ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.136.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 136

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
25 mei 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 432/2012 van de Commissie van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 433/2012 van de Commissie van 23 mei 2012 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1236/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt

41

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

25.5.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 136/1


VERORDENING (EU) Nr. 432/2012 VAN DE COMMISSIE

van 16 mei 2012

tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 zijn gezondheidsclaims voor levensmiddelen verboden, tenzij de Commissie daarvoor overeenkomstig die verordening een vergunning heeft verleend en zij zijn opgenomen in een lijst van toegestane claims.

(2)

Artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 bepaalt dat de lidstaten de Commissie uiterlijk op 31 januari 2008 een nationale lijst met gezondheidsclaims voor levensmiddelen, als bedoeld in artikel 13, lid 1, van die verordening, moeten verstrekken. De nationale lijsten van claims moeten worden verstrekt tezamen met de voorwaarden die daarop van toepassing zijn en verwijzingen naar het desbetreffende wetenschappelijk bewijs.

(3)

Artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 bepaalt dat de Commissie, na raadpleging van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), uiterlijk op 31 januari 2010 een lijst vaststelt van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen, als bedoeld in artikel 13, lid 1, van die verordening, en van alle noodzakelijke voorwaarden voor het gebruik van die claims.

(4)

Op 31 januari 2008 heeft de Commissie lijsten met meer dan 44 000 gezondheidsclaims van de lidstaten ontvangen. Uit een onderzoek van de nationale lijsten bleek dat het wegens vele doublures en de daaropvolgende discussies met de lidstaten nodig was om de nationale lijsten te bundelen in een geconsolideerde lijst van de claims waarvoor de EFSA wetenschappelijk advies moest verstrekken, hierna de „geconsolideerde” lijst genoemd (2).

(5)

Op 24 juli 2008 heeft de Commissie de EFSA officieel het verzoek om een wetenschappelijk advies overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 toegezonden, tezamen met het mandaat en een eerste deel van de geconsolideerde lijst. Verdere delen van de geconsolideerde lijst zijn in november en december 2008 toegezonden. De geconsolideerde lijst werd door de Commissie afgerond met een addendum, dat op 12 maart 2010 aan de EFSA werd toegezonden. Sommige claims in de geconsolideerde lijst werden later door de lidstaten ingetrokken voordat zij door de EFSA waren geëvalueerd. De wetenschappelijke evaluatie van de EFSA leidde tot de publicatie van haar adviezen tussen oktober 2009 en juli 2011 (3).

(6)

In haar evaluatie constateerde de EFSA dat sommige verzoeken betrekking hadden op verschillende geclaimde effecten of hetzelfde geclaimde effect bundelden. Daarom kunnen voor een in deze verordening behandelde gezondheidsclaim een of meer vermeldingen in de geconsolideerde lijst zijn opgenomen.

(7)

Voor een aantal gezondheidsclaims concludeerde de EFSA dat, op grond van de ingediende gegevens, een oorzakelijk verband is vastgesteld tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een van de bestanddelen daarvan en het geclaimde effect. Gezondheidsclaims waarvoor die conclusies gelden en die voldoen aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1924/2006, moeten overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 worden toegestaan en in de desbetreffende lijst worden opgenomen.

(8)

Artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 bepaalt dat tezamen met de toegestane gezondheidsclaims alle noodzakelijke voorwaarden (waaronder beperkingen) voor het gebruik ervan in de lijst moeten worden opgenomen. De lijst van de toegestane claims moet bijgevolg de formulering van de claims en de specifieke voorwaarden voor het gebruik van de claims en, indien van toepassing, de voorwaarden voor of beperkingen van het gebruik van het levensmiddel en/of een aanvullende vermelding of waarschuwing overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1924/2006 en de adviezen van de EFSA omvatten.

(9)

Een van de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1924/2006 is ervoor te zorgen dat gezondheidsclaims waarheidsgetrouw, duidelijk, betrouwbaar en nuttig voor de consument zijn. In dit verband moet rekening worden gehouden met de formulering en de presentatie van die claims. Als de formulering van de claims dezelfde betekenis voor consumenten heeft als die van een toegestane gezondheidsclaim, doordat zij hetzelfde verband aantonen tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een van de bestanddelen daarvan en de gezondheid, moeten de claims aan dezelfde gebruiksvoorwaarden voldoen als die welke gelden voor de toegestane gezondheidsclaims.

(10)

De Commissie heeft een aantal voor evaluatie ingediende claims geïdentificeerd, die betrekking hebben op de effecten van planten- of kruidensubstanties, algemeen bekend als „botanische substanties”, waarvoor de EFSA nog een wetenschappelijke evaluatie moet uitvoeren. Bovendien bestaan er gezondheidsclaims waarvoor een verdere evaluatie is vereist voordat de Commissie in staat is om de eventuele opname in de lijst van toegestane claims te bestuderen of die zijn geëvalueerd maar waarvan de bestudering door de Commissie op dit ogenblik wegens andere rechtmatige factoren niet kan worden voltooid.

(11)

Claims waarvan de evaluatie door de EFSA of de bestudering door de Commissie nog niet is voltooid, zullen op de website van de Commissie (4) worden gepubliceerd en mogen verder gebruikt worden overeenkomstig artikel 28, leden 5 en 6, van Verordening (EG) nr. 1924/2006.

(12)

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, en artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 moeten gezondheidsclaims worden gebaseerd op algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs. Bijgevolg mogen geen gezondheidsclaims worden toegestaan, die geen gunstige beoordeling over hun wetenschappelijke onderbouwing door de EFSA hebben gekregen, omdat niet kon worden geconcludeerd dat een oorzakelijk verband kon worden vastgesteld tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een van bestanddelen ervan en het geclaimde effect. De verlening van een vergunning mag ook rechtmatig worden geweigerd als de gezondheidsclaims niet voldoen aan andere algemene en specifieke voorschriften van Verordening (EG) nr. 1924/2006, zelfs in geval van een gunstige wetenschappelijke beoordeling dooe de EFSA. Er mogen geen gezondheidsclaims worden gedaan die niet in overeenstemming zijn met algemeen aanvaarde voedings- en gezondheidsbeginselen. De EFSA concludeerde dat voor een claim (5) over het effect van vetten op de normale absorptie van vetoplosbare vitaminen en een andere claim (6) over het effect van natrium op het behoud van de normale spierfunctie een oorzakelijk verband is vastgesteld. Het gebruik van die gezondheidsclaims zou echter een tegenstrijdige en verwarrende boodschap aan de consumenten overbrengen, omdat zij de consumptie van nutriënten zou aanmoedigen waarvoor de Europese, nationale en internationale autoriteiten op grond van algemeen aanvaard wetenschappelijk advies de consument informeren dat de inname daarvan moet worden verminderd. Daarom voldoen deze twee claims niet aan artikel 3, onder a), tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 dat bepaalt dat het gebruik van claims niet dubbelzinning of misleidend mag zijn. Ook indien de betrokken gezondheidsclaims alleen onder specifieke gebruiksvoorwaarden en/of met aanvullende vermeldingen of waarschuwingen werden toegestaan, zou dit niet voldoende zijn om de verwarring bij de consument weg te nemen, en bijgevolg mogen de claims niet worden toegestaan.

(13)

Deze verordening moet worden toegepast zes maanden na de datum van inwerkingtreding daarvan om de exploitanten van levensmiddelenbedrijven in staat te stellen zich aan de voorschriften aan te passen, inclusief het verbod overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 op het gebruik van gezondheidsclaims waarvan de evaluatie door de EFSA en de bestudering door de Commissie is voltooid.

(14)

Artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 bepaalt dat de Commissie een EU-repertorium van voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, hierna „het repertorium” genoemd, moet opstellen en bijhouden. Het repertorium zal alle toegestane claims en onder meer de daarvoor geldende gebruiksvoorwaarden bevatten. Het repertorium zal ook een lijst van afgewezen gezondheidsclaims en de redenen voor de afwijzing bevatten.

(15)

Gezondheidsclaims die door de lidstaten zijn ingetrokken, zullen niet worden opgenomen in de lijst van afgewezen claims in het repertorium van de Unie. Het repertorium zal periodiek worden bijgewerkt en, in voorkomend geval, nadat vooruitgang is geboekt inzake gezondheidsclaims waarvoor de evaluatie door de EFSA en/of de bestudering door de Commissie nog niet is voltooid.

(16)

Met de opmerkingen en standpunten van het publiek en belanghebbenden die de Commissie heeft ontvangen, is naar behoren rekening gehouden bij het vaststellen van de in deze verordening vervatte maatregelen.

(17)

De toevoeging van stoffen aan of het gebruik van stoffen in levensmiddelen wordt geregeld bij specifieke EU- en nationale wetgeving, alsook de indeling van producten als levensmiddelen of geneesmiddelen. Besluiten over een gezondheidsclaim overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1924/2006, zoals de opname in de lijst van toegestane claims, als bedoeld in artikel 13, lid 3, van die verordening, vormen niet een vergunning voor het in de handel brengen van de stof waarvoor de claim geldt, een besluit over de vraag of de stof in levensmiddelen kan worden gebruikt of een indeling van een bepaald product als een levensmiddel.

(18)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid en noch het Europees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Toegestane gezondheidsclaims

1.   De lijst van gezondheidsclaims voor levensmiddelen, als bedoeld in artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1924/2006, wordt vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

2.   De in lid 1 bedoelde gezondheidsclaims kunnen worden gedaan voor levensmiddelen overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde voorwaarden.

Artikel 2

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 14 december 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 mei 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

(4)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

(5)  Overeenkomstig de vermeldingen ID 670 en ID 2902 in de geconsolideerde lijst.

(6)  Overeenkomstig vermelding ID 359 in de geconsolideerde lijst.


BIJLAGE

LIJST VAN TOEGESTANE GEZONDHEIDSCLAIMS

Nutriënt, stof, levensmiddel of levensmiddelen-categorie

Claim

Voorwaarden voor het gebruik van de claim

Voorwaarden voor en/of beperkingen van het gebruik van het levensmiddel en/of aanvullende vermelding of waarschuwing

Nummer EFSA Journal

Relevant nummer van opname in de bij de EFSA ter beoordeling ingediende geconsolideerde lijst

Actieve kool

Actieve kool draagt bij tot de vermindering van excessieve winderigheid na het eten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die 1 g actieve kool per gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen door het innemen van 1 g ten minste 30 minuten vóór en 1 g kort na de maaltijd.

 

2011;9(4):2049

1938

Alfa-linoleenzuur

Alfa-linoleenzuur draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van ALA zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN OMEGA-3-VETZUREN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 2 g ALA.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Arabinoxylaan geproduceerd uit tarwe-endosperm

De consumptie van arabinoxylaan als onderdeel van een maaltijd draagt bij tot de vermindering van de bloedglucosestijging na die maaltijd

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 8 g uit tarwe-endosperm (ten minste 60 gewichts-% AX) geproduceerd vezelrijk arabinoxylaan (AX) bevatten per 100 g beschikbare koolhydraten in een gekwantificeerde portie als onderdeel van de maaltijd. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen door de consumptie van uit tarwe-endosperm geproduceerd vezelrijk arabinoxylaan (AX) als onderdeel van de maaltijd.

 

2011;9(6):2205

830

Bètaglucanen

Bètaglucanen dragen bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 1 g bètaglucanen uit haver, haverzemelen, gerst, gerstzemelen of uit mengsels van deze bronnen per gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen door een dagelijkse inname van 3 g bètaglucanen uit haver, haverzemelen, gerst, gerstzemelen of uit mengsels van deze bètaglucanen.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Bètaglucanen uit haver en gerst

De consumptie van bètaglucanen uit haver en gerst als onderdeel van een maaltijd draagt bij tot de vermindering van de bloedglucosestijging na die maaltijd

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 4 g bètaglucanen uit haver en gerst bevatten voor elke 30 g beschikbare koolhydraten in een gekwantificeerde portie als onderdeel van de maaltijd. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen door de consumptie van de bètaglucanen uit haver en gerst als onderdeel van de maaltijd.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Betaïne

Betaïne draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 500 mg betaïne per gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 1,5 g betaïne.

Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat een dagelijkse inname van meer dan 4 g de cholesterolgehalten in het bloed aanzienlijk kan verhogen.

2011;9(4):2052

4325

Biotine

Biotine draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotine

Biotine draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotine

Biotine draagt bij tot een normaal metabolisme van macronutriënten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotine

Biotine draagt bij tot een normale psychologische functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1728

120

Biotine

Biotine draagt bij tot de instandhouding van normaal haar

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotine

Biotine draagt bij tot de instandhouding van normale slijmvliezen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotine

Biotine draagt bij tot de instandhouding van normale huid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Calcium

Calcium draagt bij tot een normale bloedstolling

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Calcium

Calcium draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

234

Calcium

Calcium draagt bij tot een normale werking van de spieren

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Calcium

Calcium draagt bij tot een normale neurotransmissie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Calcium

Calcium draagt bij tot de normale werking van spijsverteringsenzymen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

355

Calcium

Calcium speelt een rol in het process van celdeling en -specialisatie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1725

237

Calcium

Calcium is nodig voor de instandhouding van normale botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Calcium

Calcium is nodig voor de instandhouding van normale tanden

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Chitosan

Chitosan draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 3 g chitosan. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 3 g chitosan.

 

2011;9(6):2214

4663

Chloride

Chloride draagt bij tot de normale spijsvertering door de productie van zoutzuur in de maag

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van chloride zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

De claim kan niet worden gebruikt voor chloride van de bron natriumchloride

2010;8(10):1764

326

Choline

Choline draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 82,5 mg choline per 100 g of 100 ml of per afzonderlijke portie levensmiddelen bevatten.

 

2011;9(4):2056

3090

Choline

Choline draagt bij tot een normaal metabolisme van vet

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 82,5 mg choline per 100 g of 100 ml of per afzonderlijke portie levensmiddelen bevatten.

 

2011;9(4):2056

3186

Choline

Choline draagt bij tot de instandhouding van de normale leverfunctie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 82,5 mg choline per 100 g of 100 ml of per afzonderlijke portie levensmiddelen bevatten.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Chroom

Chroom draagt bij tot een normaal metabolisme van macronutriënten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van trivalent chroom zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Chroom

Chroom draagt bij tot de instandhouding van normale bloedsuikergehalten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van trivalent chroom zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Creatine

Creatine verhoogt de fysieke prestaties in opeenvolgende reeksen korte, hoogintensieve oefeningen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 3 g creatine. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 3 g creatine.

