ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.267.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 267

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
2 oktober 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 872/2012 van de Commissie van 1 oktober 2012 tot vaststelling van de lijst van aromastoffen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad, tot opname van die lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1565/2000 van de Commissie en Beschikking 1999/217/EG van de Commissie ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) nr. 873/2012 van de Commissie van 1 oktober 2012 betreffende overgangsmaatregelen inzake de EU-lijst van aroma’s en uitgangsmaterialen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

162

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

2.10.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 267/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 872/2012 VAN DE COMMISSIE

van 1 oktober 2012

tot vaststelling van de lijst van aromastoffen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad, tot opname van die lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1565/2000 van de Commissie en Beschikking 1999/217/EG van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 1996 tot vaststelling van een communautaire procedure voor in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken aromastoffen (1), en met name artikel 3, lid 2, artikel 4, lid 1, en artikel 5,

Gezien Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG (2), en met name artikel 25, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2232/96 bevat een communautaire procedure voor de beoordeling en goedkeuring van aromastoffen. De lidstaten hebben de Commissie in kennis gesteld van de lijst van aromastoffen die mogen worden gebruikt in of op levensmiddelen die op hun grondgebied in de handel gebracht worden.

(2)

Verordening (EG) nr. 2232/96 voorziet in een lijst van aromastoffen die zijn toegestaan met uitsluiting van alle andere stoffen. Die lijst moet gebaseerd zijn op een repertorium van de aromastoffen waarvan door de lidstaten kennis is gegeven en een specifiek beoordelingsprogramma.

(3)

De stoffen waarvan kennis is gegeven zijn opgenomen in een repertorium bij Beschikking 1999/217/EG van de Commissie van 23 februari 1999 tot vaststelling van een repertorium van in levensmiddelen gebruikte aromastoffen, dat is samengesteld in toepassing van Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad (3).

(4)

Bij Verordening (EG) nr. 1565/2000 van de Commissie (4) zijn de maatregelen vastgesteld die vereist zijn voor de vaststelling van een beoordelingsprogramma in toepassing van Verordening (EG) nr. 2232/96. Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2232/96 zijn aromastoffen die niet in het repertorium voorkomen ook in het beoordelingsprogramma opgenomen.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft een aantal aromastoffen beoordeeld (5) volgens een stapsgewijze aanpak waarbij informatie over structuur-activiteitsrelaties, de consumptie bij huidig gebruik, de toxicologische gevarendrempel en beschikbare gegevens over het metabolisme en de toxiciteit zijn geïntegreerd. Aromastoffen die geen gevaar voor de gezondheid opleveren bij de huidige niveaus van consumptie moeten in de in Verordening (EG) nr. 2232/96 bedoelde lijst worden opgenomen.

(6)

Krachtens artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1565/2000 hoeven stoffen die in het repertorium zijn opgenomen en al door het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding (WCMV) in categorie 1 (6) zijn ingedeeld, of door de Raad van Europa in categorie A (7), of die door het Gezamenlijk Comité van deskundigen voor levensmiddelenadditieven van de FAO en de WHO (Jecfa) in de verslagen van de 46e, 49e, 51e en 53e Jecfa-vergadering (8) zijn aangemerkt als zijnde zonder gevaar voor de gezondheid, niet opnieuw in het beoordelingprogramma te worden beoordeeld. Die stoffen moeten in de in Verordening (EG) nr. 2232/96 bedoelde lijst worden opgenomen.

(7)

Krachtens artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1565/2000 moeten stoffen die in het repertorium zijn opgenomen en die sinds 2000 door het Jecfa zijn ingedeeld als zijnde zonder gevaar voor de gezondheid uitgaande van de standaardbenadering voor de schatting van de consumptie, door de EFSA worden bekeken. Indien de EFSA zich bij de conclusie van het Jecfa aansluit, moeten die stoffen in de in Verordening (EG) nr. 2232/96 bedoelde lijst worden opgenomen.

(8)

Aromastoffen mogen in of op levensmiddelen worden gebruikt volgens goede productiepraktijken of zo nodig onder specifieke voorwaarden. De in Verordening (EG) nr. 2232/96 bedoelde lijst moet informatie bevatten over het unieke informatienummer van de stof (FL-nr.), de naam van de stof (chemische naam), het door Chemical Abstracts Service (CAS) toegekende registratienummer, het Jecfa-nummer, het nummer van de Raad van Europa, de zuiverheid, de specifieke gebruiksvoorwaarden en een verwijzing naar de wetenschappelijke instantie die de beoordeling heeft uitgevoerd of daar nog mee bezig is.

(9)

Voor de toepassing van deze verordening moet worden verwezen naar de levensmiddelencategorieën in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (9). Zo nodig kunnen interpretatiebesluiten worden vastgesteld overeenkomstig artikel 13, onder c), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 om aan te geven of een bepaald levensmiddel tot een bepaalde categorie behoort.

(10)

Aromastoffen die geen positieve veiligheidsbeoordeling hebben gekregen zijn opgenomen deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 (stoffen die niet als zodanig aan levensmiddelen mogen worden toegevoegd), of zijn uit het repertorium geschrapt bij de Beschikkingen 2005/389/EG (10), 2006/252/EG (11) en 2008/478/EG (12) van de Commissie.

(11)

Aromastoffen waarvoor de gevraagde informatie niet is verstrekt en die daarom overeenkomstig artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1565/2000 niet door de EFSA zijn beoordeeld, dienen niet in de in Verordening (EG) nr. 2232/96 bedoelde lijst te worden opgenomen.

(12)

Aromastoffen waarvan de voor het in de handel brengen verantwoordelijke persoon de aanvraag heeft ingetrokken, dienen niet in de in Verordening (EG) nr. 2232/96 bedoelde lijst te worden opgenomen.

(13)

Voor een aantal stoffen heeft de EFSA de beoordeling nog niet afgerond of heeft zij om aanvullende wetenschappelijke gegevens gevraagd om de beoordeling te kunnen afronden. Overeenkomstig de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 2232/96 en Verordening (EG) nr. 1334/2008 en met het oog op de rechtszekerheid moeten die stoffen in de in Verordening (EG) nr. 2232/96 bedoelde lijst worden opgenomen zodat die stoffen, die momenteel in de handel zijn, verder in of op levensmiddelen kunnen worden gebruikt totdat de risicobeoordelings- en goedkeuringsprocedures zijn afgerond.

(14)

Er moeten termijnen worden vastgesteld waarbinnen de voor het in de handel brengen van aromastoffen verantwoordelijke personen de door de EFSA in de gepubliceerde adviezen gevraagde aanvullende wetenschappelijke gegevens moeten verstrekken. Daarom worden stoffen waarvoor de EFSA om aanvullende wetenschappelijke gegevens heeft gevraagd, in de in Verordening (EG) nr. 2232/96 bedoelde lijst voorzien van een van de noten 2 tot en met 4. Er moet een termijn worden vastgesteld waarbinnen de EFSA de ingediende gegevens moet beoordelen. Wanneer de benodigde informatie niet binnen de termijn wordt verstrekt, mag de desbetreffende aromastof overeenkomstig artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1565/2000 niet worden beoordeeld en wordt die stof volgens de procedure van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad (13) van de EU-lijst geschrapt.

(15)

Aromastoffen waarvan de EFSA de beoordeling nog niet heeft afgerond en waarvoor geen aanvullende informatie is gevraagd, moeten in de in Verordening (EG) nr. 2232/96 bedoelde lijst van een noot 1 worden voorzien.

(16)

Als de toegestane aromastof een racemaat (een mengsel van gelijke delen optische isomeren) is, moeten de R- en de S-vorm afzonderlijk ook worden toegestaan. Is alleen de R-vorm toegestaan, dan geldt dat niet voor de S-vorm, en omgekeerd.

(17)

Verscheidene D- en D,L-aminozuren zijn door de EFSA als veilig voor gebruik als aromastof beoordeeld, mits zij in ongewijzigde vorm worden geconsumeerd. Die aminozuren moeten daarom uitsluitend voor gebruik als aromastof in de in Verordening (EG) nr. 2232/96 bedoelde lijst worden opgenomen.

(18)

De in Verordening (EG) nr. 2232/96 bedoelde lijst is alleen bedoeld voor het regelen van het gebruik van aromastoffen die aan levensmiddelen worden toegevoegd om hieraan geur en/of smaak te geven of die te wijzigen. Sommige stoffen van de lijst mogen ook voor andere doeleinden dan als aromastof aan levensmiddelen worden toegevoegd en daarvoor blijven andere voorschriften van kracht. Voor bepaalde stoffen moet voor het gebruik als aromastof een gebruiksconcentratie worden vastgesteld. Dit betreft cafeïne (FL 16.016), theobromine (FL 16.032), neohesperidine- dihydrocalcon (FL 16.061) en rebaudioside A (FL 16.113). Voor ammoniumchloride (FL 16.048) gelden al nationale bepalingen. Daarom moeten de gebruiksconcentraties met het oog op de werking van de interne markt worden geharmoniseerd.

(19)

De EFSA heeft in haar advies van 22 mei 2008 (14) aanbevolen dat de maximale gebruiksconcentratie voor d-kamfer (FL 07.215) zodanig moet worden vastgesteld dat de blootstelling aan d-kamfer in elke leeftijdgroep per dag niet meer dan 2 mg/kg lichaamsgewicht bedraagt. Daarom moeten voor d-kamfer specifieke gebruiksvoorwaarden worden vastgesteld.

(20)

Het WCMV heeft in zijn advies van 19 februari 1988 (15) geconcludeerd dat er uit toxicologisch oogpunt geen bezwaar bestaat tegen het verdere gebruik van kinine in "bitter drinks" bij de huidige concentraties (tot maximaal 100 mg/l). De EFSA betwist deze beoordeling niet, maar adviseert om de toxicologische gegevensbasis voor kinine opnieuw te bezien (16). In afwachting van de herbeoordeling van kinine moet het gebruik van drie kininezouten (FL 14.011, FL 14.152 en FL 14.155) worden beperkt tot niet-alcoholhoudende en alcoholhoudende dranken.

(21)

In haar advies van 22 mei 2008 (17) heeft de EFSA glycyrrizinezuur en het ammoniumzout daarvan beoordeeld. De EFSA sloot zich aan bij het oordeel van het WCMV (18), dat van mening was dat een inname van maximaal 100 mg per persoon per dag geen gevaar voor de gezondheid zou opleveren. Er moeten daarom specifieke gebruiksvoorwaarden worden vastgesteld voor glycyrrizinezuur (FL 16.012) en het ammoniumzout daarvan (FL 16.060) als aromastof.

(22)

In Verordening (EG) nr. 1334/2008 is bepaald dat Verordening (EG) nr. 2232/96 wordt ingetrokken met ingang van de datum van toepassing van de in artikel 2, lid 2, daarvan bedoelde lijst. Met het oog op de rechtszekerheid moet daarom de datum van toepassing van die lijst worden vastgesteld. Het in Verordening (EG) nr. 2232/96 neergelegde beginsel van wederzijdse erkenning moet echter van toepassing blijven voor in de bijlage bij deze verordening opgenomen aromastoffen die van een van de noten 1 tot en met 4 zijn voorzien. Zodra de risicobeoordelings- en goedkeuringsprocedures voor die aromastoffen zijn afgerond, treedt Verordening (EG) nr. 2232/96 buiten werking en is zij niet langer van toepassing.

(23)

Het bij Verordening (EG) nr. 1565/2000 vastgestelde beoordelingsprogramma was bedoeld voor het opstellen van de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2232/96 bedoelde lijst. Door de vaststelling van die lijst is Verordening (EG) nr. 1565/2000 niet langer relevant en moet zij worden ingetrokken. Zij moet echter van toepassing blijven voor in de bijlage bij deze verordening opgenomen aromastoffen die van een van de noten 1 tot en met 4 zijn voorzien. Zodra de risicobeoordelings- en goedkeuringsprocedures voor die aromastoffen zijn afgerond, treedt Verordening (EG) nr. 1565/2000 buiten werking en is zij niet langer van toepassing.

(24)

Het bij Beschikking 1999/217/EG vastgestelde repertorium van in levensmiddelen gebruikte aromastoffen wordt door de vaststelling van de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2232/96 bedoelde lijst overbodig zodat die beschikking moet worden ingetrokken.

