder  (26)

Product verkregen door het karnen van boter uit room of door een ander soortgelijk proces.

Het product kan geconcentreerd en/of gedroogd zijn.

Wanneer het specifiek als voedermiddel is bereid, mag het:

ten hoogste 0,5 % fosfaten bevatten, bv. polyfosfaten (bv. natriumhexametafosfaat), difosfaten (bv. tetranatriumpyrofosfaat), gebruikt om de viscositeit te verminderen en de eiwitten tijdens de bewerking te stabiliseren,

ten hoogste 0,3 % zuren bevatten, bv. organische zuren: citroenzuur, mierenzuur, propionzuur, en anorganische zuren: zwavelzuur, zoutzuur, fosforzuur, gebruikt voor pH-aanpassingen in veel delen van de productieprocessen,

ten hoogste 0,5 % basen bevatten, bv. natrium-, kalium-, calcium-, magnesiumhydroxide, gebruikt voor pH-aanpassingen in veel delen van de productieprocessen,

ten hoogste 2 % middelen bevatten die de strooibaarheid bevorderen, zoals siliciumdioxide, pentanatriumtrifosfaat, tricalciumfosfaat, gebruikt om de strooibaarheidseigenschappen van poeder te verbeteren,

ten hoogste 0,4 % emulgator lecitine bevatten.

Ruw eiwit

Ruw vet

Lactose

Vochtgehalte, indien > 6 %

8.3.1

Caseïne

Product verkregen uit magere melk of karnemelk door het drogen van caseïne, die door middel van zuren of stremsel is neergeslagen.

Ruw eiwit

Vochtgehalte, indien > 10 %

8.4.1

Caseïnaat

Product geëxtraheerd uit wrongel of caseïne middels het gebruik van neutraliserende stoffen en middels droging.

Ruw eiwit

Vochtgehalte, indien > 10 %

8.5.1

Kaas en kaasproducten

Kaas en producten bereid uit kaas en producten op basis van melk.

Ruw eiwit

Ruw vet

8.6.1

Colostrum/Colostrumpoeder

De vloeistof die wordt uitgescheiden door de melkklieren van melkproducerende dieren tot vijf dagen na het werpen. Het product kan geconcentreerd en/of gedroogd zijn.

Ruw eiwit

8.7.1

Bijproducten van de zuivelindustrie

Producten verkregen bij de productie van zuivelproducten (inclusief, maar niet beperkt tot: voormalige zuivelvoedingsmiddelen, centrifuge- en separatorslib, witwater, melkmineralen).

Wanneer het specifiek als voedermiddel is bereid, mag het:

ten hoogste 0,5 % fosfaten bevatten, bv. polyfosfaten (bv. natriumhexametafosfaat), difosfaten (bv. tetranatriumpyrofosfaat), gebruikt om de viscositeit te verminderen en de eiwitten tijdens de bewerking te stabiliseren,

ten hoogste 0,3 % zuren bevatten, bv. organische zuren: citroenzuur, mierenzuur, propionzuur, en anorganische zuren: zwavelzuur, zoutzuur, fosforzuur, gebruikt voor pH-aanpassingen in veel delen van de productieprocessen,

ten hoogste 0,5 % basen bevatten, bv. natrium-, kalium-, calcium-, magnesiumhydroxide, gebruikt voor pH-aanpassingen in veel delen van de productieprocessen,

ten hoogste 2 % middelen bevatten die de strooibaarheid bevorderen, zoals siliciumdioxide, pentanatriumtrifosfaat, tricalciumfosfaat, gebruikt om de strooibaarheidseigenschappen van poeder te verbeteren,

ten hoogste 0,4 % emulgator lecitine bevatten.

Vochtgehalte

Ruw eiwit

Ruw vet

Totaal suikers

8.8.1

Gegiste melkproducten

Producten verkregen door het gisten van melk (bv. yoghurt, enz.).

Ruw eiwit

Ruw vet

8.9.1

Lactose

Door middel van zuiveren en drogen aan melk of wei onttrokken suiker.

Lactose

Vochtgehalte, indien > 5 %

8.10.1

Melk/Melkpoeder  (26)

Product dat normaal door de melkklieren wordt afgescheiden en wordt verkregen door het melken. Het product kan geconcentreerd en/of gedroogd zijn.

Ruw eiwit

Ruw vet

Vochtgehalte, indien > 5 %

8.11.1

Magere melk/Mageremelkpoeder  (26)

Melk waarvan het vetgehalte door middel van ontvetting is verlaagd.

Het product kan geconcentreerd en/of gedroogd zijn.

Ruw eiwit

Vochtgehalte, indien > 5 %

8.12.1

Melkvet

Product verkregen door het afromen van melk.

Ruw vet

8.13.1

Melkeiwitpoeder

Product verkregen door het drogen van uit melk langs chemische of fysische weg afgescheiden eiwitverbindingen.

Ruw eiwit

Vochtgehalte, indien > 8 %

8.14.1

Gecondenseerde en geëvaporeerde melk en producten daarvan

Gecondenseerde en geëvaporeerde melk en producten verkregen door de productie of verwerking van deze producten.

Ruw eiwit

Ruw vet

Vochtgehalte, indien > 5 %

8.15.1

Melkpermeaat/Melkpermeaatpoeder  (26)

Product verkregen door filtratie (ultra-, nano- of microfiltratie) van melk (dat door het membraan heen sijpelt) en waaraan lactose gedeeltelijk kan zijn onttrokken.

Omgekeerde osmose, concentratie en/of droging kunnen zijn toegepast.

Ruwe as

Ruw eiwit

Lactose

Vochtgehalte, indien > 8 %

8.16.1

Melkretentaat/Melkretentaatpoeder  (26)

Product verkregen door filtratie (ultra-, nano- of microfiltratie) van melk (dat door het membraan wordt tegengehouden).

Het product kan geconcentreerd en/of gedroogd zijn.

Ruw eiwit

Ruwe as

Lactose

Vochtgehalte, indien > 8 %

8.17.1

Wei/Weipoeder  (26)

Product verkregen bij de bereiding van kaas, kwark of caseïne, of bij een ander soortgelijk proces.

Het product kan geconcentreerd en/of gedroogd zijn.

Wanneer het specifiek als voedermiddel is bereid, mag het:

ten hoogste 0,5 % fosfaten bevatten, bv. polyfosfaten (bv. natriumhexametafosfaat), difosfaten (bv. tetranatriumpyrofosfaat), gebruikt om de viscositeit te verminderen en de eiwitten tijdens de bewerking te stabiliseren,

ten hoogste 0,3 % zuren bevatten, bv. organische zuren: citroenzuur, mierenzuur, propionzuur, en anorganische zuren: zwavelzuur, zoutzuur, fosforzuur, gebruikt voor pH-aanpassingen in veel delen van de productieprocessen,

ten hoogste 0,5 % basen bevatten, bv. natrium-, kalium-, calcium-, magnesiumhydroxide, gebruikt voor pH-aanpassingen in veel delen van de productieprocessen,

ten hoogste 2 % middelen bevatten die de strooibaarheid bevorderen, zoals siliciumdioxide, pentanatriumtrifosfaat, tricalciumfosfaat, gebruikt om de strooibaarheidseigenschappen van poeder te verbeteren,

ten hoogste 0,4 % emulgator lecitine bevatten.

Ruw eiwit

Lactose

Vochtgehalte, indien > 8 %

Ruwe as

8.18.1

Ontsuikerde wei/Ontsuikerde weipoeder  (26)

Wei waaraan de lactose gedeeltelijk is onttrokken.

Het product kan geconcentreerd en/of gedroogd zijn.

Wanneer het specifiek als voedermiddel is bereid, mag het:

ten hoogste 0,5 % fosfaten bevatten, bv. polyfosfaten (bv. natriumhexametafosfaat), difosfaten (bv. tetranatriumpyrofosfaat), gebruikt om de viscositeit te verminderen en de eiwitten tijdens de bewerking te stabiliseren,

ten hoogste 0,3 % zuren bevatten, bv. organische zuren: citroenzuur, mierenzuur, propionzuur, en anorganische zuren: zwavelzuur, zoutzuur, fosforzuur, gebruikt voor pH-aanpassingen in veel delen van de productieprocessen,

ten hoogste 0,5 % basen bevatten, bv. natrium-, kalium-, calcium-, magnesiumhydroxide, gebruikt voor pH-aanpassingen in veel delen van de productieprocessen,

ten hoogste 2 % middelen bevatten die de strooibaarheid bevorderen, zoals siliciumdioxide, pentanatriumtrifosfaat, tricalciumfosfaat, gebruikt om de strooibaarheidseigenschappen van poeder te verbeteren,

ten hoogste 0,4 % emulgator lecitine bevatten.