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen, bestemd voor volwassenen die hoogintensieve oefeningen verrichten

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Docosahexaeenzuur

(DHA)

DHA draagt bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 40 mg DHA per 100 g en per 100 kcal bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 250 mg DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

Docosahexaeen-zuur

(DHA)

DHA draagt bij tot de instandhouding van de normale hersenfunctie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 40 mg DHA per 100 g en per 100 kcal bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 250 mg DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Eicosapentaeenzuur en docosahexaeen-zuur (EPA/DHA)

EPA en DHA dragen bij tot de normale werking van het hart

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van EPA en DHA zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN OMEGA-3-VETZUREN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 250 mg EPA en DHA.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Eiwitten

Eiwitten dragen bij tot een groei van de spiermassa

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die een bron van eiwitten zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN EIWITTEN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Eiwitten

Eiwitten dragen bij tot de instandhouding van de spiermassa

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die een bron van eiwitten zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN EIWITTEN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Eiwitten

Eiwitten dragen bij tot de instandhouding van normale botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die een bron van eiwitten zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN EIWITTEN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Enkelvoudig en/of meervoudig onverzadigde vetzuren

De vervanging van verzadigde vetten door onverzadigde vetten in de voeding draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed [MUFA en PUFA zijn onverzadigde vetten]

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren, zoals bedoeld in de claim RIJK AAN ONVERZADIGDE VETTEN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Fluoride

Fluoride draagt bij tot de instandhouding van de mineralisatie van de tanden

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van fluoride zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Folaat

Folaat draagt bij tot de weefselgroei van de moeder tijdens de zwangerschap

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2882

Folaat

Folaat draagt bij tot de normale aminozuursynthese

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folaat

Folaat draagt bij tot een normale bloedvorming

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

79

Folaat

Folaat draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

80

Folaat

Folaat draagt bij tot een normale psychologische functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folaat

Folaat draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

91

Folaat

Folaat draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

84

Folaat

Folaat speelt een rol in het celdelingsproces

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Fosfor

Fosfor draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van fosfor zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Fosfor

Fosfor draagt bij tot de normale werking van celmembranen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van fosfor zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

328

Fosfor

Fosfor draagt bij tot de instandhouding van normale botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van fosfor zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Fosfor

Fosfor draagt bij tot de instandhouding van normale tanden

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van fosfor zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Gerstkorrelvezels

Gerstkorrelvezels dragen bij tot een vergroting van de fecale bulk

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog gehalte aan die vezels, zoals bedoeld in de claim VEZELRIJK, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006

 

2011;9(6):2249

819

Glucomannan

(konjac mannan)

Glucomannan draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 4 g glucomannan. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 4 g glucomannan.

Er moet een waarschuwing voor verstikking worden verstrekt voor mensen met slikmoeilijkheden of wanneer zij de stof met onvoldoende vloeistof innemen

advies over het innemen van de stof met veel water zodat ervoor wordt gezorgd dat zij de maag bereikt.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glucomannan

(konjac mannan)

Glucomannan in de context van een energiebeperkt dieet draagt bij tot gewichtsverlies

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die 1 g glucomannan per gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 3 g glucomannan in drie doses van elk 1 g, tezamen met 1-2 glazen water, vóór de maaltijden en in de context van een energiebeperkt dieet.

Er moet een waarschuwing voor verstikking worden verstrekt voor mensen met slikmoeilijkheden of wanneer zij de stof met onvoldoende vloeistof innemen

advies over het innemen van de stof met veel water zodat ervoor wordt gezorgd dat zij de maag bereikt.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Guargom

Guargom draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 10 g guargom. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 10 g guargom.

Er moet een waarschuwing voor verstikking worden verstrekt voor mensen met slikmoeilijkheden of wanneer zij de stof met onvoldoende vloeistof innemen

advies over het innemen van de stof met veel water zodat ervoor wordt gezorgd dat de stof de maag bereikt.

2010;8(2):1464

808

Haverkorrelvezels

Haverkorrelvezels dragen bij tot een vergroting van de fecale bulk

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog gehalte aan die vezels, zoals bedoeld in de claim VEZELRIJK, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

822

Hydroxypropyl-methylcellulose (HPMC)

De consumptie van hydroxypropyl-methylcellulose tijdens een maaltijd draagt bij tot de vermindering van de bloedglucosestijging na die maaltijd

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die 4 g HPMC per gekwantificeerde portie bevatten als onderdeel van de maaltijd. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij de consumptie van 4 g HPMC als onderdeel van de maaltijd.

Er moet een waarschuwing voor verstikking worden verstrekt voor mensen met slikmoeilijkheden of wanneer zij de stof met onvoldoende vloeistof innemen

advies over het innemen van de stof met veel water zodat ervoor wordt gezorgd dat de stof de maag bereikt.

2010;8(10):1739

814

Hydroxypropyl-methylcellulose (HPMC)

Hydroxypropyl-methylcellulose draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 5 g HPMC. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 5 g HPMC.

Er moet een waarschuwing voor verstikking worden verstrekt voor mensen met slikmoeilijkheden of wanneer zij de stof met onvoldoende vloeistof innemen

advies over het innemen van de stof met veel water zodat ervoor wordt gezorgd dat de stof de maag bereikt.

2010;8(10):1739

815

IJzer

IJzer draagt bij tot een normale cognitieve functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van ijzer zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

253

IJzer

IJzer draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van ijzer zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

IJzer

IJzer draagt bij tot de normale vorming van rode bloedcellen en hemoglobine

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van ijzer zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

IJzer

IJzer draagt bij tot een normaal zuurstoftransport in het lichaam

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van ijzer zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

IJzer

IJzer draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van ijzer zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

IJzer

IJzer draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van ijzer zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

IJzer

IJzer speelt een rol in het celdelingsproces

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van ijzer zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

368

Jodium

Jodium draagt bij tot een normale cognitieve functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van jodium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Jodium

Jodium draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van jodium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Jodium

Jodium draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van jodium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Jodium

Jodium draagt bij tot de instandhouding van een normale huid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van jodium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

370

Jodium

Jodium draagt bij tot een normale productie van schildklierhormonen en tot een normale werking van de schildklier

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van jodium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Kalium

Kalium draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van kalium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

386

Kalium

Kalium draagt bij tot een normale werking van de spieren

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van kalium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

320

Kalium

Kalium draagt bij tot de instandhouding van de normale bloeddruk

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van kalium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

321

Kauwgom zonder suiker

Kauwgom zonder suiker draagt bij tot de instandhouding van de mineralisatie van de tanden

De claim mag alleen worden gebruikt voor kauwgom die voldoet aan de gebruiksvoorwaarden voor de voedingsclaim SUIKERVRIJ, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij het kauwen van de kauwgom gedurende ten minste twintig minuten na het eten of drinken

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Kauwgom zonder suiker

Kauwgom zonder suiker draagt bij tot de neutralisatie van plaquezuren

De claim mag alleen worden gebruikt voor kauwgom die voldoet aan de gebruiksvoorwaarden voor de voedingsclaim SUIKERVRIJ, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij het kauwen van de kauwgom gedurende ten minste twintig minuten na het eten of drinken

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Kauwgom zonder suiker

Kauwgom zonder suiker draagt bij tot de vermindering van droge mond

De claim mag alleen worden gebruikt voor kauwgom die voldoet aan de gebruiksvoorwaarden voor de voedingsclaim SUIKERVRIJ, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij gebruik van de kauwgom telkens wanneer de mond droog aanvoelt.

 

2009; 7(9):1271

1240

Kauwgom zonder suiker met carbamide

Kauwgom zonder suiker met carbamide neutraliseert plaquezuren effectiever dan suikervrije kauwgom zonder carbamide

De claim mag alleen worden gebruikt voor kauwgom die voldoet aan de gebruiksvoorwaarden voor de voedingsclaim SUIKERVRIJ, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

Om de claim te dragen moet elk stuk kauwgom zonder suiker ten minste 20 mg carbamide bevatten. Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat de kauwgom gedurende ten minste twintig minuten na het eten of drinken moet worden gekauwd.

 

2011;9(4):2071

1153

Koolhydraat-electrolytoplossingen

Koolhydraat-electrolytoplossingen dragen bij tot de instandhouding van de uithoudingsprestaties tijdens langdurige uithoudingsinspanningen

Om de claim te dragen moeten koolhydraat-electrolytoplossingen 80-350 kcal/l uit koolhydraten bevatten en moet ten minste 75 % van de energie afkomstig zijn van koolhydraten die een hoge glycemische reactie tot stand brengen, zoals glucose, glucosepolymeren en sucrose. Bovendien moeten deze dranken tussen 20 mmol/l (460 mg/l) en 50 mmol/l (1 150 mg/l) natrium bevatten en een osmolaliteit tussen 200-330 mOsm/kg water hebben.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Koolhydraat-electrolytoplossingen

Koolhydraat-electrolytoplossingen vergroten de opname van water tijdens lichamelijke inspanningen

Om de claim te dragen moeten koolhydraat-electrolytoplossingen 80-350 kcal/l uit koolhydraten bevatten en moet ten minste 75 % van de energie afkomstig zijn van koolhydraten die een hoge glycemische reactie tot stand brengen, zoals glucose, glucosepolymeren en sucrose. Bovendien moeten deze dranken tussen 20 mmol/l (460 mg/l) en 50 mmol/l (1 150 mg/l) natrium bevatten en een osmolaliteit tussen 200-330 mOsm/kg water hebben.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Koper

Koper draagt bij tot de instandhouding van normale bindweefsels

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van koper zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Koper

Koper draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van koper zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Koper

Koper draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van koper zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Koper

Koper draagt bij tot een normale pigmentatie van het haar

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van koper zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Koper

Koper draagt bij tot een normaal ijzertransport in het lichaam

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van koper zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Koper

Koper draagt bij tot een normale pigmentatie van de huid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van koper zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Koper

Koper draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van koper zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Koper

Koper draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van koper zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

Lactase-enzym

Lactase-enzym verbetert de vertering van lactose bij personen die lactose moeilijk verteren

De claim mag alleen worden gebruikt voor voedingssupplementen met een minimumdosis van 4 500 FCC (Food Chemical Codex)-eenheden met instructies voor de doelpopulatie om het enzym te gebruiken bij elke lactosebevattende maaltijd.

Er moet aan de doelpopulatie ook informatie worden verstrekt dat de tolerantie voor lactose variabel is en dat zij advies moet inwinnen over de rol van deze stof in haar voeding.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Lactulose

Lactulose draagt bij tot een snellere darmpassage

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die 10 g lactulose per afzonderlijke gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen met één toediening van 10 g lactulose per dag.

 

2010;8(10):1806

807

Levende yoghurtculturen

Levende culturen in yoghurt of gefermenteerde melk verbeteren de lactosevertering van het product bij personen die lactose moeilijk verteren

Om de claim te dragen moet yoghurt of gefermenteerde melk ten minste 108 kolonievormende eenheden van levende startermicro-organismen (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus en Streptococcus thermophilus) per gram bevatten.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Levensmiddelen met een laag of verlaagd gehalte aan natrium

Vermindering van de consumptie van natrium draagt bij tot de instandhouding van de normale bloeddruk

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met ten minste een laag natrium/zoutgehalte zoals bedoeld in de claim NATRIUMARM/ZOUTARM of een verlaagd gehalte aan natrium/zout zoals bedoeld in de claim VERLAAGD GEHALTE AAN [NAAM VAN DE NUTRIËNT] zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Levensmiddelen met een laag of verlaagd gehalte aan verzadigde vetzuren

Vermindering van de consumptie van verzadigd vet draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met ten minste een laag gehalte aan verzadigde vetzuren, zoals bedoeld in de claim ARM AAN VERZADIGDE VETTEN of een verlaagd gehalte aan verzadigde vetzuren zoals bedoeld in de claim VERLAAGD GEHALTE AAN [NAAM VAN DE NUTRIËNT] zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Linolzuur

Linolzuur draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 1,5 g linolzuur per 100 g en per 100 kcal bevatten.

Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 10 g linolzuur

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing

De vervanging van één dagelijkse maaltijd van een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervangend product draagt bij tot het behoud van het gewicht na gewichtsverlies

Om de claim te dragen gebruiken moeten de levensmiddelen voldoen aan de in Richtlijn 96/8/EG vastgestelde specificaties voor levensmiddelen zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, onder b), van die richtlijn. Om het geclaimde effect te bereiken moet dagelijks één maaltijd door een maaltijdvervangend product worden vervangen.

 

2010; 8(2):1466

1418

Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing

De vervanging van twee dagelijkse maaltijden van een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervangend product draagt bij tot gewichtsverlies

Om de claim te dragen moeten de levensmiddelen voldoen aan de in Richtlijn 96/8/EG vastgestelde specificaties voor levensmiddelen zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, onder b), van die richtlijn. Om het geclaimde effect te bereiken moeten dagelijks twee maaltijden door een maaltijdvervangend product worden vervangen.

 

2010; 8(2):1466

1417

Magnesium

Magnesium draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

244

Magnesium

Magnesium draagt bij tot een elektrolytenbalans

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

238

Magnesium

Magnesium draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Magnesium

Magnesium draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

242

Magnesium

Magnesium draagt bij tot een normale werking van de spieren

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Magnesium

Magnesium draagt bij tot een normale eiwitsynthese

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

364

Magnesium

Magnesium draagt bij tot een normale psychologische functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Magnesium

Magnesium draagt bij tot de instandhouding van normale botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnesium

Magnesium draagt bij tot de instandhouding van normale tanden

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnesium

Magnesium speelt een rol in het celdelingsproces

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

365

Mangaan

Mangaan draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van mangaan zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 924/2006.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Mangaan

Mangaan draagt bij tot de instandhouding van normale botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van mangaan zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 924/2006.

 

2009; 7(9):1217

310

Mangaan

Mangaan draagt bij tot de normale vorming van bindweefsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van mangaan zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 924/2006.

 

2010;8(10):1808

404

Mangaan

Mangaan draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van mangaan zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 924/2006.

 

2009; 7(9):1217

309

Melatonine

Melatonine draagt bij tot de verlichting van subjectieve gevoelens van jetlag

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 0,5 mg melatonine per gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een minimale inname van 0,5 mg kort voor het slapengaan op de eerste reisdag en enkele dagen na de aankomst op de plaats van bestemming.

 

2010; 8(2):1467

1953

Melatonine

Melatonine draagt bij tot de vermindering van de tijd die nodig is om in slaap te vallen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die 1 mg melatonine per gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij de consumptie van 1 mg melatonine kort voor het slapengaan.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Molybdeen

Molybdeen draagt bij tot een normaal zwavelaminozuurmetabo-lisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van molybdeen zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus (rood gefermenteerde rijst)

Monacolin K uit rood gefermenteerde rijst draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 10 mg monacolin K uit rood gefermenteerde rijst. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 10 mg monacolin K uit rood gefermenteerde rijst.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Niacine

Niacine draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van niacine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacine

Niacine draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van niacine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niacine

Niacine draagt bij tot een normale psychologische functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van niacine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

55

Niacine

Niacine draagt bij tot de instandhouding van normale slijmvliezen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van niacine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacine

Niacine draagt bij tot de instandhouding van een normale huid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van niacine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacine

Niacine draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van niacine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

47

Oliezuur

De vervanging van verzadigde vetten in de voeding door onverzadigde vetten draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed. Oliezuur is een onverzadigd vet.

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren, zoals bedoeld in de claim RIJK AAN ONVERZADIGDE VETTEN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Pantotheenzuur

Pantotheenzuur draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van pantotheenzuur zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Pantotheenzuur

Pantotheenzuur draagt bij tot een normale synthese en een normaal metabolisme van steroïdhormonen, vitamine D en sommige neurotransmitters

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van pantotheenzuur zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

181

Pantotheenzuur

Pantotheenzuur draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van pantotheenzuur zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1758

63

Pantotheenzuur

Pantotheenzuur draagt bij tot normale mentale prestaties

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van pantotheenzuur zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Pectinen

Pectinen dragen bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 6 g pectinen. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 6 g pectinen.

Er moet een waarschuwing voor verstikking worden verstrekt voor mensen met slikmoeilijkheden of wanneer zij de stof met onvoldoende vloeistof innemen

advies over het innemen van de stof met veel water zodat ervoor wordt gezorgd dat de stof de maag bereikt.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pectinen

De consumptie van pectinen tijdens een maaltijd draagt bij tot de vermindering van de bloedglucosestijging na die maaltijd

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die 10 g pectinen per gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij de consumptie van 10 g pectinen als onderdeel van de maaltijd.