(25)

Verordening (EG) nr. 1334/2008 bepaalt dat de EU-lijst van aroma's en uitgangsmaterialen wordt opgesteld door bij de vaststelling van die verordening in bijlage I daarbij de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2232/96 bedoelde lijst op te nemen. De in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2232/96 bedoelde lijst van aromastoffen moet daarom in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 worden opgenomen.

(26)

De EU-lijst van aroma's en uitgangsmaterialen moet van toepassing zijn onverminderd andere, in sectorspecifieke wetgeving opgenomen bepalingen.

(27)

Het gebruik van aroma's en uitgangsmaterialen in volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding en dieetvoeding voor bijzondere medische doeleinden voor zuigelingen en peuters, als bedoeld in Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (19) zal in de toekomst worden geharmoniseerd in het kader van nog vast te stellen specifieke voorschriften voor de samenstelling van voor zuigelingen en peuters bestemde levensmiddelen. In afwachting daarvan moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben om op dit gebied nationale bepalingen toe te passen die strenger zijn dan de bepalingen van de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2232/96 bedoelde lijst van aromastoffen.

(28)

Ingevolge Verordening (EG) nr. 1334/2008 mogen aromastoffen die niet in de EU-lijst zijn opgenomen als zodanig in de handel worden gebracht en in levensmiddelen worden gebruikt tot 18 maanden na de datum van toepassing van de EU-lijst. Omdat in de lidstaten al aromastoffen in de handel zijn, moet ervoor worden gezorgd dat de overgang naar een goedkeuringsprocedure voor de Unie soepel verloopt. Daartoe zijn bij Verordening (EU) nr. 873/2012 van de Commissie (20) overgangsmaatregelen vastgesteld inzake levensmiddelen die die aromastoffen bevatten.

(29)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)

„EU-lijst”: de lijst van aroma's en uitgangsmaterialen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008;

b)

„beoordeelde aromastoffen”: stoffen waarvoor de beoordeling en goedkeuring op EU-niveau zijn afgerond. Die stoffen zijn in deel A van de EU-lijst van aroma's en uitgangsmaterialen zonder noot opgenomen;

c)

„in beoordeling zijnde stoffen”: stoffen waarvoor de risicobeoordeling ten tijde van de inwerkingtreding van deze verordening nog niet is afgerond. Die stoffen zijn in deel A van de EU-lijst van aroma's en uitgangsmaterialen met een van de noten 1 tot en met 4 opgenomen.

Artikel 2

Vaststelling van de in Verordening (EG) nr. 2232/96 bedoelde lijst van aromastoffen

De in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2232/96 bedoelde lijst van aromastoffen wordt vastgesteld in deel A van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 3

Opneming van de lijst van aromastoffen in Verordening (EG) nr. 1334/2008

De tekst in de bijlage bij deze verordening wordt in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 opgenomen.

Artikel 4

In beoordeling zijnde aromastoffen

In beoordeling zijnde aromastoffen mogen in de handel worden gebracht en in of op levensmiddelen worden gebruikt totdat zij als beoordeelde aromastoffen in deel A van de EU-lijst zijn opgenomen, dan wel van die lijst zijn geschrapt.

Artikel 5

Actualisering van de lijst

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening wordt deel A van de EU-lijst indien nodig volgens de in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1331/2008 bedoelde procedure geactualiseerd.

Artikel 6

Intrekking van Verordening (EG) nr. 2232/96

1.   Voor de toepassing van artikel 24, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1334/2008 betreffende de intrekking van Verordening (EG) nr. 2232/96 wordt de datum van toepassing van de in artikel 2, lid 2, van laatstgenoemde verordening bedoelde lijst van aromastoffen vastgesteld op 22 april 2013.

2.   De artikelen 1 en 2, artikel 3, leden 1 en 2, en artikel 4, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 2232/96 en de bijlage daarbij blijven echter van toepassing op in beoordeling zijnde aromastoffen totdat die als beoordeelde stoffen in deel A van de EU-lijst zijn opgenomen, dan wel van die lijst zijn geschrapt. Verwijzingen in die artikelen naar het repertorium van aromastoffen worden gelezen als verwijzingen naar deel A van de EU-lijst.

Artikel 7

Intrekking van Verordening (EG) nr. 1565/2000

Verordening (EG) nr. 1565/2000 wordt ingetrokken met ingang van 22 april 2013. Zij blijft echter van toepassing op in beoordeling zijnde aromastoffen.

Artikel 8

Intrekking van Beschikking 1999/217/EG

Beschikking 1999/217/EG wordt ingetrokken met ingang van 22 april 2013.

Artikel 9

Bepalingen betreffende levensmiddelen voor zuigelingen en peuters

Voor het gebruik van aromastoffen in volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding en dieetvoeding voor bijzondere medische doeleinden voor zuigelingen en peuters als bedoeld in Richtlijn 2009/39/EG mogen de lidstaten nationale bepalingen toepassen die strenger zijn dan deel A van de EU-lijst. Die nationale maatregelen moeten absoluut noodzakelijk zijn om de consument afdoende te beschermen en moeten evenredig aan dat doel zijn.

Artikel 10

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 22 april 2013.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 oktober 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 299 van 23.11.1996, blz. 1.

(2)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34.

(3)  PB L 84 van 27.3.1999, blz. 1.

(4)  PB L 180 van 19.7.2000, blz. 8.

(5)  http://www.efsa.europa.eu/

(6)  Bijlage 6 bij de notulen van de 98e vergadering van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding, 21-22 september 1995.

(7)  Flavouring Substances and Natural Sources of Flavourings, Volume I, Chemically-Defined Flavouring Substances, Fourth Edition. Raad van Europa, Partial Agreement in the Social and Public Health Field, Straatsburg, 1992, inclusief de daarna gepubliceerde losbladige wijzigingen tot en met 1999.

(8)  Evaluation of certain food additives and contaminants. 46th Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, WHO Technical Report Series 868, 1997.

49e Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, WHO Technical Report Series 884, 1999.

51st Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, WHO Technical Report Series 891, 2000.

53st Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, WHO Technical Report Series 896, 2000.

(9)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

(10)  PB L 128 van 21.5.2005, blz. 73.

(11)  PB L 91 van 29.3.2006, blz. 48.

(12)  PB L 163 van 24.6.2008, blz. 42.

(13)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1.

(14)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in contact with Food (AFC) on a request from the Commission on Camphor in flavourings and other food ingredients with flavouring properties. The EFSA Journal (2009) 729, blz. 1-15.

(15)  Report of the Scientific Committee for Food on Quinine. (Advies van 19 februari 1988). In Food - Science and techniques. Reports of the Scientific Committee for Food (Twenty-first series). Directoraat-generaal Interne Markt en Industrie...

(16)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from Commission on Flavouring Group Evaluation 35, (FGE.35) Three quinine salts from the Priority list from chemical group 30. The EFSA Journal (2008) 739, 1-18.

(17)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food (AFC) on a request from the Commission on Flavouring Group Evaluation 36, (FGE.36) Two triterpene glycosides from the priority list. The EFSA Journal (2008) 740, 1-19.

(18)  Opinion of the Scientific Committee on Food on glycyrrhizinic acid and its ammonium salt (van 4 april 2003). Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding. SCF/CS/ADD/EDUL/225 Final. 10 april 2003. Europese Commissie, directoraat-generaal Veiligheid en Consumentenbescherming.

(19)  PB L 124 van 20.5.2009, blz. 21.

(20)  Zie bladzijde 162 van dit Publicatieblad.


BIJLAGE

EU-LIJST VAN AROMA'S EN UITGANGSMATERIALEN

DEEL A

EU-lijst van aromastoffen

AFDELING 1

Inhoud van de lijst

Tabel 1 bevat de volgende informatie:

 

kolom 1 (FL-nr.): het unieke identificatienummer van de stof;

 

kolom 2 (chemische naam): de naam van de stof;

 

kolom 3 (CAS-nr.): het door Chemical Abstracts Service (CAS) toegekende registratienummer;

 

kolom 4 (Jecfa-nr.): het door het Gezamenlijk Comité van deskundigen inzake levensmiddelenadditieven van de FAO en de WHO (Jecfa) toegekende nummer;

 

kolom 5 (RvE-nr.): het door de Raad van Europa toegekende nummer;

 

kolom 6 (zuiverheid van de stof minimaal 95 %, tenzij anders vermeld): de zuiverheid van de vermelde aromastof moet minimaal 95 % zijn. Indien dat lager mag zijn, wordt de samenstelling van de aromastof in deze kolom gespecificeerd.

 

kolom 7 (gebruiksbeperkingen): aromastoffen mogen worden gebruikt overeenkomstig goede productiepraktijken, tenzij in deze kolom specifieke beperkingen worden vermeld. Aromastoffen waarvoor gebruiksbeperkingen gelden, mogen alleen worden toegevoegd aan de genoemde levensmiddelencategorieën, met inachtneming van de gespecificeerde gebruiksvoorwaarden. Voor de toepassing van de beperkingen gelden de volgende levensmiddelencategorieën, die zijn vastgelegd in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1333/2008:

Categorienummer

Levensmiddelencategorie

1

Zuivelproducten en zuivelanalogen

2

Oliën, vetten en emulsies van oliën en vetten

3

Consumptie-ijs

4.2

Verwerkte groenten en fruit

5

Snoepgoed

5.3

Kauwgom

6

Granen en graanproducten

7

Bakkerijproducten

8

Vlees

9

Vis en visserijproducten

10

Eieren en eiproducten

11

Suikers, stroop, honing en tafelzoetstoffen

12

Zouten, specerijen, soepen, sauzen, salades en eiwitproducten

13

Voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen als omschreven in Richtlijn 2009/39/EG (1)

14.1

Niet-alcoholhoudende dranken

14.2

Alcoholhoudende dranken, inclusief hun alcoholvrije en alcoholarme pendanten

15

Kant-en-klare hapjes en snacks

16

Desserts, met uitzondering van producten die onder de categorieën 1, 3 en 4 vallen

17

Voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (2), met uitzondering van voedingssupplementen voor zuigelingen en peuters

18

Niet onder de categorieën 1 tot en met 17 vallende verwerkte levensmiddelen, met uitzondering van levensmiddelen voor zuigelingen en peuters

 

kolom 8 (noot): noot 1 betekent dat de Autoriteit de beoordeling van de desbetreffende aromastof nog moet afronden. De noten 2 tot en met 4 verwijzen naar de termijnen waarbinnen de aanvragers moeten voldoen aan de verzoeken in de gepubliceerde adviezen van de Autoriteit. Indien de nodige informatie niet binnen de termijn wordt verstrekt, wordt de desbetreffende aromastof van de EU-lijst geschrapt. De Autoriteit beoordeelt de ingediende gegevens binnen negen maanden na de ontvangst daarvan. Stoffen die al door het Jecfa zijn beoordeeld, zijn te herkennen aan het Jecfa-nummer in kolom 4.

(1)

De beoordeling moet nog door de Autoriteit worden afgerond.

(2)

Uiterlijk 31 december 2012 moeten aanvullende wetenschappelijke gegevens worden ingediend.

(3)

Uiterlijk 30 juni 2013 moeten aanvullende wetenschappelijke gegevens worden ingediend.

(4)

Uiterlijk 31 december 2013 moeten aanvullende wetenschappelijke gegevens worden ingediend.

 

kolom 9 (referentie): de wetenschappelijke instantie die de beoordeling heeft uitgevoerd.

AFDELING 2

Opmerkingen

Opmerking 1: Ammonium-, natrium-, kalium- en calciumzouten alsmede chloriden, carbonaten en sulfaten vallen onder de stof zelf, voor zover zij aromatiserende eigenschappen hebben.

Opmerking 2: Als de toegestane aromastof een racemaat is (een mengsel van gelijke delen optische isomeren), zijn de R- en de S- vorm afzonderlijk ook toegestaan. Is alleen de R-vorm toegestaan, dan geldt dat niet voor de S-vorm, en omgekeerd.