Ruw eiwit

Lactose

Vochtgehalte, indien > 8 %

Ruwe as

8.19.1

Wei-eiwit/Wei-eiwitpoeder  (26)

Product verkregen door het drogen van uit wei langs chemische of fysische weg afgescheiden wei-eiwitverbindingen. Het product kan geconcentreerd en/of gedroogd zijn.

Wanneer het specifiek als voedermiddel is bereid, mag het:

ten hoogste 0,5 % fosfaten bevatten, bv. polyfosfaten (bv. natriumhexametafosfaat), difosfaten (bv. tetranatriumpyrofosfaat), gebruikt om de viscositeit te verminderen en de eiwitten tijdens de bewerking te stabiliseren,

ten hoogste 0,3 % zuren bevatten, bv. organische zuren: citroenzuur, mierenzuur, propionzuur, en anorganische zuren: zwavelzuur, zoutzuur, fosforzuur, gebruikt voor pH-aanpassingen in veel delen van de productieprocessen,

ten hoogste 0,5 % basen bevatten, bv. natrium-, kalium-, calcium-, magnesiumhydroxide, gebruikt voor pH-aanpassingen in veel delen van de productieprocessen,

ten hoogste 2 % middelen bevatten die de strooibaarheid bevorderen, zoals siliciumdioxide, pentanatriumtrifosfaat, tricalciumfosfaat, gebruikt om de strooibaarheidseigenschappen van poeder te verbeteren,

ten hoogste 0,4 % emulgator lecitine bevatten.

Ruw eiwit

Vochtgehalte, indien > 8 %

8.20.1

Gedemineraliseerde, ontsuikerde wei/Gedemineraliseerde, ontsuikerde weipoeder  (26)

Wei waaraan de lactose en mineralen gedeeltelijk zijn onttrokken.

Het product kan geconcentreerd en/of gedroogd zijn.

Wanneer het specifiek als voedermiddel is bereid, mag het:

ten hoogste 0,5 % fosfaten bevatten, bv. polyfosfaten (bv. natriumhexametafosfaat), difosfaten (bv. tetranatriumpyrofosfaat), gebruikt om de viscositeit te verminderen en de eiwitten tijdens de bewerking te stabiliseren,

ten hoogste 0,3 % zuren bevatten, bv. organische zuren: citroenzuur, mierenzuur, propionzuur, en anorganische zuren: zwavelzuur, zoutzuur, fosforzuur, gebruikt voor pH-aanpassingen in veel delen van de productieprocessen,

ten hoogste 0,5 % basen bevatten, bv. natrium-, kalium-, calcium-, magnesiumhydroxide, gebruikt voor pH-aanpassingen in veel delen van de productieprocessen,

ten hoogste 2 % middelen bevatten die de strooibaarheid bevorderen, zoals siliciumdioxide, pentanatriumtrifosfaat, tricalciumfosfaat, gebruikt om de strooibaarheidseigenschappen van poeder te verbeteren,

ten hoogste 0,4 % emulgator lecitine bevatten.

Ruw eiwit

Lactose

Ruwe as

Vochtgehalte, indien > 8 %

8.21.1

Weipermeaat/Weipermeaatpoeder  (26)

Product verkregen door filtratie (ultra-, nano- of microfiltratie) van wei (dat door het membraan heen sijpelt) en waaraan lactose gedeeltelijk kan zijn onttrokken. Omgekeerde osmose, concentratie en/of droging kunnen zijn toegepast.

Wanneer het specifiek als voedermiddel is bereid, mag het:

ten hoogste 0,5 % fosfaten bevatten, bv. polyfosfaten (bv. natriumhexametafosfaat), difosfaten (bv. tetranatriumpyrofosfaat), gebruikt om de viscositeit te verminderen en de eiwitten tijdens de bewerking te stabiliseren,

ten hoogste 0,3 % zuren bevatten, bv. organische zuren: citroenzuur, mierenzuur, propionzuur, en anorganische zuren: zwavelzuur, zoutzuur, fosforzuur, gebruikt voor pH-aanpassingen in veel delen van de productieprocessen,

ten hoogste 0,5 % basen bevatten, bv. natrium-, kalium-, calcium-, magnesiumhydroxide, gebruikt voor pH-aanpassingen in veel delen van de productieprocessen,

ten hoogste 2 % middelen bevatten die de strooibaarheid bevorderen, zoals siliciumdioxide, pentanatriumtrifosfaat, tricalciumfosfaat, gebruikt om de strooibaarheidseigenschappen van poeder te verbeteren,

ten hoogste 0,4 % emulgator lecitine bevatten.

Ruwe as

Ruw eiwit

Lactose

Vochtgehalte, indien > 8 %

8.22.1

Weiretentaat/Weiretentaatpoeder  (26)

Product verkregen door filtratie (ultra-, nano- of microfiltratie) van wei (dat door het membraan wordt tegengehouden).

Het product kan geconcentreerd en/of gedroogd zijn.

Wanneer het specifiek als voedermiddel is bereid, mag het:

ten hoogste 0,5 % fosfaten bevatten, bv. polyfosfaten (bv. natriumhexametafosfaat), difosfaten (bv. tetranatriumpyrofosfaat), gebruikt om de viscositeit te verminderen en de eiwitten tijdens de bewerking te stabiliseren,

ten hoogste 0,3 % zuren bevatten, bv. organische zuren: citroenzuur, mierenzuur, propionzuur, en anorganische zuren: zwavelzuur, zoutzuur, fosforzuur, gebruikt voor pH-aanpassingen in veel delen van de productieprocessen,

ten hoogste 0,5 % basen bevatten, bv. natrium-, kalium-, calcium-, magnesiumhydroxide, gebruikt voor pH-aanpassingen in veel delen van de productieprocessen,

ten hoogste 2 % middelen bevatten die de strooibaarheid bevorderen, zoals siliciumdioxide, pentanatriumtrifosfaat, tricalciumfosfaat, gebruikt om de strooibaarheidseigenschappen van poeder te verbeteren,

ten hoogste 0,4 % emulgator lecitine bevatten.

Ruw eiwit

Ruwe as

Lactose

Vochtgehalte, indien > 8 %


9.   Producten van landdieren en daarvan afgeleide producten

Nummer

Benaming

Omschrijving

Verplichte vermeldingen

9.1.1

Dierlijke bijproducten  (27)

Warmbloedige landdieren of delen daarvan, vers, ingevroren, gekookt, met zuur behandeld of gedroogd.

Ruw eiwit

Ruw vet

Vochtgehalte, indien > 8 %

9.2.1

Dierlijk vet  (28)

Product dat bestaat uit vet van warmbloedige landdieren.

Indien geëxtraheerd met oplosmiddelen, mag het ten hoogste 0,1 % hexaan bevatten.

Ruw vet

Vochtgehalte, indien > 1 %

9.3.1

Bijproducten van de bijenteelt

Honing, bijenwas, koninginnengelei, propolis, stuifmeel, bewerkt of onbewerkt.

Totaal suikers (als sacharose)

9.4.1

Verwerkt dierlijk eiwit  (28)

Product verkregen door het verhitten, drogen en malen van warmbloedige landdieren of delen daarvan, al dan niet gedeeltelijk ontvet door middel van extractie of langs fysische weg.

Indien geëxtraheerd met oplosmiddelen, mag het ten hoogste 0,1 % hexaan bevatten.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe as

Vochtgehalte, indien > 8 %

9.5.1

Van het gelatineprocedé afgeleide eiwitten  (28)

Gedroogde dierlijke eiwitten van voedselkwaliteit afgeleid van de gelatineproductie.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe as

Vochtgehalte, indien > 8 %

9.6.1

Gehydrolyseerde dierlijke eiwitten  (28)

Gehydrolyseerde eiwitten verkregen door warmte en/of druk, chemische, microbiologische of enzymatische hydrolyse van dierlijk eiwit.

Ruw eiwit

Vochtgehalte, indien > 8 %

9.7.1

Bloedmeel  (28)

Product verkregen door de warmtebehandeling van bloed van geslachte warmbloedige dieren.

Ruw eiwit

Vochtgehalte, indien > 8 %

9.8.1

Bloedproducten  (27)

Producten afkomstig van bloed of bloedfracties van geslachte warmbloedige dieren, daaronder begrepen gedroogd/ingevroren/vloeibaar plasma, gedroogd volledig bloed, gedroogde/ingevroren/vloeibare rode bloedcellen of fracties daarvan en mengsels.

Ruw eiwit

Vochtgehalte, indien > 8 %

9.9.1

Cateringresten [Keukenafval en etensresten]

Alle voedselresten met materiaal van dierlijke oorsprong, met inbegrip van afgewerkte bak- en braadolie, afkomstig van restaurants, cateringfaciliteiten en keukens, met inbegrip van centrale keukens en keukens van huishoudens.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe as

Vochtgehalte, indien > 8 %

9.10.1

Collageen  (28)

Op eiwit gebaseerd product afgeleid van beenderen, huiden en ligamenten van dieren.