Er moet een waarschuwing voor verstikking worden verstrekt voor mensen met slikmoeilijkheden of wanneer zij de stof met onvoldoende vloeistof innemen

advies over het innemen van de stof met veel water zodat ervoor wordt gezorgd dat de stof de maag bereikt.

2010;8(10):1747

786

Plantensterolen en plantenstanolen

Plantensterolen/-stanolen dragen bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van ten minste 0,8 g plantensterolen/-stanolen.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Polyfenolen uit olijfolie

Polyfenolen uit olijfolie dragen bij tot de bescherming van bloedvetten tegen oxidatieve stress

De claim mag alleen worden gebruikt voor olijfolie die ten minste 5 mg hydroxytyrosol en derivaten daarvan (bv. oleuropeïnecomplex en tyrosol) per 20 g olijfolie bevat. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 20 g olijfolie.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Resistent zetmeel

De vervanging van verteerbaar zetmeel door resistent zetmeel in een maaltijd draagt bij tot de vermindering van de bloedglucosestijging na die maaltijd.

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen waarin verteerbaar zetmeel is vervangen door resistant zetmeel zodat het definitieve gehalte aan resistent zetmeel ten minste 14 % van het totale zetmeel bedraagt.

 

2011;9(4):2024

681

Riboflavine

(vitamine B2)

Riboflavine draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van riboflavine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavine

(vitamine B2)

Riboflavine draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van riboflavine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

213

Riboflavine

(vitamine B2)

Riboflavine draagt bij tot de instandhouding van normale slijmvliezen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van riboflavine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31

Riboflavine

(vitamine B2)

Riboflavine draagt bij tot de instandhouding van normale rode bloedcellen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van riboflavine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

40

Riboflavine

(vitamine B2)

Riboflavine draagt bij tot de instandhouding van een normale huid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van riboflavine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavine

(vitamine B2)

Riboflavine draagt bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van riboflavine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

39

Riboflavine

(vitamine B2)

Riboflavine draagt bij tot het normale metabolisme van ijzer

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van riboflavine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavine

(vitamine B2)

Riboflavine draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van riboflavine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

207

Riboflavine

(vitamine B2)

Riboflavine draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van riboflavine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

41

Roggevezels

Roggevezels dragen bij tot een normale darmfunctie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog gehalte aan die vezels, zoals bedoeld in de claim VEZELRIJK, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2011;9(6):2258

825

Seleen

Seleen draagt bij tot een normale spermatogenese

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van seleen zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

396

Seleen

Seleen draagt bij tot de instandhouding van normaal haar

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van seleen zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Seleen

Seleen draagt bij tot de instandhouding van normale nagels

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van seleen zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Seleen

Seleen draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van seleen zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Seleen

Seleen draagt bij tot de normale werking van de schildklier

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van seleen zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Seleen

Seleen draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van seleen zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Suikervervangers, d.w.z. intense zoetstoffen;

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, sucralose en polydextrose; D-tagatose en isomaltulose

De consumptie van levensmiddelen/dranken die <naam van suikervervanger> in plaats van suiker (1) bevatten, leidt tot een lagere bloedglucosestijging na de consumptie daarvan in vergelijking met suikerhoudende levensmiddelen/dranken

Om de claim te dragen moeten de suikers in levensmidelen of dranken worden vervangen door suikervervangers, d.w.z. intense zoetstoffen, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, sucralose en polydextrose of een combinatie daarvan, zodat de levensmiddelen of dranken hoeveelheden suikers bevatten die ten minste zijn verlaagd met de hoeveelheid zoals bedoeld in de claim VERLAAGD GEHALTE AAN (NAAM VAN DE NUTRIËNT), zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

D-tagatose en isomaltulose moeten gelijkwaardige hoeveelheden andere suikers vervangen in dezelfde verhouding als die vermeld in de claim VERLAAGD GEHALTE AAN (NAAM VAN DE NUTRIËNT), zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Suikervervangers, d.w.z. intense zoetstoffen;

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, sucralose en polydextrose; D-tagatose en isomaltulose

De consumptie van levensmiddelen/dranken die <naam van suikervervanger> in plaats van suiker (2) bevatten, draagt bij tot de instandhouding van de mineralisatie van de tanden

Om de claim te dragen moeten de suikers in levensmidelen of dranken (die de plaque-pH verlagen tot onder 5,7) worden vervangen door suikervervangers, d.w.z. intense zoetstoffen, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, sucralose en polydextrose of een combinatie daarvan, in zodanige hoeveelheden dat de consumptie van dergelijke levensmiddelen of dranken de plaque-pH niet tot onder 5,7 verlagen gedurende en tot 30 minuten na de consumptie ervan.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Tarwezemelenvezels

Tarwezemelenvezels dragen bij tot een snellere darmpassage

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog gehalte aan die vezels, zoals bedoeld in de claim VEZELRIJK, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van ten minste 10 g tarwezemelenvezels.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Tarwezemelenvezels

Tarwezemelenvezels dragen bij tot een vergroting van de fecale bulk

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog gehalte aan die vezels, zoals bedoeld in de claim VEZELRIJK, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1817

3066

Thiamine

Thiamine draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van thiamine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Thiamine

Thiamine draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van thiamine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Thiamine

Thiamine draagt bij tot een normale psychologische functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van thiamine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1755

205

Thiamine

Thiamine draagt bij tot de normale werking van het hart

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van thiamine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

20

Vitamine A

Vitamine A draagt bij tot een normaal metabolisme van ijzer

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine A zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

206

Vitamine A

Vitamine A draagt bij tot de instandhouding van normale slijmvliezen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine A zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

Vitamine A

Vitamine A draagt bij tot de instandhouding van een normale huid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine A zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

Vitamine A

Vitamine A draagt bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine A zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Vitamine A

Vitamine A draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine A zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

Vitamine A

Vitamine A speelt een rol in het celspecialisatieproces

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine A zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

14

Vitamine B12

Vitamine B12 draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B12 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

Vitamine B12

Vitamine B12 draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B12 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamine B12

Vitamine B12 draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B12 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Vitamine B12

Vitamine B12 draagt bij tot een normale psychologische functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B12 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamine B12

Vitamine B12 draagt bij tot een normale vorming van rode bloedcellen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B12 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

Vitamine B12

Vitamine B12 draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B12 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

107

Vitamine B12

Vitamine B12 draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B12 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

108

Vitamine B12

Vitamine B12 speelt een rol in het celdelingsproces

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B12 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot een normale cysteïnesynthese

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

4283

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

75, 214

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

66

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot een normaal metabolisme van eiwitten en glycogeen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot een normale psychologische functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

77

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot een normale vorming van rode bloedcellen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

68

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

78

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot de regulering van de hormonale activiteit

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

69

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de instandhouding van de normale werking van het immuunsysteem tijdens en na zware lichamelijke inspanning

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 200 mg vitamine C. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 200 mg naast de aanbevolen dagelijkse inname van vitamine C.

 

2009; 7(9):1226

144

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de bloedvaten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van het kraakbeen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van het tandvlees

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de huid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de tanden

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

133

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot een normale psychologische functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

140

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de regeneratie van de actieve vorm van vitamine E

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

202

Vitamine C

Vitamine C verhoogt de ijzeropname

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Vitamine D

Vitamine D draagt bij tot de normale opname/het normale gebruik van calcium en fosfor

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine D zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

Vitamine D

Vitamine D draagt bij tot normale calciumgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine D zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

Vitamine D

Vitamine D draagt bij tot de instandhouding van normale botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine D zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

Vitamine D

Vitamine D draagt bij tot de instandhouding van normale werking van de spieren

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine D zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

155

Vitamine D

Vitamine D draagt bij tot de instandhouding van normale tanden

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine D zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

Vitamine D

Vitamine D draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine D zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

Vitamine D

Vitamine D speelt een rol in het celdelingsproces

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine D zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

153

Vitamine E

Vitamine E draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine E zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Vitamine K

Vitamine K draagt bij tot een normale bloedstolling

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine K zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

Vitamine K

Vitamine K draagt bij tot de instandhouding van normale botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine K zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Vlees of vis

Vlees of vis draagt bij tot de verbetering van de ijzeropname, wanneer het vlees of de vis gegeten wordt met andere levensmiddelen die ijzer bevatten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 50 g vlees of vis per afzonderlijke gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij de consumptie van 50 g vlees of vis tezamen met levensmiddelen die non-haemijzer bevatten.

 

2011;9(4):2040

1223

Walnoten

Walnoten dragen bij tot de verbetering van de elasticiteit van de bloedvaten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 30 g walnoten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 30 g walnoten.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Water

Water draagt bij tot de instandhouding van de normale fysische en cognitieve functies

Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat om het geclaimde effect te verkrijgen per dag ten minste 2,0 l water, uit alle bronnen, moet worden geconsumeerd.

De claim mag alleen worden gebruikt voor water dat voldoet aan de Richtlijnen 2009/54/EG en/of 98/83/EG

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Water

Water draagt bij tot de instandhouding van de normale regeling van de lichaamstemperatuur

Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat om het geclaimde effect te verkrijgen per dag ten minste 2,0 l water, uit alle bronnen, moet worden geconsumeerd.

De claim mag alleen worden gebruikt voor water dat voldoet aan de Richtlijnen 2009/54/EG en/of 98/83/EG

2011;9(4):2075

1208

Zink

Zink draagt bij tot een normaal zuur-basemetabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

360

Zink

Zink draagt bij tot een normaal koolhydraatmetabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

382

Zink

Zink draagt bij tot een normale cognitieve functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

296

Zink

Zink draagt bij tot een normale DNA-synthese

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Zink

Zink draagt bij tot een normale vruchtbaarheid en voortplanting

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Zink

Zink draagt bij tot een normaal metabolisme van macronutriënten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

2890

Zink

Zink draagt bij tot een normaal metabolisme van vetzuren

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

302

Zink

Zink draagt bij tot een normaal metabolisme van vitamine A

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zink

Zink draagt bij tot een normale eiwitsynthese

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Zink

Zink draagt bij tot de instandhouding van normale botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Zink

Zink draagt bij tot de instandhouding van normaal haar

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zink

Zink draagt bij tot de instandhouding van normale nagels

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zink

Zink draagt bij tot de instandhouding van een normale huid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293

Zink

Zink draagt bij tot de instandhouding van normale testosterongehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

301

Zink

Zink draagt bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zink

Zink draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Zink

Zink draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Zink

Zink speelt een rol in het celdelingsproces

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759


(1)  of „andere suikers” voor D-tagatose en isomaltulose

(2)  of „andere suikers” voor D-tagatose en isomaltulose


25.5.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 136/41


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 433/2012 VAN DE COMMISSIE

van 23 mei 2012

houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1236/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1236/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2791/1999 van de Raad (1), en met name artikel 4, lid 5, artikel 5, lid 2, artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 3, artikel 11, artikel 12, lid 2, artikel 16, lid 2, artikel 18, leden 3 en 4, artikel 19, artikel 20, lid 9, artikel 24, lid 4, artikel 27, lid 1, en artikel 45, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1236/2010 voorziet in specifieke maatregelen voor de controle van de visserijactiviteiten van de Unie in het gebied dat onder de Visserijcommissie voor het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan (NEAFC) valt, en vormt een aanvulling op de controlemaatregelen die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (2). Voor Verordening (EU) nr. 1236/2010 moeten uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld. In de bijlagen bij tal van door NEAFC aangenomen aanbevelingen tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling („de regeling”) voor vissersvaartuigen die actief zijn in de wateren van het verdragsgebied buiten de wateren welke onder de visserijjurisdictie van de verdragsluitende partijen vallen, zijn de formaten voor de mededeling van gegevens en modellen voor bepaalde inspectiemiddelen vastgesteld; daarom dienen die bijlagen in Unierecht te worden omgezet.

(2)

Aangezien bij Verordening (EU) nr. 1236/2010 een nieuwe controle- en handhavingsregeling is vastgesteld, moet Verordening (EG) nr. 1085/2000 van de Commissie van 15 mei 2000 tot vaststelling van bepaalde voorwaarden voor de toepassing van de controlemaatregelen voor het gebied waarop het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan van toepassing is (3) worden ingetrokken en bij de onderhavige verordening worden vervangen.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a)   „positiebericht”: de melding van de positie van een vaartuig die door de satellietvolgapparatuur van het vaartuig automatisch wordt meegedeeld aan het visserijcontrolecentrum van de vlaglidstaat;

b)   „positieverslag”: de door de kapitein van een vaartuig uitgevoerde rapportage als bedoeld in artikel 25 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie (4);

c)   „CVR-nummer”: het identificatienummer van het vaartuig in het communautaire vlootregister als bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 26/2004 van de Commissie (5).

Artikel 2

Contactpunten

1.   De lidstaten zenden de gegevens van de in artikel 4, leden 3 en 4, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde contactpunten in computerleesbare vorm toe aan de NEAFC-secretaris en aan het Europees Bureau voor Visserijcontrole („het Bureau”).

2.   De lidstaten maken de in lid 1 bedoelde gegevens bekend op het beveiligde deel van hun website, dat is gecreëerd krachtens de artikelen 114 en 116 van Verordening (EU) nr. 1224/2009.

HOOFDSTUK II

CONTROLEMAATREGELEN

Artikel 3

Deelneming van de Unie

1.   Op de in artikel 5, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde lijst staan de vaartuigen vermeld die gemachtigd zijn om te vissen op een of meer gereglementeerde bestanden, uitgesplitst naar soort.

Indien van toepassing wordt in de lijst het CVR-nummer vermeld dat aan elk vaartuig is toegekend.

2.   De lidstaten stellen de Commissie onverwijld via elektronische weg in kennis van vaartuigen waarvan de machtiging om in het gereglementeerde gebied te vissen is ingetrokken of geschorst.

Artikel 4

Registratie van de vangsten

1.   Naast de in artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 vermelde informatie bevat het in artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde visserijlogboek ook de in bijlage I, deel A, bij de onderhavige verordening bedoelde gegevens.

2.   Het in artikel 8, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde productielogboek wordt opgesteld overeenkomstig bijlage I, deel B, bij de onderhavige verordening.

3.   Het in artikel 8, leden 2 en 3 bedoelde opslagschema wordt opgesteld overeenkomstig bijlage I, deel C, bij de onderhavige verordening.

4.   De voor de soorten te gebruiken codes zijn die welke door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) zijn vastgesteld, als vermeld in bijlage II bij de onderhavige verordening.

Artikel 5

Melding van de vangsten van gereglementeerde bestanden en mededeling van de positie

Voor de transmissies aan de NEAFC-secretaris krachtens de artikelen 9 en 11 van Verordening (EU) nr. 1236/2010 gebruiken de lidstaten het formaat en de specificaties die zijn vastgesteld in bijlage III bij de onderhavige verordening.

Artikel 6

Melding van de totale vangsten

Voor de melding van gegevens krachtens artikel 10, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 maken de lidstaten gebruik van het XML-formaat.

HOOFDSTUK III

INSPECTIES

Artikel 7

Aangewezen orgaan

Het Bureau wordt aangewezen om:

a)

de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde toezichts- en inspectieactiviteiten te coördineren;

b)

de in artikel 18, lid 2, artikel 19, lid 1, en artikel 20, lid 9, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde kennisgevingen te ontvangen, te verzenden en door te sturen;

c)

de gegevens bij te houden als bedoeld in artikel 18, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1236/2010.

