ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.285.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 285

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
17 oktober 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus

1

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

BESLUITEN

17.10.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 285/1


BESLUIT 2012/642/GBVB VAN DE RAAD

van 15 oktober 2012

betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft voor het eerst beperkende maatregelen tegen Belarus aangenomen in het kader van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/661/GBVB (1). Daarna heeft hij steeds uitdrukking gegeven aan zijn grote bezorgdheid over het feit dat de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat nog altijd niet geëerbiedigd worden, en dat politieke gevangenen niet zijn vrijgelaten of gerehabiliteerd; daarom heeft hij zijn maatregelen verlengd en uitgebreid.

(2)

De Raad heeft op 25 oktober 2010 Besluit 2010/639/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus (2) vastgesteld.

(3)

Specifieke zorgen vormden de aanleiding om beperkende maatregelen vast te stellen tegen degenen die in het Pourgourides-verslag worden aangemerkt als centrale figuren in de onopgeloste verdwijning van vier algemeen bekende personen in Belarus in 1999-2000 en bij de daaropvolgende doofpotoperatie, of die nagelaten hebben een onafhankelijk onderzoek naar of een onafhankelijke vervolging van de verdwijningen in te stellen.

(4)

Ook zijn maatregelen genomen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het frauduleus verloop van de verkiezingen en het referendum in Belarus van 17 oktober 2004, voor de schendingen van de internationale normen voor verkiezingen bij de presidentsverkiezingen in Belarus van 19 maart 2006 en 19 december 2010, alsmede tegen de personen die verantwoordelijk zijn voor de ernstige mensenrechtenschendingen en de onderdrukking van een vreedzame betoging in de nasleep van die verkiezingen en dat referendum.

(5)

Een bijzondere verantwoordelijkheid rust op de functionarissen die rechtsreeks betrokken zijn bij of verantwoordelijk zijn voor het frauduleuze verloop van de presidentsverkiezingen en het referendum; op de personen die verantwoordelijk zijn voor het organiseren en daadwerkelijk verspreiden van valse informatie via door de staat gecontroleerde media; op de personen die verantwoordelijk zijn voor het buitensporig en niet uitgelokt gebruik van geweld tegen ongewapende vreedzame demonstranten; op de personen die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de huidige, politiek gemotiveerde administratieve en strafrechtelijke sancties tegen grote groepen vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, de democratische oppositie, ngo's en vrije media in Belarus, en op de personen die verantwoordelijk zijn voor de systematische, gecoördineerde schending van de internationale mensenrechtelijke normen en van de wetten van de Republiek Belarus bij de rechtsbedeling en het stelselmatig gebruik van dwang en intimidatie tegen juridische vertegenwoordigers van gedetineerden en tegen andere personen.

(6)

Gezien de ernst van de situatie dienen bovendien maatregelen te worden genomen tegen personen in leidinggevende posities in Belarus en tegen personen en entiteiten die baat hebben bij het Loekasjenko-bewind of dat bewind steunen, met name personen en entiteiten die het bewind financieel of materieel steunen.

(7)

Willen deze maatregelen doeltreffend zijn, dan moeten zij ook van toepassing zijn op entiteiten die in bezit zijn of onder zeggenschap staan van natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten of voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, of wier activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Belarus anderszins ernstig ondermijnen, alsmede op entiteiten die het bezit zijn of onder zeggenschap staan van personen en entiteiten die baat hebben bij het bewind van Loekasjenko of dat bewind steunen.

(8)

De Raad stelt vast dat de meest recente verkiezingen, die van 23 september 2012, eveneens niet aan de internationale normen beantwoordden, zoals met name blijkt uit de eerste bevindingen van de OVSE/ODIHR-verkiezingswaarnemingsmissie in Belarus, en dat de situatie op het gebied van democratie, mensenrechten en de rechtsstaat niet verbeterd is, en blijft ernstig bezorgd over de situatie in Belarus.

(9)

Na toetsing van Besluit 2010/639/GBVB wordt het wenselijk geacht de toepassing van de beperkende maatregelen te verlengen tot en met 31 oktober 2013.

(10)

Duidelijkheidshalve moeten de in Besluit 2010/639/GBVB vastgestelde maatregelen worden opgenomen in een enkel rechtsinstrument,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, alsmede uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, aan of naar Belarus door onderdanen van de lidstaten, of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van onder hun vlag varende schepen of hun luchtvaartuigen, is verboden, ongeacht of de goederen oorspronkelijk van het grondgebied van de lidstaten afkomstig zijn.

2.   Het is verboden om:

a)

rechtstreeks of indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in lid 1 bedoelde goederen of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van dergelijke goederen, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of bestemd voor gebruik in Belarus;

b)

rechtstreeks of indirect financieringsmiddelen of financiële bijstand te verstrekken in verband met de in lid 1 bedoelde goederen, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, ten behoeve van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die goederen, of ten behoeve van de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus;

c)

het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben dat de onder a) of b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

Artikel 2

1.   Artikel 1 is niet van toepassing op:

a)

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van niet-dodelijke militaire uitrusting, alsmede uitrusting die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie, die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties (VN) en de Unie, of voor crisisbeheersingsoperaties van de EU en de VN;

b)

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van andere voertuigen dan gevechtsvoertuigen, die zijn gemaakt van of uitgerust met materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de Unie en haar lidstaten in Belarus;

c)

het verstrekken van technische bijstand, bemiddelings- en andere diensten in verband met dergelijke uitrusting of met dergelijke programma’s en operaties;

d)

het verstrekken van financieringsmiddelen of financiële bijstand in verband met dergelijke uitrusting en dergelijke programma's,

mits deze uitvoer en bijstand van tevoren door de ter zake bevoegde autoriteit zijn goedgekeurd.

2.   Artikel 1 is niet van toepassing op beschermende kleding, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties, personeel van de Unie of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties en daarmee verbonden personeel, louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Belarus worden uitgevoerd.

Artikel 3

1.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van personen die:

a)

verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen of de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, of wier activiteiten anderszins de democratie of de rechtsstaat in Belarus ernstig ondermijnen, alsmede eenieder die banden heeft met hen;

b)

profiteren van of steun verlenen aan het Loekasjenko-regime,

en vermeld staan in de bijlage.

2.   Lid 1 verplicht lidstaten niet eigen onderdanen te beletten hun grondgebied binnen te komen.

3.   Lid 1 laat gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde van het internationale recht gebonden zijn, en wel:

a)

als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;

b)

als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen door of plaatsvindt onder auspiciën van de Verenigde Naties;

c)

krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immuniteiten verleent;

of

d)

krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929, dat werd gesloten tussen de Heilige Stoel (Vaticaanstad) en Italië.

4.   Lid 3 wordt ook geacht van toepassing te zijn op gevallen waarin een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

5.   De Raad wordt terdege geïnformeerd over alle gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 3 of lid 4 een ontheffing verleent.

6.   De lidstaten kunnen vrijstellingen van de krachtens lid 1 opgelegde maatregelen verlenen voor reizen die plaatsvinden op grond van dringende humanitaire noden, of om vergaderingen van intergouvernementele instanties, met inbegrip van vergaderingen die door de Unie geïnitieerd worden of waarbij zij als gastheer optreedt, of vergaderingen waarvoor een lidstaat als zittend voorzitter van de OVSE als gastheer optreedt, bij te wonen wanneer een politieke dialoog wordt gevoerd waarbij de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat in Belarus rechtstreeks worden bevorderd.

7.   Een lidstaat die de in lid 6 bedoelde vrijstellingen wil verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De vrijstelling wordt geacht te zijn toegestaan, tenzij door één of meer leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde vrijstelling, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt bij de Raad. Indien één of meer leden van de Raad bezwaar maken, kan de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten de voorgestelde vrijstelling te verlenen.

8.   In de gevallen waarin een lidstaat krachtens de leden 3, 4, 6 en 7 machtiging verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn grondgebied van een in de bijlage vermelde persoon, geldt deze machtiging alleen voor het doel waarvoor zij is verleend en alleen voor de daarbij betrokken persoon.

Artikel 4

1.   Alle tegoeden en economische middelen die eigendom zijn, in het bezit zijn, of onder zeggenschap staan van:

a)

personen, entiteiten of lichamen die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen of de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, of wier activiteiten anderszins de democratie en de rechtsstaat in Belarus ernstig ondermijnen, of alle andere natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die banden hebben met hen, alsmede alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen die hun eigendom zijn of onder hun zeggenschap staan;

b)

natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die van het Loekasjenko-bewind profiteren of het steunen, alsmede rechtspersonen, entiteiten of lichamen die hun eigendom zijn of onder hun zeggenschap staan,

en vermeld staan in de bijlage, worden bevroren.

2.   Er worden geen tegoeden of economische middelen rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de in de bijlage genoemde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

Artikel 5

1.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a)

noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van een in de bijlage genoemde persoon en de leden van diens gezin die van hem afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor het loutere houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d)

noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de bevoegde autoriteit de overige bevoegde autoriteiten en de Commissie ten minste twee weken voor zij de toestemming geeft, in kennis heeft gesteld van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven; of

e)

gestort zullen worden op of betaald zullen worden van een rekening van een diplomatieke of consulaire post of een internationale organisatie die bescherming geniet op grond van het internationale recht, voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire post of de internationale organisatie.

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend.

2.   Artikel 4, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a)

rente of andere inkomsten op deze rekeningen; of

b)

betalingen die verschuldigd zijn krachtens contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop Gemeenschappelijk Standpunt 2006/276/GBVB, Besluit 2010/639/GBVB van de Raad of dit besluit op deze rekeningen van toepassing werd,

mits ten aanzien van deze rente, andere inkomsten en betalingen steeds aan artikel 4, lid 1, van dit besluit wordt voldaan.

3.   Artikel 4, lid 1, belet niet dat een op een lijst geplaatste natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam betalingen doet die verschuldigd zijn uit hoofde van een contract dat is gesloten voordat de natuurlijke of rechtspersoon, de entiteit of het lichaam op de lijst werd geplaatst, mits de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of middellijk wordt ontvangen door een natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in artikel 4, lid 1.

Artikel 6

1.   De Raad neemt op voorstel van een lidstaat of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de wijzigingen van de lijst in de bijlage aan die op grond van de politieke ontwikkelingen in Belarus nodig zijn.

2.   De Raad stelt de betrokken persoon in kennis van zijn besluit en van de motivering voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een kennisgeving, zodat de betrokken persoon daarover opmerkingen kan indienen.

3.   Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit en brengt hij de betrokken persoon daarvan op de hoogte.

Artikel 7

Om het effect van voornoemde maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de Unie derde landen aan soortgelijke beperkende maatregelen als de in dit besluit genoemde te treffen.

Artikel 8

Dit besluit is van toepassing tot en met 31 oktober 2013. Het wordt voortdurend geëvalueerd. Het kan zo nodig worden verlengd of gewijzigd indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2012.

Gedaan te Luxemburg, 15 oktober 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON


(1)  PB L 301 van 28.9.2004, blz. 67.

(2)  PB L 280 van 26.10.2010, blz. 18.


BIJLAGE

PERSONEN EN ENTITEITEN BEDOELD IN ARTIKEL 3, LID 1, EN ARTIKEL 4, LID 1

A.   Personen bedoeld in artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 1

 

Naam

Engelse transcriptie van Belarussische spelling

Engelse transcriptie van Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

Naam

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

АБЛАМЕЙКА, Сяргей Уладзiмiравiч

АБЛАМЕЙКО, Сергей Владимирович

Geboortedatum: 24.09.1956, Voronovo, Regio Hrodna

Rector van de Belarussische staatsuniversiteit. Hij was verantwoordelijk voor het verwijderen van verschillende studenten van de universiteit wegens deelname aan de betogingen op 19 december 2010 en aan andere vreedzame betogingen in 2011.

2.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

АКУЛIЧ, Святлана Расцiславаўна

ОКУЛИЧ, Светлана Ростиславовна

Geboortedatum: 27.08.1948 of 1949

Verantwoordelijk voor de uitvoering van de politiek gemotiveerde administratieve en strafrechtelijke sancties tegen vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Rechter bij de rechtbank van het district Pukhovichi. Zij verwierp op onwettige gronden het verzoek van Natalia Ilinitsj om haar weer aan te stellen als leraar aan de middelbare school van de stad Talkov.

3.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

АЛЯКСАНДРAЎ, Дзмiтрый Пятровiч

АЛЕКСАНДРОВ, Дмитрий Петрович

 

Rechter bij het Economisch Hooggerechtshof. Hij handhaafde het verbod van de onafhankelijke radiozender „Autoradio”. De zender had het verkiezingsprogramma van de heer Sannikov, een van de kandidaten van de oppositie, uitgezonden.

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich

(Alinikau Siarhey Alyaksandravich)

Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

 

Majoor, hoofd van een operationele eenheid van strafkolonie IK-17 in Shklov. Hij heeft politieke gevangenen onder druk gezet door hun het recht op briefwisseling en vergadering te ontzeggen. Hij heeft het bevel gegeven hen aan een strenger strafregime te onderwerpen en hen te fouilleren. Hij heeft bedreigingen ten aanzien van hen geuit om bekentenissen af te dwingen. Hij was rechtstreeks verantwoordelijk voor het schenden van de mensenrechten van politieke gevangenen en activisten van de oppositie, doordat hij buitensporig geweld tegen hen heeft gebruikt. Zijn optreden vormt een directe schending van de internationale afspraken van Belarus op mensenrechtengebied.

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna;

Alpeeva, Tamara Mikhailovna;

Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

АЛПЕЕВА, Тамара Мiхайлаўна

АЛПЕЕВА, Тамара Михайловна

 

Rector van het Internationaal humanitait-economisch instituut. Verantwoordelijk voor de verwijdering van bij de betogingen na de verkiezingen van december 2010 betrokken studenten.

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

АНАНIЧ, Алена Мiкалаеўна

АНАНИЧ, Елена Николаевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Pervomayski van de stad Minsk.

Zij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 veroordeelde zij de vreedzame maatschappelijke activisten Paval Shalamitski, Mikhail Piatrenka, Yauhen Batura en Tatsiana Grybouskaya tot 10 dagen gevangenisstraf, en Tornike Berydze tot 11 dagen gevangenisstraf. De wijze waarop zij het proces heeft gevoerd, vormde een duidelijke inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Geboortedatum: 1960

ID 4020160A013PB7

Eerste viceminister van Informatie Zij speelt sedert 2003 een belangrijke rol bij de verspreiding van overheidspropaganda, die de repressie van de democratische democratische oppositie en van het maatschappelijk middenveld in de hand werkt, steunt en rechtvaardigt, alsmede bij de afschaffing van de vrijheid van de media. De democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld worden stelselmatig negatief en in afbrekende termen belicht met gebruikmaking van valse informatie.

8.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

APXIПAЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

АРХИПОВ, Александр Михайлович

Geboortedatum: 1959, Mogilev

Procureur van de regio Minsk. Verantwoordelijk voor het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld na de verkiezingen van december 2010.

9.

Arlau Aliaksey

(Arlau Aliaksei)

Arlau Aliaksandr Uladzimiravich

Orlov Aleksei

(Orlov Alexey)

Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov Alexandr Vladimirovich)

APЛAЎ, Аляксей

APЛAЎ, Аляксандр Уладзiмiравiч

OPЛОВ, Алексей

OPЛОВ, Александр Владимирович

 

Kolonel aan het hoofd van het KGB-detentiecentrum in Minsk. Hij was persoonlijk verantwoordelijk voor de wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing van diegenen die gedurende de weken en maanden na het neerslaan van de protestbetoging na afloop van de verkiezingen op 19 december 2010 in Minsk gevangen werden gehouden. Zijn optreden vormt een directe schending van de internationale afspraken van Belarus op mensenrechtengebied.

10.

Atabekau Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович

(АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

 

Kolonel, bevelhebber van een speciale brigade van de troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de voorstad Uruchie van Minsk. Hij stond aan het hoofd van zijn eenheid tijdens het neerslaan van de protestbetoging na afloop van de verkiezingen op 19 december 2010 in Minsk, waar buitensporig geweld is gebruikt. Zijn optreden vormt een directe schending van de internationale afspraken van Belarus op mensenrechtengebied.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Geboortedatum: 30.08.1967

Paspoort-nummer: SP0013023

Viceminister van Justitie, belast met de juridische ondersteuning van de instellingen die wet- en regelgeving opstellen. Zij is onder meer belast met het toezicht op de opstelling van wetgeving.

Zij was verantwoordelijk voor de rol en het optreden van het ministerie van Justitie en de rechterlijke macht van Belarus, die belangrijke instrumenten zijn voor de repressie van de bevolking, door de opstelling van wetten die repressief zijn jegens het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Was actief betrokken bij de repressie van het maatschappelijk middenveld in Belarus. Als voormalig plaatsvervangend hoofd van de KGB, belast met personeelszaken en de organisatie van hun werkzaamheden, was hij verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie. Maakt sedert mei 2012 deel uit van de reservetroepen.

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

БАЛАЎНЕЎ, Мiкалай Васiльевiч

БОЛОВНЕВ, Николай Васильевич

 

Rechter bij de rechtbank van het district Zavodskoi van de stad Minsk.