Ruw eiwit

Vochtgehalte, indien > 8 %

9.11.1

Verenmeel

Product verkregen door het drogen en malen van veren van geslachte dieren. Het kan gehydrolyseerd zijn.

Ruw eiwit

Vochtgehalte, indien > 8 %

9.12.1

Gelatine  (28)

Natuurlijk, oplosbaar eiwit, gelerend of niet-gelerend, verkregen door gedeeltelijke hydrolyse van collageen uit beenderen, huiden, ligamenten en pezen van dieren.

Ruw eiwit

Vochtgehalte, indien > 8 %

9.13.1

Vetkanen  (28)

Product verkregen bij de winning van talg, reuzel en andere, door middel van extractie of langs fysische weg verkregen vetten van dierlijke oorsprong, vers, ingevroren of gedroogd.

Indien geëxtraheerd met oplosmiddelen, mag het ten hoogste 0,1 % hexaan bevatten.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe as

Vochtgehalte, indien > 8 %

9.14.1

Producten van dierlijke oorsprong  (27)

Voormalig voedingsmiddel dat producten van dierlijke oorsprong bevat; met of zonder behandeling, zoals in verse, ingevroren of gedroogde vorm.

Ruw eiwit

Ruw vet

Vochtgehalte, indien > 8 %

9.15.1

Eieren

Hele eieren van Gallus gallus L., met of zonder schaal.

 

9.15.2

Eiwit

Product afkomstig van eieren na het afscheiden van de schaal en het eigeel, gepasteuriseerd en eventueel gedenatureerd.

Ruw eiwit

Denaturatiemethode, indien van toepassing

9.15.3

Eiproducten, gedroogd

Producten bestaande uit gepasteuriseerde en gedroogde eieren zonder schaal of een mengsel van verschillende verhoudingen gedroogd eiwit en gedroogd eigeel.

Ruw eiwit

Ruw vet

Vochtgehalte, indien > 5 %

9.15.4

Eipoeder, gesuikerd

Gedroogde en gesuikerde eieren of delen daarvan.

Ruw eiwit

Ruw vet

Vochtgehalte, indien > 5 %

9.15.5

Eierschalen, gedroogd

Product afkomstig van eieren van pluimvee, nadat de inhoud (eigeel en eiwit) is verwijderd. De schalen zijn gedroogd.

Ruwe as

9.16.1

Ongewervelde landdieren  (27)

Ongewervelde landdieren of delen daarvan, in al hun levensstadia, van soorten die niet pathogeen zijn voor mens en dier; met of zonder behandeling, zoals in verse, ingevroren of gedroogde vorm.

 

9.17.1

Chondroïtinesulfaat

Product verkregen door extractie uit pezen, beenderen en andere dierlijke weefsels met kraakbeen en zacht bindweefsel.

Natrium


10.   Vis en andere waterdieren en daarvan afgeleide producten

Nummer

Benaming

Omschrijving

Verplichte vermeldingen

10.1.1

Ongewervelde waterdieren  (29)

Ongewervelde zout- of zoetwaterdieren of delen daarvan, in al hun levensstadia, van soorten die niet pathogeen zijn voor mens en dier; met of zonder behandeling, zoals in verse, ingevroren of gedroogde vorm.

 

10.2.1

Bijproducten van waterdieren  (29)

Afkomstig van bedrijven of fabrieken voor de bereiding of productie van producten voor menselijke consumptie; met of zonder behandeling, zoals in verse, ingevroren of gedroogde vorm.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe as

10.3.1

Schaaldiermeel

Product verkregen door het verhitten, persen en drogen van schaaldieren of delen daarvan, met inbegrip van wilde en gekweekte garnalen.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe as, indien > 20 %

Vochtgehalte, indien > 8 %

10.4.1

Vis  (30)

Vis of delen daarvan: vers, ingevroren, gekookt, met zuur behandeld of gedroogd.

Ruw eiwit

Vochtgehalte, indien > 8 %

10.4.2

Vismeel  (30)

Product verkregen door het verhitten, persen en drogen van vis of delen daarvan, waaraan vóór het drogen het visperssap weer kan zijn toegevoegd.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe as, indien > 20 %

Vochtgehalte, indien > 8 %

10.4.3

Visperssap

Bij de vervaardiging van vismeel verkregen ingedikt product dat door drogen of verzuren afgescheiden en gestabiliseerd is.

Ruw eiwit

Ruw vet

Vochtgehalte, indien > 5 %

10.4.4

Viseiwit, gehydrolyseerd

Product verkregen door zure hydrolyse van vis of delen daarvan, vaak geconcentreerd middels droging.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe as, indien > 20 %

Vochtgehalte, indien > 8 %

10.4.5

Visgratenmeel

Product verkregen door het verhitten, persen en drogen van delen van vis. Het bestaat hoofdzakelijk uit visgraten.

Ruwe as

10.4.6

Visolie

Uit vis of delen van vis verkregen olie, gevolgd door centrifugering om water te onttrekken (kan een specifieke naam hebben, bv. levertraan).

Ruw vet

Vochtgehalte, indien > 1 %

10.4.7

Visolie, gehydrogeneerd

Olie verkregen door hydrogenering van visolie.

Vochtgehalte, indien > 1 %

10.5.1

Krillolie

Olie verkregen van gekookt en geperst zeeplanktonkrill, gevolgd door centrifugering om water te onttrekken.

Vochtgehalte, indien > 1 %

10.5.2

Krilleiwitconcentraat, gehydrolyseerd

Product verkregen door enzymatische hydrolyse van krill of delen daarvan, vaak geconcentreerd middels droging.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe as, indien > 20 %

Vochtgehalte, indien > 8 %

10.6.1

Zeeringwormmeel

Product verkregen door het verhitten en drogen van zeeringwormen of delen daarvan, met inbegrip van Nereis virens M. Sars.

Vet

As, indien > 20 %

Vochtgehalte, indien > 8 %

10.7.1

Zeezoöplanktonmeel

Product verkregen door het verhitten, persen en drogen van zeezoöplankton, bv. krill.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe as, indien > 20 %

Vochtgehalte, indien > 8 %

10.7.2

Zeezoöplanktonolie

Olie verkregen van gekookt en geperst zeezoöplankton, gevolgd door centrifugering om water te onttrekken.

Vochtgehalte, indien > 1 %

10.8.1

Weekdiermeel

Product verkregen door het verhitten en drogen van weekdieren of delen daarvan, met inbegrip van inktvis en tweekleppigen.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe as, indien > 20 %

Vochtgehalte, indien > 8 %

10.9.1

Inktvismeel

Product verkregen door het verhitten, persen en drogen van inktvis of delen daarvan.

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe as, indien > 20 %

Vochtgehalte, indien > 8 %


11.   Mineralen en daarvan afgeleide producten

Nummer

Benaming

Omschrijving

Verplichte vermeldingen

11.1.1

Koolzure voederkalk [calciumcarbonaat]  (31) ; [Kalksteen]

Product verkregen door het malen van stoffen die calciumcarbonaat (CaCO3) opleveren, bv. kalksteen of door precipitatie uit een zuuroplossing.

Mag ten hoogste 0,25 % propyleenglycol bevatten.

Mag ten hoogste 0,1 % maalhulpstoffen bevatten.

Calcium, in HCl onoplosbare as, indien > 5 %

11.1.2

Koolzure zeeschelpen

In de natuur voorkomend, uit schelpen ontstaan product, gemalen of gekorreld, zoals oesterschelpen of zeeschelpen.

Calcium, in HCl onoplosbare as, indien > 5 %

11.1.3

Koolzure magnesiavoederkalk [calciummagnesiumcarbonaat]

Natuurlijk mengsel van calciumcarbonaat (CaCO3) en magnesiumcarbonaat (MgCO3). Mag ten hoogste 0,1 % maalhulpstoffen bevatten.

Calcium, magnesium, in HCl onoplosbare as, indien > 5 %

11.1.4

Kalkwier [Maerl]

In de natuur voorkomend, uit kalkalgen ontstaan product, gemalen of gekorreld.

Calcium, in HCl onoplosbare as, indien > 5 %

11.1.5

Lithothamne

In de natuur voorkomend, uit kalkalgen (Phymatolithon calcareum (Pall.)) ontstaan product, gemalen of gekorreld.

Calcium, in HCl onoplosbare as, indien > 5 %

11.1.6

Calciumchloride

Calciumchloride (CaCl2). Mag ten hoogste 0,2 % bariumsulfaat bevatten.

Calcium, in HCl onoplosbare as, indien > 5 %

11.1.7

Calciumhydroxide

Calciumhydroxide (Ca(OH)2).

Mag ten hoogste 0,1 % maalhulpstoffen bevatten.