Artikel 8

Identificate van de inspecteurs en de inspectiemiddelen

1.   Het speciale identiteitsdocument als bedoeld in artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 stemt overeen met het model in bijlage IV, deel A, bij de onderhavige verordening.

2.   Het speciale inspectieteken als bedoeld in artikel 18, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 stemt overeen met het model in bijlage IV, deel B, bij de onderhavige verordening.

Artikel 9

Inspectieactiviteiten

De lidstaten zenden het Bureau de in artikel 18, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde gegevens over de datum en het uur van het begin en het einde van de activiteiten van de inspectievaartuigen en -vliegtuigen toe aan de hand van het formulier van bijlage V bij de onderhavige verordening.

Artikel 10

Toezichtprocedure

1.   De in artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde waarnemingsverslagen worden toegezonden aan de hand van het formulier van bijlage VI, deel A, bij de onderhavige verordening.

2.   De in artikel 19, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde toezichtsverslagen worden opgesteld aan de hand van het formulier van bijlage VI, deel B, bij de onderhavige verordening.

Artikel 11

Inspectieverslagen

De in artikel 20, lid 9, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde inspectieverslagen worden opgesteld in het in bijlage VII bij de onderhavige verordening aangegeven formaat.

HOOFDSTUK IV

HAVENSTAATCONTROLE

Artikel 12

Voorafgaande melding van het binnenvaren van een haven

De in artikel 24 van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde voorafgaande melding wordt gedaan aan de hand van het havenstaatcontroleformulier (PSC-formulier) van bijlage VIII bij de onderhavige verordening, waarvan deel A als volgt naar behoren wordt ingevuld:

a)

als het vissersvaartuig zijn eigen vangst aanvoert, wordt formulier PSC 1 gebruikt;

b)

als het vissersvaartuig overladingsactiviteiten verricht, wordt formulier PSC 2 gebruikt. In dergelijke gevallen wordt voor elk overladend vaartuig een afzonderlijk formulier gebruikt.

Artikel 13

Behandeling van de voorafgaande melding

Voor het terugsturen van een afschrift van de voorafgaande melding overeenkomstig artikel 25 van Verordening (EU) nr. 1236/2010 gebruikt de vlaglidstaat het in bijlage VIII bij de onderhavige verordening opgenomen PSC-formulier, waarvan deel B naar behoren wordt ingevuld.

Artikel 14

Haveninspectieverslagen

De in artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde inspectieverslagen worden aan de hand van het in bijlage IX bij de onderhavige verordening opgenomen formulier opgesteld en aan de NEAFC-secretaris toegezonden, met kopie aan de Commissie.

HOOFDSTUK V

INBREUKEN

Artikel 15

Aangewezen orgaan

Het Bureau wordt aangewezen om de in de artikelen 29, 30, 32, 33, 34, 36 en 43 van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde gegevens te ontvangen, te verzenden en door te sturen.

HOOFDSTUK VI

GEGEVENS

AFDELING 1

Mededeling van gegevens

Artikel 16

Mededeling aan de NEAFC-secretaris

De in artikel 12, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde formaten en protocollen voor gegevensuitwisseling die moeten worden gebruikt voor de toezending van verslagen en informatie aan de NEAFC-secretaris, zijn in overeenstemming met de voorschriften van bijlage X bij de onderhavige verordening; de bijbehorende codes die in de mededelingen aan de NEAFC-secretaris moeten worden gebruikt, zijn opgenomen in bijlage XI bij de onderhavige verordening.

AFDELING 2

Beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens

Artikel 17

Gemeenschappelijke bepalingen inzake beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens

1.   In deze afdeling worden, met het oog op de toepassing van artikel 45 van Verordening (EU) nr. 1236/2010, de uitvoeringsbepalingen inzake vertrouwelijkheid vastgesteld. Deze afdeling is van toepassing op alle in de onderhavige verordening bedoelde elektronische verslagen en berichten, behalve op de in artikel 6 van de onderhavige verordening bedoelde melding van de totale vangsten.

2.   Zo nodig rectificeren of wissen de lidstaten op verzoek van de NEAFC-secretaris de elektronische verslagen of berichten die niet zijn behandeld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1236/2010 of de onderhavige verordening.

3.   De elektronische verslagen en berichten mogen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die zijn omschreven in de bij Verordening (EU) nr. 1236/2010 vastgestelde regeling.

Artikel 18

Inspectiegegevens

1.   Lidstaten die een inspectie uitvoeren, mogen de door de NEAFC-secretaris toegezonden elektronische verslagen en berichten bewaren en opslaan tot uiterlijk 24 uur nadat het vaartuig waarop die gegevens betrekking hebben het gereglementeerde gebied heeft verlaten, zonder het opnieuw te zijn binnengevaren. Er wordt ervan uitgegaan dat het vaartuig is vertrokken zes uur nadat het zijn voornemen om het gereglementeerde gebied te verlaten heeft gemeld.

2.   Lidstaten die een inspectie uitvoeren, garanderen de beveiligde behandeling van de elektronische verslagen en berichten op hun respectieve gegevensverwerkingssystemen, met name wanneer de behandeling verzending via een netwerk vereist.

3.   De lidstaten nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om de elektronische verslagen en berichten te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, ongewild verlies, wijziging, ongeoorloofde verspreiding of raadpleging en tegen elke vorm van inadequate behandeling.

4.   Lidstaten die een inspectie uitvoeren, stellen de elektronische verslagen en berichten voor inspectiedoeleinden uitsluitend ter beschikking van inspecteurs die voor de uitvoering van de bij Verordening (EU) nr. 1236/2010 vastgestelde regeling zijn aangewezen.

Artikel 19

Gegevensverwerkingssystemen

1.   De door de lidstaten, de Commissie en het Bureau gebruikte gegevensverwerkingssystemen zijn in overeenstemming met de minimale beveiligingsvoorschriften van bijlage XII, deel A.

2.   Het hoofdcomputersysteem van de lidstaten voldoet aan de in bijlage XII, deel B, bepaalde criteria.

3.   Voor de mededeling van gegevens in het kader van de bij Verordening (EU) nr. 1236/2010 vastgestelde regeling wordt gebruik gemaakt van het https-protocol. Voor die mededeling worden adequate coderingsprotocollen gebruikt om de vertrouwelijkheid en de authenticiteit van de gegevens te garanderen.

4.   De toegang tot de gegevens wordt beperkt door middel van een soepel systeem voor identificatie van de gebruiker en voor toegang door middel van een wachtwoord. Elke gebruiker heeft slechts toegang tot de gegevens die hij voor de uitvoering van zijn taak nodig heeft.

5.   De technische normen voor elektronische gegevensuitwisseling tussen de lidstaten, de Commissie en het Bureau mogen in overleg met de lidstaten, de Commissie en het Bureau worden vastgesteld.

HOOFDSTUK VII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 20

Intrekking

Verordening (EG) nr. 1085/2000 wordt ingetrokken.

Artikel 21

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 mei 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 348 van 31.12.2010, blz. 17.

(2)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.

(3)  PB L 128 van 29.2.2000, blz. 1.

(4)  PB L 112 van 30.4.2011, blz. 1.

(5)  PB L 5 van 9.1.2004, blz. 25.


BIJLAGE I

VANGSTREGISTRATIE

A.   Noteringen in het logboek

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/Facultatief (O)

Opmerkingen

Informatie over het binnenvaren van het gereglementeerde gebied

Datum

DA

M

Activiteitsgegeven; datum van het binnenvaren van het gereglementeerde gebied

Tijdstip van binnenvaren

TI

M

Activiteitsgegeven; tijdstip van het binnenvaren van het gereglementeerde gebied

Positie

 

 

Activiteitsgegeven; positie bij het binnenvaren van het gereglementeerde gebied

Breedtegraad

LA

M

positie op het tijdstip van binnenvaren

Lengtegraad

LO

M

positie op het tijdstip van binnenvaren

Hoeveelheid aan boord

OB

 

Activiteitsgegeven; aan boord gehouden hoeveelheid per soort

Soortnaam (1)

 

M

FAO-soortencode voor de in bijlage II vermelde soorten

Hoeveelheid (1)

 

M

Levend gewicht in kilogram

Vangsten per trek of per visserijactiviteit

Positie waar de visserij plaatsvindt

 

 

Activiteitsgegeven; positie

Breedtegraad

LA

M (2)

Positie waar de visserijactiviteit begint

Lengtegraad

LO

M (2)

Positie waar de visserijactiviteit begint

Tijdstip

TI

M (2)

Activiteitsgegeven; tijdstip waarop de visserijactiviteit begint

Vangst

CA

 

Activiteitsgegeven; aan boord gehouden vangst, per visserijactiviteit en per soort

Soort (1)

 

M (2)

FAO-soortencode voor de in bijlage II vermelde soorten

Hoeveelheid (1)

 

M (2)

Levend gewicht in kilogram

Diepte waarop wordt gevist

FD

M (3)

Afstand tussen het wateroppervlak en het laagst gelegen onderdeel van het vistuig (in meter)

Gegevens per dag

Totaal aantal trekken/visserijactiviteiten per dag

FO

M (4)

Activiteitsgegeven; aantal visserijactiviteiten per 24 uur

Teruggegooide vangst

RJ

 

Activiteitsgegeven; gevangen en teruggegooide hoeveelheid per soort

Soort

 

M

FAO-soortencode

Hoeveelheid

 

M

Levend gewicht in kilogram

Cumulatieve vangst

CC

 

Activiteitsgegeven; geraamde cumulatieve vangst per soort vanaf het binnenvaren van het gereglementeerde gebied

Soort (1)

 

M

FAO-soortencode voor de in bijlage II vermelde soorten

Hoeveelheid (1)

 

M

Levend gewicht in kilogram

Informatie over overladingen

Datum

DA

M

Activiteitsgegeven; datum/data van overlading

Overladingen

KG

 

Activiteitsgegeven; hoeveelheid per soort die in het gereglementeerde gebied aan boord is genomen of op een ander schip is overgeladen

Soort (1)

 

M

FAO-soortencode voor de in bijlage II vermelde soorten

Hoeveelheid (1)

 

M

Levend gewicht in kilogram

Overgeladen naar

TT

M

Vaartuigregistratiegegeven; radioroepnaam van het ontvangende vaartuig

Overgeladen van

TF

M

Vaartuigregistratiegegeven; radioroepnaam van het overladende vaartuig

Informatie over verzending van verslagen

Datum

DA

M

Berichtgegeven; datum van verzending van een verslag

Tijdstip

TI

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending van een verslag (UTC)

Wijze van verzending

TU

M (4)

Berichtgegeven; naam van het radiostation dat voor de verzending van het verslag is gebruikt

Soort verslag

TM

M

Berichtgegeven

Informatie over het buitenvaren uit het gereglementeerde gebied

Tijdstip

TI

M

Activiteitsgegeven; tijdstip van het buitenvaren (UCT)

Datum

DA

M

Activiteitsgegeven; datum van het buitenvaren

Positie

 

 

Activiteitsgegeven; positie bij het buitenvaren van het gereglementeerde gebied

Breedtegraad

LA

M

positie bij het buitenvaren

Lengtegraad

LO

M

positie bij het buitenvaren

Cumulatieve vangst aan boord

OB

 

Activiteitsgegeven; cumulatieve vangst die zich aan boord bevindt, per soort

Soort (1)

 

M

FAO-soortencode voor de in bijlage II vermelde soorten

Hoeveelheid (1)

 

M

Levend gewicht in kilogram

Naam en handtekening van de kapitein

MA

M

 

B.   Noteringen in het productielogboek

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/Facultatief (O)

Opmerkingen

1.   Identiteit van het vaartuig  (5)

Radioroepnaam

RC

M

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam

Naam van het vaartuig

NA

O

Vaartuigregistratiegegeven; naam van het vaartuig

Intern referentienummer van de verdragsluitende partij

IR

O

Vaartuigregistratiegegeven; uniek nummer van het vaartuig van de verdragsluitende partij, uitgedrukt als drieletterlandencode van de vlagstaat gevolgd door een nummer

Extern registratienummer van het vaartuig

XR

O

Vaartuigregistratiegegeven; kenteken op de romp van het vaartuig of, bij gebrek daaraan, het IMO-nummer

2.   Productiegegevens

Datum

DA

M

Activiteitsgegeven; productiedatum

Geproduceerde hoeveelheid

QP

 

Activiteitsgegeven; geproduceerde hoeveelheid, per soort en per dag

Vissoort

 

M

FAO-soortencode

Hoeveelheid

 

M

Totaal productgewicht in kilogram

Aanbiedingsvorm van de producten

 

M

Code voor de aanbiedingsvorm van de producten (bijlage XI, deel E)

Hoeveelheid

 

M

Productgewicht in kilogram

Code voor de aanbiedingsvorm van de producten en productgewicht: gebruik zoveel paren als nodig om alle producten te omvatten

Cumulatieve productie van de periode

AP

 

Activiteitsgegeven; totale hoeveelheid die is geproduceerd sinds het binnenvaren van het gereglementeerde gebied, per soort

Vissoort

 

M

FAO-soortencode

Hoeveelheid

 

M

Totaal productgewicht in kilogram

Aanbiedingsvorm van de producten

 

M

Code voor de aanbiedingsvorm van de producten (bijlage XI, deel E)

Hoeveelheid

 

M

Productgewicht in kilogram

Code voor de aanbiedingsvorm van de producten en productgewicht: gebruik zoveel paren als nodig om alle producten te omvatten

3.   Informatie op de verpakking

Vissoort

SN

O

Activiteitsgegeven; FAO-soortencode

Productcode

PR

O

Activiteitsgegeven; productcode (bijlage XI, deel E)

Type verpakking

TY

O

Activiteitsgegeven; soort verpakking (bijlage XI, deel F)

Gewicht per eenheid

NE

O

Activiteitsgegeven; nettoproductgewicht in kilogram

Aantal eenheden

NU

O

Activiteitsgegeven; aantal verpakte eenheden

4.

Naam en adres van de kapitein

MA

M

 

C.   Opslagschema

1.

De verwerkte vangsten moeten zo worden opgeslagen en gemarkeerd dat dezelfde soorten, productcategorieën en hoeveelheden die op verschillende plaatsen in het ruim zijn opgeslagen, kunnen worden geïdentificeerd.

2.

Het opslagschema moet vermelden waar in het ruim de producten zijn opgeslagen en om welke hoeveelheden het gaat, uitgedrukt in kg.

3.

Het opslagschema moet dagelijks worden bijgewerkt voor de vorige dag, die begint om 00.00 uur (UTC) en eindigt om 24.00 uur (UTC).


(1)  Elke soort waarvan meer dan 50 kg is gevangen, moet worden geregistreerd.

(2)  De lidstaten moeten erop toezien dat hun vissersvaartuigen deze gegevens hetzij dagelijks, hetzij per trek of visserijactiviteit, of beide, registreren.

(3)  Verplicht wanneer vereist op grond van specifieke beheersmaatregelen.

(4)  Alleen verplicht bij gebruik van een radiostation.

(5)  Naast de radioroepnaam moet verplicht nog één element ter identificatie van het vaartuig worden opgegeven.


BIJLAGE II

SOORTENLIJST

FAO-

drielettercode

Gangbare naam

Wetenschappelijke naam

ALF

Beryciden

Beryx spp.

ALC

Glijkop

Alepocephalus bairdii

ANT

Blauwe diepzeekabeljauw

Antimora rostrata

API

IJslandse hondshaai

Apristuris spp.

ARG

Zilversmelten

Argentina spp.