Hij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 heeft hij de maatschappelijke activisten Ihar Pashkovich, Dzimtry Pashyk, Anton Davydzenka, Artsem Liaudanski en Artsem Kuzmin veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf. De manier waarop hij de processen voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Hij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

14.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

БАНДАРЭНКА, Сяргей Уладзiмiравiч

БОНДАРЕНКО, Сергей Владимирович

Adres: Department of law of administration of Pervomaysky district

Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Rechter bij de rechtbank van het district Pervomaiski (Minsk). Op 24 november 2011 heeft hij Ales Byalyatski, een van de meest prominente mensenrechtenactivisten, hoofd van het Belarussische mensenrechtencentrum „Vjasna”, vice-voorzitter van de IFRM, veroordeeld. De procesgang vormde een onmiskenbare schending van het Wetboek van Strafvordering.

Byalyatski was actief in het verdedigen van en het verlenen van bijstand aan personen die het slachtoffer waren van de repressie waarmee de verkiezingen van 19 december 2010 gepaard gingen en bij het politieoptreden tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

БАРАНОЎСКI, Андрэй Федаравiч

БАРАНОВСКИЙ, Андрей Федорович

 

Rechter bij de rechtbank van het district Partizanski van de stad Minsk. Hij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 heeft hij de maatschappelijke activisten Siarhei Piakarchyk en Siarhei Navitski veroordeeld tot 13 dagen gevangenisstraf, en Yauhen Kandrautsu tot 11 dagen gevangenisstraf. De manier waarop hij het proces voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Hij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

16.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

 

Openbaar aanklager bij de rechtbank van het district Oktiabrski (Kastrichnitski) van Minsk. Hij heeft de zaak tegen Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkjevich en Vladimir Homichenko behandeld. De door hem aangevoerde beschuldiging was duidelijk politiek geïnspireerd en vormde een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. De aanklacht was gebaseerd op een verkeerde classificatie van de gebeurtenissen van 19 december 2010 en niet gestaafd door bewijsmateriaal, bewijsstukken of getuigenissen.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

 

Kolonel, hoofd van de politie van Minsk. Sedert zijn benoeming tot hoofd van de politie van Minsk, op 21 oktober 2011, werd onder zijn bevel hardhandig opgetreden tegen ongeveer een dozijn vreedzame demonstranten in Minsk; deze werden later veroordeeld wegens het overtreden van de wet op massa-evenementen. Gedurende verscheidene jaren voerde hij het bevel tijdens het politie-optreden tegen de straatprotesten van de oppositie.

18.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

БАРЫСЁНАК, Анатоль Уладзiмiравiч

БОРИСЕНОК, Анатолий Владимирович

 

Rechter in de rechtbank van het district Partizanski in Minsk. Heeft in 2010-2011 aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest: a) 23.6.2011, Belush Zmitser, 20 eenheden op dagbasis (700 000 BLR); b) 20.12.2010, Zhawnyak Ihar, 30 eenheden op dagbasis (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Nyestser Aleh, 10 dagen gevangenis; d) 20.12.2010, Trybushewski Kiryl, 10 dagen gevangenis; e) 20.12.2010, Murashkevich Vyachaslaw, 10 dagen gevangenis. Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen en hoge geldboetes opgelegd aan vreedzame demonstranten en was dus verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

19.

Batura, Mikhail Paulavich

Batura, Mikhail Pavlovich

БАТУРА, Mixaiл Паўлавiч

БАТУРА, Михаил Павлович

 

Rector van de staatsuniversiteit van Minsk voor informatica en radio-elektronica. Verantwoordelijk voor de verwijdering van bij de betogingen na de verkiezingen van december 2010 betrokken studenten.

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

БАЗАНАЎ, Аляскандр Biктapaвiч

БАЗАНОВ, Александр Викторович

Kazakhstan, Geboortedatum: 26.11.1962

Directeur, Informatie- en Analysecentrum van het kabinet van de president. Hij is een van de voornaamste bronnen van de staatspropaganda, waarin de repressie van de democratische oppositie en van het maatschappelijk middenveld gesteund en gerechtvaardigd worden. De democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld worden stelselmatig negatief en in afbrekende termen belicht met gebruikmaking van valse informatie.

21.

Berastau, Valery Vasilievich

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich)

БЕРАСТАЎ, Валерый Васiльевiч

БЕРЕСТОВ, Валерий Васильевич

 

Voorzitter van de regionale verkiezingscommissie van de regio Mohilev. Als voorzitter van een regionale verkiezingscommissie was hij verantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen op 19 december 2010 in de regio Mohilev.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Geboortedatum: 1964

Eerste viceminister van Justitie, belast met de gerechtelijke diensten, de burgerlijke stand en de notariële diensten. Hij is onder meer bevoegd voor het toezicht en de controle op de Orde van advocaten. Hij heeft actief meegewerkt aan het stelselmatig schrappen van het tableau van advocaten die politieke gevangenen hadden verdedigd.

23.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

БОРТНIК, Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК, Сергей Александрович

Geboortedatum: 28.5.1953

Geboorteplaats: Minsk

Adres: Ul. Surganova 80-263, Minsk

Paspoort-nummer: MP0469554

Openbaar aanklager

In 2006 heeft hij de zaak behandeld van de voormalige presidentskandidaat Alyaksandr Kazulin, die ervan beschuldigd was in maart 2006 het protest tegen de frauduleuze verkiezingen te hebben georganiseerd. Zijn aanklacht was duidelijk politiek geïnspireerd en een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. In april 2012 heeft hij er voorts mee ingestemd dat de prominente politieke activist Pavel Vinagradau onderworpen werd aan twee jaar preventief politietoezicht.

24.

Brysina, Zhanna Leanidauna

Brysina, Zhanna Leonidovna

БPЫCIHA, Жанна Леанiдаўна

БРЫCИНА, Жанна Леонидовнa

 

Vicepresident van de rechtbank van het district Zavodskoi van Minsk en voormalig rechter van de rechtbank van het district Zavodskoi (Minsk). Zij behandelde de zaak van Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, eminentevertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De manier waarop zij het proces voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

25.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Bulosh, Alla

БУЛАШ, Ала

БУЛАШ, Алла,

БУЛОШ, Алла

 

Vicepresident van de rechtbank van het district Kastrichnitski van Minsk en voormalig rechter van de rechtbank van het district Oktiabrski (Kastrichnitski) van Minsk. Zij was belast met de zaak tegen Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkjevich, Andrei Protasenia en Vladimir Homitsjenko. De manier waarop zij het proces voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

26.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

БУШЧЫК, Васiль Васiльевiч

БУЩИК, Василий Васильевич

 

Lid van de centrale kiescommissie (CEC). Als lid van de CEC was hij verantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen van 19 december 2010.

27.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

БУШНАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

БУШНАЯ, Наталья Владимировна

Geboortedatum: 1953, Mohilev

ID: 4110653A014PB7

Heeft de democratie in Belarus actief ondermijnd. Als voormalig lid van de centrale kiescommissie was zij verantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen van 19 december 2010.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

 

Hoofd van de KGB van het district Brest. Verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

29.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

БЫЧКО, Аляксей Вiктаравiч

БЫЧКО, Алексей Викторович

 

Rechter in de centrale districtrechtbank van Minsk. Op 26 oktober 2011 heeft hij de maatschappelijke activist Siarhei Kazakou veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf. De manier waarop hij het proces voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Hij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagde te maken hadden.

30.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

ЧАРГIНЕЦ, Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ, Николай Иванович

Geboortedatum: 17.10.1937

Geboorteplaats: Minsk

ID 3171037A004PB4

Hoofd van de Unie van schrijvers, die het regime gunstig gezind is, voorzitter van de Republikeinse Raad voor de openbare zedelijkheid (die mede censureert in opdracht van het regime) en voormalig voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken van het Hogerhuis. Hij is van de getrouwen van president Loekasjenko en speelt een sleutelrol in de propaganda en de censuur van het regime.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

 

Rechter van het district Frunzenski van Minsk, behandelt de zaken van de betogers Aleksandr Otroshchenkov (veroordeeld tot 4 jaar eenzame opsluiting), Aleksandr Molchanov (3 jaar) en Dmitri Novik (3,5 jaar eenzame opsluiting). Verantwoordelijk voor de uitvoering van de politiek gemotiveerde administratieve en strafrechtelijke sancties tegen vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

32.

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

ЧАРНЯК, Алена Леанiдаўна

ЧЕРНЯК, Елена Леонидовна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk

Zij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 veroordeelde zij de maatschappelijke activisten Andrei Eliseeu, Hanna Yakavenka, Henadz Chebatarovich tot respectievelijk 10, 11 en 12 dagen gevangenisstraf. De wijze waarop zij het proces heeft gevoerd, vormde een duidelijke inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

ЧАРНЫШОЎ, Алег Анатольевiч

ЧЕРНЫШЕВ, Олег Анатольевич

 

Kolonel aan het hoofd van de terrorismebestrijdingseenheid „Alpha” van de KGB. Hij heeft persoonlijk deelgenomen aan de onmenselijke en onterende behandeling van activisten van de oppositie in het KGB-detentiecentrum in Minsk na het neerslaan van de protestbetoging na afloop van de verkiezingen op 19 december 2010 in Minsk. Zijn optreden vormt een directe schending van de internationale afspraken van Belarus op mensenrechtengebied.

34.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich)

ЧАСНОЎСКI, Мечыслаў Эдвардавiч

ЧЕСНОВСКИЙ, Мечислав Эдвардович

 

Rector van de staatsuniversiteit van Brest. Verantwoordelijk voor de verwijdering van bij de betogingen na de verkiezingen van december 2010 betrokken studenten.

35.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья

 

Voormalig rechter bij de rechtbank van het district Partizanski van Minsk.

Zij was belast met de berechting van ex-presidentskandidaat Andrej Sannikov, maatschappelijk activist Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik en Vladimir Yeriomenok. De manier waarop zij het proces voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

36.

Chubkavets Kiryl

Chubkovets Kirill

ЧУБКАВЕЦ, Kipыл

ЧУБКОВЕЦ, Кирилл

 

Openbaar aanklager in de zaak tegen de voormalige presidentskandidaten Nikolai Statkevich en Dmitri Uss, en de politieke en maatschappelijke activisten Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov en Dmitri Bulanov. De door hem aangevoerde beschuldiging is duidelijk politiek geïnspireerd en vormde een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. De aanklacht was gebaseerd op een verkeerde classificatie van de gebeurtenissen van 19 december 2010 en niet gestaafd door bewijsmateriaal, bewijsstukken of getuigenissen.

Als openbaar aanklager verzette hij zich tegen het beroep van Ales Byalyatski tegen zijn veroordeling door de rechtbank van het district Pervomaiski van Minsk, hoewel het proces tegen Byalyatski is gevoerd op een wijze die een duidelijke schending is van het Wetboek van Strafvordering. Byalyatski was actief in het verdedigen van en het verlenen van bijstand aan personen die het slachtoffer waren van de repressie waarmee de verkiezingen van 19 december 2010 gepaard gingen en bij het politie-optreden tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

37.

Chyzh, Iury Aliaksandravich

(Chyzh, Yury Aliaksandravich)

Chizh, Iuri Aleksandrovich

(Chizh, Yuri Aleksandrovich)

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

ЧИЖ, Юрий Александрович

Geboorteplaats: Soboli, Bierezowskij Rajon, Brestkaja Oblast

(Соболи, Березовский район, Брестская область)

Geboortedatum: 28.03.1963

paspoortnr.: SP 0008543 (huidige geldigheids-duur twijfelachtig).

Iuri Chyzh verleent financiële steun aan het regime van Loekasjenko via zijn holding LLC Triple die in talrijke sectoren van de Belarussische economie actief is; dit houdt onder meer activiteiten in als gevolg van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met het regime. De functies die hij in de sportwereld bekleedt, met name het voorzitterschap van het bestuur van voetbalclub FC Dynamo Minsk en het voorzitterschap van de Belarussische Worstelfederatie, vormen een bevestiging van zijn banden met het regime.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВНДЬКО, Геннадий Брониславович

DOB: 29.09.1955, Senno, Vitebsk region

President van de openbare omroep. Beschrijft zichzelf als een autoritaire democraat. Verantwoordelijk voor het verspreiden van overheidspropaganda op de televisie. Het betreft propaganda waarin de repressie van de democratische oppositie en van het maatschappelijk middenveld in de nasleep van de verkiezingen in december 2010 worden gesteund en gerechtvaardigd. De democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld worden stelselmatig negatief en in afbrekende termen belicht met gebruikmaking van valse informatie.

39.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

ДРАНIЦА, Аляксандр Мiкалаевiч

ДРАНИЦА, Александр Николаевич

 

Militair auditeur. Verantwoordelijk voor het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld na de verkiezingen van december 2010.

40.

Dubinina, Zhanna Piatrouna

Dubinina, Zhanna Petrovna

ДУБIНIНА, Жанна Пятроўна

ДУБИНИНА, Жанна Петровна

 

Rechter in de rechtbank van het district Zavodskoi in Minsk. Heeft in 2010 aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest: a) 20.12.2010, Hulyak Vital, 30 eenheden op dagbasis (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Vaskabovich Lyudmila, 20 eenheden op dagbasis (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Urywski Alyaksandr, 10 dagen gevangenis; d) 20.12.2010, Stashulyonak Veranika, 30 eenheden op dagbasis (1 050 000 BLR); e) 20.12.2010, Say Syarhey, 10 dagen gevangenis; f) 20.12.2010, Maksimenka Hastassya, 10 dagen gevangenis; g) 20.12.2010 Nikitarovich Yuliya, 10 dagen gevangenis. Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen en hoge geldboetes opgelegd aan vreedzame demonstranten en was dus verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

41.

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

ДУДКIН, Анатоль Канстанцiнавiч

ДУДКИН, Анатолий Константинович

 

Procureur in vervoerszaken van Belarus. Verantwoordelijk voor het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld na de verkiezingen van december 2010.

42.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

 

Procureur van het district Vitebsk. Verantwoordelijk voor het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld na de verkiezingen van december 2010.

43.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

DOB: 20.09.1954

ID 3200954E045PB4

Hoofd van de regionale douanecommissie van Hrodna, voormalig eerste vicevoorzitter van de KGB (2005-2007), voormalig adjunct-hoofd van de douanecommissie van de Staat.

Verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, met name in 2006-2007.

44.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Geboortedatum: 10.1964

ID: 3271064M000PB3

Als plaatsvervangend hoofd van de KGB is hij medeverantwoordelijk voor de repressie door de KGB van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

45.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

ЕСЬМАН, Валерый Аляксандравiч

ЕСЬМАН, Валерий Александрович

 

Rechter bij de rechtbank van het centraal district van de stad Minsk. Hij was rechtstreeks betrokken bij de processen tegen vreedzame betogers van 19 december 2010. Op 20 december 2010 veroordeelde hij de maatschappelijke activisten Siarhei Martynau, Dzmitry Chiarniak, Euhen Vaskovich tot respectievelijk 10, 11 en 12 dagen gevangenisstraf. In juni, juli en oktober 2011 veroordeelde hij verschillende andere activisten tot 10 en 11 dagen gevangenisstraf. De manier waarop hij de processen voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Hij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

46.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

ФАРМАГЕЙ, Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

DOB: 27.08.1962

Plaatsvervangend hoofd van de Academie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Was actief betrokken bij de repressie van het maatschappelijk middenveld in Belarus. In zijn vorige functie (tot juni 2011) als bevelhebber van de militie van de stad Minsk voerde hij het bevel over de troepen van de militie van Minsk die een demonstratie op 19 december 2010 hard hebben neergeslagen.

47.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

ГАРДЗIЕНКА, Сяргей Аляксандравiч

ГОРДИЕНКО, Сергей Александрович

 

Adjunct-hoofdredacteur van de ‧Sovietskaia Belarus‧, de regeringskrant van de president en het belangrijkste propagandablad. Verantwoordelijk voor de verspreiding van de staatspropaganda via de geschreven pers, met als gevolg de ondersteuning en rechtvaardiging van de onderdrukking van de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld, die stelselmatig negatief en in afbrekende zin werden belicht door middel van valse en onjuiste informatie, met name na de presidentsverkiezingen van 2010.

48.

Guseu, Aliaksei Viktaravich

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

ГУСЕЎ, Аляксей Biктapaвiч

ГУСЕВ, Алексей Викторович

 

Verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de verspreiding van valse informatie via de door de staat gecontroleerde media. Voormalig eerste adjunct-directeur, Informatie- en Analysecentrum van het kabinet van de president

Bron en verspreider van staatspropaganda waarmee de repressie van de democratische oppositie en van het maatschappelijk middenveld in de hand gewerkt, gesteund en gerechtvaardigd wordt. De democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld worden stelselmatig negatief en in afbrekende termen belicht met gebruikmaking van valse informatie.

49.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

Gaidukevich Valeri Vladimirovich

ГАЙДУКЕВIЧ, Валерый Уладзiмiравiч

ГАЙДУКЕВИЧ, Валерий Владимирович

Geboortedatum: 19.01.1953

Geboorteplaats: Behoml, Dokshitski district, regioVitebsk

Viceminister van Binnenlandse Zaken Bevelhebber van de binnenlandse troepen en Parlementslid in het lagerhuis.

Als commandant van de binnenlandse troepen wass hij verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de betoging van 19 december 2011 te Minsk, waarbij zijn manschappen als eersten actief betrokken waren.

50.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Geboortedatum: 1952 Borisov

Hij is voormalig minister van Justitie; zijn diensten hebben wetten opgesteld die het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie aan banden leggen. Hij heeft tevens de registratie van ngo's en politieke partijen geweigerd of ontnomen en hij heeft de onwettige handelingen van de veiligheidsdiensten jegens de bevolking genegeerd.