Opmerking 3: De maximumhoeveelheden verwijzen naar de hoeveelheden in of op het levensmiddel in de vorm waarin het in de handel wordt gebracht. In afwijking van dit beginsel zijn bij gedroogde en/of geconcentreerde levensmiddelen die gereconstitueerd moeten worden de maximumhoeveelheden levensmiddelenadditieven van toepassing op het levensmiddel zoals gereconstitueerd volgens de aanwijzingen op het etiket, rekening houdend met de minimale verdunningsfactor.

Opmerking 4: De aanwezigheid van een aromastof is toegestaan:

a)

in samengestelde levensmiddelen die niet in de bijlage zijn vermeld, mits de aromastof is toegestaan in een van de ingrediënten van het samengestelde levensmiddel;

b)

in een levensmiddel dat uitsluitend bestemd is voor gebruik bij de bereiding van een samengesteld levensmiddel, mits het samengestelde levensmiddel aan deze verordening voldoet.

Tabel 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

FL-nr.

Chemische naam

CAS-nr.

Jecfa-nr.

RvE-nr.

Zuiverheid van de stof minimaal 95 %, tenzij anders vermeld

Gebruiksbeperkingen

Noot

Referentie

01.001

limoneen

138-86-3

 

491

 

 

 

EFSA

01.002

1-isopropyl-4-methylbenzeen

99-87-6

1325

620

 

 

 

EFSA

01.003

pin-2(10)-een

127-91-3

1330

2114

 

 

2

EFSA

01.004

pin-2(3)-een

80-56-8

1329

2113

 

 

2

EFSA

01.005

terpinoleen

586-62-9

1331

2115

 

 

 

EFSA

01.006

α-fellandreen

99-83-2

1328

2117

minimaal 85 %; secundaire bestanddelen 10-12 % cymeen en andere terpeenkoolwaterstoffen

 

 

EFSA

01.007

β-caryofylleen

87-44-5

1324

2118

80-92 % β-caryofylleen en 15-19 % C15H24-terpeenkoolwaterstoffen (bv. valenceen)

 

2

EFSA

01.008

myrceen

123-35-3

1327

2197

minimaal 90 %; secundaire bestanddelen C15H24-terpeenkoolwaterstoffen (bv. valenceen); bij het minimale gehalte kunnen er sporen limoneen, α- en β-pineen en andere veel voorkomende C10H16-terpenen aanwezig zijn

 

4

EFSA

01.009

kamfeen

79-92-5

1323

2227

minimaal 80 %; secundaire bestanddelen 15-19 % C15H24-terpeenkoolwaterstoffen (bv. valenceen)

 

2

EFSA

01.010

1-isopropenyl-4-methylbenzeen

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

EFSA

01.014

1-methylnaftaleen

90-12-0

1335

11009

 

 

4

Jecfa/EFSA

01.015

vinylbenzeen

100-42-5

 

11022

 

 

1

EFSA

01.016

1,4(8),12-bisabolatrieen

495-62-5

1336

10979

 

 

 

EFSA

01.017

valenceen

4630-07-3

1337

11030

minimaal 94 %; secundaire bestanddelen 1-4 % andere C15H24-sesquiterpenen

 

2

EFSA

01.018

β-ocimeen

13877-91-3

1338

11015

minimaal 80 %; secundair bestanddeel 15-17 % cis-β-ocimeen

 

4

EFSA

01.019

α-terpineen

99-86-5

1339

11023

minimaal 89 %; secundaire bestanddelen 6-7 % 1,4- en 1,8-cineool

 

 

EFSA

01.020

γ-terpineen

99-85-4

1340

11025

 

 

 

EFSA

01.024

β-bourboneen

5208-59-3

1345

11931

 

 

2

EFSA

01.026

1(5),7(11)-guajadieen

88-84-6

1347

 

 

 

2

EFSA

01.027

bisabola-1,8,12-trieen

17627-44-0

 

 

 

 

 

EFSA

01.028

β-bisaboleen

495-61-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.029

δ-3-careen

13466-78-9

1342

10983

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 2-3 % β-pineen, 1-2 % limoneen, 1-2 % myrceen, 0-1 % p-cymeen

 

2

EFSA

01.033

2,2-dimethylhexaan

590-73-8

 

 

 

 

 

EFSA

01.034

2,4-dimethylhexaan

589-43-5

 

 

 

 

 

EFSA

01.035

2,6-dimethylocta-2,4,6-trieen

673-84-7

 

 

 

 

2

EFSA

01.038

dodecaan

112-40-3

 

 

 

 

 

EFSA

01.039

δ-elemeen

20307-84-0

 

10996

 

 

 

EFSA

01.040

α-farneseen

502-61-4

1343

10998

minimaal 38 % α- en 29 β- (som van cis- en trans-isomeren); secundaire bestanddelen 20 % bisaboleen, maximaal 10 % andere isomeren (valenceen, bourboneen, cadineen, guajeen)

 

4

EFSA

01.045

d-limoneen

5989-27-5

1326

491

 

 

 

EFSA

01.046

l-limoneen

5989-54-8

 

491

 

 

 

EFSA

01.054

pentadecaan

629-62-9

 

 

 

 

 

EFSA

01.057

tetradecaan

629-59-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.059

4(10)-thujeen

3387-41-5

 

11018

 

 

2

EFSA

01.061

undeca-1,3,5-trieen

16356-11-9

1341

 

minimaal 94 % (som van cis- en trans-isomeren); secundair bestanddeel (Z,Z,E)-2,4,6-undecatrieen

 

4

EFSA

01.064

cis-3,7-dimethyl-1,3,6-octatrieen

3338-55-4

 

 

 

 

2

EFSA

01.070

1-octeen

111-66-0

 

 

 

 

2

EFSA

01.077

1-methyl-1,3-cyclohexadieen

1489-56-1

1344

 

 

 

 

EFSA

02.001

2-methylpropaan-1-ol

78-83-1

251

49

 

 

 

Jecfa

02.002

propaan-1-ol

71-23-8

82

50

 

 

 

Jecfa

02.003

isopentanol

123-51-3

52

51

 

 

 

Jecfa

02.004

butaan-1-ol

71-36-3

85

52

 

 

 

Jecfa

02.005

hexaan-1-ol

111-27-3

91

53

 

 

 

Jecfa

02.006

octaan-1-ol

111-87-5

97

54

 

 

 

Jecfa

02.007

nonaan-1-ol

143-08-8

100

55

 

 

 

Jecfa

02.008

dodecaan-1-ol

112-53-8

109

56

 

 

 

Jecfa

02.009

hexadecaan-1-ol

36653-82-4

114

57

 

 

 

Jecfa

02.010

benzylalcohol

100-51-6

25

58

 

 

 

EFSA

02.011

citronellol

106-22-9

1219

59

minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 5-8 % tweevoudig onverzadigde en verzadigde C10-alcoholen, 1 % citronellylacetaat, 1 % citronellal

 

 

EFSA

02.012

geraniol

106-24-1

1223

60

 

 

 

EFSA

02.013

linalool

78-70-6

356

61

 

 

 

Jecfa

02.014

α-terpineol

98-55-5

366

62

 

 

 

Jecfa

02.015

menthol

89-78-1

427

63

 

 

 

Jecfa

02.016

DL-borneol

507-70-0

1385

64

 

 

 

EFSA

02.017

cinnamylalcohol

104-54-1

647

65

 

 

 

EFSA

02.018

nerolidol

7212-44-4

1646

67

 

 

 

EFSA

02.019

2-fenylethaan-1-ol

60-12-8

987

68

 

 

 

EFSA

02.020

hex-2-een-1-ol

2305-21-7

1354

 

 

 

2

EFSA

02.021

heptaan-1-ol

111-70-6

94

70

 

 

 

Jecfa

02.022

octaan-2-ol

123-96-6

289

71

 

 

 

Jecfa

02.023

oct-1-een-3-ol

3391-86-4

1152

 

 

 

1

EFSA

02.024

decaan-1-ol

112-30-1

103

73

 

 

 

Jecfa

02.026

3,7-dimethyloctaan-1-ol

106-21-8

272

75

minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 5-7 % geraniol en citronellol

 

 

Jecfa

02.027

(–)-rodinol

6812-78-8

1222

76

 

 

 

EFSA

02.028

3,7-dimethyloctaan-3-ol

78-69-3

357

77

 

 

 

Jecfa

02.029

3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trieen-1-ol

4602-84-0

1230

78

 

 

 

EFSA

02.030

α-pentylcinnamylalcohol

101-85-9

674

79

 

 

 

EFSA

02.031

3-fenylpropaan-1-ol

122-97-4

636

80

 

 

 

EFSA

02.033

1-fenylpropaan-1-ol

93-54-9

822

82

 

 

 

EFSA

02.034

1-fenylpentaan-2-ol

705-73-7

825

83

 

 

 

EFSA

02.035

1-fenyl-2-methylpropaan-2-ol

100-86-7

1653

84

 

 

 

EFSA

02.036

4-fenylbutaan-2-ol

2344-70-9

815

85

 

 

 

EFSA

02.037

1-fenyl-3-methylpentaan-3-ol

10415-87-9

1649

86

 

 

 

EFSA

02.038

fenchylalcohol

1632-73-1

1397

87

 

 

 

EFSA

02.039

4-isopropylbenzylalcohol

536-60-7

864

88

 

 

 

EFSA

02.040

pentaan-1-ol

71-41-0

88

514

 

 

 

Jecfa

02.041

2-methylbutaan-2-ol

75-85-4

 

515

 

 

 

EFSA

02.042

2-(4-methylfenyl)propaan-2-ol

1197-01-9

1650

530

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 9-11 % p-isopropenyltolueen

 

 

EFSA

02.043

2-ethylbutaan-1-ol

97-95-0

 

543

 

 

 

WCMV/RvE

02.044

heptaan-3-ol

589-82-2

286

544

 

 

 

Jecfa

02.045

heptaan-2-ol

543-49-7

284

554

 

 

 

Jecfa

02.047

3,7-dimethyloctaan-1,7-diol

107-74-4

610

559

 

 

 

Jecfa

02.049

nona-2,6-dieen-1-ol

7786-44-9

1184

589

 

 

2

EFSA

02.050

pent-2-een-1-ol

20273-24-9

1793

665

 

 

2

EFSA

02.051

5-fenylpentaan-1-ol

10521-91-2

675

674

 

 

 

EFSA

02.052

2-methylpropaan-2-ol

75-65-0

 

698

 

 

 

EFSA

02.054

p-menthaan-1,8-diol

80-53-5

 

701

 

 

 

EFSA

02.055

3,5,5-trimethylhexaan-1-ol

3452-97-9

268

702

 

 

 

Jecfa

02.056

hex-3(cis)-een-1-ol

928-96-1

315

750c

 

 

 

Jecfa

02.057

undecaan-1-ol

112-42-5

106

751

 

 

 

Jecfa

02.058

(Z)-nerol

106-25-2

1224

2018

 

 

 

EFSA

02.059

DL-isoborneol

124-76-5

1386

2020

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-5 % borneol

 

 

EFSA

02.060

p-mentha-1,8-dieen-7-ol

536-59-4

974

 

 

 

2

EFSA

02.061

dihydrocarveol

619-01-2

378

2025

 

 

 

Jecfa

02.062

carveol

99-48-9

381

2027

 

 

 

Jecfa

02.063

d-neomenthol

2216-52-6

428

2028

 

 

 

Jecfa

02.064

1-fenylethaan-1-ol

98-85-1

799

2030

 

 

 

EFSA

02.065

1-fenyl-4-methylpentaan-2-ol

7779-78-4

827

2031

 

 

 

EFSA

02.066

4-fenylbut-3-een-2-ol

17488-65-2

819

 

 

 

2

EFSA

02.067

1R,2S,5R-isopulegol

89-79-2

755

2033

 

 

4

EFSA

02.070

cyclohexanol

108-93-0

 

2138

 

 

 

EFSA

02.071

p-menthaan-2-ol

499-69-4

376

2228

 

 

 

Jecfa

02.072

4-terpinenol

562-74-3

439

2229

 

 

 

Jecfa

02.073

2-fenylpropaan-1-ol

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

EFSA

02.074

hex-4-een-1-ol

6126-50-7

318

2295

 

 

 

Jecfa

02.075

(1R,2S,5S)-neodihydrocarveol

18675-33-7

 

2296

 

 

 

EFSA

02.076

2-methylbutaan-1-ol

137-32-6

1199

2346

 

 

 