BLI

Blauwe leng

Molva dypterygia

BRF

Blauwkeeltje

Helicolenus dactylopterus

BSF

Zwarte haarstaartvis

Aphanopus carbo

BSH

Blauwe haai

Prionace glauca

BSK

Reuzenhaai

Cetorhinus maximus

BSS

Zeebaars

Dicentrarchus labrax

CAP

Lodde

Mallotus villosus

CAS

Gevlekte zeewolf

Anarhichas minor

CAT

Zeewolf

Anarhichas spp.

CFB

Doornhaai

Centroscyllium fabricii

CMO

Draakvis

Chimaera monstrosa

COD

Kabeljauw

Gadus morhua

COE

Congeraal

Conger conger

CYO

Portugese hondshaai

Centroscymnus coelolepis

CYH

Grootoogdraakvis

Hydrolagus mirabilis

CYP

Langsnuitdoornhaai

Centroscymnus crepidater

DCA

Spitssnuitsnavelhaai

Deania calceus

ELP

Puitaal

Lycods esmarkii

EPI

Zwarte kardinaalvis

Epigonus telescopus

FOR

Middellandse-Zeegaffelkabeljauw

Phycis phycis

GAM

Muiskathaai

Galeus murinus

GHL

Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot

Reinhardtius hippoglossoides

GFB

Gaffelkabeljauw

Phycis blennoides

GSK

Groenlandse haai

Somniosus microcephalus

GUP

Ruwe doornhaai

Centrophorus granulosus

GUQ

Donkere doornhaai

Centrophorus squamosus

HAD

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

HAL

Heilbot

Hippoglossus hippoglossus

HER

Haring

Clupea harengus

HOM

Gewone horsmakreel

Trachurus trachurus

HPR

Middellandse-Zeeslijmkop

Hoplostethus mediterraneus

HXC

Franjehaai

Chlamydoselachus anguineus

JAD

Noorse rog

Raja nidarosiensus

KCD

Koningskrab

Paralithodes camtschaticus

KEF

Rode diepzeekrab

Chacon (Geyron) affinis

LIN

Leng

Molva molva

LUM

Snotdolf

Cyclopterus lumpus

MAC

Makreel

Scomber scombrus

MOR

Diepzeeschelvissen

Moridae

ORY

Atlantische slijmkop

Hoplosthethus atlanticus

OXN

Grootvindoornhaai

Oxynotus paradoxus

PHO

Risso’s gladkopvis

Alepocephalus rostratus

PLA

Amerikaanse schol

Hippoglossoides platessoides

PLE

Schol

Pleuronectes platessa

POC

Arctische kabeljauw

Boreogadus saida

POK

Zwarte koolvis

Pollachius virens

PRA

Noordse garnaal

Pandalus borealis

REB

Diepzeeroodbaars

Sebastes mentella

RED

Roodbaars (niet nader bepaald)

Sebastes spp.

REG

Kleine roodbaars

Sebastes marinus

RHG

Noordelijke grenadiervis

Macrourus berglax

RIB

Mora moro

Mora moro

RNG

Grenadiervis

Coryphaenoides rupestris

SBL

Stompsnuitzeskieuwshaai

Hexanchus griseus

SBR

Zeebrasem

Pagellus bogaraveo

SCK

Zwarte haai

Dalatias licha

SFS

Zilverbandvis

Lepidopus caudatus

SHL

Grote lantaarnhaai

Etmopterus princeps

SHL

Zwarte doornhaai

Etmopterus spinax

SHO

Spaanse hondshaai

Galeus melastomus

RCT

Atlantische speersnuitdraakvis

Rhinochimaera atlantica

RJG

Arctische rog

Raja hyperborea

RJY

Fylla’s rog

Raja fyllae

SFV

Kleine roodbaars

Sebastes viviparus

SKA

Roggen

Raja spp.

SKH

Haaien

Selachimorpha

SYR

Mestandijshaai

Scymnodon ringens

TJX

Spiny (Deep-sea) scorpionfish

Trachyscorpia cristulata

USK

Torsk

Brosme brosme

WHB

Blauwe wijting

Micromesistius poutassou

WRF

Atlantische wrakbaars

Polyprion americanus


BIJLAGE III

MELDING VAN VANGSTEN, OVERLADINGEN EN POSITIES

1)   Verslag over de vangst bij het binnenvaren (“CATCH ON ENTRY REPORT”)

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Volgnummer

SQ

M

Berichtgegeven; volgnummer van het bericht in het lopende jaar

Type bericht

TM

M

Berichtgegeven; berichttype, “COE” voor verslag over de vangst bij het binnenvaren

Radioroepnaam

RC

M

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam van het vaartuig

Nummer visreis

TN

O

Activiteitsgegeven; volgnummer van de visreis in het lopende jaar

Naam vaartuig

NA

O

Vaartuigregistratiegegeven; naam van het vaartuig

Nummer in het communautair vlootregister (CVR)

IR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het unieke nummer van het vaartuig van de verdragsluitende partij, uitgedrukt als de drieletterige ISO-code van de lidstaat gevolgd door een identificatiereeks (negen karakters)

Extern registratienummer

XR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het op de zijkant van het vaartuig aangebrachte nummer of, bij gebrek daaraan, het IMO-nummer

Breedtegraad

LA

M

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Lengtegraad

LO

M

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Hoeveelheid aan boord

OB

 

Activiteitsgegeven; hoeveelheid per soort aan boord, zo nodig in paren

soort

 

M

FAO-soortencode

levend gewicht

 

M

Levend gewicht in kilogram, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 kg

Datum

DA

M

Berichtgegeven; datum van verzending

Tijdstip

TI

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft het einde van de record aan


2)   Vangstverslag (“CATCH REPORT”)

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/ Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Volgnummer

SQ

M

Berichtgegeven; volgnummer van het bericht in het lopende jaar

Type bericht

TM

M

Berichtgegeven; berichttype, “CAT” voor vangstverslag

Radioroepnaam

RC

M

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam van het vaartuig

Nummer visreis

TN

O

Activiteitsgegeven; volgnummer van de visreis in het lopende jaar

Naam vaartuig

NA

O

Vaartuigregistratiegegeven; naam van het vaartuig

Nummer in het communautair vlootregister (CVR)

IR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het unieke nummer van het vaartuig van de verdragsluitende partij, uitgedrukt als de drieletterige ISO-code van de lidstaat gevolgd door een identificatiereeks (negen karakters)

Extern registratienummer

XR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het op de zijkant van het vaartuig aangebrachte nummer of, bij gebrek daaraan, het IMO-nummer

Breedtegraad

LA

M (1)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Lengtegraad

LO

M (1)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Weekvangsten

CA

 

Activiteitsgegeven; cumulatieve vangst per soort die aan boord is gehouden, hetzij sinds het begin van de visserijactiviteit in het gereglementeerde gebied (2), hetzij sinds het laatste vangstverslag, zo nodig in paren.

soort

 

M

FAO-soortencode

levend gewicht

 

M

Levend gewicht in kilogram, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 kg

Aantal visdagen

DF

M

Activiteitsgegeven; aantal dagen dat in het gereglementeerde gebied is gevist sinds met het vissen is begonnen of sinds het laatste vangstverslag

Datum

DA

M

Berichtgegeven; datum van verzending

Tijdstip

TI

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft het einde van de record aan


3)   Verslag over de vangst bij het buitenvaren (“CATCH ON EXIT REPORT”)

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Volgnummer

SQ

M

Berichtgegeven; volgnummer van het bericht in het lopende jaar

Type bericht

TM

M

Berichtgegeven; “COX” voor het verslag over de vangst bij het buitenvaren

Radioroepnaam

RC

M

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam van het vaartuig

Nummer visreis

TN

O

Activiteitsgegeven; volgnummer van de visreis in het lopende jaar

Naam vaartuig

NA

O

Vaartuigregistratiegegeven; naam van het vaartuig

Nummer in het communautair vlootregister (CVR)

IR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het unieke nummer van het vaartuig van de verdragsluitende partij, uitgedrukt als de drieletterige ISO-code van de lidstaat gevolgd door een identificatiereeks (negen karakters)

Extern registratienummer

XR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het op de zijkant van het vaartuig aangebrachte nummer of, bij gebrek daaraan, het IMO-nummer

Breedtegraad

LA

M (3)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Lengtegraad

LO

M (3)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Weekvangsten

CA

 

Activiteitsgegeven; cumulatieve vangst per soort die aan boord is gehouden, hetzij sinds het begin van de visserijactiviteit in het gereglementeerde gebied (4), hetzij sinds het laatste vangstverslag, zo nodig in paren.

soort

 

M

FAO-soortencode

levend gewicht

 

M

Levend gewicht in kilogram, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 kg

Aantal visdagen

DF

M

Activiteitsgegeven; aantal dagen dat in het gereglementeerde gebied is gevist sinds met het vissen is begonnen of sinds het laatste vangstverslag

Datum

DA

M

Berichtgegeven; datum van verzending

Tijdstip

TI

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending

Einde van de record

ER

M

Systeemgegeven; geeft het einde van de record aan


4)   Overladingsverslag (“TRANSHIPMENT REPORT”)

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Volgnummer

SQ

M

Berichtgegeven; volgnummer van het bericht in het lopende jaar

Type bericht

TM

M

Berichtgegeven; berichttype, “TRA” voor het overladingsverslag

Radioroepnaam

RC

M

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam van het vaartuig

Nummer visreis

TN

O

Activiteitsgegeven; volgnummer van de visreis in het lopende jaar

Naam vaartuig

NA

O

Vaartuigregistratiegegeven; naam van het vaartuig

Nummer in het communautair vlootregister (CVR)

IR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het unieke nummer van het vaartuig van de verdragsluitende partij, uitgedrukt als de drieletterige ISO-code van de lidstaat gevolgd door een identificatiereeks (negen karakters)

Extern registratienummer

XR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het op de zijkant van het vaartuig aangebrachte nummer of, bij gebrek daaraan, het IMO-nummer

Geladen of geloste hoeveelheid

KG

 

In het gereglementeerde gebied geladen en geloste hoeveelheid per soort, zo nodig in paren

soort

 

M

FAO-soortencode

levend gewicht

 

M

Levend gewicht in kilogram, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 kg

Overgeladen naar

TT

M (5)

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam van het ontvangende vaartuig

Overgeladen van

TF

M (5)

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam van het overladende vaartuig

Breedtegraad

LA

M (6)

Activiteitsgegeven; geraamde breedtegraad waar de kapitein voornemens is de overlading te verrichten

Lengtegraad

LO

M (6)

Activiteitsgegeven; geraamde lengtegraad waar de kapitein voornemens is de overlading te verrichten

Geplande datum

PD

M (6)

Activiteitsgegeven; geplande UTC-datum waarop de kapitein voornemens is de overlading te verrichten (JJJJMMDD)

Gepland tijdstip

PT

M (6)

Activiteitsgegeven; gepland UTC-tijdstip waarop de kapitein voornemens is de overlading te verrichten (UUMM)

Datum

DA

M

Berichtgegeven; datum van verzending

Tijdstip

TI

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft het einde van de record aan


5)   Positieverslag / positiebericht

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Volgnummer

SQ

M (7)

Berichtgegeven; volgnummer van het bericht in het lopende jaar

Type bericht

TM (8)

M

Berichtgegeven; berichttype, “POS” voor positieverslag/positiebericht; dit gegeven moet worden meegedeeld via VMS of, als de satellietvolgapparatuur van een vaartuig defect is, via andere middelen

Radioroepnaam

RC

M

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam van het vaartuig

Nummer visreis

TN

O

Activiteitsgegeven; volgnummer van de visreis in het lopende jaar

Naam vaartuig

NA

O

Vaartuigregistratiegegeven; naam van het vaartuig

Nummer in het communautair vlootregister (CVR)

IR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het unieke nummer van het vaartuig van de verdragsluitende partij, uitgedrukt als de drieletterige ISO-code van de lidstaat gevolgd door een identificatiereeks (negen karakters).

Extern registratienummer

XR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het op de zijkant van het vaartuig aangebrachte nummer of, bij gebrek daaraan, het IMO-nummer

Breedtegraad

LA

M (9)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Lengtegraad

LO

M (9)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Breedtegraad (decimalen)

LT

M (10)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Lengtegraad (decimalen)

LG

M (10)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Snelheid

SP

M

Activiteitsgegeven; snelheid van het vaartuig

Vaarrichting

CO

M

Activiteitsgegeven; vaarrichting van het vaartuig

Vlagstaat

FS

M (11)

Activiteitsgegeven; vlagstaat van het vaartuig

Datum

DA

M

Berichtgegeven; datum van verzending

Tijdstip

TI

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft het einde van de record aan


6)   Verslag met betrekking tot de haven van aanvoer (“PORT OF LANDING REPORT”)

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Volgnummer

SQ

M

Berichtgegeven; volgnummer van het verslag van het vaartuig in het betrokken jaar

Type bericht

TM

M

Berichtgegeven; berichttype, “POR”

Radioroepnaam

RC

M

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam van het vaartuig

Nummer visreis

TN

O

Activiteitsgegeven; volgnummer van de visreis in het lopende jaar

Naam vaartuig

NA

O

Vaartuigregistratiegegeven; naam van het vaartuig

Nummer in het communautair vlootregister (CVR)

IR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het unieke nummer van het vaartuig van de verdragsluitende partij, uitgedrukt als de drieletterige ISO-code van de lidstaat gevolgd door een identificatiereeks (negen karakters)

Extern registratienummer

XR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het op de zijkant van het vaartuig aangebrachte nummer of, bij gebrek daaraan, het IMO-nummer

Breedtegraad

LA

M (12)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Lengtegraad

LO

M (12)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Kuststaat

CS

M

Activiteitsgegeven; kuststaat van de haven van aanvoer

Naam van de haven

PO

M

Activiteitsgegeven; naam van de haven van aanvoer

Geplande datum

PD

M

Activiteitsgegeven; geplande UTC-datum waarop de kapitein voornemens is in de haven te zijn (JJJJMMDD)

Gepland tijdstip

PT

M

Activiteitsgegeven; gepland UTC-tijdstip waarop de kapitein voornemens is in de haven te zijn (UUMM)

Aan te voeren hoeveelheid

KG

M

Activiteitsgegeven; in de haven aan te voeren hoeveelheid per soort, zo nodig in paren.

soort

 

 

FAO-soortencode

levend gewicht

 

 

Levend gewicht in kilogram, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 kg

Hoeveelheid aan boord

OB

M

Activiteitsgegeven; hoeveelheid per soort aan boord, zo nodig in paren

soort

 

 

FAO-soortencode

levend gewicht

 

 

Levend gewicht in kilogram, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 kg

Datum

DA

M

Berichtgegeven; UTC-datum van verzending

Tijdstip

TI

M

Berichtgegeven; UTC-tijdstip van verzending

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft het einde van de record aan


7)   Annuleringsverslag (“CANCEL REPORT”)

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/ Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Verzender

FR

M

Naam van de partij die de melding doet

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Type bericht

TM

M

Berichtgegeven; berichttype, “CAN” (13) voor een annuleringsverslag

Radioroepnaam

RC

M

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam van het vaartuig

Geannuleerd verslag

CR

M

Berichtgegeven; het recordnummer van het te annuleren verslag

Jaar van het geannuleerde verslag

YR

M

Berichtgegeven; jaar van het te annuleren verslag

Datum

DA

M

Berichtgegeven; datum van verzending

Tijdstip

TI

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft het einde van de record aan


(1)  Facultatief als het vaartuig is voorzien van satellietvolgapparatuur overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EU) nr. 1236/2010.

(2)  D.w.z. sinds het eerste vangstverslag tijdens de lopende visreis in het gereglementeerde gebied.