51.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

ГАРБАТОЎСКI, Юрый Аляксандравiч

ГОРБАТОВСКИЙ, Юрий Александрович

 

Rechter in de rechtbank van het district Pervomaiski in Minsk. Heeft in 2010 aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest a) 20.12.2010, Hubskaya Iryna, 10 dagen gevangenis; b) 20.12.2010, Kaptsiuh Dzmitry, 10 dagen gevangenis; c) 20.12.2010, Mikheyenka Yahor, 12 dagen gevangenis; d) 20.12.2010, Burbo Andrey, 10 dagen gevangenis; e) 20.12.2010, Pushnarova Hanna, 10 dagen gevangenis; f) 20.12.2010, Shepuraw Mikita, 15 dagen gevangenis; g) 20.12.2010, Zadzyarkowski Andrey, 10 dagen gevangenis; h) 20.12.2010, Yaromyenkaw Yawhen, 10 dagen gevangenis. Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen uitgesproken tegen vreedzame demonstranten en was dus verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

52.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

 

Plaatsvervangend hoofd van het Instituut voor de Nationale Veiligheid (KGB-school) en voormalig hoofd van de KGB van het district Vitebsk.

Verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in de regio Vitebsk.

53.

Herasimovich, Volha Ivanauna

Gerasimovich, Olga Ivanovna

Gerasimovich Olga Ivanovna

ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иванаўна

(ГЕРАСIМОВIЧ Вольга Иваноўна)

ГЕРАСИМОВИЧ, Ольга Ивановна

 

Aanklager die de zaak tegen Byalyatski in de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk heeft behandeld na het verzoekschrift van Byalyatski aan de rechtbank met betrekking tot zijn opsluiting. Byalyatski was actief in het verdedigen van en het verlenen van bijstand aan personen die het slachtoffer waren van de repressie waarmee de verkiezingen van 19 december 2010 gepaard gingen en bij het politieoptreden tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

54.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich)

ГЕРМАНОВIЧ, Сяргей Мiхайлавiч

ГЕРМАНОВИЧ, Сергей Михайлович

 

Rechter in de rechtbank van het district Oktiabrski in Minsk. Heeft in 2010 aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest: a) 20.12.2010, Sidarevich Katsyaryna, 30 eenheden op dagbasis (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Lyskavets Paval, 15 dagen gevangenis; c) 20.12.2010, Sachylka Syarhey, 15 dagen gevangenis; d) 20.12.2010, Krawtsow Dzianis, 10 dagen gevangenis; e) 20.12.2010, Vyarbitski Uladzimir, 15 dagen gevangenis; f) 20.12.2010, Newdakh Maksim, 15 dagen gevangenis. Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen en hoge geldboetes opgelegd aan vreedzame demonstranten en was dus verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

55.

Hihin, Vadzim Frantsavich

Gigin, Vadim Frantsevich

ГIГIН, Вадзiм Францевiч

ГИГИН, Вадим Францевич

Geboortedatum: 1977

Hoofdredacteur van de ‧Bielorusskaia Dumka‧, het maandblad van de regering van de president.

Hij is een van de meest vooraanstaande en invloedrijke leden van de overheidspropagandamachine in de geschreven pers. Hij heeft de onderdrukking van de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld, die stelselmatig negatief en in afbrekende termen worden belicht met gebruikmaking van valse informatie, gesteund en gerechtvaardigd, met name na de presidentsverkiezingen van 2010.

56.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

 

Rechter bij de rechtbank van Minsk, district Leninski. Zij behandelde de zaak van de voormalige presidentskandidaten Nikolai Statkevich en Dmitri Uss, en van de politieke en maatschappelijke activisten Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Arijom Gribkov en Dmitri Bulanov. De manier waarop zij het proces voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

57.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Was actief betrokken bij de repressie van het maatschappelijk middenveld in Belarus. Als voormalig viceminister van Binnenlandse Zaken en Hoofd preliminaire onderzoeken was hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van protesten en voor schendingen van de mensenrechten in het kader van de onderzoeksprocedures betreffende de verkiezingen van december 2010. Maakt sedert februari 2012 deel uit van de reservetroepen.

58.

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

ГУСАКОВА, Вольга Аркадзьеўна

ГУСАКОВА, Ольга Аркадьевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Oktiabrski van de stad Minsk.

Zij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 heeft zij de maatschappelijke activisten Aleksandryna Alibovich en Volha Kashtalian veroordeeld tot 10 dagen gevangenschap en Aliaksei Varonchanka en Eryk Arlou tot 12 dagen gevangenschap. De wijze waarop zij het proces heeft gevoerd, vormde een duidelijke inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

59.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

ЯКУБОВIЧ, Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ, Павел Изотович

DOB: 23.09.1946

Lid van het hogerhuis, benoemd door president Loekasjenko, hoofdredacteur van de krant van het kabinet van de president en voornaamste krant ‘Sovietskaia Belarus’.

Hij is een van de meest vooraanstaande en invloedrijke leden van de overheidspropagandamachine in de geschreven pers. Hij heeft de onderdrukking van de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld, die stelselmatig negatief en in afbrekende termen worden belicht met gebruikmaking van valse informatie, gesteund en gerechtvaardigd. In dat verband was hij bijzonder actief na het neerslaan van de vreedzame demonstraties op 19 december 2010 en de daaropvolgende protesten.

60.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

ЯНЧЭЎСКI, Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ, Всеволод Вячеславович

DOB: 22.04.1976, Borisov

Assistent van de president, hoofd van de ideologische dienst van het kabinet van de president.

Hij is de voornaamste auteur van de ideologie en de staatspropaganda van het regime, waarin de repressie van de democratische oppositie en van het maatschappelijk middenveld gesteund en gerechtvaardigd worden. De democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld worden stelselmatig negatief en in afbrekende termen belicht met gebruikmaking van valse informatie.

61.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

ЯРМОШIНА, Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА, Лидия Михайловна

Geboortedatum: 29.1.1953,

Geboorteplaats: Slutsk (regio Minsk)

Voorzitter van de centrale verkiezingscommissie van Belarus. Sinds 1996 is zij een van de voornaamste betrokkenen bij de vervalsing van verkiezingsresultaten en fraude bij verkiezingen en referenda, met name in 2004, 2006, 2008, 2010.

62.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich)

Iaruta, Viktor Gueorguevich

(Yaruta, Viktor Gueorguevich)

ЯРУТА, Вiктар Георгiевiч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

Hoofd van afdeling Staatscommunicatie van de KGB. Verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

63.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Geboortedatum: 26.11.1961

Geboorteplaats: Buchani, district Vitebsk

Adres: Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

Paspoort-nummer: MP0515811

Vicepresident van de centrale districtrechtbank van Minsk, voormalig rechter in de centrale districtrechtbank van Minsk. Op 6 augustus 2006 heeft hij de maatschappelijke activisten van het burgerinitiatief "Partnerschap" veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat zij hadden toegezien op het correcte verloop van de presidentsverkiezingen in 2006. Nikolai Astreiko werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenis, Timofei Dranchuk tot 1 jaar, Aleksandr Shalaiko en Enira Bronitskaya tot zes maanden.

De manier waarop hij het proces voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering.

64.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Geboortedatum: 1968

Hoofd van de regionale politie van Vitebsk. Voormalig plaatsvervangend hoofd van de politie van Minsk en hoofd van het operatieteam voor oproerbestrijding (OMON). Hij voerde het bevel over de troepen die de vreedzame demonstratie op 19 december 2010 hebben neergeslagen en heeft persoonlijk deelgenomen aan de wreedheden, waarvoor hij een onderscheiding en een aanbevelingsbrief van president Loekasjenko heeft gekregen in februari 2011. In 2011 stond hij tevens aan het hoofd van de troepen die verscheidene andere protesten van politieke activisten en vreedzame burgers in Minsk hebben onderdrukt.

65.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

Aanklager bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk die in 2011 de verwerping van het beroep tegen de veroordeling van Dmitri Dashkevich en Eduard Lobov, activisten van het Molodoi Front (Jong Front), heeft behandeld. Het proces was een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

66.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

IПAТAЎ, Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ, Вадим Дмитриевич

Geboortedatum: 30.10.1964

Geboorteplaats: Oekraïne

ID: 3301064A004PB5

Adjunct-voorzitter, centrale kiescommissie (CEC). Als lid van de CEC is hij medeverantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen van 19 december 2010.

67.

Ivanou, Siarhei

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey)

IВАНОЎ, Сяргей

ИВАНОВ, Сергей

 

Adjunct-hoofd van de Dienst bevoorrading van het Directoraat ideologie en personeel van de stedelijke afdeling voor Binnenlandse Zaken van Minsk. In februari 2011 ontving hij een onderscheiding en een schriftelijke erkentelijkheidsbetuiging van president Loekasjenko wegens zijn actieve deelname aan en de uitvoering van orders tijdens de onderdrukking van de betogingen van 19 december 2010.

68.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

 

Assistent/adviseur voor de minister van Justitie. Als assistent van de minister van Justitie was hij mede verantwoordelijk voor de rol en het optreden van het ministerie van Justitie en de rechterlijke macht van Belarus door het opstellen van wetten die repressief zijn voor het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, door toezicht uit te oefenen op het werk van rechters en officieren van justitie, door het weigeren of nalaten van de registratie van ngo's en politieke partijen, door besluiten te nemen ten detrimente van advocaten die politieke gevangenen verdedigen alsmede door welbewust onrechtmatige daden van de veiligheidsdiensten jegens de bevolking te negeren.

69.

Kadzin, Raman

Kadin, Roman

КАДЗIН, Раман

КАДИН, Роман

 

Commandant verantwoordelijk voor de wapens en technische uitrusting van de gemotoriseerde patrouilledienst.

In februari 2011 ontving hij een onderscheiding en een schriftelijke erkentelijkheidsbetuiging van president Loekasjenko wegens zijn actieve deelname aan en de uitvoering van orders tijdens de onderdrukking van de betogingen van 19 december 2010.

70.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Hoofd van de KGB van de regio en de stad Minsk en voormalig plaatsvervangend hoofd van de KGB voor Minsk. Verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

71.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

КАЛЯДА, Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА, Александр Михайлович

Geboortedatum: 21.03.1958

ID 3210358C033PB6

Lid van de centrale verkiezingscommissie en voorzitter van de regionale verkiezingscommissie van de regio Brest. Als lid van de centrale kiescommissie was hij verantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen van in 2006 en in 2010 in de regio Brest.

72.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

КАМАРОЎСКАЯ, Вольга Паvлаўна

КОМАРОВСКАЯ, Ольга Павловна

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk. Als rechter-bijzitter heeft zij de beroepen verworpen tegen de veroordeling van voormalig presidentskandidaat Andrei Sannikov, de politieke en maatschappelijke activisten Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret en Oleg Fedorkevich. Deze processen waren een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

73.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

KAMICAPAЎ, Валерый Мiкалаевiч

КОМИССАРОВ, Валерий Николаевич

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk. Als rechter-voorzitter heeft hij de beroepen verworpen tegen de veroordeling van de politieke en maatschappelijke activisten Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik en Aleksandr Molchanov. Deze processen waren een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

74.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Geboortedatum: 3.1.1954

Geboorteplaats: Akulintsi, district Mohilev

ID 3030154A124PB9

Hij heeft nauwe banden met president Loekasjenko, met wie hij nauw heeft samengewerkt in de jaren '80 en vooral de jaren '90. Voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, benoemd door de president. Hij was een van de voornaamste actoren van de frauduleuze verkiezingen in 2006.

75.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna)

КАРОВIНА, Наталля Уладзiмiраўна

КОРОВИНА, Наталья Владимировна

 

Rechter in de rechtbank van het district Frunzenski in Minsk. Heeft in 2010-2011 aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest: a) 30.6.2011, Tsyareshchanka Uladzimir, 25 eenheden op dagbasis (875 000 BLR); b) 30.6.2011, Sytsko Stefan, 10 dagen gevangenis; c) 30.6.2011, Arapinovich Alyaksandr, 25 eenheden op dagbasis (875 000 BLR); d) 30.6.2011, Yukhnowski Dzyanis, 25 eenheden op dagbasis (875 000 BLR); e) 30.6.2011, Sarachuk Yulian, 25 eenheden op dagbasis (875 000 BLR); f) 23.6.2011, Shewtsow Syarhey, 8 eenhedenop dagbasis (280 000 BLR); g) 20.12.2010, Vashkevich Alyaksandr, 10 dagen gevangenis; h) 20.12.2010, Myadzvedz Lyeanid, 10 dagen gevangenis. Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen en hoge geldboetes opgelegd aan vreedzame demonstranten en was dus verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

76.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

КАРПЕНКА, Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО, Игорь Васильевич

28.4.1964

Geboorteplaats: Novokuznetsk, Rusland

Hoofd van de regionale verkiezingscommissie van de stad Minsk, voormalig lid van het Huis van Afgevaardigden, thans wethouder van Minsk. Als voorzitter van een regionale verkiezingscommissie was hij rechtstreeks verantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen, met name tijdens de presidentsverkiezingen van 2006 in de stad Minsk.

77.

Kastsian Siarhei Ivanavich

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

КАСЦЯН, Сяргей Iванавiч

КОСТЯН, Сергей Иванович

Geboortedatum: 15.1.1941

Geboorteplaats: Usokhi, district Mohilev

Voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden. Belangrijke figuur van het Lukashenko-regime

78.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

КАЦУБА, Святлана Пятроўна

КАЦУБО, Светлана Петровна

 

Lid van de centrale kiescommissie (CEC). Als lid van de centrale kiescommissie was zij verantwoordelijk voor het schenden van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen van 19 december 2010.

79.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Directeur van het gevangeniskamp in Gorki. Hij was verantwoordelijk voor de onmenselijke behandeling van de gedetineerden, vooral voor de vervolging en foltering van de maatschappelijke activist Dmitri Dashkevich, die gevangen is gezet in verband met de verkiezingen van 19 december 2010 en het harde optreden tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

80.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

КАЗАК, Вiктар Уладзiмiравiч

КАЗАК, Виктор Владимирович

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk.

Hij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 heeft hij de maatschappelijke activisten Siarhei Arlou en Dzmitry Kresik tot 12 dagen gevangenisstraf veroordeeld, en Valeria Niadzvitskaya, Valiantsyna Busko en Hanna Dainiak tot 10 dagen gevangenisstraf.

Op 27 december 2010 heeft hij de plaatsvervangend leider van het "Jong Front" veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf wegend diens deelname aan de betoging op 19 december 2010.

Op 4 en 7 juli 2011, op 8 november 2011 en op 20 december 2011, heeft hij verschillende activisten veroordeeld (Viktoriya Bandarenka tot 10 dagen gevangenisstraf; Andrei Zakhareuski tot 5 dagen gevangenisstraf; Mikhail Muski tot 7 dagen gevangenisstraf; Raman Grytsevich tot 7 dagen gevangenisstraf).

De manier waarop hij de processen voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Hij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

81.

Kazheunikau Andrey

Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Openbaar aanklager in de zaak tegen de voormalige presidentskandidaten Vladimir Neklyaev, Vitaly Rimashevski, leden van Neklyaev’s campagneteam, Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta en Sergei Vozniak, en vicevoorzitter van Jong Front Anastasia Polozhanka. De door hem aangevoerde beschuldiging is duidelijk politiek geïnspireerd en vormde een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. De aanklacht was gebaseerd op een verkeerde classificatie van de gebeurtenissen van 19 december 2010 en niet gestaafd door bewijsmateriaal, bewijsstukken of getuigenissen.

82.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

КАЗIЯТКА, Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО, Юрий Васильевич

Geboortedatum: 1964, Brest

Directeur-generaal van de openbare TV-omroep ‘Stolichnoe Televidenie’, auteur en anker van het TV-programma "Het aanschijn van de wereld". Dat programma is een instrument van overheidspropaganda waarmee de repressie van de democratische oppositie en van het maatschappelijk middenveld gesteund en gerechtvaardigd wordt. De democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld worden stelselmatig negatief en in afbrekende termen belicht met gebruikmaking van valse informatie.

In dat verband was hij bijzonder actief na het neerslaan van de vreedzame demonstraties op 19 december 2010 en de daaropvolgende protesten.

83.

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

Khodanovich, Aleksandr Aleksandrovich

ХАДАНОВIЧ, Аляксандр Аляксандравiч

ХOДАНОВИЧ, Александр Александрович

 

Rechter bij de rechtbank van het centraal district van de stad Minsk. Hij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 heeft hij de maatschappelijke activist Uladzimir Kozhych veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. Op 31 januari 2011 heeft hij de maatschappelijke activist Maksim Viniarski tot 10 dagen gevangenisstraf veroordeeld wegens diens deelname aan een betoging ter ondersteuning van politieke gevangenen. Op 24 en 26 oktober 2011 heeft hij de maatschappelijke activisten Alyaksandr Valantsevich en Alyaksandr Saldatsenka veroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf. Op 9 januari 2012 heeft hij de maatschappelijke activist Mikita Kavalenkatot 15 dagen gevangenisstraf veroordeeld wegens diens deelname aan een één minuut durende actie ter ondersteuning van politieke gevangenen. De manier waarop hij de processen voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Hij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

84.

Kharyton, Aliaksandr

Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

 

Hoofdadviseur van de afdeling Sociale organisaties, sociale partners en ngo's van het ministerie van Justitie. Hij heeft vanaf 2001 actief deelgenomen aan de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, door persoonlijk de registratie van ngo's en politieke partijen te weigeren, hetgeen in vele gevallen tot hun afschaffing heeft geleid.