EFSA

02.077

pentaan-3-ol

584-02-1

 

2349

 

 

 

EFSA

02.078

ethanol

64-17-5

41

11891

 

 

 

Jecfa

02.079

propaan-2-ol

67-63-0

277

 

 

 

 

Jecfa

02.080

1-(p-tolyl)ethaan-1-ol

536-50-5

805

10197

 

 

 

EFSA

02.081

2,6-dimethylheptaan-4-ol

108-82-7

303

11719

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 8-9 % heptaan-2-ol

 

 

Jecfa

02.082

2-ethylhexaan-1-ol

104-76-7

267

11763

 

 

 

Jecfa

02.083

p-menth-1-een-3-ol

491-04-3

434

10248

 

 

 

Jecfa

02.085

sabineenhydraat

546-79-2

441

10309

 

 

 

Jecfa

02.086

undecaan-2-ol

1653-30-1

297

11826

 

 

 

Jecfa

02.087

nonaan-2-ol

628-99-9

293

11803

 

 

 

Jecfa

02.088

pentaan-2-ol

6032-29-7

280

11696

 

 

 

Jecfa

02.089

hexaan-3-ol

623-37-0

282

11775

 

 

 

Jecfa

02.090

non-2(trans)-een-1-ol

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

EFSA

02.091

myrtenol

515-00-4

981

10285

 

 

2

EFSA

02.092

dehydrodihydrojonol

57069-86-0

397

10195

minimaal 70 %; secundair bestanddeel 25-27 % tetrahydrojonon

 

 

Jecfa

02.093

non-6-een-1-ol

35854-86-5

324

10294

 

 

 

Jecfa

02.094

oct-3-een-1-ol

20125-84-2

321

10296

 

 

 

Jecfa

02.095

2-ethylfenchol

18368-91-7

440

10208

 

 

 

Jecfa

02.096

1-terpinenol

586-82-3

373

10252

 

 

 

Jecfa

02.097

β-terpineol

138-87-4

374

10254

 

 

 

Jecfa

02.098

octaan-3-ol

589-98-0

291

11715

 

 

 

Jecfa

02.099

pent-1-een-3-ol

616-25-1

1150

11717

 

 

1

EFSA

02.100

pinocarveol

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

EFSA

02.101

pin-2-een-4-ol

473-67-6

1404

10304

 

 

 

EFSA

02.102

oct-3-een-2-ol

76649-14-4

1140

 

 

 

1

EFSA

02.103

decaan-3-ol

1565-81-7

295

10194

 

 

 

Jecfa

02.104

hex-1-een-3-ol

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

EFSA

02.105

4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexenyl)but-3-een-2-ol

25312-34-9

391

 

 

 

2

Jecfa

02.106

4-(2,2,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)but-3-een-2-ol

22029-76-1

392

 

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 3-8 % jonol en jonon

 

2

Jecfa

02.107

dihydro-β-jonol

3293-47-8

395

 

 

 

 

Jecfa

02.108

4-fenyl-2-methylbutaan-2-ol

103-05-9

1477

10281

 

 

 

EFSA

02.109

3-methylbut-2-een-1-ol

556-82-1

1200

11795

 

 

 

EFSA

02.110

2,6-dimethylhept-6-een-1-ol

36806-46-9

348

 

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-10 % 6-methyl-5-hepteen-2-on

 

 

Jecfa

02.111

3-methylbutaan-2-ol

598-75-4

300

 

 

 

 

Jecfa

02.112

non-2(cis)-een-1-ol

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

EFSA

02.113

oct-5(cis)-een-1-ol

64275-73-6

322

 

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 7-9 % trans-5-octeen-1-ol

 

 

Jecfa

02.114

2-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl)ethaan-1-ol

1901-38-8

970

 

 

 

 

EFSA

02.115

3-methylpentaan-1-ol

589-35-5

263

10275

 

 

 

Jecfa

02.119

cedrenol

28231-03-0

 

10189

 

 

 

EFSA

02.120

(+)-cedrol

77-53-2

 

10190

 

 

 

EFSA

02.121

butaan-2-ol

78-92-2

 

11735

 

 

 

WCMV/RvE

02.122

p-mentha-1,8(10)-dieen-9-ol

3269-90-7

 

 

 

 

2

EFSA

02.123

2-methylbut-3-een-2-ol

115-18-4

 

11794

 

 

 

EFSA

02.124

6-methylhept-5-een-2-ol

1569-60-4

 

10264

 

 

 

EFSA

02.125

undec-10-een-1-ol

112-43-6

 

10319

 

 

 

EFSA

02.126

tetradecaan-1-ol

112-72-1

 

10314

 

 

 

EFSA

02.128

p-anisylalcohol

105-13-5

871

66

 

 

 

EFSA

02.129

(l)-α-bisabolol

23089-26-1

 

10178

som van de isomeren minimaal 95 %

 

 

EFSA

02.131

but-3-een-2-ol

598-32-3

 

 

 

 

1

EFSA

02.132

butaan-1,3-diol

107-88-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.133

butaan-2,3-diol

513-85-9

 

10181

 

 

 

EFSA

02.134

2-cyclohexylethaan-1-ol

4442-79-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.135

cyclopentanol

96-41-3

 

10193

 

 

 

EFSA

02.136

dec-1-een-3-ol

51100-54-0

1153

 

 

 

1

EFSA

02.137

dec-2-een-1-ol

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

EFSA

02.138

dec-9-een-1-ol

13019-22-2

 

 

 

 

 

EFSA

02.139

deca-2,4-dieen-1-ol

18409-21-7

1189

 

 

 

2

EFSA

02.140

1,2-dihydrolinalool

2270-57-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.141

2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-een-2-yl)ethaan-1-ol

128-50-7

986

 

 

 

 

EFSA

02.142

3,3-dimethylbutaan-2-ol

464-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.144

2,6-dimethyloct-7-een-2-ol

18479-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.145

2,6-dimethylocta-1,5,7-trieen-3-ol

29414-56-0

 

 

 

 

1

EFSA

02.146

(E)-3,7-dimethylocta-1,5,7-trieen-3-ol

53834-70-1

 

10202

minimaal 93 %; secundaire bestanddelen 2-3 % linalool, 1-2 % linalooloxide en maximaal 1 % neroloxide

 

4

EFSA

02.147

3,6-dimethyloctaan-3-ol

151-19-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.148

dodecaan-2-ol

10203-28-8

 

11760

 

 

 

EFSA

02.149

(–)-α-elemol

639-99-6

 

10205

 

 

 

EFSA

02.150

(E,E)-geranyllinalool

1113-21-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.152

hept-3-een-1-ol

10606-47-0

 

10219

 

 

 

EFSA

02.153

hepta-2,4-dieen-1-ol

33467-79-7

1784

 

 

 

2

EFSA

02.154

heptadecaan-1-ol

1454-85-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.155

1-hepteen-3-ol

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

EFSA

02.156

hex-2(cis)-een-1-ol

928-94-9

1374

69

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % hex-2(trans)-een-1-ol

 

2

EFSA

02.159

hex-3-een-1-ol

544-12-7

315

750

 

 

 

WCMV/RvE

02.162

hexa-2,4-dieen-1-ol

111-28-4

1174

 

 

 

2

EFSA

02.164

4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzylalcohol

530-56-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.165

4-hydroxybenzylalcohol

623-05-2

955

 

 

 

 

EFSA

02.166

2-(4-hydroxyfenyl)ethaan-1-ol

501-94-0

 

10226

 

 

 

EFSA

02.167

(1R,2R,5S)-isodihydrocarveol

18675-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.168

isofytol

505-32-8

 

10233

 

 

 

EFSA

02.170

(R)-(–)-lavandulol

498-16-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.171

p-menthaan-8-ol

498-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.173

3-(4-methoxyfenyl)propaan-1-ol

5406-18-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.174

2-methylbut-2-een-1-ol

4675-87-0

 

10258

 

 

1

EFSA

02.175

2-methylbut-3-een-1-ol

4516-90-9

 

10259

 

 

 

EFSA

02.176

3-methylbut-3-een-1-ol

763-32-6

 

10260

 

 

 

EFSA

02.177

2-methylhexaan-3-ol

617-29-8

 

10266

 

 

 

EFSA

02.178

2-methyloctaan-1-ol

818-81-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.180

4-methylpentaan-1-ol

626-89-1

 

10278

 

 

 

EFSA

02.181

2-methylpentaan-2-ol

590-36-3

 

10274

 

 

 

EFSA

02.182

3-methylpentaan-2-ol

565-60-6

 

10276

 

 

 

EFSA

02.183

4-methylpentaan-2-ol

108-11-2

 

10279

 

 

 

EFSA

02.184

3-methylpentaan-3-ol

77-74-7

 

10277

 

 

 

EFSA

02.186

myrtanol

514-99-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.187

non-1-een-3-ol

21964-44-3

 

10291

 

 

1

EFSA

02.188

nona-2,4-dieen-1-ol

62488-56-6

1183

11802

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % 2-noneen-1-ol

 

2

EFSA

02.189

(Z,Z)-nona-3,6-dieen-1-ol

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

EFSA

02.190

nonaan-3-ol

624-51-1

 

10290

 

 

 

EFSA

02.192

oct-2-een-1-ol

22104-78-5

 

 

 

 

2

EFSA

02.193

oct-2-een-4-ol

4798-61-2

1141

 

 

 

1

EFSA

02.194

octa-1,5-dieen-3-ol

83861-74-9

 

 

 

 

1

EFSA

02.195

octa-(3Z,5E)-dieen-1-ol

70664-96-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.196

octadecaan-1-ol

112-92-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.197

1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydro-2,5,5-trimethylnaftaleen-2-ol

41199-19-3

 

10173

 

 

 

EFSA

02.198

octaan-1,3-diol

23433-05-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.201

pent-4-een-1-ol

821-09-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.202

pentadecaan-1-ol

629-76-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.203

2-fenylpropaan-2-ol

617-94-7

 

11704

 

 

 

EFSA

02.204

fytol

150-86-7

1832

10302

 

 

 

EFSA

02.205

piperonylalcohol

495-76-1

 

10306

 

 

 

EFSA

02.206

(–)-sclareol

515-03-7

 

10311

 

 

 

EFSA

02.207

thujylalcohol

21653-20-3

1865

 

 

 

 

EFSA

02.209

3,3,5-trimethylcyclohexaan-1-ol

116-02-9

1099

 

 

 

 

EFSA

02.210

undec-2-een-1-ol

37617-03-1

1384

 

 

 

2

EFSA

02.211

undeca-1,5-dieen-3-ol

56722-23-7

 

 

 

 

1

EFSA

02.213

vanillylalcohol

498-00-0

886

690

 

 

 

EFSA

02.214

vetiverol

89-88-3

1866

10321

 

 

2

EFSA

02.216

12-β-santaleen-14-ol

77-42-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.217

12-α-santaleen-14-ol

115-71-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.219

2,6-dimethylheptaan-2-ol

13254-34-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.222

pent-3-een-1-ol

39161-19-8

 

10298

 

 

 

EFSA

02.224

3-(1-menthoxy)propaan-1,2-diol

87061-04-9

1408

 

 

 

 

EFSA

02.226

[S-(cis)]-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatrieen-3-ol

142-50-7

 

67

 

 

 

EFSA

02.229

(–)-3,7-dimethyl-6-octeen-1-ol

7540-51-4

 

 

minimaal 90 % cis-isomeer; secundaire bestanddelen 2-6 % tweevoudig onverzadigde en verzadigde C10-alcoholen, 2-4 % citronellylacetaat en 2-3 % citronellal

 

1

EFSA

02.230

terpineol

8000-41-7

 

 

som van de isomeren: 91-99 %. relatief aandeel van elk isomeer: 55-75 % α-, 16-23 % γ-, 1-10 % cis-β-, 1-13 % trans-β-, 0-1 % δ-

 

 

EFSA

02.231

trans-2,cis-6-nonadieen-1-ol

28069-72-9

 

 

 

 

2

EFSA

02.234

(Z)-non-3-een-1-ol

10340-23-5

 

10293

 

 

 

EFSA

02.242

2-butoxyethaan-1-ol

111-76-2

 

10182

 

 

 

EFSA

02.243

(E,Z)-3,6-nonadieen-1-ol

56805-23-3

1284

 