(3)  Facultatief als het vaartuig is voorzien van satellietvolgapparatuur overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EU) nr. 1236/2010.

(4)  D.w.z. sinds de eerste mededeling over de vangsten in het gereglementeerde gebied tijdens de lopende visreis.

(5)  Indien van toepassing.

(6)  Facultatief voor verslagen die door het ontvangende vaartuig na de overlading worden toegezonden.

(7)  Facultatief in het geval van een VMS-bericht.

(8)  

 

Het berichttype is “ENT” voor het eerste VMS-bericht uit het gereglementeerde gebied dat is waargenomen door het visserijcontrolecentrum van de verdragsluitende partij.

 

Het berichttype is “EXI” voor het eerste VMS-bericht van buiten het gereglementeerde gebied dat is waargenomen door het visserijcontrolecentrum van de verdragsluitende partij; de vermelding van de lengte- en de breedtegraad is voor dit berichttype facultatief.

 

Het berichttype is “MAN” voor verslagen van vaartuigen met een defecte satellietvolgapparatuur die worden meegedeeld naast de in artikel 25 van Verordening (EG) nr. 404/2011 bedoelde mededelingen.

(9)  Verplicht voor handmatig meegedeelde berichten.

(10)  Verplicht voor VMS-berichten.

(11)  Verplicht; hoeft alleen te worden gebruikt in transmissies tussen de NEAFC-secretaris en de visserijcontrolecentra.

(12)  Facultatief als het vaartuig is voorzien van satellietvolgapparatuur.

(13)  Het annuleringsverslag mag niet worden gebruikt om een ander annuleringsverslag te annuleren.


BIJLAGE IV

IDENTIFICATIE IN VERBAND MET DE INSPECTIE

A.   Identificatie van de inspecteurs

Image

Image

De kaart moet 10 bij 7 cm groot zijn en mag in plastic worden gelamineerd.

De kleuren van de NEAFC-inspectiewimpel zijn aangegeven in bijlage IV, deel B.

Het kaartnummer bestaat uit de drielettercode van het land, gevolgd door het in vier cijfers uitgedrukte volgnummer van de verdragsluitende partij.

B.   Inspectieteken van NEAFC

1.

Overdag en bij normaal zicht moeten twee inspectiewimpels worden aangebracht, de ene onmiddellijk boven de andere.

Image

De afstand tussen de wimpels mag niet groter zijn dan 1 m.

Image

2.

De inspectiesloep moet één inspectiewimpel voeren, zoals hierboven afgebeeld. Deze wimpel mag ten hoogste tot de helft worden verkleind. De wimpel mag op de romp of op één van de verticale zijden van het vaartuig worden aangebracht. Als de wimpel wordt geschilderd, mogen de letters “NE” worden weggelaten.


BIJLAGE V

MELDING VAN INSPECTIE- EN BEWAKINGSACTIVITEITEN

A.   Verslag over het binnenvaren of –vliegen van het gereglementeerde gebied door een inspectie- en bewakingsvaartuig of -vliegtuig

Gegevenselement

Code

Verplicht (M)/ Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Verzender

FR

M

Berichtgegeven; adres van de verdragsluitende partij die het bericht verzendt

Nummer record

RN

M

Berichtgegeven; volgnummer van het bericht in het lopende jaar

Type bericht

TM

M

Berichtgegeven; berichttype, “SEN” voor het verslag over het binnenvaren of -vliegen van het gereglementeerde gebied door het bewakingsvaartuig of -vliegtuig

Datum record

RD

M

Berichtgegeven; datum van verzending

Tijdstip record

RT

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending

Bewakings-middel

MI

M

Bewakingsgegeven; “VES” voor vaartuig, “AIR” voor vliegtuig en “HEL” voor helikopter

Radioroepnaam

RC

M

Bewakingsgegeven; internationale radioroepnaam van het bewakingsvaartuig of -vliegtuig

ID van de aangewezen inspecteurs

AI

M

Bewakingsgegeven; kaartnummer, zo nodig herhaald

Datum

DA

M

Bewakingsgegeven; datum van binnenvaren of -vliegen (1)

Tijdstip

TI

M

Bewakingsgegeven; tijdstip van binnenvaren of -vliegen (1)

Breedtegraad

LA

M

Bewakingsgegeven; positie op het tijdstip van binnenvaren of -vliegen (1)

Lengtegraad

LO

M

Bewakingsgegeven; positie op het tijdstip van binnenvaren of -vliegen (1)

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft einde van de record aan


B.   Verslag over het buitenvaren of –vliegen uit het gereglementeerde gebied door een inspectie- en bewakingsvaartuig of –vliegtuig

Gegevenselement

Code

Verplicht (M)/ Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Verzender

FR

M

Berichtgegeven; adres van de verdragsluitende partij die het bericht verzendt

Nummer record

RN

M

Berichtgegeven; volgnummer van het bericht in het lopende jaar

Type bericht

TM

M

Berichtgegeven; berichttype, “SEX” voor het verslag over het buitenvaren of –vliegen uit het gereglementeerde gebied door het bewakingsvaartuig of -vliegtuig

Datum record

RD

M

Berichtgegeven; datum van verzending

Tijdstip record

RT

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending

Bewakings-middel

MI

M

Bewakingsgegeven; “VES” voor vaartuig, “AIR” voor vliegtuig en “HEL” voor helikopter

Radioroepnaam

RC

M

Bewakingsgegeven; internationale radioroepnaam van het bewakingsvaartuig of -vliegtuig

Datum

DA

M

Bewakingsgegeven; datum van het buitenvaren of -vliegen (2)

Tijdstip

TI

M

Bewakingsgegeven; tijdstip van het buitenvaren of -vliegen (2)

Breedtegraad

LA

M

Bewakingsgegeven; positie bij het buitenvaren of -vliegen (2)

Lengtegraad

LO

M

Bewakingsgegeven; positie bij het buitenvaren of -vliegen (2)

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft einde van de record aan


(1)  Naar raming, wanneer het bericht vóór binnenkomst van het bewakingvaartuig of -vliegtuig wordt verzonden.

(2)  Identiek aan de geraamde bewakingsgegevens in het “SEN”-bericht wanneer dat bericht wordt geannuleerd.


BIJLAGE VI

BEWAKINGS- EN WAARNEMINGSVERSLAGEN

A.   Waarnemingsverslag NEAFC

Gegevenselement

Code

Verplicht (M)/Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Verzender

FR

M

Berichtgegeven; adres van de verzender (verdragsluitende partij)

Nummer record

RN

M

Berichtgegeven; volgnummer in het lopende jaar

Type bericht

TM

M

Berichtgegeven; Berichttype, “OBS” voor het waarnemingsverslag

Radioroepnaam

RC

M

Bewakingsgegeven; internationale radioroepnaam van het bewakingsvaartuig of -vliegtuig

Datum record

RD

M

Berichtgegeven; datum van verzending

Tijdstip record

RT

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending

Volgnummer waarneming

OS

M

Bewakingsgegeven; volgnummer van de waarneming

Datum

DA

M

Bewakingsgegeven; datum waarop het vaartuig is waargenomen

Tijdstip

TI

M

Bewakingsgegeven; tijdstip waarop het vaartuig is waargenomen

Breedtegraad

LA

M

Bewakingsgegeven; breedtegraad waarop het vaartuig is waargenomen

Lengtegraad

LO

M

Bewakingsgegeven; lengtegraad waarop het vaartuig is waargenomen

Voorwerpidentificatie

OI

M

Vaartuigregistratiegegeven; radioroepnaam van het waargenomen vaartuig

Extern registratienummer

XR

M

Vaartuigregistratiegegeven; het op de zijkant van het waargenomen vaartuig aangebrachte nummer of, bij gebrek daaraan, het IMO-nummer

Naam vaartuig

NA

O

Vaartuigregistratiegegeven; naam van het waargenomen vaartuig

Vlagstaat

FS

M

Vaartuigregistratiegegeven; vlagstaat van het waargenomen vaartuig

Type vaartuig

TP

O

Kenmerken van het vaartuig; type van het waargenomen vaartuig

Snelheid

SP

O

Bewakingsgegeven; snelheid van het waargenomen vaartuig

Vaarrichting

CO

O

Bewakingsgegeven; vaarrichting van het waargenomen vaartuig

Activiteit

AC

M

Bewakingsgegeven; activiteit van het waargenomen vaartuig - bijlage XI (B)

Foto

PH

M

Bewakingsgegeven; is een foto van het waargenomen vaartuig genomen, “J” = ja of “N” = nee

Opmerkingen

MS

O

Bewakingsgegeven; ruimte voor vrije tekst om het verslag te vervolledigen

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft het einde van een individuele record aan

Een positieve identificatie is alleen mogelijk door visuele verificatie van de radioroepnaam of van het externe registratienummer op het vaartuig.

Als geen positieve identificatie mogelijk is, moet de reden daarvoor worden vermeld in het veld “opmerkingen”.

B.   Bewakingsverslag NEAFC

VERDRAGSLUITENDE PARTIJ

AANGEWEZEN INSPECTIEVAARTUIG of -VLIEGTUIG:

TYPE…

ROEPNAAM…

NEAFC-REFERENTIE …

AANGEWEZEN INSPECTEURS:

NAAM …

NEAFC-REFERENTIE …

NAAM…

NEAFC-REFERENTIE…

A.   PATROUILLE

A1

AANKOMST PATROUILLE IN HET GEREGLEMENTEERDE GEBIED:

DATUM …

TIJDSTIP …

UTC

BREEDTEGRAAD …

LENGTEGRAAD …

A2

VERTREK PATROUILLE UIT HET GEREGLEMENTEERDE GEBIED:

DATUM …

TIJDSTIP …

UTC

BREEDTEGRAAD …

LENGTEGRAAD …

A3

VOOR HET BEPALEN VAN DE POSITIE GEBRUIKTE APPARATUUR: …

B.   OPMERKINGEN

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

Nr.

Datum

Tijdstip

Positie

Waargenomen vaartuig (1)

IRCS/Externe merktekens

Vlagstaat

Vaarrichting/snelheid

Type vaartuig

Activiteit

Foto nr.

Inbreuk of waarneming

Breedtegraad

Lengtegraad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Handtekening van de gemachtigde inspecteur(s) …

Handtekening …


(1)  Identificatie (naam/nummer)


BIJLAGE VII

INSPECTIEVERSLAG NEAFC

VERDRAGSLUITENDE PARTIJ:

 

AANGEWEZEN INSPECTIEVAARTUIG:

NAAM

REGISTRATIENUMMER

ROEPNAAM

NEAFC-REFERENTIE

AANGEWEZEN INSPECTEURS:

NAAM

NEAFC-REFERENTIE

NAAM

NEAFC-REFERENTIE

DEEL A.   IDENTIFICATIE VAN HET GEÏNSPECTEERDE VAARTUIG

A.1.1.

IMO-nummer …

A.1.2.

Internationale radioroepnaam …

A.1.3.

Naam van het vaartuig …

A.2.

Extern registratienummer …

A.3.

Vaartuigtype …

A.4.

Positie van inspectie als bepaald door het inspectievaartuig

DATUM …

TIJDSTIP … UTC

Breedtegraad … Lengtegraad …

A.5.

Voor het bepalen van de positie gebruikte apparatuur

A.6.

Vlagstaat …

A.7.

Naam en adres van de kapitein …

A.8.

Activiteit van het vaartuig …

A.9.

Positie van inspectie als bepaald door het geïnspecteerde vaartuig

DATUM …

TIJDSTIP … UTC

Breedtegraad … Lengtegraad …

A.10.

Voor het bepalen van de positie gebruikte apparatuur

Eventuele opmerkingen van de inspecteurs: …

… initialen: …

DEEL B.   VERIFICATIE  (1)

B.1.

Documentatie van het vaartuig

Gecontroleerd: J/N

B.1.1.

Machtiging om in het gereglementeerde gebied van de NEAFC te vissen

J/N

B.1.2.

Machtiging om te vissen op de volgende gereglementeerde bestanden: …

 

B.1.3.

In voorkomend geval

J/N

aan boord bewaarde gecertificeerde tekening of beschrijving van het visruim:

J/N

B.1.4.

In voorkomend geval

J/N

aan boord bewaarde gecertificeerde tekening of beschrijving van gekoelde zeewatertanks:

J/N

B.1.5.

In voorkomend geval

J/N

aan boord bewaarde gecertificeerde ijktabellen van gekoelde zeewatertanks:

J/N

Eventuele opmerkingen van de inspecteurs:

… initialen: …


B.2.

Melding van vaartuigbewegingen / VMS

Gecontroleerd: J/N

B.2.1.

Visreis

B.2.2.

Verslagen / VMS

 

Aankomst in het gereglementeerde gebied van de NEAFC

Laatste positie die is gemeld

VMS-transponder is geplaatst

J/N

VMS-systeem is operationeel

J/N

Datum

 

 

Zijn de verslagen meegedeeld?

J/N - Indien ja, vermeld welke:

Tijdstip

 

 

a)

Verslag over de vangst bij hetbinnenvaren

datum: …

Lengtegraad

 

 

b)

Wekelijks vangstverslag

datum: …

Breedtegraad

 

 

c)

Overladingsverslag

datum: …

Dagen in het gereglementeerde gebied van de NEAFC

 

d)

Laatste handmatig positieverslag:

datum: …

e)

Verslag over de vangst bij het buitenvaren

datum: …

B.3.   Registratie van visserijinspanning en vangsten

B.3.1.

Visserijlogboek

Gecontroleerd: J/N

B.3.1.1.

Zijn de gegevens geregistreerd overeenkomstig artikel 9 (2)?

J/N

B.3.1.1.1.

Zo niet, vermeld de onjuiste of ontbrekende gegevens:

 

a)

het logboek is niet ingebonden en de bladzijden zijn niet genummerd;

b)

gebruikt vistuig;

c)

registratie van vangsten per soort en vangsttotalen;

d)

visserijzones/ligging;

e)

in voorkomend geval

J/N

overladingen;

f)

in voorkomend geval

J/N

Verzending van hailberichten;

g)

certificering van de geregistreerde gegevens door de kapitein;

h)

andere: …


B.3.2.

Productielogboek en opslagschema

Gecontroleerd: J/N

B.3.2.1.

Zijn een productielogboek en een opslagschema vereist?

J/N

B.3.2.2.

Productielogboek beschikbaar:

J/N

Zo neen, doorgaan naar 3.2.4.

B.3.2.3.

Zo ja, zijn de gegevens:

VOLLEDIG/ONVOLLEDIG?

B.3.2.3.1.

Indien onvolledig, geef aan welke gegevens ontbreken:

 

a)

de aan boord gehouden hoeveelheden, in productgewicht, per commerciële aanbiedingsvorm en per soort;

b)

omrekeningsfactor per aanbiedingsvorm;

c)

certificering van de geregistreerde gegevens door de kapitein;

d)

andere: …

B.3.2.4.

Is een opslagschema bijgehouden?

J/N

B.3.2.5.

Zo ja, zijn de gegevens:

VOLLEDIG/ONVOLLEDIG?

B.3.2.5.1.

Indien onvolledig, geef aan welke gegevens ontbreken:

 

a)

de hoeveelheden zijn niet per commerciële aanbiedingsvorm en per soort opgeslagen zoals op het schema is vermeld;

b)

de hoeveelheden in het ruim zijn niet geïdentificeerd per commerciële handelsvorm en per soort.

c)

andere: …


B.4.

Vangsten aan boord

Gecontroleerd: J/N

B.4.1.