Calcium, in HCl onoplosbare as, indien > 5 %

11.1.8

Watervrij calciumsulfaat

Watervrij calciumsulfaat (CaSO4) verkregen door het malen van watervrij calciumsulfaat of door onttrekking van water aan calciumsulfaat-dihydraat.

Calcium, in HCl onoplosbare as, indien > 5 %

11.1.9

Calciumsulfaathemihydraat

Calciumsulfaat-hemihydraat (CaSO4·½H2O) verkregen door het gedeeltelijk onttrekken van water aan calciumsulfaat-dihydraat.

Calcium, in HCl onoplosbare as, indien > 5 %

11.1.10

Calciumsulfaatdihydraat

Calciumsulfaat-dihydraat (CaSO4·2H2O) verkregen door het malen van calciumsulfaat-dihydraat of door hydratatie van calciumsulfaat-hemihydraat.

Calcium, in HCl onoplosbare as, indien > 5 %

11.1.11

Calciumzouten van organische zuren  (32)

Calciumzouten van voor menselijke consumptie geschikte organische zuren met minstens vier koolstofatomen.

Calcium, organisch zuur

11.1.12

Calciumoxide

Calciumoxide (CaO) verkregen door calcinatie van in de natuur voorkomende kalksteen.

Mag ten hoogste 0,1 % maalhulpstoffen bevatten.

Calcium, in HCl onoplosbare as, indien > 5 %

11.1.13

Calciumgluconaat

Calciumzout van gluconzuur, dat in het algemeen wordt uitgedrukt als Ca(C6H11O7)2 en gehydrateerde vormen ervan.

Calcium, in HCl onoplosbare as, indien > 5 %

11.1.15

Calciumsulfaat/-carbonaat

Product verkregen bij de bereiding van natriumcarbonaat.

Calcium, in HCl onoplosbare as, indien > 5 %

11.1.16

Calciumpidolaat

L-Calciumpidolaat (C5H6CaNO3). Mag ten hoogste 1,5 % glutaminezuur en verwante stoffen bevatten.

Calcium, in HCl onoplosbare as, indien > 5 %

11.1.17

Calciumcarbonaat-magnesiumoxide

Product verkregen door het verhitten van natuurlijk calcium en magnesium dat stoffen zoals dolomiet bevat. Mag ten hoogste 0,1 % maalhulpstoffen bevatten.

Calcium, magnesium

11.2.1

Magnesiumoxide

Gecalcineerd magnesiumoxide (MgO) met minstens 70 % MgO.

Magnesium, in HCl onoplosbare as, indien > 15 %

11.2.2

Magnesiumsulfaat-heptahydraat

Magnesiumsulfaat (MgSO4·7H2O).

Magnesium, zwavel, in HCl onoplosbare as, indien > 15 %

11.2.3

Magnesiumsulfaat-monohydraat

Magnesiumsulfaat (MgSO4·H2O).

Magnesium, zwavel, in HCl onoplosbare as, indien > 15 %

11.2.4

Watervrij magnesiumsulfaat

Watervrij magnesiumsulfaat (MgSO4).

Magnesium, zwavel, in HCl onoplosbare as, indien > 10 %

11.2.5

Magnesiumpropionaat

Magnesiumpropionaat (C6H10MgO4).

Magnesium

11.2.6

Magnesiumchloride

Magnesiumchloride (MgCl2) of oplossing verkregen door de natuurlijke concentratie van zeewater na afzetting van natriumchloride.

Magnesium, chloor, in HCl onoplosbare as, indien > 10 %

11.2.7

Magnesiumcarbonaat

Natuurlijk magnesiumcarbonaat (MgCO3).

Magnesium, in HCl onoplosbare as, indien > 10 %

11.2.8

Magnesiumhydroxide

Magnesiumhydroxide (Mg(OH)2).

Magnesium, in HCl onoplosbare as, indien > 10 %

11.2.9

Kaliummagnesiumsulfaat

Kaliummagnesiumsulfaat.

Magnesium, kalium, in HCl onoplosbare as, indien > 10 %

11.2.10

Magnesiumzouten van organische zuren  (32)

Magnesiumzouten van voor menselijke consumptie geschikte organische zuren met minstens vier koolstofatomen.

Magnesium, organisch zuur

11.3.1

Dicalciumfosfaat  (33) ; [Calciumwaterstoforthofosfaat]

Calciummonowaterstoffosfaat verkregen uit beenderen of anorganisch materiaal (CaHPO4·H2O).

Ca/P > 1,2.

Mag ten hoogste 3 % chloride bevatten, uitgedrukt als NaCl.

Calcium, totaal fosfor, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %), in HCl onoplosbare as (indien > 5 %)

11.3.2

Monodicalciumfosfaat

Langs chemische weg verkregen product dat is samengesteld uit dicalciumfosfaat en monocalciumfosfaat (CaHPO4·Ca(H2PO4)2·H2O).

0,8 < Ca/P < 1,3.

Totaal fosfor, calcium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.3

Monocalciumfosfaat; [Calciumtetrawaterstofdiorthofosfaat]

Calciumbis(diwaterstoffosfaat) (Ca(H2PO4)2·H2O).

Ca/P < 0,9.

Totaal fosfor, calcium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.4

Tricalciumfosfaat; [Tricalciumorthofosfaat]

Tricalciumfosfaat verkregen uit beenderen of anorganisch materiaal (Ca3(PO4)2·H2O).

Ca/P > 1,3.

Calcium, totaal fosfor, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.5

Calciummagnesiumfosfaat

Calciummagnesiumfosfaat.

Calcium, magnesium, totaal fosfor, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.6

Gedefluoreerd fosfaat

Natuurfosfaat, gecalcineerd en verder hittebehandeld meer dan voor de verwijdering van onzuiverheden nodig is.

Totaal fosfor, calcium, natrium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %), in HCl onoplosbare as (indien > 5 %)

11.3.7

Dicalciumpyrofosfaat; [Dicalciumdifosfaat]

Dicalciumpyrofosfaat.

Totaal fosfor, calcium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.8

Magnesiumfosfaat

Product bestaande uit mono- en/of di- en/of trimagnesiumfosfaat.

Totaal fosfor, magnesium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %), in HCl onoplosbare as (indien > 10 %)

11.3.9

Calciummagnesiumnatriumfosfaat

Product bestaande uit calciummagnesiumnatriumfosfaat.

Totaal fosfor, magnesium, calcium, natrium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.10

Mononatriumfosfaat; [Natriumdiwaterstoforthofosfaat]

Mononatriumfosfaat

(NaH2PO4·H2O).

Totaal fosfor, natrium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.11

Dinatriumfosfaat; [Dinatriumwaterstoforthofosfaat]

Dinatriumfosfaat (Na2HPO4·H2O).

Totaal fosfor, natrium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.12

Trinatriumfosfaat; [Trinatriumorthofosfaat]

Trinatriumfosfaat (Na3PO4).

Totaal fosfor, natrium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.13

Natriumpyrofosfaat; [Tetranatriumdifosfaat]

Natriumpyrofosfaat (Na4P2O7).

Totaal fosfor, natrium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.14

Monokaliumfosfaat; [Kaliumdiwaterstoforthofosfaat]

Monokaliumfosfaat (KH2PO4·H2O).

Totaal fosfor, kalium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.15

Dikaliumfosfaat; [Dikaliumwaterstoforthofosfaat]

Dikaliumfosfaat (K2HPO4·H2O).

Totaal fosfor, kalium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.16

Calciumnatriumfosfaat

Calciumnatriumfosfaat (CaNaPO4).

Totaal fosfor, calcium, natrium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.17

Monoammoniumfosfaat; [Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat]

Monoammoniumfosfaat (NH4H2PO4).

Totaal stikstof, totaal fosfor, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.18

Diammoniumfosfaat; [Diammoniumwaterstoforthofosfaat]

Diammoniumfosfaat ((NH4)2HPO4).

Totaal stikstof, totaal fosfor, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.19

Natriumtripolyfosfaaat; [Pentanatriumtrifosfaat]

Natriumtripolyfosfaat (Na5P3O9).

Totaal fosfor, natrium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.20

Magnesiumnatriumfosfaat

Magnesiumnatriumfosfaat (MgNaPO4).

Totaal fosfor, magnesium, natrium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.21

Magnesiumhypofosfiet

Magnesiumhypofosfiet (Mg(H2PO2)2·6H2O).

Magnesium

Totaal fosfor

In 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.22

Beendermeel, ontlijmd

Ontvette, ontlijmde, gesteriliseerde, gemalen beenderen.

Totaal fosfor, calcium, in HCl onoplosbare as (indien > 10 %)

11.3.23

Beenderas

Residuen van mineralen na de verbranding of vergassing van dierlijke bijproducten.

Totaal fosfor, calcium, in HCl onoplosbare as (indien > 10 %)

11.3.24

Calciumpolyfosfaat

Heterogene mengsels van calciumzouten van gecondenseerde polyfosforzuren met als algemene formule Hn + 2PnO3n + 1, waarbij n minimaal 2 is.