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 6 % (E,E)-3,6-nonadieen-1-ol

 

 

EFSA

02.245

2,3,4-trimethyl-3-pentanol

3054-92-0

1643

 

 

 

 

EFSA

02.246

p-menthaan-3,8-diol

42822-86-6

1416

 

 

 

 

EFSA

02.247

l-menthoxyethanol

38618-23-4

1853

 

 

 

 

EFSA

02.248

vanilline-3-(l-menthoxy)propaan-1,2-diolacetaal

180964-47-0

1879

 

 

 

 

EFSA

02.249

(4Z)-hepteen-1-ol

6191-71-5

1280

 

 

 

 

EFSA

02.250

2,4,8-trimethyl-7-noneen-2-ol

437770-28-0

1644

 

 

 

 

EFSA

02.251

2,4,8-trimethyl-3,7-nonadieen-2-ol

479547-57-4

1645

 

 

 

 

EFSA

02.252

4,8-dimethyl-3,7-nonadieen-2-ol

67845-50-5

1841

 

 

 

1

EFSA

02.253

2,4-dimethyl-4-nonanol

74356-31-3

1850

 

 

 

 

EFSA

02.254

(1R,2S,5S)-3-menthoxy-2-methylpropaan-1,2-diol

195863-84-4

1411

 

 

 

 

EFSA

02.255

(Z)-4-hepteen-2-ol

66642-85-1

 

 

minimaal 91 %; secundaire bestanddelen (E)-4-hepteen-2-ol (4-5 %), heptaan-2-ol (maximaal 1 %), trans-3-hepteen-2-ol (maximaal 1 %), cis-3-hepteen-2-ol (maximaal 1 %)

 

 

EFSA

03.001

1,8-cineool

470-82-6

1234

182

 

 

 

EFSA

03.003

benzylethylether

539-30-0

1252

521

 

 

 

EFSA

03.004

dibenzylether

103-50-4

1256

11856

 

 

 

EFSA

03.005

2-butylethylether

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

EFSA

03.006

2-methoxyethylbenzeen

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

EFSA

03.007

1,4-cineool

470-67-7

1233

11225

minimaal 75 %; secundair bestanddeel 20-25 % 1,8-cineool

 

 

EFSA

03.008

2-acetoxy-1,8-cineool

57709-95-2

 

 

 

 

 

EFSA

03.010

benzylbutylether

588-67-0

1253

520

minimaal 93 %; secundair bestanddeel 2-5 % benzylalcohol

 

 

EFSA

03.011

benzylmethylether

538-86-3

 

10910

 

 

 

EFSA

03.012

benzyloctylether

54852-64-1

 

 

 

 

 

EFSA

03.015

ethylgeranylether

40267-72-9

 

 

 

 

 

EFSA

03.016

hexylmethylether

4747-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

03.019

ethylprenylether

22094-00-4

1232

 

 

 

 

EFSA

03.020

methyl-α-terpinylether

14576-08-0

 

 

 

 

 

EFSA

03.022

1-methoxy-1-deceen

79930-37-3

1802

 

 

 

 

EFSA

03.023

1-ethoxyethylacetaat

1608-72-6

 

 

 

 

 

EFSA

03.024

digeranylether

31147-36-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.002

6-ethoxyprop-3-enylfenol

94-86-0

1264

170

 

 

 

EFSA

04.003

eugenol

97-53-0

1529

171

 

 

 

EFSA

04.004

iso-eugenol

97-54-1

1260

172

 

 

 

EFSA

04.005

2-methoxyfenol

90-05-1

713

173

 

 

 

EFSA

04.006

thymol

89-83-8

709

174

 

 

 

EFSA

04.007

2-methoxy-4-methylfenol

93-51-6

715

175

 

 

 

EFSA

04.008

4-ethylguajacol

2785-89-9

716

176

 

 

 

EFSA

04.009

2-methoxy-4-vinylfenol

7786-61-0

725

177

 

 

 

EFSA

04.010

1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzeen

4180-23-8

217

183

 

 

 

Jecfa

04.013

1,2-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzeen

93-16-3

1266

186

 

 

 

EFSA

04.014

1-methoxy-2-methylbenzeen

578-58-5

1242

187

 

 

 

EFSA

04.015

1-methoxy-4-methylbenzeen

104-93-8

1243

188

 

 

 

EFSA

04.016

1,3-dimethoxybenzeen

151-10-0

1249

189

 

 

 

EFSA

04.017

1-ethoxy-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)benzeen

7784-67-0

1267

190

 

 

 

EFSA

04.018

benzylisoeugenylether

120-11-6

1268

522

 

 

 

EFSA

04.019

2,5-dimethylfenol

95-87-4

706

537

 

 

 

EFSA

04.020

3,5-dimethylfenol

108-68-9

 

538

 

 

 

EFSA

04.021

3-ethylfenol

620-17-7

 

549

 

 

 

EFSA

04.022

4-ethylfenol

123-07-9

694

550

 

 

 

EFSA

04.026

3-methylfenol

108-39-4

692

617

 

 

 

EFSA

04.027

2-methylfenol

95-48-7

691

618

 

 

 

EFSA

04.028

4-methylfenol

106-44-5

693

619

 

 

 

EFSA

04.029

benzeen-1,2-diol

120-80-9

 

680

 

 

 

WCMV/RvE

04.031

carvacrol

499-75-2

710

2055

 

 

 

EFSA

04.032

anisool

100-66-3

1241

2056

 

 

 

EFSA

04.033

ethyl-β-naftylether

93-18-5

1258

2058

 

 

 

EFSA

04.034

1,4-dimethoxybenzeen

150-78-7

1250

2059

 

 

 

EFSA

04.035

difenylether

101-84-8

1255

2201

 

 

 

EFSA

04.036

2,6-dimethoxyfenol

91-10-1

721

2233

 

 

 

EFSA

04.037

4-ethoxyfenol

622-62-8

720

2258

 

 

 

EFSA

04.038

carvacrylethylether

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

EFSA

04.039

1-methoxy-4-propylbenzeen

104-45-0

1244

11835

 

 

 

EFSA

04.040

1,2-dimethoxy-4-vinylbenzeen

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

EFSA

04.041

fenol

108-95-2

690

11811

 

 

 

EFSA

04.042

2,6-dimethylfenol

576-26-1

707

11261

 

 

 

EFSA

04.043

1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzeen

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

EFSA

04.044

2-isopropylfenol

88-69-7

697

11234

 

 

 

EFSA

04.045

2-(ethoxymethyl)fenol

20920-83-6

714

11905

 

 

 

EFSA

04.046

2-propylfenol

644-35-9

695

11908

 

 

 

EFSA

04.047

benzeen-1,3-diol

108-46-3

712

11250

 

 

 

EFSA

04.048

3,4-dimethylfenol

95-65-8

708

11262

 

 

 

EFSA

04.049

2-methoxy-4-propylfenol

2785-87-7

717

 

 

 

 

EFSA

04.050

4-propylfenol

645-56-7

696

 

 

 

 

EFSA

04.051

4-allyl-2,6-dimethoxyfenol

6627-88-9

726

11214

 

 

 

EFSA

04.052

4-ethyl-2,6-dimethoxyfenol

14059-92-8

723

11231

 

 

 

EFSA

04.053

2,6-dimethoxy-4-methylfenol

6638-05-7

722

 

 

 

 

EFSA

04.054

isobutyl-β-naftylether

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

EFSA

04.055

2,6-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)fenol

20675-95-0

1265

 

 

 

 

EFSA

04.056

2,6-dimethoxy-4-propylfenol

6766-82-1

724

 

 

 

 

EFSA

04.057

4-vinylfenol

2628-17-3

711

11257

 

 

 

EFSA

04.058

4-allylfenol

501-92-8

1527

11218

 

 

 

EFSA

04.059

carvacrylmethylether

6379-73-3

 

11224

 

 

 

EFSA

04.061

2,6-dimethoxy-4-vinylfenol

28343-22-8

 

11229

 

 

 

EFSA

04.062

1,2-dimethoxybenzeen

91-16-7

1248

10320

 

 

 

EFSA

04.063

1,3-dimethyl-4-methoxybenzeen

6738-23-4

1245

 

 

 

 

EFSA

04.064

4-(1,1-dimethylethyl)fenol

98-54-4

733

 

 

 

 

EFSA

04.065

2,3-dimethylfenol

526-75-0

 

11258

 

 

 

EFSA

04.066

2,4-dimethylfenol

105-67-9

 

11259

 

 

 

EFSA

04.067

1-ethoxy-2-methoxybenzeen

17600-72-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.068

1-ethoxy-4-methoxybenzeen

5076-72-2

 

 

 

 

 

EFSA

04.069

1-ethyl-4-methoxybenzeen

1515-95-3

 

 

 

 

 

EFSA

04.070

2-ethylfenol

90-00-6

 

11232

 

 

 

EFSA

04.072

3-isopropylfenol

618-45-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.073

4-isopropylfenol

99-89-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.074

2-methoxynaftaleen

93-04-9

1257

 

 

 

 

EFSA

04.075

1-methoxynaftaleen

2216-69-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.076

3-methoxyfenol

150-19-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.077

4-methoxyfenol

150-76-5

 

11241

 

 

 

EFSA

04.078

2-(tert-butyl)-5-methylfenol

88-60-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.079

4-methoxybenzylmethylether

1515-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

04.084

1,2,3-trimethoxybenzeen

634-36-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.085

2,3,6-trimethylfenol

2416-94-6

737

 

 

 

 

EFSA

04.088

1-methoxy-4-(1-propenyl)benzeen

104-46-1

 

183

 

 

 

RvE

04.091

ethyl-4-hydroxybenzylether

57726-26-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.092

4-hydroxybenzylmethylether

5355-17-9

 

 

 

 

 

EFSA

04.093

butylvanillylether

82654-98-6

888

 

 

 

 

EFSA

04.094

ethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzylether

13184-86-6

887

 

 

 

 

EFSA

04.095

2,4,6-trimethylfenol

527-60-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.096

2-methoxy-6-(2-propenyl)fenol

579-60-2

1528

 

 

 

 

EFSA

04.097

4-prop-1-enylfenol

539-12-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.001

aceetaldehyde

75-07-0

80

89

 

 

 

Jecfa

05.002

propanal

123-38-6

83

90

 

 

 

Jecfa

05.003

butanal

123-72-8

86

91

 

 

 

Jecfa

05.004

2-methylpropanal

78-84-2

252

92

 

 

 

Jecfa

05.005

pentanal

110-62-3

89

93

 

 

 

Jecfa

05.006

3-methylbutanal

590-86-3

258

94

 

 

 

Jecfa

05.007

2-ethylbutanal

97-96-1

256

95

 

 

 

Jecfa

05.008

hexanal

66-25-1

92

96

 

 

 

Jecfa

05.009

octanal

124-13-0

98

97

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-7 % 2-methylheptanal

 

 

Jecfa

05.010

decanal

112-31-2

104

98

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-7 % 2-methylnonanal

 

 

Jecfa

05.011

dodecanal

112-54-9

110

99

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 3-6 % tetradecanal, 2-5 % decanal, 1-2 % hexadecanal

 

 

Jecfa

05.012

3,7-dimethyl-7-hydroxyoctanal

107-75-5

611

100

 

 

 

Jecfa

05.013

benzaldehyde

100-52-7

22

101

 

 

 

EFSA

05.014

kaneelaldehyde

104-55-2

656

102

 

 

 

EFSA

05.015

4-methoxybenzaldehyde

123-11-5

878

103

 

 

 

EFSA

05.016

piperonal

120-57-0

896

104

 

 

 

EFSA

05.017

veratraldehyde

120-14-9

877

106

 

 

 

EFSA

05.018

vanilline

121-33-5

889

107

 

 

 

EFSA

05.019

ethylvanilline

121-32-4

893

108

 

 

 

EFSA

05.020

citral

5392-40-5

1225

109

 

 

 

EFSA

05.021

citronellal

106-23-0

1220

110

minimaal 85 %; secundaire bestanddelen 12-14 % mengsel van terpeenachtige stoffen (hoofdzakelijk 1,8-cineool, 2-isopropylideen-5-methylcyclohexanol, linalool, citronellylacetaat en andere van nature voorkomende terpenen)

 

 