Door de kapitein geregistreerde hoeveelheden

Soort

Aangegeven aan boord gehouden vis

(kg levend gewicht)

Indien beschikbaar

verwerkte hoeveelheden

(kg verwerkt gewicht)

Omrekeningsfactor

Aan boord (3)

Gevangen (4)

Overgeladen (5)

Totaal aan boord (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 

 


B.4.2.

Door de inspecteurs vastgestelde hoeveelheden aan boord

Soort

Hoeveelheid

(kilogram verwerkt gewicht)

Volume/dichtheidsfactor/ omrekeningsfactor

Berekende hoeveel-heden

(kilogram levend gewicht)

Verschil in % (7)

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 


B.5.

Vistuig en merktekens

Gecontroleerd: J/N

B.5.1.

Type vistuig dat wordt gebruikt (aanhangsel 2A van bijlage II (8)) …

B.5.2.

Type voorzieningen aan netten die worden gebruikt (aanhangsel 2B van bijlage II (9)) …

B.5.3.

Is het vast vistuig gemerkt:

J/N

Opmerking: …

B.5.4.

Is het ongebruikt vistuig goed vastgemaakt en gestouwd:

J/N

Opmerking: …


B.5.5.

Mazen van het gebruikte vistuig

Gecontroleerd: J/N

B.5.5.1.

Kuil (inclusief eventuele tunnel(s)) - Monster van 20 mazen)

Soort vistuig (10)

TOESTAND: NAT/DROOG

MATERIAAL: …

Gemiddelde wijdte

Toegestane grootte

MAASGROOTTE (WIJDTE)

(in mm)

(in mm)

(in mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.2.

Sleeplap, monsters van … mazen

Type (12)

TOESTAND: NAT/DROOG

MATERIAAL: …

Gemiddelde wijdte

Toegestane grootte

MAASGROOTTE (WIJDTE)

(in mm)

(in mm)

(in mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.3.

Rest van het net - Monster van 20 mazen

Type (14)

TOESTAND: NAT/DROOG

MATERIAAL: …

Gemiddelde wijdte

Toegestane grootte

MAASGROOTTE (WIJDTE)

(in mm)

(in mm)

(in mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL C   BEOORDELING

C.1.

Analyse van de vangsten van de laatste trek

Gecontroleerd: J/N

MONSTER GENOMEN? J/N

Gewicht: … in kg.

VISUELE RAMING J/N

FAO-soortencode in letters

Gewicht per soort

(kg levend gewicht)

%

ondermaatse vis

%

teruggooi

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

DEEL D   SAMENWERKING

D.1.

:

Is voldoende medewerking verleend?

:

J/N

D.1.1.

:

Zo niet, vermeld de tekortkomingen

:

a)

de inspecteur werd verhinderd zijn taak uit te voeren;

b)

vervalsing of verberging van merktekens, identiteit of registratie van het vissersvaartuig;

c)

het achterhouden, vervalsen of laten verdwijnen van bewijsmateriaal dat van belang is voor een onderzoek;

d)

onvoldoende medewerking om de inspecteurs in staat te stellen snel en veilig aan en van boord te gaan;

e)

de inspecteurs werden belet contact op te nemen met de autoriteiten van de verdragsluitende partij waarvan het vaartuig de vlag voert en met de inspecterende verdragsluitende partij;

f)

er werd geen toegang verleend tot de relevante gebieden, deks en vertrekken van het vissersvaartuig, de vangst (al dan niet verwerkt), netten of ander vistuig, apparatuur en relevante documenten.

Eventuele opmerkingen van de inspecteurs: …

… initialen: …

DEEL E   OVERTREDINGEN EN WAARNEMINGEN

E.1.

Vastgestelde overtredingen

Artikel

Geef de overtreden NEAFC-bepaling(en) aan en geef een samenvatting van de waarnemingen en de betrokken feiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegelnummer(s)

Vermeld bewijzen, documentatie of foto's.

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2.   Opmerkingen van de inspecteurs

_

_

_

_

_

_

initialen: …

Getuigenverklaringen: _

_

_

datum: _ handtekening: _

naam: _ adres: _

E.3.   Opmerkingen van de kapitein

_

_

_

_

_

_

Ik, ondergetekende, kapitein van het vaartuig …, verklaar hierbij dat mij heden een kopie van dit verslag en een tweede reeks foto's zijn overhandigd. Mijn handtekening betekent niet dat ik het eens ben met dit verslag, behalve met mijn eigen opmerkingen.

Handtekening: _ Datum: _

DEEL F   VERKLARING VAN DE NEAFC-INSPECTEURS

Aan boord gegaan op … (datum) om … (uur UTC).

Van boord gegaan op … (datum) om … (uur UTC).

Vermeld, in voorkomend geval, de datum … en het tijdstip … (uur UTC) waarop de inspectie is beëindigd.

Handtekening van de inspecteur(s): …

Naam van de inspecteur(s): …


(1)  Indien de uitkomst van de verificatie positief is, vermeld dit dan door de letter „J” (voor „ja”) te omcirkelen en indien ze negatief is, omcirkel dan de „N” (voor „nee”), en vermeld in de andere gevallen de gevraagde informatie.

(2)  Artikel 9 van de regeling stemt overeen met artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1236/2010.

(3)  Hoeveelheden aan boord bij het binnenvaren van het gereglementeerde gebied van de NEAFC.

(4)  In het gereglementeerde gebied van de NEAFC gevangen en aan boord gehouden hoeveelheden.

(5)  In het gereglementeerde gebied van de NEAFC geladen (+) of geloste (–) hoeveelheden.

(6)  Totaal van de aangegeven hoeveelheden die op het tijdstip van de inspectie aan boord waren.

(7)  Verschil tussen de hoeveelheden aan boord die door de inspecteurs zijn vastgesteld en de totale hoeveelheden aan boord die door de kapitein zijn aangegeven.

(8)  Aanhangsel 2A van bijlage II bij de regeling stemt overeen met bijlage XI, deel C, bij de onderhavige verordening.

(9)  Aanhangsel 2B van bijlage II bij de regeling stemt overeen met bijlage XI, deel D, bij de onderhavige verordening.

(10)  Aanhangsel 2A van bijlage II ()

(11)  Aanhangsel 2A van bijlage II bij de regeling stemt overeen met bijlage XI, deel C, bij de onderhavige verordening.

(12)  Aanhangsel 2B van bijlage II ()

(13)  Aanhangsel 2B van bijlage II bij de regeling stemt overeen met bijlage XI, deel D, bij de onderhavige verordening.

(14)  Aanhangsel 2B van bijlage II.


BIJLAGE VIII

HAVENSTAATCONTROLEFORMULIEREN

Image

Image


BIJLAGE IX

FORMULIER VOOR HET INSPECTIEVERSLAG

Image

Image

Image


BIJLAGE X

FORMAAT EN PROTOCOLLEN VOOR GEGEVENSUITWISSELING

A.   Formaat voor gegevensuitwisseling

1.

De karakters voor de weergave van gegevens moeten in overeenstemming zijn met ISO-norm 8859.1.

2.

De structuur van elke gegevenstransmissie is als volgt:

 

een dubbele schuine streep (“//”) en de letters “SR” geven het begin van een bericht aan;

 

een dubbele schuine streep (“//”) en de veldcode geven het begin van een gegevenselement aan;

 

een enkele schuine streep (“/”) scheidt de veldcode en de gegevens;

 

gegevensparen worden gescheiden door een spatie;

 

de letters “ER” en een dubbele schuine streep (“//”) geven het einde van een record aan.

B.   Protocollen voor gegevensuitwisseling

De gegevensuitwisselingsprotocollen voor elektronische transmissie van verslagen en berichten tussen de lidstaten en de secretaris moeten naar behoren zijn getest.

C.1   Formaat voor de elektronische uitwisseling van gegevens over visserijtoezicht, -inspectie en -bewaking

Categorie

Gegevenselement

Veldcode

Type

Inhoud

Omschrijving

Systeemgegevens

Begin record

SR

 

 

Geeft het begin van de record aan

Einde record

ER

 

 

Geeft het einde van de record aan

Retourstatus

RS

Char*3

Codes

ACK / NAK = Acknowledged = Aanvaard / Not Acknowledged = Niet aanvaard

Retour foutnummer

RE

Num*3

001 – 999

Codes voor het aangeven van in het verwerkingscentrum ontvangen fouten

Berichtgegevens

Adres geadresseerde

AD

Char*3

Adres ISO-3166

Adres van de partij die het bericht ontvangt, “XNE” voor NEAFC

Verzender

FR

Char*3

Adres ISO-3166

Adres van de verzender (verdragsluitende partij)

Type bericht

TM

Char*3

Code

De eerste drie letters van het berichttype

Volgnummer

SQ

Num*6

NNNNNN

Volgnummer van het bericht

Nummer record

RN

Num*6

NNNNNN

Volgnummer van de record in het betrokken jaar

Datum record

RD

Num*8

JJJJMMDD

Jaar, maand en dag

Tijdstip record

RT

Num*4

UUMM

Uur en minuten in UTC

Datum

DA

Num*8

JJJJMMDD

Jaar, maand en dag

Tijdstip

TI

Num*4

UUMM

Uur en minuten in UTC

Geannuleerd verslag

CR

Num*6

NNNNNN

Nummer van het te annuleren verslag

Jaar van het te annuleren verslag

YR

Num*4

NNNN

Jaar van het te annuleren verslag

Vaartuig- registratie- gegevens

Radioroepnaam

RC

Char*7

IRCS-code

Internationale radioroepnaam van het vaartuig

Naam vaartuig

NA

Char*30

 

Naam van het vaartuig

Extern registratienummer

XR

Char*14

 

Het op de zijkant van het vaartuig aangebrachte nummer of, bij gebrek daaraan, het IMO-nummer

Vlagstaat

FS

Char*3

ISO-3166

Staat waar het vaartuig is geregistreerd

Intern referentienummer van de verdragsluitende partij

IR

Char*3

ISO-3166

Uniek vaartuignummer dat door de vlagstaat bij de registratie is toegekend.

Num*9

+ max. 9N

Naam van de haven

PO

Char*20

 

Haven waar het vaartuig is geregistreerd

Eigenaar vaartuig

VO

Char*60

 

Naam en adres van de eigenaar van het vaartuig

Bevrachter van het vaartuig

VC

Char*60

 

Naam en adres van de bevrachter van het vaartuig

Vaartuigkenmerkgegevens

Vaartuigcapaciteit

VT

Char*2

“OC“/“LC“

Overeenkomstig “OC” OSLO-1947-Conventie /“LC” LONDON ICTM-69

Eenheid

 

Num*4

Tonnage

Capaciteit van het vaartuig in metrieke ton

Motorvermogen

VP

Char*2

0-99999

Geef aan welke maateenheid van toepassing is “HP” of “KW”

Eenheid

 

Num*5

 

Totaalvermogen van de hoofdmotor

Lengte vaartuig

VL

Char*2

“OA”/“PP”

Eenheid “OA” lengte over alles, “PP” lengte tussen de loodlijnen

 

 

Num*3

Lengte in meter

Totale lengte van het vaartuig in meter, afgerond op de dichtstbijzijnde hele meter

Type vaartuig

TP

Char*3

Code

Overeenkomstig bijlage XI, deel A

Vistuig

GE

Char*3

FAO-code

International Standard Statistical Classification of the Fishing Gear (bijlage XI, deel C)

Vismachtigingsgegevens

Datum van afgifte

IS

Num*8

JJJJMMDD

Datum van afgifte van de machtiging om te vissen op een of meer gereglementeerde bestanden

Gereglementeerde bestanden

RR

Char*3

FAO-soortencode

FAO-soortencode voor het gereglementeerde bestand

Begindatum

SD

Num*8

JJJJMMDD

Datum waarop de geldigheid van de machtiging/schorsing ingaat

Einddatum

ED

Num*8

JJJJMMDD

Datum waarop de geldigheid van de machtiging om te vissen op het gereglementeerde bestand, eindigt

Beperkte machtiging

LU

Char*1

 

“J” of “N” om aan te geven of een beperkte machtiging is verleend of niet

Betrokken gebied

RA

Char*6

ICES-code

Verboden gebied(en)

Soortnaam

SN

Char*3

FAO-soortencode

Verboden soorten

Activiteitsgegevens

Breedtegraad

LA

Char*5

NGGMM *WGS-84

bijv. //LA/N6235 = 62°35' noorderbreedte

Lengtegraad

LO

Char*6

O/WGGGMM (WGS-84)

bijv. //LO/W02134 = 21°34' westerlengte

Breedtegraad (decimalen)

LT

Char*7

+/-GG.ddd1

Negatieve waarde als de breedtegraad in het zuidelijk halfrond ligt1 (WGS84)

Lengtegraad (decimalen)

LG

Char*8

+/-GGG.ddd1

Negatieve waarde als de lengtegraad in het westelijk halfrond ligt1 (WGS84)

Nummer van de visreis

TN

Num*3

001-999

Nummer van de visreis in het lopende jaar

Aantal visdagen

DF

Num*3

1 – 365

Aantal dagen dat het vaartuig tijdens zijn reis in het gereglementeerde gebied is geweest

Geplande datum

PD

Num*8

JJJJMMDD

Geplande UTC-datum voor toekomstige activiteit

Gepland tijdstip

PT

Num*4

UUMM

Gepland UTC-tijdstip voor toekomstige activiteit

Weekvangsten

CA

 

 

De cumulatieve vangst die aan boord is gehouden per soort, in kilogram levend gewicht, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 kg, sinds het vaartuig het gereglementeerde gebied is binnengevaren of sinds het meest recente vangstverslag, indien tijdens dezelfde visreis reeds verslagen zijn doorgestuurd, zo nodig in paren

Soort

 

Char*3

FAO-soortencode

 

Hoeveelheid

 

Num*7

0-9999999

 

Hoeveelheid aan boord

OB

 

 

Hoeveelheid aan boord van het vaartuig, per soort, in kilogram levend gewicht, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 kg, zo nodig in paren

Soort

 

Char*3

FAO-Code

 

Hoeveelheid

 

Num*7

0-9999999

 

Overgeladen soorten

KG

 

 

Informatie betreffende de hoeveelheden die tijdens de visserijactiviteit in het gereglementeerde gebied zijn overgeladen tussen vaartuigen, per soort, in kilogram levend gewicht, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 kg

Soort

 

Char*3

FAO-codes in paren

 

Hoeveelheid

 

Num*7

0-9999999

 

Overgeladen van

TF

Char*7

IRCS-code

Internationale radioroepnaam van het overladende vaartuig

Overgeladen naar

TT

Char*7

IRCS-code

Internationale radioroepnaam van het ontvangende vaartuig

Kuststaat

CS

Char*3

ISO-3166

Kuststaat

Naam van de haven

PO

Char*20

 

Naam van de betrokken haven

Rapporteringsgegevens

Vangst

CA

 

 

Totaal van de vangsten, aangevoerd of overgeladen, van de vissersvaartuigen van de verdragsluitende partij, voor elk van de vermelde soorten, in ton levend gewicht, afgerond op de ton, zo nodig in paren

Soort

 

Char*3

FAO-soortencode

 

Hoeveelheid

 

Num*6

0-9999999

 

Cumulatieve vangst

CC

 

 

Cumulatief totaal van de vangsten die zijn aangevoerd of overgeladen, van de vissersvaartuigen van de verdragsluitende partij, voor elk van de vermelde soorten, in ton levend gewicht, afgerond op de ton, zo nodig in paren

Soort

 

Char*3

FAO-soortencode

 

Hoeveelheid

 

Num*6

0-9999999

 

Betrokken gebied

RA

Char*6

ICES-/NAFO-codes

Code voor het betrokken visserijgebied

Zone

ZO

Char*3

ISO-3166

De code voor de zone van de verdragsluitende partij

Jaar en maand

YM

Num*6

JJJJMM

Jaar en maand van de rapportering

Bewakings- en waarnemingsgegevens

Breedtegraad

LA

Char*5

NGGMM (WGS-84)

bijv. //LA/N6535 = 65°35' noorderbreedte

Lengtegraad

LO

Char*6

O/WGGGMM (WGS-84)

bijv. //LO/W02134 = 21°34' westerlengte

Snelheid

SP

Num*3

Knopen * 10

bijv. //SP/105 = 10,5 knopen

Vaarrichting

CO

Num*3

360°-schaal

bijv. //CO/270 = 270°

Activiteit

AC

Char*3

Activiteitscode

Eerste drie karakters van de activiteit, zie bijlage XI, deel B

Bewakingsmiddelen

MI

Char*3

NEAFC-code

“VES” = vaartuig, “AIR” = vliegtuig, “HEL” = helicopter

ID van de aangewezen inspecteur van de verdragsluitende partij

AI

Char*7

NEAFC-code

ISO-3166-code voor de verdragsluitende partij, gevolgd door een getal van vier cijfers dat zo nodig wordt herhaald

Volgnummer waarneming

OS

Num*3

0 - 999

Volgnummer van de waarneming tijdens de betrokken patrouille in het gereglementeerde gebied

Datum waarneming

DA

Num*8

JJJJMMDD

Datum waarop het vaartuig is waargenomen

Tijdstip waarneming

TI

Num*4

UUMM

Tijdstip in UTC waarop het vaartuig is waargenomen

Voorwerpidentificatie

OI

Char*7

IRCS-code

Internationale radioroepnaam van het waargenomen vaartuig

Foto

PH

Char*1

 

Is een foto genomen? “J” (ja) of “N” (nee)?