Totaal fosfor, calcium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.25

Calciumdiwaterstofdifosfaat

Monocalciumdiwaterstofpyrofosfaat (CaH2P2O7).

Totaal fosfor, calcium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.26

Zuur magnesiumpyrofosfaat

Zuur magnesiumpyrofosfaat (MgH2P2O7). Gevormd uit gezuiverd fosforzuur en gezuiverd magnesiumhydroxide of magnesiumoxide door de verdamping van water en condensering van het orthofosfaat tot difosfaat.

Totaal fosfor, magnesium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.27

Dinatriumdiwaterstofdifosfaat

Dinatriumdiwaterstofdifosfaat (Na2H2P7O7).

Totaal fosfor, calcium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (wanneer > 10 %)

11.3.28

Trinatriumfosfaat

Trinatriummonowaterstofdifosfaat (watervrij: Na3HP2O7; monohydraat: Na3HP2O7·H2O).

Totaal fosfor, natrium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.29

Natriumpolyfosfaat; [Natriumhexametafosfaat]

Heterogene mengsels van natriumzouten van lineair gecondenseerde polyfosforzuren met als algemene formule Hn + 2PnO3n + 1, waarbij n minimaal 2 is.

Totaal fosfor, natrium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.30

Trikaliumfosfaat

Trikaliummonofosfaat (watervrij: K3PO4; gehydrateerd: K3PO4 nH2O (n = 1 of 3)).

Totaal fosfor, kalium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.31

Tetrakaliumdifosfaat

Tetrakaliumpyrofosfaat (K4P2O7).

Totaal fosfor, kalium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.32

Pentakaliumtrifosfaat

Pentakaliumtripolyfosfaat (K5P3O10).

Totaal fosfor, kalium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.3.33

Kaliumpolyfosfaat

Heterogene mengsels van kaliumzouten van lineair gecondenseerde polyfosforzuren met als algemene formule Hn + 2PnO3n + 1, waarbij n minimaal 2 is.

Totaal fosfor, kalium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (wanneer > 10 %)

11.3.34

Calciumnatriumpolyfosfaat

Calciumnatriumpolyfosfaat.

Totaal fosfor, natrium, calcium, in 2 % citroenzuur onoplosbare fosfor (indien > 10 %)

11.4.1

Natriumchloride  (31)

Natriumchloride (NaCl) of product verkregen door kristallisatie op basis van verdamping van pekel (vacuümzout) of evaporatie van zeewater (zeezout) of het malen van steenzout.

Natrium, in HCl onoplosbare as (indien > 10 %)

11.4.2

Natriumbicarbonaat [Natriumwaterstofcarbonaat]

Natriumwaterstofcarbonaat (NaHCO3).

Natrium, in HCl onoplosbare as (indien > 10 %)

11.4.3

Natrium/ammonium(bi)carbonaat [Natrium/ammonium(waterstof)carbonaat]

Product verkregen bij de productie van natriumcarbonaat en natriumwaterstofcarbonaat, met sporen van ammoniumwaterstofcarbonaat (ammoniumwaterstofcarbonaat max. 5 %).

Natrium, in HCl onoplosbare as (indien > 10 %)

11.4.4

Natriumcarbonaat

Natriumcarbonaat (Na2CO3).

Natrium, in HCl onoplosbare as (indien > 10 %)

11.4.5

Natriumsesquicarbonaat [Trinatriumwaterstofdicarbonaat]

Natriumsesquicarbonaat (Na3H(CO3)2).

Natrium, in HCl onoplosbare as (indien > 10 %)

11.4.6

Natriumsulfaat

Natriumsulfaat (Na2SO4).

Mag ten hoogste 0,3 % methionine bevatten.

Natrium, in HCl onoplosbare as (indien > 10 %)

11.4.7

Natriumzouten van organische zuren  (32)

Natriumzouten van voor menselijke consumptie geschikte organische zuren met minstens vier koolstofatomen.

Natrium, organisch zuur

11.5.1

Kaliumchloride

Kaliumchloride (KCl) of product verkregen door het malen van natuurlijke bronnen van kaliumchloride.

Kalium, in HCl onoplosbare as (indien > 10 %)

11.5.2

Kaliumsulfaat

Kaliumsulfaat (K2SO4).

Kalium, in HCl onoplosbare as (indien > 10 %)

11.5.3

Kaliumcarbonaat

Kaliumcarbonaat (K2CO3).

Kalium, in HCl onoplosbare as (indien > 10 %)

11.5.4

Kaliumbicarbonaat [Kaliumwaterstofcarbonaat]

Kaliumwaterstofcarbonaat (KHCO3).

Kalium, in HCl onoplosbare as (indien > 10 %)

11.5.5

Kaliumzouten van organische zuren  (32)

Kaliumzouten van voor menselijke consumptie geschikte organische zuren met minstens vier koolstofatomen.

Kalium, organisch zuur

11.6.1

Zwavelbloem

Bloem verkregen uit natuurlijke ertslagen. Tevens product verkregen in de olieraffinaderij door zwavelproducenten.

Zwavel

11.7.1

Attapulgiet

Natuurlijk magnesium-aluminium-siliciummineraal.

Magnesium

11.7.2

Kwarts

In de natuur voorkomend mineraal verkregen door het malen van kwartsmateriaal.

Mag ten hoogste 0,1 % maalhulpstoffen bevatten.

 

11.7.3

Cristobaliet

Siliciumdioxide (SiO2) verkregen door het herkristalliseren van kwarts.

Mag ten hoogste 0,1 % maalhulpstoffen bevatten.

 

11.8.1

Ammoniumsulfaat

Ammoniumsulfaat ((NH4)2SO4) verkregen door chemische synthese.

Stikstof uitgedrukt als ruw eiwit, zwavel

11.8.2

Ammoniumsulfaatoplossing

Ammoniumsulfaat in waterige oplossing die ten minste 35 % ammoniumsulfaat bevat.

Stikstof uitgedrukt als ruw eiwit

11.8.3

Ammoniumzouten van organische zuren  (32)

Ammoniumzouten van voor menselijke consumptie geschikte organische zuren met minstens vier koolstofatomen.

Stikstof uitgedrukt als ruw eiwit, organisch zuur

11.8.4

Ammoniumlactaat

Ammoniumlactaat (CH3CHOHCOONH4). Inclusief ammoniumlactaat geproduceerd door fermentatie met Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp., of Bifidobacterium spp., dat ten minste 44 % stikstof uitgedrukt als ruw eiwit bevat.

Mag ten hoogste 0,8 % fosfor, 0,9 % kalium, 0,7 % magnesium, 0,3 % natrium, 0,3 % sulfaten, 0,1 % chloriden, 5 % suikers en 0,1 % siliconen-antischuim bevatten.

Stikstof uitgedrukt als ruw eiwit, ruwe as

11.8.5

Ammoniumacetaat

Ammoniumacetaat (CH3COONH4) in waterige oplossing die ten minste 55 % ammoniumacetaat bevat.

Stikstof uitgedrukt als ruw eiwit


12.   (Bij-)producten van de fermentatie van micro-organismen

Nummer

Benaming

Omschrijving

Verplichte vermeldingen

12.1

Producten verkregen uit de biomassa van specifieke, op bepaalde substraten gekweekte micro-organismen

Mogen ten hoogste 0,3 % antischuimmiddelen bevatten.

Mogen ten hoogste 2,9 % propionzuur bevatten.

Mogen ten hoogste 1,5 % filtreer-/klaringsmiddelen bevatten.

Propionzuur, indien > 0,5 %

12.1.1

Eiwit van Methylophilus methylotrophus

Eiwithoudend fermentatieproduct verkregen door Methylophilus methylotrophus (NCIMB stam 10515) (34) op methanol te kweken, met minstens 68 % ruw eiwit en een buigingsindex van minstens 50.

Ruw eiwit

Ruwe as

Ruw vet

12.1.2

Eiwit van Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis en Bacillus firmus

Eiwithoudend fermentatieproduct verkregen door Methylococcus capsulatus (Bath) (NCIMB stam 11132), Alcaligenes acidovorans (NCIMB stam 12387), Bacillus brevis (NCIMB stam 13288) en Bacillus firmus (NCIMB stam 13280) (34) op aardgas te kweken (ongeveer 91 % methaan, 5 % ethaan, 2 % propaan, 0,5 % isobutaan, 0,5 % n-butaan), ammoniak en minerale zouten, met minstens 65 % ruw eiwit.

Ruw eiwit

Ruwe as

Ruw vet

12.1.3

Bacterieel eiwit van Escherichia coli

Eiwithoudend product, bijproduct van de productie van aminozuren door het kweken van Escherichia coli K12 (34) op substraten van plantaardige of chemische oorsprong, ammoniak of minerale zouten; het kan gehydrolyseerd zijn.