EFSA

05.022

4-isopropylbenzaldehyde

122-03-2

868

111

 

 

 

EFSA

05.023

2,6-dimethyloctanal

7779-07-9

273

112

 

 

 

Jecfa

05.024

2-methyloctanal

7786-29-0

270

113

 

 

 

Jecfa

05.025

nonanal

124-19-6

101

114

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-8 % 2-methyloctanal

 

 

Jecfa

05.026

o-tolualdehyde

529-20-4

 

 

 

 

1

EFSA

05.027

tolualdehyde

1334-78-7

866

115

minimaal 95 % (som van o-, m- en p-isomeer);

 

 

EFSA

05.028

m-tolualdehyde

620-23-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.029

p-tolualdehyde

104-87-0

 

 

 

 

1

EFSA

05.030

fenylaceetaldehyde

122-78-1

1002

116

 

 

 

EFSA

05.031

heptanal

111-71-7

95

117

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-7 % 2-methylhexanal

 

 

EFSA

05.032

tetradecanal

124-25-4

112

118

minimaal 85 %; secundaire bestanddelen 10-12 % dodecanal, hexadecanal en octadecanal

 

 

Jecfa

05.033

2-ethylhept-2-enal

10031-88-6

1216

120

 

 

1

EFSA

05.034

undecanal

112-44-7

107

121

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-8 % 2-methyldecanal

 

 

Jecfa

05.035

undec-10-enal

112-45-8

330

122

 

 

 

Jecfa

05.036

undec-9-enal

143-14-6

329

123

 

 

 

Jecfa

05.037

2-dodecenal

4826-62-4

1350

124

minimaal 93 %; secundair bestanddeel 3-4 % 2-dodeceenzuur

 

2

EFSA

05.038

2-fenylpropanal

93-53-8

1467

126

 

 

 

EFSA

05.039

α-butylkaneelaldehyde

7492-44-6

684

127

 

 

 

EFSA

05.040

α-pentylkaneelaldehyde

122-40-7

685

128

 

 

 

EFSA

05.041

α-hexylkaneelaldehyde

101-86-0

686

129

 

 

 

EFSA

05.042

p-tolylaceetaldehyde

104-09-6

1023

130

 

 

 

EFSA

05.043

2-(p-tolyl)propionaldehyde

99-72-9

1471

131

 

 

 

EFSA

05.044

p-isopropylfenylaceetaldehyde

4395-92-0

1024

132

 

 

 

EFSA

05.045

3-(p-cumenyl)-2-methylpropionaldehyde

103-95-7

1465

133

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5 % 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionzuur

 

 

EFSA

05.046

4-fenyl-2-methylbutyraldehyde

40654-82-8

1462

134

 

 

 

EFSA

05.047

4-hydroxybenzaldehyde

123-08-0

956

558

 

 

 

EFSA

05.048

2-methoxykaneelaldehyde

1504-74-1

688

571

minimaal 94 %; secundair bestanddeel 3 % o-methoxykaneelzuur

 

 

EFSA

05.049

2-methylbutyraldehyde

96-17-3

254

575

 

 

 

Jecfa

05.050

α-methylkaneelaldehyde

101-39-3

683

578

 

 

 

EFSA

05.051

3-(4-methoxyfenyl)-2-methylprop-2-enal

65405-67-6

689

584

 

 

 

EFSA

05.052

2-methyl-3-(p-tolyl)propionaldehyde

41496-43-9

1466

587

 

 

 

EFSA

05.053

2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxaan

123-63-7

 

594

 

 

 

WCMV/RvE

05.055

salicylaldehyde

90-02-8

897

605

 

 

 

EFSA

05.056

4-ethoxybenzaldehyde

10031-82-0

879

626

 

 

 

EFSA

05.057

hexa-2(trans),4(trans)-diënal

142-83-6

1175

640

 

 

2

EFSA

05.058

nona-2(trans),6(cis)-diënal

557-48-2

1186

659

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-7 % (E,E)-2,6-nonadiënal

 

2

EFSA

05.059

non-6(cis)-enal

2277-19-2

325

661

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 6-9 % trans-6-nonenal

 

 

Jecfa

05.060

oct-2-enal

2363-89-5

1363

663

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 3-4 % 2-octeenzuur en ethyloctanoaat

 

2

EFSA

05.061

oct-6-enal

63826-25-5

 

664

 

 

 

EFSA

05.062

2-fenylcrotonaldehyde

4411-89-6

1474

670

 

 

2

EFSA

05.064

trideca-2(trans),4(cis),7(cis)-triënal

13552-96-0

1198

685

minimaal 71 %; secundaire bestanddelen 14 % trideca-4(cis),7(cis)-diënol, 6 % trideca-3(cis),7(cis)-diënol, 5 % trideca-2(trans),7(cis)-diënal, 3 % trideca-2(trans),4(trans),7(cis)-triënal

 

2

EFSA

05.066

4-ethoxy-3-methoxybenzaldehyde

120-25-2

 

703

 

 

 

EFSA

05.068

4-ethylbenzaldehyde

4748-78-1

865

705

 

 

 

EFSA

05.069

2-methylpentanal

123-15-9

260

706

 

 

 

Jecfa

05.070

2-heptenal

2463-63-0

1360

730

 

 

2

WCMV/RvE

05.071

nona-2,4-diënal

6750-03-4

1185

732

minimaal 89 %; secundaire bestanddelen 5-6 % 2,4-nonadiëen-1-ol en 1-2 % 2-noneen-1-ol

 

2

EFSA

05.072

trans-2-nonenal

18829-56-6

 

733

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % non-2-eenzuur

 

2

RvE

05.073

hex-2(trans)-enal

6728-26-3

1353

748

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % 2-hexeenzuur

 

2

RvE

05.074

2,6-dimethylhept-5-enal

106-72-9

349

2006

minimaal 85 %; secundaire bestanddelen 9-10 % 6-methyl-5-hepteen-2-on, 1-2 % 2,6-dimethylhept-6-enal

 

 

Jecfa

05.075

hex-3(cis)-enal

6789-80-6

316

2008

 

 

 

Jecfa

05.076

dec-2-enal

3913-71-1

1349

2009

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % dec-2-eenzuur

 

2

EFSA

05.077

2-methylundecanal

110-41-8

275

2010

 

 

 

Jecfa

05.078

tridec-2-enal

7774-82-5

1359

2011

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % 2-trideceenzuur

 

2

EFSA

05.079

citronellyloxyaceetaldehyde

7492-67-3

592

2012

minimaal 75 %; secundaire bestanddelen 20-21 % geranyloxyaceetaldehyde, 1-2 % citronellol

 

 

EFSA

05.080

3-fenylpropanal

104-53-0

645

2013

 

 

 

EFSA

05.081

2,4-decadiënal

2363-88-4

 

 

minimaal 89 %; secundaire bestanddelen: mengsel van cis,cis-, cis,trans- en trans,cis-2,4-decadiënal (som van alle isomeren 95 %), aceton en propaan-2-ol

 

2

EFSA

05.082

(Z,Z)-3,6-dodecadiënal

13553-09-8

 

2121

 

 

 

EFSA

05.084

hepta-2,4-diënal

4313-03-5

1179

729

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 2-4 % (E,Z)-2,4-heptadiënal en 2-4 % 2,4-heptadieenzuur

 

2

EFSA

05.085

hept-4-enal

6728-31-0

320

2124

 

 

 

Jecfa

05.090

2-methylpent-2-enal

623-36-9

1209

2129

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 1,5-2,5 % propionaldehyde en 3,5-4,5 % propionzuur

 

1

EFSA

05.091

2-hydroxy-4-methylbenzaldehyde

698-27-1

898

2130

 

 

 

EFSA

05.094

3-(4-isopropylfenyl)propionaldehyde

7775-00-0

680

2261

85-90 % p-isomeer en 5-10 % o-isomeer

 

 

EFSA

05.095

2-methylcrotonaldehyde

497-03-0

1201

2281

 

 

1

EFSA

05.096

4-decenal

30390-50-2

326

2297

 

 

 

Jecfa

05.097

2-fenyl-3-methylbutyraldehyde

2439-44-3

1463

135

 

 

 

EFSA

05.098

p-menth-1-een-9-al

29548-14-9

971

10347

 

 

 

EFSA

05.099

2-fenyl-5-methyl-hex-2-enal

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

EFSA

05.100

2-fenyl-4-methylpent-2-enal

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

EFSA

05.101

penta-2,4-diënal

764-40-9

1173

11695

 

 

2

EFSA

05.102

pent-2-enal

764-39-6

1364

10375

 

 

2

EFSA

05.103

3-fenylpent-4-enal

939-21-9

679

10378

 

 

 

EFSA

05.104

2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dieen-1-carbaldehyde

116-26-7

977

10383

 

 

 

EFSA

05.105

2-butylbut-2-enal

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

EFSA

05.106

myrtenal

564-94-3

980

10379

 

 

2

EFSA

05.107

2-isopropyl-5-methylhex-2-enal

35158-25-9

1215

10361

 

 

1

EFSA

05.108

undeca-2,4-diënal

13162-46-4

1195

10385

 

 

2

EFSA

05.109

2-undecenal

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

EFSA

05.110

2,4-dimethylbenzaldehyde

15764-16-6

869

 

 

 

 

EFSA

05.111

octa-2(trans),6(trans)-diënal

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

EFSA

05.112

2,6,6-trimethylcyclohex-1-een-1-aceetaldehyde

472-66-2

978

10338

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 2-3 % β-cyclocitral, 0,5-1 % β-jonon, 2-4 % methyl-β-homocyclogeranaat, 0,6-1 % ethyl-β-homocyclogeranaat

 

 

EFSA

05.113

hex-4-enal

4634-89-3

319

10337

 

 

 

Jecfa

05.114

4-methylpent-2-enal

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

EFSA

05.115

2-fenylpent-4-enal

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

EFSA

05.116

3,5,5-trimethylhexanal

5435-64-3

269

10384

 

 

 

Jecfa

05.117

p-mentha-1,8-dieen-7-al

2111-75-3

973

11788

 

 

2

EFSA

05.118

4-methoxykaneelaldehyde

1963-36-6

687

11919

 

 

 

EFSA

05.119

(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-een-1-ylaceetaldehyde

4501-58-0

967

10325

 

 

 

EFSA

05.120

dodeca-2,6-diënal

21662-13-5

1197

 

 

 

2

EFSA

05.121

2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeen-1-carbaldehyde

432-25-7

979

2133

 

 

2

EFSA

05.122

p-methylkaneelaldehyde

1504-75-2

682

10352

 

 

 

EFSA

05.123

(1R,2R,5S)-5-isopropenyl-2-methylcyclopentaancarbaldehyde

55253-28-6

968

 

 

 

 

EFSA

05.124

3-methylcrotonaldehyde

107-86-8

1202

10354

 

 

 

EFSA

05.125

dodeca-2,4-diënal

21662-16-8

1196

11758

minimaal 85 %; secundair bestanddeel 11-12 % 2-trans,4-cis-isomeer

 

2

EFSA

05.126

2-methyloct-2-enal

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

EFSA

05.127

octa-2(trans),4(trans)-diënal

30361-28-5

1181

11805

 

 

2

EFSA

05.128

oct-5(cis)-enal

41547-22-2

323

 

minimaal 85 %; secundair bestanddeel 10-15 % trans-5-octenal

 

 

Jecfa

05.129

2-methoxybenzaldehyde

135-02-4

 

10350

 

 

 

EFSA

05.134

2-methyl-3-tolylpropionaldehyde (mengsel van o-, m- en p-)

 

 

587

minimaal 95 % (som van de isomeren: p- 80 %, o- 10 %, m- 5 %)

 

 

RvE

05.137

dec-4(cis)-enal

21662-09-9

 

 

minimaal 90 %; secundair bestanddeel minimaal 5 % trans-isomeer

 

1

EFSA

05.139

dec-9-enal

39770-05-3

1286

 

 

 

 

EFSA

05.140

deca-2(trans),4(trans)-diënal

25152-84-5

1190

2120

minimaal 89 %; secundaire bestanddelen 3-4 % mengsel van cis,cis-, cis,trans- en trans,cis-2,4-decadiënal, 3-4 % aceton en sporen propaan-2-ol

 