Lege tekststring

MS

Char*255

 

Ruimte voor vrije tekst

C.2   Veldcodes die worden gebruikt in de bijlagen, maar niet in de elektronische gegevensuitwisseling tussen de NEAFC-secretaris en de verdragsluitende partijen

Categorie

Gegevenselement

Veldcode

Soort

Inhoud

Omschrijving

Logboek

Dagelijkse vangst

CD

 

 

De totale aan boord gehouden vangst, per soort, die gedurende de visserijactiviteiten in een periode van 24 uur is bovengehaald.

Soort

 

Char*3

FAO-soortencode

FAO-soortencode voor de in bijlage II vermelde soorten

Hoeveelheid

 

Num*7

0-9999999

Levend gewicht in kilogram

Totaal aantal trekken/visserijactiviteiten per dag

FO

Num*6

0-999999

Aantal visserijactiviteiten per 24 uur

Teruggegooide vangst

RJ

 

 

Gevangen en teruggegooide hoeveelheid, per soort

Soort

 

Char*3

FAO-soortencode

FAO-soortencode

Hoeveelheid

 

Num*7

0-9999999

Levend gewicht in kilogram

Wijze van verzending

TU

 

 

Naam van het radiostation dat voor de verzending van het verslag is gebruikt

Naam van de kapitein

MA

Char*30

 

Naam van de kapitein

Productielogboek

Geproduceerde hoeveelheid

QP

 

 

Geproduceerde hoeveelheid, per soort, per dag

Vissoort

 

 

 

FAO-soortencode

Hoeveelheid

 

 

 

Totaal productgewicht in kilogram

Aanbiedingsvorm van de producten

 

 

 

Code voor de aanbiedingsvorm van de producten (bijlage XI, deel E)

Hoeveelheid

 

 

 

Productgewicht in kilogram

 

 

 

 

Code voor de aanbiedingsvorm van de producten en productgewicht: gebruik zoveel paren als nodig om alle producten te omvatten

Cumulatieve productie van de periode

AP

 

 

Totale hoeveelheid die is geproduceerd vanaf het binnenvaren van het gereglementeerde gebied, per soort

Vissoort

 

 

 

FAO-soortencode

Hoeveelheid

 

 

 

Totaal productgewicht in kilogram

Aanbiedingsvorm van de producten

 

 

 

Code voor de aanbiedingsvorm van de producten (bijlage XI, deel E)

Hoeveelheid

 

 

 

Productgewicht in kilogram

 

 

 

 

Code voor de aanbiedingsvorm van de producten en productgewicht: gebruik zoveel paren als nodig om alle producten te omvatten

Productcode

PR

Char*1

 

Productcode - bijlage XI, deel E

Type verpakking

TY

Char*3

 

Soort verpakking - bijlage XI, deel F

Gewicht per eenheid

NE

 

 

Nettoproductgewicht, in kg

Aantal eenheden

NU

 

 

Aantal verpakte eenheden

C.3   In C.1 of C.2 vermelde veldcodes in alfabetische volgorde

Veldcode

Gegevenselement

Voor gebruik in verslagen en berichten

AC

Activiteit

OBS

AD

Adres geadresseerde

Alle

AI

Aangewezen inspecteur

SEN

AP

Cumulatieve productie van de periode

Productielogboek

CA

Vangst

REP, JUR ,CAT, COX, logboek

CC

Cumulatieve vangst

REP, JUR, logboek

CD

Dagelijkse vangst

Logboek

CO

Vaarrichting

OBS

CR

Geannuleerd verslag

CAN

CS

Kuststaat

POR

DA

Datum

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, SEN, SEX, OBS, logboek, productielogboek, RET

DF

Aantal visdagen

CAT, COX

ED

Einddatum

LIM, AUT

ER

Einde record

Alle

FO

Totaal aantal trekken/visserijactiviteiten per dag

Logboek

FR

Verzender

Alle

FS

Vlagstaat

NOT, OBS

GE

Vistuig

NOT, logboek

IR

Intern referentienummer van de verdragsluitende partij

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, logboek, productielogboek

IS

Datum van afgifte

AUT

KG

Overgeladen soorten

TRA, POR, logboek

LA

Breedtegraad

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, logboek

LG

Lengtegraad (decimalen)

POS, ENT

LO

Lengtegraad

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, logboek

LT

Breedtegraad (decimalen)

POS, ENT

LU

Beperkte machtiging

NOT

MA

Naam van de kapitein

Logboek, productielogboek

MI

Bewakingsmiddelen

SEN, SEX

MS

Lege tekststring

OBS

NA

Naam van het vaartuig

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, OBS, logboek, productielogboek

NE

Gewicht per eenheid

Productielogboek

NU

Aantal eenheden

Productielogboek

OB

Hoeveelheid aan boord

COE, POR, logboek

OI

Voorwerpidentificatie

OBS

OS

Volgnummer van de waarneming

OBS

PD

Geplande datum

TRA, POR

PH

Foto

OBS

PO

Naam van de haven

NOT, POR

PR

Productcode

Productielogboek

PT

Gepland tijdstip

TRA, POR

QP

Geproduceerde hoeveelheid

Productielogboek

RA

Betrokken gebied

REP, JUR, LIM, logboek

RC

Radioroepnaam

Alle

RD

Datum record

Alle

RE

Retour foutnummer

RET

RJ

Teruggegooide vangst

Logboek

RN

Nummer record

Alle

RR

Gereglementeerde bestanden

AUT, SUS

RS

Retourstatus

RET

RT

Tijdstip van de record

Alle

SD

Begindatum

WIT, LIM, AUT, SUS

SN

Vissoort

Productielogboek, LIM

SP

Snelheid

OBS

SQ

Volgnummer

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN

SR

Begin van de record

Alle

TF

Overgeladen van

TRA, logboek

TI

Tijdstip

Alle

TM

Type bericht

Alle, behalve logboek en productielogboek

TN

Nummer van de visreis

ENT, COE, CAT, COX, EXI, POS, MAN, TRA, POR, logboek

TP

Type vaartuig

NOT, OBS

TT

Overgeladen naar

TRA, logboek

TU

Wijze van verzending

Logboek

TY

Type verpakking

Productielogboek

VC

Bevrachter van het vaartuig

NOT

VL

Lengte vaartuig

NOT

VO

Eigenaar vaartuig

NOT

VP

Motorvermogen

NOT

VT

Vaartuigcapaciteit

NOT

XR

Extern registratienummer

NOT, OBS, COE, CAT, COX, TRA, POS, MAN, POR, WIT, AUT, LIM, SUS

YM

Jaar en maand

REP, JUR

YR

Jaar van het geannuleerde verslag

CAN

ZO

Zone

JUR

D. 1   Structuur van de in bijlage III bedoelde verslagen en berichten wanneer die door de lidstaten aan de NEAFC-secretaris worden doorgezonden

In voorkomend geval zendt elke lidstaat de verslagen en berichten die hij overeenkomstig de artikelen 9 en 11 van Verordening (EU) nr. 1236/2010 van zijn vaartuigen ontvangt, door aan de NEAFC-secretaris nadat hij er de volgende wijzigingen in heeft aangebracht:

het adres (AD) wordt vervangen door het adres van de NEAFC-secretaris (XNE);

de gegevenselementen “datum record” (RD), “tijdstip record” (RT), “nummer record” (RN) en “verzender” (FR) worden ingevoegd.

D. 2   Retourberichten

Op verzoek van een verdragsluitende partij zendt de NEAFC-secretaris een retourbericht telkens wanneer hij een elektronisch verzonden verslag of bericht ontvangt.

a)

Formaat van het retourbericht:

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/ Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, verdragsluitende partij die het verslag heeft verzonden

Verzender

FR

M

Berichtgegeven; “XNE” voor de NEAFC (die het retourbericht verzendt)

Berichttype

TM

M

Berichtgegeven; berichttype, "RET" voor retourbericht

Volgnummer

SQ

O

Rapporteringsgegeven; uit het ontvangen verslag gekopieerd volgnummer van het verslag van het vaartuig in het betrokken jaar

Radioroepnaam

RC

O

Rapporteringsgegeven; uit het ontvangen verslag gekopieerde radioroepnaam van de vaartuig

Retourstatus

RS

M

Rapporteringsgegeven; code om aan te geven of het verslag/bericht al dan niet is aanvaard (ACK of NAK)

Retour foutnummer

RE

O

Rapporteringsgegeven; nummer dat het soort fout aangeeft. Zie tabel b) voor retour foutnummers

Nummer record

RN

M

Rapporteringsgegeven; het recordnummer van het verslag/bericht dat is ontvangen

Datum

DA

M

Berichtgegeven; datum van verzending van de RET-boodschap

Tijdstip

TI

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending van de RET-boodschap

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft het einde van de record aan

b)

Retour foutnummers

Onderwerp/bijlage

Fouten

Oorzaak van de fout

Follow-up vereist

Aanvaard

Mededeling

101

 

Boodschap is onleesbaar

 

102

 

Waarde of omvang gegevens buiten het bereik

 

104

 

Verplichte gegevens ontbreken

 

105

 

Dit verslag is een duplicaat en heeft de status “Niet aanvaard’ (NAK), omdat het reeds ontvangen verslag die status had

 

106

 

Onbevoegde gegevensbron

 

 

150

Sequentiefout

 

 

151

Datum/tijdstip in de toekomst

 

 

155

Dit verslag is een duplicaat en heeft de status “Aanvaard’ (ACK), omdat het reeds ontvangen verslag die status had

Bijlage I

 

250

Poging tot wederaanmelding vaartuig

 

 

251

Niet-aangemeld vaartuig

 

 

252

Soorten geen AUT, LIM of SUS

Bijlage III

301

 

Vangst vóór “vangst bij het binnenvaren”

 

302

 

Overlading vóór “vangst bij het binnenvaren”

 

303

 

“Vangst bij het buitenvaren” vóór “vangst bij het binnenvaren”

 

304

 

Geen positie ontvangen (CAT, TRA, COX)

 

 

350

Positie zonder “vangst bij het binnenvaren”

Bijlage VIII

401

 

Buitenvaren-bewaking vóór binnenvaren-bewaking

 

 

450

Waarneming zonder binnenvaren-bewaking

 

 

451

Inspecteurs of bewakingsvaartuig niet aangemeld


BIJLAGE XI

CODES DIE MOETEN WORDEN GEBRUIKT IN DE MEDEDELINGEN AAN DE NEAFC-SECRETARIS

A.   Voornaamste vaartuigtypes

FAO-code

Vaartuigtype

BO

Beschermingsvaartuig

CO

Visserijopleidingsschip

DB

Vaartuig voor de korvisserij (niet-continu)

DM

Vaartuig voor de korvisserij (continu)

DO

Vaartuig voor de boomkorvisserij

DOX

Vaartuig voor de korvisserij (n.e.g.)

FO

Visvervoerschip

FX

Vissersvaartuig (n.e.g.)

GO

Vaartuig voor de kieuwnetvisserij

HOX

Moederschip (n.e.g.)

HSF

Fabrieksschip

KO

Hospitaalschip

LH

Vaartuig voor de visserij met de handlijn of de handbeug

LL

Beugschip

LO

Vaartuig voor de lijnvisserij of beugvisserij

LP

Hengelvisserijvaartuig

LT

Vaartuig voor de sleeplijnvisserij

MO

Polyvalent vaartuig

MSN

Vaartuig voor de visserij met de zegen of de handlijn

MTG

Vaartuig voor de trawl- en vleetvisserij

MTS

Vaartuig voor de trawl- en zegenvisserij

NB

Vaartuig dat met één enkel kruisnet vist

NO

Vaartuig dat met kruisnetten vist

NOX

Vaartuig voor de kruisnetvisserij (n.e.g.)

PO

Vaartuig dat met vispompen vist

SN

Vaartuig dat met het Deens zegennet vist

SO

Vaartuig voor de zegenvisserij

SOX

Vaartuig voor de zegenvisserij (n.e.g.)

SP

Vaartuig voor de ringzegenvisserij

SPE

Vaartuig dat met een ringzegen van het Europese type vist

SPT

Vaartuig voor de tonijnvisserij met de ringzegen

TO

Trawler

TOX

Trawler (n.e.g.)

TS

Zijtrawler

TSF

Zijtrawler met vriesinrichting

TSW

Zijtrawler voor verse vis

TT

Hektrawler

TTF

Hektrawler met vriesinrichting

TTP

Fabrieksschip dat over het hek vist

TU

Boomkortrawler

WO

Vaartuig dat met fuiken of vallen vist

WOP

Korvenvisser

WOX

Vaartuig dat met fuiken of vallen vist (n.e.g.)

ZO

Visserijonderzoeksschip

DRN

Vaartuig dat met drijvend vistuig vist

n.e.g. = niet elders gespecificeerd


B.   Voornaamste activiteiten van de vaartuigen

Lettercode

Categorie

ANC

Voor anker gaan

DRI

Visserij met drijfnetten

FIS

Visserij

HAU

Inhalen van het vistuig

PRO

Verwerking

STE

Stomen

TRX

Overladen (laden of lossen)

OTH

Andere (nader te specificeren)


C.   Voornaamste vistuigtypes

FAO-lettercode

Vistuigtype

Omsluitingsnetten

PS

met sluitlijn

PS1

door 1 vaartuig bediend

PS2

door 2 vaartuigen bediend

Zegens

SSC

Schotse zegen

Bodemtrawls

OTB

Bodemottertrawl

PTB

Bodemspantrawl

TBN

Bodemtrawl voor de visserij op Noorse kreeft

TBS

Bodemtrawl voor de garnaalvisserij

OTT

Dubbelebordentrawl

Pelagische trawls

OTM

Ottertrawl

PTM

Spantrawl

Kieuwnetten en warnetten