85.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

ХАТКЕВIЧ, Яўген Вiктаравiч

ХАТКЕВИЧ, Евгений Викторович

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk.

Hij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame demonstranten op 19 december 2010. Op 20, 22 en 27 december 2010 heeft hij de maatschappelijke activisten Alyaksandra Suslava en Svitlana Pankavets veroordeeldtot 10 dagen gevangenisstraf, Fedar Masliannikau en Mikhas Lebedz tot 12 dagen gevangenisstraf, en Zmitser Bandarchuk, Artsem Dubski en Mikhas Pashkevich tot 15 dagen gevangenisstraf. In 2011 en 2012 heeft hij andere activisten veroordeeld tot gevangenisstraffen van 7 tot 14 dagen. De manier waarop hij de processen voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Hij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

86.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

(Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

 

Procureur van het district Brest. Verantwoordelijk voor het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld na de verkiezingen van december 2010.

87.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

ХРОБАСТАЎ, Уладзiмiр Iванавiч

ХРОБОСТОВ, Владимир Иванович

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk. Als rechter-bijzitter heeft hij het beroep verworpen tegen de veroordeling van de politieke activist Vasili Parfenkov. Het proces was een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. Op 24 januari 2012 verwierp hij het beroep van Ales Byalyatski tegen zijn veroordeling door de rechtbank van het district Pervomaiski van Minsk, hoewel het proces tegen Byalyatski werd gevoerd op een wijze die een duidelijke schending was van het Wetboek van Strafvordering.

Byalyatski was actief in het verdedigen van en het verlenen van bijstand aan personen die het slachtoffer waren van de repressie waarmee de verkiezingen van 19 december 2010 gepaard gingen en bij het politie-optreden tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

88.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

ХРЫПАЧ, Сяргей Федаравiч

ХРИПАЧ, Сергей Федорович

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk. Als rechter-voorzitter heeft hij de beroepen verworpen tegen de veroordeling van de ex-presidentskandidaten Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, de politieke en maatschappelijke activisten Andrei Dmitriev, Ilia Vasiljevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov en (als rechter-bijzitter) Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik en Aleksandr Molchanov. Deze processen waren een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

89.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

ХВАЙНIЦКАЯ, Жанна Анатольеўна

ХВОЙНИЦКАЯ, Жанна Анатольевна

 

Rechter in de rechtbank van het district Zavodskoi in Minsk. Heeft aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest: a) 20.12.2010, Makarenka Adam, 6 dagen gevangenis; b) 20.12.2010, Bachyla Uladzimir, 20 eenheden op dagbasis (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Kukalyew Syarhey, 10 dagen gevangenis; d) 20.12.2010, Astafyew Alyaksandr, 10 dagen gevangenis; e) 20.12.2010, Yazerski Raman, 10 dagen gevangenis; f) 20.12.2010, Sapranyetskaya Darya, 10 dagen gevangenis; g) 20.12.2010, Aheyeva Iryna, 10 dagen gevangenis; h) 20.12.2010, Drahun Alyaksandr, 10 dagen gevangenis;i) 20.12.2010, Shambalava Tatsyana, 10 dagen gevangenis; j) 20.12.2010, Dzyemidzyuk Barys, 10 dagen gevangenis; k) 20.12.2010, Kassabuka Alyaksandr, 10 dagen gevangenis. Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen en hoge geldboetes opgelegd aan vreedzame demonstranten en was dus verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

90.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

 

Hoofd van de regionale verkiezingscommissie van de regio Brest, hoofd van de regionale vakbondsorganisatie, die het regime gunstig gezind is.

Als voorzitter van een regionale verkiezingscommissie was hij verantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen, met name tijdens de presidentsverkiezingen op 19 december 2010 in de regio Brest.

91.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

КИСЯЛЕВА, Надзея Мiкалаеўна

КИСЕЛЕВА, Надежда Николаевна

ID: 4280558A069PB9

Heeft de democratie in Belarus actief ondermijnd. Als voormalig lid van de centrale kiescommissie was zij verantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen van 19 december 2010.

92.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich)

КОЧЫК, Аляксандр Васiльевiч

КОЧИК, Александр Васильевич

 

Rechter in de rechtbank van het district Partizanski in Minsk. Heeft in 2010-2011 aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest: a) 7.7.2011, Revut Yawhen, 8 dagen gevangenis; b) 4.7.2011, Nikitsenka Katsyaryna, 5 dagen gevangenis; c) 23.6.2011, Kazak Zmitser, 28 eenheden op dagbasis (980 000 BLR); d) 20.12.2010, Dzyezidzenka Dzianis, 12 dagen gevangenis; e) 20.12.2010, Navumovich Syarhey, 14 dagen gevangenis; f) 20.12.2010, Kavalenka Wsevalad, 15 dagen gevangenis; g) 20.12.2010, Tsupa Dzyanis, 15 dagen gevangenis; h) 20.12.2010, Makashyn Syarhey, 10 dagen gevangenis; i) 20.12.2010, Zhakhavets Illya, 10 dagen gevangenis. Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen en hoge geldboetes opgelegd aan vreedzame demonstranten en was dus verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

93.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

КОЛАС, Алена Пятроўна

КОЛОС, Елена Петровна

 

Adjunct-directeur, Informatie- en Analysecentrum van het kabinet van de president Belangrijke bron en verspreider van staatspropaganda waarmee de repressie van de democratische oppositie en van het maatschappelijk middenveld in de hand gewerkt, gesteund en gerechtvaardigd wordt. De democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld worden stelselmatig negatief en in afbrekende termen belicht met gebruikmaking van valse informatie.

94.

Komar, Volha

Komar, Olga

КОМАР, Вольга

КОМАР, Ольга

 

Rechter van het district Frunzenski van Minsk, behandelt de zaak van betoger Vasili Parfenkov. Verantwoordelijk voor de uitvoering van de politiek gemotiveerde administratieve en strafrechtelijke sancties tegen vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

95.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Heeft de democratie in Belarus actief ondermijnd. In zijn voormalige functie van substituut van de procureur-generaal was hij belast met en rechtstreeks betrokken bij het verzamelen, door het kabinet van de procureur-generaal, van alle inlichtingen over onafhankelijke entiteiten en entiteiten van de oppositie, onder meer in 2010.

96.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk die de verwerping van het beroep van Byalyatski heeft toegestaan. Byalyatski was actief in het verdedigen van en het verlenen van bijstand aan personen die het slachtoffer waren van de repressie waarmee de verkiezingen van 19 december 2010 gepaard gingen en bij het politieoptreden tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

97.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Hoofd van de KGB van het district Hrondna. Verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in de regio Hrodna.

98.

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

КОЗIК, Леанiд Пятровiч

КОЗИК, Леонид Петрович

Geboortedatum: 13.7.1948

Geboorteplaats: Borisov

ID: 3130748A017PB8

Hoofd van de federatie van vakbonden. Voormalig vice-minister-president en adjunct-kabinetschef van de president. Sleutelfiguur en aanhanger van het regime. Verantwoordelijk voor de verkiezingsfraude in de frauduleus opgerichte verkiezingscommissies, waarin de meerderheid bestaat uit leden van de vakbonden die het regime gunstig gezind zijn, alsmede voor de frauduleuze aanwijzing van kandidaten en voor het uitoefenen van druk op de werknemers om voor het regime te stemmen.

99.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

КРАШЭЎСКI, Biктaр

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Hoofd van de GRU. Verantwoordelijk voor het werk van de inlichtingendiensten van de KGB in het kader van de repressie van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie.

100.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

КРАСОЎСКАЯ, Зiнаiда Уладзiмiраўна

КРАСОВСКАЯ, Зинаида Владимировна

 

Rechter in de rechtbank van het district Leninski in Minsk. Heeft in 2010 aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest: a) 20.12.2010, Krawchuk Volha, 30 eenheden op dagbasis (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Charukhina Hanna, 30 eenheden op dagbasis (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Dubovik Alena, 15 dagen gevangenis; d) 20.12.2010, Boldzina Alena, 12 dagen gevangenis; e) 20.12.2010, Syrakvash Andrey, 15 dagen gevangenis; f) 20.12.2010, Klimko Nastassiya, 12 dagen gevangenis; g) 20.12.2010, Kuwshinaw, Viktar, 15 dagen gevangenis. Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen en hoge geldboetes opgelegd aan vreedzame demonstranten en was dus verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

101.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

КРОТ, Iгар Уладзiмiравiч

КРОТ, Игорь Владимирович

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk. Als rechter-bijzitter heeft hij het beroep verworpen tegen de veroordeling van de politieke activist Vasili Parfenkov. Het proces was een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

102.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

(Kryukovski, Vyacheslav Yefimovich)

КРУКОЎСКI, Вячаслаў Яфiмавiч

КРЮКОВСКИЙ, Вячеслав Ефимович

 

Voorzitter van de regionale verkiezingscommissie van de regio Vitebsk. Als voorzitter van een regionale verkiezingscommissie was hij verantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen op 19 december 2010 in de regio Vitebsk.

103.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

 

Adjunct-directeur, Informatie- en Analysecentrum van het kabinet van de president

Belangrijke bron en verspreider van staatspropaganda waarmee de repressie van de democratische oppositie en van het maatschappelijk middenveld gerechtvaardigd wordt. De democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld worden stelselmatig negatief en in afbrekende termen belicht met gebruikmaking van valse informatie.

104.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

Kukharchik, Piotr Dmitrievich

КУХАРЧЫК, Петр Дзмiтрыевiч

КУХАРЧИК, Петр Дмитриевич

Geboortedatum: 22.02.1945

ID 3220345A033PB9

Rector van de pedagogische staatsuniversiteit van Minsk. Verantwoordelijk voor de verwijdering van bij de betogingen na de verkiezingen van december 2010 betrokken studenten.

105.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

КУКЛIС, Мiкалай Iванавiч

КУКЛИС, Николай Иванович

 

Substituut van de procureur-generaal. Verantwoordelijk voor het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld na de verkiezingen van december 2010.

106.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

DOB: 25.07.1959

POB: Ali-Bairamly, Azerbaijan

ID: 3250759A066PB3

Was actief betrokken bij de repressie van het maatschappelijk middenveld in Belarus. In zijn voormalige functie van minister van Binnenlandse Zaken voerde hij het bevel over de troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken die de vreedzame demonstraties op 19 december 2010 hard hebben neergeslagen, en ging daarop prat. Maakt sedert januari 2012 deel uit van de reservetroepen.

107.

Kulik, Mikalai Mikalaevich

Kulik, Nikolai Nikolaievich

КУЛIК, Мiкалай Мiкалаевiч

КУЛИК, Николай Николаевич

 

Procureur van de stad Minsk tot 31 juli 2012. Verantwoordelijk voor het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld na de verkiezingen van december 2010.

108.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

КУПРЫЯНАЎ, Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ, Николай Михайлович

 

Een van de voornaamste actoren van het politie-optreden en de repressie van de democratische oppositie en van het maatschappelijk middenveld tussen 2002 en 2008. Voormalig substituut van de procureur-generaal, een sleutelfunctie in het justitieel systeem van het Loekasjenko-regime.

109.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

КУРЛОВIЧ, Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ, Владимир Анатольевич

 

Heeft de democratie in Belarus actief ondermijnd. Voormalig voorzitter van de regionale verkiezingscommissie van de regio Minsk.

Als voorzitter van een regionale verkiezingscommissie was hij rechtstreeks verantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen, met name tijdens de presidentsverkiezingen van 2006 in de regio Minsk.

110.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovivh

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

Hoofd van het Opleidingscentrum van de KGB, voormalig KGB-hoofd in de regio Minsk en in de stad Minsk.

Als verantwoordelijke voor de instructie en opleiding van het KGB-personeel was hij verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de oppositie. In verband met zijn eerdere functies was hij belast met dezelfde repressie-activiteiten van de KGB in de stad Minsk en in de regio Minsk.

111.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

КУЗНЯЦОВА, Наталля Анатольеўна

КУЗНЕЦОВА, Наталья Анатольевна

Geboortedatum: 1973, Minsk

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk.

Zij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 heeft zij de activist van het maatschappelijk middenveld Anastasia Lazareva veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf. De wijze waarop zij het proces heeft gevoerd, vormde een duidelijke inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

112.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

ЛАПКО, Maксiм Федаравiч

ЛАПКО, Максим Федорович

 

Rechter bij de rechtbank van het district Oktiabrski van de stad Minsk.

Hij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame demonstranten op 19 december 2010. Op 20 december 2010 heeft hij de maatschappelijke activisten Raman Scherbau en Vital Tratsiakou veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf, Yuri Krylovich en Pavel Kavalenka tot 15 dagen gevangenisstraf, en de activisten van Jong Front Zmitser Kremenitski en Uladzimir Yaromenak respectievelijk tot 14 en 15 dagen gevangenisstraf. In juli 2012 heeft hij andere activisten, met name activisten van Jong Front, veroordeeld tot 10 tot 15 dagen gevangenisstraf. Op 17 juli 2012 heeft hij Raman Vasiliev en Uladzimir Yaromenak respectievelijk tot 12 en 15 dagen gevangenisstraf veroordeeld. De manier waarop hij de processen voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Hij heeft toegestaan dat irrelevant bewijsmateriaal en irrelevante getuigenissen tegen de beschuldigden werden gebruikt.

113.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna; Lappo, Lyudmila Ivanovna)

ЛАПО, Людмiла Iванаўна

ЛАППО, Людмила Ивановна

 

Rechter in de rechtbank van het district Frunzenski in Minsk. Heeft in 2010-2011 aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest: a) 7.7.2011, Melyanets Mikalay, 10 dagen gevangenis; b) 30.6.2011, Shastseryk Uladzimir, 10 dagen gevangenis; c) 30.6.2011, Zyakaw Eryk, 10 dagen gevangenis; d) 25.4.2011, Grynman Nastassiya, 25 eenheden op dagbasis (875 000 BLR); e) 20.12.2010, Nikishyn Dzmitry, 11 dagen gevangenis. Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen en hoge geldboetes opgelegd aan vreedzame demonstranten en was dus verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

114.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

ЛАПЦЕВА, Алена Вячаславаўна

ЛАПТЕВА, Елена Вячеславовна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Zavodskoi van de stad Minsk Zij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 veroordeelde zij de maatschappelijke activisten Raman Maksimenka, Yuras Shpak-Ryzhkou, Hanna Belskaya, Paval Sakolchik, Sviatlana Rubashkina, Uladzimir Parkalau en Tatsyana Vaikovih tot 10 dagen gevangenisstraf. De manier waarop zij de processen voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

115.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

DOB: 31.08.1947, Minsk

Verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de verspreiding van valse informatie via de door de staat gecontroleerde media. Als voormalig plaatsvervangend minister van Informatie speelde hij een belangrijke rol bij de verspreiding van overheidspropaganda, waarin de repressie van de democratische oppositie en van het maatschappelijk middenveld wordt gesteund en gerechtvaardigd. De democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld worden stelselmatig negatief en in afbrekende termen belicht met gebruikmaking van valse en onjuiste informatie.

116.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

ЛАШЫН, Аляксандр Мiхайлавiч

ЛАШИН, Александр Михайлович

 

Substituut van de procureur-generaal; verantwoordelijk voor het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld na de verkiezingen van december 2010.

117.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Geboortedatum: 18.01.1951

Nevinyany, regio Minsk

(Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

ID 3180151H004PB2

Secretaris van de centrale verkiezingscommissie van Belarus.

Sinds 2000 is hij een van de voornaamste betrokkenen bij de vervalsing van verkiezingsresultaten en fraude bij verkiezingen en referenda, met name in 2004, 2006, 2008, 2010.

118.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

DOB: 14.05.1947

Hoofdredacteur van ‧Republika‧, de krant van de Ministerraad. In die positie is hij een van de meest vooraanstaande en invloedrijke leden van de overheidspropagandamachine in de geschreven pers. Hij heeft de onderdrukking van de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld, die stelselmatig negatief en in afbrekende termen worden belicht met gebruikmaking van valse informatie, met name na de presidentsverkiezingen van 2010, gesteund en gerechtvaardigd.

119.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

 

Eerste adjunct-hoofdredacteur van de ‧Sovietskaia Belarus‧, de regeringskrant van het kabinet van de president en het belangrijkste propagandablad. Bron van regeringsgezind beleid, vervalste feiten en partijdige commentaren betreffende de lopende processen in Belarus, gericht tegen de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld, die stelselmatig in een ongunstig daglicht worden gesteld en in negatieve termen worden besproken, met name na de presidentsverkiezingen van 2012.

120.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Hoofd van de KGB voor Homel en voormalig plaatsvervangend hoofd van de KGB voor Homel. Verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in de regio Homel.

121.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

 

Rechter in de rechtbank van het district Pervomaiski in Minsk. Heeft in 2010-2011 aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest: a) 14.7.2011, Struy Vitali, 10 eenheden op dagbasis (35 000 BLR); b) 4.7.2011, Shalamitski Paval, 10 dagen gevangenis; c) 20.12.2010, Sikirytskaya Tatsyana, 10 dagen gevangenis; d) 20.12.2010, Dranchuk Yuliya, 13 dagen gevangenis; e) 20.12.2010, Lapko Mikalay, 12 dagen gevangenis; f) 20.12.2010, Pramatoraw Vadzim, 12 dagen gevangenis. Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen en hoge geldboetes opgelegd aan vreedzame demonstranten en was dus verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

122.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

DOB: 1944, Karabani

Heeft de democratie in Belarus actief ondermijnd. In zijn vroegere functie van voorzitter van het staatscontrole-comité was hij een van de belangrijkste betrokkenen in de zaak Ales Byaliatski, een van de meest prominente mensenrechtenactivisten, hoofd van het Belarussische Mensenrechtencentrum ‧Vyasna‧, vice-voorzitter van de IFRM. A. Byalyatski was actief in het verdedigen van en het verlenen van bijstand aan personen die het slachtoffer waren van de repressie waarmee de verkiezingen van 19 december 2010 gepaard gingen en bij het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie.