Ruw eiwit

12.1.4

Bacterieel eiwit van Corynebacterium glutamicum

Eiwithoudend product, bijproduct van de productie van aminozuren door het kweken van Corynebacterium glutamicum  (34) op substraten van plantaardige of chemische oorsprong, ammoniak of minerale zouten; het kan gehydrolyseerd zijn.

Ruw eiwit

12.1.5

Gist en delen daarvan; [Bakkersgist] [Gistproduct]

Alle gist en delen daarvan verkregen uit Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii of Brettanomyces ssp. (34)  (35) op substraten die voornamelijk van plantaardige oorsprong zijn, zoals melasse, suikerstroop, alcohol, distillatieresiduen, granen en zetmeelhoudende producten, vruchtensappen, wei, melkzuur, suiker, gehydrolyseerde plantaardige vezels en fermentatienutriënten zoals ammoniak of minerale zouten.

Vochtgehalte, indien < 75 % of > 97 %

Indien vochtgehalte < 75 %:

ruw eiwit

12.1.6

Ingekuild mycelium uit de bereiding van penicilline

Mycelium (stikstofverbindingen), nat bijproduct van de bereiding van penicilline uit Penicillium chrysogenum (ATCC48271) (34) op verschillende bronnen van koolhydraten en de hydrolyseproducten ervan, hittebehandeld en ingekuild met behulp van Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides en Streptococcus lactis om de penicilline te inactiveren, met minstens 7 % stikstof uitgedrukt als ruw eiwit.

Stikstof uitgedrukt als ruw eiwit

Ruwe as

12.1.7

Gisten uit biodieselproces

Alle gisten en delen daarvan, verkregen uit op plantaardige oliën en op tijdens de productie van biobrandstof gevormde ontgommings- en glycerolfracties gekweekte Yarrowia lipolytica  (34)  (35).

Vochtgehalte, indien < 75 % of > 97 %

Indien vochtgehalte < 75 %:

ruw eiwit

12.2

Andere bijproducten van de fermentatie

Mogen ten hoogste 0,6 % antischuimmiddelen bevatten. Mogen ten hoogste 0,5 % antiscalingmiddelen (middelen tegen de vorming van neerslag) bevatten. Mogen ten hoogste 0,2 % sulfieten bevatten.

 

12.2.1

Vinasse [gecondenseerd melasseperssap]

Bijproducten afgeleid van de industriële verwerking van most/wort verkregen bij fermentatieprocedés zoals de productie van alcohol, organische zuren, gist. Zij bestaan uit de vloeibare/pasteuze fractie verkregen na de afscheiding van fermentatiemost/-wort. Zij kunnen ook dode cellen en/of delen daarvan van de gebruikte micro-organismen bevatten. De substraten zijn voornamelijk van plantaardige oorsprong, zoals melasse, suikerstroop, alcohol, distillatieresiduen, granen en zetmeelhoudende producten, vruchtensappen, wei, melkzuur, suiker, gehydrolyseerde plantaardige vezels en fermentatienutriënten zoals ammoniak of minerale zouten.

Ruw eiwit

Substraat en vermelding van relevant productieprocedé

12.2.2

Bijproducten van de productie van L-glutaminezuur

Bijproducten van de bereiding van L-glutaminezuur door fermentatie met Corynebacterium melassecola  (34) op substraten bestaande uit sacharose, melasse, zetmeelproducten en de hydrolyseproducten ervan, ammoniumzouten en andere stikstofverbindingen.

Ruw eiwit

12.2.3

Bijproducten van de productie van L-lysinemonohydrochloride met Brevibacterium lactofermentum

Bijproducten van de productie van L-lysinemonohydrochloride door fermentatie met Brevibacterium lactofermentum  (34) op substraten bestaande uit sacharose, melasse, zetmeelproducten en de hydrolyseproducten ervan, ammoniumzouten en andere stikstofverbindingen.

Ruw eiwit

12.2.4

Bijproducten van de productie van aminozuren met Corynebacterium glutamicum

Bijproducten van de productie van aminozuren door fermentatie met Corynebacterium glutamicum  (34) op substraten van plantaardige of chemische oorsprong, ammoniak of minerale zouten.

Ruw eiwit

Ruwe as

12.2.5

Bijproducten van de productie van aminozuren met Escherichia coli K12

Bijproducten van de productie van aminozuren door fermentatie met Escherichia coli K12 (34) op substraten van plantaardige of chemische oorsprong, ammoniak of minerale zouten.

Ruw eiwit

Ruwe as

12.2.6

Bijproduct van de enzymproductie met Aspergillus niger

Bijproduct van de fermentatie van Aspergillus niger  (34) op tarwe en mout voor de productie van enzymen.

Ruw eiwit


13.   Diversen

Nummer

Benaming

Omschrijving

Verplichte vermeldingen

13.1.1

Producten uit de bakkerij- en deegwarensector

Producten verkregen bij en van de productie van brood, biscuits, wafels of deegwaren. Deze kunnen gedroogd zijn.

Zetmeel

Totaal suikers (als sacharose)

Ruw vet, indien > 5 %

13.1.2

Producten uit de banketbakkerijsector

Producten verkregen bij en van de productie van gebak en taarten. Deze kunnen gedroogd zijn.

Zetmeel

Totaal suikers (als sacharose)

Ruw vet, indien > 5 %

13.1.3

Producten van de ontbijtgranenindustrie

Stoffen of producten bedoeld voor menselijke consumptie of waarvan dit redelijkerwijs verwacht kan worden, in hun verwerkte, gedeeltelijk verwerkte of onverwerkte vorm. Deze kunnen gedroogd zijn.

Ruw eiwit, indien > 10 %

Ruwe celstof

Ruwe oliën/vetten, indien > 10 %

Zetmeel, indien > 30 %

Totaal suikers (als sacharose), indien > 10 %

13.1.4

Producten van de zoetwarenindustrie

Producten verkregen bij en van de productie van suikerwerk, inclusief chocolade. Deze kunnen gedroogd zijn.

Zetmeel

Ruw vet, indien > 5 %

Totaal suikers (als sacharose)

13.1.5

Producten van de consumptie-ijsindustrie

Producten verkregen bij de productie van consumptie-ijs. Deze kunnen gedroogd zijn.

Zetmeel

Totaal suikers (als sacharose)

Ruw vet

13.1.6

Producten en bijproducten van de verwerking van verse vruchten en groenten  (36)

Producten verkregen bij de verwerking van verse vruchten en groenten (inclusief schil, hele vruchten/groenten en mengsels daarvan). Deze kunnen gedroogd of ingevroren zijn.

Zetmeel

Ruwe celstof

Ruw vet, indien > 5 %

In HCl onoplosbare as, indien > 3,5 %

13.1.7

Producten van de verwerking van planten  (36)

Producten verkregen door het invriezen of drogen van hele planten of delen daarvan.

Ruwe celstof

13.1.8

Producten van de verwerking van specerijen en kruiderijen  (36)

Producten verkregen door het invriezen of drogen van specerijen en kruiderijen of delen daarvan.

Ruw eiwit, indien > 10 %

Ruwe celstof

Ruwe oliën/vetten, indien > 10 %

Zetmeel, indien > 30 %

Totaal suikers (als sacharose), indien > 10 %

13.1.9

Producten van de verwerking van kruiden  (36)

Producten verkregen door het breken, malen, invriezen of drogen van kruiden of delen daarvan.

Ruwe celstof

13.1.10

Producten van de aardappelverwerkingsindustrie

Producten verkregen bij de verwerking van aardappelen. Deze kunnen gedroogd of ingevroren zijn.

Zetmeel

Ruwe celstof

Ruw vet, indien > 5 %

In HCl onoplosbare as, indien > 3,5 %

13.1.11

Producten en bijproducten van de productie van sauzen

Stoffen van de productie van sauzen, bedoeld voor menselijke consumptie of waarvan dit redelijkerwijs verwacht kan worden, in hun verwerkte, gedeeltelijk verwerkte of onverwerkte vorm. Deze kunnen gedroogd zijn.

Ruw vet

13.1.12

Producten en bijproducten van de industrie van hartige snacks

Producten en bijproducten van de industrie van hartige snacks, verkregen bij en van de productie van hartige snacks zoals aardappelschijfjes (chips), op aardappel en/of granen gebaseerde snacks (direct geëxtrudeerde, op deeg gebaseerde en korrelvormige snacks) en noten.

Ruw vet

13.1.13

Producten van de industrie van gebruiksklare levensmiddelen

Producten verkregen bij de productie van gebruiksklare levensmiddelen. Deze kunnen gedroogd zijn.