2

EFSA

05.141

deca-2,4,7-triënal

51325-37-2

1786

 

 

 

2

EFSA

05.142

3,4-dihydroxybenzaldehyde

139-85-5

 

10328

 

 

 

EFSA

05.143

2,5-dimethyl-2-vinylhex-4-enal

56134-05-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.144

dodec-2(trans)-enal

20407-84-5

 

 

minimaal 93 %; secundair bestanddeel 2-3 % 2-dodeceenzuur

 

2

EFSA

05.147

2-ethylhexanal

123-05-7

 

10331

 

 

 

EFSA

05.148

farnesal

19317-11-4

1228

 

 

 

 

EFSA

05.149

glutaaraldehyde

111-30-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.150

hept-2(trans)-enal

18829-55-5

1360

730

 

 

2

EFSA

05.152

hexadecanal

629-80-1

 

10336

 

 

 

EFSA

05.153

4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde

134-96-3

1878

10340

 

 

 

EFSA

05.154

(E)-4-hydroxy-3,5-dimethoxykaneelaldehyde

4206-58-0

 

10341

 

 

 

EFSA

05.155

4-hydroxy-3-methoxykaneelaldehyde (mengsel van isomeren)

458-36-6

 

10342

 

 

 

EFSA

05.156

3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)propanal

80638-48-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.157

isocyclocitral

1335-66-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.158

3-methoxybenzaldehyde

591-31-1

 

10351

 

 

 

EFSA

05.159

p-methoxyfenylaceetaldehyde

5703-26-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.160

2-methyldecanal

19009-56-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.164

2-methylhexanal

925-54-2

 

 

 

 

 

EFSA

05.166

4-methylpentanal

1119-16-0

 

10369

 

 

 

EFSA

05.167

12-methyltetradecanal

75853-50-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.169

12-methyltridecanal

75853-49-5

1229

 

 

 

 

EFSA

05.170

neral

106-26-3

 

 

 

 

1

EFSA

05.171

non-2-enal

2463-53-8

1362

733

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % non-2-eenzuur

 

2

EFSA

05.172

nona-2(trans),6(trans)-diënal

17587-33-6

1187

 

 

 

2

EFSA

05.173

nona-2,4,6-triënal

57018-53-8

1785

 

 

 

2

EFSA

05.174

pent-4-enal

2100-17-6

1619

 

 

 

 

EFSA

05.175

2-fenylpent-2-enal

3491-63-2

 

 

 

 

2

EFSA

05.179

(E)-tetradec-2-enal

51534-36-2

1803

 

 

 

2

EFSA

05.182

2,6,6-trimethylcyclohex-2-een-1-carbaldehyde

432-24-6

 

 

 

 

1

EFSA

05.183

4-(2,6,6-trimethylcyclohexenyl)-2-methylbutanal

73398-85-3

 

 

 

 

 

EFSA

05.184

undec-2(trans)-enal

53448-07-0

 

 

 

 

2

EFSA

05.186

2,4-octadiënal

5577-44-6

 

 

 

 

2

EFSA

05.188

trans-3,7-dimethylocta-2,6-diënal

141-27-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.189

2-hexenal

505-57-7

 

 

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % 2-hexeenzuur

 

2

EFSA

05.190

trans-2-octenal

2548-87-0

 

 

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 3-4 % 2-octeenzuur en ethyloctanoaat

 

2

EFSA

05.191

trans-2-decenal

3913-81-3

 

 

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % 2-deceenzuur

 

2

EFSA

05.192

3-hexenal

4440-65-7

1271

 

minimaal 80 % (som van cis- en trans-isomeer); secundair bestanddeel 18-20 % trans-2-hexenal

 

 

EFSA

05.194

t-2,t-4-nonadiënal

5910-87-2

 

 

minimaal 89 %; secundaire bestanddelen minimaal 5 % 2,4-nonadiëen-1-ol en 2-noneen-1-ol en andere isomeren van 2,4-nonadiënal

 

2

EFSA

05.195

trans-2-tridecenal

7069-41-2

 

 

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 2-5 % 2-trideceenzuur en 3-5 % cis-2-tridecenal

 

2

EFSA

05.196

t-2,t-4-undecadiënal

30361-29-6

 

10385

 

 

2

EFSA

05.198

2-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)but-3-enal

58102-02-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.203

9-octadecenal

5090-41-5

1641

 

 

 

 

EFSA

05.208

(Z)-8-tetradecenal

169054-69-7

1640

 

 

 

 

EFSA

05.211

6-methyloctanal

30689-75-9

 

 

 

 

 

EFSA

05.217

(Z)-5-decenal

21662-08-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.218

16-octadecenal

56554-87-1

 

 

 

 

 

EFSA

05.219

3-methylhexanal

19269-28-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.220

4Z-dodecenal

21944-98-9

1636

 

minimaal 94 % (4Z)-dodecenal; secundair bestanddeel 3-4 % dodecanal

 

 

EFSA

05.221

6,6'-dihydroxy-5,5'-dimethoxybifenyl-3,3'-dicarbaldehyde

2092-49-1

1881

 

 

 

 

EFSA

05.222

2-fenyl-4-methyl-2-hexenal

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

05.223

4-ethyloctanal

58475-04-0

1819

 

 

 

 

EFSA

05.224

(4E)-hexenal

25166-87-4

1622

 

 

 

 

EFSA

05.225

6-methylheptanal

63885-09-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.226

(E)-4-undecenal

68820-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.001

1,1-diëthoxyethaan

105-57-7

941

35

 

 

 

EFSA

06.002

2-fenyl-5-hydroxy-1,3-dioxaan

1708-40-3

838

36

minimaal 98 % (som van 2-fenyl-5-hydroxy-1,3-dioxaan en 2-fenyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxolaan)

 

 

EFSA

06.003

α,α-dimethoxytolueen

1125-88-8

837

37

 

 

 

EFSA

06.004

citral-diëthylacetaal

7492-66-2

948

38

minimaal 98 % (som van de isomeren + hemiacetalen + citral)

 

 

EFSA

06.005

citral-dimethylacetaal

7549-37-3

944

39

minimaal 98 % (som van de isomeren + hemiacetalen + citral)

 

 

EFSA

06.006

2-fenyl-1,1-dimethoxyethaan

101-48-4

1003

40

 

 

 

EFSA

06.007

fenylaceetaldehyde-glycerylacetaal

29895-73-6

1004

41

57 % 2-fenyl-5-hydroxymethyl-1,3-dioxolaan, 38 % 2-fenyl-5-hydroxy-1,3-dioxaan

 

 

EFSA

06.008

1,1-dimethoxyoctaan

10022-28-3

942

42

 

 

 

EFSA

06.009

1,1-dimethoxydecaan

7779-41-1

945

43

 

 

 

EFSA

06.010

1,1-diëthoxy-3,7-dimethyloctaan-7-ol

7779-94-4

613

44

 

 

 

Jecfa

06.011

1,1-dimethoxy-3,7-dimethyloctaan-7-ol

141-92-4

612

45

 

 

 

Jecfa

06.012

tolualdehyde-glycerylacetaal

1333-09-1

867

46

40 % 5-hydroxydioxaan, 60 % 5-hydroxymethyldioxolaan

 

 

EFSA

06.013

α-pentylkaneelaldehyde-dimethylacetaal

91-87-2

681

47

 

 

 

EFSA

06.014

kaneelaldehyde-ethyleenglycolacetaal

5660-60-6

648

48

 

 

 

EFSA

06.015

1,1-dimethoxyethaan

534-15-6

940

510

 

 

 

EFSA

06.016

1-fenylethoxy-1-propoxyethaan

7493-57-4

1000

511

 

 

 

EFSA

06.017

(diëthoxymethyl)benzeen

774-48-1

 

517

 

 

 

EFSA

06.019

1-benzyloxy-1-(2-methoxyethoxy)ethaan

7492-39-9

840

523

 

 

 

EFSA

06.020

1,1-diëthoxydecaan

34764-02-8

 

531

 

 

 

WCMV/RvE

06.021

1,1-diëthoxyheptaan

688-82-4

 

553

 

 

 

WCMV/RvE

06.023

1,1-diëthoxyhexaan

3658-93-3

 

557

 

 

 

WCMV/RvE

06.024

2-fenyl-1,1-diisobutoxyethaan

68345-22-2

1006

595

 

 

 

EFSA

06.025

1,1-diëthoxynona-2,6-dieen

67674-36-6

946

660

 

 

2

EFSA

06.027

2-benzyl-4,5-dimethyl-1,3-dioxolaan

5468-06-4

1005

669

minimaal 93 %; secundair bestanddeel 2-3 % butaan-2,3-diol

 

 

EFSA

06.028

1,1-dimethoxyheptaan

10032-05-0

947

2015

 

 

 

EFSA

06.029

heptanal-glycerylacetaal (mengsel van 1,2- en 1,3-acetaal)

72854-42-3

912

2016

mengsel van acetalen (56-58 % dioxolaan, 37-39 % dioxaan) en 1-2 % niet-omgezet heptanal

 

 

EFSA

06.030

2-fenyl-1,1-dimethoxypropaan

90-87-9

1468

2017

 

 

 

EFSA

06.031

1,1-diëthoxyhex-2-een

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

EFSA

06.032

2-fenyl-4-methyl-1,3-dioxolaan

2568-25-4

839

2226

 

 

 

EFSA

06.033

1,1-dibutoxyethaan

871-22-7

 

2341

 

 

 

WCMV/RvE

06.034

1,1-dipropoxyethaan

105-82-8

 

2342

 

 

 

WCMV/RvE

06.035

citral-propyleenglycolacetaal

10444-50-5

 

2343

 

 

 

WCMV/RvE

06.036

1-butoxy-1-(2-fenylethoxy)ethaan

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

EFSA

06.037

1,1-diëthoxyhept-4-een (cis- en trans-)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

EFSA

06.038

4,4-dimethoxybutaan-2-on

5436-21-5

593

10029

 

 

 

Jecfa

06.039

1,2-bis[(1-ethoxy)ethoxy]propaan

67715-79-1

927

 

 

 

 

EFSA

06.040

1,2,3-tris[(1-ethoxy)ethoxy]propaan

67715-82-6

913

11930

 

 

 

EFSA

06.041

1-ethoxy-1-isobutoxy-2-methylpropaan

 

 

10055

 

 

 

EFSA

06.042

1-ethoxy-1-isobutoxy-3-methylbutaan

85136-40-9

 

10057

 

 

 

EFSA

06.043

1-ethoxy-1-isoamyloxypropaan

238757-30-7

 

10038

 

 

 

EFSA

06.044

1-ethoxy-1-isobutoxypropaan

67234-04-2

 

10058

 

 

 

EFSA

06.045

1-isobutoxy-1-isopentyloxy-2-methylpropaan

 

 

10061

 

 

 

EFSA

06.046

1-isobutoxy-1-isopentyloxy-3-methylbutaan

 

 

10060

 

 

 

EFSA

06.047

1-isopentyloxy-1-propoxyethaan

238757-63-6

 

10065

 

 

 

EFSA

06.048

1-isopentyloxy-1-propoxypropaan

238757-65-8

 

10066

 

 

 

EFSA

06.049

1-butoxy-1-(2-methylbutoxy)ethaan

77249-20-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.050

1-butoxy-1-ethoxyethaan

57006-87-8

 

10003

 

 

 

EFSA

06.051

1,1-bis(2-methylbutoxy)ethaan

13535-43-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.052

1,1-diisobutoxy-2-methylpropaan

13262-24-3

 

10025

 

 

 

EFSA

06.053

1,1-diisobutoxyethaan

5669-09-0

 

10023

 

 

 

EFSA

06.054

1,1-diisobutoxypentaan

13262-27-6

 

10026

 

 

 

EFSA

06.055

1,1-diisopentyloxyethaan

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

EFSA

06.057

1,1-diëthoxy-2-methylbutaan

3658-94-4

 

10013

 

 

 

EFSA

06.058

1,1-diëthoxy-2-methylpropaan

1741-41-9

 

10015

 

 

 

EFSA

06.059

1,1-diëthoxy-3-methylbutaan

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

EFSA

06.061

1,1-diëthoxybutaan

3658-95-5

 

10009

 

 

 