123.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

Luchina, Leonid Aleksandrovich

ЛУЧЫНА, Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА, Леонид Александрович

Geboortedatum: 18.11.1947

Geboorteplaats: Pristupovschina, Minsk region д.

(Приступовщина Дзержинского р-на Минской обл)

Heeft de democratie in Belarus actief ondermijnd. Voormalig voorzitter van de Regionale verkiezingscommissie van het district Hrodna.

Als voorzitter van een regionale verkiezingscommissie was hij rechtstreeks verantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen, met name tijdens de presidentsverkiezingen van 2006 in de regio Hrodna.

124.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Geboortedatum: 30.8.1954

Geboorteplaats: Kopys, district Vitebsk

President van de Republiek Belarus.

125.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Geboortedatum: 23.03.1980

Zakenman, houdt zich actief bezig met financiële operaties waarbij de familie Loekasjenko betrokken is

126.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Geboortedatum: 28.11.1975

Assistent van de president voor nationale veiligheidsaangelegenheden

Als een van de nauwste medewerkers van zijn vader speelt hij een sleutelrol bij de uitvoering van de repressieve maatregelen tegen de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld. Als spilfiguur van de nationale veiligheidsraad was hij verantwoordelijk voor het coördineren van de repressieve maatregelen tegen de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld, en met name voor het neerslaan van de demonstratie van 19 december 2010.

127.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Geboortedatum: 12.08.1971

ID: 3120871A074PB7

Commandant van het speciale regiment van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de stad Minsk.

Hij voerde het bevel over de troepen die op 19 december 2010 een vreedzame demonstratie hebben neergeslagen, waarvoor hij een onderscheiding en een aanbevelingsbrief van president Loekasjenko heeft gekregen in februari 2011. In juni 2011 stond hij tevens aan het hoofd van troepen die vreedzame burgers in Minsk hebben onderdrukt.

128.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

Lutov Dmitri Mikhailovich

(Lutov Dmitry Mikhailovich)

ЛУТАЎ, Дзмiтрый Мiхайлавiч

ЛУТОВ, Дмитрий Михайлович

 

Aanklager in het proces van Syarhei Kavalenka die tot een gevangenisstraf van twee jaar en één maand is veroordeeld wegens schending van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Syarhei Kavalenka was eerder tot een voorwaardelijke straf veroordeeld omdat hij een wit-rood-witte vlag, een symbool van de oppositiebeweging, aan een kerstboom in Vitebsk had gehangen. De straf waartoe Lutau hem daarna heeft veroordeeld, is buitensporig zwaar gezien de aard van het strafbare feit. Bovendien strookt hij niet met het Belarussische Wetboek van strafvordering. Het optreden van Lutau vormde een directe schending van de internationale afspraken van Belarus op mensenrechtengebied.

129.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Geboortedatum:,

regio Hrodna,

ID: 3050858A060PB5

Minister van Buitenlandse Zaken, voormalig kabinetschef van de president

Als kabinetschef van de president werd hij beschouwd als de op een na machtigste persoon van het regime; in die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor het organiseren van de frauduleuze verkiezingen in 2008 en 2010 en voor de daaropvolgende onderdrukking van vreedzame betogingen.

130.

Maladtsova, Tatsiana

Molodtsova, Tatiana

МАЛАДЦОВА, Таццяна

МОЛОДЦОВА, Татьяна

 

Procureur van het district Frunzenski van Minsk, die de zaken Aleksandr Otroshchenkov, Aleksandr Molchanov en Dmitri Novik behandelt. Verantwoordelijk voor de uitvoering van de politiek gemotiveerde administratieve en strafrechtelijke sancties tegen vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

131.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Geboortedatum: 29 augustus 1949,

Vetenevka, district Slonim, regio Hrodna

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

ID: 3290849A002PB5

Secretaris van de veiligheidsraad

Verantwoordelijk voor alle diensten van de staatsveiligheid. Hij heeft de onderdrukking van de vreedzame demonstraties op 19 december 2010 gepland en bevolen.

132.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

 

Hoofd van de afdeling Inlichtingen van de KGB. Verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

133.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

Mazovko, Anzhelika Mikhailovna

(Mazovka Anzhelika Mikhailovna)

МАЗОЎКА, Анжалiка Мiхайлаўна

МАЗОВКO, Анжелика Михайловна

(МАЗОВКA, Анжелика Михайловна)

 

Rechter in de rechtbank van het district Sovestski in Minsk. Heeft in 2010-2011 aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest: a) 14.7.2011, Bussel Alyaksandr, 10 dagen gevangenis; b) 14.7.2011, Krukowski Syarhey, 8 dagen gevangenis; c) 14.7.2011, Kantsin Yahor, 10 dagen gevangenis; d) 7.7.2011, Sukhanossik Vyachaslaw, 8 dagen gevangenis; e) 21.12.2010, Nyanakhaw Andrey, 15 dagen gevangenis; f) 20.12.2010, Myslivets Ihar, 15 dagen gevangenis; g) 20.12.2010, Vilkin Alyaksey, 12 dagen gevangenis; h) 20.12.2010, Kharitonaw Paval, 12 dagen gevangenis. Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen uitgesproken tegen vreedzame demonstranten en is dus mede verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

134.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

МАЗОЎКА, Кiрыл Biктapaвiч

МАЗОВКА, Кирилл Викторович

 

Openbaar aanklager in de zaak Dashkevich-Lobov. Dmitri Dashkevitsj en Eduard Lobov, activisten van het „Molodoi Front” (Jong Front), werden veroordeeld tot meerdere jaren gevangenisstraf wegens "hooliganisme". De reden voor hun opsluiting is dat beiden actief betrokken waren bij de verkiezingscampagne van december 2010 en een van de kandidaten van de oppositie steunden.

135.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna

МЕРКУЛЬ, Наталля Biктapaўнa

МЕРКУЛЬ, Наталья Викторовна

Geboortedatum: 13.11.1964

Directeur van de middelbare school van de stad Talkov, district Pukhovichi. Zij ontsloeg op 27 januari 2011 Natalia Ilinich, een zeer gewaardeerde lerares aan de middelbare school, vanwege haar politieke denkbeelden en haar deelname aan de gebeurtenissen van 19 december 2010.

136.

Miatselitsa Mikalai Tsimafeevich

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

МЯЦЕЛIЦА, Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА, Николай Тимофеевич

 

Heeft de democratie in Belarus actief ondermijnd. Voormalig voorzitter van de regionale verkiezingscommissie van het district Mohilev Als voorzitter van een regionale verkiezingscommissie was hij rechtstreeks verantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen, met name tijdens de presidentsverkiezingen van 2006 in de regio Mohilev.

137.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

MIГYH, Андрэй Аркадзевiч

МИГУН, Андрей Аркадевич

Geboortedatum: 5.2.1978

Geboorteplaats: Minsk

Adres; Ul. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

Paspoort-nummer: MP1313262

Openbaar aanklager.

In 2006 heeft hij de zaak "burgerinitiatief ‧Partnerschap‧" wegens het toezien op het verloop van de presidentsverkiezingen van 2006 behandeld. Zijn aanklacht tegen Nikolai Astreiko, Timofei Dranchuk, Aleksandr Shalaiko en Enira Bronitskaya was politiek geïnspireerd en bevatte duidelijke schendingen van het Wetboek van Strafvordering.

138.

Mikhalchanka, Aliaksei

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

МIХАЛЬЧАНКА, Аляксей

МИХАЛЬЧЕНКО, Алексей

Geboortedatum: 1973

Journalist van het staatstelevisiekanaal ONT met een invloedrijke positie Hij is het anker van het programma "Zo zitten de zaken in elkaar". Dat programma is een instrument van overheidspropaganda op TV, waarmee de repressie van de democratische oppositie en van het maatschappelijk middenveld gesteund en gerechtvaardigd wordt. De oppositie en het maatschappelijk middenveld, worden stelselmatig negatief en in afbrekende termen belicht, met gebruikmaking van valse informatie. In dat verband was hij bijzonder actief na het neerslaan van de vreedzame demonstraties op 19 december 2010 en de daaropvolgende protesten.

139.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

Mikhasev, Vladimir Ilich

MIXACËЎ, Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ, Владимир Ильич

Geboortedatum: 14.10.1949

Geboorteplaats: Sosnovka, Shklov rayon, Mohilev district

(д. Сосновка Шкловского района Могилевской области)

Heeft de democratie in Belarus actief ondermijnd. Voormalig hoofd van de regionale verkiezingscommissie van de regio Homel, voormalig lid van het Huis van Afgevaardigden. Als voorzitter van een regionale verkiezingscommissie was hij rechtstreeks verantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen, met name tijdens de presidentsverkiezingen van 2006 in de regio Homel.

140.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Geboortedatum: 18.10.1954

Geboorteplaats: Kosuta, regio Minsk

President van het Grondwettelijk Hof en voormalig procureur-generaal, die een actieve rol heeft gespeeld in de repressie van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie. In zijn voormalige hoedanigheid was hij een van de voornaamste betrokkenen bij de repressie van de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld van 2004 tot 2008. Sinds zijn benoeming in het Grondwettelijk Hof in 2008 heeft hij het repressieve beleid van het regime trouw uitgevoerd en heeft hij repressieve wetten geldig verklaard, zelfs indien deze inhoudelijk een schending van de Grondwet inhouden.

141.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

MITPAXOBIЧ, Ipынa Аляксееўна

МИТРАХОВИЧ, Ирина Алексеевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Oktiabrski van de stad Minsk.

Zij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 heeft zij de maatschappelijke activisten Aleh Yastrutseu en Mark Metsialkou veroordeeld tot 15 dagen gevangenisstraf. Op 7 juli 2011 heeft zij de maatschappelijke activisten Eduard Baida en Andrei Ratsolka veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf, en Artsem Starykau tot 12 dagen gevangenisstraf, wegens deelname aan een stille betoging. De wijze waarop zij de processen heeft gevoerd, vormde een duidelijke inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

142.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

 

Procureur van de regio Hrodna. Verantwoordelijk voor het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld na de verkiezingen van december 2010.

143.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk.

Zij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 10 januari 2011 heeft zij de activist van het Jong Front Yulian Misiukevich tot 12 dagen gevangenisstraf veroordeeld, en, respectievelijk op 21 januari 2011 en 31 januari 2011, de politiek activist Usevalad Shasharin en de maatschappelijk activist Tsimafei Atranschankau tot 9 dagen gevangenisstraf.

Ook heeft zij, respectievelijk op 27 december 2010 en op 20 januari 2011, de verdediger van de mensenrechten Mikhail Matskevich en de maatschappelijk activist Valer Siadou veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf tot 12 dagen gevangenisstraf, wegens hun deelname aan een actie ter ondersteuning van politieke gevangenen.

Ook was zij rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van maatschappelijke activisten in 2011. Op 4 en 7 juli 2011 heeft zij Anton Glinisty en Andrei Ignatchyk veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf. Tevens was zij rechtstreeks betrokken bij de repressie van de politieke activisten in 2012.

Op 22 februari 2012 heeft zij de prominente politieke activist Pavel Vinagradau tot 10 dagen gevangenisstraf veroordeeld; op 10 april 2012 heeft zij hem bovendien voor twee jaar onder preventief politietoezicht gesteld. Op 23 maart 2012 heeft zij de politieke activisten Mikhas Kostka en Anasatsia Shuleika van "Revolutie door middel van sociale netwerken" veroordeeld tot 5 dagen gevangenisstraf.

Op 21 april 2012 heeft zij laatstgenoemde opnieuw veroordeeld, nu tot 10 dagen gevangenisstraf. Op 24, 25 en 26 mei 2012 heeft zij de activisten van Jong Front Uladzimir Yaromenak, Zmitser Kremenetski en Raman Vasiliev respectievelijk veroordeeld tot 10, 10 en 12 dagen gevangenisstraf. Op 22 juni 2012 heeft zij de journalist Pavel Sverdlou, verbonden aan Euroradio, veroordeeld tot 15 dagen gevangenisstraf. De wijze waarop zij de processen heeft gevoerd, vormt een duidelijke inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

144.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Geboortedatum: 7.2.1956,

Geboorteplaats: Smolensk (Rusland)

Heeft geen actie ondernomen om de onopgeloste verdwijningen van Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski en Dmitri Zavadski in Belarus in 1999-2000 te onderzoeken. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken en ook voormalig hoofd van de veiligheidsdienst van de president.

145.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

НАЗАРАНКА, Васiль Андрэевiч

НАЗАРЕНКО, Василий Андреевич

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk. Als rechter-voorzitter heeft hij de beroepen verworpen tegen de veroordeling van de politieke en maatschappelijke activisten Vasili Parfenkov en (als rechter-bijzitter) Dmitri Dashkevich en Eduard Lobov. Deze processen waren een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

146.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

НЯКРАСАВА, Алена Цiмафееўна

НЕКРАСОВА, Елена Тимофеевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Zavodskoi van de stad Minsk.

Zij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 heeft zij de maatschappelijke activisten Tatsyana Grechanikava, Alyaksandr Baranou, Yevhen Tsarykau, Maryna Paulouskaya, en Andrei Zialiony veroordeeld tot 15 dagen gevangenisstraf. Op 4 en 7 juli 2011 en op 6 oktober 2011 heeft zij verschillende activisten veroordeeld (Katsiarina Davydzik tot 10 dagen gevangenisstraf; Yauguenia Kamarova tot 10 dagen gevangenisstraf; Aleh Bazhok tot 10 dagen gevangenisstraf; Yan Melnikau tot 5 dagen gevangenisstraf). De manier waarop zij de processen voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

147.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

НЯВЫГЛАС, Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС, Геннадий Николаевич

Geboortedatum: 11.2.1954

Geboorteplaats: Parahonsk, district Pinsk

ID 3110254A014PB5

Adjunct-secretaris-generaal van de Organisatie van het Verdrag inzake collectieve veiligheid en voormalig hoofd van de nationale veiligheidsraad, voormalig kabinetschef van de president. Als kabinetschef van de president was hij direct verantwoordelijk voor het vervalsen van de verkiezingsresultaten in 2006 en de daaropvolgende repressie van vreedzame demonstranten.

148.

Orda, Mikhail Siarheevich

Orda, Mikhail Sergeievich

ОРДА, Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА, Михаил Сергеевич

Geboortedatum: 28.9.1966

Geboorteplaats: Diatlovo, regio Hrodna,

(Дятлово Гродненской Области)

ID 3280966A011PB2

Heeft de democratie in Belarus actief ondermijnd. Voormalig lid van het hogerhuis en voormalig leider van de Belarussische Unie voor de jeugd. In laatstgenoemde hoedanigheid orkestreerde hij met name de acties tegen de vreedzame demonstranten die protesteerden tegen de frauduleuze presidentsverkiezingen in 2006.

149.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Geboortedatum: 5.3.1962,

Geboorteplaats: Slutsk (regio Minsk)

Hoofd van de veiligheidsdienst van de holding Triple van Yuri Chizh, voormalig hoofd van de eenheid voor speciale opdrachten van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Als bevelhebber van de binnenlandse oproerbestrijdingstroepen draagt hij directe verantwoordelijkheid voor de gewelddadige repressie van vreedzame demonstraties, met name in 2004 en 2008.

150.

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

ПАДАЛЯК, Эдуард Васiльевiч

ПОДОЛЯК, Эдуард Васильевич

 

Heeft de democratie in Belarus actief ondermijnd. Als voormalig lid van de centrale kiescommissie was hij verantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen van 19 december 2010.

151.

Padhaiski, Henadz Danatavich

Podgaiski, Gennadi Donatovich

ПАДГАЙСКI, Генадзь Данатавiч

ПОДГАЙСКИЙ, Геннадий Донатович

 

Directeur van de polytechnische hogeschool van Minsk. Verantwoordelijk voor de verwijdering van bij de betogingen na de verkiezingen van december 2010 betrokken studenten.

152.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

(Paluian, Uladzimir Mikalaevich)

Poluyan, Vladimir Nikolaevich

(Poluyan, Vladimir Nikolaevich)

ПАЛУЯН, Уладзiмiр Мiкалаевiч

ПОЛУЯН, Владимир Николаевич

Geboortedatum: 1961,

het dorp Nekrasjevitsji in het district Karelitsji in de regio Chrodna

Minister bevoegd voor belastingen en heffingen. Houdt toezicht op de belastingautoriteiten die de strafzaak tegen Byalyatski steunen onder het voorwendsel van belastingontwijking. Byalyatski was actief in het verdedigen van en het verlenen van bijstand aan personen die het slachtoffer waren van de repressie waarmee de verkiezingen van 19 december 2010 gepaard gingen en bij het politieoptreden tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

153.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Geboortedatum: 1966,

Geboorteplaats: Vitebsk

Sleutelfiguur bij de onopgeloste verdwijning van Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski en Dmitri Zavadski in Belarus in 1999-2000. Hoofd van "Eer", de vereniging van oudgedienden van de speciale interventie-eenheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken, hoofd van de groep speciale interventies van het ministerie van Binnenlandse Zaken

154.