Ruw vet, indien > 5 %

13.1.14

Plantaardige bijproducten van de productie van gedistilleerde dranken

Vaste producten afkomstig van planten (inclusief bessen en zaden zoals anijs) verkregen na het weken van deze planten in een alcoholhoudende oplossing of na alcoholevaporatie/-distillatie, of beide, tijdens de bereiding van aroma’s voor de productie van gedistilleerde dranken. Deze producten moeten gedistilleerd zijn om het alcoholresidu te verwijderen.

Ruw eiwit, indien > 10 %

Ruwe celstof

Ruwe oliën/vetten, indien > 10 %

13.1.15

Voederbier

Product van de bierbereiding dat niet als een drank voor menselijke consumptie kan worden verkocht.

Alcoholgehalte

13.2.1

Karamel

Product verkregen door het gecontroleerd verhitten van suiker.

Totaal suikers (als sacharose)

13.2.2

Dextrose

Dextrose wordt verkregen na hydrolyse van zetmeel en bestaat uit gezuiverde, gekristalliseerde glucose, met of zonder kristalwater.

Totaal suikers (als sacharose)

13.2.3

Fructose

Fructose als gezuiverd kristallijn poeder. Dit product wordt verkregen van glucose in glucosestroop met behulp van glucose-isomerase en van het omzetten van sacharose in invertsuiker.

Totaal suikers (als sacharose)

13.2.4

Glucosestroop

Glucosestroop is een gezuiverde en geconcentreerde waterige oplossing van voedzame sachariden verkregen door hydrolyse van zetmeel.

Totaal suikers

Vochtgehalte, indien > 30 %

13.2.5

Glucosemelasse

Product verkregen bij het raffineren van glucosestroop.

Totaal suikers

13.2.6

Xylose

Uit hout gewonnen suiker

 

13.2.7

Lactulose

Halfsynthetische disacharide (4-O-D-galactopyranosyl-D-fructose) verkregen uit lactose door isomerisatie van glucose naar fructose. Aanwezig in warmtebehandelde melk en zuivelproducten.

Lactulose

13.2.8

Glucosamine (chitosamine)

Aminosuiker (monosacharide) die deel uitmaakt van de structuur van de polysachariden chitosan en chitine. Verkregen door hydrolyse van exoskeletten van schaaldieren en andere geleedpotigen of door de fermentatie van granen zoals maïs of tarwe.

Natrium respectievelijk kalium, naargelang het geval

„uit waterdieren” of „uit gisting”, naargelang het geval

13.3.1

Zetmeel  (37)

Zetmeel.

Zetmeel

13.3.2

Zetmeel  (37) , voorverstijfseld

Zetmeel dat door een hittebehandeling voorverstijfseld is.

Zetmeel

13.3.3

Zetmeelmengsel  (37)

Product bestaande uit natief en/of gemodificeerd zetmeel voor voedingsdoeleinden verkregen uit verschillende botanische materialen.

Zetmeel

13.3.4

Zetmeelhydrolysatenkoek  (37)

Product verkregen door filtratie van de na hydrolyse van zetmeel verkregen vloeistof, bestaande uit: eiwit, zetmeel, polysachariden, vet, olie en filtreerstoffen (bv. diatomeeënaarde, houtvezels).

Vochtgehalte, indien < 25 % of > 45 %

Indien vochtgehalte < 25 %:

ruw vet

ruw eiwit

13.3.5

Dextrine

Dextrine is gedeeltelijk zuur gehydrolyseerd zetmeel.

 

13.3.6

Maltodextrine

Maltodextrine is gedeeltelijk gehydrolyseerd zetmeel.

 

13.4.1

Polydextrose

Willekeurig gebonden bulkpolymeer van glucose, geproduceerd door thermische polymerisatie van D-glucose.

 

13.5.1

Polyolen

Product verkregen door hydrogenering of fermentatie, bestaande uit gereduceerde mono-, di- of oligosachariden of polysachariden.

 

13.5.2

Isomalt

Suikeralcohol verkregen uit sacharose na enzymatische omzetting en hydrogenering.

 

13.5.3

Mannitol

Product verkregen door hydrogenering of fermentatie, bestaande uit gereduceerde glucose en/of fructose.

 

13.5.4

Xylitol

Product verkregen door hydrogenering en fermentatie van xylose.

 

13.5.5

Sorbitol

Product verkregen door hydrogenering van glucose.

 

13.6.1

Zure oliën uit chemische raffinage  (38)

Product verkregen bij het ontzuren, door middel van basen, van oliën en vetten van plantaardige of dierlijke oorsprong, gevolgd door aanzuring en afscheiding van de waterige fase, dat vrije vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van zaden, vruchten of dierlijke weefsels, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels bevat.

Ruw vet

Vochtgehalte, indien > 1 %

13.6.2

Vetzuren veresterd met glycerol  (39)

Glyceriden verkregen door het veresteren van glycerol met vetzuren. Mag ten hoogste 50 ppm nikkel bevatten door hydrogenering.

Vochtgehalte, indien > 1 %

Ruw vet

Nikkel, indien > 20 ppm

13.6.3

Mono-, di- en triglyceriden van vetzuren  (39)

Product bestaande uit mengsels van mono-, di- en tri-esters van glycerol met vetzuren.

Zij kunnen een geringe hoeveelheid vrije vetzuren en vrije glycerol bevatten.

Mag ten hoogste 50 ppm nikkel bevatten door hydrogenering.

Ruw vet

Nikkel, indien > 20 ppm

13.6.4

Vetzuurzouten  (39)

Product verkregen door de reactie van vetzuren met minstens vier koolstofatomen met calcium-, magnesium-, natrium- of kaliumhydroxide, -oxide of -zouten.

Mag ten hoogste 50 ppm nikkel bevatten door hydrogenering.

Ruw vet (na hydrolyse)

Vochtgehalte

Ca of Na of K of Mg (naargelang het geval)

Nikkel, indien > 20 ppm

13.6.5

Uit fysische raffinage verkregen vetzuurdistillaten  (38)

Product verkregen bij het ontzuren, door middel van distillatie, van oliën en vetten van plantaardige of dierlijke oorsprong, dat vrije vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van zaden, vruchten of dierlijke weefsels, zoals mono- en diglyceriden, sterolen en tocoferolen bevat.

Ruw vet

Vochtgehalte, indien > 1 %

13.6.6

Door splitsen verkregen ruwe vetzuren  (38)

Product dat wordt verkregen door het splitsen van olie/vet. Per definitie bestaat het uit ruwe vetzuren, C6-C24, alifatisch, onvertakt, eenwaardig, verzadigd en onverzadigd. Mag ten hoogste 50 ppm nikkel bevatten door hydrogenering.

Ruw vet

Vochtgehalte, indien > 1 %

Nikkel, indien > 20 ppm

13.6.7

Door splitsen verkregen zuivere gedistilleerde vetzuren  (38)

Product dat wordt verkregen bij de distillatie van uit splitsing van olie/vet verkregen ruwe vetzuren, eventueel gevolgd door hydrogenering. Per definitie bestaat het uit zuivere gedistilleerde vetzuren, C6-C24, alifatisch, onvertakt, eenwaardig, verzadigd en onverzadigd.

Mag ten hoogste 50 ppm nikkel bevatten door hydrogenering.

Ruw vet

Vochtgehalte, indien > 1 %

Nikkel, indien > 20 ppm

13.6.8

Zepen  (38)

Product verkregen bij het ontzuren, door middel van een waterige oplossing van calcium-, magnesium-, natrium- of kaliumhydroxide, van plantaardige oliën en vetten, dat zouten van vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van zaden, vruchten of dierlijke weefsels, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels bevat.

Vochtgehalte, indien < 40 of > 50 %

Ca of Na of K of Mg, naargelang het geval

13.6.9

Met organische zuren veresterde mono- en diglyceriden van vetzuren  (39)  (40)

Mono- en diglyceriden van vetzuren met ten minste vier koolstofatomen, veresterd met organische zuren.

Ruw vet

13.6.10

Suikeresters van vetzuren  (39)

Esters van sacharose en vetzuren.

Totaal suikers (als sacharose)

Ruw vet

13.6.11

Sucroglyceriden van vetzuren  (39)

Mengsel van esters van sacharose en mono- en diglyceriden van vetzuren.

Totaal suikers (als sacharose)

Ruw vet

13.8.1

Ruwe glycerine

Bijproduct dat wordt verkregen uit:

het oleochemische proces van het splitsen van olie/vet om vetzuren en sweet water te verkrijgen, gevolgd door concentratie van het sweet water om ruwe glycerol te verkrijgen, dan wel door omestering (mag ten hoogste 0,5 % methanol bevatten) van natuurlijke oliën/vetten om methylesters van vetzuur en sweet water te verkrijgen, gevolgd door concentratie van het sweet water om ruwe glycerol te verkrijgen,

de productie van biodiesel (methyl- of ethylesters van vetzuren) door omestering van oliën en vetten van onbepaalde plantaardige en dierlijke oorsprong. In de glycerol kunnen minerale en organische zouten achterblijven (ten hoogste 7,5 %).