EFSA

06.062

1,1-diëthoxydodecaan

53405-98-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.063

(Z)-1,1-diëthoxyhex-3-een

73545-18-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.064

diëthoxymethaan

462-95-3

 

10012

 

 

 

EFSA

06.065

1,1-diëthoxynonaan

54815-13-3

 

10016

 

 

 

EFSA

06.066

1,1-diëthoxyoctaan

54889-48-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.067

1,1-diëthoxypentaan

3658-79-5

 

10017

 

 

 

EFSA

06.069

1,1-diëthoxypropaan

4744-08-5

 

10018

 

 

 

EFSA

06.070

1,1-diëthoxyundecaan

53405-97-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.071

1,1-dihexyloxyethaan

5405-58-3

 

10022

 

 

 

EFSA

06.072

1,1-dimethoxyhex-2(trans)-een

18318-83-7

1728

 

 

 

2

EFSA

06.073

1,1-dimethoxyhexaan

1599-47-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.074

dimethoxymethaan

109-87-5

 

10031

 

 

 

EFSA

06.075

1,1-dimethoxypentaan

26450-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.076

1,1-dimethoxypropaan

4744-10-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.077

2,4-dimethyl-1,3-dioxolaan

3390-12-3

1711

 

 

 

 

EFSA

06.078

1,1-difenethoxyethaan

122-71-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.079

1-ethoxy-1-(2-methylbutoxy)ethaan

13602-09-0

 

10040

 

 

 

EFSA

06.080

1-ethoxy-1-(2-fenylethoxy)ethaan

2556-10-7

 

10049

 

 

 

EFSA

06.081

(Z)-1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethaan

28069-74-1

943

10034

 

 

 

EFSA

06.082

1-ethoxy-1-hexyloxyethaan

54484-73-0

 

11948

 

 

 

EFSA

06.083

1-ethoxy-1-isopentyloxyethaan

13442-90-5

 

10037

 

 

 

EFSA

06.084

1-ethoxy-1-methoxyethaan

10471-14-4

 

10039

 

 

 

EFSA

06.085

1-ethoxy-1-pentyloxyethaan

13442-89-2

 

10046

 

 

 

EFSA

06.086

1-ethoxy-1-propoxyethaan

20680-10-8

 

10050

 

 

 

EFSA

06.087

ethyl-2,4-dimethyl-1,3-dioxolaan-2-acetaat

6290-17-1

1715

 

 

 

 

EFSA

06.088

2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolaan

4359-46-0

 

 

 

 

 

EFSA

06.089

2-hexyl-4,5-dimethyl-1,3-dioxolaan

6454-22-4

1712

 

 

 

 

EFSA

06.090

4-hydroxymethyl-2-methyl-1,3-dioxolaan

3773-93-1

 

 

 

 

 

EFSA

06.091

1-ethoxy-1-isobutoxyethaan

6986-51-2

 

10054

 

 

 

EFSA

06.092

1-isobutoxy-1-isopentyloxyethaan

75048-15-6

 

10059

 

 

 

EFSA

06.094

4-methyl-2-pentyl-1,3-dioxolaan

1599-49-1

928

 

 

 

 

EFSA

06.095

4-methyl-2-propyl-1,3-dioxolaan

4352-99-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.096

triëthoxymethaan

122-51-0

 

10903

 

 

 

EFSA

06.097

1,1,3-triëthoxypropaan

7789-92-6

 

10075

 

 

 

EFSA

06.098

2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolaan

1193-11-9

929

11423

 

 

 

EFSA

06.100

1,1-dipentyloxyethaan

13002-08-9

 

10032

 

 

 

EFSA

06.102

2-hexyl-5-hydroxy-1,3-dioxaan

1708-36-7

 

2016

 

 

 

EFSA

06.104

vanilline-propyleenglycolacetaal

68527-74-2

1882

 

 

 

 

EFSA

06.105

1,1-diisopentyloxy-3-methylbutaan

13285-51-3

 

10070

 

 

 

EFSA

06.106

1,1-diisopentyloxy-2-methylpropaan

13112-63-5

 

10071

 

 

 

EFSA

06.107

1-isopentyloxy-1-(2-methylbutoxy)ethaan

13548-84-0

 

10068

 

 

 

EFSA

06.109

8,8-diëthoxy-2,6-dimethyloct-2-een

71662-17-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.111

1-ethoxy-1-methoxypropaan

127248-84-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.114

1-hexyloxy-1-isopentyloxyethaan

233665-90-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.115

1-isopentyloxy-1-pentyloxyethaan

13442-92-7

 

 

 

 

 

EFSA

06.120

DL-menthon-1,2-glycerolketaal

63187-91-7

446

 

 

 

 

Jecfa

06.123

1-butoxy-1-isopentyloxyethaan

238757-27-2

 

10004

 

 

 

EFSA

06.124

1,1-diisobutoxy-3-methylbutaan

13439-98-0

 

10024

 

 

 

EFSA

06.125

1,1-diisobutoxypropaan

13002-11-4

 

10027

 

 

 

EFSA

06.128

1-ethoxy-1-pentyloxybutaan

3658-92-2

 

10045

 

 

 

EFSA

06.129

1-ethoxy-1-isopentyloxy-2-methylpropaan

253679-74-2

 

10043

 

 

 

EFSA

06.130

1-ethoxy-2-methyl-1-propoxypropaan

238757-42-1

 

10044

 

 

 

EFSA

06.131

1-ethoxy-1-(3-methylbutoxy)-3-methylbutaan

238757-35-2

 

10042

 

 

 

EFSA

06.132

vanilline-butaan-2,3-diolacetaal (mengsel van stereo-isomeren)

63253-24-7

960

 

 

 

 

EFSA

06.133

1-menthon-1,2-glycerolketaal

563187-91-7

445

 

 

 

 

Jecfa

06.135

2-isobutyl-4-methyl-1,3-dioxolaan

18433-93-7

1732

 

 

 

 

EFSA

06.136

6-isopropyl-3,9-dimethyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decaan-2-on

831213-72-0

1859

 

som van de isomeren 98 % met minimaal 60-70 % (3S,5R,6S,9R)-6-isopropyl-3,9-dimethyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decaan-2-on

 

 

EFSA

06.137

aceetaldehyde-ethylisopropylacetaal

25334-93-4

 

 

 

 

 

EFSA

07.001

2-oxopropanal

78-98-8

937

105

 

 

 

EFSA

07.002

heptaan-2-on

110-43-0

283

136

 

 

 

Jecfa

07.003

heptaan-3-on

106-35-4

285

137

 

 

 

Jecfa

07.004

acetofenon

98-86-2

806

138

 

 

 

EFSA

07.005

vanillylaceton

122-48-5

730

139

 

 

 

EFSA

07.007

α-jonon

127-41-3

388

141

 

 

2

Jecfa/EFSA

07.008

β-jonon

14901-07-6

389

142

 

 

2

Jecfa/EFSA

07.009

methyl-α-jonon

7779-30-8

398

143

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-6 % methyl-β-jonon

 

2

Jecfa/EFSA

07.010

methyl-β-jonon

127-43-5

399

144

minimaal 88 %; secundaire bestanddelen 7-10 % α- en β-isomethyljonon

 

2

Jecfa/ EFSA

07.011

4-(2,5,6,6-tetramethyl-2-cyclohexenyl)-3-buteen-2-on

79-69-6

403

145

 

 

2

Jecfa/ EFSA

07.012

carvon

99-49-0

380

146

 

 

 

WCMV/RvE

07.013

methyl-2-naftylketon

93-08-3

811

147

 

 

 

EFSA

07.014

maltol

118-71-8

1480

148

 

 

2

EFSA

07.015

6-methylhept-5-een-2-on

110-93-0

1120

149

 

 

 

EFSA

07.016

undecaan-2-on

112-12-9

296

150

 

 

 

Jecfa

07.017

4-methylpentaan-2-on

108-10-1

301

151

 

 

 

Jecfa

07.018

hexaan-2,3-dion

3848-24-6

412

152

minimaal 93 %; secundaire bestanddelen 2-3 % hexaandionen

 

 

Jecfa

07.019

octaan-2-on

111-13-7

288

153

 

 

 

Jecfa

07.020

nonaan-2-on

821-55-6

292

154

 

 

 

Jecfa

07.021

undeca-2,3-dion

7493-59-6

417

155

 

 

 

Jecfa

07.022

4-methylacetofenon

122-00-9

807

156

 

 

 

EFSA

07.023

2,4-dimethylacetofenon

89-74-7

809

157

 

 

 

EFSA

07.024

4-fenylbut-3-een-2-on

122-57-6

820

158

 

 

2

EFSA

07.025

1-fenyl-4-methylpentaan-2-on

5349-62-2

828

159

 

 

 

EFSA

07.026

4-(p-tolyl)butaan-2-on

7774-79-0

817

160

 

 

 

EFSA

07.027

4-fenyl-3-methylbut-3-een-2-on

1901-26-4

821

161

 

 

2

EFSA

07.028

benzoïne

119-53-9

836

162

 

 

 

EFSA

07.029

4-(4-methoxyfenyl)butaan-2-on

104-20-1

818

163

 

 

 

EFSA

07.030

1-(4-methoxyfenyl)pent-1-een-3-on

104-27-8

826

164

 

 

2

EFSA

07.031

piperonylaceton

55418-52-5

 

165

 

 

 

WCMV/RvE

07.032

benzofenon

119-61-9

831

166

 

 

 

EFSA

07.033

isojasmon

11050-62-7

1115

167

 

 

2

EFSA

07.034

2-hexylideencyclopentaan-1-on

17373-89-6

1106

 

 

 

 

EFSA

07.035

ethyltetramethylcyclohexenon (mengsel van isomeren)

17369-60-7

1111

168

 

 

 

EFSA

07.036

α-isomethyljonon

127-51-5

404

169

 

 

2

Jecfa

07.038

4-methoxyacetofenon

100-06-1

810

570

 

 

 

EFSA

07.040

1-fenylpropaan-1-on

93-55-0

824

599

 

 

 

EFSA

07.041

β-isomethyljonon

79-89-0

 

650

 

 

2

EFSA

07.042

4-isopropylacetofenon

645-13-6

808

651

 

 

 

EFSA

07.044

pent-3-een-2-on

625-33-2

1124

666

 

 

1

EFSA

07.045

2,2,6-trimethylcyclohexanon

2408-37-9

1108

686

 

 

 

EFSA

07.046

vanillylideenaceton

1080-12-2

732

691

 

 

2

EFSA

07.047

ethylmaltol

4940-11-8

1481

692

 

 

 

EFSA

07.048

4-hexeen-3-on

2497-21-4

1125

718

 

 

1

EFSA

07.049

1-(4-methoxyfenyl)-4-methylpent-1-een-3-on

103-13-9

829

719

 

 

2

EFSA

07.050

aceton

67-64-1

139

737

 

 

 

Jecfa

07.051

3-hydroxybutaan-2-on

513-86-0

405

749

 

 

 

Jecfa

07.052

diacetyl

431-03-8

408

752

 

 

 

Jecfa

07.053

butaan-2-on

78-93-3

278

753

 

 

 

Jecfa

07.054

pentaan-2-on

107-87-9

279

754

 

 

 

Jecfa

07.055

4-(p-hydroxyfenyl)butaan-2-on

5471-51-2

728

755

 

 

 

EFSA

07.056

3-methylcyclopentaan-1,2-dion

80-71-7

418

758

 

 

 

Jecfa

07.057

3-ethylcyclopentaan-1,2-dion

21835-01-8

419

759

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-10 % 3-ethylcyclopentaan-1,2-dion (enolvorm)

 

 

Jecfa

07.058

heptaan-4-on

123-19-3

287

2034

 

 

 

Jecfa

07.059

p-menthaan-3-on

10458-14-7

 

 

 

 

1

EFSA

07.060

pentaan-2,3-dion

600-14-6

410

2039

minimaal 93 %; secundair bestanddeel 2-3 % 2,5-diëthylcyclohexadieen-1,4-dion (dimeer van pentaan-2,3-dion)

 

 

Jecfa

07.061

allyl-α-jonon

79-78-7

401

2040

 

 

2

Jecfa/EFSA

07.062

octaan-3-on

106-68-3

290

2042

 

 

 

Jecfa

07.063

4-methylpentaan-2,3-dion

7493-58-5

411

2043