Peftsieu, Uladzimir Paulavich

(Peftsiyeu, Uladzimir Paulavich)

Peftiev, Vladimir Pavlovich

(Peftiyev, Vladimir Pavlovich)

ПЕФЦIЕЎ, Уладзiмiр Паулавiч

ПЕФТИЕВ, Владимир Павлович

Geboortedatum: 1 juli 1957.

Berdyansk, Zaporozhskaya Oblast, Oekraïne;

Huidig paspoortnr. MP2405942

Gelieerd met president Loekasjenko, Viktor Loekasjenko en Dmitri Loekasjenko. Voorziet president Loekasjenko van economisch advies en is een essentiële financiële sponsor van het Loekasjenko-bewind dankzij zijn zakelijke belangen, waaronder Sport Pari, BT Telecommunications en de firma Aquadiv, in sterke drank en wodka.

155.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

ID: 3130564A041PB9

Was actief betrokken bij de repressie van het maatschappelijk middenveld in Belarus. Als voormalig eerste viceminister van Binnenlandse Zaken was hij verantwoordelijk voor het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld na de verkiezingen van december 2010.

156.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

ПЯТКЕВIЧ, Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ, Наталья Владимировна

Geboortedatum: 24.10.1972

Geboorteplaats: Minsk

ID 4241072A012PB1

Assistent van de president en voormalig adjunct-kabinetschef van de president. In haar voormalige hoedanigheid was zij belast met de juridische kwesties en rechtszaken in het kabinet van de president en is zij direct verantwoordelijk voor het organiseren van frauduleuze verkiezingen in 2006 en 2010.

157.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Paludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

ПОЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч

(ПАЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч)

ПОЛУДЕНЬ, Евгений Евгеньевич

DOB: 30.01.1962

ID: 3300162A006PB3

Voormalig viceminister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de militie. Onder zijn bevel hebben de militietroepen de vreedzame demonstraties op 19 december 2010 hard neergeslagen.

158.

Prakopau, Yury Viktaravich

(Prakopau, Iury Viktaravich)

Prokopov, Iuri Viktorovich

(Prokopov, Yuri Viktorovich)

ПРАКОПАЎ, Юрый Вiктаравiч

ПРОКОПОВ, Юрий Викторович

POB: 07.10.1978

ID 3071078A031PB4

Journalist van het staatstelevisiekanaal „Pervi” (№ 1) met een hoge en invloedrijke positie. Hij is het anker van het TV-programma "In het middelpunt van de belangstelling".

Dat programma is een instrument van overheidspropaganda op TV, waarmee de repressie van de democratische oppositie en van het maatschappelijk middenveld gesteund en gerechtvaardigd wordt. De oppositie en het maatschappelijk middenveld worden stelselmatig negatief en in afbrekende termen belicht met grootschalige gebruikmaking van valse informatie. In dat verband was hij bijzonder actief na het neerslaan van de vreedzame demonstraties op 19 december 2010 en de daaropvolgende protesten.

159.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

1.10.1963

Geboorteplaats: Zagorsk

(Sergijev Posad/ Rusland)

Minister van Informatie, voormalig adjunct-kabinetschef van het kabinet van de president, voormalig hoofd van het directoraat-generaal voor Ideologie van het kabinet van de president, voormalig directeur van het Informatie- en Analysecentrum van het kabinet van de president.

Hij is een van de voornaamste bronnen en verspreiders van staatspropaganda en ideologische ondersteuning van het regime. Hij is bevorderd tot Minister, en blijft in die hoedanigheid propaganda ten gunste van het regime verspreiden; voorts blijft hij het beleid van het regime verdedigen ten aanzien van de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld.

160.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

ПРАТАСАВIЦКАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

ПРОТОСОВИЦКАЯ, Наталья Владимировна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Oktiabrski van de stad Minsk. Zij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 heeft zij de maatschappelijke activisten Siarhei Sheuchenka, Katsiaryna Sliadzeuskaya en Aliaksandra Chemisava veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf, en Yauhen Mironau, Ihar Matsuta, Illya Laptseu, Mikhail Korzun en Vital Murashkevich tot 15 dagen gevangenisstraf. De manier waarop zij het proces voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

161.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

ПУЦЫЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч

(ПУЦIЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч)

ПУЦИЛО Владимир Григорьевич

 

Voorzitter van de stedelijke rechtbank van Minsk, die in laatste instantie toezicht uitoefent over de vonnissen (van de rechtbank van eerste aanleg, bevestigd door het hof van beroep) in de zaak van de internationaal erkende politieke gevangene Pavel Severinets (de covoorzitter van het organiserend comité voor de oprichting van een Belarussische Christen-Democratische partij en de campagnemanager van presidentskandidaat Vital Rymashevski tijdens de presidentsverkiezingen van 2010), alsook in de zaak van voormalig politiek gevangene Aleksandr Otroshchenkov (persverantwoordelijke van presidentskandidaat Andrei Sannikov tijdens de presidentsverkiezingen van 2010). Hij weigerde het beroep tegen deze uitspraken, duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering.

162.

Pykina, Natallia Mikhailauna

Pykina, Natalia Mikhailauna

Pikina, Natalia Mikhailovna

(Pykina, Natalya Mikhailovna)

ПЫКIНА, Наталля Мiхайлаўна

ПЫКИНА, Наталья Михайловна

Geboren op: 20.4.1971.

Geboorteplaats: Rakov

Verantwoordelijk voor de uitvoering van de politiek gemotiveerde administratieve en strafrechtelijke sancties tegen vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Rechter bij de rechtbank van het district Partizanski, belast met de zaak Likhovid. Zij veroordeelde de heer Likhovid, een activist van de „Beweging voor vrijheid” tot drie en een half jaar gevangenisstraf.

163.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Geboortedatum: 1.7.1951

Geboorteplaats: Botnia, regio Mohilev

ID 3010751M102PB0

Eerste adjunct-kabinetschef van de president, voormalig minister van Onderwijs.

Hij heeft de Europese Universiteit van Menswetenschappen gesloten, heeft de repressie van de studenten van de oppositie bevolen en heeft studenten lid gemaakt van organisaties om hen te dwingen hun stem uit te brengen voor het regime. Hij speelde een actieve rol in het organiseren van frauduleuze verkiezingen in 2008, 2010 en 2012, alsook in de daaropvolgende repressie van vreedzame demonstranten in 2008 en 2010. Hij staat dicht bij president Loekasjenko; hij staat aan het hoofd van Belaya Rus, de voornaamste ideologische en politieke organisatie van het regime.

164.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

 

Lid van de centrale kiescommissie (CEC). Als lid van de centrale kiescommissie was zij verantwoordelijk voor het schenden van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen van 19 december 2010.

165.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

РАВIНСКАЯ, Таццяна Уладзiмiраўна

РЕВИНСКАЯ, Татьяна Владимировна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Pervomayski van de stad Minsk

Op 27 april 2011 heeft zij de politicus Dmitri Bandarenka, coördinator van de burgercampagne "Europees Belarus" van de voormalige presidentskandidaat A. Sannikau, veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. De manier waarop zij het proces voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagde te maken hadden.

166.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

РАВУЦКАЯ, Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ, Надежда Заловна

 

Rechter in het district Moskou van Minsk, verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie. De manier waarop zij haar functie uitoefent, draagt bij tot het scheppen van een klimaat van angst in de samenleving, met name in verband met de verkiezingen van 2006.

167.

Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Raliava Aksana Anatolyeuna)

Relyava, Aksana Anatolieuna

РЭЛЯВА, Аксана Анатольеўна

(РAЛЯВА, Аксана Анатольеўна)

РЕЛЯВО, Оксана Анатольевна

 

Rechter in de rechtbank van het district Sovestski in Minsk. Heeft in 2010-2011 aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest: a) 23.6.2011, Khalyezin Yuri, 20 eenheden op dagbasis (700 000 BLR); b) 23.6.2011, Rutski Alyaksandr, 20 eenheden op dagbasis (700 000 BLR); c) 28.3.2011, Ivashkevich Viktar, 10 dagen gevangenis; d) 21.12.2010, Asmanaw Arsen, 15 dagen gevangenis; e) 20.12.2010, Kudlayew Alyaksandr, 30 eenheden op dagbasis; f) 20.12.2010, Tryputsin Vitaut, 15 dagen gevangenis; g) 20.12.2010, Assipenka Andrey, 15 dagen gevangenis; h) 20.12.2010, Ardabatski Dzyanis, 15 dagen gevangenis; i) 20.12.2010, Kazlowski Andrey, 15 dagen gevangenis en een geldboete van 1 050 000 BLR. Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen en hoge geldboetes opgelegd aan vreedzame demonstranten en was dus verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

168.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Geboortedatum: 15.4.1939

Mohilev

Voorzitter van het hogerhuis, voormalig adjunct-kabinetschef van de president, belast met Media en Ideologie (2006-2008). In die functie was hij een van de voornaamste bronnen en verspreiders van staatspropaganda en ideologische ondersteuning van het regime.

169.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

DOB: 07.02.1955

ID: 3070255A000PB6

Hoofd van de afdeling Economische veiligheid van de KGB.

Verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

170.

Rusakevich Uladzimir Vasilievich

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

РУСАКЕВIЧ, Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ, Владимир Васильевич

Geboortedatum: 13.9.1947

Geboorteplaats: Vygonoshchi, district Brest

Heeft de democratie in Belarus actief ondermijnd. Als voormalig minister van Informatie was hij de voornaamste verantwoordelijke voor het uitoefenen van druk op en de repressie van de onafhankelijke media en journalisten tussen 2003 en 2009.

171.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich)

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich)

РЫБАКОЎ, Аляксей Васiльевiч

РЫБАКОВ, Алексей Васильевич

Geboortedatum: 31.07.1966

Adres: Ul. Yesenina 31-1-104, Minsk

Paspoort-nummer: MP2937413

Rechter bij het Hooggerechtshof. Als voormalig rechter in de districtrechtbank van het district Moskovski in Minsk, en huidig rechter in het Hooggerechtshof, heeft hij de voormalig presidentskandidaat Alyaksandr Kazulin veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar wegens het organiseren, in maart 2006, van protestbijeenkomsten tegen de frauduleuze verkiezingen.

De manier waarop hij de processen voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering.

172.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Adres: Department of law of administration of Pervomaysky district

Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

In januari 2012 benoemd tot plaatsvervangend hoofd van de afdeling Minsk van de onderzoekscommissie. Als openbaar aanklager van de rechtbank van het district Pervomaiski van Minsk was hij betrokken bij het proces tegen Ales Byalyatski, een van de meest prominente mensenrechtenverdedigers, hoofd van het Belarussische mensenrechtencentrum „Vjasna”, vice-voorzitter van de IFRM. Het requisitoir van de openbare aanklager was duidelijken rechtstreeks ingegeven door politieke motieven en vormde een duidelijke schending van het Wetboek van Strafvordering. Byalyatski was actief in het verdedigen van en het verlenen van bijstand aan personen die het slachtoffer waren van de repressie waarmee de verkiezingen van 19 december 2010 gepaard gingen en bij het politie-optreden tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

173.

Samaliuk, Hanna Valerieuna

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

САМАЛЮК, Ганна Валер'еўна

САМОЛЮК, Анна Валерьевна

 

Voormalig rechter bij de rechtbank van het district Frunzenski van de stad Minsk.

Zij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 heeft zij de maatschappelijke activist Alyaksandr Stsiashenka veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf. De manier waarop zij het proces voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagde te maken hadden.

174.

Sanko Ivan Ivanavich

Sanko Ivan Ivanovich

САНЬКО, Iван Iванавiч

САНЬКО, Иван Иванович

 

Majoor, hoofdspeurder van de KGB. Hij heeft onderzoek gevoerd - en daarbij gebruik gemaakt van vals bewijsmateriaal - tegen activisten van de oppositie in het KGB-detentiecentrum in Minsk na het neerslaan van de protestbetoging na afloop van de verkiezingen op 19 december 2010 in Minsk. Zijn optreden vormt een duidelijke schending van de mensenrechten van de activisten, doordat hij hen het recht op een eerlijk proces heeft ontzegd. Zijn optreden vormt ook een duidelijke schending van de internationale afspraken van Belarus op mensenrechtengebied.

175.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Voorzitter van de regionale verkiezingscommissie van de regio Hrodna. Als voorzitter van een regionale verkiezingscommissie was hij verantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen op 19 december 2010 in de regio Hrodna.

176.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

ШАДРЫНА, Ганна Станiславаўна

ШАДРИНА, Анна Станиславовна

 

Voormalig adjunct-hoofdredacteur van de ‧Sovietskaia Belarus‧, de regeringskrant van de president en het belangrijkste propagandablad.

Verantwoordelijk voor de verspreiding van overheidspropaganda in de geschreven pers, met als gevolg de uitlokking, ondersteuning en rechtvaardiging van de onderdrukking van de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld op 19 december 2010, met gebruikmaking van valse informatie.

177.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Plaatsvervangend hoofd van de onderzoekscommissie en voormalig procureur van de regio Homel. Verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld na de verkiezingen van december 2010.

178.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Oktiabrski van de stad Minsk.

Zij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 heeft zij de maatschappelijke activisten Ales Sobal, Maksim Hrishel en Kastantsin Chufistau veroordeeld tot 10 dagen gevangenschap en Siarhei Kardymon tot 15 dagen gevangenschap. De wijze waarop zij de processen heeft gevoerd, vormde een duidelijke inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

179.

Shamionau Vadzim Iharavich

Shamenov Vadim Igorevich

(Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

 

Kapitein, hoofd van een operationele eenheid van strafkolonie IK-17 in Shklov. Hij heeft politieke gevangenen onder druk gezet door hun het recht op briefwisseling te ontzeggen, en heeft bedreigingen ten aanzien van hen geuit om bekentenissen af te dwingen. Hij is rechtstreeks verantwoordelijk voor het schenden van de mensenrechten van politieke gevangenen en activisten van de oppositie door wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing. Zijn optreden vormt een directe schending van de internationale afspraken van Belarus op mensenrechtengebied.

180.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

(Shastakou Maxim Aliaksandravich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich)

ШАСТАКОЎ, Maкciм Александравiч

ШЕСТАКОВ, Максим Александрович

 

Aanklager die de zaak tegen Byalyatski in de rechtbank van het district Pervomaiski van Minsk heeft behandeld na het verzoekschrift van Byalyatski aan de rechtbank met betrekking tot zijn opsluiting. Byalyatski was actief in het verdedigen van en het verlenen van bijstand aan personen die het slachtoffer waren van de repressie waarmee de verkiezingen van 19 december 2010 gepaard gingen en bij het politieoptreden tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

181.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Lid van de centrale kiescommissie (CEC). Als lid van de centrale kiescommissie was hij verantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen van 19 december 2010.

182.

Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna Sheyko, Ina Valerieuna)

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna)

ШЭЙКО, Iна Валер'еўна

(ШAЙКО, Iна Валер'еўна)

ШЕЙКО, Инна Валерьевна

 

Rechter in de centrale districtrechtbank van Minsk. Heeft in 2011 aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest tegen de boetes en gevangenisstraffen in de volgende zaken: a) 21.7.2011, Shapavalaw Paval, 12 dagen gevangenis; b) 21. 7.2011, Ivanyuk Yawhen, 12 dagen gevangenis; c) 14.7.2011, Khadzinski Pava, 25 eenheden op dagbasis (875 000 BLR); d) 23.6.2011, Sudnik Andrey, 25 eenheden op dagbasis (875 000 BLR); e) 23.6.2011, Yatskow Usevalad, 30 eenheden op dagbasis (1 050 000 BLR); f) 28.4.2011, Kudlaew Alyaksandr, 50 eenheden op dagbasis (1 750 000 BLR). Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen en hoge geldboetes opgelegd aan vreedzame demonstranten en was dus verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

183.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Geboortedatum: 26.5.1958,

Geboorteplaats: regio Hrodna

Is verantwoordelijk voor de onopgeloste verdwijning van Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski en Dmitri Zavadski in Belarus in 1999-2000. Voormalig secretaris van de veiligheidsraad. Sheiman is nog steeds bijzonder assistent/adviseur van de president.

184.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk.

Hij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame demonstranten op 19 december 2010. Op 20 en 27 december 2010 heeft hij de maatschappelijke activisten Illya Vasilievich, Nadzeya Chayukhova, Tatsiana Radzetskaya, Siarhei Kanapatski en Volha Damarad veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf. De wijze waarop hij de processen heeft gevoerd, vormde een duidelijke inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. Hij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

185.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

 

Hoofd van de Afdeling Contraspionage van de KGB en voormalig plaatsvervangend hoofd van de KGB-contraspionageraad. Verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

186.

Shved, Andrei Ivanavich

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

ШВЕД, Андрэй Iванавiч

ШВЕД, Андрей Иванович

 

Plaatsvervangend hoofd van de onderzoekscommissie en voormalig substituut van de procureur-generaal en hoofd van de afdeling onderzoek.

Op verzoek van de KGB is hij het onderzoek gestart in de zaak Ales Byaliatski, een van de meest prominente mensenrechtenactivisten, hoofd van het Belarussische Mensenrechtencentrum ‧Vyasna‧, vice-voorzitter van de IFRM. A. Byalyatski was actief in het verdedigen van en het verlenen van bijstand aan personen die het slachtoffer waren van de repressie waarmee de verkiezingen van 19 december 2010 gepaard gingen en bij het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie in Belarus.