Mag ten hoogste 0,5 % methanol en ten hoogste 4 % MONG (Matter Organic Non Glycerol), bestaande uit methylesters van vetzuren, ethylesters van vetzuren, vrije vetzuren en glyceriden, bevatten,

verzeping van oliën/vetten van plantaardige of dierlijke oorsprong, gewoonlijk met alkali-/aardalkalimetalen, om zeep te verkrijgen.

Mag ten hoogste 50 ppm nikkel bevatten door hydrogenering.

Glycerol

Vochtgehalte, indien > 1,5 %

Natrium, indien > 1,5 %

Nikkel, indien > 20 ppm

13.8.2

Glycerine

Product dat wordt verkregen door:

het oleochemische proces van a) het splitsen van olie/vet gevolgd door concentratie van sweet waters en raffinage door middel van distillatie (zie deel B, glossarium van procedés, punt 20) of ionenwisseling; b) verestering van natuurlijke oliën/vetten om methylesters van vetzuren en ruw sweet water te verkrijgen, gevolgd door concentratie van het sweet water om ruwe glycerol te verkrijgen en raffinage door middel van distillatie of ionenwisseling,

de productie van biodiesel (methyl- of ethylesters van vetzuren), door omestering van oliën en vetten van onbepaalde plantaardige en dierlijke oorsprong, gevolgd door het raffineren van de glycerol. Minimaal glycerolgehalte: 99 % in de droge stof,

verzeping van oliën/vetten van plantaardige of dierlijke oorsprong, gewoonlijk met alkali-/aardalkalimetalen, om zeep te verkrijgen, gevolgd door het raffineren van de ruwe glycerol en distillatie.

Mag ten hoogste 50 ppm nikkel bevatten door hydrogenering.

Glycerol, indien < 99 % op basis van de droge stof

Natrium, indien > 0,1 %

Kalium, indien > 0,1 %

Nikkel, indien > 20 ppm

13.9.1

Methylsulfonylmethaan

Langs synthetische weg verkregen organische zwavelverbinding ((CH3)2SO2) die identiek is aan de natuurlijk voorkomende bron in planten.

Zwavel

13.10.1

Turf

Product van de natuurlijke ontbinding van planten (hoofdzakelijk veenmos) in een anaerobe en oligotrofe omgeving.

Ruwe celstof

13.10.2

Leonardiet

Het product is een natuurlijk voorkomende mineraalcomplex van fenolische koolwaterstoffen, ook bekend als humaat, dat voortkomt uit de afbraak van organisch materiaal in de loop van miljoenen jaren.

Ruwe celstof

13.11.1

Propyleenglycol; [1,2-propaandiol; [propaan-1,2-diol]

Organische verbinding (een diol of dubbele alcohol) met formule C3H8O2. Het is een viskeuze vloeistof met een licht zoete smaak, hygroscopisch en mengbaar met water, aceton en chloroform. Mag ten hoogste 0,3 % dipropyleenglycol bevatten.

Propyleenglycol

13.11.2

Mono-esters van propyleenglycol en vetzuren  (39)

Mono-esters van propyleenglycol en vetzuren, al dan niet gemengd met di-esters.

Propyleenglycol

Ruw vet


(1)  PB L 35 van 8.2.2005, blz. 1.

(2)  As Low As Reasonably Achievable (zo laag als redelijkerwijs mogelijk).

(3)  PB L 140 van 30.5.2002, blz. 10.

(4)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(5)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(6)  In afwijking van deze verplichting is een dergelijke toevoeging voor het procedé „drogen” facultatief.

(7)  In het Duits mag „Konzentrieren” in voorkomend geval worden vervangen door „Eindicken”. De gebruikelijke benaming is dan „eingedickt”.

(8)  „Ontdoppen” mag in voorkomend geval worden vervangen door „schillen” of „pellen”. De gebruikelijke benaming is dan „geschild” of „gepeld”.

(9)  In het geval van rijst wordt dit procedé aangeduid als „doppen”. De gebruikelijke benaming is dan „gedopt”.

(10)  In het Frans mag de naam „issues” worden gebruikt.

(11)  In het Duits mag de benaming „aufgeschlossen” en de naam „Quellwasser” (met betrekking tot stijfsel) worden gebruikt. In het Deens mag de benaming „Kvældning” en de naam „Kvældet” (met betrekking tot stijfsel) worden gebruikt.

(12)  In het Frans mag „Pressage” in voorkomend geval worden vervangen door „Extraction mécanique”.

(13)  De graansoort mag bij de benaming worden vermeld.

(14)  In het Engels kan zowel „maize” als „corn” worden gebruikt. Dit geldt voor alle maïsproducten.

(15)  Wanneer dit ingrediënt fijner is gemalen, mag aan de naam het woord „fijn” worden toegevoegd of mag de naam door een overeenkomstige benaming worden vervangen.

(16)  De graansoort mag bij de benaming worden vermeld.

(17)  In voorkomend geval mag de benaming vergezeld gaan van de vermelding „met een laag glucosinolaatgehalte” zoals gedefinieerd in de wetgeving van de Europese Unie. Dit geldt voor alle kool- en raapzaadproducten.

(18)  Bij de benaming moeten ook de plantensoorten worden vermeld.

(19)  Bij de benaming moeten ook de plantensoorten worden vermeld.

(20)  Bij de benaming moeten ook de plantensoorten worden vermeld.

(21)  Deze benaming moet worden aangevuld met de aard van de toegepaste behandeling.

(22)  Het voedergewas mag bij de benaming worden vermeld.

(23)  De term „meel” mag worden vervangen door „pellets”. Bij de benaming mag ook de droogmethode worden vermeld.

(24)  Bij de benaming moet ook de soort worden vermeld.

(25)  Bij de benaming moeten ook de plantensoorten worden vermeld.

(26)  Deze aanduidingen zijn niet synoniem en verschillen hoofdzakelijk qua vochtgehalte; de respectieve aanduiding moet waar nodig worden gebruikt.

(27)  Als de catalogus voor etiketteringsdoeleinden wordt gebruikt, wordt de benaming, onverminderd dwingende voorschriften voor handelsdocumenten en gezondheidscertificaten voor dierlijke bijproducten en afgeleide producten, zoals vastgelegd in Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (bijlage VIII, hoofdstuk III) (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1),

in voorkomend geval vervangen door

de diersoort, en

het deel van het dierlijke product (bv. lever, vlees (alleen in het geval van skeletspieren)), en/of

de naam van de niet-gebruikte diersoort wat betreft het verbod op hergebruik binnen dezelfde soort (bv. vrij van pluimvee), of

in voorkomend geval aangevuld met

de diersoort, en/of

het deel van het dierlijke product (bv. lever, vlees (alleen in het geval van skeletspieren)), en/of

de naam van de niet-gebruikte diersoort wat betreft het verbod op hergebruik binnen dezelfde soort.

(28)  Als de catalogus voor etiketteringsdoeleinden wordt gebruikt, wordt de benaming, onverminderd dwingende voorschriften voor handelsdocumenten en gezondheidscertificaten voor dierlijke bijproducten en afgeleide producten, zoals vastgelegd in Verordening (EU) nr. 142/2011 (bijlage VIII, hoofdstuk III), in voorkomend geval aangevuld met

de verwerkte diersoort (bv. varken, herkauwer, vogel), en/of

het verwerkte materiaal (bv. been), en/of

het toegepaste procedé (bv. ontvet, geraffineerd), en/of

de naam van de niet-gebruikte diersoort wat betreft het verbod op hergebruik binnen dezelfde soort (bv. vrij van pluimvee).

(29)  Bij de benaming moet ook de soort worden vermeld.

(30)  Bij de naam moet ook de soort worden vermeld wanneer bereid uit kweekvis.

(31)  De aard van de herkomst mag bij of in plaats van de benaming worden vermeld.

(32)  De benaming moet worden gewijzigd of aangevuld met het oog op de vermelding van het organische zuur.

(33)  De bereidingswijze mag in de benaming worden aangegeven.

(34)  De cellen van de micro-organismen zijn geïnactiveerd of gedood.

(35)  De gebruiksnaam van giststammen kan verschillen van de wetenschappelijke taxonomie, zodat ook synoniemen van de vermelde giststammen kunnen worden gebruikt.

(36)  Bij de benaming moet ook de relevante fruit-, groente-, planten-, specerij- en kruidensoort worden vermeld.

(37)  Bij de benaming moet ook de aanduiding van de botanische oorsprong worden vermeld.

(38)  Bij de benaming moet ook de aanduiding van de botanische of dierlijke oorsprong worden vermeld.

(39)  De benaming moet worden gewijzigd of aangevuld met het oog op de vermelding van de gebruikte vetzuren.

(40)  De benaming moet worden gewijzigd of aangevuld met het oog op de vermelding van het organische zuur.