187.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

 

Rechter bij de rechtbank van het district Zjeleznodorozhny van Vitebsk. Hij veroordeelde verschillende betogers in beroep, hoewel zij door het Hof van eerste aanleg niet schuldig waren bevonden. Verantwoordelijk voor de uitvoering van de politiek gemotiveerde administratieve en strafrechtelijke sancties tegen vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

188.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

ШЫЛЬКО, Алена Мiкалаеўна

ШИЛЬКО, Елена Николаевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk.

Zij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20, 24 en 30 december 2010 heeft zij de volgende maatschappelijke activisten veroordeeld: Ihar Shershan (tot 12 dagen gevangenisstraf), Zmitser Shurkhai (tot 10 dagen gevangenisstraf) en Franak Viachorka (tot 12 dagen gevangenisstraf).

Op 24 januari 2012 verwierp zij het beroep van Ales Byalyatski tegen zijn veroordeling door de rechtbank van het district Pervomaiski van Minsk, hoewel het proces tegen Byalyatski is gevoerd op een wijze die een duidelijke schending van het Wetboek van Strafvordering inhield. Byalyatski was actief in het verdedigen van en het verlenen van bijstand aan personen die het slachtoffer waren van de repressie waarmee de verkiezingen van 19 december 2010 gepaard gingen en bij het politie-optreden tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie. De wijze waarop zij de processen heeft gevoerd, vormt een duidelijke inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

189.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

 

Procureur van de regio Mohilev. Verantwoordelijk voor het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld na de verkiezingen van december 2010.

190.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

 

Hoofd van de KGB van het district Mohilev. Verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in de regio Mohilev.

191.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

CIMAXIHA, Любоў Сяргееўна

СИМАХИНА, Любовь Сергеевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk.

Zij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 heeft zij de maatschappelijke activist Siarhei Barsukou veroordeeld tot 12 dagen gevangenisstraf.

Op 8 november 2011 heeft zij de maatschappelijke activist Paval Siarhei veroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf. De wijze waarop zij de processen heeft gevoerd, vormde een duidelijke inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

192.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

Simonov Aleksandr Anatolievich

CIMAHAЎ, Аляксандр Анатольевiч

СИМОНОВ, Александр Анатольевич

Geboortedatum: 1952, Homel

ID: 3100552C033PB6

Viceminister van Justitie, belast met het rechterlijk personeel, de ideologie en het toezicht op de tenuitvoerlegging van straffen. Hij is onder meer bevoegd voor het toezicht en de controle op het rechterlijk personeel. Hij was verantwoordelijk voor de rol van het ministerie van Justitie en de rechterlijke macht van Belarus, die belangrijke instrumenten zijn in het kader van de repressie van de bevolking, door staatspropaganda op te leggen aan de rechterlijke macht en door ervoor te zorgen dat het rechterlijk personeel besluiten neemt die aansluiten bij het repressieve karakter van het bewind of waarin opzettelijk voorbijgegaan wordt aan de onwettige handelingen van de veiligheidsdienst jegens de bevolking.

193.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

CIMAHOЎCKI, Дмiтрый Валер'евiч

СИМАНОВСКИЙ, Дмитрий Валериевич

 

Openbaar aanklager van het district Pervomaiski (Minsk). Hij behandelde de zaak van Dmitri Bondarenko. De door hem aangevoerde beschuldiging is duidelijk politiek geïnspireerd en vormde een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. De aanklacht was gebaseerd op een verkeerde classificatie van de gebeurtenissen van 19 december 2010 en niet gestaafd door bewijsmateriaal, bewijsstukken of getuigenissen.

194.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Geboortedatum: 04.03.1962

ID: 3040362B062PB7

Hoofd van het Comité voor gezondheidszorg van de stad Minsk en voormalig Hoofdchirurg van het Minsk Emergency Hospital. Hij verzette zich niet tegen de ontvoering van presidentskandidaat Nekliayev, die op 19 december 2010 naar zijn ziekenhuis werd vervoerd na ernstig te zijn mishandeld, en heeft, door de politie niet te waarschuwen, het optreden van onbekenden in de hand gewerkt. Als gevolg hiervan is hij bevorderd.

195.

Sivakau, Iury Leanidavich

(Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Geboortedatum: 5.8.1946,

Geboorteplaats: Regio Sakhalin

Is het brein achter de onopgeloste verdwijning van Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski en Dmitri Zavadski in Belarus in 1999-2000. Vice-rector van het Instituut voor Management van Minsk en voormalig minister van Toerisme en Sport, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en adjunct-kabinetschef van de president

196.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Hoofd van de stedelijke afdeling van Minsk bij het Departement openbare veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In februari 2011 ontving hij een onderscheiding en een schriftelijke erkentelijkheidsbetuiging van president Loekasjenko wegens zijn actieve deelname aan en de uitvoering van orders tijdens de onderdrukking van de betogingen van 19 december 2010.

197.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Geboortedatum: 16.08.1972

Geboorteplaats: Hrodna

Minister van Justitie, lid van de Centrale Verkiezingscommissie; voormalig afdelingshoofd van sociale organisaties en politieke partijen in het ministerie van Justitie. Als lid van de centrale verkiezingscommissie was hij verantwoordelijk voor de schendingen van internationale verkiezingsnormen die zich sedert 2007 bij verkiezingen hebben voorgedaan. Gebruik makend van zijn functies in het ministerie van Justitie en zijn controle over de rechterlijke macht heeft hij actief deelgenomen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie, door de registratie te weigeren van ngo's en politieke partijen, hetgeen in vele gevallen tot hun afschaffing heeft geleid.

198.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

Plaatsvervangend hoofd van het centrum voor terreurbestrijding en voormalig plaatsvervangend hoofd van de KGB, bevoegd voor personeel en organisatie van de werkzaamheden Verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

199.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

СМIРНОЎ, Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ, Евгений Александрович

Geboortedatum: 15.3.1949

Geboorteplaats: District Riazan, Rusland

ID: 3160872K021PB4

President van het EurasEc-gerecht, eerste vicevoorzitter van het Economisch Hof, verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie, met name in verband met de verkiezingen van 2006.

200.

Stosh, Mikalai Mikalaevich

Stosh, Nikolai Nikolaevich

СТОШ, Мiкалай Мiкалаевiч

СТОШ, Николай Николаевич

 

Voorzitter van de regionale verkiezingscommissie van de regio Gomel. Als voorzitter van een regionale verkiezingscommissie was hij verantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen op 19 december 2010 in de regio Gomel.

201.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

СЦЯПУРКА, Уладзiмiр Мiхайлавiч

СТЕПУРКО, Владимир Михайлович

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk. Als rechter-voorzitter heeft hij de beroepen verworpen tegen de veroordeling van de politieke en maatschappelijke activisten Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret en Oleg Fedorkevich. Deze processen waren een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

Op 24 januari 2012 verwierp hij het beroep van Ales Byalyatski tegen zijn veroordeling door de rechtbank van het district Pervomaiski van Minsk, hoewel het proces tegen Byalyatski werd gevoerd op een wijze die een duidelijke schending was van het Wetboek van Strafvordering.

Byalyatski was actief in het verdedigen van en het verlenen van bijstand aan personen die het slachtoffer waren van de repressie waarmee de verkiezingen van 19 december 2010 gepaard gingen en bij het politie-optreden tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

202.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

СТУК, Аляксей Канстанцiнавiч

СТУК, Алексей Константинович

 

Substituut van de procureur-generaal.

In 2007-2008 heeft hij rechtszaken ingeleid tegen onafhankelijke media, journalisten en oppositiepartijen. Hij heeft toestemming gegeven voor huiszoekingen door KGB-officieren in de gebouwen van Radio Racyja", "ERB" televisie "Belsat", in het kantoor van het Belarussische volksfront in Hrodno en bij de ngo "Batskavshchyna", alsook in de appartementen van 17 journalisten.

203.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

СУХАРЭНКА, Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО, Степан Николаевич

Geboortedatum: 27.1.1957

Geboorteplaats: Zdudichi, district Homel

Ambassadeur bij het Belarussische ministerie van Buitenlandse Zaken, voormalig hoofd van de KGB. Hij heeft jegens vreedzame demonstranten bedreigingen geuit voor de demonstraties in 2006 en was een van de voornaamste actoren van de onderdrukking, na de frauduleuze verkiezingen, van de democratische oppositie en van het maatschappelijk middenveld. Hij was ook de initiatiefnemer van repressieve wetswijzigingen en wetten tegen de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld.

204.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

(Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich)

Sukhov Dmitri Vyacheslavovich

(Sukhov Dmitry Viacheslavovich)

СУХАЎ, Дзмiтрi Вячаслававiч

СУХОВ, Дмитрий Вячеславович

 

Luitenant-kolonel, medewerker van de militaire contra-inlichtingendienst van de KGB. Hij heeft bewijsmateriaal vervalst en bedreigingen geuit om bekentenissen van activisten van de oppositie af te dwingen in het KGB-detentiecentrum van Minsk na het neerslaan van de protestbetoging na afloop van de verkiezingen op 19 december 2010 in Minsk. Hij was rechtstreeks verantwoordelijk voor het schenden van de fundamentele mensenrechten van politieke gevangenen en activisten van de oppositie, doordat hij buitensporig geweld tegen hen heeft gebruikt. Zijn optreden vormt een directe schending van de internationale afspraken van Belarus op mensenrechtengebied.

205.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

Svistunova, Valentina Nikolaevna

(Svistunova, Valentina Nikolayevna)

СВIСТУНОВА, Валянцiна Мiкалаеўна

СВИСТУНОВА, Валентина Николаевна

 

Rechter in de centrale districtrechtbank van Minsk. Heeft in 2010-2011 aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest: a) 21.7.2011, Bandarenka Volha, 10 dagen gevangenis; b) 21. 7.2011, Ruskaya Volha, 11 dagen gevangenis; c) 20.12.2010, Marchyk Stanislaw, 15 dagen gevangenis; d) 20.12.2010, Stanchyk Alyaksandr, 10 dagen gevangenis; e) 20.12.2010, Anyankow Syarhey, 10 dagen gevangenis. Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen uitgesproken tegen vreedzame demonstranten en was dus verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

206.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

Svorob, Nikolai Konstantinovich

СВОРАБ, Мiкалай Канстанцiнавiч

СВОРОБ, Николай Константинoвич

 

Was actief betrokken bij de repressie van het maatschappelijk middenveld in Belarus. Als voormalig plaatsvervangend hoofd van de KGB is hij medeverantwoordelijk voor de repressie door de KGB van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

207.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

 

Hoofd van de afdeling Bescherming van de grondwettelijke orde en terrorismebestrijding van de KGB

Verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

208.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

ТАРАНДА, Аляксандр Мiхайлавiч

ТАРАНДА, Александр Михайлович

 

Adjunct-hoofdredacteur van de ‧Sovietskaia Belarus‧, de regeringskrant van de president en het belangrijkste propagandablad.

Verantwoordelijk voor de verspreiding van de staatspropaganda via de geschreven pers, met als gevolg de ondersteuning en rechtvaardiging van de onderdrukking van de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld, die stelselmatig negatief en in afbrekende zin werden belicht door middel van valse en onjuiste informatie, met name na de presidentsverkiezingen van 2010.

209.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

ТАРАПЕЦКАЯ, Галiна Мiхайлаўна

ТОРОПЕЦКАЯ, Галина Михайловна

 

Adjunct-hoofdredacteur van de ‧Sovietskaia Belarus‧, de regeringskrant van de president en het belangrijkste propagandablad.

Verantwoordelijk voor de verspreiding van de staatspropaganda via de geschreven pers, met als gevolg de uitlokking, ondersteuning en rechtvaardiging van de onderdrukking van de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld, die stelselmatig negatief en in afbrekende zin werden belicht door middel van valse informatie, met name na de presidentsverkiezingen van 2010.

210.

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andreevich; Ternavskiy, Anatoliy Andreyevich)

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевiч

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий, Андреевич

Geboortedatum: 1950

Geboorteplaats: Donetsk, Oekraïne

Heeft nauwe banden met familieleden van president Loekasjenko; sponsor van de presidentiële sportclub. Het feit dat hij zaken doet in olie en olieproducten vormt een bevestiging van zijn nauwe banden met het regime, aangezien de overheid een monopolie op de olieraffinagesector heeft en slechts een aantal personen gerechtigd is om in de olie-industrie actief te zijn. Zijn bedrijf Univest-M is een van de twee grootste particuliere olie-exporteurs in Belarus.

211.

Tratsiak, Piotr Uladzimiravich

Tretiak, Petr Vladimirovich

(Tretyak, Piotr Vladimirovich)

ТРАЦЦЯК, Петр Уладзiмiравiч

ТРЕТЬЯК, Петр Владимирович

 

Was actief betrokken bij de repressie van het maatschappelijk middenveld in Belarus. Als voormalig plaatsvervangend hoofd van de KGB en lid van de commissie van de veiligheidsraad voor radiofrequenties, was hij verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

212.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Luitenant-kolonel, voormalig medewerker van de militaire contra-inlichtingendienst van de KGB (thans hoofd van de persdienst van de recentelijk opgerichte Onderzoekcomissie van Belarus). Hij heeft bewijsmateriaal vervalst en bedreigingen geuit om bekentenissen van activisten van de oppositie af te dwingen in het KGB-detentiecentrum van Minsk na het neerslaan van de protestbetoging na afloop van de verkiezingen op 19 december 2010 in Minsk. Hij was rechtstreeks verantwoordelijk voor het gebruik van wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing en voor het ontzeggen van het recht op een eerlijk proces aan de beklaagden. Zijn optreden vormde een directe schending van de internationale afspraken van Belarus op mensenrechtengebied.

213.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

ТРУБНIКАЎ, Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ, Николай Алексеевич

 

Rechter in het district Partizanski van Minsk. Hij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie in 2006-2007. Op 15 januari 2007 heeft hij de politieke activist Andrei Dzmitriev veroordeeld tot 3 dagen gevangenis. De manier waarop hij het proces voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Hij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagde te maken hadden.

214.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

ЦЕЛIЦА, Лiдзiя Федараўна

ТЕЛИЦА, Лидия Федоровна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk.

Zij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 heeft zij de maatschappelijk activist Mikhail Barsukou veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf. De wijze waarop zij het proces heeft gevoerd, vormde een duidelijke inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagde te maken hadden.

215.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

 

Plaatsvervangend hoofd van de KGB, belast met economische misdrijven en corruptiebestrijding.

Verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

216.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

ЦIЦЯНКОВА, Алена Вiктараўна

ТИТЕНКОВА, Елена Викторовна

 

Voormalig rechter bij de rechtbank van het district Partizanski van de stad Minsk.

Zij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 heeft zij de maatschappelijke activisten Anton Hulak tot 15 dagen gevangenisstraf, Ales Milinets, Paval Kamarou tot 12 dagen gevangenisstraf en Siarhei Piatrushyn tot 11 dagen gevangenisstraf veroordeeld. In juli 2011heeft zij andere activisten veroordeeld tot 5 en 10 dagen gevangenisstraf. De manier waarop zij de processen voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

217.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

TYПIK, Вера Мiхайлаўна

ТУПИК, Вера Михайловна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Leninski van de stad Minsk. Zij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 heeft zij de maatschappelijke activisten Natallia Vasilievich tot 15 dagen gevangenisstraf en Katsiaryna Parfilieva, Alyaksandr Piatnitski en Sviatlana Rasliakova tot 10 dagen gevangenisstraf veroordeeld. In juli 2011 heeft zij andere activisten veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf. De manier waarop zij de processen voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

218.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

 

Viceminister van Justitie, belast met de juridische ondersteuning van de instellingen die wet- en regelgeving opstellen inzake economische vraagstukken en tevens belast met de registratie van juridische entiteiten.

Verantwoordelijk voor de rol en het optreden van het Belarussische ministerie van Justitie en de rechterlijke macht, die belangrijke instrumenten zijn ten behoeve van de repressie van de bevolking, door staatspropaganda op te leggen aan de rechterlijke macht, hetgeen leidt tot repressie van de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld en de rechtvaardiging daarvan, door het weigeren of nalaten van registratie van ngo's en politieke partijen.

219.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

УНУКЕВIЧ, Тамара Васiльеўна

ВНУКЕВИЧ, Тамара Васильевна

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk. Als rechter-bijzitter heeft zij de beroepen verworpen tegen de veroordeling van de politieke en maatschappelijke activisten Irina Khalip, Sergei Martselev en Pavel Severinets. Het proces was een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

220.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Geboortedatum: 1971, Penza (Rusland)

Hoofd van het veiligheids-detachement van de president

Onder zijn toezicht hebben verscheidene leden van zijn dienst deelgenomen aan ondervragingen van politieke activisten na de demonstraties op 19 december 2010.

221.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Geboortedatum: 19.6.1964, regio Brest

Hoofd van het Onderzoekscomité, voormalig hoofd van het operationeel en analysecentrum van het kabinet van de, verantwoordelijk voor telecommunicatie, inclusief het monitoren, filteren, controleren van en ingrijpen in verschillende communicatiekanalen, zoals internet.

222.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

Volchkova, Marianna Leonidovna

ВАЛЧКОВА, Марыяна Леанiдаўна

ВОЛЧКОВА Марианна Леонидовна

 

Rechter in de rechtbank van het district Partizanski in Minsk. Heeft in 2010-2011 aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest: a) 7.7.2011 Lelikaw Andrey, 7 dagen gevangenis; b) 7.7.2011, Lapatsik Yawhen, straf niet bekend; c) 7.7.2011, Syarheyew Uladzimir, 11 dagen gevangenis; d) 4.7.2011, Stsepanenka Alyaksandr, 5 dagen gevangenis; e) 7.4.2011, Plyuto Tatsyana, 20 eenheden op dagbasis (700 000 BLR); f) 23.6.2011, Kanaplyannik Syarhey, 20 eenheden op dagbasis (700 000 BLR); g) 20.12.2010, Furlan, Viktar, 11 dagen gevangenis; h) 20.12.2010, Astashow Anton, 11 dagen gevangenis; i) 20.12.2010, Navumava Valyantsina, 11 dagen gevangenis. Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen en hoge geldboetes opgelegd aan vreedzame demonstranten en was dus verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

223.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

ВАРАПАЕЎ, Irap Pыгopaвiч

ВОРОПАЕВ, Игорь Григорьевич

 

Plaatsvervangend algemeen directeur voor wetenschappelijk onderzoek van het "onderzoeksinstituut voor elektronische computers", onder het toezicht van de commissie voor de militaire industrie en voormalig hoofd van de afdeling Staatscommunicatie van de KGB. Verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

224.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

ВАРЭНIК, Наталля Сяменаўна

ВАРЕНИК, Наталья Семеновна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Frunzenski van de stad Minsk.

Zij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 heeft zij de maatschappelijke activisten Valiantsina Furman en Vadzim Klysheika veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf. De manier waarop zij het proces voerde, was duidelijk in strijd met het Wetboek van Strafvordering. Zij heeft toegestaan dat irrelevant bewijsmateriaal en irrelevante getuigenissen tegen de beschuldigden werden gebruikt.

225.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

ВАСIЛЕВIЧ, Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

Geboortedatum: 13.02.1955

ID: 3130255A011PB5

Procureur-generaal. Hij heeft toegezien op de vervolging van alle personen die na het onderdrukken van de vreedzame demonstraties op 19 december 2010 in hechtenis waren genomen.

226.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

ВАСIЛЬЕЎ, Аляксей Аляксандравiч

ВАСИЛЬЕВ, Алексей Александрович

 

Voorzitter van de regionale verkiezingscommissie van de regio Minsk Als voorzitter van een regionale verkiezingscommissie was hij verantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen op 19 december 2010 in de regio Minsk.

227.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEREPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

Eerste adjunct-hoofd van de KGB

Verantwoordelijk voor de repressie-activiteiten van de KGB tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie. Hij gaf de aanzet tot de zaak van politiek gevangene Ales Byaliatski, een van de meest prominente mensenrechtenactivisten, hoofd van het Belarussische Mensenrechtencentrum ‧Vyasna‧, vice-voorzitter van de IFRM. A. Byalyatski was actief in het verdedigen van en het verlenen van bijstand aan personen die het slachtoffer waren van de repressie waarmee de verkiezingen van 19 december 2010 gepaard gingen en bij het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie in Belarus.

228.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich

(Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Was actief betrokken bij de repressie van het maatschappelijk middenveld in Belarus. Als voormalig hoofd van de afdeling inlichtingen van de KGB was hij verantwoordelijk voor de repressie door de KGB van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

229.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich)

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

ЯКУНЧЫХIН, Аляксандр Анатольевiч

ЯКУНЧИХИН, Александр Анатольевич

 

Rechter in de centrale districtrechtbank van Minsk. Heeft in 2010-2011 aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest: a) 14.7.2011, Bussel Alyaksandr, 5 dagen gevangenis; b) 7.7.2011, Tukay Illya, 12 dagen gevangenis; c) 7.7.2011, Shapchyts Yawhen, 12 dagen gevangenis; d) 31.1.2011, Kulakow Lyeanid, 30 eenheden op dagbasis (1 050 000 BLR); e) 21.12.2010, Yaromyenak Uladzimir, 15 dagen gevangenis; f) 20.12.2010, Daroshka Alyaksey, 12 dagen gevangenis; g) 20.12.2010, Kakhno Herman, 12 dagen gevangenis; h) 20.12.2010, Palyakow Vital, 15 dagen gevangenis. Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen en hoge geldboetes opgelegd aan vreedzame demonstranten en was dus verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

230.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

ЯРМАЛIЦКI, Сяргей Уладзiмiравiч

ЕРМОЛИЦКИЙ, Сергей Владимирович

 

Directeur van het gevangeniskamp in Sjklov. Hij was verantwoordelijk voor de onmenselijke behandeling van de gedetineerden en voor de vervolging van voormalig presidentskandidaat Nikolai Statkevich, die gevangen is gezet in verband met de gebeurtenissen van 19 december 2010, en andere gevangenen.

231.

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich; Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich)

ЮФЕРЫЦЫН, Дзмiтрый Вiктаравiч

ЮФЕРИЦЫН, Дмитрий Викторович

 

Rechter in de rechtbank van het district Leninski in Minsk. Heeft in 2010 aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest: a) 20.12.2010, Charukhin Kanstantsin, 30 eenheden op dagbasis (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Yarmola Mikalay, 15 dagen gevangenis; c) 20.12.2010, Halka Dzmitry, 10 dagen gevangenis; d) 20.12.2010, Navumaw Viktar, 12 dagen gevangenis; e) 20.12.2010, Haldzenka Anatol, 10 dagen gevangenis. Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen en hoge geldboetes opgelegd aan vreedzame demonstranten en was dus verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

232.

Zaharouski, Anton

Zagorovski, Anton

ЗАГАРОЎСКI, Антон

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон

 

Openbaar aanklager van het district Frunzenski van Minsk, behandelt de zaak van betoger Vasili Parfenkov. Verantwoordelijk voor de uitvoering van de politiek gemotiveerde administratieve en strafrechtelijke sancties tegen vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

233.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

DOB: 1964

Hoofd van de KGB.

Verantwoordelijk voor het omvormen van de KGB tot het voornaamste repressie-instrument tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie. Verantwoordelijk voor het verspreiden, via de media, van valse informatie over de demonstranten op 19 december 2010, namelijk dat zij gereedschappen hadden meegebracht die zij als wapens konden gebruiken. Hij heeft persoonlijk bedreigingen geuit tegen het leven en de gezondheid van de echtgenote en het kind van voormalig presidentskandidaat Andrei Sannikov. Hij is de voornaamste opdrachtgever voor het onwettig intimideren van de democratische oppositie, alsmede voor het folteren van politieke tegenstanders en het mishandelen van gevangenen.

234.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

ЗАЙЦАВА, Вiкторiя Генадзеўна

ЗАЙЦЕВА, Виктория Геннадьевна

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk. Als rechter-bijzitter heeft zij de beroepen verworpen tegen de veroordeling van voormalig presidentskandidaat Andrei Sannikov, de politieke en maatschappelijke activisten Ilia Vasilevitsj, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik en Vladimir Yeriomenok. Het proces was een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

235.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Was actief betrokken bij de repressie van het maatschappelijk middenveld in Belarus. Als voormalig hoofd van de militaire contraspionagedienst van de KGB is hij medeverantwoordelijk voor de repressie door de KGB van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie. Onder zijn leiding hebben leden van de KGB deelgenomen aan ondervragingen van politieke activisten na de demonstratie van 19 december 2010.

236.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

ЗАПАСНIК, Марына Святаславаўна

ЗАПАСНИК, Марина Святославовна

 

Rechter in de rechtbank van het district Leninski in Minsk. Heeft in 2011 aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest tegen de boetes en gevangenisstraffen in de volgende zaken: a) 18.7.2011, Palyakow Vital, 12 dagen gevangenis; b) 7.7.2011, Marozaw S., 10 dagen gevangenis; c) 7.7.2011, Badrahin Alyaksandr, 10 dagen gevangenis; d) 7.7.2011, Marozova S., 10 dagen gevangenis; e) 7.7.2011, Varabey Alyaksandr, 15 dagen gevangenis; f) 4.7.2011, Mazurenka Mikita, 10 dagen gevangenis. Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen uitgesproken tegen vreedzame demonstranten en was dus verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

237.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

DOB: 14.11.1954

ID: 3141154A021PB0

Minister van Defensie.

Als lid van de Veiligheidsraad keurt hij de op ministerieel niveau overeengekomen repressiebeslissingen goed, waaronder de beslissing om de vreedzame demonstraties op 19 december 2010 neer te slaan. Na december 2010 sprak hij zijn tevredenheid uit over de totale nederlaag van de destructieve krachten, doelend op de democratische oppositie.

238.

Zhuk Alena Siamionauna

(Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna

(Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Pjervomaiskij in Vitsebsk. Op 24 februari 2012 heeft zij Syarhei Kavalenka, die sinds begin februari 2012 als een politiek gevangene wordt beschouwd, veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en één maand wegens schending van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Alena Zhuk was rechtstreeks verantwoordelijk voor het schenden van de mensenrechten omdat zij Syarhei Kavalenka het recht op een eerlijk proces heeft ontzegd. Syarhei Kavalenka was eerder tot een voorwaardelijke straf veroordeeld omdat hij de verboden historische wit-rood-witte vlag, een symbool van de oppositebeweging, in Vitsebsk had uitgehangen. De straf waartoe Alena Zhuk hem daarna heeft veroordeeld, is buitensporig zwaar gezien de aard van het strafbare feit. Bovendien strookt hij niet met het Belarussische Wetboek van Strafvordering. Het optreden van Alena Zhuk vormde een directe schending van de internationale afspraken van Belarus op mensenrechtengebied.

239.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Geboortedatum: 07.07.1970

ID: 3070770A081PB7

Directeur-generaal (CEO) van het staatsnieuws-agentschap BELTA.

Verantwoordelijk voor de verspreiding van overheidspropaganda in de media, waardoor de onderdrukking van de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld op 19 december 2010 werd ondersteund en gerechtvaardigd, met gebruikmaking van valse informatie.

240.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

ЖУКОЎСКАЯ, Жанна Аляксееўна

ЖУКОВСКАЯ, Жанна Алексеевна

 

Rechter bij de rechtbank van het district Frunzenski van de stad Minsk.

Zij was rechtstreeks betrokken bij de justitiële repressie van de vreedzame betogers op 19 december 2010. Op 20 december 2010 heeft zij de maatschappelijke activisten Iryna Yarashevich en Mikhail Yakavenka veroordeeld tot respectievelijk 15 en 10 dagen gevangenisstraf. Op 7 juli 2011 heeft zij de maatschappelijke activist Barys Sidareika veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf wegens deelname aan een stille betoging. De wijze waarop zij de processen heeft gevoerd, vormde een duidelijke inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. Zij stond toe dat er bewijsmateriaal en getuigenverklaringen werden gebruikt die niets met de beklaagden te maken hadden.

241.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Openbaar aanklager bij de rechtbank van het district Zavodskoi van Minsk, belast met de zaak tegen Irina Khalip, Sergei Martselev en Pavel Severinets, eminente vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De door hem aangevoerde beschuldiging is duidelijk politiek geïnspireerd en vormde een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering. De aanklacht was gebaseerd op een verkeerde classificatie van de gebeurtenissen van 19 december 2010 en niet gestaafd door bewijsmateriaal, bewijsstukken of getuigenissen.

242.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna)

Zenkevich, Valentina Nikolaevna

ЗЯНЬКЕВIЧ, Валянцiна Мiкалаеўна

ЗЕНЬКЕВИЧ, Валентина Николаевна

 

Rechter in de rechtbank van het district Leninski in Minsk. Heeft in 2010 aan de volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld boetes of veroordelingen opgelegd wegens hun vreedzame protest: a) 20.12.2010, Yarmolaw Yahor, 12 dagen gevangenis; b) 20.12.2010, Palubok Alyaksandr, 15 dagen gevangenis; c) 20.12.2010, Mikhalkin Zakhar, 10 dagen gevangenis; d) 20.12.2010, Smalak Syarhey, 15 dagen gevangenis; e) 20.12.2010, Vassilewski Alyaksandr, 15 dagen gevangenis. Heeft herhaaldelijk gevangenisstraffen uitgesproken tegen vreedzame demonstranten en was dus verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

243.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

ЎЗIМOЎCКI, Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ, Александр Леонидович

Geboortedatum: 10.1.1961

Geboorteplaats: Duitsland (DDR)

ID 3100161A078PB5

Media-adviseur en voormalig voorzitter van de openbare omroep. Tot december 2010 was hij de voornaamste actor van de propaganda voor het regime, door zich stelselmatig minachtend uit te laten over de oppositie, zware schendingen van de mensenrechten te rechtvaardigen en hardhandig op te treden tegen de oppositie en het maatschappelijk middenveld in Belarus.


B.   Entiteiten bedoeld in artikel 4, lid 1

 

Naam

Engelse transcriptie van Belarussische spelling

Engelse transcriptie van Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

Naam

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

1.

Beltechexport

 

‘ЗАО Белтехзкспорт’

Republiek Belarus, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Tel: (+375 17) 263-63-83,

Fax: (+375 17) 263-90-12

Entiteit die voorheen onder zeggenschap stond van Vladimir Peftiyev. Meerderheidsaandeelhouder is Dmitry Gurinovich, voormalig adviseur van de heer Peftiyev in Velcom. Als belangrijkste exporteur van wapens en militaire uitrusting in staatseigendom of geproduceerd door ondernemingen die staatsbezit zijn, profiteert Beltechexport van het bewind. De firma steun het Loekasjenko-bewind en verschaft het inkomsten uit de verkoop van wapens.

2.

Sport-Pari

 

‘ЗАО Спортпари’ (оператор республиканской лотереи)

 

Entiteit die door Vladimir Peftiyev wordt gecontroleerd via zijn entiteiten Business Networks en BT Telecommunications. Entiteit onder zeggenschap van Peftiyev, samen met Dzmitry Aliaksandravich Loekasjenko, doordat deze laatste zeggenschap heeft over de presidentiële sportclub die een verplicht meerderheidsaandeel van de staat in Sport-Pari houdt.

3.

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП ‘БТ Телекоммуникации’

 

Entiteit onder zeggenschap van Vladimir Peftiyev

4.

LLC Delovaya Set

ООО Деловая сеть

 

 

Entiteit onder zeggenschap van Vladimir Peftiyev

5.

CJSC Sistema investicii i inovacii

ЗАО Системы инвестиций и инноваций

 

 

Entiteit onder zeggenschap van Vladimir Peftiyev

6.

PUC Sen-Ko

ЧУП Сен-Ко

 

 

Entiteit onder zeggenschap van Vladimir Peftiyev

7.

PUC BT Invest

ЧУП БТ Инвест

 

 

Entiteit onder zeggenschap van Vladimir Peftiyev

8.

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

Малиновщизненский спиртоводочный завод Аквадив

 

 

Entiteit onder zeggenschap van Vladimir Peftiyev

9.

Beltekh Holding

Белтех Холдинг

 

 

Entiteit onder zeggenschap van Vladimir Peftiyev

10.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 

 

Entiteit onder zeggenschap van Vladimir Peftiyev

11.

Tekhnosoyuzpribor

Техносоюзприбор

 

 

Entiteit onder zeggenschap van Vladimir Peftiyev

12.

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

 

Pobediteley Avenue 51/2, Room 15 220035 Minsk

Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15

Houdstermaatschappij van Iury Chyzh. Iury Chyzh verleent financiële ondersteuning aan het Loekasjenko-regime, met name via zijn houdstermaatschappij LLC Triple.

13.

JLLC Neftekhimtrading

СООО НефтеХимТрейдинг

 

Geregistreerd in 2002, Minsk

Dochteronderneming van LLC Triple

14.

CJSC Askargoterminal

ЗАО Аскарготерминал

 

 

Dochteronderneming van LLC Triple

15.

LLC Triple Metal Trade

ООО Трайплметаллтрейд

 

 

Dochteronderneming van LLC Triple

16.

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

 

 

Dochteronderneming van LLC Triple

17.

JV LLC Triple-Techno

СП ООО Трайпл- Техно

 

 

Dochteronderneming van LLC Triple

18.

JLLC Variant

СООО Вариант

 

 

Dochteronderneming van LLC Triple

19.

JLLC Triple-Dekor

СООО Трайпл- Декор

 

 

Dochteronderneming van LLC Triple

20.

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

 

 

Dochteronderneming van LLC Triple

21.

JCJSC Altersolutions

СЗАО Альтерсолюшнс

 

 

Dochteronderneming van LLC Triple

22.

JCJSC Prostoremarket

СЗАО Простомаркет

 

 

Dochteronderneming van LLC Triple

23.

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

 

 

Dochteronderneming van LLC Triple

24.

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

 

 

Dochteronderneming van LLC Triple

25.

MSSFC Logoysk

ГСОК Логойск

 

 

Dochteronderneming van LLC Triple

26.

Triple-Agro ACC

Трайпл-Агро

 

 

Dochteronderneming van LLC Triple

27.

CJSC Dinamo- Minsk

ЗАО ФК Динамо- Минск

 

 

Dochteronderneming van LLC Triple

28.

JLLC Triplepharm

СООО Трайплфарм

 

 

Dochteronderneming van LLC Triple

29.

LLC Triple-Veles

ООО Трайпл-Велес

 

 

Dochteronderneming van LLC Triple

30.

Univest-M

Юнивест

 

 

Entiteit onder zeggenschap van Anatoly Ternavsky

31.

FLLC Unis Oil

ИООО Юнис Ойл

 

 

Dochteronderneming van Univest-M

32.

JLLC UnivestStroyInvest

СООО ЮнивестСтройИнвест

 

 

Dochteronderneming van Univest-M